Page 1

INVENTARI DELS BÉNS DE RAMON ROVIROSA i JORBA. LES POSSESSIONS DEL MAJOR TERRATINENT CUBELLENC DEL SEGLE XVIII. Per Xavier Martínez i Roig L’any 1725 neixia a Cubelles en Ramon Rovirosa i Jorba, l’hereu de la pròspera Quadra de Rocacrespa. El 21 de gener de 1749 casà amb Teresa Escofet i Alegret, natural del Vendrell. Del matrimoni hi hagueren cinc fills, essent el nou hereu en Jaume Rovirosa i Escofet, nat el 6 de juny de 1755. Ramon Rovirosa enviudà el 4 d’octubre de 1757, tornant-se a casar en segones núpcies amb Rosa Olivella, natural de Castellví de la Marca. La mort li arribà el 28 d’abril de 1793. El seu fill i hereu, Jaume Rovirosa i Escofet, encara fadrí –casà el 3 de febrer de 1801 amb Josefa Castellví i Mayner, de l’Arboç-, aixecà inventari notarial dels béns que foren del seu pare Ramon el dia 16 de maig de 1793. L’inventari descriu les extenses possessions dels Rovirosa, la propietat sobre el Molí d’en Rovirosa –que durant el segle XIX passà al patrimoni dels Cucurella- i la curiositat del rellotge de paret més antic d’Europa, descrit com “un rellotge amb sa caixa molt usat”, robat pel famós lladre Éric el Belga durant els anys vuitanta del segle XX. El document mostra una família extremadament rica, amb funcions de prestamista amb elevats interessos per a finançar les operacions del nou comerç amb Amèrica, obert per als catalans a partir de 1778. “Sia a tots notori que per quant fou de dret instituït l’Inventari, i aconsellat per l’emperador Justinià. Per tant avui que comptem amb setze dies del mes de maig, any de la Nativitat, del Nostre Senyor de Mil Set-cents Noranta-tres. Jo Jaume Rovirosa, pagès de la Quadra de Rocacrespa, terme i parròquia de la Vila de Cubelles, bisbat de Barcelona, com a hereu universal de la heretat i béns que foren de Ramon Rovirosa, també pagès de la Quadra, que fou mon pare, per aquell instituït amb son últim testament, que entregà clar al Notari avall escrit al dotze de juny de Mil Set-cents Noranta-dos, el qual després de sa mort fou obert i publicat per lo mateix notari a vint-inou d’abril últim passat, i a tres dels corrents mes i any, volent en el dit nom i altre que afavorir-me pogués gaudir dels privilegis que del dret s’han concedit als que prenen inventari. Per això, precedint per aquest senyal de la Santa Creu el prenc de la dita universal heretat i béns que foren del dit que fou mon pare emperò les potestats i salvetats avall escrites, confessant com confesso haver trobat els trasters i alagers de casa, mobles i immobles i demés efectes avall escrits: A l’entrada de la casa on morí el dit difunt situada a dita Quadra: Primer, cinc aixades, dos magalls, dues picasses, un mall i un parpal, tot usat. Seguidament, dos coixins de parell i dues carretes amb ses aixades, tot usat. Seguidament, tres arrelles de forcat, dos de parell i un cabàs amb quatre podadores, tot usat. Seguidament, una brida i una destral, tot usat, i unes pedreres usades. Seguidament, un banc de fusta de pi, i una cadira, tot usat. En l’estable Primer, dues mules de pèl castany, de temps la una uns vint anys i l’altra divuit, amb els seus basts, albardes i selles, amb tots els seus arreus de colles i sogues, tot usat. Segon, una burra de temps uns vint-i-cinc anys, amb sa alabarda i bast, tot usat.


En la cuina Primers, uns molls, uns tremascles, una pala, cinc llums, i dues graelles, tot de ferro, i uns ferros de foc, tot usat. Seguidament, dues xocolateres, dues calderes, tres paelles i una praronera, tot d’estram usat. Seguidament, un morter de coure amb sa mà del mateix, tot usat. Seguidament, un banc escó de fusta, tot usat. Seguidament, quatre cadires petites i usades. Seguidament, quinze plats de terra mitjans, usats. Seguidament, quatre càntirs usats i dos ganivets, també usats. En el pastador Primer, dues pasteres amb els seus arreus de pastar, i arreus del forn, tot usat. Seguidament, sis cistells de diferents mides, tots usats. En el menjador Primer, una taula llarga amb dos bancs de fusta de pi, tot usat. Seguidament, un cossi mitjà de fusta, usat. Seguidament, quinze vasos grans i tres de petits, tot de vidre i usat. Seguidament, quatre ampolles, un cantiret i un porró mitjà, un setrill, dues canadelles de dir missa, dos embuts. Ídem botifarres i una ventosa, tot de vidre i usats. Ídem setze xicares, catorze plats i set plates, tot de pissarrina i usat. Ídem un saler daurat usat. Ídem una llumenera de llautó mitjana, una bacina de pixar, i una gerra de terra fixada a la paret, tot usat. Ídem catorze culleres, nou forquilles i dos estalvis, tot de llautó i usat. Ídem dos bunyolets de refrescar de fusta, usats. Ídem quatre sacs de farina i un altre amb mitja quartera de moresc, tot per lo consum de la casa, tot usat. Ídem un ventall usat, i dues llibretes també usades. En el celleret del menjador Primer, quatre bótes de set càrregues buides i usades. En el celler Primer, cinquanta-vuit bótes de tir unes amb altres de set càrregues de les quals n’hi ha cinquanta de plenes de vi negre. Ídem setze portadores, quatre de burro i dotze de matxo totes usades i uns cinc-cents quinters de garrofes. Ídem quatre aixetes grans de cup usades. Ídem un embut de posar vi a les bótes usat. Ídem dues aixetes petites usades. En la sala Ídem un armari de fusta de pi usat, i dins d’ell s’ha trobat el següent, això és set vànoves, les dues de borró i ras, altre de serrell, vint, i sis llençols d’estopa, i nou de bri, i tretze tovalles de serrell, vint, i set draps de cistella, junt amb alguns eixugamans, tot usat i nou dotzenes de cabdells de fil per a teixir.


Ídem una caixa de fusta de pi amb son pany i clau i dins d’ella un poc de fruita seca i una garbella usada. Ídem una taula de fusta de cirerer amb son cobretaula d’indianes, tot usat. Ídem un rellotge amb sa caixa molt usat. Ídem vuit cadires grans i una de petita de diferents cotes amb seient de baia, totes usades. Ídem quatre mapes i dues palmatòries de paret, tot usat. Ídem una talla d’un Sant Crist amb una capelleta. En l’aposent principal que dóna a la sala Primer sis quadres, tres de grans i tres de petits amb diferents imatges amb sa guarnicioneta, tots usats. Ídem dues caixes amb sons panys i claus dins de les quals s’ha trobat el següent, això és vuit coixineres de bri usades, una casulla, una Alba, Calzes, Missal i demés necessari per a dir missa, tot usat. Ídem un llit de peu de gall amb sons transpontins, dos matalassos, dos coixins de llana amb ses coixineres, tot usat. Ídem una colxa de llana usada. En l’aposent dit dels forasters Primer una caixa de fusta de pi amb son pany i clau usada, i dins d’ella se ha trobat el següent, això és set estovalles de tovalló, tres llamisols de llinet, tres de tela, quatre coixineres de tela també, trenta-quatre tovallons de pinyó i dos llençols de bri, tot usat. Ídem un escalfador per a escalfar el llit d’aram i un cove, tot usat. Ídem una colxa i un matalàs de llana, tot usat. Ídem un llit de peu de gall amb dos coixins de llana, tot usat. Ídem cinc quadrets amb diferents imatges, usats. Ídem en una capsa se ha trobat el següent, això és nou culleres i vuit forquilles d’argent, dos ganivets amb mànec d’estany, un agnus d’argent amb sa toquilla del mateix, una mantellina, un drap de cap, una tovallola tot de seda, una camisa, un gambuix i una cota de seda, tot roba de batejar i usat. Ídem dues cadires grans amb seient de baia, usades. En l’aposent dit del pastor Primer un llit amb sa màrfega i dos coixins de llana tot usat. Ídem un cofre i una caixa de fusta de pi, i dins d’elles s’ha trobat el següent, això és, quaranta xams de fil. En el rebost Primer quaranta-cinc plats i cinc plates de Pisafina, tot usat. Ídem vuit plates més del mateix, també usades. Ídem una gibrella, un orinal i un canter petit olier, tot de terra i usat. Ídem una gerra oliera d’uns vint cortans plena de vi, usada. Ídem unes quatre quarteres de llobins per al consum de la casa. I a més una pessa de fil al teler. En l’aposent de la Criada Primer dos llits de peu de gall amb tres màrfegues, un matalàs, una colxa, tres coixins de llana i dos llençols de bri i dues coixineres, tot usat.


En l’aposent dit de la Creu Primer dos llits de peu de gall amb ses màrfegues, un matalàs, quatre llençols de bri i una vànova, tot usat. Ídem un cofre de pi amb son pany i clau, usat i buit, a on es troben els papers faents per la casa. Ídem unes alforges usades. Ídem una cadira gran usada. Ídem tres quadres usats, amb diferents imatges. A la Golfa Primer un cofre de fusta de pi amb son pany i clau usat, i dins d’ell vint-i-dues peces entre plats i olles, tot usat. Ídem unes pells de gollut, i dues de cabra. Ídem un bressol, quatre tamborets i dues caixes molt usades, i varis “trastos” de poc valor.

Immobles Primer tota aquella casa amb quatre cubs, dues premses, amb sa pallissa, amb son corral contigu i la mateixa casa, amb totes ses terres contigües de vinya plantades, campes, ermes, plantades d’arbres i muntanyes junta de tinguda de cent trenta jornals poc més o menys, i dins d’ella s’hi troba un altre corral, tota la qual casa i heretat afronta a sol ixent, part amb honors de Josep Mestre dit Bordeus de Vilanova, part amb hereus de Joan Galtés, part amb honors dels hereus de Joan Borrell, pagès del mas Ricart, i part amb honors dels hereus de Josep Rovirosa i part amb honors dels hereus de Joan Matas pagès de Vilanova; a migdia amb honors dels hereus de Jaume Rovirosa de dita quadra, i part amb Josep Gallart, pagès de la mateixa quadra; a ponent amb honors dels hereus


d’en Lluís de Papiol a Vilanova domiciliat; i a tramuntana amb honors de Joan Cucurella, pagès de la pròpia quadra. Ídem tota aquella peça de terra de vinya plantada de tinguda de nou jornals poc més o menys, amb algunes oliveres en ella plantades, situada en el terme de Santa Oliva i partida del Coll. La qual afronta a sol ixent part amb honors de Gregori i Pere Vidal, pagesos del Vendrell i part amb honors de Joan Alcover, ferrer de Vilafranca del Penedès; a migdia part amb honors de Ramon Vidal, pagès del lloc de Bellvei, i part amb honors de Josep Garriga, pagès de Santa Oliva; a ponent amb honors de Bertomeu Gener, pagès; i a tramuntana part amb honors d’en Carlos de Morenes mitjançant una carrerada, i part amb dits Gregori i Pere Vidal, en la qual peça de terra en cas de separació amb Rosa Rovirosa sa madrastra té ella l’usdefruit per vos aliment i demés. Ídem tota aquella peça de terra muntanya i part erma de tinguda de set jornals més o menys situada en el terme de Castellet de dit Bisbat i partida dita la Creu del Coll tallat. La qual afronta a sol ixent amb altres honors meus; a migdia part amb altres honors meus i part amb honors de Jaume i Josep Cases, pare i fill, pagesos de l’Arboç; a ponent amb honors dels mateixos pare i fill Cases; i a tramuntana amb honors de Miquel Blat, pagés del Mas Guineu del dit terme de Castellet. Ídem tota aquella altra peça de terra muntanya de tinguda de catorze jornals poc més o menys, situada a l’últim citats terme i partida. La qual afronta a sol ixent amb honors dels hereus d’en Joan Galtés de Vilanova; a migdia part amb dits hereus de Papiol, part amb el camí que va de l’Arboç a Rocacrespa; a ponent amb els dits pare i fill Cases; i a tramuntana amb terres de la heretat dita de Xurriguera. Ídem tota aquella altra peça de terra muntanya de tinguda de catorze jornals poc més o menys, o menor, situada en el sobredit terme i partida del Coll tallat. La qual afronta a sol ixent amb altres honors meus; a migdia fondo amunt fins el marge; a ponent fondo amunt fins el segon marge d’una feixa de terra de vinya de dits pare i fill Cases; i a tramuntana amb honors de dit Miquel Blat. Ídem tota aquella peça de terra que a carta de gràcia tenia el difunt de tinguda d’un jornal de camp, poc més o menys, situada en el terme de l’Arboç i partida dita de la Creu Vella. La qual afronta a sol ixent amb Joan Nostench, sastre; a migdia amb Bernat Mulet, pagès; a ponent amb Vicenç Prats, boter; i a tramuntana amb Pau Miquel, pagès, tots de l’Arboç. Ídem tota aquella peça de terra de vinya plantada de tinguda de dos jornals poc més o menys, situada en el terme de Cubelles i partida dita Ricreu. La qual afronta a sol ixent amb honors del Rec del Molins; a migdia amb honors de Bonaventura Bigo, boter de Vilanova i part amb honors dels hereus de Jaume Rovirosa, pagès de la quadra; a ponent amb honors de ; i a tramuntana amb honors dels hereus de Papiol. Ídem tota aquella peça de terra campa de tinguda d’un jornal i tres quarts de jornal poc més o menys, situat a dita quadra i partida dita de les Arenes. La qual afronta a sol ixent amb honors de Josep Soler, pagès de Cubelles; a migdia amb honors de Jaume Folch, pagès i part amb honors de Joan Coca, pagès de Vilanova; a ponent amb honors de dit Coca; i a tramuntana amb honors de dit Soler. Ídem tota aquella altra peça de terra de vinya plantada de tinguda de dos jornals poc més o menys, situada en dit terme de Cubelles i partida dita el Bassó. La qual afronta a sol ixent amb el camí que va al Bassó; a migdia amb honors de Francesc Lleó, pagès de dita vila de Cubelles; a ponent part amb honors de Francesc Urgellès del Mas d’en Palau i part amb honors de Ramon Castany, també pagès de Cubelles; i a tramuntana amb honors de Francesc Estapé, pagès també de Cubelles.


Ídem tota aquella casa amb son molí amb dos jocs de moles situat en la mateixa Quadra de Rocacrespa. La qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Cucurella; a migdia afronta amb la Riera; a ponent i tramuntana amb honors del dit Cucurella. Ídem tota aquella casa amb son portal fora obrint situada a la vila de Cubelles i carrer anomenat de la Poca Farina. La qual afronta asol ixent amb el carrer de l’Arrabal; a migdia amb el dit carrer; a ponent amb honors de Pere Papiol, pagès de dita vila; i a tramuntana part amb el carrer de l’Arrabal i part amb honors de sadurní Escala, pagès de la referida vila. Ídem totes aquelles dues cases contigües amb un portal cadascuna situades a la vila de Vilanova, i carrer dit de Sant Magí. Les quals dues cases afronten a sol ixent amb honors del patró Gabriel Puig, mariner de dita vila; a migdia amb honors de dit Puig; a ponent amb el sobredit carrer; i a tramuntana amb honors de Joan Guimerà, boter. Vilanova i Camí Xic. El qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Marrugat, cerer de Ídem tot aquell pati de terra, a l’efecte de construir casa, situat prop les platges del mar de Vilanova, i Camí Xic. La qual afronta a sol ixent amb honors de Joan Marrugat, cerer de l’Arboç; a migdia amb el carrer Reformat; a ponent amb el Camí Xic; i a tramuntana amb honors de Bernat Ruidon, comerciant de dita vila. Interessos de Mar i Companyies, i bestiaris, i diners existents Primer en diner efectiu en moneda d’or o argent cent cinquanta-sis lliures moneda catalana. Ídem el valor d’un ramat de moltons de cent vint que són a l’heretat de casa meva, del qual s’estan devent encara cent cinquanta lliures moneda catalana. Ídem aquelles dues-centes cinquanta lliures que el difunt interessava en un ramat de cabres. Ídem aquelles tres-centes sis lliures de sous, i vuit diners que el difunt interessava per seixanta-quatre en el paquebot anomenat Sant Antoni Abat son patró Gabriel Puig, constant val per ell signat el 5 de juliol de 1786. Ídem aquelles mil cent lliures que el difunt tenia deixades a canvi de sis per cent a Pau Albà, comerciant, constant val per ell signat a son favor el 22 d’abril de 1792. Ídem aquelles cinquanta-quatre lliures barcelonines que el difunt tenia deixades graciosament a Isidre Torrents pagès, consta de val per Josep Rius de voluntat del dit Torrents a son favor signat el 18 d’octubre de 1789. Ídem aquelles dues-centes catorze lliures, quatre sous i sis diners que el difunt a canvi de mig per cent cada mes tenia deixades a Francesc Pers i Romeu de resultes de cent quatre càrregues i mitja de vi, a comptes del Germans Rieras, consta de val per ell signat a 28 de juny de 1787. Ídem aquelles quatre-centes vint-i-vuit lliures nou sous que el difunt tenia deixades a canvi marítim del vint-i-cinc per cent als Germans Rieras, per a negociar a les Amèriques, quals procedeixen de la venda de cent quatre càrregues i mitja de vi venudes a quaranta-un rals la càrrega, consta de val signat per Francesc Pers i Romeu, de Vilanova, al seu favor signat el 20 de maig de 1787. I com que encara no es dóna fi al present Inventari, i tenint el difunt deixats alguns vals en custòdia de Josep Vidal i Guasch, comerciant de Vilanova prorroga per a la seva continuació un altre dia; en testimoni de les quals coses em requereix a mi, el dit i avall escrit Notari, llevés la present Acta que fou feta en la dita present Quadra en el “puesto”, dia, mes i any sobredits havent estat presents per testimonis Josep Puig, pagès de Ribes, i Bertomeu Rovirosa, pagès de Cubelles.


Dia 26 del mes de maig del mateix any i instant lo dit Jaume fou continuat lo present Inventari en la dita present vila de Vilanova en la forma següent: Aquelles quatre-centes lliures barcelonines que el difunt tenia deixades a Ramon Ventosa per a negociar a la part per negociar a les Illes de Barlovent, consta de val de voluntat d’aquell per Josep Francesc Guardiola al seu favor signat a primer de març últim passat. Ídem aquelles cent cinquanta lliures barcelonines que el difunt tenia deixades a canvi marítim de vint-i-tres per cent a Anton Oller, consta de val per ell signat a 24 de setembre de 1792. Ídem aquelles cent lliures barcelonines que el difunt tenia deixades a canvi marítim de vint per cent a Francesc Ricart patró, sobre buc i nolis, consta de val per ell signat a 9 de setembre de 1792. Ídem aquelles altres cent lliures que el difunt tenia deixades al patró Gabriel Puig, cinquanta a canvi marítim de vint per cent i les restants cinquanta al terç dels guanys per a negociar a les Illes de Barlovent, consta de val per ell signat el 18 d’octubre de 1792. Ídem aquells dos-cents duros d’argent que el difunt tenia deixats a canvi marítim de dos per cent cada mes a Josep Solà i Pau Ballester per a negociar a les Amèriques, consta de vals per ells signat a 9 de desembre de 1791. Ídem aquelles dues-centes lliures que el difunt tenia deixades a canvi marítim de vint-idos per cent al patró Jaume Moré per a negociar a les Amèriques, consta de val per ell signat a 9 de desembre de 1791. Ídem aquelles cent noranta lliures que el difunt tenia deixades per a negociar a les Amèriques al terç dels guanys a Andreu Pasqual i Anton Mestre i Ferrer, consta de val per ells signat a 4 de desembre de 1790. Ídem aquelles sis-centes lliures barcelonines que el difunt tenia deixades al patró Antoni Golobart per a negociar a les Amèriques a canvi de vint per cent, consta de val per ell signat el 5 d’octubre de 1791. Ídem aquells dos-cents duros que el difunt tenia deixats a la part per negociar a les Amèriques a Vicenç Ferrer i Pau Pasqual, consta de val per ells signat a 22 d’octubre de 1786. Ídem aquelles dues-centes peces de vuit que el difunt tenia deixades a la part per negociar a les costes d’Espanya i Amèrica a Pau Ràfols, consta de val per ell signat a 14 de març de 1790. Ídem aquelles dues-centes vuitanta lliures que el difunt tenia deixades al terç dels guanys a Francesc Soler per a negociar a les Amèriques, consta de val per altre Francesc Soler son fill signat el 29 de novembre de 1790. Ídem aquells cent duros forts que el difunt tenia deixats al terç del guany a Andreu Girona menor per a negociar a l’Amèrica, consta de val per ell signat a 4 de gener de 1791. Ídem aquelles dues-centes vuitanta lliures que el difunt tenia deixades a la part per negociar a l’Amèrica a Miquel Comas, consta de val per Manel Nolla de volent d’aquell signat a 6 de – de 1780, de les quals he cobrat a bon compte cinquanta duros, com consta al dors del mateix val. Ídem aquelles quaranta-dues lliures que tenia deixades a partir el guany a Joan Totosaus per a negociar a les Amèriques, consta de val per ell signat a 9 de març de 1779. Ídem aquells cent duros que el difunt tenia deixats a la par per a negociar a les Amèriques a Ramon Ferret i Josep Güell, consta de val per ells signat el 15 de juliol de 1882, del qual consta haver cobrat al dors del mateix val, d’un partit setanta-un duros i sis rals de velló, i de l’altre partit dinou duros i mig.


Ídem aquelles cent quaranta lliures que el difunt tenia deixades a la par a Gregori Crusset per a negociar a les Amèriques, consta de val per ell signat el 2 de març de 1783, al dors del qual haver cobrat a bon compte vuitanta-quatre lliures. Ídem aquelles dues-centes vuitanta lliures que el difunt tenia deixades a la par a Fèlix Durich i Lluís Güell per a negociar a les Amèriques, consta de val pels dos signat el 28 d’agost de 1785. Ídem aquelles dues-centes peces de vuit que el difunt tenia deixades a la par per a negociar a les Amèriques a Manuel Ferrer, consta de val per ell signat el 16 de desembre de 1788, al dors del qual consta haver lliurat el difunt a la muller d’aquell d’un partit vuit duros d’argent, d’altra setze duros també d’argent i d’altra vint-i-quatre duros en or. Ídem aquelles dues-centes deu lliures que el difunt tenia deixades per tres cortons de diners a la par per a negociar a les Amèriques a Anton Bosch i Tomàs Aranda, consta de val pels dos signat el 26 de juliol de 1778. Ídem aquella quantitat de diners que encara està devent Joan Pasqual, major de Vilanova, que s’ignora de fix quina és d’aquelles mil nou-centes lliures barcelonines a canvi de sis per cent, consta de dos vals per ell signats, l’un de mil lliures a 15 de juliol de 1782 i l’altre de nou-centes lliures, a 15 d’agost del mateix any. Ídem la senyoria de delmes, censos, lluïsmes de diverses peces de terra situades en dita Quadra i terme, les quals consten individualment en l’acta de compra que d’aquella feu Guillem Rovirosa son avantpassat, amb els nobles n’Enric de Centelles i na Maria, conjuges, na Leonort Icart, vídua d’en Galceran d’Icart, i la senyora Àngela Vilanova, amb acta en poder de n’Antoni Cabanyes, notari públic de la present vila el 6 de març de 1630. Tots los quals béns i no altres ni més assevero jo el dit Jaume Rovirosa haver trobat en la Universal heretat i béns que foren del dit Ramon Rovirosa mon pare, no omeses les degudes diligències per a trobar-los; protestant com protesto que si en el futur apareixien altres que toquessin aquell, continuaré o faré continuar en el present inventari, o en faré o intentaré fer-ne un altre de nou. Tots els quals béns han quedat , prometent com prometo aquells guardar i tenir, i d’ells donar compte, i això sempre que vingui el Cas de la restitució d’aquells, sota delegació de tots mons béns mobles i immobles haguts i per haver amb totes les remuneracions necessàries degudes i pertanyents. El qual inventari fou conclòs a la dita present vila al dia, mes i any sobredits, del qual segons resta advertit pel Notari avall escrit han d’haver-se la raó en l’ofici d’hipoteques de la vila de Vilafranca del Penedès dins el termini d’un mes pròxim pels efectes de la Reial Pragmàtica. I així ho signa a la mateixa present vila el mateix atorgant (el qual Jo, el Notari avall escrit asseguro conèixer), ho ha signat de mà pròpia havent estat present per a testimonis Joan Lleret, escrivent, i Cristòfol Soler, calderer, els dos de la present Vila per a aquestes coses cridats.”

Inventari de l'hereu de Rocacrespa de 1793  

Article escrit per Xavier Martínez i Roig

Inventari de l'hereu de Rocacrespa de 1793  

Article escrit per Xavier Martínez i Roig

Advertisement