__MAIN_TEXT__

Page 1

Projecte: Quant de temps es tarda en donar la volta al món?

curs: 3r de Primària

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat:

Competència Matemàtica

Model teòric que es vol ajudar a Context d’aprenentatge escollit: construir: Situacions de la vida real. (Projectes caire científic) Empram el mètode científic per tractar la informació. Àrea que orienta la seqüenciació: El projecte es treballa de forma transversal a totes les àrees d'aprenentatge.

Objectius d’aprenentatge

- Construir nous coneixements a través dels interessos dels infants. - Posar en pràctica coneixements de totes les àrees per poder resoldre conflictes. - Treballar de manera cooperativa.

Context d’aplicació: Aula, biblioteca I altres espais.

Altres àrees que es treballen:

Durada:

Matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, ciències socials, ciències naturals, educació artística, etc.

Es treballa durant cinc hores I mitja setmanals, durant tot el curs escolar.

Competències

Continguts

Criteris d’avaluació

Es treballen de cada competència les dimensions…

Coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen més específicament

Aspectes en els quals ens fixem per poder reconèixer que s’han assolit els objectius

Comp. lingüística: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral I escrita, interacció oral.

El curriculum I el projecte Els criteris d’avaluació que avancen cohesionadament. Per seguim venen definits pel tant, es treballen tots els currículum I avaluen els continguts conceptuals, objectius d’aprenentatge procedimentals I actitudinals que que ens hem establert. Comp. Matemàtica: quantitat; s’hi estableixen. Aquests es A més, tenim en compte els espai I forma; canvis, relacions treballen de manera estandards I incertesa; I, resolució de interdisciplinària,i coincideixen en d’aprenentatge problemes. el temps I la activitat. avaluables I els nostres

Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

1


Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació Primera seqüència: 1a) Activitats d’exploració Què anem a aprendre? Quines són les nostres idees de partida? Volem investigar quan es triga a donar la volta al món. Les nostres idees de partida es basen en consensuar amb quin tipus de transport volem fer-ho per poder marcar una ruta.

Materials i recursos

Gestió aula1

Emprarem tots els L'aula està tipus de mapes que organitzada en tenim al nostre grups cooperatius. abast: atles, Hi ha cinc grups de mapamundis, globus quatre infants I un terraquis, mapes de cinc. El mestre digitals I és un guia I interactius…. acompanya els infants en els seus descobriments.

Temps

Les sessions no tenen una durada determinada. Es poden allargar el temps que es requereixi, ja que es van crean converses que porten a nous debats I fonts de coneixement.

Atenció diversitat

Grups heterogenis. Desdoblaments Aprofitament de suports. Diversitat de materials, estils I canals d'aprenentatge. TICs

Avaluaci óregulaci o Co-avaluació. Autoavaluació. Avualuació pla de l'equip. Observació directa. Productes, investigacions..

1b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. Visita d'un Trotamon. Ens explica que ha estat a tots els continents I els diferents tipus de terrenyes, climes I faunes del món.

Projector, power point, llibres de consulta, revistes I mapes.

Activitat en gran grup. L'expert que ens visita realitza una classe més magistral, on els infants fan preguntes, prenen apunts I documenten tot allò que troben important.

Els infants que no La visita té una tenen la durada d'una lectoescriptura sessió. Arrel assolida, poden d'aquesta, se'n documentar la realitzaran visita a través de d'altres per dibuixos o de ivnestigar tot allò manera oral. que es cregui La localizació adient. dels infants amb dificultats com ara TDAH és la més adient per tant de que mantinguin la concentració.

Qüestionari de resposta múltiple sobre la visita. Autoavaluació. Revisió de llibretes I de les produccions.


1c) Activitats de síntesis i estructuració.

Lectura de “La Volta al món en 80 dies”. Els infants coneixen Julio Verne a través de les seves obres. I arrel d'aquesta lectura aprofundim en la competència matemàtica degut als conceptes que treballem: distàncies, temps, mesures, càlcul...

Lectura adaptada de “La volta al mon en 80 dies”. Material fungible.

Els infants fan lectura en parelles, I van marcant tots aquells continguts matemàtics que troben en la lectura. Per altra banda elaboren un guió del més important del capítol llegit, I posteriorment en fan una vinyeta de còmic (en equips cooperatius).

Aquesta activitat té un temps determinat, es desenvolupa durant vàries sessions, les que els infants requereixin per acabar la tasca.

Els infants que no saben llegir, tenen un company tutor. Se'ls dona el càrrec d'elaborar un esquema o dibuix del que creuen que és més important.

Avaluació de les produccions.

Aquesta activitat respecta els ritmes d'aprenentatge de tots els infants. Se'ls fan els suports individuals que siguin necessaris I surgeixin dins l'activitat.

Documentació de totes les intervencions a les converses en gran I petit grup.

Coavaluació del company tutor. Seguiment de lectura dels infants.

1d) Activitats de generalització i aplicació.

Existeix aquest mapa? Els infants troben un mapa on Amèrica es troba situada al centre. Arrel d'aquest descubriment s'inicien una sèrie de converses I situacions on els infants hauran d'aplicar tot el que han treballat en les tasques I sessions anteriors per poder trobar solució a aquesta resposta.

Segona seqüència 2a) Activitats d’exploració

Llibres de lectura, Converses en gran mapes, llibretes, grup I treball en paper continu, equips cooperatius. subratlladors, material fungible, globus terraqui, etc.

L'activitat dura entre tres I quatre sessions.

Prova final amb qüestionaris I activitats de recerca.


Visita d’un Capità de vaixells. Ens donarà pautes I informació per poder elaborar la nostra ruta marítima. Ens parlarà sobre els oceans, mars, correns marines, fenòmens atmosfèrics...

Cartes de navegació, mapes, globus terraquis, aparells de mesura, llibres I altres fonts de consulta, material fungible, etc.

La primera sessió es desenvolupa en gran grup, I els infants interactuen amb l’expert.

La tasca es desenvoluparà durant al menys tres o quatres sessions.

Investigacions I recerques individuals, I treball en equips cooperatius.

Aquesta activitat Seguiment de les respecta els ritmes passes I decisions d'aprenentatge de que anem prenent tots els infants. per no deixar-nos Se'ls fan els res sense suports individuals investigar. que siguin necessaris I surgeixin dins l'activitat.

2b) Activitats d’introducció de nous punts de vista. . Construcció de la ruta que farem per Eines TIC, material donar la volta al món. Comparació amb altres rutes seguides prèviament I fungible, fonts de actualment. Estudiarem la ruta seguida consulta, etc. per Magallanes I Elcano. Acompanyarem a una família que fa la volta al mon amb vaixell.

Aquesta activitat es Es treballarà de forma desenvoluparà al cooperativa, per parelles mateix temps que I individualment. altres tasques I tindrà una durada indeterminada..

Aquesta activitat Coavaluació. respecta els ritmes d'aprenentatge de Avaluació pla de tots els infants. l’equip. Se'ls fan suports individuals.

Es treballarà de forma cooperativa, per parelles I individualment. l’alumnat realitzarà càlculs, estimacions que hauran d’anar revisant I confirmant.

Es faran els Avaluació del suports necessaris producte final. I les adaptacions pertinents per Autoavaluació. cada necessitat que trobem a Coavaluació. l’aula.

2c) Activitats de síntesi i estructuració. Marquem la ruta al mapamundi I calculem les distàncies atenent a superfície, distància, velocitat, etc.

Material fungible, cartes de navegació, eines TIC, mapes, mapamundis, globus terraquis, etc,

Aquesta activitat s’anirà desenvolupant al llarg del tercer trimestre.

Qüestionari. 2d) Activitats de generalització i aplicació.


“De l’escola a...”. En aquesta tasca aprofitem que durant el curs anem viatjant I reben postals de conegut a l’aula, per tal de calcular les distàncies que hi ha entre la nostra escola I el destí de vacances. A més, aprofitem per investigar aquestes localitzacions, calcular la superfície, la densitat de població, monuments...

Google earth, google Es treballarà de forma maps, eines TIC, cooperativa, per parelles material fungible, I individualment. mapes, Atles, I altres llibres de consulta, etc.

Aquesta activitat es desenvoluparà des de principi de curs fins a finals. A ,és anirem marcant al mapamundi tots els destins que recorrem, per tenir un gran bagatge de la informació.

Tots els infants de Prova final. l’aula poden realitzar aquesta activitat sense cap dificultat.

Llicència concedida pel Departament d’Educació: “Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants”. Neus Garriga Verdaguer

9

Profile for antonia pol torres

ABP CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY  

ABP CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY  

Profile for badies
Advertisement