__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

RENRUM

Jakob Löndahl är docent och specialist på aerosoler, särskilt med innehåll av levande partiklar.

Apparater baserade på fluorescens är relativt dyra, men ändå betydligt billigare än utrustning för masspektroskopi och avgjort billigare i drift. På bilden en detektor från BioTrak som använder fluorescens.

Snabba metoder för att konstatera biologiska partiklar i luften Både industri, sjukvård och forskning har behov att detektera och mäta partiklar i luften, bland annat i renrum, utan långa väntetider på odling och provsvar. Dels vill man få tidiga indikationer ifall partikelhalten ökar, dels behövs tidiga varningar om luften börjar bli kontaminerad med biologiskt material som bakterier och svampsporer. AV KJELL-ARNE LARSSON

Fortbildningsdagarna ”Tema Renrum 2016” arrangerades av Rent Forum i november och bjöd på en rad föreläsningar samt utställning. Till föredragshållarna hörde bland annat Jakob Löndahl som gav en snabbkurs i aerosolteknologi. Jakob Löndahl är docent vid Lunds tekniska högskola, avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi, och forskar framförallt om aerosoler, detta huvudsakligen med inriktning på sådana som innehåller biologiskt material. I ett föredrag med titeln ”Erfarenheter med RMM – Rapid Micro Methods” berättade han sedan om tekniker för att snabbt kunna mäta biologiska partiklar i luft. Masspektroskopi Traditionellt fångas luftburna alger, bakterier, sporer med mera i ett filter, i vätska eller på ett adhesiv. De biologiska partiklarna kan examineras i mikroskop och bland annat bakterier kan odlas till kolonier för att utreda deras livskraftighet. På grund av att dessa metoder är långsamma lämpar de sig inte för tidiga varningssignaler om kontamination i exempelvis ett renrum. Jakob Löndahl presenterade alternativa metoder som snabbt kan ge ett svar och med hög tidsupplösning. Aerosoler med mikroorganismer kan detekteras i realtid med tekniker baserade på fluorescens, flamemission eller masspektroskopi. Flamemission bygger på en kemisk analys där specifika proportioner mellan vissa grundämnen visar att levande organismer finns i provet. Tekniken är främst utvecklad för militära ändamål. I masspektroskopi görs också en kemisk analys, som här 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kan visa innehåll av aminosyror och andra biomolekyler. Tekniken är dock mycket dyr och personalkrävande. I världen finns endast ett fåtal forskningsgrupper som testat aerosol-masspektrometrar för att leta efter biologiskt material i luften. Fluorescens Apparater baserade på fluorescens bygger på att luft som sugs in belyses med ett visst våglängdsband. Innehåll av biologiskt material kan sedan reflektera ljus, men av en annan våglängd. – Mätningen ger svar på om biologiska partiklar finns eller inte och man får också veta koncentrationen i antal partiklar per kubikmeter luft, berättar Jakob Löndahl. Nackdelarna är att svaret är ospecifikt, det säger inte något om typen av mikroorganism. Mätningen kan dessutom störas av vissa oorganiska material som också fluorescerar. På marknaden finns en rad tillverkare av utrustning för mätning av mikrobiologiska aerosoler och som baseras på fluorescens. Apparaterna används både inom forskning och i industri och sjukvård. Apparaterna kan placeras i renrum, i vanliga rum eller utomhus. – I ett renrum kan man få en tidig felsignal om att luften håller på att kontamineras. Det medger att prov kan samlas in tidigt och genom dessa gå vidare med konventionella metoder baserade på exempelvis odling eller sekvensering för att ta reda på vilken mikroorganism det rör sig om och var den kommit in, avslutar Jakob Löndahl.

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nordiska Projekt 1/2017  

Nordiska Projekt 1/2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded