__MAIN_TEXT__

Page 1

Curs Disseny aplicació de projectes documentals integrals amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar 2019- 2021

TASCA FINAL CURS 2019-2020

Projecte

Memòria històrica de la dona a Eivissa

IES Sa Colomina, Eivissa.

M. Nieves Arcos Bonet. M. Isabel Signes Ferrer. M. Luisa López Casado (coordinadora).


Projecte: ​Memòria històrica de la dona a Eivissa. Nivell: ​3r d’ESO. Descripció del projecte. A partir del fons local de la biblioteca del centre, principalment, l’objectiu és investigar sobre com ha estat la vida de les dones a Eivissa al llarg de successives generacions, des de l’època de la Postguerra fins a avui dia (besàvies, àvies i mares dels alumnes). Els alumnes, en grups de treball, hauran de fer recerca sobre un àmbit concret: com han viscut les dones de l’illa l’evolució de l’educació, la cultura i les tradicions, el paisatge, el món del treball, la societat i les formes de comunicació. El producte final serà una exposició al centre -amb un recorregut guiat a càrrec dels alumnes- amb el resultat de les seves indagacions i activitats (fotografies, projecció de vídeos, línia del temps, gravacions, materials elaborats diversos). El propi procés d’investigació serà motiu d’anàlisi i aquest es recollirà (en text i imatges) a la revista escolar i a la web del centre. Es programen, juntament amb les activitats a la biblioteca i a l’aula, una sortida a un centre de documentació i la visita d’experts a la biblioteca. Els sis àmbits d’investigació proposats, revisables en funció dels interessos dels alumnes, són els següents: 1. Educació: tipus d’escola d’ensenyament a cada època. 2. Cultura i tradicions: gastronomia, música i ball. 3. Paisatge: evolució de Vila, comparació de llocs emblemàtics ahir i avui. 4. Món del treball: oficis desapareguts i nous oficis exercits per les dones. 5. Societat: demografia, salut, oci, moda, esport. 6. Comunicació: del “festeig” i les cartes manuscrites a les xarxes socials. Es preveuen com a fonts d’informació rigoroses i diverses el fons de la biblioteca escolar i el d’altres biblioteques d’Eivissa, Internet, l’Arxiu de Can Botino, l’Arxiu del Diari d’Eivissa, els arxius del Fòrum Memòria Històrica d’Eivissa i Formentera, experts col.laboradors i i entrevistes a informants de l’entorn (dones de la família, centre de majors, professors…).


Temporalització. 10 sessions de 110 minuts, semanalment, de setembre a desembre de 2020: 1 sessió introductòria, 6 sessions per a la recerca i l’elaboració del producte final, 1 per a la sortida, 1 de muntatge de l’exposició i 1 sessió d’avaluació final. Objectius d’aprenentatge. ● ● ● ● ●

Conèixer la història recent de l’illa on viuen els alumnes. Posar en valor el paper de la dona en aquesta història. Observar i analitzar la seva realitat circumdant. Aprendre a fer servir la biblioteca escolar com a font d’informació. Aprendre a obtenir i discriminar informació rellevant per al seu objectiu de diverses fonts, orals i escrites:TIC, biblioteques, informants, documents audiovisuals, arxius públics, etc. ● Treballar cooperativament per a assolir un objectiu comú. Competències. Al tractar-se d’un projecte multidisciplinar, les activitats programades fomenten l’adquisició de la totalitat de les competències clau: ● Comunicació lingüística, per la pràctica de les quatre destreses al llarg del procés. ● Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: elaboració de gràfiques sobre l’evolució demogràfica de l’illa, línia del temps i càlculs diversos. ● Competència digital: ús de les TIC per a la recerca i l’elaboració del producte final. ● Aprendre a aprendre i Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: en el repartiment de rols, l’organització del grup, la presa de decisions, la selecció dels recursos... ● Competències socials i cíviques: gestió del grup, interacció, cooperació. ● Consciència i expressions culturals: coneixement de la cultura i la tradició de les Illes Pitiüses. ● Competència informacional: recerca i tractament de la informació, i comunicació dels coneixements obtinguts a partir de la investigació. Continguts. ● ● ● ● ● ●

Esdeveniments històrics rellevants d’àmbit nacional i local. Demografia de l’illa d’Eivissa: costums i tradicions eivissenques. Geografia d’Eivissa i llocs emblemàtics de Vila. Lleis educatives, tipus d’escola, llibres de text, còmics. Vestits típics i moda Adlib. Folklore eivissenc: dansa i música tradicionals.


● ● ● ● ● ●

El turisme a Eivissa. Gastronomia local. Esports i formes d’oci. Estructures cooperatives. Consulta de fonts per a la recerca, selecció i tractament de la informació. Ús de les TIC.

Espais ● ● ● ● ● ●

Aula habitual de cada grup. Biblioteca del centre. Arxiu de Can Botino. Arxiu del Diari d’Eivissa. Arxiu del Fòrum per a la Memòria Històrica d’Eivissa. Llocs emblemàtics de Vila (Mercat Vell, port, Vara de Rei, Plaça del Parc, Dalt Vila, etc. ). ● Passadissos i ​hall​del centre per a l’exposició. Transversalitat i Interdisciplinarietat. A la Comissió de Projectes estan representades pràcticament totes les matèries pels professors especialistes i les sessions programades inclouen activitats de caire lingüístic, de càlcul, artístiques, d’investigació de fets històrics i socials, etc. La interdisciplinarietat ve garantida també pels equips educatius de 3r d’ESO, els quals implementen els projectes dissenyats per la Comissió. L'aprenentatge cooperatiu és l’eix transversal fonamental al centre. Professorat implicat. Professors designats pel centre per a implementar a les aules de 3r d’ESO els projectes dissenyats pels membres de la Comissió. Metodologia. ● Metodologia activa i col.laborativa: estructures i dinàmiques d’Aprenentatge Cooperatiu, implementat al centre. ● Treball individual, en parelles, en petit grup i en grup classe. ● Es fomenten les quatre destreses: escoltar, parlar, llegir i escriure. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació. ● Recerca al fons de la biblioteca.


● Visita als arxius. ● Elaboració d’una línia del temps col.lectiva. ● Elaboració de gràfiques a partir de dades estadístiques i càlcul de la progressió futura a partir de tendències i prediccions. ● Creació de panells informatius. ● Creació de documents multimèdia (enregistrament de vídeos i àudios, fotografies, presentacions). Atenció diversitat En funció de les necessitats específiques que presenti l’alumnat: ● ● ● ●

Integració dels alumnes amb NESE en grups heterogenis. Assignació d’una funció adequada dins el grup de treball. Adaptació de les activitats, els materials i/o els terminis. Nomenament d’un company-tutor dins el grup de treball.

Criteris i instruments d’avaluació i qualificació. A l’inici del procés es proporcionarà als alumnes una llista de comprovació que faran servir com a guió i com a eina d’autoavaluació durant la tasca (document 2). El mateix document servirà per a l’avaluació de la feina dels seus companys (coavaluació). Rúbrica heteroavaluació: docents i alumnes avaluaran conjuntament tots els elements del procés d’aprenentatge (grau d’assoliment dels objectius per part dels alumnes, actuació docent, producte final, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte; document 3). Diari del professor: els docents porten un diari de sessions pel seguiment individualitzat dels alumnes i del desenvolupament del procés (document 4). RECURSOS (Aquest apartat està pendent de revisió i ampliació, donat que el projecte es durà a terme el pròxim curs 2020-2021 i està encara en procés de desenvolupament. De moment, aquests són els recursos que fonamenten les activitats previstes). Documents impresos i manuscrits. Bibliografia. Fons local de la biblioteca escolar: Enciclopèdia de les Illes Balears, revista UC, revistes Es Pitiús, altres.


Fons d’altres biblioteques públiques (Can Ventosa, Cas Serres, Sant Jordi): ​Embarcacions de la costa catalana i de les Illes Balears, segles XIX I XX,​ Ed. Consorci el Far. Notes per a la història marítima d’Eivissa i Formentera, ​Pere Vilàs i Gil, Institut d’Estudis ​ Eivissencs (1989). Velers de les Balears​, Ramón Sampol. Estudi sobre la situació sociolaboral de la dona immigrant a Mallorca, Menorca, Eïvissa i Formentera​, Elvira Aparici Banegas, Antoni Tarabini-Castellani Cabot, Eva L. Méndez Martínez, et al. La dona en la indústria eivissenca,​ Marga Torres i Planells, i altres títols. Premsa: Diari d’Eivissa. Documents audiovisuals El festeig i la boda pagesa tradicional eivissenca , IB3 (Youtube). https://www.youtube.com/watch?v=Do6ZH7jhMwk El festeig i la boda pagesa tradicional eivissenca, IB3 (Youtube). https://www.youtube.com/watch?v=KqGmKmdkJhw Tutorial: Punto de cruz básico paso a paso (Canal Tiny Tany, Youtube). https://www.youtube.com/watch?v=un9J07M-9e8 ​ Fotografies: Eivissa antiga. Eivissa no tan antiga (Facebook). Recursos en línia i webgrafia Eines de Google (llicència de centre): comptes de correu electrònic, procesador de textos, Drive, Classroom, qüestionaris, Google Maps. Creació d’infografies: ​www.canvas.com Creació d’avatars (video explicatiu introductori): ​www.voki.com Youtube. Facebook. Google imatges. Diario de Ibiza, edició digital: ● Mujeres invisibles. https://mas.diariodeibiza.es/125-aniversario/mujeres-invisibles-reflejo-sociedad/​Por ​Cristina Martín Vega​​ -29 junio, 2018 ● Luis Amor, línea directa Ibiza-Caribe, M.G., 10 abril 2012. https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2012/04/10/68783/luis-amor-linea-directa-eivi ssa-caribe.html www.conselldeivissa.es www.ajuntamentdeivissa.es www.santjosep.org www.santaulalia.net Material manipulatiu Bastidors. Tela, fills de colors, agulles. Materials reutilitzables: cartró, plàstic, corda, fusta...


Material escolar: tisores, cola, masella, pintura, cúter, làmines blanques de dibuix (A3), retoladors negres de diversos grossors, retoladors, aquarel·les, oleos. Equips electrònics Ordinadors Impresora Tauletes Telèfons mòbils (fotografia i video) Projector Pissarra electrònica Recursos humans Comissió de Projectes Professorat de 3r d’ESO Experts (intervencions externes): mestre d’aixa Personal de l’arxiu municipal. Testimonis de l’entorn social i familiar dels alumnes (àvies, mares, veïnes, professores, conegudes...). Formador del Fòrum per a la Memòria Històrica d’Eivissa. Maquetista d’embarcacions i vivendes eivissenques. Entitats, organismes, institucions, empreses. Fòrum per a la Memòria Històrica d’Eivissa. Ajuntament d’Eivissa (arxiu Can Botino). Diario de Ibiza. Materials de creació pròpia Fitxes d’activitats. Infografia del projecte. Video de presentació del projecte amb Voki. Instruments d’avaluació: rúbriques, llistes de comprovació, diari de sessions de l’alumne, diari del professor, qüestionaris de Google.


PROJECTE MEMÒRIA HISTÒRICA D’EIVISSA Primera seqüència

Grup: ​3r d’ESO A ​

Data: ​setembre 2020

1 a) Activitats d’exploració. Després de projectar el vídeo de la Xènia demanant ajuda als alumnes per a fer una tasca de l’institut, partirem d’una activitat en grup per a determinar, mitjançant un full rotatori (document 1), quins són els coneixements previs sobre les qüestions plantejades i sobre les quals hauran de cercar respostes. ● Projecció d’un vídeo introductori del tema. ● Lectura de la infografia. ● En grup de treball: full giratori; què saben o pensen que saben sobre els diferents àmbits presentats a la infografia i pel professor. Pluja d’idees. Un portaveu aporta les conclusions del seu grup al conjunt de la classe. Aquestes queden exposades a l’aula (infografia penjada en format gran i en color). Preguntes inicials, per àmbits: EDUCACIÓ Com era l’escola? Què i com estudiaven? CULTURA I TRADICIONS Com ha anat variant la forma de relacionar-se, els costums, la moda, la música i el ball? PAISATGE Un recorregut pels llocs de Vila que freqüentaven. Com s’han transformat? MÓN DEL TREBALL La besàvia no treballava fora de casa, l’ofici de l’àvia ha desaparegut… Quines feines que encara no existeixen podria fer jo? SOCIETAT Com han evolucionat la demografia, el consum, les formes d’oci? COMUNICACIÓ Del manuscrit a la Internet...Com es comunicava cada generació?

Materials i recursos ● Ordinador i projector de l’aula.


● Full rotatori de coneixements previs (document 1), un per grup. Gestió del aula ● Grups de treball cooperatiu establerts pel curs acadèmic (disposats en sis grups, taules de quatre alumnes). ● Grup classe per a la posada en comú de l’activitat. Temps i espai Una sessió, dins el marc de l’assignatura “Projectes”, a l’aula habitual. Atenció diversitat En funció de les necessitats específiques: integració dels alumnes amb NESE en grups heterogenis. Assignació d’una funció adequada dins el grup de treball. Adaptació dels materials i dels terminis. Nomenament d’un company-tutor. Avaluació- regulació ● Coavaluació: discussió en grup classe sobre la idoneïtat de les aportacions (acord o desacord amb les idees exposades pels altres grups). ● Fitxa de treball cooperatiu: el responsable d’aquesta funció dins el grup l’omple al final de cada sessió (establert per sistema) per a garantir el bon funcionament del grup. ● Els portaveus de cada grup expliquen breument el que ha assolit o aprés el grup durant la sessió. ● Diari del professor.

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. ● Recerca a la biblioteca per a donar una resposta fonamentada a les preguntes inicials: textos escrits i pàgines web recomanades pel professor (documents audiovisuals). ● Xerrada d’un membre del Fòrum per a la Memòria Històrica d’Eivissa. ● Entrevistes a dones del seu entorn social i familiar. Materials i recursos ● Fons local de la biblioteca escolar. ● Internet (Chromebooks, ordinadors de la biblioteca).


● Visita de l’expert. ● Testimonis d’informants voluntàries. ● Quadern de Projectes. Gestió del aula ● Grups de treball cooperatiu. ● Grup classe. ● Treball individual. Temps i espai Dues sessions de “Projectes”, a la biblioteca del centre i a diferents contextos per a les entrevistes. Atenció diversitat En funció de les necessitats específiques: integració dels alumnes amb NESE en grups heterogenis. Assignació d’una funció adequada dins el grup de treball. Adaptació dels materials i dels terminis. Nomenament d’un company-tutor. Avaluació- regulació ● Autoavaluació en grup amb la llista de comprovació (document 2). ● Fitxa de treball cooperatiu: el responsable d’aquesta funció dins el grup l’omple al final de cada sessió (establert per sistema) per a garantir el bon funcionament del grup. ● Els portaveus de cada grup expliquen breument el que ha assolit o aprés el grup durant la sessió. ● Diari del professor.

1c) Activitats de síntesis i estructuració. ● Organització de la informació recopilada durant la recerca, xerrada i entrevistes i redacció de textos expositius sobre els diferents àmbits. ● Recerca d’imatges per a ilustrar els textos. ● Selecció i redacció de la informació i les imatges per a la línia del temps. Materials i recursos ● Quadern de Projectes. ● Fons local de la biblioteca.


● Internet (Chromebooks). Gestió del aula ● Grups de treball cooperatiu. ● Grup classe. ● Treball individual. Temps i espai Dues sessions setmanals de “Projectes”, a la biblioteca del centre i a diferents contextos, dins i fora del centre, per a les entrevistes. Atenció diversitat En funció de les necessitats específiques: integració dels alumnes amb NESE en grups heterogenis. Assignació d’una funció adequada dins el grup de treball. Adaptació dels materials i dels terminis. Nomenament d’un company-tutor. Avaluació- regulació ● Autoavaluació en grup amb la llista de comprovació (document 2). ● Fitxa de treball cooperatiu: el responsable d’aquesta funció dins el grup l’omple al final de cada sessió (establert per sistema) per a garantir el bon funcionament del grup. ● Els portaveus de cada grup expliquen breument el que ha assolit o aprés el grup durant la sessió. ● Diari del professor. 1d) Activitats de generalització i aplicació. Els alumnes donen als textos expositius redactats, ja corregits amb ajuda del professor, el format definitiu que exposaran: mural de text amb imatges, arxiu de so i/o d’àudio, document audiovisual, etc. Materials i recursos ● Paper, cartró, pintures, tisores, cola i tota mena de material de manualitats. ● Chromebooks dels alumnes. ● Auriculars, potser els telèfons mòbils (on hagin enregistrat els arxius de so i les imatges). ● Quaderns.


Gestió del aula ● Grups de treball cooperatiu. Temps i espai Dues sessions de “Projectes”, a l’aula habitual i aula d’informàtica. Atenció diversitat En funció de les necessitats específiques: integració dels alumnes amb NESE en grups heterogenis. Assignació d’una funció adequada dins el grup de treball. Adaptació dels materials i dels terminis. Nomenament d’un company-tutor. Avaluació- regulació ● Autoavaluació del grup amb el llistat de comprovació. ● Fitxa de treball cooperatiu: el responsable d’aquesta funció dins el grup l’omple al final de cada sessió (establert per sistema) per a garantir el bon funcionament del grup. ● Els portaveus de cada grup expliquen breument el que ha assolit o aprés el grup durant la sessió. ● Diari del professor.


Document 1: full giratori exploració de coneixements previs. GRUP: _______________________________________________ Data. _____________

Què sabeu sobre la vida de les dones de la vostra família (mare, àvia, besàvia) o com penseu que han viscut a Eivissa les dones en  relació amb els següents àmbits?   EDUCACIÓ: ​Com han canviat els llibres de text i les lectures? Què llegien abans? Com estudiaven?

CULTURA I TRADICIONS: ​Com ha anat variant la forma de relacionar-se, els costums, la moda, la música i el ball?


PAISATGE Un recorregut pels llocs de Vila que freqüentaven. Com s’han transformat?

MÓN DEL TREBALL La besàvia no treballava fora de casa, l’ofici de l’àvia ha desaparegut… Quines feines que encara no existeixen podria fer jo?

COMUNICACIÓ Del manuscrit a la Internet… Com es comunicava cada generació?


Document 2: llista de comprovació pels alumnes (criteris d’avaluació i qualificació). AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE: MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA DONA A EIVISSA 3r d’ESO A

Data: ____________

Alumnes components​​del grup de treball: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ Sessió introductòria Hem entès en què consisteix el projecte i què farem. Hem omplert el full giratori amb les nostres reflexions i hem participat amb les nostres aportacions al grup classe. Recerca i recopilació de la informació Hem fet servir el fons local de la biblioteca del centre per a investigar sobre les qüestions proposades. Hem fet servir els recursos a Internet proposats pels professors i hem obtingut respostes. Hem escoltat amb atenció i pres notes durant la xerrada de l’expert que ens ha visitat. Hem fet recerca activa als arxius visitats i hem obtingut informació valuosa per a la nostra tasca. Hem entrevistat a informants del nostre entorn. Elaboració de la tasca final Hem redactat conjuntament els textos expositius per explicar el resultat de les nostres indagacions. Hem creat un panell informatiu/un video/un arxiu d'àudio podcast a partir dels nostres textos. Hem participat activament en el muntatge de l’exposició al centre. Hem participat activament en la difusió del projecte: revista

Molt 1

Bastant 0.5

Poc 0.25

Gens 0


escolar, blog de la biblioteca, pàgina web del centre, presentació oral davant la comunitat educativa, altres. Avaluació Hem fet servir aquest document com a guió de bones pràctiques durant el procés. Hem participat activament en el procés d’avaluació, valorant de forma constructiva les nostres aportacions i les dels companys i omplint rigorosament els documents d’avaluació proporcionats. Treball cooperatiu Hem respectat les funcions que tenim assignades dins el grup de treball cooperatiu i tots els membres ens hem implicat al llarg de tot el procés. Ens hem relacionat entre nosaltres, amb els altres grups i amb els adults implicats en el procés amb respecte i cordialitat. Qualificació obtinguda

/15


Document 3: rúbrica d’heteroavaluació i qualificació del procés.

Grup:​ 3r d’ESO A Excel.lent 9-10

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE: MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA DONA A EIVISSA ​ Data: Molt bé 7-8

Bé 5-6

Insuficient >5

Les sessions estan totalment organitzades i les activitats són molt adequades (temps, interès i dificultat)

Les sessions estan bastant organitzades i generalment són adequades (temps, interès i dificultat).

Algunes de les sessions no han estat ben organitzades i les activitats no han estat sempre adequades (falta de temps, d’interès o difícils).

Les sessions no estaven organitzades, no ha donat temps a fer bona part de les activitats i algunes d’aquestes han estat molt difícils i no s’han pogut resoldre.

Les fonts consultades són molt diverses i interessants, contenen les respostes a totes les qüestions inicials.

Les fonts contenen pràcticament tota la informació necessària i resulten amenes.

Les fonts contenen alguna informació útil i són comprensibles.

Les fonts són insuficients, no ofereixen respostes o són complicades per a consultar-les.

La sortida i la visita de l’expert han donat resposta a pràcticament totes les preguntes i han estat molt interessants.

La sortida i la visita han ajudat en bona medida a respondre les preguntes i ens han agradat.

La sortida i la visita han donat resposta a algunes preguntes.

La sortida i la visita no han resultat d’utilitat per a respondre a les preguntes i no han estat gens interessants.

El grup a treballat de forma cooperativa durant tot el procés i la interacció ha estat molt positiva.

El grup ha treballat de forma cooperativa quasi tot el temps i s’ha relacionat positivament.

El grup ha treballat junt de manera adequada, però no sempre s’han respectat els rols i ha hagut algun petit conflicte intern.

Alguns membres del grup no s’han implicat, no han complert adequadament les funcions i ha hagut conflictes.

S’ha aconseguit fer una exposició molt interessant, amb abundant informació de qualitat i amb una presentació molt ben elaborada.

S’ha aconseguit una exposició interessant, amb informació rellevant i ben presentada.

S’ha aconseguit fer una exposició, però la qualitat, la quantitat i la presentació de la informació ha estat molt millorable.

No s’ha aconseguit fer una exposició o s’ha fet una que no ha resultat interessant per falta d’informació i per una presentació no elaborada.

Els professors han ofert tota la orientació i els recursos necessaris per a assolir l’objectiu i ens han motivat durant tot el procés.

Els professors han proporcionat molta ajuda i recursos que ens han permet assolir l’objectiu.

Els professors no han assolit sempre motivar-nos i de vegades mancaven d’informació i de recursos.

Els professors no han acompanyat adequadament durant el procés, no han proporcionat l’ajuda o els recursos necessaris.


Document 4: diari del professor. PROJECTE: ​ MEMÒRIA HISTÒRICA D’EIVISSA DIARI DE SESSIONS Grup: ________

Data: __________

ACTIVITATS:

ALUMNE/-A

Observacions

OBSERVACIONS GENERALS:

IES Sa Colomina. Eivissa, desembre 2019.

Profile for antonia pol torres

IES Sa Colomina  

IES Sa Colomina  

Profile for badies
Advertisement