Ceip Es Vedrà. Com podem reduïr el remor dins l'aula?

Page 1

Projecte:

​Com

podem reduir la remor de dins l’aula? ​

​(6è nivell d’educació primària )

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: ● Dissenyar i fabricar els taps de les potes de les cadires i taules pròpies, identificant les variables que possibiliten un funcionament eficient, i fer-ne un ús adequat en relació amb aspectes ambientals. ● Saber argumentar les raons de les seves actuacions a partir d’aplicar els coneixements adquirits sobre l’implant coclear.

Model teòric que es vol ajudar a construir:

Context d’aprenentatge escollit:

Context d’aplicació:

Ésser viu, matèria i mitjans de comunicació.

A l’aula pertany un alumne amb deficiència sensorial auditiva, al qual se li realitza un implant coclear; per aquest motiu, hem de reduir al màxim la contaminació acústica de l’aula i centre.

Personal i classe: d’actuació personal i de col·laboració amb el grup classe, en un projecte col·lectiu d’investigació sobre l’implant coclear, de conscienciació social i d’execució d’una tasca final.

Àrea que orienta la seqüenciació​:

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Llengua Catalana i Ciències de la Natura.

Educació plàstica, VSC, Matemàtiques.

Tres setmanes.

Objectius d’aprenentatge ● Comprendre discursos escrits i orals i d’altres construïts amb codis diferents i dins de contextos diversos. ● Interpretar diferents discursos amb actitud crítica i aplicar-los a noves situacions d’aprenentatge. ● Expressar-se oralment i per escrit de manera adequada, amb atenció a les característiques de les diferents situacions de comunicació. ● Llegir diferents tipus de textos per a aprendre i informar-se, amb fluïdesa i entonació adequades.

Competències Competència matemàtica Ús de conceptes i procediments i del raonament matemàtic per descriure la realitat i resoldre problemes quotidians. Recerca alternatives per resoldre els problemes i selecciona la suma, resta, multiplicació o divisió amb números naturals. Representa numèricament i gràfica el contingut del problema. Comprèn l’enunciat. Aplica els càlculs. Descriu, interpreta els resultats i explica el procés seguit.

Competència en comunicació lingüística Comunicació oral. Escolta i comprensió de missatges parlats. Identifica elements del context comunicatiu. Identifica informació rellevant (detalls, dades,...). Compara informació obtinguda de diverses fonts​.

Comunicació oral. Parla per a què altres escoltin i comprenguin.


● Adoptar una actitud respectuosa i de cooperació, per a prendre consciència dels propis sentiments i idees i per a controlar la pròpia conducta. ● Utilitzar, de manera dirigida, les tecnologies de la informació i la comunicació i els diferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), amb la finalitat d’obtenir informació i models per a la composició escrita. ● Compondre textos d’informació i d’opinió propis dels mitjans de comunicació social sobre esdeveniments que resulten significatius, amb especial incidència en la notícia i en las cartes al director. ● Posar en pràctica hàbits i estratègies de feina que permetin tant l’activitat individual com l’aprenentatge cooperatiu, col·laborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. ● Procurar que els hàbits de salut i cura corporal serveixin de satisfacció personal i doni exemple als altres. ● Mostrar una actituds d’acceptació i respecte cap a totes les diferències individuals (edat, sexe, característiques físiques i psíquiques, etc.) ● Practicar les qualitats bàsiques del pensament científic: objectivitat, reflexió, planificació, rigor, causalitat, etc. ● Dissenyar, construir i avaluar dispositius i aparells amb una intenció determinada, utilitzant el coneixement de les propietats elementals dels materials, substàncies i objectes que han d’utilitzar. ● Analitzar i enumerar les propietats dels materials,

S’expressa amb ritme, pronúncia i entonació adients. Acompanya l’expressió oral amb elements comunicatius no verbals adequats i amb llenguatge de signes. Respon a preguntes formulades sobre la informació presentada. Mostra interès per expressar les idees i coneixements en públic de forma coherent, lligant-les unes amb les altres, evitant massa repeticions, no essent contradictori, usant connectors adequats,...

Comunicació escrita. Escriure correctament. Presenta el text d’una manera clara, ordenada i adaptada al format. Elabora un guió previ. Respecta l’organització interna del text: inici, nus i conclusió. Utilitza un vocabulari adequat. Utilitza els signes de puntuació. Construeix relacions de concordança.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seves interaccions. Anomena, identifica i compara els òrgans i aparells dels éssers vius que intervenen en les tres funcions vitals.

Implementació dels projectes científics i tecnològics. Interpreta la informació que es rep per predir i prendre decisions amb autonomia i iniciativa personal. Usa els valors associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. Valora el coneixement científic front a altres formes de coneixement. Fa observacions directes o indirectes, les registra i les interpreta. Planteja hipòtesis o solucions temptatives i dissenya maneres de contrastar-les. Fa prediccions i inferències. Obtenir, interpretar i avaluar resultats. Elabora conclusions basades en proves i les comunica en diversos contexts.

Pràctica de valors. Percep les necessitats de les persones. Coneix i valora els elements clau que milloren la qualitat de vida de les persones.

Tractament de la informació i competència digital Recerca i tractament de la informació. Usa cercadors específics per localitzar informació. Contrasta i classifica informacions procedents de diferents fonts. Utilitza el processador de text. Elabora una presentació multimèdia senzilla.

Ús de les eines electròniques de comunicació i participació en els entorns de comunicació. Utilitza fitxers compartits. Valora les TIC com a element d’inclusió social.

Competència social i ciutadana Relacions interpersonals. Exposa opinions de manera argumentada. Valora el propi treball i el dels altres. Accepta

crítiques constructives.


substàncies i objectes que s’han d’utilitzar. Presentar informes, utilitzant suport paper i digital, sobre problemes o situacions senzilles, recollint informació de fonts diverses (directes, llibres, Internet), amb un pla de treball i expressant conclusions… Conèixer les possibilitats del so, de la imatge, del gest i del moviment per expressar idees, sentiments o vivències. Adoptar una actitud de respecte i valoració de les aportacions pròpies i dels altres tenint en compte els objectius comuns. Valorar la dedicació, de manera altruista, d’algunes persones a la cura i millora dels altres.

Treball cooperatiu. Coopera en el disseny i planificació d’un projecte. Realitza de manera responsable les tasques acordades. Valora el treball realitzat i el projecte.

Participació democràtica. Identifica situacions on no es respecten els drets humans. Valora l’ús de les llengües com a mitjà de comunicació i enteniment.

Aprendre a aprendre Coneixement de les pròpies capacitats i motivacions. Té consciència de les seves possibilitats i limitacions, i les accepta. És responsable i persevera en les tasques. Cerca respostes i solucions. Contrasta allò que ja coneix amb allò que ha après. Mostra satisfacció per allò que ha realitzat o ha assolit.

Tècniques d’aprenentatge i autorregulació. Extreu les idees principals d’un text. Utilitza estratègies de resolució de problemes. Formula interrogants. Dóna resposta a allò que domina i cerca resposta a allò que desconeix. Estableix relacions de causa-efecte. Exposa treballs de manera oral i amb suport multimèdia.

Criteris d’avaluació

Continguts

L’alumne/a demostra que ha assolit els objectius programats de manera:

Matemàtiques​.

-

Llengua catalana​.

Pertinent Completa Coherent Precisa en l’ús del llenguatge, en el recull de les dades... Organitzada Creativa Compromesa Col·laborativa

Resolució de problemes de sumes, restes, multiplicacions i divisions amb números naturals. Expressió oral: exposició i argumentació. Altres llenguatges: llengua de signes. Tipologia textual: El text argumentatiu. Carta al director/diferents entitats/d¡agraïment. Els mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa escrita. Ciències​. Les funcions de relació en l’ésser humà: sentits, sensacions, sistema nerviós i moviments; el cervell humà. Identificació, localització i funcionament bàsic dels principals òrgans i aparells.


La matèria. Canvis físics bàsics observables de la matèria. La calor i els canvis en la matèria. Les forces i els canvis en la matèria. Educació plàstica. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament d’imatges, disseny i animació, i per a la difusió dels treballs elaborats. Elaboració de cartells. Valors Socials i Cívics. La identitat i la dignitat de la persona. L’autoconeixement, l’autoestima, la dignitat i la identitat, el reconeixement de les emocions pròpies i dels altres, l’autonomia, la convivència i la resolució de conflictes. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: La medicina pot millorar la vida del nostre company amb deficiència sensorial auditiva? 1a) Activitats d’exploració 1a.1. La família del nostre alumne ens comunica que serà intervingut a l’hospital de Son Espases en tres setmanes.

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Materials i recursos Conversa gran grup.

Materials i recursos

Gestió de l’aula GG

Gestió de l’aula

1b.1. Cercam informació per saber què és un implant coclear.

Imatges implants, les parts. Internet.

I

1b.2. Cercam informació per saber de quina manera aquest implant millorarà la percepció auditiva del nostre company.

Òrgan del sentit de l’oïda (intern i extern). Internet.

GG

1b.3. Conversa sobre els efectes/conseqüències de col·locar l’implant.

Conversa

GG

Temps ½ hora

Atenció diversitat Recollir idees de tothom.

Avaluacióregulació Avaluació idees inicials. Corregulació i regulació de les idees que expressen.

Atenció diversitat

Avaluacióregulació

1 hora

Recollir idees de tothom i exposar-les.

1 hora

Reben l’ajuda del grup.

Coregulació i regulació de les idees que expressen. Avaluació mútua de les idees que es van expressant.

Temps

PG

PG

Fer preguntes per anar comprovant si ho entenen. ½ hora

Recollir idees de tothom i exposar-les.

Compartició de les idees per anar


sintetitzant i estructurant els propis aprenentatges.

1c) Activitats de síntesi i estructuració 1c.1. Conèixer un exemple d’intervenció a traves d’un conte.

Materials i recursos Conte: “La historia de Lucas”

Gestió de l’aula GG

Temps 1 hora

Atenció diversitat Reben l’ajuda del grup. Fer preguntes per anar comprovant si ho entenen.

1c.2. Identificar i especificar les parts del sentit de l’oïda relacionats amb la col·locació de l’implant.

1c.3. Procés de la intervenció.

1d) Activitats de generalització i aplicació.

Conte: “La historia de Lucas”​ , imatges sentit oïda

GG

Conte: “La historia de Lucas”

GG

Materials i recursos

1 hora

Reben l’ajuda del grup. Fer preguntes per anar comprovant si ho entenen.

Gestió de l’aula

1d.1. Experimentem dins l’aula i amb auriculars, la remor que sentirà a partir de l’intervenció el nostre company.

PC; arxiu de so amb remor de ràdio sintonitzant (so que oients escolten i so que els sords escolten)

GG

1d.2. Programació i identificació dels sons

Arxius de so per identificar origen. Internet.

PG

½ hora

Temps

Fer preguntes per anar comprovant si ho entenen.

Atenció diversitat

Avaluacióregulació Avaluació mútua de les idees que es van expressant.

Avaluació de la capacitat de transferir aprenentatges i autoavaluació. Autoavaluació

Avaluacióregulacio

1 hora

Reben l’ajuda del grup.

Corregulació i regulació dels sentiments que expressen.

½ hora

Reben l’ajuda del grup.

Avaluació de la capacitat de transferir aprenentatges i autoavaluació.

Individual

Segona seqüència: I nosaltres, com podem ajudar al nostre company amb deficiència sensorial auditiva?


2a) Activitats d’exploració

Materials i recursos

Gestió de l’aula

Temps

Atenció diversitat

2a.1. La remor afectarà negativament al nostre company. Analitzam la contaminació acústica present a l’aula. Hi ha remors que podem controlar, i d’altres, que no.

Aula

GG

½ hora

Recollir idees de tothom i exposar-les

2a.2. Les taules i cadires, en moure’s, fan una remor molt forta, que de segur molestarà al nostre company. Decidim que potser podem reduir aquesta remor.

Aula

GG

½ hora

Recollir idees de tothom i exposar-les

2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista.

Materials i recursos

Gestió de l’aula

Temps

Atenció diversitat

2b.1. Experimentem de quina manera podem reduir la remor de les cadires i taules en moviment. Utilitzem diferents materials per “calçar” les potes del mobiliari.

Fieltro, cartró, tela, cinta d’aferrar, goma eva, teles, esponja, ...

PG

1 hora

2b.2. Concloem que les pilotes de tennis són un material que serviria a tal efecte.

Pilotes de tennis

GG

½ hora

2b.3. Calculem el número de pilotes de tennis que necessitaríem i fem pressupost aproximat. És massa elevat.

Preus pilotes tennis. Internet.

GG

½ hora

Recollir idees de tothom i exposar-les

2b.4. Pensem com podem reduir la despesa. Arribem a l’acord que als clubs de tennis es llencen moltes pilotes després de cada competició, i acordem demanar-los ajuda. Acordem fer un text argumentatiu, per enviar als clubs de tennis i cartells per penjar als clubs.

Adreces/mails clubs

GG

1 hora

Recollir idees de tothom i exposar-les de manera oral i per escrit

PG

PG

Ajuda del petit grup. En ser activitats experimentals fa que els conceptes que introduïm tinguin un sentit. Recollir idees de tothom i exposar-les

Avaluacióregulació Compartició de les idees per anar sintetitzant i estructurant els propis aprenentatges. Compartició de les idees per anar sintetitzant i estructurant els propis aprenentatges.

Avaluacióregulació Coregulació de les idees que s’expressen.

Compartició de les idees per anar sintetitzant i estructurant els propis aprenentatges. Compartició de les idees per anar sintetitzant i estructurant els propis aprenentatges. Coregulació de les idees que s’expressen. Autoavaluació


I

2b.5. Una nova idea: a casa, potser també tenim alguna pilota que podríem donar, així que es decideix ampliar l’àmbit d’influència: demanar a la resta de companys de l’escola... i a altres escoles. Fem cartells i cartes per a les escoles de l’illa. 1c) Activitats de síntesis i estructuració

Repartir grups d’alumnes per informar a les diferents aules.

Materials i recursos

GG

1 hora

PG

Gestió de l’aula

Temps

Ajuda del petit grup. En ser activitats experimentals fa que els conceptes que introduïm tinguin un sentit.

Corregulació de les idees que s’expressen. Autoavaluació

Atenció diversitat

Avaluacióregulació

2c.1. Redactem i enviem un text argumentatiu per als clubs de tennis. Redactem i enviem una carta per als centres escolars de l’illa.

Redacció text argumentatiu per unificar la informació que volem transmetre a tothom per igual

GG

1 hora i ½

Ajuda del grup i a l’hora de la conversa es fan preguntes per comprovar que segueixen l’activitat.

Corregulació de les idees que s’expressen. Autoavaluació

2c.2. Elaborem pòster divulgatius amb la nostra petició i instal·lem capses de recollida de pilotes de tennis al centre i a altres instal·lacions públiques.

Fulls DIN A3

PG

1 hora i a la tarda

Capses

I

2c.3. Fem un vídeo explicant el nostre projecte i fent la petició d’ajuda i el penjam a la pàgina web de l’escola.

Càmera

PG

2 hores

Potenciar la participació plantejant preguntes per poder fer petits grups. Donar suport a l’hora d’expressar les seves explicacions.

Avaluació de la capacitat de fabricar els pòsters a partir de la informació treballada. Avaluació de la capacitat de coavaluar-se i autoavaluar-se.

PG

1 hora

Potenciar la participació plantejant preguntes que ajudin a la reflexió. Ajuda del grup i a l’hora de la conversa es fan preguntes per comprovar que segueixen l’activitat. Donar suport a l’hora d’expressar les seves explicacions.

Corregulació de les idees que s’expressen.

MovieMaker Pàg.web del centre

2c.3. Preparem les preguntes per a l’experta; rebem la visita de la tècnica d’ASPAS Mallorca.

Preguntes

2c.4. Comença la recollida de pilotes de tennis. Les comptam, foradam i distribuïm per les aules, col·locant-les a les potes de les cadires i taules.

Tècnics ajuntament

PG

Pilotes

GG

2c.5. Els mitjans de comunicació s’interessen pel nostre projecte, i ens volen visitar. Atenem a la premsa, la ràdio i la televisió locals.

Aula

GG

2 hores

Nº aules i alumnes

Pilotes tennis

GG

1 hora

Capacitat d’organització i saber repartir les tasques Coregulació de les idees que s’expressen. Autoavaluació


2d) Activitats de generalització i aplicació.

Materials i recursos

2d.1. La gran repercussió del nostre projecte als mitjans de comunicació (Facebook, whatsapp, i, posteriorment, mitjans de comunicació de massa), ens ha de fer reflexionar sobre la nostra petjada digital, la velocitat amb que es comparteix el que penjam a la web i les seves repercussions quan es publica en un lloc públic.

WEB

2d.2. Donam per “finalitzada” la recollida, arriba el moment de fer recompte de totes les pilotes. 2d.3. Elaborar una carta d’agraïment a totes aquelles persones que d’una manera o altre han col·laborat en la recollida, difusió i en el missatge que volíem transmetre.

Gestió de l’aula

Temps

GG

1 hora

Espais on s’han col·locat (aules, casa alumne)

GG

½ hora

Ordinadors

GG

1 hora i ½

Possibles contactes dels col·laboradors.

PG

Bloc Conversa

Atenció diversitat

Avaluacióregulació

Donar suport a l’hora d’expressar les seves explicacions. Ajuda del grup i a l’hora de la conversa es fan preguntes per comprovar que segueixen l’activitat Elaborar un croquis dels llocs i quantitat d’alumnes a cada espai. Format d’una carta com a guia.

Autoavaluació

Com enviar un mail

Autoavaluació en grup.

Autoavaluació

Capacitat d’organització i saber expressar les idees per escrit.

Adreces mitjans comunicació.

2d.4. Enviar/publicar/difondre l’agraïment i donar les gràcies.

Ordinadors

GG

Possibles contactes dels col·laboradors.

PG

Adreces mitjans comunicació.

1 hora