Difinitiu hidrografia

Page 1

Serra de Tramuntana aigua


Presentaciò • • •

Ara vos anam a donar informació sobre l’aigua de la Serra de Tramuntana. Xerrarem de: La pluja de la Serra de Tramuntana. Torrents. Fonts Ufanes.


La pluja a la Serra de Tramuntana • La Serra de Tramuntana está situada al noroest de Mallorca. • S'hi troben 3 grans embassaments : Cuber, Gorg Blau i Puig Major.


Els Torrents estan fets de roca calcaria. Als torrents quan plou hi arriba l'aigua. El torrent de Pareis és una de les meravelles naturals de Mallorca, tal vegada la més espectacular. El torrent s’origina a la confluència dels Torrents des Gorg Blau i de lluc en una zona coneguda com s’Entrefoc , a 150 m d’alçada, i segueix el seu camí cap a la mar, al llarg d’uns 3.300 m, entre parets de fins a 200 m d’alt.


Fonts Ufanes

Son un fenomen hidrogeolic natural unic a les Illes Balears. Quan plou a la Serra de Tramuntana sempre surt aigua de les Fonts Ufanes,que son a Campanet. L'aigua de les Fonts prové de la pluja que cau i s'infiltra al subsol. El volum anual mitjà d'aigua que surt de les Fonts es de 10-12 hm 3. Tota aquesta aigua corre pel Torrent de Telò, s'ajunta amb la d'altres Fonts de la zona i arriba al Torrent de San Miquel.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.