Bovatinfo 2017-3

Page 7

Tekst & foto’s: Remus Aussen

BOVATIN-jurist Teus Zanen kent de geschiedenis. Want hij was er vanaf dag 1 bij: de handhaving van de Vestigingswet door de ‘Commissie BRUT’, het verplichte patroonsdiploma voor tegelzetters, vervolgens de afschaffing van diezelfde wet, de oprichting van de Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegelwerken, de opheffing daarvan en sinds kort: het KOMO procescertificaat voor tegelzetters. De opheffing van de Vestigingswet in 2007 beoogde vrije mededinging, maar liet wel de zakelijke en private klant met de vraag achter wat nu ‘goede’ tegelzetbedrijven waren. SGAT en nu dan het KOMO Keurmerk voor tegelzetbedrijven zijn door BOVATIN in het leven geroepen om die onzekerheid weg te nemen. Maar – slechts zes tegelzetbedrijven dragen momenteel het Keurmerk, en daarmee toont het Keurmerk helaas slechts een fractie van de ‘fine fleur’ van tegelzettend Nederland. In 2010 – we bladeren even een paar BOVATINfo’s terug - stonden 40 bedrijven op de SGAT-lijst, in 2016 nog 13 en nu dus zes. En dat terwijl (zie ook hierover Zanen’s column ‘Recht Zetten’ in editie 2016-4 via Issuu.com/ bovatin) de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB), in welke vorm ook, dichtbij is. Aanleiding voor BOVATIN en SKG-IKOB om een mini-conferentie te organiseren – die schrijver dezes mocht voorzitten en eens met tegel- en lijmproducenten plus vooraanstaande zakelijke afnemers van tegelwerk te verkennen of- en hoe zo’n procescertificaat een meerwaarde voor de bouw kan zijn. En vooral – hoe de verwachtingen op het gebied van kwaliteit goed gemanaged kunnen worden: hoe wordt ‘what you buy’ weer ‘what you get’. Ook voor de lange termijn.

Komo Keurmerk voor tegelzetbedrijven: Is ‘aantoonbare kwaliteit’ een gamechanger? …

Historie Teus Zanen legt het ‘hart’ van de regeling op tafel. “Onder de Vestigingswet kon simpelweg de eis gesteld worden dat het tegelzetbedrijf over de verplichte papieren

beschikte. In de praktijk bleek de markt niet om certificering te vragen, dus was er van die kant geen prikkel voor de tegelzetter. Kans is wel dat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw, en dan ook de gehele bouwketen, gaat vragen om gecertificeerde processen. En dan komt er vanzelf meer belangstelling van bedrijven voor certificering. Jaap Kolk, themamanager Informatiemanagement bij Building Changes, constateert dat zowel recente publiciteit als een aantal recente bouwincidenten en lobby tot uitstel van de WKB geleid hebben. “En dan ging die lobby met name over het onderdeel aansprakelijkheid van hoofdaannemers, niet over de wijzigingen in het stelsel van bouwtoezicht… De WKB zelf is in feite een terechte reactie op een maatschappelijke ontwikkeling: de bouwconsument wil aantoonbare kwaliteit, en niet alleen van de hoofdaannemer, maar ook van diens ketenpartners. Wij hebben daar overigens, in samenspraak met onder andere de Aannemersfe-

deratie, een slim instrument voor ontwikkeld, dat ook goed aansluit op bouwprocesbeschrijvingen als BIM.” Math Dohmen, directeur woningbouw bij Heijmans, weet dat er in zijn bedrijf een scan gemaakt is van alle meldingen na oplevering over de afgelopen tien jaar. “Het is opvallend hoe weinig klachten daarvan

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.