Understell til bord

Page 1

Understell til bord

Underlag:

Dette trenger du:

• En kumring med ønsket diameter og høyde.

• Herregård belegningsstein 20x13,5x6cm, brunmix

• Steinlim (PU700)

Sørg for riktig drenering og anlegg en såle av pukk. Komprimer sålen grundig og bruk gjerne 8-22mm knust masse som avrettingslag. Begynn å stable steinene direkte på den avrettede sålen, eventuelt sett første skift i jordfuktig betong. Det er avgjørende for resultatet at underlaget er rett og at det første skiftet er i vater (begge veier). Sjekk med vater for hvert skift du bygger oppover for å unngå skjemmende skjevheter. Jo høyere man bygger jo mer nøyaktig må man være.

• Plasser kumringen

• Begynn nederst slik at tyngden på belegningssteinen hviler mot bakken.

• Fortsett videre skift for skift og la hver stein få støtte av skiftet under.

• Lim belegningssteinen med siden mot kummen.

• Plant, plasser bordplate og nyt!

Du finner mer detaljerte og flere arbeidsbeskrivelser på asak.no

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.