Page 1

2013 2014 INFOGIDS

ALLE BELANGRIJKE ZAKEN BIJ AANMELDInG, START VAN je OPLEIDING EN JOUW SOLOCARRIÈRE BINNEN

AR©Us IN ÉÉn gids!

WWW.ARCUSCOLLEGE.NL / TEL. 088-027 28 70

Arcus_infogids_13-14_omslag_DEF.indd 2-3

12-07-13 13:31


Arcus_infogids_13-14_omslag_DEF.indd 4-5

12-07-13 13:31


inhoud welkom bij arcus  5 Wie zijn we?  over arcus  6 Het stichtingsbestuur De domeinen  De units  Studenteninformatiepunt (stip)  Inspectie  leer- en kwalificatieplicht  8 Leerplicht  Kwalificatieplicht 

studiefinanciering  15 Gift of prestatiebeurs  Basisbeurs en aanvullende beurs  Ov-chipkaart  Stoppen met de prestatiebeurs  Meer informatie studiefinanciering  verzekeringen  19 Aansprakelijkheidsverzekering (avb)  Ongevallenverzekering Verzekering tijdens beroepspraktijk­vorming/ stage (bpv)  Schoolreis-excursieverzekering

aanwezigheid, verlof en verzuim  9 bbl en bol Volwassenonderwijs

vertrouwenspersoon  21

uitschrijven  10

overige informatie  23 Begeleiding via stip Medezeggenschap  Centrale Studentenraad (csr)  Identificatieplicht  Veiligheid  Incidentenregistratie  Kledingvoorschriften  Topsport-vriendelijke school  Privacy  Belemmerende factoren/handicap  Vakanties en vrije dagen  Info via internet en intranet 

onderwijsdocumenten  11 Onderwijsovereenkomst (ook)  Praktijkovereenkomst (pok)  Examenreglement  Onderwijs- en Examenregeling (oer)  les- en cursusgeld  13 Wie betaalt lesgeld?  Studenten unit Educatie Wie betaalt cursusgeld?  Leermiddelen  Bijdrage voor extra activiteiten  Stichting Leergeld Limburg  Financieel reglement  Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor ouders  Reiskostenvergoeding minderjarige mbo’ers Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten vavo-deelnemers  Overstappen van dagonderwijs naar een deeltijdopleiding of andersom 

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 3

bezwaren en klachten  21

adres en persoonsgegevens  25

12-07-13 13:26


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 4

12-07-13 13:26


welkom bij arcus! Je staat aan de start van je nieuwe schoolcarrière. We zijn blij dat je voor Arcus hebt gekozen. We zullen ons uiterste best doen om jouw tijd bij Arcus zo aangenaam en succesvol mogelijk te maken. Om je alvast wat praktische informatie te geven, hebben we deze infogids samengesteld. Daarnaast krijgt elk opleidingsdomein vanaf oktober 2013 een eigen website. Daarop staan allerlei zaken rondom je opleiding en de organisatie op school. Mocht je met vragen zitten en kun je geen antwoord vinden in deze gids of op de domeinsite, bel dan gerust met stip: ons studenteninformatiepunt. Zij zijn te bereiken op 088-0272870 of via onze website www.arcuscollege.nl. Wie zijn we? Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (roc) voor mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende beroepsopleidingen,   volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Bij Arcus studeren ruim 8.000 studenten en werken 850 mensen. Onze opleidingen zijn gecentreerd in de regio Parkstad. Met ons aanbod willen wij een essentiële bijdrage leveren aan de sociaalmaatschappelijke en economische ontwikkeling in de regio. Het geven van kwalitatief goed onderwijs is een vereiste waarbij we van de   ontwikkelmogelijkheden van de student uitgaan. Arcus vindt het belangrijk dat onderwijs gegeven wordt binnen uitstekende en moderne faciliteiten. We bouwen daarom aan een nieuw onderwijscomplex, gelegen aan de   Valkenburgerweg in Heerlen. Voor meer informatie over de nieuwbouw kijk op: www.arcusbouwt.nl.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 5

5 Arcus wil een klantgericht roc zijn. Een organisatie met een eigen cultuur en identiteit. Met heldere gedragsregels over de manier waarop we met elkaar omgaan: studenten, personeel, klanten, bedrijven en instellingen, gemeenten en leveranciers. Naast concrete afspraken over bijvoorbeeld   het voorkomen van vandalisme, pesten en discriminatie hebben we een aantal waarden met elkaar afgesproken waaraan we gedrag, meer in het algemeen, kunnen toetsen. Waarden waar we op toezien en ons graag op laten aanspreken: • Wederzijds respect: door een open en   kritische houding naar elkaar. • Oog voor kwaliteit: goed vakmanschap vraagt kwaliteit van iedereen. • Openheid en eerlijkheid: voor de ander open staan en zijn, met gevoel. • Gelijkwaardigheid: wij zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. • Betrokkenheid: we zijn betrokken, maar   toch kritisch. • Transparantie: communicatie op maat. Wanneer je één of meer van deze waarden onvoldoende herkent, horen we dat graag van je. Dat kan via je mentor, maar ook via de onderwijsmanager van jouw afdeling. Zo kunnen we groeien naar een nog beter Arcus.

12-07-13 13:26


over arcus Stichtingsbestuur Arcus College verzorgt in de regio Oostelijk Zuid-Limburg middelbaar beroepsonderwijs,   vol­wasseneneducatie en bedrijfsopleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De stichting Arcus College staat onder leiding van het College van Bestuur dat gevormd wordt door: Drs. A.E.M. Theunissen, voorzitter Drs. J.P.H. Jongen, lid Het postadres van het College van Bestuur is Postbus 207, 6400 ae Heerlen. Tel 088-0272870, mail: info@arcuscollege.nl Arcus College kent een Raad van Toezicht, die een toezichthoudende, controlerende en adviserende functie heeft. De Raad ziet met name toe op onderwijskundige en strategische zaken, en op financiële zaken zoals de jaarrekening en de begroting. De domeinen De 200 verschillende opleidingen hebben   we gegroepeerd in 13 domeinen: bouw en infra / creatieve industrie / economie en administratie / handel en ondernemerschap / horeca, bakkerij en dienstverlening / ict / kappen / mobiliteit en voertuigen / orde en veiligheid / techniek / toerisme en recreatie / welzijn / zorg De domeinen worden aangestuurd door   onderwijsmanagers. Deze rapporteren aan   de unitdirecteuren.

De units Arcus is onderverdeeld in vijf units. Dit zijn zelfstandige onderwijseenheden binnen de onderwijsstichting Arcus College. Elke unit staat onder leiding van een unitdirecteur. De centrale ondersteunende diensten van Arcus staan onder leiding van een directeur of hoofd van dienst. Achter in deze gids zijn adressen en persoonsgegevens per unit opgenomen. stip Heb je vragen? Wil je ergens meer over weten of moet je je ziek melden? Bel stip! Want dat is jouw aanspreekpunt. De medewerkers van dit informatiepunt wijzen je graag de weg binnen Arcus en helpen je verder. Bijvoorbeeld bij   op­­leidings- en loopbaankeuzevraagstukken, maar ook op het brede terrein van sociaalemotionele problemen. stip is te bereiken via telefoon­nummer 088-0272870 of   www.arcuscollege.nl. stip bestaat uit de volgende onderdelen: centrale servicedesk / cip – centrale intake en plaatsing / expertisecentrum studentenbegeleiding / school maatschappelijk werk / loopbaanadvies en heroriëntatie / steunpunt studie en handicap / training en toerusting / coaching / onderwijsinformatievoorziening Directeur: dhr. F.M.J. Eurlings Inspectie De Inspectie van het Onderwijs controleert het mbo-onderwijs en de volwassenen­­educatie­ sector namens de minister. Het adres is: Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730, 3500 gs Utrecht Voor vragen of meer informatie: telefoon   0800-8051 of via www.onderwijsinspectie.nl.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 6

12-07-13 13:26


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 7

12-07-13 13:26


leer- en kwalificatieplicht Leerplicht Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het zestien jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind een startkwalificatie behaalt of toch tenminste tot de achttiende verjaardag naar school gaat. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen, bij elkaar opgeteld, ongeoorloofd verzuimt.   Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, of het staat niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervan de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een procesverbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een procesverbaal extra groot.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 8

Kwalificatieplicht Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een start­ kwali­ficatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma (minimaal niveau 2). De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij.   Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een start­ kwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de jongere achttien jaar wordt. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken; het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Regels voor verlof, vrijstellingen en verzuim zijn voor jongeren zonder startkwalificatie tussen 5 en 18 jaar dus ook gelijk. Het maakt niet uit of een jongere leerplichtig of kwalificatieplichtig is.   De kwalificatieplicht betekent ook dat alle scholen in- en uitschrijvingen en verzuim van leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen of deelnemers melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling of deelnemer woont. In- en uitschrijvingen moeten binnen zeven dagen worden gemeld, verzuim na drie dagen.  

12-07-13 13:26


aanwezigheid, verlof en verzuim bbl en bol Je wordt geacht op tijd in de les te zijn en bent verplicht alle lessen en de daarvoor in de plaats komende activiteiten bij te wonen. Je moet er rekening mee houden dat je van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur beschikbaar moet zijn, als de school dit noodzakelijk acht. Bij enkele opleidingen (elektrische instal­latietechniek, industriële automatisering) moet je ook twee avonden per week beschikbaar zijn. Je kunt je nooit beroepen op het hebben van andere verplichtingen. Als je bijbaantjes hebt, moet je er rekening mee houden dat de school op de eerste plaats komt, uiteraard de vakanties uitgezonderd. Verlof moet je van tevoren schriftelijk aanvragen bij de onderwijsmanager. Slechts in uitzonderlijke gevallen staan we een vakantie buiten de vakantieperiode toe. bbl-studenten volgen de voorschriften van de werkgever.

9 Volwassenenonderwijs Je moet op tijd in het lokaal aanwezig zijn. Als   je verlof wilt, moet je dat van tevoren schriftelijk bij de mentor aanvragen. Deze bespreekt je verzoek met de onderwijsmanager. Als je ziek bent, moet je dit ’s morgens tussen 08.30-09.00 uur doorgegeven aan stip via 088-0272870. Als je in de loop van de dag ziek wordt, meld je dit ook bij stip, net zoals je hen informeert wanneer je weer de lessen gaat volgen.

Als je in de loop van de dag ziek wordt, haal je een verzuimbriefje bij de receptie. Dit laat je ondertekenen door degene die de aanwezigheid controleert. Let wel: dit kan per locatie verschillend zijn en kan voor jouw unit misschien niet gelden. Je volgt dan de specifieke richtlijnen die voor de betreffende locatie zijn opgesteld. Als je verhinderd bent de lessen te volgen, meld je dit ’s morgens tussen 08.30-09.00 uur bij stip via 088-0272870. Als je weer aanwezig bent, meld je dit ook bij stip. Als een docent binnen tien minuten na aanvang van de les niet aanwezig is in het klaslokaal, moet een vertegenwoordiger van de groep dit melden bij de onderwijsmanager.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 9

12-07-13 13:26


uitschrijven Als je je bij ons hebt ingeschreven en toch besluit  om de opleiding bij Arcus niet te volgen, moet  je je inschrijving schriftelijk annuleren en een  bewijs van uitschrijving aanvragen. Dit kan via  stip. Je moet dat vóór de eerste lesdag doen.  Met het bewijs van uitschrijving kun je aantonen  dat je niet ingeschreven staat en dus geen  les- en/of cursusgeld hoeft te betalen. Op het  moment dat je als student ingeschreven staat,  is Arcus namelijk verplicht om je het  les- en/of cursusgeld in rekening te brengen  ongeacht of je de opleiding volgt of niet. Dit  geldt voor iedereen die op 1 augustus 2013  achttien jaar of ouder is. Dus voor alle  duidelijkheid: telefonisch afmelden of niet  komen opdagen is geen optie, dan blijf je het  les- en/of cursusgeld verschuldigd! 

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 10

12-07-13 13:27


onderwijsdocumenten Onderwijsovereenkomst In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (web) is bepaald dat de school en de student met elkaar een contract afsluiten waarin de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de studie nauwkeurig worden vastgelegd. Zo weten beide partijen wat ze van elkaar mogen verwachten en waar ze elkaar op mogen aanspreken. In deze onderwijsovereenkomst (ook) wordt verwezen naar onze algemene voorwaarden. Een model van de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden kun je verkrijgen bij stip. Je vindt beide stukken ook op www. arcuscollege.nl. Hier kun je bovendien een folder over de onderwijsovereenkomst downloaden. Praktijkovereenkomst Elke opleiding binnen het beroepsonderwijs kent één of andere vorm van stage of leren in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Om ieders rechten en plichten vast te leggen wordt er een praktijkovereenkomst (pok) gesloten tussen het bedrijf, de school en de student. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de overkoepelende organisatie van de beroepssector (landelijk orgaan) medeondertekenaar. De praktijkovereenkomst regelt de inhoud en duur van de bpv en de rechten en plichten van de student, de school en het praktijkbedrijf. Een model-praktijkovereenkomst en de daarbijbehorende algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij stip of via www.arcuscollege.nl.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 11

11 Examenreglement Het examenregelement beschrijft de regels,   procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het reglement is verkrijgbaar bij stip of op www.arcuscollege.nl. Onderwijs- en Examenregeling De Onderwijs- en Examenregeling, kortweg oer, is het document waarin wordt uitgelegd hoe het onderwijs en de examinering bij jouw opleiding geregeld is. Je kunt je op grond van   de oer een beeld vormen van de opleiding.   Dit document geeft onder meer aan uit welke onderdelen het examen bestaat en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook wordt beschreven welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de deelname aan toetsen en examens. De oer wordt aan het begin van de opleiding uitgereikt. De regeling staat ook op onze website   www.arcuscollege.nl.

12-07-13 13:27


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 12

12-07-13 13:27


les– en cursusgeld Wie betaalt lesgeld? Iedereen die op 1 augustus van het kalenderjaar waarin hij naar school gaat achttien jaar of ouder is en zich inschrijft voor een voltijdopleiding aan een beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs (bol), moet lesgeld betalen. Studenten die een voltijd vavoopleiding volgen, moeten in sommige gevallen ook lesgeld betalen. Neem voor meer informatie over voltijd vavo contact op met de studenten­ administratie van de unit Educatie. Lesgeld moet jaarlijks betaald worden, zolang   je de opleiding volgt. Het wordt rechtstreeks   bij de student geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) in Groningen. De hoogte   van het lesgeld voor bol-studenten wordt elk jaar door het ministerie vastgesteld en is voor   het schooljaar 2013-2014 € 1.090,–. Vanaf het schooljaar 2013-2014 kun je desgewenst het   lesgeld in 6 gelijke termijnen betalen. Meer informatie over het lesgeld vind je op www.duo.nl. Studenten unit Educatie/Trajectbureau Voor deelnemers die andere dan bovengenoemde opleidingen volgen bij de unit Educatie, gelden andere voorschriften. Voor meer informatie over de kosten van deze opleidingen kun je contact opnemen met stip, telefoon 088-0272870. Wie betaalt cursusgeld? Als je een opleiding volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of wordt ingeschreven voor de deeltijd beroepsopleidende leerweg (deeltijd BOL) betaal je geen lesgeld, maar cursusgeld. Dat geldt voor iedereen die achttien jaar of ouder is op 1 augustus van het kalenderjaar waarin je naar school gaat. Het cursusgeld moet ieder jaar betaald worden, zolang je voor de opleiding blijft ingeschreven. Je krijgt daarvoor een factuur van Arcus. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie. De bedragen voor 2013 - 2014 zijn   € 226,- voor niveau 1 en 2 (de assistent- en

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 13

13 basisberoeps-opleiding) en € 549,- voor niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding). Meer informatie over cursusgeld kun je vinden op www.rijksoverheid. nl. Leermiddelen Leermiddelen zijn middelen die nodig zijn om een opleiding goed te kunnen doorlopen, zoals bijv. boeken, readers, licenties en werkkleding. Als je definitief bij de opleiding geplaatst bent en de onderwijsovereenkomst hebt getekend, krijg je een schoolkostenoverzicht waarin de noodzakelijke leermiddelen worden genoemd. Je bent verplicht deze leermiddelen zelf aan te schaffen. We proberen de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden door alleen die zaken op te nemen die je écht nodig hebt. Een aantal leermiddelen kun je via Arcus kopen. Als je dat doet, ontvang je daarvoor een aparte rekening. Het staat je natuurlijk vrij om te kiezen waar je de verplichte leermiddelen aanschaft. Het kopiëren van boeken en software (of delen daarvan) zonder toestemming van de auteur/ uitgever is in strijd met de Auteurswet. Arcus kan en wil geen verantwoording en/of aansprakelijkheid dragen voor onrechtmatige handelingen van studenten. Bijdrage voor extra activiteiten Gedurende het schooljaar worden er af en toe extra activiteiten georganiseerd, die belangrijk zijn voor je opleiding. Denk daarbij aan bedrijfsbezoeken en excursies. Als je niet deelneemt, is dat geen belemmering om je diploma te behalen. Maar deze activiteiten voegen wel iets toe aan je opleiding en wij vinden deelname dan ook belangrijk. Als je deelneemt aan de activiteiten moet je de kosten zelf betalen. Wie niet betaalt, krijgt andere onderwijsactiviteiten aangeboden. Je bent verplicht om deze vervangende activiteiten te volgen. Je bent dus niet vrij!

12-07-13 13:27


14 Stichting Leergeld Limburg Voor ouders met een laag inkomen kunnen de directe schoolkosten een probleem vormen.   De extra activiteiten die school organiseert en waaraan kosten verbonden zijn, kunnen de financiële zorgen nog groter maken. Er zijn aller­ lei overheidsvoorzieningen, zoals de Bijzondere Bijstand. Waar die voorzieningen ophouden of tekort schieten kan de Stichting Leergeld Limburg bijspringen. Deze stichting is opgericht om ouders te helpen. Er gaat een grondig onderzoek aan de hulpverlening vooraf, maar dat gebeurt natuurlijk in goed overleg. Wie een beroep op deze hulp wil doen, kan contact opnemen met de stichting via telefoonnummer 045-57 43 636. Op elke unit liggen ook folders. Financieel reglement Arcus heeft de financiële regels en afspraken voor studenten nader uitgewerkt en beschreven in het Financieel Reglement. Dat kun je vinden op onze website www.arcuscollege.nl. Je vindt er de afspraken over de manier van betalen en ook wanneer je het les- of cursusgeld betaald moet hebben. Daarnaast tref je er financiële informatie aan voor het geval je de studie be­­ëindigt of als je van opleiding wisselt.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 14

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor ouders (wtos-ouders) Als je een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2013 jonger bent dan achttien jaar dan kunnen je ouders/wettelijke vertegenwoordigers voor het schooljaar 2013-2014 een ‘Tegemoetkoming Ouders’ aanvragen. Dit kan via de internetsite www.duo.nl of via het aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming Ouders’, dat op school verkrijgbaar is bij stip. De tegemoetkoming bestaat uit twee delen; een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming voor les- en cursusgeld. Als het gezamenlijk inkomen van de ouders over 2011 niet hoger was dan €35.245,–, dan krijgen zij een maximale tegemoetkoming. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Bij   een hoger inkomen kunnen jouw ouders recht hebben op een gedeeltelijke vergoeding. Op de site www.duo.nl staat een rekenprogramma waarmee de tegemoetkoming berekend kan worden. Reiskostenvergoeding minderjarige mbo’ers Ouders van minderjarige studenten die in   Limburg wonen en een mbo-opleiding via de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen, kunnen bij de Provincie Limburg een reiskostenvergoeding aanvragen. Ouders en studenten moe­ten hiervoor zelf initiatief nemen; de provincie biedt het niet actief aan. Om in aanmerking te komen voor de reiskostenvergoeding moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld jonger zijn dan 18 jaar op 1 juli en moet het aanvraagformulier bij de Provincie Lim­­burg binnen zijn tussen 1 oktober en 1 februari van het schooljaar waarin je subsidie wilt ontvangen. Voor meer informatie, de precieze voorwaarden en het aanvraagformulier kun je terecht op www.limburg.nl. Je kiest voor e-Loket → Sub­ sidies → Actuele Subsidieregelingen → Verkeer en Vervoer. Of mail naar: reiskostenvergoeding@prvlimburg.nl.

12-07-13 13:27


studiefinanciering Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten vavo-deelnemers (wtos-scholieren) Als je achttien wordt, vervalt automatisch de kinderbijslag met ingang van het kwartaal volgend op je verjaardag. Als je dan voltijd voortgezet onderwijs of de vavo volgt, kun je vanaf dat moment een ‘Tegemoetkoming Schoolkosten’ krijgen. De tegemoetkoming moet bij voorkeur drie maanden voordat er recht op bestaat aan­gevraagd worden. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het servicekantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) in Sittard of via www.duo.nl. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage, een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. De tegemoetkoming in het les- of cursusgeld en de tegemoetkoming in de schoolkosten zijn wel inkomensafhankelijk. Deeltijdstudenten kunnen een eenmalige uit­ kering krijgen, die afhankelijk is van het aantal minuten dat ze les volgen. Voor meer informatie kijk op www.duo.nl. Overstappen van dagonderwijs naar een deeltijdopleiding of andersom Als je overstapt van een lesgeldopleiding (volledig dagonderwijs/bol) naar een cursusgeldopleiding (deeltijdonderwijs bol en bbl) kun je een schriftelijk verzoek om terugbetaling indienen bij duo (formulier ‘verzoek terugbetaling lesgeld’). Wanneer je overstapt van een cursus­geldopleiding naar een lesgeldopleiding vindt er een verrekening plaats met het te betalen lesgeld. Als je een dergelijke overstap overweegt, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met stip. Zij kunnen je informeren over de actuele stand van zaken van de wetgeving, over de kosten of over de restitutie van les- en cursusgeld en eventuele overige consequenties die voortvloeien uit zo’n overstap.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 15

15

Als je een mbo-opleiding volgt kun je onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering   krijgen. De voorwaarden zijn: Leeftijd – Je moet achttien jaar of ouder zijn. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op   je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering. Dat is altijd in januari, april, juli of oktober. Schoolsoort – Je krijgt alleen studiefinanciering voor een bol-voltijdopleiding van één jaar of langer. Nationaliteit – Je moet Nederlander zijn om   studiefinanciering te kunnen krijgen. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je toch eventueel studiefinanciering krijgen als je de daarvoor geldende verblijfsdocumenten hebt. Gift of prestatiebeurs? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug.   Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4,   dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt. Basisbeurs en aanvullende beurs Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt een basisbeurs. Als je uitwonend bent, is je basisbeurs hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Daarnaast kun je een aanvullende beurs aanvragen als je ouders niet genoeg kunnen meebetalen aan je studie. Ook kun je een rentedragende lening aanvragen. Deze lening moet je altijd na het einde van je studie terugbetalen.

12-07-13 13:27


16 Ov-chipkaart Wie recht heeft op studiefinanciering, heeft ook recht op het studentenreisproduct. Je moet zelf via een ov-bedrijf of via www.ov-chipkaart.nl een persoonlijke ov-chipkaart aanvragen. Zodra je recht op studiefinanciering verwerkt is, zet de klantenservice van de chipkaart een studentenreisproduct voor je klaar in de ophaalautomaat. Het reisproduct moet je zelf op je persoonlijke Ov-chipkaart laden via de ophaalautomaat. Als je stopt met je opleiding of gediplomeerd bent en niet meer verder studeert, controleer dan www.duo.nl via ‘mijn duo’ of de juiste einddatum al is geregistreerd. Je moet daarbij uitgaan van de datum waarop je door de school wordt uitgeschreven. Klopt de einddatum niet, geef dan de juiste einddatum door aan duo. Als de einddatum van je studie klopt, zet dan   ook je studentenreisproduct stop via de ophaalautomaat. Je kunt je ov dus niet telefonisch of schriftelijk stopzetten. Doe dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Let op: tijdens de vijf werkdagen mag je niet meer reizen met je kaart. De chipkaart zelf hoeft niet ingeleverd te worden. Je kunt de chipkaart immers nog gebruiken om op saldo te reizen.   Ga je verder studeren, geef dan zo snel mogelijk je nieuwe opleiding door.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 16

Stoppen met de prestatiebeurs Het komt wel eens voor dat een student de opleiding op niveau 3 of 4 te zwaar vindt en wil uitstromen met een diploma op niveau 2. In dat geval kun je een verzoek indienen om de prestatiebeurs om te zetten in een gift. Anders wordt de prestatiebeurs die je ontvangen hebt auto­matisch omgezet in een lening omdat je geen diploma op niveau 3 of 4 behaalt. Je kunt dit  verzoek alleen indienen als je voor het eerst: • een opleiding op niveau 3 of 4 volgt en; • een prestatiebeurs voor een mbo-opleiding hebt gekregen en; • vóór 1 februari stopt met deze opleiding. Je mag voor de rest van dat studiejaar voor niveau 3 of 4 geen studiefinanciering meer   aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen mee als verbruikte studiefinancieringsmaanden. Je kunt maar één keer gebruikmaken van deze regeling. Meer informatie studiefinanciering Voor aanvraagformulieren en meer informatie over de hoogte en de vorm van de studiefinanciering kun je terecht op de internetsite www.duo.nl of bij het servicekantoor van de Dienst Onderwijs Uitvoering in Sittard, telefoon: 050-59 97 755 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Als je vragen hebt over je persoonlijke situatie, zorg dan dat je je burgerservicenummer bij de hand hebt. Het adres van het Servicekantoor Sittard is: Walramstraat 11, 6131 bk Sittard. Het kantoor is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

12-07-13 13:27


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 17

12-07-13 13:27


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 18

12-07-13 13:27


verzekeringen Arcus heeft voor alle studenten een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (avb) en Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten, die van kracht zijn gedurende alle schooluren en schoolactiviteiten. Aansprakelijkheidverzekering Bedrijven (avb) Deze avb vergoedt de gedekte schade die niet door je eigen aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed. Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis is €2.500.000,–. Daarnaast is   er een aanvullende dekking voor bijvoorbeeld een schade tijdens stageperiodes. Een stagiair is echter niet altijd voor alle schade, tijdens zijn of haar stage, verantwoordelijk. Onder normale omstandigheden valt de stagiair onder de   verantwoordelijkheid van het stagebedrijf (de stagiair is net als de overige medewerkers een ‘werknemer’). Maar er zijn situaties denkbaar dat de rekening van de schade tijdens een stage toch bij de stagiair wordt neergelegd. In dat geval biedt de WA-verzekering van school een dekking tot een max. van €25.000,– per gebeurtenis. Bij een aansprakelijkheidsschade tijdens de stageperiode dient eerst de avb van het stage­bedrijf te worden aangesproken. Let op: schade aan of met motorvoertuigen (ook op het stageadres!) is van dekking uitgesloten. In die gevallen moet dus de verzekering die speciaal voor dat motorvoertuig is afgesloten, worden ingeschakeld. Dit geldt niet voor stages in het kader van de opleiding motorvoertuigentechniek. Hierbij is schade aan of met auto’s wel verzekerd, maar alleen en uitsluitend wanneer het gebruik van de auto onderdeel uitmaakt van de stage­ opdracht. Boodschappen doen met een auto van het bedrijf valt hier dus niet onder. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door studenten aan andere studenten is toegebracht. De school kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van bezittingen van de studenten. Schade die door studenten is toegebracht aan gebouwen en/of inventaris zal

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 19

19 op de studenten c.q. op de ouders (bij minderjarigheid) verhaald worden. In geval van verschil van mening tussen studenten c.q. ouders en Arcus College behoudt Arcus College zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Ongevallenverzekering Arcus heeft een verzekering tegen het risico van ongevallen afgesloten. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende de gehele studietijd en alle schooluren, dus ook tijdens beroepspraktijkvorming, al of niet in het buitenland, maar ook tijdens de reis van thuis naar school en omgekeerd. De polis kent verschillende rubrieken en verzekerde bedragen, zoals: 1 blijvende invaliditeit als gevolg van een   ongeval €100.000,– 2 bij overlijden als gevolg van een ongeval €15.000,– 3 geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval €5.000,– 4 tandheelkundigde kosten als gevolg van   een ongeval €5.000,– De twee laatste rubrieken gelden als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering van de student c.q. van de ouders wanneer de student nog geen achttien jaar is. Verzekering tijdens beroepspraktijkvorming stage (bpv) Voor studenten die aan een beroepspraktijkvorming (stage) deelnemen (in Nederland of in het buitenland) blijft de ongevallenverzekering zoals hiervoor omschreven gewoon van kracht. Voor de aansprakelijkheidsverzekering ligt dat anders. Als je in Nederland stage loopt, geldt gewoon de aansprakelijkheidsverzekering mits deze beroepspraktijkvorming bij het Arcus College bekend is en er een bpv-overeenkomst is

12-07-13 13:27


20 afgesloten. Als je echter in het buitenland stage  loopt (behoudens grensstages van max. 50 km  over de grens) is er geen dekking op de  verzekering. Wij adviseren je dan om de speciale  buitenland-stageverzekering (Insurance  Passport for Students, ook wel ips genoemd) af  te sluiten. Kijk voor meer informatie op:  www.studenteninsured.com/ips. Schoolreis/excursieverzekering Alle Arcus-studenten zijn tijdens schoolreizen en  schoolexcursies niet alleen verzekerd tegen het  risico van aansprakelijkheid, maar ook tegen de  risico’s van noodzakelijk vervroegde terugkeer,  bagageschade, het risico van ongevallen en  overlijden. Ook is tijdens reizen en excursies  een beroep mogelijk op de alarmdienstcentrale.  Deze polis geldt dus alleen tijdens schoolreizen  en schoolexcursies en is geldig over de gehele  wereld (referentienummer Arcus 3084856).  Let op: deze verzekering is niet geschikt voor  de student die op stage gaat in het buitenland.  nb Aan de tekst over de verzekeringen in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Dat kan alleen aan de offi ciële  tekst van de verzekeringsvoorwaarden. Die zijn opvraagbaar  bij de nonprofi t@meeus.com of via 070-30 28 500 Afdeling  Onderwijs.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 20

12-07-13 13:27


vertrouwenspersoon

bezwaren en klachten

Arcus wil iedereen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, zodat ook iedereen zich op school prettig kan voelen. Of je nu student, docent, ouder of bezoeker bent. Daarom accepteert Arcus geen enkele vorm van ongewenst gedrag. Maar helaas is niet alles te voorkomen. Daarom zijn er op iedere unit speciaal getrainde vertrouwenspersonen aanwezig, die kunnen helpen als jouw grenzen worden overschreden. Ze bieden niet alleen een luisterend oor, maar kunnen ook actie ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Op www.arcuscollege.nl kun je hierover een folder downloaden. Op de site staat ook een lijst met de namen van de vertrouwenspersonen en hun contactgegevens.

Ook al doet iedereen zijn best om het allemaal goed te laten verlopen, soms gaan er toch dingen mis of ontstaat er ontevredenheid. In zulke geval­ len is onze aanpak: bespreek het met de mensen die bij het probleem betrokken zijn. Dat kan   met de persoon in kwestie, via de mentor of de onderwijsmanager. Als je er dan nog niet uitkomt, kun je bij de unitdirecteur terecht. Meestal wordt dan samen wel een oplossing gevonden. Maar ook dat wil niet altijd lukken. In zulke gevallen bestaat de mogelijkheid om formeel een klacht in te dienen. Op onze website is het klachtenformulier te vinden en staat de verdere procedure beschreven. Je kunt je klachten ook digitaal melden bij het Meldpunt Arcus-klachten.

21

Arcus kent een Externe Klachtencommissie onder voorzitterschap van mr. Marcel Goessen, in het dagelijks leven verbonden als vicepresident aan de Rechtbank Limburg. Alle leden van de commissie zijn ‘van buiten Arcus’ en werden benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en van het College van Bestuur. Deze Klachtencommissie komt in actie als je het met de aanpak of oplossing van een klacht niet eens bent. Het kan over allerlei zaken gaan: over examens, over ongewenst gedrag of over algemene onderwijsklachten. Hoe je de Klachtencommissie dan moet inschakelen staat in het reglement van de commissie. Je vindt deze regelingen op onze website inclusief de adresgegevens. In het geval van ongewenst gedrag kun je in overleg met de vertrouwenspersoon je klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie. Arcus hecht eraan dat iedereen die bij ons betrokken is (zoals studenten, ouders, stagebedrijven, personeel, externe organisaties) volop de ge­­legenheid heeft om klachten bespreekbaar te maken en zo nodig op een onafhankelijke wijze beoordeeld te krijgen. Belangrijk daarbij is, dat je niet met onvrede blijft rondlopen.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 21

12-07-13 13:27


Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 22

12-07-13 13:27


overige informatie Begeleiding via stip Bij Arcus word je goed begeleid op je eigen afdeling. Maar als deze begeleiding door om­­ standigheden niet toereikend is, kun je terecht bij stip. Ook wanneer je specifieke vaardigheden onvoldoende beheerst, kan stip jou helpen.   Dit wordt dan geregeld in samenspraak met de mentor van je opleiding. Wanneer je op het punt staat een opleiding zonder diploma te verlaten, meldt de mentor jou aan bij stip en in het geval je jonger bent dan achttien jaar ook bij Bureau Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente. Je wordt dan ondersteund bij het zoeken naar een nieuwe opleiding en/of arbeidsplaats. Medezeggenschap Het Arcus College heeft een Ondernemingsraad (or). Hierin is het personeel vertegenwoordigd. Met de or willen we de medezeggenschap van het personeel bevorderen en een goede communicatie totstandbrengen tussen College van Bestuur, unitdirectie en personeel. De zaken waarvoor de or instemming of advies verleent, zijn in de wet en in een reglement vastgelegd. Alle vergaderingen van de or zijn in principe openbaar en de agenda’s worden op de publi­ catieborden en via intranet bekendgemaakt. Centrale Studentenraad (csr) Arcus heeft een Centrale Studentenraad. We vinden de betrokkenheid van onze studenten   bij het onderwijs belangrijk. Hun mening, jouw mening telt! Arcus-studenten zijn heel goed   in staat om mee te praten en mee te beslissen. Leden van de csr beschikken over extra faciliteiten om hun werk te kunnen uitvoeren. Daarbij worden de werkzaamheden voor de csr ook meegeteld in het kader van de opleiding. Het College van Bestuur heeft een medewerker   aangesteld speciaal voor de begeleiding van de leden van de csr. De Raad zelf zegt: ‘Als Centrale Studentenraad zijn we er om de stem van de student te vertegenwoordigen. Samen staan we sterk voor de belangen van de

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 23

23 studenten en bovenal staan we voor een beter en leuker Arcus College. Een voortdurend vernieuwende school met een sterk wij-gevoel. Een school die staat voor kwalitatief goed onderwijs voor nu en in de toekomst.’ Meer informatie over de studentenraad kun je vinden op www.arcus-csr.nl. Identificatieplicht Elke student heeft de plicht zich binnen de gebouwen van Arcus en de daaraan verbonden terreinen op ieder moment te kunnen identifi­ ceren met de Arcus-schoolpas. Deze pas kan ook worden gebruikt voor het registreren van presentie en absentie (dit geldt niet bij elke unit). Op de schoolpas staat je pasfoto en zijn je naam en studentennummer vermeld. De schoolpassen worden aan het begin van het studiejaar gemaakt. De unitdirectie kan aanvullende regels opstellen. Veiligheid Arcus draagt zorg voor de veiligheid van zijn   studenten en personeel. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften die je moet opvolgen. Je wordt hierover uiteraard geïnformeerd zodra   het schooljaar begint. In geval van een calamiteit volg je strikt de aanwijzingen van het personeel op. Er zullen op onverwachte momenten ontruimingsoefeningen worden georganiseerd waaraan iedereen deelneemt. Daarnaast hebben   we een strikt beleid rondom sociale veiligheid. Zaken als geweld, drank, drugs, wapens: er is ‘zero tolerance’ op dit gebied binnen Arcus. Incidentenregistratie Om Arcus veilig te houden, hebben we jouw hulp nodig. Alleen dan kunnen we zorgen dat iedereen zich ook daadwerkelijk veilig voelt. Binnen Arcus hebben we een systeem voor registratie van incidenten (iris) ingevoerd. Daarvoor is er een registratieformulier aan te vragen via de receptie van je unit of te downloaden

12-07-13 13:27


24 via http://intranet.arcuscollege.nl (zoeken op incidentenregistratie). Het ingevulde formulier kun je dan in de brievenbus (iris) doen. Over de registratie wordt niet automatisch gecorrespondeerd. Geef het gerust aan als je dat wel wil. Kledingvoorschriften Om de onderlinge communicatie te bevorderen, de identiteit te kunnen vaststellen en om de wettelijke taken die uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voortvloeien te kunnen uitoefenen, is het dragen van een gezichtsbedekkende sluier verboden. Iedere unit kan bovendien aparte kledingvoorschriften hanteren, die te maken hebben met de uitoefening van het beroep of de voorbereiding daarop of met de Arbeids-omstandighedenwet 1998 en de daarop gebaseerde besluiten. Topsport-vriendelijke school Arcus biedt studenten, die aantoonbaar op topsportniveau functioneren, extra ondersteuning bij het organiseren van hun studie in combinatie met hun sportbeoefening. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan roosteraanpassingen die nodig zijn in verband met trainingen, uitzending naar trainingskampen, wedstrijden, kampioenschappen. We vinden het daarbij belangrijk dat je jouw studie in combinatie met de topsportbeoefening kunt blijven volgen en er geen problemen met je studie danwel je sport ontstaan. Uitgangspunt blijft dat je bij Arcus bent ingeschreven om een diploma te behalen. Er worden dus afpraken ge­­ maakt en vastgelegd, die erop neerkomen dat als de studieresultaten achterblijven, de Arcusfaciliteiten vervallen. Voor deze regeling komen in beginsel alleen sporters in aanmerking die een noc*nsf-status hebben. Maar we hebben ook beloftevolle officials, op voordracht van hun sportbonden, die ge­­bruikmaken van de faciliteiten. Meer informatie kun je aanvragen via topsport@arcuscollege.nl.

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 24

Privacy Om jouw onderwijs goed te kunnen laten ver­ lopen, is het nodig om een aantal gegevens te registreren. Zo worden o.a. persoonsgegevens, opleiding, school waar je vandaan komt, cijferlijsten, bedrijven waar je beroepspraktijkvorming doet, je studieresultaten, je aanwezigheid en begeleidingsinformatie in computersystemen opgeslagen. Arcus zorgt ervoor dat er geen on­­ bevoegde personen aan deze gegevens kunnen komen. Je (persoons)gegevens worden alleen met jouw toestemming aan derden doorgegeven als we dat wettelijk verplicht zijn of wanneer dit in jouw belang is. Zo krijgt de Dienst Onderwijs Uitvoering in Groningen persoonsgegevens i.v.m. de les- en cursusgeldwet en hetBureau Voortijdig School Verlaten i.v.m. de wettelijke verplichting om ongediplomeerde uitval te voorkomen. Daarnaast wordt de decaan van de school waar je vandaan komt ingelicht over de opleiding die je gaat volgen, zodat hij weet dat je bent geplaatst en of de voorlichting over het beroepsonderwijs goed geweest is. Soms zijn jouw adresgegevens nodig voor een enquête over het onderwijs of aansluiting met het beroep. Hierover word je apart geïnformeerd. Denk hierbij aan de enquête van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (job). Deze enquête dient ervoor om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. Alle andere gegevens worden zonder naam of nummer afgegeven, bijvoorbeeld het aantal studenten in een opleiding, het aantal studenten met belemmerende factoren (gehandicapten), het aantal studenten met aanvullende ondersteuning of het aantal geslaagden. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig aan te passen. Hiervoor kun je bij stip terecht. Dit allemaal is vastgelegd in het Privacyreglement Deelnemers, te vinden op het Arcus-intranet.

12-07-13 13:27


adres- en persoonsgegevens Belemmerende factoren/handicap Arcus is toegankelijk voor mensen met een beperking. Het is van groot belang dat jij ons bij je aanmelding informeert over een eventuele handicap of beperking. Dan kunnen we samen met jou bespreken welke ondersteuning of middelen gewenst zijn om jouw opleiding bij Arcus zo goed mogelijk vorm te geven. Neem hiervoor contact op met stip. Vakanties en vrije dagen schooljaar 2013-2014 Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Carnavalsvakantie 3 t/m 7 maart 2014 Voorjaarsvakantie 28 april t/m 5 mei 2014 Zomervakantie 14 juli t/m 29 augustus 2014 Info via internet en intranet Wil je meer weten over Arcus, over het opleidingsaanbod, contactpersonen, actualiteiten, enz? Surf dan naar www.arcuscollege.nl of log in via je eigen intranet-toegang.

hoofdlocatie administratie en handel directeur: dhr. J.G.A. Willems locatie: Meezenbroekerweg 5, 6412 vk Heerlen t 088-0272870 nevenlocatie ict-opleidingen Schandelermolenweg 21, 6415 gg Heerlen t 088-0272870 onderwijsmanagers dhr. J.P. van den Bunder (domein ict) /   dhr. J.H.J. Cratsborn (domein Economie en Administratie) / mevr. S. Rambaran (domein Handel en Ondernemerschap)

hoofdlocatie techniek directeur: dhr. drs. H.C.A. ter Stege locatie: Schandelermolenweg 21, 6415 gg Heerlen t 088-0272870 nevenlocaties Procestechniek Zuyd Hogeschool Nieuw Eyckholt 300, 6419 dj Heerlen t 088-0272870 locatie Gilde Opleidingen Bredeweg 235, 6042 ge Roermond t 088-0272870 nevenlocatie Schilder, Mediavormgeving,  Signmaker DaCapo College Rijksweg Zuid 70, 6134 ad Sittard t 088-0272870 onderwijsmanagers dhr. G.E. Colombi (domein Bouw en Infra, domein Mobiliteit en Voertuigen, Mediavormgeving, Signmaker) / mevr. P.J.M. Boekhorst (Procestechniek en contractonderwijs Techniek)   dhr. B.J.E. Schiefer (Werktuigbouwkunde, Installatietechniek, Elektrotechniek, Metaal)

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 25

12-07-13 13:27


hoofdlocatie educatie /trajectbureau directeur: dhr. drs. F.P.M. Petit locatie: Diepenbrockstraat 15, 6411 tj Heerlen t 088-0272870 onderwijsmanagers mevr. N.J.L. Miessen (vavo, basiseducatie   en inburgering) / dhr. J.H.A.M. Joosten   (Transwork i: opleidingen mbo-niveau 1 / Entree-opleidingen) / dhr. H.J. Dautzenberg (Transwork ii: opleidingen mbo-niveau 2 voor risicogroepen/switchersvoorziening)

hoofdlocatie horeca en toerisme directeur: dhr. M.H. Vossen locatie: Willemstraat 2, 6411 kz Heerlen t 088-0272870

hoofdlocatie gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn directeur: dhr. A.H.J.M. van Baal locatie: Klompstraat 30, 6411 kt Heerlen t 088-0272870 nevenlocatie Zorg Zorgacademie Parkstad Henry Dunantstraat 2, 6419 pb Heerlen t 088-0272870 onderwijsmanagers mevr. A.J.M. Jeurissen (Verpleegkundige,   Verzorgende) / dhr. J.G. Kromhout (domein Welzijn, domein Kappen) / dhr. L.M. Ortmans (domein Welzijn) / dhr. J.G.J. Hoesen (Assis­ terenden Gezondheidszorg)

nevenlocatie Creatieve Industrie Driesschstraat 1, 6412 vk Heerlen t 088-0272870 nevenlocatie Dienstverlening/  Orde en Veiligheid Klompstraat 30, 6411 kt Heerlen t 088-0272870 nevenlocatie Horeca DaCapo College Rijksweg Zuid 70, 6134 ad Sittard t 088-0272870 onderwijsmanagers mevr. V.J. Aalders-Claassens (domein Horeca, Bakkerij en Dienstverlening) / dhr. R. Lauffer (Orde en Veiligheid) / dhr. J.D.J. Hoevers (Facilitaire Dienstverlening, Manager Ondernemer Horeca, domein Toerisme en Recreatie) / dhr. R.A.G.G. Videc (Evenementenorganisatie en Podiumtechniek, Artiest, av, Fotografie, Video)

Arcus_infogids_13-14_DEF.indd 26

12-07-13 13:28


Arcus_infogids_13-14_omslag_DEF.indd 4-5

12-07-13 13:31


2013 2014 INFOGIDS

ALLE BELANGRIJKE ZAKEN BIJ AANMELDInG, START VAN je OPLEIDING EN JOUW SOLOCARRIÈRE BINNEN

AR©Us IN ÉÉn gids!

WWW.ARCUSCOLLEGE.NL / TEL. 088-027 28 70

Arcus_infogids_13-14_omslag_DEF.indd 2-3

12-07-13 13:31

Arcus infogids 2013/2014  
Arcus infogids 2013/2014  
Advertisement