Årsrapport 2020

Page 1

2020 ÅRSRAPPORT

1 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

INNHOLD 2 3 9 10 12 17 18

Innledning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning

INNLEDNING Det er ikke mulig å beskrive året 2020 uten å komme inn på pandemien som herjet landet. Torsdag 12. mars kom sjokkbeskjeden om at landet skulle stenges ned, hvilket også gjaldt trafikkskolene. Vi ble stengt ned i to måneder, og det var en tung tid for oss alle. Når vi nå ser tilbake på hvordan trafikkskolene håndterte nedstengingen og ikke minst innsatsen når vi fikk starte opp igjen, så kan vi være stolte. Smittevern ble tatt på alvor og det er få næringer som har hatt mindre smittetilfeller enn trafikkskolebransjen. For administrasjonen var det frustrerende at alle prosjekter sammen med andre aktører i trafikksikkerhetsfamilien stoppet opp, og at vi måtte avlyse alt av kurs og seminarer.

Vi valgte da bl.a. å jobbe videre med viktige saker inn mot myndighetene. Vi brukte nok nærmere ett årsverk på våre utredninger og påvirkningsarbeid for å stoppe nedleggelser av trafikkstasjoner, noe som også ble kronet med seier. Vi arbeidet målrettet med andre viktige saker for bransjen, noe som vil gi resultater på sikt. Under pandemien satte vi også i gang med å utvikle en rekke digitale programmer. Vår lærebokserie har gått gjennom oppgraderinger, hvilket gjør at vi om kort tid har fullt oppdaterte læremidler i alle førerkortklasser. Vi strekker oss stadig lenger for å levere enda mer til trafikkskolene. Noe som er som det bør være for landets trafikkskoleforbund.

2 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

STYRETS BERETNING VIRKSOMHETEN

halvering av kontingentene.

ATL er en landsomfattende medlemsorganisasjon for trafikkskoler. Fra 1.1.2020 ble ATLs Interessekontor en del av ATL. Forbundets administrasjon holder til i Sandvika i Bærum kommune. ATLs formål er å: – Arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag. – Arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser. – Søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. – Arbeide for allmenn tillit til ATLs medlemmer. – Arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet. – Drive utvikling og handel med læremidler og støtteverktøy innenfor trafikkopplæring – Fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å tilby produkter til gunstige betingelser. – Samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/ forbund i andre land.

Heldigvis ble bransjen åpnet opp igjen, først for MC og tungbil og deretter for de øvrige klassene. Den økonomiske utviklingen for ATL var etter gjenåpning av bransjen svært god. Inntektene fra Teoritentamen og TABS bidro sterkt. Vi forventet en fortsatt nedgang i bokomsetningen, men heldigvis har vi klart å holde det på samme nivå som året før. Totalt sett minket inntektene med 0,9 MNOK sammenlignet med året før. Kostnadene har som en konsekvens av mindre reiseaktivitet og aktiviteter generelt, blitt lavere enn forventet. Det har gjort at driftsresultatet på 4,4 MNOK ble det beste noensinne når vi ser ATL og ATI under ett. Finansinntektene fikk seg en kraftig nedgang i mars og april, men hentet seg veldig godt inn igjen og havnet på ca. 1 MNOK som sammenlignet med 2019 er 0,3 MNOK lavere. Pr 31.12.20 hadde vi 22,8 MNOK til forvaltning og et bankinnskudd på 13,6 MNOK. Ut over det er det mindre poster i balansen og det er etter styrets vurdering liten risiko knyttet til disse postene. Egenkapitalen er nå på 37 MNOK.

UTVIKLING OG RESULTAT LANDSMØTET 2020 Som tidligere nevnt ble ATLs Interessekontor SA (ATI) en del av ATL fra 1.1.2020. Dette har ført til at alle ansatte nå er ansatt i ATL. Virksomheten til ATI er overtatt av ATL og utviklingen av læremidler er nå innenfor ATLs ansvarsområde.

Landsmøtet 2020 skulle vært gjennomført i Sandvika 27. mars, men ble utsatt og avviklet som et digitalt møte den 19. juni.

Økonomisk ble ATL også hardt rammet i mars og april. Boksalget stupte, og inntektene fra Teoritentamen ble redusert til et minimum. Styret bestemte seg for at ATLs bidrag til medlemmene i en svært usikker tid for bransjen skulle være en

Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATL åpnet landsmøte og overlot deretter møteledelsen til dirigentene Vegard Johansen og Olav Thunestveit. Det var 24 medlemmer med stemmerett og 4 uten stemmerett.

3 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

LANDSSTYRET → Per Ove Sercan Husevik, styreleder – ble valgt for 2 år → Kjell Christian Krane, nestleder – var ikke på valg og sitter til 2021 → Per Boberg, styremedlem – ble valgt for 2 år → Jannike Bondevik, styremedlem – var ikke på valg og sitter til 2021 → Øyvind Hansen, styremedlem – ble valgt for 2 år → Anette Maltun Koefoed, varamedlem – var ikke på valg og sitter til 2021 → Stine Brandt Nilsen, varamedlem – ble valgt for 2 år KONTROLLKOMITÉ → Kåre Ekrene, leder – var ikke på valg og sitter til 2021 → Tom Johnsen, medlem – ble valgt for 2 år → Sverre Johnny Solheim, medlem – var ikke på valg og sitter til 2021 DIRIGENTER Dirigent Vegar Johansen og varadirigent Olav Thunestveit ble valgt for 2021. VALGKOMITÉ → Jon Kristian Valvåg, leder – var ikke på valg og sitter til 2021 → Alan Cristopher Refstie, medlem – ble valgt for 2 år → Ann Kristin Thomte, medlem – var ikke på valg og sitter til 2021

DELTAKELSE I STYRER OG RÅD Europäische Fahrlehrer-Assoziation, EFA. ATL representeres ved Per Ove Sercan Husevik. Nordisk Trafikkskole-Union (NTU) Per Ove Sercan Husevik er ATLs representant. Forum for Trafikkpedagogikk Per Ove Sercan Husevik er ATLs representant. Forsvarets styringsgruppe for arbeidet med trafikksikkerhet i Forsvaret Kjell Christian Krane.

Opplysningsrådet for veitrafikk, OFV ATL er medlem av rådet.

FYLKESGRUPPENE Vi har nå fungerende fylkeskoordinatorer i alle fylker. ATL setter søkelys på lokale aktiviteter og har gitt tydeligere ansvar til administrasjonen for å følge opp de enkelte gruppene og deres aktiviteter. Fylkeskoordinatorer i perioden: Østfold Chris Hamang Oslo og Akershus Grim Ketil Nordhus Innlandet Anne Kristin Tollefsen Buskerud Jarle Hoddevik Vestfold Helge Berg-Hansen Telemark Richard Sommerseth Agderfylkene Alan Cristopher Refstie Rogaland Jannike Bondevik Hordaland Anders Arntzen Sogn og Fjordane Styrk A. Hofslundsengen Møre og Romsdal Jan-Åsmund Bondhus Trøndelag Øyvind Hansen Nordland Barbro Husjord Troms Lene Christin Arnesen Finnmark Morten Dalseng

MEDLEMSKONTINGENT Landsmøtet 2020 besluttet å beholde medlemskontingentene uendret fra forrige år, følgende satser gjelder for 2021: Kr. 2.900,- for hovedmedlem uten ansatte lærere/ instruktører ut over daglig leder. Kr. 3.800,- for hovedmedlem med ansatte lærere/ instruktører ut over daglig leder. Kr. 500,- for avdelingsmedlem. Kr. 2.900,- for assosiert medlem. Kr. 200,- for personlig medlem.

4 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

SAMARBEIDSAVTALER Wahl-Larsen Wahl-Larsen tilbyr en time juridisk rådgivning gratis for medlemsskolene. Deretter rabatterte timepriser. TABS Trafikkskolenes Administrasjons- og BookingSystem (TABS) er alltid tilgjengelig, tidsbesparende og gir full oversikt over opplæringen.

Kuba System for internkontroll og HMS.

Byrået Profileringsklær og -artikler.

ABAX ATLs medlemmer kan benytte seg av avtale på elektronisk kjørebok fra ABAX.

Lindorff Samarbeidsavtale inkasso. Bertel O. Steen Avtalen gjelder for personbiler, Mercedes Benz, Peugeot og KIA brukt i sammenheng med trafikkopplæring.

Phonero Samarbeidsavtale om mobiltelefoni.

Circle K Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m.

YX Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m.

Finans Norge Avtalen med Finans Norge om avsavnsgodtgjørelse. Avtalen gir et fast beløp pr. dag som avsavnsgodtgjørelse ved skade på skolevogner i inntil 15 dager. Det ble fremforhandlet en ny avtale gjeldende fra 1.1.2020. Avtalen har følgende satser pr. dag: 1. dag kr. 3.167,2. dag kr. 2.763,3.-15. dag kr. 2.103,-

Solid Media Rammeavtale for medlemmer som ønsker å forbedre sin digitale synlighet.

Telenor Samarbeidsavtalen innebærer rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni/bedriftsnett/proffnett og bredbånd.

Verifone Betalingsterminaler.

Vianor Avtale om rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice samt vanlig bilservice og dekkhotell.

Gjensidige Samarbeidsavtale som gir rabatt på både skadeog pensjonsforsikring.

5 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

ARBEIDSRETT, AVTALERETT O.L.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Forbundet får henvendelser fra medlemmer og fylkesavdelinger om enkeltsaker. Disse søkes besvart umiddelbart, eller så snart som mulig etter intern drøfting eller undersøkelse hos annen faginstans eller myndighet.

Etter sammenslåingen med ATI ble alle ansatte i administrasjonen overført til ATL. Vi flyttet til Sandvika i Bærum 1.3.2020 etter å ha vært på Ryen i 40 år. Vi har fått flotte og oppdaterte lokaler, men vi har dessverre ikke fått vist dem fram for annet enn et fåtall av gjester.

Medlemmene oppfordres til å benytte tilbudet om en times gratis konsultasjon fra advokatfirmaet Wahl-Larsen.

MEDLEMSBLADET TRAFIKKSKOLEN

Det har ikke vært ulykker i bedriften dette året og sykefraværet var det laveste på flere år med en fraværsprosent på 1,82.

LIKESTILLING

Trafikkskolen kommer nå ut med 4 nummer årlig. Dette er det eneste fagbladet for vår bransje og leses av mange interessenter utenfor vår medlemsmasse. Trafikklærere og fagfolk bidrar sterkt til faglig interessante innlegg i bladet og i tillegg er innholdet hentet fra eksterne kilder.

ATL hadde pr 31.12.2020 10 ansatte, 4 kvinner og 6 menn. I styret er det 4 menn og 1 kvinne, samt 2 kvinner som varamedlemmer.

YTRE MILJØ Det kjennes ikke til forhold som medfører påvirkning av det ytre miljø.

LÆREMIDLER ATL har en omfattende portefølje som består av serien Veien til førerkortet. Denne dekker alle førerkortklassene og Veien til yrkessjåfør som dekker yrkessjåføropplæringen og etterutdanningen.

FORTSATT DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

I tillegg har ATL en egen fagbokserie med fagspesifikke temaer på ulike nivå. Læremidlene kvalitetssikres i henhold til kravene i TROF, læreplanene og ATLs standard. Læremiddelkontraktene regulerer roller, utvikling og kvalitetssikring, honorar og frister. Vi bestreber oss på å ha mest mulig oppdaterte læremidler, og de aller fleste av våre bøker er nå oppdaterte og aktuelle. Vår akilleshæl er YSK-bok, men det ser ut å løses i første halvår i 2021.

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2020.

6 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

Sandvika 25. mars 2021

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Rolf Gregersen (konst) Administrerende direktør

7 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

8 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12.

Note

Driftsinntekt og driftskostnad Salgsinntekt avg.pliktig Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt

3 3

Varekostnader Reiser Lønnskostnader Avskrivning Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad

2 9

Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat

7

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

4

Årsresultat Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

9 | ÅRSRAPPORT 2020

2020

2019

20 652 201 2 650 399 23 302 600

91 676 8 335 885 8 427 561

-3 419 763 -367 494 -10 277 256 -112 834 55 520 -4 788 585 -18 910 413

-2 774 963 -626 056 -5 245 221 -32 356 47 932 -1 645 012 -10 275 676

4 392 187

-1 848 115

21 417

4 504

15 040 996 138

2 000 1 324 402

-4 413 0 1 028 182

-2 293 -10 1 328 603

5 420 370

-519 512

-1 123 547

0

4 296 823

-519 512

4 296 823

-519 512

4 296 823

-519 512


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE BALANSE BALANSE PR 31.12

Note

2020

2019

EIENDELER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

9

353 976 353 976

0 0

10

545 375

545 375

545 375

545 375

899 351

545 375

1 532 885

0

1 683 199

72 185

457 886 2 141 086

217 968 290 153

22 747 875

16 711 736

7

490 215 23 238 090

0 16 711 736

6

15 112 645

3 486 523

Sum omløpsmidler

42 024 705

20 488 412

SUM EIENDELER

42 924 056

21 033 787

Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

5

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

10 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE PR 31.12

Note

2020

2019

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

8

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til nærstående foretak Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

4

Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

37 775 506

16 080 019

37 775 506

16 080 019

37 775 506

16 080 019

0 487 572 1 064 824 1 395 544 2 200 611 5 148 551

3 865 049 146 237 0 85 213 857 269 4 953 767

5 148 551

4 953 767

42 924 056

21 033 787

Sandvika 25. mars 2021

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Rolf Gregersen (konst) Administrerende direktør

Side 1 av 1

11 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET BALANSE NOTE 1 Virksomhet og Regnskapsprinsipper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har kontorer i Sandvika i Bærum og har fram til og med 2019 drevet en ideell foreningsvirksomhet for sine medlemmer. Det ble i 2019 inngått avtale om at virksomheten i ATL’s Interessekontor SA (ATI) skulle overføres til foreningen Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund med virkning fra 01.01.2020. Transaksjonen er gjennomført som en virksomhetsoverdragelse i regnskapet i 2020. Fra og med 2020 er dermed virksomheten i ATL delt, med en ideell del, og en del som gjelder salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen. Avtalene med samarbeidspartnere og utvikling og salg av digitale løsninger for bransjen er videreført i virksomheten. Landsforbundet anses fra 2020 som en skattepliktig økonomisk forening. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidlene vurderes i utgangspunktet etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktige markedsplasseringer ses på som en portefølje og vurderes til markedsverdi pr 31.12. Inntektene bokføres når de ansees opptjent. Tallene fra 2019 er ikke sammenlignbare med 2020-tallene på grunn av det som er beskrevet ovenfor.

NOTE 2 Note 2:ansatte, Lønn, ansatte, ytelser til ledende Lønn, ytelser til ledende personer personer

Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse

2020

2019

7 964 219 1 271 336 937 424 104 276 10 277 255

5 091 023 73 435 0 80 763 5 245 221

10

5

Daglig leder 1 307 400 132 090

Styret 562 500 0

2019 tallene er ikke hensyntatt virksomhetsoverdragelsen som er gjennomført i 2020. Selskapets ansatte har en pensjonsordning som oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon Pensjonsforpliktelsene til de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring der premien dekkes over driften. Samlet innbetaling for 2020 var kr 937 424. Revisor Det er betalt kr 129 487 for revisjon og kr 50 000 for andre tjenester i 2020.

12 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTE 3 Driftsinntekter Salgsinntektene er hovedsakelig salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen. Andre driftsinntekter består av medlemskontingenter, inntekter i forbindelse med inngåtte avtaler for salg av produkter der ATL sitter på rettighetene. Forbundet har også inntekter fra noe kursvirksomhet, samt provisjoner og sponsing. En del av virksomheten er i samarbeid med Lime Green og TABS som følge av samarbeidsavtalen om salg og utvikling av digitale løsninger for bransjen.

NOTE 4

Skattekostnad Ved virksomhetsoverdragelsen er den skattepliktige virksomheten fra ATL’s Interessekontor (ATI) kommet inn i ATL. For 2020 er dermed ATL ansett å være skattepliktig.

Skattekostnaden består av: 2020 -1 064 824 -58 723 -1 123 547

2019 0

Betalbar skatt i resultatet fremkommer som følger: Resultat før skatt Urealisert verdiendring finansielle investeringer Realiserte skattepliktige inntekter investeringer Kostnader aktiv forvaltning Andre permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt (skattepliktig inntekt) Betalbar skatt (22%) Formueskatt 2020 Betalbar skatt på årets resultat

5 420 370 -996 138 98 732 -124 020 2 773 179 746 4 581 463 1 007 922 56 902 1 064 824

0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på skattepliktig formue* Sum betalbar skatt

1 007 922 56 902 1 064 824

0 0 0

31.12.20

31.12.19

Endring

19 622 160 124 179 746 39 544 0

0 0 0 0 0

19 622 160 124 179 746 39 544 0

Betalbar skatt Tilbakeført utsatt skattefordel ATI 01.01.2020 Sum

Utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 22% utsatt skatt (÷) / skattefordel (+) Utsatt skatt oppført i balansen

13 | ÅRSRAPPORT 2020

0

0 0 0 0


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTE 5 Varelager Varelageret er vurdert til det laveste av innkjøpspris og virkelig verdi pr. 31.12.2020. Det er avsatt for ukurans med totalt kr 145 504. Bøker eldre enn 3 år er nedskrevet med kr 375 404.

NOTE 6 Bundne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr 837 058.

NOTE 7 Plasseringer

Landsforbundet har investert midler til aktiv forvaltning gjennom Norcap AS. Pr 31.12.2020 er investeringen fordelt som følger:

Samlet investert (kostpris) Fordeling Bank Likviditet Renter - Obligasjoner Sum renteinvesteringer Aksjer/aksjefond Aksjeinvesteringer Sum investeringer

Andre investeringer Bank likviditet Pareto Eiendomsinvest Nordic AS PRE China Private Equity AS Verdijustering

Kostpris 31.12.2020 19 625 000

Markedsverdi 31.12.2020

Akkumulert verdiendring

11 859 16 304 238 16 316 097 6 431 779 6 431 779 22 747 876

19 625 000

Kostpris 31.12.2020 118 738 85 477 431 892 0 636 107

14 | ÅRSRAPPORT 2020

Markedsverdi 31.12.2020 118 738 85 477 431 892 -145 892 490 215

3 122 876


NOTE 8 Egenkapital

Egenkapital 1.1. Virksomhetsoverdragelse ATLs Interessekontor SA Årets resultat Egenkapital 31.12.

Annen EK 16 080 019 17 398 664 4 296 823 37 775 506

NOTE 9 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi 31.12. Årets avskrivninger

Inventar 0 466 810 0 466 810

Sum 0 466 810 0 466 810

-112 834 353 977

-112 834 353 977

112 834

112 834

NOTE 10 Andre langsiktige fordringer Består av depositum vedrørende leie av lokaler i Sandvika på kr 545 375.

15 | ÅRSRAPPORT 2020

Sum 16 080 019 17 398 664 4 296 823 37 775 506


16 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE

17 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

18 | ÅRSRAPPORT 2020


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

19 | ÅRSRAPPORT 2020


Årsrapport 2020 | ATL Design/layout: Maria Hegland / ATL Forsidefoto: Andrey Armyagov/Shutterstock.com Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika post@atl.no www.atl.no | www.teoribok.no

20 | ÅRSRAPPORT 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.