Page 1

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1 / tel. pokladna +420 221 716 333 / www.archatheatre.cz

n e v er   č /   n e t ě k v y/j une Ma 2012


. 5 . 4 1   13.– le

p 420Peo n: ' Jiří Kyliá duet z 27'52' -up 14'20'' – Kuneš: Wind Václavra / Premiere Premié

FOTO MIN TANAKA

rs . Slavn c tor an tech op en yea edmi le e dancer, dire rst time in sev se po s s fi e e s Japan Prague for th Fa m o u s to rn tu re Tanaka

5Ve.rT6eD.ance: nde

e Bulaante Bande hlebdoavjíého t n a l u Sim cenaci Sim osti pohy y

FOTO Jan hromádko

ins ož n zick V nové ce neotřelé m dravého a fy z n e a c VerTeD oluprá ní ze sp e ěka . v yjádře ovaného člov imulante B and ression p S xp f a e o f ic n o d o n ha duc ti wa y s l ro a p in tion of g w ri e oopera . c In the n ce explores o e th n n ed o an d perso VerTeD ovement bas disable y m ll h a g ic u s thro a p hy hy a n d a healt

no v f TAN EC Uvádě s part o a d te n Prese

FOTO 420PEOPLE

Tanaka

ář Min n a ér a farm T is ž n re , i hy. ečník 3 × M r Min sk ý tan í do Pra ět vrac d farme ý japon

420P Kuneš: Win : Václav Teshigawara Saburoters – piece Encoun sion A 2012 . a EC PR AH stival. c N A c T lu o d' stiva 2012 fe rámci fe PR A H A

. 6 . 9 2   28.– ooty Looting

souboru b : z ybuse a iéře e e k e V d n rem Va t Wima hned po své p EC Ultimjša í projek y h AN

T ě Nejnov z přijíždí do Pra mci festivalu v rá Ve o a n ě im lt d U vá us and tkách . U dekeyb n a V v Bená 12 . re e of Wim s premie 20 PR AHA st performanc e right after it 12 e gu AHA 20 The new z comes to Pra rt of TAN EC PR a e p V Ultima nted as e! Prese in Venic l. festiva

FOTO DANNY WILLEMS

. 5 . 9   – . 7 aka

. 6 . 4 2   ers / t – n . u o 3 c 2 EOPLE – En d-up /


mám pro Vás několik dobrých a několik špatných zpráv. Mezi ty dobré patří, že Divadlo Archa pro letošní a následující roky získalo hned tři evropské granty. Náš projekt Karaoke Europe získal dokonce jedno z nejvyšších hodnocení a zařadil se do TOP TEN všech dvouletých kulturních projektů v rámci evropského programu Culture. Další dva, Theatron a House on Fire, byly hodnoceny také velmi vysoko. Díky těmto grantům může Divadlo Archa spolupracovat s více než dvaceti divadly a divadelními festivaly v Evropě. To je zpráva, ze které byste mohli mít určitě radost, protože slibuje mnoho mezinárodních projektů, na nichž se Archa bude podílet. Další zpráva je však už mnohem smutnější. Ve stejné době nám Magistrát hlavního města snížil příspěvek o dva miliony korun oproti původní smlouvě. To je opravdu hodně. Přes to, že Archa při náročnosti svého programu je zároveň schopna získávat finanční podporu z mnoha dalších zdrojů, je grant hlavního města zdrojem základním a tvoří přibližně polovinu potřebných prostředků. Výnosy ze vstupného tvoří přibližně čtvrtinu. Kdyby měla vaše vstupenka pokrýt veškeré náklady, musela by tedy být čtyřikrát dražší. To by do našeho divadla nemohli chodit studenti a vůbec taková skvělá společnost, která nás navštěvuje. Aby to nebylo příliš jednoduché, evropské granty můžeme čerpat jedině, když polovinu nákladů získáme z vlastních zdrojů. Kde na to máme vzít? Jak bude Archa moci fungovat na podzim? Rozhodnutí magistrátu přišlo tak pozdě, že představení a koncerty připravené na první polovinu roku, jsme už měnit nemohli. Naštěstí pro Vás! Užijte si proto program v květnu a červnu. Je opravdu bohatý. Těším se na Vás, Ondřej Hrab

How to stay in Europe?

Vážení příznivci Divadla Archa,

p.s. Does anyone by any chance have a wealthy and generous uncle?

P.S. Nemáte někdo bohatého a štědrého strýčka?

Jak zůstat v Evropě?

Dear friends of the Archa Theatre, I have good news and bad news. The good news is that Archa has obtained three European grants for this year and the years to come. Our Karaoke Europe project was in fact ranked among the top ten twoyear cultural projects in the European Culture Program. The other two, Theatron and House on Fire, were also ranked very high. Thanks to these grants Archa can continue to cooperate and co-produce with more than twenty other theatres and theatre festivals in Europe. This is great news, because it means that Archa will be participating in many international projects. But the other news is much worse. At the same time as we received the European grants, the municipal council decided to lower its grant by two million crowns. This is a big sum. Despite the challenging nature of our program, we are still able to obtain financial support from many other sources, but the grant from the city is our chief source of funding and makes up roughly half of required funds. Proceeds from tickets make up about a quarter. If your tickets were to cover all of the theatre’s expenses, they would have to cost four times more. This would make our theatre inaccessible to students and so many of the great people who come to our theatre. To make matters worse, we can only use the European grants if half of our project costs come from own resources. Where will we get the money? How will Archa operate in the fall? The decision of the municipal council was made so late that performances and concerts planned for the first half of the year could no longer be changed. Luckily for you! Enjoy the program in May and June. It is truly rich. We look forward to welcoming you. Ondřej Hrab


Václav s J i ř ím K Kuneš hovo yliá nem

, š á d e n c ni

ří

u k ě v lo č ž Kdy o c á m e n tak I t f you odi z ah h e h g iv as n e a m an oth ing noth to los ing , e š in conversation une K Václav í K ylián with Jiř

Václav Kuneš: Nataša a já o vás často mluvíme jako o našem uměleckém otci. Co vy na to?

snažit je neopakovat, je strašně důležité. Myslím si, že jsem z velké části takovej samouk.

Jiří Kylián: Já bych spíše řekl, že byste mě měli nazývat uměleckým praotcem. Poslouchej, já ti řeknu několik takových hloupostií a nějak si to přeber. Takový umělecký otec... to je docela závažná věc. Co bylo a je pro mne důležité, je nejenom tvořit choreografie, ale dát lidem také šanci se něco naučit a poznávat další a další lidi; to platí jak pro tanečníky, tak pro publikum. To znamenalo zvát do Nederlands Dans Theater ty nejlepší choreografy, které jsem znal. NDT bylo takové hnízdo, z něhož se vylíhlo hodně nových myšlenek. Jednalo se o velkou líheň. Takže v tomto smyslu možná nějakým tím praotcem něčeho tak trochu jsem.

Kylián: Jednou jste vyprávěl, jak jste byl zaskočen otázkou dítěte, jestli byste chtěl něčím ještě být, nebo jestli už něčím jste. A vlastně jsme se nikdy nedostali k tomu, co jste odpověděl.

Kuneš: K té líhni – pro mne se jednalo o důležité momenty jako ze života, nejenom ze sálu, divadla či práce. Kylián: Lidskost má v kumštu opravdu velké a důležité místo. Každý člověk je jiný a mně vždycky záleželo na tom, dokázat v lidech probudit právě jejich specifický talent. Je lhostejné, jakou má mít podobu. Kuneš: Ale asi ne každý je schopen to nějak přijmout... Kylián: Všechno záleží na každém člověku, na jeho velkorysosti a schopnosti přijímat takové věci. Každý má svou svéráznou individualitu nebo i sobectví, které mu neumožňuje takové věci přijímat... Člověk musí mít jistou dávku otevřenosti a dokázat se přihlásit k tomu, že takový nebo takový podnět přijal. Což není tak jednoduché, protože se jedná o složité psychologické věci. Kuneš: Jak jste se to naučil? Kylián: Myslím, že jsem se k tomu z velké části dopídil sám, ale než jsem se to naučil, udělal jsem šílenou spoustu chyb. A když si člověk dokáže chyby přiznat a poučit se z nich, má z toho takový velký majetek. Staré rčení, že chybami se člověk učí, platí už tisíce let. Ale skutečně se umět z chyb poučit, neopakovat je anebo se, alespoň

Kylián: No, teď jsem – penzistou, jako důchodcem. Je mi 65... a jsem nastydlej. Kuneš: Aha, takže teď už jste jenom důchodcem? Kylián: Hmmm, to je trošku jinak. Vždycky jsem nějakým způsobem vyučoval, ale v podstatě jsem měl pocit, že nikdy nikoho nic nenaučím. Teď jsem si uvědomil, že kdybych zemřel a to, co jsem se naučil, bych nedal někomu dál, tak to prostě se mnou zemře. Ale nejenom to! Byla by škoda, kdyby někdo neměl nic k zahození. Rozumíš... Když vědomosti nikomu nedám, nebude mít co zahodit. A tak jsem se rozhodl se o své vědomosti podělit. Pokud za něco stojí, nebo nestojí, je šumafuk. Chtěl bych se rozdělit s lidmi, kteří o to mají zájem, ale také proto, aby mohli zahodit to nepotřebné. Myslím takové zkušenosti, které nejsou ani vědomostmi či moudrostmi, které člověk nastřádá v životě. Není zapotřebí, aby někdo musel tyto zkušenosti znova vymýšlet nebo zažívat, protože už zde jsou. A člověk by je měl využívat jako „takovej polštář pod *****,“ aby si zase mohl sednout o kousek dál a nevymýšlet znovu trakař. Já myslím, že mi rozumíš, ale jestli napíšeš takovou blbost, tak tě zabiju. Kuneš: Rozumím, jasně. Ne, já to upravím a něco vyhvězdičkuji. Kylián: Ale rozumíš mi dobře? Kuneš: Jo, rozumím. Zkrátka není třeba znova vynalézat kolo, že jo? Kylián: Přesně tak. A jiná daleko důležitější věc je, že dneska večer hraje FC Barcelona s AC Milan, tak se na to koukej. Kuneš: Aha, díky. Najdu nějakou hospodu a budu se koukat.

Václav Kuneš: Nataša and I often talk about you as our artistic father. What do you think about that? Jiří Kylián: Actually I’d say that you should call me your artistic grandfather instead. Listen, I’ll tell you a few stupid things and you make whatever you want of it. An artistic father: that’s a pretty serious thing. The important thing for me was and still is not only to create choreography, but to give people the chance to learn something and to get to know more and more people. This is true for dancers and for the audience. This meant inviting the best choreographers that I know to the Nederlands Dans Theater. NDT was a kind of nest that gave rise to many new ideas. It was this great incubator. So in this sense perhaps I am in some ways a kind of grandfather. Kuneš: Talking about the incubator – for me it was about important moments in life, not only on stage, in the theatre or work. Kylián: Humanity has a truly large and important place in art. Each person is different and I always tried to awaken in people their specific talent. It doesn’t matter what form this takes. Kuneš: But probably not everyone is able to embrace it... Kylián: Everything depends on each person, his generosity and ability to embrace these sorts of things. Everyone has their own special individuality or selfishness which doesn’t allow him to embrace these things. You have to have a certain degree of openness and be able to register this or that impulse, which isn’t so easy, because this involves complicated psychological issues.

repeat them is incredibly important. I think that to a large extent I’m self-taught. Kuneš: You once talked about how you were surprised by the question of a child who asked if you’d still like to be something or if you already are something. We actually never found out what you answered. Kylián: Well, now I’m a pensioner, a retiree. I’m 65 years old. And I’ve got a cold. Kuneš: OK, so now you’re only a retiree? Kylián: Hmmm, not exactly. I’ve also continued learning in one way or another, but the thing is I felt that I never teach anybody anything. Now I’ve realized that if I died and didn’t pass on what I’ve learned to someone else then it will simply die with me. But that not all! It would be a pity if nobody had anything to throw away. Do you know what I mean? If I don’t pass on my knowledge to someone else, he won’t have anything to throw away, and so I decided to share my knowledge. It doesn’t matter if it’s worth something or not. I want to share it with people who are interested in it, but also so that they can throw out what they don’t need. I think these are experiences that are not even knowledge or wisdom that you gather in life. There’s no need for someone to invent or digest these experiences again because they’re already there. You should be able to use them like a kind of pillow under your ass so that you can take a back seat without having to reinvent the wheel. I think that you understand what I’m saying, but if you write this nonsense I’ll kill you. Kuneš: I understand, and don’t worry, I’ll fix it up.

Kuneš: How did you learn it?

Kylián: But you understand me?

Kylián: I think that I largely discovered it for myself, but before I learned it, I made tons of mistakes. When you can admit these mistakes and learn from them you have a great treasure. The old saying that you learn from trial and error has been true for thousands of years. But really knowing how to learn from these mistakes without repeating them or at least trying not to

Kuneš: Yes. Basically you don’t have to reinvent the wheel, right? Kylián: Exactly. Anyway, more importantly tonight FC Barcelona is playing AC Milan, so watch it. Kuneš: OK, thanks. I’ll find a pub and watch.


. 6 . 4 2   – . 3 2 0 0 . 20 ''

- up

sion : š: W 'occa d awara une K hig Tes s – piece clav Vá ind

Saburo Encounter

Uváděno v rámci festivalu TANEC PRAHA 2012. Choreografie Wind-up vznikla v koprodukci 420PEOPLE, Divadla Archa a Kylian Productions BV, ve spolupráci s Novou scénou Národního divadla a za podpory Fondation BNP Paribas, Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy. / Presented as part of TANEC PRAHA 2012 festival. Wind-up is a co-production by 420PEOPLE, the Archa Theatre and Kylian Productions BV, in cooperation with the New Stage of the National Theatre and with the support of the BNP Paribas Foundation, the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Capital City of Prague.

FOTO pavel Hejný

. 5 . 4 1   – . 13 0 0 . 0 2

z2 – duet- up ' ' 20 ind ' 4 : 1 š: W n liá Kune y íK Jiř clav A R Vá MIÉ E PR

2 7'5


PROGRAM

květen 2012

2

THE TAP TAP / Párty na kolečkách

St / 20.00 

hudba

5

16 18

20

St / 20.00 

divadlo

Mimořádný projekt Divadla Husa na provázku v Divadle Archa. Speciální výběr z projektu scénických čtení a inscenačních náčrtů současných českých dramatických textů, které vzešly ze soutěží Cena Konstantina Trepleva a Cena Alfréda Radoka - Hraj komedii: O vině a odpuštění. O vyvolávání duchů. O tom, že život je komedie. Tragédie hereček, které znaly (milovaly) Goebbelse a Stalina. Hra Karla Steigerwalda z roku 2000. Tanečnice - epilog: Osobitá hra o Aleně Ambrové plná nečekaných postav. Epilog mimořádného projektu Jirka Kniha hledá autora, ve kterém 7+1 předních českých režisérů inscenuje 7+1 současných českých textů. Věnováno Aleně Ambrové. To léto: Punková opera muže, který ustavičně plane divokým nutkáním. V hlavní roli M jako Mengele a n jako nedefinovatelná mocnina. Dále princezny, prcny, prsatice, průseráři, přizdisráči a další bachcáči, cucpytlíkové, nikdoši, vejfetkové a židozednáři. Hra, která v Ceně Konstantina Trepleva vyhrála! Vstupné: 190/120, při zakoupení dvou představení 300/180, při zakoupení tří představení 380/240. Délka představení 5,5 hodiny.

Min Tanaka

420PEOPLE / Jiří Kylián: 27´52˝ Václav Kuneš / Wind-up PREMIÉRA

Ne / 20.00 

„Vzpomínky tě umí zahřát na duši. Také ti ale dokážou tu duši zevnitř rozpárat.“ Premiéra choreografie Václava Kuneše, který ke spolupráci přizval hudebníka a performera Amose Ben-Tala. I tentokrát Václav Kuneš slibuje dynamickou choreografii, současný tanec plný energie, sled obrazů a akcí. Tančí: Nataša Novotná, Zuzana Herényiová, Milan Odstrčil, Alexandr Volný, Jussi Nousiainen, a Václav Kuneš. Jiří Kylián vytvořil titul 27‘52‘‘ pro Nederlands Dans Theater II k pětadvacátému výročí založení skupiny. Ačkoliv název díla odkazuje k délce jeho trvání (délka skladby Dirka Haubricha), strávili na jeho přípravě v době premiéry tanečníci, choreograf, realizační tým včetně produkce a kostymérek neuvěřitelných 4 418,75 hodin. Choreografie a scéna: Jiří Kylián, tančí: Nataša Novotná, Václav Kuneš. Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 55 minut. Uváděno za podpory BNP Paribank.

420PEOPLE / Jiří Kylián: 14'20'' – duet z 27'52'' Václav Kuneš / Wind-up

Po / 20.00 

22

Út / 20.00 divadlo

23 26

Divadlo Vizita / Tištěn květem

Út / 20.00 

Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2h s přestávkou.

Divadlo Vizita / Kování opa, matka moudrosti

St / 20.00 

Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

LIFEshow

27 28

29

Sólo pro Lu

St / 20.00So / 20.00

 Černobílý melodram, divadlo obrazů, koncert. Autobiografická sonda do času, inspirovaná nafukovacími hračkami autorovy maminky Libuše Niklové. Vstupné 190/150 Kč. Délka představení 60 minut bez přestávky.

hudba

Petr Nikl / Já jsem tvůj zajíc

Petr Nikl / Já jsem tvůj zajíc

Ne / 20.00Po / 20.00

 Literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše. Hosté: nymfa Echó, Václav Kahuda, Johana Švarcová a další. Hrají 2 Singles. Vstupné 165/100 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

divadlo

Sólo pro Lu

 Autentické životní osudy čínské herečky, zpěvačky a tanečnice Jing Lu v divadelní podobě. Představení nás provází jejím životem od dětství v Číně až do současnosti v Praze. Intimní příběh plný tragických událostí, nepřízně osudu a zároveň cesty za úspěchem je konfrontován s globálními otázkami dnešního světa a ambivalentním vztahem západní společnosti k Číně. Který se pohybuje od obdivu k východním kulturám až po strach z ekonomické hegemonie. Protože je Jing Lu výjimečná hudebnice a zpěvačka, hraje hudba v představení významnou roli. Jing Lu proměňuje konkrétní zvuky do hudebních motivů a kompozic. Režie: Jana Svobodová, hudba: Michal Nejtek, účinkuje: Jing Lu. Vstupné 150/90 Kč. Délka představení 80 minut.

divadlo

Divadlo Husa na provázku / Jirka Kniha hledá autora (Hraj komedii, Tanečnice, To léto, koncert Sex Beatles)

Ne / 17.00 

Min Tanaka

Divadlo Husa na provázku / Simona Petrů, Petr Jan Kryštof / Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie) 

Pijan či snad lépe řečeno alkoholik posedlý ženami, rváč s mastnými vlasy… nuzně oblečený… se směšným fotoaparátem vyrobeným z ruličky toaletního papíru… Šmírák, který se v létě plížil kolem plotu plovárny a fotil mladé ženy v plavkách, opalující se ženy a venkovské krásky ze svého okolí… Fotograf Miroslav Tichý, svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla, je dnes pokládán za jednoho z nejvýznamnějších fotografů 20. století. Jeho život a podivuhodné dílo nastolují řadu otázek. Je tento radikální moravský outsider šílencem a zachycovatelem pravdy? Anebo je to jen zavrženíhodný voyeur, jehož výplody se sluší spláchnout do záchodu? Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 100 minut.

Slavný japonský tanečník, režisér a farmář Min Tanaka, který je legendou světového tance, se po sedmi letech vrací do Prahy. 7. a 8. května uvede v Arše dvě svá sólová vystoupení pod názvem Locus Focus. 9. května vystoupí společně s tanečnicí Shiho Ishihara v představení Step into the Shadow (Krok do stínu). Vstupné 290/150 Kč. Délka představení 65 minut.

Út / 20.00 

divadlo

Mezinárodní hudební program Electronic Beats se po roce vrací do Archy, aby jeho organizátoři představili jednoho z nejlepších současných vokalistů Erlenda Øye a jeho poslední hudební projekt –kapelu The Whitest Boy Alive. Dalším potvrzeným hudebním projektem je kanadská hudebnice Grimes. Chybět nebude ani hudební senzace roku 2011 Woodkid, francouzský hudebník jménem Yoann Lemoine, který je známý i jako režisér hudebních klipů Lany Del Rey, Katy Perry nebo Mobyho. Electronic Beats je mezinárodní hudební program společnosti Telekom. Více informací na www.electronicbeats.net. Vstupné  250 Kč předprodej /350 Kč na místě. Délka koncertu do 3.00 hodin.

divadlo

So / 20.00 divadlo

Min Tanaka

tanec

15

Po / 20.00 

tanec

14

19

Electronic Beats Festival

tanec

8 9 13

So / 20.00 

hudba

7

Jubilejní X. ročník Párty na kolečkách se odehraje v pirátském stylu. Převleky zbídačených korzárů jsou vřele vítány! Kromě řady vzácných hostů vystoupí klenot španělské hudební scény – kapela Million Dollar Mercedes Band. Výtěžek z koncertu i následné dražby bude využit na technické vybavení budovy vzdělávacího centra pro lidi se zdravotním postižením – STUDEO. Vstupné 290/240 Kč. Délka představení 2 hodiny.

Út / 20.00

EKG / O Lásce a Autistech

EKG / O Lásce a Autistech 

Pá / 20.00 divadlo

LIFEshow není inscenací v tradičním slova smyslu, ale snaží se s pomocí současných technologií překračovat divadelní formát směrem k interaktivní show, jejíž charakter přímo vychází ze spolupráce s diváky či náhodně vybranými obyvateli města. Divadelní průzkum tenké hranice mezi realitou a fikcí, pravdivým dojemným příběhem dvou aktérů a jejich schopnosti hrát a fabulovat. LIFEshow vznikla díky spolupráci Archa.lab s výzkumným pracovištěm KALD DAMU jakožto aplikace výzkumu do praxe. Režie Petra Tejnorová. Premiéra. Vstupné 150/90 Kč. Délka představení 80 minut.

Veřejné natáčení Show Jana Krause 3. / 10. / 17. / 24. / 31. 5. – vždy od 19.30 Produkce a dramaturgie: In Film Praha. Vstupenky v předprodeji zakoupíte v pokladně Divadla Archa a on-line. Změna programu vyhrazena.


PROGRAM

červen 2012

3

LIFEshow

Ne / 20.00 divadlo

5

VerTeDance / Simulante bande

Út / 18.00 tanec

11

Po / 20.00 divadlo

12

19 21

Cena Pavla Kouteckého, 6. ročník

EKG / O Lásce a Uklízení

Po / 20.00 

Literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše. Hosté: Petra Hůlová, Ivan Klíma, Eva Nováková a Jaroslav Valečka. Hraje Hugo Paczolt Band. Vstupné 165/100 Kč. Délka představení 2h s přestávkou.

Út / 20.00 

Čt / 20.00 

United Islands / Klubová noc

So / 20.00

Kyklos Galaktikos, Please the Trees, Allstar Refjúdží Band – křest nové desky, Floex DJ set. Vstupné zdarma. Délka koncertu 4 hodiny.

D ivadlo Archa a TANEC PRAHA 2012 uvádějí:

420PEOPLE – Encounters / Václav Kuneš: Wind-up / Saburo Teshigawara: Encounters – piece d'occasion

Encounters je název jedinečného představení, které pro pražské publikum zinscenoval Václav Kuneš a 420PEOPLE. Jde o střetnutí několika spolu souvisejících událostí: poprvé se v Praze představí Saburo Teshigawara, výjimečný umělec a renomovaný tvůrce (Ballett Frankfurt, Ballet de l’Opera National de Paris, Teatro La Fenice). S sebou do Prahy přiváží křehkou a přitom technicky výjimečnou tanečnici Rihoko Sato. V díle Encounters vystoupí i sám japonský tvůrce, jehož práce s myslí a tělem slibuje nevšední zážitek. V rámci večera představí Václav Kuneš také soubor 420PEOPLE v nejnovější choreografii Wind-up. Produkce 420PEOPLE je uváděna v koprodukci Divadla Archa a v rámci festivalu Tanec Praha. Uváděno za podpory BNP Paribank. Vstupné 390/190 Kč. Délka představení 75 minut.

tanec

29

Nejnovější projekt Wima Vandekeybuse a souboru Ultima Vez přijíždí do Prahy jen několik dní po své světové premiéře v Benátkách. Pro projekt booty Looting vybral Wim Vandekeybus skupinu šesti performerů, jednoho hudebníka a fotografa, kteří se navzájem okrádají o to, co již bylo dříve ukradeno. Představení jsou uváděna jako součást festivalu Tanec Praha a v rámci Vlámské sezóny 2012 v Divadle Archa. Vstupné 490/290 Kč. Délka představení 2 hodiny.

Pá / 20.00 D ivadlo Archa a TANEC PRAHA 2012 uvádějí:

tanec

30

Ultima Vez / booty Looting

Ultima Vez / booty Looting

Závěrečný gala večer festivalu Tanec Praha. Vstupné 690 Kč. Délka představení 2 hodiny.

Prague Proms / Divadlo Husa na provázku / Milan Uhde / Miloš Štědroň – Leoš aneb Tvá nejvěrnější

So / 20.00 

divadlo

Mistr a jeho život a hudba a Smrt aneb Jak Dílo ze zapadlé moravské vesnice dobylo celý svět čili Sešity (poměrně směšných) lásek. Inscenace inspirovaná životem a dílem hudebního skladatele Leoše Janáčka. Režie: Vladimír Morávek. Vstupné 290 Kč. Délka představení 3 hodiny.

4.7.

Lou Reed

St / 20.00 hudba

Legendární Lou Reed vystoupí v Divadle Archa v rámci svého letního turné FROM VU TO LULU. Koncert pořádá agentura 10:15 Entertainment. Vstupné 880 Kč. Délka koncertu 2 hodiny.

 Veřejné natáčení Show Jana Krause 7. – od 19.30 / 14. – od 17.00 a 19.30 Produkce a dramaturgie: In Film Praha. Vstupenky v předprodeji zakoupíte v pokladně Divadla Archa a on-line. Změna programu vyhrazena.

EKG / O Lásce a Uklízení

tanec

24

Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2h s přestávkou.

Film & Sociologie, Jeden svět a Divadlo Archa uvádějí slavnostní večer udílení Ceny Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický počin. Více informací na www.cenakoutecky.cz.

Čt / 20.00 D ivadlo Archa a TANEC PRAHA 2012 uvádějí:

 Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

St / 20.00 

hudba

23

Divadlo Vizita / Plná nuda

28

Divadlo Vizita / Zachycen stéblem

L iteratura

18

V inscenaci Simulante bande hledají VerTeDance neotřelé možnosti pohybového vyjádření ze spolupráce zdravého a fyzicky handicapovaného člověka. Choreografky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová si kladou za cíl předestřít alespoň malou část nečekaně široké škály problémů, se kterými se handicapovaní lidé den co den potýkají ve snaze žít „normálně“. Festivalová premiéra. Vstupné 150/90 Kč. Délka 60 minut.

Út / 20.00 divadlo

13

LIFEshow není inscenací v tradičním slova smyslu, ale snaží se s pomocí současných technologií překračovat divadelní formát směrem k interaktivní show, jejíž charakter přímo vychází ze spolupráce s diváky či náhodně vybranými obyvateli města. Divadelní průzkum tenké hranice mezi realitou a fikcí, pravdivým dojemným příběhem dvou aktérů a jejich schopnosti hrát a fabulovat. Režie Petra Tejnorová. LIFEshow vznikla díky spolupráci Archa.lab s výzkumným pracovištěm KALD DAMU jakožto aplikace výzkumu do praxe. Vstupné 150/90 Kč. Délka představení 80 minut.

Ne / 20.00 tanec

D ivadlo Archa a TANEC PRAHA 2012 uvádějí:

420PEOPLE – Encounters / Václav Kuneš: Wind-up / Saburo Teshigawara: Encounters – piece d'occasion

Prezentace Ateliérů Archa.lab Prezentace jarních ateliérů Archa.lab se uskuteční 1. 6. 2012 ve Velkém sále Divadla Archa. Vstupné zdarma. 15.00 Ateliér kreativního pohybu I pohybový ateliér pro děti od 3 do 5 let lektorky: VerTe Dance – Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová 16.00 Ateliér kreativního pohybu II pohybový ateliér pro děti od 6 do 12 let lektorky: VerTe Dance – Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová 17.00 Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie taneční ateliér lektorky: VerTe Dance – Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová 18.00 Pohyb, prostor, slovo, čas divadelní ateliér lektorka: Jana Svobodová


PROGRAM may 2012

2

THE TAP TAP / Party on Wheels

Wed / 20:00 

mu

5

15

s ic

16

NC

E

Tue / 20:00

18

Sat / 20:00 Theatre

20

Min Tanaka

Theatre

22

A special project by the Goose on a String Theatre at Archa. A selection of readings and sketches from contemporary Czech plays that have been recognized at the Konstantin Treplev Awards and the Alfréd Radok Awards. Tickets: CZK 190/120, two shows 300/180, three shows 380/240. Length: 5.5 hours.

420PEOPLE / Jiří Kylián: 14'20'' – duet from 27'52'' Václav Kuneš / Wind-up – PREMIERE  

Solo for Lu

Tue / 20:00 

The real life story of Chinese actress, singer and dancer Jing Lu in a theatrical form. The performance will take us on a journey from her childhood in China to her current life in Prague. This intimate story, full of tragedy, adversity and striving for success, is confronted with the global questions of our world and the ambivalent relationship of western society to China, which ranges from admiration of eastern culture to fear of China’s economic hegemony. As Jing Lu is an excellent musician and singer, music plays a major role in the performance. Jing Lu transforms specific sounds into musical motifs and compositions. Director: Jana Svobodová. Music: Michal Nejtek. Performed by: Jing Lu. Tickets: CZK 150 / 90. Length: 80 minutes.

Theatre

Sun / 20:00 N

CE

“Memories can play on the soul. They can also unravel the soul from the inside.” The premiere of a new choreography by Václav Kuneš in collaboration with musician and performer Amos Ben-Tal. Kuneš once again promises to deliver a dynamic piece, contemporary dance full of energy, a torrent of images and action. Dancers: Nataša Novotná, Zuzana Herényiová, Milan Odstrčil, Alexandr Volný, Jussi Nousiainen, Václav Kuneš. Jiří Kylián created the title 27‘52‘‘ for the Nederlands Dans Theater II for the 25th anniversary of the formation of the company. Although the name of the work refers to the period of its duration (the length of the composition by Dirk Haubrich), the time spent by the dancers, choreographer, producers and costume designers preparing the premiere was an incredible 4,418.75 hours. Choreography and sets: Jiří Kylián. Dancers: Nataša Novotná, Václav Kuneš. Tickets: CZK 290/190. Length: 55 minutes. Presented with the support of BNP Paribank.

Goose on a String Theatre – Jirka Kniha is looking for an author (Play Comedy, The Dancer, That Summer, Sex Beatles Concert)

Sun / 17:00 

Famous Japanese dancer, director and farmer Min Tanaka, a legend of world dance, returns to Prague for the first time in seven years. On May 7 and 8 Archa will present two of his solo shows under the name Locus Focus and on May 9 he will appear together with dancer Shiho Ishihara in the performance of Step into the Shadow. Tickets: CZK 290/150. Length: 65 minutes.

Min Tanaka

420PEOPLE / Jiří Kylián: 14'20'' – duet from 27'52'' Václav Kuneš / Wind-up   

Mon / 20:00 

Divadlo Vizita / Printed with Blossoms

Tue / 20:00 

Solo for Lu

Wed / 20:00 

Sat / 20:00 Theatre

mu

27 28

Petr Nikl / I Am Your Bunny

Sun / 20:00 

Mon / 20:00 

EKG / Of Love and Autistics

Theatre

29

s ic

Petr Nikl / I Am Your Bunny

 A black and white melodrama, theatre of images, and a concert. An autobiographical journey into the past inspired by the inflatable toys of the author’s mother Libuše Niklová. Tickets: CZK 190/150. Length: 60 minutes without intermission.

A literary cardiogram by Igor Malijevský and Jaroslav Rudiš. Guests: nymfa Echó, Václav Kahuda, Johana Švarcová and others. With music by 2 Singles. Tickets: CZK 165/100. Length: 2 hours with intermission.

EKG / Of Love and Autistics

Tue / 20:00 

Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

Divadlo Vizita / Ironwork, Mother of Wisdom

Wed / 20:00 

Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

LIFEshow

Fri / 20:00 Theatre

23 26

Goose on a String Theatre / Simona Petrů, Petr Jan Kryštof / Quiet Tarzan (the stolen diaries of a phantom erotic photographer) 

A drinker – or quite frankly an alcoholic – obsessed with women... An unruly bum with greasy hair and a pathetic camera made from toilet paper rolls… A voyeur who in summer lurks around the fence of the local swimming pool and takes photos of young women in their bathing suits… Photographer Miroslav Tichý, regarded by his neighbours as a freak and a pervert, is today considered one of the most important photographers of the 20th century. His life and remarkable work present a number of questions. Is this radical Moravian outsider a madman and a capturer of truth? Or is he just a despicable voyeur whose work should be flushed down the toilet? Tickets: CZK 290/190. Length: 100 minutes.

Wed / 20:00 

Theatre

The international music program Electronic Beats returns to Archa featuring one of the best contemporary vocalists Erlenda Oye and his latest music project The Whitest Boy Alive. Another highlight of the music project is Canadian musician Grimes. The festival will also feature 2011 music sensation Woodkid and French musician Yoann Lemoine, who is also well known as a director of music videos by Lany Del Rey, Katy Perry and Moby. Electronic Beats is the international music program of the Telekom company. More information at www.electronicbeats. net. Tickets: CZK 250 advance /CZK 350 at the door. Length: until 3:00 a.m.

Min Tanaka

Theatre

19

Mon / 20:00 

DA

14

Electronic Beats Festival

DA

8 9 13

The 10th anniversary of the Party on Wheels will have a pirate theme. Pirate costumes welcome! In addition to a number of outstanding guests the party will feature the jewel of the Spanish music scene: Million Dollar Mercedes Band. Proceeds from the concert and subsequent auction will be used to buy technical equipment for the STUDEO educational centre for people with disabilities. Tickets: CZK 290/240. Length: 2 hours.

Sat / 20:00 

mu

7

s ic

LIFEshow is not a production in the traditional sense of the word, but attempts with the help of modern technology to transcend the theatre format to create an interactive show based on cooperation with the audience or randomly selected citizens. A theatrical survey with a thin line between reality and fiction, the true moving story of two actors and their ability to play and invent. Director: Petra Tejnorová. LIFEshow was created in cooperation with Archa.lab and KALD DAMU. Tickets: CZK 150/90. Length: 80 minutes.

Public filming of the Jan Kraus Show May 3 / 10 / 17 / 24 / 31 – always from 19:30 Production and dramaturgy: In Film Praha. Advance tickets can be purchased at the Archa Theatre box office and online.


PROGRAM

june 2012

3

LIFEshow

Sun / 20:00 Theatre

5

VerTeDance / Simulante bande

Tue / 18:00 DA

11

N

In the production of SIMULANTE BANDE VerTeDance explores original ways of expression through movement based on the cooperation of a healthy and a physically disabled person. Choreographers Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová have aimed to tackle at least a small part of the unexpectedly wide range of problems which disabled people face every day in an effort to lead a “normal” life. Festival premiere. Tickets: CZK 150/90. Length: 60 minutes.

CE

Divadlo Vizita / Total Boredom

Mon / 20:00 Theatre

12

19 21

6th Annual Pavel Koutecky Awards

EKG / Of Love and Cleaning

Mon / 20:00 

A literary cardiogram by Igor Malijevský and Jaroslav Rudiš. Guests: Petra Hůlová, Ivan Klíma, Eva Nováková and Jaroslav Valečka. With music by the Hugo Paczolt Band. Tickets: CZK 165/100. Length: 2 hours with intermission.

EKG / Of Love and Cleaning

Tue / 20:00 

Thu / 20:00 

United Islands / Club Night

s ic

Sat / 20:00 DA

24

Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

Wed / 20:00 

mu

23

E NC

Kyklos Galaktikos, Please the Trees, Allstar Refjúdží Band – launch of the new album, Floex DJ set. Tickets: free. Length: 4 hours.

Archa Theatre and TANEC PRAHA 2012 Festival present:

420PEOPLE – Encounters / Václav Kuneš: Wind-up / Saburo Teshigawara: Encounters – piece d'occasion

Encounters is the name of a unique performance created by Václav Kuneš and 420PEOPLE for Prague audiences. It involves the meeting of several interrelated events: for the first time ever in Prague will appear Saburo Teshigawara, an extraordinary artists and renowned creator (Ballet Frankfurt, Ballet de l’Opera National de Paris, Teatro La Fenice). He will be joined in Prague by the delicate yet technically brilliant dancer Rihoko Sato. In Encounters perform the Japanese creator himself, whose work with thoughts and body promises a unique experience. As part of the evening Václav Kuneš will present also the 420PEOPLE company in their newest choreography Wind-up. 420PEOPLE is presented in coproduction with the Archa Theatre and as part of the Dance Prague Festival. Presented with the support of BNP Paribank. Tickets: CZK 390/190. Length: 75 minutes.

Thu / 20:00 Archa Theatre and TANEC PRAHA 2012 Festival present:

DA

29 30

NC

Ultima Vez / booty Looting

E

The newest project by Wim Vandekeybus and the Ultima Vez company comes to Prague only a few days after its world premiere in Venice. For booty Looting Vandekeybus chose a group of six performers, one musician and a photographer who steal from each other that which was already stolen before. The performance are presented during the Dance Prague Festival as part of the Flemish Season 2012 at the Archa Theatre. Tickets: CZK 490/290. Length: 2 hours.

Fri / 20:00 A rcha Theatre and TANEC PRAHA 2012 Festival present:

Ultima Vez / booty Looting

Closing gala evening of the Dance Prague Festival. Tickets: CZK 690. Length: 2 hours.

Sun/ 20:00

Archa Theatre and TANEC PRAHA 2012 Festival present:

420PEOPLE – Encounters / Václav Kuneš: Wind-up / Saburo Teshigawara: Encounters – piece d'occasion

Prague Proms / Goose on a String Theatre / Milan Uhde / Miloš Štědroň – Leoš or Your Most Beloved

Sat / 20:00 

Theatre

Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

Film & Sociology, One World and the Archa Theatre present a gala evening for the Pavel Koutecky Awards for excellence in documentary film. More information at www.cenakoutecky.cz.

28

“The Master and his Life, Music and Death” or “How a Work from a Remote Moravian Village Conquered the World” or “Notebooks (of rather comical) Loves”. A production inspired by the life and work of composer Leoš Janáček. Director: Vladimír Morávek. Tickets: CZK 290. Length: 3 hours.

Divadlo Vizita / Captured by Straw

L iterature

18

Tue / 20:00 Theatre

13

LIFEshow is not a production in the traditional sense of the word, but attempts with the help of modern technology to transcend the theatre format to create an interactive show based on cooperation with the audience or randomly selected citizens. A theatrical survey with a thin line between reality and fiction, the true moving story of two actors and their ability to play and invent. Director: Petra Tejnorová. LIFEshow was created in cooperation with Archa.lab and KALD DAMU. Tickets: CZK 150/90. Length: 80 minutes.

4.7.

Lou Reed

Wed / 20:00 mu

s ic

The legendary Lou Reed will perform at the Archa Theatre as part of his summer tour FROM VU TO LULU. Concert organized by 10:15 Entertainment. Tickets: CZK 880. Length: 2 hours.

 Public filming of the Jan Kraus Show June 7 – from 19:30 / June 14 – from 17:00 and 19:30 Production and dramaturgy: In Film Praha. Advance tickets can be purchased at the Archa Theatre box office and online.

Presentation of Archa.lab ateliers The presentation of Archa.lab spring ateliers will take place on June 1, 2012 in the large auditorium of the Archa Theatre: 15:00 Atelier of Creative Movement I A movement atelier for children aged 3 to 5 Instructors: VerTe Dance – Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová 16:00 Atelier of Creative Movement II A movement atelier for children aged 6 to 12 Instructors: VerTe Dance – Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová 17:00 Physical and dance theatre for all age Dance atelier Instructors: VerTe Dance – Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová 18:00 Movement, Space, Word, Time Theatre atelier Instructor: Jana Svobodová


Na tajném pražském představení vystoupil tanečník, který byl tehdy čerstvým nositelem titulu Nejlepší tanečník císařství. Ti, kteří se tehdy dostavili na základě konspiračního pozvání: „Přijď a neříkej to nikomu“, netušili, jaký tanec je vlastně čeká. Tanaka tančil většinu představení nahý, jeho tělo bylo nalíčeno tmavou hlinkou a jeho pohyby oscilovaly mezi emocionálními výbuchy a nesnesitelnou pomalostí, mezi božskou krásou a zvířecí ošklivostí. Že se takovému tanci říká Butó, tehdy nikdo nevěděl. To bylo dobře, taková situace je pro umění nejlepší. Publikum je vnímá bezprostředně bez apriorních hodnocení a předem připravených škatulek. Snad proto se Min Tanaka rozhodl jezdit do Prahy i v dalších letech. Zatímco na západě vystupoval ve velkých operních domech, v komunistickém Československu se stal součástí uměleckého podzemí. Tanaka je úzce spjat s historií Divadla Archa. Ještě když byly jeho divadelní sály staveništěm, uskutečnila Archa Tanakovu verzi Svěcení jara se scénou amerického sochaře Richarda Serry na jevišti Národního divadla (a to nejen v Praze, ale i v Bratislavě). Dva umělci, jeden z východu a druhý z opačné strany světa, Min Tanaka a John Cale, později vytvořili představení pro slavnostní otevření Divadla Archa v roce 1994. Když bylo divadlo zničeno povodní, přijel do Prahy, aby v naplněné Státní opeře zatančil sólo a výtěžek věnoval na obnovu divadla. A když pak byla Archa znovu otevřena, tančil v mrznoucí Vltavě rituál, který měl přesvědčit řeku, aby už neničila a zůstala ve svých březích. Tanaka naposledy v Arše vystoupil před více než šesti lety. Do Evropy od té doby jezdil jen výjimečně. Zaměřil svůj zájem na asijské země. Tančil v Číně, v Koreji, ve Vietnamu i v deštných pralesech v Indonésii. V poslední době se z něj stal vyhledávaný filmový herec. Film Tasogare Seibei (Samuraj soumraku, 2002) byl nominován na Oscara a Tanakovi vynesl za herecký výkon cenu Japonské filmové akademie. Ve filmu Maison de Himiko (Hotel Himiko, 2005) hraje nevyléčitelně nemocného majitele hotelu pro gaye. Četná ocenění získal film Map of the Sounds of Tokyo (Zvukové mapy Tokia, 2009). V současné době dokončil film 47 Roninů, kde hraje po boku Keanu Reevese. Film bude uveden do kin v listopadu. Ze svých cest po světě se Min Tanaka vrací zpět do hor prefektury Jamanaši, kde se na své farmě intenzivně věnuje zemědělským pracím. Je přesvědčen, že tanec vzešel z pohybu dávných zemědělců a zemědělská práce je pro tanec nejlepší trénink. Nejen to, nejdůležitější podmínkou pro tanec, stejně jako pro zemědělství, je bezprostřední kontakt s přírodou. Ve dnech  7. a 8. května uvede v Arše dvě svá sólová vystoupení pod názvem Locus Focus a 9. května vystoupí společně s tanečnicí Shiho Ishihara v představení Step into the Shadow (Krok do stínu).

M i n T

FOTO ARCHIV DIVADLa ARCHA

Když se na jaře roku 1984 zjevil v Praze Min Tanaka, byla to událost, která mnohým otevřela nové světy. Tehdy při představení vzdychl slavný český sochař: „Já z toho udělám sochy!“ Netušil, že Norman Mailer už před tím napsal: „Kdybych byl sochař, řekl bych, že pohled na tanec Mina Tanaky mě hodně poučil o sochařství. Protože jsem spisovatel, prohlašuji, že jsem se v krátkém čase dozvěděl úžasně mnoho o pohybu hmyzu, rostlin a zvířat, byl jsem uveden do vnitřního života dítěte, které začíná chodit, viděl jsem přistávat pterodaktyly a spát mrtvé. Umění Mina Tanaky nám naznačuje, že tvůrčí možnosti lidského těla začínáme teprve objevovat.“

Text Ondřej Hrab

a n a k

When Min Tanaka appeared in Prague in the spring of 1984 it was an event that for many opened a new world. During the performance a famous Czech sculptor exclaimed “I will make sculptures of this!” He had no idea that Norman Mailer had already written “If I were a sculptor, I might say that watching Min Tanaka dance taught me a great deal about sculpture. Since I am a writer, I will propose that I learned an amazing amount in a short time about the movements of insects, of plants and animals, was introduced to the inner life of a baby beginning to walk and saw flights of pterodactyls, and the sleep of the dead.” The secret Prague performance featured a dancer who had recently been named the Best Dancer of the Empire. Those who responded to the conspiratorial invitation (“Come and don’t tell anyone”) had no idea what they were going to see. Tanaka danced most of the performance naked, his body covered in dark clay and his movements oscillating between emotional outbursts and unbearable slowness, between godlike beauty and brute ugliness. At that time nobody knew that this kind of dancing was called Butó. This was a good thing. These are the best situations for art. The audience perceives it immediately without a priori ideas or prejudices. This is probably why Min Tanaka decided to continue returning to Prague. While in the West he performed in large opera houses, in Communist Czechoslovakia he became a part of the artistic underground.

a

Tanaka is closely connected with the history of the Archa Theatre. Back when its auditorium was still a construction site, Archa staged Tanaka’s version of The Rite of Spring with sets by American sculptor Richard Serra at the National Theatre in Prague and in Bratislava. Two artists, one from the East and the other from the other side of the world – Min Tanaka and John Cale – later created a performance for the grand opening of the Archa Theatre in 1994. When the theatre was destroyed by floods, Tanaka came to Prague to dance a solo show in front of a packed house at the State Opera, and donated the proceeds to the restoration of the theatre. And when Archa was reopened, he performed a ritual dance in the freezing Vltava River to convince it to stop causing destruction and to keep it at bay. Tanaka’s last performance at Archa was more than six years ago. Since that time he has been in Europe only on rare occasions, focussing his attention instead on Asian countries. He has danced in China, Korea, Vietnam and the rain forests of Indonesia. In recent years he has become a film star. The Twilight Samurai (2002) was nominated for an Oscar and Tanaka was named best actor by the Japanese Film Academy. In House of Himiko (2005) he plays the terminally ill proprietor of a gay hotel and he won numerous awards for the film Map of the Sounds of Tokyo (2009). He recently completed work on the film 47 Ronin, in which he stars alongside Keanu Reeves. The film will be released in November. After his travels around the world Tanaka always returns to the mountains of Yamanashi Prefecture where he devotes his time to farming. He believes that dance comes out of the movement of ancient farmers and that farming is the best training for dance. Like farming, the most important condition for dance is direct contact with nature. On May 7 and 8 he will present two solo performances at Archa under the name Locus Focus and on May 9 he will appear together with dancer Shiho Ishihara in the performance Step into the Shadow.


ET

NA VL A Rozhovor s autorkami inscenace Simulante Bande – choreografkami Terezou Ondrovou a Veronikou Kotlíkovou

STN Í HAN D IC

An interview with the creators of Simulante Bande, choreographers Tereza Ondrová and Veronika Kotlíková

Co bylo prvotním impulsem ke vzniku projektu Simulante Bande? Proč jste se rozhodly pracovat s handicapovanými tanečnicemi? Kotlíková: Před několika lety jsem se setkala s holkou na vozíku. Chtěla společně cvičit, posilovat a protahovat svaly, které neustálým sezením trpí. Zaujal mě její způsob pohybu na podlaze a hlavně skryté rezervy, které v tomto ohledu měla. Líbila se mi jiná estetika a odlišný pohled na „krásu“ pohybu. Běžný pohyb je už občas trochu předvídatelná nuda. Začalo mě lákat vytvořit společně něco víc. Nakonec ze spolupráce sešlo, zbyla jen chuť to zkusit. Vrátily jsme se s Terezou opět po letech k tomuto nápadu. Ondrová: Prvotní impuls vyšel od Divadla Archa, které nám nabídlo, abychom pokračovaly v rezidenci a navázaly tak na předešlé představení „Emigrantes“, zabývající se problematikou uprchlictví. V tomto představení vystupovalo vedle dospělých tanečníků také pět dětí. A stejně tak už delší dobu přemýšlíme o zapojení lidí různých věkových kategorií tanečníků i netanečníků. Nakonec jsme se rozhodly pro fyzicky handicapované. Je to pro nás velká výzva. Které z inscenací či projektů s handicapovanými vás inspirovaly? Kotlíková: Asi žádné. Inspiraci hledáme jinde. Ondrová: Bohužel jsem moc představení s handicapovanými neviděla, naposledy asi před deseti lety Candoco. Jakým způsobem jste musely proměnit svůj dosavadní přístup nejen k tanečníkům, ale úvahám o pohybu či tělu jako takovému? Ondrová: K tomuto projektu jsme od začátku přistupovaly trochu jinak než obvykle. Stanovily jsme si několik fází tvůrčího procesu. V první fázi jsme se snažily detailně prozkoumat a seznámit se s jednotlivými handicapy, abychom věděly, co si můžeme dovolit, kde jsou limity tanečnic a naopak, kde jim můžeme pomoci tělo lépe protáhnout nebo posílit. Potom jsme hledaly možnosti

jejich fyzického projevu, který jsme pak následně použily jako zdroj inspirace pro další zpracování a posunutí pohybu. To nám odhalilo pohyb, který by nás dříve nenapadl. Ale samozřejmě asi nejdůležitější bylo získání si vzájemné důvěry, od začátku jsme se snažily být všechny k sobě co nejotevřenější, nejupřímnější. Kotlíková: Nemám pocit, že jsme musely něco měnit. Baví nás pracovat s „netanečníky“ a nechat se jimi inspirovat. Je to občerstvující ve všech směrech. Čistě technicky těla holek fungují trochu jinak. Máme ale všechny celkem bohaté zkušenosti s pohybem, nenarazily jsme na nepřekonatelné problémy. Narazily jste při práci na své vlastní handicapy? Ondrová: Od začátku procesu jsme chtěly ke kaž­ dému interpretovi přistupovat stejně, všem jsme kladly stejné otázky, na jejichž základě se nám odkryly handicapy nás všech. Existují ještě nějaké mýty či tabu kolem handicapovaných, které je potřeba rozbít či pozměnit? Kotlíková: Narazily jsme na citlivá témata partnerství a sexuality, složitých mezilidských vztahů obecně. Například když se snažíme dopátrat toho, kdo je vlastně v roli oběti, kdo pomáhá nebo ubližuje, kdo miluje, kdo koho a jak potřebuje, jednoznačná odpověď neexistuje. Ondrová: Myslím si, že všeobecně o handicapovaných většinová společnost ví stále ještě málo. Je to určitě dáno tím, že s nimi nepřicházíme tak často do styku, nevíme jak k nim přistupovat, jak jim pomáhat, když potřebují, jak se na ně dívat nebo jak se s nimi bavit. Je stále hodně otázek, na které neznáme odpovědi. Snad se nám podaří zbořit alespoň pár bariér.

D

G N I R E V O C S I N W O ONE’S

A PY S E I T I L I D I SA B

What was the initial impulse for the creation of Simulante Bande? Why did you decide to work with disabled dancers? Kotlíková: A few years ago I met a girl who was in a wheelchair. She came to me because she wanted to exercise, to strengthen and stretch her muscles, which were atrophying from constant sitting. I was fascinated by the way she moved on the floor and mainly the hidden reserves of energy that she had in this regard. I liked the other aesthetic and the different view of “beautiful” movement. Regular movement is sometimes a bit of a predictable bore. I began wanting to create something more with her. Finally we decided to cooperate; all we had to do was give it a try. After many years Tereza and I returned to this idea. Ondrová: The initial impulse came out of the Archa Theatre, which offered us the chance to continue working in residence and build on our previous performance Emigrantes, which focuses on the issue of refugees. In this performance adult dancers appear on stage alongside five children. We had been thinking along these lines for a long time, about bringing together people of different ages, dancers and non-dancers. In the end we decided to go with physically disabled people. It is a great challenge for us. What other productions or projects with disabled people have inspired you? Kotlíková: None. We look for inspiration elsewhere. Ondrová: Unfortunately I haven’t seen many performances with disabled people. The last one was probably Candoco more than ten years ago. In what way did you have to change your usual approach, not only to the dancers, but also with regard to movement and the body as a whole? Ondrová: From the beginning we approached this project in a slightly different way. We set several phases for the creative process. In the first phase we tried in detail to study and learn about the individual disabilities so that we knew what we could do, the limits of the dancers, and on the other hand where we can help the body better stretch or strengthen. Then we looked for opportu-

FOTO JAN HROMÁDKO

NAR Á Ž

Rozhovor vedl / Interview by Lukáš Jiřička

nities for physical expression, which we then used as a source of inspiration for further work with and development of movement. They revealed movements to us that we’d never thought of before. But probably the most important thing was building mutual trust. From the start we tried to be as open and honest as possible with each other. Kotlíková: I don’t feel that we had to change anything. We enjoy working with “non-dancers” and finding inspiration in them. It’s refreshing in so many ways. From a purely technical standpoint the body of a young girl functions somewhat differently. But we all have a wealth of experience with movement; we did not encounter any insurmountable problems. Did you discover in the course of working any of your own disabilities? Ondrová: From the beginning of the process we tried to approach every performer in the same way. We posed the same questions to all of them, on the basis of which we discovered disabilities in all of us. Are there still any myths or taboos about disabled people that need to be shattered or changed? Kotlíková: We ran into the sensitive topic of relationships and sexuality, and generally interpersonal relationships are complicated. For example, when we try to determine who in fact is the victim, who helps or hurts, who loves, who needs whom and how, there are no easy answers. Ondrová: I think that for the most part the general population knows very little about disabled people. It’s definitely due to the fact that we rarely come into contact with them, we don’t know how to interact with them, how to help them when they need it, how to look at them or how to talk with them. There are still many questions for which we don’t have answers. Hopefully we will succeed in breaking down at least a few barriers.


Další inscenace Les Porteuses de mauvaises noevelles a The Wight of Hand byly opět fyzicky namáhavými kusy, v nichž důležitou roli hrála provázanost tance s hudbou. Tělo zde stálo na prvním místě a všechna témata byla nahlížena z jeho perspektivy. Obě inscenace z konce 80. let měly zasloužený úspěch a Vandekeybus, který má velký dar pro to, vycítit, co právě letí, se rozhodl využít své zkušenosti s choreografií ve filmu. Nejednalo se ale o jednoduchý záznam fragmentů inscenací, ale samostatnou produkci dokazující, že má talent k vytvoření filmového vyprávění. Film se jmenoval Roseland (1990) a na jeho vzniku spolupracoval s videoartistou Walterem Verdinem a fotografem Octaviem Itur-

V několika posledních Vandekeybusových dílech, která nemají s původní fyzičností mnoho společného, existenciální chmura kontrastuje s tanečními kousky mladých tanečníků, což byl například případ nieuwZwart. Proměnila se i energie a styl představení. Nová generace tanečníků již nemusí na scéně riskovat život, neboť choreograf dozrál k jiné podobě svého jazyka, která však v jistých momentech postrádá onu pestrou škálu barev známou ze slavných děl z 80. a 90. let. Jedno je jisté, Vandekeybus se ocitl v zlomovém období. Pokud však v nových inscenacích vytvoří novou pohybovou a režijní kvalitu, bude jej již s jistotou možné nazývat géniem. (kráceno)

This first work already revealed the choreographer’s potential, uncovering a fascinating style based on three pillars: strength, speed and risk. Ten dancers (including Vandekeybus himself) danced as though their lives depended on it. Many situations burned in one’s memory, like the flying bricks which the dancers hurled and caught above their heads or their bodies falling through the air and caught at a run by their partners. The productions showed moments when the body loses control over itself – as in the moment before an accident – the dangerous choreography requiring precise composition and technique. Vandekeybus invited the audience to witness extreme states, of course with the use of well-known composition approaches (such as repetition), so typical for the masters of Flemish dance, Fabra and De Keersmaeker, to which he added his own original flavour thanks to the unusual speed and physicality of the performance. Animal energy breathed from the stage, which roused and captivated the audience. Their next productions, Les porteuses de mauvaises noevelles and The Wight of Hand, were again physically challenging pieces, in which an important role was played by the interconnection of dance and music. The body here took precedence and all of the themes were explored from its perspective. Both productions from the end of the 80s received deserved praise and Vandekeybus, who has a great gift for keeping abreast of trends, decided to use his experiences with choreography in film. This did not mean simply recording fragments of productions, however, but the creation of an independent production that demonstrated his ability to use the medium of film. The film was called Roseland (1990), which he created in collabora-

Although Vandekeybus never abandoned his love for wildly dynamic movement and sequences full of risk, his later productions became increasingly complex, both dramaturgically and visually. The original rawness was transformed into precisely designed forms and Ultima Vez also underwent a similar transformation. At first this was also direct and flamboyant, but later became increasingly poetic and open (In Spite of Wishing and Wanting, Scratching the Inner Fields, Blush, Spiegel). In several of Vandekeybus’ latest works, which do not have much in common with the original physicality, existential gloom contrasts with dance pieces by young dancers, as in nieuwZwart. The energy and style of the performance has changed; the new generation of dancers no longer have to risk their lives on stage, because the choreographer’s language has grown into other forms, which nevertheless sometimes lack the varied range of colours from the famous works of the 80s and 90s. One thing is clear: Vandekeybus is at a turning point in his work. But as long as he continues to create movement and directorial qualities in the new productions, it will be possible without doubt to call him a genius. (abridged)

Physical

Už toto první dílo ukázalo potenciál choreografa, který v něm odhalil fascinující styl stojící na třech podpěrách – síle, rychlosti a riziku. Desítka tanečníků (mezi nimi i sám Vandekeybus) tančila jako o život. Mnoho situací se vrylo do paměti, stačí si připomenout nad hlavami létající cihly vrhané a chytané tanečníky anebo padající tělo chytané v rychlém běhu partnery. Když už celá inscenace vypovídala o momentech, kdy tělo nad sebou ztrácí kontrolu – jak vteřinu před havárií – muselo být riziko součástí choreografie, což samozřejmě vyžadovalo precizní kompozici a techniku. Vandekeybus přizval diváka k prohlídce extrémních stavů, ovšem za užití již známých kompozičních postupů (jako například opakování) tolik typických pro mistry vlámského tance – Fabra a De Keersmaeker, ke kterým však přidal originální charakter díky neobvyklé rychlosti a tělesnosti provedení. Ze scény dýchala zvířecí energie, která strhávala publikum a byla právem oceňována.

Ačkoliv se později Vandekeybus nevzdal své lásky k pohybu s divokou dynamikou, a k sekvencím plných rizika, jeho inscenace se stávaly čím dál více složité, a to jak dramaturgicky, tak i vizuálně. Původní syrovost se proměnila v precizně navržený tvar a podobnou proměnou prošla i narace Ultimy Vez. Ta také byla na počátku přímá a křiklavá, později čím dál více poetická a otevřená (díla: In Spite of Wishing and Wanting, Scratching the Inner Fields, Blush, Spiegel).

Vandekeybus embarked on the same journey. He quit the study of psychology in order to focus on his theatre and dance interests. He learned various techniques – from classical dance to tango – while also studying photography and film, which had a major influence on his later work. From the very start of his career he understood that he wanted to engage in uncompromising language of the body and in 1986 together with a group of inexperienced but enthusiastic dancers started in Madrid to work on his first production What the Body Does Not Remember, which premiered a year later.

spectacle

Vandekeybus se vydal po stejné cestě. Vykašlal se na studium psychologie, aby se mohl věnovat divadelně-tanečním zájmům. Učil se různým technikám – od klasického tance k tangu, dále se věnoval fotografii a filmu, což mělo značný vliv na jeho pozdější práci. Již na samotném počátku své kariéry pochopil, že se chce vydat cestou nekompromisního tělesného jazyka, a v roce 1986 společně se skupinou nezkušených, ale nadšených tanečníků začal v Madridu pracovat na první inscenaci What the Body Does Not Remember, která měla premiéru o rok později.

bem. Díky tomuto spojení talentů slavila obrazová složka velký úspěch, neboť dokazovala, jak sugestivní formu může mít taneční film. I další Vandekeybusovy filmy (La Mentira, In Spite of Wishing and Wanting) ukazují, jak dokonale uměl využít tento potenciál. Láska k filmovému médiu učinila v Her Body Doesn’t Fit Her Soul z filmové projekce autonomní složku představení, jehož tématem byla percepce smyslů. Zde Vandekeybus překvapil větší dávkou jemnosti, ale také dvojicí nevidomých aktérů. Toto dílo jej ukázalo jako režiséra propojujícího spektakulární tanec s hereckými pasážemi, sugestivní scénografií, efektními světly a dravou hudbou.

tion with video artist Walter Verdin and photographer Octavio Iturbe. Thanks to this combination of talent the film was a great success, because it demonstrated how suggestive dance could be in the film form. Vandekeyubus’ other films (La Mentira, In Spite of Wishing and Wanting) show how perfectly he knew how to use this potential. The love for film media led to Her Body Doesn’t Fit Her Soul, where the film projections function as autonomous components of the performance, whose theme was perception of the senses. Here Vandekeybus surprised audiences with the high degree of tenderness, but also the pair of unseen actors. This work demonstrated how the director combines spectacular dance with acting passages, suggestive scenography, lighting effects and ferocious music.

podívaná

Mezi tvůrci současného tance, kteří sázejí na podívanou a vizuální bohatství, lze rozlišit skupinu choreografů výjimečně zaměřených na nezvykle fyzický tanec, mnohdy plný rizika. Zaměřených na tělo maximálně plné napětí a prvotní energie. V rámci této skupiny je jistě nejslavnějším tvůrcem Wim Vandekeybus, zakladatel souboru Ultima Vez, který pracuje v Bruselu a jehož inscenace se staly symbolem fyzického přístupu k současnému tanci. Cesta Vandekeybuse k choreografii byla však velmi netypická. Narodil se v roce 1963 v nevelkém městě Herenthout v Belgii. Jako syn veterináře strávil dětství sledováním zvířat, což mělo vliv na jeho představivost. Tanec objevil velmi pozdě, a to v momentě, kdy byl unaven studiem psychologie a zaměřil se na divadlo. Prvním impulsem se stal workshop s režisérem Paulem Peyskensenem patřícím společně s Janem Decorte, Josse de Pauwem či členy Maatschappij Discordia k vlně inovátorů vlámského divadla 80. let. Všichni tito tvůrci šli stopami brechtovského divadla tím, že odmítli divadelní iluzi, psychologii a realismus ve jménu hledání nových způsobů konstruování inscenací i herecké práce.

Among creators of contemporary dance whose work is based in spectacle and visual richness, a group of choreographers can be distinguished who focus exclusively on unusual physical dance, often full of risk, where the body bursts with tension and primordial energy. Among this group the most renowned creator is no doubt Wim Vandekeybus, founder of Ultima Vez, which is based in Brussels and whose productions have become a symbol of the physical approach to contemporary dance. Vandekeybus’ choreographic journey, however, was very untypical. He was born in 1963 in the small town of Herenthout in Belgium. As the son of a veterinarian he spent his childhood watching animals, which had an influence on his imagination. He discovered dance only late in life, at a time when he was getting fed up with the study of psychology and began focussing on theatre. The first impulse was a workshop with director Paul Peyskensen, who together with Jan Decorte, Josse de Pauw and the members of Maatschappij Discordia belonged to a wave of Flemish theatre innovators in the 1980s. All of these artists followed in the footsteps of Brechtian theatre in the sense that they rejected theatrical illusion, psychology and realism in the name of searching for new ways of building a production and acting.

Fyzická

Text Wojciech Klimczyk Překlad / Translation Lukáš Jiřička


Divadlo Archa, TANEC PRAHA 2012 a Vlámská vláda uvádějí

Nejnovější projekt Wima Vandekeybuse a souboru Ultima Vez přijíždí do Prahy jen několik dní po své světové premiéře v Benátkách. The newest performance of Wim Vandekeybus and Ultima Vez comes to Prague right after its world premiere in Venice.

www.divadloarcha.cz www.tanecpraha.cz

Představení jsou uváděna v rámci Vlámské sezóny 2012

Foto Danny Willems

28.– 29. 6. 20.00


Členství v Archa.Klubu Vám přinese nejen nevšední umělecké zážitky, ale i řadu exkluzivních výhod. Jako člen máte možnost přednostní rezervace Vašich vstupenek na nejlepší místa v sálu, pozvání na speciální akce a jedinečná setkání s umělci určená výhradně dárcům Divadla Archa. Budete mít navíc příležitost nakouknout do zákulisí divadla a naší tvůrčí kuchyně. V neposlední řadě si můžete Váš dar odečíst ze základu daně dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu nebo podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu.

Patron

Co můžete získat?

× × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Pravidelné zasílaní programu Divadla Archa spolu s pozvánkou na speciální akce pro členy Archa.Klubu emailem / Regular sending of the Archa Theatre program together with invitations to special events for members of Archa.Club by email Přednostní rezervace vstupenek s garancí nejlepších míst / Priority ticket reservations with guarantee of best seats Šatna při návštěvě představení/koncertu zdarma / Free cloakroom when attending performances and concerts Pozvání na výroční večírek Divadla Archa pro Vás a Váš doprovod / Invitations to Archa Theatre anniversary parties for you and a guest Pozvání na zkoušku divadelního představení / Invitations to rehearsals Sleva 10% z ceny nápojů v baru Divadla Archa / 10% discount on drinks in the Archa Theatre bar Sleva 10% na roční předplatné Lidových novin / 10% discount on annual subscription to Lidové noviny Uvedení Vašeho jména/názvu firmy ve výroční zprávě Divadla Archa / Listing of your name/company name in the Archa Theatre annual report Možnost odečtení Vašeho daru Divadlu Archa ze základu daně dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu nebo podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu / Possibility to deduct your gift to the Archa Theater from your tax base under Section 15 para. 1 of the Income Tax Act or Section 20 para. 8 of the Income Tax Act Noviny Divadla Archa až do Vaší schránky (5 × ročně) / Archa Theatre newspaper delivered to your mailbox (5 × per year)

Rezervace nejlepších míst v hledišti i při nečíslovaném sálu / Reservation of best seats in the house even for performances with unnumbered seating

Sleva 10% na nákup 2 vstupenek na vybraná představení v produkci Divadla Archa označená heslem „Archa.Klub“ / 10% discount on purchase of 2 tickets to selected performances produced by the Archa Theatre and marked "Archa. Club" in the program

Sleva 10% na tvůrčí ateliéry pro děti i dospělé Archa.Lab pro jednoho účastníka / 10% discount on Archa.Lab ateliers for children and adults for one participant

Speciální akce a exkluzivní slevy až 30% jen pro členy Archa.Klubu na vybraná představení / Special events and exclusive discounts up to 30% only for members of Archa.Club on selected performances

Vaše jméno/název firmy uvedeno po dobu 1 roku na webových stránkách Divadla Archa / Your name/company name listed for 1 year on the Archa Theatre website

Pozvání na tiskovou konferenci s umělci / Invitations to press conferences with artists

Exkluzivní komentovaná prohlídka Divadlem Archa a jeho zákulisím (pro Vás a Vašeho partnera) / Private guided tours of the Archa Theatre and backstage (for you and a friend)

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v novinách Divadla Archa 1 × za rok / Listing of your name/company name in the Archa Theatre newspaper 1 × per year

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v poděkování dárcům v Lidových novinách / Listing of your name/company name in a thank-you letter to gift givers published in Lidové noviny

Pozvání na setkání s uměleckým ředitelem a členy správní rady Divadla Archa u příležitosti představení programu na nadcházející sezonu / Invitations to meetings with the artistic director and members of the board of directors of the Archa Theatre when presenting the program for the upcoming season

Pozvání pro dvě osoby na premiéru/zahraniční hostování a setkání s umělci u sklenky vína 1 × za rok / Invitation for two people to a premiere/foreign guest appearance and meeting with artists over a glass of wine 1 × per year

Setkání s umělci 1 × za rok pro 2 osoby / Meeting with artists 1 × per year for 2 people

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v prostorách Divadla Archa / Listing of your name/company name in the Archa Theatre

Choose how much you want to give

Welcome Uvítací nápoj/sklenička na přivítanou drink zdarma / Free welcome drink

fan – CZK 1,000 and up friend – CZK 3,000 and up donor – CZK 10,000 and up patron – CZK 25,000 and up

Možnost rezervace stolu v baru Divadla Archa pro Vás a Vaše hosty s předem objednanými nápoji a občerstvením – Vy a Vaši hosté nemusejí čekat ve frontě / Possibility to reserve a table in the Archa Theatre bar for you and your guests with pre-ordered drinks and refreshments – you and your guests don’t have to wait in line

Možnost využití vybraných prostor Divadla Archa pro setkání s Vašimi přáteli či obchodními partnery / Possibility to use selected spaces in the Archa Theatre for meetings with your friends or business partners

Možnost spojení s konkrétní akcí, projektem – prezentace jména/názvu firmy na tiskovinách projektu / Possibility to connect specific events with projects – publication of your name/company name on project brochures

Our own revenues including proceeds from ticket sales make up 35% of the total budget of the Archa Theatre. Grants from the Capital City of Prague, the Ministry of Culture of the Czech Republic and other local and foreign sources account for another 50% of the budget. This means that each year we have to receive at least CZK 5.5 million from donors, foundations and sponsors in order to be able to continue to create and develop inspirational artistic and social activities that enrich all of us.

Support the Archa Theatre!

Your support is key for the Archa Theatre’s financial viability and the fulfilment of our mission. These resources permit us to be able to continue staging progressive and interesting productions that explore and react to current social themes, to host Czech theatre companies and artists, arrange unique encounters with European and world contemporary theatres, dance groups and musicians, hold international theatre festivals, such as the Akcent Festival of theatre with social outreach, concerts by the Allstar Refjúdží Band or provocative public discussions on current topics. Thanks to your support we will be able to continue developing our educational programmes (Archa. Lab ateliers or the Archa.Schools project), as well as maintain the high standard of our technical equipment, which has made Archa an exclusive theatre space in Prague and is crucial for presenting the best foreign artists. Thank you for your faith in us and for taking action!

Zvolte si kategorii Vaší podpory

fanoušek – 1 000 Kč a více přítel – 3 000 Kč a více donor – 10 000 Kč a více patron – 25 000 Kč a více

25 000 Kč a více

Vaše podpora je pro naplnění našeho poslání a finanční životaschopnost Divadla Archa klíčová. Váš finanční dar nám umožní, abychom mohli i nadále připravovat pro Vás, naše diváky, to nejlepší: progresivní produkce reflektující současná společenská témata, hostování českých souborů a tvůrců, jedinečná setkání s evropským a světovým současným divadlem, tancem i hudbou, mezinárodní festival divadla se sociálním přesahem Akcent, koncerty Allstar Refjúdží Bandu nebo provokativní veřejné diskuse na aktuální témata. Díky Vaší podpoře budeme moci nadále rozvíjet vzdělávací programy, jako jsou tvůrčí ateliéry Archa.Lab nebo projekt Archa. školám. V neposlední řadě nám umožníte udržet vysoký standard technického vybavení, který z Archy učinil exkluzivní divadelní prostor v Praze a který je nezbytnou podmínkou pro uvádění kvalitních zahraničních umělců. Děkujeme za Vaši důvěru i aktivní přístup!

Donor

Podpořte Divadlo Archa!

The Archa Theatre is a unique space open to the most diverse and often unexpected encounters. Its mission is to discover the possibilities of art, give space to new ideas and different ways of perceiving current social events. Every year the Archa Theatre brings inspirational performances and projects from every corner of the world to more than 40,000 spectators.

10 000 Kč a více

Naše vlastní příjmy včetně výnosů z prodeje vstupenek činí 35 % z celkového rozpočtu Divadla Archa, granty od Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a jiných místních a zahraničních veřejných zdrojů pokrývají dalších 50 % rozpočtu. To znamená, že každý rok musíme získat od dárců, nadací a sponzorů nejméně 5,5 milionu Kč, abychom mohli vytvářet a rozvíjet uměleckou a společenskou činnost Divadla Archa a přinášet tolik potřebné impulsy, které obohacují každého z nás.

Your theatre

PŘÍTEL FRIEND

Divadlo Archa je unikátním prostorem otevřeným pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. Jejich smyslem je zkoumat možnosti umění, dát prostor neotřelým nápadům a různými cestami komentovat aktuální společenské dění. Divadlo Archa Vám a více než 40 000 diváků každý rok přináší inspirativní představení a projekty jak domácí tak zahraniční.

3 000 Kč a více

Vaše divadlo

FANOUŠEK FAN

Are you inspired by theatre that is critical and on the cutting edge? The Archa Theatre, which is a key part of the progressive European theatre network, continually follows and selects for you the most interesting productions from the local and foreign scenes. At the same time, home-grown original projects are created at the Archa Theatre. Without your long-term trust and support this would not be possible. Help us to fulfil our mission going forward by becoming a member of the Archa Theatre family.

Vaše exkluzivní výhody / Your exclusive benefits

1 000 Kč a více

Inspiruje Vás divadlo, které je kritické a aktuální? Divadlo Archa, které je nedílnou součástí evropské sítě divadel, kontinuálně sleduje a vybírá pro Vás nejzajímavější produkce z domácí i zahraniční scény. V Divadle Archa rovněž vznikají neobvyklé inovativní projekty. Bez Vaší dlouhodobé důvěry a podpory by toto nebylo možné. Pomožte nám naplnit náš záměr i nadále. Staňte se členy rodiny Divadla Archa.

Výhody pro naše podporovatele Benefits for our supporters

What can you receive?

In addition to special artistic experiences membership in the Archa.Club will give you many exclusive benefits. As a member you can make priority ticket reservations for the best seats in the house, receive invitations to special events and unique meetings with artists designed exclusively for Archa Theatre gift givers. You will also have the opportunity to look behind the scenes and into our creative laboratory. Last but not least, you can also deduct your gift from your tax base in accordance with Section 15 para. 1 of the Income Tax Act or Section 20 para. 8 of the Income Tax Act.

50 000 Kč a více – vytvoření individuálního programu / CZK 50,000 and up – creation of an individual program Váš dar můžete věnovat osobně v pokladně Divadla Archa (platba kartou nebo hotově) nebo bankovým převodem na účet Divadla Archa, číslo účtu: 182355717/0300, variabilní symbol: 2746 / You can give your gift personally at the Archa Theatre box office (card or cash payment accepted) or by direct bank transfer to the Archa Theatre’s account no. 182355717/0300, variable symbol: 2746 Divadlu Archa můžete pomoci i věcným darem. Vyžádejte si seznam potřebného vybavení na pokladně nebo emailem: pokladna@divadloarcha.cz / You can also help the Archa Theatre with a material gift. Ask for a list of required equipment at the box office or by sending an e-mail to pokladna@divadloarcha.cz .


V této rubrice jste zvyklí nacházet

připravované akce Divadla Archa. Díky

krácení dotací Magistrátu hlavního města Prahy je však podoba našeho programu v druhé polovině roku více než

nejasná.

Budeme se snažit, aby vaše podzimní rande s Archou na slepo stálo za to!

Zůstaňte nám věrní,

stůjte za svým divadlem, těšíme se na vás!

In this section you can usually read about

upcoming performances and events at the Archa Theatre.

But due to the

cutback in the grant

from the City of Prague, the outlook for our program in the second half of the year

is less than clear.

Rest assured, however, that we will do our utmost to make your blind date with Archa this autumn worthwhile.

Stay faithful to us,

stand by your theatre! We look forward to welcoming you.


www.divadloarcha.cz

Věříte tomu, co děláme? Buďte u toho, podpořte Divadlo Archa! — Archa noviny až do Vaší schránky

Believe in what we’re doing? Be there for the Archa Theatre! — The Archa Newspaper delivered to your mailbox

— Speciální akce a slevy na vstupném jen pro dárce a donory Archa.Klubu

— Special sales and discounts ON tickets

— Sleva 10 % z ceny nápojů v baru Divadla Archa

— 10% discount on drinks in the Archa Theatre bar

— Komentované prohlídky Divadla Archa

— Guided tours of the Archa Theatre

— Setkání s tvůrci a účast na zkouškách představení

— M eetings with artists and access to rehearsals

— Nejlepší místa v hledišti

— Priority ticket reservation

— The best seats in the house

— Přednostní rezervace vstupenek

— Discounts ON Archa.Lab ateliers

— Slevy na Archa.Lab ateliéry — Předplatné Lidových novin se slevou 10 %

— Subscription to the Lidové noviny newspaper with a 10% discount

— Možnost odečtení Vašeho daru Divadlu Archa ze základu daně

— Possibility to deduct your gift to the Archa Theatre from your tax base

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, O.P.S. UVÁDÍ

S E F A

T E O R

STREET FOR ART

18 — 26 5 2012

STANICE METRA OPATOV / DIVADLO ŠNEK

FESTIVAL O KULTUŘE V MÍSTĚ, KDE ŽIJÍ LIDÉ

DIVADLO / JIŽÁK, MĚSTO SNŮ / PETRA TEJNOROVÁ KONFERENCE O KULTURNÍ POLITICE A LOKÁLNÍ KULTUŘE WORKSHOPY / KONCERTY / PŘEDNÁŠKY WWW.STREETFORART.CZ

R T R T

TANEC PRAHA 28. 5. – 29. 6. 2012 24. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 24th International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre

www.tanecpraha.cz Taneční události sezóny / Dance Events of the Year: 26. + 27. 6. Hudební divadlo Karlín Alias & Guilherme Botelho (CH): Sideways Rain 28. + 29. 6. Divadlo Archa Ultima Vez & Wim Vandekeybus (BE): booty Looting

Ponec | Divadlo Archa | Hudební divadlo Karlín | Nová scéna ND Hlavní partner

Za podpory Hlavní mediální partneři

Divadlo Archa, o.p.s. je podporováno grantem hlavního města Prahy

Partneři

Vstupenky a informace: tel. pokladna +420 221 716 333, pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin a vždy 2 hodiny před začátkem představení, e-mail: pokladna@divadloarcha.cz / Online prodej a rezervace vstupenek http://vstupenky.divadloarcha.cz/ Divadlo Archa na Facebooku: www.facebook.com/divadloarcha

Spolupořadatelé představení

Mediální partneři

Vydává Divadlo Archa, o.p.s., Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 / archa@archatheatre.cz, www.archatheatre.cz Redakce Ondřej Hrab, Pavlína Svatoňová, Katarína Dudáková, Lukáš Jiřička, Zuzana Kamenická Překlady Andre Swoboda, Design Mikuláš Macháček /zetzetzet/, Artdirecting Alan Záruba / Albadesign

Vychází v nákladu 6000 ks, první vydání duben 2012 Tisk Tiskárna Glos, Semily / Samostatně neprodejné

Archa noviny 05-06/2012  

Archa Theatre Newspaper