Openbaring des Heren 2021 | B-jaar

Page 1

DE VIERENDE KERK Licht over ons opgegaan Over u gaat de Heer op. Jesaja 60,2

Openbaring des Heren // 3 januari 2021 // nr. 8

[8]Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK.indd 1

28-09-2020 16:09


G

Openingsritus //

D

Openingszang en begroeting Schuldbelijdenis 1 k belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge... Amen.

I

Schuldbelijdenis 2 eer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en het geluk hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw genade gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Moge... Amen.

H

Na schuldbelijdenis 1 volgt: Heer ontferm U Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lofzang er aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

E

of Gloria in excelsis Deo... [8]Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK.indd 2

2

28-09-2020 16:09

E


Gebed

Dienst van het woord // Eerste lezing Jesaja 60,1-6 ta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men

s

op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer. Zo spreekt de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm  Psalm 72 t. A. Bronkhorst; m. J. Bielen Refrein Alle volken der aarde huldigen U, Heer. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw ­rechtvaardigheid. Refrein Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de Rivier tot de grens van de aarde. Refrein Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken. Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volkeren dienen hem. Refrein De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de zwakken schenkt hij weer levensmoed. Refrein Tweede lezing Efesiërs 3,2-3a.5-6 roeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door

B

openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere ge3

[8]Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK.indd 3

28-09-2020 16:09


slach­ten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgena-

men zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. Zo spreekt de Heer. Wij danken God.

Alleluia Alleluia. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen. Alleluia. Evangelie  Matteüs 2,1-12 oen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’ Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt vol­strekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’ Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.

T

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’ Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Zo spreekt de Heer. Wij danken God.

Homilie of overweging Geloofsbelijdenis k geloof in God, de almachtige enige Zoon, onze Heer, die ontVader, Schepper van hemel en vangen is van de heilige Geest, aarde. En in Jezus Christus, zijn geboren uit de maagd Maria,

I

4

[8]Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK.indd 4

28-09-2020 16:09


die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanof Credo in unum Deum...

daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede Allen antwoorden: God van liefde, onferm U over ons. Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus of even­tueel de communieviering (zie pagina 8)

Eucharistie // Bereiding van de gaven Bidt, broeders en zusters... Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Gebed over de gaven

Eucharistisch gebed De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. eilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerH lijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 5

[8]Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK.indd 5

28-09-2020 16:09