Boden bild Nr.1 2018

Page 1

BODEN BILD INFORMATION FRÅN BODENS KOMMUN • NUMMER 1 • 2018

18 • BODENS FÖRSTA PRIDEFESTIVAL 22-25 mars anordnas Northern Light Pride Boden med artister som bland annat Maxida Märak och Thomas Sekelius.

14 • VINTERCYKLING? JOMENVISST! Kjell Dahlström bytte bilen mot cykel och sparar 50 000 kronor per år.

4 - 11 • TEMA BUDGET 12 utvecklingsområden visar vägen, så här fördelas pengarna 2018, den kommunala skatten, satsningar på investeringar, det här gör Bodens kommun 2018.

1 l Boden Bild Nr.1.2018


Ledare Boden Bild Nr.1 2018

Ledare

Inge Andersson Kommunalråd, S

Catarina Ask Kommunalråd, MP

Kenneth Backgård Kommunalråd, NS

Anders Petterson Gruppledare, KD

Hendrik Andersson Gruppledare, L

På väg mot 100 Boden är en kommun med drivkraft, där viljan till problemlösning och framåtanda genomsyrar både politik och tjänsteorganisation. I den politiska ledningen präglas vi av öppenhet och samsyn när det gäller planering och beslutsfattande. Vi har dessutom en bra personkemi, vilket i sin tur resulterar i smidiga och snabba lösningar. Vi kan i undersökningar se att detta uppskattas av invånarna. Samförstånd är mottot i beslutsfattandet. Det har lett till att det nu pågår en mängd spännande och viktiga utvecklingsinsatser i vår kommun. Dessa insatser kommer att ge resultat under året och även under kommande år, på väg mot 100-årsjubileet år 2019 och mot målet 30 000 Bodensare år 2025. Vi har en strategi för hållbar tillväxt som bygger på några centrala utvecklingsområden. Dit hör besöksnäringen, de elintensiva näringarna, avfalls- och miljöteknik, hästnäringen och de kreativa näringarna. Dessa ska kombineras med en god kompetensförsörjning, ett starkt näringsliv och ett samarbete med strategiska partners. Vårt arbete med att utveckla Boden styrs av detta övergripande positiva anslag. När vi pratar om tillväxt och framtid för Boden är det omöjligt att förbise kulturen.

Norrbottens författar- och berättardagar Eyvind har på kort tid etablerat sig som en betydelsefull scen i den norra delen av landet. Havremagasinet, vars sjudande verksamhet med konstutställningar, körverksamhet och seminariekvällar nämns med respekt över hela Sverige och gör Boden intressant för fler än oss Bodensare. Försvarsmuseet, med dess utställningar, marknader, föreläsningar och integrationscaféer samt den nya VR-upplevelsen där man kan uppleva Boden för 100 år sedan. Vi får inte heller glömma det stora och viktiga jobb som alla föreningar och studieförbund gör. Vi har gått från att ha bedrivit medborgardialog som ett projekt till att se dialog som en etablerad verksamhetsform inför större förändringar. Ett exempel på det är den fördjupade översiktsplanen som tas fram för Bodens centrum och Sävast. Det finns flera motiv till detta. Dels tror vi att invånarnas synpunkter gör slutprodukterna ännu bättre. Dels har själva möjligheten att yttra sig och komma med inspel ett eget värde. Nu väntar vi ivrigt på att se byggkranarna på plats. Med arbete, bostäder och en plats i samhället för alla gör vi tillsammans Boden till en hållbart växande kommun, där det finns möjlighet att förverkliga drömmar.

2 l Boden Bild Nr.1.2018


Innehåll

04 •

12 utvecklingsområden visar vägen

06 •

Kommunala skatten

07 •

Satsningar på investeringar

08 •

Så här fördelas pengarna 2018

09 •

Det här gör Bodens kommun 2018

12 •

Effektivare släckningsmetod räddar tid och liv

14 •

Nyckelfri hemtjänst

15 •

Bodens första Pridefestival

16 •

Framtidens Unbyn

18 •

Vintercykling? Jomenvisst!

20 •

Hjältarna i snökaoset

22 •

Här kan Bodensarna låna gratis för en aktiv fritid

14

24 • Ny byggs morgondagens förskolor 28 • Vi målar om, för alla Bodensare 29 •

Premiär för vinterlekland

30 •

Bodens kommun med invånarna i centrum

12

Boden Bild nr 1 2018 Nr 109 från starten 1973. Informationstidning från Bodens kommun som delas ut till hushåll, institutioner med flera i Boden. Ansvarig utgivare: Jens Andersson Redaktör: Fanny Norlin Adress: Boden Bild, kommunikationskontoret 961 86 Boden E-post: fanny.norlin@boden.se Adressändring och prenumeration: Skicka mail eller posta till adressen ovan. Upplaga: 14 500 exemplar. Produktion: Kommunikationskontoret Bodens kommun Tryck: Lule Grafiska Svanenmärkt trycksak Distribution: Norrbottens Media Omslagsbild: Mats Engfors Fotographic Text och foto: Redaktören svarar för text och foto där inte annat anges.

18

22 24 3 l Boden Bild Nr.1.2018

20


Tema budget

12 utvecklingsområden visar vägen Den strategiska planen är politikernas verktyg för att styra verksamheterna och fördela budgeten till de olika nämnderna. Planen beslutas årligen av kommunfullmäktige för en treårsperiod. Planen är giltig 2017 till och med 2019. Den strategiska planen bygger på en långsiktig utvecklingsplan. Boden har en vision att vara en hållbart växande trivsam småstad där vi år 2025 har genomfört

en omställning till en långsiktigt hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Visonen talar även för att kommunen ska nå upp till fler än 30 000 invånare och vara en växande kommun med utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. För att nå fram till visionen kommer arbetet fokuseras på följande tolv utvecklingsområden:

Trygg och säker vård och omsorg En trivsam växande småstad

Utvecklad kvalité och ökad tilltro till vården och omsorgen

Bra bostadsmiljöer, fler invånare, hållbar tillväxt och ökad handel

Boden är en plats för företagsamma En plats för företag och goda arbetsplatser

Bodens kommun ska vara en attraktiv

Alla är värdefulla i Boden Jämställdhet, jämlikhet, kulturell mångfald och tillgänglighet

arbetsgivare

Människor ska vilja och kunna arbeta länge inom kommunen 4 l Boden Bild Nr.1.2018


Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet God service i alla skeden av livet

Barnvänliga Boden Vi arbetar för att barnfamiljer ska vilja bo i Boden

En uppdaterad verksamhet Kontinuerlig verksamhetsutveckling

LEAN genom BodenRaketen, ständig förbättring – LEAN genom Bodenraketen, ständig förbättring

!?!

Här talar vi med medborgarna, inte till dem Dialog för samverkan, inflytande, förtroende och valfrihet

Vi arbetar tillsammans

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi Hållbar ekonomisk utveckling, anpassning av resurser samt vård av tillgångar

Integration som tillgång

Samverkan inom kommunen, med andra organisationer och myndigheter

Byggd på språkundervisning och egenförsörjning

5 l Boden Bild Nr.1.2018

Den strategiska planen finns att läsa på www.boden.se


Tema budget

Text: Ekonomikontoret Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Kommunala skatten Bodensarnas skatt 2018 i procent

Bodens kommun

2017 2018

22,60 22,60 11,34

Norrbottens Läns Landsting

11,34 33,94

Kommunalskatt

33,94 0,25

Svenska kyrkans begravningsavgift*

0,24 34,19

Kommunalskatt inkl. begravningsavgift

34,18 0

5

10

15

20

25

30

35

* Är du medlem i Svenska Kyrkan är avgiften 0.95 procentenheter och totala skatten 35.13%

6 l Boden Bild Nr.1.2018

Den kommunala skatten har varit oförändrad sedan 2014. Den 1 januari 2016 höjde Norrbottens läns landsting skatten med 1,16 procent. Förutom kommunalskatten betalar alla invånare en obligatorisk begravningsavgift. Från 2017 höjs den från 0,22 till 0,25 procent. Det innebär att alla Bodens kommuninvånare betalar 34,19 procent i kommunalskatt inklusive begravningsavgift från och med 2017. Den högsta kommunalskatten, exklusive begravningsavgift, bland alla kommuner i landet är 35,15 procent och den lägsta 29,19 procent. Genomsnittet för alla kommuner 2017 är 32,12 procent. Kommunalskatten i Boden är därmed 1,82 procentenheter högre än genomsnittet.


Satsningar på investeringar Investeringsbehovet är stort i de flesta av landets kommuner och så är det även i Boden. Det behövs både renovering av gamla anläggningar och att anlägga nytt. Investeringsbudgeten ökar för varje år och 2018 uppgår den till 340 miljoner kronor. Förra året investerade kommunen för 205 mkr. Det mesta av budgeten användas till åtgärder i kommunens fastigheter, vatten och avlopp, renhållning, ombyggnad av gator och vägar, nya bostadsområden samt IT. Bland de större enskilda investeringarna 2018 är planen att påbörja några investeringar som kommer att pågå under två till tre år, exempelvis ska Björkdungens förskola byggas ut med två avdel-

ningar, en helt ny förskola med åtta avdelningar ska byggas i Sävast, omklädningsrummen på Träffpunkten ska upprustas och två nya gruppbostäder ska byggas. Vidare ska bland annat ridhuset renoveras och få ett nytt tak. Gammeläng där det bedrivs verksamhet för funktionsnedsatta barn och ungdomar ska byggas om.

Större investeringar 2018 Ombyggnad Gammeläng, 5 mkr

Åtgärder och ombyggnationer i fastigheter, 86 mkr

Nybyggnation Högvallas förskola, uppstart, 9 mkr IT, 11 mkr

Omrustning ridhuset, 13 mkr Ombyggnad Björkdungens förskola, 20 mkr Vatten och avlopp samt avfall, 55 mkr

Exploateringar och markinköp, 29 mkr

Ombyggnad gator och vägar, 33 mkr

Kommunens budget 2018 (miljoner kronor) Intäkter Kostnader Skatt och utjämning Övriga intäkter Räntor Summa intäkter

1 807,6 Driftkostnader 546,7 Avskrivningar 0,0 Räntor

2 354,3

Summa kostnader

7 l Boden Bild Nr.1.2018

2 241 84,1 3,0

2 330,1


Tema budget

Intäkter

Material, 4% Bidrag, 4%

Utjämning, 2%

Avskrivningar, räntor m m, 4%

Tjänster, 27%

Kostnader

Bidrag m m, 8%

Personal, 59%

Hyror och arrenden, 2% Intäkter från privatpersoner/ företag samt räntor, 11%

Intäkter Utjämning och fastighetsavgift, 19% Skatteintäkter, 60%

Räddnings- och säkerhetsförvaltningen 1,8% eller 30,7 miljoner kr

Arbetsmarknadsförvaltningen 3,4% eller 58,2 miljoner kr Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 4,5% eller 76 miljoner kr

Övriga förvaltningar* 0,7% eller 12,2 miljoner kr

Kostnader

Tekniska förvaltningen 6,2% eller 105,9 miljoner kr Kommunledningsförvaltningen 6,7% eller 113,1 miljoner kr

Så här fördelas pengarna 2018 Socialförvaltningen 41,6% eller 706,4 miljoner kr

Utbildningsförvaltningen 35,1% eller 595,3 miljoner kr

*I Övriga förvaltningar ingår fastighetsförvaltningen med 5,1 mkr, överförmyndarnämnden med 4,2 mkr, revisionen med 2,2 mkr samt miljö- och byggnämnden med 0,7 mkr.

8 l Boden Bild Nr.1.2018


Foto: Mats Engfors /Fotographic

Det här gör Bodens kommun 2018 För alla Bodensare Räddnings- och säkerhetsförvaltningen har ett nytt namn i år. Under kommande år kommer räddningstjänsten att fortsätta att kompetensutveckla medarbetarna i modern släckteknik för att möta framtidens olyckstyper, vilket leder till en effektivare räddningstjänst och för att minska konsekvensen för de skadedrabbade. Bostadsbränder är ett område som vi kommer att lägga kraft på under året nland annat genom att informera kommunens innevånare om den egna bostadens brandskydd. Räddningstjänsten kommer att synas på olika arrangemag som sker i kommunen för att prata brandskydd med innevånarna i den enskilda bostaden genom olika tips och råd. Räddningstjänsten erbjuder olika typer av utbildningar som till exempel grundläggande brandskyddsutbildning samt hjärt- och lungräddning för alla i samverkan med Brandskyddsföreningen.

Vård och omsorg För att möta behovet av korttids- och äldreboendeplatser kommer två avdelningar med 18 platser att öppnas på Älvstrand i Harads. Avdelningarna beräknas vara klara för inflyttning i maj och juni. Personer med spelmissbruk eller spel­beroende har numera samma rätt till stöd och hjälpinsatser som vid annat miss­bruk. Lagändringen innebär att socialnämnden får ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Hälso- och sjukvården får ansvaret för råd och stöd till barn när vuxna har spelmissbruk.

Unga i Boden Räddningstjänsten fortsätter att bjuda in och träffa skolungdomar i årskurs 2, 6 och 8 för att informera om brandskydd och konsekvenser vid anlagd brand. Under höstlovsveckan den 29 oktober till 2 november bjuds barn och ungdomar på ett fullspäckat program med aktiviteter inom kultur och idrott. Tillsammans med Region Norrbotten genomförs en satsning på arbetet med psykisk hälsa hos barn och 9 l Boden Bild Nr.1.2018

unga. Bodens ungdomsmottagning har fått ökade resurser med 0,5 kurator, anställd av socialförvaltningen och 0,5 barnmorska anställd av regionen. Ungdomsmottagningens primära uppgift är frågor kring sexualitet, preventivmedel och olika livsstilsfrågor.

Integration Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd får hjälp vid ankomst till kommunen. Arbetsmarknadsförvaltningen svarar för mottagandet vilket bland annat innebär hjälp med myndighetskontakter, söka bostad, ansöka om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Enligt lag så har alla kommuner skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning. Fördelning mellan kommunerna görs årligen utifrån ett antal kriterier såsom arbetsmarknad, tillgång till bostäder samt hur många kommunmottagna som finns sedan tidigare. Under 2018 kommer 21 nyanlända att anvisas till Boden för bosättning. Det praktiska mottagande av nyanlända som anvisats för bosättning sker i samverkan med ideell förening som är behjälplig vid ankomst till kommunen. Representanter från föreningen hjälper den nyanlände till rätta första dagarna, ledsagar till boendet, till/från skola, informerar om var det finns matvaruaffärer mm. Svenska språket är nyckeln till etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Vuxenutbildning erbjuder flexibla studielösningar för de som läser svenska för invandrare, hel- eller deltid, dag- och kvällstid. Det möjliggör att studier kan kombineras med praktik eller arbete.

Villaägare och nybyggare


Tema budget

Bodens kommun fortsätter att arbeta på högtryck för att skapa nya bostäder. Prioriterat i planering är Sävast och Sävastön. Under 2017 såldes 50 småhustomter och 48 bygglov beviljades. Under 2017 har fortsatt arbete på Brännan pågått. De sista tomterna kommer att släppas till försäljning inom kort. Arbete pågår med detaljplaner för nya småhustomter på bland annat Hornsdal vid området Hornsberg samt Västra Lunda vid Brännan. I centrala Boden har byggnationerna för vård- och omsorgsboendet på Björknäsområdet påbörjats. Byggnationen kommer att tillskapa cirka 120 lägenheter. Bodens kommun arbetar med ett flertal projekt som planeras att påbörjas under 2018. Exempelvis kvarteret Enen vid Kvarnängen där cirka 170 lägenheter planeras och kvarteret Palmen nedanför Centralskolan med cirka 40 lägenheter. Kommunen har även sålt mark i samma kvarter som restaurangen Panelen för bostadsrätter som nu är till försäljning.

Trygghet och hälsa Räddningstjänsten är delaktig i rådet för trygghet och hälsa och har tillsammans med polisen arbetat fram en ny överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och hälsa 2018-2019 i Bodens kommun. Civilt försvar skall upprustas och där har kommunen fått många arbetsuppgifter för att kunna stödja det militära försvaret och stärka kommunens uppdrag inom totalförsvaret. Bodens kommun erbjuder invånare som är 70 år och äldre kostnadsfri utkörning av sand och grus två gånger per år. Insatsen som utförs som en fallförebyggande åtgärd sedan några år tillbaka omfattar drygt 400 hushåll är mycket uppskattad. Torpis i rörelse: Här varvas lektionen med fysisk rörelse för att minska stress och öka inlärningen. Projekt drivs på Torpgärdsskolan. Idrottslärare håller även i rörelsepass för hela skolan och de har också byggt en aktivitetsbana utomhus. Prästholmsskolan har anställt en rörelsepedagog som bland annat håller i rastaktiviteter. Allt för att öka fysisk aktivitet i skolan. Elevhälsan kommer under året att utvärdera de olika projekten som rör hälsa och lärande.

i idrott och hälsa. Här jobbar idrottslärare med allt från kostråd till motivation. Målet är att eleven ska hitta en aktivitet som de vill ägna sig åt även utanför skoltid. Resultat sen tidigare år visar att det höjer närvaron och ger bättre betyg. Sjuorna på Stureskolan kör ett pulshöjande projekt, utöver ordinarie idrott, för att öka inlärning. Sjuorna får nu två 15- minuterspass och tre 30 minuters. Under pulspassen bär eleverna ett pulsband så att de kan hålla koll på pulsen, även läraren ser pulsen på en surfplatta. Passen är obligatoriska men betygsätts inte. En uppskattad aktivitet hos eleverna. Forskning har visat att när hjärnan blir extra syresatt tar man in kunskap bättre.

Jobb och företag

För elever i årskurs åtta finns YAM (Youth Aware of Mental health) där eleverna under ett flertal lektioner jobbar med rollspel och pratar om psykisk ohälsa. YAM bygger på att ge elever rätt verktyg om de blir deprimerade eller inte mår bra. På Björknäsgymnasiet finns HEL-projektet där ett flertal program ges möjlighet att ha fler lektionerna 10 l Boden Bild Nr.1.2018

Under 2018-2019 bedriver arbetsmarknadsförvaltningen EU-projektet Öppet torg. Målet med projektet är ökad anställningsbarhet och egenförsörjning för unga, nyanlända och andra arbetssökande som under långt tid stått utanför och allra längst från arbetsmarknaden. Deltagare i projektet ges möjlighet till bland annat hälsofrämjande insatser, samhällsorientering, individuell coachning samt andra jobbförberedande insatser. Björknäsgymnasiet och Hedenskolan kommer att fortsätta satsa på UF-företag och entreprenöriellt lärande för att eleverna på bästa sätt ska vara tränade inför kommande yrkesliv. Yrkes-


programmen arbetar också väldigt aktivt med branschråd, dels för att kunna ge arbetsplatsförlagd lärande men också för att ha kunskap i branschens utmaningar så programmen kan anpassas efter de framtida behoven.

Kultur och fritid Flera favoriter i repris även i år. Kulturnatta kommer att genomföras 9 juni. Sommarscenen kommer återigen och genomföras under juni, juli och augusti. Här erbjuds ett brett kulturutbud på stan. Valborgsfirande kommer arrangeras den 30:e april och den 6:e juni kommer nationaldagen firas på kvarnängen. Även författar- och berättarmässan Eyvind2018 kommer att genomföras under november 2018. Försvarsmuseet anordnar även en år julmarknad. Biblioteket erbjuder ett brett kulturprogram under året. Under 2018 planeras det olika renoveringsåtgärder på Nordpoolen, bland annat ska det bytas ut en ventilationsanläggning, renovering av tak samt byte av ytskikt på olika delar som inte omfattats av tidigare renoveringar. I början av sommaren kommer den efterlängtade skateparken vara klar. Inför höstsäsongen kommer den nya hockeysargen att finnas på plats i Björknäsvallen för att uppfylla kraven som ställs för spel i de högre serierna.

11 l Boden Bild Nr.1.2018


Skärsläckaren tar sig igenom alla kända konstruktionsmaterial inom loppet av några få sekunder och pressar sedan in en vattendimma i det brinnande utrymmet. Här illustreras tekniken på en massiv ståldörr av Johan Cylvén.

Räddningstjänsten i Bodens kommun har gjort flera investeringar som kommer kommuninvånarna till gagn, bland annat en skärsläckare. Den har flera fördelar, framförallt kan släckningsinsatsen påbörjas snabbare och ger mindre vattenskador.

Johan Cylvén, brandman i Boden, ser många fördelar med den nya skärsläckaren som redan har fyllt sin funktion under det senaste årets släckningsinsatser i Bodens kommun.

12 l Boden Bild Nr.1.2018


Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Effektivare släckningsmetod räddar tid och liv En ny brandbil med skärsläckare, en tankbil och ett tillsatsämne till den effektiva skärsläckaren stod på önskelistan från Räddningstjänsten i Boden. Idén till skärsläckaren kommer ursprungligen från Luleå Räddningstjänst och har utvecklats till en metod som idag finns i hela Sverige och utomlands, och nu alltså även i Boden. Att investeringen gjordes just nu beror bland annat på att det var ett lämpligt tillfälle att montera den på den nya bil som skulle beställas. Och redan under första året har den kunnat användas och snabbt påverka utgången av flera släckningsinsatser. Tekniken består av att vatten med tillsats av ett skärmedel som ursprungligen användes i oljeindustrin, pressas genom ett munstycke från utsidan mot den yta som ska forceras. Strålen skär genom alla kända konstruktionsmaterial som tegel, stål och betong, trossbottnar, dörrar, takkonstruktioner och väggar, på mycket kort tid, med ett tryck på 300 bar. När den går igenom ytan bryts strålen upp i en fin vattendimma som skjuts in i brandrummet från utsidan och kyler brandgaserna på insidan.

13 l Boden Bild Nr.1.2018

- Den här metoden ger bättre släckeffekt och kräver mindre vattenmängd än traditionella släckningsmetoder, förklarar Johan Cylvén som har utbildat sina kollegor i tekniken. För ägaren av den fastighet som står i lågor innebär den mindre vattenmängden en stor skillnad i vattenskadornas omfattning om byggnaden kan räddas. Vattenskadorna är ofta en stor del av kostnaderna vid stora bränder. Skärsläckaren ger också bättre arbetsmiljö och större säkerhet för brandmännen. - Vi slipper rökdyka i heta brandgaser och cancerframkallande brandrök. Vi kan också göra snabbare och effektivare insatser, förklarar Johan Cylvén. Eftersom ingångshålet blir väldigt litet tillförs inte heller syre vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det brandutsatta utrymmet. Under tiden som skärsläckaren dämpar brandförloppet hinner räddningsledaren planera den fortsatta insatsen. Och ju snabbare insats, desto större chans att undvika övertändningar och spridning av branden.


De stora nyckelknippornas tid är förbi och våra äldre som har trygghetslarm i sina hem behöver inte längre ha flera nycklar i omlopp.

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Nyckelfri hemtjänst Hemtjänsten i Bodens kommun har infört en nyckelfri lösning. Den nya lösningen sparar både tid och resor, ger brukarna snabbare tillgång till hjälp och personalen för en bättre arbetssituation. Tidigare har alla brukare som har trygghetslarm fått lämna ifrån sig sina nycklar för att hemtjänsten ska kunna komma in i deras hem. Hemtjänsten å sin sida har haft en mängd nycklar att hålla ordning på, inför varje larm fått åka tillbaka till hemtjänstlokalen för att hämta rätt nyckel. I juni 2016 fick socialförvaltningen i uppdrag att hitta en effektivare lösning. Det finns flera alternativ på marknaden. Valet föll slutligen på en mekanisk lösning för att inte vara beroende av el, teknik, datorer, mobiltäckning med mera. Monteringen av det nya systemet har pågått under hela hösten och är nu installerat hos över 650 brukare. Endast några få fastighetsägare har nekat tillstånd att installera det till sina hyresgäster. Det gamla nyckelsystemet finns därför kvar hos vissa brukare. För övriga fungerar det nu så här: Hos varje brukare har en inbrotts- och brandsäker nyckelgömma monterats i närheten av entrén. De flesta nyckelgömmorna monteras på brukarens dörr eller i nära anslutning. All personal har en personlig pegg. När arbetspasset påbörjas i hemtjänstens grupplokal byts den personliga peggen mot en nyckel som passar till alla nyckelgömmor i området. När passet är avslutat sätts nyckeln tillbaka i skåpet och den anställde tar tillbaka sin personliga pegg. I fastigheter där det är låst portuppgång har det där det är möjligt monterats ett så kallat DUO-lås som också öppnas av personalens områdesnyckel. Brukarna kan använda sina egna nycklar precis som vanligt och deras befintliga lås påverkas inte. - Det finns flera fördelar med den här lösningen.

14 l Boden Bild Nr.1.2018

Framförallt får brukare med trygghetslarm snabbare hjälp då personalen inte längre behöver åka och hämta nycklar i grupplokalen utan kan åka direkt och komma fram riktigt snabbt om de råkar befinna sig nära. För personalen är det också bättre och mindre stress, säger Carola Johansson, larmansvarig i kommunen och projektledare för satsningen. En annan fördel är att det är enkel hantering för personalen, för såväl personal som inte vill jobba med tekniska lösningar, som för nyanställda att sätta sig in i. - Det har varit en lång resa att informera och få godkännande från alla, och att montera allt själva. Men nu är vi snart i hamn, säger Carola Johansson.

Carola Johansson, larmansvarig i kommunen, har strukturerat upp övergången till det nya systemet.


Text: Fredrik Åström Grafik: Fanny Norlin

Bodens första Pridefestival NORTHERN

LIGHT PRIDE

En trygg plats finns inte alltid. Det finns inte trygga platser för alla, alltid. Alla får inte alltid släcka sin längtans törst eftergemenskap och öppenhet. I Boden kommer 2018 vara året då staden blir lite mer välkomnande för fler människor. I år kommer också Bodens första Pridefestival Northern Light Pride hållas. Det är en festival som går i jämlikhetens och regnbågens färger. Programmet är fullspäckat. Många av arrangemangen kommer hållas i Folkets hus men vissa kommer att flyttas till andra hus. Håll utkik efter det fullständiga programmet. Längre ner får du vägar till webbsidor med programmet. Med festivalen vill projektledare Lotta Styvén, tillsammans med sin arbetsgrupp, visa att Boden är en stad för alla. Det är en stad där alla har sin plats, där alla får vara vem man vill. På festivalen är alla välkomna, oavsett vem du är. Festivalen vill förändra attityder. Det finns fortfarande många förutfattande meningar om HBTQ-personer. De vill festivalen utmana med bland annat utbildningar för ungdomar och lärare. Du som besöker kan bland annat lyssna på verkliga personers erfarenheter. Genom den ska du inspireras, utbildas och se vilket värde det finns med olika människor. En ny Prideflagga till Boden Under 2017 hände en rad saker som projektledare Lotta Styvén inte accepterade. En Prideflagga brändes upp utanför centralstationen som fick Lotta att påbörja arbetet med festivalen. Rickard Söderberg kommer

15 l Boden Bild Nr.1.2018

upp och ger Bodens kommun en ny Prideflagga under Northern Light Pride. Du kan säga att från motståndet föddes ett fredligt svar i form av en Pridefestival för alla och till alla. Festivalen kommer bland annat presentera: Maxida Märak, Rickard Söderberg, Thomas Sekelius, filmer, skotersafari, teater, drop in-vigslar, föreläsningar, pyssel, debatt och självklart ett Pridetåg. Vem är du? Är du den som är lite nyfiken och vill lära dig mer om HBTQ? Besök då Northern Light Pride. Är ditt företag intresserad av att synas i Pridesammanhang? Sponsra då Northern Light pride. Vill du jobba som volontär under Northern Light Pride? Har du frågor om evenemanget kan du kontakta projektledare Lotta Styvén på mail: lotta.styven@boden.se.

Northern Light Pride äger rum i Boden den 22-25 mars 2018, torsdag till söndag. För fullständigt program med platser och priser titta in på www.bodenevent.se. Följ Northern Light Pride på Facebook @northernlightpride. Du kan köpa biljetter på www.tickster.se.


Text: Emma Lundqvist & Ida Ahlbäck Foto: Anneli Åkerman

Framtidens Unbyn Unbyns utveckling är viktig för hela kommunens framtida utveckling. I den nya översiktsplanen pekas Unbyn ut som ett kärnområde utifrån dess strategiska geografiska läge samt som serviceort. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att fortsätta planeringen i Unbyn genom att ta fram ett planprogram.

Vad är det bästa med Unbyn? Ordmoln med svar från dialogmötet.

Vad är ett planprogram? I ett planprogram tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen med bland annat bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet ligger sedan till grund för vidare detaljplaneläggning. Arbetet med planprogrammet inleds med att underlag tas fram samt att tankar och idéer samlas in från boende och olika aktörer. Kommunenför dialog om planprogrammet med allmänheten och olika intressenter för att bredda beslutsunderlaget innan beslut fattas. Under samrådet finns det möjlighet att lämna formella synpunkter som beaktas i det slutgiltiga förslaget. Efter samrådet sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Där redovisas även vilka förändringar som har gjorts utifrån synpunkterna. Planprogrammet antas slutligen av kommunfullmäktige. Inriktning för planprogrammet I arbetet med planprogrammet ska förutsättningar för bebyggelseutveckling utredas. Utvecklingen ska ses i ett sammanhang där hänsyn till landskapsbild och möjligheterna att fortsatt bruka odlingsmarken ska tas. Hänsyn ska även tas till kulturhistoriska värden hos den äldre bebyggelsen som är karaktärsskapande i riksintresse kulturmiljövården AvanUnbyn. Planprogrammet ska tas fram i nära dialog med de som lever och verkar i Unbyn. Dialogmöte i Unbyn Som start i arbetet anordnades den 31 januari ett öppet dialogmöte i gymnastiken i Unbyn. Syftet med 16 l Boden Bild Nr.1.2018

mötet var att samla in tankar och idéer om Unbyns utveckling och framtid. Det var stor uppslutning till mötet, cirka 60 personer deltog i åldrarna 13 – 75 år. På mötet var det en jämn fördelning av kvinnor och män. Dialogerna under kvällen rörde tre olika teman: • Leva och bo • Grönt, skönt och mötesplatser • Resa och färdas Utöver dessa teman ställdes övergripande frågor i början av mötet. Frågorna rörde vilka platser i Unbyn som skulle kunna utvecklas och vilka platser som är viktiga att ha kvar som de är idag. Personerna som var med på mötet fick även svara på frågan vad som är det bästa med Unbyn.


Dialogarbete

Samråd

Bearbetning med samrådsredogörelse

Antagande

Leva och bo De flesta i Unbyn vill bo där de bor idag och i bykärnan. För de som deltog på mötet är det viktigt med närheten till skogen och älven. Närheten till Boden, Sunderbyn och Luleå samt det aktiva föreningslivet är också betydelsefullt. De personer som var med på mötet vill bo i Unbyn för att det finns förskola och skola. Ett annat skäl som nämndes under mötet är den fina miljön. På mötet fördes dialog om förtätning av villaområden och placering av vissa större strötomter.

Resa och färdas Många på mötet beskrev trafiksituationen i Unbyn som problematisk med hänsyn till trafiksäkerheten. Personerna önskar bättre belysning och trafiksäkerhetsåtgärder för att sänka farten i byn. De som deltog vill även ha en gång- och cykelväg längs väg 616. Idag är det många som promenerar längs vägen och en gång- och cykelväg skulle innebära ökade möjligheter att ta sig till skolan. Busstrafik på kvällar och helger samt mer frekvent under veckodagarna önskas.

Grönt, skönt och mötesplatser Grön- och friluftsområdena är en viktig del i Unbyn. Vägarna inne i Unbyn, skoterspåren, skogsbilvägarna och elljusspåren används mycket. Personerna på mötet pekade ut många olika favoritplatser. Några av dessa är: Lillån, bron över till Granden, skolan, fotbollsplanen, och ångbåtsläget. Många av de områden som pekades ut har även stor utvecklingspotential. Deltagarna önskar bland annat en lekpark i centralt läge, pulkbacke för barnen, utegym, ridhus och att storleken på nuvarande gymnastiksal ses över för att motsvara behovet av träningar och sammankomster.

Vad händer nu? Kommunen har sammanställt alla synpunkter som kommit in under dialogmötet och de blir ett viktigt underlag till förslaget till planprogram. Samråd kommer att genomföras under hösten 2018. Då planeras ytterligare ett öppet möte i Unbyn för att informera och samla in ytterligare synpunkter om förslaget.

17 l Boden Bild Nr.1.2018


Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Vintercykling? Jomenvisst! Fram med cykeln och börja vintercykla. Kjell Dahlström är en av Bodens cykelentusiaster som nyttjar sin cykel året runt till både transportmedel, rekreation och motion. Här delar han med sig av sina bästa tips till dig som vill främja både hälsa och miljö. Kjell Dahlström påbörjade sin cykelbana som barn, med 70-talets klassiker, en DBS-cykel med limpsadel. Med åren har modeller och behov förändrats och idag trampar han fram på en fatbike, vintertid försedd med dubbdäck. - Det är en mycket trevlig cykel. Stabil och säkrare på framförallt vinterföre med tanke på att däcken har 4 tums bredd. Kjell bor centralt i Boden och har cykelavstånd till jobbet. För fem år sedan sålde han bilen och använder nu endast cykeln som fortskaffningsmedel inom stan. - Om man har möjligheten att inte ha bil så är det väldigt skönt att slippa konstiga motorljud, däckbyten, underhåll och besiktningar. Jag sparar runt 50 000 kronor per år på att inte ha bil. Det är ju också bra ur hälso- och miljöaspekt, konstaterar han och pekar på benen som är hans motorer idag. Han pendlar till jobbet varje dag, åker och handlar och gör sina praktiska göromål med cykel. - Häromdan var jag till exempel och köpte mig en ny dammsugare och tog hem den på cykeln. Njuta, inte slita Kjell tar också gärna hojen ut på rena rekreationsturer. Hans råd till den som vill cykla mer i och runt Boden är att lyssna på sin egen känsla och ingivelse. - Att cykla ska inte vara en plåga och pina. Ta det lugnt och ta dig tid att uppleva. Du får en känsla av frihet, styr själv var du vill åka, om du vill stanna, vända eller utforska en stig. Du hör fåglarna kvittra, känner dofter och får helt andra sinnesintryck och ser andra saker än om du sitter i en bil. Under sina år som heltidscyklare har Kjell fått en lite annan bild av bilister. - Ja nu ser man ju hur stressade en del bilister är. De rivstartar vid rödljus och jag kan möta 15 bilar som kör åt samma håll med en person i varje. Och väldigt många sitter i mobilen och pratar eller messar. 18 l Boden Bild Nr.1.2018

Fina utflyktsmål Några platser som han själv gärna väljer att trampa till är Pagla eller Svedjefortet, eller åka till Retro Café och äta eller fika. Han tipsar också om cykelvägen mot Sävast, Svartbjörnsbyn eller Vittjärv. Sverigeleden passerar Boden och är skyltad av Svenska Cykelsällskapet om du vill följa en utprövad cykelväg innan du ger dig ut på egna strapatser. Vintertid kan du också cykla på hårda skoterspår om det inte har kommit för mycket nysnö. Och under barmarksäsongen styra ut på små skogsstigar om du har en terrängcykel. - Cykla där du känner att du mår bra helt enkelt, är Kjells råd. Kjells tips till vintercyklaren Du kan få en bra fatbike från några tusenlappar och uppåt beroende på vad du vill ha och hur mycket utrustning du hänger på den. • Dubbdäck på cykeln är en fördel. Gärna också backspeglar för att se vad som händer i trafiken bakom, och andra cyklister. • Skydda ansikte, öron och huvud mot kyla och ha rejäla handskar och skor. • Solglasögon är bra mot kyla och vind på vintern och insekter på sommaren. • Ha bra lyse på cykeln när dagarna är korta mitt på vintern. • Undvik att lyssna på musik i lurarna om du cyklar i trafiken. Det är viktigt att höra trafik och utryckningsfordon. • Kör alltid rakt över trottoarkanter och bilspår för att undvika vurpa. • Cykelhjälm är en billig livförsäkring. Åk dit du vill, ta det lugnt och njut.


Kjell Dahlström bytte bilen mot cykel och sparar 50 000 kronor per år.

19 l Boden Bild Nr.1.2018


Hjältarna i snökaoset Vintern 2017-2018 går till historien som en av Bodens snörikaste på många år. Både kommunanställda och underentreprenörer på gatudriftenheten har slitit hårt för att hålla våra vägar framkomliga.

20 l Boden Bild Nr.1.2018


Text: Anna Bergström Foto: Josefin Wiklund

Våra snöröjare har hyllats i insändare och i sociala medier, ute på stan och runt arbetsplatsers fikabord. De har ryckt ut för att bereda väg för oss dag som natt. En normal vinter gör gatudriftenheten i Bodens kommun i snitt 20-24 plogsvängar på en hel vinter. I år hade de nått det redan innan januari månads utgång. - Jag har jobbat med det här i 26 år. Rekordet är på 90-talet då vi hade 34 plogsvängar. Det går vi nog förbi i år, konstaterar Erik Bergdahl, chef på gatudriftenheten. Vid full plogning är cirka 40 fordon igång runtom i kommunen, både kommunägda och genom entreprenörer, i centralorten, ytterområden och byarna. Planeringen av arbetet påverkas av vädrets ibland ovanligt nyckfulla och envisa makter, men också typen av snö och vilken tid på dygnet snön faller. Efter den akuta insatsen återstår att transportera bort snö från centrum, putsa, skrapa, bredda, siktröja… - Ett vanligt snöfall tar ungefär två dygn att komma ifatt med allt efterarbete. Men i år har det ju hela tiden kommit ny snö att ta hand om, säger Erik Bergdahl. Det ihärdiga snöandet har också gjort att normala tidsplaner inte alltid har gått att hålla. Personalen fått både fått ris och ros, ibland av stressade kommuninvånare som inte tycker att det går tillräckligt fort, vill ha bort snön utanför just sin port eller rädda sina buskar när plogtraktorn kommer. - Det vi ser som har ökat oroväckande bland våra 21 l Boden Bild Nr.1.2018

trafikanter är respekten mot våra väghållningsfordon som måste få göra uppdrag även på dagtid när trafiken är som störst. Flera gånger i veckan får vi höra incidenter som våra maskinförare upplever obekväma, bland annat bilister som kör om på insidan uppe på trottoarer med mera. Det är inte bra, säger Erik Bergdahl. Han påpekar också att det en vinter som den här har varit extra tydligt hur viktigt det är att som fastighetsägare redan vid planering av tomter och husbyggnationer tänka på snöhanteringen inne på fastigheten. - Snön på den egna uppfarten måste kunna skottas undan innanför tomtgränsen. En del har helt enkelt ingenstans att göra av all snö, förklarar Erik Bergdahl. I dag krävs en helt annan logistik i centrala Boden än för bara ett par år sedan. Större mängder snö måste transporteras ut ur centrum, vilket både tar tid och kostar. Dagens krav på tillgänglighet är också en faktor att ta hänsyn till och sparkarna har minskat och vintercyklarna ökat. - Vi vill göra ett så bra jobb som möjligt och ibland måste det få ta sin tid. En bra måttstock på hur vi gör vårt jobb är hur mycket telefonen ringer, ler Erik Bergdahl, som också framhåller vikten av att ha en bra väghyvel. - Den är dyr, men väldigt värdefull.


För mer information om Fritidsbanken Boden: facebook.com/ fritidsbankenboden

Text: Nina Uusitalo Foto: Josefin Wiklund

Här kan Bodensarna låna gratis för en aktiv fritid Under februari månad drog Peter Gitselov, projektledare för Fritidsbanken Boden, ut på en turné för att ta tillvara Bodensarnas överblivna sport- och fritidsprylar. Detta var starten för Fritidsbanken Boden, ett bibliotek där alla helt gratis kan låna sport- och fritidsprylar för en aktiv fritid.

22 l Boden Bild Nr.1.2018


Den första Fritidsbanken i Sverige slog upp sina portar 2013 i den värmländska tätorten Deje i Forshaga kommun. Konceptet var enkelt; Ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar där alla får låna och allt är gratis. Barn, ungdomar och vuxna kan helt kostnadsfritt låna begagnad utrustning för en aktiv fritid. Fem år senare finns Fritidsbanken representerad i 63 av Sveriges kommuner. Vem eller vilka som driver Fritidsbanken lokalt varierar från plats till plats. Men nu har Bodens kommun tillslutit sig till skaran och Fritidsbanken Boden är igång. Under tiden som den centrala lokalen på Kungsgatan 26G spacklades och målades om så smygstartade projektledaren Peter Gitselov Fritidsbanken Boden med en insamlingsturné. Med tillfälliga insamlingspunkter i både Trångfors, Heden, Sävast och Svartbjörnsbyn, för att nämna några få, så har det redan börjat rassla in begagnade sport- och fritidsprylar till Fritidsbanken Boden: – Vi har fått jättebra respons från både föräldrar, skolan och allmänheten som tycker det är jättesmart att kunna skänka vidare de urvuxna skridskorna och slalomskidorna så att någon annan kan få

glädje av dem. Det är ju ett smart återbruk som framförallt möjliggör att fler barn och ungdomar kan testa något nytt och kanske hitta sin egen grej, berättar Peter. – Alla får låna utrustningen gratis i 14 dagar och om det skulle vara så att något går sönder så finns inget krav på ersättning. Det är snarare ett tecken på att ni haft kul!

Renovering för ett mer miljövänligt (och halkfritt) Nordpoolen Under 2018 planeras det olika renoveringsåtgärder på Nordpoolen. Bland annat handlar det om att byta ut en ventilationsanläggning då den gamla anläggningen är utsliten. Nya anläggningar är effektivare med högre verkningsgrad vilket innebär att energiförbrukningen minskar. Taken är också i behov av renovering. Renoveringen av taken kommer att ske med nya material med bättre funktion, vilket kommer att påverka energiförbrukningen positivt. Byte av ytskikt på olika delar av anläggningen som inte omfattats av tidigare renoveringar måste göras. Nuvarande ytskikt är

slitna med följd att det är svårt att hålla rent. Det leder i sin tur till att plattorna kan bli halkiga. Hur det kommer att påverka öppettiderna är svårt att säga i dagsläget då upphandlingarna inte att klara, men att det kommer att påverka är helt säkert. För mera information om vad som händer på Nordpoolen hänvisar vi till vår hemsida www.nordpoolen.com samt till vår Facebooksida. Alla renoveringarna genomförs i syfte att bibehålla anläggningens funktion samt att skapa en bättre och mera attraktiv miljö för våra gäster under lång tid framöver.

23 l Boden Bild Nr.1.2018


Nu byggs morgondagens förskolor Den nya förskolan Björkdungen börjar ta form. Nästa på tur är Högvalla förskola med åtta avdelningar i Sävast. Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu 250 miljoner på att bygga nya förskolor vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. - Det känns fantastiskt att inte ha gått i pension än, utan få vara med om detta, säger Bertil Sundström, för- och grundskolechef.

24 l Boden Bild Nr.1.2018


Text: Maria Lindgren Foto: Josefin Wiklund Skisser: A&D Arkitektbyrå

Samhällsbyggnadskontorets prognos visar att befolkningen kommer att öka till 30 000 invånare år 2025. Utbildningsnämnden har samtidigt beslutat att minska barngrupperna till 15 platser per avdelning. - Det kommer att krävas en snabb produktion om vi ska nå målet på 15 platser till år 2020, säger Bertil Sundström, för- och grundskolechef vid Bodens kommun. Tallbacken och Björkdungen På Tallbacken i Sävast har två nya avdelningar öppnat. Fortfarande kläs huset av en byggnadsställning då man är i full gång med att renovera taket på hela huset. Bygget på den nya förskolan Björkdungen väntas vara färdigställt i slutet av 2018. Barnens lek och pedagogik står i fokus. Här kommer två gemensamma torg att omringas av portaler (avdelningar). På torgen ska det finnas gemensamma ytor för barnen där de har ateljé och snickeriverkstad, konstruktionsplatser för byggklossar och lego, även digitala verktyg kommer att ingå i den dagliga verksamheten.Torgen kommer att ha kök där barnen kan baka, ta in kryddor och bär som de själva har odlat på gården. Ytor där barnen kan arbeta med språket och läsning kommer att vara viktiga i den nya förskolan. - Jag tycker det är jättehäftigt att få jobba som förskolechef åt Bodens kommun som satsar så otroligt mycket på barnen. Vi ska ner till 15 platser, vi bygger

25 l Boden Bild Nr.1.2018

nytt och vi renoverar förskolor, säger förskolechef vid Björkdungen, Linda Lundborg entusiastiskt. I mitten av förskolan kommer köket och restaurangen att ligga. Restaurangen ska också fungera som bibliotek och möjliggöra teater och rörelse samt vara en samlingslokal vid traditioner och möten. Restaurangen kommer att öppna upp för att det pedagogiska arbetet i portalerna kan fortleva under dagen. - Vi har satt stort fokus på gården. Utemiljön ska vara lärande och utmanande, säger Linda Lundborg. Förutom att det finns uteateljé och snickeri, finns möjlighet att jobba digitalt även ute. Barnen kommer att ha äventyrsbanor, bollplan, skidspår och odlingsområden, allt för att värna om en hållbar framtid. På gården finns det också grillplatser och sittplatser så barnen kan ges möjlighet att äta utomhus. - Det är fantastiskt att vi kan skapa allt från början och bygga efter vårt behov, säger förskolechefen Linda Lundborg. Högvalla Högvalla kommer att ligga i Sävast, norr om Trånga gatan, ner mot ån. Just nu görs ritningen på hur byggnaden ska se ut. Sedan går arbetet över till arkitektbyrå och fastighetsförvaltningen. Precis som i projektet Björkdungen jobbar man här med öppna torg och portaler. Huset kommer att vara två våningar, där det mindre barnen vistas på undervåningen. Högvalla väntas vara färdigställt 2021.


Framtidens förskola De nya förskolorna ska vara miljövänliga och pedagogiskt utmanande. Tillsammans med förskolechefer, rektorer och förskollärare har man jobbat fram verksamhetsidén för framtidens förskola. Personalens kunskap och åsikter har varit mycket viktiga. - Vi har ansträngt oss väldigt för att inte tänka utifrån de gamla ramarna och det tycker jag vi har lyckats med, säger Bertil Sundström, för- och grundskolechef. I arbetsprocessen på Björkdungen har projektledare, arkitekt samt förskolechef jobbat väldigt tätt under hela resan för att kunna sätta samman miljö och pedagogik till det bästa för barnen. - Det har varit viktigt att lyssna på personalens behov och önskemål, säger förskolechef Linda Lundborg. Projektering för förskolan på Sanden och i Trångfors kommer att starta under 2108. En utredning om grundskolorna pågår, här ligger ett förslag på en ny F-6 skola i centrala stan. Denna kommer att gå upp till nämnden i april. Beslut sker i fullmäktige under våren.

26 l Boden Bild Nr.1.2018


För att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen tas beslut varje år för de förändringar som ska göras. Förseningar på byggnationer kan ske, årtalen nedan är förvaltningens ambition.

TORPGÄRDANS FÖRSKOLA Avvecklas år 2020.

CENTRALA STAN, VÄSTRA OCH ÖSTRA Ny förskola, 4 avdelningar, klart år 2023.

HEDEN/BRÄNNBERG Ny byggnad i Heden med 5 avdelningar, klart år 2021.

KYRKKLÄPPENS FÖRSKOLA Ingen förändring.

TRÅNGFORS, HAMTJÄNMORAN OCH HEDEN FÖRSKOLA Avvecklas år 2021.

LUNDAGÅRD, BODSVEDJAN, SANDEN Ny förskola på Sandenområdet, 8 avdelningar, klart år 2020. PRÄSTHOLMEN, SVARTBJÖRNSBYN Rörvikens förskola byggs ut med 2 avdelningar, klart år 2021.

FAGERNÄS FAGERNÄS FÖRSKOLA Ingen förändring.

SÄVAST Tallbackens förskola renoveras och utökas med 2 avdelningar, klart 2017. Ny förskola, Högvalla 8 avdelningar, klart år 2021.

PERBACKENS FÖRSKOLA Beslut om eventuell avveckling 2019.

GOLFKULLENS FÖRSKOLA Avvecklas är 2021.

STRANDENS FÖRSKOLA Ingen förändring.

ÖRTAVALLENS FÖRSKOLA Ingen förändring.

TORPGÄRDAN, N SVARTBYN KRISTALLKULAN Ingen förändring.

Läs mer om de nya förskolorna på: boden.se/utbildning

27 l Boden Bild Nr.1.2018


Text: Fredrik Åström

Vi målar om för alla Bodensare 2018 är förändringarnas år. Jag vet att man säger så alltid. Men i år har vi många spännande utvecklingsprojekt på gång. Boden.se får ett nytt ansikte och det blir en helt ny upplevelse att besöka den.

Bilden visar skisser på hur nya hemsidan för Bodens kommun kommer se ut. Webben som vi tar fram har ett annat fokus än den nuvarande. Du som besökare kommer att stå i fokus när nya delar tas fram. Vi har under resans gång försökt pinpointa vilka huvudmålgrupper det är som besöker vår sida och se vilka behov de har. Det har vi gjort genom att fråga oss själva, politiska råd, titta på sökstatistik, att använda Google Analytics och vi har gjort en omvärldsanalys. Nya Boden.se är utvecklad så kallat mobile first. Det innebär at designen är gjord för mobila enheter. Tankarna på utveckling av webben kom egentligen redan då Bodenappen lanserades och mer trafik började komma från mobila enheter. Sen har projektet självklart blivit större än att bara mobilanpassa sidan. Men stay tuned för den färdiga versionen av Boden.se. 28 l Boden Bild Nr.1.2018

Bodens kommun finns numer på Facebook. Det gör vi för att det ska vara lätt för dig som invånare att nå oss. Vi tycker att det är viktigt att du kan nå oss på flera olika sätt. Genom sociala medier öppnar vi för fler människor i fler situationer. Vi vill nå dig där du vill bli nådd. Ett annat stort projekt Bodens kommun genomfört är införandet av Medborgarservice. De finns till för din skull och hjälper dig mer än gärna med mindre ärenden. Om de inte kan hjälpa dig direkt så hänvisar de dig rätt på en gång. Du ska slippa leta. Så 2018 är verkligen året då saker händer i Boden. Då vi utvecklas för dig. Tänk att vi blir 100 år nästa år. Det du.


Text & foto: Josefin Wiklund

Premiär för vinterlekland Det är klart att barnen ska ha något roligt att göra i centrum vintertid. Så resonerade Erland Berg på parkenheten och byggde ett vinterlekland. – Jag hoppas att det blir populärt, så klart, säger han. Idén till ett vinterlekland fick Erland Berg, produktionsledare på parkenheten, på skyltsöndagen här i Boden. Han såg den stora snöhögen på Centrumtorget som fylldes av lekande och klättrande barn likt en myllrande myrstack. – Då tänkte jag att skulle man inte kunna ha något lite mer permanent här? Inte något avancerat utan lite mer rutschkanemodell, säger Erland. Han satte sig ner med kollegan Lena Larsson som gjorde en skiss. – De har något liknande i Piteå och det är populärt till tusen. Det förstår man ju, det är ju kul för ungar att hålla på och klättra i snöhögar och åka rutschkana. Ingen budget Det fanns ingen budget för projektet så utmaningen var att få till leklandet utan att det kostade pengar. – Jag tog det med Björknäsgymnasiets anläggningsfordonsprogram, att de får ha det som träningsoblekt. I stället för att de ska hålla på och flytta en snöhög fram och tillbaka får de något meningsfullt att träna i. Lärarna tyckte att det lät som en bra idé så projektet körde igång i slutet av januari och Centrumtorgets vinterlekland stod klart några veckor senare. Finliret på slutet har Erlands medarbetare parkenheten skött. – Kan vi göra saker för invånarna, och i det här fallet barnen, utan att det kostar en massa onödiga skattekronor så är det ju guld värt, säger Erland. Säkerheten först Resultatet blev en stor rutschkana, ett fort och kryptunnlar som barnen kan gå in i. – Det är egentligen rör som vi grävt ner i snön som de kan krypa i. Även om det är snö måste man göra det säkert. 29 l Boden Bild Nr.1.2018

Det här är en mellanlagringsplats för snöröjningen och kommer att fortsätta vara det. På ena sidan leder stora trappsteg upp till rutschkanan och på andra sidan lagras snö från gågatan, så utseendet kommer att variera från vecka till vecka. Hoppas på fortsättning – Jag skulle gärna se också att andra anordnar aktiviteter kring ett vinterlandskap. Det här är ett första enkelt försök men på sikt vill vi ju att det ska vara bestående, att vi varje vinter har ett vinterlandskap här och att vi kan utveckla det mer i framtiden, säger Erland. Hittills verkar Bodensarna glada över initiativet. – Alla som har hört talas om det tycker att det låter jättebra.


Text : Josefin Wiklund & Fredrik Åström Foto: Josefin Wiklund

Bodens kommun med invånarna i centrum Medborgarservice är en ny funktion i Bodens kommun. De finns till för dig som invånare och svarar på dina frågor. Vid mindre ärenden kan du få hjälp direkt av dem. Har du en fråga de inte kan svara på kan de lotsa dig rätt på en gång. Du kommer med andra ord inte att behöva leta runt på våningar efter rätt tjänsteperson. – Jag tror att det har stor betydelse att vi sitter tillsammans. I ett landskap har vi stort utbyte med varandra. Alla hör vad som händer och får snabbt koll på läget. Det är också bra att receptionen finns i anslutning till medarbetarnas arbetsplatser, säger Katarina Nyberg, enhetschef på medborgarservice. – Sen är det en oerhört trevlig miljö. Det är kul att de bevarat taket i renoveringen, jag tror att många kommer att känna igen sig. Utanför Medborgarservice reception, mitt mellan stadshus A och B, finns en inredd besöksyta. Där kan du som invånare vänta på ditt möte, få information om Boden eller varför inte besöka Boden.se för att uträtta ditt kommunala ärende. Till skillnad från en traditionell växel kan Medborgarservice hjälpa dig direkt. Den växel i Boden som så framgångsrikt jobbat under flera år har skickat dig vidare. Numer är uppgiften att hjälpa och ge svar, fortare. De erbjuder inte bara telefonhjälp utan du är mer än välkommen att besöka dem. 30 l Boden Bild Nr.1.2018

Uppdraget är att hjälpa Bodens invånare Deras tydliga uppdrag är att göra Bodens kommun mer tillgängligt för dig som invånare. Du ska bara ha en väg in för att hitta rätt i kommunen. Medborgarservice svarar på alla frågor om kommunens verksamheter, i alla kommunens förvaltningar. Varje förvaltning har kommit överens med Medborgarservice om frågor de kan svara på. De har också fått instruktioner om hur de ska hjälpa dig och var de ska skicka dig om de inte kan svara. Om din fråga gäller andra myndigheter kan Medborgarservice inte svara på din fråga. De kan dock berätta vart du ska vända dig för att hitta ditt svar. Då du tar kontakt med Medborgarservice ska du alltid berätta vad du har för ärende. Kortare ärenden kan du få hjälp med direkt. Om du ringer till Medborgarservice så frågar de alltid om ditt ärende. Det är för att om det är ett lättare ärende så kan du få hjälp direkt utan att bli kopplad vidare.


31 l Boden Bild Nr.1.2018


KOMM / BODENS KOMMUN / FOTO: MATS ENGFORS / FOTOGRAPHIC • VEMOD STUDIOS

Fånga närhetslivet I Boden lever vi närhetsliv, vi har nära till det som är viktigt och lite till. Fånga din vinkel, din bild, gå in på våra sociala medier och läs, dela, gilla och sprid bilden av vårt fantastiska närhetsliv.

@narhetsliv / facebook.com/narhetsliv / närhetsliv.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.