Årsrapport 2019

Page 1

2019 ÅRSRAPPORT

1 | ÅRSRAPPORT 2019


INNHOLD Innledning Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning ATLs Interessekontor SA (ATI) Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning

2 3 9 10 12 14 16 19 21 22 24 29 30

INNLEDNING 2019 var året hvor ATL for alvor fikk gjennomslag i politiske fora. Vi har bygget opp et godt politisk nettverk og kommer i sterkere grad enn tidligere i kontakt med beslutningstakere. Vi søker kontakt med samarbeidspartnere som jobber innenfor vårt interessefelt, og ser at det gir oss innflytelse på arenaer vi før ikke var til stede på.

Vi har produsert utredninger på mange områder og spesielt utredningen om omleggingen av SVVs områdegjennomgang har hatt stor gjennomslagskraft. Dette mener vi er med på å befeste ATL som en premiss-leverandør i utformingen av rammebetingelsene for bransjen og også i trafikksikkerhetsarbeidet.

2 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

STYRETS BERETNING VIRKSOMHETEN

ATL ble negativt med 1,8 MNOK.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er en landsomfattende medlemsorganisasjon for trafikkskoler. Forbundets administrasjon holder til i lokaler på Ryen i Oslo kommune. ATLs formål er å: → arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag. → arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser. → søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. → arbeide for allmenn tillit til ATLs medlemmer. → arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet. → samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/forbund i andre land.

Styret har vurdert vår gode finansielle situasjon slik at det er riktig å bruke noe av midlene på medlemsaktiviteter. Finansresultatet ble i år på 1,3 MNOK, hvilket gir et resultat etter finansinntekter på -0,5 MNOK. Finansinntektene var i 2018 negative med nesten 0,3 MNOK. Dette er som tidligere år kommentert, noe vi må forvente vil gå opp og ned, men over tid gi oss en rimelig avkastning. Hvis vi ser på et ATL slått sammen med ATI ville driftsresultatet vært på ca. 2,1 MNOK, et finansresultat på 1,8 MNOK og et resultat før skatt på 3,9 MNOK. Balansen ut over plasseringene som nå beløper seg til 16,7 MNOK består i hovedsak av bankinnskudd på 3,5 MNOK på eiendelssiden Egenkapitalen utgjør 16 MNOK og gjeld til ATL utgjør på årsskifte 3,9 MNOK. Vi har ikke poster i balansen som er spesielt risikoutsatte og har ikke behov for ytterligere avsetninger for å møte eventuelle tap.

UTVIKLING OG RESULTAT Landsmøtet 2019 vedtok sammenslåing av ATL og ATI med virkning fra 1.1.2020. Dette vil sikre finansieringen av forbundet på en enklere måte enn det som har vært gjeldende til nå.

LANDSMØTET 2019

Vi har gjennomført flere store arrangementer hvor vi har subsidiert deltakelsen til medlemmene relativt mye. Det gjelder spesielt Landsmøte med seminar og Trafikklærerdagen i oktober.

ATLs Landsmøte 2019 ble holdt ombord i Color Fantasy da den lå til land ved Hjortneskaia i Oslo 10. mai.

Inntektene fra medlemskontingentene gikk ned med ca. 1 MNOK som følge av at vi satte ned medlemskontingenten sammenlignet med foregående år. Kursinntektene ble høyere enn på lenge fordi arrangementene tidligere nevnt blir ført her. Subsidieringen av blant annet Landsmøte og Trafikklærerdagen førte til at driftsresultatet for

Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATL åpnet landsmøte og overlot deretter møteledelsen til dirigentene Vegard Johansen og Olav Thunestveit. Det var 39 medlemmer med stemmerett, hvorav 2 representert ved fullmakt og 16 uten stemmerett .

3 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

LANDSSTYRET → Per Ove Sercan Husevik, styreleder – var ikke på valg og sitter til 2020 → Kjell Christian Krane, nestleder – ble valgt for 2 år → Per Boberg, styremedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Jannike Bondevik, styremedlem – ble valgt for 2 år → Øyvind Hansen, styremedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Anette Maltun Koefoed, varamedlem – ble valgt for 2 år → Stine Brandt Nilsen, varamedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 KONTROLLKOMITÉ → Kåre Ekrene, leder – ble valgt for 2 år → Tom Johnsen, medlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Sverre Johnny Solheim, medlem – ble valgt for 2 år DIRIGENTER Dirigent Vegar Johansen og varadirigent Olav Thunestveit velges for 2020. VALGKOMITÉ → Jon Kristian Valvåg, leder – ble valgt for 2 år → Alan Cristopher Refstie, medlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Ann Kristin Thomte, medlem – ble valgt for 2 år

DELTAKELSE I STYRER OG RÅD Europäische Fahrlehrer-Assoziation, EFA ATL representeres ved Per Ove Sercan Husevik og Torgeir Abusdal Nordisk Trafikkskole-Union (NTU) Torgeir Abusdal og Per Ove Sercan Husevik er ATLs representanter. Forum for Trafikkpedagogikk Torgeir Abusdal og Per Ove Sercan Husevik er ATLs representanter. Forsvarets styringsgruppe for arbeidet med trafikksikkerhet i Forsvaret

Kjell Christian Krane Opplysningsrådet for veitrafikk, OFV Torgeir Abusdal er medlem av rådet

FYLKESGRUPPENE Det er utfordrende å skape aktivitet i alle områder av landet. Enkelte steder klarer man å skape møteplasser og engasjement, mens andre steder er det tyngre. ATL fokuserer i større grad på lokale aktiviteter og har gitt tydeligere ansvar til administrasjonen for å følge opp de enkelte gruppene og deres aktiviteter. Fylkeskoordinatorer i perioden: Østfold Knut Johan Aarvik Oslo og Akershus Andre Saltkjel Berg Hedmark Oppland Anne Kristin Tollefsen Buskerud Jarle Hoddevik Vestfold Helge Berg-Hansen Telemark Richard Sommerseth Agderfylkene Alan Cristopher Refstie Rogaland Jannike Bondevik Hordaland Anders Arntzen Sogn og Fjordane Styrk A. Hofslundsengen Møre og Romsdal Jan-Åsmund Bondhus Trøndelag Øyvind Hansen Nordland Terje Barkhald Troms Lene Christin Arnesen Finnmark Morten Dalseng

MEDLEMSKONTINGENT Landsmøtet 2019 besluttet å beholde medlemskontingentene uendret fra forrige år, følgende satser gjelder for 2020: Kr. 2.900,- for hovedmedlem uten ansatte lærere/ instruktører ut over daglig leder Kr. 3.800,- for hovedmedlem med ansatte lærere/ instruktører ut over daglig leder Kr. 500,- for avdelingsmedlem Kr. 2.900,- for assosiert medlem Kr. 200,- for personlig medlem

4 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

SAMARBEIDSAVTALER Wahl-Larsen Wahl-Larsen tilbyr en time juridisk rådgivning gratis for medlemsskolene. Deretter rabatterte timepriser. TABS Trafikkskolenes Administrasjons- og BookingSystem (TABS) er alltid tilgjengelig, tidsbesparende og gir full oversikt over opplæringen.

Kuba System for internkontroll og HMS.

Byrået Profileringsklær og -artikler.

ABAX ATLs medlemmer kan benytte seg av avtale på elektronisk kjørebok fra ABAX.

Lindorff Samarbeidsavtale inkasso. Bertel O. Steen Avtalen gjelder for personbiler, Mercedes Benz, Peugeot og KIA brukt i sammenheng med trafikkopplæring.

Phonero Samarbeidsavtale om mobiltelefoni.

Circle K Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m.

Solid Media Rammeavtale for medlemmer som ønsker å forbedre sin digitale synlighet.

Finans Norge Avtalen med Finans Norge om avsavnsgodtgjørelse. Avtalen gir et fast beløp pr. dag som avsavnsgodtgjørelse ved skade på skolevogner i inntil 15 dager. Det ble fremforhandlet en ny avtale gjeldende fra 1.1.2020.

Telenor Samarbeidsavtalen innebærer rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni/bedriftsnett/proffnett og bredbånd.

Avtalen har følgende satser pr. dag: 1. dag kr. 3.167,2. dag kr. 2.763,3.-15. dag kr. 2.103,-

Verifone Betalingsterminaler.

Gjensidige Samarbeidsavtale som gir rabatt på både skadeog pensjonsforsikring.

Vianor Avtale om rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice samt vanlig bilservice og dekkhotell.

5 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

ARBEIDSRETT, AVTALERETT O.L. Forbundet får henvendelser fra medlemmer og fylkesavdelinger om enkeltsaker. Disse søkes besvart umiddelbart, eller så snart som mulig etter intern drøfting eller undersøkelse hos annen faginstans eller myndigheter. Medlemmene oppfordres til å benytte tilbudet om en times gratis konsultasjon fra advokatfirmaet Wahl-Larsen.

MEDLEMSBLADET TRAFIKKSKOLEN Trafikkskolen kommer nå ut med 4 nummer årlig. Dette er det eneste fagbladet for vår bransje og leses av mange interessenter utenfor vår medlemsmasse. Vi mener selv at kvaliteten på innholdet har steget betraktelig de siste årene. Trafikklærere og fagfolk bidrar sterkt til faglig interessante innlegg i bladet og i tillegg er innholdet hentet fra eksterne kilder.

utgivelsene, mens det er ATI som er den operative utøver av forlagsvirksomheten gjennom læremiddelkontrakter, utvikling, kvalitetssikring og produksjon av læremidlene.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte. Personalet er ansatt i ATI og ATL kompenserer for personalkostnadene på bakgrunn av arbeidsinnsatsen som ytes for ATL. Forbundet har holdt til i lokaler på Ryen i Oslo kommune, men fra 1.3.2020 vil vi flytte til nyoppussede lokaler sentralt i Sandvika i Bærum kommune.

LIKESTILLING Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte. I landsstyret er det 4 menn og 1 kvinne samt 2 kvinnelige varamedlemmer.

LÆREMIDLER ATL har en omfattende portefølje som består av serien Veien til førerkortet som dekker alle førerkortklassene og Veien til yrkessjåfør som dekker yrkessjåføropplæringen og etterutdanningen. I tillegg har ATL en egen fagbokserie med fagspesifikke temaer på ulike nivå. Læremidlene kvalitetssikres i henhold til kravene i TROFF, læreplanene og ATLs standard. Læremiddelkontraktene regulerer roller, utvikling og kvalitetssikring, honorar og frister. Vi bestreber oss på å ha mest mulig oppdaterte læremidler, men med den brede porteføljen vi har er det ikke alltid vi klarer å ha alle titler oppdaterte til enhver tid.

YTRE MILJØ Det kjennes ikke til forhold som medfører betydelig påvirkning av det ytre miljø.

FORTSATT DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Det er ATL som innehar alle rettigheter til

6 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2019.

Sandvika 11. mars 2020

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

7 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

8 | Ã…RSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Driftsinntekt og driftskostnad Medlemskontingenter Kursinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt

Note

2019

2018

2 060 750 1 168 148 5 198 663 8 427 561

3 051 675 818 884 4 452 409 8 322 968

-2 474 180 -626 056 -5 403 558 -32 356 47 932 -1 787 458 -10 275 676

-1 097 616 -707 965 -4 734 909 -28 538 -4 597 -1 245 666 -7 819 292

-1 848 115

503 677

4 504 2 000 1 324 402

1 711 606 -283 867

-2 293 -10 1 328 603

-180 0 -281 731

Årsresultat

-519 512

221 946

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

-519 512 -519 512

221 946 221 946

3

Kurskostnader Reiser Adm.kostnader Avskrivning Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad

5 7

Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat

9 | ÅRSRAPPORT 2019

6


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE BALANSE

BALANSE PR 31.12.

Note

EIENDELER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

2019

2018

0 0

32 356 32 356

545 375 545 375

0 0

Sum anleggsmidler

545 375

32 356

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

72 185 217 968 290 153

-16 146 58 785 42 639

6

16 711 736 16 711 736

15 387 334 15 387 334

6

3 486 523

3 447 524

Sum omløpsmidler

20 488 412

18 877 497

SUM EIENDELER

21 033 787

18 909 854

Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

7 8

Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

10 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE PR 31.12.

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til nærstående foretak Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 080 019 16 080 019

16 599 532 16 599 532

4

16 080 019

16 599 532

5

3 865 049 146 237 85 213 857 269 4 953 767

1 657 650 78 702 66 790 507 180 2 310 322

4 953 767

2 310 322

21 033 787

18 909 854

Sandvika 11. mars 2020

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

11 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET BALANSE NOTE 1

NOTE 3

Virksomhet og Regnskapsprinsipper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har kontorer på Ryen i Oslo og driver virksomheten i samarbeid med ATL’s Interessekontor (ATI). ATL driver ikke skattepliktig virksomhet.

Driftsinntekter Inntektskildene er hovedsakelig medlemskontingenter, inntekter i forbindelse med inngåtte royalty-avtaler for salg av produkter der ATL sitter på rettighetene. Forbundet har også inntekter fra noe kursvirksomhet, samt provisjoner og sponsing.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidlene vurderes i utgangspunktet etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktige markedsplasseringer ses på som en portefølje og vurderes til markedsverdi pr 31.12. Inntektene bokføres når de ansees opptjent.

NOTE 2 Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer Landsforbundet har formelt ingen ansatte og omfattes ikke av lovbestemt pensjonsordning. Det blir belastet for personalkostnader tilsvarende ca 5 årsverk fra ATL’s Interessekontor SA. Revisor Til revisor er det belastet kr 39 375, inkludert i dette er kr 10 000 for andre tjenester.

NOTE 4 Egenkapital 2019 Egenkapital 1.1. 16 599 532 Årets resultat -519 512 Egenkapital 31.12. 16 080 020

NOTE 5 Fordringer og gjeld nærstående Landsforbundet har transaksjoner med ATL’s Interessekontor SA (ATI) i forbindelse med kostnadsdelinger, royalty av salget etc. I 2019 er ca 4,9 mill av personalkostnadene i ATI beregnet til å være Landsforbundets andel.

12 | ÅRSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTE 6 Plasseringer Landsforbundet har investert midler til aktiv forvaltning gjennom Norcap AS. Pr 31.12.2019 er investeringen fordelt som følger:

Samlet investert (kostpris) Fordeling Bank Likviditet Renter - Obligasjoner Sum renteinvesteringer Aksjer/aksjefond Aksjeinvesteringer Sum investeringer

Kostpris 31.12.2019 15 000 000

Markedsverdi 31.12.2019

15 000 000

Akkumulert verdiendring

12 056 11 385 148 11 397 204 5 314 532 5 314 532 16 711 736

Netto urealisert gevinst i 2019 er kr 1 324 402 mot et urealisert tap på kr 283 867 i 2018.

NOTE 7 Varige driftsmidler Anskaffelseskost 1.1 Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12 Akkumulerte avskrivninger 31.12 Balanseført Verdi 31.12 Årets avskrivninger

Inventar 85 612 0 0 85 612 -85 613 0 32 357

Sum 0 0 0 0 -85 613 0 32 357

NOTE 8 Andre langsiktige fordringer Består av depositum vedrørende leie av lokaler i Sandvika på kr 545 375.

13 | ÅRSRAPPORT 2019

1 711 736


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE

14 | Ã…RSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

15 | Ã…RSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

16 | Ã…RSRAPPORT 2019


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

17 | Ã…RSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

18 | Ã…RSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

STYRETS BERETNING BERETNING STYRETS VIRKSOMHETEN OG FORMÅL

Egenkapitalen utgjør 17,4 MNOK og kortsiktig gjeld 3,2 MNOK

ATLs Interessekontor SA (ATI) er et samvirkeforetak. Alle trafikkskoler som er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har plikt og rett til å være andelseier/medlem i samvirkeforetaket.

Balansen er oversiktlig og godt dokumentert og vi ser ikke behov for ytterligere tiltak eller avsetninger enn det som fremgår av regnskapet.

ATI utgir lærebøker i alle førerkortklasser og skaffer til veie hjelpemidler som skolene trenger. Selskapet holder til i lokaler på Ryen i Oslo, og har 10 ansatte.

UTVIKLING OG RESULTAT Salg av bøker har vist en nedadgående trend de siste årene og gikk i 2019 ned med 10 % sammenlignet med 2018. Fortsatt øker inntektene vi får av samarbeidet med Lime Green og TABS så vår finansielle situasjon fortsatt er meget god Vi fortsetter utviklingen med å utarbeide lærebøker enten ved egne ansatte eller ved innleide konsulenter og gjennom det redusere kostnadene til royalty. Disse er i løpet av de fem siste årene redusert ned til et nivå som er 2 MNOK mindre pr år. Driftsresultatet for 2019 endte på 4 MNOK, hvilket er det beste i ATIs historie. Apropos historie så er dette det siste årsregnskapet i ATIs historie. Fra 1.1.2020 vil aktivitetene i ATI gå inn i ATL. Dette ble vedtatt av generalforsamlingen i 2019. Alle selskapets eiendeler og gjeld vil bli overført til ATL. De mest vesentlige postene er: Plasseringer 5,4 MNOK, varelager 1,5 MNOK, fordringer 1,5 MNOK, fordring på ATL 3,8 MNOK samt bankinnskudd på 8 MNOK

GENERALFORSAMLING 2018 Generalforsamlingen 2019 ble holdt ombord i Color Fantasy da den lå til land ved Hjortneskaia i Oslo 10. mai. Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATI åpnet generalforsamlingen og overlot deretter møteledelsen til dirigentene Vegard Johansen og Olav Thunestveit. Det var 39 andelseiere med stemmerett, hvorav 2 representert ved fullmakt og 16 uten stemmerett. LANDSSTYRET → Per Ove Sercan Husevik, styreleder – var ikke på valg og sitter til 2020 → Kjell Christian Krane, nestleder – ble valgt for 2 år → Per Boberg, styremedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Jannike Bondevik, styremedlem – ble valgt for 2 år → Øyvind Hansen, styremedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Anette Maltun Koefoed, varamedlem – ble valgt for 2 år → Stine Brandt Nilsen, varamedlem – var ikke på valg og sitter til 2020 KONTROLLKOMITÉ → Kåre Ekrene, leder – ble valgt for 2 år → Tom Johnsen, medlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Sverre Johnny Solheim, medlem – ble valgt for 2 år

19 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

LIKESTILLING

DIRIGENTER Dirigent Vegar Johansen og varadirigent Olav Thunestveit velges for 2020. VALGKOMITÉ → Jon Kristian Valvåg, leder – ble valgt for 2 år → Alan Cristopher Refstie, medlem – var ikke på valg og sitter til 2020 → Ann Kristin Thomte, medlem – ble valgt for 2 år

ATI hadde pr. 31.12.2019 10 ansatte, 4 kvinner og 6 menn. I styret er det 4 menn og 1 kvinne samt 2 kvinner som varamedlemmer.

YTRE MILJØ ANDELSKAPITAL

ATLs Interessekontor SA har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

Interessekontorets andelskapital utgjør 31.12.19 kr. 317.200 fordelt på 1.586 andeler à kr. 200,-.

FORTSATT DRIFT ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Det har vært stabilitet i arbeidsstokken det siste året og vi har nå god kompetanse på de fleste av våre arbeidsområder. Det har ikke vært ulykker i bedriften dette året, og sykefraværet har vært 4,35 %. Leieavtalen for våre lokaler løper ut 1. juli 2020 og vi har vurdert mange alternativer og har landet på at vi vil flytte til Sandvika 1.3.2020. De ansatte involveres i alle saker av betydning for arbeidsmiljøet. Renholdet har vært satt bort til Aqua Renhold AS.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av års¬regnskapet, men vil fra 1.1.2020 overføres til ATL.

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2019.

Sandvika 11. mars 2020

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

20 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Driftsinntekt og driftskostnad Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt

Note

2019

2018

1

18 466 523 95 243 18 561 766

18 985 735 0 18 985 735

10 3, 9, 10 5

-5 669 259 -4 982 522 -131 398 -25 558 -3 791 046 -14 599 784

-7 234 775 -4 495 930 -88 515 -135 393 -4 219 954 -16 174 567

3 961 982

2 811 168

61 876 15 233 393 936

5 468 84 112 -57 331

-2 289 -380 468 376

-7 460 -37 872 -13 083

4 430 358

2 798 084

-627 361

-534 279

Årsresultat

3 802 997

2 263 805

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

3 802 997 3 802 997

2 263 805 2 263 805

Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat

2 2

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

4

21 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

BALANSE BALANSE

BALANSE PR 31.12.

Note

2019

2018

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

4

58 723 58 723

129 939 129 939

5 5

0 0 0

47 458 83 940 131 398

58 723

261 337

1 462 327

1 951 274

1 497 635 3 812 543 234 569 5 544 746

2 585 247 1 657 650 358 235 4 601 132

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

8

Fordringer Kundefordringer Fordringer på nærstående foretak Andre fordringer Sum fordringer

10

Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer

2

5 530 216 5 530 216

5 136 660 5 136 660

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

7 983 083

5 302 854

Sum omløpsmidler

20 520 372

16 991 920

SUM EIENDELER

20 579 094

17 253 257

22 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

BALANSE PR 31.12.

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital (1 586 andeler à 200) Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

6

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

4 11

Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

317 200 317 200

317 200 317 200

17 081 463 17 081 463

13 278 466 13 278 466

17 398 663

13 595 666

260 917 556 145 1 225 224 1 138 145 3 180 431

828 909 19 606 1 278 367 1 530 709 3 657 591

3 180 431

3 657 591

20 579 094

17 253 257

Sandvika 11. mars 2020

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

23 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE 1

→ Aktivering av immaterielle eiendeler til kostpris. Avskrives i takt med antatt inntektsstrøm.

Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

→ Netto utsatt skattefordel er balanseført under forutsetning om fremtidige skattepliktige inntekter.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: → Omløpsmidler er vurdert til laveste av virkelig verdi og kostpris.

Inntektene består i hovedsak av salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen, samt inntekter fra Limegreen og TABS som følge av samarbeidsavtalen om salg og utvikling av digitale løsninger for bransjen.

→ Kortsiktige porteføljeinvesteringer vurderes til markedsverdi → Langsiktige investeringer er vurdert til laveste av kostpris og antatt markedsverdi 31.12.

24 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

NOTE 2 Kortsiktige plasseringer i aksjefond

Kostpris Strategiske Bankinnskudd Pareto Eiendomsinvest Nordic AS PRE China Private Eq II AS Verdijustert andre investeringer Netto strategiske investeringer Aktiv forvaltning – Portefølje Norcap - Aktiv forvaltning Verdijustert Norcap Netto portefølje Norcap Sum investeringer

108 530 37 296 397 839 543 665

4 625 000 4 625 000 5 168 665

Bokført verdi 31.12.2019

Bokført verdi 31.12.2018

108 530 37 296 397 839 (68 667) 474 998

146 707 443 242 (147 669) 442 280

4 625 000 430 218 5 055 218 5 530 216

4 625 000 69 380 4 694 380 5 136 660

Hoveddelen av midlene er plassert til aktiv forvaltning hos Norcap og vurderes som en portefølje. Øvrige investeringer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Netto avkastninger på Norcap-porteføljen (etter kostnader) har i 2019 er bokført med kr 393 936. Kr 108 530 av disse er korreksjoner tidligere år. Det er mottatt kundeutbytte fra Gjensidige på kr 15 233 i 2019. Dette er rapportert som annen finansinntekt.

NOTE 3 Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer

Lønnskostnaden består av: Lønninger *) Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse

2019 2 308 454 1 274 151 1 112 985 287 307 4 982 897

2018 2 103 320 1 242 872 929 835 219 902 4 495 930

9

9

Daglig leder 1 316 830 119 292

Styret 543 500 0

25 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

*) Det foretas en fordeling av lønninger og andre personalkostnadene mellom de to selskapene Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og ATL’s Interessekontor SA. I 2019 er ca 4,9 mill av personalkostnadene i ATI beregnet til å være Landsforbundets andel. (2018: ca 4,5 mill). Arbeidsgiveravgift, skatt og pensjon er beregnet og innberettet i ATI før fordelingen ble foretatt. Selskapets ansatte har en pensjonsordning som oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 9. Revisor Det er betalt kr 100 000 for revisjon og kr 40 000 for andre tjenester i 2019.

NOTE 4 Skattekostnad Skattekostnaden består av: Betalbar skatt Avsatt formueskatt for 2019 Endring utsatt skatt / skattefordel Sum Betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skatt Endring midlertidige forskjeller (ex fremført underskudd) Kostnader uten skattefradrag / skattepliktig inntekt Grunnlag betalbar skatt (skattepliktig inntekt) Benyttet fremførbart underskudd Betalbar skatt (22%) Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt 0,15% av 17 368 491 - 10 000 Betalbar skatt Utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum Fremførbart underskudd / godgjørelse Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) Ikke avregnet underskudd til fremføring 22% utsatt skatt (÷) / skattefordel (+) Oppført i balansen (utsatt skattefordel)

2019 -530 107 -26 038 -71 216 -627 361

2018 0 -19 606 -514 673 -534 279

4 430 358 -323 708

2 798 084 -1 294 118

-382 569 3 724 081 -1 314 502 530 107 530 107 26 038 556 145

115 779 1 619 745 -1 619 745 0 0 19 606 19 606

31.12.19

31.12.18

Endring

88 660 78 259 100 000 266 919 0 266 919 0 266 919 58 722 58 722

23 960 248 719 280 162 552 841 1 352 288 1 905 129 -1 314 502 590 627 129 938 129 938

-64 700 170 460 180 162 285 922 1 352 288 1 638 210 -1 314 502 323 708 -71 216 -71 216

26 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes negativt fortegn ved netto skatteøkende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som øker fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skatteforpliktelse. ATL’s Interessekontor SA er et samvirkeforetak og betaler 0,15% formueskatt til staten.

NOTE 5 Varige driftsmidler og aktiverte utviklingskostnader

Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.

Maskiner 399 584 0 0 399 584

Inventar 636 499 0 0 636 499

Sum 1 036 083 0 0 1 036 083

Akkumulerte avskrivninger 31. Balanseført verdi 31.12.

-399 584 0

-636 499 0

-1 169 683 0

47 458

83 940

131 398

20 %

20 %

100,0 %

Årets avskrivninger Avskrivningssats

NOTE 6 Egenkapital

Egenkapital 1.1. Årets resultat Egenkapital 31.12.

Andel kapital 317 200 0 317 200

27 | ÅRSRAPPORT 2019

Annen EK 13 278 466 3 802 997 17 081 463

Sum 13 595 666 3 802 997 17 398 663


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

NOTE 7

NOTE 10

Bundne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr 832 584.

Nærstående ATL´s Interessekontor SA har mellomværende og transaksjoner med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) De vesentligste transaksjonene gjelder royalty som ATL får beregnet ut fra salget av produkter der det er royalty-avtale samt avtale om kostnadsfordeling mellom de to foretakene.

NOTE 8 Varelager Varelageret er vurdert til det laveste av innkjøpspris og virkeligverdi pr. 31.12.2019. Det er avsatt for ukurans med totalt kr 45 155. Bøker eldre enn 3 år er nedskrevet med kr 599 624.

NOTE 11 Kortsiktig gjeld Beregnet royalty til forfattere, avsatte kostnader vedrørende restrukturering og uoppgjorte avregninger for salg via Nettadmin.

NOTE 9 Pensjoner Pensjonsforpliktelsene til de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring der premien dekkes over driften. Samlet innbetaling for 2019 var kr 1 112 985.

28 | ÅRSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE

29 | Ã…RSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

30 | Ã…RSRAPPORT 2019


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

31 | Ã…RSRAPPORT 2019


Årsrapport 2019 | ATL og ATI Design/layout: Maria Hegland / ATL Forsidefoto: biletskiyevgeniy.com/Shutterstock.com Trykk: Zoom Grafisk AS Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika post@atl.no www.atl.no | www.teoribok.no

Vårt trykkeri Zoom Grafisk AS er sertifisert for å bruke det nordiske miljømerket Svanen. Svanemerket bryr seg om hele den lange ferden og alle stoppestedene underveis.

32 | ÅRSRAPPORT 2019