De Zondag Vieren | 4e zondag Advent | B-2020

Page 1

Gods vrucht dragen De heilige Geest zal over u komen. Lucas 1,35

1 [4]4e_zondag_Advent_B-2020.indd 1

4e zondag van de advent // 20 december 2020 // nr. 4

21-09-2020 09:27


Openingsritus // Openingszang en begroeting Schuldbelijdenis 1 Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge... Amen. Schuldbelijdenis 2 Heer, die wilt dat allen tot inkeer komen en onberispelijk voor U verschijnen, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. (of gezongen, zie onder) Christus, van wie de vrucht van de gerechtigheid komt en die ons opneemt in uw gemeenschap, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, die ons altijd omgeeft met uw barmhartigheid en gerechtigheid, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Moge... Amen. Na schuldbelijdenis 1 en 2 wordt gezegd of gezongen: Paulusmis

Heer, ontferm U Paulusmis, Cl. van den Berg o.praem.

# j & 34 œ œ œ . œ œ ˙

j œ œ . Jœ œ ˙ œ œ œ . œ œ œ ˙

Heer, ont - ferm U.(2x)Chris- tus, ont- ferm U.(2x)Heer, ont- ferm U.(2x)

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Gebed

Dienst van het woord // Eerste lezing 2 Samuël 7,1-5.8b-11.16 Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vij-

anden, in heel de omtrek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: ‘Nu moet u eens zien! Zelf 2

[4]4e_zondag_Advent_B-2020.indd 2

21-09-2020 09:27


Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in de tijd dat Ik over ­Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij voor ú een huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.’

woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’ Natan zei tot de koning: ‘Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’ Maar diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: ‘Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan om vorst te zijn over mijn Score volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb

Psalm 85 GodZozelf zal komen spreekt de Heer. Wij danken God.

t. A. Bronkhorst; m. A. van Nieukerken

Antwoordpsalm Psalm 85 t. A. Bronkhorst; m. R. Bot / A. van Nieukerken

b & b b 44 ‰ œJ

œ œ œ œ œ

1. Voorzang; 2. Allen:

Refrein:

God

zelf

zal

j œ œJ

œ

ko - men om ons

j j œ œ œ

œ

te ver - los - sen.

..

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. Refrein Genade en waarheid ontmoeten elkander, de vrede omhelst de gerechtigheid. Waarheid ontspruit uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Refrein Dan schenkt de Heer ons zijn zegen en draagt ons land rijke vrucht; Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Refrein Tweede lezing Romeinen 16,25-27 Broeders en zusters, aan Hem die bij machte is u te bevestigen in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig – volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef maar dat nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan

de hand van profetische geschriften aan alle heidenvolken is bekend gemaakt om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof – aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 3

[4]4e_zondag_Advent_B-2020.indd 3

21-09-2020 09:27


Alleluia - Adventsproprium m. A. van Nieuwenhuijzen Alleluia m. R. Bot / A. van Nieukerken

j 4 œ j & b 4 ‰ œ œ œ œ œ .. .. ‰ œ J œ œ .. .. ‰ œ œ œ œ .. q = 120 1. Vz.; 2. Allen:

Refrein:

Al - le - lu - ia,

Al - le - lu - ia,

j Zie, de Heer b zal Ó komenœom zijn œ volk te verlossen. œ Refrein &

œ

œ

œ

2

Al - le - lu - ia.

j j j œ œ œ œ

Zalig die klaar staan omZie Hemde tegemoet te gaan.zalRefrein herhalingen) Heer ko (geen - men om zijn

j

j j 1,26-38 Evangelie & b Lucas œ œ œ œ œ œ Toen Elisabeth zes maanden zwanverGabriël - los - van sen; ger was werdvolk de te engel Godswege gezonden j een stad j œj œnaar œ maagd & bNazaret, œ œ in Galilea, tot een œ die verloofd was met een man die Za - lig die klaar - staan Jozef heette, uit 2het huis van David; de naam van de maagd wasjMaria. ‰ œ enœ sprak: b œœœ Hij trad&bij haar binnen ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer Allen (zonder herh.) Al - le - lu - ia, is met u.’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en

Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aanRefrein zijn koningschap zal nooit een einde j j j j œ œjMaria komen.’ œ œ echter œ tot œ de œ œ sprak engel: ‘Hoe zal dit geschieden daar om Hem te - ge - moet te gaan. ik geen man beken?’ Hierop gaf de engel j œ ‘De ‰ œ Jœ œhaarœzaltenover ‰ antwoord: œ u œkomen heilige Geest œ en de Al kracht van de Allerhoogste zal - le - lu - ia, Al - le - lu - ia. u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.’ Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar heen.

m. Berne Media | liturgie

V: Zo spreekt de Heer, A: wij

dan

ken God.

Homilie of overweging

4 [4]4e_zondag_Advent_B-2020.indd 4

21-09-2020 09:27


Geloofsbelijdenis Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en dóór wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde

dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et ­terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem de­scendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, s­ ecundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et v­ ivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto ­resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Voorbede t. NRL; m. J. Böhmer

&

###

œ

œ

˙

Toon ons, Heer,

œ

œ

œ

œ

˙

uw barm - har - tig - heid.

Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus of even­tueel de communieviering (zie pagina 10). 5 [4]4e_zondag_Advent_B-2020.indd 5

21-09-2020 09:27