Waltmann Business Update nr. 1 - 2020

Page 1

NUMMER 1 2020

BUSINESS UPDATE

04

26

" Transparantie en het met elkaar willen aanpakken en uitvoeren" Borgch faciliteert vastgoed

27

Benoeming bestuurder BV door executeur

VASTGOEDNIEUWS DE TOEKOMST VAN DORDRECHT

22

23

ZAQELIJK "Het is een dynamische tijd met veel kansen�


INHOUD

04

Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden werpt vruchten af " Door fenomenen zoals Bedrijven Investeringszone (BIZ) en parkmanagement is er al heel veel verbeterd en eenduidigheid ontstaan."

27

Huurder betaalt niet; einde huurovereenkomst?

Inhoudsopgave

08 16 21 21 22 23 26 27 28

WALTMANN AANBOD WALTMANN AANBOD COLUMN DORDTS PATRICIËRSHUIS

15

" Investeren en innoveren." De verhuizing van Quartzline

COLUMN RABOBANK VASTGOEDNIEUWS COLUMN ZAQELIJK ARTIKEL BORGCH

24

Veel vraag naar bedrijfsmatig vastgoed in 2019

COLUMN MR. E.F. DE VILDER WALTMANN AANBOD

CONTACTGEGEVENS WALTMANN BEDRIJFSHUISVESTING Dordrecht

Sliedrecht

Johan de Wittstraat 168

Nevenvestiging

3311 KJ Dordrecht

T. 0184 64 77 66

T. 078 614 10 30

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

COLOFON

Een uitgave van Waltmann Bedrijfshuisvesting

Oplage:

Reacties kunt u sturen naar:

T: 078 614 10 30

8.000

info@mailvanmm.nl

T: 0184 64 77 66

Uitgever:

Hans van Andel

E: bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Redactie:

Bas den Otter | LUTRADOC

I: www.waltmann.com

Vormgeving: MM

Verspreiding: controlled circulation naar dga’s, ondernemers, directeuren, managers, bestuurders in de regio Drechtsteden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Business Update • Jaargang 8 | Nummer 1 | April 2020


VOORWOORD

“ economisch belang" Bedrijventerreinen van groot

Onlangs zijn onze branchecijfers weer verschenen en

Onderneemt uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.

we kunnen stellen dat de markt voor bedrijfsmatig

Het werd een levendig en interessant gesprek, waarin vooral

vastgoed vorig jaar een gunstige ontwikkeling te zien

duidelijk werd dat de samenwerking in de Drechtsteden

heeft gegeven. De verwachtingen voor dit jaar zien

voor wat betreft bedrijfshuisvesting vrijwel niets te wensen

er eveneens positief uit, voor zowel koop en huur van

overlaat. Enfin, leest u zelf maar.

bestaand en nieuw vastgoed. De groei van de economie levert daar een belangrijke bijdrage aan. De keerzijde hiervan is dat het aan de aanbodzijde af en toe best krap is. In deze Business Update leest u meer over onze interessante en dynamische vastgoedmarkt. Een thema dat in ons land volop in de belangstelling staat is bedrijventerreinen. Als we ons even beperken tot Zuid-Holland: bedrijventerreinen beslaan op dit moment zo’n 2,5%

Met vriendelijke groet,

van de totale ruimte in onze provincie. Op de ruim 600

Waltmann Bedrijfshuisvesting

bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn 26.000 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven samen zorgen voor bijna een derde deel van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid. Hans van Andel

De regio Drechtsteden telt zo’n 50 bedrijventerreinen.

linkedin.com/company/waltmann-bedrijfshuisvesting Het is duidelijk dat bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde zijn voor een florerende economie. Zij zijn immers van groot belang voor de arbeidsmarkt vanwege

Coronavirus

het genereren van werkgelegenheid en innovatieve

Toch nog even. Op het moment dat ik dit voorwoord

ontwikkelingen. Tegelijkertijd sluit de ruimtelijke opzet van

op mijn laptop wil opslaan komt de mededeling dat

bestaande bedrijventerreinen en bedrijvigheid niet altijd

Nederland de komende weken ‘op slot’ gaat in verband

meer aan bij hedendaagse en de toekomstige vraag.

met het coronavirus. Niemand kan zich daar de impact van

Dat is eveneens het geval in de Drechtsteden.

voorstellen. maar het is een noodzakelijke maatregel waar ik zeker achtersta. Wat het voor onze business betreft:

Om van gedachten te wisselen over het thema

wij blijven u hoe dan ook van dienst zijn. Hoe dit in de

bedrijventerreinen in de regio hebben wij een aantal

praktijk precies zal uitvallen, gaan we samen met u uitvinden.

wethouders en een vertegenwoordiger van Dordt

3


ARTIKEL

Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden werpt vruchten af De wethouders Peter Verheij (Alblasserdam), Maarten Burggraaf (Dordrecht), Jan Nederveen (Hardinxveld-Giessendam) en accountmanager Bert ten Veen (Dordt Onderneemt) waren naar het fraaie Dordts Patriciershuis gekomen om onder leiding van Hans van Andel, directeur/eigenaar van Waltmann Bedrijfshuisvesting, de situatie onder de loep te nemen voor wat betreft bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen in de regio.

Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn toe aan een verbeterslag.

Nuances

Vooral de wat oudere terreinen geven een rommelige eerste

De gasten aan tafel herkennen het hierboven geschetste beeld en

indruk. Het straatbeeld wordt gedomineerd door geparkeerde

beamen dat de situatie in de Drechtsteden nauwelijks verschilt.

auto’s. De overgang van publieke ruimte en privéterreinen

Peter Verheij trapt af: “Ik herken het zeker,” zo zegt hij. Vinkenwaard

is onduidelijk en hekwerken en erfgrenzen zorgen voor een

is zo’n voorbeeld van de oudere generatie bedrijventerreinen.

onvriendelijke uitstraling. Wat ook in het oog springt is dat er vaak

Het is best lastig om dit terrein op de hedendaagse wensen

geen groen aanwezig is. Inmiddels worden bedrijventerreinen

en eisen te handhaven.” Vinkenwaard Noord is aangepakt,

in vele plaatsen in het land aangepakt. De Drechtsteden vormen

Vinkenwaard Zuid staat voor 2021 op de nominatie. Verheij

hierop geen uitzondering.

geeft daarbij aan dat overleg met ondernemers van cruciaal belang is om tot resultaten te komen. “Ondernemers hebben nu eenmaal vaak andere belangen dan een gemeente. Eenheid en saamhorigheid leiden tot mooie resultaten.”

4


Saamhorigheid

Collectiviteit

Om die saamhorigheid te stimuleren is in Alblasserdam een

Bert ten Veen is van mening dat collectiviteit en samenwerking

ondernemersfonds in het leven geroepen. Voor veel ondernemers

sleutelwoorden zijn voor een optimale inrichting van

is het een doorn in het oog: meebetalen aan allerlei activiteiten

bedrijventerreinen, maar ook bij herstructureringen. "De overheid

terwijl de buurman niet meebetaalt maar er toch van profiteert.

kende in de jaren '70 en '80 weinig regels voor het inrichten

Om dit te voorkomen vraagt Alblasserdam een opslag op de

van bedrijventerreinen. Uitgangspunten staan beschreven in

OZB-belasting voor zakelijk onroerend goed. De gelden die

(verouderde) bestemmingsplannen. Door in gesprek te gaan

hierdoor binnenkomen bij het Ondernemersfonds Alblasserdam,

met de eindgebruikers van bedrijventerreinen ontstaat er een

vloeien terug naar de ondernemers die zo zelf zaken kunnen

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het

bekostigen zonder steeds bij de gemeente aan te hoeven kloppen.

beheer van deze terreinen. Door fenomenen zoals Bedrijven

Het fonds stimuleert de samenwerking tussen de verschillende

Investeringszone (BIZ) en parkmanagement is er al heel veel

ondernemers, organisaties en andere betrokkenen.

verbeterd en eenduidigheid ontstaan.” Een voorbeeld van een afgerond en geslaagd project is de revitalisering van

Samenwerking

bedrijventerrein Louterbloemen in Dordrecht. Maarten Burggraaf:

In Hardinxveld-Giessendam is de situatie niet veel anders, zo meldt

“De gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam hebben

Jan Nederveen. “Wij kennen wat oudere industrieterreinen die we

gezamenlijk zo’n vier miljoen euro geïnvesteerd in de ‘make over’

tegenwoordig overigens bedrijventerreinen noemen. De tijden zijn

van Louterbloemen, maar ook de daar al gevestigde ondernemers

echter veranderd. Zo’n tien jaar geleden werd bij revitalisering van

hebben fors geïnvesteerd in het gebied.”

een bedrijventerrein vooral gekeken naar nog efficiënter inrichten en het realiseren van meer parkeerplaatsen. Daarbij was er weinig

Door fenomenen zoals Bedrijven Investeringszone (BIZ) en parkmanagement is er al heel veel verbeterd en eenduidigheid ontstaan."

aandacht en ruimte voor zaken als groen en wateropvang. Met bedrijventerrein Nieuweweg zijn we nu juist in gesprek om het terrein groener in te richten en te werken aan klimaatadaptatie. Dat gaat in prima samenwerking met het bedrijfsleven.”

Groenvoorziening

Duurzaam

Inmiddels speelt ‘groen’ een voorname rol bij de inrichting

Is het bij verouderde bedrijventerreinen vaak schipperen

van bedrijventerreinen. Hans van Andel merkt op dat voor

met ruimte en mogelijkheden, voor nieuw aan te leggen

bedrijven die zich willen vestigen op een bedrijventerrein de

bedrijventerreinen gelden die beperkingen niet.

mate van groenvoorziening een steeds belangrijker factor wordt.

Maarten Burggraaf: “Bij de realisering van Distripark Dordrecht

Maarten Burggraaf vindt dit niet vreemd gezien alle klimaat- en

voert duurzaamheid de boventoon. Het bedrijventerrein is

milieuontwikkelingen. “Er wordt veel onderzoek naar gedaan,” zegt

aardgasvrij en de basisenergie-infrastructuur bestaat uit een

de wethouder. “Met name de temperatuur in gebieden met veel

elektriciteitsnet, waarmee 100% energieneutraal ondernemen

verharding, zoals bedrijventerreinen, stijgt. Groen zou dit kunnen

realistisch wordt. Op het terrein komen een waterstof-

compenseren, maar op de verouderde bedrijventerreinen is het

facility point, vier windturbines en een zonnepark.

passen en meten om groenvoorzieningen in te passen.

Daarnaast investeren Rijkswaterstaat en wij als gemeente

We proberen het overigens zo goed mogelijk in te vullen.”

fors in een goede bereikbaarheid met een eigen op- en afrit op de A16.”

5


De deelnemers Peter Verheij is sinds 2010 wethouder Financiën, Economie, Werk en Inkomen en Buitenruimte van de gemeente Alblasserdam. Hij maakte kennis met de lokale politiek via de Jeugdgemeenteraad. Van 1996 tot en met 2001 maakte hij daar deel van uit. Van 2006 tot 2010 was hij raadslid voor de SGP en ook regionaal vertegenwoordiger in de Drechtsteden als lid van de Drechtraad. Maarten Burggraaf is wethouder Economische Zaken, Financiën, Dienstverlening, Evenementen en Ondernemen in de gemeente Dordrecht. Hij heeft iets met water. “Onze stad is zo mooi vanaf het water. Een belangrijke economische ader die we moeten koesteren als stad.” Jan Nederveen is voor 28 uur per week wethouder in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast werkt hij nog bij TNO als projectmanager facilities. Hij is in juli 2018 wethouder geworden. Daarvoor is hij twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie. Bert ten Veen is accountmanager bij Dordt Onderneemt van de gemeente Dordrecht. Dordt Onderneemt is er voor alle ondernemers in Dordrecht en voor ondernemers die zich in Dordrecht willen vestigen. Dordt Onderneemt is tevens het eerste aanspreekpunt voor ondernemers bij de gemeente Dordrecht..

Realiteit

Wensenlijstje

Terug naar de realiteit blijkt dat de praktijk wat bestaande

Hans van Andel ondervindt als geen ander dat ondernemers

bedrijventerreinen betreft enigszins weerbarstiger is.

tegenwoordig andere wensen en eisen hebben bij het zoeken

Jan Nederveen: “Ook in Hardinxveld-Giessendam zijn

naar huisvesting. “Hoog op wensenlijstjes staan zaken zoals

duurzaamheid, schoon en veilig belangrijke thema’s. Alleen wat

zonnepanelen, energielabel, groenvoorziening en bereikbaarheid.”

lastiger te realiseren in bestaande situaties. We prijzen ons daarom

Maarten Burggraaf haakt hierop in door te melden dat wat betreft

gelukkig dat er ook in onze gemeente steeds meer sprake is

het plaatsen van zonnepanelen er een duurzaam collectief ‘Zon

van een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Ik vind het

op Bedrijfsdaken’ bestaat. De gemeente Dordrecht en Energie

overigens passen in deze tijd. Je kunt niets meer in je eentje voor

Corporatie Dordrecht bieden ondernemers en instellingen de

elkaar krijgen. Het is een gezamenlijk economisch belang: werken,

mogelijkheid mee te doen aan dit initiatief.

wonen, recreëren. Dat moet je dan ook gezamenlijk oplossen.”

6


Hot-item Energietransitie is trouwens ook in de Drechtsteden een hotitem. “Bedrijven zoeken elkaar hierin steeds meer op,” zo zegt Bert ten Veen. “Het is efficiënter, duurzamer, vaak goedkoper en past helemaal in deze tijd. Zo onderzoekt de Dordtse vestiging van Pelican Rouge of en op welke wijze overtollige warmte is te delen met andere bedrijven. Ook het delen en opslaan van met zonnepanelen opgewekte energie is zoiets. Er gebeurt al veel op dit vlak, ondersteunt door BIZ- en parkmanagementorganisaties. Uiteraard speelt de overheid hierin een, maar ondernemers werken ook uit bedrijfseconomisch oogpunt steeds meer samen wat deze zaken betreft.” Peter Verheij merkt op dat er ook op dit gebied mogelijkheden in Alblasserdam liggen. “Op Vinkenwaard Noord bieden de platte daken van de bedrijven een enorm potentieel om zonnepanelen te plaatsen.”

Als we dit in eerste instantie voor personeelsvervoer kunnen inzetten, volgen later de bewoners en toeristen wel. Ook hier is de crux het samen doen.” Jan Nederveen oppert nog een invalshoek: “Ga uit van de gebruikers, wat willen zij? Hoe kunnen wij en het bedrijfsleven medewerkers stimuleren om via alternatief vervoer naar het werk te komen?”

Peute Recycling Samenvattend mag de conclusie van dit rondetafelgesprek zijn dat herstructurering van bedrijventerreinen in de regio de aandacht krijgt die het verdient. Daarnaast verloopt de samenwerking tussen overheden onderling en met het bedrijfsleven steeds beter. Majeure projecten worden opgepakt en tot uitvoer gebracht. Neem de verhuizing van Peute Recycling van Dordrecht naar Alblasserdam. Peter Verheij en Maarten Burggraaf zijn met recht trots op deze deal. Peute Recycling verhuist medio

Energietransitie

2021 van Dordrecht naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam.

Aardgasvrij is een ander aspect. Deze energietransitie is een

Peter Verheij: ”Peute was op zoek naar meer ruimte. Wij konden dat

economische transitie, met een cruciale rol voor bedrijven

bieden. Samen met Dordrecht hebben we snel gehandeld en het

en bedrijventerreinen. De transitie verloopt nog traag.

voor elkaar gekregen.” Ook Maarten Burggraaf kijkt met voldoening

Bedrijventerreinen zijn de ruimtelijk-economische hubs,

terug op het project. “Het geeft een goed gevoel dat we Peute

60 procent van het energieverbruik vindt hier plaats.

binnen de regio konden houden. Mede dankzij de betrokkenheid

Er liggen dus veel kansen: voor de ruimtelijke inpassing van

van ook het Havenbedrijf Rotterdam en de beide gemeentes.”

energiesystemen, maar ook om de realisatie van in de regio vastgelegde afspraken hierover gemakkelijker te maken.

Het werkt! De tijd zit erop. Veel is besproken waarbij het opvalt dat vooral

Aandachtspunten

de laatste jaren de samenwerking tussen de zeven Drechtsteden

Nog meer aandachtpunten passeren de revue zoals mobiliteit

gemeentes sterk is verbeterd als het over bedrijfshuisvesting

en bereikbaarheid. Duidelijk is dat de regio hier vol op inzet.

gaat. Bert ten Veen: “Er is veel informatie-uitwisseling tussen de

Jan Nederveen: “We zijn op zoek naar alternatieve mogelijkheden.

bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeentes met ROM-D,

Denk hierbij aan kleine bussen voor vervoer op maat van en naar

DEAL en Dordt Onderneemt. We kijken verder dan het uitgeven

bedrijventerreinen en aan vervoer over water. Ook dit is weer een

van grond en het binnenhalen van bedrijven.” Jan Nederveen

gezamenlijke verantwoordelijkheid, overheid en het bedrijfsleven

heeft het laatste woord. “Transparantie en het met elkaar willen

moeten samen het voortouw nemen.” Maarten Burggraaf vult aan

aanpakken en uitvoeren en daarbij elkaar niet voor de voeten

dat bijvoorbeeld vervoer over water bredere kanen biedt.

lopen. Echt, het werkt!”

“Daarin moeten bedrijven zeker ook investeren.

7


EC HIKBA T AR

BESC

AANBOD

PER DIREC T BESC HIKBA AR PER D BESC IRECT HIKBA AR

Kantoorruimte

Viltweg 1 (gebouw 1) • ‘s-Gravendeel Aan de Viltweg te ’s-Gravendeel worden 3 zelfstandige kantoorunits (ca. 80 m , ca. 115 m , ca. 250 m ) te huur 2

2

2

aangeboden. Er is sprake van een zelfstandig karakter met

+ Zelfstandig karakter + Eigen voorzieningen + Kleinschalig bedrijventerrein

voor 2 units een eigen entree en eigen voorzieningen en de kantoorunit van circa 115 m² heeft een gezamenlijke entree vanaf de voorzijde van het gebouw.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 565 m²

Vanaf € 700,- p/m

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Vlietstraat 3 • H’veld - G’dam

Merwedestraat 255 • Dordrecht

Het

kleinschalige

Een multifunctionele ruimte voor kantoor-, bedrijfs- of

kantoorunit gelegen op de begane grond onder een

winkelruimte van totaal ca. 63 m². Het voorste gedeelte is

appartementencomplex. De unit is uitstekend afgewerkt

een kantoor- of winkelruimte met kleine pantry en vaste

en wordt gebruiksklaar opgeleverd. Mooie locatie en

kast. Het achterste gedeelte is geschikt als opslag/magazijn/

voldoende parkeergelegenheid.

werkruimte en is ook voorzien van een pantry en toilet.

betreft

hier

een

zelfstandige,

Top locatie.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 36 m2

€ 650,- per maand

€ 119.000,- k.k.

€ 750,- per maand

8

Business Update | April 2020


AANBOD

Kantoorruimte Kantoorruimte

Middeldiepstraat 60 en 62, Waterkeringsweg 28 • Sliedrecht + Nr. 60: totaal ca. 247 m² + Nr. 62: totaal ca. 310 m² + Nr. 28: totaal ca. 339 m²

In het centrum van de gemeente Sliedrecht wordt te huur aangeboden drie complete keurige kantoorruimtes gelegen op de verdieping. De kantoorruimtes maken deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw en hebben een volledig zelfstandige identiteit met eigen voorzieningen. De ruimte is eventueel

Huurprijzen excl. BTW

ook onderling met elkaar te koppelen, met Middeldiepstraat

Nr. 60: € 1.850,- per maand Nr. 62: € 2.500,- per maand Nr. 28: € 2.750,- per maand

nummer 60 en Waterkeringsweg 28.

Bedrijfs-/kantoorruimte

Kantoorruimte

Voorstraat 106 • Dordrecht

Nieuwland Parc 160 • Papendrecht

Beschikbaar voor verhuur is deze representatieve

TE HUUR, een keurige bedrijfsunit die bestaat uit een

kantoorruimte op de begane grond, gelegen aan de

bedrijfsruimte (ca. 192 m²) met entresolvloer (ca. 38

Voorstraat in historische binnenstad van de gemeente

m²) en met 2 eigen parkeerplaatsen. De bedrijfsruimte

Dordrecht. Het betreft een open ruimte welke onlangs

maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw waar het

is gemoderniseerd.

gehele perceel is omsloten met een hekwerk en aan de voorzijde een schuifpoort.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 104,5 m²

€ 1.500,- per maand

Ca. 230 m²

€ 1.465,- per maand

9


AANBOD

Bedrijfsruimte

Sportlaan 391 • Sliedrecht Zelfstandig bedrijfs-/kantoorgebouw op een bedrijfsperceel wat deel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw. Alle delen hebben een zelfstandige uitstraling en voor-

+ Bedrijfsruimte ca. 730 m², entresol ca. 152 m² + Kantoorruimte ca. 152 m² + 8 eigen parkeerplaatsen

zieningen. Het kantoorgedeelte ligt aan de voorkant met daarboven een betonnen entresolvloer die kan worden omgebouwd tot kantoorruimte. Achter de kantoorruimte ligt een compleet ingerichte moderne, lichte bedrijfshal.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.034 m²

€ 6.000,- per maand

Winkelruimte

Kantoorruimte

Burg Jansenlaan 143 • Zwijndrecht

Ohmstraat 40 • Zwijndrecht

Het betreft een volledig gerenoveerde winkelunit

Een keurige kantoorruimte op begane grond dat deel

gelegen op het levendige buurt winkelcentrum ‘Noord’

uit maakt van een bedrijfs-/kantoorruimte. Gelegen in

te Zwijndrecht. Het winkelcentrum kent een grote

een rustige werkomgeving. De kantoorruimte is nog vrij

verscheidenheid aan type winkels, zoals een supermarkt,

indeelbaar. 2 vaste parkeerplaatsen aan de voorzijde en

bakkerij, Primera, woonwinkel, bloemenzaak, opticien,

voldoende parkeerplaatsen op loopafstand.

kapper, slijterij en een apotheek. Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 160 m²

€ 1.475,- per maand

Ca. 120 m²

€ 995,- per maand

10

Business Update | April 2020


AANBOD

Kantoorruimte

Fruiteniersstraat 44-45 • Zwijndrecht + All-inclusive kantoorruimte(n) te huur. + Vanaf ca. 28 m2 tot ca. 140 m² + Parkeren aan de voorzijde

Aan de rand van het Bedrijvenpark ‘De Geer’ te Zwijndrecht is het ‘Bizz Center’ gelegen. Bizz Center is een kantoorverzamelgebouw waar u een kantoorruimte kunt huren vanaf ca. 28 m² met een unieke all-inclusive formule. Dat betekent dat er geen extra kosten bij komen, het is een compleet pakket aan voorzieningen en geen kosten achteraf.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 28 m2

Vanaf € 460,- per maand

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Planckstraat 96 • Dordrecht

Rietlanden 2A • Sliedrecht

Een op een hoek gelegen keurige bedrijfsruimte

Binnen één van de twee zelfstandige, hoogwaardige kantoor-

welke is verdeeld in een kantoorruimte van ca. 60 m2,

gebouwen is nog beschikbaar een volledige zelfstandig

2 lagen, en een naast gelegen kleinschalige bedrijfsruimte

kantooretage met appartementsrecht. Deze etage is naar

van ca. 30 m . De bedrijfsruimte ligt op het

eigen wens in te richten. De kantoorruimte is gelegen op

bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II’ te Dordrecht. Aan de

het wooneiland ‘de Rietlanden’ met uitzicht op de rivier ‘de

voorzijde parkeergelegenheid.

Merwede’ te Sliedrecht.

2

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 90 m²

€ 895,- per maand

Ca. 290 m²

€ 2.300,- per maand

11


Van Hennaertweg 6 Alblasserdam Bedrijfsgebouw met expeditie mogelijkheden

Een vrijstaand zelfstandig bedrijfs-/kantoorgebouw met een zeer verzorgde uitstraling. Het object is begin 2000 gebouwd. Het object bestaat uit een bedrijfs-/kantoorruimte met loading docks in combinatie met een rondom liggend terrein en parkeerplaatsen op het parkeerdek.

Afmetingen Kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen

ca.

1.036

m2

Bedrijfsruimte begane grond

ca.

2.237

m2

Bedrijfsruimte eerste verdieping

ca.

2.071

m2

Overige ruimte

ca.

121

m2

Huurprijs Kantoorruimte

€ 100,-

per m2

Bedrijfsruimte begane grond

€ 55,-

per m2

Bedrijfsruimte verdieping

€ 40,-

per m2

Overige ruimte

€ 75,-

per m2

Parkeerplaatsen parkeerdek

€ 500,-

per stuk

Bovengenoemde prijzen zijn per jaar excl. btw

Parkeerplaatsen 58 parkeerplaatsen op het parkeerdek en 3 parkeerplaatsen op het maaiveld.

Interesse? 078 614 1030


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Daltonstraat 1 • Zwijndrecht + Bedrijfsruimte ca. 185 m² + Kantoorruimte totaal ca. 566 m² + Deelverhuur mogelijk

Op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ‘Bakenstein’ te Zwijndrecht bieden wij deze bedrijfs-/ kantoorruimte aan. De bedrijfsruimte op de begane grond is compleet met verschillende voorzieningen. Aansluitend op deze bedrijfsruimte is een combinatie met een kantoorruimte op de begane grond en de eerste verdieping en de gehele tweede verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 95 m²

Als geheel € 6.500,- p/m

Bedrijfs-/kantoorruimte

Sportlaan 151 • Sliedrecht + 1e verdieping ca. 187 m2 + 2e verdieping ca. 440 m2 + 13 parkeerplaatsen

Kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen gelegen op de 1 en 2 verdieping van het gebouw. De kantoorruimte e

e

maakt deel uit van bedrijfsgebouw en is aan de voorzijde, Sportlaan zijde gelegen. Er is een hoogwaardig opleveringsniveau. Een combinatie of separate verhuur van beide etages is mogelijk.

13

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 627 m2

€ 100,- per m2 per jaar


Visstraat 14-16 Dordrecht Winkelruimte De winkelruimte van huidige vestiging van Xenos, de Big Bazar tegen de parkeergarage ‘Visstraat’ gelegen winkelruimte op de hoek van de Visstraat - Voorstraat. De winkel is voorzien een brede voorgevel en dubbele entreemogelijkheden waardoor een goede profilering en toegang richting passanten mogelijk is. De Visstraat heeft een gemengd karakter. Er zijn divere bekende retailers gehuisvest zoals Costes, Omoda, Jac. Hensen en Alexander Roodfeld maar

+ Nabij parkeergarage + In het centrum + Casco oplevering + Lift naar parkeergarage

ook een aantal eigentijdse horecagelegenheden. Geschikt voor grootschalige winkelruimte, supermarkt.

Afmetingen De winkel heeft een vloeroppervlakte van circa 1.500 m².

Huurprijs € 130,- per m² op jaarbasis te vermeerderen met BTW.

Interesse? 078 614 1030


ARTIKEL

Quartzline:

" Investeren en innoveren." In oktober 2017 verhuisde Quartzline Vloersystemen via Waltmann Bedrijfshuisvesting naar een groot bedrijfspand in de Krabbepolder te Dordrecht. Dat was nodig want het Dordtse familiebedrijf had grote behoefte aan meer ruimte om aan de alsmaar groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Nu ruim twee jaar later, brengen we opnieuw een bezoek aan Quartzline. En er is veel veranderd.

Direct na de overdracht van het pand in 2017 bezochten we

alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. “Dankzij de nieuwe

met directeur Arthur Kaptein het nieuwe bedrijfspand van

silotoren kunnen we onze productiecapaciteit aanzienlijk

Quartzline. Wat we zagen waren enorme lege hallen, een

vergroten,” vervolgt Kaptein. Dat is nodig want Quartzline,

groot contrast met het voormalige pand aan de Daltonstraat

dat zich tot een van de grootste vloersystemen producenten

waar de ruimte beperkt en inefficiënt was. Eén van die lege

van Nederland mag rekenen, begint ook internationaal aan de

hallen die we toen zagen, is nu het magazijn, waar voorraden

weg te timmeren. Steeds meer producten vinden hun weg in

en producten tot de nok toe zijn opgeslagen. “De verhuizing

Europa. “Daar zetten we vol op in,” zegt de ambitieuze directeur

kende vele voordelen,” vertelt Kaptein. “In eerste instantie denk

hierover. De huidige bedrijfsfilosofie is dan ook investeren en

je dat je ruimte gaat overhouden, maar we waren er al snel van

innoveren. Dat innoveren vindt plaats in eigen laboratoria.

overtuigd dat we hier iets te optimistisch over dachten.

Dagelijks wordt er gewerkt aan het verbeteren van de huidige

Uiteraard konden we ons productieproces en logistieke

producten en het ontwikkelen van nieuwe producten.

activiteiten hier in het nieuwe pand veel efficiënter opzetten

En dat niet alleen. In de laatste hal van de rondleiding wordt

en ook voor de kantoren en het laboratorium is er nu veel

een nieuwe verpakkingslijn gebouwd. “Als straks alles klaar

meer ruimte beschikbaar.”

is, worden de producten automatisch verpakt en daarom voorzien we ook meteen onze verpakkingen van een nieuw

“Dankzij de nieuwe silotoren kunnen we onze productiecapaciteit aanzienlijk vergroten,”

uiterlijk.” De rondleiding zit erop. Als we via de silotoren naar buiten lopen, komen we uit op een stukje braakliggend terrein. “Dat ligt er alvast,” zegt Kaptein lachend. “Klaar voor gebruik als we toch weer willen uitbreiden.”

Wat ook direct opvalt als je over de Donker Duyvisweg richting Quartzline rijdt, is de enorme silotoren die naast het bedrijfs-

Meer weten over Quartzline?

pand is verrezen. Deze bijna 40 meter hoge toren bevat 24 silo’s waarin de grondstoffen worden aangevoerd. Deze silotoren is overigens nog niet operationeel, de afbouw

Zie www.quartzline.nl of neemt contact op met

is nog in volle gang en in de tweede helft van dit jaar moeten

Arthur Kaptein. Telefoon (078) 651 31 00.

15


CT E R I D PER BAAR K I H C BES

AANBOD

PER T DIREC R AA B ESCHIK

B

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Kantoorruimte

Archimedesstraat 12 • Dordrecht Diverse beschikbare kantoorunits in het representatieve business centrum ‘Archimedes’ op het recent gerevitaliseerde

+ Beschikbaar van ca. 21 m2 t/m ca. 47 m2 + Parkeergelegenheid op openbare weg

bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’. De ruimtes zijn, indien gewenst, gemeubileerd te huren en hebben toegang tot een razendsnel glasvezelnetwerk. De huisvesting is zeer geschikt voor zowel de startende als gevestigde ondernemers en wordt gekenmerkt door transparantie en onderling contact.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 393 m2

Vanaf € 88,- per maand

Bedrijfs-/kantoorruimte

Winkelruimte

Nieuwland Parc 159 • Papendrecht

Kerkbuurt 68a • Sliedrecht

Keurige bedrijfsunit, bestaat uit een bedrijfsruimte

Aan de winkelpromenade te Sliedrecht wordt deze

(ca. 256 m²) met entresolvloer (ca. 42 m²) en klein-

moderne winkelruimte te huur aangeboden. Het betreft

schalige kantoorruimte (ca. 35 m²) en met 2 eigen

een moderne winkelruimte gelegen aan de Kerkbuurt

parkeerplaatsen. De bedrijfsruimte maakt deel uit van

te Sliedrecht. Zelfstandige winkelunit met de winkel-

een verzamelgebouw waar het gehele perceel is omsloten

inrichting aanwezig.

met een hekwerk en aan de voorzijde een schuifpoort. Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 298 m²

€ 1.925,- per maand

Ca. 110 m²

€ 1.850,- per maand

16

Business Update | April 2020


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Onder optie!

Kantoorruimte

Burg de Raadtsingel 89 • Dordrecht Een zelfstandige vrijstaande kantoorgebouw verdeeld over

+ Gelegen in het centrum

drie bouwlagen waarvan de kantoorruimte is gelegen op de

+ Kantoorruimte bg en 1e verd. ca. 430 m²

begane grond en de eerste verdieping. De tweede verdieping

+ Berging ca. 15 m², 2e verd. archief ca. 98 m²

is in gebruik als berging. Aan de achterzijde is voldoende eigen parkeergelegenheid. Het gebouw heeft een authentieke uitstraling aan de voorzijde. Intern zijn geen authentieke details aanwezig.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 543 m²

€ 7.500,- per maand

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Kantoorruimte

Winkelruimte

Merwedestraat 80 B - C • Dordrecht

Vriesestraat 148 • Dordrecht

Twee kantoorverdiepingen te huur. Per direct beschikbaar.

Deze winkelruimte is gelegen in de winkelstraat de

Het betreft een vrijstaand kantoorobject waarvan op dit

Vriesestraat midden in het centrum van Dordrecht.

moment twee verdiepingen kantoorruimte te huur worden

Het betreft hier een uiterst representatief winkelruimte

aangeboden. De kantoorruimte is onderverdeeld in

gelegen aan de winkelpromenade. De binnenstad van

kantoorkamers van verschillende metrages. Direct onder

Dordrecht wordt gekenmerkt door een grote diversiteit

het object zijn diversen parkeerplaatsen gelegen.

aan winkels en dienstverlenende bedrijven.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 100 m²

€ 75,- per m² per jaar

Totaal ca. 100 m²

€ 1.120,- per maand

17


Robijn Dordrecht

7 Bedrijfshallen met kantoorruimte

Aan de Robijn gelegen op de Dordtse Kil III worden deze 7 bedrijfshallen ontwikkelt. Alle hallen zijn in combinatie met een twee laagse kantoorruimte met eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde.

Verwachte start bouw half 2020

Afmetingen Bedrijfsruimte

Kantoorruimte

Parkeerplaatsen

Unit 1

ca. 349,95 m2

ca. 140,08 m2

6

Unit 2

ca. 396,71 m2

ca. 121,18 m2

6

Unit 3

ca. 396,71 m

ca. 121,18 m

6

Unit 4

ca. 396,71 m

ca. 121,18 m

6

Unit 5

ca. 441,88 m

2

ca. 121,18 m

8

Unit 6

ca. 441,88 m2

ca. 121,18 m2

8

Unit 7

ca. 439,55 m

ca. 124,1 m

9

2 2

2

2 2 2

2

Vraag-/huurprijzen Vraagprijs

Huurprijs

Status

Unit 1

€ 580.000,-

€ 3.600,-

Beschikbaar

Unit 2

€ 590.000,-

€ 3.700,-

Beschikbaar

Unit 3

€ 590.000,-

€ 3.700,-

Beschikbaar

Unit 4

€ 590.000,-

€ 3.700,-

Beschikbaar

Unit 5

€ 645.000,-

€ 4.000,-

Beschikbaar

Unit 6

€ 645.000,-

€ 4.000,-

Beschikbaar

Unit 7

€ 650.000,-

€ 4.100,-

Beschikbaar

Interesse? 078 614 1030


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Buitendijks 31 • Papendrecht Een geweldig goed uitgeruste moderne twee onder

+ Bedrijfsruimte totaal ca. 144 m²

een

+ Kantoorruimte totaal ca. 237 m²

kap

bedrijfsruimte

met

eigen

parkeerplaatsen.

Deze bedrijfsruimte bestaat uit een kantoorruimte begane

+ 7 eigen parkeerplaatsen

grond en verdieping in combinatie met een bedrijfsruimte die verdeeld is in een hoog en laaggedeelte. Er is sprake van een hoog afwerkingsniveau.

Kantoorruimte

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal 381 m²

€ 3.400,- per maand

Onder optie!

Spuiweg 93 • Dordrecht

Kantoorruimte

Een aan de rand van het centrum van Dordrecht gelegen

Veersedijk 87 • Hendrik-Ido-Ambacht

kantoorruimte op de 1e verdieping. Deze kantoorruimte

Aan de Veersedijk te Hendrik Ido Ambacht ligt een keurig

heeft een eigen entree, volledig zelfstandige voorzieningen.

onderhouden vrijstaande kantoorruimte van totaal circa

Complete ruimte op markante locatie.

260 m2 met eigen parkeerplaatsen op een afgesloten perceel. De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en een verdieping. Uniek object.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs

Vraagprijs excl. BTW

ca. 100 m²

€ 850,- per maand

€ 3.000,- p/m

€ 495.000,- k.k.

19


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Mijlweg 65 • Dordrecht Een als twee onder een kap gebouwd bedrijfsgebouw wat verdeeld is over een tweelaagse showroom met kantoorruimte, werkplaats en buitenterrein. Het gebouw heeft een moderne uitstraling en is altijd in gebruik geweest als autoshowroom. Er zijn totaal 25 eigen parkeerplaatsen.

+ Kantoorruimte totaal ca. 516 m² + Buitenruimte achterzijde ca. 1.000 m² + Showroom totaal ca. 2.215 m², bedrijfsruimte ca. 412 m² Vraagprijs

Huurprijs excl. BTW

€ 2.400.000,- k.k.

€ 16.500,- per maand

Bedrijfsruimte

Zirkoon 208 • Dordrecht Dit bedrijfsobject bestaat uit circa 233 m2 bedrijfsruimte in combinatie met 120 m kantoorruimte verdeeld over 2

2 verdiepingen. De bedrijfsunit maakt onderdeel uit

+ 6 gemarkeerde parkeerplaatsen + Dordtse Kil III + Hoogwaardige uitstraling

van het nieuwbouwproject 'Diamant' aan de Zirkoon, op

bedrijventerrein

Dordtse

Kil

III

te

Dordrecht.

Dit verzamelgebouw bestaat uit 22 units verdeeld in diverse afmetingen bedrijfsruimte in combinatie met kantoorruimte.

20

Business Update | April 2020

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 353 m²

€ 2.750,- per maand


COLUMN

COLUMN

Unieke vergaderlocatie aan de Maas

MKB-ondernemer in de regio? Wij zijn Saskia Mol en Riejanne Verhoeks en gaan graag het gesprek met u aan. Wij zijn beiden actief als Accountmanager Bedrijven voor Rabobank Lek en Merwede. Ons werk-

Aan de Wolwevershaven 9 in Dordrecht bevindt zich het

gebied beslaat de gehele Alblasserwaard. We gaan

Dordts Patriciershuis | Museum aan de Maas. Bezoekers

graag in gesprek met MKB-ondernemers in onze regio

krijgen hier een indruk hoe de gegoede burgerij en hun

over hun bedrijfsvoering, uiteenlopende investerings-

bedienden eind achttiende eeuw woonden. De authentieke

en financieringsvraagstukken. Het financieren van

stijlkamers in het huis zijn ingericht met originele meubels

vastgoed vormt hierin een belangrijk aandeel!

in Lodewijk XVI-stijl en kunstvoorwerpen uit die tijd. In de markt is het aantal vastgoedtransacties de afgelopen Het Dordts Patriciërshuis | Museum aan de Maas leent zich

twee jaar sterk gestegen. Steeds meer wordt daarbij het

ook uitstekend voor stijlvol vergaderen met een uniek uitzicht

gesprek gevoerd over het verduurzamen van vastgoed.

op het drukst bevaren drierivierenpunt in Nederland. In deze

De Rabobank neemt hierin een belangrijke maat-

historische omgeving kunt u uw vergaderpartners en relaties

schappelijke rol op zich. Samen zijn we verantwoordelijk

ontvangen. U leidt hen via een lange gang naar de eetkamer

voor

waar u met een klein gezelschap samenkomt.

Wij vragen ook onze klanten hier actief mee om te gaan.

het

behalen

van

de

klimaatdoelstellingen.

En maatregelen te nemen om het energieverbruik naar Wilt u uw gasten verrassen? Kies dan voor de Maaskamer.

beneden te brengen. Dit vraagt, afhankelijk van de situatie,

Deze ronde zaal biedt uitzicht op het drierivierenpunt. U ziet

om omvangrijke investeringen. Als Rabobank denken we

Zwijndrecht en Papendrecht aan de overkant liggen en kunt

hier graag in mee.

zich laten inspireren door de bedrijvigheid op het water. Het Dordts Patriciërshuis | Museum aan de Maas, biedt u

Bancaire financieringen voor het verduurzamen van het

zodoende een bijzondere locatie voor vergaderingen, kleine

pand behoren tot de mogelijkheid. Daarnaast zijn er ook

recepties en besloten bijeenkomsten. U kunt dit tevens

nog tal van andere mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld

combineren met een lunch, diner of receptie.

dat het leasen van zonnepanelen een mogelijkheid is? Deze investeringen drukken op korte termijn op de

Dordts Patriciërshuis I Museum vaan de Maas

liquiditeit van de onderneming, maar zorgen ervoor dat op de lange termijn kosten worden bespaard. Zeker naar de toekomst is de verwachting dat energietarieven verder zullen stijgen. Daar komt bij dat de waarde en courantheid van het vastgoed stijgt op het moment dat verduurzamingsmaatregelen worden genomen. In een aantal gevallen belonen we zelfs al in de vorm van rentekorting. Dit wanneer er sprake is van een energiezuinig pand. Daarom is ons advies: denk strategisch en neem maatregelen! Wilt u hierover meer informatie? Of heeft u investeringsplannen in brede zin binnen uw bedrijf? Wij gaan graag met u in gesprek!

Wolwevershaven 9 3311 AV Dordrecht

Saskia 06 832 872 45

T: (078) 843 87 46 | E: info@dordtspatriciershuis.nl I: www.dordtspatriciershuis.nl

21

Riejanne 06 309 056 07


ED

O VASTG

NIEUWS

DE TOEKOMST VAN DORDRECHT

Behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren neemt af. Waar of niet waar? Zomaar een berichtje uit 2008: ‘De omslag in de groei van de beroepsbevolking en de verdienstelijking van de economie maken dat de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren afneemt: na 2020 is geen noemenswaardige extra ruimte nodig. De afnemende huishoudensgroei leidt er eveneens toe dat de vraag naar woningen langzamer toeneemt en hiermee het beslag op de ruimte’. Bron: Onderzoekcentrum Drechtsteden | november 2008

De Giessen Kantoorefficiency op eigen benen

De vorige crisis werd verergerd door een paniekreactie.

Om de relaties nu en in de toekomst nog beter te kunnen

Mensen stopten met consumeren, banken stopten met financieren,

bedienen en op de juiste wijze invulling te geven aan innovatie

de overheid stopte met investeren. Dat kunnen we nu niet

en ontwikkeling op de brede vak- en werkgebieden, hebben

gebruiken. Een virus is een acute bedreiging voor de menselijke

De Giessen Kantoorefficiency en Aspect ICT te Hardinxveld-

gezondheid, maar in wezen geen fundamentele bedreiging voor

Giessendam besloten om per 1 januari 2020 als twee aparte

een economie.

bedrijven/entiteiten verder te gaan. Dit gaat zorgen voor meer focus op de ondertussen aanzienlijk verschillende

Vastgoed gaat over de lange termijn, terwijl dit virus een bedreiging

aandachtsgebieden.

vormt voor de korte termijn. Dus geef geen ruimte aan paniek en

" Er is niemand schuldig aan het corona-virus. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje." Corona-virus: gezond verstand is het beste vaccin Het corona-virus heeft een grote impact op onze samenleving en dus ook op de bedrijfsvastgoed markt. Maar laten we het hoofd koel houden en elkaar helpen waar het kan. Zo lezen we in Vastgoed. De beurzen staan diep in het rood. Ook asset managers in de vastgoedsector houden de hand voorlopig op de knip. In de logistieke markt ontstaat vraaguitval door het stilvallen van de containeroverslag uit China. Een terugval in de kantooropname en met name de flexkantoren ligt voor de hand. Maar laten we vooral niet in paniek raken.

22

gebruik je verstand. Schuif de concurrentiestrijd even opzij en help elkaar waar het kan. Er is niemand schuldig aan het corona-virus. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. Het virus kunnen we niet meer voorkomen, het uitbreken van een economische crisis (nog) wel.


COLUMN

Waar voorheen een financieringsaanvraag die niet geaccepteerd werd door een bank wellicht echt niet te financieren was, zie je nu dat door de wet en regelgeving voor de banken financieringsaanvragen niet of lastig te financieren zijn. Terwijl je met BGV kan beredeneren dat het te betalen is. Het Boeren Gezonde Verstand; nuchter naar de zaken kijken en beoordelen om vervolgens te kijken hoe een financiering past binnen het beleid van de geldvestrekker. Met als kanttekening dat niet iedere geldverstrekker de richtlijnen waaraan moet worden voldaan op dezelfde manier heeft ingericht. Op basis van het BGV is de eerste vraag die je als ondernemer aan jezelf moet stellen: Kan ik het betalen? En daarna, kan ik het ook betalen als het een keertje tegenzit of als het wat langer tegenzit? En welke maatregelen kan ik nemen als het tegenzit om toch aan mijn verplichtingen te voldoen? Als je deze vragen goed kan beantwoorden ben je al op de helft. Het onderpand geeft de geldverstrekker een bepaalde mate van zekerheid, immers als het heel erg tegenzit zullen zij het onderpand willen verkopen en met de opbrengsten de lening of een gedeelte daarvan aflossen. Hoe courant is het onderpand? Kan je een onderpand voor andere doeleinden gebruiken? En de Nederlanders zijn het langst

zekerheid bepaalt het tarief: Hoe beter het onderpand, hoe lager het tarief.

onderweg naar hun werk

Binnen de richtlijnen van de geldverstrekker heb je te maken met het verhoogde

Van alle Europese landen zijn

toezicht van De Nederlandsche Bank als het gaat om met wie zij zaken doen

Nederlanders het langst onderweg naar

als geldverstrekker. Is het object voor eigen gebruik of commercieel vastgoed?

hun werk. Maar liefst 30 procent van

En wat als het een combinatie is‌ in welke verhoudingen?

ons doet er drie kwartier of langer over. Nederlanders hebben gemiddeld

Binnen ZAQELIJK beschikken wij over een netwerk van succesvolle ondernemers

37 minuten nodig, terwijl het gemiddelde

die, met de huidige rentestand in het achterhoofd, best willen investeren in

op 33 minuten ligt. Hoewel we met z'n

ondernemingen/ondernemers. Bij voorkeur proberen wij ondernemers uit

allen dus langer reizen, kent ons land wel

ons netwerk te koppelen aan ondernemers met een financieringsbehoefte uit

minder grote uitschieters dan in andere

dezelfde branche. Zodat beide ondernemers de branche kennen en dat er naast

delen van Europa. Het merendeel van

geld ook een netwerk en/of kennis wordt overgedragen. Wij zien in de huidige

de Nederlanders neemt de reistijd mee

maatschappij, eveneens met de huidige rentestand in het achterhoofd, dat er

in zijn zoektocht naar een nieuwe baan.

investeerders zijn die hun geld in maatschappelijke projecten willen investeren.

Toch speelt de reistijd bij het aantrekken

Dan is de geldelijke waarde onderschikt aan het doel om de projecten in hun

en behouden van mensen bijna nooit een

directe omgeving maatschappelijk te ondersteunen en een kans te geven.

doorslaggevende rol. Bron: Savils

Het is een dynamische tijd met veel kansen, mocht u naar aanleiding van het bovenstaande eens van gedachten willen wisselen met ons, dan doen wij dat graag.

Marc Damen

Floris Visser

đ&#x;“ž 06 82 62 45 39

đ&#x;“ž 06 16 81 06 63

marc@zaqelijk.nl

23

floris@zaqelijk.nl


ARTIKEL

Veel vraag naar bedrijfsmatig vastgoed in 2019 De markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels) heeft in 2019 een gunstige ontwikkeling te zien gegeven, waarbij de groei van de economie in vrijwel alle sectoren voor een goede vraag naar bedrijfsmatig vastgoed zorgde.

24


1,28 miljoen m² kantoorruimte verhuurd en verkocht in 2019

De Nederlandse kantorenmarkt liet zich vorig jaar van haar goede kant zien. Op de zogeheten vrije markt – dus exclusief de categorie eigenbouw – werd in totaal 1,28 miljoen m² kantoorruimte verhuurd en verkocht. Daarmee was de opname van kantoorruimte nagenoeg even groot als in 2018. De grote opname binnen de bestaande voorraad zorgde ervoor dat het direct beschikbare aanbod een verdere daling te zien gaf. Als gevolg daarvan liep het aanbod terug tot 5,5 miljoen m², wat overeenkwam met circa 11,5% van de totale voorraad. De leegstand verminderde behalve door de opname van bestaande gebouwen ook door het onttrekken aan de voorraad van ongeveer 400.000 m² kantoorruimte. Verder werden er op een aantal voorverhuurde kantoren na weinig nieuwe meters aan de bestaande voorraad toegevoegd; van de 133.000 m² die vorig jaar voor de vrije markt in aanbouw werd genomen, was op voorhand al de helft verhuurd. Ook in 2019 werd op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – meer bedrijfsruimte opgenomen dan in het jaar ervoor, waarmee de trend van voorgaande jaren werd doorgezet. In totaal werd ruim 7,1 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd en verkocht, een toename van bijna 8%.

Flinke toename online detailhandelsbestedingen Ondanks een flinke toename van de online detailhandelsbestedingen en het feit dat veel winkeliers hun deuren moesten sluiten, had de verhuur en verkoop van winkels hiervan vreemd genoeg weinig hinder. De markt werd opnieuw gekenmerkt door een levendige vraag naar winkelruimten, waarbij de opname in 2019 zelfs hoger was dan het jaar ervoor. Op de zogeheten vrije markt werd in totaal ongeveer 680.000 m² verhuurd en verkocht. Hoewel over het geheel genomen de vraag naar winkelruimte een lichte verbetering te zien gaf, was er in enkele provincies sprake van een tegenvallende afzet. De daling van de opname kwam vooral tot uiting in de provincies Friesland, Drenthe en Flevoland.

Vraag naar productie- en opslagruimten Tegenover de gunstige vraag op de winkelmarkt stond dat enkele negatieve trends die zich al in voorgaande jaren hadden gemanifesteerd, in 2019 aanhielden. Zo bleef vorig jaar het direct beschikbare aanbod van winkels nagenoeg gelijk aan dat van het jaar ervoor, namelijk 2,1 miljoen m². Wat daarbij mede een rol speelde, was dat de onttrekking van winkels aan de voorraad stagneerde. Beleggers hadden het afgelopen jaar behalve voor kantoren ook een grote belangstelling voor bedrijfsgebouwen. De vraag van beleggers naar productie- en opslagruimten was dan ook opvallend hoog. In totaal werd € 3,5 miljard in dit deel van de markt voor commercieel vastgoed belegd. Daarmee lag het volume iets boven het niveau van 2018. Er was het afgelopen jaar ook sprake van een goede vraag naar winkelvastgoed, waarbij zowel planmatig ontwikkelde winkelcentra als solitaire winkels en grootschalige detailhandelsvestigingen in trek waren. In totaal beliepen de investeringen in winkelvastgoed circa € 2 miljard, een toename van € 300 miljoen. Bron: NVM Business

25


ARTIKEL

Julian van der Veer

Borgch faciliteert vastgoed Vanaf 2023 is het voor bedrijven verplicht om minimaal

het opstellen van een energielabel. Zo vang je meerdere

energielabel C te hebben. Een energielabel laat de energie-

vliegen in één klap. Dit resulteert in een helder inzicht in de

prestatie van een gebouw zien. Een aanvullend advies maakt

status van je vastgoed, een meerjarenplanning en een plan

duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk

van aanpak. Zo voorkom je dubbel werk en kun je in de

zijn. Borgch is een gerenommeerd adviesbureau op dit

juiste volgorde werken naar een slimme verduurzaming van

gebied. Directeur Julian van der Veer van het Dordtse bedrijf

je bedrijfsvastgoed.” Van der Veer benadrukt dat er subsidies

over energielabels en hiermee samenhangende activiteiten.

beschikbaar zijn voor bedrijven die willen investeren in

“Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van

duurzaamheid. “Er bestaat nog een grote onbekendheid

bedrijfspanden. Sterker nog, banken financieren op al dit

met dit fenomeen of men vindt het een ingewikkelde materie.

moment slechts bedrijfsvastgoed dat beschikt over een

Ook zijn er fiscale regelingen die het aantrekkelijker maken

goed energielabel.” De dienstverlening van Borgch gaat

om bedrijfspanden energiezuinig te maken. Uiteraard kunnen

echter verder dan het verzorgen van energielabels.

wij ook dergelijke subsidieaanvragen en fiscale regelingen verzorgen,” zo besluit Van der Veer.

Van der Veer: “Steeds meer bedrijven benaderen ons om ook hun vastgoed in te meten en de onderhoudsstaat van hun

Meer weten over Borgch?

gebouwen te inspecteren. De werkzaamheden en handelingen

Neem contact op met Julian van der Veer:

die hiervoor nodig zijn, kunnen we uitstekend combineren met

Bel (078) 639 37 74 of kijk op www.borgch.nl

• Energielabels voor utiliteitsbouw • Diverse adviesdiensten rondom energiebesparing • Gebouwthermografie • Energielabels voor utiliteit- en woningbouw • Maatwerkadviezen • EPG-berekeningen en oplevercontroles • Erkende Maatregelenlijsten • Energiemonitoring en optimalisatie • NEN2580 oppervlaktemetingen • NEN2767 conditiemetingen • MJOP’s

Ingenieurs voor een duurzaam gebouwde omgeving Voor verduurzaming van uw vastgoed

Borgch laat u op uw energiekosten besparen in uw gebouwen.Borgch Met technische kennis en ervaring, zoeken we inventariseert bestaand vastgoed, adviseert over verbeteringen kan uw advies naar mogelijkheden, die we vertalen inen een helder object voorzien van een energielabel. en direct toepasbare maatregelen.

Borgch | bouw- en energieadvies

Borgch | bouw- en energieadvies

Archimedesstraat 12 T12 078T- 078 639- 37 Archimedesstraat 63974 37 74 3316 AB 3316 Dordrecht www.borgch.nl AB Dordrecht www.borgch.nl

26


COLUMN

COLUMN

Huurder betaalt niet; einde huurovereenkomst?

Benoeming bestuurder BV door executeur

Veel verhuurders worden geconfronteerd met huurders die

Mag een executeur een bestuurder van een

te laat betalen of zelfs (tijdelijk) geen huur (meer) betalen.

BV benoemen? Volgens de wet is de taak van

Wat te doen? En staat de huurbescherming die huurders

een executeur kortgezegd te onderscheiden in:

op grond van de wet en jurisprudentie genieten, niet in de

het beheren van de goederen van de nalatenschap,

weg aan het effectief optreden tegen deze wanbetalers?

en het betalen van de schulden van de nalatenschap die tijdens het beheer uit de nalatenschap behoren te worden voldaan.

Een verhuurder kan – ingeval van wanbetaling - niet zo maar de huurovereenkomst beÍindigen en de huurder uit het gehuurde zetten. Daarvoor is toestemming nodig van de rechter.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest op verzoek van ĂŠĂŠn

Die toestemming zal de rechter niet geven wanneer de huur

erfgenaam, die met meerdere erfgenamen gezamenlijk

een keer te laat wordt betaald of wanneer de huur een dag te

gerechtigd was tot alle aandelen in een BV, de volgende

laat wordt betaald. In de jurisprudentie is een lijn te ontdekken:

vraag beantwoorden. Mag de executeur, als beheerder

een huurachterstand van drie maanden (of meer) rechtvaar-

van die nalatenschapsaandelen in een vergadering van

digt over het algemeen de ontbinding van de huurovereen-

aandeelhouders (waarvoor niet alle erfgenamen waren

komst. Maar ook structureel te laat betalen van de huur is een

uitgenodigd) rechtsgeldig een nieuwe bestuurder

tekortkoming van de huurder en dit kan voor de rechter reden

benoemen van die BV, die door het overlijden van de

zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Gelukkig maar,

bestuurder geen bestuur meer had?

want anders kan de huurder hiermee tactisch om gaan door er voor te zorgen dat de huurachterstand steeds onder de “magis-

Het Hof oordeelde dat het in het belang was van de

che grens� van die drie maanden blijft. Een ontbinding van de

BV dat er een nieuwe bestuurder zou worden benoemd.

huurovereenkomst kan niet in een kort geding procedure ge-

Alle aandelen behoorden tot de nalatenschap en van-

vorderd worden; daarvoor is een bodemprocedure en een flink

wege de onenigheid tussen de erfgenamen was een

portie geduld nodig. Een bodemprocedure bij de kantonrech-

verdeling van de nalatenschap niet op korte termijn te

ter kan nl. wel een half jaar tot een jaar duren. Maar indien het

verwachten. Daarom omvatte de beheerstaak van de

voor de voorzieningenrechter klip en klaar is dat de ontbinding

executeur ook de bevoegdheid om een bestuurder van

door zijn collega bodemrechter wel zal worden uitgesproken,

de BV te benoemen. Er was dan ook geen sprake van

kan hij in kort geding alvast ontruiming van het gehuurde

een nietig besluit. Het is hierbij ook goed om te vermel-

toewijzen. Met een ontruimingsvonnis kan de verhuurder de

den dat indien een BV meer dan een jaar geen bestuur-

wanbetalende huurder met hulp van de deurwaarder alvast uit

der heeft deze BV door de Kamer van Koophandel kan

het gehuurde zetten, zonder dat hij eerst de uitkomst van een

worden ontbonden!

bodemprocedure hoeft af te wachten. Op deze manier kan de schade voor de verhuurder zo veel mogelijk beperkt worden.

Bent u tot executeur benoemd, wilt u een executeur benoemen of heeft u vragen hierover? Bel ons voor het

Voor een succesvolle ontbindings- en/of ontruimings-

maken van een afspraak.

procedure is specialistische kennis van het huur- en procesrecht en van de jurisprudentie vereist. Justion Advocaten heeft die kennis en ervaring in huis.

Mr.. E.F. de Vilder Mr

Meer weten? Contact mij.

Notarispraktijk Interwaert

Mr. Joke Mikes

Notarispraktijk Interwaert Justion Advocaten Rotterdam Linatebaan 69a | 3045 AH Rotterdam T: (010) 440 31 00 | M: 06 20 33 55 91

27

Peulenstraat 151 3371 AL Hardinxveld-Giessendam đ&#x;“ž 0184 - 612 933


AANBOD

Bedrijfsruimte

Aventurijn 181 • Dordrecht Een op een hoek gelegen bedrijfsruimte bestaande uit een bedrijfsruimte van (ca. 170 m²) in combinatie met kantoorruimte

+ Gelegen op Dordtse Kil III + Goede bereikbaarheid

(ca. 80 m²) verdeeld over 2 bouwlagen. Aan de voorzijde zijn 6 eigen parkeerplaatsen. Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

€ 1.995,- per maand

€ 325.000,- k.k.

Kantoorruimte

Edisonweg 10 • Alblasserdam

Kantoorruimte

In het kantorencomplex Edison treft u zeer goed uit-

Laan der Verenigde Naties 40 • Dordrecht

geruste, afgebouwde kantoorunit. De unit maakt gebruik

Binnen een centraal gelegen bedrijfsgebouw wordt een

van

verkeerszones,

kantoor-verdieping (2e verdieping) te huur aangeboden.

toiletgroepen, pantry en spreekkamers. Iedere unit is

Een geweldig uitzicht op de rivier ‘De Merwede’ aan de

voorzien van één parkeerplaats en daarnaast heeft

entree van de stad Dordrecht. Te huur vanaf circa 57 m²

iedereen een aantal algemene parkeerplaatsen.

t/m totaal circa 364 m².

algemene

voorzieningen

zoals:

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 42 m2

€ 472,- per maand

Vanaf ca. 57 m²

Vanaf € 500,- per maand

28

Business Update | April 2020


AANBOD

Kantoorruimte

Achterom 87-93 • Dordrecht Uitstekend centraal gesitueerde kantooretage gelegen

+ Op loopafstand van centraal station

op de 9 verdieping. Het gebouw is zeer representatief

+ Per direct beschikbaar

en is hoogwaardig afgewerkt met een geweldig uitzicht.

+ In het centrum gelegen

e

In het gebouw bevinden zich op dit moment diverse opleidingsinstituten. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen Veemarkt-parkeergarage.

Afmetingen Afmetingen

Huurprijs excl.BTW BTW Huurprijs excl.

2 Vanaf m2 Ca. 328ca.m65

Vanaf € 450,p/m € 99,- per m2 per jaar

Winkelruimte

Kantoorruimte

Vriesestraat 92 • Dordrecht

Gildenweg 9 B, C en D • Zwijndrecht

Deze volledig gerenoveerde winkelruimte is gelegen in de

3 kantoorunits (circa 65 m2, circa 110 m2, circa 128 m2)

gezellige sfeervolle winkelstraat de Vriesestraat midden

gelegen op de begane grond en de eerste verdieping

in het hartje centrum van Dordrecht. Het betreft hier

van een bedrijfsverzamelcomplex op bedrijventerrein

een uiterst representatief winkelruimte gelegen aan

“de Geer”. Gunstig gelegen ten opzichte van de rijksweg

de winkelpromenade. Verwachting per 01 mei 2020

A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen) en diverse voor-

beschikbaar.

zieningen in de omgeving.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 81 m2

€ 1.250,- per maand

Vanaf ca. 65 m2

Vanaf € 450,- per maand

29


AANBOD

Bedrijfsruimte

Opaal 320 • Dordrecht Een

bedrijfsunit

(ca.

255

m²)

met

entresolvloer

(ca. 97 m²) en kantoorruimte (ca. 85 m²). De unit beschikt over een afgesloten stuk buitenterrein (ca. 138 m²) wat

+ Bedrijfsruimte ca. 352 m2 + Kantoorruimte ca. 85 m2 + Buitenterrein ca. 138 m2

omheid is met een hekwerk. Er zijn 7 parkeerplaatsen bij deze unit.

*

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 437 m²

€ 435.000,- k.k.

Prijs is excl. BTW

TE KOOP/ TE HUUR 4 Bedrijfshallen

Dordtse Kil III / Dordrecht

Direct beschik baar!

Zichtlocatie en goede bereikbaarheid 564 m2 bedrijfshal én 136 m2 kantoor Vrije hoogte 9 meter Vloerbelasting 3.000 kg/m2 Kraanbaan mogelijkheden Duurzaam en energiezuinig Hoogwaardig afwerkingsniveau

Verkoopinformatie

Ontwikkeling en realisatie

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

30

Business Update | April 2020


AANBOD

93j 93i

Bedrijfs-/kantoorruimte

Lelystraat 93i en 93j • Sliedrecht Het betreft een tweetal bedrijfsunits bestaande uit een

+ Lelystraat 93I totaal ca. 120 m² (2 lagen)

bedrijfsruimte op de begane grond met daarboven een

+ Lelystraat 93J totaal ca. 240 m² (2 lagen)

mogelijkheid tot het gebruik van een kantoorruimte. Beide units hebben een compleet opleveringsniveau zijn nu geschakeld maar worden separaat of als geheel te huur aangeboden. Geweldig uitzicht over de polderlandschappen.

93I Huurprijs

93J Huurprijs

€ 1.250,- per maand *

€ 1.750,- per maand *

*

Prijzen zijn excl. BTW

Kantoorruimte

Winkelruimte

Baanhoek 130 • Sliedrecht

Kerkbuurt 33 • Sliedrecht

Dit is een kantoorruimte waarvan gezegd kan worden

Deze winkelruimte ligt gelegen aan het ‘Merweplein’.

dat het uitzicht heeft. Direct gelegen aan de rivier

Op een hoek van een winkelplint en goed gelegen aan

‘De Merwede’. De kantoorruimte gelegen op de eerste

‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht. Naast Action, Hema en

verdieping aan de voorzijde van een bedrijfsgebouw met

Jumbo. Horeca behoort tot de mogelijkheden.

wijds uitzicht op de rivier en omgeving.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 207 m²

€ 1.552,50 per maand

31

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Souterain beneden dijkniveau ca. 108 m² Winkelruimte dijkniveau ca. 355 m² Entresolvloer ca. 92 m²

€ 4.450,- per maand


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Baanhoek 138 en 142 • Sliedrecht Aan de Baanhoek te Sliedrecht wordt te huur aangeboden

+ Nr. 138 ca. 400 m2 bedrijfsruimte

een tweetal bedrijfsruimten. Aan de voorzijde is gelegenheid

en ca. 288 m2 entresolvloer

tot parkeren. De units zijn onderling te koppelen om zo tot

+ Nr. 142 totaal bedrijfsruimte ca. 362 m2

een geheel heel te gebruiken zijn. Deze bedrijfsruimten zijn voor diverse bedrijfsdoeleinden geschikt.

*

Huurprijs nr. 138

Huurprijs nr. 142

€ 2.760,- per maand*

€ 1.850,- per maand*

Prijzen zijn excl. BTW

10 Moderne en functionele bedrijfsruimten

Dordtse Kil III / Dordrecht

FASE 2

Zichtlocatie en goede bereikbaarheid Vanaf 77 m2 kantoor en 197 m2 bedrijfsruimte Vloerbelasting 1.500 kg/m2 Circa 6,50 meter vrije hoogte Duurzaam en energiezuinig

Start bouw 0 Q2 202

Hoogwaardig afwerkingsniveau

Verkoopinformatie

Ontwikkeling en realisatie

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

32

Business Update | April 2020


AANBOD

Bedrijfsruimte

Ketelweg 57 • Papendrecht Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfsunit in dit grootschalige

+ Bedrijfsruimte ca. 840 m²

bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein

+ Entresolvloer ca. 30 m²

Oosteind te Papendrecht. Het gehele complex bestaat

+ Kantoorruimte ca. 72 m²

uit zeventien units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte. De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor opslag- als productiedoeleinden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 942 m²

€ 49.500,- per jaar

Bedrijfs-/kantoorruimte

Pascalstraat 80 • Dordrecht Dit goed onderhouden bedrijfsgebouw is halverwege jaren

+ Kantoor ca. 920 m², expeditieruimte ca. 450 m²

negentig gebouwd en onder architectuur ontworpen.

+ Bedrijfsruimte ca. 975 m²

De kantoorruimte is verdeeld over 2 bouwlagen met aan de

+ Buitenterrein ca. 1.100 m² (voorzijde)

achterzijde een multifunctionele bedrijfsruimte met als extra pluspunt, een fors buitenterrein. De centraal gesitueerde entree met automatische schuifdeuren en tochtportaal geeft het gebouw een moderne uitstraling. De ontvangstbalie ligt centraal. *

33

Huurprijs

Vraagprijs

€ 13.000,- p/m*

€ 1.650.000,- k.k.*

Prijzen zijn excl. BTW


AANBOD

Markt van Matena Papendrecht In de plint van 2 mooi vormgegeven gebouwen met 40 luxe huurappartementen worden, ten behoeve van het nieuwe wijkwinkelcentrum ‘Markt van Matena’ winkelruimtes gerealiseerd vanaf circa 80 m². Om een breed winkelaanbod te realiseren zijn de winkelruimte uitermate geschikt voor onder meer de volgende bancheringen: drogisterij, groentewinkel, dierenspeciaalzaak, huishoudelijke artikelen, slijterij, stomerij, brood en banket, kapsalon, opticiën, audiciën,

Winkelruimte

+ Gratis parkeervoorziening + Nieuwbouw + Aanvaarding 4e kwartaal 2020 + Wijkfunctie + Oostpolder Papendrecht + Boon's Market + Regiofunctie met nieuwe woonwijk Sliedrecht

slagerij, bank, apotheek, schoen- en sleutelmakerij, cadeauartikelen, parfumerie en kleding.

Afmetingen Unit 01

ca. 201

m2

Unit 03

ca. 354

m2

Unit 04

ca. 179

m2

Unit 05

ca. 359

m2

Unit 06

ca. 87

m2

Unit 08

ca. 80

m2

Huurprijzen

Interesse? 078 614 1030

Unit 01

3.350,-

Unit 03

5.900,-

Unit 04

2.984,-

Unit 05

5.984,-

Unit 06

€ 1.631,25

Unit 08

1.500,-

* Genoemde bedragen zijn per maand exclusief servicekosten, exclusief promotiekosten en exclusief BTW.


AANBOD

Bedrijfsruimte

Ketelweg 61a+h • Papendrecht + Bedrijfsruimte ca. 1.210 m² + Kantoorruimte ca. 285 m² + Parkeren aan voorzijde

Beschikbaar voor verhuur is een bedrijfsunit in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Oosteind te Papendrecht. Het gehele complex bestaat uit zeventien units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte. De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor opslag- als productiedoeleinden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.495 m²

€ 87.500,- per jaar

Bedrijfs-/kantoorruimte

Aventurijn 1410 • Dordrecht + 6 parkeerplaatsen + Dordtse Kil III + Bedrijfsruimte ca. 354 m², kantoor ca. 248 m²

Representatieve bedrijfsruimte/showroom met kantoorruimte op de verdieping. De bedrijfsruimte is voorzien van veel daglichttoetreding en automatische schuifdeuren en is daardoor goed te gebruiken als showroom. Het kantoor op de verdieping is netjes afgewerkt en ingedeeld in meerdere compartimenten. Voorzien van airconditioning en tapijt. Per direct beschikbaar.

35

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 602 m²

€ 535.000,- k.k.


T DIREC AR HIKBA

PER T DIREC R AA B CHIK

AANBOD

RECT PER DI AAR KB I BESCH

Bedrijfs-/kantoorruimte

Industrieweg 47 • Sliedrecht Een geschakeld gecombineerde bedrijfsruimte bestaande

+ 6 eigen parkeerplaatsen

uit een showroom/kantoorruimte (ca. 180 m²) verdeeld

+ Verzorgde uitstraling

over twee bouwlagen en een bedrijfsruimte (ca. 70-100 m²)

+ In maritieme werkomgeving

aansluitend aan de achterzijde. Tevens is er de mogelijkheid om een showroomruimte in te richten. Deze bedrijfsruimte is direct en volledig te gebruiken.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 250 m2

€ 2.000,- per maand

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Kamerlingh Onnesweg 8 • Dordrecht

Singel 268 • Dordrecht

Voor de verhuur wordt aangeboden een representatieve

In dit geweldige monumentale kantoorgebouw, dat ligt

kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping van

nabij het centraal station van Dordrecht, wordt te huur

het

aangeboden een kantoorkamer gelegen op de tweede

representatieve

kantoorgebouw

gelegen

aan

de Kamerlingh Onnesweg 8. De indeling van de

verdieping.

kantoorruimte is in onderling overleg aan te passen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 240 m2

€ 100,- per m² per jaar

Totaal ca. 40 m²

€ 600,- per maand

36

Business Update | April 2020


AANBOD

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 2A • Dordrecht + Nog beschikbaar ca. 125 m² 1e verdieping + Nog beschikbaar ca. 223 m² 3e verdieping + Huurprijs parkeerplaatsen € 350,- p/p p/j

In de zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ wordt kantoorruimte op de 1 verdieping en op de 3 verdieping e

e

te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. De zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ is gelegen op een centrale locatie langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 348 m2

v.a. € 150,- per m² p/j

Winkelruimte

Kantoorruimte

Vriesestraat 73 • Dordrecht

Staalindustrieweg 25 • Alblasserdam

Deze winkelruimte is gelegen in de gezellige sfeervolle

Een kantoorruimte gelegen op de gehele eerste

winkelstraat de Vriesestraat midden in het centrum van

verdieping van een modern afgewerkt bedrijfsgebouw.

Dordrecht. Het betreft hier een uiterst representatief

De kantoorruimte is gelegen een kleinschalig bedrijven-

winkelruimte gelegen aan de winkelpromenade. De historische

terrein

binnenstad van Dordrecht wordt gekenmerkt door een grote

Ca. 600 meter van de afslag A15 (Europoort-Rotterdam-

diversiteit aan winkels en dienstverlenende bedrijven.

Gorinchem) en biedt een divers bedrijfsaanbod.

naast

het

bedrijventerrein

‘Hoogendijk’.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 87 m²

€ 1.480,- per maand

Totaal ca. 193 m2

€ 1.450,- per maand

37


AANBOD

Bedrijfsruimte

Marconiweg 17 • Dordrecht Een vrijstaand bedrijfsgebouw dat verdeeld is in een

+ 7 parkeerplaatsen

bedrijfsruimte met een gemoderniseerde kantoorruimte en

+ Bedrijfsruimte ca. 838 m², entresolvloer ca. 275 m²

aan de voorzijde ruime parkeergelegenheid. De bedrijfsruimte

+ Kantoorruimte ca. 330 m²

is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein ‘Louterbloemen’. Dit terrein is onlangs volledig gerevitaliseerd met een moderne en hedendaagse uitstraling met goede verkeersfaciliteiten.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca 1.443 m²

€ 650.000,- k.k.

Bedrijfsunit

Kantoorruimte

Pascalstraat 17E • Dordrecht

Pieter Zeemanweg 47 • Dordrecht

Deze unit is onderdeel van de ‘Pascal Units’, gelegen

Diverse kantoorkamers verdeeld over de begane grond

op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II te Dordrecht.

en eerste verdieping van het vrijstaande kantoorgebouw.

Deze

gebruiken

Er zijn diverse combinaties mogelijk. De huurders hebben

voor ondernemers ten behoeve van opslag en/of

toegang tot een algemene entree, gezamelijke facilitaire

productieruimte. Dit in combinatie met een op de

voorzieningen en een pantry voorziening per verdieping.

bedrijfsunit

is

bedrijfsmatig

te

verdieping gelegen kantoorruimte. Complete ruimte. Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 78 m²

€ 850,- per maand

Vanaf ca. 30 m²

€ 90,- per m² p/j

38

Business Update | April 2020


ECT KBAAR

T BAAR

AANBOD

Kantoorruimte

Viltweg 1 (gebouw 2) • ‘s-Gravendeel + Eigen entree + Eigen voorzieningen + Voldoende parkeerplaatsen aanwezig

Aan de Viltweg te ’s-Gravendeel wordt een hoogwaardige moderne kantoorruimte te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is gelegen achter het hoofdgebouw. Er is sprake van een zelfstandig karakter met eigen entree en eigen voorzieningen. De binnenzijde is door architectuur ingericht en volledig voorzien.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 610 m²

€ 4.575,- per maand

RECT PER DI AAR IKB BESCH

Winkelruimte

Kantoorruimte

Kubus 70 • Sliedrecht

Wijnstraat 81 • Dordrecht

Binnen dit bedrijfsgebouw wordt een kantoorruimte gelegen

Een unieke mogelijkheid voor het huren van een

op de tweede verdieping te huur aangeboden met voldoende

bedrijfsruimte te gebruiken als opslagruimte midden in de

parkeerplaatsen. De indeling van de kantoorruimte is in overleg.

historische binnenstad van Dordrecht. De ruimte heeft

Geweldige entree, voorzien van een lift, goed uitzicht en

een oppervlakte van circa 160 m².

representatief. Per direct beschikbaar. Zichtlocatie aan de rijksweg A15. Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 162 m²

€ 1.620,- per maand

Ca. 160 m²

€ 750,- per maand

39


HOOGENDIJK ALBLASSERDAM

6 BEDRIJFS- EN KANTOORUNITS op een top zichtlocatie!

Waltmann Magazine

Tweelaagse units met 127 m2 bedrijfs- en 127 m 2 kantoorruimte

195x138,5mm

TE

KO

O

P

Start bouw Q2 2020

Gelegen op bedrijventerrein Hoogendijk 5 parkeerplaatsen per unit Duurzaam en energiezuinig

078 614 10 30

0180 43 43 43

Meer weten? ikwileenunit.nl

Verhuizen of kantoor vernieuwen?

Ontwerp - Uitvoering - Facilitaire zorg

www.giessen.nl Ook voor alle kantoorartikelen

Kantoorefficiency


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.