Årsrapport 2021

Page 1

2021 ÅRSRAPPORT

1 | ÅRSRAPPORT 2021


2 | ÅRSRAPPORT 2021


INNHOLD Innledning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning

3 | ÅRSRAPPORT 2021

3 4 12 13 15 21 22


STYRETS BERETNING

INNLEDNING Norges Trafikkskoleforbund avløste Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund på landsmøte i april. Det var en viktig milepæl i organisasjonens fornyingsarbeid. Navn og nytt grafisk uttrykk har blitt tatt godt imot blant våre medlemmer og publikum ellers. Vi opplever en større synlighet, og at vi i større grad blir sett på som det naturlige stedet å henvende seg når det gjelder trafikkopplæring. 2021 var i likhet med 2020 også preget av koronapandemien. Bransjen har klart seg veldig godt gjennom året, med stor pågang av elever, selv om driften på mange måter har vært tilpasset smittevernregler og lover. For forbundets del har mange av de møteplassene som vi normalt sett har hatt måttet endres eller utsettes. Heldigvis hadde vi et åpent vindu i høst hvor vi fikk gjennomført flere arrangementer. Fra september til begynnelsen av desember fikk vi gjennomført et medlemsråd bestående av alle fylkeskoordinatorene, Trafikklærerdagene med 400 deltagere som var det maksimale på den tiden, tungbilseminar med et godt innhold og god deltagelse, og historiens første seminar for traktoropplæring. Det grønne skiftet og den totale omstillingen i

økonomien, skjer nå. Her vil også trafikkskolebransjen ta ansvar og spille en aktiv rolle, og gi viktige bidrag til samfunnsutviklingen. Vi har i løpet av året løftet vårt samfunnsansvar høyt opp på agendaen, og vil i fortsettelsen jobbe strategisk med hvordan vi som fellesskap bidrar til FNs bærekraftsmål. Tungbillærerutdanningen er et tema som i stor grad ble aktualisert gjennom året, for å øke rekrutteringen til yrket. Vi har jobbet og jobber med denne saken sammen med Nord Universitet, Statens vegvesen og Kunnskapsdepartementet, i en prosess for å komme frem til gode løsninger som kan sikre rekrutteringen. Regjeringen kom med et fint utspill i begynnelsen av 2022 og bevilget penger så Nord kan ta inn 25 ekstra studenter fra høsten av. Dette er en fin start, men mer må gjøres for å sikre rekrutteringen framover. Mangel på tilgjengelige førerprøver har vært et gjennomgående tema for hele 2021 og fortsetter nå i 2022. Det har vært mange kreative forslag på løsninger, men det hele bunner i mangel på sensorer. Det tar tid å rekruttere, utdanne og få dem i full produksjon. Selv om det ble gjennomført det høyeste antall førerprøver i fjor er det tydelig at Statens vegvesen har forsømt rekrutteringen over flere år. Nå ser det ut til at dette tar seg opp og vi håper at situasjonen vil bedre seg både i 2022 og videre i 2023.

4 | ÅRSRAPPORT 2021


VIRKSOMHETEN Norges Trafikkskoleforbund er en landsomfattende medlemsorganisasjon for trafikkskoler. Forbundets administrasjon holder til i Sandvika i Bærum kommune. Norges Trafikkskoleforbunds formål er å: • arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag. • arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser. • søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. • arbeide for allmenn tillit til våre medlemmer. • arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet. • drive utvikling og handel med læremidler og støtteverktøy innenfor trafikkopplæring • fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å tilby produkter til gunstige betingelser. • samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/forbund i andre land.

UTVIKLING OG RESULTAT Økonomisk sett ble dette et av de beste årene for Norges Trafikkskoleforbund. Inntektssiden vår består i hovedsak av tre områder. Det ene er medlemskontingenten som utgjør om lag 9 % av våre inntekter, boksalget bidrar med ca. 38%, mens inntektene fra digitale løsninger nå står for over 50% av inntektene. Et godt økonomisk resultat kan gi grunnlag for videre vekst, om vi forvalter overskuddet riktig. Egenkapitalen kan forsvinne raskt, og det er behov for å være stadig mer bevisst på hvilke investeringer vi gjør, og bygge oss opp på områder som vil gi oss inntekter i fremtiden. I løpet av de siste årene har medlemskontingenten gått ned, de har ikke i like stor grad som tidligere vært så nødvendige for

driften av forbundet. Boksalget vårt har ikke hatt samme negative utvikling som vi ser det trykte bokmarkedet generelt har hatt. Vi har riktignok hatt en liten nedgang sammenlignet med 2020 og 2019, men er godt over budsjett. Inntektene fra våre digitale løsninger fortsetter å øke, og samarbeidet med Lime Green og TABS blir stadig viktigere. I 2018 hadde vi ca. 8 MNOK i inntekter derfra, mens vi i 2021 hadde 14 MNOK. Kostnadene våre ble noe høyere enn året før og det skyldes i hovedsak at vi tross alt fikk gjennomført noen arrangementer hvorav trafikklærerdagene bidro med en brutto kostnad på 1,9 MNOK. Vi har også brukt mer penger på markedsføring enn vi tidligere har gjort, dette for å øke synligheten for både forbundet og bøkene vi selger. Finansinntektene i 2021 ble de beste så langt i vår historie med 2,7 MNOK. Dette tilsvarer en avkastning på 8,3%. Vi har som mål å ha en avkastning over tid på 3 -5 %, så dette var et godt år. Utsiktene for 2022 er veldig usikre, men vi har ikke investeringer av betydning gjennom fondene det er investert i, hverken i Russland eller Ukraina. Pr 31.12.21 hadde vi 35,2 MNOK til forvaltning og et bankinnskudd på 7,7 MNOK. Ut over det er det mindre poster i balansen, og det er etter styrets vurdering liten risiko knyttet til disse postene. Egenkapitalen er nå på 45 MNOK.

MEDLEMSUTVIKLING

Assosiert Avdelingsmedlem Enmannsskole Skole m/ansatte Personlig medlem Studenter SUM

31.12.2020 21 62 260 360 116 136 955

Endring 31.12.2021 1 22 -2 60 10 270 -24 336 -1 115 109 245 114 1048

Det har vært en nedgang i skoler med ansatte, noen av disse har nok konvertert til

5 | ÅRSRAPPORT 2021


enmannskole, men det er grunn til å følge denne utviklingen. Det hyggeligste med denne oversikten er å se at studenter melder seg inn og blir kjent med forbundet fra et tidlig stadium i karrieren som trafikklærer. Tabellen nedenfor er etter oppsettet av våre nye medlemskategorier og vil være måten vi følger opp på heretter. 1-2 årsverk 3-8 årsverk 9-30 årsverk 31-100 årsverk 101 årsverk og over Assosiert medlem Avdelingsmedlem Personlig medlem Student 1. år Student 2. år SUM

31.12.2021 270 329 4 1 1 22 61 115 169 76 1048

LANDSMØTET 2021

KONTROLLKOMITÉ • Tom H. Johnsen, leder - ble valgt for 2 år • Sverre Johnny Solheim, ble gjenvalgt for 2 år • Odd Erik Hansen, ble valgt for 1 år DIRIGENTER Dirigent Vegar Johansen og varadirigent Olav Thunestveit ble valgt for 2022. VALGKOMITÉ • Jon Kristian Valvåg, leder – ble valgt for 2 år • Alan Cristopher Refstie, medlem - var ikke på valg og sitter til 2022 • Anders Arntsen, medlem – ble valgt for 2 år

DELTAKELSE I STYRER OG RÅD Europäische Fahrlehrer-Assoziation, EFA Per Ove Sercan Husevik og Rolf Gregersen er Norges Trafikkskoleforbunds representanter. Nordisk Trafikkskole-Union (NTU) Per Ove Sercan Husevik og Rolf Gregersen er Norges Trafikkskoleforbunds representanter.

Landsmøte 2021 ble avviklet som et digitalt møte 23. april. Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATL åpnet landsmøte og overlot deretter møteledelsen til dirigentene Vegard Johansen og Olav Thunestveit.

Forum for Trafikkpedagogikk Per Ove Sercan Husevik og Rolf Gregersen er Norges Trafikkskoleforbunds representanter. Opplysningsrådet for veitrafikk, OFV Rolf Gregersen er medlem av rådet.

Det var 32 medlemmer med stemmerett og 5 uten stemmerett. LANDSSTYRET • Per Ove Sercan Husevik, styreleder - var ikke på valg og sitter til 2022 • Anette Maltun Koefoed, nestleder - ble valgt for 2 år • Per Boberg, styremedlem - var ikke på valg og sitter til 2022 • Jannike Bondevik, styremedlem - ble valgt for 2 år • Øyvind Hansen, styremedlem - var ikke på valg og sitter til 2022 • Stine Brandt Nilsen, 1. varamedlem - var ikke på valg og sitter til 2022 • Jarle Hoddevik, 2. varamedlem - ble valgt for 2 år

FYLKESGRUPPENE Vi har nå fungerende fylkeskoordinatorer i alle fylker bortsett fra Østfold. Norges Trafikkskoleforbund prioriterer lokale aktiviteter og har gitt tydeligere ansvar til administrasjonen for å følge opp de enkelte gruppene og deres aktiviteter. Fylkeskoordinatorer i perioden: Østfold Ikke besatt Oslo og Akershus Grim Ketil Nordhus Innlandet Anne Kristin Tollefsen

6 | ÅRSRAPPORT 2021


Buskerud Vestfold Telemark Agderfylkene Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Dag Kristian Hæhre Helge Berg-Hansen Lene Schmitz Alan Cristopher Refstie Kenneth Laugaland Anders Arntzen Styrk A. Hofslundsengen Jan-Åsmund Bondhus Julie Skjold Barbro Husjord Lene Christin Arnesen Morten Dalseng

SAMARBEIDSAVTALER

MEDLEMSKONTIGENT

TABS Trafikkskolenes Administrasjons- og BookingSystem (TABS) er alltid tilgjengelig, tidsbesparende og gir full oversikt over opplæringen.

Landsmøte vedtok å endre § 3 Medlemskap Som medlem kan opptas trafikkskole. Trafikkskolen må drives i overensstemmelse med forskrifter og i samsvar med Norges Trafikkskoleforbunds formål. Etter innstilling fra landsstyret, kan landsmøtet vedta spesielle vilkår for medlemskap. Slikt vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet. Trafikkskole med: • 1-2 årsverk har 1 stemme på landsmøte • 3-8 årsverk har 2 stemmer på landsmøte • 9-30 årsverk har 3 stemmer på landsmøte • 31-100 årsverk har 4 stemmer på landsmøte • Mer enn 100 årsverk har 5 stemmer på landsmøte Søknad om medlemskap sendes forbundets administrasjon. Medlemskap innvilges av landsstyret, men kan delegeres til administrasjonen. Dersom forbundets fylkeskoordinator fraråder at medlemskap innvilges, skal styret alltid behandle søknaden. Søker kan klage landsstyrets avslag om medlemskap inn for landsmøte.

Med dette som bakgrunn ble medlemskontingentene vedtatt som følger: Trafikkskole med: • 1-2 årsverk kontingent 1.900 kr • 3-8 årsverk kontingent 2.900 kr • 9-30 årsverk kontingent 4.500 kr • 31-100 årsverk kontingent 9.500 kr • Mer enn 100 årsverk kontingent 25.000 kr • Avdelingsmedlem kontingent 500 kr • Assosiert medlem kontingent 2.900 kr • Personlig medlem kontingent 200 kr

Bertel O. Steen Avtalen gjelder for personbiler, Mercedes Benz, Peugeot, KIA, Citroën og Opel brukt i sammenheng med trafikkopplæring. Bilia Rammeavtale for kjøp og leasing av Volvo og BMW/Mini. Alf Graarud Motor Norges Tafikkskoleforbunds medlemmer kan benytte seg av rabatter på MC og MC utstyr. Circle K Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff, lading og hjemmeladere. YX Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m. Finans Norge Avtalen med Finans Norge om avsavnsgodtgjørelse. Avtalen gir et fast beløp pr. dag som avsavnsgodtgjørelse ved skade på skolevogner i inntil 15 dager. Det ble fremforhandlet en ny avtale gjeldende fra 1.2.2022.

7 | ÅRSRAPPORT 2021


Avtalen har følgende satser pr. dag: 1. dag kr. 3.490,2. dag kr. 3.045,3.-15. dag kr. 2.318,-

Verifone Betalingsterminaler.

Gjensidige Samarbeidsavtale som gir rabatt på både skadeog pensjonsforsikring. Falck Helse Medlemmer kan få dekket inntil 2 samtaler med psykolog pr telefon i forbindelse med opplevd ulykke/krise. Avtalen dekker også eventuell berørt elev. Wahl-Larsen Wahl-Larsen tilbyr en time juridisk rådgivning gratis for medlemsskolene. Deretter rabatterte timepriser. Kuba System for internkontroll og HMS.

Nets Gunstig avtale på kortinnløsning av kredittkort. Vianor Avtale om rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice samt vanlig bilservice og dekkhotell. Alås NTSFs medlemmer kan benytte seg av avtale på alkolås fra Alås. Fleet Complete NTSFs medlemmer kan benytte seg av avtale på elektronisk kjørebok fra Fleet Complete. Garasjetid Skolemedlemmer har tilgang til gunstige rabatter på bilpleieprodukter. SATS Rabatt på trening på alle landets SATS-sentre.

Hagland Finans Som medlem i Norges Trafikkskoleforbund har man tilgang til en gratis og uforpliktende økonomisk analyse av sin trafikkskole.

OFV Tilgang til oversikt over biler på markedet som fortsatt har manuelt gir, ved abonnement.

Byrået Profileringsklær og -artikler. Brilleland Rabattavtale på synsundersøkelse, briller og solbriller for ansatte ved medlemsskoler, i tillegg til gavekort til elevene. Intrium (tidligere Lindorff) Samarbeidsavtale inkasso. Phonero Samarbeidsavtale om mobiltelefoni.

ARBEIDSRETT/AVTALERETT O.L. Forbundet får henvendelser fra medlemmer og fylkesavdelinger om enkeltsaker. Disse søkes besvart umiddelbart, eller så snart som mulig etter intern drøfting eller undersøkelse hos annen faginstans eller myndigheter. Medlemmene oppfordres til å benytte tilbudet om en times gratis konsultasjon fra advokatfirmaet Wahl-Larsen.

Solid Media Rammeavtale for medlemmer som ønsker å forbedre sin digitale synlighet. Telenor Samarbeidsavtalen innebærer rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni/bedriftsnett/proffnett og bredbånd.

8 | ÅRSRAPPORT 2021


MEDLEMSBLADET TRAFIKKSKOLEN «Trafikkskolen» er det eneste fagbladet for vår bransje og leses av mange interessenter utenfor vår medlemsmasse. Bladet sendes ut til trafikkskoler og andre institusjoner som driver med trafikkopplæring, i tillegg til andre aktører i bransjen og myndighetsorganer. Bladet har et trykket opplag på 2000 eksemplarer, i tillegg til digital versjon. Bladet kommer ut med fire utgaver i året. I 2021 ble det av ulike årsaker, tre utgaver. Trafikklærere og fagfolk bidrar sterkt til faglig interessante innlegg i bladet. I tillegg er innholdet hentet fra samarbeidspartnere og relevante eksterne kilder.

LÆREMIDLER Norges Trafikkskoleforbund har en omfattende portefølje som består av serien Veien til førerkortet som dekker alle førerkortklassene og Veien til yrkessjåfør som dekker yrkessjåføropplæringen og etterutdanningen. I tillegg har vi en egen fagbokserie med fagspesifikke temaer på ulike nivå. Læremidlene kvalitetssikres i henhold til kravene i TROFF, læreplanene og Norges Trafikkskoleforbunds standard. Læremiddelkontraktene regulerer roller, utvikling og kvalitetssikring, samt honorar og frister. Vi bestreber oss på å ha mest mulig oppdaterte læremidler, og de aller fleste av våre bøker er nå oppdaterte og aktuelle.

SAMFUNNSANSVAR – BÆREKRAFT Norges Trafikkskoleforbund har gjennom året løftet temaer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft stadig høyere opp på agendaen. Det er ansatt en leder for kommunikasjon og bærekraft, som vil ha dette blant sine ansvarsområder. Det er utarbeidet et dokument

som belyser trafikkskolebransjens handlingsrom, i lys av både FNs bærekraftsmål og nasjonale føringer, koblet opp mot organisasjonens egne hovedmål frem mot 2030. På bakgrunn av dette er det særlig fire områder som utpeker seg som sentrale for Norges Trafikkskoleforbund å ta en stadig større del av ansvaret for: 1.) Trafikksikkerhet 2.) Elbil 3.) Arbeidsliv/utdanning 4.) Forbruk/ombruk.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Rolf Gregersen ble ansatt som ny administrerende direktør. Han kjenner organisasjonen godt etter snart 10 år her. Marius Bakke ble ansatt som videojournalist tidlig i høst og Ingunn Haavi Finstad ble ansatt som leder for kommunikasjon og bærekraft i oktober. Hun er også stedfortreder for administrerende direktør. Arbeidsmiljøet anses som godt. Pandemien har ført til at det gjennom året har vært mye hjemmekontor, over tid er dette utfordrende for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært ulykker i bedriften dette året og sykefraværet var relativt lavt, spesielt sett i forhold til at vi har hatt en pandemi gående. Sykefraværsprosenten endte på 3,43.

LIKESTILLING Norges Trafikkskoleforbund hadde pr 31.12.2021 9 ansatte, 5 kvinner og 4 menn. I styret er det 3 menn og 2 kvinner samt 1 kvinne og 1 mann som varamedlemmer.

YTRE MILJØ Det kjennes ikke til forhold som medfører påvirkning av det ytre miljø.

9 | ÅRSRAPPORT 2021


FORTSATT DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2021.

Sandvika 16. mars 2022

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Anette Maltun Koefoed Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Rolf Gregersen Administrerende direktør

10 | ÅRSRAPPORT 2021


11 | ÅRSRAPPORT 2021


RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12.

Note

2021

2020

Driftsinntekt og driftskostnad Salgsinntekt avg.pliktig

2

Annen driftsinntekt

24 045 291 3 699 252

20 712 744 2 589 855

Sum driftsinntekt

27 744 543

23 302 600

Varekostnader

-3 377 602

-3 419 763

-342 486

-367 494

Reiser Lønnskostnader

3

-9 987 350

-10 277 256

Avskrivning

4

-186 533

-112 834

-29 802

55 520

-7 952 319

-4 788 585

-21 876 092

-18 910 413

5 868 451

4 392 187

8 603 985 781

21 417 15 040

1 755 646

996 138

-2 215

-4 413

-231

0

Finansresultat

2 747 583

1 028 182

Ordinært resultat før skattekostnad

8 616 034

5 420 370

-1 460 748

-1 123 547

7 155 286

4 296 823

7 155 286 7 155 286

4 296 823 4 296 823

Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

5

Årsresultat Opplysninger om: 6

Til/fra annen egenkapital Sum

12 | ÅRSRAPPORT 2021


BALANSE

BALANSE

BALANSE PR 31.12

Note

2021

2020

EIENDELER Nettside

95 825

0

95 825

0

4

419 018 419 018

353 976 353 976

7

545 375 545 375

545 375 545 375

1 060 218

899 351

8

1 701 071

1 532 885

7

4 119 543 918 546

1 683 199 457 886

5 038 089

2 141 086

35 196 894 371 477

22 747 875 490 215

35 568 371

23 238 090

7 664 543

15 112 645

Sum omløpsmidler

49 972 074

42 024 705

SUM EIENDELER

51 032 292

42 924 056

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

13 | ÅRSRAPPORT 2021

9 9


2021

Note

BALANSE PR 31.12

2020

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

44 930 792

37 775 506

44 930 792

37 775 506

6

44 930 792

37 775 506

5

871 492 1 519 470

487 572 1 064 824

Skyldige offentlige avgifter

1 657 804

1 395 544

Annen kortsiktig gjeld

2 052 733

2 200 611

Sum kortsiktig gjeld

6 101 500

5 148 551

6 101 500

5 148 551

51 032 292

42 924 056

Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt

Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sandvika 16. mars 2022

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Anette Maltun Koefoed Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Rolf Gregersen Administrerende direktør

14 | ÅRSRAPPORT 2021


NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET BALANSE NOTE 1 Regnskapsprinsipper Generelt Norges Trafikkskoleforbund er en skattepliktig økonomisk forening. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inntekts- og kostnadsprinsipper Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og opptjeningstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Markedsbaserte investeringer Markedsbaserte investeringer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

15 | ÅRSRAPPORT 2021


NOTE 2 Driftsinntekter Salgsinntektene er hovedsakelig salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen. Andre driftsinntekter består medlemskontingenter, inntekter i forbindelse med inngåtte avtaler for salg av produkter der Norges Trafikkskoleforbund sitter på rettighetene. Forbundet har også inntekter fra noe kursvirksomhet, samt provisjoner og sponsing. En del av virksomheten er i samarbeid med Limegreen og TABS som følge av samarbeidsavtalen om salg og utvikling av digitale løsninger for bransjen

NOTE 3 Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2021 7 371 555 1 332 956 971 150 311 689 9 987 350

2020 7 824 066 1 271 337 937 424 244 428 10 277 256

Selskapet har i 2021 sysselsatt 9 årsverk. I 2020 sysselsatte selskapet 10 årsverk.

NOTE 4 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2021 Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.2021 Akkumulerte avskrivninger 31.12.2021 Balanseført verdi pr. 31.12.2021

Årets avskrivninger Avskrivningsplan Økonomisk levetid

Driftløsøre mv. 466 810 0 0 466 810 -47 791 419 019

Hjemmeside 0 98 563 0 98 563 -2 738 95 825

183 796 lineær 3 år

2 739 lineær 3 år

16 | ÅRSRAPPORT 2021

Sum 466 810 98 563 0 565 373 -50 529 514 845 186 535


NOTE 5 Skatt

Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt For mye avsatt skatt 2020 tilbakeført i 2021 Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat

2021

2020

1 519 470 -58 722

1 064 824 0

0 1 460 748

58 723 1 123 547

Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt

8 616 034 -2 228 476 58 762 6 446 320

5 420 370 -1 018 653 179 746 4 581 463

Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen

1 519 470 1 519 470

1 064 824 1 064 824

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav tilutsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller.

Varige driftsmidler Varebeholdning Fordringer Sum

2021 -84 322 -109 764 -44 422 -238 508

2020 -19 622 -145 504 -14 620 -179 746

Endring 64 700 -35 740 29 802 58 762

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt

238 508

179 746

-58 762

0

0

0

Utsatt skattefordel (22 %)

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

17 | ÅRSRAPPORT 2021


NOTE 6 Aelskapita

Egenkapital

Kapitalkonto Egenkapital 1. januar 2021 Årets resultat Egenkapital 31. desember 2021

20 376 842 7 155 286 27 532 129

Annen egenkapital 17 081 463 17 081 463

Andelskapital

Sum

317 200 0 317 200

37 775 506 7 155 286 44 930 792

NOTE 7 Depositum Det er innbetalt et depositum på kr. 545 375 som gjelder leie av lokaler i Sandvika.

NOTE 8 Varelager Varelageret er vurdert til det laveste av innkjøpspris og virkeligverdi pr. 31.12.2021. Det er avsatt for ukurans med totalt kr 109 764. Bøker eldre enn 3 år er nedskrevet med kr 610 150.

NOTE 9 Plasseringer

Investeringer gjennom Norcap AS Andre investeringer Pareto Investorservice AS PRE China Private Equity AS Verdijustering Sum andre investering Sum investeringer

Kostpris 31.12. 29 625 000

Markedsverdi 31.12. 35 196 894

Akk. verdiendring 5 571 894

85 477 431 892 517 369

85 477 431 892 -145 892 371 477

-145 892 -145 892

30 142 369

35 568 371

5 426 002

18 | ÅRSRAPPORT 2021


POPULÆRE KURS: Bildene er fra et av isbanekursene Norges Trafikkskoleforbund arrangerer på Golsfjellet.

19 | ÅRSRAPPORT 2021


20 | ÅRSRAPPORT 2021


UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE §10 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner. KK har i løpet av året hatt 6 telefonmøter, et digitalt møte og 2 fysiske møter. Uttalelsen fra KK ble gjort 15. og 16. mars 2021 i Norges Trafikkskoleforbunds lokaler i Sandvika etter samtaler med administrerende direktør og landsstyret. KK har også gjennomgått styreprotokoller for 2021, forbundets vedtekter og styreinstruks. KK har bedt landsstyret om å gjennomgå styreinstruks, for å sikre at denne er i henhold til våre vedtekter. 2021 ble et annerledes år. Vi har hatt navnebytte på organisasjonen og utskiftning av administrerende direktør. Koronapandemien var også i høy grad med på å sette dagsorden for bransjen, dette har også gitt store utfordringer til landsstyret og administrasjonens arbeid. Til tross for dette er KKs mening at både styret og administrasjonen har gjort en solid og merkbar innsats ved å jobbe for bransjen og øke synlighet ut i samfunnet. Økonomi: Det økonomiske resultatet er godt. Regnskapet har noen avvik fra budsjett, men sluttresultatet ble mye høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er forklart i styrets årsberetning under punkt “Utvikling og resultat”. Det er også tatt med noen betraktninger, noe KK ser positivt på at det stilles spørsmål ved om målet er å skape størst mulig overskudd, eller om en kan bruke mer midler til medlemspleie og utvikling. Vi ser også at det er bygd opp en solid egenkapital. Medlemmer: Medlemstallet har økt fra 955 i 2020 til 1048 i 2021. KK ser en dreining i medlemskategorier, noe som gjenspeiler tiden vi er i. Rammebetingelser: I løpet av koronaåret er KK fornøyd med arbeidet som ble gjort for å holde bransjen i gang med løpende informasjon om smittevern, slik at bransjens økonomiske tap ble minst mulig. Læremidler/digitale løsninger: KK ser at salg av læremidler fremdeles gir en god inntekt for forbundet selv om forventningene var at boksalget skulle avta mer. Digitale løsninger viser seg å være en særdeles god inntektskilde for forbundet. Kursaktivitet: KK ser at vi har et betydelig overforbruk for 2021 vedr. kurskostnader. En vesentlig del av dette forklares med kostnader knyttet til Trafikklærerdagene. Sandvika 16.03.22

Tom H. Johnsen

Sverre-Johny Solheim

21 | ÅRSRAPPORT 2021

Odd-Erik Hansen


UAVHENGIG REVISORS BERETNING

22 | ÅRSRAPPORT 2021


23 | ÅRSRAPPORT 2021


Årsrapport 2021 | Norges Trafikkskoleforbund Design/layout: Maria Hegland / Norges Trafikkskoleforbund Forsidefoto: Anton Petrus / Shutterstock.com Norges Trafikkskoleforbund Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika post@ntsf.no www.ntsf.no | www.teoribok.no

24 | ÅRSRAPPORT 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.