Bovatinfo 2013 4

Page 50

50

BOVATINFO

Vloerverwarming in de dekvloer? Pas vóór afwerking het opstook- en afkoelprotocol toe! Vloerverwarming en tegels vormen een ideale combinatie. Tegels zijn immers de best denkbare warmtegeleiders, en een ruimte die de combinatie van vloerverwarming en tegels is uitgerust, voelt prettig aan. Plus: men bespaart nog energie ook! Wel moet er bij het afwerken van calciumsulfaat of cementgebonden dekvloer met vloerverwarming een bepaalde procedure gehanteerd worden: het ‘opstook- en afkoelprotocol. Dit opstook- en afkoelprotocol moet bij voorkeur meermaals worden uitgevoerd voordat de tegels worden aangebracht. En na het betegelen volgt u het ‘opstookprotocol’. Waarom noodzakelijk? Onder vloerverwarming wordt hier een warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer boven die waterleiding moet tenminste 25 mm dik zijn. En waarom deze protocollen: In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan anders scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Ter voorkoming hiervan moet u de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Hanteer daarbij dit opstook- en afkoelprotocol.

...En zo moet die vloer ook blijven….! (foto: Korzilius Selva Antigua)

Belangrijk: een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens een maximum temperatuur aan van 55 °C. Een zo hoge watertemperatuur maakt echter de kans op scheuren en onthechting (losrakende tegels) veel groter! Dus – houd het bij 40 °C. En raad het ook de eindgebruiker dringend af om de watertemperatuur hoger te zetten. Stem het opstookprotocol dus eveneens af op 40 °C. Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit betekent dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd. Voor calciumsulfaatgebonden dekvloeren kan dit desnoods, afhankelijk van de mortelkwaliteit, wel iets eerder gebeuren. Calciumsulfaat heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte. Hoeveel eerder is niet goed aan te geven; dat is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloer is gedroogd. Als vuistregel kunt u aanhouden dat de calciumsulfaatvloer niet meer dan 3 gewichtsprocenten vocht mag bevatten. Dit vochtgehalte bepaalt u met een calcium carbid meter.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.