Page 1

Nummer 2 - 2011

sommartiD är kalastiD

student • bröllop • Mid sommar • Kräf tsk iva sid. 5-7

Högsbo sisjöN – ett finansCentrUm

sid. 20-25

mannerstrÖms salUHall

efterrätt

sid. 16-17

servera d i glas ej tittad på brukar frusen

Ç

förn uft ko n st n ärs ate l j é

Ç

imo rgo n igå r slag i t.ex golf

Ç

÷

trutar o fta slättmark

÷

blå sinstru ment

÷

Var med i korsordstävlingen och vinn fina priser från 3 butiker sid. 27

hälsa på

ç

er

pengar jobbig last

ko

ç

kan vargen

ç

talang

glida

på is

farväl

typ sm in ka innehå llslös

hå l i vintersjö porla

hästnos

÷

bör man vid köp det man ska göra

radioakt iv m etall farkost

rep i dj u n gel irriteras

ätt med regente r sätt att bete sig

kyler i drin k trå dring

drumli pe rs o ng lå gt områ d e

m ira-

ha böjd rygg bestraffa

klart tän kan de

kel

regnplaggs material

i förhålla

uttrött ad

kall period kan kall kå re

mynte n h et göra starkar e

frå n aten

skyddar anskitet

va r hälsad pa ra d i s i ök e n

ta bo rt ost massa

o rka m ed san k än g

finsk da n s

visa vä g e n nyhets kl ipp

ko nstgjo rda beten

kvalste r underlättar vid bak

l igga på ägg

man från dalarna

agg skyddar mot olycko r

är ej slagen

÷

÷

spela

s ätta mask på k ro k

t värslå enski ld n ejröst

är den modern a

ta det varl igt

lanskap ute i hav toka

kan ge rivet skinn

skö rdeverkty g sätta

är viss asätare föra bort

ilsken fransk vitlöks majo näs-

dj urpäls

brukar katt

ç k ry pa

dj ur

alls san n

stopp

÷

bo rste för

MatService

sen så är inten

natt-

rodo n

sn i lle

suger blod da g e n e fte r

u ng kopplas må nga dato r t i ll på i böckjobbet

laptop är en så dan

pratglad få gel i öga

va pe n -

okej typ ku ddsto p p n ing

m å tt

k att i b e rg i g te r r -

ringer


Högsbo-SisjöNytt ges ut av Högsbo-Sisjö Företagarförening och utkommer med två nummer höst och vår. Den distribueras till 1650 företag i södra Göteborg samt placeras ut i ställ som finns på olika platser i området.

Nummer 2 - 2011

SOMMARTID ÄR KALASTID

Student • Bröllop • Mid sommar • Kräf tk iva sid. 5-7

HÖGSBO SISJÖN – ETT FINANSCENTRUM

sid. 20-25

MANNERSTRÖMS SALUHALL

efterrätt serverad i glas ej tittad på brukar frusen

sid. 16-17

Ç

förn uft ko n st n ärs ate l j é

Ç

imo rgo n igå r slag i t.ex golf

Ç

÷

trutar o fta slättmark

÷

blå sinstrument

÷

Var med i korsordstävlingen och vinn fina priser från 3 butiker

hälsa på

ç

ko

ç

kan vargen

ç

talang

glida

på is

nos

släkthistoria

farväl

radioakt iv m etall farkost

typ sm in ka innehå llslös

sen så är inten

natt-

rodo n

ç k ry pa

dj ur

kel

regnplaggsmaterial

vete ra n

sn i lle

spela

s ätta mask på k ro k

röst

ko nstgjo rda beten

frå n aten

skyddar anskitet

va r hälsad pa ra d i s i ök e n

uttröttad

kall period kan kall kå re

laptop är en så dan

pratglad få gel i öga

mynte n h et göra starkare

va pe n -

okej typ ku ddsto p p n ing

i förhållande till b ra s a

äldre svensk myntenhet

t värslå enski ld n ej-

kvalster underlättar vid bak

kyler i drin k trå dring

drumli pe rs o ng lå gt områ d e

m iraätt med regenter sätt att bete sig

÷

ta bo rt ost massa

o rka m ed san k än g

finsk da n s

visa vä g e n nyhetskl ipp

teras

ha böjd rygg bestraffa

klart tän kan de

l igga på ägg

man från dalarna

rep i dj u n gel irri-

alls san n

är den moderna ta det varl igt

lanskap ute i hav toka

hå l i vintersjö porla

agg skyddar mot olycko r

÷

÷

skö rdeverktyg sätta stopp

är viss asätare föra bort

ilsken fransk vitlöksmajo näs

dj urpäls

kan ge rivet skinn brukar katt är ej slagen

÷

häst-

÷

bör man vid köp det man ska göra

suger blod da g e n e fte r

ung kopplas må nga dato r t i ll på i böckjobbet

er

pengar jobbig last

÷

bo rste för

MatService

sid. 27

blåsinstrument med tratt

k a sta s i da rt f öd e r va l pa r

m å tt

k att i b e rg i g te r r äng

ringer vid inbrott

va rv ru nt dörr © svenska

korsord

ab

HÖGSBO-SISJÖ FÖRETAGARFÖRENING Per-Axel Andrén, kanslichef Högsbo-Sisjö Företagarförening Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon 031-68 24 64 STYRELSE Margareta Broang, ordförande Elkedjan Sisjövägen 45 436 33 Askim Telefon 031-28 34 50 E-post sisjon@elkedjan.se Daniel Carlsson, v Ordf. ledamot Arkipelagen Företagscenter AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon 031-723 84 22 E-post daniel.carlsson@arkipelagen.com Martin Ekgrund, ledamot ICA MAXI 421 Lona Knpes Gata 1 421 32 Västra Frölunda Telefon 031-712 71 01 E-post Viktor Allerby, ledamot Allerby Måleri AB Gustaf Werners Gata 8 421 32 Västra Frölunda Telefon 031-49 86 32 Catarina Sandell, ledamot Träningsverket Datavägen 11, 436 32 Askim Telefon 031-68 77 40 E-post cattis@traningsverket.com Katarina Landers, ledamot Landers Insikt & Utveckling AB Stora Åvägen 21, 436 34 ASKIM Telefon 031-750 95 97 E-post katarina@landersinsiktutveckling.se Lotta Sjögren, ledamot, kassör L8 Konsult AB Box 2058 Björkallen 10, 429 41 SÄRÖ Telefon 070-999 62 44 E-post l8konsult@telia.com REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Per-Axel Andrén E-post: info@hogsbosisjo.se Projektledare, skribent Måns Löfgren Telefon 031-86 55 37 E-post: mans.lofgren@billes.se Annonsansvarig Floda Systemskylt AB Dan Eklind E-post: dan.eklind@systemskylt.se Telefon 0703-56 56 06 Reportage Dan Andersson – Journalist Per-Axel Andrén Måns Löfgren Design & Tryck Billes Tryckeri 031-86 55 37 Annonsbokning 0703-56 56 06

DAgs FöR


leDare KANsLiCHEFEN HAR oRDET

nä sta n i VÅ Rätt som det var small det bara till och blev vår med sommarvärme. Våren står för pånyttfödelse i år liksom alla år. Ändå känns det som om denna vår ej liknar något vi varit med om tidigare. Denna variation av klimat och ändrade förutsättningar för alla levande varelser har präglat en livsrytm som vi ej utan vidare kan avstå från. Vecka 22 skall ”Saluhallen” invigas. Samma vecka kommer denna tidning ut. Då skall ni kunna gå in i Sisjö-Centrumhusets entré och se vad Sisjöns Saluhall har att bjuda. Jag har kallat föreningens Partners, bestående av områdets fastighetsägare och banker, till ett seminarium den 26 maj, där vi skall presentera och diskutera en ”omstart” av föreningen samt visionen om handelsplatsen ”Destination Sisjön” och dess roll i Göteborgs handel. Det fi nns planer och förslag på en kraftig utvidgning av handeln, kontor och boende på båda sidor om Söderleden och hur skall då hela företagsområdet förhålla sig till framtidens utmaningar. Hur ser det ut om tio år. Det enda

vi vet är att 10 år går fort. För att föreningen skall kunna matcha denna utveckling måste vi mer börja likna en professionell centrumförening med ökat engagemang från våra Partners, Göteborgs Stad och andra viktiga organisationer. Jag har även kallat föreningens nya styrelse till detta seminarium och till vårt konstituerande möte. Jag återkommer i första numret av Högsbo-Sisjö Nytt hösten 2011 om vad vår styrelse beslutar. Min förhoppning är en ”omstart” där föreningen i samverkan med våra Partners, Göteborgs Stad och Fastighetsägarföreningen kan höja sina ambitionsnivåer i vårt expansiva företagsområde. Tag gärna del av tidningens medlemsmatrikel för att se vilka företag som solidariskt med föreningen försöker utveckla vårt företagsområde på bästa sätt för våra företag. Din insats att vara ett medlemsföretag är gott nog. Saknas ert företag i listan kan Du komma med i höstens första nummer. Information om föreningen samt ansökan om medlemskap och villkoren därför hittar Du på: www.hogsbosisjo.se. Vi har i början av maj bjudit in alla medlemsföretag till en introduktion av BRGs stora satsning på tillväxtföretag. Ett flertal företag från Högsbo Sisjön kom därmed med i ett ambitiöst program om strategisk kompetensutveckling med pengar från europeiska socialfonden.

Vår FrukostAkademi har även denna vår anordnat välbesökta frukostmöten och många kontakter mellan våra företagare har lett till fler affärer. Ett frukostmöte hade som tema ”hur man förser sitt företag med en strategier för framgångsrikt nätverksbyggande”. Detta leder till att vi hösten 2011 kommer att starta ”Sisjöminglet” för att på ett enkelt och effektivt sätt skapa nya kontakter och affärer i Högsbo Sisjön. Vi fortsätter naturligtvis med våra månatligen återkommande väl besökta frukostmöten. Dessförinnan hoppas jag att vi får den fi na sommar, som nästan utlovats, på grund av den hårda snörika vinter vi nu klarat av. Njut av det som komma skall !

stort taCk

TiLL FöRENiNgENs sAMARbETsPARTNERs

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

3


Högsbo Sisjö – sommarfesten

Undvik fällorna inför sommarfesten Ensidiga aktiviteter, för mycket dricka eller bristande planering kan få årets sommarfest till något man helst vill glömma. Här har du tipsen som gör din fest till en oförglömlig kväll.

KIKIRIKI - DIN TÄLTEXPERT SEDAN 20 ÅR! Efter 20 år som Rent a Tent i Göteborg har vi vuxit ifrån franchisekonceptet. Vi är mycket nöjda med vad vi presterat, men genom att lämna kedjekonceptet Rent a Tent får vi fria tyglar att utveckla alla våra idéer. Något som kommer att ge Dig som kund ökad kvalitet och valmöjlighet. I och med detta kommer vi att byta namn till KIKIRIKI, lägg det på minnet! Du kommer att få samma goda service av samma trevliga personal och samma flexibla tältlösningar. Ring samma telefonnummer (031-681780) som tidigare för att boka tält och möbler så får du samma priser som förra året. OBSERVERA VÅR NYA ADRESSER

www.kikiriki.se och info@kikiriki.se

1. Ordna inte festen själv

5. Tänk på detaljerna

Om sällskapet är färre en tio personer är det nog inte några problem att själv stå för planeringen, men om gästerna är fler bör man vara en grupp.

För att få festen att funka är det viktigt att komma ihåg detaljerna, såsom garderob, alkoholtillstånd, färdmedel hem och is till drinkarna. Om festen är stor bör ett körschema finnas så att gästerna hänger med.

2. Välj ett tema

En god idé är att ha ett tema på festen, däremot ska inte temat kräva för mycket av gästerna. Då blir det inte roligt för de inbjudna. Exempel på teman är Hawaii eller Sällskapsresan. 3. Överraska

Målet ska vara att överraska gästerna för att få dem att minnas festen länge 4. Anpassa festen till mängden

Det kan vara svårt att få med alla på aktiviteterna. Det löser du genom att varva olika typer av lekar och tävlingar. Starta gärna festen med en enkel aktivitet som mingel. Högtidsdag

Kalas med bänkset

Första spadtag

Stora tält

Bröllop med guldmöbler

Små tält

25

6. Dåligt väder?

Det kan ju inträffa och därför gäller att förbereda sig för regn med både paraplyer och varma filtar eller jackor. Man kan också förbereda en alternativ plats om det blir hällregn, vilket bör anges redan i inbjuden. 7. Var varsam med alkoholen..

Med fri sprit kan det lätt det gå över styr. Tänk därför på två saker. Bjud inte nödvändigtvis på all alkohol. Starta inte heller för sent – då är det risk att folk förfestar. Tänk dessutom på att undvika snapsar till maten, bjud hellre på öl och vin.

”A very beautiful course - Thanks!” Bill Clinton - 42:nd President of the United States

tältmo

deller

Regnskydd

Poolfest

MÖBLER. SKA OCH ENKLA EXKLUSIVA, PRAKTI T STORA URVAL AV VÅR LAN MEL J VÄL

www.kikiriki.se Fler tält och möbler på

August Barks gata 22 • 421 32 V FRÖLUNDA Tel: 031-68 17 80 • Fax: 031-79 90 981 • E-post: info@kikiriki.se

4

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Hills väg, 431 90 Mölndal, Sweden +46 (0)31 87 36 36, +46 (0)31 87 36 35 (fax), info@hillsgolfclub.se www.hillsgolfclub.se


Högsbo Sisjö – sommarfesten

Som m artider är k al astider

Dukat till fest.

Det är inte att undra på att vi älskar sommaren. Äntligen varmt nog att umgås utomhus med släkt och vänner. Ute kan man ju vara så många fler. Och så många tillfällen till fest. Det börjar med studentfirandet på våren och slutar med kräftskivorna och hummerpremiären när mörkret börjar krypa tillbaks igen. Däremellan finns skolavslutningar, midsommar, semester, den rökta makrillen och så alla dessa födelsedagar. Långa, ljusa, varma kvällar eller mys på verandan medan det ljumma regnet står som spön i backen därute. Inte konstigt att vi längtar hela långa vintern. Det kan vara en hårsmån mellan en riktigt lyckad fest och en katastrof, men man kommer långt med god planering. Vad skall man tänka på? Mat och dryck Så vad äter vi på sommarfesten? Sommaren är lång. Först kommer primörerna, allt

det späda, läckra som vi längtat efter. Så småningom kommer pajerna med bär och frukt. Till sist när mörkret åter börjar falla är det dags för kräftorna. Men det finns några grundregler. Satsa på en matig sallad. En vanlig grönsakssallad förstärkt med ljummen färskpotatis. Skvätt över olivolja och citron. Sällskapets vegetarianer kommer inte att önska sig något mer. Sommartid är grilltid. Men satsa inte på grillen om ni är många. Grilla är svårt, grilla tar tid. Alla får inte mat samtidigt (det kanske inte alltid är viktigt). Kanske du kan låna en stor gasgrill av grannen om du inte

har en egen? Genomgående kall mat kan vara ett sätt att få vara med på festen istället för att laga mat hela kvällen. Sill eller rökt makrill är höjdare, liksom rökt lammfilé. Servera lätta drycker sommartid. Är det varmt behöver man dricka mycket och för mycket alkohol driver bara ut än mer vätska. Ett lätt rosévin är sommar på butelj (fast kartong fungerar i regel bättre utomhus). Komplettera med mycket vatten. Tips: Gasolköket från båten eller husvagnen funkar mycket bättre än ett campingkök när det gäller att koka färskpotatis eller vatten till kaffet. Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

5


Högsbo Sisjö – sommarfesten

Picknick i det gröna.

Bord och stolar Hur mysigt det än kan verka med klassisk filtpicknick; så här är det. Ju fler ni är och ju större betydelse maten får, desto bättre är det att satsa på bord och stolar från början. Det enklaste är att hyra hela paketet. Ok, det kostar en slant, men spar mycket bekymmer. Det är fler än man tror som inte uppskattar att äta på marken bland myror, sniglar och fästingar. Och gamle morbror Johan kommer kanske inte ens upp på fötter igen. Ta det säkra före det osäkra. Tak över huvudet Kalas utomhus kan ha sina sidor. Vi bor där vi bor. Ibland är det högtryck från Ryssland med 30 grader i skuggan, mer ofta är det lågtryck från Brittiska Öarna med 10 grader, snålblåst och regnskurar. Satsa på något slags tak. Är vädret fint behöver man ofta ett tak ändå. För solens skull. Snåla inte till och rigga upp ett par gamla segel, kommer det regn samlar de effektivt upp vattnet och skickar till sist ner det i en störtflod över gästerna. Det finns särskilda solsegel man kan använda. De är plana och samlar inte upp vatten lika lätt. En så kallad tarp (ett slags lätt presenning man riggar upp, friluftsfolket vet vad jag menar) kan fungera alldeles lysande. Den lyxigaste lösningen är ett så kallat partytält, som kan hyras i olika storlekar. Taket är det viktigaste. Är vädret riktigt otrevligt finns väggar också, men vi vill ju 6

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

vara utomhus, inte sant. Det är ju sommar trots allt.

finns en rad klassiska sommarlekar som det inte skadar att återuppliva: Brännboll.

Musik – njutning och plåga Musik är lurigt. Tänk efter före. Den enes njutning är den andres plåga. Och det är inte säkert att alla som är ute i närheten samma kväll har samma musiksmak. Skall ni dansa? Kräver lite mer av ljudanläggningen än om ni bara vill ha soft bakgrundsmusik. Gör ett uppehåll lite då och då. Dels för omgivningens skull, men också för att ge deltagarna en chans att prata med varann. Tänk på att ljud färdas kilometervis över öppet vatten. Det vet nog alla som bor i närheten av vårens festival på Knarrholmen. Använd utrustning som tål att knuffas lite på. Lägg till exempel musikmixen på mp3-spelaren och koppla den direkt till förstärkaren. Du måste inte ta ut din dyrbara hemmabioanläggning i naturen; det finns kanske någon i bekantskapskretsen som har en gitarrcombo. Och kom ihåg att allt kan hyras, även ett litet PA med mixer och högtalare på stativ. Spel och lekar Ett lyckat kalas kan bli ännu bättre om man hittar på någon ordnad aktivitet där alla kan delta. Det får gärna vara utomhus (när vädret tillåter), det får gärna sysselsätta alla på en gång och det skall vara anpassat till deltagarnas ålder och fysiska form. Det

Kräver att man är förberedd med oömma kläder och inte är alltför otränad. Plötsliga ruscher för full maskin ställer höga krav på hälsenor och kondition. Relativt hög skaderisk. Poängpromenad. Kräver en del planering. Man skall hitta på bra frågor, gärna med lokal anknytning, och sätta upp frågorna längs en hyfsat lättforcerad bana. Skaderisken torde vara minimal. Kubb. En sentida storfavorit. Kan möjligen bli lite långsamt om deltagarna inte träffar så bra. Stora möjligheter till roande diskussioner om regler (ingen kan dom) och banans sidolinjer. Se upp när morbror Johan kastar! Bocchia En mindre skadebenägen variant (plastklot!) av det sydfranska spelet boule (järnklot!). Absolut alla kan delta och man spelar snabbt igenom en turnering med två- eller tremannalag. Kan spelas på alla typer av underlag (lyssna inte på boulefantasterna som kräver krattad sandplan), ju sämre desto roligare. Vad gör man om det regnar? Skaffa billiga regncaper till hela gänget och överraska dem med att spela ute ändå. Jag lovar. Vått gräs blir jättehalt och alltsammans


logiken.se

Högsbo sisjö – sommarfesten

Med hösten kommer kräftorna.

kan bli ännu roligare. Varm dryck och kaloririk dessert väntar som belöning. Det gäller att hålla kroppstemperaturen högt! Att tänka på i naturen Picknick i det gröna hör definitivt sommaren till. Vi tar oss ut nånstans med båten, bilen, cykeln, kajaken eller helt enkelt till fots. Sommarens vackraste plats, det är där vi vill hålla till och njuta av mat och dryck, goda vänners sällskap och kanske musik därtill. Det är klart. Huvudregeln är alltid att man lämnar platsen i samma skick som man skulle vilja finna den. I de flesta fall betyder det att den är snyggare när man far därifrån än när man kom dit. Lite extra skräp kan man alltid klara av att ta med sig tillsammans med det egna. Annars handlar det mest om vanlig hänsyn. Att inte störa djur som har ungar. Att inte störa folk som bor i närheten. Att man följer allemansrättens regler utan att sträcka dem för långt. Man har inte bara rättigheter, man har skyldigheter också. Och handen på hjärtat, visst är det mysigt med musik i kvällningen och kanske en svängom på bryggan. Men glöm inte att njuta av stämningen när solen går ner. Vågorna som kluckar. Fåglarna som kallar. Skratten bortifrån nästa vik. När sommaren till sist är över låter det helt annorlunda. Och då är vi inte ens där längre.

Från kravatter och skor, till butiker och kontor Vi har klätt göteborgarna i senaste nytt sedan 1911. Då handlade det om skräddarsydda kläder. Idag handlar det om måttanpassade lokaler. Det tänker vi fortsätta med.

Rikstelefon 891920 www.gulinsfastigheter.se

Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

7


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

SKRÄDDARSYTT ÄR VIKTIGT FÖR ALLA GOLFARE! - svinganalys

Vi utför komplett

CUSTOM FITTING UTAN KOSTNAD

- skaft/längd - optimerad bollflykt

till dig som läsare av Högsbo-Sisjö Nytt (värde 700:-)

- lie&loft - grepptjocklek - setup Vi tror på visuell bollflykt där du ser bollen flyga på riktigt och inte bara slå i ett nät. När du köper en bil sitter du inte i en simulator.

Klubbvägen 20 (World of Golf) 421 47 Västra Frölunda 031-20 29 90 www.golfhornan.se

VÄLKOMMEN IN TILL OSS och få bästa hjälp med att hitta rätt utrustning anpassad till just dina personliga förutsättningar!

Pantone 201C C:0 M:100 Y:63 K:29

Pantone 289C C:100 M:64 Y:0 K:60

På 421 är det enkelt att shoppa. Öppettider M–F: 10.00–20.00 L: 10.00–17.00 S: 11.00–17.00 ICA Maxi: 08.00–22.00 alla dagar. Barnens Hus Bolagret Cubus Dressmann H&M Hemtex ICA Maxi Intersport KappAhl Le Croissant Lindex Media Markt Skopunkten Sängjätten

www.421gbg.se Lona Knapes Gata 1

8

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


Högsbo sisjö – sommarfesten

SOMMARFESTEN BÖRJAR PÅ CooP

Fräscha grönsaker i massor.

Stort eller litet, släktkalas eller på tu man hand, sommarens festligheter börjar med säsongens alla härliga råvaror. Ta chansen att njuta, tycker Annki Schöld som basar över COOP Forum i Sisjön. Stort grillsortiment

Det viktigaste är kunden

Grilltillbehören har fått ett eget torg i anslutning till köttdisken. Där kan vår egen styckmästare ge tips och råd om vad du skall välja och hur du skall laga till det. Vi har tre sortiment av riktigt bra kött; Kravkött, Gröna Gårdar och Kaprifol som vi styckar själva.

För oss är mötet med kunden det allra viktigaste, säger Annki. Vi lyssnar på våra kunder och försöker efter bästa förmåga leva upp till deras önskemål. Vi tar hem det som önskas om vi bara kan.

Sommarmat snabbt och enkelt

Eko och Fairtrade-varor finns på ett eget område i butiken så att det blir lätt att hitta allt. Fairtrade är ett sortiment som växer hela tiden. VI utbildar personalen och informerar kunderna.

Ingen vill väl stå inne vid spisen när sommaren är som vackrast. Delikatessdisken har lösningen på matfrågan för små och stora festligheter. Våra delikatessfat räcker till 10-20 personer. Fredagsbrickan är en liten fest för två som passar lika bra framför tv som en kväll i trädgården. Veckans middagar som i en ask Vår middag är en låda med varor och recept till fyra hela middagar för två, fyra eller sex personer. Det finns en baslåda, en ekologisk låda och en laktosfri låda. Du beställer din låda på vårmiddag.se och vi aviserar dig när den är klar att hämtas upp.

Frukt- och gröntsortimentet är naturligtvis särskilt aktuellt med ständigt nya primörer. Mycket av det vi erbjuder är ekologiskt odlat.

Pata Negra är världens kanske allra bästa skinka. Och vi har det kanske allra bästa priset i Sverige. Vi gör inga pengar på den, det är en service till våra kunder.

Annki Schöld är ny butikschef hos COOP i Sisjön

Hållbar fisk är särskilt viktigt för oss. Vi satsar på att kunna erbjuda miljömärkt fisk, därför att det är något kunderna förväntar sig. Och som en liten gest får alla ta sig en banan ur banantunnan.

Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

9


HÖGsBo-sisJÖ ViNTiPs

VÅr i ProVenCe

Roséer till sommaren.

När detta skrivs har våren verkligen kommit och sommaren nalkas med stora steg. Nu dukar vi upp våra luncher och middagar i trädgården. Det är då vi öppnar ett välkylt rosévin. Som jag nämnt förut så är Provence bäst på den varan. Rosé görs ofta i Provence på de röda druvorna, Grenache, Cinsault och Syrah. Den ljusa färgen kännetecknar rosé från Provence. Denna ljusa färg beror på att skalet, som har färgämnet endast ligger några timmar tillsammans med vinmusten. I veckan besökte jag några vingårdar här omkring som även säljer till Sverige. Vinerna finns på Systembolagets beställningssortiment. En rosétur i Provence Den första gården jag besökte heter Château Minuty och ligger nära Saint Tropez. Minuty Rosé är elegant och passar som välkomstvin samt till fräscha sallader. Vinet är mycket prisvärt då det är billigare på systembolaget än på vingården. Priset är 99 kr per fl aska och har nr 72140. Nästa vingård i samma område heter Domaine Tropez. Den har ett litet enklare vin, men det är mycket trevligt till sommaren grillade rätter . Vinet heter Crazy Tropez Rosé och har nr 71235 och kostar 89 kr. Sista vingården jag besökte ligger längre upp mot bergen och heter Château Riotor. Vinet heter Château Riotor Rosé har nr 74816 och kostar 99 kr . Detta vin har en lite annan karaktär men passar bra till fisk och skaldjur. 10

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Tilltugg till Rosé I tisdags besökte jag den trevliga marknaden i Lorgues, och såg att den färska sparrisen har kommit och säljs i mängder i grönsaksstånden. Den gröna sparrisen brukar jag fräsa några minuter i stekpannan med lite fl ingsalt på. Därefter serverar jag den med parmaskinka eller rökt lax och lite riven parmesan över. Gul sparris måste man skala och koka ca 10 minuter i lätt saltat vatten. En hemlagad Hollandaisesås är underbar till gul sparris. Enbart sparris och vin är inte bra ihop, men med goda tillbehör som sås, ost, lax och skinka så passar rosévin jättebra. Om ni har frågor och vill veta mer, maila mig på: ulrika@provencelife.se Lycka till och trevlig sommar!

Här är ett recept på Hollandaisesås som jag brukar göra och den blir väldigt uppskattad av mina gäster. (4 portioner) 150 g smör 2 äggulor 1 tsk pressad citronsaft 2-3 msk vatten Salt Malen vitpeppar Smält smöret på svag värme utan att det bryns. Blanda äggulor, citron och vatten i en bunke som står i vattenbad. Tillsätt det varma smälta smöret lite åt gången under kraftig vispning. Var noga med att bottensatsen på smöret inte kommer med. Smaksätt med salt och peppar och mer citronsaft.


Högsbo sisjö – sommarfesten

FÄRDig MAT PÅ iCa

Läckert, kallskuret till buffén.

ICA Maxi i 421 blir allt mer heltäckande i utbudet för hushållen. Det senaste tillskottet är Matservice som lagar och arrangerar mat, exempelvis till en bjudning eller ett event. Visionen med Matservice är att höja matkänslan i butiken, något som redan inletts med att flytta in fiskbilen som en integrerad fiskavdelning samt allt det bröd som bakas i butiken. Matservice börjar med det kalla köket i form av smörgåstårtor och kallskuret i olika arrangemang. I framtiden kommer man även att producera lunch- o middagsmat fullt ut.

Ansvarig för Matservice är Jonas Wahlström som kommer från Smögen. CV:t är gediget och matinriktat med restaurangskola och tidig specialisering mot fisk och skaldjur. Jonas första egna krog var Skärets Krog på Smögen. Sedan startades Mañana, en välkänd tapaskrog i Göteborg och nu senast kommer Jonas ifrån Långedrags Värdshus där han var köksmästare. På Matservice görs allt från grunden i det egna bageriet, där brödet bakas till smörgåstårtans handskalade räkor. "Jag har världens största saluhall o plocka av varje morgon" avslutar Jonas.

Jonas Wahlström

Text och foto.

eller en....

smörgåstårta. Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

11


logiken.se

matrUtan – FöR soMMARFEsTEN

Från bonjour i textil, till lokaler med stil Vi har klätt göteborgarna i senaste nytt sedan 1911. Då handlade det om skräddarsydda kläder. Idag handlar det om måttanpassade lokaler. Det tänker vi fortsätta med.

en somma

GräslÖksPannaCotta Panna cotta (italienska ’kokt grädde’) är en norditaliensk puddingdessert. Gräslökspannacottan fungerar bra för sig själv som förrätt i en trerättersmeny eller med lite extra tillbehör om det är tvårätters Ingredienser 2 gelatinblad 2 ½ dl mellangrädde 2 dl matyoghurt 1 dl hackad dill 1 dl hackad gräslök Salt Peppar Gör så här Lägg gelatinbladen i blöt och koka upp grädden. Blanda samman yoghurt, dill och gräslök. Blanda i gelatinbladen i grädden, när dessa har blivit mjuka, och smält dem i grädden. Blanda i yoghurtblandningen i grädden, tills det blivit en slät "smet", häll upp detta i glas. Jag använde mig av likörglas och fyllde dessa till lite mer än hälften och fick nio glas. Det beror helt och hållet på hur mycket man väljer att hälla i glasen. Ställ detta i kylen i minst 4 timmar och låt stelna. Servera med löjrom, rökt lax eller annat gott som passar gräslök.

Rikstelefon 891920 www.gulinsfastigheter.se

12

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


matrUtan – FöR soMMARFEsTEN

rfestmenY

sloW fooD fläskarrÉ fÖr Grillen

raBarBersemifreDDo

1 fi n och bra karré från en gris som levt bra Salt och peppar Grill med glöd

Semifreddo betyder halvfryst och är en italiensk uppfi nning. Det är ett genialt sätt att göra sin egen hemgjorda glass, om man inte har någon glassmaskin hemma!

Ingredienser Kokt färsk potatis Färsk basilika Soltorkad tomat Bra olivolja Hackad vitlök efter behag Nymalen svartpeppar Flingsalt Mer smaker om så önskas

Ingredienser ½ l färska rabarber (cirka 5 långa stjälkar) ½ vaniljstång 2 dl strösocker 1/4 dl vatten 2 ägg 1½ dl vispgrädde 1½ dl tjock grekisk yoghurt Färska bär till servering

Gör så här Krydda karrén mede salt och peppar. Lägg i plåt- eller stekgryta och sätt in i kall ugn 60 grader ca 16 timmar. Skiva karrén och lägg på grillen så det blir bra grillsmak. - Detta kött är så mört att ev. får ni lägga hela karren på grillen innan tranchering. Servera med en potatissallad på ovanstående ingredienser och någon kall sås. Gärna med sting!

Skär den oskalade rabarbern i 2-3 cm stora bitar. Dela vaniljstången och skrapa ur fröna. Koka rabarber, urskrapad vaniljstång med frön, strösocker och vatten i en tjockbottnad kastrull, i cirka 30 minuter. Rabarbern ska koka sönder och få en simmig konsistens. Gör så här Låt kompotten svalna ordentligt i kyl, plocka ut vaniljstången. Separera äggen utan att det kommer någon gula i vitan. Vispa äggulorna krämigt och vänd ihop dem med rabarberkompotten. Rengör och torka visparna och vispa äggvitorna till ett vitt skum (i en torr och ren bunke). Vispa grädden fluffigt och vänd ihop med yoghurten. Blanda rabarberkompotten med grädd-yoghurten och vänd försiktigt ner de uppvispade äggvitorna. Häll smeten i en form och frys glassen i 3-4 timmar så att den är ”halvfryst”. Servera med skivade färska bär! Recepten kommer från Hanse Einermo.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

13


Högsbo sisjö – etaBlerinGar

sommarfesten STARTAR I SISJÖ CENTRUM

Billhällshuset, is no more.

Högsbo-Sisjön sjuder, Sisjön bubblar och epicentrum är Sisjö Centrum. Den gamla Billhällsfastigheten har fått en makeover och den brandgult, korrugerade 70-talsplåten har fått ge plats för en glasfasad av 2000-talssnitt. Hyresgäster har kommit till, flyttat eller bytt plats. Fastigheten ägs av Alaska fastigheter och Jörgen Persson berättar att man vill erbjuda ett modernt innehåll. Det finns friskvård, sjukgymnastik, tandläkare, vårdcentral och apotek, jämte fräscha dagligvaror, prylar för friluftsliv och strax en saluhall. Jörgen fortsätter att måla upp Alaskas vision och trycker på att det skall kännas ljust, öppet, välkomnande, tryggt och enkelt att skaffa sig vad livet kräver. –”Man ställer bilen i det upplysta garaget med infart mitt på parkeringen

14

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

och tar hissen upp i Centrumet där allt finns” målar Jörgen vidare. Eftersom Willys verkar efter parollen ”Sveriges billigaste matkasse” ligger inte någon delikatesshantering över disk med i konceptet. Det gör komplementet med den snart öppnade saluhallen optimalt. –”Vår tanke är att Sisjö Centrum skall vara områdets nav där vi kombinerar service med en rimlig prisbild” fortsätter Jörgen.” Alaska har också med övrig handel gått samman i ett beslut att anlita service-/ väktarbolag vid extrema handelstoppar.

Vidare undersöks möjligheten att skapa kommunikation inom hela området för att kunna ställa bilen på ett ställe men ändå nå hela Högsbo-Sisjöområdet. -”Det är kul att arbeta i det har områdets medgång och glädjas med hyresgästerna när de lyckas, fortsätter Jörgen. ”Systembolaget ligger i toppen i Sverige på 2-300 miljoner i omsättning per år och prognosen var ca 80, så nu utökas ytan som kommer lite från Coop. Extra roligt är att det är kvalitetsviner som ökar, avslutar Jörgen.


Högsbo sisjö – etaBlerinGar

WILLYS Willys har nu funnits i Sisjön i ett år. Sveriges billigaste matkasse får man genom bland annat en personaleffektiv butik och saluhallen kommer att bli ett fantastiskt komplement. Där kommer besökarna att erbjudas högkvalitativa råvaror och expertis – allt för matlagningen kommer att kunna fås i Sisjö Centrum. Willis styrka ligger delvis i färskvarudelen samt i låga priser

kombinerat med brett sortiment och hög kvalitet. Den självklara ambitionen är att Willys Sisjön skall vara en butik med hög service och familjär stämning som man gärna återbesöker och gör till ”sin” butik. Enkelheten och tryggheten är viktiga ledord hela vägen från p-garaget, hissen upp, inköpet med självscan och hem igen. Hela 25 % av kunderna handlar idag med självscanning och slipper därmed kassaköer. Att nu saluhallen öppnar med sina starka visioner gör besöket i Sisjö Centrum priseffektivt med inköp av klassvaror i hela matkassen.

Göran Esselgren

ASIATISK MAT NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Kevin Ha

I Sisjö Centrum kommer även mat från Asien att vara representerat. RoseGarden Supreme Finns runt om i landet och serverar olika typer av mat från det asiatiska köket. Fantastiska bufféer med mängder av spännande och exotiska smakupplevelser. Kevin Ha är ansvarig för verksamheten och berättar att smaken är vår identitet. –”Vi skall ha ett öppet kök där alla ser kockarnas arbete. Det skall vara en helhetsupplevelse och vällagat. Inredningen i restau-

rangen är av exklusivt snitt med plats för 180-200 ätande gäster. Vi serverar en äkta, asiatisk buffé som smakar som i hemlandet”, berättar Kevin med ett leende. –”Vi har ett stor utbud av rätter där kvalitet och smak är ledorden. Till lunch serveras en mäktig de luxe lunchbuffé, sushi, minst 10 olika varmrätter med inspiration från asiens alla länder, salladsbuffé och sötsaker med kaffe.” -”Upplevelsen är en mycket viktig del för oss. Vi kombinerar väst och öst i inredningen. Resultatet blir en modern snygg asiatisk restaurang med hög klass. Öppet kök är det som gäller, snyggt och rent i kombination med fl ammande action. Personalen går i klassisk asiatisk sidenklänning eller liknande.” avslutar Kevin innan han försvinner iväg för att fortsätta med förberedelserna. Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

15


Högsbo Sisjö – etableringar

MANNERSTRÖMS SALUHALL – ETT SMYCKE

Mästerkocks- jurymedlem övervakar.

Sedan senaste månadsskiftet finns ett unikt tillskott i Willys-huset. Mannerströms Saluhall är på dryga 1000 kvadratmeter med en lätt internationell känsla. Den är öppen alla dagar i veckan och speglar på sitt sätt Leif Mannerström och hans livs resa; Svenska Amerikalinjen, Johanna, Sjömagasinet och Kometen. Johnnie Karlsson är verksamhetsansvarig: Ingen konkurrent till Willys ”Saluhallen kompletterar Willys väldigt bra, säger Johnnie Karlsson. Vi konkurrerar inte, vi är draghjälp åt varann. Saluhallen blir som en stor delikatessavdelning i förhållande till Willys.” Leif Mannerström berättar: ”Det är inte min idé, men det är en gammal dröm som går i uppfyllelse, säger Leif Mannerström. Det var några entusiaster som hörde av sig och ville ha ett samarbete kring en ny saluhall. Det var inte vem som helst. En var Christer Ridderheim som utvecklat Ridderheims från noll till ett miljardföretag. En annan var Tommy Kvist, som bland annat varit VD för Willys Sverige. 16

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Det är folk som skulle kunna dra sig tillbaka och ta det lugnt, men detta är ett speciellt projekt som ligger oss alla mycket varmt om hjärtat.”   ”En riktig saluhall är ju en attraktion i sig, när man kommer till Östermalm, Köpenhamn, Barcelona eller Paris. Det är trevligt att bara vara där. Det är ett brett utbud av riktigt hög kvalitet. Det är vackert och ser gott ut. Ofta kan man äta där också. Saluhallen skall vara en upplevelse och en mötesplats. Det blir en träffpunkt.”   ”Läget ute i Sisjön är alldeles perfekt. Det finns ett stort upptagningsområde söder om Göteborg och Sisjön är ett dynamiskt område med en snabb utveckling. Man skall kunna handla i lugn och ro utan att behöva bry sig om parkeringsvakter och böteslappar. Man vill inte vara tvungen att

bära omkring det man handlat på stan. Man vill kunna lasta matkassarna rätt in i bilen och åka hem. Det kan man göra här.”   ”När det gäller färskvaror finns ett behov av en bättre affär. Utbudet i vanliga butiker är så smalt. Man får ta vad som finns. Det finns ett behov av en mycket större bredd när det gäller färskvaror.”   ”Bakom disken skall finnas personal som verkligen kan det dom sysslar med, som kan ge råd till kunderna; hur gör man? Vad behöver man? Mat intresserar Det är ju en logisk utveckling om man ser till vilket matintresse som finns. Mat har blivit en hobby och en passion för så många. Se bara på hur många kokböcker det ges ut.


Högsbo sisjö – etaBlerinGar

Öppen inbjudande pkanering.

Kvalitet handlar också om hälsa och miljö. Den diskussion är livskraftig just nu” ”Vad vi vill erbjuda är god tillgång på vilt, fisk, kött och fågel. En riktig duktig styckmästare som också kan ge råd om hur man behandlar det. Men vi erbjuder också mycket bra, färdiglagad mat och färdiga tillbehör. Som en mängd färdiga såser, allt från Mannerströms egna såser till exotiska såser från hela världen. Allt för att göra det lätt för folk.” ”Hälften av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll. Det är unikt i världen!. Vi skall ha en stor bredd på färdiglagad mat att välja på där man själv plockar ihop sin måltid. Dessutom ett stort urval portionsförpackade rätter.” ”Vi grillar kyckling på rotisseri som i Frankrike. Inte dessa beniga, överstekta, överkryddade stackars kycklingar. Det skall vara perfekt, med lite goda örtkryddor.”

Som en saluhall i Italien ”Mycket fisk och skaldjur, mycket färdigt; hummersås, vitvinssås, skaldjursröror, inte sallader. Vi har sill som man inte kan få nån annan stans; lagrad, mogen matjessill, min egen inlagda sill. Som fiskälskare önskar jag att vi kunde få all bifångst som man kastar tillbaka nu, alla de olika sorter som finns, istället för att man som nu överfiskar ett litet antal.” ”VI har stan’s bästa ostdisk. Riktig, lagrad ost som förr. Ost skall inte ha ett bäst-före-datum. Rätt hanterad blir den bara bättre och bättre.”

som styr. Det undras ibland varför det inte finns någon trestjärnig krog i Göteborg. Det beror inte på att det saknas kunskap eller talang. Det finns inte kunder nog som är villiga att betala.” Mannerströms Saluhall har ett liv även efter stängningsdags. Då är det dags för kundkvällar och andra privata sittningar. Man erbjuder också catering.

Öppettider:: Öppettider mÅnDaG-freDaG lÖrDaG sÖnDaG

10-20 10-18 11-18

”Presentationen av varorna är jätteviktig. Det handlar om att saluföra varorna på ett bra sätt. Det skall vara vackert, se gott ut. Som en saluhall i Italien.” ”Här kan man sitta vid bord och äta sin lunch. Butik och restaurant närmar sig varandra. En butik eller restaurant kan bli så bra som det finns kunder till. Det är efterfrågan

Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

17


HÖGsBo-sisJÖ NYTT

Vaccinationsbyrån i GöteborG som kommer till er och Vaccinerar!

MOBILvaccination – vi kommer till dig!

Är ni ett företag eller privatperson som behöver vaccination? Vi hjälper er med • Vaccinationer mot TBE • Resevaccinationer • Övriga vaccinationer

• Säsongsinfluensa • Gardasil • Läkarintyg

Välkomna att boka tid! Nu är det dags att vaccinera sig mot TBE fästingburen hjärninflammation. Kyrkogatan 24 Göteborg Tel: 0769-47 52 52 | Mail: info@mobilvaccination.se www.mobilvaccination.se

ygghet r t i v r a p ans ska Tillsamm

”Lägsta nivån i ett säkerhetsarbete är att man tänkt på att det faktiskt kan hända, Det gör att vi kan öka vår förberedelse” Kontakta gärna oss info@skandiabevakning.se 031-80 11 80 18

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


REPoRTAgE – liVsstilskUrs

VarfÖr Det? VarfÖr JUst JaG !? Den årliga hälsokontrollen inom företagshälsovården visade på ett för högt blodtryck i december 2010. Jag lämnade min advokatverksamhet i Sisjön 2008, som jag hade etablerat 1992, då jag blev vald till arbetande ordförande för vår företagarförening efter många år som ledamot av styrelsen.

När man närmar sig pensionsåldern gäller det kanske än mer att fortsätta vara aktiv, motionera regelbundet samt även kanske mer tänka på vad man äter och dricker. Kolhydrater, protein, fett och socker samt alkohol måste anpassas vad avser intaget till en kropp som nu inte lika lätt håller sig i trim. Tidigare goda motionsvanorna kan kanske inte upprätthållas fullt ut. I mitt fall har jag tidigare motionerat regelbundet med löpning och simning. I första fallet blev det ett knä som inte ville springa utan protest och i det senare fallet var det kloret som, efter regelbundna motionsrundor i simhallen under ett par års tid, gav mig överkänslighet i ögon och svalg. Jag hamnade till slut på Träningsverket i Sisjön då chefen Cattis Sandell, tillika ledamot av vår förenings styrelse, menade att jag skulle anpassa mig till ett program utifrån kroppens förutsättningar. Det blev lite lyfta vikter samt ”crosswalking” vilket jag fann mig väl tillrätta med. Efter

beskedet om att blodtrycket nu i december 2010 hade blivit lite för högt och att jag dessutom borde gå ner 10 kilo i vikt förstod jag att det inte räckte med den träning som utövades och som ej heller upprätthölls med regelbundenhet. Helhetsförändring Nu handlade det om min livsstil som behövde förändras. Med blandade känslor anmälde jag mig till en livsstilskurs på Träningsverket i Sisjön under ledning av Thomas Werneman. Man hade haft bra resultat på tidigare grupper med detta tema. Sagt och gjort, nu har jag avverkat tolv onsdagskvällar som inleddes med invägning och mätning av, vikt, andelen fett i kroppen, midjemått med mera. Detta blev utgångspunkten för Thomas föreläsningar i kursen om hur man sätter samman måltider på, för kroppen, bästa sätt. Det skall till en viss andel av kolhydrater, proteiner, fett etc, kombinerat med rätt typ av träning för att långsiktigt gå ner i vikt. Muskler skall byggas som kan öka förbränningen. Förändringarna skulle under kurstiden komma successivt med en ventil av ”lediga lördagar” då man fick äta vad man ville. Med beslutet vid kursstarten om att skriva denna artikel måste jag verkligen kunna genomföra kursen någorlunda bra efter Thomas anvisningar. Jag mötte de övriga deltagarna i kursen som hade liknande problematik som jag. Vi blev genast en glad grupp med målet att ta till oss vad kursen skulle kunna ge. Vi hade ju alla betalat 3600 kr för 12 ggr med Thomas vilket är väl värt pengarna om det leder till en bättre livsstil framöver. Grupptrycket var redan ett faktum efter första mötet liksom tanken på att jag lovat skriva denna artikel efter kursens genomförande. Något förvånad började jag omgående undvika socker, bröd och blev väldigt försiktig i takt med kursens fortgång med intaget av potatis,

pasta, ris eller andra matvaror med snabba kolhydrater. Resultatet Nu är kursen slut och jag kan konstatera att jag har gått ner hela 7 kilo. Kroppsvikten består nu av mindre fett och mer muskelmassa, som ökat med ett specialanpassat träningsprogram. Hela 10 cm har jag kortat in midjemåttet med. Med större muskelmassa ökar förbränningen. Med rätt kunskaper om problematiken har jag lagt mig till med bättre vanor. Jag kollar numera alltid på varupaketens baksida om hur mycket kolhydrater varav sockerarter produkterna innehåller. Jag slås av att det är svårt att hitta sockerfria produkter. Om man skall ha någon sötning är oraffinerat fruktsocker att föredra. Exempelvis kan man ta honung på muslin eller gröpa ur en kiwi och lägga på gröten. Mitt mål är nu att inom kort komma under 90 kilo, vilket jag ej varit på 15 år, och till sommaren nå mitt mål på 87 kilo. Det behövs egentligen bara att man tar till sig en del nya vanor och börjar med återkommande motion. Detta låter kanske lite som ”bror duktig” men det är inte i normalfallet särskilt svårt om man hittar motivationen till bra förändringar med rätt hjärntvätt. Jag hoppas fler kan få samma viktiga information som jag fått om vad vi stoppar i oss. Gå inte på kortsiktiga bantartips i dags-och veckotidningar. Det gäller bara att få med hela kroppen på positiva, mer långsiktiga förändringar avseende kost och motion.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

19


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN -

Högsbo-sisjöN ett finansCentrUm En bank är enligt skrivningen på Wikipedia kommet ur italienskans banca - "bänk" och en inrättning som framför allt ägnar sig åt inlåning och utlåning, alltså en form av kreditinstitut. I Sverige är en bank ett institut med tillstånd att ta emot inlåning på konto från allmänheten, delta i riksbanksclearingen samt låna i Riksbanken utan direkt säkerhet och placera pengar på räntebärande konto hos Riksbanken. Bankernas verksamhet är hårt reglerad och deras verksamhets- och handlingsutrymme bestäms av banklagstiftningen. Bankernas verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen. Alla de fem stora bankerna finns representerade Högsbo-Sisjön. Bankerna är en viktig del i det lokala näringslivet och man har också valt att göra gemensam sak i att stödja Högsbo-Sisjö Företagarförening som partners jämte fastighetsbolagen. Det finns 25000 arbetande människor i nästan 1600 företag i området och alla dessa individer har bankärenden. Potensiella kunder helt enkelt. Svårare är det inte. Högsbo-SisjöNytt beslutade att gå på djupet i områdets bankvärld. Vad står de för? Vilken bank passar mig? Var ligger de och var finns uttagsautomaterna. Följ med på en bankresa.

Automat

Ytterligare 2 bankomater finns vid 421 i högsbo 20

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN

samma Bank, samma människor –

NY sKYLT

Marie Sjöstrand, bankschef.

Bohusbanken har funnits i Sisjön i tio år. Det är ingen nyhet att den ingår i Danske Bank. Nyheten är att det gamla namnet nu försvinner. Men det är också det enda. Banken finns i samma hus med samma människor och fungerar på samma sätt som tidigare. ”Vi vill förtydliga vår styrka och förenkla för kunderna. Under ett gemensamt namn kan vi agera mer offensivt” Lokal anknytning, lokalt engagemang Danske Bank är en decentraliserad bank med stark lokal anknytning och det lokala engagemanget spelar en viktig roll. Bankkontoret i Sisjön är öppet och välkomnande mot besökaren, mer som en hotellreception än en traditionell banklokal. Ädelträ och mässing ger sjöanknytning och den ovala öppningen i taket släpper ner extra mycket ljus från våningen ovanför. Här möter jag Marie Sjöstrand som är bankchef i Sisjön.

det, men det är ändå människorna i banken som gör skillnaden”.

Tryggare med en stor bank i ryggen Danske Bank är den näst största finanskoncernen i Norden med ambition att växa vidare i Sverige. Det finns ett femtiotal kontor i Sverige, främst i storstadsregionerna. Danske Bank är en fullsortimentsbank för företag och privatpersoner. Lokalt finns både placerings- och försäkringsrådgivare, och andra specialister på sitt respektive område. ”Vi vet att man som kund känner sig tryggare med en stor bank i ryggen”, säger Marie Sjöstrand. ”Våra kundundersökningar visar

Nöjda kunder, bästa ambassadörerna ”Vi är intresserade av våra kunder och deras planer. Vi är en relationsbank med korta, snabba beslutsvägar. Då är det viktigt att ha en decentraliserad organisation och att kunna fatta beslut lokalt. Det betyder att vi blir snabbfotade och kan ge snabba besked. Vi har också engagerade medarbetare med mycket hög kompetens och vill agera bollplank för våra företagskunder. Det är spännande att följa företag som växer.

En utmanarbank ”Vi är en utmanarbank som vuxit rejält de senaste åren. Våra rötter kommer ur en entreprenörsdriven verksamhet. Ambition är ett ledord för oss. Vi vill ha kunder med ambitioner och medarbetare med ambitioner. Tillsammans skall vi göra de bästa bankaffärerna”.

Vi har ambitionen att tänka nytt och ligga lite i framkant. Det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda med vad vi gör för dem. Nöjda kunder är de bästa ambassadörerna vi kan få.” Ett område med potential ”Högsbo-Sisjön är ett område med fantastisk potential och en aktiv företagarförening. Här finns företag, boende, arbetande och de som bara handlar här. Vårt marknadsområde sträcker sig även långt söderut längs kusten och österut med Åbro och bortom Mölndal. Det finns mycket bra förutsättningar att växa ytterligare i området. Framtiden ser ljus ut.”

Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

21


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN -

ett AV HANDELsbANKENs 461 sVENsKA HUVUDKoNToR finns i sisJÖn Handelsbankens affärsverksamhet är starkt decentraliserad. Vi på kontoren fattar de allra flesta besluten själva och det gillar kunderna säger Lars Andersson som är chef för Handelsbanken i Sisjön. Lars fortsätter: Kom gärna in på kontoret och hälsa på oss eller besök oss på vår lokala hemsida (www. handelsbanken.se/sisjon). På hemsidan hittar ni t ex kontaktuppgifter till alla medarbetare på kontoret men ofta även inbjudningar till olika lokala informationsträffar som vi arrangerar. Vår roll är att se till att ge personlig bankservice i världsklass till våra kunder som bor och arbetar i området. Det finns väldigt många framgångsrika företag i Högsbo/Sisjön och de har rätt att kräva väldigt bra service från sin bank säger Anette Bertilson som är ställföreträdande kontorschef. När man ringer till oss under kontorstid kommer man alltid direkt till kontoret och ingen annanstans berättar Lisa Jansson. Dessutom finns det möjlighet att via Handelsbanken Direkt få personlig telefonservice även på kvällar och helger, dygnet runt. Råd FÖR kunden Två av kontorets företagsrådgivare, Christer Jigborg och Martin Lindblad, berättar att Handelsbanken har en långsiktig filosofi som de gillar. Det ska vara enkelt att vara kund i Handelsbanken. Genom att vi känner våra kunder och deras verksamhet så kan vi snabbt hjälpa/stötta dem med de behov de kan tänkas ha. Vi gillar långa relationer. Yvonne Djerf och Åsa Åhman som är placeringsrådgivare på kontoret berättar att Handelsbankens företagskultur uppskattas av kunderna. Vi har hög etik och moral i vår verksamhet. En kund ska veta att de råd vi ger bygger på kundens behov och inget annat. Det är viktigt för Handelsbanken i Sisjön att kunna stödja kundföretagen i deras fortsatta utveckling men även att engagera sig i olika lokala föreningar och organisationer som t ex Högsbo Sisjön Företagarförening, Hovås Billdals BK och Ågrenska. Handelsbanken, en stark bank Handelsbanken har utsetts till en av världens absolut starkaste banker av 22

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Team Handelsbanken.

nyhetsbyrån Bloomberg. Rankingen bygger på bland annat finansiell styrka, förmågan att hantera risk och kostnadseffektivitet. Handelsbanken kommer på andra plats på den lista över världens starkaste banker som Bloomberg publicerade den 10 maj 2011. Bland de tio starkaste finns bara en europeisk bank till – schweiziska UBS på nionde plats. På 15:e plats kommer Standard Chartered i Storbritannien. Ingen annan bank i Sverige, Norge, Danmark eller Finland finns med bland de 20 högst rankade. Handelsbanken idag Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Dessa länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11 000 medarbetare samt verksamhet i 22 länder. Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt

decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden. Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker, är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 39 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker. Handelsbanken Sisjön – det personliga bankkontoret

Text och foto.


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN

i AUgUsTi FÅR sEb nYa lokaler

Team SEB.

SEB har vuxit ur sina lokaler i Willys-huset. I augusti går flyttlasset, men inte så långt. På övervåningen i samma hus, granne med XXL byggs och inreds det för fullt. Det blir ett av regionens största kontor med över 40 medarbetare. Vi flyttar den 16 augusti Vi stänger det gamla kontoret den 11/8, som är en torsdag, och öppnar igen den 16/8, som är tisdagen därpå. På så sätt tappar vi bara två bankdagar. Internetkontoret och bank på telefon kommer att fungera utan avbrott precis som vanligt. Bankomaten kommer att flyttas till den nya stora huvudentrén.

Vi ökar resurserna Vi expanderar, säger kontorschefen Dan Fäldt. Utvecklingen i området från industri till handel betyder att underlaget ökar. Då måste vi också utöka våra resurser för att möta behovet. Företagssidan utökar vi med ännu fler specialister. Företagsmarknaden är stor och fortsätter att växa. Samtidigt genererar den privatkunder. Företagens medarbetare har ju sina lönekonton här och vi gör vårt bästa för att förse dem med de övriga tjänster de kan behöva.

Vi samlar all kompetens Nya lokaler blir ett lyft. Det blir mer effektivt. Vi samlar all kompetens, både företag och privat, och tar hand om alla ärenden i samma lokaler. Vi får 15 besöksrum, tillgängligheten blir bättre och väntetiderna mycket kortare. Det kommer att vara ett fullsortimentskontor och vi kommer även att behålla kontanthanteringen. Vi erbjuder alla funktioner Vi har privat- och kapitalrådgivare för både privatkunder och företag. Vi har

Trygg/Liv med försäkringar för företag och privatpersoner. Vi erbjuder cash management, leasing och factoring. Tre viktiga kanaler Vi arbetar med tre kanaler gentemot kunderna; telefonbanken, internetkontoret och de fysiska kontoren med sin personal. Det är lätt att ta sig hit, det är gott om parkering och den är gratis. Rutinärenden sköter man allt oftare via Internet, men för rådgivning vill man prata med någon. De fysiska mötena är oerhört viktiga.

Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

23


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN -

milJÖn är ViktiG FöR sWEDbANK

Magnus Algotsson är kontorschef, Elin Takac företagsrådgivare.

Swedbank är något så unikt som en miljöcertifierad bank. Det genomsyrar hela verksamheten, från att kolla företag inför långivning till att erbjuda WWF-kort, där en del av kortavgiften går till Världsnaturfondens verksamhet. Kontantlösa kontor en miljöfråga Kort och produkter är kopplade till aktiva val som har med miljö och etik att göra, säger Elin Takac, som är företagsrådgivare hos Swedbank i Sisjön. Kontantlösa kontor är också ett led i den strävan. Vi försöker minimera kontanthanteringen med tanke på den stora kostnaden för miljön. Alla värdetransporterna bidrar ju med tusentals ton koldioxid varje år. Vi sticker nog ut lite grand bland bankerna. Förutom det här med hållbarhetsfrågorna sponsrar vi till exempel Friends, som är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbing.

24

Jurister ett viktigt komplement Sisjön är ett bra område att vara bank i. Här finns många företag som sysslar med export och import. Swedbank har kontor i flera länder, inklusive Kina och USA. Vi har tolv medarbetare i vår företagsgrupp och åtta i privatgruppen. Vi har också två jurister som jobbar med både företag och privatkunder. Det ser vi som en stor fördel. Andra viktiga komplement är Swedbanks företagsförmedling, som är ett dotterbolag, och Swedbank Fastighetsbyrå, som är ett annat och sitter på Frölunda Torg.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Kompanjonsavtal och ägarplanering Bland våra kunder finns allt från de allra minsta enmansföretagen till aktiebolag med upp till en miljard i omsättning. Rådgivarna är segmenterade på storlek, beroende på företagens olika komplexitet. Trygghetsfrågorna för företagsledare är väldigt ofta eftersatta. Det handlar inte bara om företaget, utan också om familjejuridik. Det kan röra sig om kompanjonsavtal, ägarplanering, köpa eller sälja företag. Team och resurser bör sättas in tidigt med tanke på skatter, bygga värden i företaget, exitfrågor, det vill säga hur man till sist lämnar företaget. Varje år arrangerar vi en konferensresa till Luxemburg tillsammans med kunder där vi pratar ägarplaneringsfrågor. Det är mycket uppskattat. Alexandra Öster, en av juristerna, säger: Jag arbetar med affärsjuridiska frågor och mina kunder är oftast små och medelstora företag. Mina uppdrag handlar om att efter en genomgång av företagets behov, upprätta olika typer av avtal såsom aktieägaravtal, aktieöverlåtelser, låneavtal med mera.

Dessutom ser jag också över ägarnas familjerättsliga situation och upprättar ofta testamenten, äktenskapsförord och samboavtal eller kanske gåvobrev och bodelningsavtal för ägarna och deras anställda. Trygghetsfrågorna är eftersatta På privatsidan handlar det ofta om rådgivning när det gäller sparande och placeringar. Men det kan också gälla köp eller försäljning av bostaden. Då är det praktiskt att vi har vår egen fastighetsbyrå. Vi kan finansiera bolån och upprätta samboavtal. Där kommer juristerna in. Just trygghetsfrågorna är eftersatta. Folk vet ofta inte vad det kan ha för konsekvenser att inte ha ordentliga avtal. Där vill vi gärna komma in och hjälpa till

Text och foto.


ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN - ETT FINANSCENTRUM • HÖGSBO SISJÖN

NYA ANsiKTEN PÅ norDea i sisJÖn

Anci Petersson och Marie Olson är nya sedan en månad.

Anci Petersson och Marie Olson är nya kontorschefer på Nordeas Sisjökontor. Anci basar för privatkontoret och Marie hanterar företagskontoret. Båda finns i ett och samma hus. Företagare glömmer lätt det privata Det finns en styrka i att finnas tillsammans, säger Marie Olson. Det ger synergier för medarbetarna. Var och en gör det den är bäst på. Som bankrådgivare hanterar man både företag och privatsidan. Företagare glömmer lätt privatdelen, man är så uppfylld av företaget att man lätt glömmer av den privata ekonomin med försäkringar och pensioner. Där kan vi hjälpa till med hela paketet.

Banksveriges nöjdaste kunder? Vi har som målsättning att vi skall ha banksveriges nöjdaste kunder. Och vi mäter resultatet i återkommande kundenkäter så vi vet vad vi gör rätt eller fel. Vi har ett utåtriktat arbetssätt och det är viktigt för oss. Det finns en plan för hur vi skall ta kontakt med kunden. Vi går till exempel ut i skolorna med olika program. Det är helt och hållet vårt eget initiativ.

Nordea är störst i Norden Vi servar ett område som sträcker sig genom Sisjön, Högsbo, bort till Mölndal. Majorna, efter älven och söderut till Kungsbacka Nordea är störst i Norden med representation i Danmark, Norge, Finland, Baltikum och Polen. Det finns många kontor i den västra regionen

Alla våra rådgivare är licensierade. De intervjuar kunden, intresserar sig, ställer frågor; hur vill du leva ditt liv, vad är din dröm? Vilken slags balans vill du ha i din tillvaro? Visst handlar mycket om att spara och att trygga framtiden, men man måste ju kunna leva också, leva här och nu.

Viktiga väderingar Hos Nordea håller vi oss med tre grundläggande värderingar:  Vi skall ge kunden en positiv upplevelse  Vi är ett enda Nordeateam med specialister på olika områden  Det är människor det handlar om

Unika fördelar Vi har Plusgirot som är vårt alldeles egna, sprunget ur det gamla postgirot. Vi har en del kunder som föredrar det framför bankgirot, andra tycker det är viktigt att ha båda. Vår internet-bank är en av de enklaste. Den har allt på ett ställe, det är inte olika inloggning på företag och privat, man kan göra alla sina ärenden på en och samma gång.

Bra nätverk och bra medarbetare För oss står relationen med kunden i främsta rummet. Kundens förtroende för oss är A och O. Bra nätverk och bra medarbetare gör arbetet lättare och bättre. Vi har högt i tak, det är lätt att ta upp eventuella problem till ytan och lösa dem. Text och foto.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

25


täVlinG soMMARKRYss

Cattis Sandell är aktiv ägare till Träningsverket sedan 1995. Sitter med i Högbo-Sisjöns Företagarförenings styrelse. Cattis är kunnig inom alla områden när det gäller kroppar och en uppskattad föreläsare, full av energi och glädje.

sänk axlarna och andas. Konstigt att de åker upp så lätt. Nu är vi inne i den period då det bara blir ljusare dag för dag. Många har mycket omkring sig. Det är skolavslutningar, studenter, bröllop och andra trevliga saker som ofta dyker upp nu. Det är stora saker som lätt kan få oss stressade, men glöm inte att hur stessad du än känner dig så lugna ner dig, sänk axlarna och andas. Njut av de stora ögonblicken, le och sprid glädje. Tänk på att det är ett minne som du har förmånen att vara med att forma för dessa människor. Själv hade jag en stor student hemma  27 maj och 29 maj hade vi ett dop i trädgården. Stressigt ja visst men så otroligt positivt och fina minnen det blev. Gör sommaren underbar. . .

a n n o n s P r i s e r BOKA ANNONSPLATS I NÄSTA TIDNING.

korsordstävling Var med i vår korsordstävling. Du kan vinna fina priser hos Träningsverket, MatService eller RoseGarden Supreme. instrUktioner Lös korsordet och gå in på www.destinationsisjon.se och klicka på tävlingsbannern. Den startar ditt mailprogram och sedan skriver du bara i ditt svar och dina kontaktuppgifter så är du med och tävlar om:

1:a Pris: Träningsverket. Träning + PT + MILON värde 1000 Kr Sisjö Centrum 2:a Pris: MatService, ICA. Smörgåstårta värde 500 kr 421

ANNONSPRISER – tidningen Högsbo-SisjöNytt Storlekar:

Format, bredd x höjd

Pris

1. Sista sidan 1. 1/1-sida 2. 1/2-sida 3. 1/4-sida 4. Annonstavlan 4. Annonstavlan (4 nr)

215,9 x 249,4 mm 184,4 x 244,5 mm 90 x 244,5, 184,4 x 116 mm 90 x 116, 184,4 x 52 mm 54 x 22,5 mm 54 x 22,5 mm

14 500:9 900:6 900:5 300:2 600:4 500:-

ANNONSPRISER – webplatsen Destination Sisjön Lilla: Max. 10-12 annonsörer ligger och rullar på ytan Storlek: 231 x 90 pixlar Pris: 1 500:-

Mellan: Max. 6 annonsörer ligger och rullar på ytan Storlek: 724 x 90 pixlar Pris: 2 100:-

Stora: Max. 4 annonsörer ligger och rullar på ytan Storlek: 702 x 385 pixlar Pris: 2 800:-

För annonsering på www.hogsbosisjo.se och i Högsbo-SisjöNytt kontakta Dan Eklind 0703-565606

25% moms tillkommer på samtliga priser.

3:e Pris: RoseGarden Supreme. 3 st luncher. Sisjö Centrum 4:e Pris: RoseGarden Supreme. 2 st luncher. Sisjö Centrum

Sista inlämningsdag 2011-07-10 Rätt svar i Nr 1-2011:

”ÖVERBYGGNAD” Vinnare i korsordet i senaste tidningen var: 1:a Pris: Olle Persson SPORTSON. Presentkort 1000 Kr Siba Huset Järnbrottsmotet. Tel: 031-22 80 40

nästa nUmmer Utkommer

oktoBer 2011

2:a Pris: Hans Bjurnolf LIFE HÄLSOKOSTBUTIK. Presentkort 500 kr Sisjö Centrum. Tel: 031-68 39 01

3:e Pris: Margit Bengtsson BLOMSTERLANDET i Sisjön. Presentkort 500 kr Hanverksvägen 12. Tel: 031-720 86 20

26

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


täVlinG soMMARKRYss efterrätt serverad i glas ej tittad på brukar frusen

Ç

förnuft ko n st n ärs ate l j é

Ç

imo rgo n igå r slag i t.ex golf

Ç

÷

trutar o fta slättmark

÷

sn ille suger blod da g e n e fte r

blåsinstrument

÷

sätta mask på krok

ung ko sen så n är inte alls san n hälsa på

ç

kopplas många dator till på i böcker jobbet

ç

kan vargen

rodon

ç

ç krypa

nattdj ur

skördeverktyg sätta stopp

spela

÷

t värslå enski ld nejröst

ko nstgjorda beten

frå n aten

talang

pengar jobbig last

är viss asätare föra bort

÷

ilsken fransk vitlöksmajonäs

är den moderna ta det varl igt

klart tän kan de

hål i vintersjö porla

glida på is

ligga på ägg

o rka m ed san k än g

kyler i drin k trå dring

agg skyddar mot olyckor

pratglad få gel i öga

druml ig perso n lå gt o mrå de

brukar katt är ej slagen

va pe n m å tt

visa vä g e n nyhetskl ipp

÷

okej typ ku ddsto p p n ing

rep i dj u n gel irriteras

hästnos

÷

mynte n h et göra starkare

regnplaggsmaterial

m irakel

radioakt iv m etall farkost

laptop är en så dan

kall period kan kall kå re

man från dalarna finsk da n s

kan ge rivet skinn

uttröttad

ta bort ost massa

typ sm inka innehållslös

farväl

skyddar anskitet va r h äl s a d pa ra d i s i ök e n

lanskap ute i hav toka

borste för dj urpäls

ätt med regenter

k att i b e rg i g te r r än g

sätt att bete sig ha böjd rygg bestraffa

i förhållande till b ra s a

bör man vid köp det man ska göra

släkthistoria

kvalster underlättar vid bak

äldre svensk myntenhet

÷

ringer vid inbrott

k a sta s i da rt f öd e r va l pa r blåsinstrument med tratt

veteran

÷

va rv

MatService

runt dörr

© svenska korsord ab

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 2-2011

27


HÖGsBo-sisJÖ NYTT

Vårt hjärta klappar för Högsbo-Sisjön HÖ

GS

B

S O-

ISJ

ÖN

Vi engagerar oss alltid lite extra i de områden där vi bevakar. Det kan vara att vi anställer folk från området eller att vi samarbetar med lokala föreningar. Vi är helt enkelt den personliga aktören som anstränger sig lite extra. Läs gärna om några av våra 150 medarbetare på vår hemsidan. 0771-761 900 – www.cubsec.se STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

BEVAKNING

L ARMUTRYCKNING

HANDELSTJÄNSTER

PERSONSKYDD

RISKANALYS

UTBILDNING

Ta hand om fastigheten. Nu är det dags att beställa måleri. Att måla om är ett billigt sätt att öka värdet och livslängden på din fastighet. Allerby erbjuder kompletta tjänster inom byggnadsmåleri, färgsättning och dekorationsmåleri. Invändigt på vintern – utvändigt på sommaren. Ring oss på tel. 031-49 86 30 eller maila till info@allerby.se för att boka ett besök.

www.allerby.se Registrerad

ISO 14001 Registrerad

Allerby Måleri AB, Gustaf Werners Gata 8, 421 32 Västra Frölunda, info@allerby.se

28

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011


FÖRENINGSSIDOR

Välkommen till Högsbo-Sisjö Företagarförenings sidor. Här läser du om vad föreningen gör för området, händelser, etableringar och infrastruktur. HISTORIK Högsbo-Sisjö företagsområde består av drygt 1200 företag där cirka 20.000 personer arbetar i mer än 200 branscher.

BLI MEDLEM Med fler medlemsföretag kan föreningen starkare driva viktiga allmänfrågor inom infrastruktur, miljö och företagsklimat.

Högsbo-Sisjö Företagarförening bildades 1966. En av föreningens viktigaste uppgifter är att få med en större andel av företagen som medlemmar. Ju fler medlemmar, desto större tyngd får föreningens intressen i olika frågor som vi driver.

Vid profilering via föreningens medier (hemsida, tidning, frukostmöten m m.) har man som medlem möjlighet att marknadsföra sig ihop med föreningen. Ansök via www.hogsbosisjo.se Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

29


fÖreninGssiDor

frUkostakaDemien Sedan förra tidningen kom ut har tre Frukostakademier avverkats. Den 16:e mars stod Alaska Fastigheter som frukostvärd där Jörgen Persson berättade lite om de övergripande planerna för området och lite om vad som gjorts. Hornbach till Sisjön Bland annat fick vi veta att miljörörelsen uppmärksammat att en del projektering hotade laxvandringen i ån varför en laxtrappa byggts. Huvudtemat för dagen var etableringen av Hornbach i Forbos fastighet. Etableringsansvarig och för dagen talare, var ingen mindre än den legendariske landslagsmålvakten i fotboll, Ronnie Hellström. Ronnie berättade om att denna etablering blir den fjärde och att

arbetet hos Hornbach är frukten av hans goda kontakter med orten Kaiserslautern där han var professionell fotbollsspelare i tiotalet år. Familjeföretaget kontaktade honom när man började sitt etableringsarbete i Sverige. För er som inte minns så var och är Ronnie en legendar i Kaiserslautern bland annat för att han valde att stanna och avstå från större anbud. På frågan varför, blir inte oväntat svaret; trivselfaktorn. Storheten förstår man ur perspektivet att Ronnie Hellström utsågs till Europas bästa målvakt fyra gånger trots att han representerade ett lågrankat landslag och ett mindre namnkunnigt Bundesligalag. Ronnie är den ende utan tyskt medborgarskap som fått en avtackningsmatch i Bundesliga. Vad gäller Hornbach i Sisjön så räknar man med en anläggning i paritet med den i Backa där man idag omsätter nästan en miljard och ungefär lika många anställda (448 pers.). Valet stod mellan Kållered och Sisjön och valet beror till stora delar på det relativt centrala läget. Ronnie skall hasta vidare till andra sidan av Göteborg och vi avslutar vår pratstund. Jag avslutar den med att snika till mig autografen och tillåtelsen att publicera den. Stort!

Mingel-bingo.

Networking Den 13:e april fick vi lära oss vad ”MingelBingo” är. Jan Lindblom, ansvarig för BNI-Göteborg (Business Network International) som är ett affärsnätverk med veckomöten. MingelBingo visade sig vara en form av speed-dating med sikte på 30

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

affärer. Vi fick sätta ett A4 på bröstet som berättade vad man sökte, erbjöd och heter. Under en viss tid skulle man genom att snabbpresentera sig, samla ett antal namn att kontakta för vidare affärsdiskussion. Spännande, roligt och lärorikt.

Professor Peter Währborg.

Life Balance Det ordinarie programmets sista frukostmöte hölls 18:e maj på temat Life Balance. Professor Peter Währborg berättade om vad vi utsätts för i form av stress och satte detta i perspektiv till människans tid på planeten och på två ben. Mycket intressanta insikter och lite idéer om vad som måste komma i form av hälsotal i balansräkningarna. I dagarna har det blivit klart med en extrainsatt Frukostakademi den 8:e juni. Där skall Sisjö Centrum i allmänhet presenteras och saluhallen med Leif Mannerström i staben, presenteras. Mer om detta på annan plats i tidningen.


fÖreninGssiDor

maGareta BroanG oRDFöRANDE i Högsbo-sisjö FöRETAgARFöRENiNg Margareta Broang är tredje generationens företagare som driver ”elaffär”. Farfar Osvald Andersson startade sin affär i Mölndal . Margaretas pappa Bengt etablerade sig på Södra Vägen i Göteborg 1962 med affären ”Elektro-Bengt” som många av oss kanske minns. Där jobbade Margareta när hon var ledig från skolan och kom så först in i branschen. Efter IHM-studier till marknadsekonom fortsatte resan till bankvärlden. För att förkovra sig ytterligare bar det av till London och ekonomistudier där. 1988 ville pappa Bengt sälja sitt företag vilket fick Margareta att åka hem och istället ta över rodret för verksamheten. Det visade sig att Margareta nu hade hamnat helt rätt. Hon upptäckte entreprenören inom sig och ville utveckla verksamheten ytterligare. Det började med en fi lial i Angered samtidigt som hon bildade familj och fick barn.

El i stan och politik År 2007 lämnade Margareta affären på Södra Vägen och startade Elkedjan i Sisjön. Margareta blev 1994 invald i Elkedjans styrelse för hela Sverige. Elkedjan är en frivillig fackhandelskedja som består av 150 butiker runt om i Sverige, och har det samarbetet som krävs för att kunna konkurrera mad andra jättar inom branschen. Vid sidan av sitt arbete som företagsledare fi nns ett politiskt engagemang. Margareta sitter med i stadsdelsnämnden för Askim-Hösbo-Frölunda och är även sedan ett par år ledamot av Trafi knämnden i Göteborg. Därmed tillför hon även ett stort nätverk till vår förening.

Ordförande Margareta Broang driver Elkedjan.

Styrelseresurs

Präglas av framtidstro

Från och med 2009 kan vi glädjas åt Margaretas engagemang i föreningens styrelse. År 2010 valdes Margareta till ordförande för vår förening och efterträdde därmed undertecknad. Vi har gjort en uppdelning av verksamheten och föreningsfrågor efter mönster av Innerstadens Företagarförening. Margareta återvaldes vid årets årsmöte till ordförande för 2011. Elkedjan, som syns bra mitt emot JULA i Sisjön, står för noga utvalda produkter inom respektive prisklass. Vi säljer bara det som vi

själva tycker om säger Margareta och gör på detta sätt en första rensning för likasinnade. Detta i kombination med en kunnig och serviceinriktad personal skapar nöjda återkommande kunder. I ett brett utbud av ”elprylar” har Margareta skapat sin nisch.

Det är med stor entusiasm och framtidstro som Margareta ser vårt företagsområdes utveckling. Det är hennes förhoppning att fler företag skall gå med i företagarföreningen för att stärka densamma, vilket kan behövas för många utmaningar om frågor som bara en förening kan samordna och intressera sig för. Miljön, tryggheten, kompetensutveckling samt affärsnätverk är några exempel på områden där föreningen engagerar sig alltmer. Intresset av att etablera sig i Högsbo Sisjön är stort och ökar ständigt. Fastighetsägarnas

planer/visioner för nyetableringar och nybyggnationer är hissnande. Efter den stora ombyggnationen av Sisjömotet, som förväntas påbörjas inom något år, kommer många nya etableringar kunna ske och visioner att förverkligas. Vi vet inget annat företagsområde i Norden som har ett sånt tryck på sig för alla som vill etablera sig här. Stora som små är alla är välkomna ! Föreningens kansli, 031682464, får många frågor om etableringar och välkomnar fler.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

31


Årsmötet 2011

32

Ordförande Margareta Broang, ordf. HSFF.

Roger Strömberg BRG, Daniel Johansson CapTech.

Onsdag 27 april samlades vi i Arkipelagens Företagscenter. Årsmötet ägde rum i den fina ljusgård som finns där och som vi vanligtvis utnyttjar för FrukostAkademiens månatliga frukost-möten.

kapitalet har därmed stärkts, vilket behövs om föreningen skall kunna fortsätta med nya satsningar. Styrelsens alla ledamöter blev omvalda och Margareta Broang fick fortsatt förtroende som föreningens ordförande. Undertecknad ansvarar som kanslichef för föreningens verksamhet och utveckling efter ett par år som föreningens ordförande.

Daniel Carlsson, som driver Arkipelagen tillsammans med Jonas Hagelin, var värd för mötet och hälsade oss välkomna till Arkipelagen. Därefter följde en kortare rundvandring och presentation av detta kontorshotell som fortsätter att expandera i för ändamålet perfekta lokaler. Snart har man ett 120-tal företag förutom föreningens kansli som flyttade hit i oktober 2010. Årsmötet inleddes och protokollet från detsamma kommer att läggas ut på vår hemsida så snart protokollet justerats. Styrelsen fick på revisorernas inrådan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 och nu visade föreningens resultat på en vinst jämfört de två tidigare år. Det egna

Årets företag Till årets företag valde en enhällig styrelse företaget CapTech Distribution AB i Sisjön. Daniel Johnsson som grundade företaget för drygt tio år sedan har utvecklat företaget från ett par anställda till drygt 100 idag. Cap Tech har meriter som Gasellföretag 2000, dito 2006 och 2010, bästa tillväxtföretag enligt BRG 2006 samt årets distributör i IT-branschen år 2010. Priset utdelades av Roger Strömberg, etableringschef på BRG. Detta består av en modell av Ostindiefararen, som skänkts av BRG 2009 att utgöra föreningens vandringspris för årets företagare i Högsbo Sisjön. Roger gav en kortare bakgrund om vårt företagsområdes betydelse för regionens positiva utveckling och därmed

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Cap Techs stora bidrag därtill, vilket manifesterades genom överlämnandet av fartygsmodellen till Daniel Johnsson som nu kan ståta med fartygsmodellen i sina lokaler tills nästa årsmöte. Styrelsens motivering är: CapTech Distribution AB är ett av Västsveriges främsta tillväxtföretag under 2000-talet. Det har på drygt tio år med Daniel Johansson gjort en resa från ett par anställda till drygt ett hundra idag inom Högsbo-Sisjö Företagsområde. Företaget har inom området bytt lokaler och byggt till på grund av sin snabba tillväxt och har därmed bidragit till hela företagsområdets positiva utveckling. Snart flyttar man på nytt inom Sisjön och gör allt man kan för att vara kvar här även framledes.


FÖRENINGSSIDOR

MEDLEMSMATRIKEL 2011 Här finner Du företagen som stödjer Företagarförenings arbete för ett bättre och attraktivare Högsbo Sisjön med projekt inom infrastruktur, säkerhet med mera samt affärsnätverk. Matrikeln publiceras löpande i Högsbo Sisjö Nytt för ändringar och nya medlemmar. Saknar du ert företag på medlemslistan så kontakta kansliet via per-axel@hogsbosisjo.se eller ring 0708-938992 om villkoren för medlemskap. Se även www.hogsbosisjo.se. AB Akås Plåtslageri AB C A Mörck AB Fogspecialisten AB Låbos Maskinverkstad AB Podab AB Ridderheims Delikatesser AB Rörpojkarna AB Svensk Bilprovning Abigo Medical AB AC-Flyttservice Activema AB Adax Media AB (Direktpress) Advance AB Advisum Spara & Försäkra Advokatfirman Concilium HB Affärshuset 421 Ahlsell Sverige AB Aifa AB AJS Reklam AB Aktuell Optik Sverige AB, Sisjön Akvarie-Leasing Väst AB Alaska Fastigheter AB Alcro-Beckers AB Yrkesbutik All-Coating Industrilackeringar AB Allerby Måleri AB Alnova Balkongsystem AB AmFa Finans AB ANLEGRO-Lennart Gross Antec HB AP Måleri AB Apeiron Förlags AB Apoteket Lärkan Medstop Aptus Elektronik AB Aquarelle Restaurang & Konferens Arbetsförmedlingen Västra Frölunda Arepa Sverige AB Arkipelagen Företagscenter AB Armatec AB Arrow Components Sweden AB Askims IK Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co AB Askims Rostfria Stål AB Askims Trädgårdsanläggningar AB Gunnar Blanke Auto-Bil i Göteborg AB Axenti Presentreklam AB Axson Svenska AB Baby-Hörnan i Sisjön AB Balder Bohuslän AB BDS i Sisjön Bellman & Symfon Billes Tryckeri AB bioMérieux Sweden AB Birger Hanssen AB Björneröd Solskydd AB BK Heid Blomsterlandet

Vill du annonsera här? Kontakta Dan Eklind 0703-565606

Bodycote Ytbehandling AB Bohusbanken Brother International Sweden AB Business Center Högsbo Business Region Göteborg AB (BRG) Byggkedjan AB Bäckmans Energi- & Miljömaskiner AB Café Delikatesshörnan CapTech Distribution Ab Ciba Vision Nordic AB Cito Communication AB Claesson & Partners Clean Management Cleandax & Service i Västra Sverige AB CM Hammar AB COBS AB Confidentor Consili AB Controller-Revision AB Coop Forum Cpscolor Scandinavia AB Cubsec Bevakning AB Curves Cybit AB Dachser Sweden AB Dacotrans Sweden AB Daifuku Europe Ltd. Daste Invest AB Dick Mennerdahl Fastighetsförvaltning Diesel Power Sweden AB Direct finansiella tjänster och försäkringar Docendo AB Dometic Scandinavia AB (Waeco) Donator AB Dorma Sverige AB Däck i Väst AB Däckman Fälgfixar (Swedtire AB ) Edwards & Co AB, Hj. Elect Service AB Elena Sofianidou Redovisning Elixia Elkedjan El-Team Johansson & Bjurström AB Eml Dataredovisning KB Energiprojekt E&S AB Estate Fastighetskonsult i Göteborg AB Exit Solution AB Extenplo AB F O Peterson & Söner Byggnads AB Fastigheten Preppen HB Fastighets AB Hålstansen FINNS Städ & Fönsterputs Finnveden AB Fisher Scientific GTF AB Flügger färg Focus Neon AB

SAKNAR DU ERT FÖRETAG PÅ MEDLEMSLISTAN kontakta per-axel@hogsbosisjo.se

Folie & Papper Sweden AB Forbo Flooring Force Technology Sweden AB FP Glasmagasinet AB Fraktpartner Göteborg AB Frans Svanström & Co AB (Wettergrens) Frej Jonsson & Co AB Fria Bröd AB Fritidsservice i Göteborg & Kungsbacka AB (Concept) Frontbilar Sisjön AB Fruktbudet AB Frölunda Ställningar AB Fyren Projektpartner AB Förenade Bil i Göteborg AB Företagarna i Göteborg Försäljningsakademin, Härryda Kommun Förvaltnings AB Bottenplattan Gas & Gasolmästarna GGM AB GEAB The Phone House AB Geotech AB, Ingenjörsfirman GHP Spine Centre Göteborg AB GLC Flytt AB GLC, Göteborgs Lastbilcentral Golv Kompaniet i Göteborg AB Got Design AB Gothia Försäkringsplanering AB Grafisk Support Dahlberg AB Grimmereds Verkstads AB Grolls Yrkesbutik Grävmaskinsbolaget John Johansson AB Gulins Fastigheter Gunnar Lövgren Fastigheter AB Göteborg Industribeläggningar AB Göteborgs Beachvolley Club Göteborgs Centrum Fastigheter AB Göteborgs Däck & Fälg Göteborgs Elit-Svets AB Göteborgs Golvbolag Bengt Olsson AB Hager Elektro AB Handelsbanken/Danske Bank Hantverket Frisör & Shop Harry Sjögren AB Hedlunds Pappersindustri AB Hedströms Herr & Dam Henrik Lundins Smart Consulting i Göteborg AB Histolab Products AB HMI AB, Health Management Information (Allpresan) HMP Installationer AB Honda MC-Center Hozelock AB HTH Köksforum Göteborg/Sisjön AB Huges Marina Hurtigs Revisionsbyrå AB Husdjurshälsan i Högsbo AB Husknuten AB Högsbo Brodyr & Profil AB

Vill du annonsera här? Kontakta Dan Eklind 0703-565606 Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

33


FÖRENINGSSIDOR

Högsbo Däck AB (First Stop) Högsbo El AB Högsbo Transport AB Högsbo Trä AB ICA Maxi Stormarknad IFS World Operations AB IL Recycling Service AB In Tent Solutions AB Indutec i Veddige AB InfoCare Service AB Infracom AB INM Mekaniska AB Inpro Inredningsprodukter i Göteborg AB Input Interiör Sweden AB Interiörkonsult Askim AB Isicom AB Jernbergs Bil & Maskinservice AB John Sjögren & Co AB, TOOLS Joneklint Truck & Allsvets AB Jula Varuhus Julvihus Förvaltnings AB Juristpanelen Advokatbyrå Kaffekompaniet Din Pauspartner AB Kahls Kaffe AB Kalea Lifts AB KappAhl Sverige AB Karins Juridik & Ekonomi AB Karl Olsson Electronic AB KB Sirent Fastighetsförvaltning 1 KD EI AB Kidde Sweden AB Kobia AB Kontorab Koppla VVS i GBG AB KP Måleri AB Krabbeskärs Fisk & Skaldjur HB K-rauta AB Kriminalvårdsanstalten Högsbo KSB Mörck AB Kuka Svetsanläggningar & Robotar AB Kylma AB Kök & Interiör i Högsbo AB L8 Konsult AB Landers Insikt & Utveckling AB Latour Industries International AB L-Blanketter Grafiska AB (Datafold) Lesley Cosmetics AB (Mary Kay) LET AB Levol Libro Gruppen AB LIMA Ledarskap Lindahls Rör i Göteborg AB LJUSAB LN Personal AB Low2High Vacuum AB LPI Mark & Trädgård AB LRF Konsult LSS Partner AB Lundgrens Sverige AB Lundins Byggnadsplåt AB Lundquist Däck, Bilservice & Däckförvaring Lyftet i Väster AB Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Maf Pump AB Magnum Dekor AB Mail Easy International AB Mark & Miljö Väst AB Markteknik AB Maximal Hushållsservice i Göteborg AB Meab Fastighetsförvaltning KB Meaza Ekonomi4you

Vill du annonsera här? Kontakta Dan Eklind 0703-565606 34

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 2-2011

Medc AB Mekonomen Meltolit AB Mentor Tele AB Moby Dick Golf AB Moog Norden AB Moventas AB MT Bil-Rekond AB Myrén & Co AB, Ingeniörsfirman Målericentrum Göteborg AB Namnband i Göteborg AB Naprapatkliniken Väst AB NEA Installation AB Div Väst Network Twentyone Sweden AB Nihlén Elmontage AB Ninetech AB Nordea Bank AB NordiCold AB Nordiska Lins AB Novotel Göteborg Océ Svenska AB Olof Leander Måleri AB Olsonic AB Omnisys Instruments AB Ote Yrkeskläder AB P. Chr. Rusch & Son AB Panelen Konsult Panelstugan Woodplank AB Pegab Portar AB Pekkas Restaurang PLANit Sweden AB Platzer Fastigheter AB Polestar Racing AB Pro Value Fastighetsfond 2 AB Prodoc Göteborg AB Prokab Ekonomikonsulter AB Promas AB PTS Askeroth AB PWC (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) Pågen AB Pålanalys i Göteborg AB QH-System Quattro Vidcom AB Radiotorgets Affärscentrum Raydar AB Renova AB Rent A Tent Rentex AB Respons & Event Ulf Jängnemyr AB Restaurang S:et Revisorsringen AB Rimab Facility Service AB Rintekno AB Rockford Solutions AB Ropax Presentreklam AB Rulltrappservice Rullab AB Safeteam i Sverige AB Salomonsson Grafiska AB Samil All-Round Väskor AB SCA Hygiene Products AB SCA Packaging Sweden AB Scandic Hotels Mölndal Scanvaegt AB SEB Securitas Sverige AB SEW-Eurodrive AB SG Armaturen AB Sigillet Fastighets AB Sipac Sverige AB Sisjö Entré Förvaltning AB Sisjö Golf

SAKNAR DU ERT FÖRETAG PÅ MEDLEMSLISTAN kontakta per-axel@hogsbosisjo.se

Skandia Bevakning AB Skandia Mäklarna Skandiabanken Skanska Sverige Nya hem (Skanska Fastigheter) Slottsbergskliniken AB Smart HR Resurs AB SMP + Cardio AB Sodexo AB Solvina AB Space Logistics AB Specialdesign i Göteborg AB (Glatzl & Glatzl) Spectrum Cases AB Spinit AB Sportson SS Bilbehör AB Statoil (A Odhners Gata 2) Statoil Askim Stena Fastigheter AB Stora Åvägen 1 Förvaltning KB (Sätila) Storel AB Strålfors Svenska AB StädBolaget i Göteborg AB Swedbank AB Swedmec AB Svensk Betalningskontroll AB Svensk BevakningsTjänst AB Svenska Bil i Göteborg AB Svenska Statoil AB Swesafe AB Systembolaget AB Askim Talurit AB Tandaxessen i Sverige AB Tele Radio Sverige AB Tele-Radio i Lysekil AB The House Of Fair Trade Sweden AB Thelander & Östling AB Theofil Carlsson AB GÖTEBORG Thomas Kvist Trading AB Thomas Shirt Factory AB TOOLS Väst AB Toshiba TEC Nordic AB (Office Document) Tranpenad AB Tranpenad Office AB Transas Scandinavia AB Tri-Star och Jarl Elowson AB Träningsverket Uhlmann Nordiska AB Ulinco AB Unitrafo Electric AB Wallenstam AB (Bohöjden) Wantech AB Weblink Ip Phone AB Vendor Sverige AB Verko Maskinkontakt AB Werners El Vi Tre Bygg AB Willys Lågpris AB Vinga Ljus, Kamic group Vision Education AB Volkswagen Sisjön Volvohandlarnas Service AB World of Golf Scandinavia AB Västkustens Rör AB Västra Djursjukhuset Växtinredarna i Väst AB Xdin AB Y Berger & Co AB Ågrenska ÖoB Överskottsbolaget AB

Vill du annonsera här? Kontakta Dan Eklind 0703-565606


www.logiken.se

Grannsamverkan på vårt sätt Handel föder handel. Senaste beviset för detta är XXL i Sisjön, som

Nu fortsätter vi utvecklingen med 90.000 kvadratmeter till, där vi

blev en knallsuccé så fort dörrarna öppnades. XXL har därmed hamnat

bäddar och bygger för ännu fler succéer med Hornbach i spetsen.

i gott sällskap med COOP, Willys, Elgiganten, Systembolaget, Jula

Vem vill du få som granne vid din nästa etablering? Kontakta oss på

och många fler. I detta nu förvaltar vi drygt 90.000 kvadratmeter

Alaska Fastigheter. Framtiden ligger i Sisjön.

kontor, lager och butiker i Sisjön.

Sitt inte i sjön, sitt i Sisjön

www.alaska.se

annonsGrannsamverkan_HSInytt.indd 1

2011-05-05 13.05


Avs. Högsbo-Sisjö Företagarförening, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

OUTDOOR CHEF! Outdoor Chefs grill är unika. Inte bara för sin slitstarka kvalitet och gedigna konstruktion, utan framför allt för teknologin som de är tillverkade efter. OUTDOORCHEF’s gasolgrill: + Gasolen räcker länge + Grillen är varm på ca 2-3 minuter + Går enkelt att grilla i alla väder + Enkelt att ställa in exakt temperatur + Ryker och osar betydligt mindre + Enkel att stänga av när du är färdig med grillningen

995:-

59:-

Mjölkskummare OBH Nordica

595:-

Juicepress OBH Nordica

Rakapparat Braun

Öppettider: Vardagar 10.00 - 19.00 Lördag 10.00 - 16.00 Söndag 11.00 - 16.00 Telefon 031-28 34 50 Adress Sisjövägen 45 Maria Rossi, Tony Larsson, Margareta Broang

www.elkedjan.se

249:Vattenkokare Retro

Du hittar det i Sisjön – En personlig elaffär, nära dig.

Högsbo-SisjöNytt  

Områdestidning för Högsbo-Sisjö Företagarförening. Nr 2 2011

Högsbo-SisjöNytt  

Områdestidning för Högsbo-Sisjö Företagarförening. Nr 2 2011