Katalog časopisov 2022/23

Page 1


u časopisov s našou ponuko li vi lo os s Vá e radi by sm 023. ému roku 2022/2 íh a iných k novému školsk g časopisov, kn ló ta ka o nt te s e Vá Pripravili sme pr ikácií. bl pu h ýc av ím zauj me je určená v, ktorú ponúka so pi so ča a in up ého veku až po Naša cieľová sk v od predškolsk to en ud št a ti pre všetky de stredoškolákov. s objednávaním služby spojené é dn ho vý m Vá Ponúkame nej spoločnosti. v našej distribuč

BONUSY PRE UČITE

ĽA:

atení časopisov objednaní a zapl i pr H) DP čísla z be ceny 10 ks z jedného Provízia 22 % (z i objednávke od pr í at pl a ízi ov do 10. 7. 2022. Pr ne. ení časopisov časopisu mesač jednaní a zaplat ob i pr H) DP z ceny be z jedného čísla Provízia 20 % (z dnávke od 10 ks je ob i pr í at pl a ovízi po 11. 7. 2022. Pr ne. ač es m amko, su pi so ča „Slniečko, Fifík, Ad torých tituloch: ek ni i pr MA AR Časopisy ZD Bublina“ Včielka, Zornička, sledovne: poskytujeme na Časopisy zdarma ne – 1 kus ač es ždých 20 ks m ka za ko ieč Sln • ačne – 1 kus aní nad 10 ks mes 18 ks – 1 kus • Fifík pri objedn ička za každých rn Zo , ka iel Vč , mesačne – 1 kus • Adamko jednaní nad 10 ks ob i pr ft ha sc nd • Freu ačne – 1 kus ých 10 kusov mes žd ka na a in bl Bu • lajte výhradne Objednávky posie su: re ad na rárenská 12091 kt Ele o., r. ARES spol. s a 831 04 Bratislav

Praktický darček pre

každú pani učiteľku Pre všetkých predplat iteľov, ktorí splnia podmienky pridelenia provízie platí, že budú zaradení do „Veľkej pre dplatiteľskej súťaže o 30 x 35 €“.

BONUSY PRE DETI: Zvýhodnená cena urč

ená pre predplatiteľov amo do školy

Doručenie zdarma pri

Samozrejmosťou zo stávajú služby pre be zproblémové a finančne nezaťažu júce objednanie: Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom našom ponu Nepotrebujete na ňu kovom liste. známku – poštovné hra díme my – ARES, spol. Bezplatné telefónne s r.o. číslo 0800 14 19 11, na ktorom Vám vždy ochotne radi odpovie me na všetky Vaše otá zky. Poštovné a balné poča s celého školského rok a ZDARMA PRE VÁ

Následkom post covido vej situácie a prebieha júceho konfliktu na Ukrajine sa K momentálne celý svet potýka s prudko sa zvyšujúci mi cenami. Tento fakt vyd avateľov prinútil pristúpiť k zvý šeniu cien časopisov, prípadne u niektorých to viedlo až k zániku niektorých časopisov. Uvedomujeme si, že ter az sú finančné možno sti mnohých rodín dosť obmedzené a výdavky na začiatku školského roka sú pre rodičov veľ mi vysoké. Ponúkame Vám možnosť zaplatiť za časopisy po lročne. Môžete teda prv ý uhradiť do konca nov embra a druhý stačí uhr polrok ad koncom februára. Pro vízia vo výške 20 % sam iť až ozrejme zostane pre Vás nezme nená. Veríme, že tradícia číta nia zaujímavých časopi sov ostane zachovaná aj v tomto neľahkom obd obí a spríjemní Vám aj mla dým čitateľom výukový čas.

ICKÝ DA AKT RČ PR E

pedagógovia Vážení učitelia, a, a vychovávateli

casopisy@ares.sk, ares@ares.sk

Bezplatné tel. číslo: 0800 14 19 11

S


Zoznam výhercov v predplatiteľskej súťaži v školskom roku 2020/2021 30 x 35 € Názov školy

Meno učiteľa

Ulica

Mesto

ZŠ s MŠ

Mgr. Balážová Michaela

Tajovského 2

Badín

ZŠ s MŠ

Mgr. Môciková Alena

č. 121

Diviaky nad Nitricou

Mgr. Oravkinová Andrea

Školská 604/17

Heľpa

Draškovičová Ružena

Belehradská 21

Košice

Kočíková Zuzana

Park Angelinum 8

Košice

PaedDr. Hromcová Ivana

Ulica Mieru 1235

Bytča

TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI

Kutálová Jana

Vajanského 2

Skalica

Smolková Henrieta

Haniska 290

Haniska

Kalajová Adela

Školská 266

Kvetoslavov

ZŠ s MŠ

Mgr. Kotyrová Silvia

Podzávoz 2739

Čadca

ZŠ P. Škrabaka

Ing. Studeničová Mária

M. Hattalu 2151

Dolný Kubín

Smolková Hana

Halastava 1422

Gbely

Mgr. Buliková Ľubica

Partizánska 6

Bánovce n/Bebravou

ZŠ M. Mravca

Tomašcová Anna

Raková 950

Raková

ZŠ s MŠ

Mgr. Kujovská Jana

č. 407

Smolinské

PREDPLATNÉ

Vaňová Anikó

Školská 163/5

Andovce

NEXTECH komplet

30 €

Liptovský Hrádok

NEXTECH print

28 €

NEXTECH digital

20 €

NEXTECH PDF

15 €

NEXTECH tablet

12 €

NEXTECH web

12 €

Žišková Katarína Mgr.

Hradná 335

Omastová Magdaléna

Rudník 2

Rudník

Bušiková Lucia

Limbová 30

Žilina

Belobradová Mária

Pohraničná 11

Komárno

Klongová Majka

č. 275

Rudno n/Hronom

Bc. Adámiková Iveta

Školská 292/7

Bojnice

Krúpová Dagmar

Kpt. Nálepku 878

Pohorelá

MŠ - Óvoda

Gallová Monika

Cyrilometodská 42

Nové Zámky

Obchodná akadmémia

Ing. Sporná Vera

Nám. Hrdinov 7

Šurany

SOŠ Pruské

Bartek Stanislav

č. 294

Pruské

SPŠE

Koštial Róbert

Hálova 16

Bratislava

Gymnázium I. Madacha VJM Haluska Viola

Slnečná 2

Šamorín

Gymnázium

Dr. Kissová Vajarská Ľubica

Ul. 1. Mája 8

Malacky

Gymnázium

Fabian Peter

I. Horvátha 14

Bratislava

Print

Web

Tablet

PDF

SUMA

OBJEDNÁVKY PREDPLATNÉHO posielajte na adresu: ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bra slava alebo na e-mailovú adresu ares@ares.sk, alebo volajte na telefónne číslo 0800 141 911, +421/2/43 41 46 64, faxom na číslo +421/2/48 20 45 28.


Milé pani učiteľky, učitelia, rodičia, aj tento rok k vám prichádzame s časopisom Slniečko – jediným literárno-umeleckým časopisom pre deti. Slniečko vás bezpečne prevedie svetom hodnotnej slovenskej literatúry pre deti s jedinečnými ilustráciami.

Tešiť sa môžete na nové seriály, veselé rozprávky, básničky, zábavné hry a jedinečný KOMIKS!

Čo prinesie 77. ročník Slniečka? • overenú kvalitu a umeleckú tradíciu od roku 1927 • moderný grafický dizajn • texty našich najlepších autorov od klasikov až po mladé talenty Vyučovanie môže byť zábavnejšie a kreatívnejšie vďaka rubrikám

prírodoveda, ekológia

vlastiveda z pera našich spisovateľov

aktuálne témy a motivačné otázky

humoristický pravopis

Zo všetkých tried, ktoré si do 10. 10. 2022 objednajú Slniečko na šk. rok 2022/2023, vyžrebujeme dve triedy z rôznych škôl, ktoré získajú od redakcie kolekciu piatich pekných kníh a predplatné Slniečka pre žiakov i pani učiteľku či učiteľa na celý nasledujúci školský rok. Pani učiteľka či pán učiteľ, ktorý odoberie nad 20 ks Slniečka, dostane jeden výtlačok zadarmo.

Tradične na vás čakajú knižné novinky pre deti, doplňovačky a súťaže o pekné knihy, tričká a bicykel na konci školského roka.

Slniečko vychádza každý mesiac o krem júla a a ugusta v Literárn om inform ačnom centre. C ena jedné ho výtlačku je 1.50,- €

podporMe deti v rozvíjaní fantázie a tvorivého Myslenia s časopisoM slniečko!


ČASOPIS PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Fiiffíík k je mesačník k, vychád k prvému za dňu k Spolu vyjd aždého mesiaca. e 10 čísel vráta Letného m ne ag prázdniny azínu na mesiac jú na s dvojnáso bným rozs celé ahom. Ročné pre dplatné Cena jed ného čís la: 1,5 Letný ma gazín: 2,5 5 € 0€ (Stánkov

16,45 €

á cena Letný mag časopisu 2 €, azín 4,50 €)

Predplati teľ ušetr í 6,05 €

VYCHÁDZA UŽ 32. ROK NA 32 STRANÁCH

Čo sme ešte pripravili pre našich čitateľov? Súťaže pre jednotlivcov a celé triedy Odmeny pre deti za správne odpovede – Lego, hodinky, hry, plyšiačiky, knihy, športové potreby K predplatnému dostane každý predplatiteľ podľa plánu knihy z edície Moja malá kniha.

ŠkolskÝ rok 2022/2023

Čo sme pre Vás vymysleli? Obálka (plagáty, rodokmeň, rozvrh hodín, hry) Vnútro (čítanie podľa učebných osnov, poézia, zvieratkovo, pomôcky na etiku, vlastivedu, slovenský jazyk, environmentálnu výchovu) Fifíkove noviny (povesti, slovné hračky, trochu angličtiny, krížovka, zábava, Sudoku, osemsmerovka, vystrihovačka na kartónovom papieri)

Darček prúeprdedepltiatitelia

stan K časopisu do knihy z edície O RM ZADA čase, a v tom istom Moja malá knih predaji. ako sa objaví v

Odmeny pre učiteľov Každý učiteľ, ktorý objedná Fifík pre svoju školu alebo eb bo triedu, môže vyhrať takéto ceny: • 4 x tablet – po jednom m pre východné, stredné, é é, západné Slovensko a Bratislavu • 5 x odmena 100 eur • 10 x balíček kníh z vydavateľstva AlleGro podľa vlastného výberu Pedagóg, ktorý pre školu objedná viac ako 10 kusov z každého čísla časopisu Fifík mesačne počas celého školského roka, dostane každý mesiac 1 Fifík ZADARMO. SLEDUJTE NÁS: FACEBOOK časopis Fifík

Knihy, ktoré doteraz vyšli, si môžete objednať na www.vydavatelstvoallegro.sk.


Časopisy, ktoré majú

rady svojich čitateľov

Zvonček vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, Maxík aj Enviráčik zo ŠVP pre 2. až 4. ročník ZŠ. Všetky tri uverejňujú rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, environmentálnej výchovy. Okrem textov na čítanie obsahujú mnoho kreatívnych zábavných úloh a množstvo súťaží Zvonček, Maxík, Enviráčik.

Objednajte a získajte darčeky

MAĽOVANKU s hádankami dostane každý predplatiteľ! Predplatitelia Maxíka a Zvončeka dostanú maľovanku Športové hádanky, predplatitelia Enviráčika maľovanku Na dvore. Teda ak si objednáte napr. 23 ks Zvončeka, Maxíka alebo Enviráčika mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 časopisov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom! VO VIACERÝCH ČÍSLACH každý predplatiteľ nájde pribalený darček. KNIHU dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 15 ks mesačne ktoréhokoľvek z našich troch časopisov – ako naše malé symbolické poďakovanie

za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 15 ks pošleme jednu knihu. KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Zvončeka, Maxíka alebo Enviráčika dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú časopisy do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2023. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme desiatky výhercov!

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou SMS alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov.

Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

Predplatné na školský rok 2022/23: Predplatné za Zvonček na šk. rok (10 čísel) je 9,50 €. Predplatné za Zvonček + letný magazín (11 čísel) je 11,00 €. Predplatné za Maxíka na šk. rok (10 čísel) je 14,50 €. Predplatné za Maxíka + letný magazín (11 čísel) je 16,00 €. Predplatné za Enviráčika na šk. rok (10 čísel) je 14,50 €. Predplatné za Enviráčika + letný magazín (11 čísel) je 16,00 €. Letný magazín vyjde 5. júna.

Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

Teší sa na vás redakcia časopisov Zvonček, Maxík, Enviráčik daxe@daxe.sk, 0905 254 369 | www.daxe.sk

DAXE Maxík Zvonček Enviráčik |

@daxe_maxik_zvoncek_enviracik

Časopisy Maxík, Zvonček, Enviráčik sú tu pre vás a vďaka vám!!!


lý, m Vese k údry b rý a m a do šetky arát deti pre v AŽ

36 STRÁN

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti

IBA 11,50 €

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel.

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, mnohí z Vás si už nevedia predstaviť vyučovanie bez časopisu Vrabček. Spestruje a obohacuje všetky vyučovacie hodiny a hravým spôsobom dopĺňa učebnice a iné vyučovacie pomôcky. Ďakujeme za dlhoročnú priazeň a spoluprácu a veríme, že Vrabček bude Vašich žiačikov sprevádzať aj v novom školskom roku. Každý mesiac im prinesie veľa radosti, zábavy a poučenia a bude rozvíjať ich tvorivosť a fantáziu. Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Váš kamarát Vrabček.

NEVÁHAJTE Pridajte sa k spokojným čitateľom časopisu Vrabček a objednajte časopis Vrabček za zvýhodnenú cenu pre predplatiteľov iba 1,15 € za 1 výtlačok.

PREKVAPENIE z redakcie časopisu KAŽDÝ PREDPLATITEĽ dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček

MAĽOVANKY S ROZPRÁVKAMI Všetkých potešia krásne maľovanky veselé rozprávočky od Jany Belašičovej úlohy na rozvoj čítania s porozumením

• • •

www.casopisvrabcek.sk

www.casopisvrabcek.sk


7

ou je S teb ň kr aj ší de

ka ždý

e

oj Si m

je S teb ou kra jší deň kaž dý

Včielka, Adamko a Zornička

e Si moj

sú traja kamaráti, ktorí deti učia a zabávajú už mnoho rokov. Časopis pre najmenších je Včielka, ktorá učí škôlkarov držať ceruzku a sprevádza ich až po prvú triedu. Keď už zavolá škola, vezme ich za rúčku Adamko. Od tretieho ročníka školákov zabáva Zornička.

krásny Mášúsmev neho

Krás tína n Vale

sny Máš krá mev

ús

sneho

Ľú bi

Krá tína Valen

Ľú bim

= TY+JA

je

Si mo

oje

Si m

astie

šť slím na

My

Ďa ku

Ťa

Ďa ku je

JA= T Y+ Myslím

na

T EBA Si tá

NAJ

m Ťa

je m !

n

Si te

m! Si tá

NAJ

NAJ

Si ten

NAJ

TEBA

šťastie

PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

Od 5 do 8 rokov

Kamarát veľkých škôlkarov aj malých školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky či pomáhať rodičom a kamarátom. Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným časopisom pre deti doma. facebook.com/casopisAdamko

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 14,60 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK alebo PLAGÁT alebo VYSTRIHOVAČKA

OD ŠKÔLKARA PO PRVÝ STUPEŇ PRE NAJMENŠÍCH

PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV

Od 2 do 6 rokov

L

7 Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 15,95 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK

Prioritou časopisu Včielka je podporovanie detskej fantázie, tvorivosti a nadobúdanie kognitívnych funkcií nenásilnou formou. Je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Nájdete v nej mnoho básničiek, úloh, hlavolamov, ako aj rozprávky. Obľúbenými K VEĽKEJ rubrikami sú Malé cviky pre jazyky, OBJEDNÁVKE Rátankovo, Písmenkovo, Luskáčik, Zvládneš to aj bez mamy a iné. Včielka je tvorená tak, aby s ňou ľahko V HODNOTE pracoval jednotlivec, ale aj kolektív.

DARČEK 24,50 €!*

* Objednajte si minimálne 18 ks ročného predplatného Včielky, Adamka alebo Zorničky a automaticky získate nielen ďalšie ROČNÉ PREDPLATNÉ PRE PEDAGÓGA ZADARMO (v hodnote 14,60 € / 15,95 €), ale potešíme vás aj REVITALIZUJÚCIM ŠAMPÓNOM PROTI PADANIU VLASOV Dr.C.Tuna od Farmasi (v hodnote 9,90 €).

Od 8 do 11 rokov

Časopis s neuveriteľnou 175-ročnou tradíciou, ktorý ani dnes nestráca na svojej popularite, oslovuje najmä deti mladšieho školského veku. Využívajú ho v učebnom procese, rovnako sa deti so Zorničkou zabavia aj doma či v školských kluboch. Nájdu si v nich obľúbené rubriky Deti ako ja, Frajeri v prírode, Dobrodružné súradnice, mnoho úloh a rébusov. Je pripravovaná v súlade so školskými osnovami.

www.mamaaja.sk

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 14,60 € Počet strán: 36 + VYSTRIHOVAČKA alebo PLAGÁT

Dr. C. Tuna Regeneračný šampón na rast vlasov s cesnakom a capixylom 500 ml od Farmasi

Výťažky z cesnaku stimulujú rast, rýchlosť rastu a výživu vlasov. Komplex Capixyl TM priaznivo pôsobí na zníženie alebo obmedzenie vypadávania vlasov, posilňuje a podporuje ich rast a prispieva k čistej a zdravej pokožke hlavy. Šampón je dermatologicky testovaný, neobsahuje parabény, farbivá ani silikón. Viac na www.farmasi.sk


Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík!

Objednávka Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2022/2023 s cenou 1,90 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 17,50 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla.

´ 33. ročník na školský rok 2022/2023 – 10 čísel x 32 strán » Aktivity na celý rok – každý mesiac zaujímavá TÉMA, spestrenie

bežného dňa v rodine, námety na sviatočné dni po celý rok » Písmenková polievka – príbehy a básne pre radosť z čítania » Komiksy – pre zábavu i poučenie » Vždy štvorstranové prekvapenie v strede časopisu

Meno: _____________________________________________________________ Názov školy: _____________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________________ PSČ a obec: _____________________________________________________________

Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11

Rozvíjanie rozmanitých zručností detí kreativita, rozvojové vzdelávanie, zapájanie sa do života v komunite

Pracovné listy v časopise: RIKA V HÁDANKOVE matematika, slovenčina a prvouka prostredníctvom logických úloh VESELÍ DUCHOM rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY hra s písmenami, rozvíjanie motoriky a logiky pre predškolákov a prvákov

Dňa: _____________

Pečiatka a podpis: _________________________________________

Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s r.o. Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava

S Rebríkom na webe Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením 10 x ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk » 3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka » Metodika – každý mesiac námet, ako využiť dané číslo Rebríka pri vyučovaní, v rodine či na stretku. »

Cena: 1,90 EUR/ks Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 17,50 EUR

Iné kontakty: ROZVÍJAME ČÍTANIE S POROZUM ENÍM!

E-mail: casopisy@ares.sk

( Tel.: (+421)02/48204511 Objavujte svet s priateľmi – zabezpečte svojim žiakom Rebrík!


DETSKÝ ČASOPIS PLNÝ DOBRÝCH VECÍ

Bublina sa snaží deťom prinášať aktuálne témy, obsahuje množstvo zaujímavých rubrík, cvičení a aktivít. Je to napríklad ekológia, veda, pokusy, hudba, cestopis, história, šport, ale nájdu sa aj zaujímavé príbehy na čítanie, či veselé a poučné komiksy o kamarátstve a vynaliezavosti. Pracujeme výhradne s pôvodnými textami od súčasných slovenských autorov, odborníkov na danú oblasť, ktorí vedia o problematike vytvoriť pútavý obsah pre detského čitateľa. V neposlednej rade dbáme na vizuálnu stránku nášho časopisu. Pracujeme s mnohými mladými ilustrátormi, vďaka ktorým je Bublina pestrá a zábavná. Snažíme sa vyhýbať zbytočnému

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia,

„reklamnému smogu“, inzerciu využívame minimálne a vždy musí byť zmysluplná

predstavujeme Vám časopis Bublina plný dobrých vecí! Vychádza pravidelne

a kreatívna. Každé číslo sa zaoberá jednou témou (pričom sú rubriky zachované).

štyrikrát do roka. V septembri, decembri, marci a júni. Má 48 strán a každé číslo obsahuje vystrihovačku a súťaže o krásne knižky. Časopis Bublina je tvorený s láskou a dobrým vkusom. Od roku 2018 je podporovaný Fondom na podporu umenia, dostal sa do užšieho výberu na Národnú cenu za dizajn 2018. Veríme, že tento

Témy na školský rok 2022/2023: číslo 22 - Farby číslo 23 - Čas číslo 24 - prekvapenie číslo 25 - prekvapenie

časopis dokáže byť skvelým doplnkom k vyučovaniu. É AT N OST A L S Í Č

september 1/2022 december 2/2022 marec 3/2023 jún 4/2023

Vyskúšajte ma, som super!

Návody, blogy, vlogy články na stiahnutie, doplnky k učeniu, nájdete www.bublinatovie.sk

Za každých desať školských ročných predplatných časopisu Bublina*, ktoré objednáte pre svoju školu, Vám darujeme

JEDNO PREDPLATNÉ PRE UČITEĽA ZDARMA! (*platí do konca septembra)

Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, Bratislava 83104 E-mail: casopisy@ares.sk Telefón: (+421)02/48204511 alebo bezplatná linka: 0800 14 19 11

BUBLI NA ROČNÉ PREDP L AT N

14€ (po

né štov

É

v cen

e)

O B SA H UJE PRESV E C O VA CIE STRAN Y! KO M I K S Y, PRÍBE HY A AKT IVITY !


NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

9,10 €

7,30 € Zoznámte sa s malou Leou. V škôlke má kamaráta Vilka, lenže keď prišiel ten nebezpečný vírus, zatvorili ju a nemá sa s kým hrať. Lea má šťastie, lebo do rodiny pribudol malinký braček. Kým však vyrastie, musí sa zabaviť sama. Lea má dobré srdiečko. Rada vymýšľa a keď sa jej niečo nepodarí, snaží sa to napraviť.

9,40 €

7,50 € V kozme zažije Malý kozmonaut mnoho zaujímavých, ale i nebezpečných dobrodružstiev. Vyberie sa na cestu k Slnku, dostane žltú chorobu, ohrozí ho obrovský asteroid a dokonca stretne aj Malú kozmonautku.

Dvojjazyčné knihy

9,40 €

7,50 € Zoznám sa so ženíchom bocianom, opicou, čo sa chcela podobať na človeka, vlkom vegetariánom, slimákom cestovateľom, zábudlivým slonom či záhadným psíčaťom. Vtipné i neuveriteľné príbehy týchto i ďalších zvieratiek na teba čakajú v nádhernej básničkovej knižke od Ľubomíra Feldeka.

9,90 €

8,90 €

7,10 € Dospeláci používajú spojenie V jednote je sila. Chcú tým povedať, že občas potrebujeme pomoc iných, aby sme dosiahli svoj cieľ. Ako dopadne pomoc, sa dočítate v príbehu Ejha, lopta!

12,10 €

9,70 € Nečakaný výpadok internetu zmení od základov život na jednej ulici. Vďaka štipke odvahy a zvedavosti k sebe susedia nájdu cestu a začnú po nej kráčať spolu. Toto je príbeh o spolunažívaní a ľudských vzťahoch. Je to príbeh o nás všetkých.

www.perfekt.sk

7,90 € Niekto by povedal: typické dvojčatá. Stále sa hádajú, ale keď ide do tuhého, dýchali by jeden za druhého. Iné to nie je ani s Jankom a Jankou. Vadia sa pred bilboardom, kým rozprávková žaba z plagátu nevystrčí jazyk a prehltne ich. Ocitnú sa v krajine fantázie, zažijú veľa neuveriteľných situácií nielen na zasmiatie, ale aj na zamyslenie. Užívajú si svet, v ktorom sa ocitli... Ale len do okamihu, keď zatúžia vrátiť sa domov.


PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA odborno-metodický časopis

Knižné väzby Predškolská výchova

Publikácie s hrami

užitočný pre rodičov a učiteľov, pre jasle, materské centrá a materské školy s praktickými námetmi k práci s deťmi do 6 rokov jednotlivé príspevky v časopise sú spracované v súlade s aktuálnym štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Časopis objednáte: ARES spol. s r.o. Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava www.ares.sk e-mail: casopisy@ares.sk bezplatné tel. číslo: 0800 141 911

Edukatívne pracáčiky PV

2,5 - 4 roky

Objednávky: ARES spol. s r.o.;

4 - 5,5 rokov

bezplatné tel. číslo: 0800 141 911 www.ares.sk; e-mail: casopisy@ares.sk


INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

JANUARY 2022

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 – 1 3 LE T / LE V E L A0 – A1

FEBRUARY 2022

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 – 1 3 LE T / LE V E L A0 – A1

APRIL 2022

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 – 1 3 LE T / LE V E L A0 – A1

MARCH 2022

MAY 2022

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 – 1 3 LE T / LE V E L A0 – A1

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

INTO YOUR ENGLISH

Máme pre vás značkovú kozmetiku!

INTO YOUR ENGLISH Outstanding

Outstanding

Outstanding

CLIL resource

Outdoor Sports Blackpink Flowers for Mothers

HEALING NATURE

Partner for 2021/22

Nahrávky článků a

Partner for 2021/22

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Nahrávky článků a

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Poznaj

CLIL resource

CLIL resource

I hate Easter! Meet the Farmer Modern China

UPCYCLE & RECYCLE

Return to Hogwarts

HARRY POTTER

Partner for 2021/22

Nahrávky článků a

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, máme pre Vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY SO ZNAČKOVOU KOZMETIKOU – pre každého, kto získa aspoň 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT! Súčasne Vám aj touto cestou ďakujeme za doterajšiu spoluprácu!

Asthma Languages St. Valentine

Video GAMES

Amphibians Numbers Winter Sports

Partner for 2021/22

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Nahrávky článků a

Partner for 2021/22

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Nahrávky článků a

– anglický mesačník pre žiakov 3. až 7. tried ZŠ.

Jump obsahuje krátke štruktúrované texty na úrovni A0 až A1 a cielene vedie žiakov do diskusie v angličtine. Vychádza mesačne v októbri až júni, vždy po 20 stranách. SOCIETY

worksheet at www.gradus.cz

UPGRADE! Make your own4 game!

LEVEL

audio and

You can build your own games in the Roblox game studio. How to do it: 1. Choose a template5. a. Change the colour or size, move it left, right, up, down, or rotate it. b. Anchor7 the part, so it can’t move.

C cylinder

6. Publish11 the game, so others can play, too. Are you interested in building games? You can watch videos on YouTube or join12 the online Roblox university! Log in here: www.roblox.com/games/176201574/ROBLOX-University

D wedge

Go to:

DID YOU KNOW?

Parkour

24% of 10-12-year-old children play Roblox in Britain. The programming language is called Lua.

There are lots of games on Roblox. Do you know any of them?

In parkour games, you run and jump through a city and you need to find a way out. It can also be at a shopping centre or McDonald’s. One of the best parkour games from 2021 is Tower of Hell.

RPGs (Role-play games)

MATCH

LANGUAGE NOTE

Read the text and match A and B. A B

Tycoons

1.

Jump prináša zábavnou a prehľadnou formou odpovede na aktuálne otázky.

2.

Jump môžu žiaci nielen čítať, ale aj počúvať, pretože je nahovorený rodenými hovorcami. Nahrávky k článkom si môžete stiahnuť a pracovné listy zdarma na www.gradus.cz/jump-materials/.

3.

S Jumpy budú deti čoskoro vedieť anglicky a budú sa tešiť na každú ďalšiu hodinu angličtiny!

A tycoon is a rich business person. In Tycoon games, you are a business person and you build your home, a restaurant, a hospital or even the whole world, for example in Tiny Town tycoon.

a. through a city

2. change

b. after pets

3. jump

c. a block d. the colour

5. run

e. your home

6. build

f. the game

1

* currency – the money system, eg euros, dollars, crowns, etc ** catalog (Am. E.) – catalogue (Br. E.)

VOCABULARY

1. add

4. look

AS

K

In role-play games, you play a role. For example, in Adopt Me, you are a parent or a child. You collect pets and look after3 them.

T

the catalog** (Avatar shop).

Ako si

B sphere

c. Switch off CanCollide command8, so you can walk or run through parts. 3. Add more things, eg a tree. 4. Use Kill Block, so you die when you touch9 the part. 5. Run10 the game to check how it works. Then you can start playing!

You can play Roblox games on your mobile, computer,

Prečo

A block

2. Add6 a part (blockA, sphereB, cylinderC, wedgeD).

Roblox is a gaming platform with simple graphics where you can play and make games. You don’t need special hardware or an expensive1 computer.

tablet or console, like Xbox. It’s free to play. But you can buy things like clothes, bags, or tools2 with the Roblox currency* called Robux from

PICTURE VOCABULARY

CATS – PETS

Carpenter Mars Roblox

CLIL resource

Outstanding

Outstanding

CLIL resource

expensive [ɪkˈspensɪv] – drahý tool [tuːl] – nástroj 3 to look after [lʊk ˈɑːftə] – starat se o 4 own [əʊn] – vlastní 5 template [ˈtempleɪt] – šablona 6 to add [æd] – přidat 7 to anchor [ˈæŋkə] – ukotvit 8 command [kəˈmɑːnd] – příkaz 9 to touch [tʌtʃ] – dotknout se 10 run [rʌn] – spustit 11 to publish [ˈpʌblɪʃ] – publikovat, zveřejnit 12 to join [dʒɔɪn] – přidat se 1 2

SOLUTIONS ON PAGE 19

12 |

jump MARCH 2022

SOCIETY

| 13

KAMARÁT

4

1.90 € 2022 Cena marec – apríl

objednať? jú!

REBELI sa vraca

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

MAY 2021

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

JUNE 2021

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

NOVEMBER 2021

DECEMBER 2021

Predplatné na školský rok 2022/23 ... 12,60 EUR na www.distribuciacasopisov.sk/produkty/jazykove-casopisy/casopis-jump/

Zo zákulisia DC

01

94800

5 77258

Nové české stars

8

MÁNESKIN

INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

J-HOPE a JU

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

9

INTO YOUR ENGLISH

KOOK, TXT, JUNG NG WON

a MARVEL

INTO YOUR ENGLISH

9

BEN & MATEO

ORIE

Fešáci z EUPH

02

milujem!“ N: „Batmana ROB PATTINSO Ako je na tom po rozchode? SHAWN MENDES: ÁVALI tvoje idoly?! BOZK Kde všade sa Y CYRUS stars? Zverinec MILE U OTCOV tvoje ÚLOH ajú randí? Ako zvlád 1D: kto s kým

77258

0 5 9480

8

03

0 5 9480

8

9

19

0 5 9480

8

22. 2. 2022

JAEMIN

KJ-APA

NI-KI

BTS, ENHYPEN,

TOM & ZENDAY A:

„Byť zamilovaný

01

9

77258

10:39:29

9

8

02

9

77258

5 9480 0

8

03

9

77258

5 9480 0

9

77258

5 9480 0

HARRY STYLES:

HERO

:

MÁNESKIN

8

STRANGER THINGS

5 9480 0

BEN & MATEO

8

06

77258

1

5 9480 0

4

Čakanie je nové časti takmer na konci, (podľa všetkého) Netflix predstaví už v lete!

05

77258

je fuška!“

chce skúsiť nové veci! SQUID GAME: bude pokračovan temná a brutá ie? EUPHORIA lna! ARIANA GRANDE: zo spe- 2: váčky herečka! STRANGER THING v štvorke? HARR S: čo nás čaká POTTER: má už Y 20 rokov! UPÍRS KE DENNÍKY: čo robí najse hlavná trojka xi mu ? ARE ž svet YOU AFEAID OF a! THE DARK MILLI E BOBBY BROWN BILLIE EILISH

7x POSTER

8

04

8

MARCUS & MARTI NUS

martin & matú SHAW N MENDES š

jaehyun Kamarat 5-6.indd

30

Foto: TA-TP

seungmin

Pripravil: peter394

30. 12. 2021

9:37:11

Kamarat 5-6.indd

19

30. 12. 2021

8:24:18

07

12:24:04

07

1

9

77258

5 9480 0

8

12:58:56

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,90 € a celoročné predplatné je 11,40 €. 77258

0 5 9480

8

08

08

9

9

77258

0 5 9480

77258

5 9480 0

8

8

Partner for 2020/21

Nahrávky článků a

SIMA:

5 9480 0

„teraz budem chvíľu spieva ť.“

Kamarat 5-6.indd

25. 2. 2022

TXT

30. 12. 2021

Kamarat 7-8.indd 9

VACCINATION

HERO

77258

Kamarat 7-8.indd

Foto: Hrušo

COM

06

môjho života je top rituál

3

J-HOPE

ariana grande

YAEL

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

8

12:35:37

Partner for 2020/21

Nahrávky článků a

0 5 9480

22. 2. 2022

MELONS

meditácia

77258

12:32:59 12:32:59 2. 2022 2022 22. 2.22.

Partner for 2021/22

26-27

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Kamarat 7-8.indd

Nahrávky článků a

9

12:30:19

BIG ANIMALS

Mysteries of the internet

je zábavný dvojmesačník pre čitateľov od 10 do 15 rokov s novinkami zo sveta hudby a filmu, s článkami o hudobných a filmových idoloch teenagerov, s reálnymi príbehmi, zábavou a postermi.

9

22. 2. 2022

Partner for 2021/22

Spring Fashion

Bees and Honey

05

ES

SHAWN MEND

12:25:07

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Star Wars

22. 2. 2022

Nahrávky článků a

8

22-23

PRESENTS

HEALTHY

0 5 9480

20-21

ION

Smart Xmas

PETIT

What’s the Weather Like? Busking Robot Matylda Thanksgiving

77258

Kamarat 7-8.indd

New Spider-Man Weightlifting Sensitive Skin

9

Kamarat 7-8.indd

Let’s Dance

24-25 24-25 7-8.indd 7-8.indd Kamarat Kamarat

7x POSTER

04

12:47:21

77258

22. 2. 2022

9

30

CLIL resource

Outstanding

CLIL resource

jaehyun

Outstanding

CLIL resource

Kamarat 7-8.indd

Outstanding

CLIL resource

Outstanding

január – februá r 2022 Cena 1.90 €

09

09

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

9

9

77258

0 5 9480

77258

5 9480 0

10

10

9

9

77258

8

8

0 5 9480

77258

5 9480 0

8

8

11

11

9

77258

5 9480 0

8


OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

V='(/ 9$& &<./ 86

= =5$Ë1 .ø Ë( 2' +5$9 +2 Ë 7$1,$

iny!

Osmijanko hľadá čítajúce školy a čítajúce rod

Milí pedagógovia, pozývame vás do Osmijankovej literárnej záhrady plnej literárnych hier. ijankom bude pre vás HRAčka! Kto sa chce HRAť, je hráč – hráčka, čítať s Osm Celoslovenská čitateľská súťaž spája v každom školskom roku rodiny a školy prostredníctvom ilustrovaného súťažného zošita s ponukou zmysluplných aktivít medzipredmetového charakteru, aby bolo deťom s knihou dobre. Osmijanko trénuje rozum a cit detí, dáva priestor pre výpoveď každého žiaka, rešpektujúc jeho individualitu. Okrem ôsmich súťažných kapsičiek v ňom nájdete aj bonus pre dospelákov a novú Osmijankovu literárnu mapu, ktorá vás zavedie do sveta kvalitnej detskej literatúry a pomôže v orientácii na knižnom trhu. Každoročne sa presviedčame, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov a knihovníkov, ktorí nechodia len po vyšliapaných chodníčkoch Osmijankovej literárnej záhrady, ale objavujú jej tajomné zákutia, kde rastú skalničky, trvalky a vzácne knihokvety. V novom školskom roku 2022/2023 vyhlásime už 19. ročník súťaže.

Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

• Každý z nás občas utrpí stratu alebo sa musí niečoho vzdať. Ako pomenovať a spracovať negatívne emócie, na ktoré máme všetci právo? • Čo znamená dať niekomu sľub a aká je cesta k jeho splneniu? • Ako sa cíti človek, keď je iný? • Všetci potrebujeme domov – miesto, kde sa cítime príjemne a v bezpečí, kam sa radi vraciame nielen kvôli veciam, ktoré ho vytvárajú, ale aj kvôli rodine a priateľom. Ako sa cítia ľudia i zvieratká, ktorí svoj domov stratia a ako im vieme pomôcť? • Máme svoje túžby a sny. Ako ich uskutočniť? Spolu s deťmi, pedagógmi a rodičmi hľadáme odpovede na oveľa viac otázok prostredníctvom literárnych príbehov a nachádzame svoje príbehy a seba samého, pretože čítanie je spojené s každodenným životom.

Všetky potrebné informácie (pravidlá, propozície, termíny a pod.) nájdete v septembri 2022 na: www.osmijanko-ba.sk.

Workshopy, inscenované čítania, tvorivé dielne, bábkové predstavenia, dramatizácie.

Tešíme sa na stretnutia v Osmijankov ej literárnej záhrade.

Už 19 rokov čítame s Osmijankom – pridajte sa

aj vy!

Ďakujeme! Za celý tvorivý tím vás pozdravuje Osmijanko a Mirka Biznárová

Z me s t a d ká o m iro esta š

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Hlavný partner projektu

vá Nezisko ia ác organiz KO N OSMIJA je u organiz ktivity acie a vzdeláv ch krajoch ký vo všet enska. Slov

OSMIJANKO,

n. o.

V prípade záujmu o program, vyplňte prihlasovací formulár na webe alebo nás kontaktujte: osmijanko.ba@gmail.com/0903 352 468 Ponuku programov nájdete na www.osmijanko-ba.sk.

ta, my p o ces

nej pô

m jde

e vám r a d i ô j d em e, aj k d

...

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Hlavný partner projektu

OSMIJANKO,

n. o.


Otvorte vašu školu pre všetkých! Poďme spolu otvoriť brány Vašej školy žiakom a študentom i učiteľom s telesným znevýhodnením.

Prekonajme bariéry!

Sprístupnime vzdelávanie pre všetkých.

ARES, spol. s r. o. dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér už viac ako 25 rokov.

Ponúkame Vám: ✔ ✔ ✔ ✔

Bezplatnú konzultáciu, zameranie a návrh riešenia Jednoduché a optimálne riešenia na mieru Kvalitné produkty overené medzinárodnými certifikátmi Skúsený a erudovaný tím

riešenia pre všetky typy architektonických bariér

možnosť získať príspevok 95 % z ceny zariadenia

Bezplatný návrh a konzultácia u klienta

Záručný a pozáručný servis