ARES - Katalóg časopisov - 2021/2022

Page 1

na rok 2 2 0 2 / 2021 atné Bezpl číslo

14 19 0 0 8 0

11


Časopisy zdarma po skytujeme nasledovne : • Slniečko za každý ch 20 ks mesačne – 1 kus • Bridge, Gate a R eady podľa kľúča uve deného vo vnútri časopisu • Fifík pri objednaní nad 10 ks mesačne – 1 kus • Adamko, Včielka, Zornička za každých 18 ks – 1 kus • Freundschaft pri objednaní nad 10 ks me sačne – 1 kus • Bublina na každý ch 10 kusov mesačne – 1 kus Praktický darček pre každú pani učiteľku Pre všetkých predplat iteľov, ktorí splnia po dmienky pridelenia pro platí, že budú zarad vízie ení do „Veľkej predplat iteľskej súťaže o 30 x 35 €“.

pedagógovia Vážení učitelia, , žili. a vychovávatelia sme my všetci za

BONUSY PRE UČITE

ĽA:

pisov a zaplatení časo H) pri objednaní čísla časopisu DP z ho be né ny jed ce z (z ks Provízia 22 % jednávke od 10 ob i pr tí pla a ízi . Prov do 10. 7. 2021 ov mesačne. zaplatení časopis pri objednaní a časopisu H) la DP čís z ho be né ny ed ce z j návke od 10 ks Provízia 20 % (z jed ob i pr tí pla Provízia po 11. 7. 2021. , Bridge, Gate, mesačne. uloch: „Slniečko tit h ýc or kt nie na“ i MA pr , Zornička, Bubli Časopisy ZDAR Adamko, Včielka ík, Fif t, af ch ds Ready, Freun

lajte výhradne Objednávky posie su: re ad na rárenská 12091 kt Ele o., r. ARES spol. s a 831 04 Bratislav

BONUSY PRE DETI:

Zvýhodnená cena urč ená pre predplatiteľov Doručenie zdarma pri amo do školy

Samozrejmosťou zo stávajú služby pre bezproblémové a fina nčne nezaťažujúce objednanie:

Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom našom ponukovom liste. Ne potrebujete na ňu zná mku – poštovné hradíme my – ARES, spol. s r.o. Bezplatné telefónne číslo 0800 14 19 11, na ktorom Vám vždy ochotne radi odpo vieme na všetky Vaše otázky. Poštovné a balné po čas celého školského roka ZDARMA

ŠPECIÁLNY BONUS šk

olského roka

PRAKT IC K

najťažší, aký bím /2021 bol hádam 20 20 k ro ý sk o neľahkým obdo ol šk ch, ako sa s týmt ti v školách, ký et de vš še s Va ná a ka s Bola to skúš tu stále pre Vá e sm mu sopisov, to iek h aj napr zaujímavýc ča vyrovnáme, ale chovania čítania za itočné cii dí už ť ra by v t i a al ov naďalej prežiť aj aby sme pokrač hli mo y ab , zo všetkých síl ktoré sa snažili dinách. ho na sopisov k novému pri výučbe šou ponukou ča na s ili lov os o et s pr Radi by sme Vá ých 2021/2022. ku ro u ém sk ol a iných zaujímav šk časopisov, kníh g ló ta ka o nt te e Vás Pripravili sme pr . cií Vám vždy vyjsť iká publ ojní. Snažíme sa ok sp e ou ác pr yby, pracovali sm boli s našou Dúfame, že ste boli aj nejaké ch ak e, ať ov ejm ač zr kr mo po sa rety a olupráca bude čo najviac v úst ša vzájomná sp ní. Veríme, že na ne rá st od ich na ky deti och strán. určená pre všet k spokojnosti ob orú ponúkame je kt v, so pi so ča upina ákov. Naša cieľová sk až po stredoškol edškolského veku pr od v to v našej en ud a št é s objednávaním é služby spojen dn ho vý m Vá Ponúkame očnosti. distribučnej spol

Ý

RČEK PRE VÁ DA S

2021/2022: Vieme, že teraz sú fin ančné možnosti mnoh ých rodín dosť obmedzené a výdavky na začiatku školského roka sú pre rodičov veľmi vysoké ponúkame Vám možno , sť zaplatiť za časopisy polročne. Môžete ted polrok uhradiť do kon a prvý ca novembra a druhý stačí uhradiť až koncom februára. Provízia vo výške 20 % samozrejm e zostane pre Vás nez menená. casopisy@ares.sk, ar es@ares.sk

Bezplatné tel. číslo: 08

00 14 19 11


o bs a h

Zoznam výhercov v predplatiteľskej súťaži v školskom roku 2020/2021 30 x 35 € ZŠ

Dulinová Jana

Školská 339/2

Michaľany

Mgr. Gáliková Milota

Hrnčiarska 2119/1

Zvolen

Kurucová Gabriela

I.Bukovčana 1

Bratislava

PhDr. Laurová Denisa

Školská 192/8

Kamenec pod Vtáčnikom

Lukyová Katarína

č.700

Tekovská Breznica

Miháliková Ľubica

Malinovského 1160/31

Partizánske

ZŠ P.Dobšinského

Mitterpachová Renáta

Dobšinského 1744

Rimavská Sobota

Spojená škola

Masárová Katarína

Bratislavská 44

Malinovo

Nográdyová Katarína

Šrobárova 20

Prešov

ZŠ 1.-4. roč.

Papalová Monika

Hlavná 103/124

Kunerad

Petričková Tamara

Polianska 1

Košice

Puškášová Adriana

č.65

Odorín

Reindlová Ľubomíra

Školská 190

Kráľová pri Senci

ZŠ M.Lechkého

Sabolová Mária

Ul.J.Pavla II 1

Košice

Madajová Denisa

č.395

Chrenovec Brusno

ZŠ s MŠ

Mgr. Klobušická Tatiana

č.299

Veľká Hradná

Mgr. Vachulová Vladislava

Štúrova 18

Myjava

ZŠ s MŠ

Mgr. Michalková Ľubica

č.137

Dojč

ZŠ s MŠ A.F.Kollára

Boháčová Gabriela

Školska 86

Terchová

ZŠ s MŠ

Jurčová Eva

Starojánska 11/11

Liptovský Ján

Špec. MŠ

Dufalová Naďa

Opatovská cesta 101

Košice

Garajová Alžbeta

Záhumnie 26

Hronsek

Šramatá Lucia

č.61

Horné Štitáre

Jozefčeková Anna

Nábr.A.Stodolu 1888/81 Liptovský Mikuláš

Pôčiková Katarína

č.444

Pohranice

Gymnázium J. Chalupku Kudrnová Tatiana

Štúrova 13

Brezno

Inštitút cudzích jazykov Breisky Marta

Jiráskova 12

Bardejov

SSOŠ EDUCO

Mgr. Iskerková Daniela

Slanická osada 2178

Námestovo

SOŠ Drevárska

Mocnáková Zuzana

Pílska 7

Topoľčany

SOŠ OAS

Benková Bibiána

Lomonosovova 6

Trnava

6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29

Enviráčik, JUMP maxík, zvonček slniečko vrabček Včielka, adamko, zornička fifík dobré knihy na pomoc školákom bublina rebrík detské doplňovačky, hádajko svet detských kníh predškolská výchova osmijanko kamarát analfabeta negramotná


INTO YOUR ENGLISH

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

INTO YOUR ENGLISH

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

DECEMBER 2020

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

FEBRUARY 2021

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

MARCH 2021

APRIL 2021

Nový Environmentálny časopis pre deti

INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

Outstanding

Outstanding

CLIL resource

Outstanding

CLIL resource

CLIL resource Outstanding

CLIL resource

Valentine’s Day

Waffle Day Extreme Weather

Irish Animals

Scrabble Day

Spring Flowers

EMMA WATSON

Mountain Biker

NATIONAL PANDA DAY

AND HARRY POTTER Partner for 2020/21

Nahrávky článků a

rozhodli sme sa pripraviť pre Vašu prácu so žiakmi nový časopis so zameraním na environmentálnu výchovu, vytváranie vzťahu k prírode a zdravému životnému štýlu. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu v časti Environmentálna výchova a prináša prierezové témy a tematické okruhy. Enviráčik je doplnkovým čítaním vo vyučovacom procese, ale pomôže aj pri príprave rôznych projektov. Popri špecifickom obsahovom zameraní je žánrovo pestrý a možno ho využívať na mnohých vyučovacích hodinách – na čítaní, prírodovede, vlastivede, matematike, výtvarnej a etickej výchove. Obsahuje tematicky orientované príbehy na pokračovanie, básničky, hádanky, kreatívne zábavné úlohy a hlavolamy, zaujímavé články, maľovanku, doplňovačku, námety a mnoho súťaží. Všetko od vynikajúcich autorov. Enviráčik pripravil pre Vás a Vašich žiakov zaujímavé predplatiteľské akcie. Už teraz ho nájdete v novinových stánkoch, kde si ho môžete prelistovať. Určený je najmä žiakom I. stupňa ZŠ, ale určite zaujme všetkých vnímavých a citlivých čitateľov, ktorí majú radi prostredie, v ktorom žijú, prírodu a zdravý spôsob života.

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Nahrávky článků a

American Football

FERRIS WHEEL DAY

Partner for 2020/21

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Poznaj

Nahrávky článků a

LOVE CANDLES

OF

Partner for 2020/21

Jump obsahuje krátke štruktúrované texty na úrovni A0 až A1 a cielene vedie žiakov do diskusie v angličtine. Vychádza mesačne v októbri až júni, vždy po 20 stranách.

Prečo Jump prináša zábavnou a prehľadnou formou odpovede na aktuálne otázky.

TÚTO VEĽKÚ KNIHU DOSTANE KAŽDÝ PREDPLATITEĽ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Enviráčika mesačne, dostanete aj 23 kníh. Ak si objednáte napr. 5 Enviráčikov, dostanete 5 kníh. Už v septembri! OKREM TOHO aj v niektorých ďalších číslach každý predplatiteľ nájde pribalený malý darček.

2.

Jump môžu žiaci nielen čítať, ale aj počúvať, pretože je nahovorený rodenými hovorcami. Nahrávky k článkom si môžete stiahnuť a pracovné listy zdarma na www.gradus.cz/jump-materials/.

TÚTO KNIHU DOSTANE KAŽDÝ PEDAGÓG PEDAGÓG, ktorý objedná aspoň 10 Enviráčikov mesačne. Pri väčších objednávkach na každých 10 ks Enviráčika pošleme jednu knihu. OKREM TOHO každý pedagóg pri objednávke aspoň 10 kusov Enviráčika dostane od nás províziu 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je provízia až 21 percent.

3.

S Jumpy budú deti čoskoro vedieť anglicky a budú sa tešiť na každú ďalšiu hodinu angličtiny!

Enviráčik sa teší na Vás a Vašich žiakov.

Ako si

objednať? A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

Outstanding

Outstanding

CLIL resource

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

INTO YOUR ENGLISH

INTO YOUR ENGLISH

Outstanding

Predplatné: 10 eur

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

MAY 2020

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

JUNE 2020

A N G LI C K Ý Č A S O PI S PR O Ž Á K Y 9 - 1 3 LE T / LE V E L A0 - A1

SEPTEMBER + OCTOBER 2020

NOVEMBER 2020

Predplatné na školský rok 2021/22 ... 10,80 EUR na www.distribuciacasopisov.sk/produkty/jazykove-casopisy/casopis-jump/

INTO YOUR ENGLISH

Počas šk. roka vyjde 10 čísel.

Outstanding

CLIL resource

CLIL resource

Outstanding

CLIL resource

CLIL resource

Easter Traditions Doing Judo Greta Thunberg

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov.

Kedykoľvek nás neváhajte kontaktovať a radi odpovieme na všetky Vaše otázky. Teší sa na Vás redakcia časopisu Enviráčik. Kontakt: e-mail: daxe@daxe.sk, tel: 0905254369, adresa: DAXE, Čajakova 3, 811 05 Bratislava. Distribútor: ARES, ares@ares.sk Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

Tradičné vydavateľstvo prináša očakávaný časopis

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

– anglický mesačník pre žiakov 3. až 7. tried ZŠ.

1.

DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Enviráčika do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2022. OKREM TOHO každý mesiac v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

Partner for 2020/21

Nahrávky článků a

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

APRIL 2020

Vážení pedagógovia,

Nuts Ice Hockey

States of Water

Fast Food Thanksgiving Orienteering

TRUE vs EARED SEALS Nahrávky článků rodilými mluvčími a

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Ariana Grande Handball Halloween Make-Up

WHAT’S YOUR FAVOURITE TREE? Nahrávky článků rodilými mluvčími a

pracovní listy na www.gradus.cz zdarma

Sam Rychtar

Harry & Megan:

MEGXIT Pokémon GO ZOO Keeper

First Aid Fun with Flags

WORLD BICYCLE DAY Nahrávky článků a

pracovní listy zdarma na www.gradus.cz.

FLOORBALL Nahrávky článků a

pracovní listy zdarma na www.gradus.cz.

RHODES TURTLE EXPEDITION Nahrávky článků a

pracovní listy zdarma na www.gradus.cz.


Nekomerčný časopis pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov

Časopis do školy i na doma

Maxík vychádza z učebných osnov pre 2. až 4. ročník ZŠ, uverejňuje rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, prináša logické úlohy, hlavolamy a súťaže. MAĽOVANKU s básničkami dostane každý predplatiteľ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Maxíka mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 Maxíkov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom! VO VIACERÝCH ČÍSLACH Maxíka každý predplatiteľ nájde pribalený darček. MINIDIÁR dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 10 Maxíkov mesačne – ako naše malé, symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 10 ks Maxíka pošleme jeden minidiár na rok 2022.

KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Maxíka dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Maxíka do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2022. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

Objednávajte a zbierajte darčeky! Predplatné za Maxíka na šk. rok (11 čísel) je 10,50 €. Predplatné za Maxíka bez letného magazína je 9,50 €. Letný magazín vyjde 1. júna. Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov. Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

www.daxe.sk | www.maxik.sk | Facebook: DAXE Maxík Zvonček | 0905 254 369 | daxe@daxe.sk Adresa redakcie: Čajakova 3, 811 05 Bratislava. Distribútor: ARES, ares@ares.sk

Časopisy Maxík a Zvonček sú tu pre Vás a vďaka Vám!!!

Nekomerčný časopis pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov

Časopis pre šikovné deti Zvonček vychádza z učebných osnov pre MŠ a pre 1. a 2. ročník ZŠ, uverejňuje rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, matematiky, prináša logické úlohy, hlavolamy a súťaže.

Každý jeden predplatiteľ dostane knižku! TÚTO KNIŽKU dostane každý predplatiteľ! Teda ak si objednáte napr. 23 ks Zvončeka mesačne vrátane letného magazína, dostanete aj 23 knižiek. Ak si objednáte napr. 5 Zvončekov s magazínom, dostanete 5 knižiek. VO VIACERÝCH ČÍSLACH Zvončeka nájde každý predplatiteľ aj iné darčeky, napr. samolepky, pogy, záložky do knihy a i. MINIDIÁR dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 10 Zvončekov mesačne – ako naše malé, symbolické poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na každých 10 ks Zvončeka pošleme jeden minidiár na rok 2022.

KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov Zvončeka mesačne dostane od nás 20 percent zo sumy celoročného kolektívneho predplatného. Pri úhrade faktúry do 10. júla je rabat až 21 percent. DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú Zvonček do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2022. KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme mnoho ďalších výhercov!

Objednávajte a zbierajte darčeky! Predplatné za Zvonček na šk. rok (11 čísel) je 8 €. Predplatné za Zvonček bez letného magazína je 7 €. Letný magazín vyjde 1. júna. Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii alebo u distribútorov. Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

www.daxe.sk | www.maxik.sk | Facebook: DAXE Maxík Zvonček | 0905 254 369 | daxe@daxe.sk Adresa redakcie: Čajakova 3, 811 05 Bratislava. Distribútor: ARES, ares@ares.sk

Časopisy Maxík a Zvonček sú tu pre Vás a vďaka Vám!!!


MILÉ PANI UčITEľKY, UčITELIA, RODIčIA, aj tento rok k vám prichádzame s časopisom Slniečko – jediným literárno-umeleckým časopisom pre deti. Slniečko vás bezpečne prevedie svetom hodnotnej slovenskej literatúry pre deti s jedinečnými ilustráciami.

Tešiť sa môžete na nový seriál Jána Uličianskeho, veselé kuchárske rozprávky Jozefa Kollára a jedinečný KOMIKS!

Čo prinesie 76. ročník Slniečka? • overenú kvalitu a umeleckú tradíciu od roku 1927 • moderný grafický dizajn • texty našich najlepších autorov od klasikov až po mladé talenty

Vyučovanie môže byť zábavnejšie a kreatívnejšie vďaka rubrikám

prírodoveda, ekológia

vlastiveda z pera našich spisovateľov

aktuálne témy a motivačné otázky JOŽKO MRKVIČKA humoristický pravopis

Zo všetkých tried, ktoré si do 10. 10. 2021 objednajú Slniečko na šk. rok 2021/2022, vyžrebujeme dve triedy z rôznych škôl, ktoré získajú od redakcie kolekciu piatich pekných kníh a predplatné Slniečka pre žiakov i pani učiteľku či učiteľa na celý nasledujúci školský rok. Pani učiteľka či pán učiteľ, ktorý odoberie nad 20 ks Slniečka, dostane jeden výtlačok zadarmo.

Tradične na vás čakajú knižné novinky pre deti, doplňovačky a súťaže o pekné knihy, tričká a bicykel na konci školského roka.

Slniečko vychádza každý mesiac o krem júla a a ugusta v Literárn om inform ačnom centre. C ena jedné ho výtlačku je 1.10,- €

PODPORME DETI V ROZVÍJANÍ FANTÁZIE A TVORIVÉHO MYSLENIA S čASOPISOM SLNIEčKO!


lý, m Vese k údry b rý a m a do šetky arát deti pre v AŽ

36 STRÁN

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti

IBA 9 €

Vážené pani učiteľky, páni učitelia, Vrabček prinesie Vašim žiačikom veľa zábavy, poučenia a radosti. Spestrí každú vyučovaciu hodinu a ponúkne veľa podnetov na rozvoj detskej tvorivosti a fantázie. Vaši žiaci sa budú tešiť na každé nové číslo, na zaujímavé rubriky a na obľúbených časopisových kamarátov. Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Váš kamarát Vrabček.

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel.

NEVÁHAJTE Pridajte sa k spokojným čitateľom časopisu Vrabček a objednajte časopis Vrabček za zvýhodnenú cenu pre predplatiteľov iba 0,90 € za 1 výtlačok.

PREKVAPENIE z redakcie časopisu KAŽDÝ PREDPLATITEĽ dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček

MAĽOVANKY S ROZPRÁVKAMI Všetkých potešia krásne maľovanky veselé rozprávočky od Jany Belašičovej úlohy na rozvoj čítania s porozumením

• • •

www.casopisvrabcek.sk

www.casopisvrabcek.sk


APRÍL 2021

ročník XVII.

1,40 €

ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

Cena pre predplatiteľov

ROZPRÁVKY l MAĽOVANKY l HRY l SÚŤAŽE

MENO:

PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

Včielka, Adamko a Zornička sú traja kamaráti, ktorí deti učia a zabávajú už mnoho rokov. Časopis pre najmenších je Včielka, ktorá učí škôlkarov držať ceruzku a sprevádza ich až po prvú triedu. Keď už zavolá škola, vezme ich za rúčku Adamko. Od tretieho ročníka školákov zabáva Zornička.

j om

st vá

A

A

HA B l a, ČO J t o h E TA M rajk o ik

a

Táto Včiel ka pa trí 04

k Vy lúšti lus

áč

Samolepky k úlohám aj pre radosť

Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 12,10 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK

PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Z

STRIHAJ, SKLADAJ A LEP!

14

12

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 11 € Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK alebo PLAGÁT alebo VYSTRIHOVAČKA

8

14

12

+

Pri objednávke minimálne 18 ks ročného predplatného získate ďalšie

ROČNÉ PREDPLATNÉ PRE PEDAGÓGA ZADARMO!

1€

Prečo bývajú any PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV boci na komíne

Od 2 do 6 rokov

Prioritou časopisu Včielka je podporovanie detskej fantázie, tvorivosti a nadobúdanie kognitívnych funkcií nenásilnou formou. Je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Nájdete v nej mnoho básničiek, úloh, hlavolamov, ako aj rozprávky. Obľúbenými rubrikami sú Malé cviky pre jazyky, Rátankovo, Písmenkovo, Luskáčik, Zvládneš to aj bez mamy a iné. Včielka je tvorená tak, aby s ňou ľahko PRE KAŽDÉHO pracoval jednotlivec, ale aj kolektív.

www.mamaaja.sk

PEDAGÓGA MÁME PRIPRAVENÝ

DARČEK!

Cena pre predplatiteľov

1.29 € FRAJERI V PRÍRODE

Od 8 do 11 rokov

astala

Ako Zornička vyr

VIETE, ŽE... Môžeme byť námesační?

ČÍTAJ S KOMIK

ÁT PLAG

04

N

E NCY K L OPÉ A DI L e sné ta

PRE NAJMENŠÍCH

9 770139 896003

VČI E L K I

Cena pre predplatiteľov 1 €

M

Časopis pre najmenších

jazyky y pre vik á sk a B é c a hl al á ť k Ča

9 771335 648007

ROZKOŠNÝ, NO OHROZENÝ ÚTLOŇ

Zz

NÁPADY

APRÍL 2021

04

PRE VŠETKÝCH ZVEDAVÝCH ŠKOLÁKOV

1,29 €

ju po dpísa ť

NA BICYKLE!

STREDOVÁ PRÍLOHA:

zornicka 04-21.qxp_Sestava 1 22.03.21 10:56 Stránka 1

04

Skús si

SPOZNÁVAME

ZVIERATKÁ:

OD ŠKÔLKARA PO PRVÝ STUPEŇ APRÍL 2021

04-21 vcielka.qxp_Sestava 1 22.03.21 6:21 Stránka 1

Kamarát veľkých škôlkarov aj malých školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky či pomáhať rodičom a kamarátom. Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným časopisom pre deti doma.

1,- €

HURÁ,

(podpíš si svojho Adamka)

DOMČEK A ROBOT

Od 5 do 8 rokov

4

Táto Zorničk a je iba (tu sa podp íš)

Časopis s neuveriteľnou 175-ročnou tradíciou, ktorý ani dnes nestráca na svojej popularite, oslovuje najmä deti mladšieho školského veku. Využívajú ho v učebnom procese, rovnako sa deti so Zorničkou zabavia aj doma či v školských kluboch. Nájdu si v nich obľúbené rubriky Deti ako ja, Frajeri v prírode, Dobrodružné súradnice, mnoho úloh a rébusov. Je pripravovaná v súlade so školskými osnovami.

Počet čísel ročne: 10 Cena za ročné predplatné: 11 € Počet strán: 36 + VYSTRIHOVAČKA alebo PLAGÁT

8


Dobré knihy na pomoc školákom

Ročné

predp

latné 1 1 , 9 5 Uš €

len

etríte:

4,35€

C pri pre ena časopis u d Letný platnom: 1 maga zín: 2,0,10 €, Cena č a 5 €. s o p v stán is ku: 1,3 u za jeden 5€ výtl Letný , s knihou: 2 ačok ,00 € s knih magazín , ou: 3,,5 0 €.

VYCHÁDZA NA 32 STRANÁCH UŽ 31. ROK.

V školskom roku 2021/2022 Fifík ponúka:

dobré čítanie do školských lavíc: povesti, básničky na recitačné súťaže, pesničky, príbehy a úryvky z nových kníh predplatitelia dostanú zadarmo rovnaké bónusové knižky v tom istom čase, ako budú v predaji súťaže o skvelé ceny pre deti, celé triedy i pre pedagógov zaujímavosti o zvieratkách a rastlinách, o slovenských i svetových naj vtipy, zábavné úlohy, krížovky, plagáty, osemsmerovky, testy

vystrihovačky pre veľkých i malých SLEDUJTE NÁS: FACEBOOK časopis Fifík

súťaž

najnovšie infošky zo sveta elektroniky, hudby a lmu

9,90 €

7,40 € Kniha má dve samostatné časti, preto v nej listujte a čítajte ju z oboch strán. Dozviete sa všeličo o živote zbojníkov na Slovensku. Z druhej strany si e v knihe prečítate o o tom, ako to v skutočnosti bolo, z pera Matúša Kučeru.

ia o 10 x 100 Eur. Každý učiteľ bude zaradený do žrebovan 10 kusov ako viac dná Pedagóg, ktor ý pre školu obje rok, dostane ký škols celý na z každého čísla časopisu Fifík každý mesiac Fifík ZADARMO.

9,20 €

6,90 € Príhody s mačkami, so psami, sliepkami, s korytnačkou, potkanom či baranom okorenené „futovskými“ radami, ako a prečo chovať doma zvieratká a ako im pripraviť dobré bývanie.

10,40 €

7,90 €

Vieš, ako vyzerá rozčúlený jazvec? Ako nepriateľa vyľaká motýľ? Ktorý pavúk je najjedovatejší a akú hmotnosť má medveď? Všeličo o našich rastlinách a zvieratách, ich zvykoch a zvláštnostiach sa ukrýva v tejto knižke.

7,30 €

5,50 € Malých hudobníkov určite potešia zaujímavé historky zo života najväčších hudobných skladateľov. V závere knihy nájdu skladby pre klavir. Ilustroval Albín Brunovský.

8,20 €

6,40 €

Očko je štvrták, nosí okuliare a chcel by byť detektívom. Všíma si život okolo seba, zažíva veselé aj strašidelné príbehy. Táto kniha poteší všetkých milovníkov komiksov.

Milá pani učiteľka, milý pán učiteľľ,

po celý rok pripravujeme časopis Fifík v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Časopis je príjemným spoločníkom pre deti a pomocníkom pedagógov. Vo Fifíkových novinách nájdete metodické pomôcky pre učiteľov a žiakov, ktoré pomôžu pri vyučovaní. Fifík spestruje vyučovacie hodiny slovenčiny a literatúry, vlastivedy, zemepisu, prírodopisu, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a etickej výchovy.

Autorka Renáta Matúšková, prešla po cestách, dolinách a miestach, kde žil malý Milan, vyhľadala potomkov ľudí, ktorí sa s ním stretávali a zachytila chlapčenské roky Milana Rastislava Štefánika, jedného z najväčších Slovákov.

Najkrajšie detské piesne, rapotačky, jazykolamy, porekadlá i hádanky vytvorili skvelú knihu pre malého školáka.

4,30 €

3,90 € 11,20 €

7,00 € Knihy z verejných zdrojov podporil

Túto knihu nech nečíta nikto, kto ešte nemal 12+. Niektorých možno bude rozčuľovať môj jedálniček a možno aj slovník. Všetko toto sa odohralo v našej škole a niečo v mojej hlave. No čo narobím? Môže za to PUBERTA. Lomcujú nami hormóny.

www.vydavatelstvoallegro.sk

7,10 €

5,50 €


DETSKÝ ČASOPIS PLNÝ DOBRÝCH VECÍ

Bublina prináša deťom aktuálne témy, obsahuje množstvo zaujímavých rubrík, cvičení a aktivít. Ako napríklad ekológia, veda, pokusy, hudba, cestopis, história, šport, ale aj zaujímavé príbehy na čítanie, či veselé a poučné komiksy o kamarátstve a vynaliezavosti. Pracujeme výhradne s pôvodnými textami od súčasných slovenských autorov, odborníkov na danú oblasť, ktorí vedia o problematike vytvoriť pútavý obsah pre detského čitateľa. V neposlednej rade dbáme na vizuálnu stránku nášho časopisu. Pracujeme s mnohými mladými ilustrátormi, vďaka ktorým je Bublina pestrá a zábavná. Snažíme sa vyhýbať zbytočnému

Milé panie učiteľky, milí páni učitelia,

„reklamnému smogu“, inzerciu využívame minimálne a vždy musí byť zmysluplná a kreatívna. Každé číslo sa zaoberá jednou témou (pričom sú rubriky zachované).

predstavujeme Vám časopis Bublina plný dobrých vecí! Vychádza pravidelne štyrikrát do roka. V septembri, decembri, marci a júni. Má 48 strán a každé číslo obsahuje vystrihovačku a súťaže o krásne knižky. Časopis Bublina je tvorený s láskou a dobrým vkusom. Od roku 2018 je podporovaný Fondom na podporu umenia, dostal sa do užšieho výberu na Národnú cenu za dizajn 2018. Mnohí pedagógovia už

Témy na školský rok 2021/2022: číslo 17 - Cicavce číslo 18 - Vesmír číslo 19 - prekvapenie číslo 20 - prekvapenie

potvrdili, že dokáže byť skvelým doplnkom k vyučovaniu. É AT N OST A L S Í Č

september 1/2021 december 2/2021 marec 3/2022 jún 4/2022

Vyskúšajte ma, som super!

Časopis Bublina detským čitateľom predostiera témy dnešnej doby. Spolupracujú na ňom kvalitní autori a šikovní ilustrátori. Veríme, že sa Vám bude páčiť!

Návody, blogy, články na stiahnutie a doplnky k vyučovaniu, nájdete www.bublinatovie.sk

BUBLI NA ROČNÉ PREDP L AT N

12€ (po

né štov

É

v cen

e)

O B SA H UJE PRESV E C O VA CIE STRAN Y! KO M I K S Y, PRÍBE HY A AKT IVITY !


Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík!

Objednávka Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2021/2022 s cenou 1,90 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 17,50 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla.

´ 32. ročník na školský rok 2021/2022 – 10 čísel x 32 strán » Aktivity na celý rok – ročné obdobia zblízka,

výzva na každý mesiac, sviatočné dni v rodine » Písmenková polievka – príbehy a básne pre radosť z čítania » Komiksy – pre zábavu i poučenie » Vždy štvorstranové prekvapenie v strede časopisu

Meno: _____________________________________________________________ Názov školy: _____________________________________________________________ Adresa: _____________________________________________________________ PSČ a obec: _____________________________________________________________

Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11

Rozvíjanie rozmanitých zručností detí kreativita, rozvojové vzdelávanie, zapájanie sa do života v komunite

Pracovné listy v časopise: RIKA V HÁDANKOVE matematika, slovenčina a prvouka prostredníctvom logických úloh (2 strany) VESELÍ DUCHOM rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom (3 strany)

ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY hra s písmenami, rozvíjanie motoriky a logiky pre predškolákov a prvákov (4 strany)

Dňa: _____________

Pečiatka a podpis: _________________________________________

Objednávky posielajte na adresu: ARES, spol. s r.o. Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava

S Rebríkom na webe

Iné kontakty:

Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením 10 x ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk » 3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka

E-mail: casopisy@ares.sk

»

Cena: 1,90 EUR/ks Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 17,50 EUR

ROZVÍJAME ČÍTANIE S POROZUM ENÍM!

( Tel.: (+421)02/48204511 Objavujte svet s priateľmi – zabezpečte svojim žiakom Rebrík!


SVET DETSKÝCH KNÍH Dvojjazyčná kniha

10,90 €

7,90 €

8,70 € Ľudské telo je úžasné! Otvor knihu a zisti, ako vyzerá a funguje. Prečo sú kosti také tvrdé? Načo nám slúži kašľanie a kýchanie? Ktorý orgán tela je najväčší? Práve tu nájdeš odpoveď na tieto i mnohé ďalšie otázky. Navyše ťa potešia zábavné ilustrácie. A to nie je všetko. Celý text je aj v anglickom jazyku.

8,90 €

7,10 € Príroda je nevyčerpateľnou studňou poviedok, ktoré píše každodenný život obyvateľov hôr, lesov a lúk. Krása prírody má osobité čaro vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Ujo Jano i Paľko zažili pri svojich potulkách množstvo dobrodružstiev. Knihu obohacujú aj pranostiky, hádanky a recepty.

6,30 € Je to skutočne paráda, že deti chodia do školy na brontosaurovi! Brontosaurus nemá výfuk a ani nerobí brm-brm. Jedného dňa sa však všetko zmení. Brontosaurus už nemôže slúžiť ako školský autobus a všetci sú z toho smutní. Čo sa stalo? Budú sa s ním deti aj naďalej hrať?

9,90 €

7,90 € Táto kniha obsahuje okrem novely Ja nechcem byť mimozemšťan aj desať krátkych príbehov plných fantázie, vzrušujúcich udalostí a napätia.

www.perfekt.sk

12,10 €

9,70 € Múdra kniha o nezvyčajnom priateľstve leoparda Riga a myši Rózy, ktorí žijú v symbióze a v priateľstve v ZOO. Kniha nemá poučovať, ale poskytnúť okrem radosti z čítania aj priestor na fantáziu a zamyslenie sa.

5,40 €

4,30 € Koľko detí bývalo v rodine? Používali sa vidličky a nože? Ktoré mená boli najčastejšie? Ako to bolo so školou? Do čoho sa deti obliekali? S čím sa hrávali? Kde ľudia žili? Zaspievame a zarecitujeme si. A nielen to, odhalíme pikošky a zaujímavosti. Oživíme hry Klnka klnka, Na slepé baby či Hoja, Ďunďa, hoja.


PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA odborno-metodický časopis

Slovenské edukatívne pracáčiky

N 2,5 - 4 roky

É V O 2,5 - 4 roky

4 - 5,5 rokov

Odborné publikácie do praxe pre rozvoj našich detí

užitočný pre rodičov a učiteľov, pre jasle, materské centrá a materské školy s praktickými námetmi k práci s deťmi do 6 rokov

N

É V O Edícia

jednotlivé príspevky v časopise sú spracované v súlade s aktuálnym štánym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Časopis objednáte: ARES spol. s r.o. Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava www.ares.sk e-mail: casopisy@ares.sk bezplatné tel. číslo: 0800 141 911

Objednávky: ARES spol. s r.o.;

bezplatné tel. číslo: 0800 141 911 www.ares.sk; e-mail: casopisy@ares.sk


OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

Ako nestratiť detského čitateľa? Ako sa nestratiť v detskej literatúre?

Hľadáte spôsob, ako priviesť deti k čítaniu na celý život? V čom sú naše deti iné ako pred rokom, dvomi... a aké sú príčiny týchto zmien? Mediálna doba vytvorila „digitálnych domorodcov“, preto je dôležité viesť deti k čítaniu práve dnes. Keď sa číta v škole, nemusí to byť len povinnosť. Osmijanko vás pozýva do literárnej záhrady – do skvelej čítárne, v ktorej vytvára zábavnú atmosféru, priestor na hru, fantazírovanie a kreativitu. Chce podporiť nielen radosť z čítania, ale i stimulovať všetky schopnosti, dispozície a myšlienky k tvorivej aktivite detí. Budú ich potrebovať vo všetkých sférach života.

Osmijanko hľadá čítajúce školy a čítajúce rodiny! V každom školskom roku spája rodiny a školy prostredníctvom ilustrovaného súťažného zošita, aby podporil učiteľov a rodičov v ich snahách viesť deti k čítaniu. Okrem ôsmich súťažných kapsičiek v ňom nájdete aj

elákov

bonus pre dosp

a Osmijankovu literárnu mapu, ktorá vás zavedie do sveta kvalitnej detskej literatúry.

V='(/ 9$& &<./ 86

= =5$Ë1 .ø Ë( 2' +5$9 +2 Ë 7$1,$

á Neziskov ia organizác KO OSMIJAN je organizu ie aktivity vzdelávac h ch krajoc vo všetký a. Slovensk S motiváciou ku knihe sa človek nerodí – nadobúda ju, imituje a osvojuje si ju, čerpá z prostredia, v ktorom žije. Osmijanko ponúka zázračné kľúče na „odomknutie“ krásnej literatúry, ktorú sa oplatí prečítať, pretože je v nej veľa múdrosti, lásky a krásy. Podporuje učiteľov organizovaním workshopov pre žiakov, pedagógov, rodičov aj tým, že pripravuje zážitkové, umelecky príťažlivé programy naviazané nielen na texty, ale prostredníctvom rozličných metód dokazuje, že čítanie je pevne späté s každodenným životom, pretože v literatúre človek nachádza svoje príbehy a seba samého.

Osmijanko môže prísť aj do vašej školy s tvorivým programom pre žiakov alebo zorganizovať workshop pre učiteľov i rodičov. Aj online formou.

V školskom roku 2021/2022 vyhlásime ďalší ročník nášho čitateľského projektu. V septembri 2021 nájdete všetky potrebné informácie na: www.osmijanko-ba.sk

Už 18 rokov čítame s Osmijankom

– pridajte sa aj vy! Odmení vás!

Z me s t a

do

m esta ši

á rok

cest

e... e, a j k vám a, a my em dem j d po r j ô a di dô nej p

V prípade záujmu o program vzdelávacieho cyklu Zázračné kľúče od hravého čítania stačí vyplniť prihlasovací formulár na: www.osmijanko-ba.sk alebo využiť uvedené kontakty. OSMIJANKO,

n. o.

Hlavný partner projektu


Máme pre vás značkovú kozmetiku!

ponúka na čítanie tieto skvelé knihy

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, máme pre Vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY SO ZNAČKOVOU KOZMETIKOU – pre každého, kto získa aspoň 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT alebo KAMARÁT POSTER! Súčasne Vám aj touto cestou ďakujeme za doterajšiu spoluprácu!

90 € 9,9

8,00 €

KAMARÁT

je zábavný dvojmesačník pre čitateľov od 10 do 15 rokov s novinkami zo sveta hudby a filmu, s článkami o hudobných a filmových idoloch teenagerov, s reálnymi príbehmi, zábavou a postermi.

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,78 € a celoročné predplatné je 10,68 €.

Z verejných zdrojov podporil

90 9,9

€ 8,00

Z verejných zdrojov podporil

Kajka je jedináčik a vždy presne vie, aký veľký cirkus treba urobiť, aby rodičia robili to, čo chce. Goran je tiež jedináčik, ale on sa zasa snaží robiť všetko ako správny chalan. Obaja majú medvedíky, ktoré rozprávajú – Kika jeden a Kika dva.

Rozprávkový príbeh o tom, ako šli dvaja bratia medvedíky hľadať liek pre zmenšujúcu sa mamu. Poďte s nimi a uvidíte, ako si na ceste za záhadným Sebastiánom poradia so smutným obrom, bojazlivou vílou, namysleným kráľom, uponáhľaným trpaslíkom, neviditeľnými ľuďmi a... a ako nachádzajú nielen odpovede na svoje otázky, ale najmä SEBA.

9,90 90 €

8,00 €

Knižka je plná básničiek o čase, počasí a o striedaní ročných období. Malí čitatelia sa dozvedia, koľko topánok treba na rok, kto ich v noci stráži, kam odletia lastovičky, kto je € 0 7,9 Pampuliak a ešte € 6,00 oveľa viac.

KAMARÁT POSTER je dvojmesačný posterový špeciál s plagátmi najžiadanejších teenagerských hviezd zo sveta hudby, filmu, športu aj sociálnych sietí.

Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,80 € a celoročné predplatné je 9 €.

Desaťročná Ela žije s babkou, lebo mama chodí do zahraničia opatrovať starých ľudí a otec... ten od nich odišiel, keď bola Ela ešte malá. Navyše sa jej odsťahovala najlepšia kamarátka Miša. Ela sa cíti osamelá a nemá sa s kým porozprávať, až zrazu objaví v komore tajnú skrýšu a v nej normálneho (alebo aj nie?) škriatka...

9,9 , 0€

8,00 €

9,90 90 €

8,00 €

Z verejných zdrojov podporil

Príbeh malej Anny, ktorá sa veľmi teší na školu, do ktorej nastupuje jej staršia sestra Magdalénka. Lenže malá Anna má ešte len ppäť, a tak musí nadchádzajúci rok prežiť v škôlke.

Škôlka má prázdniny. Pani Ťažká, ktorá Kajku vždy postráži, keď sú rodičia v práci, odrazu nemôže prísť. Dosypali sa jej tri vlastné vnúčatá. Pomoc príde zo susedného bytu, od rodičov Kajkinho nerozlučného kamaráta Gorana. Vďaka nim Kajka, Goran i obaja Kikovia zažijú parádne prázdniny u Goranových starých rodičov, ktorí majú schody do mora.

www.triopublishing.sk


Projekt3_Sestava 1 21.04.21 19:35 Stránka 1

Projekt3_Sestava 1 21.04.21 19:35 Stránka 1

Debarierizovali sme ďalšiu školu Na základnej škole v okrese Rožňava sme namontovali Stoličkový výťah financovaný z grantového programu.

PRED

PO

Obhliadka, konzultácia a návrh riešenia debarierizácie sú bezplatné.

Pre viac informácií kliknite na www.ares.sk alebo nás kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 0800 150 339, mailom na ares@ares.sk.


Otvorme Vašu školu

pre všetkých! Poďme spolu otvoriť brány Vašej školy žiakom a študentom i učiteľom s telesným znevýhodnením.

Prekonajme bariéry!

Sprístupnime vzdelávanie pre všetkých. ARES, spol. s r. o. dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér už viac ako 25 rokov.

Ponúkame Vám: ✔ Bezplatnú konzultáciu, zameranie a návrh riešenia ✔ Jednoduché a optimálne riešenia na mieru ✔ Kvalitné produkty overené medzinárodnými certifikátmi ✔ Skúsený a erudovaný tím

Pre viac informácií kliknite na www.ares.sk alebo nás kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 0800 150 339, mailom na ares@ares.sk.