Page 1

jaargang 6, nummer 5 december 2017 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WI JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L SIMON MAAAS EN WAALDE | LUIJ BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


'’Wenst u een gezond en succesvol 2018’’

2 IN2 MAAS&WAAL Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

>> www.bghaccountants.nl


VOORWOORD Democratie – Me Too

Me Too is door Time Magazine gekozen tot Personality of the Year. Proficiat! Een beweging tot meer respect is in gang gezet. Nodig, na vele jaren onachtzaamheid en individualisering. Samen gaat het altijd beter, deel je zorgen of kansen en je kunt een multiplier-effect creëren: de bekende sneeuwbal gaat dan rollen. Zo ontstaan nieuwe bedrijven met nieuwe innovatieve concepten en zo worden bestaande bedrijven groter, beter en/of solider. Met elkaar zaken oppakken is toch ook een beginsel van onze democratie en na 100 jaar passief vrouwenkiesrecht staan we daar in deze editie graag bij stil. Vrouwen ondernemen,

WELKOM

besturen

en

dragen

bij

aan

mooie

resultaten bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en

EXPERIENCEBIJEENKOMSTEN 2018

overheden. Chapeau voor 100 jaar actieve aanwezigheid!

14 MAART, 6 JUNI, 26 SEPTEMBER

Actief en vooruitstrevend is ook de Persoonlijkheid van het

EN 28 NOVEMBER

Jaar 2017. Gefeliciteerd Simon de Luij! Voor de vijfde keer op rij koos het IN2 Maas & Waal team de persoonlijkheid van het

INSCHRIJVEN

jaar. Het voelt altijd goed om met elkaar het jaar dan door te nemen: wat viel op , wie onderneemt en inspireert, welke

WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

parels en talenten hebben we bezocht. We constateren, dat er veel ondernemers maatschappelijk betrokken zijn. Vandaar in deze uitgave een extra vermelding voor ondernemers, die zich inzetten via besturen voor belangenbehartiging , ondernemerschap en maatschappelijke doelen. Dit is ook de plek waar we Frans Megens willen herdenken. Frans was oud eigenaar van Megens Installaties te Druten en een betrokken ondernemer. Betrokken bij het ondernemerschap in de gemeente Druten en ook als ambassadeur jarenlang voor het Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal. Frans was innemend en altijd positief als je een beroep op hem deed. Persoonlijk danken we Frans voor zijn vertrouwen in communicatie en de goede samenwerking. Succesvolle samenwerkingen wensen wij u allen toe in 2018. Wij ontmoeten u weer graag op de Experience bijeenkomsten,

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

social media, in print, maar komen bij voorkeur bij u aan op

Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

de zaak. Altijd op zoek naar inspiratie. Veel leesplezier en een MAAS & WAAL

Jaargang 6, nummer 5, december 2017

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

4

IN2 MAAS&WAAL

gezond en ondernemend 2018.

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Mieke Wouters, Elly Molenaar FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging

Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Miriam van Hout: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


26 16 55

40 BESTUUR

De positie van de vrouw in bestuur en bedrijfsleven

TOPSECTOREN BELEID

6

MENS & BEDRIJF

PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR

21

Simon de Luij

BESTUREN IN HET ZONNETJE

22

ondernemerstrots

FINANCE SPECIAL

26

BEDRIJFSVOERING

KENNIS & MARKT

40

TRENDSPOTTING

43

8

The Economic Board stimuleert

12

Het interview:

VNO-NCW-Rivierenland gaat nieuwe bestuursperiode in

100 jaar vrouwenkiesrecht

De circulaire economie JONGE TALENTEN Siebe van den Brink en Lisette van Hout Jonge Valken als visitekaartje

16 18

KATERN BCMW

Maas en Waal in Beweging, de vrouwen

FAMILYBUSINESS

53

DE ZAKENLUNCH

55

HOE BLIJF JE SCHERP

57

SPONSORED BY

58

47

van BCMW De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

IN2 Maas & Waal in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave. PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2017 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl

DECEMBER 2017

5


Wobine Buijs

Marianne Schuurmans

DE POSITIE VAN DE VROUW IN BESTUUR EN BEDRIJFSLEVEN

2017 was het jaar waarin vrouwen een eeuw passief kiesrecht hebben en in 2019 geldt hetzelfde voor het actief vrouwenkiesrecht. Reden voor IN2 Maas & Waal om de positie van de vrouw eens wat nader te belichten vanuit de vraag wat er nu eigenlijk is bereikt wat betreft bestuurlijke en leidinggevende posities in politiek en ondernemerschap. We vroegen drie vrouwelijke burgemeesters naar hun mening daarover en waar er nog verbetering mogelijk is. WOBINE BUIJS, BURGEMEESTER GEMEENTE OSS

gemeenteraden. Daarin zitten voornamelijk mannen, terwijl

Wobine Buijs vindt de traditionele rolverdeling in het

zo’n lidmaatschap prima te combineren is met de zorg voor

professionele leven nog te nadrukkelijk aanwezig. “De rol van

kinderen. Het zijn dát soort functies, van waaruit je als vrouw

de vrouw in onze maatschappij is nog te sterk onderbelicht

je talenten kunt verbreden en van waaruit je een uitgangspunt

en met haar positie gaat het nog lang niet goed genoeg; té

kunt creëren om, als de dagelijkse zorg voor kinderen voorbij

weinig vrouwen zijn actief in bestuurlijke functies in politiek

is, door te gaan met een professionele carrière.”

en bedrijfsleven en dat is mijns inziens echt een probleem. Dat heeft niet zozeer te maken met mannelijke onwil,

Het ontbreken van een sterke basis zorgt er volgens Buijs

maar komt meer door de toenemende professionalisering.

voor dat vrouwen achterblijven in salariëring. “Vrouwen

Vrouwen blijken naast hun beroep nog steeds meer voor

moeten zich minder afvragen of ze iets wel kunnen en moeten

zichzelf en hun gezin te kiezen, dan voor een politieke of

beseffen dat kiezen voor een carrière écht te combineren is

ondernemerscarrière.”

met het moederschap. Door die keuze te maken kun je een sterke basis opbouwen voor een algemeen geaccepteerde

Willen we een eerlijkere verdeling van mannen en vrouwen op sleutelposities, dan moeten we volgens Buijs zorgen voor verbreding van activiteiten. “Denk bijvoorbeeld aan

6

IN2 MAAS&WAAL

maatschappelijke rol.”


BESTUUR: 100 JAAR VROUWENKIESRECHT

van heldere keuzes wat betreft de manier van werken en de tijd die ze daarin willen investeren. Daarmee bedoel ik niet dat vrouwen niet goed bezig zijn; zowel in de politiek als in het bedrijfsleven zie je steeds meer vrouwelijke bestuurders met jonge kinderen en ook mannen dragen hun steentje bij door ook steeds vaker in deeltijd te werken. Partners regelen dat samen met elkaar en dat begint met goede wil.” CORRY VAN RHEE-OUD AMMERVELD, INTERIMBURGEMEESTER SCHERPENZEEL, VOORMALIG

INTERIM-BURGEMEESTER WEST MAAS EN WAAL Volgens van Rhee is een groot deel van de vrouwen niet zo modern als het lijkt. “Met name de oudere generatie is in de traditionele rol blijven hangen en denkt vooral praktisch, bijvoorbeeld over hoe je werken combineert met kinderen en hun opvang. Als het om werk gaat, gaat de discussie over de positie van de vrouw niet zozeer over mannen en vrouwen, maar meer over vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. Corry van Rhee

Ieder goed team heeft baat bij een gelijke verdeling

Volgens Buijs moeten alle groepen in de maatschappij

eigenschappen hebben beiden hun toegevoegde waarde.

zich er thuis voelen en gelijke kansen krijgen om zich te

Vrouwen vragen zich nog te vaak af of ze een taak aan kunnen

ontwikkelen. “De politiek moet een afspiegeling zijn van de

terwijl mannen meer geldingsdrang hebben. In bestuurlijke

verschillende maatschappelijke en beroepsgroepen en de

functies in de politiek en het bedrijfsleven is niet een van de

posities moeten dusdanig worden verdeeld. Bij bedrijven

twee effectiever; het is de mix die zorgt voor succes.”

van de posities, want zowel mannelijke als vrouwelijke

hangt die verdeling meer af van de context waarin ze werken, maar omzet en winst mogen niet daarop van invloed zijn. De

De slechte verdeling van mannen en vrouwen in leiding­

vrouwelijke stem moet net zo veel gehoord worden als de

gevende functies is volgens van Rhee niet de schuld van de

mannelijke!”

mannenmaatschappij. “Het is veelal de keus van vrouwen om parttime te willen werken. De rol van de vrouw nu is niet

MARIANNE SCHUURMANS, BURGEMEESTER GEMEENTE

VROUWEN MOETEN

alleen ingeleid door invoering van het vrouwenkiesrecht. Het

LINGEWAARD

is meer het totaalplaatje en het uitgaan van gelijkwaardigheid.

Volgens Schuurmans is in 100 jaar bereikt dat vrouwen

Natuurlijk is het slecht dat vrouwen nog steeds minder

een gelijkwaardige positie hebben verworven. Waar het de

verdienen, al is dat in de jongere generatie minder.”

ZICH MINDER

vrouwelijke professionaliteit betreft, staat dan ook niet de

AFVRAGEN OF ZE

kwantiteit, maar de kwaliteit ter discussie. “In bestuurs- en

Van Rhee vindt dat de moderne vrouw zelf moet staan voor

leidinggevende functies voegen ze zeker kwaliteit toe, onder

een juiste keuze als het om een carrière gaat. “De moderne

IETS WEL KUNNEN EN

meer omdat vrouwen empatischer zijn, maar zeker ook

vrouw moet zich niet alleen bewuster zijn van wat ze kan, maar

MOETEN BESEFFEN

omdat ze in een breder perspectief denken. In organisaties

ook van de mogelijkheden die ze heeft. Het feminisme heeft

waar haantjesgedrag van mannen voorkomt zijn ze dan ook

het bewustzijn gecreëerd en ervoor gezorgd dat ongewenste

zeker in staat om die cultuur te doorbreken.”

maatschappelijke

DAT KIEZEN VOOR

verhoudingen

bespreekbaar

werden.

Vrouwen moeten zich echter meer laten zien en horen,

EEN CARRIÈRE ÉCHT

Schuurmans vindt dat de meerwaarde van een goede

gevonden en het bedrijfsleven in willen stappen. Dan komt

TE COMBINEREN

mix tussen mannen en vrouwen op een andere wijze

het met de emancipatie op het gebied van werken zeker goed.”

aangevlogen zou moeten worden. “Ik zie zelf dat mijn inbreng

IS MET HET MOEDERSCHAP.

soms bevreemdend werkt, maar dat je dan door iets meer

CONCLUSIE

uitleg vaak tot een breder gedragen visie komt. Elk goed

Uit bovenstaande bijdragen mag duidelijk zijn dat vrouwen,

besluit moet immers in de breedte en vanuit verschillende

alhoewel er nog het nodige te winnen valt, zich goed

perspectieven worden genomen.”

ontwikkelen in bestuurlijke en leidinggevende functies. Het mág echter nog een tandje meer, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in bestuur en

Zolang vrouwen naar hun kinderen maar geen schuldgevoel

bedrijfsleven heeft er volgens Schuurmans vooral mee te

overhouden aan hun keuze voor een professionele carrière

maken dat vrouwen nogal eens niet ambitieus genoeg zijn.

komt het met de eerlijke verdeling van topfuncties wel goed.

“Dat betekent dat ze explicieter moeten zijn in het maken

Aan de mannen zal dat zeker niet liggen.”

DECEMBER 2017

7


NovioTech

Next Garden

BLIJF FOCUSSEN OP TOPSECTOREN: FOOD, HEALTH EN ENERGY THE ECONOMIC BOARD STIMULEERT ONDERNEMERSTROTS In deze laatste uitgave van 2017 sluit IN2 Maas & Waal de serie over het topsectorenbeleid in de regio af. Gedurende het jaar hebben we diverse actoren bevraagd over het topsectorenbeleid met betrekking tot Food, Health en Energy, de economische speerpunten van de regio ArnhemNijmegen met Wageningen. Als laatste sprak onze redacteur met Sigrid Helbig, directeur van ‘The Economic Board”, een Triple Helix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven die regionale partijen in de drie topsectoren verbindt. COMMUNICEREN, VERBINDEN EN AANJAGEN

MEER DAN EEN STUK ACHTERLAND

The Economic Board werd begin 2016 opgericht om

Door te werken aan een nog beter vestigingsklimaat toont

de

overheden

The Economic Board aan dat de regio Arnhem-Nijmegen,

en kennisinstellingen te versterken en daarmee de

met Wageningen meer is dan een stukje achterland.

economische welvaart te stimuleren. Daarbij ligt de

Alle activiteiten moet je volgens Helbig dan ook zien als

focus op Food, Health en Energy als de drie belangrijkste

een bijdrage om ‘Nederland weer groot te maken’. ‘We

economische sectoren in de regio. Inmiddels is de

stouwen de Randstad vol terwijl andere regio’s leeglopen.

startperiode volgens Helbig echt voorbij en worden er

Zodoende maken we Nederland steeds kleiner. Vervolgens

nu stevige stappen gezet als het gaat om communiceren,

verbazen we ons dat we het infrastructureel niet meer

verbinden en aanjagen. “Er zijn inmiddels een flink aantal

geregeld krijgen. En dan moeten er miljarden naar toe

projecten en activiteiten opgestart, waarin de samenwerking

om de boel weer een beetje los te trekken.’ Onverstandig,

gaat leiden tot internationale bekendheid van de regio

volgens Helbig. ‘Nederland houdt niet op na Utrecht. In

op het terrein van de drie topsectoren. We hebben een

onze visie hééft Nederland geen Metropole Area maar

Wow-sheet van de regio ontwikkeld en hebben een VR-

ís Nederland een Metropole Area en deze regio met een

Experience over de regio gemaakt die nu internationaal

miljoen inwoners maakt daar deel van uit.’

samenwerking

tussen

ondernemers,

ingezet wordt. Goed opgeleide medewerkers zijn essentieel voor het economisch succes van deze regio. Daarom zijn we

Volgens haar heeft de regio een aantal ‘unique selling

zeer nauw betrokken bij de ‘Human Capital Agenda’ waarin

points’. We zijn superstrategisch gepositioneerd met 3

bijvoorbeeld scholingsprojecten worden geïnitieerd en

intercontinentale en 8 internationale vliegvelden binnen

waar we bij sommige projecten penvoerder zijn.

8

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: TOPSECTORENBELEID

REGIOGRENZEN LATEN VERVAGEN The Economic Board richt zich bij het stimuleren van samenwerking vooral op crossovers tussen de drie topsectoren. Helbig: “We willen door sectoroverschrijdende activiteiten het verschil gaan maken en daarbij de regiogrenzen laten. Het is net solliciteren: We moeten er nóg meer voor zorgen dat de wereld ons eerst ziet staan en dan ziet zitten. Bouwen aan je imago en laten

Radboud

zien wat je in huis hebt, dus.” Daar sluit het ‘InScience’

Liander

Festival mooi bij aan. Daar worden wetenschappelijke films vertoond en ingeleid door sprekers die betogen over innovatie en duurzaamheid. Het festival wordt al gedragen door internationaal bekende wetenschappers. De Hochschule Rhein Waal in Kleve is partner en gaat nu

2 uur rijden. We hebben uitstekende exportkansen mede

een ‘Best of InScience’ Festival houden. Dit werd opgepakt

vanwege onze unieke ligging naast Duitsland. In deze regio

door een aantal Duitse media, waaronder Focus. Dan heb

zijn 2 Topuniversiteiten en 5 excellente hogescholen. De

je toch opeens een mooi bereik van 12 miljoen.

beroepsbevolking is zeer hoog opgeleid. Onderzoek van

"ONZE PARELS VAN

de Economische Barometer van de Radboud Universiteit

ACTIEF HANDELEN

geeft aan dat het ondernemersvertrouwen in deze regio

Het topsectorenbeleid is volgens Helbig niet allesbepalend.

hoger is dan landelijk, onze ondernemers hebben er echt

“We moeten zelf onze krachten bundelen; dat stimuleert

zin in. En dan kun je hier fantastisch wonen en is het

nieuwe ontwikkelingen en creëert werkgelegenheid.

cultuuraanbod gevarieerd.

Er is een aantal projecten gestart zoals bijvoorbeeld de programmalijn ‘Healthy Brain’ waarin de Radboud

Het is echter van belang dat ambities ook gefinancierd

Universiteit, de Wageningen Universiteit, het Donders

kunnen worden. Zo koppelt The Economic Board

Instituut een aantal bedrijven samenwerken en waarin de

DAT WE NIET ZOMAAR

ondernemers actief aan investoren. Ook fungeert de

uitwerking van voeding op de hersenen wordt onderzocht.

board als aanjager van de investeringsagenda, een fonds

Dat is echt uniek in de wereld! De waterstof cluster biedt

IETS ROEPEN MAAR

van de regiogemeenten en de Provincie Gelderland

volop kansen, er zijn superinteressante bedrijven in de

waarin € 50 miljoen in omgaat. Er worden bijeenkomsten

regio die zich daarmee bezig houden, dat zetten we op de

DAT WE AANTOONBAAR

voor bedrijven georganiseerd waarmee investeringen

kaart. Ook is het belangrijk om sterk aandacht te blijven

EEN VOORAANSTAANDE

en cofinancieringen worden opgewekt.

‘Dat is nodig,

besteden aan onze infrastructuur, als onderdeel van

want we zien dat Haagse middelen toch voornamelijk in

het vestigingsklimaat. Wij hebben daarvoor, samen met

Randstedelijke gebieden landen ”, aldus Helbig.

VNO-NCW, lobbygroepen geïnitieerd die actief invloed uit

BEDRIJVEN TONEN AAN

ROL SPELEN IN DEZE SECTOREN"

moeten oefenen op investeringen in infrastructuur.” TROTS UITSTRALEN De regio levert van oudsher een onmisbare bijdrage aan

NOG VEEL TE WINNEN

de slagkracht van de Nederlandse economie, dat mogen

Helbig benadrukt nogmaals dat het ‘branden’ van de regio

we best met meer trots uitdragen. In Food, Health en

veel werk vereist en alertheid voor de grote diversiteit aan

Energy is de regio echt heel goed en volgens Helbig

aandachtspunten. “Dat is een 24/7-job. We moeten een

gebeuren er dan ook mooie dingen. ‘Organisaties als

beetje ‘achterstallig onderhoud’ wegwerken en nieuwe

Health Valley, Food Valley en Kiemt zijn daarbij effectieve

uitdagingen creëren om onderwijs, kennisinstellingen

netwerkorganisaties van waaruit potentiële partners

en bedrijfsleven effectief samen te laten werken. Het is

worden verzorgt met actuele informatie. Helbig vindt dat

een kwestie van lange adem. Het is een grote en continue

de regio de focus op Food, Health en Energy met verve

uitdaging die zeker niet zonder vallen en opstaan zal

mag uitdragen. “Onze parels van bedrijven tonen aan dat

blijken. Als we echter blijven focussen op het einddoel,

we niet zomaar iets roepen maar dat we aantoonbaar een

erop vertrouwen dat we dat gaan bereiken en blijven

vooraanstaande rol spelen in deze sectoren. De rol van

bewegen, dan komen we er, dat is zeker!”

The Economic Board is vervolgens om bedrijven en andere economische partijen te laten stralen.

TEKST: RVL FOTO’S: THE ECONOMIC BOARD

Sigrid Helbrig

DECEMBER 2017

9


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak sanders fritom

the best logistic solution! www.sandersfritom.nl

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, mogelijk worden geĂŻnformeerd. Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. 24-02-2014 09:28:26 Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

10

IN2 MAAS&WAAL


Rien Boschman

Een naam keert terug! ASN Autoschade Service Boschman Wijchen

Na 25 jaar keert de naam Boschman terug in de autoschadebranche in Wijchen. Sinds kort heeft eigenaar Rien Boschman, tevens directeur van Autoschade Van Dijk uit Boven-Leeuwen, zijn activiteiten uitgebreid door het openen van een nieuw autoschadebedrijf, waar u terecht kunt voor alle soorten schade aan personenen bedrijfsauto’s tot 3500 kilogram.

Uitbreiding door groei

regio en onderscheiden we ons door een unieke combinatie van kennis en ervaring, maar altijd gecombineerd met een sterk persoonlijke benadering en een uitstekende service. Zo leveren we alle gerepareerde auto’s volledig schoon op, zowel van binnen als van buiten.”

Drie jaar geleden nam Rien Boschman Autoschade van Dijk uit BovenLeeuwen over. Boschman houdt zich daar vooral bezig met het zakelijkcommerciële aspect van het bedrijf. De groei die met de overname werd ingezet duurt inmiddels nog steeds voort en daarom besloot Rien om een nieuw bedrijf in Wijchen te openen, waarmee de naam Boschman terugkeert in de lokale autoschadebranche. Rien: “Het was voor mij, als Wijchenaar, Volgens Boschman is het bij schade vaak zo dat de eigenaar van de auto een langgekoesterde wens om als Boschman in Wijchen terug te keren. de reparatie niet zelf betaalt. “Het is meestal een zaak van zijn verzekering Doordat er in Wijchen recentelijk twee schadebedrijven wegvielen was er of van een externe opdrachtgever. De naam Boschman staat sowieso voor ruimte op de markt en dus een mogelijkheid om ook daar actief te worden.” hoge kwaliteit en een uitstekende behandeling. Door dat steeds opnieuw aan te tonen hopen we dan ook dat onze klanten ons nieuwe opdrachten gunnen en dat bij hun verzekering aangeven. Wij zullen hun vertrouwen zeker niet beschamen!” ASN Autoschade Service Boschman heeft in Wijchen 360 m² bedrijfshal met kantoor beschikbaar en repareert daar vooral de kleine schades, zoals krassen en deuken, maar ook interieur- of velgenschades. Rien: “Grote schades kunnen er ook worden aangeboden, maar die worden dan bij Autoschade Van Dijk in Boven-Leeuwen gerepareerd. We hoeven immers niet alle faciliteiten dubbel te hebben. We zorgen in dat laatste geval zelf voor het vervoer naar Boven-Leeuwen en terug. Ook voor onze Wijchense klanten hebben we vanzelfsprekend altijd vervangend vervoer beschikbaar en hebben we een haal- en brengservice. Bij de meeste autoverzekeringen en leasecontracten wordt dat gedekt en zijn het vervangend vervoer en onze haal- en brengservice voor de klant dan ook gratis.”

Een kwestie van vertrouwen

Kleine én grote schades

Kwaliteit in dienstverlening voor iedereen

Volgens Boschman is zijn bedrijf er voor elke soort klant. “We zijn een bedrijf voor iedereen, of het nu om zakelijke of particuliere klanten gaat, of om personen- of bedrijfswagens. We bieden onze diensten aan in de gehele

Bijsterhuizen 3011g 6604 LP Wijchen Tel. 024-8504910 www.asngroep.nl/autoschade-service/asn-boschman-wijchen DECEMBER 2017

11


CONTINUE FOCUS OP BELANGENBEHARTIGING VNO-NCW-Rivierenland gaat nieuwe bestuursperiode in Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemingsen vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel ruimte voor ondernemerschap te helpen creëren, zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie. Bij VNO-NCW Rivierenland vindt met ingang van 17 januari een voorzitterswisseling plaats; vanaf dat moment neemt Hans van Zuijdam de voorzittershamer over van Joris Nelissen. Voor IN2 Maas & Waal sprak Eugenie Savrij Droste, de nieuwe regiomanager van VNO-NCW Rivierenland, met de oude en nieuwe voorzitter.

VRAGEN AAN JORIS NELISSEN

Waarom een nieuwe voorzitter?

JN: “Na 12½ jaar vind ik het tijd voor iemand met nieuwe ideeën en energie, iemand die andere accenten legt en de focus heeft op verdere groei. We hebben daar in het bestuur

"VNO-NCW RIVIERENLAND IS NU EEN GOED DRAAIENDE VERENIGING MET EEN STERKE REGIOMANAGER."

uitgebreid over gesproken en uiteindelijk gekozen voor Hans van Zuijdam, directievoorzitter van de Rabobank West Be-

kwam het idee op om meer de verbinding te zoeken tussen

tuwe. Hij kreeg unanieme steun van het gehele bestuur en

lokale bedrijfskringen en zo te leren wat er op lokaal niveau

we hebben uit het veld al veel positieve reacties op zijn be-

zoal onder ondernemers speelt. Alleen dan kun je immers

noeming gehad.”

werken aan bovenlokale belangenbehartiging. Dat leidde tot

Wat is er bij VNO-NCW Rivierenland allemaal veranderd onder jouw voorzitterschap?

JN: “Bij mijn aantreden was er nauwelijks sprake van belan-

12

een groei van ons ledenaantal tot 190 en tot erkenning van de status van dé belangenbehartiger van het bedrijfsleven.” Kun je enkele voorbeelden geven van wapenfeiten van

genbehartiging; er was weinig verbinding, er stonden nauwe-

het bestuur onder jouw voorzitterschap?

lijks lobby-onderwerpen op de agenda en we werden door de

JN: “Allereerst hebben we initiatieven genomen met

politiek niet gezien als partner. Op een congres in Apeldoorn

betrekking tot de acceptatie van de participatiewet. Die

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: HET INTERVIEW

hebben geleid tot het op vrijwillige basis plaatsen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dat werd daarna landelijk uitgerold en er kwam vervolgens

“IK BEN VAN NATURE EEN VERBINDER EN BRENG VANUIT MIJN LOOPBAAN

een regionaal sociaal akkoord. Daarnaast wil ik het aanbestedingsconvenant noemen dat we met MKB Nederland en Bouwend Nederland tot stand hebben gebracht. Ook hebben we gefocust op de logistiek. Door

EEN BREDE NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARING MEE.

verbinding tot stand te brengen tussen de ROC’s en logistieke bedrijven hebben we een logistiek platform opgericht, van waaruit de logistieke sector wordt gevoed

dat betreft pas ik prima in het poldermodel en omdat ik

met nieuw talent. Tot slot wil ik de Nieuwjaarsreceptie nog

hier vandaan kom praat ik niet zo graag over mezelf, maar

noemen, die door 6 ondernemers op de kaart is gezet en

over gezamenlijke inspanningen. Dat is kenmerkend voor

waarvan we een prachtig event van hoge kwaliteit hebben

Rivierenland.”

gemaakt. Op 17 januari vindt die weer plaats, in Asperen.” Wat voor organisatie laat je achter voor Hans van Zuidam?

Eugenie Savrij Droste

periode en hoe denk je die te realiseren?

JN: “VNO-NCW Rivierenland is nu een goed draaiende

HvZ:”VNO-NCW heeft onder Joris Nelissen al uitstekende

vereniging met een sterke regiomanager. Tevens is er een

speerpunten bepaald. Ik wil zeker voortgaan met de

uitstekend fundament van waaruit ideeën kunnen ontstaan

samenwerking met de lokale overheden als het gaat om

voor belangenbehartiging van het lokale en regionale

belangenbehartiging met betrekking tot logistiek, transport

bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld het doortrekken van de

en toerisme & recreatie. Daarnaast wil ik werk maken van

Linge naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat zou een stimulans

een versnelling van de verduurzaming van het bedrijfsleven

zijn voor recreatie en toerisme in de regio. Zelf had ik graag

en voortgaande innovatie. Door de bovengemiddelde

een HBO-opleiding als Watermanagement naar de regio

bedrijvig­ heid hier en de sterke ondernemingsgeest zie ik

gehaald en de files bij de Rijnbrug van Rhenen opgelost door

daarin goede kansen. Ik wil echter zeker ook nadruk leggen

een derde noord-zuidverbinding, met een doortrekking via

op een goed vestigingsklimaat, waarbij goed contact met het

de Willem Alexanderbrug naar een nieuwe Maasbrug bij Oss.

onderwijs moet leiden tot een sterkere arbeidsmarkt.”

Wellicht dat het bestuur daar onder leiding van Hans werk van kan maken.”

Kun je concreet enkele voorbeelden noemen van zaken

VRAGEN AAN HANS VAN ZUIJDAM

HvZ: “Hoog op mijn lijstje staat de versnelling van de energie-

Wat was voor jou de motivatie om de bestuursfunctie van VNO_NCW Rivierenland te ambiëren? Joris Nelissen

Welke ambities heb je jezelf gesteld voor jouw bestuurs-

die je wilt gaan aanpakken?

transitie om vergroting van duurzaamheid te bereiken. Ik wil daarnaast graag samenwerken met het Praktijklab van ROC

HvZ: Vanuit mezelf wil ik altijd al opkomen voor de belangen

Rivor. Zo’n samenwerking moet dan tevens leiden tot meer

van ondernemers en mijn huidige functie bij de Rabobank

geschikt personeel voor het bedrijfsleven. Daarnaast vind ik

stelt me voortdurend in staat om contact met ondernemers

het belangrijk dat we met betrekking tot innovatie het Regi-

op te bouwen en te onderhouden. Ik weet dus wat er leeft.

onaal Investeringsfonds meer onder ondernemers gaan pro-

Door het voorzitterschap te combineren met mijn rol bij

moten. Verder vind ik dat VNO-NCW goede regionale ideeën

Leefbaar Rivierenland wil ik eraan bijdragen dat de regio be-

moet blijven coördineren. Samen met de (lokale) overheid

ter en mooier wordt.”

en regionale instellingen moeten we een maatschappelijke

Wat vind je zelf jouw sterkste capaciteiten voor jouw nieuwe functie?

HvZ: “Ik ben van nature een verbinder en breng vanuit mijn

agenda voor de toekomst gaan bepalen. Voor dit alles wil ik me als voorzitter graag gaan inzetten!” TEKST: RVL

loopbaan een brede nationale en internationale ervaring mee. Ik hoef zelf niet zo nodig te scoren, maar vindt het Hans van Zuidam

wel prachtig als je dat samen voor je regio kunt doen. Wat

DECEMBER 2017

13


COLUMN CARNAVAL

Veilige Horeca ‘Better safe than sorry’ en ‘Carnaval’. Als dit in één zin staat, waar denk je dan aan? Vast niet aan brandveiligheid en vluchtwegen. Wel? Dan ben je denk ik kroegeigenaar of werkzaam bij een kroeg of café. Tijdens carnaval staan de kroegen vol met hossende mensen in gekke kleding, mensen die niet vies zijn van een alcoholisch drankje. Gasten blijven sigaretten opsteken, ook al is dit verboden door de wet. Dit soort dagen brengen veel extra risico’s met zich mee. De pinguïnpakken en stewardessenjurkjes zien er mooi uit, maar zijn super brandbaar. En ga er maar niet vanuit dat de confetti en serpentines, die de bezoekers meenemen, geïmpregneerd zijn.

chtbare risico’s

Hoe kun je als horeca eigenaar toch de veiligheid van je bezoekers zoveel mogelijk waarborgen? Een aantal handvatten:

veiligheidskundige bij Kompas Veiligheidsgroep

l bedrijven over de vloer voor de - Zorg dat alle versieringen geïmpregneerd zijn. arisatie & Evaluatie en meestal ogopslag of een bedrijf veel - Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat bezoekers een en heeft. Mééstal. sigaretje opsteken. Er zijn maar weinig plekken waar dit

en prachtig fde naar boven ift. Ik keek gte verstelbare elde dblussers op zonwering op ’Deze RI&E

angen tot ik emer sprak. mogelijk was vertrouwelijk aam uit het alarmbellen n af. Een am ter sprake, esten en m zijn. Een edewerkers burn-out en g is vriendjes persoon.

derzoek satie werd d. Hiernaast ikbarend en structureel werknemers die rd voelen en ering ervaren nde. Geen ilde bij naam mijn rapport.

iseer op de kant van dvies over veiligheid: dsbelasting. t alle factoren gen voor stress zoals pesten, timidatie of

SOFTSTAR ADVISEERT

worden het100% ervarentegen van hogekan werkdruk.

gegaan, maar moedig het roken in ieder geval niet aan (zet dus geen asbakken op tafel).

Een bedrijf waar psychosociale arbeidsbelasting wordt erva- renMocht erverhoogd toch een in brand vliegen, zorg dan heeft een risico“beren-onesie” op onveilige dat erwerkomstandigheden. altijd een werkende brandblusser of blusdeken in de Debuurt betrokkenheid vanvoor de medeis. Zorg voldoende blussers die jaarlijks gekeurd zijn. werkers vermindert aanzienlijk en het niet-nakomen of overtreden (veiligheids-)richtlijnen - vanZorg dat personeelwordt aanwezig is die met een brandblusser de om norm.weten Het speerpunt van mijn te gaan. Juist met deze dagen is het handig als advies? Een anoniem medewerkerhet grootste gedeelte stevredenheidsonderzoek, uitge- van het personeel in bezit is van een voerd door een externe, neutrale geldig BHV certificaat. partij.

- Ik hoop Controleer of de vluchtwegverlichting werkt. Waar je ook dat mijn advies wordt opgevolgd. staat, overal zie je de verlichte vluchtwegbordjes hangen. Een gelukkige medewerker is een productieve medewerker.

Overal Wifi bereik? Heeft u last van een wegvallende wifi verbinding? En komt u er achteraf achter dat uw databundel weer op is? Vervelend! De meeste wifi-routers maken gebruik van de 2,4 GHzfrequentieband. Het bleek al echter snel dat die frequentieband aan het vollopen was. Hierdoor konden gebruikers last krijgen van een trage of vastlopende wifi-verbinding. De oplossing hierin is gebruik te maken van de 5 GHz-frequentie. Deze frequentieband levert vrijwel altijd een snellere verbinding op met minder kans op storing. Het gebruik van wifi via modernere en snellere 5 GHz-routers is verdrievoudigd, waarnaast het aantal routers dat gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band inmiddels is afgenomen met 10 procent. Op dit moment zijn de multiroom oplossingen flink in opkomst. Dit zijn meerdere wifi punten die onderling, draadloos verbonden zijn met elkaar. Hierdoor creëert u 1 centraal wifi netwerk door het hele

- De nooduitgangen zijn bereikbaar en altijd van binnenuit, zonder sleutel, te openen.

huis of kantoor. De wifi punten kiezen op basis van de locatie van

- De vluchtwegen zijn vrij van obstakels. Dus geen opgestapelde emballage die in de weg staat.

niets van merkt. U hoeft dus niet te wisselen van wifi punt,

Bovenstaande punten worden ook benoemd in je Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ben je nog niet in het bezit van een RI&E? Regel dit dan snel.

Alaaf

bijvoorbeeld uw telefoon automatisch de beste route, waar u zelf waardoor u steeds optimaal gebruik maakt van de wifi snelheid. Wilt u meer informatie over uw wifi verbinding? Hebt u andere vragen over uw netwerk? Of bent u toe aan een advies voor uw MKB bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Karlijn van Lith – Schwering BHV Adviseur 024 - 371 75 60 024 - 371 75 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl info@kompasveiligheidsgroep.nl

024 388 11 88 info@softstar.nl Zwerfkei 1 6581 HN Malden

www.softstar.nl 14

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: ICT

www.kompasveiligheidsgroep.nl


De Breinkliniek

voor het tegengaan van uw ziekteverzuim

Luuk van Leur

In 2014 publiceert ArboNed een rapport waarin staat dat het bedrijfsleven alleen al in het eerste halfjaar 800 miljoen euro kwijt is aan stress gerelateerd ziekteverzuim. Acht keer zoveel als vijf jaar daarvoor. Stress, overspannenheid, burn-out, slapeloosheid, angsten zijn anno 2018 niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Als ondernemer weet u daar waarschijnlijk alles van en zal een groot deel van uw ziekteverzuim onder medewerkers hier een oorzaak in vinden. De Breinkliniek werkt met een relatief nieuwe techniek die overkomt uit de Verenigde Staten: Neurofeedback. Klachten zoals hierboven beschreven worden behandeld en uw ziekteverzuim wordt via een andere weg aangepakt. HERSENGOLVEN

werkgever

De oorzaak van de hierboven genoemde klachten is te

ziektedagen als gevolg van psychische problematiek is

vinden in uw brein. Luuk van Leur van De Breinkliniek

de grootste oorzaak van verzuim. Daar komt bij dat de

legt uit: “Het brein is als het ware uit balans. Het vertoont

algemene verzuimduur bij stress lang is, gemiddeld vier

hersenactiviteit in de vorm van hersengolven, die binnen

maanden. Bij jonge werknemers tot 45 jaar is dat veruit de

bepaalde waarden dienen te vallen, net als de hartslag en

belangrijkste verzuimoorzaak. Een simpele rekensom leert

bloeddruk. Wanneer dat niet het geval is, kun je psychische

ons dat wanneer iemand het gemiddelde verzuim van 4

of fysieke klachten ondervinden.” De Breinkliniek in Wamel

maanden heeft, dit 25.000 euro kost aan arbodienst, loon

maakt dergelijke klachten inzichtelijk door het meten van

doorbetaling en tijdelijke vervanging. Dat is 300 euro per

de hersenactiviteit, wat vergelijkbaar is met het maken van

dag bij een gemiddeld jaarsalaris van 45.000 euro, op basis

een röntgenfoto bij een gebroken arm.

van 228 effectieve werkdagen. Als een medewerker door

onderschatten.

Het

aantal

maar uit wat dat bespaart.

De Breinkliniek beschikt over een nieuwe techniek in geestelijke

mogen

Neurofeedback een maand eerder aan het werk kan, reken

NEUROFEEDBACK de

zou

gezondheidszorg:

Neurofeedback.

Via

PREVENTIE

Neurofeedback wordt de hersenactiviteit weer binnen de

De Breinkliniek heeft het voorkomen van ziekteverzuim

gewenste waarden getraind. Dat gebeurt middels ‘operante

met een psychische oorzaak als uitgangspunt gekozen.

conditionering’, oftewel belonen en straffen. De gewenste

Luuk: “We hebben op maat gemaakte analysemethodes

hersengolven worden beloond door middel van visuele

voor het bedrijfsleven. Voor preventie is het belangrijk

en auditieve feedback. Op deze manier wordt het brein

dat psychische problematiek en stressklachten vroegtijdig

geleerd om de gewenste hersenactiviteit te vertonen.

gedetecteerd worden. Wij doen dat door middel van

Luuk: “Eigenlijk is het een soort fysiotherapie voor het

wetenschappelijk bewezen technieken die inzicht geven in

brein. Het mooie daarvan is, dat wat uw hersenen opnieuw

bewust en onbewust gedrag.

hebben geleerd, zij niet zullen vergeten. Het effect van

Wilt u meer weer weten? Kijk op onze website of bel voor

Neurofeedback is dus blijvend.

meer informatie.

FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR UW ORGANISATIE Luuk vervolgt: “Werknemers met stress of psychische klachten zijn een groeiend probleem, dat geen enkele

Wilhelminastraat 2 6659 BW Wamel Tel. 06-28071892 www.breinkliniek.nl

DECEMBER 2017

15


JONG, SUCCESVOL & NIET BANG OM TE DELEN Siebe van den Brink van Brinks coffee roasters en Lisette van Hout van Accountancy Wijchen ontvingen allebei een mooie prijs: Siebe won de Rabobank Talent Award Maas & Waal en Lisette werd eerder dit jaar verrast met de aanmoedigingsprijs van de Wijchense Ondernemers Awards. De jonge bedrijven hebben veel gemeen: Een eigen aanpak, werken met plezier, niet bang om te delen en de klant altijd centraal.

SIEBE VAN DEN BRINK- BRINKS COFFEE ROASTERS BENEDEN LEEUWEN

‘We leveren nu voornamelijk aan koffiebarretjes en

Als we Siebe van den Brink spreken, staat de koffiebranderij

bedrijven. Dat gaat goed, we groeien uit onze jas en zijn

vol bloemen naar aanleiding van de gewonnen Talent

op zoek naar een grotere locatie.’ Siebe heeft genoeg

award. ‘Ja dat was heerlijk, ik ben er trots op en het voelt

plannen. ‘Vooral nog eerlijker en nog betere koffie

als waardering voor onze aanpak.’

ontwikkelen. Verder werken we aan een nieuwe webshop,

HOGE EISEN

zodat ons verhaal ook bij mensen thuis aankomt. Een app gaat onze klanten op een persoonlijke manier nog meer

Siebe van den Brink startte in 2014 met zijn koffiebranderij.

service en informatie geven. En we hebben een droom om

Hij heeft de lat hoog gelegd. ‘Ik wil de beste koffiebrander

biogas uit koffiepulp te winnen, waar de koffiebrander op

van de wereld worden.’ Hij ontwikkelde een eigen aanpak:

kan branden.’

Lichter branden met body. ‘Door onze manier van branden komt de pure smaak het best tot zijn recht.’ EERLIJK

JONG BEDRIJF Een jong bedrijf zoals het zijne kenmerkt zich volgens Siebe door veel meer vrijheid, blijheid. ‘De traditionele

‘In de toekomst wil ik alle koffiebonen rechtstreeks

koffiemarkt werkt vaak met jarenlange contracten. Dat

inkopen,’ vervolgt Siebe ‘Dat doe ik al met boeren uit

doen wij niet. Wij zetten in op kwaliteit, samenwerking en

Guatemala en Brazilië. Ik betaal premium prijzen, zodat de

goede service. En plezier staat centraal. Wij maken koffie

boeren kunnen investeren in duurzaamheid en kwaliteit.

die we geweldig vinden. Als klanten die de koffie ook zo

Voor de koffie, maar ook op het gebied van eerlijke en

waarderen, dan zijn we helemaal blij.’

transparante handel, bouw ik aan een eigen standaard.’

16

UIT DE JAS

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: JONGE ONDERNEMERS

LISETTE VAN HOUT - ACCOUNTANCY WIJCHEN

‘ELKE LEVENSFASE VAN EEN

We spreken Lisette aan de keukentafel van haar

BEDRIJF IS INTERESSANT'’

woonboerderij. 2017 is een bijzonder jaar voor Accountancy Wijchen: Niet alleen wonnen zij de aanmoedigingsprijs van de Wijchense Ondernemers Awards, ook doorstond het bedrijf in juli met glans de toetsing van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. VLIEGENDE START

MET HET TEAM

‘In maart 2016 zijn we hier gestart,’ vertelt Lisette van

Lisette gelooft in echte relaties, ook met haar team. ‘Samen

Hout enthousiast. ‘Ik werkte 21 jaar bij een middelgroot

hebben we de visie, missie, kernwaarden en strategie

accountantskantoor en had mijn eigen visie ontwikkeld. Ik

uitgewerkt. Dat maakt het bedrijf van ons allemaal.

merkte dat het tijd werd voor een stap voor mezelf.’

De onderneming heeft een rol in de ambities van de medewerkers. Als je goed weet van elkaar wat de plannen

Toen Lisette begon, had zij vrij snel een portefeuille met klanten. Kort daarna volgden drie medewerkers. De keuze om vanuit huis te werken werd vooral ingegeven door deze

GUNNEN

vliegende start. ‘Geen tijd om naar een ander pand op zoek

Op de vraag of jonge bedrijven anders werken dan de

te gaan,’ lacht Lisette.

gevestigde orde, reageert Lisette: ‘Ik denk het wel. Wij

NATUURLIJKE AANPAK

'NA 21 JAAR MERKTE IK DAT HET TIJD WERD VOOR EEN STAP VOOR MEZELF.'

en verwachtingen zijn, kun je veel voor elkaar betekenen.’

werken indien nodig met andere professionals op voet van gelijkheid en wij kunnen afhankelijk van de vraag op

‘ik wilde terug naar het echte klantencontact. Jezelf zijn,

dat moment de meest geschikte professional inschakelen.

geen drempels opwerpen en goed bereikbaar zijn. De

Wanneer je zo samenwerkt profiteert de klant maximaal.

landelijke en informele sfeer van ons huiskantoor blijkt

Als je elkaar wat gunt dan komt het voor iedereen goed.’

daar goed op aan te sluiten. Daarom zijn we ons nieuwe kantoor in de tuin aan het bouwen.’ BLIJE KLANTEN ‘Elke levensfase van een bedrijf is interessant,’ vervolgt Lisette, ‘de levensfase bepaalt vaak onze inzet. Bij starters help je bijvoorbeeld bij de opzet van het bedrijf. Maar we hebben ook 60+ klanten die hun zaak verkochten, waarbij we samen de financiële structuur opschonen. We willen

TEKST: CAROLIEN GUELEN

werk leveren waar de klant blij van wordt.’

FOTOGRAFIE SIEBE VAN DEN BRINK: ‘WIJ ZIJN KEES’

DECEMBER 2017

17


Annabel van der Valk

JONGE VALKEN ALS VISITEKAARTJE Met meer dan honderd hotels in binnen- en buitenland geldt Van der Valk als één van de grootste familiebedrijven van Nederland. Zes achterkleinkinderen van oprichter Martinus van der Valk hebben hun hoteldeuren geopend in het tv-programma ‘Jonge Valken’ van omroep MAX. Reden voor IN2 Maas & Waal om voor de rubriek samenwerking in deze uitgave het gesprek aan te gaan met de twee managers van Van der Valk-hotels in de regio: Annabel van der Valk (25) van Van der Valk Hotel Tiel en Marije van der Valk (36) van Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. TEAMPRESTATIE NEERZETTEN Alle vestigingen van de Van der Valk-hotels zijn financieel onafhankelijk van elkaar en hebben hun eigen winkel, Van der Valk Tiel

maar op tal van gebieden zijn er dwarsverbanden en samenwerkingen, bijvoorbeeld op het gebied van de website, inkoop, vormgeving, het bedrijfsmagazine en het

“VEEL VAN ONZE FAMILIELEDEN MANAGEN HUN HOTEL SAMEN MET HUN PARTNER."

voeren van het Valk-logo. Marije: “Natuurlijk is er allereerst de interne samenwerking, waarbij we er de nadruk op

“Vertrouwen in elkaar is daarbij heel belangrijk. In Tiel

leggen dat iedereen moet weten wat er van zijn of haar

staan we daarom open voor elk goed idee en doen daarbij

rol wordt verwacht. Als het druk is, zoals bij lunches of

veel aan kennisdeling, zowel in- als extern.”

congressen, helpt iedereen mee, ook het administratief personeel. We leveren écht teamprestaties.” Annabel knikt:

18

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING

Marije van der Valk

“VERTROUWEN IN ELKAAR IS DAARBIJ HEEL BELANGRIJK. IN TIEL STAAN WE DAAROM OPEN VOOR ELK GOED IDEE EN DOEN DAARBIJ VEEL AAN KENNISDELING, ZOWEL IN- ALS EXTERN.”

EIGENHEID MAG

familieleden managen hun hotel samen met hun partner.

Van der Valk is volgens de beide managers een

In ieder geval werken die bijna allemaal binnen het

businessconcern van allemaal sterke individuen, met

concern. Belangrijke beslissingen nemen wordt daardoor

een gelijkwaardige opvoeding en achtergrond. Marije:

gemakkelijker, omdat je elkaar door en door kent en elkaar

“Daardoor voelt samenwerken heel vertrouwd. Soms

vertrouwt en aanvoelt.”

is het wel zoeken naar de vorm, want we zijn allemaal eigengereide ondernemers.” Extern is het volgens Annabel

LANGDURIGE PARTNERSCHAPPEN

belangrijk om zo veel mogelijk naar één identiteit te

Ook in de samenwerking met leveranciers wordt doorgaans

streven. “Dat komt het gehele concern ten goede, want

één lijn getrokken en die relaties zijn veelal langdurig.

daardoor bewaar je de identiteit, zowel naar je relaties als

Annabel: “Langdurig relatiebeheer maakt heel efficiënt

naar je gasten. Die laatsten staan natuurlijk centraal; voor

werken mogelijk als het gaat om de inkoop. Natuurlijk is

hén doen we het immers allemaal.”

er per hotel wel de mogelijkheid om je eigen ‘tint’ aan je

GEMAKKELIJKER BESLUITEN NEMEN

Van der Valk Nijmegen Lent

bedrijf te geven.” Marije knikt bevestigend: “Samenwerken binnen een familieconcern heeft alleen maar voordelen,

Natuurlijk werken de individuele hotels, naast met

al moet je wel oppassen dat je je werk niet te veel laat

elkaars zakenpartners, ook samen met hun eigen relaties.

doordringen in je privéleven, want daar ligt natuurlijk wel

Marije: “Dat heeft ook te maken met de betrokkenheid

een valkuil.”

die we voelen bij de gemeenschap en de ondernemers in onze vestigingsplaatsen.” Annabel voegt toe dat ook de samenwerking met hun eigen partners bij het Van der Valk-concern een belangrijke plek inneemt. “Veel van onze

TEKST: RVL F OTO’S: MVDV EN AVDV

DECEMBER 2017

19


20

IN2 MAAS&WAAL


PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 2017:

SIMON DE LUIJ

De IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar 2017 kun je gerust een professioneel en maatschappelijk zwaargewicht noemen; Simon de Luij maakte van het familiebedrijf Modderkolk een uiterst succesvolle organisatie, heeft oog voor innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen en draagt tevens graag zijn steentje bij aan het lokale en regionale (sport)leven.

IN2 M

aas

&W Pers aal oonlijk van h heid et Ja ar

2017 MAA

S&

WAA L

Simon, kleinzoon van oprichter Jacob Modderkolk, volgde

Naast het leveren van inspanningen voor werk en opleiding

van 1978 tot 1984 de HTS in Den Bosch en staat sinds 1986

besteedt Simon ook graag aandacht aan het mogelijk

aan het roer van zijn bedrijf, dat vooral de laatste jaren

maken van regionale culturele en sportieve initiatieven.

een sterke groei heeft doorgemaakt. Modderkolk richt

Hij vindt immers dat duurzaam met tijd en energie omgaan

zich tegenwoordig op drie sectoren: watermanagement,

ook betekent dat er ruimte moet zijn om te ontspannen,

industrie en zorg.

te sporten en plezier te maken. Zo sponsort Modderkolk basketbalvereniging TBG Dragons en het Wijchense

Modderkolk kwam de laatste jaren regelmatig positief in

Voetbal+, een sportvereniging voor voetballers met een

het nieuws, onder meer vanwege de verkiezing van Simon

verstandelijke beperking. Daarnaast sponsort Modderkolk

tot Wijchense Ondernemer van het Jaar 2013, het winnen

sportteams waarin medewerkers spelen.

van de MVO Award Nijmegen in 2014 en zijn inspanningen op het gebied van opleidingen en door het oprichten van

Op alle bovengenoemde punten vertoont Simon de Luij

zijn eigen technische bedrijfsschool. Sinds februari 2015 is

een onvermoeibare energie en betrokkenheid. Voor IN2

Simon tevens voorzitter van IKN, de Industriële Kring voor

Maas & Waal voldoende reden om hem te beschouwen

Nijmegen en Omgeving.

als een waardige IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het jaar 2017.

Simon neemt intern veel maatregelen om de motivatie en de tevredenheid onder zijn personeel te verhogen. Daarnaast is duurzaamheid in zijn bedrijf bijzonder belangrijk; optimale efficiency om verspilling te voorkomen is een van de kernwaarden van zijn bedrijfsvoering. Ook is hij bewust bezig om stakeholders uit te dagen om ook in hun bedrijf en/of sector een duurzame cultuuromslag te realiseren. Daarmee is Modderkolk een boegbeeld geworden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

DE CRITERIA VOOR DE IN2 MAAS & WAAL PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 2017 ZIJN: • • • • • 

Benutten van zakelijke kansen Zoeken van samenwerking Ontwikkelen van creatieve ideeën Innovatieve instelling Betrokkenheid bij de regio, zijn inwoners en de leefbaarheid

DECEMBER 2017

21


BESTUREN IN HET ZONNETJE Aan het einde van ieder jaar kijkt de redactie van IN2 Maas & Waal terug naar personen die zich gedurende het jaar hebben onderscheiden en/of positief in het nieuws zijn geweest. Hiermee willen we díe ondernemers in het zonnetje zetten die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor het zakelijke en/of maatschappelijke belang. Dit jaar vindt de redactie dat besturen van ondernemersorganisaties, -verenigingen en businessclubs een pluim verdienen; zij zijn het immers die zich voortdurend onbaatzuchtig inzetten voor het ondernemersbelang en steeds weer moeite doen om ondernemers en bedrijven te verbinden en crossverbanden te leggen. Vanzelfsprekend kunnen we niet iedereen hier aan bod laten komen, maar onze selectie van besturen mag worden beschouwd als een vertegenwoordiging van de vele ondernemers die zich onbaatzuchtig voor hun medemens en maatschappij inzetten.

ONDERNEMEND MAAS EN WAAL (OMW) Ondernemend Maas en Waal is een platform waarin de ondernemersverenigingen in het land van Maas en Waal

"ORGANISEREN KUN JE IMMERS ALLEEN MAAR SAMEN!”

samen werken. OMW zorgt voor meer verbinding tussen de ondernemers in het Land van Maas en Waal, en voor een gezamenlijk platform naar buiten toe.

BETUWE IN ZAKEN (BIZ)

Dieke Weers, ondernemer en al 4 jaar bestuurslid van BIZ, Ondernemer Petra Smits is bijna 4 jaar bestuurslid van OMW.

roemt eveneens de onbaatzuchtige inzet van bestuursleden.

Besturen zijn er volgens haar allereerst om de belangen

“Bij BIZ heeft die inzet geleid tot een prettige sfeer, waar je

van verenigingsleden te behartigen en verbindingen te

collega-ondernemers een stuk informeler meemaakt en

leggen met overheden en andere organisaties. “Besturen

waar je écht de tijd hebt om elkaar te leren kennen. Dat ver-

zetten de neuzen dezelfde kant uit, waardoor meer

gemakkelijkt contacten en zakendoen in het dagelijkse leven.

samenwerking mogelijk wordt. Het voordeel voor de leden

Het mooie is tevens dat het organiseren van evenementen

is daarbij het doel. Zo hebben we de gezamenlijke inkoop

ondernemers sterk verbindt. Neem bijvoorbeeld ons BIZ-­

beter op de kaart gezet, is de samenwerking tussen de

Gala, waarbij de leden zich samen inzetten voor het goede

ondernemersverenigingen sterk verbeterd, zijn er meer

doel. Het is de vrijwillige inzet van het bestuurdie niet alleen

activiteiten en groeien de netwerken en dat is mooi;

meer zakendoen bevordert, maar tevens de sociale

organiseren kun je immers alleen maar samen!”

bewogenheid met de gemeenschap prikkelt.”

ONDERNEMERS CONTACT OVERBETUWE (OCO)

Petra Smits

Renee van Horen 22

IN2 MAAS&WAAL

BEDRIJVENVERENIGING WIJCHEN-OOST

Renee van Horen is secretaris van een van de grootste

Ronnie Reijnen is, na 12½ jaar bestuurslidmaatschap,

ondernemersverenigingen van de regio, OCO. Het belang

scheidend voorzitter van Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost.

van besturen is volgens haar dat die, door het creëren van

Hij kijkt voldaan maar ook vermoeid terug: “Besturen zijn de

een groot draagvlak bij overheden, instanties en relaties, het

motoren van verenigingen. Zij zorgen voor eenheid en

beste eruit halen voor de leden. “samenwerkingsprojecten

samenwerking. Ons bestuur heeft daarmee ontzettend veel

als ‘Koopt Betuwse Waar’ en ‘Betuwe Onderneemt Beter’

bereikt als het gaat om de revitalisering van dit al oude

leiden daarbij niet alleen tot meer onderling zakendoen

bedrijventerrein. Wijchen-Oost is nu schoon, veilig en

in de regio, maar verbeteren ook sterk de contacten met

volledig opgeknapt. Dat had niet gekund zonder de vrijwillige

de gemeenten die daarbij betrokken zijn. Dat draagt er

samenwerking van ondernemers met elkaar en met de

weer toe bij dat we als serieuze (gespreks)partner worden

gemeente. De nieuwe uitdaging voor mijn opvolger hier is

beschouwd, als het gaat om regionale ontwikkeling. Veelal

duurzaamheid, bijvoorbeeld als het gaat om zelfvoorziening

vinden dergelijke crossverbanden achter de schermen

op het gebied van energie. Helaas hebben we nog geen

plaats; mensen merken er weinig van. Een pluim voor

geschikte kandidaat. Ik roep op Wijchen-Oost gevestigde

besturen, die alles vrijwillig en in hun eigen vrije tijd doen

ondernemers dan ook op om zich te melden, zodat

is daarom zeker op zijn plaats!”

continuïteit in goed bestuurswerk gewaarborgd kan worden.”


OMW OVD DOV GOUDEN HAM ONDERNEMERS ONTMOETEN BCMW MKB WIJCHEN BIJSTERHUIZN BBC RONALD MCDONALD WIJCHEN OOST OSRN 024 TPN WEST OCO BIZ BKB BOUWSOCIETEIT HOSPICE BIJNA THUIS HUIS TIBO INDUSTRIËLE KRING VNO NCW RIVIERENLAND RUBY & ROSE

PARKMANAGERS ZIEN DE INZET ACHTER DE SCHERMEN Op deze pagina willen we ook een parkmanager aan het woord laten. Alhoewel dat een betaalde functie is spelen parkmanagers een grote rol in het leggen van een operationeel fundament om te ondernemen. Dat houdt veel samenwerking met ondernemers die vrijwillig hun tijd in (besturen van) ondernemingen steken. Zíj zijn bij uitstek degenen die zien hoe ondernemers zich vrijwillig inzetten voor het gezamenlijk belang. Elly Jaspers uit Wijchen neemt, na 12 jaar parkmanager parkmanager te zijn geweest van bedrijvenpark Wijchen-Oost en 11 jaar van bedrijvenpark Bijsterhuizen, op 1 januari 2018 afscheid. Ze kijkt tevreden terug op haar werk.

BESTUUR BIJNA THUIS HUIS DRUTEN

Elise Lagarde

“Samen met de ondernemingsverenigingen en de gemeente hebben we twee prachtig

Trainer/Coach Elise Lagarde is sinds 1 januari 2017

bedrijventerreinen in stand gehouden en

bestuurslid van het Bijna Thuis Huis, het hospice in Druten.

op diverse belangrijke punten verbeterd. Als

Ze ziet een toegevoegde waarde van de aanwezigheid van

parkmanager ‘pas je daarbij op de winkel’. Je

ondernemers

maatschappelijke

signaleert zaken die verbetering behoeven,

organisaties. “Ondernemers hebben vaak een ruime blik,

bent aanspreekpunt en werkt samen met

leggen gemakkelijk verbindingen en zien kansen en

besturen en de gemeente om ondernemers

mogelijkheden. Daarnaast zijn ze, door hun vaak grote

te faciliteren. Zo is gebleken dat de invoering

netwerk uitstekende ambassadeurs en weten tevens goed

van reclamebelasting en het creëren van een

hoe ze fondsen moeten werven. Ook zijn ze vaak bereid om

ondernemersfonds profijt heeft gebracht voor

iets terug te doen voor de maatschappij. Als goed

alle ondernemers.”

in

besturen

van

functionerende ondernemer in een bestuur kun je jezelf ook onderscheiden en dat is een beperkte beloning als je

Jaspers

ziet hoeveel eigen vrije tijd zij in bestuursfuncties steken.

hoeveel vrije de tijd ondernemers in besturen

heeft

van

Dat is best een dikke pluim waard!

vrijmaakten

voor

dichtbij het

meegemaakt

gemeenschappelijk

belang. “Dat enthousiasmeert bijzonder en

"ONDERNEMERS HEBBEN VAAK

daardoor heb ook ik meer uren geïnvesteerd

EEN RUIME BLIK EN LEGGEN

ik betaald werd. Al die ondernemers doen dat

GEMAKKELIJK VERBINDINGEN.”

in het bereiken van onze doelen dan waarvoor achter de schermen en daarvoor mogen zij best eens extra worden gewaardeerd!”

Er zijn nog veel meer bedrijventerreinen, ondernemers­ Dieke Weers

verenigingen, koepelorganisaties en maatschappelijke organisaties waar ondernemers hun vrijwillige bestuurs­ bijdragen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijven­ verenigingen van TPN-West, Medel, Park 15, het Ronald McDonaldhuis Nijmegen en nog veel meer. Zij verdienen allemaal ons respect en onze waardering!

Elly Jaspers

Ronnie Reijnen DECEMBER 2017

23


Hommersom ontmoet… In de ontmoeting tussen Martin Hommersom en de bevlogen ondernemers Lucien en Monique Tros van de Tros Groep B.V., komt er zoveel informatie over de tafel, dat je de eerste hoofdstukken van een biografie zou kunnen schrijven. Het is een bijzonder stel. Bijzonder omdat ze met het woord ‘ondernemen’ op hen voorhoofd ook gepassioneerd bezig zijn voor goede doelen. Lucien combineert het zakelijk leven met het voorzitterschap van de Stichting Vrienden van Vrijthof Tiel en Monique is actief voor de Caritas Werkgroep Tiel en als vrijwilliger betrokken bij het Toon Hermans Huis Tiel.

Monique en Lucien Tros

Hoe het ooit begon

Eigen webwinkel

‘Vertel maar eens hoe het allemaal begon’, zegt Martin uitnodigend. Lucien neemt direct het woord en vertelt hoe hij onder aan de ladder begon en met gevoel voor retail zich ontwikkelde binnen V&D. ‘Voordat ik districtmanager werd bij Praxis, was ik bedrijfsleider van de vestiging in Nijmegen, een topstore met 300 personeelsleden. Zonde dat V&D niet meer bestaat.’ Daarna werd hij districtmanager bij Praxis en vervolgens winkelgroepmanager bij Hema. ‘Bij deze organisatie had ik de eindverantwoordelijkheid voor 150 tot 200 warenhuizen en was ik lid van het managementteam.’

‘En jij Monique?’, vraagt Martin. ‘Ik zag mogelijkheden om te ondernemen in internet en met toestemming van Formido hebben wij in 2009 de webshop www.formidotros.nl gelanceerd; de eerste internetsite van een landelijke bouwmarktketen! We hebben het professioneel aangepakt en boden het complete Formido-aanbod 10% goedkoper aan dan de winkelprijs. De eerste bestellingen werden in het CV-hok ingepakt. De winkel was ons magazijn. Het is een indrukwekkende story geworden, van het bezorgen van het eerste pakje in Enkhuizen door Lucien, tot en met het uitzetten van het kassageluidje op de laptop als daar weer een bestelling binnen kwam.’ Lucien knikt instemmend: ‘Uiteindelijk ging dat geluid ons hele gezin beheersen en dat is niet goed’. Monique: ‘Uiteindelijk hebben we 3 grote webwinkels ontwikkeld, zelfs één in België. Tienduizenden pakketjes hebben wij verstuurd. We zijn nu gestopt met het internetverhaal, omdat we volgend jaar verder gaan onder het label van Praxis’.

‘Maar hoe is het dan gekomen’, wil Martin weten. Praten over een droom is mooi, maar ‘het doen’ zit in hun genen. Een eigen zaak… deze ambitie resulteerde in het plan dat Monique en Lucien samen maakten voor het starten van een Intratuin in Tiel. ‘Het klakkeloos opsturen van een door ons gemaakte rapportage naar Intratuin was niet slim. Wij werden bedankt. Europatuin kwam, maar het werd niet van ons.’ ‘Jullie gingen toch niet bij de pakken neerzitten’, vraagt Martin. ’Nee, zeker niet’, antwoordt Lucien gedreven. ‘We openden in 2000 een nieuwe Formido bouwmarkt in Zevenbergen, in 2003 de tweede vestiging in Oudenbosch en in 2005 in Geldermalsen. De eerste twee vestigingen hebben we voor de crisis verkocht aan het hoofdkantoor en Gelder­ malsen hebben we gehouden en uitgebreid. Die vestiging wordt begin 2018 een Praxis.’ 24

IN2 MAAS&WAAL

Om te voorkomen dat het verhaal over het spannende zakenleven een boekwerk wordt, stapt Martin over op het vrijwilligerswerk dat het echtpaar doet. ‘Zingeving’, noemt Lucien dat. ‘Maatschappelijk betrokken’, vult Monique aan.

Hart voor Vrijthof Lucien is voorzitter van de stichting Vrienden van Vrijthof. Vrijthof biedt revalidatie, somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg en


Stellingen Retail of ondernemen?

Ondernemen, omdat je out of the box kunt denken.

Kerk of maatschappij?

Maatschappij is een hoger doel, de kerk is een instituut.

Zorgcentrum of thuis wonen?

Zorgcentrum, maar dan zoals we vroeger het bejaardencentum kenden. Er is geen betere plaats als je ouder wordt om met veel liefde en gelijkgestemden te worden omringd.

Martin Hommersom

palliatieve zorg aan ruim 200 cliënten. Daarnaast dagbehandeling en behandeling voor mensen die thuis wonen. De stichting organiseert onder meer leuke en ontspannende momenten. Martin is nieuwsgierig hoe de stichting aan financiële middelen komt. ‘Aan de basis staat natuurlijk het werven van fondsen. In oktober hebben de leerlingen van het plaatselijke RSG Lingecollege maar liefst 11.000 euro bij elkaar gelopen. En zo komen er regelmatig verrassingen uit de hoge hoed, zoals de opbrengst van het Tielse Biz gala deze maand. Frans Duijts, Ronnie Tober, Willeke Alberti en Care Clowns. Zo maar wat namen die de bewoners onvergetelijke momenten hebben bezorgd. Hartenwens is ook zo’n bijzondere actie, waarmee men de wensen van bewoners, tot hun grote vreugde in vervulling laat gaan’.

Een warm bad Als lid van de Caritas Werkgroep heeft Monique oog voor de armoede in de regio Tiel. ‘Soms kunnen tweedehands stoelen, een tafel en een bed van Secunda al veel doen’. Monique vertelt enthousiast over de energie die zij krijgt van haar werk in het Toon Hermans Huis. ‘Het is een inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker. Gasten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, praten met lotgenoten of simpelweg een kopje koffie drinken. We willen ons ervoor inzetten om onze gasten figuurlijk een warm bad te geven.

ALH van Herwijnen & co accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 www.van-herwijnen.nl

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl

25


SPECIAL: FINANCE

UW FINANCIËN OP ORDE Uw bedrijfsfinanciën zijn de motor van uw bedrijfsvoering. Maar hoe financieel vaardig bent u eigenlijk als ondernemer. Verzorgt u zelf uw financiële zaken of besteedt u ze uit? Is uw financiële basis zodanig dat u met vertrouwen toekomstplannen kunt maken? IN2 Maas & Waal sprak met drie financieel specialisten hoe je als ondernemer je financiële basis het best op orde houdt.

PATRICK VAN DE LANGENBERG, ALH VAN HERWIJNEN & CO ACCOUNTANTS, TIEL

tot procesversnellingen, wat de mogelijkheid van dataanalyses met zich meebrengt. Probeer dus als ondernemer

“Als het gaat om financiële vaardigheden zijn ondernemers

zo nauwkeurig mogelijk te bepalen wat je met die schat

net zo divers als andere mensen; de een is heel precies,

aan informatie wilt doen en hoe die kan bijdragen aan

de ander wat nonchalanter. De mate van aandacht voor

het realiseren van je plannen. Alles begint met een goed

financiële zaken hangt vaak af van de aanwezigheid van

plan en het accuraat voeren van niet alleen je financiële

concrete ondernemingsplannen waarbij een begroting

administratie. Meten is daarbij weten.”

nog steeds de basis is. Nu de crisis voorbij is gaan ondernemers meer ondernemen, keuzes maken en als gevolg daarvan doen ze dat veelal meer weloverwogen

PATRICIA PETERS, SECUREX - VAN DEELEN

SALARISADMINISTRATIES & PERSONEELSADVIEZEN,

en meer gestructureerd. Als je afhankelijk bent van een

WIJCHEN

externe financiering is een goed businessplan een must;

De salarisadministratie vormt een belangrijk deel van de

er is voldoende geld beschikbaar, maar een ondernemer

bedrijfsfinanciën. De behoefte van de ondernemer op dit

zonder nauwgezet plan is bij voorbaat kansloos.”

gebied varieert. Vaak zien wij dat dit samenhangt met de grootte van een onderneming. De ‘kleine’ werkgevers

“ONDERNEMERS DOEN ER GOED

willen zich focussen op hun core business en worden

AAN MEER GEBRUIK TE MAKEN

van een afdeling HRM, hebben enige kennis van zaken in

VAN HUN EIGEN SCHAT AAN Patrick van de Langenberg

graag ontzorgd. De ‘grotere’ werkgevers, waar sprake is huis en hebben meer behoefte aan een sparring partner. Het aanschaffen van een salarisadministratiesysteem is

INFORMATIE”

kostbaar en vraagt veel tijd qua onderhoud en inrichting.

Volgens Van de Langenberg is het prettig en handig dat de

gebruik te maken van de diensten van een salarisverwerker,

(financiële) bedrijfsadministratie door automatisering en

afgestemd op de behoeften.

In veel gevallen is het voor ondernemers interessanter om

digitalisering minder bewerkelijk is geworden. “Je moet die echter wel goed inzichtelijk en up to date houden. Dit is

Aandacht voor de salarisadministratie is volgens Peters

een randvoorwaarde om op basis hiervan je onderneming

een must, omdat regelgeving continue verandert. “Fiscale

te sturen.”

en sociale regelgeving, wettelijke regels en cao’s vragen voortdurende aandacht. Kennis moet up to date zijn om

Patricia Peters

26

IN2 MAAS&WAAL

Van de Langenberg vervolgt: “2018 kent slechts zeer

te zorgen voor een juiste salarisadministratie. Ook dient

beperkte aanpassingen in de fiscale wetgeving, doordat

aandacht besteed te worden aan continuïteit; niets is

we in de opmaat naar een nieuw belastingstelsel zitten.

immers zo belangrijk dan dat werknemers op tijd hun

Automatisering neemt wel een sterke vlucht en leidt

salaris ontvangen. Zorg er voor dat meerdere personen


SPECIAL: FINANCE

“VERKLEIN JE KWETSBAARHEID; LEG

beste is om dat te doen in delen van vijf jaar, waarbij je

DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR

bedrijfscijfers. Besef daarbij dat je in een voortdurend

de voortgang van je plannen regelmatig afzet tegen je

JE SALARISADMINISTRATIE NIET BIJ

spanningsveld zit van wat mogelijk is en wat niet en dat

ÉÉN MEDEWERKER.”

stand te brengen.”

zich bezighouden met de administratie, daarmee voorkom je onnodige kwetsbaarheid.” Het kiezen van het juiste salarisadministratiesysteem is volgens Peters eveneens van essentieel belang. “Kies voor een salarisportal welke 24/7 te raadplegen is en waarin zaken digitaal kunnen worden doorgegeven en ingezien.

hoge kosten niet altijd nodig zijn om veranderingen tot

“ZORG VOOR EEN GOEDE FINANCIËLE PLANNING VOOR DE LANGE TERMIJN EN PAS DIE ZO NODIG TUSSENTIJDS AAN”

Het opsturen van salarisstroken behoort daarmee tot het verleden; dat gebeurt volledig geautomatiseerd.” JACCO KOOT, TIJSSEN CS ACCOUNTANTS & ADVISEURS, MALDEN

Koot ziet tevens een verandering in het financieel ondernemen. “De jonge generatie ondernemers is veel onverschrokkener in het bedenken en realiseren van

Koot neemt een trend waar, waarbij de basiswerkzaamheden

plannen. Ze zoeken sterk naar samenwerking door

van de accountant krimpen en er meer nadruk komt te

kennisdeling en denken daar kritisch over na. Voor de

liggen op de adviesrol. Dat betekent dat een accountant

oudere generatie is dat eveneens van belang. Permanente

meer hooggeschoold personeel nodig heeft, dat de klant

educatie, jezelf steeds opnieuw proberen uit te vinden

bij de hand neemt bij het ondernemen. “Dat kan natuurlijk

en verbeteringen nastreven is op financieel gebied ook

alleen voor zover de ondernemer daar behoefte aan heeft

voor hen belangrijk. Durf te stoppen met plannen die te

en het toelaat. Verstandig is dat zeker, want je kunt als

kostbaar dreigen te worden en bereken nieuwe plannen

ondernemer niet altijd alle complexe financiële kennis in

goed door, met andere woorden: durf financiële risico’s

huis hebben.”

onder ogen te zien!”

Voor het op orde houden van de bedrijfsfinanciën is het volgens Koot tevens van belang dat er meer gewerkt wordt aan een financiële planning voor de langere termijn. “Het

TEKST: RVL FOTO’S: FINANCIEEL SPECIALISTEN Jacco Koot

DECEMBER 2017

27


Tijssen cs:

Na 50 jaar nog steeds uw betrouwbare financiële partner! In de bijna halve eeuw waarin Tijssen cs Accountants & Adviseurs bestaat heeft het kantoor zich gepositioneerd als een sterke en betrouwbare dienstverlener, met een deskundig en betrokken team van loyale en gemotiveerde medewerkers. In de samenwerking met cliënten combineert Tijssen cs traditie en historie dan ook met een jonge en effectieve handelswijze. Partners Ben Hubbers en Jacco Koot leggen hieronder uit hoe het komt dat Tijssen cs een grote en trouwe klantenkring heeft opgebouwd. HELDERE COMMUNICATIE

Hubbers vertelt “Onze traditie is gestoeld op mee- en vooruit

opstellen een soort van ‘geschiedenisboek’, maar we

denken met de klant. Daarbij sparren we regelmatig met hen

beseffen terdege dat regeren vooruitzien is. Daarom

en dat doen we op basis van gelijkwaardigheid, zonder te

brengen we bij de klant ook zo veel mogelijk het heden

vervallen in ingewikkeld taal- en woordgebruik. Die helderheid

en de toekomst ter sprake. Daarmee helpen we een

en transparantie in onze communicatie verwachten onze

bedrijfsvoering zonder financiële zorgen te creëren en

klanten van ons en we doen er alles aan om hen vanuit een

bieden we onze klanten een ‘kijkdoos’ voor de toekomst:

stevig fundament van vertrouwen terzijde te staan.”

een financiële planning voor de langere termijn.”

SAMENSPEL OP BASIS VAN VERTROUWEN

PRETTIG SAMENWERKEN

Koot vult Hubbers aan: “Het motto waarop de samenwerking

Koot besluit: “Door samenwerking op

gebaseerd is, luidt ‘meerwaarde door samenspel’. Wij geloven

basis van vertrouwen en door deskundig

daar oprecht in. Onze visies, werkwijzen, specialismen en

advies, zijn we in staat om bij te dragen

klantprofielen sluiten perfect bij elkaar aan en door intensief

aan een positieve toekomst voor onze

samen te werken ontstaat kunnen we gerust stellen dat we

klanten. Ook in 2018 staan we daarom

een sterke partner op het gebied van Accountancy en Advies

weer voor u klaar! We wensen al onze

zijn. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn daarbij de basis

klanten en relaties dan ook een gezond,

van de dienstverlening. Door het toepassen van de nieuwste

voorspoedig en zakelijk succesvol 2018

kennis en inzichten op fiscaal terrein en op het gebied van

en werken graag prettig verder met u.”

accountancy beschikken we over een fikse slagkracht en

Jacco Koot en Ben Hubbers

daarnaast zorgen we continue voor verbreding en verdieping van onze dienstverlening”.

28

COMPLETE FINANCIËLE DIENSTVERLENING, OOK IN DE TOEKOMST

De Horst 10

Hubbers geeft aan dat Tijssen cs een echte verbinder is.

6851 TE Malden

“Daarbij proberen we zo veel mogelijk de actualiteit te

Tel. 024-3560217 / 024-3226018

volgen. In de basis zijn de stukken die we voor de klant

www.tijssen-cs.nl


SPECIAL: FINANCE

DE ACCOUNTANT:

EXPLICIET ADVISEUR OF NIET?

Het lijkt zo langzamerhand een trend: de roep dat de accountant zich in de toekomst vooral bezig zal houden met advieswerk en dat cijferwerk door de automatisering zwaar zal inkrimpen. De realiteit is volgens ‘Trends

in Accountancy 2016-2017’ echter anders; er zijn nog weinig accountants die een specifieke rol van adviseur op zich nemen. De huidige economische voorspoed nodigt daar ook niet echt toe uit. Op grond van de cijfers is niet te stellen dat zo’n eerste stap naar een veranderende toekomst is gezet. De omzetverdeling van accountantskantoren is sinds 2005 nauwelijks veranderd en de adviespoot van accountantskantoren is in 12 jaar tijd slechts bescheiden gegroeid: van 16 naar 18 procent.

DE OMZETVERDELING VAN ACCOUNTANTSKANTOREN

meer, maar luistert steeds meer naar de klant en gaat

Naast de verschuiving naar een expliciete adviesrol kun

meer met hem in gesprek.

je je afvragen of accountants in de toekomst überhaupt door robots worden vervangen. Voor veel repeterend werk

WAARDERING VAN DE EIGEN ROL

is dat mogelijk, maar echt hard gaat dat momenteel nog

Wie en wat de accountant wil zijn zal op de middellange

niet. Administratie en samenstelwerk bepalen, met name

termijn duidelijk moeten gaan worden. Daar moet echter

bij mkb-accountantskantoren, nog steeds 60% procent

zorgvuldig over worden nagedacht en dat is lang niet

van de omzet. Daaruit moet je concluderen dat dergelijke

altijd een prioriteit voor deze financiële dienstverleners.

innovaties zowel bij accountants als hun opdrachtgevers

Ook daar zie je dat een acute druk vanuit de markt mist,

zo’n vaart niet lopen.

mede doordat het economisch beter gaat. De markt is er dus ook nog niet klaar voor. Dat komt ook doordat er,

EERST ZIEN, DAN GELOVEN

zeker bij de oudere generatie ondernemers, nog een

Inmiddels wordt er wereldwijd, met name door de grote

gezond wantrouwen bestaat ten opzichte van de nieuwe

accountantskantoren, fors geïnvesteerd in innovaties in

technologieën. Ondernemers hebben het nu ook te druk om

de auditpraktijk, waarbij het vooral gaat om investeringen

zich daarin te verdiepen; ze zien hun financiële administratie

in data-analyse, blockchain en kunstmatige intelligentie.

als rompslomp, waarvan ze graag worden bevrijd en dat

Ook daar gaat het echter langzaam; de echte innovators

verander je niet van de ene op de andere dag.

zijn enthousiast en gedreven, maar de meerderheid van de kantoren wil eerst zien voordat ze geloven. Er is immers

TEKST: RVL BRON: TRENDS IN ACCOUNTANCY 2016-2017

nog meer dan voldoende werk voorhanden. VERANDERING VAN DE ROL Je zou verwachten dat accountants, door de vele digitale middelen om door een administratie of jaarrekening heen te kijken, meer inzicht krijgen in bedrijfsfinanciën en daardoor beter in staat zijn om op maat te adviseren. Die ontwikkeling blijft qua omzet echter zwaar achter bij zaken als audit en samenstellen. Het technisch stroomlijnen van het administratieve proces leidt vooralsnog niet tot veel meer dan elektronisch factureren. Technisch kan eigenlijk alles, maar het doen van de aangiften en opstellen van jaarrekeningen zijn nog steeds de belangrijkste doelen. Het besef bij accountantskantoren dat het vooruit helpen van de klant centraal staat leidt wel tot een veranderende houding. De nieuwe accountant administreert niet alleen

DECEMBER 2017

29


AccountantZ:

vlnr Aron van Doorn, Cathelijne Elassaiss, Leon Zoetekouw & Lenno van KLeef

Continue ondersteuning, ook bij complexe transacties AccountantZ uit Tiel ondersteunt ondernemers op elk financieel, fiscaal en bedrijfskundig vlak en gaat in zijn dienstverlening verder dan andere accountantskantoren of financiële dienstverleners. Met begrip voor de klant, kennis van diens situatie en inzicht in de dingen die er écht toe doen om ambities waar te maken helpen Leon Zoetekouw, Aron van Doorn en hun team ondernemers om hun doelen te bereiken. Van de dagelijkse financiële dienstverlening tot complexe financiële constructies, de professionals van AccountantZ zijn een betrouwbare partner en spin in het financiële web. Hieronder vindt u een praktijkcase die het functioneren van AccountantZ goed illustreert. SPARRINGPARTNER Lenno van Kleef was sinds 2002 mede-directeur/-eigenaar van Apps & Us, dat dienstverlening biedt voor gebruikers van Oracle-applicaties, met als doel een goede inrichting van de Oracle/ERP-omgeving en het verbeteren van de daardoor gestuurde processen. In 2015 scheidden de wegen van hem en zijn compagnon en ging hij alleen verder. “Ik realiseerde me toen dat het bedrijf meer dynamiek

een klik te zijn. Onze werkwijzen passen uitstekend bij

kon gebruiken en ben gaan nadenken over uitbreiding.

elkaar en zij hebben wat ik in een accountant zoek.”

Omdat ik in mijn toenmalige accountant niet de juiste

30

“IN ACCOUNTANTZ VOND IK EEN BETROKKEN PARTNER, DIE MEEDENKT EN ME CONTINUE STEUNT”

sparringpartner vond, ben ik op zoek gegaan naar een

AANBOD TOT OVERNAME

financieel dienstverlener die met me mee wilde denken.

Van Kleef zocht naar een verzwaring van de consultantrol

Een artikel over AccountantZ in een businessmagazine

van Apps & Us en vond de geschikte persoon daarvoor bij

sprak me aan en tijdens ons eerste gesprek bleek er direct

DNVO, een van zijn relaties. “Ik ging met hen in gesprek over

IN2 MAAS&WAAL


de mogelijkheid dat hun werknemer de overstap naar Apps & Us zou maken, maar tot mijn verbazing kreeg ik vrijwel direct het aanbod om het gehele bedrijf over te nemen. DNVO was meer gericht op de logistieke keten en zou extra capaciteit, nieuwe klanten en nieuwe expertise bieden en

“ZONDER ACCOUNTANTZ HAD IK MISSCHIEN WEL DE STEKKER UIT DE OVERNAME GETROKKEN”

zodoende van meerwaarde zijn, ook voor Oracle. Echter, de manier waarop de eigenaar aandrong op de overname, zat

hebben toen niet geaarzeld om mij terug te fluiten. Als zij

me niet helemaal lekker. Ik besloot daarom om met Leon

er niet geweest waren had ik zelf mogelijk de stekker uit de

het gesprek aan te gaan over de risico’s.”

overname getrokken, want op gegeven moment hield het proces me te veel bezig. Doordat we samen op dezelfde

UNHEIMISCH GEVOEL

lijn zaten hebben ze mijn vertrouwen in een goede afloop

Zoetekouw vertelt: “Voor Lenno’s portfolio was het volgens

zeker gevoed. Daardoor ben ik er nu van overtuigd dat het

ons goed om te groeien. De overname van DNVO zou een

een goed besluit was om de overname door te zetten.”

uitbreiding betekenen die zou passen in de strategische lijn van Apps & Us. Omdat Lenno echter een vreemd gevoel had

DESKUNDIGE SAMENWERKING

over de druk die vanuit DNVO werd gelegd zijn Aron en ik met

Op het moment dat de overname in de beslissende

hem om de tafel gegaan en hebben vervolgens veelvuldig

fase kwam, haalden Zoetekouw en Van Doorn advocate

telefonisch contact met hem gehad. Dat leidde ertoe dat

Cathelijne Elassaiss erbij voor de juridische afronding.

Lenno zijn interesse voor DNVO formeel kenbaar maakte.”

Zoetekouw: “In dit soort trajecten werken we altijd snel en efficiënt samen en ook nu gaf Lenno daarvoor direct

“ACCOUNTANTZ IS KUNDIG, SNEL, FLEXIBEL EN ALTIJD BENADERBAAR”

zijn akkoord.” Van Kleef: “In de afrondende fase is de samenwerking tussen AccountantZ en Cathelijne zeer effectief geweest, vooral ook door hun perfecte combinatie van financiële en juridische kennis met veel oog voor de hoofdlijnen en de essentiële details. Dat alles heeft ertoe

BLOK AAN HET BEEN

bijgedragen dat de overname uiteindelijk in een zeer kort

Toen Zoetekouw en Van Doorn de cijfers van DNVO ter

tijdsbestek heeft kunnen plaatsvinden.”

inzage kregen, bleek dat het ging om een liquide gezond bedrijf, “al gaven die wel aanleiding tot enige zorg. We

Van Kleef is uitermate tevreden over de onderscheidende

vroegen ons af wat precies de reden was waarom de

manier waarop AccountantZ hem heeft ondersteund. “Ze

verkoper het bedrijf met zoveel druk aanbood. Toen Lenno

snappen je probleem en verwachtingen direct, hebben

die vraag voorlegde bleek dat de verkoper snel van het

een uitstekend inzicht over hoe je in complexe financiële

bedrijf af wilde. Op basis daarvan hebben we samen met

situaties effectief handelt en werken op de achtergrond,

Lenno een nieuw voorstel opgesteld en korte tijd later

zonder je onnodig te belasten met zaken waarover je als

waren we het eens over de voorwaarden tot overname.”

ondernemer geen kennis hebt. Dat maakt AccountantZ een onderscheidende partner, op wie je met een gerust hart

EEN WEG MET HINDERNISSEN

kunt bouwen!”

Van Kleef vervolgt: “Voordat ik de beslissing tot overname kon nemen vertrok een belangrijke medewerker van DNVO, wat leidde tot nieuwe onderhandelingen en een gewijzigd bod. Daarnaast bleek dat we opnieuw in onderhandeling moesten met een minderheidsaandeelhouder.” Zoetekouw: “Wij zijn toen met hem in overleg gegaan en met de accountant van DNVO, want het was natuurlijk belangrijk om Lenno’s positie goed vast te stellen. Uiteindelijk leidde dat tot een goede overeenstemming en Lenno heeft toen besloten om samen met de minderheidsaandeelhouder in te stappen.” STABIELE ADVISEUR Van

Kleef

prijst

de

rol

van

AccountantZ

in

het

overnameproces. “Kort gezegd was die kundig, snel, flexibel en ze waren 24/7 benaderbaar. Ik ben dan ook erg blij met

Kersenboogerd 13 Tiel 0344 – 700 212 | info@accountantz.nl

het contact gedurende het proces en met de inbreng en steun van Leon en Aron. Af en toe was ik ongeduldig en zij

SPECIAL: FINANCE DECEMBER 2017

31


2018, het jaar van de loonkostenvoordelen Ook in het kalenderjaar 2018 blijft de overheid werkgevers stimuleren om personeel met een beperkte kans op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

voor jouw eijgen

bedrijfsfinanciering

Voor werknemers met een laag inkomen ontving u als werkgever in 2017 al

Financieringsbegeleiding Vastgoedfinanciering Crowdfunding Informal investors Lease, factoring Bedrijfsovername

een tegemoetkoming in de loonkosten; dit voordeel blijft van toepassing in 2018. Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 9,66 en € 12,08 ligt er een subsidie klaar van maximaal € 2.000,-. Voor arbeidsgehandicapte werknemers ontving u als werkgever de afgelopen jaren een premiekorting. Biedt u in 2018 een werknemer met een arbeidsgehandicapte status een dienstverband aan, dan ontvangt u een loonkostenvoordeel oplopend tot maximaal € 6.000,De overheid merkt een werknemer van 56 jaar of ouder aan als een oudere werknemer met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het in dienst nemen

Eijgen finance Nijmegen t 088-51 50 250 e nijmegen@eijgenfinance.nl www.eijgenfinance.nl

van een werknemer met een leeftijd van 56 jaar of ouder vanuit een uitkeringssituatie, levert een loonkostenvoordeel op van maximaal € 6.000,-. Hoeveel loonkostenvoordeel u als werkgever krijgt, is afhankelijk van het aantal verloonde uren in een kalenderjaar. Het loonkostenvoordeel voor de arbeidsgehandicapte werknemer en de oudere werknemer ontvangt u gedurende een periode van maximaal drie jaar. Het lage inkomensvoordeel ontvangt u zolang het gemiddelde uurloon van de werknemer binnen de marge valt. Een leuk extraatje voor 2018, echter u moet nog wel even geduld hebben. De subsidie over het jaar 2018 wordt pas medio september 2019 door de belastingdienst aan u uitbetaald.

Sjoerd van Beuningen

BEUNINGEN IT:

Veiligheid, gebruiksgemak en een eind aan ICT-problemen • systeembeheer • hosting • telefonie

• internet • design • monitoring

Ingenieur van Stuivenbergweg 48 6645AC Winssen Tel. 0487-745047

www.beuningenit.nl 32

IN2 MAAS&WAAL

Arno Arnoldussen - Salarisadviseur

Securex Nederland B.V. Gagelvenseweg 24, 6604 BE Wijchen Tel: 024-6452743 info@securex.nl

www.securex.nl


Fidi:

Spin in uw financiële web Bij Fidi Adviesgroep uit Druten vinden ze dat iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Daarom zorgen zij ervoor dat ondernemers kunnen ondernemen zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële zaken. Elkaar kennen, goed en snel communiceren en betrokkenheid bij de klant en zijn bedrijf staan daarbij voorop. Met meer dan 20 jaar ervaring in financiën in de breedste zin van het woord is Fidi adviesgroep dan ook een deskundige en betrouwbare partner. VERTROUWEN

Naast onze particuliere klanten zijn we gespecialiseerd

De naam Fidi is niet alleen een samenvoeging van financiële

in het MKB en de agrarische markt. Onze servicelijnen

dienstverlening, maar staat tevens voor de Latijnse term

zijn kort waardoor u steeds adequaat en snel geholpen

voor vertrouwen en dát zijn nu precies de twee zaken die

wordt. Uw schades proberen wij zo veel mogelijk via onze

ze bij de adviesgroep willen uitstralen; door betrokkenheid

tussenkomst af te wikkelen zodat we zekerheid hebben dat

en deskundigheid te combineren wil Fidi een sterke band

uw belangen zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd.”

smeden met zijn klanten zodat zij hen goed, compleet en op een prettige wijze van dienst kunnen zijn.

ADMINISTRATIE Van Summeren vervolgt: “Onder de bedrijfspoot “Gelre”

FINANCIEEL ADVIES

dragen wij tevens zorg voor uw bedrijfsadministratie. Van

Financieel adviseur Henk van Summeren vertelt: “Fidi

aangifte en jaarrekening tot uw salarisadministratie, u kunt

Adviesgroep

particulieren

voor al dit soort zaken bij Gelre terecht. Wij houden uw

in het op orde houden van hun financiële zaken. Onze

financiële administratie het gehele jaar door op orde zodat

experts denken mee in uw ondernemerspraktijk en

u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan en

zorgen voor een klankbord, begeleiden en adviseren bij

altijd op de hoogte blijft over de financiële gezondheid van

investeringsvraagstukken en zijn uw steun en toeverlaat

uw onderneming. In de combinatie met Gelre kan Fidi haar

bij bancaire problemen. We bespreken uw financiële

klanten dus compleet financieel “ontzorgen”, waardoor zij

zaken met u en kijken waar verbeteringen mogelijk

zich bezig kunnen houden met datgene dat zij graag doen

zijn. We brengen vraagstukken in kaart en zoeken naar

en waar ze goed in zijn, namelijk hun eigen onderneming.”

ondersteunt

bedrijven

én

passende oplossingen. Ook helpen we bij het opstellen van ondernemingsplannen en adviseren bij zaken als

PRETTIGE BENADERING EN OMGANG

echtscheiding,

Tevens

Fidi Adviesgroep is een door en door Maas en Waalse

begeleiden we startende ondernemers en doorstarters in

dienstverlener die altijd benadert op een respectvolle wijze,

hun bedrijfsvoering.”

maar zonder poespas en bla-bla. Van Summeren: “We zijn

schenkingen

of

verhuizingen.

direct en recht-door-zee, maar altijd op de persoonlijke en

VERZEKERINGEN

gemoedelijke manier die onze regio eigen is. We vinden het

Erik van Hoften, Adviseur Hypotheken en Verzekeringen

belangrijk om uw financiële zaken niet alleen goed, maar

vult

ook prettig te regelen. Zó willen we laten zien dat we uw

aan:

“Fidi

is

tevens

een

regionaal

werkend

assurantiekantoor dat zich kenmerkt door een hoog

vertrouwen waard zijn. Nu en in de toekomst!”

serviceniveau voor onze particuliere- of zakelijke klant. Van Heemstraweg 123d 6651 KH Druten Tel.: 0487-518816 www.fidi-advies.nl SPECIAL: FINANCE DECEMBER 2017

33


Deelnemers aan het Minimaster-traject

Uw financiën op orde? Rabobank Maas en Waal helpt u graag!

Volgens Eric Bakkers en Gydo van der Zwaluw van Rabobank Maas en Waal bestaat ‘de ondernemer’ niet. Ieder bedrijf heeft zijn eigen identiteit en bedrijfsvoering en daarmee ook zijn eigen problematiek, ook op financieel gebied. Daarom vindt Rabobank Maas en Waal dat advisering over en hulp bij het goed organiseren van uw financiën maatwerk is. Hieronder leggen zij uit hoe ‘hun bank’ Maas en Waalse ondernemers ondersteunt bij het op orde brengen en houden van hun financiën en bij de financiële aspecten van investeren. Grote en kleine bedrijven Eric Bakkers, accountmanager Grootzakelijke Relaties, vertelt: “Grotere ondernemingen hoef je veelal niet uit te leggen hoe zij hun financiën op orde moeten houden. Zij hebben de deskundigheid meestal in huis en zijn vooral gebaat bij de adviserende rol van hun accountant en hun bank.”

'Dé ondernemer bestaat niet' Gydo van der Zwaluw, accountmanager MKB vult aan:“Bij MKBondernemers en ondernemers die vanuit loondienst als ZZPer zijn begonnen ligt dat anders. Dat zijn veelal vakmensen die minder ervaring hebben met cijferwerk. Vaak houden zij zich voornamelijk bezig met het betalen van hun rekeningen en laten het financiële regelwerk vooral over aan boekhouden administratiekantoren. Ook is het voor hen soms lastig om

34

IN2 MAAS&WAAL

zich te verdiepen in zaken als bijvoorbeeld pensioenopbouw of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Elkaar versterken Eric vervolgt: "De financiële ervaring doe je pas op tijdens het ondernemen. Op het moment dat ondernemers hun bedrijfsvoering moeten gaan organiseren komen zij er achter wat er op financieel gebied allemaal bij komt kijken en worden wijzer door adviezen van accountants of financieel adviseurs. Tijdens de eerste jaren van een ondernemerschap zal het vooral gaan om basaal advies, maar naarmate bedrijven gaan groeien, is het goed dat financieel dienstverleners als boekhouders, accountants en banken steeds meer in de adviserende rol kruipen. Sterker nog; wij kunnen elkaar - ieder vanuit onze eigen expertise daar goed in aanvullen. "


Toegevoegde waarde Eric en Gydo zien de adviserende en onder­steunende rol van zowel een bank als een accountant als een belangrijk gegeven. Eric: “Vertrekpunt voor ons advies zijn de wensen van de klant. Die wil bijvoorbeeld een krediet voor uitbreiding van zijn activiteiten, voor een nieuw bedrijfspand of voor marketingdoeleinden. Samen met accountants zijn wij voor de klant van meerwaarde als we ook kijken naar de financiële risico's die daar voor de ondernemer in verborgen liggen; wat een ondernemer wil is immers niet per se goed voor het bedrijf en dat belang voor de langere termijn moet centraal staan. De accountant heeft toegevoegde waarde als hij of zij functioneert als verbindende schakel tussen de klant en de bank.”

Sparringpartner Op de vraag wat Rabobank Maas en Waal voor zijn klanten kan doen is Gydo helder: “We functioneren als sparringpartner en financieel regisseur. We houden trends en nieuwe ontwikkelingen in de gaten, hebben specifieke kennis van sectoren en helpen ondernemers graag bij het ontwikkelen van hun strategie. Zo stellen we ze in onze adviesgesprekken vragen als ‘wat houdt je bezig, waar wil je naar toe en hoe kunnen wij je daarbij helpen’. Ook bieden wij zoveel mogelijk basisinformatie aan via onze website en kunnen klanten online veel zelf regelen. Daarnaast organiseren we regelmatig trainingen en events om ondernemers met elkaar in contact te brengen."

'Sparren met collegaondernemers kan zaken verhelderen' Training en opleiding Voor beginnende ondernemers organiseert Rabobank Maas en Waal Starterstrajecten, waarin zij handvatten aangereikt krijgen op alle facetten die bij het starten van een eigen onderneming horen. Van ondernemersvaardigheden en juridische zaken tot (online) marketing en bedrijfsadministratie. Gydo: “Door de verschillende thema’s die voor iedere starter relevant zijn, is het Starterstraject interessant voor iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of die stap recent hebben gemaakt, Voor de wat grotere en meer ervaren ondernemingen is er de Mini-Masteropleiding, waarbij we gedurende acht avonden thematische trainingen geven met medewerking van toonaangevende specialisten op uiteenlopende gebieden. Naast veel leren ligt ook de focus op kennisdeling, het leggen van contacten en sparren. Ondernemers lopen in alle branches tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Een frisse blik van buitenaf kan zaken verhelderen. En speciaal voor de agrarische sector hebben we een masterclass over bedrijfsopvolging.

Ondernemers bij een Starterstraject

We kennen de klanten die specifiek daarvoor in aanmerking komen en initiëren hun deelname dan ook. Doel van al deze activiteiten is de ondernemer beter in staat te stellen om weloverwogen keuzes te maken, verbindingen met collegaondernemers te leggen en hem of haar sterker te maken. ”

Hulpinstrumenten Gydo geeft aan dat Rabobank Maas en Waal niet stilzit als het gaat om voortdurende pogingen om het ondernemers gemakkelijker te maken en hen te ontzorgen. “Zo is de website ikgastarten.nl voor startende ondernemers vernieuwd en hebben we ‘Tellow’ geïntroduceerd, een app waarmee je met je mobiele telefoon direct facturen in kunt boeken door er een foto van te maken. Daarmee maak je je bedrijfsfinanciën op een gemakkelijke manier inzichtelijk én overzichtelijk. Je kunt via Tellow bijvoorbeeld direct een prognose oproepen van je BTW-afdracht. Door dergelijke nieuwe initiatieven willen we het ondernemers gemakkelijker maken om zicht op hun financiële situatie te houden.”

Eric Bakkers en Gydo van der Zwaluw

Liquiditeitsmanagement Volgens Eric en Gydo is een belangrijk aspect bij het op orde houden van bedrijfsfinanciën de aandacht voor de liquiditeit. Eric: “Voldoende werkkapitaal en het managen daarvan zorgt er immers voor dat je facturen sneller kunt betalen en meer planmatig kunt werken en dat is goed voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. Vandaar dat wij als bank liquiditeitsmanagement zoveel mogelijk stimuleren.” Duidelijk mag zijn dat succesvol ondernemen voor een belangrijk deel afhankelijk is van de financiële positie. Rabobank Maas en Waal staat daarom voor ondersteuning van grote en kleine ondernemers en dragen zo graag een steentje bij aan het succes van uw bedrijf. Als ondernemer bent u van harte welkom om daarover met hen het gesprek aan te gaan!

Rabobank Maas en Waal Van Heemstraweg 58, 6651KH Druten Tel. 0487-580299 www.rabobank.nl/bedrijven

Andere tijden, andere dienstv

SPECIAL: FINANCE DECEMBER 2017

35

De me


ADB fiscale advisering & accountancy Financiële dienstverlening die ontzorgt! ADB fiscale advisering & accountancy  is een zelfstandig 

accountantskantoor,

sinds

2006

gevestigd aan de Dorpssingel in Beuningen. Het kantoor van eigenaren Rudy en Susan Bruins richt zich vooral op het MKB en staat voor een deskundige en persoonlijke benadering op het gebied van fiscale advisering en accountancy, Rudy en Susan Bruins

tegen een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.

PRETTIG, ONTSPANNEN EN DESKUNDIG Rudy Bruins vertelt: “Ondernemers hebben, naast iemand

Arnhem. ADB is daarom voor uitbreiding van haar team op

die hun boekhouding op orde houdt, steeds meer behoefte

zoek naar een enthousiaste assistent-accountant.

aan een proactieve sparringpartner die hun bedrijf kent en met hen meedenkt. Wij rapporteren niet alleen,

ALLE KENNIS VOORHANDEN

maar denken ook mee over uw toekomst. Dat doen we

Susan Bruins vertelt dat ADB is gespecialiseerd op het

door te adviseren op het gebied van interne en externe

gebied van fiscale wetgeving en daardoor beschikt over

verslaggeving, door mee te kijken naar uw administratieve

ruime kennis. “Daarmee kunnen we een totaalpakket

organisatie en interne controlemaatregelen en door het

aanbieden dat varieert van de rechtsvorm van uw bedrijf

verzorgen van prognoses, tussentijdse rapportages en

tot de financiering van uw onderneming met alle daarbij

liquiditeitsbegrotingen. Daarnaast voorzien wij u van

behorende fiscale consequenties. Voor zeer complexe

(fiscaal) advies op het gebied van de optimale rechtsvorm

problematiek werken wij samen met gerenommeerde

of herstructurering van uw onderneming en begeleiden wij

deskundigen uit ons eigen netwerk. ADB ziet dan ook nooit

u bij een overname of de verkoop van uw onderneming.

problemen, alleen oplossingen.”

Daarbij staat de koffie altijd klaar; we maken graag tijd voor onze klanten. Dat hoort volgens ons bij het vertrouwen dat

U BENT VAN HARTE WELKOM!

klanten je schenken.”

Iedereen met vragen op het gebied van fiscale aard en

ALTIJD BETROKKEN EN IN BEWEGING

accountancy is van harte welkom bij ADB. Susan en Rudy Bruins gaan graag het gesprek met u aan!

De kleinschalige opzet van ADB garandeert een persoonlijk contact. Rudy en Susan denken actief met hun klanten mee en zijn zeer betrokken. Voor iedere klant verzorgen

Dorpssingel 12

zij op professionele wijze een advies op maat. Daarnaast

6641BE Beuningen

kennen ze bij ADB beslist geen “9 tot 5-mentaliteit”. Dat de

Tel: 024-6770432

werkwijze van ADB aanslaat, blijkt wel uit de gestage groei

www.adb.eu

in Beuningen én de opening van een nieuwe vestiging in

36

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: FINANCE

TIPS OM UW FINANCIËN OOK IN 2018 OP ORDE TE HOUDEN GERRIE PEER, EIJGEN FINANCE, BEUNINGEN

jaren. Als er op de balans nog een te betalen btw-bedrag

Houd je werkkapitaal op orde en denk vooruit: Welke

staat dat nog niet via een suppletie is betaald, dan

debiteurenbetalingen moeten nog binnenkomen en

kan de Belastingdienst een controle uitvoeren en een

hoe kan ik dat bespoedigen? Welke crediteuren moeten

naheffingsaanslag met boete opleggen.

worden betaald op welke termijn? Kan ik mijn voorraad afbouwen of moet ik juist extra inkopen? Als de uitkomst

SUZAN PLOEGMAKERS, BGH ACCOUNTANTS &

leidt tot een financieringsbehoefte, trek dan tijdig aan de

ADVISEURS, NIJMEGEN

bel! Regeren is vooruitzien!

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever vakantietoeslag betalen over overwerk tenzij er in een cao afwijkende

Denk deze maand bij uw laatste Btw-aangifte over 2017

afspraken zijn gemaakt. Wilt u geen vakantietoeslag

aan de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt

betalen over overwerk 2017? Dan moet u het overwerk vóór

worden. Deze bijzondere post komt namelijk maar

1 januari 2018 uitkeren of werknemers deze uren tijdig

eenmaal per jaar voor.

laten opnemen (dit mag ook na 1 januari 2018).

JACK VAN OOSTERHOUT, PHILIPSEN ACCOUNTANTS ǀ

PETER VAN DEN BRINK, TIJSSEN CS ACCOUNTANTS &

Voor eind februari 2018 moet u de eindheffing van de

Denk er aan dat er een fiscale bewaarplicht bestaat voor

WKR hebben berekend en betaald. Heeft u meerdere BV’s,

uw financiële administratie. Doorgaans is die termijn 7

dan kan het zo zijn dat u in de ene BV vrije ruimte te kort

jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan dat zelfs oplopen

heeft, terwijl u in de andere BV ruimte over heeft. Met

naar 10 jaar, bijvoorbeeld bij de aankoop van onroerend

de concernregeling kunt u dan onder voorwaarden een

goed. Meer informatie hierover vindt u op de website van

collectieve vrije ruimte creëren en zo belasting besparen.

de belastingdienst:

Uiterlijk bij het indienen van de aangifte loonheffingen

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/

januari 2018 moet u kiezen of u de concernregeling

belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/

toepast of niet.

administratie_opzetten/hoe_lang_moet_u_uw_

ADVISEURS, WIJCHEN

ADVISEURS, MALDEN

administratie_bewaren PATRICK VAN DEN LANGENBERG, ALH VAN HERWIJNEN ACCOUNTANTS, TIEL

PATRICIA PETERS, VAN DEELEN SALARISADMINISTRATIES

Kijk vooruit, stel targets en werk met begrotingen.

& PERSONEELSADVIEZEN, WIJCHEN

Neem voldoende tijd om die te monitoren en pak

Neemt u een werknemer 56 jaar of ouder in dienst

reflectiemomenten. Wees vooral kritisch op jezelf!

vanuit een uitkeringssituatie óf een arbeidsgehandicapte werknemer? Stel uw salarisadministrateur op de hoogte

HANS VAN BLITTERSWIJK, BDO ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, NIJMEGEN

van deze situatie, zodat u na afloop van het kalenderjaar een subsidie ontvangt van de belastingdienst!

Zorg ervoor dat je samenwerkt met een financiële sparringpartner die kan zorgen voor continue up-to-

CHARLOTTE LEVER, KALIBER ADVISEURS, BEUNINGEN

date cijfers en die kan vertalen naar nieuwe inzichten en

December is de tijd om uw cijfers te optimaliseren. Als

nieuwe kansen voor uw onderneming. Wie succesvol wil

belastingadvieskantoor zetten wij in december graag de

ondernemen, moet immers zelf ook vernieuwen!

puntjes op de i. Misschien is het fiscaal gezien slim om nog dividend uit te keren, het salaris te optimaliseren of een

RUDY BRUINS, ADB FISCALE ADVISERING & ACCOUNTANCY, BEUNINGEN

bonus toe te kennen. Of u wilt uw dierbaren verrassen en graag een schenking doen. Er is veel mogelijk! Dus neem

Controleer btw-schulden op de balans die betrekking

snel contact op met uw financieel adviseur en kijk wat

hebben

voor u passend is.

op

voorgaande

jaren.

De

Belastingdienst

controleert op nog openstaande btw-schulden uit eerdere

DECEMBER 2017

37


Ambachtelijke zalmrokerij Sognefjord

Werkgevers HARTELIJK DANK! Wij vroegen via deze advertentie om uw medewerking. In een advertentie en via een speciale app, boden wij u aan om gebruik te maken van mensen die op dat moment een uitkering van onze gemeente ontvingen omdat zij werkloos waren.

De leverancier voor de horeca in Maas en Waal. Gerookte Atlantische en wilde zalm uit Alaska, verschillende gemarineerde delicatessen.

U gaf hier vanaf het begin van deze advertentiecampagne ruimschoots gehoor aan. Meer dan 70 werkzoekenden hielp u aan een baan. Inmiddels is het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen opgericht. Een samenwerking op het gebied van re-integratie van werkzoekenden voor de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar en Druten. Wilt u nog steeds werkzoekenden aan werk helpen? Dat kan via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Zij brengen u en werkzoekenden in en rond Nijmegen bij elkaar. Meer informatie vindt u op www.werkbedrijfrvn.nl. Ik bedank u mede namens al onze werkzoekenden hartelijk voor het plaatsen van deze mensen in uw bedrijf en/of onderneming. Graag reken ik voor de toekomst opnieuw op uw medewerking. Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Sjef van Elk, wethouder gemeente Druten

"waarschijnlijk de lekkerste zalm van Nederland " Notaris Stephanus Roesstraat 2c 6645 AH Winssen 06-52579478 info@sognefjordzalm.nl www.sognefjordzalm.nl

PrintRendement realiseert Grote Werken Tweede Druk

HIJMANS RIOOLTECHNIEK • 24-uurs ontstoppingsdienst • aanleg riolering • rioolcamerainspectie • stankdetectie • leidingdetectie 38

IN2 MAAS&WAAL

Bestel nu Grote Werken

www.printrendement.nl Auteur Peter Deurloo 300 pagina’s rijk geïllustreerd

Steiger 25 6581 KZ Malden Tel: 024-3582865

www.hijmansriooltechniek.nl

TIP! Een mooi geschenk voor uzelf of uw relaties


GJB Art & Frames Maas en Waal zet de traditie van de maakindustrie voort. Een van de meest recente vertegenwoordigers is GJB Art & Frames, dat zich twee jaar geleden vanuit Well (L) vestigde op bedrijventerrein De Veesteeg in Beneden-Leeuwen. Met 53 jaar ervaring in het maken en restaureren van de meest uiteenlopende schilderijlijsten heeft het bedrijf aanzien verworven bij internationale kunsthandels en musea, maar ook bij particulieren en bedrijven. Sinds kort is daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd, want GJB Art & Frames heeft nu ook zijn eigen kunstgalerie. HISTORIE GJB Art & Frames werd 53 jaar geleden opgericht door Jan Jennissen, de vader van huidig eigenaresse Janine van Welie-Jennissen. Hij richtte zich aanvankelijk uitsluitend op de ambachtelijke fabricage en levering van houten schilderijlijsten aan musea en kunstenaars, maar mettertijd breidde de klantenkring zich ook uit met bedrijven die kunst willen inzetten als verfraaiing of om hun merk te versterken. UNIEKE AMBACHTELIJKE FABRICAGE Janine vertelt: “Onze lijsten worden kaal in elkaar gezet en vervolgens gekleurd en desgewenst verzilverd of verguld. De bedoeling is om door de kwalitatieve productiemethode een eenheid te scheppen met het kunstwerk, zodat een schilderij op zijn mooist uitkomt. Voor iedere smaak en beurs hebben we wel een oplossing, van baroque lijsten tot ultramoderne en in breedte variërend van 1 tot 24 centimeter. Ook restaureren we lijsten en maken ze zelfs als unieke verfraaiing voor flatscreen-tv’s.” GALERIE Sinds april 2017 houdt GJB Art & Frames zich ook bezig met het verkopen van kunst, onder meer voor de verfraaiing van bedrijfsruimtes. Janine: “Onze passie is om onze klanten te inspireren met het aankleden van ruimtes met prachtige en unieke kunst. Met onze kennis van kunst zorgen we ervoor dat de gekozen werken uw merkwaarden kracht bijzetten. Kunst voor bedrijven zorgt voor sfeer in werkruimten en voor een hogere productiviteit van personeel. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat bedrijven met kunst in de werkruimten een lager ziekteverzuim hebben. Kunst voor bedrijven kan dus bijdragen aan het behalen van zakelijke doelstellingen.” BREED ASSORTIMENT Net zoals bij de schilderijlijsten wil Janine een zo breed mogelijk assortiment aan kunst aanbieden voor elk budget. “We hebben momenteel van meer dan 25 kunstenaars schilderijen, beelden, zeefdrukken, glaskunst en keramiek in huis, van lokale kunstenaars tot bekendere, zoals bijvoorbeeld Corneille, Ad Verstijnen, Theo Koster en nog vele anderen. “ FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN GJB Art & Frames biedt bedrijven diverse mogelijkheden om kunst aan te schaffen. Janine: “Je kunt bij ons gewoon kunst kopen waardoor je direct eigenaar bent, maar ook is afbetaling in tien maandelijkse termijnen mogelijk. Wil je vaker wisselen van object, dan kun je ook kunst huren. Wil je eerst zeker weten dat een kunstobject je bevalt, dan is huurkoop ook een mogelijkheid. In dat laatste geval betaal je 3% van de waarde per maand: met 2% bouw je dan een spaartegoed op en 1% is huur. Door deze diversiteit aan financiering te bieden ben je altijd verzekerd van kunstobjecten die je bevallen.”

GJB Art & Frames De Onderstal 1Beneden-Leeuwen (Bedrijventerrein De Veesteeg) Tel. 0487-503823

www.gjb-art.nl

Janine van Welie


100 JAAR VROUWENKIESRECHT EN DE POSITIE VAN DE VROUW IN HET BEDRIJFSLEVEN

ALTIJD ZOEKEN NAAR BALANS Dat mannen en vrouwen gelijke rechten in de samenleving hebben, zal niemand meer ontkennen. Het lijkt zelfs alsof dit een typisch Nederlandse verworvenheid is. Maar wie even in de geschiedenis duikt, ontdekt al snel dat die gelijkwaardigheid nog niet zo lang gemeengoed is. En vrouwen die zelf als ondernemer aan de slag gaan zijn, zijn een nog veel recenter verschijnsel. Wanneer is die omslag tot stand gekomen en hoe staat het vandaag de dag met de positie van de vrouw in het bedrijfsleven? IN2 Maas & Waal gaat in gesprek met twee experts op dit gebied: Historica dr. Margit van der Steen en rasondernemer Marjolein Roorda. Samen laten zij zien hoe het verleden met het heden verbonden is.

GETROUWDE VROUWEN AAN ZET

ze trouwden en omdat ze juridisch handelingsonbekwaam

Dr. Margit van der Steen was tot voor kort werkzaam

waren mochten ze geen eigen bankrekening openen, geen

voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan

eigen onderneming starten noch bezit verwerven. In de

de Radboud Universiteit. Inmiddels heeft zij de overstap

jaren ‘50 had slechts een verwaarloosbaar percentage

naar de Universiteit Leiden gemaakt. Zij doet onder meer

van de getrouwde vrouwen een beroep buitenshuis, en

onderzoek naar de ontwikkelingen in het Nederlandse

dat waren uitzonderlijke gevallen. Meewerken in het bedrijf

kiesrecht en de invloed daarvan op de positie van de

van de echtgenoot was wel toegestaan. Maar van betaling

vrouw: ‘Als je terugkijkt in de geschiedenis is de invoering

of pensioenopbouw was meestal geen sprake. Ik heb met

van het passief kiesrecht voor vrouwen in 1917, dit

vrouwen gesproken die nadat ze trouwden ontslagen werden

jaar precies 100 jaar geleden, een belangrijk moment

en die nog altijd emotioneel worden over het onrecht wat ze

gebleken. Vrouwen mochten weliswaar nog niet zelf hun

is aangedaan. Die wilden dolgraag blijven werken.’

stem uitbrengen maar konden wel door mannen gekozen worden in de Tweede Kamer, in de Provinciale Staten of in

AFSCHAFFING ARBEIDSVERBOD

de lokale gemeenteraden. Zo kwam kort daarna de eerste

‘Het duurde nog tot 1956 voordat deze ongelijkheid bij wet

vrouw in de Tweede kamer terecht. Dat lijkt misschien niet

werd opgeheven. De ontevredenheid van vrouwen over

zo’n groot succes, maar uit mijn onderzoek bleek verder

hun positie nam toe en door de snelle economische groei

dat er maar liefst 97 vrouwen in de diverse gemeenteraden

ontstond er een tekort aan arbeidskrachten. De vrouwen

in het land werden gekozen. Een groot deel van hen was

die destijds in de Tweede kamer zaten, hebben – met

getrouwd en had kinderen. Dit heeft veel veranderd aan de

steun van KVP en CHU – een krappe Kamermeerderheid

zichtbaarheid van vrouwen in het openbaar bestuur. Ook

weten te bereiken voor afschaffing van het arbeidsverbod.

kregen ze direct invloed op belangrijke beslissingen die

Vanaf dat moment waren getrouwde vrouwen evenmin

binnen een gemeente werden genomen. Het was een stap op

langer ‘handelingsonbekwaam’ en was het hen juridisch

weg naar een betere positie voor vrouwen in de samenleving.’

toegestaan om de arbeidsmarkt op te gaan of te blijven

DOLGRAAG BLIJVEN WERKEN

40

IN2 MAAS&WAAL

was echter de mentale omslag nog geen feit. Die moest

Margit van der Steen vervolgt: ‘Dit is temeer bijzonder

groeien. Ook qua onderwijs hadden vrouwen het een en

omdat in die tijd getrouwde vrouwen niet geacht werden

ander in te halen. Ook daar is tijd overheen gegaan.’

buitenshuis te werken, laat staan betaalde arbeid te

Margreet van Steen

werken nadat ze in het huwelijksbootje stapten. Daarmee

verrichten. Dat zou alleen maar ten koste gaan van de

EEN HEEL EIND OP WEG

huishoudelijke taken, zo was de opinie in die jaren. In 1924

Sinds

werd er zelfs een wet aangenomen die het vrouwen vrijwel

onderwijs ruimschoots ingehaald. Ook is het idee van

onmogelijk maakte om na het huwelijk buitenshuis een

gelijkwaardigheid beter geworteld. Niets meer te wensen

betaald beroep uit te oefenen. Ze werden ontslagen als

zou je misschien denken. Margit van der Steen: ‘we zijn

1917

hebben

vrouwen

de

achterstand

in


KENNIS EN MARKT

In Suriname kregen vrouwen in 1948 kiesrecht, in Frankrijk 1944, in Italië in 1945 en in Spanje in 1931. In Nieuw-Zeeland konden vrouwen al in de 19e eeuw stemmen. Zij kregen kiesrecht in 1892. In Nederland kregen vrouwen in 1917 het passief kiesrecht en in 1919 het actief kiesrecht.

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht met in het midden zittend Aletta Jacobs. Foto: Geheugenvannederland, BG B17/537

inderdaad een heel eind verder, maar we zijn nog niet in

erbij gehaald. Ik heb van huis uit al geleerd om met allerlei

balans. Gelijke beloning staat nog altijd op de agenda. Ook

mensen om te gaan. Ik heb leren schakelen en heb mijn

het aantal vrouwen in leidinggevende posities blijft nog

eigen stijl van leiderschap kunnen ontwikkelen.’

altijd achter. Mijn devies is: gewoon beter zoeken. Ze zijn er echt wel.’ MARJOLEIN ROORDA: MANAGER BIJ UTS VERKROOST EN EIGENARESSE VAN VITALEIN

VEEL BALLEN IN DE LUCHT Sinds een aantal jaren is Marjolein Roorda verbonden aan UTS Verkroost. ‘Toen mijn partner Gert-Jan Willems ruim vier jaar geleden Verkroost overnam, heb ik me in eerste

Marjolein Roorda voelt zich als een vis in het water in het

instantie gericht op de financiële kant van het bedrijf.

bedrijfsleven. Ze groeide op in een ondernemersgezin

Daar is eigenlijk op een natuurlijke manier de HR-kant

uit Deventer. ‘Ik heb twee broers en ben gewend aan de

bijgekomen omdat ik zag dat er dingen beter konden.

mannenwereld. Ook mijn moeder werkte volop mee in

Onlangs is Gert-Jan Nijmeegs Ondernemer van het jaar

de zaak en bracht mijn broers begin jaren ‘70 naar de

2017 geworden. Echt een teamprestatie waar we met het

peuterspeelzaal. Ze had ambitie en was daarmee een

hele bedrijf enorm trots op zijn.’ Naast haar werk voor

uitzondering. Ik heb van haar geleerd dat je als vrouw ook

Verkroost heeft Marjolein Roorda nog een passie. Haar

een goede baan kunt hebben, maar er werden eind jaren

bedrijf Vitalein, waarin ze mensen met stress coacht naar

’80 nog stees bepaalde opmerkingen tegen mij gemaakt.’

een evenwichtiger levensstijl. ‘Daar zie ik de gevolgen van

INTERVIEW: WILLEKE GUELEN FOTO MARJOLEIN ROORDA: RUURD JELLEMA VAN PHOTOP FOTO DR. MARGIT VAN DER STEEN EIGEN COLLECTIE.

de hoge druk die er op veel mensen staat om elke dag weer SOMS MOET JE GELUK HEBBEN

opnieuw te presteren. Dat heeft behoorlijk wat gevolgen.

Marjolein Roorda: ‘Tegenwoordig kunnen vrouwen alles

Een burn-out dient zich op steeds jongere leeftijd aan bij

bereiken wat ze willen, zeker ook in het bedrijfsleven

zowel mannen als vrouwen. Daar zet ik me elke dag bij UTS

of als ondernemer. Natuurlijk kunnen er bepaalde

Verkroost en Vitalein voor in.’

omstandigheden zijn waardoor het anders loopt. De basis is een combinatie van karakter, opvoeding en opleiding.

‘Het is 100 jaar geleden dat de eerste stappen zijn gezet

En soms moet je een beetje geluk hebben. Na de

naar een evenwichtiger arbeidsmarkt. We zijn sindsdien

middelbare school gingen veel meisjes een secretariële

een eind gekomen, maar de vrouw mag zich ervan

opleiding volgen. Mijn decaan spoorde me echter aan om

bewust zijn dat als zij iets wil bereiken in deze tijd dat

de commerciële richting op te gaan. Dat heeft mijn leven

alles mogelijk is. Als zij maar in haar kracht gaat staan als

verder richting gegeven. Ik kwam in de bankwereld terecht

vrouw want de mogelijkheden zijn er. De uitdaging blijft

en had vooral mannelijke collega’s. Ik voelde me daar

om balans te houden in deze huidige maatschappij.’

prima thuis, kon me juist onderscheiden als vrouw. Als er moeilijke klanten waren of zware gesprekken, werd ik Marjolein Roorda

DECEMBER 2017

41


Kaliber Adviseurs:

Anders in zakelijke én maatschappelijke zin Kaliber Adviseurs is een belastingadvieskantoor in de breedste zin van het woord, speciaal voor de ondernemer. Er is actuele kennis op het gebied van administraties, jaarrekeningen en fiscale vraagstukken. Kaliber Adviseurs is gevestigd in de gemeente Beuningen, dicht bij de stad Nijmegen. Een inspirerende omgeving met mooie natuur, sportclubs en vele kunst en culturele activiteiten. Die mix maakt de omgeving aantrekkelijk voor een breed publiek. Ook ondernemers vestigen zich hier graag. Helder advies Als het op advies aankomt, doet Kaliber Adviseurs het anders. Wij gaan terug naar het begin. Wat is de bedoeling, het idee achter een advies? Wat zijn de financiële consequenties en op welke manier kan er, in onze ogen, het beste belasting geheven worden. Wij kijken vanuit de ondernemer, zetten de bedoeling op scherp en streven altijd naar een optimaal resultaat.

Scherp houden door afstand te nemen Bij Kaliber Adviseurs loopt de fiscale kennis en ons belastingadvies als een rode draad door de dienstverlening. Vanaf het moment dat u klant wordt letten we op fiscale mogelijkheden. Wij houden onze kennis continu up-to-date en adviseren u over de gevolgen van wetten, regels en fiscale maatregelen.

Persoonlijk en zakelijk Het gaat om het verhaal achter de ondernemer. Daarom houden wij bij onze adviezen altijd rekening met de privé en zakelijke situatie. Wij zorgen dat u nooit te veel belasting betaalt, leggen uit wat onze adviezen betekenen en wat de gevolgen zijn. Wat zijn uw voordelen en wat zijn uw nadelen, nu en in de toekomst.

Het grotere geheel Een precieze administratie en correcte jaarrekening is de basis, het geeft de mogelijkheid om adequaat te handelen. Vanuit daar kijken wij naar het grotere geheel: belastingbesparing, vermogensplanning, bedrijfsopvolging, starten van een onderneming, rechtsvorm keuze en andere financiële en fiscale kwesties.

Kopje koffie? Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op. Of kom langs op onze vrijblijvende inloopmiddag. Iedere 2e dinsdag van de maand. De koffie staat klaar.

Adviseurs

‘Wij zoeken de klant

De Balmerd 4 Beuningen T: 024 - 67 78 201 www.kaliberadviseurs.nl

Vragen? Kom langs op onze vrijblijvende inloopmiddag: Iedere tweede dinsdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 17.00 uur.


KENNIS & MARKT: TRENDSPOTTING: DE CIRCULAIRE ECONOMIE

DE CIRCULAIRE ECONOMIE ALS DAGELIJKSE REALITEIT In het laatste deel van de serie, waarin IN2 Maas & Waal dit jaar aandacht besteedt aan de trend van de circulaire economie, bezocht internationaal adviseur en consultant op het gebied van duurzaamheid, Huub Biezemans, isolatiegigant Kingspan Geïsoleerde Panelen te Tiel. Daar sprak hij met Pieter Snelder, Managing Director van Kingspan Insulated Panels Benelux, over een duurzame wereld en het kweken van duurzaamheidsbewustzijn. LEREN VAN HOGE DUURZAAMHEIDSEISEN

ondernemers zich nog steeds vooral laten voeden door

Kingspan produceert geïsoleerde dak- en gevelsystemen

het kostenplaatje. Daarom moet men zich volgens mij bij

voor zowel de binnen- als buitenzijde van allerlei

een bouwproject meer focussen op de levenscyclus van

soorten panden en is al 50 jaar marktleider in thermisch

gebouwen. Daarvoor is een sterke opdrachtgever nodig

rendement, brandveiligheid en duurzaamheid op dat

die goed samenwerkt met een vooruitstrevende architect.

gebied. Biezemans merkt op dat er dan ook wel zeer

Ook moet er veel ruimte zijn voor innovatief en disruptief

duidelijke duurzaamheidseisen aan de producten zullen

denken. De initiatieven daartoe zijn nog klein, maar er is

worden gesteld. Snelder: “Dat klopt. Grote klanten als Lidl

zeker al een basis voor nieuwe verdienmodellen.”

of Ikea bouwen volgens de BREEAM-beoordelingsmethode waarmee de duurzaamheidsprestaties van gebouwen

NIEUWE PRODUCTIEMETHODEN

wordt bepaald. Daardoor wordt er niet alleen een hoge

Kingspan maakt onder meer materialen door het

eis aan onze producten en methoden gesteld, maar

gebruiken van de afvalstromen uit aardolieprocessen.

leren wij als producent ook veel van dat soort projecten.

Snelder:

Daardoor zijn we in staat om met steeds minder materiaal

waarmee je gedurende 25 jaar van het bestaan van een

de vereiste isolatiecapaciteit te behalen. Dat werkt tevens

gebouw 4000 m³ aan aardgas kunt besparen en zetten

door in onze eigen duurzaamheidstraditie en komt tot

grote stappen om bio-based te produceren en hergebruik

uiting in ons streven om in 2020 volledig energieneutraal

mogelijk te maken. Terugwinning van grondstoffen komt

te werken.”

langzaam maar zeker op gang en blijft voor ons een sterk

“We

hebben

inmiddels

isolatieproducten

innovatiedoel.” COMMERCIE VOEDT INNOVATIE Snelder vertelt dat de wil om duurzaam te ondernemen

Op Biezemans’ vraag waar het nog beter kan antwoordt

steeds meer wordt gevoed door het commerciële belang.

Snelder dat terugdringing van vervuiling belangrijk is. Daar

“Wij hebben daarom vanuit onze eigen hoge ambitie

hebben we al oplossingen voor, maar dat kan nóg beter.

Kingspan Energy opgericht, waarmee we door onze eigen

We blijven dan ook zeer ambitieus in het ontwikkelen van

zonne-energiepropositie en een joint venture op het

duurzame alternatieven. De circulaire economie zal straks

gebied van LED-technologie onze kennis vergroten en

dan ook geen trend meer zijn, maar dagelijkse realiteit.”

nieuwe soorten producten ontwikkelen. Het lastigste is daarbij het stimuleren van ons eigen personeel. Het is

TEKST: RVL FOTO’S: KINGSPAN

dus van belang dat we onze strategie voor een duurzaam gebouwde omgeving intern helder communiceren; dat

'WIJ HEBBEN EEN VANUIT ONZE EIGEN HOGE AMBITIE KINGSPAN ENERGIE OPGEZET'

leidt immers tot meer zekerheid en voordeel voor onze medewerkers. Dat gebeurt ook door kleine initiatieven, zoals een LED-set in onze kerstpakketten.” CONSERVATISME Biezemans merkt op dat bedrijven in hun bedrijfsvoering vaak nog conservatief zijn en Snelder erkent dat. “Veel duurzaamheidsinitiatieven worden vooraan in de markt genomen, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat Peter Snelder (l) en Huub Biezemans (r) DECEMBER 2017

43


Marieke Lindsen en Jane Jacobs introduceerden met Beauty FIRM! voor Beuningen een nieuwe methode om af te vallen en huid- en spierversteviging te bereiken door middel van ultrasound en elektro­ stimulatie. De methode van Beauty FIRM! zet vet om in spieren door middel van elektro­stimulatie. Dat maakt het mogelijk om tot 92% van je spieren te trainen, meer dan hetgeen je met sporten bereikt. Zowel Marieke als Jane zijn zelf ambassadrices voor de methode. Marieke viel in vijf maanden 17 kilo af en Jane 14 kilo. Wel moet je bij de behandeling gewoon gezond eten in normale hoeveelheden en voldoende bewegen. Het resultaat is dan blijvend. Voordeel van de methode is dat je zeer plaatselijk kunt werken. Marieke: “Vetweefsel verdwijnt en de huid wordt strakker.”

Beauty FIRM! Oude Reekstraat 5 Beuningen Tel. 06 - 1900 9300

www.beautyfirm.nl Facebook: facebook.com/beautyfirm.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur 44

IN2 MAAS&WAAL

Jane Jacobs en Marieke Lindsen


Beauty FIRM!: Productiever en lekker in je vel

In een tijd waarin we veel zittend werken en niet altijd even gezond eten is het van belang om te letten op je gewicht en je spieren. Een goed gewicht en een krachtig lichaam dragen ertoe bij dat onze geest alerter en productiever werkt en voorkomt daardoor uitval en ziekteverzuim. Omdat tijd veelal een beperkende factor is bewegen we vaak te weinig, wat gewichtstoename en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Afvallen en spierversteviging kan echter gemakkelijker dan je zou denken. Snel en effectief Beauty

FIRM!

In

Marieke: “We bieden klanten, naast onze therapie, Beuningen

een methode, waarbij door

werkt

volgens

ultrasound en

elektrostimulatie positieve resultaten worden bereikt waarbij u en uw personeel niet alleen gezonder, maar ook alerter en productiever worden. Marieke Lindsen van Beauty FIRM! vertelt: “Onze methode drijft vet af en bouwt spieren op. Als je wilt afvallen, geen tijd hebt om te sporten of bijvoorbeeld van cellulitis af wilt, dan is het een uitstekende methode om resultaten te bereiken. Zo kun je met elektrostimulatie tot wel 92% van je spieren trainen. Dat cijfer ligt veel hoger dan hetgeen je met sporten bereikt. De therapie werkt

een in prijs gereduceerde behandeling aan met een collageenmasker, in combinatie met ledtherapie. Dat zorgt ervoor dat de gezichtshuid rustiger en strakker wordt, waardoor je je niet alleen prettiger voelt, maar ook ontspannender oogt. Zo'n kuur is af te nemen naast de andere behandelingen.”

Blijvende resultaten, ook plaatselijk Het grote voordeel van de methode is volgens Marieke en Jane dat je zeer plaatselijk kunt werken. Je kunt zelf aangeven waar jij persoonlijk vet kwijt wil en op die plaatsen ga je centimeters

snel en uiterst effectief!”

verliezen. Hiermee voorkom je dat je afvalt op

Gezond blijven eten en blijven bewegen

dat je weg wilt hebben verdwijnt en de huid

Jane Jacobs van Beauty FIRM! geeft aan dat je bij de behandeling gewoon gezonde voeding moet blijven gebruiken, geen pillen en poeders “Een hongergevoel is niet nodig en een crashdieet is dus zeker niet van toepassing. Natuurlijk is ook wat beweging en zorgen voor een goede afvoer van afvalstoffen naast de behandeling nodig om ervoor te zorgen dat het resultaat blijvend is. De resultaten van onze methode na al slechts 2 maanden zijn verbluffend! We hebben gemerkt dat onze klanten een positief gevoel overhouden aan de behandeling , het geeft een 'boost' voor het zelfvertrouwen, gezondheid en energie “

Gezichtsbehandeling

plaatsen waar het er niet af hoeft. “Vetweefsel wordt strakker. Desgewenst kun je de behandeling aanvullen met een proteïnedieet, maar door onze therapie te combineren met gezond eten en wat beweging bereik je ook uitstekende resultaten en die zijn blijvend.”

Toegevoegde waarde De behandelmethode van Beauty FIRM! zorgt dus niet alleen voor een esthetisch resultaat. Jane: “Voor ondernemers die de productiviteit van zichzelf en hun personeel willen stimuleren biedt de Beauty FIRM!-therapie zeker een toegevoegde waarde. Gun uw personeel en uzelf zo’n steuntje in de rug en neem eens vrijblijvend contact op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!”

Voor klanten die een serie behandelingen volgen heeft Beauty FIRM! Ook een extra aanbieding.

DECEMBER 2017

45


Het team van HTR security systems wenst u een gelukkig, gezond en succesvol 2018

Energieweg 50 6651 KT Druten Tel. 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl

Mogen wij beslag leggen op uw tijd? Als wij mensen vragen of ze weten wat een deurwaarder zoal doet volgt steevast het antwoord “beslag leggen�, maar dit is slechts een klein gedeelte van ons werk. Er zijn veel meer zaken waarmee een deurwaarder mensen en bedrijven van dienst kan zijn. Zo kunnen wij helpen bij het opzetten en uitvoeren van het debiteurenbeheer, het opleiden/trainen van medewerkers op velerlei gebied, het voeren van procedures en natuurlijk ook bij het innen van vorderingen eventueel met behulp van beslag.

Wilt u meer weten over wat wij doen en hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem een kijkje op onze site of bel ons even. Obrechtstraat 35 - 5344 AT Oss Tel. 0412 - 64 22 33 Fax: 0412 - 65 00 89

46

IN2 MAAS&WAAL

www.seuren-vlies.nl

info@seuren-vlies.nl


De leden van Businessclub Maas & Waal wensen u een gelukkig en succesvol 2018

Gezond en fit op je werkplek, gewoon doen! Op maandag 22 januari organiseert de BCMW, in samenwerking met de OVD en Maas en Waal in Beweging in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten een programma over een gezonde leefstijl en fitheid op het werk: ‘Gezond en fit op je werkplek, gewoon doen!’ Samenwerking

De focus op beweging is een initiatief van Leon de Jonge (bestuurslid OVD). “Ik zie graag dat de OVD zich meer gaat bezighouden met inhoudelijke onderwerpen en daarvoor concrete actie onderneemt. Omdat de BCMW eveneens initiatieven uit de regio ondersteunt heb ik voor dit onderwerp toenadering gezocht en uiteindelijk is Maas en Waal in Beweging daarbij aangehaakt. Zo ontstond een stevig fundament om gezond- en fitheid op het werk op de agenda van ondernemers te zetten.”

Productiever en prettiger werken VOLG ONS OP FACEBOOK

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer. Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

AGENDA 02.01.18 Nieuwjaarsreceptie i.s.m. OMW 06.02.18  Bedrijfsbezoek

Sarto Fashion Winssen

06.03.18 Bedrijfsbezoek

Porsche Centrum Gelderland

03.04.18 Lezing 01.05.18 Bedrijfsbezoek

Stichting Maasveren

05.06.18 Eindejaarsactiviteit

De stelling dat gezonde werknemers minder verzuimen en dat fitheid productie- en sfeerbevorderend werkt staat bij het ondernemersinitiatief centraal. De GGD ondersteunt dat en ondersteunt het initiatief door te faciliteren en vertegenwoordigend op te treden voor Druten en West Maas en Waal.

belang van bewegen. Diëtiste Mariëlle Erkel houdt een betoog over de zin en onzin van gezonde voeding en gedurende de pauze zal ondernemer Jan Willem Tijssen u voorlichten over de praktische mogelijkheden voor gezonde voeding op de werkvloer. Na de pauze zal professioneel BMX-er Laura Smulders een Q&A houden. U wordt bij alle deelnemers volop in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Met ‘Gezond en fit op je werkplek, gewoon doen!’ willen de BCMW, OVD en Maas en Waal in Beweging niet alleen bijdragen aan minder ziekteverzuim, maar tevens aan prettig werken; fitheid brengt immers ook een betere sfeer en een positievere werkhouding met zich mee.

Mensen uitdagen

Concreet iets doen voor met name de middelste generatie is volgens de organisatoren vooral het doel. Leon: “Die valt veelal buiten de boot, omdat er momenteel vooral aandacht aan beweging van ouderen en jongeren wordt gegeven. Dat brengt tegelijkertijd ook een uitdaging met zich mee, want het is juist dié generatie die over weinig tijd beschikt en veel andere prikkels krijgt. Hen willen we met dit initiatief bewust maken hoeveel voordelen beweging, gezonde voeding en fitheid met zich meebrengen.”

Start van een ontwikkeling

In vervolg op het evenement zijn de organisatoren van plan om in mei 2018 een groot symposium te gaan organiseren. Daar moeten ondernemers aan het woord komen die al iets doen aan gezondheid op het werk en tevens zal dan de mogelijke medewerking in kaart worden gebracht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat daaruit een meerjarenvisie voortkomt.

De avond

Aanmelden:

www.ovd-druten.nl/ aanmelden-bijeenkomst-ovd/

Huub Biezemans zal op 22 januari, als voorzitter van de stichting Maas en Waal in Beweging, de avond inleiden. Daarna zal Prof. Dr. Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een lezing houden over het DECEMBER 2017

47


Elise Lagarde

Monica Praat

Nika Meerman

Vrouwelijke BCMW-leden over Ondernemen In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht, passief in 2017, actief in 2019, besteden we in deze uitgave van IN2 Maas & Waal extra aandacht aan de vrouw als ondernemer. Voor dit katern van de Business Club Maas en Waal hebben we de vrouwelijke leden gevraagd om hun visie weer te geven op hun ondernemerschap en dat van vrouwen in het algemeen. Hoe anders zijn zij in ondernemen dan mannen en waarin zitten de verschillen? Hieronder leest u de reacties.

'HET GAAT ER JUIST OM DAT VROUWEN DICHT BIJ HUN KERN BLIJVEN EN ZICHTBAAR MAKEN WIE ZE ZIJN EN WAAR HUN KRACHT LIGT.'

ELISE LAGARDE

MONICA PRAAT

Vrouwen zijn sociale- en duurzame ondernemers,

Mijn visie op vrouwelijk ondernemerschap? Goede

ze doen het net zo goed als mannen, maar nog

vraag. Ik sta daar eigenlijk nooit bij stil. Althans niet

steeds is hun aantal sterk in de minderheid. Naar

in termen van vrouw versus man. Nu past het niet

mijn mening zijn de enigen die dit op korte termijn

bij mij om mensen te categoriseren dus dat ga ik

kunnen doorbreken de vrouwen zelf! Zolang

ook niet doen. Ik kan wel vertellen wat mijn eigen

vrouwen zich hetzelfde blijven gedragen, zullen ze

kernwaarden zijn:

krijgen wat ze altijd al kregen. Vrouwen zijn niet

Kennis. Ik ben graag van toegevoegde waarde voor

hetzelfde als mannen en moeten dat ook vooral

een bedrijf of kandidaat. Bijblijven is dus het motto.

niet worden. Het gaat er juist om dat vrouwen dicht

Authenticiteit. Blijf jezelf, geloof in jezelf en doe

bij hun kern blijven en zichtbaar maken wie ze

waar je goed in bent.

zijn en waar hun kracht ligt. Het is hun taak hun

De ‘klik’. In mijn vak draait het om het juist vertalen

kennis en kwaliteiten te tonen en kwetsbaarheid

van wensen en behoeften. Lukt dat niet, geef ik de

niet als zwakte maar als kracht in te zetten, als

opdracht liever terug.

tegenhanger van hard en zakelijk. Dat vraagt lef en

Focus. Dat kan een bepaalde doelgroep, een

zelfvertrouwen, maar je moet nu eenmaal uit de

branche of een gebied zijn maar zorg dat je die

schaduw treden alvorens je in het licht kunt staan.

focus hebt.

Mijn overtuiging is dan ook dat alleen vrouwen die

Presentatie. Je bent ondernemer, doe dat op je eigen

in het licht durven te gaan staan zullen groeien in

(vrouwelijke) manier maar blijf zakelijk. Ben ik daarin

hun ondernemerschap!

anders dan een man? Misschien. Het zorgt in ieder geval voor de nodige diversiteit en dat lijkt mij prima.

48

IN2 MAAS&WAAL


Bea Janssen Steenberg

Anke Coopmans

Leonieke Papendorp

'ONDERNEMERSCHAP IS LEREN, ONTDEKKEN, INNOVEREN EN WERKEN VANUIT MIJN KRACHT.'

van persoonlijke ontwikkeling, wat voor mij

het hoekje ‘leuk-dat-je-dit-als-moeder- erbij-doet’

onlosmakelijk verbonden is met ondernemerschap.”

te verdwijnen. En mannen hebben op hun vrije dag

“Ondernemerschap is het hebben van een visie;

thuis ineens een term nodig als ‘papadag’. Totaal

wat is mijn hoger doel, wat zijn de kernwaarden

overbodig. Zolang verschillen benadrukt blijven,

van mijn onderneming, wat is mijn ambitie en wat

moeten vrouwen zich nog steeds meer bewijzen

zijn mijn kernkwaliteiten. Hiermee neem ik als

dan mannen. Maar ach, dat houdt ons gemotiveerd

ondernemer zelf de regie over mijn werk, carrière

en innovatief.”

en persoonlijke ontwikkeling. Door het inzetten

Raymond Olderaan

LEONIEKE PAPENDORP,

NIKA MEERMAN, THE NEXT BRAND

van mijn kwaliteiten en talenten om doelen

“Natuurlijk begint het bij ambitie, ambitie om

te realiseren en mijn krachten en valkuilen te

GOLFCENTRUM DE BATOUWE/VERROM

het anders te doen en om verschil in de markt te

benutten om bewust keuzes te maken.”

“Ik heb van jongs af aan al geweten dat ik wilde ondernemen. Ik geloof in samenwerken, zakendoen

maken. Al snel volgt echter het samenwerken om verder te komen en écht verschil te maken vanuit

“Ondernemerschap is leren, ontdekken, innoveren

vanuit intuïtie en werken vanuit een netwerk. Een

die verbinding, want ik geloof dat je samen meer

en werken vanuit mijn kracht. Mijn overtuiging is dat

netwerk om van elkaar te leren, samen te sparren

bereikt, zowel persoonlijk als zakelijk. Daarom werk

een onderneming succesvoller is als Appreciatieve

en samen te werken is voor mij de manier om

ik nu ook elke dag met een team van gedreven

Inquery wordt ingezet; versterken wat goed gaat

invulling te geven aan ondernemen. Netwerkclubs,

ondernemers samen. Dit is ook de grondslag van

in plaats van focussen op wat niet werkt. Oftewel:

zoals Dameszaken, helpen mij hierbij. Ik heb in de

ons bedrijf. Het verleggen van concurrentie-denken

minder geleefd worden en zijn wie ik echt ben!”

naar samen meer bereiken en unieke diensten aanbieden door andere kwaliteiten te durven

ANKE COOPMANS, VAN DEN BOSCH VASTGOED

omarmen. Het coöperatieve werken.”

“In mijn ogen is vrouwelijk ondernemerschap niet anders dan bij mannelijk. Ik denk liever in

“Mijn engeltje en duiveltje zitten in de gedrevenheid

kansen

om boven jezelf uit te stijgen. De balans vinden

mensen zijn mensen die iets willen bereiken.

en

tussen kritisch blijven, maar niet vervallen in

Die een visie hebben en daar naar handelen.

piekeren. Durven kijken naar je eigen rol en mensen

Bereid

die ergens beter in zijn dan jijzelf de ruimte geven

nastreven. Offers brengen en kansen grijpen.”

zijn

overeenkomsten.

risico’s

te

Ondernemende

nemen.

Een

IK GELOOF IN SAMENWERKEN, ZAKENDOEN VANUIT INTUÏTIE EN WERKEN VANUIT EEN NETWERK.

passie afgelopen jaren meerdere vrouwelijke ondernemers in de Betuwe en in Maas en Waal mogen ontmoeten

om het bedrijf te versterken. Dan groei je echt samen.

en gezien hoe zij hun onderneming vorm gaven.”

Vanuit passie samenwerken aan het bedrijf heeft

“Natuurlijk zijn er verschillen in uitvoering; vrouwen

mij al die jaren ontzettend veel plezier gebracht.

zijn nou eenmaal ánders dan mannen. Mannen zijn

Natuurlijk moet je energie stoppen in je werk, maar

meer bezig met status, het bereiken van doelen en

“Gevoelsmatig komen er jaarlijks meer en meer

als je het met veel plezier doet, levert het ook veel

snelle resultaten, terwijl vrouwen vaker gericht zijn

vrouwelijke ondernemers bij. De reden hiervan? Dit

energie op. Ik ben er van overtuigd dat in dit opzicht

op communicatie, samenwerking en voorzichtiger

zou misschien kunnen komen door, vrijheid, eigen

mannen en vrouwen niet zullen verschillen.”

zijn in het maken van keuzes. Fundamentele

invulling van werk-privé balans? Het antwoord heb

verschillen tussen man en vrouw, die ook zakelijk

ik niet direct, maar deze twee zijn voor mijzelf een

gezien gevolgen hebben.”

belangrijke reden om ook de stap te zetten. Vanaf

TEAMCOACH EN SECRETARIS BCMW

januari ga ik voor mijzelf beginnen.”

“Recent heb ik het boek ‘De verandering begint bij

“Zelf word ik altijd een beetje opstandig wanneer de

JOU’ gelezen. Dit zelfhulpboek voor de denkende

zakelijke verschillen overdreven worden benadrukt.

mens vind ik het beste werk op het gebied

Ondernemende vrouwen dreigen zo toch weer in

BEA JANSSEN STEENBERG,

DECEMBER 2017

49


Ideaal voor MKB en retail kleine klus

snel geregeld

Kijk op rtp.nl of bel 0487 585 100

• Brandmeldsystemen • Telefooncentrales • Datanetwerken • (LED)verlichting • Stopcontacten en schakelaars • Camerasystemen • Laadpalen • Meterkasten • Advies bij verbouwing en renovatie

Van Heemstraweg 47 • 6654 KD Afferden (Gld.)

Eerst denken, dan doen!

Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl

50

IN2 MAAS&WAAL

50 JAAR

SC H I L D E RW E R K E N G EB R. RU T T EN


Linda Rubens

'IK WERK HARD IN MIJN BEDRIJF MAAR HEB DAARNAAST TOCH RUIM VOLDOENDE TIJD VOOR MIJN GEZIN'.

Gerry Kocken

Willeke van Thiel

LINDA RUBENS, RUBENS ADVOCATUUR

“Iedere ondernemer heeft door zijn onderneming

“Sinds 2005 ben ik, zoals dat heet, zelfstandig

een extra kindje om voor te zorgen en te laten (op)

ondernemer. Samen met mijn echtgenoot run

groeien. Met als uitdaging, rekening te houden

ik een advocatenkantoor in Boven-leeuwen. En

met de juiste werk-privé balans. Dit geeft aan

ik vind het heerlijk. Na eerst in loondienst te

onderneemsters met kinderen een extra dimensie.

zijn geweest bij een groot en een minder groot

Ik ben er van overtuigd dat door diversiteit in

advocatenkantoor, heb ik de stap gewaagd om

besturen en ondernemen, de basis wordt gelegd

voor mezelf te beginnen, een keuze voor meer

voor kwaliteit en de beste beslissingen. Dat geeft

flexibiliteit en vrijheid. Wat volgens mij voor veel

balans en kracht.”

vrouwen geldt, is dat zij het belangrijk vinden dat werk goed te combineren is met het gezin. Door

WILLEKE VAN THIEL, VERKEERSSCHOOL VAN THIEL

de wijze waarop ik mijn werk heb ingericht is dat

“Natuurlijk zijn er nog steeds veel minder vrouwelijke

gelukt. Ik ben er (vrijwel) elke werkdag, maar ik ben

ondernemers dan mannelijke, hoewel het verschil

met kantoor aan huis en flexibele werktijden ook

kleiner wordt. Persoonlijk heb ik het nooit als

beschikbaar voor het gezin.”

nadelig ervaren dat ik als vrouw naar buiten moest treden. Als je weet waar je het over hebt en continu

“Voor mij persoonlijk maakt het ondernemerschap

op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen,

het mogelijk om werk en privé optimaal te

hebben mensen, en zeker je mannelijke collega’s

combineren. Ik werk hard in mijn bedrijf maar heb

en opdrachtgevers, respect voor je. Bovendien

daarnaast toch ruim voldoende tijd voor mijn gezin.

ben ik ervan overtuigd dat vrouwelijke intuïtie, in

Een ideale combinatie.”

combinatie met goed luisteren naar de wensen van de klant of relatie, de perfecte mix is om

GERRY KOCKEN, COGNITOR

mensen aan je te binden. De band die je op die

“Mannen komen van Mars, vrouwen komen van

manier met klanten, werknemers, leveranciers en

Venus”. Er zijn verschillen tussen vrouwelijke

opdrachtgevers opbouwt, heeft mij al die jaren

en mannelijke ondernemers. Je kunt de vraag

ontzettend veel plezier gebracht. Natuurlijk moet

stellen: Wat is aangeboren of wat is opvoeding?

je energie stoppen in je werk, maar als je het met

Gelukkig kiezen steeds meer vrouwen voor het

veel plezier doet, levert het ook veel energie op. Ik

ondernemerschap. Doen ze het beter dan mannen?

ben er van overtuigd dat in dit opzicht mannen en

Mannen en vrouwen denken aan andere zaken. Ze

vrouwen niet zullen verschillen.”

zijn bijvoorbeeld vaak behoudender in het nemen van beslissingen, een andere stijl van ondernemen.” “Of een ondernemer slaagt, hangt niet alleen af

van de kwaliteiten van de ondernemer man of

vrouw. Begeleiding en kennisdeling zijn minstens zo belangrijk. Daarom pleit ik ook voor diversiteit van besturen en ondernemers(verenigingen).”

DECEMBER 2017

51


Recycle jij ook je

?

goede voornemens

Je gaat gaatje je gezonder gezonder voelen, en voelen, en dat straal straaljeje uit! ook uit!

Veel mensen maken elk jaar goede voornemens, vooral rond gezond leven en afvallen, maar het vervelende is dat ze het voornemen elk jaar opnieuw moeten hebben omdat het doel in het voorbije jaar niet bereikt is... Herken je dat bij jezelf? Met Total Body Metabolic gaat het jou dit keer wél lukken!

Waarom werkt het programma?

Total Body Metabolic is een programma voor een betere stofwisseling en gewichtsregulatie, dat is ontwikkeld door artsen en voedingswetenschappers. Met behulp van het programma kun je onder begeleiding jouw huidige voedingspatroon omzetten naar een volkomen voedingsuitgebalanceerd en individueel toegesneden voedings­ profiel. De basis hiervoor is jouw persoonlijke voedingsplan. bloedHet wordt opgesteld aan de hand van je actuele bloed­ waarden, voedingsintoleranties en gezondheidsgegevens. zorgt Het programma leidt je in vier fasen naar succes en zorgt ervoor dat je jouw persoonlijke gewichtsproblemen voor bevordert. eens en voor altijd oplost en jouw gezondheid bevordert.

Waardoor bereik je gewichtsverlies?

Hoe werkt Total Body Metabolic?

Welke gezondheidsverbeteringen bereik ik?

Jouw individuele voedingsplan brengt jouw persoonlijke 'voedingsmiddelen'lichaamschemie' met de bij jou passende 'voedingsmiddelen­ niet chemie' in een nieuwe, metabolische balans. Je gebruikt niet voedings- en alleen gezonde en de voor jou noodzakelijke voedings­ mineraalstoffen tijdens de maaltijd, maar je eet meer díé voedingsstoffen die jouw lichaam nodig heeft om jouw verstoorde stofwisseling weer in balans te brengen.

Health Counseling Nijmegen

Daalseweg 37, 6521 GG Nijmegen 024-6791528 • 06-45231011 info@healthcounselingnijmegen.nl www.healthcounselingnijmegen.nl

Health Counseling Druten

Kanaalstaete 6651 Druten De Parken 30,9L, 6622 GCKN Druten 024-6791528 • 06-45231011 www.healthcounselingdruten.nl

52 28| FYM

IN2 MAAS&WAAL

Het doel van het voedingsplan is het ondersteunen van jouw gezonde stofwisseling en het reguleren van je gewicht. Om je doel zo vlot mogelijk te behalen in een periode die je kunt overzien, word je begeleid door gecertificeerde begeleiders.

Door jouw individuele voedingsplan krijgt je lichaam alle noodzakelijke en gezonde voedingsstoffen tijdens de maaltijden binnen. De voedingsmiddelen worden hierbij niet geselecteerd op grond van het aantal calorieën of het percentage vetten, eiwitten of koolhydraten. Het criterium voor de keuze van voedingsmiddelen is de wijze waarop ze jouw hormoonhuishouding beïnvloeden. Daarmee wordt een gezonde stofwisseling en een natuurlijke afgifte van insuline bewerkstelligd. Met de nieuwe, eenvoudige regels voor de maaltijden reguleer je gemakkelijk en blijvend jouw gewicht en versterk je jouw totale hormoonhuishouding. De omschakeling van het lichaam naar passende, gezonde en uitgebalanceerde voeding voorkomt op lange termijn de bekende welvaartsziekten, vooral in combinatie natuurmet geschikte beweging. Het herstel van de natuur­ lijke voedingsbalans bewerkstelligt het herstel van een natuurlijk lichaamsgewicht. Tegelijkertijd verbetert je uithoudings- en concentratievermogen en stijgt je totale uithoudings­ energieniveau. Je slaapt beter, je fysieke en psychische kracht neemt toe, je gaat je gezonder, vitaler en krachtiger voelen, en dat straal je ook uit! Je breekt jouw lichaamsvet af en spaart je spier- en bindweefsel. Dat wil zeggen dat jouw huid strak en glad blijft.

Wanneer moet ik beslist met het programma beginnen? Deelnemen aan het programma is voor jou zinvol en waardevol als: • jouw gewicht een probleem vormt, dat om een definitieve oplossing vraagt en je op een gezonde manier wilt afvallen. • er al sprake is van gezondheidsproblemen, die samenhangen met overgewicht of verkeerde voeding. Dat kunnen bijvoorbeeld ziekten zijn als diabetes type vetstofwisselings2, reuma, chronische migraine, vetstofwisselings­ stoornissen, en hoge bloeddruk. • je energiek en fit wilt zijn met een groot uithoudingsvermogen.


MENS & BEDRIJF: FAMILYBUSINESS

Kim, Anke en Niels Stam

‘OPGEGROEID TUSSEN DE SCHOENEN’

We zitten aan tafel in het magazijn van Piazza Schoenmode en Ketting & Zo in Druten. “Mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Als ze uit school kwamen, aten we hier een boterham. Ze hebben hier gespeeld en hun huiswerk gemaakt.” Anke Stam heeft het over haar kinderen Niels en Kim Stam die nu haar collega’s zijn en de bedrijven voortzetten. “En als ik dan een klant had, dan ging Niels er snel vandoor. Hij wist dat ik daar op dat moment dan toch niets van kon zeggen!” Niels en Kim lachen er hartelijk om. “Dat is typisch Niels”,

dit met zijn fotografiezaak Niels Stam Fotografie. “Al vanaf

vervolgt Kim. “Die achtergrond die we met elkaar hebben

mijn veertiende ben ik bezig met fotografie, en toen ik

als familie, is nu onze kracht. We weten wat er speelt en

zestien was begon ik als freelance fotograaf. In 2007 heb Het Team

dat we van elkaar op aan kunnen. Verbondenheid is het

ik Niels Stam Fotografie opgericht. Maar de cameramarkt

grootste voordeel van een familiebedrijf. Daardoor kunnen

verandert en zo ontstond het idee om Ketting & Zo op te

we heel direct zijn tegen elkaar. Toch…?” Niels beaamt

richten. Een winkel in sieraden en accessoires waarmee

haar lachend: “Klopt, de lijntjes zijn heel kort. Zowel de

de winkelruimte nog beter benut kon worden. Eerst zat ik

leuke als minder leuke dingen delen we met elkaar. We

nog in een ander pand in Druten, maar vanaf 2012 kon

weten alles van elkaar.” Voor moeder Anke schuilt daarin

ik de ruimte naast Piazza Schoenmode betrekken. Dat is

soms het gevaar dat ze te veel met de issues van haar

een toevallige samenloop van omstandigheden geweest.

kinderen bezig is. “Daar probeer ik afstand van te nemen,

Het zorgt er wel voor dat we nu samen niet alleen meer

bijvoorbeeld door lekker met mijn man eropuit te gaan. Ik

magazijn hebben, maar elkaar ook beter kunnen helpen

doe alleen nog de inkoop en beurzen. Verder spring ik bij

als dat nodig is.”

waar nodig.”

Piazza Schoenmode Elst Sinds 2015 heeft de familie Stam ook een vestiging van Piazza Schoenmode in de Dorpsstraat in Elst. Kim en Anke: “Elst is een leuk dorp. Bovendien ligt het tussen Arnhem en Nijmegen in. De ideale locatie voor ons!”

EN DE TOEKOMST?

VAN VAKANTIEBAANTJE NAAR ZELFSTANDIG ONDERNEMER

Die zien ze met vertrouwen tegemoet. “Ik hoop dat mijn

In 1990 besloot Anke voor zichzelf te beginnen en richtte

ouders dan heerlijk aan het genieten zijn. En mijn broer en

Piazza Schoenmode in Druten op. “Daarvoor was ik

ik staan nog steeds in de zaak. Wij zitten echt op één lijn.

tennistrainster, iets heel anders! Toen er in Druten een pand

Ook wat humor betreft trouwens. Onze partners voelen

vrij kwam, greep ik mijn kans.” Dochter Kim volgde in eerste

zich soms misschien best buitengesloten!”, grapt Kim.

instantie een opleiding tot interieurstyliste. “In de vakanties

Hoe staat het met opvolging? Niels: “We hebben allebei

hielp ik al in de winkel van mijn moeder. En op een gegeven

twee kinderen. Mijn dochter van zeven jaar wil nu al heel

moment ben ik er niet meer weggegaan”, vertelt Kim.

graag in de schoenenzaak werken. Dus wie weet staat de

SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN Inmiddels is de winkel verrijkt met het naastgelegen Ketting

opvolgster al klaar!” TEKST: MW FOTO’S: NIELS STAM FOTOGRAFIE

& Zo waar zoon Niels de scepter zwaait. Hij combineert

DECEMBER 2017

53


Voor informatie en reserveren: www.korenmolen.nl

Vergaderen Doe je in stijl bij de Korenmolen De Korenmolen biedt uitgebreide mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties, nascholingen en dergelijke, gecombineerd met een snelle of uitbreide lunch, een ontspannen borrel en/of een heerlijk diner. Het restaurant en zalen bestaan uit twee aparte ruimtes. Geschikt voor vergaderingen tot 50 personen.

Bovendijk 6 / Maasbommel / 0487 54 26 10 / korenmolen.nl


MENS & BEDRIJF: ZAKENLUNCH

MAAIKE VAN DER VEN IS ‘HELEMAAL GEEN STANDAARD AMBTENAAR’ “Waar zullen we lunchen?”, vraag ik Maaike van der Ven, Accountmanager Bedrijven bij gemeente Zaltbommel. Ze heeft direct haar antwoord klaar. “Het gaat om een zakelijke lunch? Dan is Van der Valk in Zaltbommel perfect.” Ze kennen haar daar al. “Het gebruikelijke?”, vraagt de serveerster als ze de bestelling komt opnemen.

Niet zo gek dat Van der Ven bekend is in het hotel-restaurant langs de A2. “Na zes jaar lang contact met diverse partijen voor een hotel in Zaltbommel , kwam Van der Valk en heeft dit project weten te verwezenlijken. Ik ben erg trots op het resultaat.” In haar functie van Accountmanager Bedrijven in de gemeente Zaltbommel onderhoudt ze nauw contact met ondernemers in de regio. “Jij bent helemaal geen standaard ambtenaar”, merken veel ondernemers op als ze Van der Ven spreken. Daar hebben ze een punt. “Ik heb bepaald geen 9-tot-5mentaliteit en iedereen heeft mijn 06-nummer”, legt ze uit. “Mijn functie is proactief. Dat betekent dat ik veel onderweg ben, náár de ondernemers toe. Voor hen ben ik het aanspreekpunt binnen de gemeente. Als ze ideeën of vragen hebben over de vestiging van hun bedrijf, een uitbreiding of verhuizing, dan kom ik graag naar ze toe om daarover te sparren. Daarbij denk ik altijd in mogelijkheden. Ik zoek steeds naar oplossingen.” Van der Ven weet hoe ondernemers denken. Dat ze zelf

Maaike van der Ven

uit het bedrijfsleven komt, helpt mee. “Veertien jaar lang heb ik in ons familiebedrijf gewerkt. Het ondernemen is me dus eigenlijk met de paplepel ingegoten.” Dat heeft zo

ik had gehoord dat het wilde uitbreiden. Maar met het

zijn voordelen. “Ik heb feeling met het ondernemerschap

bestemmingsplan

en begrijp mijn klanten. Dat merken ze.” Samenwerking

vast te zitten. Ik heb op het gemeentekantoor meteen

is voor Van der Ven ook erg belangrijk. “Het brengt

mijn collega gevraagd naar de mogelijkheden. Diezelfde

je veel verder dan ieder voor zich. Vandaar dat we een

middag stonden die nog op de mail. De ondernemer was

Regionaal Acquisitie Platform hebben opgericht, samen

er hartstikke blij mee en binnen relatief korte tijd was de

met Tiel, Geldermalsen en Culemborg. We hanteren zelfs

uitbreiding geregeld. Kijk, dat geeft nou een goed gevoel.”

een gezamenlijk CRM-systeem. Dat is echt uniek.” De

dacht

de

ondernemer

behoorlijk

samenwerking tussen de verschillende gemeentes kent

GEGETEN BIJ VAN DER VALK ZALTBOMMEL:

veel voordelen. “Ondernemers hoeven nu niet meer de hele

Geitenkaas Salade Vijgenjam – mesclun – gezouten noten

regio af te lopen om te zien waar kavels beschikbaar zijn.”

– Taggiasche olijven – tomaat €11,00

Van der Ven heeft plezier in haar werk. “Ik vind het echt

Caesar Salade Yoghurtdressing – avocadocrème – gekookt

leuk om met ondernemers mee te denken en oplossingen

eitje – Parmezaanse kaas – groentechips Met krokante kip

aan te dragen. Laatst ging ik langs bij een bedrijf waarvan

€12,50 TEKST: EM

DECEMBER 2017

55


printrendement

BUSINESS Media....4all

Een gezond, succesvol en ondernemend 2018

DE FORD

KUGA

VANAF

379,-

PER MAAND MET FORD P R I VAT E L E A S E

*

*Leaseprijs o.b.v. 24 maanden/10.000 km p.j. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,51-21,28; liter/100 km: 4,7-7,4; CO2 g/km: 122-171. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

40266628-12-Ford-Kuga-GerritseHendriks-MAG-210x130mm.indd 1

56

IN2 MAAS&WAAL

15/12/2017 14:53


MENS & BEDRIJF: HOE BLIJF JE SCHERP

‘STEL DOELEN, WERK ER IN STAPJES NAARTOE EN HEB VOORAL PLEZIER’

De 24-jarige Laura Smulders behoeft nauwelijks een introductie. Sinds ze in 2012 op haar BMX een Olympische bronzen medaille behaalde, kent zo’n beetje heel Nederland haar. IN2 Maas & Waal wilde een gesprek met Laura omdat zij naast succesvol sportster ook deel uit maakt van de eerste commerciële BMX-ploeg TVE Oegema. Een onderneemster in spe. Echter haar sportieve loopbaan nog lang niet ten einde. “Ik wil de beste BMX’er ter wereld zijn. Wereldkampioen én Olympisch kampioen worden, dat staat nog op mijn verlanglijstje. Daarvoor zet ik alles opzij, ik ben alleen maar met mijn sport bezig. Hoe ik scherp blijf? Door continu mijn doel voor ogen te houden, daar in kleine stapjes naartoe te werken en op de weg daarnaartoe vooral veel plezier te hebben.” Laura vervolgt: “Ik houd van mijn sport. Daardoor vind ik het leuk om er elke dag mee bezig te zijn. Alleen op zondag heb ik een rustdag. De andere dagen train ik vanaf ongeveer half 10 ’s ochtends tot 17 uur ’s middags. Natuurlijk met pauzes voor een goede maaltijd of een powernap. De training bestaat uit krachttraining, conditietraining op de racefiets en technische training op de BMX-baan.” FOCUSSEN OP HET WEDSTRIJDSEIZOEN Dit strenge trainingsregime is volgens Laura noodzakelijk om voorbereid te zijn op komend wedstrijdseizoen. “In maart beginnen de wedstrijden weer. Dan doe ik mee aan de selecties voor de European Cup, daarna volgen de selecties voor de Wereldbeker, het NK, EK en WK. Kortom, bijna ieder weekend is er een wedstrijd. Daarom moet ik zo goed mogelijk uit de wintertrainingen komen en topfit zijn als het wedstrijdseizoen begint.” OMGAAN MET TEGENSLAGEN Naast de Olympische bronzen medaille heeft Laura al

Laura Smulders foto: Craig Dutton

twee keer de Wereldbeker op haar naam geschreven, werd ze twee keer Europees Kampioen en meerdere

foto: Milou Hendriks

“IK HOUD VAN MIJN SPORT IK VIND HET LEUK OM ER ELKE DAG MEE BEZIG TE ZIJN."

malen Nederlands Kampioen. Haar carrière lijkt louter op

HET LIEFST ALLEEN MAAR BMX’EN

successen te berusten. Tegenslagen kent Laura echter ook.

Terugkomend op de vraag ‘Hoe blijf je scherp?’, geeft Laura

“Eind 2014 heb ik mijn kruisband afgescheurd. Als ik een

toe dat ze ook wel eens vakantie inlast. “In oktober neem

operatie zou ondergaan, zou ik echter niet op tijd hersteld

ik altijd een paar weken vakantie. Even lekker niks doen en

zijn om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Rio.

relaxen in de zon. Ook houd ik van gezelligheid en probeer

Daarom ben ik eerst gaan revalideren zonder operatie.

ik - wanneer dat kan - leuke dingen te doen met familie

Na vijf maanden was ik terug op mijn oude niveau. Dat

en vrienden. Zij kennen me niet anders dan dat ik alleen

jaar behaalde ik zelfs nog de WK-finale. Die kruisband mis

maar met BMX bezig ben. En dat is wat ik uiteindelijk ook

ik nog steeds en daarom heb ik mijn training compleet

het liefst doe”, besluit Laura.

moeten aanpassen, maar desondanks heb ik er nooit last van. Dit heeft mij geleerd dat een tegenslag niet negatief hoeft te zijn. Natuurlijk is het vervelend als je er middenin zit, maar je komt er altijd sterker uit. Fysiek óf mentaal.”

DECEMBER 2017

57


SPONSORED BY

DE WENS AMBULANCE VERVULT LAATSTE WENSEN Voor terminaal of bedlegerige mensen is het vervullen van hun laatste wens niet altijd vanzelfsprekend. Stichting de Wens Ambulance Gelderland brengt terminaal, maar ook zieke mensen die aan bed gebonden zijn nog één keer naar hun favoriete plek terug. De ambulances zijn van alle gemakken voorzien om een zo comfortabel mogelijke rit te verzorgen. Tevens is er de mogelijkheid om een familielid mee te laten rijden. Hieronder leest u via een van onze cases hoe dat in de praktijk kan verlopen.

Teunis heeft Lia 60 jaar geleden om haar hand gevraagd

Het is de drive en ambitie van Stichting de Wens Ambulance

op het strand in Vlissingen, een enorme mooie herinnering

Gelderland om in de toekomst nog meer mensen te helpen

in de gedachten van beiden. Tijdens het uitvoeren van de

met het vervullen van hun laatste wens en hen daardoor wat

wens waren Teunis en Lia beiden terminaal, een enorm

extra kracht te geven in de laatste fase van hun leven. Om dat

moeilijke periode voor henzelf en voor hun naasten.

soort wensen te kunnen blijven vervullen zijn we afhankelijk

Teunis en Lia hadden een laatste wens om hun leven

van donaties. Daarom roepen we iedereen op om ons te

mooi te kunnen afsluiten: terug naar Vlissingen, de plek

ondersteunen. Elke bijdrage, in elke vorm, is welkom.

waar zij 60 jaar geleden aan het begin van een prachtig huwelijk stonden. Nog één keer op het strand elkaars hand vasthouden en uitspreken hoe veel ze van elkaar houden en wat een mooi leven ze hebben gehad. Door Stichting de Wens Ambulance Gelderland kon die laatste wens vervuld worden. Met twee ambulances zijn Teunis en Lia een dag naar Vlissingen gegaan onder begeleiding van professionele vrijwilligers. De hele familie begeleidde hen daarbij om deze mooie dag met hun mee te maken en extra glans te geven. Op het strand hebben Teunis en Lia een mooi moment samen gehad met elkaar en de mensen van wie ze hielen. Stichting de Wens Ambulance maakte het mogelijk om de bijzondere laatste wens van Teunis en Lia in vervulling te laten gaan, wat een enorm waardevol moment is geweest in de laatste levensfase van het prachtige koppel. Een maand na de vervulling van hun laatste grote wens zijn Teunis en Lia, korte tijd na elkaar, overleden.

58

IN2 MAAS&WAAL

Kent u iemand die ernstig ziek is, of heeft u zelf nog een laatste wens? Neem dan contact op met Stichting de Wens Ambulance Gelderland. www.wensambulancegelderland.nl Tel: 31(0)487-745321 info@wensambulancegelderland.nl Postbus 102 6650 AC Druten


wat past

het beste

bij een kop koffie? nog een kop koffie! VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Café latte, Café au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

DECEMBER 2017

59


Meerwaarde door samenspel Bernard Cornielje, succesvol (arbeids)psycholoog, waagde twintig jaar geleden de sprong in het diepe en startte als zelfstandig ondernemer. Geholpen door Tijssen cs-adviseur Marianne Milder bouwde hij zijn eigen bedrijf voorspoedig op. En nog steeds kan hij bogen op haar administratieve en fiscale expertise. Nadenken over de toekomst hoort daar ook bij, zoals samen praten over ‘afbouwen’. Voorlopig koestert Bernard zijn vrijheid als ondernemer. Wetende dat hij met Marianne en het team van Tijssen cs zijn financiële zaken goed op orde heeft. Weten wat Tijssen cs voor jou kan betekenen? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl.

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal nummer 5, 2017  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

IN2 Maas & Waal nummer 5, 2017  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

Profile for bm4a