Page 1

ro zh

od

uj í

či n

y!

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1 / tel. pokladna +420 221 716 333 / www.archatheatre.cz

ac th t an i o n w ss o pe rd a s! k l o

y ar r u o ebr  ú n / f n/ ry de a Le n u ja 013 2

ud

er


. 25   1

hvězdy programu stars of the program

tanec / dance Hellerau Dresden / Wim Vandekeybus a Ultima Vez: Oedipus / bêt noir

Unikátní divadelní zájezd do Hellerau v Drážďanech. Nenechte si ujít Wima Vandekeybuse v roli Oidipa ve velkolepé podívané kombinující živelný tanec, divadlo a živou hudbu. / A unique theatre trip to Hellerau in Dresden. Don't miss Wim Vandekeybus in the role of Oedipus in a magnificent spectacle combining unrestrained dance, theatre and live music.

. 29–30   1 / . 3– 6   2 . 11–17   2

divadlo / Theatre Pérák – Na jméně nezáleží, rozhodují činy! / Pérák – What's in a name? It's actions that count!

Akční historická fikce Divadla VOSTO5, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla s typickým slovním humorem. Scénář a režie: Jiří Havelka. / A historical action fiction by the VOSTO5 Theatre that combines elements of the martial arts with daring stunts and the poetics of original theatre with its characteristic wordplay. Written and directed by Jiří Havelka.

divadlo / Theatre Campo / Het KIP / Archa: Dáme, dáme, dáme gól! – Fotbalová opera Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal! – A Football Opera

FOTO DAVID KUMMERMAN

Divadlo Archa hostí napínavé sportovně-divadelní klání se skutečnými fotbalovými fanoušky v hlavní roli. / The Archa Theatre hosts an exciting sport-theatre tournament starring real football fans.

divadlo / Theatre Archa jako Brno / Archa as Brno

FOTO JAKUB JÍRA

Výběr toho nejzajímavějšího ze současné brněnské divadelní scény. A selection of the most interesting productions from the contemporary Brno theatre scene.


FOTO DANNY WILLEMS

P

rotože se konec světa nekonal, anebo byl odložen na jindy, můžeme odvážně vstoupit do nového roku. Nepředpokládáme, že to bude rok ekonomického růstu a ani pozitivních politických změn. K optimismu by tedy neměl být důvod. Přesto jsme připravili program, který přináší naději. Pevně věříme, že pokud se umění nevzdává svého kritického a tvůrčího pohledu na svět, není třeba propadat skepsi. Již během prvních dvou měsíců se snažíme předznamenat rozmanitost našeho letošního programu. Začínáme netradičně. Nepozveme vás do Archy, ale do našeho partnerského divadla Hellerau v Drážďanech. Řekli jsme si, že když Evropská unie podporuje mezinárodní mobilitu umělců, proč bychom nemohli podpořit i mobilitu diváků. Vzhledem k tomu, že v Hellerau vystoupí vlámské taneční divadlo Ultima Vez s představením, které z technických a ani z finančních důvodů nikdy nebudeme moci dovézt, rozhodli jsme se, že uspořádáme do Drážďan výpravu. I takto může vypadat mezinárodní spolupráce divadel v rámci evropského projektu Theatron.

Jiřího Havelky, jistě si nenecháte ujít ani další dvě jeho inscenace Indián v ohrožení a Svět v ohrožení, které vytvořil s herci brněnského HaDivadla. Celý druhý únorový týden bude celý patřit brněnským divadlům. Pod heslem Archa jako Brno! uvádíme přehlídku inscenací HaDivadla a Divadla Husa na provázku. Po návratu Petra Nikla z Ameriky můžeme opět uvést jeho hudebně-výtvarnou performanci Já jsem tvůj zajíc. Vracíme se také ke sportovnímu hitu loňského podzimu – fotbalové opeře Dáme, dáme, dáme gól! V rámci festivalu Malá inventura uvedeme představení Simulante bande. Jako vždy budeme pravidelně uvádět improvizace Divadla Vizita a literární kabaret EKG. Představení Sólo pro Lu tentokrát vidět nemůžete, pokud ovšem nebudete v lednu v New Yorku.

. / 22–23   2

A co hudba? Pro velký úspěch zopakujeme podzimní koncert dvojice Pavol Hammel a Marián Varga čtyřicet let po vydání alba Zelená pošta. Nad tím, co se událo na hudební scéně v předcházejícím roce, se zamyslíme spolu s hudebními kritiky a publicisty v pořadu Hudba 2012 Co se stalo? Myslím, že si určitě vyberete. Těším se na vás. Ondřej Hrab

FOTO ARCHIV VOSTO5

Dále letos do Archy přenášíme autorskou inscenaci Pérák divadelní skupiny Vosto5, která se po úspěšném startu na smíchovské periferii v Meetfactory přesouvá do centra. Pokud máte rádi styl režiséra této inscenace

S

ince the end of the world did not take place (or was postponed), we can enter boldly into the new year. We do not expect it to be a year of economic growth or positive political change. There should be no reason for optimism. Nevertheless, we have prepared a program that brings hope. We firmly believe that as long as art does not give up its critical and creative view of the world, there is no need to succumb to cynicism. Already during the first two months of 2013 we are signifying the diversity of our program for the year. We kick things off in an untraditional way. Instead of inviting you to Archa, we will head to our partner theatre Hellerau in Dresden. After all, if the European Union is supporting the international mobility of artists, why shouldn't we support the mobility of audiences? Flemish dance theatre Ultima Vez will present a performance in Hellerau that for technical and financial reasons we would never be able to stage in Archa, so we decided to organize a trip to Dresden. This is another form that international cooperation within the Theatron European project can take!

the style of the director of this production Jiří Havelka, you surely will not want to miss his next two productions, Indian in Danger and World in Danger, created with actors from Brno's HaDivadlo. The second week of February will be devoted to Brno theatre. Under the slogan Archa as Brno! we will present productions by HaDivadlo and the Goose on a String Theatre. After returning from America, Petr Nikl again brings his musical performance I Am Your Bunny to the Archa Theatre. We will also bring back last's autumn's sports hit Goal, Goal, Goal, Goal, Goal, Goal, Goal! A Football Opera. As part of the Small Inventory Festival we will present Simulante bande, and as always we will present new instalments of Divadlo Vizita's spontaneous improvisation and the EKG literary cabaret. But this time you won't be able to see the performance of Solo for Lu, unless this January you happen to be in New York. What about music? Thanks to its great success, we will repeat the autumn concert by Pavol Hammel and Marian Varga forty years after the release of the album Zelená pošta (Green Mail). And music critics and journalists will discuss events in the music scene in the previous year in the show Music 2012: What Happened? I think you'll find plenty to choose from. I look forward to seeing you! Ondřej Hrab

In addition, this year we are bringing to Archa the original production of Pérák by the Vosto5 theatre group, which, after a successful start at Meetfactory in the Smíchov suburb, now moves to the centre. If you like


S tvůrci inscenace Pérák – režisérem Jiřím Havelkou a dramaturgem Ondřejem Cihlářem nejen o Pérákovi, ale i poetice divadla VOSTO5 či hrdinství v Česku.

Rozhovor vedl Lukáš Jiřička

POKUS VZNÍTIT

Pérák není jedinou inscenací, v níž se zabýváte problémem hrdinství. Zpracoval jste příběh bratří Mašínů v podobě „vážnějšího“ dokumentárního divadla. V čem vás tento fiktivní hrdina Pérák osobně oslovil? Jiří Havelka: Těžko říct, zda je skutečná historická postava vážnější než smyšlená, ale právě tou fiktivností mě Pérák fascinoval už dlouho. Respektive tím pohybem na linii dělící historii a fikci, skutečnou postavu a legendu, realitu a mýtus... Superhrdina v Čechách? Je to vůbec možné? A za Protektorátu? Tím, že je historicky „zpochybnitelný“, máte v rukou vlastně úžasnou uměleckou zbraň, můžete ji nabít volitelným obsahem a pak pálit! Divadlo VOSTO5 v Pérákovi více naplňuje formát nazkoušené inscenace s mnoha efekty a různými formami vyprávění. Snažila se VOSTO5 vytvořit formálně „serióznější“ tvar určený pro formát velké scény? Jedná se i o novou etapu vaší skupiny? Jiří Havelka: Sešlo se to všechno nějak samo, nebyl v tom žádný plán změnit poetiku nebo chuť udělat něco zásadně jiného. O Pérákovi jsme mluvili už víc let, hledali jsme ideální koncept, prostor, spolupracovníky, zázemí a vlastně všechno. Dokonce jsme mezitím udělali i jiná představení, na která nás navedlo původně téma Péráka, jako třeba Operace: Levý hák. Pak jsme si prostě řekli, že už nemá cenu dál čekat a mluvit a mluvit, že to uděláme teď hned nebo nikdy, a to v takových podmínkách, jaké nastanou. Jinými slovy: na jméně nezáleží, rozhodují činy! Ondřej Cihlář: Pérák svou formou, tedy stabilním a pevně nazkoušeným tvarem, zapadá do linie pevnějších inscenací Divadla Vosto5, již už v minulosti načali třeba Zahrádkáři, a do jisté míry také Karavan Evropa nebo Operace: Levý hák. Nedá se proto úplně říct, že Pérákem startujeme nějakou novou etapu. I když je tato inscenace výjimečná počtem přizvaných spolupracovníků na všech úrovních, včetně mnoha herců. Dalším vzácným úkazem je nutná přesnost, kterou musí vykazovat herci, ruchaři, VJ a lightdesignér, zkrátka všechny složky, které jsou zde na vzájemné synchronizaci závislé natolik, že pro jindy typicky rozvolněný a svobodný tvar, tak typický pro Vosto5ku, zde není místo, což bylo pro nás velkou výzvou. Ostatní linie, zcela anebo částečně improvizovaných menších

představení a všech ostatních formátů však pokračují dále a budou v nich přibývat i další nové projekty. Nakolik si konkrétní historické okolnosti z druhé světové války vynutily proměnu vaší poetiky? Jiří Havelka: Myslím, že zrovna ten mystifikační posun reálných postav je hodně „vostopěťácký“. Domýšlet ty možné varianty životních posunů jednotlivých postav nás s Ondarem bavilo úplně nejvíc. Scházeli jsme se se Štefanem Titkou a Zdeňkem Janáčkem a občas jsme se ve fantazii odklonili někam už úplně mimo, abychom vzápětí zjistili, že jsme se nečekaně zase dotkli reálného předobrazu. To se nám stávalo často, že ve chvíli, kdy jsme nějakou historickou „postavu“ nasáli a chtěli ji domýšlet a protínat s jinými postavami, zjistili jsme zpětně, že se od historie až tak moc nelišíme. Ondřej Cihlář: Doufám, že princip naší poetiky zůstal nezměněn. Její podstata je v úhlu pohledu na konkrétní náměty, a pokud bych to chtěl trochu přehnat, tak nevidím zásadní rozdíl mezi naším přístupem k fenoménu Josefa Lady a jeho idealizovaným vánocům z našeho prvního autorského představení Hrusice 1907 a nazíráním na mýtus českého odboje a protektorátní atmosféry. V obou případech jde o čerpání typicky českého tématu, kdy pracujeme s respektem k němu, ovšem s touhou pohrát si s ním svobodně v nových souvislostech a pokusit se v něm nalézt skryté možnosti, které nám tyto fenomény evokují. V historické fikci Pérák volně a rafinovaněji zacházíme se skutečnými postavami a událostmi, které ohýbáme do vymyšlených možností, a divák se baví srovnáním těchto fantazií se skutečností. Podobný princip hravosti je obsažen ve všech našich improvizacích anebo pevnějších představeních. Liší se od sebe už jen forma výsledků, která se může zdát poněkud rozdílná, ale snad je srozumitelná jako jedna tvorba v různých liniích. Všechny jsou ale synteticky provázány jednotným pohledem a poetikou, která se pochopitelně pozvolna přirozeně vyvíjí. Máte chuť v zobrazování dalších hrdinů pokračovat? Kdo jsou v tomto smyslu další imponující osobnosti či figury historie? Jiří Havelka: Ona to není nějaká cílená dramaturgická hrdinská linie. Myslím, že to přirozeně vyplývá z více okolností – z na-

vlastenecký patos

šeho věku, stavu naší země, našeho vztahu k Evropské unii, smrti Václava Havla, přímé volby prezidenta, divadelního vývoje... Všechno se mísí a člověk se v tom snaží vyznat. Ale určitě jsou další figury, které na sebe váží velké příběhy, zajímavé paralely atd. Palach, Baarová, Švec, Kriegel... a mnoho dalších ze současnosti. Jakým způsobem jste vybírali historické osobnosti a události do svého scénáře? Ondřej Cihlář: Pérák je výrazná postava tzv. městského folklóru, jehož „statečná dobrodružství“ pomáhala frustrovaným obyvatelům Protektorátu Čechy a Morava lépe přežívat každodenní těžkosti okupace. Pérákova dobrodružství zpracovalo také mnoho výtvarníků, spisovatelů a scénáristů. Různých příběhů Péráka je tak poměrně velké množství a my jsme tomuto tématu přispěli vlastní smyšlenou legendou o neexistující odbojové skupině, její rivalitě s exilovým velením v Londýně a přípravou velkolepého plánu odporu. Jakmile se před námi zrodil tento nápad, tak reálné osobnosti a historické události, mezi které jsme tuto fikci vpletli, už sami přirozeně vyskakovaly. To bylo samozřejmě podpořeno naší snahou o maximální poznání celého období Protektorátu. Důkazem je také komorní inscenace Operace: Levý hák, což je fikce jiného druhu a jinak zpracovaná, na jejíž námět jsme přišli právě při přípravě na Péráka a nahlodal nás natolik, že jsme předlohu zpracovali ještě dříve, než jsme nazkoušeli Péráka. Jirko, v dokumentární inscenaci o případu bratří Mašínů jste samo rozhodnutí o jejich míře hrdinství nechal na samotných divácích, kterým jste nabídl často až rozporuplná či vyhrocená fakta bez hodnocení. Pérák je svým způsobem lehkým pohledem na naše dějiny. Nezbavujete se tak svého osobního postoje? Je vůbec ještě možné vyprávět velké příběhy seriózně? Jiří Havelka: Mašíni, tedy inscenace Já, hrdina, měli dát divákům možnost zažít, jak snadné je vytvořit si názor z právě teď dostupných faktů. Nikoli demonstrovat názory na bratry Mašíny, nebo zobrazit jejich osudy, nýbrž skutečně podniknout cestu změny názoru. Já na Mašíny samozřejmě osobní názor mám, ale nebavilo by mě dělat představení, které ilustruje můj názor. Stejně tak u Péráka nešlo o to podat velký příběh z Protektorátu, ale pokusit se vlastně vznítit v divácích nějaký skutečný vlastenec-

ký patos. Existuje dnes vůbec alternativa k danielolandovskému vlastenectví? Skrze hru s historií najít původní kořeny možné pýchy. Nevím, jestli se to podařilo, ale myslím, že toto může dnes divadlo přinášet. Ne velké příběhy, v tom je film lepší, ale nabízet určitou cestu zážitku. Existuje v rámci příběhu hrdiny Péráka ještě prostor, kam by se jeho příběh za druhé světové války mohl rozvíjet dál? Ondřej Cihlář: Pérákův prostor je naprosto nekonečný. Kdokoli si může vymyslet další jeho příběhy a okolnosti a motivace jeho akcí. Jak nás upozornil PhDr. Petr Janeček, autor sborníků Černá sanitka, Pérák se objevoval také v mnoha dalších evropských státech, ale jen u nás se stal kladným hrdinou, který škodí nacistům. A proto se Pérák (podobně jako třeba Jára Cimrman) může jistě objevovat v mnoha dalších situacích. Je to náš jediný superman, který za nás kope, a nemělo by smysl jej nechat operovat pouze v období Protektorátu. Jenom by byla škoda pod dojmem uhrančivých smyšlených hrdinských činů Péráka zapomínat na mnoho zapadlých skutečných hrdinů, kterých máme překvapivě mnoho, jen se jim u nás věnuje velmi málo pozornosti. To je také pozoruhodný typický český rys. Pérák bude nově adaptován do prostoru Divadla Archa. Jaké změny tedy lze očekávat? Jiří Havelka: Každá inscenace je vlastně šitá na míru, každá je do jisté míry site-specific, ať už chcete ctít místo nebo jít záměrně proti němu. Takže jsem si jistý, že Archa Péráka dost změní. Sám jsem zvědavý, jakým způsobem. Ondřej Cihlář: Pérák byl původně nazkoušen v Meetfactory a z jeho typického sálu s betonovými sloupy vyšel a byl s ním skvěle prorostlý. Potřeba zahrát Péráka i na různých zájezdech po celé ČR ukázala, že lze Péráka adaptovat do různých prostor, a sál Divadla Archa je v tomto pro nás další výzvou. Bude se proto jednat především o nové prostorové uspořádání, kdy se pokusíme Péráka adaptovat na členitý velký sál tak, abychom zde nebyli na pouhém „zájezdě“, ale aby tu byl Pérák jako doma.


A discussion with the creators of Pérák, director Jiří Havelka and dramaturge Ondřej Cihlář, about their production as well as the poetics of VOSTO5 Theatre and heroism in the Czech Republic.

Interview by Lukáš Jiřička

ATTEMPT An

Pérák is not the only production that deals with the problem of heroism. You have reworked the Mašín brothers' story into a serious documentary theatre performance. What drew you personally to the fictional hero Pérák? Jiří Havelka: It's hard to say whether a real historical figure is more serious than a fictional one, but it is the very fictitiousness of Pérák that has fascinated me for a long time, the blurring of the line between history and fiction, real figures and legends, myth and reality. A superhero in Bohemia? Is it even possible? And in the Protectorate? By being historically “dubious” you actually hold an amazing artistic weapon: you can load it with whatever you want and then boom! The VOSTO5 Theatre focuses more on rehearsed productions with many effects and various forms of narrative. Did VOSTO5 try to create a formally “more serious” production intended for large stage formats? Is this a new phase for your group? Havelka: It all came together by itself somehow. There were no plans to change the poetics or appetite to do something radically different. We had been talking about Pérák for a number of years and were looking for the ideal concept, space, people, facilities and everything. We even did other performances in the meantime, which the theme of Pérák brought us to, such as Operation: Left Hook. Then we just said that it's not worth waiting any longer and just talking about doing it now or sometime under certain conditions. In other words, names are not important, it's action that counts! Ondřej Cihlář: The form of Pérák, a stable and thoroughly rehearsed production, fits in line with the more established VOSTO5 Theatre productions from the past, like Gardeners, and to some degree also Caravan Europe or Operation: Left Hook. We therefore can't really say that Pérák is starting a new phase, even if the number of outstanding productions invited associates at all levels, including many actors. Another rare phenomenon is the precision required from the actors, sound effects people, VJ and light designer, in short, all the ingredients that are dependent on mutual synchronization, so that there is no place here for VOSTO5's typically loose and free form, which was a big challenge for us. The other elements, fully or partially improvised

patriotic pathos

smaller performances and all other formats, continue and will lead to new projects. To what extent did the specific historical circumstances of the Second World War change your poetics? Havelka: I think that the mystifying recreation of real characters is very typical of the VOSTO5 Theatre. Imagining the possible variants of the characters' lives was what Ondřej and I enjoyed the most. We met with Štefan Titka and Zdenek Janáček and sometimes in our minds we already deviated somewhere, then we discovered that we were again unexpectedly dealing with real figures. This happened to us a lot, when a historical “character” would intersect with other characters and we retrospectively discovered that the fiction was not so different from the history. Cihlář: I hope that the principle of our poetics has remained unchanged. Its essence is the angle of the specific ideas. Exaggerating just a little bit, I don't see a fundamental difference between our approach to the phenomenon of Josef Lada and his idealized Christmas in our first performance Hrusice 1907 and our contemplation of the myth of the Czech resistance and atmosphere of the Protectorate. In both cases, we use typically Czech themes, and while we treat them respectfully, we also want to play with them freely in a new context and to try to find the hidden possibilities that these phenomena evoke. In Pérák we freely and in a sensitive way dealt with real characters and events and bent them into fanciful forms, and the viewer is entertained by the comparison of these fantasies with reality. A similar principle of playfulness features in all of our improvisations or fixed performances. They differ from each other only in terms of the result, which may seem a bit different, but perhaps it can be understood as a single creation in different forms. But all are synthetically linked by a unified view and poetics, which naturally develops slowly. Do you want to continue portraying other heroes? Who are some of the other impressive historical personalities or figures? Havelka: We're not necessarily looking for a heroic dramaturgical line. I think it naturally follows from several factors: from our age, the state of our country, our relationship with the European Union, the death of Václav

Havel, the direct election of the president, the development of theatre... Everything is mixed and you just try to keep up. But there are certainly other figures with great stories, interesting parallels and so on. Palach, Baarová, Švec, Kriegel and many contemporary figures too. How did you choose historical figures and events for your script? Cihlář: Pérák is a prominent character in so-called urban folklore, whose “brave adventures” helped the downtrodden residents of the Protectorate of Bohemia and Moravia better survive the daily hardships of occupation. Pérák's adventures also attracted many artists, writers and screenwriters. There are so many different stories about Pérák and we have contributed to this subject our own fictional legend about a nonexistent resistance group, its rivalry with the government in exile in London and its preparations for a grand plan of resistance. As soon as we had this idea, real historical events and personalities, with which we wove this fiction, naturally occurred to us. This was of course supported by our efforts to understand the entire Protectorate period as thoroughly as possible. This can also be seen in the chamber production Operation: Left Hook, which is a different kind of fiction, which we created while working on Perak and which engaged us so much that we prepared a draft of it before we finished rehearsing Pérák. Jiří, in the documentary production about the case of the Mašín brothers you left the decision about the degree of heroism to the audience, to whom you offered often contradictory or controversial facts without expostulation. Pérák is in its way a light-hearted look at Czech history. Does this reflect a personal attitude? Is it still possible to tell great stories seriously? Havelka: The production of I, Hero aimed to give audiences the opportunity to experience how easy it is to form an opinion about the facts available right now, not demonstrate the opinions of the Mašín brothers, or depict their fates, but truly a journey to change opinions. I of course have my own personal opinion about the Mašín brothers, but it wouldn't be fun for me to do a performance that simply illustrates my point of view. Likewise with Pérák, it wasn't about telling a great story about the Protector-

ate, but trying to actually ignite some real patriotic pathos in the audience. Is there any alternative today to Daniel-Landa-style patriotism? By playing with history you can find the roots of possible pride. I don't know if I succeeded, but I think that theatre can do this today. No big stories – for that we have film – but offering an experience by means of a certain path. Is there space in the story of the hero Pérák where the story from the Second World War could develop further? Cihlář: Pérák's space is absolutely endless. Anyone can come up with another of his stories and the circumstances and motivations of his actions. As PhDr. Petr Janeček, author of the Black Ambulance anthology, pointed out to us, Pérák has appeared in many other European countries, but only here became a hero who fights Nazis. And that's why Pérák (just like Jára Cimrman) can appear in many other situations too. He is our only superhero who fights for us and it would be a shame to let him operate only during the Protectorate. But it would also be shame to forget about the many real fallen heroes, of whom we have surprisingly many, just because we are captivated by the fictional exploits of Pérák. This is also a typical feature of the Czech mentality. Pérák will be adapted to the space of the Archa Theatre. What changes can be expected? Havelka: Each production is tailor-made, each is to some extent site-specific, whether to honour a place or deliberately go against it. So I'm sure that Archa will change Pérák. I myself am curious how. Cihlář: Pérák was originally rehearsed in Meetfactory and grew out of its concrete columned room. Performing Pérák on various tours throughout the country showed us that it can be adapted to different spaces and the auditorium of the Archa Theatre is the next challenge. We will have to create new blocking in order to adapt Pérák to a larger auditorium, so that we are not merely on “tour” here, but truly build a new home for Pérák.

FOTO ARCHIV VOSTO5

to ignite


PROGRAM LEDEN 2013 21

divadlo

Divadlo Vizita – Opravdový přízrak / 20.00 Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Speciální host: Andráž Polič. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

22

divadlo

Divadlo Vizita – Snění s dopomocí / 20.00 Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

25

tanec

Hellerau Dresden / Wim Vandekeybus a Ultima Vez – Oedipus / bêt noir / 17.00 Zajeďte si s Archou na Ultimu Vez do Drážďan. Nenechte si ujít Wima Vandekeybuse v roli Oidipa ve velkolepé podívané kombinující živelný tanec, divadlo a živou hudbu. Představení je uváděno ve vlámštině s německými titulky. Odjezd autobusu od Divadla Archa – ulice Na Florenci v 17.00 hodin! Cena 500 Kč (zahrnuje vstupenku na představení v Hellerau (volné sezení) a zpáteční cestu autobusem). Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně Divadla Archa. www.hellerau.org

29–31DIVADLO

generace českých dětí. Teprve po mnoha letech byly tyto hračky znovu objeveny a oceněny jako umělecká díla. Libuše Niklová se stala vůbec první českou umělkyní, jejíž tvorba byla představena v prestižním Museu des Arts décoratifs, v pařížském Louvru a v současné době jsou její hračky vystaveny v Museum of Modern Art v New Yorku. Petr Nikl se představením Já jsem tvůj zajíc vyrovnává s její předčasnou smrtí a vrací se zpět do svého raného dětství, kam možná už ani paměť nesahá. Scéna představení je černobílá tak jako staré rodinné filmy, které Petr nedávno objevil. Prostor divadla postupně potichu zaplňují nafukovací objekty, jež stejně tiše nakonec mizí. Melo: Miroslav Černý, Dram: Petr Nikl, Dech: Ondřej Smeykal, Ozvuky: David Vrbík, Hybatel: Ondřej Eremiáš. Vstupné 190/150 Kč. Délka představení 60 minut.

11

divadlo

HaDivadlo – Sláva Daubnerová a kol.: Soumrak samců / 20.00 Pohybově vizuální performance o mužích dneška. Na počátku našeho přemýšlení o maskulinitě byla krátká zpráva v novinách. Pod vlivem syntetických estrogenů z hormonální antikoncepce, jež se s močí žen dostává do pitných vod, se samci mnoha živočišných druhů začínají měnit v samice. Jedná se o komický sci-fi scénář, nebo se skutečně zvířecí a lidští samci stávají ohroženým druhem? A jací jsou vlastně muži 21. století? Jaké nároky jsou na ně pod vlivem masové feminizace kladeny? A co si přejí oni sami? Jaké jsou poslední ostrůvky svobody, kde je ještě cool být mužem? Autorská inscenace slovenské režisérky Slávy Daubnerové je věnována všem milovníkům mafiánských filmů, domácím kutilům, manželům a otcům, nelítostným tygrům na pracovním i milostném poli, i těm, kteří by raději před tím vším utekli do hlubokých lesů. Režie: Sláva Daubnerová. Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 90 minut.

PÉRÁK — NA JMÉNĚ NEZÁLEŽÍ, ROZHODUJÍ ČINY! Akční historická fikce Divadla VOSTO5 / 20.00

12DIVADLO

Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla s typickým slovním humorem. Úspěšná inscenace bude od ledna 2013 nově vkomponována do velkého sálu Divadla Archa a s využitím jeho členitosti nabídne divákům jiné prostorové uspořádání smyšleného protektorátního dobrodružství československé ligy výjimečných, která spolu s mytickým superhrdinou Pérákem usilovala o změnu našich dějin. Scénář a režie: Jiří Havelka. Vstupné 250/150 Kč. Délka představení 95 minut.

HaDivadlo a Jiří Havelka – Svět v ohrožení / 20.00

únor 2013 3–6

divadlo

Campo / Het KIP / Archa: Dáme, dáme, dáme gól! Fotbalová opera / 20.00 Takové divadlo jste ještě nikdy neviděli! Poprvé v historii se na scéně setkají skuteční fotbalisté a skuteční fotbaloví fanoušci s herci a divadelními tvůrci. Představení vznikalo na míru českému prostředí přímo v Divadle Archa. Hlediště Archy se promění v tribunu-jeviště, diváci zaujmou místo na pomyslném hřišti-jevišti. Zatímco diváci nespouštějí oči z jeviště-tribuny, kde vzniká celá řada komických situací, ale i situací plných dramatického napětí, oči herců na tribuně se upínají k pomyslnému utkání, které celé představení razantně frázuje. Fotbalová opera je představení plné hudby, zpěvu a strhujících choreografií, které vycházejí z reálné zkušenosti zúčastněných milovníků fotbalu. Představení Dáme, dáme, dáme gól! – Fotbalová opera je poctou všem fanouškům. Koncept a režie: Het KIP / CAMPO: Yahya Terryn, Lien Maes, Gilles De Schryver, Oliver Roels. Vstupné 250/150 Kč. Délka představení 60 minut.

8

HUDBA

Zelená pošta / 19.00 Kultovní deska československého bigbítů Zelená pošta se vrací na koncertní pódia! Marián Varga, Pavol Hammel a Radim Hladík v doprovodu Collegia Musica probudí k životu jednu z nejzásadnějších desek československé hudební historie. Na koncertě zazní kompletní repertoár alba Zelená pošta, doplněný o skladby z dalších společných alb jako Na II. programe sna nebo Labutie piesne. Vstupné 1190 Kč sezení/590 Kč stání. Délka koncertu 2 hodiny.

9–10

divadlo & hudba

Petr Nikl – Já jsem tvůj zajíc / 20.00 Černobílý melodram, divadlo obrazů, koncert. Autobiografická sonda do času inspirovaná nafukovacími hračkami autorovy maminky Libuše Niklové. Petr Nikl svůj autorský počin popisuje jako „hudebně scénický obraz o času a ozvěnách paměti.“ „Hra je hodně nafukovací a vzdušná,“ doplňuje Nikl, kterému na scéně sekundují Miroslav Černý, Ondřej Eremiáš a další. Komorní melodram vznikl jako pocta tvorbě Libuše Niklové, autorky plastových hraček, se kterými vyrůstaly dvě

Volné pokračování kultovní inscenace Jiřího Havelky Indián v ohrožení. Tentokrát se Havelka ve své ryze autorské inscenaci nechal inspirovat výrokem Alberta Einsteina, že po vyhynutí včel by lidstvu zbyly pouhé čtyři roky života. Vyhynutí včel však není pouhou hypotézou, ale akutním problémem, který pro lidstvo v současnosti představuje významnější ohrožení než třeba globální oteplování. V souvislosti se současným fenoménem CCD (syndrom kolapsu včelstev) se Havelka vydává zkoumat mystéria včelího úlu, který se podřizuje tajemným zákonům života. Dokážeme tyto zákony odhalit a pochopit? A bude nám k tomu stačit racionální myšlení, které naše západní civilizace tak velebí? Jsou zásahy člověka do životního prostředí tak nezvratné, že příroda začíná brát věc do svých rukou? Na všechny tyto otázky se ptá inscenace Svět v ohrožení. V hlavních rolích: včely. Režie: Jiří Havelka. Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 90 minut.

13

divadlo

HaDivadlo a Jiří Havelka – Indián v ohrožení / 20.00 Dnes již kultovní autorská inscenace Jiřího Havelky a HaDivadla, která je inspirována Einsteinovou teorií relativity a „myšlenkovým třeskem“, který tato teorie vyvolala. Bez nadsázky lze říci, že Einstein tímto svým objevem odstartoval nové dějiny člověka. Havelkova inscenace je pak vtipným, drzým a zvídavým scénickým experimentem, který přímo před zraky diváků ověřuje, co Einsteinův objev v praxi znamená pro prostor a čas, v němž žijeme. „Pravý Čerokí prý věří, že ať stojí kdekoliv, je vždy ve středu vesmíru. Je to pravda?“ Režie: Jiří Havelka. Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 90 minut.

15

divadlo

Divadlo Husa na provázku: Simona Petrů, Petr Jan Kryštof – Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie) / 20.00 Pijan či snad lépe řečeno alkoholik posedlý ženami, rváč s mastnými vlasy… nuzně oblečený… se směšným fotoaparátem vyrobeným z ruličky toaletního papíru… Šmírák, který se v létě plížil kolem plotu plovárny a fotil mladé ženy v plavkách, opalující se ženy a venkovské krásky ze svého okolí… Fotograf Miroslav Tichý, svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla, je dnes pokládán za jednoho z nejvýznamnějších fotografů 20. století. Jeho život a podivuhodné dílo nastolují řadu otázek. Je tento radikální moravský outsider šílencem a zachycovatelem pravdy? Anebo je to jen zavrženíhodný voyeur, jehož výplody se sluší spláchnout do záchodu? Režie: Anna Petrželková. Vstupné 290/190 Kč. Délka představení 100 minut.

16–17

jde ve skutečnosti úplně o něco jiného. Režie: Jan Mikulášek. Vstupné 290 / 190 Kč. Délka představení 90 minut.

18

divadlo

Divadlo Vizita – Opakovaná moudrost / 20.00 Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

19

divadlo

Divadlo Vizita – Selhání strašáků / 20.00 Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Vstupné 230/150 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou.

20

debata & hudba

Hudba 2012 – Co se stalo? / 18.00 Hudební publicisté Pavel Klusák, Aleš Stuchlý a Karel Veselý rozplétají souvislosti a příběhy hudebního dění za poslední rok. Výroční večer (v Arše už poosmé) se skládá z videoprojekcí, zvuků, konspiračních teorií, vyznání, odhalení, rituálního lobbingu a ověřených informací. Jak zněly soundtracky ke konci světa? Kam spějí styly ve víru queeru? Co byznys? Co krize? Producenti z obýváku, indie filharmonie, možná i společný zpěv! Klíčová jména: Grimes, Laurel Halo, Death Grips, Zrní, Mykki Blanco, Scott Walker, Volkova Sisters, Raime, Jason Lescaleet, Kendrick Lamar, The Shins, Botanicula a další. Vstupné 120 / 90 Kč. Délka představení 6 hodin s přestávkami.

22–23

divadlo

PÉRÁK — NA JMÉNĚ NEZÁLEŽÍ, ROZHODUJÍ ČINY! Akční historická fikce Divadla VOSTO5 / 20.00 Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla s typickým slovním humorem. Úspěšná inscenace bude od ledna 2013 nově vkomponována do velkého sálu Divadla Archa a s využitím jeho členitosti nabídne divákům jiné prostorové uspořádání smyšleného protektorátního dobrodružství československé ligy výjimečných, která spolu s mytickým superhrdinou Pérákem usilovala o změnu našich dějin. Scénář a režie: Jiří Havelka. Vstupné 250 /150 Kč. Délka představení 95 minut.

24–25

literatura

EKG – O lásce a hudbě / 20.00 Literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše. Vstupné 165/100 Kč. Délka představení 2 hodiny s přestávkou. Hosté večera: Ondřej Buddeus, Hlinomazův Apetit, Hana Lundiaková, Dudák Švanda a Petr Válek. Hraje Asterix, Obelix a Krucifix.

26–27

TANEC

VerTeDance – Simulante Bande / 20.00 Dva zdraví, dva handicapovaní tanečníci. Něžné doteky, razantní údery a pády. Kde je hranice, kterou někdy nazýváme konvencí? Co se smí? Co je zakázáno, co povoleno? O čem se nemluví? V tanečním představení SIMULANTE BANDE zkoumá dvojice choreografek Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová (VerTeDance) neotřelé možnosti pohybového vyjádření zdravého a fyzicky handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i křehký kosmos mezilidských vztahů. Své často neviditelné limity přetavily netanečnice Alena Jančíková a Zuzana Pitterová do neuvěřitelných výkonů, ve kterých jim „asistují“ profesionální tanečníci Helena Arenbergerová a Petr Opavský. Autorskou hudbu k představení vytvořila skupina DVA. Koncept a choreografie: Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová, hudba: DVA, účinkují: Alena Jančíková, Zuzana Pitterová, Helena Arenbergerová, Petr Opavský. Vstupné 150/ 90 Kč. Délka 60 minut.

divadlo

Divadlo Husa na provázku – Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad / 20.00 Rodinné dědictví jako břemeno. Tradice jako zátěž. Kdo se rozhodne spálit mosty, zatímco rozum velí zůstat? Člověk by se měl párkrát v životě zamilovat, ale co když nikdy nepotkáte toho pravého? Melancholická hra beze stopy melancholie, drama o konci starého světa, v němž

Veřejné natáčení Show Jana Krause 3 / 10 / 17 / 24 / 31. 1. a 7 / 14 / 21 / 28. 2. vždy od 19.30 hodin. Produkce a dramaturgie: In Film Praha. Vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on-line. Změna programu vyhrazena.


Divadlo Archa má partnera v Pekingu

Sólo pro Lu na veletrhu v New Yorku

Letní semestr v Archa.lab 2013

Spolu s ekonomickým rozvojem se v Číně rozvíjí také nové kulturní aktivity. Z velké části jsou však ovlivněny konzumerismem a politickým pragmatismem měnící se čínské společnosti. Přesto mimo oficiální umění vznikají v Číně střediska nezávislé moderní kultury. Jedním z nich je mezinárodně uznávané centrum Living Dance Studio (Studio živého tance).

Úspěšné představení Divadla Archa Sólo pro Lu bude 12. ledna 2013 uvedeno v rámci přehlídky českých divadelních a tanečních souborů, kterou organizují Česká centra ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) v prostoru České národní budovy v rámci prestižního newyorského veletrhu scénického umění APAP. Výběrová komise, složená ze zástupců ústředí Českých center a IDU, vybrala celkem pět uměleckých souborů z oblasti současné české scénické tvorby, které budou na tomto veletrhu reprezentovat Českou republiku. Kromě Divadla Archa se tak představí Divadlo Drak, skupina tanečního a fyzického divadla Tantehorse, taneční soubory 420PEOPLE a Lenka Vágnerová and Company.

Co nás čeká, na co se můžeme těšit?

Nezávislé umělecké centrum Living Dance Studio (LDS) bylo založeno v roce 1994 choreografkou Wen Hui a filmovým dokumentaristou Wu Wenguang, kteří patřili již počátkem devadesátých let k respektovaným čínským umělcům. Výjimečnost LDS dokládá jeho nezávislost na finanční podpoře čínské vlády. Podobně jako v případě Divadla Archa je podstata umělecké práce LDS založena na principu produkčního domu, kdy každý projekt vytváří novou síť spolupracujících umělců. Dramaturgie se zaměřuje především na aktuální problémy dnešních Číňanů a traumata moderní čínské historie. Living Dance Studio je často zváno k hostování na festivalech v Evropě a ve Spojených státech a v poslední době se věnuje především dokumentárnímu divadlu. Velmi jednoduchými technologickými prostředky vytvářejí představení, která dokumentují autentické události pohledem obyčejných lidí. Cyklus představení Memory (Paměť) se setkal s velkým ohlasem v Číně i v zahraničí. Dokument o kulturní revoluci v šedesátých letech, který vznikl v rámci tohoto cyklu, uvede Archa na příštím Akcentu. V květnu příštího roku by mělo Divadlo Archa uvést v Pekingu řadu seminářů, uměleckých dílen a představení. Cílem této cesty je vytvořit nové kontakty a navázat možnou uměleckou spolupráci s místními nezávislými institucemi.

Český hlas bude přítomen i na specializovaných panelových diskusích a přednáškách o středoevropském divadle v rámci oficiálního programu veletrhu. Úspěšné představení Jany Svobodové a Jing Lu, které vzniklo v produkci Divadla Archa bylo, od své premiéry v únoru 2012 uvedeno na řadě evropských festivalů. Fascinující výkon Jing Lu vás zavede na čínské tržiště osmdesátých let, do milionového města Wu Hanu, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Přestože je Jing Lu na scéně sama, setkáte se s jejími příbuznými, se spolužáky nebo učitelkou tělocviku. S pomocí kytarového looperu a malé dřevěné skříňky, ve které „si přivezla pár věcí z Číny“, se vás zeptá: „Víte, kolik je Číňanů? Můžeme mít v Číně dvě děti?“ Lu vypráví příběh plný tragických událostí, nepřízně osudu a zároveň cesty za úspěchem. Ten je konfrontován s globálními otázkami dnešního světa a ambivalentním vztahem západní společnosti k Číně, který se pohybuje od obdivu k východním kulturám až po strach z ekonomické hegemonie.

Začínáme veřejnou prezentací ateliérů v Divadle Archa 1. února 2013! Milí příznivci Archa.lab, divadelní sezóna se překlopila do své druhé poloviny. Archa. lab pokračuje zaběhnutými ateliéry určenými dospělým i dětem, a také přichází s novinkami! Taneční ateliéry pro děti pod vedením VerTeDance Choreografky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová rozvíjejí s dětmi formou pohybových her dovednosti současných tanečních technik. Setkání dospělého a dětského tanečníka patří k základnímu principu choreografické dvojice VerTeDance.   Začínáme v březnu 2013! Taneční ateliér pro dospělé, fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové kategorie Trénink vychází z autentických momentů každodenního života. Lekce začíná vždy hrou. Později vznikají krátké improvizace, které se spojují do závěrečné fráze. Taneční ateliér je určen začínajícím tanečníkům a všem, kdo se zabývají, nebo chtějí zabývat tancem. Divadelní Ateliér Jany Svobodové Pohyb – Slovo – Prostor – Čas Ateliér je určený všem zájemcům o skupinovou improvizaci jako základního východiska pro vznik divadelní situace. Ateliér je tvořen sérií her a prostorových improvizací, které vyházejí z individuálních předpokladů a schopností každého ze zúčastněných. Jednorázový víkendový ateliér 1.–3. března 2013 ve Studiu Divadla Archa.

Nový ateliér! Ateliér Simulante Bande určený zdravým tanečníkům a tanečníkům s handicapem Pod vedením dvojice choreografek VerTeDance – Veroniky Kotlíkové a Terezy Ondrové budou účastníci ateliéru objevovat své skryté pohybové možnosti. První hodina už 14. 1. 2013! Pak pravidelně každé pondělí od 17–19 hodin. Pravidelné ateliéry jsou zakončeny veřejnou prezentací v Divadle Archa. Co nového v dílně rezidenčních umělců? Projekt Boys and Girls tvůrčí dvojice Magdy Jiřičky Stojowské a Terezy Durdilové založený na spolupráci malých dětí a seniorů má za sebou první fázi zkoušek. Stávající tým rozšířili choreografka Tereza Ondrová (VerTeDance), hudebníci Johana Švarcová a Filip Mníšek. Premiéra nového rezidenčního projektu Archa.lab proběhne v Divadle Archa 5. dubna 2013. Reprízy 6. a 7. dubna. Více informaci najdete na www.archatheatre.cz.


PROGRAM January 2013 21

theatre

Divadlo Vizita – True Apparition / 20:00 Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Special guest: Andráž Polič. Tickets CZK 230/150. Length: 2 hours with intermission.

22

theatre

Divadlo Vizita – Dreaming with Help / 20:00 Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: 230/150. Length: 2 hours with intermission.

25

DANCE

Hellerau Dresden / Wim Vandekeybus and Ultima Vez – Oedipus / bêt noir / 17:00 Join Archa for Ultima Vez in Dresden. Don't miss Wim Vandekeybus in the role of Oedipus in a magnificent spectacle combining unrestrained dance, theatre and live music. The performance is presented in Flemish with German subtitles. The bus leaves the Archa Theatre from Na Florenci Street at 5:00 p.m.! Price: 500 CZK (includes ticket to the performance in Hellerau and return journey by bus). Advance tickets are on sale at the Archa Theatre box office. www.hellerau.org

29–31THEATRE PÉRÁK — WHAT'S IN A NAME? IT'S ACTIONS THAT COUNT! – An historical action fiction by the VOSTO5 / 20:00 A theatrical spectacle that combines elements of the martial arts with daring stunts and the poetics of original theatre with its characteristic wordplay. In January 2013 the acclaimed production will be newly conceived for the large auditorium of the Archa Theatre, the versatility of which offers audiences a new venue for the fictional protectorate in which the adventures of the Czechoslovak league of extraordinary people takes place, who together with mythic superhero Pérák forever changed our history. Written and directed by: Jiří Havelka. Tickets: CZK 250/150. Length: 95 minutes.

February 2013 3–6

theatre

Campo / Het Kip / Archa: Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal! – A Football Opera / 20:00 You've never seen this kind of theatre! For the first time in history real football players and real football fans will meet on stage with actors and theatre creators. The performance will kick off the AKCENT Festival and was tailor made for the Czech environment right in the Archa Theatre. The stage of the Archa Theatre is transformed into bleachersstage, while the audience assume their places in an imaginary playing field-stage. While the audience gaze at the stage-bleachers, where a whole range of comic situations take place as well as situations full of dramatic tension, the eyes of the actors in the bleachers take in the imaginary match which dynamically frames the whole performance. A Football Opera is a presentation full of music, song and thrilling choreography, which is based on the real experiences of the participating football lovers. The performance of Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal! A Football Opera is a tribute to all football fans. Concept and director: Het KIP / CAMPO: Yahya Terryn, Lien Maes, Gilles De Schryver, Oliver Roels. Tickets: CZK 250/150. Length: 60 minutes.

8

music

Zelená pošta (Green Mail) / 19:00 Zelená pošta (Green Mail) a cult Czechoslovak big beat album returns to the concert stage after 40 years! Marián Varga, Pavol Hammel and Radim Hladík accompanied by Collegia Musica will resurrect one of the central albums in Czechoslovak music history. Tickets: CZK 1,190 seated/ CZK 590 standing. Length: 2 hours.

9–10

theatre & music

Petr Nikl – I Am Your Bunny / 20:00 A black and white melodrama, theatre of images and a concert. An autobiographical exploration of the past, inspired by the inflatable toys of the artist’s mother, Libuše Niklová. Petr Nikl describes his artistic mission as “a musical stage picture of time and echoes of memories. The play is very inflatable and airy.” Nikl will

be joined on stage by Miroslav Černý, Ondřej Eremiáš and others. The chamber melodrama was created as a tribute to the work of Libuše Niklová, the creator of plastic toys with which two generation of Czech children have grown up. For the first time in many years these toys have once again been discovered and hailed as works of art. Libuše Niklová is the first Czech artist whose work has been presented in the prestigious Musée des Arts décoratifs at the Louvre and her toys are currently exhibited at the Museum of Modern Art in New York. In the performance of I Am Your Bunny, Petr Nikl deals with her premature death. He returns to his early childhood. The stage of the performance is in black and white, like the old family movies that Petr recently discovered. The space of the theatre quietly fills with inflated objects, which later just as quietly disappear. This performance is a fantastic voyage into the realm of early childhood to places where even memory cannot reach. Melo: Miroslav Černý; Drama: Petr Nikl; Breath: Ondřej Smeykal; Echoes: David Vrbík; Mover: Ondřej Eremiáš. Tickerts: CZK 190/150. Length: 60 minutes.

11

theatre

HaTheatre – Sláva Daubnerová and company – Twilight of the Males / 20:00 A visual movement performance about men in the modern age. Around the time when we started thinking about masculinity there was a short report in the news. Under the influence of synthetic oestrogen from hormonal birth control, passed from female urine into the drinking water, the males of many natural species start to change into females. Is this a comic sci-fi scenario or are animal and human males really becoming an endangered species? What are men like in the 21st century? What demands are placed on them under the influence of mass feminization? And what do they really want? What are the last islands of freedom where it's still cool to be a man? This original production by Slovak director Sláva Daubnerová is intended for all lovers of gangster movies, do-it-youselfers, husbands and fathers, merciless tigers in the workplace and in the bedroom, and those who just want to get away from it all and head to the woods… Director: Sláva Daubnerová. Tickets: CZK 290/190. Length: 90 minutes.

12

theatre

HaDivadlo and Jiří Havelka – World in Danger / 20:00 A follow up to Jiří Havelka's cult production Indian in Danger. This time Havelka has taken inspiration from Albert Einstein's statement that if bees were to disappear humanity would only have four more years left to live. The disappearance of bees is not merely a hypothesis, however, but an acute problem, which currently represents a danger for humanity even greater than global warming. In connection with the current phenomenon of CCD (colony collapse disorder) Havelka embarks on an examination of the wondrous beehive, which is subordinate to the mysterious laws of life. Can we uncover and understand these laws? And will rational thought, which Western civilization extols, be enough? Are human interventions in the environment so disruptive that nature begins to take matters into its own hands? The original production World in Danger asks all of these questions. Main roles: bees. Director: Jiří Havelka. Tickets: CZK 290/190. Length: 90 minutes.

13

theatre

16–17

theatre

Goose on a String Theatre: Anton Chekhov – The Cherry Orchard / 20:00 The family legacy as a burden. Tradition as a burden. Who decides to burn bridges, while reason dictates staying? One should fall in love a few times, but what if you never meet the right person? A melancholy play without a trace of melancholia, a drama about the end of the old world, which in fact is about something else entirely. Director: Jan Mikulášek. Tickets: CZK 290 / 190. Length: 90 minutes.

18

theatre

Divadlo Vizita – Repeated Wisdom / 20:00 Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé´z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

19

theatre

Divadlo Vizita – Scarecrow Failure / 20:00 Spontaneous improvisation with Jaroslav Dušek, Pjér la Šé’z, Zdeněk Konopásek and Viktor Zborník. Tickets: CZK 230 / 150. Length: 2 hours with intermission.

20

debate & music

Music 2012 – What happened? / 18:00 Music publicists Pavel Klusák, Aleš Stuchlý and Karel Veselý disentangle the links and stories on the music scene over the past year. The anniversary evening (now for the eighth time at Archa) will feature video screenings, sounds, conspiracy theories, confessions, disclosures, ritual lobbying and verified information. What does the soundtrack for the end of the world sound like? Where are styles heading in the queer vortex? What about business? And the crisis? Armchair producers, indie philharmonic, maybe even a bit of group singing! Key names: Grimes, Laurel Halo, Death Grips, Zrní, Mykki Blanco, Scott Walker, Volkova Sisters, Raime, Jason Lescaleet, Kendrick Lamar, The Shins, Botanicula and others. Tickets CZK 120 / 90. Length: 6 hours with intermissions.

22–23

PÉRÁK — WHAT'S IN A NAME? IT'S ACTIONS THAT COUNT! – An historical action fiction by the VOSTO5 / 20:00 A theatrical spectacle that combines elements of the martial arts with daring stunts and the poetics of original theatre with its characteristic wordplay. In January 2013 the acclaimed production will be newly conceived for the large auditorium of the Archa Theatre, the versatility of which offers audiences a new venue for the fictional protectorate in which the adventures of the Czechoslovak league of extraordinary people takes place, who together with mythic superhero Pérák forever changed our history. Written and directed by: Jiří Havelka. Tickets: CZK 250/150. Length: 95 minutes.

HaDivadlo and Jiří Havelka – Indian in Danger / 20:00

24–25

The cult production by Jiří Havelka and HaDivadlo, inspired by Einstein's theory of relativity and the revolution in thought that this theory brought about. It's no exaggeration to say that Einstein's discovery was the dawn of a new age. Havelka's production is a witty, cheeky and inquisitive stage experiment that shows what Einstein's discovery means in practice for the space and time in which we live right before the audience's eyes ... "A Cherokee apparently believes that wherever he is standing is the centre of the universe. Is this true?" Director: Jiří Havelka. Tickets: CZK 290/190. Length: 90 minutes.

EKG – On love and music / 20:00

15

THEATRE

Goose on a String Theatre: Simona Petrů, Petr Jan Kryštof – Quiet Tarzan (the stolen diaries of a phantom erotic photographer) / 20:00 A drinker – or quite frankly an alcoholic – obsessed with women... An unruly bum with greasy hair and a pathetic camera made from toilet paper rolls… A voyeur who in summer lurks around the fence of the local swimming pool and takes photos of young women in their bathing suits… Photographer Miroslav Tichý, regarded by his neighbours as a freak and a pervert, is today considered one of the most important photographers of the 20th century. His life and remarkable work present a number of questions. Is this radical Moravian outsider a madman and a capturer of truth? Or is he just a despicable voyeur whose work should be flushed down the toilet? Director: Anna Petrželková. Tickets: CZK 290/190. Length: 100 minutes.

THEATRE

literature

A literary cardiogram by Igor Malijevský and Jaroslav Rudiš. Guests: Ondřej Buddeus, Hlinomazův Apetit, Hana Lundiaková, Dudák Švanda and Petr Válek. Music by: Asterix, Obelix and Krucifix. Tickets: CZK 165/100. Length: 2 hours with intermission.

26–27

DANCE

VerTeDance – Simulante Bande / 20:00 Two healthy dancers and two disabled dancers. Gentle touches, sharp blows and falls. Where is the border that we sometimes call "convention"? What is permitted? What is forbidden? What is kept silent? In the dance performance SIMULANTE BANDE choreographer duo Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová (VerTe Dance) examine the novel possibilities of expression through movement of a healthy and a physically disabled person, the relativity of the term "disability" and the fragile cosmos of interpersonal relations. Non-dancers Alena Jančíková and Zuzana Pitterová present their often invisible limits in unbelievable performances in which they are "assisted" by professional dancers Helena Arenbergerová and Petr Opavský. Original music by DVA. Concept and choreography: Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová. Performers: Alena Jančíková, Zuzana Pitterová, Helena Arenbergerová, Petr Opavský. Tickets: CZK 150/ 90. Length: 60 minutes.

Public filming of the Jan Kraus Show January 3 / 10 / 17 / 24 / 31 and December 7 / 14 / 21 / 28 always from 19:30. Production and dramaturgy: In Film Praha.

Advance tickets can be purchased at the Archa Theatre box office and online. The program is subject to change.


Archa TheatRE Has a Partner in Beijing

Solo for Lu at the New York exhibition

The summer semester at Archa.lab 2013

Hand in hand with the recent economic advancement in China, new cultural activities have also been developing. For the most part, however, these have been under the influence of consumerism and the political pragmatism which is characteristic of the transformation of Chinese society. Yet outside of the official art, hubs of independent contemporary culture have also been emerging in China. One of these is the internationally renowned Living Dance Studio.

The Archa Theatre's successful production of Solo for Lu will be presented on January 12, 2013 as part of a review of Czech theatre and dance companies organized by the Czech Center in cooperation with the Art Institute – Theatre Department (IDU) in the Czech National Building during the prestigious APAP exhibition of stage art in New York. The selection committee, made up of representatives of the Czech Center and IDU, have selected five arts groups from the contemporary Czech theatre scene to represent the Czech Republic at the exhibition. In addition to the Archa Theatre, the presenters will include Divadlo Drak, the dance and physical theatre group Tantehorse, dance company 420PEOPLE and Lenka Vágnerová and Company.

What's happening? What's new?

The independent arts center Living Dance Studio (LDS) was founded in 1994 by the choreographer Wen Hui and the documentary filmmaker Wu Wenguang, both of whom were already respected Chinese artists in the early 1990s. The exceptional status of the LDS is attested to by the fact that it exists independently of any financial support from the Chinese government. Similar to Archa Theatre, the essence of the creative work of the LDS is based on the principle of a production house where each new project forms a separate network for creative collaboration. Its dramaturgy is focused chiefly on current issues, the problems of contemporary Chinese citizens and traumas of Chinese history. The Living Dance Studio is often invited to present guest performances at festivals in Europe and the United States. Lately, they have primarily pursued work in documentary theatre. Using the most simple technical means, they create productions documenting authentic events from the perspective of ordinary people. Their cycle of productions entitled Memory has had a warm reception both in China and abroad. The testimony of the Cultural Revolution of the 1960s created as part of this cycle will also be presented in Archa at the next edition of Akcent. In May 2013 Archa Theatre is scheduled to host a cycle of seminars, workshops and performances. The aim of this endeavour is to forge new contacts and possible collaborations with independent Chinese institutions.

There will also be a Czech voice at specialized panel discussions and lectures about Central European theatre as part of the official program of the exhibition. The acclaimed performance by Jana Svobodová and Jing Lu returns home to the Archa Theatre after a series of presentations at European festivals. Jing Lu’s fascinating performance will take you on a journey to the Chinese marketplace of the 1980s and the metropolis of Wu Han, which you have probably never heard of. Although Jing Lu is alone on stage, you will meet her relatives, schoolmates and physical education instructor. With the help of a guitar looper and small wooden drawers containing “a few things from China” she asks the audience: Do you know the population of China? Can Chinese people have two children?” Lu tells a story full of tragedy as well as success. These stories are confronted with today’s global questions and western society’s ambivalent relationship to China, which ranges from admiration of its culture to fear of its economic hegemony.

We will kick things off with a public performance in the Archa Theatre on February 1, 2013! Dear fans of Archa.lab,Now that we are entering the second half of the theatre season, Archa. lab will continue with its ateliers for adults and children, and will also introduce some new surprises! Dance ateliers for children by VerTeDance Choreographers Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová help children develop their contemporary dance skills by means of movement games. The meeting of an adult and a child dancer is among the basic principles of the choreographic duo VerTeDance. We will start in March 2013! Dance atelier for adults – physical and dance theatre for all ages The training is based on real moments in everyday life. Each lesson starts with games. Then short improvisations are created, which are combined into a final form. The dance atelier is intended for beginning dancers and anyone who is involved or would like to be involved in dance. Theatre atelier by Jana Svobodová: Movement – Word – Space – Time Atelier is intended for everyone who is interested in group improvisation as a basic source for the creation of theatre situations. The atelier consists of a series of games and space improvisations based on the individual assumptions and abilities of each participant. One-time weekend atelier March 1–3, 2013 in the Archa Theatre Studio.

New atelier! Atelier by Simulante Bande for healthy dancers and dancers with disabilities. Led by choreographer duo VerTeDance – Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová, the atelier will help participants discover their hidden movement abilities. First lesson January 14, 2013! Then every Monday from 5 p.m. to 7 p.m. Regular ateliers conclude with a public performance in the Archa Theatre! What's new in the workshop of artists in residence? The Boys and Girls project by creative duo Magda Jiřička Stojowska and Tereza Durdilová based on the cooperation of small children and seniors has the first phase of rehearsals behind it. The current team has been joined by choreographer Tereza Ondrová (VerTe) and musicians Johana Švarcová and Filip Mníšek. The premiere of the new residence project will take place in the Archa Theatre on April 5, 2013. Encore performances on April 6 and 7. More information at www.archatheatre.cz


Foto Kryštof Havlice

Rok 2012 ve fotografiích 2012 in pictures

foto David Kummerman

Campo / Ampe Brothers Pokus o velké smíření Jakea a Petea

Foto Jan Hromádko

Neratov divadlo má (s)mysl: Cesta kolem světa za 14 dní

Min Tanaka Locus Focus

Foto Phile Deprez

Ultima Vez booty Looting

Foto Danny Willems

foto David Kummerman

Campo /  H et KIP Dáme, dáme, dáme gól Fotbalová opera

Lisbeth Gruwez It´s going to get worse and worse and worse, my friend

Foto Kryštof Havlice

Foto archiv 4+4 dny v pohybu


Foto Jan Hromádko

Sólo pro Lu

Foto Kryštof Havlice

Petr Nikl Já jsem tvůj zajíc

Soap&Skin

Foto Kryštof Havlice

Campo / Gob Squad Přímo před očima

Lou Reed

Foto Phile Deprez

Foto Vojta Brtnický

VerteDance Simulante Bande

Foto Reinout Hiel

Campo / Miet Warlop Springville

Zelená pošta /  M arián Varga


FOTO ARCHIV HADIVADLO

FOTO LUKÁŠ SMÝKAL

11. 2. / HaDivadlo – Sláva Daubnerová a kol.: Soumrak samců HaDivadlo – Sláva Daubnerová and company: Twilight of the Males Pražská premiéra! / Prague premiere!

13. 2. / HaDivadlo a Jiří Havelka – Indián v ohrožení HaDivadlo and Jiří Havelka – Indian in Danger

FOTO ARCHIV HADIVADLO

12. 2. / HaDivadlo a Jiří Havelka – Svět v ohrožení HaDivadlo and Jiří Havelka – World in Danger

FOTO JAKUB JÍRA

 1 5. 2. / Divadlo Husa na provázku: Simona Petrů, Petr Jan Kryštof – Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie) Goose on a String Theatre: Simona Petrů, Petr Jan Kryštof – Quiet Tarzan (the stolen diaries of a phantom erotic photographer)

16.–17. 2. / Divadlo Husa na provázku: Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad Goose on a String Theatre – Anton Chekhov: The Cherry Orchard Pražská premiéra! / Prague premiere!

Archa AS brno

Hostování brněnských divadel Husa na provázku a HaDivadlo v Praze má svou dlouhou tradici. Pamětníci dodnes vzpomínají na zjevení Provázků v Praze uprostřed šedi a tuposti poloviny sedmdesátých let. Do sálu Baráčnické rychty, který se z nějakého důvodu vymykal z kontroly Obvodního národního výboru, dorazili s Commedií dell'arte. Baráčnická rychta byla v obležení Pražáků, kteří chtěli ten brněnský zázrak za každou cenu vidět. Byl jsem mezi těmi šťastlivci, kteří se tam dostali oknem. Pamatuji, že Karla Gotta někdo propašoval přes záchod vedlejší hospody. Od té doby divadlo Na provázku jezdilo do Prahy pravidelně. Brzy se přidalo i HaDivadlo, které tehdy administrativním omylem vzniklo v Prostějově. Prostějovští radní chtěli tehdy zvýšit prestiž svého města a rozhodli se založit Hanácké divadlo se stálým divadelním souborem. Na tradiční repertoárové divadlo ovšem neměli peníze. A tak se zrodilo nechtěné a nezvladatelné dítě, divadlo avantgardní. Po nějakém čase soubor neunesl maloměstské poměry a přesunul se do Brna a oficiálně změnil název na HaDivadlo. V osmdesátých letech hráli Provázci a HaDi, jak se jim říkalo a stále říká, v různých sálech na okraji Prahy. Představení se nejen svou formou, obsahem, ale i technickými požadavky nehodila do žádného pražského divadla. Hrálo se většinou v aréně nebo v otevřeném prostoru. A tak svůj pražský domov Brňáci nacházeli v hospodě na Ořechovce, v konferenčním sále hotelu Tichý na Žižkově, a především v Junior klubu Na chmelnici, který byl jen dvě zastávky od konečné s příznačným názvem Hrdlořezy. Tam je také shodou náhod zastihl 17. listopad 1989. Obě divadla tam společně zrovna hrála politickou revui Rozrazil, do které pod pseudonymem přispěl svým skečem Zítra to roztočíme! i Václav Havel.

Musím říci, že když jsme stavěli počátkem devadesátých let Archu, myslel jsem také na to, že v Praze není důstojné místo, kde by mohla být představení „HaDů“ a „Provázků“ uváděna. Variabilní prostor Archy se proto stal od počátku pražským domovem pro obě divadla. Je tomu i naopak, divadelní projekty, které v Arše vznikají, těžko nacházejí vhodnější prostory a lepší publikum pro svá mimopražská představení někde jinde než v obou divadlech v Brně. Týden, kdy se shodou náhod sešla obě brněnská divadla v Arše, jsme nazvali Archa jako Brno. Jedná se o unikátní příležitost porovnat tvorbu obou divadel, jejichž poetika se vždy výrazně lišila. Generace zakladatelů Tálská, Scherhaufer, Pospíšil v případě Husy na provázku a Goldflam, Kovalčuk, Vála v případě HaDivadla, byla vystřídána dalšími. Dnešní směřování Provázku určuje jeho odchovanec Vladimír Morávek a v HaDivadle Marián Amsler. I pod jejich programem však cítíme silný spodní proud dávné tradice, která stále dělá obě divadla v kontextu české kultury výjimečná. 

FOTO JAKUB JÍRA

A B Archa jak brno

Ondřej Hrab

Brno's Goose on a String Theatre and HaDivadlo have a long tradition of guest performances in Prague. People today still recall the revelation that was the Goose on a String Theatre in Prague in the middle of the greyness and dullness of the mid 1970s. The auditorium of the "Baráčnická rychta", which for some reason was overlooked by the District National Committee, hosted the Commedia dell'arte. Baráčnická rychta was under siege from Prague, which wanted to see this miracle from Brno at all costs. I was among the lucky ones who got in through the window. I remember that someone smuggled Karel Gott in through the bathroom of the neighbouring pub. Since then, the Goose on a String Theatre came to Prague regularly. It was soon joined by HaDivadlo, which due to an administrative mistake was founded in Prostejov. The Prostejov town councillors wanted to increase the town's prestige and decided to found a permanent theatre ensemble. But they didn't have enough money for a traditional repertory theatre. And so an unwanted and uncontrollable child was born: an avant-garde theatre. Prostejov soon became too small to hold the theatre and it moved to Brno, officially changing its name to HaDivadlo. In the 1980s the Goose on a String Theatre and HaDivadlo performed in various auditoriums on the outskirts of Prague. The form, content and technical requirements of the performances did not fit any of the major Prague theatres. They performed mostly in arenas and in open spaces. And so the Brno groups found their Prague home in the na Ořechovce pub, in the conference room of the Tichý Hotel in Žižkov, and mainly in the Na chmelnici Junior Club, which was only two stops from the last stop with the peculiar name of Hrdlořezy (Throat Cutters). There I also caught them entirely by coincidence on November 17, 1989. The theatres were both staging the political revue Rozrazil, featuring a sketch called Zítra to roztočíme! (Tomorrow We'll Rock!), created under a pseudonym by Václav Havel. When we built Archa at the beginning of the 1990s I thought about the fact that there was no worthy place in Prague to present the works of HaDivadlo and Goose on a String Theatre. Archa's versatile space therefore became the Prague home for both of these theatres. Likewise, there are theatre projects created in Archa that have no better space or audience for their performances outside Prague than these two theatres in Brno. The week when, quite by coincidence, the two Brno theatres will meet in Archa we have called Archa as Brno. It is a unique opportunity to compare the work of both theatres, whose poetics have always been significantly different. The generation of artists Tálská, Scherhaufer and Pospíšil in the case of the Goose on a String Theatre and Goldflam, Kovalčuk and Vála in the case of HaDivadlo, has been replaced by others. Today Goose on a String is led by its ex-pupil Vladimír Morávek and HaDivadlo by Marián Amsler. Even under their stewardship, however, we feel the strong back current of the old tradition, which both theatres continue to make extraordinary in the context of Czech culture.


ilustrace   HZA

Sc J i ř é ná íH ř av a r elk ež a ie

29 20 .–3 20 .–2 0.  1. .0 0 1 .  3 / 2 / 2 2 .– 6.– 23 27 .   2 . .  4 .

Ak čn Divad íh la istor VO i ST c k á O5 f ikc e


Prvních 50 dárců v kategorii Přítel, Donor a Patron získá navíc jedinečnou slevu 50 % na nákup vstupenek na představení v produkci Divadla Archa po dobu jednoho roku.

Support the Archa Theatre!

Váš finanční dar nám umožní, abychom pro vás mohli i nadále připravovat progresivní produkce reflektující současná společenská témata, hostování českých souborů a tvůrců, jedinečná setkání s evropským a světovým současným divadlem, tancem i hudbou, mezinárodní festival divadla se sociálním přesahem Akcent, koncerty Allstar Refjúdží Bandu nebo provokativní veřejné diskuse na aktuální témata. Díky vaší podpoře budeme moci nadále rozvíjet vzdělávací programy, jako jsou tvůrčí ateliéry Archa.Lab nebo projekt Archa.školám. V neposlední řadě nám umožníte udržet vysoký standard technického vybavení, který z Archy učinil exkluzivní divadelní prostor v Praze a který je nezbytnou podmínkou pro uvádění kvalitních zahraničních umělců. Děkujeme za vaši důvěru i aktivní přístup!

Your contributions permit us to continue to stage progressive and interesting productions that explore and react to current social themes, host Czech theatre companies and artists, arrange unique encounters with European and world contemporary theatres, dance groups and musicians, hold international theatre festivals, such as the Akcent Festival of theatre with social outreach, present concerts by the Allstar Refjúdží Band or provocative public discussions on current topics. Thanks to your support we will be able to continue developing our educational programmes (Archa.Lab ateliers or the Archa. Schools project), as well as maintain the high standard of our technical equipment, which has made Archa an exclusive theatre space in Prague and is crucial for presenting the best foreign artists. Thank you for your faith in us and for taking action!

Zvolte si kategorii vaší podpory

Choose how much you want to give

fanoušek – 1 000 Kč a více přítel – 3 000 Kč a více donor – 10 000 Kč a více patron – 25 000 Kč a více

fan – CZK 1,000 and up friend – CZK 3,000 and up donor – CZK 10,000 and up patron – CZK 25,000 and up

Co můžete získat?

What can you receive?

Členství v Archa.Klubu vám přinese nejen nevšední umělecké zážitky, ale i řadu exkluzivních výhod. Jako člen máte možnost přednostní rezervace vašich vstupenek na nejlepší místa v sálu, pozvání na speciální akce a jedinečná setkání s umělci určená výhradně dárcům Divadla Archa. Budete mít navíc příležitost nakouknout do zákulisí divadla a naší tvůrčí kuchyně. V neposlední řadě si můžete váš dar odečíst ze základu daně dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu nebo podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu.

In addition to special artistic experiences membership in the Archa.Club will give you many exclusive benefits. As a member you can make priority ticket reservations for the best seats in the house, receive invitations to special events and unique meetings with artists designed exclusively for Archa Theatre gift givers. You will also have the opportunity to look behind the scenes and into our creative laboratory. Last but not least, you can also deduct your gift from your tax base in accordance with Section 15 para. 1 of the Income Tax Act or Section 20 para. 8 of the Income Tax Act.

Patron

Your support is critical to our success. Only 35% of Archa’s total budget comes from ticket sales. Grants from the Capital City of Prague, the Ministry of Culture of the Czech Republic and other local and foreign sources account for another 50% of the budget. This means that each year we have to receive at least CZK 5.5 million from donors, foundations and sponsors in order to be able to continue to create and develop inspirational artistic and social activities that enrich all of us.

25 000 Kč a více

Podpořte Divadlo Archa!

The Archa Theatre is a unique space open to the most diverse and often unexpected encounters. Its mission is to discover the possibilities of art, give space to new ideas and different ways of perceiving current social events. Every year the Archa Theatre brings inspirational performances and projects from every corner of the world to more than 40,000 spectators.

Donor

Vaše podpora je klíčem k našemu úspěchu. Jen 35 % z celkového rozpočtu Divadla Archa činí vlastní příjmy včetně výnosů z prodeje vstupenek; granty od města Prahy, Ministerstva kultury ČR a jiných místních a zahraničních veřejných zdrojů pokrývají dalších 50 % rozpočtu. To znamená, že každý rok musíme získat od dárců, nadací a sponzorů nejméně 5‚5 milionu Kč, abychom mohli vytvářet a rozvíjet uměleckou a společenskou činnost Divadla Archa a přinášet tolik potřebné impulzy, které obohacují každého z nás.

Your theatre

10 000 Kč a více

Divadlo Archa je unikátním prostorem otevřeným pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. Jejich smyslem je zkoumat možnosti umění, dát prostor neotřelým nápadům a různými cestami komentovat aktuální společenské dění. Divadlo Archa vám a více než 40 000 diváků každý rok přináší inspirativní představení a projekty jak domácí tak zahraniční.

PŘÍTEL FRIEND

Vaše divadlo

Vaše exkluzivní výhody / Your exclusive benefits

3 000 Kč a více

Do you want to be a part of critical and cutting edge theatre? Join us! The Archa Theatre is a key part of the progressive European theatre network, and year after year, we bring you the most interesting productions from the local and international scenes. Our own homegrown original projects are also created right here at the Archa Theatre. Without your long-term trust and support this would not be possible. Help us to fulfill our mission and show your support for fresh, exciting and original productions by becoming a member of the Archa Theatre family today.

Výhody pro naše podporovatele Benefits for our supporters

FANOUŠEK FAN

Inspiruje vás divadlo, které je kritické a aktuální? Divadlo Archa, které je nedílnou součástí evropské sítě divadel, kontinuálně sleduje a vybírá pro vás nejzajímavější produkce z domácí i zahraniční scény. V Divadle Archa rovněž vznikají neobvyklé inovativní projekty. Bez vaší dlouhodobé důvěry a podpory by toto nebylo možné. Pomožte nám naplnit náš záměr i nadále. Staňte se členy rodiny Divadla Archa.

1 000 Kč a více

The first 50 members in the Friend, Donor and Patron categories will receive an additional 50% discount on tickets to Archa Theatre performances for one year.

× × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Pravidelné zasílaní programu Divadla Archa spolu s pozvánkou na speciální akce pro členy Archa.Klubu emailem / Regular sending of the Archa Theatre program together with invitations to special events for members of Archa.Club by email Přednostní rezervace vstupenek s garancí nejlepších míst / Priority ticket reservations with guarantee of best seats Šatna při návštěvě představení/koncertu zdarma / Free cloakroom when attending performances and concerts Pozvání na zkoušku divadelního představení / Invitations to rehearsals Sleva 10% z ceny nápojů v baru Divadla Archa / 10% discount on drinks in the Archa Theatre bar Sleva 10% na roční předplatné Lidových novin / 10% discount on annual subscription to Lidové noviny Uvedení Vašeho jména/názvu firmy ve výroční zprávě Divadla Archa / Listing of your name/company name in the Archa Theatre annual report Možnost odečtení Vašeho daru Divadlu Archa ze základu daně dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmu nebo podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu / Possibility to deduct your gift to the Archa Theater from your tax base under Section 15 para. 1 of the Income Tax Act or Section 20 para. 8 of the Income Tax Act Noviny Divadla Archa až do Vaší schránky (5 × ročně) / Archa Theatre newspaper delivered to your mailbox (5 × per year)

Rezervace nejlepších míst v hledišti i při nečíslovaném sálu / Reservation of best seats in the house even for performances with unnumbered seating

Sleva 10% na nákup 2 vstupenek na vybraná představení v produkci Divadla Archa označená heslem „Archa.Klub“ / 10% discount on purchase of 2 tickets to selected performances produced by the Archa Theatre and marked "Archa. Club" in the program

Sleva 10% na tvůrčí ateliéry pro děti i dospělé Archa.Lab pro jednoho účastníka / 10% discount on Archa.Lab ateliers for children and adults for one participant

Speciální akce a exkluzivní slevy jen pro členy Archa.Klubu na vybraná představení / Special events and exclusive discounts only for members of Archa. Club on selected performances

Vaše jméno/název firmy uvedeno po dobu 1 roku na webových stránkách Divadla Archa / Your name/company name listed for 1 year on the Archa Theatre website

Exkluzivní komentovaná prohlídka Divadlem Archa a jeho zákulisím (pro Vás a Vašeho partnera) / Private guided tours of the Archa Theatre and backstage (for you and a friend)

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v novinách Divadla Archa 1 × za rok / Listing of your name/company name in the Archa Theatre newspaper 1 × per year

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v poděkování dárcům v Lidových novinách / Listing of your name/company name in a thank-you letter to gift givers published in Lidové noviny

Pozvání na setkání s uměleckým ředitelem Divadla Archa u příležitosti představení programu na nadcházející sezonu / Invitations to meetings with the artistic director of the Archa Theatre when presenting the program for the upcoming season

Pozvání pro dvě osoby na premiéru/zahraniční hostování a setkání s umělci u sklenky vína 1 × za rok / Invitation for two people to a premiere/foreign guest appearance and meeting with artists over a glass of wine 1 × per year

Uvedení Vašeho jména/názvu firmy v prostorách Divadla Archa / Listing of your name/company name in the Archa Theatre

Uvítací nápoj/sklenička na přivítanou zdarma / Free welcome drink

Možnost rezervace stolu v baru Divadla Archa pro vás a vaše hosty s předem objednanými nápoji a občerstvením – vy a vaši hosté nemusíte čekat ve frontě / Possibility to reserve a table in the Archa Theatre bar for you and your guests with pre-ordered drinks and refreshments – you and your guests don’t have to wait in line

Možnost spojení s konkrétní akcí, projektem – prezentace jména/názvu firmy na tiskovinách projektu / Possibility to connect specific events with projects – publication of your name/company name on project brochures

50 000 Kč a více – vytvoření individuálního programu / CZK 50,000 and up – creation of an individual program Váš dar můžete věnovat osobně v pokladně Divadla Archa (platba kartou nebo hotově) nebo bankovním převodem na účet Divadla Archa, číslo účtu: 182355717/0300, variabilní symbol: 2746 / You can give your gift personally at the Archa Theatre box office (card or cash payment accepted) or by direct bank transfer to the Archa Theatre’s account no. 182355717/0300, variable symbol: 2746 Divadlu Archa můžete pomoci i věcným darem. Vyžádejte si seznam potřebného vybavení na pokladně nebo emailem: pokladna@divadloarcha.cz / You can also help the Archa Theatre with a material gift. Ask for a list of required equipment at the box office or by sending an e-mail to pokladna@divadloarcha.cz.


. 12   3

PŘIPRAVUJEME coming soon

hudba / music Erik Truffaz feat. Anna Aaron & Sophie Hunger

. 25–26   3 . 28–29   4 . 5  4 . 19–23   4

Švýcarské jaro a Rachot production uvádí vrchol současné švýcarské hudební scény – neúnavný novátor Erik Truffaz vystoupí v doprovodu svého kvartetu se speciálním hostem Annou Aaron. Předskakovat bude písničkářka Sophie Hunger. / The Swiss Spring and Rachot productions present the best from the contemporary Swiss music scene: tireless innovator Erik Truffaz will perform with his quartet and special guest Anna Aaron. Opening act: songstress Sophie Hunger.

divadlo / theatrE Sólo pro Lu / Sólo for Lu

Foto Jan Hromádko

Úspěšné představení Jany Svobodové a Jing Lu se po sérii hostování na evropských festivalech a v New Yorku vrací domů do Archy. / The acclaimed performance by Jana Svobodová and Jing Lu returns home to Archa after being presented at festivals in Europe and New York.

divadlo / theatrE Boys and Girls / Premiéra / Premiere

divadlo / theatrE Čapek na provázku / Čapek on a String

Přehlídka čapkovských inscenací v podání Divadla Husa na provázku. A review of Čapek productions by the Goose on a String Theatre.

Foto Jan Hromádko

Autorská inscenace Magdy Jiřičky Stojowské a Terezy Durdilové Boys and girls přináší nový pohled na otázku vztahu nejmladší a nejstarší generace. V projektu se setkává skupina dětí ve školním věku se skupinou starých lidí, jejichž paměť sahá do časů první republiky. / Boys and Girls, an original production by Magda Jiřička Stojowska and Tereza Synková Durdilová, provides a new perspective on the question of the relationship of the youngest and the oldest generations. In the project a group of school-age children meets a group of elderly people, whose memories go back to the time of the first republic.


Chcete chodit na představení v Divadle Archa za skvělé ceny? Předplaťte si vstupenky do Archy na rok dopředu a užijte si představení se slevou až 50  % !

Want to attend performances at the Archa Theatre for a great price? Pay for your tickets a year in advance and enjoy up to 50% off on performances at Archa!

Archa Kredit 5000 Kč – sleva 50  % 4000 Kč – sleva 40  % 3000 Kč – sleva 30  % 2000 Kč – sleva 20  %

Archa Credit CZK 5,000 – 50% discount CZK 4,000 – 40% discount CZK 3,000 – 30% discount CZK 2,000 – 20% discount

S Archa Kreditem si kupujete vstupenky s výraznými slevami pro sebe nebo skupinu přátel (až 10 vstupenek na jedno představení). Archa Kredit kartu můžete zakoupit pro své blízké i jako dárek. Vyzvedněte si svou Archa Kredit kartu na pokladně divadla již dnes! Archa Kredit platí na představení v produkci Divadla Archa.

With Archa Credit you can buy tickets with big discounts either for yourself or a group of friends (up to 10 tickets per show). You can also buy an Archa Credit card as a gift for someone you care about. Pick up your Archa Credit card at the theatre box office today! Archa Credit is valid for performances produced by the Archa Theatre.

Dejte Auto*Matu dar. www.nakrmteautomat.cz

Divadlo Archa, o. p . s . je podporováno grantem hlavního města Prahy

Partneři

Vstupenky a informace: tel. pokladna +420 221 716 333, pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin a vždy 2 hodiny před začátkem představení, e-mail: pokladna@divadloarcha.cz / Online prodej a rezervace vstupenek http://vstupenky.divadloarcha.cz/ Divadlo Archa na Facebooku: www.facebook.com/divadloarcha

Mediální partneři

Vydává Divadlo Archa, o. p. s ., Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 / archa@archatheatre.cz, www.archatheatre.cz Redakce Ondřej Hrab, Pavlína Svatoňová, Katarína Dudáková, Lukáš Jiřička, Zuzana Kamenická Překlady Andre Swoboda / Design Mikuláš Macháček / zetzetzet 2012

Vychází v nákladu 5000 ks, první vydání leden 2013 Tisk Tiskárna Glos, Semily / Samostatně neprodejné Tištěno na recyklovaném papíře

Archa Noviny 1-2 / 2013  

Archa Theatre's Newspaper