CONSAT_Context_Nr1_WEB

Page 1

CONTEXT / #1 / 2019

PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGY

JB & CONSAT Netgroup 20 år CONSATJOBB OCH ELITIDROTT TEAM CANADA

DELIVERS

TELEMATICS TILL NÄSTA NIVÅ Innovationskraft lyfter företag


LEDARE

Foto: Karolin Axelsson & Max Rangner

REKORDÅR vi som partners fortfarande hjälper Volvo Bussar med utveckling så har teamet nu utvecklats till nordens största bolag av kompletta ITS system för kollektivtrafik och en av världens tekniskt ledande aktörer inom området! Åt Västtrafik lanseras t.ex. ett helt nytt säkerhetsgeofencesystem som skall förhindra att bussar som är för höga, tex gasbussar, kan köra in i för låga viadukter och broar. Internationellt har vi under året vunnit flera affärer i Kanada bla åt Montreal stad, projekt i Oslo, vi har blivit utvalda att leverera system till Dubai stad och till World Expo 2020, och som kronan på verket har vi lyckats vinna världens förmodligen största offentliga upphandling av Martin Wahlgren tar emot Consats pris

ITS system under 2019. System till 3000 bus-

som årets Employer Branding Företag i

sar i utkanten av Sydney åt Transport for New

Sverige på Universum Spring Awards.

South Wales i Australien är ett fantastiskt genombrott. Behovet av smart kollektivtrafik ökar

2019

världen över och Consat kan tillhandahålla de blir året då vi

för att nå längre snabbare har alltid präglat

smartaste systemen. Framtiden är tveklöst

bryter

Consat.

sjukt spännande!

igenom

300 MSEK i om-

1999 var JB med och bildade Netgroup som

Consat Engineering fortsätter att utvecklas.

sättning för koncernen. Alla våra bolag har ut-

i år firar 20 år. Även det en resa som sticker ut.

Konjunkturen har dock bromsat upp, vilket så-

vecklats positivt och vi går mot en rekordomsätt-

Från att några få bolag valde att börja samver-

klart påverkar även oss. Framförallt upplever vi

ning, vi har aldrig varit större och extra trevligt är

ka på ett nytt och unikt sätt har Netgroup växt

att kunderna blir trögare i att fatta nya investe-

att vi på allvar tar steget ut i världen med flera

till ett av Nordens största ingenjörsbolag inom

ringsbeslut. Framtidstron är dock stark och vi

nya kontor och stora projekt i flera regioner!

fordonsbranschen vilket bla uppmärksamma-

arbetar hårt med rekrytering.

Det hade varit kul att få dela denna framgång med Jan-Bertil.

des av DI under hösten i samband med vårt 20-årsjubileum på Operan i Göteborg.

Connected ökar med fler inhouseprojekt och har snart fyllt upp vårt Lindholmenkon-

I detta nummer av Context har vi en längre

2019 blir också året då Consat Telematics

tor. Åsa Hallin har börjat som ledare för en av

artikel om starten av Consat och om Jan-Ber-

för första gången blir det bolag i koncernen

våra embeddedgrupper och i slutet på året

til, eller JB som han brukade kallas. Även om

som kommer att ha störst omsättning. 2005

kom Conny Carlsson in som ledare för IT &

JB inte längre är med oss lever våra grund-

kom nio nya medarbetare över till Consat Engi-

Mobilitet. Stockholmskontoret arbetar med att

värderingar kvar och inte minst vår inbyggda

neering ifrån Volvo Bussar genom en outsour-

bredda sin kundbas samtidigt som man hål-

vilja att ständigt fortsätta utvecklas och leve-

cingaffär. Tanken var att Volvo Bussar skulle

ler ett högt tempo vad gäller fastprisprojekt till

rera genuin nytta. På Consat har vi alltid brytt

sälja telematiksystem och vi skulle hjälpa till

Scanias produktion. Industriteknik har som all-

oss om varandra, våra kunder och vi har alltid

med fortsatt utveckling. Under resans gång har

tid en bred kundbas och bland annat så har

vågat prova nya vägar. Att arbeta tillsammans

inriktningen ändrats flera gånger och även om

man vunnit flera mycket intressanta visionpro-

2 CONTEXT / #1 / 2019


LEDARE

jekt med potential till serieleveranser. Extra kul

europeiska marknaden för sportanläggningar

är att vi fått flera projekt som berör flera bolag

och större fastigheter.

inom koncernen.

Under året har vi också startat ett helt nytt

Consat Data går också mot ett rekordår

bolag under ledning av Emil Brandt, Consat

med flera nya kunder och framförallt med en

Innovation Partner (CIP). Innovation och att

tillväxt inom telefoni. Allt mer driftas i nätet

våga prova nya vägar har alltid varit viktiga

men samtidigt ökar behovet av kompetent IT-

element i bygget av Consat som bolagsgrupp.

support i takt med att alla bara blir mer och

Med CIP och Emil får vi nu en fokuserad kraft

mer beroende av sina IT-system.

som förhoppningsvis leder till fler möjligheter

Consat SES som arbetar med energieffekti-

än tidigare. Längre fram i detta nummer finns

visering av fastigheter må kanske inte växt så

en mer utförlig artikel om CIP och våra planer.

mycket i omsättning men under året har man

Under våren blev vi utsedda till årets em-

tagit flera viktiga steg i att skapa förutsättningar

ployer branding bolag i Sverige på Universum

för att kunna skala sin verksamhet på allvar.

Spring Awards i Stockholm och i slutet av året

Consat SES fortsätter att leverera kundnytta

blev vi utsedda som ett av Sveriges 100 mest

som är häpnadsväckande, energibesparingar

intressanta karriärsföretag för åttonde året i

på mer än 50 % med en typisk återbetalning

rad! Fantastiskt kul och ett bevis för att hårt

på mellan två till fem år.

och enträget arbete lönar sig.

Tillsammans med Consat Innovation Part-

Det gäller dock att aldrig slå sig till ro utan

ner och Consat Engineering har man också

vi måste fortsätta att sikta framåt också i att

utvecklat en produktifierad gråvattenvärmar-

effektivisera rutiner och processer. För två år

lösning som är möjlig att rulla ut på hela den

sedan inledde vi ett arbete med att byta ekonomisystem vilket då tyvärr fick avbrytas. Nu är det nya tag med nya leverantörer och planen är

”Extra trevligt är att vi på allvar tar steget ut i världen med flera nya kontor och stora projekt i flera regioner!”

OMSLAGET: För 50 år sedan genomfördes mänsklighetens hittills största resa. Utan enastående

att vi skall kunna gå live i mars 2020. Vårt nya

ingenjörer hade det inte varit

lagersystem har vi redan kunnat införa.

möjligt. På Consat delar vi

Tack alla för ett utmärkt arbete och som jag ofta brukar påminna om, glöm inte att hålla ögonen öppna för att tipsa om fler engagerade

samma vilja att göra det omöjliga möjligt och att ha modet att sikta högt.

medarbetare till vårt Consatlagbygge, det finns plats för fler! Martin Wahlgren Koncern VD, Consat AB

För flera är det kanske första gången som ni läser ConText. ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.

www.consat.se

info@consat.se

+46 31 340 00 00

Ansvarig utgivare: Martin Wahlgren Chefredaktör: Martin Wahlgren Textredaktör: Mattias Johnsson Redaktionssekreterare: Gabriella Wendt Formgivning: Happy Camper Reklambyrå Grafisk design: Andreas Eklöf Tryck: Billes Tryckeri

CONTEXT / #1 / 2019 3


CONSAT TELEMATICS

FREDRIK ÖSTBYE VILL TA CONSAT TELEMATICS TILL NÄSTA NIVÅ TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO ZERO

Consat Telematics nya styrelsemedlem, Fredrik Östbye, har alltid sett på tekniken som människans vän. Att den kan ge oss bättre livskvalitet och förbättra vår miljö om den används rätt. När smarta och uppkopplade städer snart blir verklighet ser han enorm potential – för både miljön och Consat Telematics.

F

redrik Östbye är uppvuxen på en hästgård i Floda, i Västra Götaland, och var ofta ute i naturen med sin familj som ung. Han tävlade med islandshästar och hade ett stort intresse för musik och skapande. I tonåren fick Fredrik upp ögonen för ingenjörskonsten och han studerade sedermera elektroteknik på Chalmers. Under studietiden startade han också sitt första bolag. – Det var ett företag som installerade solpaneler hos privatpersoner. Jag gjorde allting själv och jag lärde mig mycket om hur man startar och driver ett bolag. Samtidigt insåg jag att det inte är på taken jag vill vara, utan på utvecklingssidan, säger Fredrik. Att det blev just solpaneler var nog ingen slump. Fredrik har sedan han var ung trott på solen som en bättre energikälla för jorden än att bränna kol, och han har ett genomgående miljötänk i allt han gör. Något som han menar kommer från det friluftsliv han levde som ung.

4 CONTEXT / #1 / 2019

– Allt jag har gjort i min karriär har haft en koppling till hållbarhet, det har hela tiden varit mitt driv att vara med och bidra med någonting till världen, och i synnerhet till miljön. Hela tiden har jag tyckt att solen borde stå för den huvudsakliga energiförsörjningen av vår planet, säger han. Även om han själv inte pillar i det tekniska längre finns hans intresse för teknik fortfarande kvar. – Jag tror mycket på att tekniken – om den används på rätt sätt – kan hjälpa oss att höja vår livskvalitet, leva mer hållbart och förbättra miljön. Som entreprenör vill jag uppnå någonting mer än att bara tjäna pengar. Jag vill driva affärer som också har en positiv inverkan på världen, så att jag kan berätta för barnbarnen om vad jag har bidragit med för att göra vår värld lite bättre, säger Fredrik. VISIONÄR INOM IOT Fredrik Östbye var tidigt ute med det som idag kallas för IoT (Internet of

Things) och ett av hans företag, som var inriktat mot uppkoppling av maskiner, köptes år 2013 upp av Telenor. Han klev själv in på Telenor och arbetade med hur företag bäst implementerar den nya tekniken. – IoT var en game changer och företag som inte hoppade på tåget halkade efter. Jag kunde se att de som lyckades implementera tekniken även gjorde ett skifte i sin affärsmodell. Det är en helt annan sak att sälja en tjänst snarare än en produkt och det blir en omställning som påverkar hela organisationen. Något jag föreläste om för jättar som Samsung, Ericsson och Google. Fredrik är idag ett tungt namn inom digitaliseringen och en hett eftertraktad talare på IoT-konferenser runt om i världen. 2017 handplockades han av Grundfos, ett av världens största pumpbolag, för att som global digital transformationschef leda Grundfos omställning från att sälja produkten vattenpump – till att sälja vatten som en tjänst.


På konferensen Zero i Oslo presenterade Fredrik Östbye hur digitalisering, IoT, AI och Big Data kan sänka energiförbrukning och koldioxidutsläpp samtidigt som det möjliggör nya affärer.

– Vi går från att sälja produkten, till att sälja det som kommer ut ur produkten som en tjänst. Vatten som en tjänst är en av flera nya affärsmodeller som Grundfos erbjuder sina kunder. Det innebär att kunden inte behöver bry sig om hur, eller varför, det funkar. Vi ser till att de har tillgång till vatten med rätt tryck vid rätt tidpunkt, så kan de fokusera fullt ut på sin verksamhet. Omställningen är en del av anpassningen till industri 4.0, men också början på nästa steg – den smarta staden. Städer uppkopplade mot internet där Consat Telematics, om de spelar sina kort rätt, kan ha en ledande roll. – Telematics är ett starkt bolag som är på rätt väg, men det är ändå viktigt att vi redan nu tittar på var vi vill vara i framtiden. Jag har, förutom att bidra i det arbete som redan pågår för att växa bolaget, tre punkter som jag vill driva tillsammans med styrelsen och bolaget. Den första är att bygga en starkare kundupplevelse utöver vår produkt och leverans. Den andra är att bygga upp

ett team kring artificiell intelligens och smarta system. Idag fokuserar Consat Telematics på fysiska terminaler och tjänster, med dessa kan man samla in stora mängder data som går att utnyttja och har ett större värde än de fysiska systemen. Det tredje jag vill trycka på är att när vi väl har insikt i datalagret, och förstår hur människor reser, kan vi bli en viktig pusselbit i den smarta staden. Skapar man en smart ”hjärna” kan stadens tjänster anpassas efter invånarnas behov och användas på ett mer hållbart sätt. Men, företag som inte är med i utvecklingen redan nu riskerar att förpassas till sidlinjen i framtiden, säger Fredrik. – Nu accelererar arbetet mot smarta städer och vill man vara med på tåget måste man positionera sig redan nu och vara en del av det digitala ekosystemet. Jättar som Alibaba och Amazon kommer att vända upp och ner på hela systemet och ta med sig sina partners för att uppgradera världens städer,

och då räcker det inte längre med att man har ett samarbete med exempelvis Göteborgs stad sedan lång tid tillbaka. De som är medlemmar i deras ekosystem kommer få uppdraget. Men, är vi tidigt ute – och har stora mängder data – kommer vi ha en klar fördel när det gäller att ta positioner! – Med mina erfarenheter av att bygga upp organisationer och hjälpa företag att ställa om till nya affärsmodeller kan jag hjälpa Telematics i den här omställningen, avslutar han.

FREDRIK ÖSTBYE Ålder: 47 år Familj: Sambo, två barn 13 och 16 år Bosatt: Varberg Fritidsintressen: Kite- och vindsurfing, något som hela familjen älskar.

CONTEXT / #1 / 2019 5


CONSAT ENGINEERING

KOMBINERA ELITIDROTT OCH CONSATJOBB, GÅR DET? TEXT MATTIAS JOHNSSON FOTO MATTIAS JOHNSSON, GETTY IMAGES, ALAMY

Victoria Peterson och Kristin Kullberg är levande bevis för att jobb på Consat mycket väl går att kombinera med idrott på landslagsnivå. Victoria har spelat i svenska rugbylandslaget och Kristin i undervattensrugbylandslaget.

V

i är många på Consat som hälso-sportar lite lagom på fritiden men det finns faktiskt ett antal Consatiter som idrottar på verklig elitnivå, trots heltidsjobb inne på kontoret eller ute hos kund. Victoria Peterson på Embedded Design och Kristin Kullberg på Engineering Services spelar rugby respektive undervattensrugby på högsta nationella nivå sedan länge. Det är två tuffa, fysiskt och psykiskt krävande sporter där det gäller att träna stenhårt för att platsa i landslagen. Även om träning före och efter en vanlig arbetsdag förstås kan verka övermäktigt för en utomstående är det lätt att förstå att lag-elitidrottarens fokus, uthållighet och laganda kan vara tillgångar även i arbetslivet. Både Victoria och Kristin berättar om daglig träning, med ibland dubbla pass på en dag. Landslagen har trä-

6 CONTEXT / #1 / 2019

ningsplaner att följa och ska man platsa gäller det att ligga i. – Livet är träna, äta, sova, jobba, och om igen… och göra något annat någon gång ibland, känns det som, säger Victoria och skrattar. – Jag tränar kanske åtta pass i veckan, efter jobbet och ibland på morgonen före jobbet, berättar hon. – Sitter vi här på Lindholmen funkar det ju bra att ta gympass här, det finns ju ett gym i huset så man kan gå ifrån på lunchen och så. Det har alltid funnits gym i närheten och man kan ju springa före eller efter jobbet, sedan är ju inte alla pass långa, vissa är bara en halvtimme, berättar Victoria. – Det handlar ju mycket om planering, säger Kristin. Ibland kör jag två pass på raken, ofta fysträning innan vattenpasset, berättar Kristin. Som undervattensrugbyspelare är hon beroende av lediga djupa bassänger, vilket styr träningstiderna.

– Vi har så sena vattenpass eftersom vi får tillgång till bassängerna först efter allmänheten, berättar hon. VÄGEN TILL VATTNET – Jag spelade volleyboll när jag var yngre, berättar Kristin – Men jag fick tyvärr sluta efter en korsbandsskada, och den skadan har jag tyvärr besvär av i de flesta landsporter. Vatten däremot, är väldigt snällt mot knäna och fensim är fantastisk träning för trasiga knän. Och resten av kroppen också förstås! Berättar Kristin. Kristin började spela undervattensrugby i Felix DF år 2010. – En kompis från Chalmers värvade mig och några andra kompisar när de behövde spelare till damlaget. Då var vi några som kom på en prova-på-träning, och som sedan fortsatte, säger hon. – Jag spelade min första landslagsmatch 2013, berättar hon. När hon vid Nordiska Mästerska-


pen 2014 förstod att hon faktiskt hade chans att bli uttagen till VM-laget bestämde hon sig för att verkligen satsa på undervattensrugbyn. Uttagningen till landslaget i undervattensrugby går till så att förbundskaptenerna samlar ihop till ett antal uttagningsläger inför varje stort mästerskap. -Inför ett VM-år kan det vara sjuåtta landslagsläger, där vi har uppåt tio timmar vattentid över två dagar, berättar Kristin. – De första lägren är ofta öppna för alla intresserade, och de senare är för endast de som är aktuella för landslagsuttagning. De sista brukar vara endast det uttagna laget och eventuella sparringmotståndare, berättar hon. Konkurrensen beror på vilket mästerskap det rör sig om. EM och VM spelas vart fjärde år, och där emellan spelas nordiska mästerskap. Vissa spelare satsar endast till EM och VM, och speciellt till VM är det stenhård kon-

kurrens. Inför NM finns större möjligheter för nyare spelare att ta plats. FRÅN FOTBOLL TILL RUGBY Victorias första idrott var fotboll, som hon började med i 8-årsåldern. Hennes kusin spelade rugby och hon följde med en dag och blev intresserad. Från 12-årsåldern och tre år framåt spelade hon sedan både fotboll och rugby parallellt, innan hon bestämde sig för att satsa helt på rugbyn. När hon 2011 blev uttagen till sitt första landslagsläger väcktes tanken att verkligen satsa på idrotten. Hon blev inte uttagen till landslaget den gången, studierna kom emellan och under några år hamnade rugbyn lite i bakgrunden. När Victoria återigen blev uttagen till landslagsläger 2017 bestämde hon sig för att verkligen elitsatsa, och på den vägen är det. – Uttagningen till landslagen i 7- och 15-mannarugby sker till största

delen under året då klubbarna spelar, säger hon. – Från klubbarna tas en trupp ut och sedan är det nya uttagningar till landslag inför matcher och turneringar, berättar Victoria. – Konkurrensen om landslagsplatserna är tuff, särskilt i 7-mannalaget. Det är ganska tufft att bli uttagen i

”Jag tränar kanske åtta pass i veckan, efter jobbet och ibland på morgonen före jobbet, berättar hon”. CONTEXT / #1 / 2019 7


VICTORIAS IDROTTS-CV 2006 – Började spela rugby (Vänersborgs RK) 2011 – SM-guld 15-manna (Göteborgs RF) 2012 – SM-guld 15-manna (Göteborgs RF) 2016 – SM-silver 7-manna (Vänersborgs RK) 2017 – SM-silver 7-manna (Vänersborgs RK) 2017 – Landskamp Finland 2017 – SM-guld 15-manna (Vänersborgs RK) 2018 – Förberedelseturneringar med 7-mannalandslaget: Bonn, Tyskland (1a-plats). Nancy, Frankrike (3e-plats) 2018 – SM-silver 7-manna (Vänersborgs RK) 2018 – SM-guld 15-manna (Vänersborgs RK) 2018 – Landskamp Holland 2019 – Förberedelseturneringar med 7-mannalandslaget: Bonn, Tyskland (2a-plats). Nancy, Frankrike (2a-plats)

8 CONTEXT / #1 / 2019


KRISTINS IDROTTS-CV 2009 – Var på min första prova-på-träning 2010 – Började spela regelbundet med Felix DF (Göteborg) 2013 – Uttagen till landslaget. Nordiska mästerskap i Sandefjord, Norge, placering: brons 2014 – Uttagen till landslaget. Nordiska mästerskap i Åbo, Finland, placering: guld 2015 – SM-brons (Felix DF dam) 2015 – Uttagen till landslaget. Världsmästerskap i Cali, Colombia, placering: fyra 2016 – SM-brons (Felix DF dam) 2018 – Uttagen till landslaget. Nordiska mästerskap i Katrineholm, Sverige, placering: fyra

CONTEXT / #1 / 2019 9


15-mannalandslaget också men laget har legat nere i ett par år efter problem med ekonomi och sådant och truppen är nu i uppstartsfasen igen. – Hittills har det fungerat bra att kombinera träning och arbete, jag har haft bra uppdrag där jag kunnat vara flexibel med tider. Det har inte varit några problem att få ledigt när det har behövts, berättar Victoria. – Jag har fått bra stöd från Consat och till exempel kunnat flytta på kurstillfällen när de har krockat med landslagsturneringar, säger hon. TUFFA TAG UNDER YTAN Undervattensrugby är kanske inte lika välkänt som vanlig rugby men det är en växande sport och allt fler nationer ställer upp med lag i VM. Man spelar med en sakta sjunkande boll och målen är placerade på botten av en relativt djup bassäng. Det är tungt och fysiskt men sparkar och slag är förbjudna. – En plan är mellan tre och fem meter djup, man är sex i varje lag i vattnet samtidigt. Sex avbytare sitter på kanten, berättar Kristin. 10 CONTEXT / #1 / 2019

”Det finns likheter mellan jobbet och hur man i laget tränar för att bli bättre, säger Kristin. Man lär sig uppskatta egenskaper hos personer i den sortens situation, man lär sig se förmågor och inte personer.”

– Vanligt är att man gör ungefär fyra dyk på 10-20 sekunder med ett par andetag emellan, innan man byter av, berättar hon. – Det är glädjande att det kommer nya lag i de större mästerskapen, säger Kristin. – Norge, Tyskland och Sverige har väl varit de tre historiskt bästa lagen, de som stått på pallen, men nu är Colombia ifatt och herrarna tog sitt första VM-guld i somras. De tränar mycket, berättar hon. – I år blev både våra herrar och damer femma i VM, säger Kristin. -Historiskt har vi varit väldigt starka, men nu är det återväxten som inte finns tror jag, säger hon. Kristin har precis haft en liten träningspaus då hon nyss varit mammaledig och varit hemma med sonen. – Just nu tränar jag inte så mycket alls, om jag ska vara ärlig, säger hon och skrattar. – Jag blev uttagen till landslaget förra året igen efter en paus på två år, men nu i år så var det VM och jag var gravid. Och i landslaget behöver man lägga mycket tankeverksamhet, både på


träningen som kräver mycket, och så måste man avstå andra skojiga grejor, säger hon. – Det är ju VM om fyra år igen… jag får satsa på det, säger hon. NÄSTAN TVÅ SPORTER I EN ”Övervattensrugby” är kanske mer allmänt känt men i Sverige är det inte en jättestor sport. – Vi har ju det krångliga att vi först har femtonmanna-rugby, som så att säga är ”riktig” rugby, och sedan har vi 7-mannarugby som är en OS-sport, som blivit väldigt stor internationellt, berättar Victoria. – När det gäller svensk 15-mannarugby har det varit lite avbrott på landslagssidan med problem med pengar och tränare och så, men det är på väg upp igen så det har varit lite landskamper på senare tid, berättar Victoria. – I rugby är det stort att vara med i VM för det är så stor konkurrens, berättar hon. – England och Nya Zeeland är dominerande lag internationellt, sedan har USA och Kanada blivit bra också, säger Victoria.

– Med färre spelare i 7-mannarugby är det ju mycket enklare att få ihop lag, det är ju i grunden samma sport men man spelar på lite olika sätt, berättar hon. – I 7-mannarugby har Sverige varit ganska bra och förut legat i högsta divisionen i europaserien, säger Victoria. – Det går ändå bra, Sverige är ju ett litet land, säger hon. – Jag har ännu inte lyckats bli uttagen till 7-mannalandslaget för att spela EM, men jag har spelat i förberedande matcher och det är kul, berättar Victoria. MED LAGSPORT I JOBB-BAGAGET På frågan om de tror att de kan använda sin träning på jobbet svarar både Victoria och Kristin lite svävande men de kommer fram till att det finns bra saker att ta med in på kontoret. – Ja det skulle väl vara att det är en lagsport, säger Victoria – Man är van att åstadkomma saker i ett lag… men det är ju svårt att jämföra, man vet ju inte hur det hade varit om man inte hade haft den här erfarenheten, säger Victoria och skrattar. – Det finns likheter mellan jobbet och

hur man i laget tränar för att bli bättre, säger Kristin. Man lär sig uppskatta egenskaper hos personer i den sortens situation, man lär sig se förmågor och inte personer. – Ja, alla går ju inte ihop som personer men kan man se förmågorna fungerar det ändå, säger hon. Att lära sig lita på sina ”medspelare” är en lika viktig erfarenhet. – För oss är det ju väldigt viktigt när vi är under vattnet, vi hör ju inte varann, säger Kristin. – Vi måste förlita oss på att folk gör det de ska. Ju mer vi spelar ihop desto mer lär vi känna varann så vi vet vad vi går för, säger hon. Undervattensrugby är också en sport där man tjänar mycket på att vara rutinerad – att göra kloka och smarta ”dyk” lönar sig mer än att dyka ”frenetiskt som en iller”, berättar Kristin och skrattar. Kanske finns även där viktig lärdom för jobbet?

CONTEXT / #1 / 2019 11


Emil Brandt, en av Consats passionerade ledare.

Nu ska Consats innovationskraft lyfta fler fรถretag TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO MATTIAS JOHNSSON

12 CONTEXT / #1 / 2019


CONSAT INNOVATION PARTNER

DET HÄR ÄR EMIL BRANDT, VD FÖR CONSAT INNOVATION PARTNER Consat Innovation Partner är sedan mars tidigare i år det senaste tillskottet i Consatfamiljen. Med Emil Brandt vid rodret ska koncernens samlade kunskap och erfarenhet samverka för att utveckla interna och externa innovationer.

Ä

r det något som har präglat Consat under bolagets 34 år så är det innovationer och samarbeten. Kunskap som nu ska förvaltas i det nya bolaget Consat Innovation Partner. Under ledning av Emil Brandt, som lämnar rollen som vice vd för Consat Engineering för att bli vd i det nya bolaget, ska Consat hjälpa sina kunder med innovationsarbetet. – Det vi kommer att jobba med är en variant av open innovation. Med den kunskap vi har inom koncernen, eller med ekonomiskt stöd, ska vi hjälpa kunder att bland annat utveckla nya produkter, säger han. Sedan starten i mars i år har sex projekt inletts och Emil Brandt räknar med att de kommer att pågå under totalt 12 till 18 månader vardera. Målsättningen är att snabbt komma till ett resultat som är ekonomiskt gångbart.

– När man jobbar med innovation är det viktigt med samarbete och flexibilitet. Det är mycket som behöver vara öppet i början, för att sedan tightas till med ett tydligt leveransfokus när målbilden blivit klar. Man måste lita på processen och vara betydligt mer intresserad av att vinna än vara rädd att förlora. Vi kommer inte arbeta med grundforskning utan vårt huvudfokus ligger i att arbeta med känd teknik med en hög konceptnivå, säger Emil Brandt. Av de sex projekten som hittills är aktiva inom Consat Innovation Partner är tre Emil Brandts egna idéer och tre är projekt som drivs i samarbete med kunder. Målsättningen är inte enbart att utveckla nya produkter, utan också nya bolag och joint ventures. – Ett av kundprojekten ser ut att resultera i ett nytt bolag och ett annat skulle kunna sluta i att vi licensierar ut tekniken till kunden, säger Emil. – Vad som händer efter de här pågående projekten får vi se, det beror på vart de tar vägen. Men grundbulten i företaget kommer att vara densamma – vi kommer att stötta företag, oavsett storlek, som kört fast eller behöver annan hjälp med sitt innovationsarbete. Det kan vara att vi bidrar ekonomiskt, hjälper till med koncernens samlade kunskap eller att vi utvecklar och bygger den nya produkten. Det här kan ske mot arvode, royalties eller att det startas ett samägt bolag.

Emil Brandt inledde sin karriär på Consat redan sommaren 1996 när han som färdigutbildad verktygskonstruktör ville lära sig mer om utvecklingsarbete och sökte jobb som teknikkonsult. Efter intervjun med Jan-Bertil Johansson kände Emil att det var på Consat han ville vara. – Jag började som mekanikkonstruktör och jobbade främst med att utveckla specialmaskiner under min första tid på Consat. Efter några år fick jag möjligheten att också driva några spännande utvecklingsprojekt. 2001 ombads Emil att starta upp ett nytt teknikområde inom specialmaskiner. I samband med det återuppbyggdes Consats verkstad med en ökad satsning på inhouseverksamhet i kombination med konsultverksamheten. 2009 tog Emil över rodret för den övergripande avdelningen Industriteknik och blev året efter också vice vd för Consat Engineering. Avdelningen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik inom produkt- och produktionsutveckling. När han nu går in i ett nytt kapitel på Consat är det med glädje som Emil ser tillbaka på sina snart 24 år i företaget. – Jag kan räkna på fingrarna antalet dagar som inte har varit roliga sedan jag började här. Från dag ett fastnade jag också för Jan-Bertil och hans filosofi att alltid sätta människan i centrum. Människor som har roligt, mår bra och kan känna sig trygga med varandra levererar så mycket bättre. Det är hemligheten bakom att lyckas med projekt – titta på målet och inte vem som vinner. Det blir mycket bättre och roligare när man hjälps åt.

CONTEXT / #1/ 2019 13


CONSAT INNOVATION PARTNER forts.

”Man måste lita på processen och vara betydligt mer intresserad av att vinna än vara rädd att förlora.”

STARK KULTUR ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG Consats starka innovationskraft tillskriver Emil, som varit på företaget sedan 1996, bolagets människor och kultur. Att värna lagkänslan och samarbetet menar han är en viktig faktor till framgångarna. – Under mina år här har vi hjälpt många företag att gå från ett vitt papper till färdig produkt eller maskin genom samarbete. Det är inte alltid enkelt, men väldigt framgångsrikt. För att lyckas måste man vara uthållig, agil och ha en stark samarbetsvilja och det är någonting som vi på Consat har. Tillsammans har vi byggt en kultur som har ett starkt driv att bli bättre, men som också har en förlåtande och prestigelös atmosfär – det bidrar till en arbetsglädje som föder nya lösningar, säger han och utvecklar: – Många kör fast i innovationsarbetet eftersom de har komplexa och hierarkiska miljöer, eller ovetande sätter upp mål som i slutändan motverkar innovationer. Det saknas ofta ett helikopterperspektiv och vikten av ett gott samarbete glöms bort eller så kommer den personliga agendan i vägen. Man måste se till helheten – ensam är inte stark, och det är det som vi vill hjälpa våra kunder att uppleva. 14 CONTEXT / #1 / 2019


CONTEXT / #1 / 2019 15


CONSAT

JB OCH CONSAT TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB]

Dagen före julafton 2018 somnade Jan-Bertil Johansson, Consats grundare och ägare, in efter ett års kamp mot cancer. Det lilla konsultföretaget han grundat 1986 och format genom åren är idag en växande koncern. Framgången har inte alltid varit självklar och den är förstås inte bara ”JB”:s förtjänst, men hans personlighet och anda har vägt tungt då Consat blivit många kunders, och anställdas, favoritföretag.

D

et här är berättelsen om Jan-Bertil och Consat, och vägen från det första lilla rökiga kontoret på Backa Bergögata till dagens växande, mångfacetterade verksamhet med mer än 200 anställda. Consat har idag tre kontor i Sverige och fler ute i världen, konsulter inom de flesta teknikgrenar, smarta attraktiva tjänster som energieffektivisering och flera framgångsrika produkter. Inte minst ett marknadsledande telematiksystem för kollektivtrafik som vinner allt fler internationella kunder. Det är samtidigt historien om en anda, ett sätt att driva ett företag och vara chef. Jan-Bertil, en av företagets två

16 CONTEXT / #1 / 2019

grundare, har satt sin prägel på verksamheten och tagit Consat genom både ”nöd och lust”, genom finanskriser och växande säljframgångar. Hela tiden med samma stabila mål och genomtänkta företagaranda. Det är berättelsen om en entreprenör och företagsledare som inte bara såg teknik, affärer och siffror. En ledare som nog innerst inne hade minst lika mycket passion för människor som för teknik, för att travestera Consats motto: ”Passion for Technology”. Och det är kanske det som är hörnstenen i det vi idag kallar Consatandan, en företagsanda där de anställda känner att de är viktiga delar av ett framgångsrikt lag och därför, förstås, presterar bättre och ofta stannar kvar i decennier.

Jan-Bertil vid Consats 30-årsjubileum på ChalmersSamma anda och filosofi ligger bakom att Consat inte lämnar kunder i sticket när svåra projekt inte går precis som planerat. Consat är en pålitlig partner som gör rätt för sig. För att göra rätt för sig är inte bara ”schysst” och rätt, det är smart och leder indirekt till nya kundkontakter. Consatandan handlar om goda cirklar helt enkelt, både på inoch utsidan. ETT KÄLLARFÖRETAG PÅ ANDRA VÅNINGEN Det hela börjar år 1986, ett år som i vårt kollektiva minne kanske mest utmärks av två skakande händelser: Palmemordet i februari och Chernobylolyckan i april. Två arbetskamrater på konsultföretaget Caran i Göteborg, Jan-Bertil Johansson och Lennart Jonsson, hade under en tid gått och funderat på att starta något eget. Av allt att döma vantrivdes de inte på Caran men det måste ha kliat i entreprenörsfingrarna för en 18 CONTEXT / #1 / 2019

dag i september sade de ändå upp sig. Consat registrerades hos Patent- och Registreringsverket och startades upp en månad senare. Jan-Bertils änka, Ing-Marie, hade träffat Jan-Bertil bara en vecka innan han sade upp sig från Caran så hon har varit med under hela resan. Ing-Maries dotter från ett tidigare förhållande, Jenny (Fredér), blev snart en del av familjen. JB var noga med att hans son, Christian, från ett tidigare äktenskap och Jenny, verkligen skulle känna sig som syskon. Jenny är idag Chief Business Development Officer på Consat Telematics och Christian är VD för Consat Data. Redan innan JB visste om att han var sjuk hade han börjat lämna över rodret till Consatkoncernens nuvarande VD, Martin Wahlgren. Jenny minns den första tiden i den nya familjen: – Jag och Christian kallade varandra ganska snabbt för bror och syster och

jag tänker aldrig på att vi inte är riktiga syskon. Vi har aldrig gjort skillnad hemma och jag har alltid känt att jag har en mamma, en pappa och en bror. Jag tror att det är ganska unikt i bonusfamiljer, och jag är mycket tacksam att ha fått ha det så här, berättar Jenny. Som så ofta med nystartade företag och entreprenörer blev även Consat en del av den nya familjen Johansson. – Jag brukar säga att Consat är min

”En ledare som nog innerst inne hade minst lika mycket passion för människor som för teknik.”


”Det var då i slutet av 80-talet, Dallas gick på TV och Jan-Bertil var ett stort fan av serien och ”JR”. Vi pratade ofta om senaste avsnittet och det var då jag kom på att Jan-Bertil förstås skulle vara ”JB”. På kontoret på Backa Bergögata.

lillebror, berättar Christian. -Jag har aldrig själv upplevt att Consat tog hans tid ifrån mig men jag fick veta på senare tid att han ibland hade dåligt samvete över det, berättar han. – Ja, Consat var definitivt en del av familjen, säger Jenny - allt från pratet vid middagsbordet och alla attiraljer som paraplyer, väskor och jackor med loggan på - vi var vandrande reklampelare! Framför allt har jag varit stolt och imponerad av framgången och hans ledarstil, berättar hon. Att Christian och Jenny skulle gå in i företaget var ändå ingen självklarhet, även om det råkade bli så, JB var noga med att vi skulle ta vår egen väg, men var mycket stolt och glad att vi trots allt valde Consat, berättar Jenny och Christian.

var ”Satcon”, som stod för ”satellitkonstruktion”, en term som var på modet i mitten av åttiotalet, berättar Christian och Ing-Marie. Men det gick inte igenom hos PRV så då fick det bli Consat istället. Om någon frågar dig vad Consat betyder så kan du - om du inte visste det innan - från och med nu alltså säga ”satellitkonstruktion”, fast kortare och baklänges. JB och Lennart Jonsson skaffade lokaler på Hisingen, på Backa Bergögata. Det var innan CAD tog över ingenjörsvärlden så de små lokalerna dominerades av stora ritbord, den tidens huvudredskap för ingenjörer. Christian och Ing-Marie städade på kvällarna och Jenny kasserade ritningar genom dokumentförstöraren.

SATCON? Först måste man ju ha ett namn när man startar ett företag, och det första namnet JB och Lennart Jonsson testade

INKLUSIVE RESPEKTIVE Det lilla 80-tals-Consat var ett mycket familjärt, långsamt växande företag med kanske 10-20 anställda. JB visade

direkt sina ledaregenskaper med mycket ”teambyggande” gemensamma fester och resor. Claes Ottosson, som började på Consat 1988 och idag är konstruktör på avdelningen Industriteknik, uppskattade festerna och berättar att det redan tidigt blev skidresor till fjällen och att respektive alltid var välkomna att följa med. Claes är dessutom upphovsmannen bakom uttrycket ”JB” som ju rullar snabbare och lättare över tungan än ”Jan-Bertil”… – Det var då i slutet av 80-talet, Dallas gick på TV och Jan-Bertil var ett stort fan av serien och ”JR”. Vi pratade ofta om senaste avsnittet och det var då jag kom på att Jan-Bertil förstås skulle vara ”JB”, berättar Claes. Sedan dess har Jan-Bertil varit Consats egen ”JB”, även om likheterna med Dallas inte rakt igenom sympatiske oljebaron förstås slutar där. Lars Arell, som också började på Consat 1988 och är en av de som jobCONTEXT / #1 / 2019 19


– Vi hade alltid julbord eller kräftskiva, och där var - och är ju fortfarande, respektive bjudna, säger Dan. – Vi var väldigt tighta då, alla kände alla, berättar han. – I perioder tappade man ju kontakten lite när man satt ute hos kund men när jag kom in på kontoret gick jag alltid och pratade med Jan-Bertil - han var alltid positiv, det var kul, och vi hade alltid något att prata om, berättar Dan. – Jag tävlade mycket med motorcykel förr och Jan-Bertil hjälpte ofta till, med lite ledighet då och då och sponsring med prylar att sätta på hojen, säger Dan. Det genuina intresset för människor och JB:s prestigelöshet öppnade många samtal – inte minst om intressen och hobbyer utanför jobbet. – Jan-Bertil sa ju alltid att han gillade att folk brinner, oavsett för vad, det spelade ingen roll om det var ponnyhästar, motorcyklar eller fågelskådning, berättar Dan.

D bat längst på företaget, berättar om sin första Consat-resa: – Alldeles efter jag började gjorde vi en resa till Åre. Och det var första gången jag stod på ett par slalomskidor. I bussen upp sa jag lite oroligt: ”Jag har aldrig åkt förut…” och de sa ”Äh! Det är lugnt! Vi ska hjälpa dig!” … men när vi kom upp på högsta toppen var det ju ingen som ville hjälpa mig, alla bara försvann ner för backarna i full fart! Utom en kollega som hette Sture Alm, som var en skön kille. Han hade också lärt sig åka på äldre dar, berättar Lars. 20 CONTEXT / #1 / 2019

– Efteråt berättade JB med ett gapskratt att först kom Sture åkande försiktigt plogande med rejält brett mellan benen och efter kom jag med exakt samma stil! För det var där och då jag lärde mig, säger Lars och skrattar. FAMILJÄRT OCH KOSKRÄCK Dan Gustafsson, den ende ”ur-consatiten” som var med från allra första början och som jobbar kvar idag, har också varma minnen av de gemensamma resorna och festerna. Och att JB verkligen förstod hur viktiga de var för de anställda.

et var uppenbart att JB:s sociala begåvning med både genuint intresse för människor och teknik och en lite vass humoristisk ton i samtalet, var en verklig tillgång när han som företagsledare och nätverkare byggde upp Consat och fick ”Consatandan” att sätta sig i väggarna. Lars Arell stämmer in. – Ja, han var alltid mån om personalen, intresserad och väldigt generös. Vi fick väldigt fina julklappar när företaget var lite mindre: Kopparkastruller och köksknivar. Och, som sagt, respektive är ju alltid bjudna på julfesten, fortfarande, säger Lars. – Jag har förresten en historia från den första tiden när vi umgicks rätt mycket, berättar Lars och småskrattar lite. – JB och hans fru var och hälsade på mig och min dåvarande fru på Tjörn. Vi hade en liten ladugård och får och hästar. Jag och JB tog en liten promenad och gick genom en kohage… och jag såg på Jan-Bertil att han blev lite tveksam


”Ja, Consat var definitivt en del av familjen, säger Jenny - allt från pratet vid middagsbordet och alla attiraljer som paraplyer, väskor och jackor med loggan på - vi var vandrande reklampelare!” när han såg korna på andra sidan hagen men jag sa ”det är lugnt! Jag har gått här hundra gånger, de bryr sig inte!”. Men just den här gången rusade hela skocken från andra änden av hagen, i full fart, rakt mot oss - då tog han skydd bakom mig! berättar Lars och skrattar hjärtligt. – JB var väldigt trevlig och rolig, med speciell humor – kanske en liten aning elak sådär men alltid på rätt sida gränsen. Han var en väldigt varm människa, säger Lars. TVÅ GRUNDARE, EN KVAR Att ha två ledare och ägare är sällan enkelt. När Consatveteranerna idag tittar tillbaka på 80-talets Consat berättar de att det snart började skava i partnerska-

pet mellan JB och Lennart Jonsson och att de nog hade olika tankar om företagets framtid. – Jan-Bertil och Lennart Jonsson var ganska olika, berättar Lars Arell idag. – De startade ju bolaget ihop men det tog inte så lång tid innan de gick skilda vägar. Vad jag förstod var huvudskälet att Lennart Jonsson ville behålla Consat ganska litet, men Jan-Bertil ville expandera, säger Lars. Så JB köpte ut Lennart Jonsson 1989 och drev Consat vidare själv. – I början av nittiotalet kom lågkonjunkturen, när det var rejäl kris. Vi hade uppsägningar och annat och det var naturligtvis jobbigt, säger Lars. – Men någonting som jag reagerade

på var att… visserligen blev det uppsägningar, men Jan-Bertil slog liksom inte av på takten, jag kände att han på något sätt investerade oss ur krisen. Han fortsatte att köpa datorer och annat och man undrade ”hur vågar han göra detta?”… men han hade ju rätt! Säger Lars. – Man kan säga att vi gick stärkta ur den krisen, men han måste ha varit oerhört pressad. Han rökte jättemycket. Han hade ett stort keramikaskfat , ett sådant man ser på 70-talsfilmer, och det var alltid överfullt! Berättar han. TUFFASTE TIDERNA Med senaste finanskrisen ett decennium tillbaka i tiden kan vår generations kanske svåraste ekonomiska period unCONTEXT / #1 / 2019 21


CONSAT forts.

”Så då tog vi fram ”Polisbrickan”, en mosbricka till väldigt bra pris, för just poliser – vilket resulterade i att vi inom kort tid hade en stor kundkrets i det segmentet och polisnärvaro större delen av dygnet – det hjälpte mycket.”

der början av 90-talet kännas avlägsen. Precis som många andra företag och företagsledare som tog sig igenom den djupa krisen med skyhöga räntor och banker som drog öronen åt sig måste JB ha formats som ledare av att faktiskt ha överlevt stålbadet. Han satsade och investerade när många andra mer eller mindre gick i ide, eller i konkurs, under den svåra tiden. – Det var en orolig tid och många av oss på kontoret hade inte mycket att göra, berättar Lars Arell. – Men vi hade en kund som nu heter Hunter Douglas (fd Swemass) som gör persienner, och där hade vi, som tur var mycket uppdrag. Det var många som kom in från Volvo som fick jobb där med att rita persiennmaskiner. Där hade vi att göra under hela lågkonjunkturen, berättar Lars. – Jag tror att det var jättetufft ekonomiskt under krisen. Jag tror att han hade allt han ägde pantsatt, han måste ha varit otroligt hårt pressad, säger han. I samband med finans- och bankkrisen 1992 gjorde man stora kundförluster och några medarbetare fick lämna företaget vilket inte kändes bra för JB. Men 1994 började konjunkturen vända och man kunde återanställa och starta upp en expansion från en grupp på tjugo ingenjörer, berättar Ing-Marie. 22 CONTEXT / #1 / 2019

– Bankerna var väldigt tuffa, men JB hade en bankkontakt på Bohusbanken (dagens Danske Bank) som trodde på honom och som gjorde det möjligt att låna och hålla det hela flytande, berättar hon. – Det var en personlig relation han fick med Kaj Tiblad som han heter, på Bohusbanken, berättar Christian. – Consat har också i sin tur varit väldigt lojala mot sina banker, berättar Christian. Än idag är Danske Bank en av Consats banker. Företaget fick till och med problem att betala ut lönerna. – Det gick så långt att vi kunde få halva lönen på lönedagen och resten 14 dagar senare, berättar Dan Gustafsson. – Ja, just under den perioden fick ju JB inte själv någon lön, han fick ta lån på banken, berättar Ing-Marie. – För JB var det en hederssak att inte gå i konkurs, säger Claes Ottosson. – Jag minns att han tyckte att alldeles för många satte sina bolag i konkurs för att strax starta upp i en ny skepnad. JB var övertygad om att genom att ta ansvar så får vi ett bättre förtroende i framtiden, berättar Claes. – Han gillade ju bilar och om jag inte minns fel så hade han skaffat sig en Camaro som han faktiskt sålde för att betala personalens löner, säger Claes.

TVÅVÄGSFÖRTROENDE Lars Arell fick flera gånger direkt inblick i JB:s rättspatos, som nu blivit en del av Consatkulturen: Consat släpper inte ett projekt eller lämnar en kund i sticket för att ett projekt går trögt eller misslyckas. Det är rätt och det lönar sig i längden. – Jag jobbade en hel del för Beiersdorf, som tillverkar Nivea och Dubbeldusch, då under 90-talet, berättar han. – De hade en fabrik i Kungsbacka på den tiden. Där hade jag mycket uppdrag med att konstruera maskiner som sorterade korkar och satte korkar på flaskor och sådant, säger Lars. – Och det var svåra korkar, Dubbelduschen kommer jag ihåg särskilt, med ett plastsnöre som lossnade och fastnade överallt. Vi byggde maskiner som krånglade och det var jättejobbigt, men JB gav aldrig upp. Vi skulle hela tiden köra vidare och lösa problemen - och till slut gick det, berättar han. – Tekniken lade han sig aldrig i, utan han gav mig stöd och förtroendet att lösa problemen, berättar Lars. Just att både göra rätt för sig utåt och att inte detaljstyra utan backa upp och visa förtroende för att de anställda löser de tekniska problemen var en röd tråd för JB och är det fortfarande för Consats nuvarande chefer.


CONSAT forts.

”Han sa ofta när vi anställde folk och så att det viktigaste är ju inte vad folk kan, utan det är ju vad man har för inställning.”

Synen på de anställda var likadan – rätt och schysst varar längst. – Det var en period, berättar Dan Gustafsson, jag kommer inte ihåg exakt när, om det var i början av 2000-talet? Då alla företag i Sverige betalade in lite för mycket till pensionsmyndigheten under ett par år. När myndigheten sedan kom på detta och betalade tillbaka pengarna… Det är också en sån grej jag aldrig glömmer – då fick alla anställda tillbaka de extrainbetalade pengarna i form av pensionsförsäkring! Inget annat företag jag har hört talas om har gjort så, säger Dan. – En annan gång på 90-talet berättade han att han satt med revisorn och gick igenom räkenskaperna och de kom fram till att ojoj Consat har gått med bara 5000 kr i vinst, det var inte bra sa revisorn, du måste skära i utgifterna!... Men vad är det här!? ”Har du lagt 100 000 kronor på en skidresa med personalen!?” – De där rör du inte! Sa JB. Personalen är ju det viktigaste vi har! Berättar Dan och ler vid minnet. – Han sa ofta när vi anställde folk och så att det viktigaste är ju inte vad folk kan, utan det är ju vad man har för inställning. CAD kan man lära sig men vill man inte jobba och lära sig nytt kan man ju inte vara konsult, berättar han. FOODTRUCKPIONJÄRER I SYMBIOS MED POLISEN Att vara entreprenör är att testa och satsa på det man tror på. Har man ett stort nätverk kan det dyka upp saker på de mest oväntade ställen och är man modig så testar man. Ibland kan det vara något lite utanför ”det vanliga” och ibland visar det sig vara ett stickspår man kört in på. Sånt är livet. Idag när vi hittar ”foodtrucks” i nästan varje gathörn i stan kan det vara roligt att känna till att även Consat, JB och Christian under en tid var pionjärer bland dessa rullande kök. Och att de till och med själva producerat svensk-konstruerade pizzaugnar visste ni kanske inte? CONTEXT / #1 / 2019 23


CONSAT forts.

Ungefär så här går historien: Någon gång under 90-talet hade JB lärt känna en viss ”Arne” som hade en bensinmack i Länsmansgården. De hade kläckt idén att bygga en rullande korvkiosk som inte bara skulle sälja korv utan även pizzabitar, uppvärmda med en unikt bra svensk pizzaugn som det Consat-relaterade företaget Pibaprodukter lämpligt nog just börjat producera. Alltså bygga, på riktigt, inte bara konstruera… Det är

Consat och Netgroup deltog i Fältstafetten i Slottsskogen under många år. JB skötte alltid korvserveringen och såg till att alla hade det bra.

för övrigt samma företag som idag heter Consat Data. Christian, som i tonåren under ruggiga kvällar i Länsmansgården sålde korv och pizzabitar ur den unika svenska pizzaugnen ”Four Ovens of Sweden”, är som sagt idag VD för just Consat Data… Som kuriosa kan även nämnas att Christian idag även är en riktig grillentusiast. Det som krokigt ska bli måste ju som bekant böjas i tid…

– Korvkioskvagnen som var ”riktigt avancerad”, enligt Christian, hade det svårglömda namnet ”Arnes Goa” och ingen annan korvkiosk på den tiden hade pizzaugn, berättar han med uppenbar stolthet. – Vi stod ju i Länsmansgården, en väldigt spännande miljö att jobba i, skrattar Christian. – Vi hade larm och mobiltelefon men fick snabbt stora problem med vandalisering och så... – Så då tog vi fram ”Polisbrickan”, en mosbricka till väldigt bra pris, för just poliser – vilket resulterade i att vi inom kort tid hade en stor kundkrets i det segmentet och polisnärvaro större delen av dygnet – det hjälpte mycket, berättar han. Även om pizzaugnsföretaget släppt ugnsbyggandet och nu skruvar desto fler datorer, kan man än idag hitta ”Four Ovens Of Sweden”-pizzaugnar i Göteborg. De måste ha varit så bra som reklamen utlovade. – Jag såg en i Torslanda på en pizzeria för inte så länge sedan, säger Christian. – Jag såg en i Olskroken! Skrattar Jenny. TÄTA RÖKRIDÅER JB var under 80- och 90-talet en riktig storrökare som tände nästa gula Blend på stumpen av den förra, och som på så många arbetsplatser låg cigarettröken på Consat tät som den berömda dimman i Lützen. JB:s knökfulla, jättestora askfat är det många gamla consatiter som nämner med en ton av förundran, som om de inte förstår hur man kunde röka och producera så mycket fimpar. – På kontoret på Hisingen var det sex konstruktörer då, när jag började, varav fyra rökte, berättar Magnus Ohlsson som började på Consat hösten 1988 och idag är VD för Consat Engineering. – Jag och Lars (Arell) har gemensam bakgrund, vi flyttade från samma

24 CONTEXT / #1 / 2019


CONSAT forts.

arbetsplats till Consat. Vi började jobba tillsammans ungefär 1985 på en firma uppe i Kungälv som hade ekonomiska bekymmer och som gick i konkurs ett par gånger. Lars började på Consat 1988 och jag stannade kvar ett litet tag till men kom över på hösten samma år. – Man fick liksom slå sig in med machete genom röken på morgonen på kontoret på Backa Bergögata, berättar Magnus och skrattar. Det var inte bara röken som låg tät på kontoret. Även solen har ju sina fläckar och flera anställda berättar om att JB trots sin omtänksamhet och sociala begåvning sällan berättade mycket, eller ens något, om sina planer eller vad som hände i företaget. Och då frodas ju tyvärr fantasier och ibland även oro. – Det var lite hemlighetsfullt, det skojade vi alltid om, skrattar Magnus. Jan-Bertil berättade ju inte så mycket för oss så det gick mycket rykten, säger han. Dan Gustafsson berättar också att en sekreterare sägs ha myntat smeknamnet ”hemlige Bertil” någon gång under 90-talet. – Det var ett tillfälle då det var lite svajigt i konjunkturen i början av 90-talet och han försvann iväg från kontoret då och då och vi undrade, vad håller han på med? Ska han sälja? Så vi satte oss faktiskt i bilen och följde efter en gång – och då visade det sig att han åkte upp till sin odlingslott och grävde och rensade ogräs - och tankarna, säger Magnus och skrattar.

JB

tänkte mycket på viktiga beslut under grävande och promenerande och historierna är många om hur han till och med kunde resa sig mitt under ett möte för att gå ut i kanske 20 minuter då han kände att han behövde tänka igenom något. –Vi kunde sitta i ett stort, allvarligt möte med en extern kund med advokater och allt möjligt och så gick Jan-Bertil plötsligt ut och ”försvann”… han behövde tänka. Kunderna blev förvirrade och tittade undrande på oss…

Där bröt han verkligen konventionerna! Skrattar Magnus. Rökandet lade JB på hyllan 1999 men det var inte lätt och Christian beskriver sin pappa som ”En av Nicorettes bättre kunder”.

”Det som var så grymt med JB var att han hade en förmåga att se möjligheter hos olika individer, så han har inte strävat efter att alla ska vara likadana, det har kommit in en del olika personligheter, om man säger så!”

MER OCH STÖRRE Även om de första konsulterna på Consat framför allt jobbade med fordonsteknik spred JB och Lennart Jonsson kompetensen och anställde konstruktörer inom andra teknikområden. Det har varit en annan hörnsten i Consat-bygget: Lägg inte alla ägg i en korg – olika branscher har olika konjunkturcykler och det är viktigt att som konsultföretag sprida ”riskerna”. – Jan-Bertil hade ju börjat bygga företaget inriktat mot fordonsindustrin men så ville han bredda sig och då var det ju egentligen jag och Lars som la grunden till hela industritekniksidan på Consat, berättar Magnus Ohlsson. – Jan-Bertil hade nog en tanke när han rekryterade mig och Lars. Vi jobbade naturligtvis med konsultuppdrag ute men vi byggde upp den verksamheten inne på Consat, vi var rätt unga men fick väldigt stort förtroende av Jan-Bertil, berättar Magnus. De fick börja offerera mot industrin, och satsningen lyckades. – Efter krisen på 90-talet vände det uppåt och JB började genast anställa folk igen. – Det började mycket folk då, och under hela den här perioden var jag aldrig sysslolös, berättar Lars. 1997 var företaget så stort och ”brett” att Jan-Bertil valde att dela upp Consat i tre olika avdelningar: Fordonsteknik, Industriteknik och El & System. Magnus Ohlsson blev chef för Industriteknik, Dan Gustafsson för Fordon och Martin Wahlgren, som idag är VD för Consatkoncernen, fick leda El & System. – Vi undrade nästan, hur stora ska vi bli? Det var nyanställningar konstant, säger Lars Arell och skrattar. I och med att JB delegerade ansvar för olika teknikområden tog de områdesansvariCONTEXT / #1 / 2019 25


Den omtalade ”konferensresan” till Rüdesheim, med respektive så klart. Flera av dessa första anställda har stannat kvar på Consat hela sitt yrkesliv.

26 CONTEXT / #1 / 2019


JB


Härliga händelser vi minns när vi tänker på JB! ”Det var ett tillfälle då det var lite svajigt i konjunkturen i början av 90-talet och han försvann iväg från kontoret då och då och vi undrade, vad håller han på med? Ska han sälja? Så vi satte oss faktiskt i bilen och följde efter en gång – och då visade det sig att han åkte upp till sin odlingslott och grävde och rensade ogräs - och tankarna” säger Magnus Ohlsson och skrattar

”När jag skulle vara chef och jag och JB var ute på kundmöten ibland tänkte jag att ”nu ska jag vara chef”, så jag tog på mig kostym, men det gjorde ju inte han för det var inte hans grej… och då hände det ju att folk trodde att det var jag som var chefen, det tyckte han var kul.” säger Dan Gustafsson och skrattar

”JB och hans fru var och hälsade på mig och min dåvarande fru på Tjörn. Vi hade en liten ladugård och får och hästar. Jag och JB tog en liten promenad och gick genom en kohage… och jag såg på Jan-Bertil att han blev lite tveksam när han såg korna på andra sidan hagen men jag sa ”det är lugnt! Jag har gått här hundra gånger, de bryr sig inte!”. Men just den här gången rusade hela skocken från andra änden av hagen, i full fart, rakt mot oss - då tog han skydd bakom mig!” berättar Lars Arell och skrattar hjärtligt

28 CONTEXT / #1 / 2019

ga på många sätt över ”stafettpinnarna”. Även om JB hela tiden fanns med och backade upp, och tog alla tunga strategiska beslut gav han dem en ovanligt stor frihet att forma sina verksamheter, vilket i sig förstås var en förtroende- och lojalitetsskapande handling. -När jag gick in som avdelningschef -97 var han kanske lite kontrollerande i början men det blev allt mindre… när jag blev VD för Engineering 2009 fick jag jättestort förtroende att driva verksamheten, berättar Magnus Ohlsson. Finanskrisen 2008-09 gjorde att Magnus Ohlsson fick hoppa rakt i ”djupa änden av bassängen” som chef för Consats största bolag och det blev en tuff tid. Han såg snart att företaget skulle bli tvunget att säga upp flera anställda, något som alltid varit en sista utväg på Consat. JB ville först kämpa på men gick med på neddragningarna när Magnus visade siffrorna. –Började det gå dåligt så fattade han det direkt, han hade ju drivit företaget själv, berättar han.

A

tt kliva upp som chef för fordonsavdelningen var ingen självklarhet för Dan Gustafsson och han trivdes inget vidare. – Han frågade mig en gång om jag ville ta ett chefsjobb men då tackade jag nej… så gick det något år och någon slutade och han frågade igen och jag provade. Hade jag inte testat hade jag kanske varit bitter idag? Berättar Dan. – Men jag trivdes inte alls som chef! Jag tappade bort allt om teknik… Jag saknade det tekniska och blev besviken många gånger när jag gjort upp med kunder att ha en konsult ledig för uppdrag och så blev det inget. Det var ofta så, och jag kände mig sviken, berättar han. Att chefskap inte sitter i kläderna visade JB, med sin informella stil.

– När jag skulle vara chef och jag och JB var ute på kundmöten ibland tänkte jag att ”nu ska jag vara chef ”, så jag tog på mig kostym, men det gjorde ju inte han för det var inte hans grej… och då hände det ju att folk trodde att det var jag som var chefen, det tyckte han var kul, säger Dan och skrattar. Efter bara ett år som chef för Consats dåvarande fordonsavdelning gick Dan tillbaka till konsultjobbet. Det var inga problem och Jan-Bertil var förstående. Martin Wahlgren sökte jobb på Consat efter att ha gått ut högskolan i Halmstad som utvecklingsingenjör våren -95. Det var lite trögt på arbetsmarknaden så en nyexaminerad ingenjör fick skicka flera ansökningar till olika bolag. – Då såg jag en Consatannons i GP tror jag att det var, som jag svarade på, berättar Martin. – Jag hade redan varit på flera intervjuer, bland annat på ett ställe där ägarens skinande Mercedes 500SL stod på parkeringen utanför men när jag i intervjun berättade vad jag ville ha i lön så fick han gå ut och ta lite luft för han blev så chockerad av mina lönekrav! Sen kom jag till JB på intervju – det var totalt annorlunda. JB tyckte ju alltid om att prata med folk och han var nyfiken. Det som var fräckt var att han där, i sitt väl inrökta rum, skrev ner vad han ville erbjuda mig i lön på en lapp och knuffade över den till mig. Han hade höjt lönen som jag önskade, berättar Martin med ett leende. – Och på det sättet köpte han ju mig under flera år! – Det var ju ett smart trick, som jag faktiskt aldrig själv har tillämpat, skrattar Martin lite förläget. Martin hamnade ute som konsult på Volvo Cars under en tid. – Sen började JB inse att han visst hade anställt 5-6 stycken mjukvaru- och elektronikutvecklare och så insåg han att ”det där kunde ju inte han sälja in”. Jag


CONSAT forts.

tror att han frågade de andra om någon av dem ville bli chef för det som skulle bli El & System men det var det ingen som ville bli tror jag, och så frågade han mig. Jag fick starta upp en grupp, parallellt med mitt andra jobb, berättar Martin. – Jag såg ju mig själv som en utmärkt konstruktör och så fick jag testa det här, berättar han. – Jag fick verkligen förbereda mig inför varje säljsamtal… men det gick bra. Och det gick bra att anställa folk. – Jag och Magnus skulle göra en jobbannons ihop, kommer jag ihåg, och vi kände ju inte varandra så det började lite stelt, men vi fick 200 sökande på en fruktansvärt ful och tråkig annons! Jag låg i sängen och betygsatte folk och valde ut vilka jag skulle träffa – det var ju på den tiden man skickade in ansökningar på papper. Det blev mycket papper! – JB gav ju oss ett ofattbart stort förtroende, helt crazy. Magnus hade ju jobbat några år men jag var ju ganska ny och så fick man driva det där efter eget huvud, helt otroligt om man tänker på det, berättar Martin. – Sen har ju JB alltid funnits där. Han har alltid velat ha sista ordet men använt det väldigt sällan. Han var alltid grymt engagerad och ganska väl insatt, säger Martin. – Det som var så grymt med JB var att han hade en förmåga att se möjligheter hos olika individer, så han har inte strävat efter att alla ska vara likadana, det har kommit in en del olika personligheter, om man säger så! Säger Martin och skrattar. – Att prata med alla signalerar ju saker också. När JB småpratade och fikade med folk så påverkade det hela företaget, berättar Martin. – När jag flyttade hem från USA och började på Consat Telematics, sa han att ”det första du ska göra är att gå igenom alla anställdas bilder och lära dig vad de

heter, sen ska du gå runt och prata med alla - sen ska du gå igenom alla projekt och lära dig om tekniken.” Det var det viktigaste, säger Jenny stolt. JB:s prestigelöshet och hygglighet är förstås en viktig del av Consatandan. – Det finns ju även de som känt att de inte passade som chef, som Dan, berättar Martin Wahlgren – då kan de kliva ner och fortsätta som förut och jobba. Det sågs och ses inte som ett fundamentalt misslyckande eller så, säger han. – Och om vi gemensamt fattat ett beslut om att köra ett projekt som inte blir så lyckat så hänger man inte någon och ältar att någon gjort fel. Har vi bestämt oss för att köra tar vi ansvar för det. Vi letar inte syndabockar, säger Martin. NÄTVERKANDE OCH NETGROUP När detta skrivs har Netgroup, ett ”samarbetsbolag” som skapades av ett antal leverantörer till fordonsindustrin, just firat sitt 20-årsjubileum. Idén till Netgroup kom från Jan-Bertil och Tommy Bergh, en gammal Carankollega. – Det var inköpschefen på Volvo Cars som sa till oss och de andra att ni är för små för oss att ha att göra med, berättar Martin. – Men då pratade JB och Tommy Berg ihop sig och samlade ihop ett antal små underleverantörer – och plötsligt var Netgroup med på den utvalda leverantörslistan, redan innan bolaget fanns! Berättar han. Tommy Bergh blev VD för det nya bolaget som ”frontade” medlemmarna mot Volvobolagen. Att samarbeta snarare än konkurrera för att tillsammans bli en stor och stabil leverantör till jättar som Volvo är kanske inte så uppseendeväckande idag men 1999 var det inte så vanligt. För JB som var en nätverkare av naturen måste svaret nästan ha känts självklart. – JB hade alltid väldigt högt anseende bland andra i branschen, berättar

Martin. En perfekt utgångspunkt när man vill samla och ena olika företag och intressen. – Netgroup är ju idag största leverantör till Volvo Cars. En handfull små leverantörer som samarbetar och tillsammans blir den största! säger Martin stolt. – Han gick alltid hem hos kunderna, berättar Lars Arell. De tyckte att han var både kompetent och trevlig. Man märkte när vi var ute på kundbesök att han förstod allt kunderna sa, han var ju konstruktör och hade suttit på Volvo och ritat motorblock - och ändå var han så bra på ekonomi och sådant, berättar Lars. – Det är ju möjligt att han inte var lika mycket konstruktör som entreprenör, när man tänker efter, berättar Lars och skrattar. – Han var slipad och så smart. Och han skötte kontakten med de olika Volvobolagen så bra. När det var goda tider var det många konsultföretag som liksom roffade åt sig, det gjorde inte Consat. När de svåra tiderna sedan kom i senaste krisen, 2008, och många fick ta hem sina konsulter så fick vi vara kvar, berättar Lars. ORGANISKT, OCH MODIGT Jan-Bertil valde oftast anställda med entreprenörsanda som vågade satsa och expandera till Consats chefsposter, även om nästan varje större satsning skett först efter en hel del eftertanke. Det fanns också en långsiktighet och ihärdighet som visade sig löna sig många gånger. – Han var alltid väldigt stolt över att det här har vi byggt själva, berättar Martin. – Vi har inte köpt upp företag – vi anställer ju människor för specifika roller, säger han. – Och JB gav sig inte bara för att det blåste lite, berättar han. – Han hade ett tålamod och en enträCONTEXT / #1 / 2019 29


CONSAT forts.

genhet och han vågade prova nya saker – som när vi tog över (gruppen som idag är) Telematics från Volvo Bussar. Han har vågat, berättar han. – Alwin Bakkenes, en listig holländare som är grymt slipad på att göra affärer och hade insikt i de olika volvobolagen, och dessutom var europachef för Wireless Car… såg att det var lite motigt för Volvo Bussar då, runt 2005. Han lyckades övertyga deras vd att lyfta ut hela utvecklingsgruppen och outsourca den verksamheten på oss, berättar Martin.

C

onsat Telematics, som det nya bolaget senare fick heta, var lite mer komplext att hantera så där lade JB lite mer energi, berättar han. – Telematics är ju ett ”no limits” företag! Berättar Martin med uppenbar entusiasm. – Jag pratade ju mycket med personalen på det som hette VMS på Volvo då, berättar Christian Johansson. – Det var lite av en euforisk stämning, de upplevde det nog som väldigt positivt att komma över till oss, säger han. – Han hade en förmåga att se någonting i både människor och business, att ta de riskerna, det har aldrig varit någon begränsning att ta risker, berättar Christian. Att JB vågade satsa i tuffa tider är alla överens om. Under motgångarna på 90-talet tvekade han inte att investera i dyr utrustning om det var viktigt för verksamheten. – Det var ju dyrt med datorer på den tiden! Berättar Magnus Ohlsson. -En dator kostade kanske 150 000 kr då. Om jag inte minns fel kostade vår första elektrostatplotter som kunde skriva ut ritningar, någon gång 1990-95, 250 000 kronor - det var oerhört mycket pengar! Han vågade satsa, säger Magnus med beundran i rösten.

30 CONTEXT / #1 / 2019

– Privat var han mycket mer försiktig. Så är ju vi människor - vi är inte riktigt desamma på jobbet som vi är hemma, så är det nog för alla, säger Ing-Marie. PERSONLIG TILLVÄXT Rollen som ledare och publik person var inte helt lätt att axla för 80- och 90-talets Jan-Bertil. Berättelserna om långa jobbiga ”tysta minuter” mitt under anföranden och tal till företaget är många. Men JB växte in i rollen och så småningom blev det allt färre konstiga pauser och allt bättre flyt. Och den naturliga pondusen hade han. Man lyssnade på honom. Han var kanske en typisk ”svensk” företagsledare. – JB var aldrig någon som slog på stora trumman och försökte framhäva sig själv, han höll låg profil, berättar Lars. – När vi hade de första personalmötena här i Partille på 90-talet kunde ju JB stå och prata och helt plötsligt sluta för att det var lite jobbigt att prata inför folk. Då kunde han stå där tyst i en minut som kändes som en kvart, minst… Jämför det med 30-årsfesten för några år sen då han ”ägde” showen! Säger Martin. – När företaget växte tog han hjälp av Rino [Wennerholm] som jobbar med företagsutveckling för utvecklingsmöten och workshops – det funkade ju bra, berättar Magnus Ohlsson. Men en gång tog han in en gammal officer istället och det gick käpprätt åt h-e, skrattar Magnus. – JB har ju rekryterat en viss sorts människor och det funkade inte alls på oss att ha en officer som pekade med hela handen. Hur han fick det jobbet vet jag inte! JB:s arbetsrum, platsen för otaliga samtal och möten var en borg av ”organiserad oordning”. – Jag och Martin stod och rensade på Jan-Bertils rum nu för ett tag sedan, berättar Magnus Ohlsson, 7-8 månader efter JB:s bortgång.

– Det var gamla årsrapporter och saker… men vi hittade en rolig sak: Den första Consatpärmen! Den första pärmen hade register och det var välskrivet… misstänkt välskrivet. Det visade sig ju efter lite handstilsanalys att det var Lennart Jonsson som skrivit den pärmen. Han var nog den ordningsamme, säger Magnus och skrattar över minnet. ATT LÄMNA ÖVER Planerna på att trappa ner och ”lämna över” Consat påbörjades redan innan Jan-Bertil blev sjuk. Ing-Marie började spela golf och JB sa att börja du så hakar jag på sen. Han kom alltid hem klockan 5 varje dag men på kvällspromenaderna i skogen funderade han nog en del på jobbet. Det dröjde till 2016 innan han fick lusten att backa tillbaka lite och uppskatta sitt nya intresse med golfresor berättar Ing-Marie. 2016 tog så Jan-Bertil beslutet att börja lämna över till en ersättare. Valet föll på Martin Wahlgren, som de senaste åren med otroligt driv och entusiasm lyckats ta Consat vidare in i en tid av sociala medier, konnektivitet och marknadskrav på högre profil och synlighet, men ändå utan att släppa ”Consatandan”. –Den jobbiga tiden när han dog… det är en stor saknad, berättar Magnus Ohlsson. – Men det jobbigaste var när han var sjuk och man visste hur det skulle gå. Och vi var tvungna att förbereda oss och företaget, berättar han. –Men vi fortsätter som förut. Christian har ju aktiemajoritet och sitter med i alla styrelser, det är uttalat att det ska fortsätta som förut. Alla har hittat sina platser. Martin är perfekt som VD och som ansiktet utåt, säger Magnus. EVIG EXPANSION -I ledarskapet tror jag han valde ut personer som gillade entreprenörskapet, för det gjorde ju han också. Han omgav sig


”Men det jobbigaste var när han var sjuk och man visste hur det skulle gå. Och vi var tvungna att förbereda oss och företaget.” CONTEXT / #1 / 2019 31


”Då sa han ”jag pratar med folk”… han satt inte still på sitt rum, han var alltid runt och pratade med alla.”


CONSAT forts.

med människor som var entreprenörer, som gillade att expandera, säger Magnus Ohlsson. – Han kunde grunna på beslut oerhört länge men ändå ta snabba beslut när det behövdes. Som i Stockholm, när vi fick möjligheten att ta över anställda från ett företag som gick i konkurs som vi arbetat med… Helt plötsligt kom han över från sitt kontor till mig och sa att ”vi kanske ska ta möjligheten att starta upp i Stockholm, kan du tänka dig att göra det?… Jag hade ju två små barn och fick ju ta med frågan hem, och fick ja”. – Det beslutet tog vi på två dagar, berättar Magnus. Magnus pendlade sedan till Stockholm tre dagar i veckan för att starta upp det nya kontoret. – Det tog ju tid, vi startade 2006 och de fem första åren gick det sådär. Det tog åtta-nio år innan det vände. Där såg man Jan-Bertils långsiktighet. Han gillade Stockholm och det visade sig ju att det var rätt – nu går det som tåget där uppe, berättar Magnus. – Vi är dömda till evig expansion – man ökar eller minskar, det finns liksom inget ”lagom”. Det har JB också sagt, berättar Martin Wahlgren. – Att det alltid funnits den här friheten här, har ju medfört att man har känt att det gått att bygga upp någonting… jag pratade om att vi skulle omsätta en miljard för ett tag sen och det tyckte ju många var lite tokigt, men nu kommer vi nå över 300 miljoner så det känns ju inte helt omöjligt… Säger Martin Wahlgren och skrattar. – Consatbolagen redovisas på ett transparent sätt så man kan se varje bolags resultat som om det var ett helt fristående bolag, och det är ju en sak som kan göra det lite pressande att vara chef här. Samtidigt finns det ju inga egentliga begränsningar på vad man kan åstadkomma – ingen säger att ”nänä ni får inte bli fler än 25 personer” - är det

någon som är på hugget så är det noll begränsningar! Säger Martin. – Vi vill ju växa och bli stora men vi vill göra det med kvalitet, berättar han. -Vi kan ju vara smånöjda en kort stund men vi alla vill ju alltid göra jobbet bättre… jag kan inte lova att JB har sagt exakt så, men det är liksom utmärkande för hans anda, säger Martin. MOT SOLNEDGÅNGEN Sjukdomen kom som en blixt från klar himmel. – Vi var på en golfresa 2017, och han var hur frisk som helst. Och så tre dagar efter att vi kom hem fick han influensaliknande symptom, berättar Ing-Marie. – Han hade ju aldrig feber eller var förkyld annars. Men vi tänkte att det är vanligt att man åker på något när man är ute och reser, speciellt med flyg, men det gick inte över och han blev tröttare och tröttare. De tog prover, och så uppdagades det att han hade cancer… det kom som en chock, säger Ing-Marie. Trots tuffa behandlingar var han mycket på jobbet, det skingrade nog tankarna. – Så sent som i november 2018 frågade jag ”hur vet du hur bra det går för Consat?”, berättar Ing-Marie. – Då sa han ”jag pratar med folk”… han satt inte still på sitt rum, han var alltid runt och pratade med alla, berättar Ing-Marie. – Det var ändå bra att han kunde vara trygg med Consat och med mig och att han kunde koncentrera sig på att hålla sig så frisk som möjligt, han kämpade idogt med att vara ute och gå in i det sista, berättar Ing-Marie. –Vi hade ändå lång tid på oss för överlämnandet och fick höra hans tankar om företaget, personer, om framtiden och alla detaljer, så vi blev väldigt insatta i hur han tänkte och vad han ville, berättar Christian och Jenny. – Det fanns ju som sagt aldrig något krav om övertagande utan endast en

önskan där var och en fick ta sitt egna beslut. Man kom snabbt till insikt när det gäller projektet Consat att trots pensionsålder så fanns det egentligen aldrig något slutmål eller destination på resan och det är väl också det som definierar ett livsverk, säger Christian. – Att ta över stafettpinnen, om än tyvärr alldeles för tidigt, och föra detta vidare var därför heller aldrig något svårt beslut att ta. Vidare står vi dock ödmjukt inför det faktum att utan all fantastisk personal, ledare, VD:ar och styrelsemedlemmar så hade det varit en omöjlig uppgift att anta. Det sammanfattar ju också väldigt bra det pappa så starkt stod fast vid, att personalen ÄR företaget, berättar Christian Den sista tiden var förstås oerhört tung för både familj och vänner/kollegor som kanske följt JB i över 30 år. – Jag tycker det varit hedrande och fantastiskt att få vara med på hela resan från Consats start. Jag är mycket stolt över detta, säger Ing-Marie. – Den glädje som det varit att leva med JB och alla trevliga stunder vi haft i familjen är ovärderliga, berättar IngMarie. – Det har varit mycket roligt, och få tråkiga stunder, säger Dan om sin tid med JB och Consat. – Jag skrev några mail men vad ska man säga? Vad säger man till en människa man tycker om som man vet ska dö? Säger han och tystnar. – Jag hörde häromdan från Ragnar (Hallgren, chef för avdelningen Connected på Consat Engineering)… han sa: ”Jag saknar Jan-Bertil. Han hade alltid något positivt att säga”, berättar Dan, och tittar ut genom fönstret.

CONTEXT / #1 / 2019 33


THE CONSAT JOURN CONSAT grundas! 1986

Ingenjörer inom materialhantering & specialmaskiner anställs

1988

Bank- & finanskris #1 Första kundförlusten

1992

45 ingenjörer leder till uppdelning i 2 avdelningar MEK & EL med egna ledare

Expansion startar från 20 personer

1994

Första uppdraget från Volvo Bussar, MecoPak,Forbo Forshaga

1995

1997

Första ingenjörerna inom elektronik/ mjukvara anställs

Flytt av kontoret från Backa Bergögata till Ögärdesvägen

Consat utvecklar telematik för James Bondbilen i Casino Royale ADES bildar eget bolag Consat SES Kontor i Kanada

Consat utvecklar C30 Electric som sen visas i Paris

2010

Kontor i USA San Diego

Consat Engineering AB får ny VD

2009

2008

Telematik bildar eget bolag Consat Telematics AB

Consat Do Brazil

Maj Anställning av Alpha Swedenpersonal i Stockholm efter konkurs

2007

2008/2009 Bank- & finanskris #3

2006

September Invigs kontoret i Solna

Bondbil

C30

ATUQ-1

Morgan

CQV 360 lanseras

2011 Första uppdraget från Volvo Bussar, MecoPak,Forbo Forshaga

34 CONTEXT / #1 / 2019

2012

Consat DI karriärföretag 2013

2013

Consats egna fordonsplattform MX4

Consat DI karriärföretag 2014

2014


NEY 1986 TIL TODAY Netgroup bildas av (JB + Tommy Bergh) för att säkerställa leveransen till fordonsindustrin

JB lämnar över till ny ledare på Fordonsteknik

1998

1999

Vinstandelsstiftelsen skapas

Första visionprojektet

Consat köper vår första 3D-skrivare

Consat är med och utvecklar Volvos konceptbil YCC

Volvo Bussar outsourcar Telematikutveckling till Consat 8 personer

Konceptbilen YCC presenteras på Geneva Motorshow

2005

2000

2004

Maj Invigs kontoret på Lindholmen

Första certifiering ISO 9000

110 ingenjörer

2003

Fixturlaser blir kund

2001

Bank- & finanskris #2

Consat börjar med Artificiell Intelligens inom Vision

Omsättning 110 miljoner bruttoresultat 5,5 miljoner

Kontor i Sydney Kontor i Norge

Consat DI karriärföretag 2015

2015

Consat karriärföretag 2016

2016

Consat karriärföretag 2017

2017 B-Line

Consat Data officiell IT leverantör till Partille och Gothia Cup

Martin Wahlgren blir Consats nya VD

Consat karriärföretag 2018

2018

Consat vinner Årets Employer Brandingbolag 2019 Consat karriärföretag 2019

2019

Elektronik & System blir Connected

Top 3 i västsverige bland studenter

Vinner prestigeaffär i Sydney

Consat Innovation Partner bildas ATUQ-2

CONTEXT / #1 / 2019 35


CONSAT AB

ATT FÖRVALTA JAN-BERTILS

ARV ÄR EN ENORM

UTMANING TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO ALICE JOHNSSON

Ulf Johansson var tonåringen som mönstrade på ett skepp och aldrig mer skulle sätta sin fot i en skolsal, men som via Göteborgs Tekniska Institut hamnade på Volvo, jobbade med Triple & Touch, eventfixare åt ett av världens största fordonsbolag och sedermera entreprenör. En mångsysslare som inte tvekade när vännen JanBertil Johansson hörde av sig och frågade om han ville efterträda honom i rollen som styrelseordförande för Consat AB. 36 CONTEXT / #1 / 2019

D

et kan ses som väntat att en maskinintresserad pojke med en pappa som är professor vid institutionen för teknisk mätteknik på Chalmers en dag själv kommer att studera på skolan. Men så var inte fallet för Ulf Johansson. I skolan hade han svårt för att lära sig. Inte minst eftersom han har dyslexi, och det gick många år innan han fick det stöd han behövde. – Som tur var fick jag i högstadiet världens bästa lärare som insåg att jag inte alls var korkad – vilket jag ju inte är – och som också fick mig att börja läsa. Trots vändningen i slutet av grundskolan hade Ulf bestämt sig för att aldrig mer sätta sin fot i en skola. Istället gick han till sjöss, blev motorelev på ett fartyg och fann sig som 16-åring snart mitt i inbördeskriget på Cypern 1974. En omvälvande upplevelse för en tonåring, men trots allt inte det som i slutändan

fick honom att återvända till fastlandet. – När jag kom hem efter ett par månader, efter att ha jobbat nätter nere i maskinrummet och sovit på dagen, hade jag kommit till insikten att jag inte ville bli en av de nedgångna motormännen när jag fyllde 35.

”Vi lever i en allt mer komplex och rigid värld nu, konkurrensen kommer att öka men eftersom många av våra ben står starkt ekonomiskt kan vi balansera hela koncernen på dem när det börjar blåsa.”CONSAT AB forts.

”Efter att Consat köpt in sig i ett av Ulfs företag 1995 fick han och Jan-Bertil en ny professionell relation som fördjupades när Ulf klev in och hjälpte till med uppbyggnaden av Netgroup.” Det blev således, efter ytterligare några vändor på havet, till slut maskiningenjörsutbildningen på Göteborgs Tekniska Institut, GTI, för Ulf Johansson. Efter det började han arbeta på Volvo Cars. Han var dock inte den bästa ingenjören och blev förflyttad till en roll som administratör. Ett byte som han konstaterar var ”min lyckas lott”. Inte bara för att det var arbetsuppgifter som passade honom bättre, det kom också i helt rätt tid. – Volvo växte enormt under den här tiden och de byggde ut och anställde massor med personal och min uppgift blev att slussa in dem på rätt plats. Jag fick snabbt en roll direkt under ledningen, gjorde en exempellös karriär och blev uppmärksammad inom företaget, säger Ulf. FRÅN INDUSTRIN TILL FESTIVALER OCH TURNÉER År 1983, vid ett av hans byten av jobb inom Volvo, kände Ulf att det inte räckte med att bara bjuda på kaffe för att tacka av sina gamla kollegor. Det behövdes underhållning också. Av en slump sprang han på Lasse Kronér, som då var gatumusikant, som stod och spelade på sin gitarr i gallerian Arkaden i centrala Göteborg. Ulf frågade Kronér om han ville spela på hans kaffekalas (det ville han) och blev senare introducerad för de andra medlemmarna 38 CONTEXT / #1 / 2019

i Triple & Touch. Det blev början på en professionell relation där Ulf följde med på turnéer, men också en vänskap som varar än idag. Under samma period gjorde Ulf sig även ett namn som eventfixare med stora internationella uppdrag. – Det största var ”Innovation days” för General Motors där koncernens bolag samlades för att visa innovationer för varandra. Vi anordnade festivaler i Italien och Tyskland med flera tusen högt uppsatta personer inom GM vilket innebar ett enormt sekretess- och säkerhetsarbete. Även om han lockades av tanken att fortsätta inom eventbranschen valde Ulf att avsluta den delen av sin karriär för att fortsatt kunna driva de företag han startat. Dessutom jobbade han fortfarande på Volvo och sedermera Caran. På Caran lärde han känna JanBertil Johansson som några år senare grundade Consat. – Vi kände inte varandra jättebra då, men jag vet att Jan-Bertil tyckte att jag var något av en udda kuf, säger Ulf med ett skratt. För honom är ”udda” en komplimang och han har till och med hållit ett föredrag på TEDx i Vasa med titeln ”Odd is good”. I sitt anförande pratar Ulf om vikten av att våga gå sin egen väg för att komma på nya lösningar, och om hur man som ledare, genom att

diskutera och lita på sina anställda, når framgång. För Ulf är det inte skillnad på en vd, medarbetare eller musiker, utan alla får samma öppna bemötande. Något han lärt sig av professor Peter Kostenbaum som han studerade hos i Minneapolis, Minnesota. – Kostenbaums teori handlar om att utveckla sitt inre för att kunna leda andra och han brukade säga att ”där människor växer, växer också vinsten och aldrig tvärtom”, och då syftade han inte på pengar. Du kan visserligen nå ekonomisk framgång genom att bara fokusera på pengar, men det är inte säkert att det är lönsamt i längden. TROR PÅ CONSATS STABILITET Idag är Ulf Johansson en serieentreprenör som har startat, drivit, sålt och lagt ner mer än tjugo företag och haft flertalet styrelseuppdrag, och har byggt upp ett stort internationellt nätverk. Efter att Consat köpt in sig i ett av Ulfs företag 1995 fick han och Jan-Bertil en ny professionell relation som fördjupades när Ulf klev in och hjälpte till med uppbyggnaden av Netgroup. Snart tillfrågades Ulf av Jan-Bertil om att även sitta i Consat Engineerings styrelse. Efter tio år i Consat Engineerings styrelse, varav fyra som ordförande, fick Ulf lämna sitt uppdrag när Jan-Bertil 2007 valde att ändra om i bolagsstyrelsen. De behöll kontakten och det


var inget svårt beslut att tacka ja när Jan-Bertil frågade om han ville komma tillbaka. Att åter kliva in som styrelseordförande efter sin väns tragiska bortgång förra året är en känslosam upplevelse för Ulf som med värme minns sitt arbete med Jan-Bertil. – Det är som med alla separationer där döden kommer in, det blir emotionellt. Och inte bara för att vi har haft en personlig relation. När man har en person som så bra har byggt upp Consat, som varit omtyckt utan att stå i rampljuset och istället låtit andra synas, att förvalta det arvet är en enorm utmaning. Men att jobba med utvecklingen av företaget, det är något som vi alltid har pratat om – att vi är här för att göra

affärer. Det var de härligaste stunderna vi hade, jag och Jan-Bertil. Det var alltid lustfyllt när vi gjorde affärer. Trots en oviss framtid där en lågkonjunktur är på ingång ser Ulf med optimism på kommande år och menar att Consat, tack vare de olika dotterbolagen, står bättre rustade än branschkollegorna. – Vi lever i en allt mer komplex och rigid värld nu, konkurrensen kommer att öka men eftersom många av våra ben står starkt ekonomiskt kan vi balansera hela koncernen på dem när det börjar blåsa. Naturligtvis måste vi utveckla oss och inte minst våra internationella affärer även utanför Consat Telematics. Men, det är på gång, det kommer.

ULF JOHANSSON Ålder: 61 år Familj: Hustrun Britta, tre barn och sju barnbarn Bosatt: Särö Fritidsintressen: Krabbfiske, segling, vandring (Ulf har bland annat vandrat till Falsterbo), musik och framför allt opera, matlagning och jakt.

CONTEXT / #1 / 2019 39


NETGROUP – 20 ÅR AV GEMENSAMMA

FRAMGÅNGAR Netgroup är ett av Sveriges största ingenjörsbolag inom fordon som samtidigt drivs i samma entreprenörsanda som ett litet nischat bolag. Medgrundat av Jan-Bertil Johansson för att säkra Consats framtid inom fordonsbranschen har Netgroup, när bolaget nu firar 20 år, vuxit till att bli en av svensk fordonsindustris viktigaste partners. TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO SUMITRA

D

et var i slutet av 1990-talet som Volvo Cars bestämde sig för att se över vilka bolag de samarbetade med. En lista på 40 godkända företag som levde upp till högt satta krav skulle tas fram och utgöra fordonstillverkarens fortsatta tjänsteleverantörer. Det som efterfrågades var stora och säkra leverantörer som besatt både bred och nischad kompetens. Consats grundare Jan-Bertil Johansson och Tommy Bergh, som grundat Cross Design, insåg att deras respektive företag som små aktörer låg i farozonen för att hamna utanför Volvo Cars lista. De började då, som sanna entreprenörer, att skissa på en ny lösning. – De diskuterade hur ett nätverk av mindre företag skulle kunna konkurrera mot de stora bjässarna om Volvos uppdrag och idén om Netgroup föddes. När Volvo sedan presenterade sin lista

40 CONTEXT / #1 / 2019

fanns Netgroup med, trots att företaget ännu inte ens fanns. De fick springa och köpa ett bolag fortast möjligt och starta upp verksamheten. Det är det typiska entreprenörsdrivet, man hittar lösningar som fungerar på marknaden, säger Per Skogum, vd för Netgroup. Idén om Netgroup hörsammades och utöver Consat och Cross Design anslöt en handfull bolag snart till konstellationen som succesivt har vuxit till dagens fjorton bolag. – Vi tittar ständigt på nya potentiella bolag som passar in hos oss och som kan stärka vårt erbjudande. Men, det är inte lätt för företag att bli en del av Netgroup, vi tar bara in kvalificerade medlemmar med en tydlig nisch, säger Per Skogum. STÅR STARKT NÄR DET BLÅSER Genom att flera mindre och nischade företag gått samman kan Netgroup erbjuda sina kunder både en enorm

NETGROUPS NÄTVERK Consat Cross Design Acorn Technology Aspinova Combine Conmore Essiq Forma Ingenjörsbyrå FS Dynamics Got Design AB inContext Infotiv PE Geometry Statistikkonsulterna

14 BOLAG


VD Per Skogum på operascenen när Netgroup firar 20 år.

”De olika bolagens nischade kunskaper kan paketeras på ett sätt som passar varje specifikt kunduppdrag och ett uppdrag kan innefatta allt från ett till flera av nätverkets medlemmar.” kunskapsbredd, och en svårslagen spetskompetens. De olika bolagens nischade kunskaper kan paketeras på ett sätt som passar varje specifikt kunduppdrag och ett uppdrag kan innefatta allt från ett till flera av nätverkets medlemmar. Netgroup blir en marknadskanal för medlemsbolagen. – Vårt erbjudande är komplett. Vi har 14 väldigt starka entreprenörsdrivna kompetensbolag som tillsammans bildar en stabil bas som vi kan bygga vårt erbjudande på, säger Per Skogum och utvecklar: – Eftersom det handlar om 14 aktiebolag som även agerar på marknaden som separata bolag utanför Netgroups erbjudande måste de hela tiden vara på tå för att inte tappa sin konkurrenskraft. Något som i slutändan stärker vårt gemensamma erbjudande. Vår

styrka ligger i att vi har spetsen, hungern och dynamiken. Att erbjudandet är starkt, och att Netgroup är en aktör att lita på, blev tydligt under finanskrisen 2008. Lågkonjunkturen slog hårt mot många branscher och företag, och på Volvos lista för godkända leverantörer var det bara 6 som klarade kraven. En av dem var Netgroup. Även efter finanskrisen har företaget fortsatt att vara en av Volvo Cars, och hela Volvo-gruppens, absolut viktigaste leverantörer. Netgroup har till och med fått pris av fordonsgiganten för sitt arbete. Scania och Cevt använder sig också av Netgroups tjänster. Redan när Cevt etablerade sig på Lindholmen 2013 var Netgroup tidigt med som en av de första ingenjörsbolagen och idag är Cevt en av Netgroups största kunder.

Till Scania är Netgroup en av bolagets så kallade preferred suppliers. TROR PÅ LJUS FRAMTID När Netgroup under slutet av oktober firade sitt 20-årsjubileum var det som en av den svenska fordonsindustrins stora aktörer. Mycket tack vare att det är ett nätverk för medlemmarna – inte moderbolaget. Vinsten går inte till några externa ägare utan stannar hos de delaktiga företagen varav en handfull, däribland Consat, är ägarna. Genom att ständigt sätta medlemmarna i främsta rummet har man byggt ett företag som står stabilt när det blåser. Än har ingen valt att lämna för att agera som en ensam aktör. – Visst finns det en intern konkurrens och det händer att man kan tappa en affär till en annan medlem, men CONTEXT / #1 / 2019 41


NETGROUP forts.

”Tittar man på den omställning som nu sker i fordonsbranschen handlar diskussionerna mycket om nätverk och partnerskap – det är vad vi har gjort i 20 år nu.” konkurrensen utanför Netgroup är trots allt hårdare. Alla vet också att vi inte kan vinna framgång om vi inte håller ihop. I det långa loppet gynnas alla av samarbetet och det är mitt jobb att hålla ihop företag, säger Per Skogum och fortsätter: – Vi har också ett erbjudande som ligger helt rätt i tiden. Tittar man på den omställning som nu sker i fordonsbranschen handlar diskussionerna mycket om nätverk och partnerskap – det är vad vi har gjort i 20 år nu. Stora bolag klarar inte av att göra allt själva, utan de måste ta hjälp utifrån. Där kommer vi in, vi är jätteduktiga på att samarbeta och har redan erfarenhet av de här utmaningarna. Det borgar för att konceptet håller. Per menar också att Netgroup kommer att spela en viktig roll även i fortsättningen när fordonsindustrin tar steget in i den elektrifierade framtiden. – Vi kommer att klara av de här omställningarna, som naturligtvis alla jobbar med. Vi behöver växa inom några av de nya teknologiområdena och kanske plocka in några nya medlemmar då vi behöver vara en avspegling av våra kunders behov. Men, jag ser med tillförsikt på framtiden, avslutar Per Skogum. 42 CONTEXT / #1 / 2019


CONSAT

GRATTIS! • Daniel Cedertorn som fick en son den 22/3 • Kristin Kullberg som fick en son den 3/4 • Henrik Grahn som gifte sig den 9/3 • Julie Bélanger & Niclas Lindgren som gifte sig den 19/2 • Mattias Rahm som gifte sig den 25/5 • Stina Jange som gifte sig den 7/6 • Robin Rudeklint som gifte sig den 24/8 • Natalie Jägerdal som gifte sig den 21/12

• Karl Öjerskog som fyllde 40 år den 25/1 • Martin Alfredsson som fyllde 40 år den 5/3 • Dan Gustafsson som fyllde 60 år den 12/3 • Martin Wahlgren som fyllde 50 år den 20/3 • Lars Grännsjö som fyllde 30 år den 25/3 • Mirja Leppänen som fyllde 50 år den 12/4 • Roger Kraft som fyllde 50 år den 6/7 • Natalie Jägerdal som fyllde 30 år den 7/8 • Andreas Björkroth som fyllde 30 år den 21/8 Foto: Charlotte Wahlgren

• Felix Viberg som fyllde 30 år den 30/8 • Jonas Williamsson som fyllde 40 år den 6/9 • Gabriella Wendt som fyllde 50 år den 12/9

Ragnar Hallgren och Martin

• Tony Fredér som fyllde 40 år den 27/10

Wahlgren välkomnar gästerna i

• Karl Bane som fyllde 40 år den 8/11

teaterkostymer från Operan

• Lars-Åke Johansson som fyllde 50 år den 22/12

NETGROUP

FYLLER

20

Netgroup är ett unikt bolag och samarbete vilket såklart återspeglade sig i vårt 20-årsfirande. På temat ”teknik möter kultur” samlades kunder och berörda från Netgroups medlemsbolag på Operan i Göteborg. Kvällen fylldes med utställningar, föreläsning av ingen mindre än fråga Lunds Gunnar Wetterling, musikunderhållning i toppklass och ett avslutande mingel utan dess like. Kvällen till ära hade flera i ledningen klätt upp sig i äkta scenkläder ifrån operan vilket blev ett extra uppskattat inslag bland gästerna. CONTEXT / #1 / 2019 43


Kent Eric Lรฅng modererar Innovation Bazaar fรถr Vehicle ICT Arena.

44 CONTEXT / #1 / 2019


CONSAT ENGINEERING

KENT ERIC LÅNG, EXTERN STYRELSEMEDLEM I CONSAT ENGINEERING TEXT JACOB LARSSON [ BORG & OWILLI AB] FOTO CAROLINE KARLSSON [ LSP]

Kent Eric Lång har genom sin karriär – som chef och projektledare för internationella bolag, nätverk och forskningsprojekt – varit en drivkraft inom svensk industri och fordonsutveckling. Sedan mars 2019 är han extern styrelsemedlem i Consat Engineering och redo att dela med sig av sin erfarenhet för att rusta företaget för framtidens konkurrens.

U

nder sitt yrkesverksamma liv har Kent Eric Lång arbetat i utvecklingsmiljöer och nära forskare, men själv valde han bort en karriär inom akademin. Att det var i industrin han hörde hemma förstod han som doktorand vid Chalmers. – Jag doktorerade på elektriska maskiner och gjorde mitt doktorsarbete på hur man skulle få ut största möjliga kraft ur elmotorn i ett lok. Samma elmotor som senare placerades i X2000tågen, säger Kent Eric Lång. – Men för mig handlade det mest om att färdigställa avhandlingen och bli klar. Jag insåg att min framtid inte var som forskare. Som forskare är det ett framsteg, och ett mål, att bli publicerad i vetenskapliga tidskrifter, men det har aldrig legat i mitt intresse. Jag ville ut

i industrin, jobba i team och se tydliga resultat. Det är min drivkraft. Viljan att vara en del av ett lag och jobba mot tydliga mål tror Kent Eric själv kommer från idrotten under uppväxten i Sävedalen utanför Göteborg. Kanske har även åren inom scoutrörelsen bidragit till viljan att driva och utveckla projekt i grupp. Det var också i scouterna som han för första gången träffade sin blivande fru, som han idag har både barn och barnbarn med. – Vi var med i samma scoutkår och turades om att riva varandras tält på olika läger. I tonåren blev vi ett par som håller ihop än idag, berättar Kent Eric. BYGGDE DET NYA EUROPA Det var egentligen inte de tekniska tingen i sig som fick Kent Eric att välja ingenjörsspåret. – Jag har aldrig varit ett teknikfreak

som skruvat isär olika apparater för att se hur de ser ut på insidan, utan det är snarare att jag har en bra analytisk förmåga. Det var matematiken och problemlösningen som lockade mig, säger han. Kent Eric genomförde sin doktorsavhandling som elevingenjör på ASEA (ABB) i Västerås och när han var klar 1979 påbörjade han en chefskarriär inom bolaget. Efter sju år på ASEA gick flyttlasset igen, den här gången till Stockholm och Flygt (idag en del av Xylem Water Solutions) som är ett världsledande pumpbolag som då hade halva världsmarknaden. Efter några år i huvudstaden var han 1988 åter på Västkusten och på ett nytt internationellt toppjobb som koordinator för den svenska delen av EU:s satsning på framtidens transportsystem. Ett samarbete mellan Europas biltillverkare under namnet Prometheus. CONTEXT / #1 / 2019 45


På scen Kent Eric Lång och Mikael Gustavsson, Senior Director Agile Product Development Transformation at Volvo Cars

Det vi måste göra är att vara smartare i våra processer, ha en större förståelse för kundens utmaning och förstå hur den digitala omställningen påverkar oss och våra kunder. – Det var ett banbrytande samarbete. Tidigare hade man bara konkurrerat internationellt, men man insåg att skulle man få tillgång till samma ledande teknik som USA och Japan satt på var man tvungna att samarbeta över nations- och företagsgränser. Det kändes som att vi var en del i att bygga det nya Europa, säger Kent Eric. Mycket av den framtidsteknik som utvecklades inom programmet i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet är nu fordonsbranschens stora trender. Man ifrågasatte bilens funktion och jobbade mot visionen att bygga det ultimata transportsystemet. Det skulle vara hög produktivitet, system skulle automatiseras, dödsfallen och miljöpåverkan skulle minimeras och fordon skulle kunna delas mellan flera användare. – Sverige var, tack vare ett samarbete 46 CONTEXT / #1 / 2019

mellan Volvo och Saab, världsledande inom självkörande fordon 1992. De utvecklade den första generationen farthållare som anpassade hastigheten till omgivningen. Mycket av den här samarbetsviljan har förvaltats väl och utvecklats och Sverige har goda förutsättningar att fortsätta vara en storspelare internationellt, säger Kent Eric. Han har varit involverad i flera större utvecklingssamarbeten och var bland annat en av initiativtagarna till nätverket Telematics valley. Utöver det har han varit med och byggt upp testarenan Vehicle ICT Arena på Lindholmen i Göteborg, vid flera tillfällen varit moderator på internationella Lindholmen Software Development Day som årligen hålls i Göteborg, och dessutom var han med i uppbyggandet av Viktoriainstitutet i Göteborg som idag är en del av RISE. Kent Eric är sedan ett drygt år tillbaka biträdande enhetschef på RISE Viktoria och har även varit styrelsemedlem och vice vd för institutet. Med sin bakgrund inom flertalet stora internationella samarbeten, styrelseuppdrag och globala företag tar Kent Eric Lång med sig en stor förståelse för hur man jobbar i komplexa miljöer och skapar givande samarbeten till Consat. – Jag lärde känna Consat koncernen via Telematics valley och min tid på Mecel. Det är ett spännande företag med väldigt duktig personal och en

förmåga att utvecklas. Men, poängterar han, för att Consat Engineering ska stå sig mot internationell konkurrens även framöver måste man kunna skapa ett värde av ingenjörstimmarna. – Som vd för Mecels svenska site mellan 2001 och 2011 såg jag tydligt konkurrensen från lågkostnadsländer. De har idag samma verktyg och tekniska kunnande som vi och en stor del av produktionen flyttar till dessa länder eftersom de erbjuder samma tjänst till lägre pris. Det vi måste göra är att vara smartare i våra processer, ha en större förståelse för kundens utmaning och förstå hur den digitala omställningen påverkar oss och våra kunder. Då kan vi anpassa oss och skapa ett större värde i det utförda arbetet. Det är vår konkurrenskraft – våra ingenjörers förmåga att ge kunden någonting extra!

KENT ERIC LÅNG Ålder: 64 år Familj: Gift, två barn och två barnbarn Bosatt: Lerum Fritidsintressen: Cykla mountainbike och åka skidor, både slalom och längdskidor. Även orientering.


Team Canada delivers another provincial contract in Canada

TEXT & FOTO ROGER SAUVE, CAO CONSAT CANADA INC

2019

has been very successful for Consat Canada. We have seen the expansion of our Metrolinx contract with the addition of two new customers, Cornwall and Belleville. We look forward to welcoming three new potential customers next year. This bring our total current Metrolinx customers to 11. We have started delivering The ATUQ contract which is very similar to the Metrolinx contract but at a much higher level. This will be with 9 properties in the province of Quebec. All are large size properties. One of these properties is STM (Montreal), which we are currently negotiating a large project with. Our relationship with Nova has never been better. They are now including

us in all their tender responses. This has opened the market to us dramatically. As result of this we will be introducing our system in Houston. With the introduction of these new customers, Consat Canada now has 32 customers with the possibility of reaching 40 in 2020. Consat Canada participated in the Canadian Urban Transit Association (CUTA) show in Calgary this past November. The show was very productive. We had many people visit our booth and planted many seeds through some great networking events. Hopefully some of our seeds will take root and we will gain new customers. At the completion of the CUTA event Team Canada enjoyed a Christmas dinner in the beautiful town of Banff high in the mountains. The

Christmas table did not have turkey, ham or haring. Instead it was replaced with good Canadian beef and bison. A good time was had by all. Consat Canada looks forward to a very busy and productive year in 2020. CONTEXT / #1 / 2019 47


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Anders Anders Wallmark, 36 år (Engineering Services) Nyexaminerad. Tidigare jobbat som verkstadssnickare. Bor med sambo och liten dotter i Västra Frölunda. Intressen: Matlagning och skridskoåkning. Sitter än så länge på kontoret i Partille och lär sig Creo.

Nenad Nenad Kostovski, 38 år (Embedded Design) Hårdvarukonstruktör (med en BSc. i elektronik och telekommunikation). Har jobbat med design, programmering, test och support av elektroniska kretskort. Bor för närvarande i Angered, Gbg. Fru och två barn. Intressen: Teknik kring flygplan, fordon och alla typer av maskiner. Arbetar med hårdvarudesign för Consat Telematics och EMC-tester för CGM.

Fe lix Felix Viberg, 30 år

Emina Foric, 32 år (Consat AB) Jobbade tidigare på Regus, kontorshotell. Bor i Lerum med sin man och två barn . Intressen: Umgås, träna och laga mat/baka. Sitter i reception/växel i Partille där hon får vara ”spindeln i nätet”.

Andreas

Christoffer

Christoffer

Andreas Bläsing, 41 år Christoffer Ivarsson, 27 år

(Embedded Design)

(Engineering Services)

Christoffer Zandén, 27 år

Tidigare konstruktör på Metalock Engineering. Jobbade där bl a med en CNCstyrd bearbetningsmaskin som Consat var med att utveckla. Bor med fru och dotter i Krabbeliderna på Hisingen. Intressen: Musik, konst, design och natur. Uppdrag på Swedish Match som teknikinformatör och konstruktör.

(Engineering/Stockholm)

Tog sin examen i våras. Har innan dess arbetat på Volvo personvagnar och Systembolaget. Bor med sin fästmö i Björkekärr. Intressen: Träning (tyngdlyftning och crossfit) och brädspel. Jobbar som projektingenjör på Yara Marine. Koordinerande roll mot skeppsvarv som utför scrubberinstallationer.

Fredrika

(Embedded Design)

Fredrika Zeidler, 26 år

Pluggade teknisk fysik på Chalmers innan Consat, och innan dess arbetade han med automation på sågverk i Småland. Bosatt i Gamlestaden med sin flickvän. Intressen: Dansar swingdans och spelar ståbas. Sitter på SKF och migrerar databaser.

(Systemdesign & Projektledning)

48 CONTEXT / #1 / 2019

Emina

Kommer närmast från Combitech där hon jobbade som mjukvaruutvecklare i ett projekt mot Ericsson. Bosatt i Sannegården. Intressen: Umgås med vänner, träning, mat och dryck. Jobbar på CEVT som funktionsägare.

Nyexaminerad civilingenjör inom produkt och processutveckling. Senaste arbetsgivaren var Robotdalen i Västerås. Bor i Bromma med sin sambo. Intressen: Fotboll, slalom & klättring. Jobbar inhouse på kontoret i Stockholm med att utveckla produktionsverktyg.

Iman

Åsa Åsa Hallin, 42 år

Iman Farhanieh, 31 år

(Embedded Design)

(IT & Mobilitet)

Kommer från Swarco. Bor i Göteborg med sin man och tre döttrar. Intressen: Familj, träning, renovera gamla hus. Är teknikområdeschef på Embedded Design.

Studerat och jobbat som frilansdesigner. Är gift och bosatt i Göteborg. Intressen: Kickboxing, bågskytte och spela gitarr. Jobbar som UX designer på CEVT.


NYANSTÄLLD PÅ CONSAT

Jorma

Joakim

Mar tin

Linnéa

Joakim Sällberg, 25 år

Jorma Vehmanen, 55 år

Linnéa Sjöberg, 30 år

Martin Olsson, 27 år

(Systemdesign & Projektledning)

(Engineering Services)

(Embedded Design)

(Engineering Services)

Nyligen examinerad från Teknisk Fysik på Chalmers. Arbetade på Aptiv (tidigare Delphi) och CEVT under studietiden. Bor med sambon i centrala Göteborg. Intressen: Musik, vänner, gym och löpning. Uppdrag som testingenjör på Consat Telematics.

Tidigare jobbat på Mastec Stålvall, Stenbergs, ASSA, UVA Torshälla, Volvo Personvagnar. Bosatt i Älvängen, är gift och har tre barn. Intressen: Gym, renovera huset, resa. Har uppdrag för Tetra Pak.

Jobbat på SkiStar AB. Bosatt i centrala Göteborg. Intressen: Skidåkning, ridning, klättring, löpning, cykling och har precis börjat med Triathlon. Komponentingenjör på SAAB Surveillance.

Arbetat några år som maskinoperatör på Alackering i Sävsjö och efter det studerat på universitetet. Bor i centrala Göteborg. Intressen: Resa, läsa och utförsåkning. Sitter på Swedish Match och hjälper till med fabrikslayouten i ZYN projektet.

Frej-Eric Emmoth, 26 år (Engineering/Stockholm) Har jobbat som privatlärare och är ny i ingenjörsbranschen. Bor i Huddinge. Intressen: Vandring, träning, elektronik och mikrodatorer. Uppdrag på gång.

Samuel Samuel Löfström, 32 år (Embedded Design) Har jobbat på Fingerprint Cards AB. Bor med frun och två söner i Göteborg. Intressen: Barnen, läsa, hobbyprojekt och brädspel. Är just nu föräldraledig.

Otis

Olof

Frej-E ric Olof Granered, 60 år (Embedded Design)

Kommer från Mobitex Technology AB. Bor i Tolered, Gbg, och har fru och tre barn. Intressen: Bordtennis, mat och resor. Har för tillfället inget externt uppdrag.

Arafath

Otis Almqvist, 22 år

Arafath Ahamedali, 34 år

(Consat Data)

(Embedded Design)

Jobbade på Elgiganten i Partille när han fick erbjudande om jobb på Consat. Bosatt i Angered. Intressen: Spel & musik av alla dess sorter. Jobbar med first-line support, och är oftast första personen man hör när man ringer IT-supporten.

Kommer från Arccore AB. Bor på Hisingen. Intressen: Läsa, resor och matlagning. Jobbar som mjukvaruintegratör på Arccore. Ansvarig för mjukvaruintegrationskedjan samt integrera applikationsprogramvara baserad på AUTOSAR standard.

Wendy

Ulyana Ulyana Tiblad,38 år

Wendy Mo, 25 år

(Consat AB/Ekonomi)

(Embedded Design)

Kommer från Alektum Group AB. Bor i Sävedalen med man och två barn. Intressen: Träning och matlagning. Jobbar som redovisningsansvarig på Consat AB. Arbetar med löpande redovisning för Consat SES och även övergripande analyser för hela koncernen.

Nyexaminerad. Bor i Krokslätt med sin sambo. Intressen: Läsa, träna, suckulenter. Jobbar med mjukvaruutveckling mot GTT.

Zack Zack Aschberg, 26 år (Engineering/Stockholm) Tidigare arbetat på FiberTec AB & Atlas Copco Industrial Technique AB. Bosatt i Örby, Stockholm med sambo och dotter. Intressen: Båtracing, handboll och MC. Väntar på uppdrag.

CONTEXT / #1 / 2019 49


INNEBANDY

2019

PRAGUE

GAMES TEXT IRÉNE JOHANSSON [ IBF ÄLVSTRANDEN]

Som vi har längtat att få åka med laget till Prag och delta i den prestigefyllda och internationellt stora innebandycupen Prague Games. Laget bestod av 25 förväntansfulla tjejer och 6 ledare som deltog med två lag, Lag 1 och Lag 2.

DAG

1

DAG

2

DAG

3

DAG

4

50 CONTEXT / #1 / 2019

Dag 1: Lag 1 en vinst och en förlust medan Lag 2 har två stabila segrar. Dag 2: Lag 2 inleder med ännu en säker seger och vinner sin grupp och går som etta i gruppen direkt till en 8-delsfinal. Lag 1 går en kanonmatch men tyvärr förlust och slutar trea i sin grupp och får spela 16-delsfinal, en match som vi vinner tämligen enkelt och båda lagen är klara för 8-delen. Slutspelsdagen: Lag 1 går vinnande ur striden i sin 8-del. Tyvärr går det lite grus i maskineriet för Lag 2 som såg så starka ut i gruppspelet som tar sin första förlust och är utslagna. Lag 2 blir dock en underbar hejarklack för Lag 1 som tämligen enkelt tar sin kvartsfinal och är klara för semifinal där de vinner och säkrar en plats i finalen! WOW! FINAL: Nervösa tjejer, ledare och supportrar, final i Prague Games är stort. Efter spelade nationalsånger ställs vi öga mot öga mot cupens gigant Fat Pipe Florbal Chodov som vunnit samtliga matcher fram till finalen. Efter 45

sekunder gör Chodov 0–1 på första skottet, precis den start man inte ville ha. Vi biter ihop, kämpar på och spelar mycket bra och när halvtidssignalen ljuder så leder vi med 3–1. En bit in i andra står det 5-2 och det känns klart. Men självklart vill vi bjuda på så mycket spänning vi bara kan så vi släpper till både ett och två mål, ställningen 5–4 med ca 2 min kvar. Vi håller undan i två gastkramande minuter och lyckas med bragden att vinna GULDET i Prague Games 2019. WOW! Vilken Cup av våra tjejer, Älvstranden F05/06 lyckas alltså med bedriften att slå ut en rad olika akademilag på sin resa mot guldet, vilken prestation, grattis spelare och ledare. Ett härligt gäng med goa, glada och trevliga tjejer, tillsammans skapar de minnen för livet. Att det går sportsligt bra är ju jättekul men att som kompisar få åka på en sådan här resa tillsammans slår det mesta. Ännu en gång vill jag poängtera att det är så härligt att se glädjen i båda våra lag, speciellt Lag 2 som åker ut men ändå är så glada för laget och kompisarnas framgång, tillsammans är vi starka.


” Vi biter ihop, kämpar på och spelar mycket bra och när halvtidssignalen ljuder så leder vi med 3–1.”


Hugo Alnefelt höjer bucklan efter Sveriges första J18 VM Guld någonsin.

FRÅN CONSAT TROPHY

TILL HISTORISKT

VM-GULD


CONSAT TROPHY

TEXT JOAKIM JOHANSSON [ BORG & OWILLI AB]

Varje år spelas Göteborgs Ishockey Cup, en av världens största ungdomsturneringar för 14-åringar. Consat har under flera år delat ut Consat Trophy till turneringens bästa målvakt i samarbete med NHLstjärnan Henrik Lundqvist. Priset, målvaktshjälm från Bauer målad av en av världens främsta hjälmmålare David ”Daveart” Gunnarsson, gavs 2015 till Hugo Alnefelt. Under 2019 har Hugo hunnit med att leda Sverige till vårt första guld i U18-VM, draftats av NHLlaget Tampa Bay Lightning, göra debut i SHL och även skriva A-lagskontrakt med HV71. Du utsågs till turneringens målvakt i Göteborg Ishockey Cup och tilldelades Consat Trophy, hur var det att få en sådan personlig utmärkelse? – Det var väldigt kul! Under den här tiden var det bland det största som man kunde vinna i den årskullen och det var mitt mål att göra det. Att jag också lyckades var otroligt kul. Consat Trophy delades ut i samarbete med målvaktsgiganten Henrik Lundqvist, har han varit en förebild för dig? – Oja, verkligen! Det tror jag att de flesta unga målvakter har haft. Jag har tittat på en hel del highlights med honom och det är fortfarande något jag gillar att göra.

Vad kommer du ihåg från Göteborg Ishockey Cup?

våras, hur var det att få lyfta den pokalen?

– Det var en väldigt stor turnering, den största som vi hade varit med i då, med lag från hela Sverige och även en del utländska, det var en spännande upplevelse. Då spelade jag i Täby HC och vi hade ett riktigt bra lag, bland annat Tobias Björnfot som är klar för spel i NHL-laget LA Kings till hösten och Albin Grewe som spelar i Djurgården och draftades av Detroit Red Wings i somras. Målet var definitivt att vi skulle vinna hela turneringen och jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men jag tror att vi vann.

– Det är det bästa minnet jag har i hockeyväg. Att komma med i U18laget och få spela VM har länge varit ett mål för mig. Det är massor från turneringen som jag kommer att komma ihåg och ta med mig i min karriär. Att vi dessutom vann – det är helt magiskt! Vi var inga guldfavoriter inför, men vi gjorde det otroligt bra som lag.

Du var med och ledde Småkronorna till ett historiskt guld i U18-VM i

Efter guldet draftades du av NHLgiganten Tampa Bay Lightning, vad betyder det för dig? – Det betyder otroligt mycket, det har varit en dröm sedan jag började spela hockey. Jag var på plats i Vancouver med familjen och min agent för CONTEXT / #1 / 2019 53


Hugo Alnefelt en av Sveriges yngsta målvakter i SHL.

draften. Det var en stor sannolikhet att jag skulle bli vald men vi visste inte vilka som skulle välja mig, eller när det skulle ske. Det var en magisk känsla när jag fick höra mitt namn. Tampa Bay är en väldigt bra organisation och jag är jätteglad att just de valde mig. Du gjorde en otroligt stark debut i SHL med HV71 där du var 31 sekunder från att hålla nollan mot Leksand och har nu skrivit A-lagskontrakt med klubben. Hur hanterar du dina framgångar? – Jag försöker att vara här i nuet och njuta av framgångarna och inte tänka så mycket på hur fort allting har gått. Det 54 CONTEXT / #1 / 2019

är klart att jag kollar tillbaka ibland och är stolt över vad jag åstadkommit, men jag är varken klar eller nöjd än. Vad är framtidsdrömmarna just nu? – Jag vill spela så mycket som möjligt i SHL för HV71, fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre för att en dag åka över till NHL. Jag kommer inte att nöja mig förrän jag är bäst!

”Det var en magisk känsla när jag fick höra mitt namn. Tampa Bay är en väldigt bra organisation och jag är jätteglad att just de valde mig.”


CONSAT TELEMATICS

Team Consat i Australien ihop med Transport for new South Wales framför buss nummer 1 av 3000 för projekt Regional & Rural

THE SKY

TEXT THOMAS OTTOSSON FOTO KARL GREENHALGH [ TRANSPORT FOR NSW]

IS NOT THE LIMIT

F

örst och främst kan vi slå fast att Telematics går mot ett nytt rekordår. -Aldrig förr har vi haft så många kunder och så många möjligheter. Aldrig förr har vi levererat så många fordonssystem. I somras levererade vi, bara i Norge, sammanlagt runt 900 fordonssystem till Oslo, Bergen och Tromsö. Vi har också brutit ny mark och tagit oss in i Dubai med en leverans på 373 fordonssystem på nya Volvobussar. I Kanada håller vi på att leverera de första systemen till Montreal stad och de andra stora städerna i provinsen Quebec. I Australien har vi vunnit en jättestor offentlig upphandling med delstaten New South Wales för leverans av upp till 3000 fordonssystem. Denna upphandling

var den största upphandlingen i vår bransch i världen 2019 sett till antalet fordon. Tack vare denna vinst har vi fått möjligheten att välkomna våra första medarbetare i Australien. Samtidigt håller Västtrafik på att förnya fordonssystemen till hela sin flotta och de system vi nu levererar kommer gå i drift på nya bussar år 2020. Dessa bussar kommer inte tas ur trafik förrän 2030 och då har vi kört vårt system i Göteborg i 41 år. Det är en fantastiskt lång tid för ett IT-system hos en och samma kund. 2019 blev året då vi visade oss själva, våra konkurrenter och våra kunder att vi nu spelar i högsta ligan. 2020 ser ut att rulla på bra och vi är väldigt förhoppningsfulla inför framtiden. The sky is no limit.

Denna kartbild visar de regioner i Norden där vi kör vårt system

CONTEXT / #1 / 2019 55


Consat Karriärföretag 8 år i rad! Consat tillhör den exklusiva gruppen av bolag som blivit utvalda som en av Sveriges 100 mest intressanta arbetsgivare av Karriärföretagen 8 år i rad!

www.consat.se