Udsyn

Page 1

Udsyn Arkitektforeningens prisopgave 2024


Genanvendelsens praktik

Hvordan kan arkitekter skærpe blikket på de ressourcer, som er overset, efterladt eller kasseret? Hvordan kan bygningselementer af rest- og genbrugsmaterialer flettes sammen med vores eksisterende bygningskultur?

Byggeriet står for over en tredjedel af Danmarks samlede affaldsproduktion, og trods en stigende bevidsthed om at bevare i stedet for at rive ned, vil forandringer altid frigive ressourcer omkring os. Genanvendelse af materialer i arkitekturen har eksisteret lige så længe, som vi har bygget huse, da det har været både praktisk og økonomisk fordelagtigt at bruge de materialer, som man havde for hånden. Der findes både eksempler på, hvordan genanvendelse af materialer i byggeri er synligt, men også mange eksempler, hvor genanvendelsen er bearbejdet, så den flettes ind i en eksisterende kontekst uden at gøre opmærksom på sig selv. Mens vi venter på det økonomiske incitament i byggebranchen, skal arkitekten fremvise de arkitektoniske potentialer, der kan opstå i at arbejde med genbrug. Dette års Udsyn søger konkrete eksempler på, at materialer, som er røget ud af en materialecyklus og derfor ikke længere opfattes som en ressource, kan indsamles og gentænkes i en ny kontekst. Vi er inspireret af murstenen, som i århundreder har haft det samme format, hvilket gør, at vi kan genbruge den på kryds og tværs af tid og lokalitet. Dens holdbarhed og generiske format muliggør, at den, opmuret med kalkmørtel, efterfølgende kan skilles ad, renses og genbruges på ny. Vi ser brugen af genbrugsmursten i både nybyggede huse,

bygningstransformationer og restaureringer op gennem historien og frem til i dag som en repræsentation for den ideelle cirkulære byggeproces. En af de store udfordringer ved at bruge genbrugsmaterialer i dag er, at vi lever med en hyperkompleks, specifik materialearv, som kræver en arkitektonisk nytænkning – hvor både de komplekse og de ikke-nødvendigvis værdifulde materialer sættes i nye systemer og kontekster. Derudover er rest- og genbrugsmaterialer oftest til rådighed i en begrænset mængde, i et begrænset tidsrum og på en bestemt lokalitet. Materialerne bliver frigivet og kan strande i en container, på gaden eller på byggepladsen, inden de i bedste fald videresælges, men alt for ofte kasseres. Så længe vi ikke har bedre systemer for opbevaring af materialer end i dag, er der et begrænset tidsrum for arkitektens handlerum. Spørgsmålet er, om vi kan udfordre og ændre dette handlerum – og hvad der i så fald skal til? Opgaven Hovedopgaven er at vise et konkret forslag til et bygningselement af genbrugs- og eller restmateriale. Bygningselementet kan være et klassisk element så som en facade, et loft, et gulv, en væg, et vin-

2


Resurse: fra fransk ressource, afledt af et nu forældet verbum ressourdre ’rejse sig igen’. Den Danske Ordbog

duesparti, et tag, lydpaneler, en port, en trappe, en belægning, konstruktion etc. Det afleverede materiale kan tage afsæt i et igangværende projekt, hvor et materiale er blevet til overs. Materialerne kan også komme fra storskrald, DBA, byggepladser, gader, genbrugsstationer, producenter, materialebanker, kælderrum etc. Fælles for materialernes herkomst skal være, at de er røget ud af materialecyklussen, og de indsendte forslag skal reintroducere og tilføje fornyet værdi gennem et arkitektonisk udsagn og greb. Hvad skal du aflevere? Afleveringen består af tre stk. A3-formater i lavformat: Første planche skal vise dit udgangspunkt: Foto samt tekstbeskrivelse af dit udgangspunkt før bearbejdning, (for eksempel hvor materialet kommer fra eller er fundet). Materialet må gerne bestå af en eller flere forskellige typer materialer. Materialerne kan være fundet fysisk eller digitalt (for eksempel screenshot fra DBA). Anden planche skal formidle din bearbejdning: Illustration (for eksempel collage, diagram eller foto) af en sammensætning eller bearbejdning af materialet ved hjælp af en fysisk eller skitseret mock-up af et bygningselement. Bearbejdningen

3

kan være fysisk (for eksempel maling, høvling, svejsning, oliering, slibning eller skæring) eller metodisk (for eksempel registrering eller kuratering). Det er tilladt at supplere med nye materialer i et mindre omfang (for eksempel søm eller mørtel). Tredje planche skal præsentere en rumlig vision: Tegning, visualisering, modelfoto eller andet, der viser bygningselementet indsat i en fiktiv eller eksisterende kontekst. Opgaven lægger dels vægt på at skærpe arkitektens blik for at se potentialet i de tabte og oversete byggematerialer, som omgiver os i et givent tidsrum på en given lokalitet, dels vægt på at skærpe tilstedeværelse i den arkitektoniske bearbejdning af genanvendte materialer. Der ønskes konkrete forslag, hvor konkurrencedeltagerne bruger deres sans for proportioner, materialeforståelse, overflader, samlinger, relief og farver i komponeringen af materialer til et robust arkitektonisk udsagn. Der ønskes derudover forslag til og overvejelser over, hvordan de sammensatte elementer både indtænkes og indtegnes i en eksisterende kontekst, og hvordan materialerne først dér igen bliver en ressource i byggeriets cyklus.Konkurrencetekniske betingelser

1. Konkurrenceudskriver, -form og -sprog Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening. Opgaven er formuleret af sidste års opgavevinder gruppe-aja ved Alberte Hyttel Reddersen, Julie Lecuelle og Amalie Holm i samarbejde med Arkitektforeningens direktør Lars Autrup. Konkurrencen er en åben prisopgave for medlemmer af Arkitektforeningen og udskrives onsdag den 13. december 2023.

for noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

• Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

• Virksomheder som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

2. Deltagelse

Uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde bør man straks kontakte konkurrencens sekretær.

I hvert konkurrenceteam skal være mindst én arkitekt MAA eller stud.arch. MAA.

3. Spørgsmål/svar

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen jf. Arkitektforeningens konkurrenceregler:

Der er mulighed for at stille spørgsmål til konkurrenceprogrammet via iBinder.

• Alle personer eller virksomheder som har været

Spørgsmål skal være stillet senest den 12. januar. Svar vil blive lagt op på iBinder løbende og senest tirsdag den 16. januar.

• Repræsentanter for konkurrenceudskriveren

4. Konkurrencens sekretær

• Ansatte hos kompagnoner til eller arbejdsgivere

Jr. projektleder Katrine Rasmussen, Arkitektforeningen.

Konkurrencematerialet udgives på dansk.

med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven. eller ansatte hos denne.

5


5. Konkurrencemateriale

6. Afleveringsmateriale

Konkurrencematerialet består af dette program og nedenstående bilag.

Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort.

Konkurrencematerialet kan rekvireres på iBinder på dette link. Inspirationsmateriale består af følgende: Anne Sigrid Nordby (2009). “Salvageability of building materials”: Link til kilde. ROTOR. “Introduction to reuse of materials in building industry”: Link til kilde. Tine Maria Kristiansen (2023). “Genbrug af byggematerialer er old news”: Link til kilde. Vandkunsten (2014). ”Genanvendte materialer”: Link til kilde. Bilagsmaterialet består af følgende:

Afleveringsformatet er 3 stk. A3-plancher i lavformat, 420 mm x 297 mm, i henhold til opgavebeskrivelsen på side 3. Forslaget skal være på dansk eller engelsk. Plancher skal afleveres digitalt som PDF i to opløsninger; én udgave i en lav skærmopløsning til web (max. 20 MB) og én udgave i en høj opløsning til print. Alt materialet afleveres anonymiseret via iBinder, hvor samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med et 5-cifret kendingstal tildelt af iBinder. Det 5-cifrede kendingstal findes via iBinder under fanebladet ”Aflevering”. Her står nummeret i venstre hjørne under titlen. En visuel guide til at finde kendingstallet foreligger på forsiden af Udsyn 2024 efter login på iBinder. Det understreges, at andet forslagsmateriale, ud over ovennævnte, ikke vil blive taget op til bedømmelse.

Bilag 1: Navneseddel

6


Yderligere digitalt materiale:

8. Indlevering

Navneseddel (bilag 1) udfyldes og afleveres via iBinder.

Alle forslag skal senest være uploadet på iBinder mandag den 19. februar 2024 kl. 12.00.

Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten. Ligeledes angives det hvem, der er holdets kontaktperson og hvem, der er arkitekt MAA eller stud.arch.MAA. Væsentlige illustrationer fra forslaget med henblik på gengivelse i dommerkomiteens betænkning, pressemateriale og lignende. Illustrationerne bedes afleveret som enkeltfiler i højopløseligt pdf-, eps-, tiff- eller jpg-filformat. Hver illustration som særskilt fil.

9. Priskomité Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en priskomité bestående af: Arkitekt MAA Johnny Svendborg (forperson for priskomiteen) Arkitekt MAA Ida Lindberg Arkitekt MAA Alberte Hyttel Redersen Arkitekt MDL Julie Lecuelle Arkitekt Amalie Holm

Heraf markeres ét præsentationsbillede, som forslagsstilleren ønsker skal bruges i forbindelse med digital udstilling af forslaget.

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen:

7. Forslagets udførelse

Rådgivere for dommerkomiteen:

Alle illustrationerne udføres i en teknik, der muliggør en klar opfattelse af forslaget.

Arkitektforeningens sekretariat.

7

Arkitekt MAA Kasper Guldager Jensen Arkitekt MAA Morten Dam Feddersen

Priskomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere, såfremt der i priskomiteen er enighed herom. Priskomiteens betænkning vil ikke indeholde separat kritik af alle forslagene.


10. Bedømmelseskriterier Vi søger skønheden i din besvarelse. Din evne til at koble samfundets udfordringer med arkitekturens virkemidler. De afleverede besvarelser vil blive bedømt på:

tektforeningens hjemmeside www.arkitektforeningen.dk. 13. Udstilling af forslag

• Visionens tyngde i forhold til samfundsudfor-

Samtlige forslag vil blive udstillet på www.arkitektforeningen.dk, når konkurrencen er afgjort.

• Besvarelsens evne til at indskrive sig i sam-

Det vindende forslag og eventuelle rosende omtaler udstilles desuden i Arkitektforeningen.

• Besvarelsens evne til at arbejde arkitektonisk

14. Rettigheder

Jf. konkurrenceprogrammets krav og ønsker.

Ejendomsretten til det præmierede forslag tilhører konkurrenceudskriveren.

11. Præmiering

Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.

Det vindende forslag tildeles en pris på DKK 75.000. Hertil kan priskomiteen vælge at give rosende omtaler.

Konkurrenceudskriveren, Arkitektforeningen og tredjepart har ret til at publicere de indkomne forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier.

12. Offentliggørelse af resultat

Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne blive oplyst.

dringen

fundsdebatten

rumligt med emnet

Resultatet foreligger medio maj 2024, hvor vinder og eventuelle rosende omtaler underrettes personligt. Resultatet offentliggøres på et arrangement i foråret 2024. Prisen overrækkes af dommerkomiteens formand, og vinderen får mulighed for at præsentere sit projekt og/eller deltage i en paneldebat.

16. Programmets godkendelse Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af priskomiteens medlemmer og konkurrencen gennemføres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler af den 1. juni 2007.

Resultatet vil herefter blive offentliggjort på Arki-

8Hvad er Udsyn? Udsyn er en årlig prisopgave, som udskrives af Arkitektforeningen. Hvert år efterlyser vi bud på, hvordan arkitektfaget kan bidrage til en udvikling mod en absolut bæredygtig fremtid. Denne gang er opgaven udarbejdet af gruppe-aja ved Alberte Hyttel Reddersen, Julie Lecuelle og Amalie Holm i samarbejde med Arkitektforeningens direktør Lars Autrup. Det vindende forslag tildeles en pris på 75.000 kr. Derudover kan priskomiteen vælge at give rosende omtaler. Hvem kan være med? Med Udsyn 2024 inviterer Arkitektforeningen MAA’ere og stud.arch MAA’ere til at byde ind, men du kan også deltage, selv om du kommer med en anden faglig baggrund – det kræver blot, at du allierer dig med en arkitekt MAA eller stud.arch. MAA. Konkurrencen er udskrevet den 13. december 2023, og der er deadline den 19. februar 2024 kl. 12.00.

Illustrationer: gruppe-aja og Katrine Rasmussen. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Arkitektforeningen. København, december 2023.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.