__MAIN_TEXT__

Page 1

!

UN PAÍS PER A DESCOBRIR

Introducció al projecte:

A partir d’un tema d’interès de l’alumnat ens imaginam i duim a terme un projecte. Consistiria en l’organització d’un viatge per a 2 persones a una comunitat autònoma del territori espanyol.

Grup d’alumnes: 3r de PMAR

Àrees implicades: Àmbit sociolingüístic (Català, Castellà, Geografia i Història), Àmbit científico-tècnic ( Matemàtiques i Biologia) Àmbit pràctic (Educació Plàstica i Tecnologia) , Anglès, Educació Físcia... Docents implicats : professorat de les àrees esmentades. ■ Àrea de Geografia (física, política, econòmica i social) i Història. A l’apartat de política estudiarem les formes de poder, l’organització del nostre territori. Aquest serà el nostre punt de partida: un viatge al nostre entorn.

■ Àrea de Llengües : Si tenim en compte que no totes les comunitats comparteixen una mateixa llengua, això ens permetrà estudiar la diversitat lingüística, així com també les varietats geogràfiques del castellà. Per tant, hi intervenen les àrees lingüístiques.


!

■ Àrea de Matemàtiques : Pel que fa al tema dels pressupostos, així com també les estadístiques (eleccions a les diferents comunitats autònomes) i gràfiques necessitam les matemàtiques. ■ Àrea de Biologia i Educació Física: salut alimentària, dietètica i nutrició. Càlcul i estudi dels aliments i els seus nutrients de les diferents receptes típiques dels llocs estudiats.

■ Àrea de tecnologia: reciclatge i energies alternatives i renovables de cada una de les comunitats .

■ Àrea de Plàstica: disseny del cartell publicitari.

■ Àrea d’Anglès: sistema polític anglès i llengües territorials. Brexit.


 Temporalització: 1r trimestre (9 sessions)

Pregunta inicial: En el moment en què començàvem a explicar la unitat didàctica que fa referència a la Geografia Física d’Espanya, l’alumnat va mostrar interès i curiositat per les diferents comunitats autònomes. Explicaven algunes escapades que havien


! fet amb la família i recordaven el viatge d’estudis fet a final de Primària. D’aquí va sorgir la idea del projecte en qüestió. 
 Nom del projecte: “UN PAÍS PER DESCOBRIR”


 Producte final: L’alumnat ha d’organitzar un viatge a una Comunitat autònoma de l’Estat espanyol i han de presentar-ho a través d’un powerpoint i un cartell publicitari. Han de tenir en compte els següents reptes i /o dificultats: 
 a. El transport ha de ser públic 
 b. L’estada màxima ha de ser d’una setmana 
 c. Han d’estar ubicats al centre o amb mitjans de transport per accedir-hi. d. El pressupost és limitat. 
 Gestió d’aula: Es tracta d’un treball col·laboratiu en què s’han de repartir les tasques i arribar a acords. L’alumnat s’organitza en equips de 2-3 persones, tenint en compte la diversitat. Cada grup disposa d’un ordinador, la seqüència d’activitats a fer, la seva temporalització i una graella per distribuir els rols de cada membre del grup.

Implementació:


! Recerca a fonts diverses i variades (que seran proporcionades per el professorat) de la informació necessària sobre la comunitat autònoma: on es troba?, el seu relleu, el clima, les províncies que té, dades generals, dades politicoadministratives, dades socioeconòmiques, activitats econòmiques, menjars típics, dades artístiques i literàries, llocs a visitar... No cal dir que la biblioteca escolar disposa d’un fons de llibres que ens pot servir de punt de partida i que complementarem amb consultes a internet. Els recursos web que els suggerim per començar la tasca són els següents: https://administracion.gob.es/ [darrera consulta, març 2020]: pàgina web amb enllaços a webs públiques de les comunitats autònomes. https://www.spain.info/es/consultas/ciudades-y-ueblos/comunidades-autonomas.html [darrera consulta, març 2020]: portal oficial de turisme d’Espanya https://www.ine.es. [darrera consulta, març 2020]:pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística, que elabora i distribueix les estadístiques d’Espanya. https://www.caib.es/sites/tib [darrera consulta, març 2020]: web del transport públic de les Illes Balears, amb línies, horaris, mapes, tarifes… https://www.booking.com [darrera consulta, març 2020]: metacercador de viatges per a reserves d’allotjament. https://ww.iberia.com [darrera consulta, març 2020]: portal web de l’aerolínia espanyola. https://kiosko.net: pàgina web dels diaris de les CA per poder cercar notícies o activitats culturals

Tot i que els proporcionam una sèrie de webs i recursos per començar fer feina, l’alumnat pot consultar altres fonts que trobi interessants, no obstant això ha de contrastar la informació al manco tres vegades per assegurar-se que és verídica.


! A continuació

passam a detallar una petita planificació que els donarem,

perquè s’organitzin i la tenguin en compte a l’hora de cercar informació per internet.

RECERCA D’INFORMACIÓ PER INTERNET PLANIFICACIÓ - Què em demanen? 
 -  Quines fonts d’informació usaré? Marcau amb una creu el tipus i indicau-ne el nom 
 Cercadors__ 
  Metacercadors__ 
  

Catàlegs de biblioteca__ 


Directoris__


 EXECUCIÓ 
 -Per a cada cerca que faceu indicau: 
 Nom i adreça de la web 
  Número de resultats obtinguts RESULTATS 
 -Contestau a les preguntes que us demanin: 
 AVALUACIÓ 


A més a més, els ensenyarem com s’ha de citar bibliografia. ● Elaborar una infografia on es reculli la informació rellevant i completar la carpeta d’aprenentatge amb la seva reflexió. ! ● Desenvolupar l’organització del viatge des de l’institut seguint un recorregut cronològic: TIB, vols a la comunitat autònoma o a la més propera, seleccionar diferents opcions, consultar allotjament aprop del centre i diversos restaurants, reserva d’entrades als llocs de més interès... 


● Elaborar diferents pressupostos i fer-ne la tria. 
 Comunicació del producte final: L’alumnat ha de presentar a la resta de companys un powerpoint i un cartell publicitari que es penjarà a la biblioteca per tal de decidir on van de viatge d’estudis.

Objectius proposats:

■ Millorar els hàbits de lectura, estudi i disciplina ■ Dominar l’expressió en llengua castellana i en llengua catalana i conèixer altres llengües de l’estat espanyol ■ Fer un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. I ser-ne responsables ■ Potenciar l’esperit emprenedor i creatiu, el treball en equip, la confiaça en un mateix ■ Conèixer les més destacades creacions artístiques i literàries del nostre entorn, per tal de desenvolupar la sensibilitat artística i literària ■ Investigar el fons bibliotecari físic del centre (ens servirà, alhora, d’exporgar i renovar) ■ Conèixer el sistema polític i social del nostre entorn i fer la comparativa amb altres pròxims.


Competències:


! En termes generals, aquest el projecte que proposam treballa les diferents competències clau, recollides a nivell curricular: ■ Comunicació lingüística ■ Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia ■ Competència digital ■ Aprendre a aprendre ■ Competències socials i cíviques ■ Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor ■ Consciència i expressions culturals. Atenció a la diversitat: Sempre tendrem en compte tot l’alumnat. I enguany tenim un alumne del programa de PALIC ( Acolliment lingüístic i cultural ) per tant facilitarem la seva integració i el seu coneixement. Així que treballarà la CA de les Illes Balears ( la seva llengua, la seva cultura …) Coordinació: ■ És necessari que tots els professors implicats en el projecte i que el tutor o la tutora del grup es reuneixin de forma periòdica, preferentment, a nivell setmanal, per tal de garantir el seguiment del projecte. ■ Aquesta coordinació es desenvoluparia al llarg del primer trimestre, període en que es manté la durada del projecte. ■ Toda la informació i el seguimet del projecte, així com les aportacions del professorat implicat es recolliria dins una carpeta de Google Drive.

Avaluació: ● Avaluació dels coneixements previs mitjançant la tècnica del “foli giratori” on cada alumne anirà apuntant el que sap de les comunitats autònomes. ●

Compartir objectius i criteris d’avaluació: mitjançant una rúbrica que es

proporcionarà al principi del treball i serà consensuada amb el mateix alumnat (autoavaluació).


! A continuació adjuntam dues rúbriques (una d’autoavaluació per part de l’alumnat i l’altra d’avaluació de la tasca feta en grup)

AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL COOPERATIU Nom______________________________________ Equip___________________________ Títol del treball______________________________________________________________

Descriu breument la teva contribució al treball cooperatiu

Si haguéssis de tornar a fer aquest treball, què faries de manera diferent per millorar la teva feina?

De quina manera més efectiva podria treballar el teu equip la pròxima vegada?

Comentaris de la teva professora:

Quina nota et posaries?

La nota que et posa la teva professora:

FORMULARI D’AVALUACIÓ DE LA TASCA FETA PER TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP Nom ____________________________________Títol del treball____________________ Escriu els noms dels membres del teu grup en les caselles numerades. Llavors, assigna-hi un valor per a cada un dels aspectes. Els valors són els següents: 1= Molt d’acord

ASPECTES

2 =d’acord

TU MATEIX

3= en desacord

1.

4 =Molt en desacord

2.

3.


! Estava disposat a atendre les reunions del grup Acceptà les tasques assignades

Contribuí positivament a les discussions de grup

Completà la feina en el temps establert. Ajudà els altres en la feina quan ho necessitaven Va fer la tasca de manera acurada i la va acabar Contribuí a la justa distribució de les tasques Va treballar bé amb la resta de membres del grup

Va ser un membre valuós de l’equip

PUNTUACIÓ TOTAL

ÉS UN QÜESTIONARI QUE HEU D’EMPLENAR INDIVIDUALMENT. LA RESTA DE MEMBRES DE L’EQUIP NO VEURAN L’AVALUACIÓ QUE EN FEIS. PER TANT, ÉS IMPORTANT LA VOSTRA SINCERITAT. 


● Carpeta d’aprenentage: l’alumne registrarà les tasques realitzades i en farà una reflexió. 


Programació: segons l’apartat d’implementació! Eines TIC: ús d’aparells electrònics per fer la recerca a internet (cercadors de pàgines web sobre companyies aèries, allotjaments, restaurants...); canva; ppt... 
 Altres: compartir el projecte amb les famílies (exposició d’infografies a la biblioteca) i fer la tria del viatge d’estudis. No cal dir que abans de fer zoom hem tengut clar el nostre entorn i per això hem gaudit d’una extensa col.lecció local al nostre abast a la Biblioteca que ens ha ajudat a entendre els voltants. Per acabar, aquest projecte consideram quer podria ser extensible a altres grup del mateix nivell. També seria interessant dur-lo a terme per tal de demostrar que la biblioteca és un lloc d’estudis de recerca, i que llegir i escriure ens obri les finestres al món. Un món per a descobrir.

Profile for antonia pol torres

ABP IES ALBUHAIRA  

ABP IES ALBUHAIRA  

Profile for badies
Advertisement