Årsrapport 2018

Page 1

2018 ÅRSRAPPORT

1 | ÅRSRAPPORT 2018


INNHOLD Innledning Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning ATLs Interessekontor SA (ATI) Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til årsregnskapet Uttalelse fra kontrollkomiteen Uavhengig revisors beretning

3 4 8 9 11 13 14 16 18 19 21 26 27

INNLEDNING ATL og ATI har i løpet av 2018 vært gjennom en omfattende omstillingsprosess. Vi har rekruttert mange nye medarbeidere, og det har ført oss i en retning hvor vi i større grad enn tidligere har kunnet sette dagsorden for de sakene medlemmene våre mener er viktige.

Våre nettsider og vår tilstedeværelse i sosiale medier gjør oss langt mer synlig for våre medlemmer, i media og i møte med våre politikere. ATL har vært på stortinget og i departementene en rekke ganger gjennom året, og dette har gjort at våre synspunkter når fram til de som bestemmer.

2 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

STYRETS BERETNING VIRKSOMHETEN Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er en landsomfattende medlemsorganisasjon for trafikk¬skoler. Forbundets administrasjon holder til i lokaler på Ryen i Oslo kommune. ATLs formål er å: – arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag. – arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige, økonomiske og sosiale fellesinteresser. – søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. – arbeide for allmenn tillit til ATLs medlemmer. – arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet. – samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/ forbund i andre land.

vært godt, vi subsidierte Trafikklærerdagen til sjøs med flere hundre tusen kroner, og vi mener at fremtiden er så vidt lys at vi for 2019 har satt ned kontingenten med 1.500 kr. Inntektene våre ble noe mindre enn budsjettert, men kostnadene ble også lavere og dermed endte driftsresultatet vårt på nesten 500 TNOK mot et budsjett på 200 TNOK. Avkastningen på våre investeringer som nå er på ca. 15,3 MNOK, har gitt oss et negativt bidrag på 282 TNOK dette året, og er noe vi må regne med fra tid til annen. Det skal bemerkes at det meste av dette tapet er tatt igjen nå i 2019. 2017 ga oss ca. 6 %, så over tid håper vi dette vil gi oss et godt bidrag til finansiering av forbundet. Balansen ut over plasseringene består i hovedsak av bankinnskudd på 3,4 MNOK på eiendelssiden. Når det gjelder gjeld og egenkapital utgjør egenkapitalen 16,6 MNOK og gjeld til ATI på 1,7 MNOK de vesentligste postene. Vi har ikke poster i balansen som er spesielt risikoutsatte og har ikke behov for ytterligere avsetninger for å møte eventuelle tap.

UTVIKLING OG RESULTAT ATL har i løpet av 2018 arbeidet langt mer politisk enn tidligere. Dette har ført til gjennomslag i flere saker, og vi merker at det er stor interesse for våre meninger i trafikksikkerhetssaker. Driftsmessig har 2018 også vært et godt år. Vi ser at det er en utfordring med medlemsmassen. De fleste som melder seg ut gjør det av naturlige årsaker som nedleggelse av virksomheten eller sykdom. Andre danner fellesskap og deler både på medlemskapet og andre kostnader, dermed blir ikke nødvendigvis tilknytningen av medlemsskoler og lærere mindre reelt sett. Vi håper at det økte aktivitetsnivået, vårt gjennomslag hos politikerne og bedre medlemsfordeler skal gi oss flere medlemmer og vi vil iverksette tiltak for å øke medlemsmassen. Økonomisk har også dette året

LANDSMØTET 2018 ATLs Landsmøte 2018 ble holdt i Trondheim 27. april. ATL Trøndelag ved Øyvind Hansen ønsket deltakerne velkommen til Trondheim og Trøndelag. Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATL holdt åpningstalen og overlot deretter møteledelsen til dirigentene Vegard Johansen og Olav Thunestveit. Det var 35 medlemmer med stemmerett, hvorav 6 representert ved fullmakt og 10 uten stemmerett.

3 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND LANDSFORBUND (ATL) (ATL)

LANDSSTYRET – Per Ove Sercan Husevik ble valgt til leder for 2 år – Kjell Christian Krane, nestleder- var ikke på valg og sitter til 2019 – Per Boberg, styremedlem - var ikke på valg og sitter til 2019 – Jannike Bondevik ble valgt til styremedlem for 2 år – Øyvind Hansen ble valgt til styremedlem for 2 år – Anette Maltun Koefoed ble valgt til varamedlem for 1 år – Stine Brandt Nilsen ble valgt til varamedlem for 2 år KONTROLLKOMITÉ – Kåre Ekrene, leder – var ikke på valg og sitter til 2019 – Tom Johnsen ble valgt som medlem for 2 år – Sverre Johnny Solheim, medlem – var ikke på valg og sitter til 2019 DIRIGENTER Vegard Johansen og Olav Thunestveit ble valgt til dirigenter for landsmøtet i 2019 VALGKOMITÉ – Jon Kristian Valvåg, leder - var ikke på valg og sitter til 2019 – Chris Refstie, ble valgt som medlem for 2 år – Ann Kristin Thomte, medlem – var ikke på valg og sitter til 2019

DELTAKELSE I STYRER OG RÅD Europäische Fahrlehrer-Assoziation, EFA ATL representeres ved Per Over Sercan Husevik og Torgeir Abusdal Nordisk Trafikkskole-Union (NTU) ATLs representanter i styret: Per Ove Sercan Husevik, president Torgeir Abusdal, generalsekretær Forum for Trafikkpedagogikk Torgeir Abusdal og Per Ove Sercan Husevik er ATLs representanter. Forsvarets styringsgruppe for arbeidet med trafikksikkerhet i Forsvaret

Kjell Christian Krane Opplysningsrådet for veitrafikk, OFV Torgeir Abusdal er medlem av rådet

FYLKESGRUPPENE Det er utfordrende å skape aktivitet i alle områder av landet. Enkelte steder klarer man å skape møteplasser og engasjement, mens andre steder er det tyngre. ATL fokuserer i større grad på lokale aktiviteter og har gitt tydeligere ansvar til administrasjonen for å følge opp de enkelte gruppene og deres aktiviteter. Fylkeskoordinatorer i perioden: Østfold Knut Johan Aarvik Oslo og Akershus Pål Andersen Hedmark Anders Nøkleholm Oppland Anne Kristin Tollefsen Buskerud Jarle Hoddevik Vestfold Glenn Ronny Edvardsen Telemark Richard Sommerseth Agderfylkene Cris Refstie Rogaland Jannike Bondevik Hordaland Anders Arntzen Sogn og Fjordane Styrk A. Hofslundsengen Møre og Romsdal Jan Myhre Sør-Trøndelag Jøran Edvardsen Nord-Trøndelag Øyvind Hansen Nordland Terje Barkhald Troms Lene Christin Arnesen Finnmark Morten Dalseng

MEDLEMSKONTINGENT Landsmøtet 2018 besluttet å redusere satsene med 1.500 kroner for skolemedlemmene, følgende satser gjelder for 2019: Kr. 2.900,- for hovedmedlem uten ansatte lærere/instruktører ut over daglig leder. Kr. 3.800,- for hovedmedlem med ansatte lærere/instruktører ut over daglig leder. Kr. 500,- for avdelingsmedlem. Kr. 2.900,- for assosiert medlem. Kr. 200,- for personlig medlem.

4 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

SAMARBEIDSAVTALER

Verifone Betalingsterminaler.

ABAX Elektronisk kjørebok.

Vianor Avtale om rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice samt vanlig bilservice og dekkhotell.

Bertel O. Steen Avtalen gjelder for personbiler, Mercedes Benz, Peugeot og KIA brukt i sammenheng med trafikkopplæring.

ARBEIDSRETT, AVTALERETT O.L.

Circle K Samarbeidsavtale som gir rabatt på drivstoff m.m. Finans Norge Avtalen med Finans Norge om avsavnsgodtgjørelse. Avtalen gir et fast beløp pr. dag som avsavnsgodtgjørelse ved skade på skolevogner i inntil 15 dager. Det ble fremforhandlet en ny avtale gjeldende fra 1.1.2016. Avtalen har følgende satser pr. dag: 1. dag kr. 2.887,2. dag kr. 2.519,3.-15. dag kr. 1.918,-

Forbundet får henvendelser fra medlemmer og fylkesavdelinger om enkeltsaker. Disse søkes besvart umiddelbart, eller så snart som mulig etter intern drøfting eller undersøkelse hos annen faginstans eller myndigheter. Medlemmene oppfordres til å benytte tilbudet om en times gratis konsultasjon fra advokatfirmaet Wahl-Larsen.

MEDLEMSBLADET TRAFIKKSKOLEN

Gjensidige Samarbeidsavtale som gir rabatt på både skadeog pensjonsforsikring. Wahl-Larsen Wahl-Larsen tilbyr en time juridisk rådgivning gratis for medlemsskolene.

Trafikkskolen kom ut i 2 nummer i 2018 og ble distribuert både i en trykket versjon og digitalt. Vi vil komme med 4 utgaver i 2019. Bladet lages av administrasjonen på Ryen. Trafikklærere og fagfolk bidrar sterkt til faglig interessante innlegg i bladet og i tillegg er innholdet hentet fra eksterne kilder.

Kuba System for internkontroll og HMS. Lindorff Samarbeidsavtale inkasso.

LÆREMIDLER

Phonero Samarbeidsavtale om mobiltelefoni. Solid Media rammeavtale for medlemmer som ønsker å forbedre sin digitale synlighet. Telenor Samarbeidsavtalen innebærer rabatt på fasttelefoni, mobiltelefoni/bedriftsnett/proffnett og bredbånd.

ATL har en omfattende portefølje som består av serien Veien til førerkortet som dekker alle førerkortklassene og Veien til yrkessjåfør som dekker yrkessjåføropplæringen og etterutdanningen. I tillegg har ATL en egen fagbokserie med fagspesifikke temaer på ulike nivå. Læremidlene kvalitetssikres i henhold til kravene i TROFF, læreplanene og ATLs standard. Læremiddelkontraktene regulerer roller, utvikling

5 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

og kvalitetssikring, honorar og frister. Vi bestreber oss på å ha mest mulig oppdaterte læremidler, men med den brede porteføljen vi har er det ikke alltid vi klarer å ha alle titler oppdaterte til enhver tid.

I landsstyret er det 4 menn og 1 kvinne samt 2 kvinnelige varamedlemmer.

YTRE MILJØ FORFATTERE Det er ATL som innehar alle rettigheter til utgivelsene, mens det er ATI som er den operative utøver av forlagsvirksomheten gjennom læremiddelkontrakter, utvikling, kvalitetssikring og produksjon av læremidlene.

Det kjennes ikke til forhold som medfører betydelig påvirkning av det ytre miljø.

FORTSATT DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av års-regnskapet.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte. Forbundet har tilfredsstillende lokaler på Ryen i Oslo kommune.

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2018.

LIKESTILLING Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har ingen ansatte.

Oslo 13. mars 2019

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

6 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. Driftsinntekt og driftskostnad Medlemskontingenter Kursinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt

Note

2018

2017

3 051 675 818 884 4 452 409 8 322 968

3 193 305 889 885 6 009 099 10 092 289

-1 097 616 -707 965 -4 734 909 -28 538 -4 597 -1 245 666 -7 819 292

-491 130 -461 123 -5 059 002 -24 718 0 -1 890 017 -7 925 990

503 677

2 166 299

1 711 606 -283 867

164 926 1 976 627 832

-180 0 -281 731

-864 -679 793 191

Årsresultat

221 946

2 959 490

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

221 946 221 946

2 959 490 2 959 490

3

Kurskostnader Reiser Adm.kostnader Avskrivning Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad

5 7

Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat

7 | ÅRSRAPPORT 2018

6


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE BALANSE

BALANSE PR 31.12.

Note

EIENDELER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

7

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

2018

2017

32 356 32 356

60 895 60 895

32 356

60 895

-16 146 58 785 42 639

80 476 59 696 140 172

Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer

6

15 387 334 15 387 334

15 671 201 15 671 201

Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

3 447 524

2 375 555

Sum omløpsmidler

18 877 497

18 186 929

SUM EIENDELER

18 909 854

18 247 823

8 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

BALANSE PR 31.12.

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til nærstående foretak Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 599 532 16 599 532

16 377 586 16 377 586

4

16 599 532

16 377 586

5

1 657 650 78 702 66 790 507 180 2 310 322

1 682 891 54 122 7 521 125 703 1 870 237

2 310 322

1 870 237

18 909 854

18 247 823

Oslo 13. mars 2019

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

9 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET BALANSE NOTE 1

NOTE 3

Virksomhet og Regnskapsprinsipper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har kontorer på Ryen i Oslo og driver virksomheten i samarbeid med ATL’s Interessekontor (ATI). ATL driver ikke skattepliktig virksomhet.

Driftsinntekter Inntektskildene er hovedsakelig medlemskontingenter, inntekter i forbindelse med inngåtte royalty-avtaler for salg av produkter der ATL sitter på rettighetene. Forbundet har også inntekter fra noe kursvirksomhet, samt provisjoner og sponsing.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidlene vurderes i utgangspunktet etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktige markedsplasseringer ses på som en portefølje og vurderes til markedsverdi pr 31.12. Inntektene bokføres når de ansees opptjent.

NOTE 2 Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer Landsforbundet har formelt ingen ansatte og omfattes ikke av lovbestemt pensjonsordning. Det blir belastet for personalkostnader tilsvarende ca 5 årsverk fra ATL’s Interessekontor SA. Revisor Betalt revisjonshonorar i 2018 utgjør kr 33 000 + mva.

NOTE 4 Egenkapital 2018 Egenkapital 1.1. 16 377 586 Årets resultat 221 946 Egenkapital 31.12. 16 599 532

NOTE 5 Fordringer og gjeld nærstående Landsforbundet har transaksjoner med ATL’s Interessekontor SA (ATI) i forbindelse med kostnadsdelinger, royalty av salget etc. I 2018 er ca 4,5 mill av personalkostnadene i ATI beregnet til å være Landsforbundets andel.

10 | ÅRSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

NOTE 6 Plasseringer Landsforbundet har investert plassert midler til aktiv forvaltning gjennom Norcap AS. Pr 31.12.2018 er investeringen fordelt som følger:

Samlet investert (kostpris) Fordeling Bank Likviditet Renter - Obligasjoner Sum renteinvesteringer Aksjer/aksjefond Aksjeinvesteringer Sum investeringer

Kostpris 31.12.2018 15 000 000

Markedsverdi 31.12.2018

1 219 11 235 357 11 236 576 4 150 756 4 150 756 15 387 333

15 000 000

NOTE 7 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi 31.12. Årets avskrivninger

Inventar 85 612 0 0 85 612

Sum

0 0 0 0

-53 256 32 357

-53 256 32 357

28 538

28 538

11 | ÅRSRAPPORT 2018

Akkumulert verdiendring

387 333


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE Møter ble avholdt Oslo 12. og 13. mars 2019 Tilstede var: Sverre-Johny Solheim, Tom Johnsen og Kåre Ekrene. § 10. Kontrollkomite Kontrollkomiteen (KK) skal avgi uttalelse om landsstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak, samt vedtatte strategier og handlingsplaner. Driftsinntektene er lavere enn budsjett det er også driftskostnadene. Det er også stor differanse på 2018 og 2017 på verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler, under punket finansinntekter og finanskostnader. Alt dette er bra redegjort for i styrets årsberetning 2018, under punktet utvikling og resultat. KK er fornøyd med at styret har jobbet godt i forhold til landmøtevedtak og anbefalinger fra landsmøtet 2018, spesielt ved å gjøre ATL mer synlig. KK legger merke til at medlemstallet synker, men håper at styret følger opp dette i forhold til styrets årsberetning. KK er fornøyd med tilgang på nødvendig dokumentasjon og utfyllende informasjon fra administrasjonen.

Oslo 13. mars 2019

Kåre Ekrene Leder

Tom Johnsen Medlem

12 | ÅRSRAPPORT 2018

Sverre-Johny Solheim Medlem


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

13 | Ã…RSRAPPORT 2018


AUTORISERTE TRAFIKKSKOLERS LANDSFORBUND (ATL)

14 | Ã…RSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

STYRETS BERETNING BERETNING STYRETS VIRKSOMHETEN OG FORMÅL

Balansen er oversiktlig og godt dokumentert og vi ser ikke behov for ytterligere tiltak eller avsetninger enn det som fremgår av regnskapet.

ATLs Interessekontor SA (ATI) er et samvirkeforetak. Alle trafikkskoler som er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har plikt og rett til å være andelseier/medlem i samvirkeforetaket.

GENERALFORSAMLING 2018

ATI utgir lærebøker i alle førerkortklasser og skaffer til veie hjelpemidler som skolene trenger. Selskapet holder til i lokaler på Ryen i Oslo, og har 9 ansatte.

UTVIKLING OG RESULTAT Salg av bøker har vist en nedadgående trend de siste årene og har i perioden 2013 – 2018 gått ned med 32 %. Heldigvis har vi i samme periode hatt en betydelig økning i inntektene vi får av samarbeidet med Lime Green og TABS. Vi fortsetter utviklingen med å utarbeide lærebøker enten ved egne ansatte eller ved innleide konsulenter og gjennom det redusere kostnadene til royaltyutbetalinger. Resultatet for 2018 er meget godt og vi ender i år opp med et driftsresultat på 2,8 MNOK som er et av de beste årene tatt i betraktning at det er ingen ekstraordinære inntekter dette året. Finansresultatet er derimot dårlig og gir oss et negativt bidrag 13 TNOK. Dette er noe de aller fleste som har investeringer har opplevd i 2018. Hovedpostene i balansen består av eiendeler som investering i fond 5 MNOK, lager 2 MNOK, fordringer 2,5 MNOK og bankinnskudd på 5,3 MNOK. På gjeld og egenkapitalsiden har vi leverandørgjeld på 0,8 MNOK, mellomværende med ATL på -1,7 MNOK og en egenkapital 13,5 MNOK.

Generalforsamlingen i 2018 ble gjennomført i Trondheim 27. april. Det var 35 andelseiere med stemmerett, hvorav 6 representert ved fullmakt og 10 uten stemmerett Per Ove Sercan Husevik, styreleder – ønsket velkommen og overlot deretter møteledelsen til dirigent Vegard Johansen og varadirigent Olav Thunestveit. STYRET – Per Ove Sercan Husevik ble valgt til leder for 2 år – Kjell Christian Krane, nestleder- var ikke på valg og sitter til 2019 – Per Boberg, styremedlem - var ikke på valg og sitter til 2019 – Jannike Bondevik ble valgt til styremedlem for 2 år – Øyvind Hansen ble valgt til styremedlem for 2 år – Anette Maltun Koefoed ble valgt til varamedlem for 1 år – Stine Brandt Nilsen ble valgt til varamedlem for 2 år KONTROLLKOMITÉ – Kåre Ekrene, leder – var ikke på valg og sitter til 2019 – Tom Johnsen ble valgt som medlem for 2 år – Sverre Johnny Solheim, medlem – var ikke på valg og sitter til 2019 VALGKOMITÉ – Jon Kristian Valvåg, leder - var ikke på valg og sitter til 2019 – Chris Refstie, ble valgt som medlem for 2 år

15 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

– Ann Kristin Thomte, medlem – var ikke på valg og sitter til 2019

LIKESTILLING

DIRIGENTER – Vegard Johansen og Olav Thunestveit ble valgt til dirigenter for generalforsamlingen i 2019

ATI hadde pr. 31.12.2018 9 ansatte, 4 kvinner og 5 menn. I styret er det 4 menn og 1 kvinne samt 2 kvinner som varamedlemmer.

Nettsiden vår fungerer godt som informasjonskanal og flere Facebook-sider er med på å gjøre oss synlige.

YTRE MILJØ

ANDELSKAPITAL

ATLs Interessekontor SA har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

Interessekontorets andelskapital utgjør 31.12.17 kr. 317.200 fordelt på 1.586 andeler à kr. 200,-.

FORTSATT DRIFT

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av års¬regnskapet.

Det har vært en stor endring i staben det siste året. Vi har fått inn god fagkompetanse innenfor vårt kjerneområde og også god kompetanse på medier og presse. Det har ikke vært ulykker i bedriften dette året, og sykefraværet har vært 4,99 %. Lokalene har god standard og er tilstrekkelig for dagens drift. Vi gjennomfører jevnlige informasjonsmøter. De ansatte involveres i alle saker av betydning for arbeidsmiljøet. Renholdet har vært satt bort til Aqua Renhold AS.

ÅRSREGNSKAP Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter sammen med årsberetningen en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2018.

Oslo 13. mars 2019

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

16 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12.

Note

2018

1

18 985 735 18 985 735

27 456 738 27 456 738

10 3, 9, 10 5

-7 234 775 -4 495 930 -88 515 -135 393 -4 219 954 -16 174 567

-16 297 771 -5 026 989 -118 993 -135 447 -4 869 373 -26 448 573

2 811 168

1 008 165

5 468 84 112 -57 331

3 690 74 268 -72 795

-7 460 -37 872 -13 083

-4 018 -1 259 -114

2 798 084

1 008 051

-534 279

-320 299

Årsresultat

2 263 805

687 752

Opplysninger om: Til/fra annen egenkapital Sum

2 263 805 2 263 805

687 752 687 752

Driftsinntekt og driftskostnad Salgsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt og finanskostnad Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat

2 2

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat

4

17 | ÅRSRAPPORT 2018

2017


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

BALANSE BALANSE

BALANSE PR 31.12.

Note

2018

2017

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Webside atl.no Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler

5 4

0 129 939 129 939

55 667 644 612 700 279

5 5

47 458 83 940

59 322 104 924

131 398

164 246

261 337

864 525

1 951 274

1 685 960

2 585 247 1 657 650 358 235 4 601 132

2 009 044 1 682 891 704 074 4 396 009

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

8

Fordringer Kundefordringer Fordringer på nærstående foretak Andre fordringer Sum fordringer

10

Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer

2

5 136 660 5 136 660

4 663 667 4 663 667

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

5 302 854

6 020 563

Sum omløpsmidler

16 991 920

16 766 199

SUM EIENDELER

17 253 257

17 630 724

18 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

BALANSE PR 31.12.

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital (1 570 andeler à 200) Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

6

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

4 11

Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

317 200 317 200

314 000 314 000

13 278 466 13 278 466

11 014 661 11 014 661

13 595 666

11 328 661

828 909 19 606 1 278 367 1 530 709 3 657 591

982 325 16 693 1 333 995 3 969 050 6 302 063

3 657 591

6 302 063

17 253 257

17 630 724

Oslo 13. mars 2019

Per Ove Sercan Husevik Styreleder

Kjell Christian Krane Nestleder

Per Henrik Boberg Styremedlem

Jannike Bondevik Styremedlem

Øyvind Hansen Styremedlem

Torgeir Abusdal Administrerende direktør

19 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

Foto: Andrey Armyagov/Shutterstock.com

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: – Omløpsmidler er vurdert til laveste av virkelig verdi og kostpris. – Kortsiktige porteføljeinvesteringer vurderes til markedsverdi – Langsiktige investeringer er vurdert til laveste av kostpris og antatt markedsverdi 31.12. – Aktivering av immaterielle eiendeler til kostpris. Avskrives i takt med antatt inntektsstrøm. – Netto utsatt skattefordel er balanseført under forutsetning om fremtidige skattepliktige inntekter.

Inntektene består i hovedsak av salg av lærebøker og materiell til bruk i trafikkopplæringen, inntektsføres når varene er levert. Royalty til Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er rapportert som varekostnad. Lime Green og TABS overtok ansvaret for driften av NettAdmin pr 1.3.2017. Konverteringen fra NettAdmin til TABS skjedde fra dette tidspunkt til de siste skolene var over i desember 2017. I denne perioden sto ATI for faktureringen av skolene og betaling av kostnadene knyttet til systemet. Både inntekter og kostnader ble videreført til TABS. Dette førte til at både inntekts- og kostnadssiden for ATI ble vesentlig høyere enn det har vært i 2018.

20 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

NOTE 2 Kortsiktige plasseringer i aksjefond

Kostpris Strategiske Pareto Eiendomsinvest Nordic AS PRE China Private Eq II AS Verdijustert andre investeringer Netto strategiske investeringer Aktiv forvaltning - Portefølje Norcap - Aktiv forvaltning Verdijustert Norcap Netto portefølje Norcap

Bokført verdi 31.12.2018

146 707 443 242

146 707 443 242 (226 149) 363 800

218 142 477 294 (226 149) 469 287

4 760 811

4 760 811 12 049 4 772 860

4 125 000 69 380 4 194 380

5 350 760

5 136 660

4 663 667

589 949

4 760 811

Sum investeringer

Bokført verdi 31.12.2017

(57 331)

Netto resultat aktiv forvaltning 2018

Midlene er plassert til aktiv forvaltning hos Norcap vurderes som en portefølje. Øvrige investeringer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Netto avkastninger på Norcap-porteføljen (etter kostnader) har i 2018 vært negativ med kr 57 331. Det er mottatt kundeutbytte fra Gjensidige på kr 17 490 i 2018. Dette er rapportert som annen finansinntekt.

NOTE 3 Lønn,3:ansatte, ytelserytelser til ledende Note Lønn, ansatte, til personer ledende personer

Lønnskostnaden består av: Lønninger *) Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse

2018

2017

2 103 320 1 242 872 929 835 219 902 4 495 930

2 727 097 1 272 644 849 220 178 027 5 026 989

9

10

Daglig leder 1 206 164 132 362

Styret 525 750 0

21 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

*) Det foretas en fordeling av lønninger og andre personalkostnadene mellom de to selskapene Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og ATL’s Interessekontor SA. I 2018 er ca 4,5 mill av personalkostnadene i ATI beregnet til å være Landsforbundets andel. (2017: ca 5 mill). Arbeidsgiveravgift, skatt og pensjon er beregnet og innberettet i ATI før fordelingen ble foretatt. Selskapets ansatte har en pensjonsordning som oppfyller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 9. Revisor Det er betalt kr 167 000 eks.mva i honorar til revisor i 2018, hvorav kr 109 000 gjelder lovpålagt revisjon og teknisk bistand ifm utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, resterende beløp gjelder annen bistand.

NOTE 4 Skattekostnad Note 4: Skattekostnad

Skattekostnaden består av: Betalbar skatt Avsatt formueskatt for 2018 Endring utsatt skatt / skattefordel Sum Betalbar skatt fremkommer somfølger: Resultat før skatt Endring midlertidige forskjeller (ex fremført underskudd) Kostnader uten skattefradrag / skattepliktig inntekt Grunnlag betalbar skatt (skattepliktig inntekt) Benyttet fremførbart underskudd Betalbar skatt (23%)/ 24% i 2017 Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt 0,15% av 13 080 762 - 10 000 Betalbar skatt Utsatt skatt: Forskjeller somutlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum Fremførbart underskudd / godgjørelse Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) Ikke avregnet underskudd til fremføring 22% utsatt skatt (÷) / skattefordel (+)/23% i 2017 Oppført i balansen (utsatt skattefordel)

2018 0 -19 606 -514 673 -534 279

2017 0 -16 693 -303 485 -320 179

2 798 084 -1 294 118

1 008 051 -1 147 745

115 779 1 619 745 -1 619 745 0 0 19 606 19 606

139 694 0 0 0 0 16 693 16 693

31.12.18

31.12.17

Endring

23 960 248 719 280 162 552 841 1 352 288 1 905 129 -1 314 502 590 627 129 938 129 938

7 684 292 291 1 546 985 1 846 960 2 972 033 4 818 993 -2 016 335 2 802 658 644 611 644 611

-16 276 43 572 1 266 823 1 294 119 1 619 745 2 913 864

22 | ÅRSRAPPORT 2018

-514 673 -514 673


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes negativt fortegn ved netto skatteøkende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som øker fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skatteforpliktelse. Selskapet har valgt å ikke føre opp ytterligere skattefordeler i balansen i 2018 utover det som var oppført 1.1. ATL’s Interessekontor SA er et samvirkeforetak og betaler 0,15% formueskatt.

NOTE 5 Valgfrie driftsmidler og aktiverte utviklingskostnader

Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.

Maskiner 399 584 0 0 399 584

Inventar 636 499 0 0 636 499

ATL.no 133 600 0 0 133 600

Sum 1 036 083 0 0 1 036 083

Akkumulerte avskrivninger 31. Balanseført verdi 31.12.

-352 126 47 458

-552 559 83 940

-133 600 0

-1 038 285 131 398

11 864

20 984

55 667

88 515

20 %

20 %

Årets avskrivninger Avskrivningssats

100,0 %

Kostnader knyttet til oppdatering av websiden ATL.no er balanseført og er avskrevet lineært over 1 år.

NOTE 6 Egenkapital

Egenkapital 1.1. Nye andeler Årets resultat Egenkapital 31.12.

Andel kapital 314 000 3 200 0 317 200

23 | ÅRSRAPPORT 2018

Annen EK 11 014 661 0 2 263 805 13 278 466

Sum 11 328 661 3 200 2 263 805 13 595 666


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

NOTE 7

NOTE 10

Bundne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr 565 160.

Nærstående ATL´s Interessekontor SA har mellomværende og transaksjoner med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). De vesentligste transaksjonene gjelder royalty som ATL får beregnet ut fra salget av produkter der det er royalty-avtale samt avtale om kostnadsfordeling mellom de to foretakene.

NOTE 8 Varelager Varelageret er vurdert til det laveste av innkjøpspris og virkeligverdi pr. 31.12.2018. Det er avsatt for ukurans med totalt kr 208 757. Bøker eldre enn 3 år er nedskrevet.

NOTE 11 Kortsiktig gjeld Beregnet royalty til forfattere, avsatte kostnader vedrørende restrukturering og uoppgjorte avregninger for salg via Nettadmin.

NOTE 9 Pensjoner Pensjonsforpliktelsene til de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring der premien dekkes over driften. Samlet innbetaling for 2018 var kr 1 002 257.

24 | ÅRSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN BALANSE Møtet bla avholdt 12. og 13. mars 2019 i Oslo. Tilstede var: Tom Johnsen, Sverre-Johny Solheim og Kåre Ekrene. § 10. Kontrollkomite Kontrollkomiteen (KK) skal avgi uttalelse om landstyrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre landsmøtevedtak,samt vedtatte strategier og handlingsplaner. Driftsinntektene er lavere enn budsjett. Driftsutgiftene er vesentlig lavere som gir et årsresultat som er vesenlig høyere enn budsjett. KK mener at styrets årsberetnig gir et sannferdig og godt bilde av den økonomiske tilstanden. KK er fornøyd med tilgang på nødvendig dokumentasjon fra administrasjonen.

Oslo 13. mars 2019

Kåre Ekrene Leder

Tom Johnsen Medlem

25 | ÅRSRAPPORT 2018

Sverre-Johny Solheim Medlem


ATLS INTERESSEKONTOR SASA (ATI) ATLS INTERESSEKONTOR (ATI)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

26 | Ã…RSRAPPORT 2018


ATLS INTERESSEKONTOR SA (ATI)

27 | Ã…RSRAPPORT 2018


Årsrapport 2018 | ATL og ATI Opplag: 200 Design/layout: Maria Hegland / ATL Forsidefoto: vvvita/Shutterstock.com Trykk: Zoom Grafisk AS Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Ryensvingen 15, 0680 Oslo post@atl.no www.atl.no | www.teoribok.no

Vårt trykkeri Zoom Grafisk AS er sertifisert for å bruke det nordiske miljømerket Svanen. Svanemerket bryr seg om hele den lange ferden og alle stoppestedene underveis.

28 | ÅRSRAPPORT 2018