Sittegruppe

Page 1

Dette trenger du:

Dette trenger du;

Sittegruppe

Understell til bord

Underlag:

Tilbehør:

• En kumring med ønsket diameter og høyde.

• 108 stk Herregård Mur (1 pall = 64 stk)

• Herregård belegningsstein 20x13,5x6cm, brunmix

• Steinlim

• Plasser kumringen

• Start med å måle opp. Bruk gjerne en snor for å få rette linjer. Ha ca 30 – 35 cm avstand mellom understellet til bordet og understellet til benken.

• Steinlim (PU700)

• Treverk til sitte- og bordplate. Lengde på bordet / benken er 2,0 meter.

Sørg for riktig drenering og anlegg en såle av pukk. Komprimer sålen grundig og bruk gjerne 8-22mm knust masse som avrettingslag. Begynn å stable steinene direkte på den avrettede sålen, eventuelt sett første skift i jordfuktig betong. Det er avgjørende for resultatet at underlaget er rett og at det første skiftet er i vater (begge veier). Sjekk med vater for hvert skift du bygger oppover for å unngå skjemmende skjevheter. Jo høyere man bygger jo mer nøyaktig må man være.

• Begynn nederst slik at tyngden på belegningssteinen hviler mot bakken.

• Legg rammen først og bygg så videre skift for skift. Her er det viktig at steinen ligger forbant for stabilitet (det vil si at de overlapper hverandre som vist i illustrasjonen)

Lim belegningssteinen med siden mot kummen.

• Fortsett videre skift for skift

• Når du er ferdig med oppbygging av understell kan du plassere ønsket treverk på toppen.

• Fortsett videre skift for skift og la hver stein få støtte av skiftet under.

• Style og nyt!

• Plant, plasser bordplate og nyt!

Du finner mer detaljerte og flere arbeidsbeskrivelser på asak.no

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.