Svensk Byggtidning 6/2021

Page 131

ANNONS

Högalidskyrkan Omställningen av Svenska kyrkans församlingar och dess byggnader är en viktig del i vägen mot ett mer hållbart samhälle där samutnyttjande är ledord. I Högalid verkar Witte Sundell för att både bevara anläggningens stora antikvariska kvaliteter och samtidigt modernisera och väva in ny historia. Kyrkan är ett allkonstverk där ett flertal av landets tongivande konstnärer var engagerade då den uppfördes och stod färdig 1923. Den är en av de mest intressanta byggnaderna från den nationalromantiska eran i landet. Högalids församling önskar anpassa byggnaden till dagens och framtidens behov och därmed samutnyttja lokalerna med nya funktioner som hittills ägt rum utanför själva kyrkan. De planerade förändringarna ställer stora krav på att inte påverka helhetsupplevelsen i kyrkan och att tilläggen ska samspela med befintlig gestaltning.

”Kyrkans byggnader är under ständig förändring. Vi strävar efter varsam ombyggnad och samtidigt skapa ny historia med hög ambition”

Att ställa om kyrkobyggnaden till en modern arbetsplats där samlingslokal, samtalsrum, arbetsplatser och kök tillsammans med teknisk försörjning integreras både i kyrksalen och källarvåningen till ett sammanhang. Källarens fönster, som förstorades från gluggar till mindre fönster på 60-talet, planeras nu att ytterligare förstoras för att få in dagsljus i de nytillkomna utrymmena. Lyckligtvis byggdes kyrkan med bra kommunikation mellan våningsplanen. En hiss ska installeras och blir en förutsättning för mångfunktionell användning.

De huvudsakliga förändringar som nu sker i kyrkorummet är ett nytt kyrktorg i kyrksalen avsett för fri användning, en reception i vapenhuset, nya kompletterande förvaringsmöbler, arbetsplats med styrning av kyrkans tekniska utrustning, kompletterande belysning, ny ljudanläggning och anpassningar för tillgänglighet. På läktaren planeras avskilda arbetsplatser. För komfort och energieffektivisering förses kyrkan med vattenburen golvvärme, energibesparande åtgärder av fönster och dörrar samt ny isolering av valven. Alla el- och vvs installationer är uttjänta och byts i sin helhet. Kyrkans valv har kraftiga sprickor och interiören i sin helhet är kraftigt nedsvärtad av smuts. Foglagning av valven, rengöring av samtliga putsytor och retuschering/konservering av de vackra dekorationsmålningarna är ett tidsödande arbete. De många blyinfattade fönstren, integrerade konstverken och ljusarmarurer kommer att restaureras och konserveras. Allt invändigt snickeri målningsbehandlas. Det som berör hela staden är förstås de exteriöra åtgärderna. Takfallens enorma kopparklädda ytor ersätts med förpatinerad kopparplåt och murverkets fogar är uttjänta och kommer att ersättas. Den ersättande ljusa fogen kommer att accentuera de många och vackra murverksdetaljerna.

”Att arbeta med en församling är ett hedersuppdrag och lyhördhet till både verket, församlingen och genomförandeekonomin är essentiell.”

Anders Lindh, Områdesansvarig för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Witte Sundell

Witte Sundells ansvar och utmaning är att tillmötesgå församlingens och myndigheters krav, att föreslagna åtgärder är genomförbara ekonomiskt och praktiskt och att vi påverkar allkonstverket i så liten utsträckning som möjligt.

www.wittesundell.se