__MAIN_TEXT__

Page 1

TASCA FINAL Revisad el prediseño de Proyecto bosquejado en el Módulo 2 (Proyectos), aseguraos de que los elementos integradores de AMI propuestos en el Módulo 4 (Integrados/interdisciplinares) están presentes y añadir aquellos posible RECURSOS (con el correspondiente análisis de vigencia, pertinencia, autoría y fiabilidad de los mismos) que consideréis conveniente en el prediseño de vuestro PDI. Ese será el archivo que tenéis que subir en esta tarea final. Todo esto se subirá a un SYMBALOO que incluirá también las infografías y todo aquello que se haya ido generando a lo largo del curso pues lo compartiremos. Tal y como decíamos al principio del curso, "TOD@S APRENDEMOS DE TOD@S".

1. ELEMENTS AMI PRESENTS EN EL PROJECTE “ÇA IRÀ” Per fer aquesta tasca hem fet servir el document “INTEGRADOS”; http://fweib.caib.es/pluginfile.php/398123/mod_resource/content/2/integrados.pdf El projecte que hem iniciat és un projecte que gira entorn del pensament generador d’allò revolucionari, iniciant-se en la Revolució francesa, passant pel romanticisme i que té com a eix transversal la situació de la dona i els canvis que s’han succeit a l’època contemporània. Aquest plantejament, tot i que pot semblar abstracte, té tres eixos concrets: la revolucions polítiques/socials a l’època contemporània (a partir del model francès) com a forma de fer aflorar les inquietuds de la col·lectivitat; la revolució en el camp literari/cultural que va significar un aflorament del sentit de la individualitat i del sentiment nacional; i, en tercer lloc, l’eclosió del moviment feminista i els canvis que s’han produït en la forma de vida de les dones a Occident, principalment.


En segon lloc, és un projecte que es treballa des de diferents àrees. 1.1 FASE 1 a) Què volem fer, esbrinar i per què? b) Detectar els coneixements previs. Hem introduït un petit conjunt d’activitats d’avaluació inicial que abasten el conjunt del projecte. Així mateix en cadascuna de les activitats, ja hem palesat rutines per avaluar els coneixements previs. c) Què volem saber. d) Índex NO N’HI HA. Hem optat per presentar el nostre projecte en forma de graella molt sintètica. D’aquí és fàcil obtenir la informació amb un cop d’ull. 1.2 FASE 2 a) Recerca de les fonts (La nostra recerca encara és INCOMPLETA. S’han inclòs en el projecte tot tipus de fonts: audiovisuals, orals, escrites en diferent format: webs, diccionaris... b) Selecció dels documents i lectura de la informació. Reestructuració de l’índex inicial. c) Tractament de la informació, en acabar la recerca. d) Es comunica o presenta la informació. En aquest aspecte s’han incorporat diferents formats de presentació i diferents espais i suports (paper, digital, audiovisual, teatral...). Ens sembla que aquest és un dels punts forts del nostre projecte.

Per acabar, direm que el primer recull que presentam de materials on line s’ha de completar ja que només n’hem posat un o dos de cada tasca. Per descomptat, algunes de les tasques proposades en el projecte es complementen amb materials elaborats per a l’ocasió i la consulta de materials en paper, llibres de text i enciclopèdies etc.


2. RECURSOS ON LINE ANALITZATS AMB CRAAP HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 4t ESO VIGÈNCIA

RELLEVÀNCIA

AUTORITAT

PRECISIÓ

PROPÒSIT

https://losimprescindi Data de redacció 9 blesdelarte.blogspot.c de juny de 2012. om/2012/06/la-muert e-de-marat-la-mort-d e-marat.html

Ajustada al nivell. Avaluada.

No consta el nom complet, és un blog “mirARTE”.

Adient. No hi ha errades

Anàlisi obra d’art.

https://tiposdearte.co m/arte-neoclasico-qu e-es/

Data de revisió 5 d’abril de 2018.

Ajustada al nivell. Avaluada.

Tipos de arte Clases de Arquitectura Pintura y Obras de arte

Adient.

Context obra d’art.

https://blocs.xtec.cat/ histo4lacueva/tag/rev olucio-francesa/

Publicació 18 d’octubre 2014.

Ajustada al nivell.

José Luis Lacueva Institut ÈGARA.

Adient.

Etapes Revolució.

http://onogueras.com/ personatges/inici.html

Alguns enllaços no funcionen o no s’ajusten al tema o són massa generals.

Diferent etapa. Només model. Avaluat a l’aula.

Oriol Nogueras, professor de secundària. Hem utilitzat el model a 2n ESO.

S’ha d’adaptar al tema de la Revolució francesa.

Serveix com a model del projecte.

http://www.sabuco.co m/historia/historiaoral

Orientacions generals.

Molt genèric,

Article publicat a la revista Clio, nº 3,

Cal complementar amb J. MIRALLES:

Guia per elaborar qüestionaris per

No consta autor.


.htm

gener de 2002​. ​No consta l’autor.

La història oral. Qüestionari i guia didàctica​, 1985.

treballar oral.

https://blocs.xtec.cat/ historiaoral/

Inclou vídeo amb les pautes per fer treball hª oral. L’enllaç amb el vídeo amb les pautes no funciona.

Molt interessant!!

Andreu Guiu, professor de Ciències Socials, ​IES Vescomtat de Cabrera.

Molt interessant exemples de treballs.

Aprofitament didàctic de la recerca oral. és una forma d’implicar les famílies.

https://www.youtube. com/watch?list=RDL9 VoRmjxvPs&v=L9Vo RmjxvPs

No consta. Cal fer recerca sobe la pel·lícula.

Per introduir el paper de les dones a la revolució

No consta

Cal investigar alguna cosa més sobre la pel·lícula

Vídeo dones Versailles. Intro tema.

https://en.wikipedia.or g/wiki/Ça_Ira

Darrera redacció 23 de març de 2019.

Informació breu sobre Wikipedia, no consta la hª d’aquesta autoria per aquesta cançó. entrada.

Comparació versions. Article redactat en llengua anglesa; no apareix en català.

Contextualitzar cançó.

http://socials21.com/ Quart_ESO/Act_Rev _Fr.pdf

No consta data.

PDF activitat model pel treball etapes revolució. Molt adequat al nivell.

Molt adient per treballar etapes revolució.

Treballar la indagació i la selecció d’informació rellevant Conèixer els principals fets relacionats amb el tema, donant-los significat.

Ferran Jover, prof. IES.


LLENGUA CASTELLANA VIGÈNCIA

RELLEVÀNCIA

AUTORITAT

PRECISIÓ

PROPÒSIT

https://www.unprofes or.com/lengua-espan ola/autores-y-obrasdel-romanticismo-lite rario-espanol-2894.h tml#anchor_0

Pàgina web creada el 2013. Informació al dia i contrastada i links vàlids i en funcionament.

Informació adient, orientada als estudiants.

Consten el nom dels autors, la seva qualificació i experiència i el seu contacte.

Informació procedent de tot tipus de fonts i de webs. En principi, no hi ha errors gramaticals ni ortogràfics.

Propòsit acadèmic.

https://www.caracteri sticas.co/romanticis mo/

Página web sobre característiques de qualsevol tema. no consta la data de creació. Links vàlids.

Informació orientada al públic en general.

No consta el nom del seu creador.

Informació procedent de Propòsit acadèmic. tots tipus de fonts, encara que no hi constin. No hi ha errors gramaticals ni ortogràfics.

https://www.youtube. com/watch?v=EnEr8 HX29Sg

Vídeo de youtube sobre les característiques del Romanticismo social y artístico. Creat el febrer de 2017.

Informació adient, orientada als estudiants.

No consta el nom del seu autor.

No hi ha errors de concepte.

Propòsit acadèmic.

http://www.rinconcas tellano.com/sigloxx_ 27/casa_alba.html

Pàgina web creada el 1997. Informació contrastada, qualque enllaç no funciona.

Informació orientada als estudiants i al públic en general.

Consta el nom de l’autor, la seva qualificació i experiència i el seu contacte.

Informació procedent de tot tipus de fonts i de webs. En principi, no hi ha errors gramaticals ni ortogràfics.

Propòsit acadèmic i d’informació general.


https://saquenunaplu ma.wordpress.com/2 011/08/01/la-represe ntacion-de-la-mujeren-el-teatro-de-federi co-garcia-lorca/

Blog sobre dramatúrgia. Informació orientada Informació al dia. Links els estudiants de vàlids. teatre i aficionats a la dramatúrgia.

Consten el nom dels autors, la seva qualificació i experiència i el seu contacte.

Informació procedent del món del teatre. No hi ha errors gramaticals ni ortogràfics.

Propòsit acadèmic i relacionat amb els amants del teatre.

https://www.youtube. com/watch?v=pO-K_ c0CTCY

Vídeo de youtube: “La casa de Bernarda Alba”, publicat el mes d’agost de 2011.

Centro de Documentación Teatral (Ministerio de Cultura y Deporte).

No hi ha errors.

Propòsit artístic.

Per a tots els públics.

LLENGUA CATALANA VIGÈNCIA

RELLEVÀNCIA

AUTORITAT

PRECISIÓ

PROPÒSIT

https://www.obs ervatoridelesdon es.org/el-que-qu eda-del-dia/

Ok. Dades de 2019.

Adequat al nivell. Hi ha molta informació i convé seleccionar i acotar.

És un web institucional. No hi ha l’autor de continguts.

És adient pels temes que volem debatre.

Informació sobre la qual reflexionar per tal de veure l’actualitat de la dona a la societat. Per preparar el debat d’inici.

https://www.yout ube.com/watch? v=BQNCBmbg3 CA

Material usat per la UNED des de 2013.

Video amb contingut molt interessant per aprendre la situació de la dona a Espanya fa 100 anys.

Yolanda Prieto. Antropòlega i realitzadora del Canal UNED.

És adient per agafar perspectiva i reflexionar sobre el canvi de realitat.

Vídeo per aprendre història i preparar el debat d’inici.


https://vimeo.co m/327289768

Ok, del març de 2019.

Guanyador del concurs "Re-Imagina't", fem un clip no sexista, del Observatori de la Dona en els Mitjans de Comunicació l’any 2016. Spot realitzat per adolescents participants en projectes de l’Associació Educativa Integral del Raval per la defensa i un ús no sexista dels mitjans de comunicació.

Realizat per Joan Gratacós, Saida Zizaoui, Irene Quero, Oumaima Asbai, Basma Moumouda, Abida Begum y Malika Hassane (14-16 anys).

És adient per la temàtica que treballem.

El vídeo és fet per al·lots de la seva edat. idees per reflexionar i preparar el debat inicial. És un bon model per tenir en compte a l’hora de dissenyar el producte final, la falca de ràdio.

http://punttic.gen cat.cat/article/lau gment-de-la-bret xa-digital-de-gen ere-preocupa

Ok. Dades de 2019 i tema recurrent, sempre d’actualitat

Interessant, tant pel tema com pels links, amb informació ben treballada

És un web institucional, on no apareix l’autoria.

És adient per pensar en les necessitats de canvi social.

Eina de reflexió per enfocar el tema de l’assaig.

http://punttic.gen cat.cat/article/do nes-en-xarxa-fo menta-les-vocac ions-tic-de-les

Ok. Dades de 2019 i tema d’actualitat, molt contemporani.

Interessant, tant pel tema com pels links, amb informació ben treballada.

És un web institucional, on no apareix l’autoria.

És adient per pensar en eines per propagar el canvi social.

Eina de reflexió per enfocar el tema de l’assaig.


http://www.iguan ateatre.com/inde x.php/ca/llum-tre ncada

Adequat a la temàtica que treballam i amb l’objectiu de l’activitat.

el vídeo està penjat a la pàgina web d’una companyia mallorquina, la qual té el copyright.

És adient com a model d’obra teatral i pel tema que vertebra el projecte.

Aprendre com el teatre duu a primera línia la necessitat de canvis en les estructures, creences i assignació de tasques a la societat

https://www.teatr Ok. El web edelallotja.cat/bl està og/per-que-anar- actualitzat. a-veure-terra-bai xa-2/

Adequat per la temàtica i la seva permanència. És comunicació de la programació d’una sala de teatre.

És un blog d’un web institucional. L’entrada està signada per ​Glòria Tomàs Professora de secundària de l’Institut de Flix. Text motivat pel debat a les classes a propòsit de l’obra ​Terra Baixa i Lluís Homar​, que els alumnes van veure al Teatre Borràs de Barcelona.

Molt important, en tant que evidencia la denúncia de les desigualtats a través del teatre.

Aprendre com el teatre duu a primera línia la necessitat de canvis en les estructures, creences i assignació de tasques a la societat.

1.https://www.yout ube.com/watch? v=4ElHcRsVSrQ

Models de dues opcions de teatre: teatre escolar i teatre professional.

El video 1 és un treball escolar al canal d’una alumna d’institut, Mariona Alexandre Esteban. El video 2 és un enregistrament professional per a televisió, dirigit per Isidre Ortiz.

Models de diferents posades en escena.

Conèixer un clàssic contemporani del teatre català, al mateix temps que s’incideix en les qüestions de les desigualtats, especialment la situació de les dones. El teatre per difondre les idees revolucionàries de manera pacífica.

2.https://www.yout ube.com/watch? v=nl9JqjndqoE

ok. El web està actualitzat.

ok. El primer és més recent, i el segon té uns anys (2011), tot i que és vigent.


LLENGUA ANGLESA VIGÈNCIA

RELLEVÀNCIA

AUTORITAT

PRECISIÓ

PROPÒSIT

ok. La difusió del video és de 2017. La temàtica és vigent.

Adequada per reflexionar sobre l’educació amb el tema que ens ocupa.

L’autoria no queda clara. Pertany a un canal de notícies institucional de la televisió pública britànica.

Adient

Informatiu. Per convidar a la reflexió social.

VIGÈNCIA

RELLEVÀNCIA

AUTORITAT

PRECISIÓ

PROPÒSIT

http://blogs.sapiens .cat/socialsenxarxa /2010/09/06/declar acio-dels-drets-de-l %E2%80%99home -i-del-ciutada-1789/

Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789). Informació al dia i links en funcionament.

Informació relacionada amb el tema que ens interessa. Dirigida a qualsevol lector.

Revista Sàpiens.

Origen científic de la informació. Moltes referències i cites per completar la informació. Sense errors gramaticals ni faltes.

Propòsit divulgatiu.

https://www.parlam ent.cat/web/serveis

Declaració Universal dels Drets Humans

Informació concreta sobre la Declaració

Parlament Català (Generalitat de

Origen institucional de la informació, amb

Propòsit institucional.

https://youtu.be/ nWu44AqF0iI Video sobre “​The effects of sexism on children. Reactions to female discriminatio​n”

VALORS ÈTICS


-educatius/drets-hu mans/index.html

(1948). Informació actualitzada i links vàlids.

Universal dels Drets Humans. Dirigida a qualsevol usuari interessat.

Catalunya).

referències i cites. No hi ha errors de redacció ni ortogràfics.

Profile for antonia pol torres

IES PAU CASES NOVES  

IES PAU CASES NOVES  

Profile for badies
Advertisement