BE MUSIC

Page 68

Dizajn gra w muzyce TEKST

Angelika Gromotka

Muzyka i dizajn mają ze sobą wiele wspólnego - obie przekazują emocje i łączy je radość tworzenia. Jak więc odzwierciedlić dźwięk w projekcie okładki muzycznej?

68


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.