Page 1

, Ul mele noutăți din domeniul educației General Preuniversitar Universitar Societatea civilă Educaţia şi mediul de afaceri Oportunităţi, evenimente ,

,

Studii, publicaţii şi resurse

,

Declarația de la Bucureș

România educată Protestul elevilor Educația ne unește

www.dialoguriedu.cpedu.ro

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro


,

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro Observatorul Educatiei ,

1


Sistem naţional Dezbatere publică a rezultatelor proiectului administraţiei prezidenţiale România Educată În cadrul proiectului național România Educată, coordonat de Administrația P rez i d e nț i a l ă , a u fo st l a n s ate î n decembrie 2018 în consultare publică o serie de documente ce reprezintă o propunere de viziune și strategie pentru educație la orizontul 2030, accesibile pe site-ul www.romaniaeducata.eu. Documentele au fost creionate în urma unui proces de consultare și elaborate de 7 grupuri de lucru pe teme precum cariera didac că, echitatea, managementul educațional, învățământul profesional și tehnic, autonomia, calitatea și internaționalizarea în universități, educația mpurie, evaluarea elevilor și a studenților. În cadrul viziunii propuse sunt menționate 12 deziderate pe termen lung pentru sistemul de educație la orizontul 2030 și anume: formarea de cetățeni ac vi, individualizarea educației și centrarea ei pe cel ce învață și comunități, nevoia ca educația să înceapă cât mai devreme și să fie con nuă de-a lungul vieții, profesori-mentori și respectați, resursele alocate educației sunt suficiente, educația este de calitate dar și echitabilă, existența de trasee flexibile, atrac vitatea sistemului educațional românesc crește la nivel internațional, elevii sunt alfabe zați funcțional, crește accentul

pus pe transmiterea unor valori precum e ca și integritatea, managementul educațional se profesionalizează iar legislația din educație devine stabilă și se bazează pe o viziune. Până la final de mai 2019, actorii interesați să trimită feedbackul și contribuția lor pe marginea documentelor o pot face la adresa romaniaeducata@presidency.ro. De asemenea, tot în cadrul proiectului se vor organiza dezbateri despre guvernanța și finanțarea educației, arhitectura curriculară și educația digitală iar, î m p re u n ă c u O rga n i za ț i a p e n t r u Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), vor fi elaborate policy brief-uri privind cariera didac că, managementul educațional, echitatea și educația mpurie.

Sursa presidency.ro

Observatorul Educatiei ,

2


Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat documentul de viziune - Educaţia ne uneşte Documentul de poziție lansat de Minister reprezintă o propunere de viziune sistemică pentru educație și cuprinde aspecte ce fac referire la: ● rolurile educației (prosperitate economică, cultural, social și de dezvoltare personală) ● valorile sistemului educațional (încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie) ● principii fundamentale ale sistemului (centrarea pe elev, flexibilitate, calitate măsurabilă, colaborare, subsidiaritate) ● modul în care actorii beneficiază d e s i ste m u l u i e d u caț i o n a l ( c o p i l u l / t â n ă r u l , familia/comunitatea, societatea) ● responsabilii educației copilului (familia, profesorul, liderul școlii, școala) ● obiec vele sistemului public de e d u caț i e i ș i o b i e c ve pentru fiecare etapă din parcursul școlar ● o propunere de scenariu pentru a implementa această viziune.

om, un veritabil liant social, iar educația, în general, și cu atât mai mult o educație a viitorului trebuie să conțină și să implice aceste valori. Școala este un model integrator. În jurul școlii adunăm părinții, în jurul școlii adunăm comunitatea și, din această perspec vă, este esențial să reclădim încrederea în școală. Încrederea este temelia unei construcții durabile de școală des nată unei societăți moderne” și a invitat actorii interesați să se implice în dezbaterile pe marginea acestui document care se dorește a fi baza cadrului legisla v viitor. Radu Szekely, consilier pe probleme de strategie al Ministrului a acordat un interviu în care povestește despre schimbările propuse în documentul lansat, dar și fruc ficarea rezultatelor proiectului România Educată în acest proces.

În cadrul lansării acestui document ministrul Ecaterina Andronescu a afirmat că „educația este cel mai important capitol din viața fiecărui

Învăţământul obligatoriu se prelungeşte la 16 ani Învăţământul obligatoriu se prelungeşte. Ministrul Educaţiei a precizat că până în 2030 toate grupele de grădiniţă, dar şi ul mii doi ani de liceu vor deveni obligatorii. Se va ajunge as el la 16 ani de învăţământ obligatoriu potrivit legii care a fost promulgată şi de preşedintele Klaus Iohannis. Ministrul Educaţiei, Ecaterina

Andronescu a explicat că ciclul primar se va termina în clasa a V-a, ciclul gimnazial va cuprinde clasele VI-VII-VIII-IX iar la liceu copiii vor face clasele X-XI-XII şi XIII. D a c ă a c e ste m o d i fi c ă r i s e v o r ş i concre za, România va fi ţara din Europa cu cei mai mulţi ani petrecuţi în şcoală.

Observatorul Educatiei ,

3


Evenimente educaţionale importante la nivel european în România 1. Reprezentanți ai agențiilor naționale din țările care au programul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate cu invitați din partea structurilor europene pe educație au avut o reuniune la Bucureș cu rolul de a eficien za cele două programe europene pentru a avea mai mult impact în rolul cetățenilor. Printre temele abordate au fost incluziunea, subiecte tehnice, prezentare de bune prac ci, relevanța educației, triada incluziune - mobilitate excelență și programul Erasmus post2020. 2. G r u p u l d e m o n i t o r i za r e a Procesului Bologna, forul de discuții ale Procesului Bologna, s-a întâlnit la Bucureș într-un eveniment organizat de Ministerul Educației Naționale unde mai mult de 100 de reprezentanți ai țărilor membre în Spațiul European pentru Învățământ Superior (SEIS) au fost prezenți. Temele au vizat guvernanța procesului, prioritățile după 2020 și modul în care arată acum ac vitățile din grupurile de lucru. Discuțiile din mpul evenimentului au punctat ca priorități zona de dimensiunea socială, învățare dea lungul vieții și învățământul centrat pe student, nevoia de creștere a complexității, flexibilității și digitalizării în învățământul superior, expansiunea recunoașterii calificărilor dobândite, inclusiv prin modalități netradiționale, importanța valorilor SEIS și promovarea acestora.

3. În pararel cu întâlnirea Bologna Follow-Up Grup, a avut loc Adunarea Generală a Registrului European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR) în cadrul Universității Politehnica din Bucureș . Rolul acestui registru este de a lucra cu agențiile de asigurare a calității, dezvoltând sistemul de învățământ superior din Europa iar în agendă s-au regăsit subiecte precum bugetul și alegeri. 4. Directorii Generali din Învățământul Preuniversitar din Uniunea Europeană s-au reunit în Timișoara la un eveniment cu tema „Deschiderea școlilor către Europa”, ei discutând teme precum programul Erasmus+,, promovarea valorilor europene comune și importanța culturii.

Cifre şcolarizare preuniversitar şi universitar Guvernul a aprobat numărul de locuri pentru liceu de aproxima v 134.000 și un număr de 60.000 pentru școlile profesionale și duale. Pentru învățământul superior avem aproxima v

64.000 locuri finanțate de la bugetul de stat, de unde 2000 pentru absolvenții liceelor din mediul rural, 36.000 pentru studiile de masterat, 3.000 locuri la doctorat și 4700 pentru rezidențiat.

Observatorul Educatiei ,

4


Programul „Euro 200” continuă A fost aprobată implementarea programului „Euro 200” pentru acest an, as el elevii și studenții din ins tuții de stat sau privat, care fac parte din familii cu un venit mai mic de 250 de lei de membru pot fi ajutați cu un voucher de 200 de euro să-și achiziționeze un computer, obiec vul fiind dezvoltarea competențelor de IT/TIC. Alocarea sumei la nivel de ins tuții se va face în perioada 22 iulie - 9 august iar suma alocată la nivel național este de 12 milioane de lei.

Problemele României privind îndeplinirea obiectivele strategice pe educaţie pentru 2020

Conform monitorizări i realizate de Comisia Europeană prin Eurostat și ul melor date publicate pentru 2018, putem observa că în România rata de

părăsire mpurie a școlii (înainte de a absolvi 10 clase) se află la 16,4%, obiec vul nostru fiind să ajungem la 11,3 până în 2020. Procentajul absolvenților de studii superioare în rândul nerilor de 30-34 de ani este de 24,6 iar media UE a ajuns să fie de 40,7%, fiind un indicator care și-a îndeplinit obiec vul pentru prima dată la nivel european. România este printre singurele țări din UE care nu și-a a ns niciun obiec v propus pe educație pentru 2020, fiind pe ul mele locuri la majoritatea indicatorilor urmăriți de strategie și urmăriți prin Monitorul Educației și Formării Profesionale.

Interviu cu consilierul ministrului educaţiei R a d u S ze ke l y, co n s i l i e r î n ca d r u l Ministerului Educației Naționale, relatează într-un interviu acordat Hotnews câteva aspecte specifice sistemului de educație finlandez care au rezultate și care ar putea fi un mode de inspirație pentru România precum predic bilitatea, considerarea că toți

copiii au nevoi speciale, învățarea prin joc la clasele mici cu accent pe competențele de bază, priori zarea formării de competențe în detrimentul cunoș nțelor, conectarea materiilor și temelor cu viața de zi cu zi, selecția mai riguroasă a cadrelor didac ce.

Observatorul Educatiei ,

5


Preuniversitar Protestul Elevilor - Foaia Goală

Anul acesta a avut loc un protest al elevilor prin iniția va numită Foaia Goală. Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii care au susținut examenul de Simulare pentru Evaluarea Națională si Bacalaureat să protesteze dând foaia goala sau scriind pe foaia de examen nemulțumirile față de metodele de evaluare din sistemul de învățământ. Consiliul Național al Elevilor a anunțat printr-un comunicat mo vația protestului inițiat de ei, as el: Dăm foaia goală pentru că simulările nu ne vor evalua competențele, ci doar cunoș nțele. Nu ne vor evalua capacitatea de a gândi cri c, ci doar capacitatea de a reproduce informațiile care ne-au fost dictate la clasă. Simulările au ajuns să fie experimentul ministerului, nu experiențele noastre de învățare, iar acest lucru ne mo vează să ne ridicăm în fața tuturor acestor nedreptăți, printr-un protest: fie dând foaia goală, fie scriind tot ceea ce este greșit la sistem, transformându-ne foaia de examen întrun manifest față de învățământul românesc. Inițiatorii protestului au prevăzut încercările de in midare a protestatarilor, asigurându-i că acesta este un drept al lor și că notele de la examenul de Simulare sunt trecute în catalog doar la cererea elevului sau parintelui. Au fost raportate as el de in midări din partea organizatorilor examenului, unii elevi nepar cipând la protest de teama notelor

mici sau a reacției părinților. Dar acest protest nu a fost primit numai cu opoziție, ba din contra. Mulți dintre cei din sistemul de învățământ au recunoscut meritele celor susținute de Consiliul Național al Elevilor și de cei care li s-au alăturat la protest. În cadrul unui eveniment pe tema educației desfășurat în Satu Mare, Ministrul Educației, E c a t e r i n a A n d ro n e s c u a ră s p u n s întrebărilor Președintei Consiliului Național al Elevilor Satu Mare, Elena Andreea Varga, elevă și par cipant la protest, declarându-se de acord cu schimbarile propuse de inițiatorii protestului, dar, aducând argumentul că schimbările propuse nu pot fi făcute peste noapte. De la inițierea protestului, mulți profesori, directori de școli și specialiș în educație au aplaudat acest demers al elevilor, ceea ce arată că protestul elevilor români nu este doar o joacă, ci o abordare surprinzător de matură - în afara jocului, așa cum spun ei - a unor realități cu care școala românească se confruntă de mult mp. Florin Râșteiu, un alt elev care a dat simularea pentru examenul de Bacalaureat, a scris în lucrare 8 pagini de probleme ale sistemului educațional românesc. Aceș oameni din sistem care sunt de acord cu protestul elevilor sprijină schimbarea cu care cei mai mulți dintre noi suntem de acord, dar care se întâmplă prea încet pentru nevoile sistemului și ale elevilor. Iata că sunt cei pe care noi vrem să îi educăm, care vin acum cu viziune și o a tudine proaspătă, dar mai presus de toate, cu leadership auten c.

Observatorul Educatiei ,

6


Declaraţia de la Bucureşti - a copiilor din Uniunea Europeană privind participarea lor la luarea deciziilor la nivel naţional şi european În urma consultării publice pentru a creiona Declarația de la Bucureș ce privește par ciparea copiilor în luarea deciziilor, aceasta a fost adoptată la Summitul Copiilor, Bucureș , 5-7 mai. Această declarație cuprinde argumente pentru care este nevoie să susținem par ciparea copiilor și ce beneficii aduce această implicare. Există mari discrepanțe între legislațiile acestui domeniu și realitățile din state, precum și între țările de la nivelul UE. Iniția va este coordonată de Boardul Copiilor din România și conținutul a fost realizat prin întâlniri de lucru și consultări cu elevii. Printre solicitările lor se află existența unui plan de acțiune la nivel de UE pentru

respectarea drepturilor și par cipării Copilului, implementarea de mecanisme care să monitorizeze și evalueze această par cipare, precum și de programe dedicate special acestui obiec v, urmărirea principiului consultării copilului în cadrul inves țiilor europene realizate pe principiul Nimic pentru copii fără par ciparea copiilor, măsuri de sprijin pentru societatea civilă și iniția vele care asigură par ciparea copiilor și existența unui proces coerent la nivel comunitar, regional, național și european de consultare a copiilor.

Lansarea selecţiei naţionale de bune practici în învăţământul preuniversitar românesc „Creatori de educaţie” Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 23 aprilie 2019, selecția națională de bune prac ci din învățământul preuniversitar românesc „Creatori de e d u c a ț i e ”, î n c a d r u l p r o i e c t u l u i „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”. Începând din data de 23 aprilie, pe pla orma www.creatorideeduca e.ro, pot fi înscrise cadre didac ce din învățământul primar și gimnazial, recunoscute pentru implicarea ac vă în îmbunătățirea calității actului educațional.

Acestea își pot înregistra singure modelele de bune prac ci sau pot fi propuse, prin înscriere, de elevi, părinți, colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai ONG-urilor. După verificare și validare, modelele de bune prac ci în educație vor fi supuse votării, prin intermediul pla ormei online. „Creatori de educație” se va desfășura anual, în perioada 2019 - 2021. În anul 2019, se vor acorda 20 de premii pentru modele din nivelul primar, 20 de premii pentru modele din nivelul gimnazial și 10 premii speciale. Observatorul Educatiei ,

7


Creşterea numărului de ani pentru învăţământului obligatoriu A fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial o modicare la Legea Educației Naționale 1//2011 ce prevede creșterea duratei învățământului obligatoriu de la 11 la 16 ani în mai multe etape. As el, vor deveni obligatorii până în anul 2020 grupa mare de la grădiniță și ul mii doi ani de liceu, până în 2023 grupa mijlocie iar până în 2030 grupa mică. Fostul ministru al

educației, Mircea Miclea, nu consideră că această prelungire va aduce o valoare adăugată consistentă pentru că nu va îmbunătăți automat și calitatea educației iar FSLI susține necesitatea creșterii finanțării educației odată cu această decizie, fiind insuficiente resursele al el pentru a avea o educație modernă care să ofere acces egal.

Dezbateri naţionale organizate de Administraţia Prezidenţială Administrația prezidențială a organizat în aprilie la Suceava Dezbaterea națională privind arhitectura curriculară pentru învățământul primar, gimnazial și liceal precum și 2 ateliere denumite

„Arhitectura curriculară de secol XXI la liceu” și „Reforma curriculară: unde suntem, cu ce rezultate și încotro ar trebui să ne îndreptăm”.

Abuzuri ale profesorilor asupra elevilor În luna mar e un elev de clasa a IV-a din Botoșani, de etnie romă și pen costal, a fost lovit în mpul orei de profesorul de religie, preot în același mp. Profesorul a fost sancționat disciplinar doar cu 10% din salariu mp de 3 luni și mutat din structura școlii în condițiile în care elevul a ajuns la Secția de Pediatria a unui spital, unde a fost internat mp de o săptămână, având comoție cerebrală, și a fost inclus într-un program de consiliere psihologică. Inspectoratul de Poliția a deschis o anchetă și un dosar penal. Dela0 acuză

superficialitatea și interesele nelegi me din spatele protecției profesorului, menționând inclusiv interesul BOR de a susține preotul acuzat. Un alt caz este cel al elevei care a fost tunsă cu forța de colegi la cererea unei profesoară, diriginta sa, în mpul orelor ca pedeapsă pentru că își făcuse șuvițe. În cadrul unei emisiuni TV ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a susținut sancționarea profesoare. Au fost deschise anchete ale inspectoratului și ale poliției.

Proceduri şi calendarul înscrierilor la grădiniţă Ministerul Educației Naționale a aprobat procedurile de reînscriere (începând cu 6 mai) și înscriere (începând cu 21 mai) pentru copiii care vor merge la grădiniță în anul școlar 2019-2020. Procesul trebuie să

fie transparent, nediscrimatoriu iar departajarea să țină cont de criterii clare, în cazul în care sunt mai mulți copiii doritori decât numărul de locuri.

Observatorul Educatiei ,

8


Universitar Propunerile studenţilor privind viitorul cadru legislativ din educaţie Alianța Națională a Organizațiilor Studențeș din România (ANOSR), federația care reprezintă drepturile și interesele studenților, a lansat o serie de recomandări pentru viitorul cadru legisla v pe educație din România. Acestea fac referire la: 1. a s i g u r a r e a c a l i t ă ț i i î n învățământul superior 2. internaționalizarea universităților și integrarea studenților români de pretu ndeni, 3. învățământul centrat pe student 4. digitalizarea învățământului superior

5. e că și integritate academică 6. dimensiunea socială a educației. Echitate și acces la educație 7. tranziția dintre preuniversitar și universitar 8. formarea cadrelor didac ce în sistemul de învățământ românesc 9. calificări și rezultatele procesului de învățământ 10. c o r e l a r e a î n v ă ț ă m â n t u l u i superior cu piața muncii 11. fi n a n ț a r e a î n v ă ț ă m â n t u l u i superior 12. management universitar.

O nouă ierarhizare a universităţilor ce ţine cont de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, ONU Times Higher Educa on a publicat prima ierarhizare a universităților care ia în considerare respectarea Obiec velor de Dezvoltare Globală ONU.551 de universități din 80 de țări au par cipat în mod voluntar. Universitățile sunt un pilon important în a ngerea celor 17 obiec ve de dezvoltare durabilă prin impactul și cunoașterea pe care le produc în societate. Universitățile din top sunt din Noua Zeelandă, Suedia, Australia, Canada, Coreea de Sud, Taiwan, Irlanda și Marea

Britanie însă Japonia, USA și Rusia au cele mai multe universități incluse în evaluare. Metodologia de evaluare a luat în considerare 11 din cele 17 Obiec ve de Dezvoltare Durabilă și anume sănătatea și starea d bine, educația de calitate, egalitatea de gen, munca decentă, industria și inovația, reducerea inegalităților, dezvoltarea sustenabilă a comunităților, consumul responsabil, acțiunea clima că, pacea și jus ția, parteneriatele.

Clubul SNSPA al absolvenţilor care lucrează în Bruxelles Școala Națională de Studii Poli ce și Administra ve (SNSPA) a lansat Clubul absolvenților care lucrează în Bruxelles pentru a dezvolta o comunitate de

alumni care să inițieze acțiuni, proiecte și să rămână în contact cu foș colegi și profesori. Observatorul Educatiei ,

9


Cazare în Cluj pentru Untold în căminele universităţilor Organizatorii fes valului Untold, care va avea loc în perioada 1-4 august în ClujNapoca, au emis un comunicat conform căruia vor pune la dispoziție peste 10.000 de locuri de cazare, o parte dintre acestea fiind în cămine studențeș . Opțiunile disponibile sunt în cadrul Universității de

Ș ințe Agricol și Medicină Veterinară (USAMV), prețul de 2800 de lei plus taxe, cameră de 2 persoane și ale Universității Tehnice (UTCN), prețul de 1800 de lei plus taxe pentru 4 persoane, ambele pentru 4 zile de cazare.

Programul double degree în cadrul Universităţii din Bucureşti Organizatorii fes valului Untold, care va avea loc în perioada 1-4 august în ClujNapoca, au emis un comunicat conform căruia vor pune la dispoziție peste 10.000 de locuri de cazare, o parte dintre acestea fiind în cămine studențeș . Opțiunile disponibile sunt în cadrul Universității de

Ș ințe Agricol și Medicină Veterinară (USAMV), prețul de 2800 de lei plus taxe, cameră de 2 persoane și ale Universității Tehnice (UTCN), prețul de 1800 de lei plus taxe pentru 4 persoane, ambele pentru 4 zile de cazare.

Înscrieri Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019 Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat, prin Ordinul nr. 513 din 02.04.2019, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272Bis, în data de 10.04.2019, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențeș ” 2019. As el, și în această vară, studenții înmatriculați la ciclurile de licență și masterat, atât cei de la buget, cât și cei de la forma de finanțare „cu taxă”, vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte. Pentru a beneficia de un loc în tabără a putut aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar

anterior, și anume 2017-2018, sau din semestrul 1 al anului universitar 20182019 pentru studenții din anul I, ciclurile de licență și masterat) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică. În perioada taberelor studenţeş , studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile. MTS va pune la dispoziția studenților din întreaga țară un număr total de 8.671 de locuri de tabără în Programul Național „Tabere Studențeș ” 2019.

10

Observatorul Educatiei ,


Proiect privind calitatea învăţământului superior A avut loc conferința de lansare a proiectului "Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc", implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației

Naționale. Rezultatele acestui proiect vor fi studii și analize diverse cu rolul de a fi u lizate de decidenți pentru a crește accesul în învățământul superior, promovarea lui la nivel internațional și conectarea cu mediul socio-economic.

Probleme în cadrul Academiei de Poliţie Emilia Șercan a sesizat diverse probleme de e că pe care profesori din comunitatea Academiei de Poliție le au și faptul că persoanele din conducerea ins tuției au

început să ia măsuri pentru a opri accesul la biblioteca universității, mo vul fiind acela de a bloca descoperirea de noi doctorate plagiate.

Studenţii vor mai multă putere de decizie în alegerea rectorilor Alianța Națională a Organizațiilor Studențeș din România (ANOSR) cere ca ponderea votului studenților în proesul electoral de alegere a rectorilor să crească până la 25%. Alianța cere modificarea Legii Educației în acest sens și susține că ”situația actuală a par cipării studenților la alegerea rectorului este una îngrijorătoare, prin prisma faptului că media la nivel național este de doar 12,18%”, potrivit unui comunicat de presă

Rata de angajare a absolvenţilor Clasamentul statelor europene după rata de angajare a nerilor absolvenți a fost făcut pe baza ediției 2018 a raportului Monitorul Educației și Formării, făcut de Comisia Europeană. Potrivit regulilor comunitare și Strategiei 2020, până anul viitor statele membre ar trebui să a ngă o rată d e 8 2 % a a n ga j ă r i i n e r i l o r absolvenți.

11

Observatorul Educatiei ,


Societate civilă Monitorizare şi bună guvernanţă în finanţarea şcolilor din România Societatea Academică din România a lansat proiectul Școli Curate ce re p rez i ntă u n efort de combatere a corupției în cadrul finanțării din învățământul preuniversitar

prin încurajarea elevilor și părinților să monitorizeze comunitățile educaționale, să sesizeze problemele observate și să propună soluții pentru acestea. As el, sunt puse la dispoziție instrumente de monitorizare precum Ghidul monitorilor pentru buna guvernare a școlilor și liceelor și pla orma online scolicurate.ro.

Se construieşte prima şcoală Primară Concordia Organizația Umanitară Concordia în parteneriat cu Ministerul Educației din Austria au anunțat începerea lucrărilor p e n t r u v i i t o a r e a Ș c o a l ă P r i m a ră Concordia, inves ția fiind de 1,4 milioane de euro în primul an. Proiectul își propune

oferirea unei educații de calitate unui număr de copii ce provin din familii vulnerabile iar deschiderea școlii este planificată pentru septembrie 2020.

Roma Education Fund Romania, de 10 ani alături de studenţii romi care visează să devină medici Programul Roma Health Scholarship (RHSP) împlinește anul acesta un deceniu. De-a lungul acestei perioade, peste 180 de studenți romi de la diferite facultăți de medicină din întreaga țară au beneficiat de suportul financiar și academic oferit de Fundația Roma Educa on Fund. Mulți dintre ei profesează deja meseria la care au visat încă de școala primară. Corina Stanciu (29 de ani) a decis să devină medic în clasa a II-a. În 2018, ea a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie

“Carol Davila” iar acum este medic oncolog. “Bursa RHSP m-a ajutat să îmi descopăr potențialul. Modul în care a fost gândit programul m-a făcut să realizez atât importanța dezvoltării personale, cât și cea a dezvoltării profesionale și cred că asta a fost unul din cele mai importante lucruri. Sprijinul financiar mi-a permis să mă concentrez pe pregă rea mea, fără să fie nevoie să îmi iau un job pentru a mă întreține…”. Mai multe despre RHSP și despre Corina aici.

Dezvoltarea de comunităţi de practică şi învăţare în şcoli Te a c h fo r Romania a lansat proiectul From Inclusive Educa on to Real Scale Transfer, FIERST, organizat alături de alți 8 parteneri din țări europene, cu obiec vele de a crește competențele cadrelor didac ce de a

lucra cu elevii din medii vulnerabile, de a documenta exemple de bună prac că și a dezvolta comunități de învățare în școli. În luna mar e au avut loc primele întâlniri de comunitate din cadrul proiectului, facilitate de alumni ai programului Teach for Romania. Observatorul Educatiei ,

12


Proiect inovativ de formare a cadrelor didactice Fundația Roma Educa on Fund (REF) România împreună cu Casa Corpului Didac c Bucureș și Sibiu au lansat proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație”. Acesta este susținut din fonduri europene prin

programul POCU și are ca obiec v dezvoltarea competențelor cadrelor didac ce și a directorilor de școli din 10 ins tuții școlare din Sud Muntenia, Centru și Nord Est.

Ziua Naţională Impact În data de 1 iunie va fi implementată Ziua Națională IMPACT ce face parte din proiectul ,, Vocea mea contează! Tinerii liderii schimbării în Agenda 2 0 3 0 ”, o r g a n i z a t d e Fundația Noi Orizonturi cu ajutorul Cluburilor IMPACT.

Printre iniția vele ce vor avea loc se numără ac vități de teambuilding, treasure-hunt, ateliere de confecționare de obiecte tradiționale, miniconferințe, expoziții foto, ateliere cu părinți și copii.

Proiectul Merito continuă A V-a ediție a Galei MERITO a avut loc în mar e, desfășurându-se sub Înaltul Patronaj al Președintelui României iar în cadrul acesteia Romanian Business Leaders (RBL) au mărit comunitatea de

profesori Merito cu încă 12 dascăli ce reprezintă un model. Informații despre profesorii premiați până în acest moment și viitoare recomandări pentru Gala MERITO se pot găsi pe www.merito.ro

Coaliţia pentru Educaţie cere reorganizarea activităţii în toate şcolile Pe 16 aprilie 2019, în România, un copil de trei ani a murit după ce a căzut în fosa sep că din curtea unei şcoli din comuna ieşeană Brăieş . Fosa nu era asigurată corespunzător. Ulterior, directorul şcolii a fost demis, iar Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat că s-a dispus numirea unei comisii de cercetare disciplinară internă. C o a l i ţ i a p e n t r u Ed u c a ţ i e s o l i c i tă reorganizarea ac vităţii în toate şcolile şi

grădiniţele care vor rămâne cu WC-uri în curte, începând cu această toamnă. Se cere ca acestea fie să fie modernizate, fie să fie închise, fie să fie înlocuite cu construcţii noi! Coaliţia pentru Educaţie propune şi soluţii: "Credem că una dintre soluţii este ca primăriile să se asocieze şi să asigure, împreună, şcoli cu condiţii civilizate şi catedre care să aibă profesori stabili."

Observatorul Educatiei ,

13


Probleme privind rezidenţiatul ANOSR a tras un semnal de alarmă privitor la ul mele modificări preconizate în privința organizării examenului de rezidențiat pentru absolvenții de Medicină și Medicină Dentară care își doresc să aleagă specializarea Chirurgie orală și maxilo-facială. În propunere

aceș a ar trebui să fie dublu-licențiați (în Medicină și Medicină Dentară) pentru a da examenul, în situația de până acum fiind suficientă absolvirea doar a uneia din cele două specializări, urmând ca finalizarea celei de-a doua să aibă loc în mpul rezidențiatului.

Studenţii cer demisia ministrului tineretului şi sportului Reprezentanții studenților reuniți la Adunarea Generală ANOSR din Oradea cer demisia ministrului neretului și sportului. Mo vele invocate de aceș a sunt neglijarea de către minister a zonei neretului și deficiențe în comunicea cu nerii, scăderea numărului de tabere pentru studenți și lipsa de competență în ges onarea Președinției României la Consiliul EU.

10 ani de burse RHSP pentru studenţii romi Roma Educa on Fund sărbătorește anul acesta împlinirea a 10 ani de derulare a programului de succes Roma Health Scholarship (RHSP) prin care mai mult de 180 de studenți romi de la medicină au

avut parte de sprijin financiar și academic pentru a putea absolvi cu succes și a deveni medici. Câteva dintre poveș le acestora găsiți aici.

Directori motivaţi Școala 9 a publicat un ar col ce cuprinde descrierea mo vației și acțiunilor directoarei Angelica Olmazu, din comuna Gălbinași, județul Călărași, care lucrează cu ong-uri precum Roma Educa on Fund

sau Teach for Romania pentru a crește calitatea în școală și a scădea abandonul. Aceasta este un model de inspirație, implicare și devotament pentru alte persoane din managementul școlar.

Ateliere Fără Frontiere donează 1.000 de calculatoare pentru proiecte educaţionale Școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și ins tuțiile publice sociale care au nevoie de calculatoare își pot înscrie în concurs proiectele de educație, formare sau integrare prin completarea formularului de aplicare pe w w w. e d u c l i c k . r o . B e n e fi c i a r i i

echipamentelor IT, care vor fi anunțați pe data de 14 iunie 2019, vor fi selectați pe baza proiectelor primite până pe 9 iunie 2019 prin intermediul formularului online. Acestea ar trebui să vorbească despre des nația calculatoarelor și nevoile celor care le vor folosi. Observatorul Educatiei ,

14


Educaţie şi mediul de afaceri Mediul de business propune soluţii concrete la problemele din învăţământ Un set de 43 de măsuri a fost lansat de Coaliția pentru Dezvoltarea României, o organizație a mediului de afaceri din care care fac parte cele mai mari și importante organizații de companii din România. Propunerile răspund nevoilor universităților, potențialilor studenți, mediului de afaceri dar și profesorilor și elevilor, potrivit documentului prezentat la conferința ”Educația în cifre”. După ce au analizat situația sistemul de învățământ prin parametrii precum absenteismul elevilor și profesorilor,

analfabe smul funcțional, migrația și abandonul școlar, salarizarea din Educație și atrac vitatea profesiei de profesor, reprezentanții Grupului de lucru Educație din Coaliția pentru Dezvoltarea României au prezentat măsuri legate de formarea profesorilor, schimbarea evaluării, schimbarea sălilor d e c l a s ă p r i n re m o b i l a re ș i p r i n regândirea spațiilor. Soluțiile prezentate pot fi parcurse aici.

Companiile din energie încep să investească în formarea profesională Grupul ENGIE România a anunțat că va î n fi i nța n o i c l a s e d e î nvăță m â nt profesional dual în Bucureș și Brașov, începând cu anul școlar 2019-2020. Anterior, și grupul Electrica a anunțat că va susține o clasă profesională în sistem dual (profil electric), la Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” din Brașov. În sectorul energe c, tot mai multe companii se confruntă cu lipsa de personal calificat. ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Rețele S.R.L. şi ENGIE Servicii S.R.L, intenționează să investească 5.000.000 de lei pentru calificarea a aproxima v 120 de neri profesioniș din Bucureș și Brașov, prin programul Energia pentru meseria mea. ENGIE Romania a înființat în 2018 primele clase de învățământ profesional

dual la Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din Bucureș . Începând cu anul școlar 2019-2020, ENGIE va con nua programul înființând încă o clasă în Bucureș și îl va ex nde cu o clasă în Brașov, la Colegiului Tehnic „Mircea Cristea”. Elevii vor primi până la 1.050 de lei lunar, transport urban dedicat și masa de prânz pe durata prac cii. La finalul celor trei ani de studii, elevii primesc cer ficare și se pot angaja în cadrul grupului ENGIE. Pentru anul școlar 2019-2020, preînscrierile se realizează în perioada 1-31 mai 2019, iar înscrierile între 24 și 26 iunie pentru ambele ins tuţii de invăţământ incluse în program, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Bucureș , respec v Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” din Brașov.

15

Observatorul Educatiei ,


Oportunităţi Conferinţa Internaţională Arhitecţii Educaţiei Fundația Noi Orizonturi a lansat înscrierile pentru par ciparea la Conferința Internațională Arhitecții Educației, ce va avea loc în data de 16 noiembrie 2019 în Cluj-Napoca.

Evenimentul este adresat liderilor din cadrul școlilor și altor actori care influențează direct modul în care școala se poate transforma într-o școală comunitară. Sesiunile și atelierele vor avea teme precum leadershipul, parteneriatele, implicarea părinților, voluntariatul, învățarea pe tot parcursul vieții, serviciile și incluziunea socială, dezvoltare comunitară, cultura școlii, învățare relevantă, dezvoltare profesională și teoria schimbării.

Conferinţa Internaţională Service Learning În iulie, în Cluj-Napoca are loc Conferința Internațională de Service-Learning, inclusă în cadrul Săptămânii de ServiceLearning, organizată de CLAYSS Argen na, în parteneriat cu Funda a Noi Orizonturi, Transylvania College, Universitatea Babeș-

Bolyai. În cadrul acesteia se vor discuta teme conectate cu pedagogia servicelearning iar înscrierile sunt adresate tuturor reprezentanților ins tuțiilor de învățământ din Europa Centrală și de Est.

Burse Roma-Education Fund Roma Educa on Fund a anunțat începerea înscrierilor pentru bursele din anul universitar 2019-2020. Programul de burse vizează persoanele de etnie romă și are ca scop facilitarea accesului la învățământul superior și susținerea celor

care urmează studii de licență, masterat sau doctorat în cadrul universităților de stat acreditate. Termenul limită pentru înscrieri a fost 17 mai 2019 .

Pilotare buget participativ în şcoli Centrul pentru Inovare Publică își propune pilotarea unei forme de bugetare par cipa vă în școlile din România, comunitatea având as el un cuvânt de spus în modul în care este construit bugetul. Scenariul pe care organizația îl

propune se află aici iar momentan sunt în căutarea profesorilor/diriginților de liceu care vor să se implice în această iniția vă, acest lucru putând fi făcut prin a trimite un email la adresa scrie@inovarepublica.ro.

16

Observatorul Educatiei ,


Apel POCU privind educaţia antepre colară Autoritatea de Management pentru Programul Opera onal Capital Uman a lansat apelul „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Anteprescolară”, POCU, ce are ro l u l d e a c re șt e c u p r i n d e re a î n învățământul antepreșcolar și preșcolar a

gruurilor de risc, în special roma și din mediul rural. Înscrierea este deschisă în perioada 20 iunie - 20 august iar finanțarea totală este de aproxima v 170 milioane de euro.

şcoala fără bullying, campanie Salvaţi Copiii ONG-ul Salvați Copiii a lansat o pla ormă ce are rolul de a diminua efectul bullying din școlile din România. As el, putem găsi informații despre ce înseamnă bullying, sta s ci desper acesta precum faptul că

unul din 4 copii suferă de acest fenomen, dar și harta bullying-ului prin care o persoană poate reclama o faptă de acest fel.

Un nou instrument de strângere de fonduri pentru ong-uri Prin programul TechSoup România și Airbnb Social Impact Experiences poți face campanii/evenimente de strângere de fonduri pentru ong prin a le integra în cadrul pla ormei Airbnb ca experiențe, având as el posibilitatea de acces la o audiență nouă.

Podcast pentru adolescenţi Școala 9 a lansat podcastul Extra des nat temelor de interes pentru adolescenților. Iniția va își propune să aducă să scoată în evidență ac vități extra-școlare pe care ei

le fac din proprie iniția vă și ce înseamnă să fii adolescent în România, ce provocări, obiec ve, visuri, emoții au aceș a.

Programul BEYOND Divides pentru comunităţi Impact HUB și Robert Bosch S ung au lansat programul BEYOND Divides ce are rolul de a ajuta comunitățile urbane și rurale prin crearea de soluții la provocările pe care le au, de a conecta actori din

ambele medii prin dialog și colaborare. În România Impact Hub Bucureș și Asocioația ROI din Urlați vor ges ona iniția va.

17

Observatorul Educatiei ,


şcoala de Vară de ştiinţe şi Tehnologie Măgurele Organizatorii Școlii de Vară de Ș ință și Tehnologie de la Măgurele ce va avea loc în perioada 24 august - 6 septembrie au lansat înscrierile pentru elevi de liceu, profesori STEM și profesori consilieri. Mo o-ul de anul acesta este Măsoară-

Învață-Împărtășește, temele vor viza mediul și impactul ac vităților umane asupra acestuia iar cursurile vor fi din aria ș ințelor mediului și vieții, astrofizică, nanotehnologii, inginerie, inteligență ar ficială și robo că.

Conferinţa Naţională 7 Ateliere Aletheea Școala Aletheea a lansat înscrierile pentru evenimentul ce va avea loc în data de 25 mai în Bucureș și își propune obiec vul de a reflecta la rolul social al școlii și valorile viitorului.. Printre temele atelierelor din cadrul conferinței sunt regăsim importanța educației umaniste, p r o i e c t u l Ro d a w e l l , t e h n o l o g i e , personalizare și autonomie în educație, gamificare și trandisciplinaritate.

Finantare pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor şi înfiinţarea de cooperative Comisia Europeană, Direcția generală “Piața internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri” (DG Grow) a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte privind sprijinirea măsurilor pentru reducerea șomajului în rândul nerilor și dezvoltarea coopera velor. Titlul cererii: “Reducerea șomajului în rândul nerilor: înfiintarea de coopera ve pentru a spori oportunitățile de lucru în UE" Data limită pentru

depunerea aplicațiilor: 25 iunie 2019 Eligibilitate: en tăți publice sau private camere de comerț, agenții pentru consiliere în afaceri, ins tuții de formare/educație, autorități locale, regionale și naționale, ONG-uri, o r ga n i z a ț i i d e c o o p e ra v e , e t c . ; implicarea organizațiilor de neri este puternic încurajată. Buget: 1.950.000 €; se acordă pâna la 90% cofinanșare

18

Observatorul Educatiei ,


Studii, publicaţii şi resurse Proiectul RODAWELL pentru starea de bine a copilului Facultatea de Psihologie și Ș ințele Educației, Universitatea din Bucureș împreună cu VIA University College din Danemarca și cu sprijinul Fundației Velux derulează proiectul RODAWELL, Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copilului. Acesta are rolul de a promova punerea accentului pe starea de bine psihologică a copilului în cadrul sistemului educațional din România, primar și preșcolar iar direcțiile principale ale modelului privesc autonomia, mediul de învățare, interacțiunile și incluziunea. Printre obiec vele proiectului s-a aflat și realizarea de materiale care să reprezinte resurse pentru cadrele didac ce și actori

din educație, exemple de bune prac ci pentru starea de bine și recomandări pentru factorii de decizie, as el, a fost publicat Ghidul Educație cu Stare de Bine, după o rețetă româno-daneză. Temele din ghid se axează pe ziua de școală a unui elev, specificul abordării daneze, pedagogia mediului de învățare și clasa, învățarea prin proiecte, dificultăți emoționale, emoții, relații și interacțiuni precum părinte-copil și grupuri, meseria de elev, predarea incluzivă, designul experiențelor de învățare, evaluare, managementul conflictelor și educație outdoor.

O nouă publicaţie despre rezultatele testelor PISA 2015 Centrul pentru Studiul Democrației a publicat volumul Școala din România din perspec va Testelor PISA, editor principal fiind Gabriel Bădescu. Temele acestei publicații se referă la analiza sistemului educațional românesc din perspec va rezultatelor testelor PISA 2015, la impactul familiei asupra acestor

rezultate, a tudinea și mo vația elevilor față de școală, cauzele analfabe smului funcțional, dar și a succesului la teste, diferențele de gen din educație și cele etnolingvis ce în performanța școlară.

Resurse pentru abordarea tulburărilor specifice de învăţare Editura Casa de pariuri literare și Librăria Humanitas de la Cișmigiu au lansat volumul „Prof de română. o al el de antologie de texte”, cons tuit dintr-o serie

de mărturisiri despre provocările, reflecțiile și bucuriile profesorilor de română.

Experienţele profesorilor de limba şi literatura română Asociația Română pentru Copii Dislexici pune la dispoziția persoanelor interesate în cadrul pla ormei online dislexia.ro detalii despre tulburările specifice de învățare, care sunt simptomele, semnele

de dezvoltare, terapii specifice de lucru, legislația din domeniu și materiale de sprijin în educarea persoanelor cu TSI.

19

Observatorul Educatiei ,


Noutăţi pe scurt Schimbări privind transportul județean și naveta elevilor Mai multe asociații de elevi au cerut Ministerului Transportului și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice retragerea unui proiect legisla v care a fost lansat în dezbatere publică și presupune scoaterea transportului județean din sfera serviciilor publice. Reprezentanții elevilor reclamă faptul că proiectul va avea un impact nega v în decontarea sau reducerea costului n avetei p entru elevi, acest lu cru influențând pe termen lung creșterea abandonului școlar. Compe ția de dezbateri câș gată de echipa României Echipa României susținută de ARDOR România a câș gat finala compe ției Bra slava Schools Deba ng Compe on 2019, organizată anual din 2009 de către Slovak Debate Associa on. Săptămâna Educației Deschise În mar e a avut loc Open Educa on Week, ediție coordonată de Open Educa on Consor um, ce are rolul de a crește informarea asupra resurselor educaționale deschise, accesibile în mod gratuit pentru formare. As el, au avut loc 109 de evenimente cu aproxima v 7000 de par cipanți, unul dintre acestea fiind 24-Hour Global Web-a-thon unde mai mulți experți și-au prezentat proiectele vizând educația deschisă. În 2020 ediția va avea loc între 2 și 6 mar e. O altă iniția vă a organizației este cursul online Open Pedagogy. A n i ve rs a re A c a d e m i a Română

Academia Română a sărbătorit 153 de ani de la înființare iar fes vitatea de celebrare a fost deschisă de către președintele Academiei, Ioan Aurel-Pop, care a subliniat istoria, rolul și impactul acestei ins tuții în România. Printre invitați s-au aflat echip de elevi olimpici internaționali. Fondul Ş inţescu Bucureş Fundaţia Comunitară Bucureş va finanța proiecte din domeniul educaţiei STEAM care să fie cât mai atrac ve pentru elevi şi să îi ajute în familiarizarea cu ş inţa şi tehnologia, în cadrul Fondului Ş inţescu Bucureş . Săptămâna Europeană a Educației Democra ce în Timișoara Școala Babel a organizat în Timișoara Săptămâna Europeană a Educației Democra ce – ediția a II-a (2019), având invitați din cadrul Centrului de Formare în Învățare Experiențială, Belgia și Centrului Olandez pentru Stare de Bine și Implicare în școli. Concurs Impreună pentru o școală mishto! Agenția Împreună și UNICEF România au lansat concursul #Împreună pentru o școală mishto!, adresat elevilor, părinților s a u p r o fe s o r i l o r, c e î ș i p r o p u n e promovarea educației inclusive. Concursul are două secțiuni, prima constă în trimiterea de idei crea ve care să ajute în derularea orelor de istorie și ș ințe socio-umane ce fac referire la istoria Romilor, care a putut fi trimisă până la data de 15 mai iar a doua în realizarea și trimiterea de instrumente cu caracter didac c ce promovează valori precum diversitatea, incluziunea și echitatea, până la data de 10 iunie.

20

Observatorul Educatiei ,


,

Realizat de:

www.cpedu.ro

www.coalitiaedu.ro

Profile for Asociatia Centrul pentru Politici Educationale

Observatorul Educației 2019  

Observatorul Educației este realizat de Centrul pentru Politici Educaționale, Federația Coaliția pentru Educație și Teach for Romania și își...

Observatorul Educației 2019  

Observatorul Educației este realizat de Centrul pentru Politici Educaționale, Federația Coaliția pentru Educație și Teach for Romania și își...

Advertisement