Page 1

17a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya


Saluda * Welcome

Salutació Lleida ha demostrat que creu en la indústria cultural, en les arts plàstiques i en els seus creadors. El projecte de ciutat que defensem passa per dinamitzar i fomentar la creació artística, fent palesa la nostra aposta per la cultura. Animac tornarà a convertir Lleida en la capital mundial de l’animació i en aquesta 17a edició ho farà explorant les possibilitats creatives de l’animació en la no ficció, amb el lema “A través de la realitat”. L’animació també s’alimenta dels gèneres, de les situacions i dels protagonistes que sorgeixen del moment, veraços i reals, que es veuen reforçats amb les noves tecnologies. Som capaços de compartir amb la comunitat social les nostres percepcions de la realitat i les nostres vivències. Amb les noves eines tecnològiques es trasllada la sensació d’immediatesa i de proximitat fent que les dues realitats, la de no ficció i la de l’animació, s’agafin de la mà i explorin nous móns i llenguatges creatius.

C CRÈDITS Créditos Credits

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya és un certamen especialitzat únic i singular al territori que, desprès de l’èxit aconseguit en les anteriors edicions, pretén consolidar el seu model, posant l’atenció en el creador, les noves promeses i la indústria. El festival ens aproparà l’animació des de diferents perspectives, com les seccions de masterclass, els esmorzars amb els autors, les projeccions de Petit Animac o Futur Talent, entre altres. I també ens visitaran professionals reconeguts del sector que ens explicaran les seves experiències, com el britànic Andy Glynne, un dels representants de l’animació documental. Com a novetat, tindran el seu espai les produccions comercials, amb les sèries catalanes Ask Lara, nominada als premis Emmy, i Pícnic amb pastissos, o Família.cat. Amb Animac la ciutat guanya capacitat en un camp estratègic com és la cultura. Però també ho fa en un altre àmbit, l’educatiu, que és un dels pilars del certamen. Les col·laboracions amb la Universitat de Lleida i l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, Animac Campus, amb estudiants d’animació, cinema i belles arts d’arreu de l’Estat, o les sessions escolars, que s’omplen any rere any, en són una bona mostra. La posada en funcionament del Magical també és una oportunitat per enfortir el paper capdavanter del certamen i per situar Lleida com gran centre de producció audiovisual de qualitat que respon a les exigències del sector.

Direcció: Carolina López Caballero

Durant els dies que té lloc la Mostra d’animació també es pot veure l’esforç i la dedicació de les institucions locals i de les entitats culturals i socials de la ciutat que s’impliquen en aquest gran projecte, que és el resultat de la suma de tots i que us té a tots vosaltres com a protagonistes principals: els espectadors. La ciutat es bolca amb Animac i la voluntat des de l’Ajuntament és seguir treballant perquè Lleida continuï sent el referent en el sector de l’animació.

Coordinació Catàleg: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida

Benvinguts a Animac 2013.

Organitza i dirigeix: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida

Imatge i direcció d’art: Carles Porta www.carlesporta.com Disseny gràfic: ÇA VA Studio www.çava.es Fotografia: David del Val www.daviddelval.com Textos: Carolina López i Xavier Manuel Traducció i correcció: Iris Calderó i Mariam Chaïb Agraïment a tots aquells que, amb la seva col·laboració i dedicació, fan possible Animac.

Preu / Precio / Price: 5 € DIPÒSIT LEGAL: L.63-2013 ISBN: 978-84-96855-59-5

Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida


4

A través de la realidad * Through reality

A través de la realitat Lleida ha demostrado que cree en la industria cultural, en las artes plásticas y en sus creadores. El proyecto de ciudad que defensamos pasa por dinamizar y fomentar la creación artística, haciendo evidente nuestra apuesta por la cultura. Animac volverá a convertir Lleida en la capital mundial de la animación y en esta 17ª edición lo hará explorando las posibilidades creativas de la animación en la no ficción, con el lema “A través de la realidad”. La animación también se alimenta de los géneros, de las situaciones y de los protagonistas que surgen del momento, veraces y reales, que se ven reforzados con las nuevas tecnologías. Somos capaces de compartir con la comunidad social nuestras percepciones de la realidad y nuestras vivencias. Con las nuevas herramientas tecnológicas se traslada la sensación de inmediatez y de proximidad haciendo que las dos realidades, la de no ficción y la de la animación, se tomen de la mano y exploren nuevos mundos y lenguajes creativos. La Muestra Internacional de Cine de Animación de Catalunya es un certamen especializado, único y singular en el territorio que, después del éxito conseguido en las anteriores ediciones, pretende consolidar su modelo, poniendo la atención en el creador, las nuevas promesas y la industria. El festival nos acercará a la animación desde diferentes perspectivas, como las secciones de masterclass, los desayunos con los autores, las proyecciones de Petit Animac o Futur Talent, entre otros. Y también nos visitarán profesionales reconocidos del sector que nos explicarán sus experiencias, como el británico Andy Glynne, uno de los representantes de la animación documental. Como novedad, tendrán su espacio las producciones comerciales, con las series catalanas Ask Lara, nominada a los premios Emmy, y Pícnic amb pastissos, o Família.cat. Con Animac la ciudad gana capacidad en un campo estratégico como es la cultura. Pero también lo hace en otro ámbito, el educativo, que es uno de los pilares del certamen. Las colaboraciones con la Universitat de Lleida y la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol, el Animac Campus, con estudiantes de animación, cine y bellas artes de todo el Estado, o las sesiones escolares, que se llenan año tras año, son una buena muestra de ello. La puesta en funcionamiento del Magical también es una oportunidad para fortalecer el papel líder del certamen i para situar Lleida como gran centro de producción audiovisual de calidad que responde a las exigencias del sector. Durante los días que tiene lugar la Muestra de Animación también se pueden ver el esfuerzo y la dedicación de las instituciones locales y de las entidades culturales y sociales de la ciudad que se implican en este gran proyecto, que es el resultado de la suma de todos y que os tiene a todos vosotros como protagonistas principales, los espectadores. La ciudad se volca en Animac y la voluntad desde el Ayuntamiento es seguir trabajando para que Lleida continúe siendo el referente en el sector de la animación. Bienvenidos a Animac 2013. Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida

Lleida has shown that it believes in the culture industry, the visual arts and its creators. The city project we support invigorates and promotes artistic creation, making clear our commitment to culture. Animac will make Lleida the capital city of animation once again, and in this 17th festival it will do so by exploring the creative possibilities of animation in non-fiction under the motto: “Through Reality”. Animation also feeds off genres, situations and truthful and real protagonists who emerge from the moment, strengthened by the new technologies. We are capable of sharing our perceptions of reality and our experiences with the social community. The feeling of immediacy and closeness is driven by the new technological tools making the two realities, nonfiction and animation, come together and explore new worlds and creative languages.

“No crec que les audiències mirin amb deteniment les pel·lícules d’imatge real. Malgrat això, hi estan obligades en una pel·lícula d’animació, perquè l’animació capta les coses que fem i reflecteix la realitat d’una manera més sòlida del que és en realitat”

The International Animation Film Festival of Catalonia is a specialised event, unique in the territory that, after the success achieved previously, seeks to consolidate its own style, paying special attention to the creator, new talents and the industry. The festival will bring animation closer to us from different perspectives. For instance, through the master class sessions, breakfast with the creators, the Little Animac screenings and Future Talents among others. Wellknown professionals in the sector, such as Andy Glynee, one of the representatives of documentary animation, will visit us and explain their experiences. This year, commercial productions will have their own space with the Catalan series Ask Lara, nominated for an Emmy, Picnic amb pastissos and Família.cat.

Registrem el que passa al nostre voltant amb el mòbil i ho pengem a les xarxes socials al moment. L’autoria d’un relat s’ha dinamitat de la mà de tants punts de vista quasi com persones. Animadors i animadores no són aliens a aquesta tendència global i es multipliquen les històries en primera persona junt amb desig de compartir-les. Creació i comunicació van de la mà. Un nou gènere, o millor dit, la barreja de dos gèneres ha creat una manera diferent de fer cinema: l’animació documental. Animac dedica aquesta 17a edició al potencial creatiu i a la dimensió d’allò en animació, dins d’un entorn on la xarxa juga un important paper.

With Animac, the city gains valuable experience in a strategic field such as culture but also in another area, education, which is one of the pillars of the event. Cooperation with the University of Lleida and the Leandre Cristòfol Municipal Art School, Animac Campus, students of animation, cinema and fine arts from around the country, or the school sessions, which are well attended year after year, are good examples. The start of Magical is also an opportunity to strengthen the influential role of the event and to position Lleida as a major centre of quality audiovisual production that meets the demands of the sector.

Enguany es projecten més de 200 pel·lículas d’una trentena de països, ens visiten més de 5.000 escolars, a més dels estudiants d’animació de diverses escoles catalanes i espanyoles. Artistes, professionals, famílies i públic general s’atansen a Animac per seguir teixint una fibra necessària. Perquè el vertader motor de la cultura està al conjunto de tots.

During the days of Animac, we can see the dedication of the local institutions and cultural and social entities of the city involved in this great project, which is a group effort and has you, the audience, as its main protagonists. The city is fully behind Animac and the City Council intends to keep working to ensure that Lleida remains the reference point for the animation sector.

En un moment complicat, t’agraeixo especialment les col·laboracions privades i el treball de l’extraordinari equip Animac i la seva dedicació per salvaguadar la qualitat de la Mostra.

Welcome to Animac 2013. Àngel Ros i Domingo Mayor of Lleida

Isao Takahata (codirector de l’estudi Ghibli) Superat el tòpic que l’animació és només fantasia, Lleida dóna la benvinguda a autors i productors internacionals que a través del seu treball han anat convertint els frames animats en reflex de realitats complexes, personals i fins i tot inaccessibles des del visor d’una càmera. Sota el el lema A Través de la Realitat, Animac recull en el seu programa de projeccions i conferències obres i reflexions al voltant d’una tendència dins de l’audiovisual que no ha fet més que crèixer en els darrers anys.

Però Animac és a més -i sobretot- l’aparador privilegiat d’obres animades d’arreu del món i també el lloc de trobada per parlar i debatre sobre la creació i la indústria de l’animació en el seu aspecte més ampli.

Indubtablement, és el conjunt de creadors, estudiants, professionals del mitjà, educadors i públic general qui dia rere dia creen i mantenen viva una cultura que Animac recolza i celebra en especial aquests quatre dies, però que alimenta al llarg de tot l’any.

Benvinguts a Animac 2013, gràcies a tots per participar-hi i convertir-lo en una cita imprescindible.

Carolina López Directora d’Animac


ANIMAC’13 CATÀLEG

6

I “No creo que las audiencias miren con detenimiento las películas de imagen real. Sin embargo, están obligadas a ello en una película de animación, porque la animación capta las cosas que hacemos y refleja la realidad de una manera más sólida de lo que es en realidad”

“I don’t believe that audiences watch live action features carefully. However, they’d be forced to for an animated feature, because animation catches things we do and reflects reality more solidly than it actually is.”

Isao Takahata (co-director del estudio Ghibli)

Isao Takahata (co-director of the Ghibli studio)

Superado el tópico de que la animación es sólo fantasía, Lleida da la bienvenida a autores y productores internacionales que a través de su trabajo han ido convirtiendo los frames animados en reflejo de realidades complejas, personales e incluso inaccesibles desde el visor de una cámara. Bajo el lema A Través de la Realidad, Animac recoge en su programa de proyecciones y conferencias obras y reflexiones en torno a una tendencia dentro del audiovisual que no ha hecho más que crecer en años recientes.

Having overcome the cliché that animation is just fantasy, Lleida welcomes the international creators and producers who through their work have been turning frames of animation into a reflection of complex, personal and even inaccessible realities from the viewfinder of a camera. Under the slogan Through Reality Animac brings together in its programme of screenings and talks works and reflections on a trend in the audiovisual world that has continued to grow in recent years.

Registramos lo que ocurre a nuestro alrededor con el móvil y lo colgamos en las redes sociales al momento. La autoría de un relato se ha dinamitado de la mano de tantos puntos de vista casi como personas. Animadores y animadoras no son ajenos a esta tendencia global y se multiplican las historias en primera persona junto al deseo de compartirlas. Creación y comunicación van de la mano. Un nuevo género, o mejor dicho, la mezcla de dos ha creado una manera distinta de hacer cine: la animación documental. Animac dedica esta 17ª edición al potencial creativo y a la dimensión de lo real en la animación, dentro de un entorno donde la red juega un importante papel.

We record what occurs around us with our Smartphone and we instantly upload it on the social networks. The authorship of a story has exploded into as many points of view as there are people. Animators are not alien to this global trend and stories in the first person together with the desire for sharing them have multiplied. Creation and communication go hand in hand. A new genre, or rather the mixture of two genres, has created a different way of making films: documentary animation. The 17th Animac is dedicated to the creative potential and dimension of reality in animation, in an environment where the internet plays an important role.

Pero Animac es además -y ante todo- el escaparate privilegiado de obras animadas de todo el mundo y es también el lugar de encuentro para hablar y debatir sobre la creación y la industria de la animación en su aspecto más amplio.

But Animac is also and above all the privileged showcase for animated works from all over the world and also the meeting point for talking about and debating the creation and the animation industry in its wider aspect.

Este año se proyectan más de 200 películas de una treintena países, nos visitan más de 5.000 escolares, además de los estudiantes de animación de varias escuelas catalanas y españolas… Artistas, profesionales, familias y público general se acercan a Animac para seguir tejiendo una fibra necesaria. Porque el verdadero motor de la cultura está en el conjunto de todos.

This year more than 200 films from more than 30 countries will be screened, while more than 5.000 school children and animation students from many Catalan and Spanish centres will visit. Artists, professionals, families and the general public will come to Animac to keep weaving a necessary fabric. The real engine of culture lies in all of us.

Indudablemente, es el conjunto de creadores, estudiantes, profesionales del medio, educadores y público en general el que día a día crea y mantiene viva una cultura que Animac apoya y celebra en especial durante estos cuatro días, pero que alimenta durante todo el año.

Undoubtedly, the group of creators, students, professionals, educators and general public create and keep alive a culture that Animac particularly supports and celebrates during these four days but also nourishes throughout the year.

En un momento complicado agradezco especialmente las colaboraciones privadas y el trabajo del extraordinario equipo Animac y su dedicación para salvaguadar la calidad de la Mostra.

At a difficult time, I offer my sincerest thanks to the individual contributions and the extraordinary Animac team who have devoted themselves to safeguarding the quality of the festival.

Bienvenidos a Animac 2013, gracias a todos por participar y convertirlo en una cita imprescindible.

Welcome to Animac 2013 and thanks to everyone for taking part and making it an unmissable event.

Carolina López Directora de Animac

Carolina López Director of Animac

ÍNDEX Índice Index

Inauguració 08 Inauguración Opening Curts 11 Cortos Shorts Cloenda 29 Clausura Closing Futur talent 33 Futuro talento Future Talent Convidat especial 42 Invitado especial Special Guest Monogràfic: A través de la realitat 46 Monográfico: A través de la realidad Monograph: Through Reality Open Screen 66 Petit Animac 67 Pequeño Animac Little Animac Animac Cartoon 80 Conferències 86 Conferencias Lectures Activitats 90 Actividades Activities Animac de nit 92 Animac de noche Animac at Night Índex per autors 95 Índice por autores Index by authors

7


Inauguración * Openning

Inauguració

INAUGURACIÓ

A A LIAR’S AUTOBIOGRAPHY: THE UNTRUE STORY OF MONTY PYTHON’S GRAHAM CHAPMAN

Dijous 28 de febrer 20.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Dissabte 2 de març 22 h

9

Com dirien els Monty Python: i ara, una pel·lícula completament diferent. De tots els membres dels Monty Python, Graham Chapman n’és probablement el més complex i enigmàtic. Pels seus papers alhora taciturns i histèrics, per la seva creativitat intermitent i compulsiva i per la seva vida privada, esbojarrada i turbulenta. A Liar’s Autobiography és l’adaptació –en forma de biopic animat surrealista– del volum sisè (sic) de la falsa i fictícia autobiografia que Graham Chapman va escriure l’any 1980. És, de fet, la primera i única autobiografia amb cinc autors diferents a les seves espatlles. Tot i que ja fa vint-i-tres anys que és mort, el mateix Chapman ha aconseguit tornar de la tomba (!) i és el narrador del film gràcies a unes gravacions de la lectura del seu propi llibre descobertes recentment, que van ser realitzades tres anys abans que en Chapman morís al 1989 d’un càncer de gola. La pel·lícula relata la seva infantesa macabra en temps de guerra, el seu període universitari a Cambridge en companyia de John Cleese, els seus dies d’esplendor amb els Monty Python, la seva sortida de l’armari –primer de forma privada, i posteriorment va declarar obertament i públicament la seva homosexualitat a la televisió anglesa– i la seva abducció alienígena per una nau extraterrestre en forma de fal·lus.

La Llotja, Sala Ricard Viñes

El llargmetratge compta amb la participació de la majoria dels Python restants: John Cleese, Michael Palin, Terry Jones i Terry Gilliam s’interpreten a ells mateixos, a la família d’en Chapman i també aporten el seu talent vocal per donar vida a tot tipus de personatges, des d’Aleister Crowley a la Reina Elizabeth.

Bill Jones, Jeff Simpson i Ben Timlett Regne Unit, 2012, 81 minuts

Catorze estudis d’animació independents han participat en el llargmetratge, cadascun ha animat els diferents segments del film seguint diferents tècniques i estils d’animació. Ben Timlett, Jeff Simpson i Bill Jones (fill d’en Terry Jones) són els directors d’orquestra d’aquest collage animat calidoscòpic, que reconstrueix una vida ficcionada però amb profundes empremtes de realitat.

+ 16 anys / + 16 años / + 16 years

Entroncada dins el lema “A través de la realitat”, on repassarem i reflexionarem sobre el cinema d’animació documental, A Liar’s Autobiography és potser una proposta agosarada per encapçalar el monogràfic d’enguany, però hem de recordar que tot i el tarannà de l’animació –una impostura extrema, artificial per definició– és capaç de captar i reconstruir millor que ningú el relat personalíssim. Us convidem a gaudir d’una pel·lícula que celebra, a més, el caràcter lúdic, festiu i col·lectiu de l’animació. www.liarsautobiography.com

A LIAR’S AUTOBIOGRAPHY: THE UNTRUE STORY OF MONTY PYTHON’S GRAHAM CHAPMAN


10

Cortos * Shorts

Curts Como dirían los Monty Python: y ahora, una película completamente diferente. De todos los miembros de los Monty Python, Graham Chapman es probablemente el más complejo y enigmático. Por sus papeles a la vez taciturnos e histéricos, por su creatividad intermitente y compulsiva y por su vida privada, alocada y turbulenta.

As the Monty Python themselves would say: And now for a completely different film. Of all the members of Monty Python, Graham Chapman is probably the most complex and enigmatic because of his simultaneously glum and hysterical roles, his masturbatory and flashing creativity and his wild and turbulent private life.

A Liar’s Autobiography es la adaptación -en forma de biopic animado surrealista- del volumen sexto (sic) de la falsa y ficticia autobiografía que Graham Chapman escribió en 1980. Es, de hecho, la primera y única autobiografía con cinco autores diferentes a sus espaldas. Aunque ya hace veintitrés años murió, el mismo Chapman ha conseguido volver de la tumba (!) i es el narrador del film gracias a unas grabaciones de la lectura de su propio libro descubiertas recientemente, que fueron realizadas tres años antes que muriera en 1989 de un cáncer de garganta.

A Liar’s Autobiography is the adaptation – in the form of a surrealist animated biopic – of the sixth volume (sic) of the false and fictitious autobiography Graham Chapman wrote in 1980. It is, in fact, the first and only autobiography with five different writers behind it. Although he has been dead for twenty-three years, Chapman has managed to come back from the grave (!) as the narrator of the film thanks to recently discovered recordings of him reading his book, made three years before he died of throat cancer in 1989.

La película relata su infancia macabra en tiempos de guerra, su periodo universitario en Cambridge en compañía de John Cleese, sus días de esplendor con los Monty Python, su salida del armario -primero de forma privada, y posteriormente la declaración abierta y pública de su homosexualidad en la televisión inglesa- y su abducción alienígena por una nave extraterrestre en forma de falo. El largometraje cuenta con la participación de la mayoría de los Python restantes: John Cleese, Michael Palin, Terry Jones y Terry Gilliam se interpretan a sí mismos, a la familia de Chapman y también aportan su talento vocal para dar vida a todo tipo de personajes, desde Aleister Crowley a la Reina Elizabeth. Catorce estudios de animación independientes han participado en el largometraje, cada uno ha animado a los distintos segmentos del film siguiendo diferentes técnicas y estilos de animación. Ben Timlett, Jeff Simpson y Bill Jones (hijo de Terry Jones) son los directores de orquesta de este collage animado caleidoscópico, que reconstruye una vida ficcionada pero con profundas huellas de realidad. Entroncada en el lema “A través de la realidad”, donde repasaremos y reflexionaremos sobre el cine de animación documental, A Liar’s Autobiography es quizás una propuesta atrevida para encabezar el monográfico de este año, pero debemos recordar que a pesar de su talante, la animación -una impostura extrema, artificial por definición- es capaz de captar y reconstruir mejor que nadie el relato personalísimo. Os invitamos a disfrutar de una película que celebra, además, el carácter lúdico, festivo y colectivo de la animación.

Una selecció dels últims curtmetratges d’animació d’arreu del món per mostrar les tendències més recents del sector. Una selección de los últimos cortometrajes de animación de todo el mundo para mostrar las tendencias más recientes del sector. A selection of the latest short animation films from all over the world showing the most recent trends in the sector.

The film narrates his grim childhood during the war, his time at Cambridge University in the company of John Cleese, their days of glory with Monty Python, his coming out of the closet – first privately, and then the open and public declaration of his homosexuality on British television – and his alien abduction by an extraterrestrial spacecraft in the shape of a phallus. The film features the participation of most of the remaining Pythons: John Cleese, Michael Palin, Terry Jones and Terry Gilliam play themselves, Chapman’s family and contribute with their vocal talents to breathe life into all kinds of characters, from Aleister Crowley to Queen Elizabeth. Fourteen independent animation studios have participated in the film and each one has animated the distinct segments using different animation techniques and styles. Ben Timlett, Jeff Simpson and Bill Jones (Terry Jones’ son) are the conductors of this vibrant kaleidoscopic collage, which reconstructs a fictitious life but with profound traces of reality. Under the motto “Through Reality”, where we will review and reflect on animated documentary cinema, A Liar’s Autobiography is perhaps a bold proposal to head the monograph section this year, but we must remember that despite the nature of animation – an extreme artificial imposture by definition – it can capture and reconstruct the personal story better than anything. We invite you to enjoy a film that also celebrates the festive and collective nature of animation. www.liarsautobiography.com

www.liarsautobiography.com

FERAL


CURTS

12

C

13

CURTS 1 Cortos 1 Shorts 1

Dijous 28 de febrer 17.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Divendres 1 de març 16 h CaixaForum

Abbau

Fight

Fleuve Rouge, Song Hong

Kali o pequeno vampiro

Gypaetus Helveticus

Japó, 5 minuts, 2012, experimental, sense diàlegs

EUA, 4 minuts, 2012, tinta sobre paper i

França, 14 minuts, 2012, animació 2D,

2D digital, sense diàlegs

VOS (vietnamita)

Portugal, França i Canadà, 9 minuts, 2011, gravat, VOS (portuguès)

Suïssa, 7 minuts, 2012, dibuix sobre paper, VOS (francès)

Direcció i producció: Masahiro Ohsuka

Direcció i producció: Steven Subotnick

Direcció: Stéphanie Lansaque i François Leroy

Direcció: Regina Pessoa

Direcció: Marcel Barelli

Producció: Je suis bien content

Producció: Folimage Studios, Ciclope Filmes, NFB and Studio GDS

Producció: Nadasdy film

Vietnam. Les primeres hores a Hanoi de tres joves germans tot just arribats del seu poble natal. Pels volts del pont Long Bien, enllaç entre la ciutat i el camp, es creuen en el camí d’un jove policia i d’un venedor ambulant.

Kali és un vampir que viu a les ombres. Somia amb viure en plena llum del dia. Però finalment serà a la foscor on trobarà la llum que estava buscant. Aquesta pel·lícula és l’últim capítol d’una trilogia sobre la infància. També és la conclusió d’una reflexió sobre la llum i l’ombra, els temors dels nens, la diferència, la solitud i l’acceptació d’esdevenir adult.

Per culpa d’una falsa reputació, l’au de rapinya més gran és completament aniquilada de Suïssa... Però no només d’allí.

El món està en la incertesa. L’àtom és ona, l’ona és senyal. M’agradaria mostrar la incertesa de la tècnica dels mitjans canviants de PC a paper, de paper a aigua, d’aigua a PC.

Un enfrontament entre dos personatges molt diferents.

El mundo está en la incertidumbre. El átomo es ola, la ola es señal. Me gustaría mostrar la incertidumbre de la técnica de los medios cambiantes de PC a papel, de papel a agua, de agua a PC.

A showdown between two motley characters.

The world is submerged in uncertainty. Atom is wave, wave is signal. I would like to show uncertainty by the technique of changing media from PC to paper, from paper to water, from water to PC. www.oskadesign.com

Un enfrentamiento entre dos personajes muy diferentes.

www.stevensubotnick.com

Vietnam. Las primeras horas en Hanoi de tres jóvenes hermanos recién llegados de su ciudad natal. Cerca del puente Long Bien, enlace entre la ciudad y el campo, se cruzan en el camino de un joven policía y de un vendedor ambulante. Vietnam. The early hours in Hanoi of three young brothers newly arrived from their native village. Around the Long Bien Bridge, link between city and countryside, they cross the path of a young cop and a street vendor. www.jsbc.fr

Kali es un vampiro que vive en las sombras. Sueña con vivir a plena luz del día. Pero finalmente será en la oscuridad donde encontrará la luz que estaba buscando. Esta película es el último capítulo de una trilogía sobre la infancia. También es la conclusión de una reflexión sobre la luz y la sombra, los temores de los niños, la diferencia, la soledad y la aceptación de convertirse en adulto. Kali is a vampire who lives in the shadows. He dreams of living in broad daylight. But, finally, it is in the dark he will find the light he was looking for. This movie is the latest chapter in a trilogy about childhood. It is also the conclusion of a reflection on light and shadow, children’s fears, difference, loneliness and acceptance of becoming adult. www.folimage.fr

A causa de una falsa reputación, la mayor ave rapaz es completamente aniquilada de Suiza... Pero no sólo de allí. Because of a false reputation, the biggest bird of prey was completely annihilated in Switzerland... but not only there. www.nadasdyfilm.ch


CURTS

14

Alienation

De l’autre côté

Espanya, 4 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

França, 6 minuts, 2012, animació 3D, imatge real, sense diàlegs

Direcció i producció: Sílvia Carpizo

Direcció: Icinori et al.

Una història animada als carrers de la ciutat de València, una connexió que es barreja amb els murs pintats d’un dels millors artistes urbans de la ciutat, Escif. La integració del sense sentit del dia a dia d’uns personatges tancats en un món paral·lel, que tenen més en comú amb la gent que deambula al seu costat del que es pensen. Una historia animada en las calles de la ciudad de Valencia, una conexión que se entremezcla con los muros pintados de uno de los mejores artistas urbanos de la ciudad, Escif. La integración del sin sentido del día a día de unos personajes encerrados en un mundo paralelo, que tienen más en común con la gente que deambula ante ellos de lo que ambos se imaginan. An animated story on the streets of the city of Valencia, a connection that is interspersed with the painted walls of one of the best street artists in town, Escif. The integration of the daily nonsense of characters enclosed in a parallel world, who have more in common with people wandering than they imagine.

The Day I Killed My Best Friend Espanya, 6 minuts, 2012, animació, stopmotion, fotografia, sense diàlegs

Producció: Supinfocom Arles i le laboratoire d’images 3

Direcció i producció: Antonio J. Busto

Mentre segueix una cérvola, un caçador s’endinsa al bosc i s’enfronta a un enorme mur negre més enllà del qual descobrirà un pantà estrany.

La Regla és una nena de 9 anys, el seu únic amic és imaginari, i a més odia banyar-se i sempre l’hi han d’obligar. Malgrat això, normalment se les manega per lliurar-se’n sense que sa mare se n’adoni. En una ocasió, la regla haurà d’enfrontar el shock de l’arribada de la primera menstruació.

Mientras sigue a una cierva, un cazador se adentra en el bosque y se enfrenta a un enorme muro negro más allá del cual descubrirá un pantano extraño. Tracking a doe, a hunter goes into the woods and faces a huge black wall beyond which he will discover a strange swamp. www.lelaboratoiredimages.com

Trois petits chats

Grain coupon

França, 6 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Xina, 19 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Direcció: Benoît Delaunay, Albane Hertault Lacoste, Maïwenn Le Borgne, Alexia Provoost

Direcció: Chen Xi Producció: Congrong Film

Producció: SUPINFOCOM Valenciennes

Regla es una niña de 9 años, su único amigo es imaginario, y además odia bañarse, por lo que siempre tiene que ser obligada a hacerlo. Sin embargo, Regla se las suele apañar para librarse del baño sin que su madre se dé cuenta. En una de estas ocasiones Regla tendrá que afrontar, el shock que le supone la llegada de su primera menstruación. Regla is a 9-year-old girl, her only friend is imaginary and she hates taking baths. Consequently, she always has to be forced to do it. However, Regla manages to escape her baths without her mother knowing. On one of these occasions, Regla will have to cope with the shock of having her first menstrual period. www.rabanostudio.com

Un gatet presencia la mort de la seva família. Un gatito presencia la muerte de su familia. A little cat witnesses the passing of his family. www.supinfocom.fr

Durant el període de la Revolució Cultural dels anys seixanta i setanta a la Xina, un ancià discapacitat volia utilitzar la seva artesania, una ampolla de rapè pintada per dins, per canviar-la per un “Cupó de gra” d’un soldat. El soldat es va comprometre a donar-li més cupons si l’ancià pogués falsificar un segell preciós. Durante el periodo de la Revolución Cultural de los años sesenta y setenta en China, un anciano discapacitado quería utilizar su artesanía, una botella de rapé pintada por dentro, para cambiarla por un “Cupón de grano” de un soldado. El soldado se comprometió a darle más cupones si el anciano pudiera falsificar un sello precioso. During the period of China’s Cultural Revolution in the 1960s and 1970s, a disabled old man wanted to use his handmade snuff bottle, painted inside, in exchange for a “Grain Coupon” from a soldier. The soldier promised to give more coupons if the old man could forge a precious stamp.

15


CURTS

16

C

17

CURTS 2 Cortos 2 Shorts 2

Divendres 1 de març 19 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Diumenge 3 de març 17.30 h CaixaForum

Olympic Vermin

Agnieszka

Chemin faisant

Mountain

Les mots de la carpe

Regne Unit, 1 minut, 2012, animació 2D per ordinador i imatge real, sense diàlegs

França, 9 minuts, 2011, pintura sobre vidre, sense diàlegs

Suïssa, 4 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Regne Unit, 4 minuts, 2012, animació 2D per ordinador, sense diàlegs

França, 4 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs

Direcció: Amael Isnard i Leo Bridle

Direcció: Izabela Bartosik

Direcció: Georges Schwizgebel

Direcció: David Prosser

Direcció: Lucrèce Andreae

Producció: Beakus

Producció: Les Films de l’Arlequin

Producció: Rita Productions, Haute École d’Art et de Design (HEAD), RTS Radio Télévision Suisse i Studio GDS

Producció: Aka Studio

Producció: La Poudrière

Una alternativa presa de relleu de la torxa olímpica que va tenir lloc als Jocs Olímpics de Londres 2012.

Seguint un inofensiu joc d’infants, Agnieszka experimenta un trencament familiar que la porta a tancar-se en ella mateixa. Els esdeveniments que travessa en la seva solitud li permeten connectar finalment amb la seva mare i sortir de la reclusió.

A través de quadres que funcionen segons el principi de les nines russes, som atrets pel recaragolat camí dels pensaments d’un pelegrí, un caminant solitari.

Una captivadora i contemplativa pel·lícula sobre la vida a la ciutat de Seül. Elements aparentment combinats a l’atzar per explicar la història d’un dia en la vida de tres personatges diferents, tots ells vigilats constantment per les muntanyes que envolten la ciutat.

Som en un bar que té dues cadires per a cada taula i diverses parelles... Cada pocs minuts, els homes i les seves cites de la nit fan canvi de parella, és la regla del joc!

Una alternativa toma del relevo de la antorcha olímpica que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. An alternative take on the Olympic torch relay that took place in the London Olympic Games in 2012. www.beakus.com

Siguiendo algún inofensivo juego de niños, Agnieszka experimenta una ruptura familiar que la lleva a encerrarse en sí misma. Los acontecimientos que atraviesa en su soledad le permiten conectar finalmente con su madre y salir de la reclusión. Following a harmless children‘s game, Agnieszka experiences a family breakup which causes her to withdraw into herself. The events she goes through in her loneliness allow her to finally reconnect with her mother and to emerge out of seclusion. www.filmsdelarlequin.com

A través de cuadros que funcionan según el principio de las muñecas rusas, somos atraídos por el turbulento camino de los pensamientos de un peregrino, un caminante solitario. Through paintings that interact following the principle of Russian dolls, we are drawn along the swirling path of the thoughts of a pilgrim, a solitary walker. www.lafautearousseau.com

Una cautivadora y contemplativa película sobre la vida en la ciudad de Seúl. Elementos aparentemente combinados al azar para explicar la historia de una día en la vida de tres personajes diferentes, todos ellos vigilados constantemente por las montañas que rodean la ciudad. A captivating observational film of city life in Seoul. Seemingly random elements combine to tell the tale of a day in the life of three different characters, all of whom are watched over by the ever present mountains which ring the city. www.studioaka.co.uk

Estamos en un bar que tiene dos sillas para cada mesa y varias parejas... Cada pocos minutos, los hombres y sus citas de la noche se cambian entre ellos, ¡es la regla del juego! We’re in a bar in which there are two seats to each table and several couples… Every few minutes, the men and their dates for the evening change places – it’s the rule of the game! www.lapoudriere.eu


CURTS

18

Fiumana Itàlia, 5 minuts, 2012, aiguada i acrílic sobre paper, sense diàlegs

How Dave and Emma Got Pregnant Països Baixos, 7 minuts, 2012, animació 2D il·lustracions digitals animades, sense diàlegs

Direcció i producció: Julia Gromskaya Direcció: Joost Lieuwma

The End

À la française

Ego Sum Petrus

La isla de los muertos

Espanya, 4 minuts, 2011, animació 3D, VO (castellà)

França, 7 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

França, 4 minuts, 2010, il·lustracions animades i retalls de paper, sense diàlegs

Espanya, 8 minuts, 2012, dibuix sobre paper i 2D, sense diàlegs

Direcció: Alejandro Cervantes

Direcció: Boyer Morrigane, Hazebrouq Julien, Hsu Ren Hsien, Leleu Emmanuelle, Lorton William

Direcció: Julien Dexant

Direcció i producció: Vuk Jevremovic

Producció: Hampa Studio

Producció: Illuster Productions

Una noia a la finestra que mira el pas del temps, el vals de les estacions, esperant el seu home. Una chica en la ventana mirando el paso del tiempo, el vals de las estaciones, esperando a su hombre. A girl at the window watches the passing of time, the waltz of seasons, waiting for her man. www.juliagromskaya.it

Un marit estèril està tan desesperat per tenir un fill que tracta el greix de la liposucció de la seva esposa com al seu nadó. Per estrany que sembli tot això porta a una cura! Només en l’univers de Joost Lieuwma això no només és possible sinó fins i tot lògic. Un marido muy estéril está tan desesperado por tener un hijo que trata a la grasa de la liposucción de su esposa como a su bebé. Por extraño que parezca todo esto lleva a una cura! Sólo en el universo de Joost Lieuwma esto no sólo es posible sino hasta lógico. A very infertile husband is so desperate to have a baby that he actually treats the liposuction fat from his wife as his baby. Strangely enough, this actually results in a cure! Only in Joost Lieuwma’s universe is this not only possible but even logical. www.illuster.nl

19

Producció: Les trois ours

Producció: Supinfocom Arles

Una història sobre l’amor vertader. Una breu mirada a la vida quotidiana de l’Amparo i en Pierre, que s’estimen profundament i que caminant junts al llarg de la vida superen el pas del temps i la memòria.

Una tarda a Versalles, durant el regnat de Lluís XIV.

Una historia sobre el amor verdadero. Una breve mirada a la vida cotidiana de Amparo y Pierre, quienes se aman profundamente y que caminando juntos a lo largo de la vida superan el paso del tiempo y la memoria.

It’s an afternoon in Versailles, during the reign of Louis XIV.

A story of true love. A short look at the everyday life of Amparo and Pierre, who love each other deeply, and who, walking together throughout their life, overcome the passage of time and memory. www.hampastudio.com

Una tarde en Versalles, durante el reinado de Luis XIV.

www.supinfocom.fr

Petrus, un vell poeta, viu a la botiga de la poesia que va tancar fa molt de temps per culpa de la manca de clients. Solitari, està clavat a la seva màquina d’escriure en una habitació fosca i bruta. Però l’amargor i l’odi han paralitzat la seva inspiració...

Què passaria si un fan del cinema com Frank Kafka oferís a F.W. Murnau fer una pel·lícula sobre la seva novel·la curta La colònia penitenciària? I si aquesta suposada pel·lícula s’hagués perdut i l’haguessin trobat de bell nou...?

Petrus, un viejo poeta, vive en la tienda de la poesía que tuvo que cerrar hace mucho por culpa de la falta de clientela. Solitario, está clavado a su máquina de escribir en una habitación oscura y sucia. Pero la amargura y el odio han paralizado su inspiración...

Qué pasaría si un fan del cine como Frank Kafka ofreciera a F. W. Murnau hacer una película sobre su novela corta La colonia penitenciaria? Y si esta supuesta película se hubiese perdido y la hubiesen encontrado de nuevo…?

Petrus, an old poet, lives in the “poetry shop” he closed a long time ago due to a lack of customers. Reclusive, he’s fixated on his typewriter in a dark and filthy room. But bitterness and hatred have paralyzed his inspiration…

What would happen if a cinema fan like Frank Kafka asked F. W. Murnau to make a film about his short novel The Penal Colony? And what if this hypothetical movie had been lost and found again…? www.vukjevremovic.com


20

CURTS

C

21

CURTS 3 Cortos 3 Shorts 3 Programació per a adults / Programación para adultos / Films for adults

Divendres 1 de març 22 h

Bricolage

Comme des lapins

Naked Love - Ea’s Garden

Rideau

Itàlia, 1 minut, 2011, animació 2D, sense diàlegs

França, 8 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Dinamarca, 6 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs

França, 4 minuts, 2012, cut-out, VOS (francès)

Direcció: Chiara Rapaccini

Direcció: Osman Cerfon

Direcció: Sara Koppel

Direcció: Rémy Schaepman

Producció: Filmauro

Producció: Je Suis Bien Content

Producció: Koppel animation

Producció: La Poudrière

La Sara, tot just arribada al conservatori de Santa Cecília, descobrirà que existeixen altres formes d’interpretar cada costat del prisma des del qual percep la seva realitat i el seu talent.

Una curta història d’amor a l’edat de les eines.

Una pel·lícula eròtica il·lustrada a mà. Un sensual viatge a través de la sexualitat d’Ea en una atmosfera surrealista, abstracta i poètica.

En Tom és un actor que recentment ha estat abandonat per la seva única i primera xicota, l’Angela, també actriu de la mateixa companyia de teatre que ell. Encara molt enamorat, en Tom intenta recuperar-la.

Sara, recién llegada al conservatorio de Santa Cecilia, descubrirá que existen más formas de interpretar cada lado del prisma desde el que percibe su realidad y su talento.

Short story of love in a tool age.

Aquest és el segon capítol de Sticky Ends. L’home amb cap de peix fa un passeig malenconiós en un parc d’atraccions, tot escampant aleatòriament les seves bombolles de fatalitat. I si veieu en aquesta pel·lícula un retrat sòrdid d’una humanitat fotuda, és que potser teniu una ment un pèl recaragolada.

Fuga Espanya, 15 minuts, 2012, animació 2D i 3D, sense diàlegs Direcció: Juan Antonio Espigares Producció: Andele Films

La Llotja, Sala Ricard Viñes

Dissabte 2 de març 22 h CaixaForum

Sarah, having just arrived at Santa Cecília’s conservatory, will discover that there are different ways of interpreting each side of the prism from which she perceives her reality and talent. www.marvinwayne.com

Una corta historia de amor en la edad de las herramientas.

Es éste el segundo capítulo de Sticky Ends. El hombre con cabeza de pez prosigue su paseo melancólico paseo por un parque de atracciones, distribuyendo aleatoriamente sus burbujas de fatalidad. Y si veis en esta película un retrato sórdido de una humanidad jodida, es que quizás tenéis una mente un poco retorcida. This is the second episode of Sticky Ends. The fish-headed man continues on his gloomy ride in a funfair, randomly distributing his bubbles of doom. And if you see in this film a sordid portrait of screwed up humanity, then you might have a bit of a twisted mind yourself. www.jsbc.fr

Una película erótica ilustrada a mano. Un sensual viaje a través de la sexualidad de Ea en una atmósfera surrealista, abstracta y poética. An erotic hand-drawn animated film. A sensual trip through Ea’s sexuality in a surrealistic, abstract and poetic atmosphere. www.koppelanimation.dk

Tom es un actor que ha sido recientemente abandonado por su primera y única novia, Angela, también actriz de la misma compañía de teatro que él. Aún muy enamorado, Tom intenta recuperarla. Tom, an actor, has recently been abandoned by his one-time girlfriend, Angela, who is also an actor in the same theatre company as him. Still very much in love with her, he tries to win her back. www.lapoudriere.eu


CURTS

22

La vie sexuelle des dinosaures

Cornée

Zombirama

Martyris

Catharsis

Bèlgica, 3 minuts, 2012, dibuix sobre paper, sense diàlegs

França, 6 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Argentina, 7 minuts, 2011, animació 2D, sense diàlegs

Mèxic, 8 minuts, 2010, stop-motion i animació 3D, sense diàlegs

França, 6 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Direcció: Delphine Hermans

Direcció: Stéphane Blanquet

Direcció: Ariel López i Nano Benayón

Direcció: Luis Felipe Hernández

Producció: Camera-etc

Producció: Supinfocom Arles i Le Laboratoire d’Images 3

Producció: Caramba Estudio

Producció: IMCINE

Direcció: Marine Brun, Jean-Guillaume Culot, Sébastien Dusart, Antoine Foulot, Pauline Giraudel, Floriane Hetru Producció: Supinfocom Valenciennes

És primavera... Es primavera... It’s springtime… www.camera-etc.be

La sang que degota en un bol de sopa... Un oftalmòleg ausculta l’ull d’un pacient afectat per un virus inoculat per un insecte... Una parella caminant agafats de la mà entre les flors... La sangre que gotea en un tazón de sopa... Un oftalmólogo ausculta el ojo de un paciente afectado por un virus inoculado por un insecto... Una pareja caminando cogidos de la mano entre las flores... Blood dripping into a bowl of soup… An ophthalmologist auscultates the eye of a patient affected by a virus inoculated by an insect…A couple walking hand in hand among the flowers… www.lelaboratoiredimages.com

El 24 de març de 1976 comença a l’Argentina un procés dictatorial. Al llarg de 7 anys el govern militar mata a 30.000 persones i instal·la un sistema pervers d’injustícies socials i econòmiques. Casualment el mateix any, Buenos Aires és envaïda per zombis, que tenyeixen la ciutat de terror i desolació, i que arriben al seu punt àlgid de destrucció als anys noranta. El 24 de marzo de 1976 comienza en Argentina un proceso dictatorial. Durante 7 años el gobierno militar mata a 30.000 personas e instala un sistema perverso de injusticias sociales y económicas. Coincidentemente en ese mismo año, Buenos Aires es invadida por zombis, tiñendo la ciudad de terror y desolación, encontrando su punto álgido de destrucción en los años 90. On 24th May 1976, a dictatorial regime in Argentina begins. The military government kills 30,000 people in 7 years and sets up a perverse system of social and economic injustices. Coincidentally, in the same year, Buenos Aires is invaded by zombies, filling the city with terror and desolation, reaching its peak of destruction in the 90s. www.caramba.com.ar

En un món trist i decadent, un sant es preocupa per les ànimes amb impulsos suïcides. Perquè es mantinguin amb vida, els reté en una església abandonada. Una estranya visita del sant suggereix que no interfereixin a la finalitat suprema de les coses, on la llei natural dels màrtirs té prioritat sobre la bondat i l’afecte.

Un insignificant oficinista veu com els seus reprimits impulsos prenen forma d’alguna cosa monstruosa que satisfarà els seus desitjos més violents.

En un mundo triste y decadente, un santo se preocupa por las almas con impulsos suicidas. Para que se mantengan con vida, las retiene en una iglesia abandonada. Una extraña visita del santo les sugiere que no interfieran en la finalidad suprema de las cosas, en que la ley natural de los mártires tiene prioridad sobre la bondad y el afecto.

An insignificant office worker sees his repressed impulses taking shape as a monstrous thing which will fulfil his most violent desires...

In a dismal and decadent world, a little saint cares for various beings with suicidal impulses. To keep them alive, he holds them captive in an abandoned church. A strange visit suggests the saint should not interfere with the supreme order of things, where the natural law of martyrs takes precedence over kindness and affection.

Un insignificante oficinista ve cómo sus reprimidos impulsos toman forma de algo monstruoso que satisfará sus deseos más violentos.

www.supinfocom.fr

23

Een Ogenblik Alstublieft... One moment please... Països Baixos, 6 minuts, 2011, animació per ordinador 2D i 3D, VOS (anglès) Direcció: Maarten Koopman Producció: Musch & Tinbergen

Un home truca a una empresa per cancel· lar-ne el contracte. Mentre espera, comença a gargotejar. Aquests dibuixos mostren com es va impacientant, mentre escolta una i altra vegada el missatge “tots els operadors estan ocupats, un moment si us plau...” Un hombre llama a una empresa para cancelar su contrato. Mientras espera, empieza a garabatear. Estos dibujos muestran cómo se va impacientando mientras escucha una y otra vez el mensaje “todos los operadores están ocupados, un momento por favor...” A man calls a company to cancel his contract. While waiting, he starts to doodle. These drawings show how he becomes more and more impatient, while hearing the message “All operators are busy, one moment please...” over and over again. www.niaf.nl


24

CURTS

C

25

CURTS 4 Cortos 4 Shorts 4

Divendres 1 de març 22 h CaixaForum

Topo glassato al cioccolato Itàlia, 3 minuts, 2011, animació 2D, sense diàleg

Dobrá rada A Well-Meant Advice República Txeca, 4 minuts, 2011, dibuix sobre paper, sense diàlegs

Direcció: Donato Sansone Producció: Milkyeye

The People Who Never Stop

Here and the Great Elsewhere

França, 3 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Canadà, 14 minuts, 2011, animació 2D, VOS (anglès)

Direcció: Florian Piento

Direcció: Michèle Lemieux

Producció: Umbrella

Producció: Autour de minuit

Producció: National Film of Canada

La història de Boffer Bings (conegut com a Martin), està ambientada al poble on el seu pare dirigeix un lucratiu negoci de producció d’oli de gos. Martin no només ajuda el seu pare en l’adquisició de gossos, sinó també la seva mare a desfer-se del rebuig del seu despatx, on es lliura de bebès no desitjats. Basat en la novel·la grotesca d’Ambrose Bierce, Oil of Dog.

La història d’una massa de gent que no s’atura mai, per a bé o per a mal.

Perdut en un somieig, un home pateix un cop de vertigen en ser conscient de la seva condició. Entre els àtoms que constitueixen la matèria i el desenvolupament de la vida, entre el misteri de la memòria i el de la mort, busca el sentit del món en què evoluciona.

My name is Boffer Brings Hongria, 20 minuts, 2012, animació amb dibuixos de guix, sense diàlegs Direcció: László Csáki

Direcció: Pavel Koutsky

Dissabte 2 de març 19 h La Llotja, Sala Ricard Vinyes

Producció: AniFest s.r.o.

Una visió onírica, fosca i surrealista en la qual els mateixos elements s’arremolinen aconseguint-se els uns als altres en una escena infinita. Una visión onírica, oscura i surrealista en la que los mismos elementos se arremolinan persiguiéndose en una escena infinita. A dreamlike, dark and surreal vision in which the same elements swirl around, pursuing each other in an infinite scene. www.autourdeminuit.com

Què passa quan els animals esclavitzats per les persones decideixen rebel·lar-se? Conills de laboratori i llebres fugint dels caçadors i els porcs que un dia es revolten i enfadats decideixen tornar el cop. El missatge principal del film és: si volem que algú ens tracti bé, hem de tractar-lo bé nosaltres primer. ¿Qué pasa cuándo los animales esclavizados por las personas deciden rebelarse? Conejos de laboratorio y liebres huyendo de los cazadores y los cerdos que un día se sublevan y enfadados deciden devolver el golpe. El mensaje principal del film es: si queremos que nos traten bien, tratemos nosotros a los demás bien primero. What happens when animals enslaved by people decide to rebel? Lab rabbits, hares in fields running away from hunters and pigs going to slaughter revolt one day and angrily decide to strike back. This film carries an important message: if we want somebody to treat us nicely, we need to treat them nicely first. www.anifest.cz

La historia de Boffer Bings (conocido como Martin) está ambientada en el pueblo donde su padre dirige un lucrativo negocio de producción de aceite de perro. Martin ayuda no sólo a su padre en la adquisición de perros, sino también a su madre a deshacerse de los deshechos de su despacho, en el que se libra de bebés no deseados. Basado en la novela grotesca de Ambrose Bierce, Oil of Dog. The story of Boffer Bings (aka Martin) is set in a village, where his father manages a lucrative dog-oil producing factory. Martin not only assists his father in procuring dogs, but he also helps his mother by carrying away the debris of her studio, where she disposes of unwelcomed babies. Laszlo Csaki’s new chalk animated short is based on Ambrose Bierce’s grotesque novel, Oil of Dog. www.umbrella.hu

La historia de una masa de gente que no se para nunca, tanto para lo bueno como para lo malo. The story of a mass of people that never stops, for good or for bad. blog.autourdeminuit.com

Perdido en una ensoñación, un hombre sufre un golpe de vértigo al ser consciente de su condición. Entre los átomos que constituyen la materia y el desarrollo de la vida, entre el misterio de la memoria y el de la muerte, busca el sentido del mundo en el que evoluciona. Lost in a reverie, a man reels with sudden, piercing awareness of his own state of being. He ponders the world in which he lives, from the evolution of life and the atomic particles that constitute matter to the mystery of memory and the enigma of death. www.nfb.ca


CURTS

26

Bendito Machine IV Espanya, 10 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Seeking Refuge: Drawing for Memory Regne Unit, 4 minuts, 2012, animació 2D, VOS (anglès)

Direcció: Jossie Malis Producció: Zumbakamera

27

Fresh Guacamole

Modern nr.2

Història d’Este

Borderline

EUA, 2 minuts, 2012, stop-motion, sense diàlegs

Japó, 4 minuts, 2012, dibuixos i animació 2D, sense so

Espanya, 7 minuts, 2011, stop-motion, VO (català)

Suïssa, 7 minuts, 2011, ploma sobre paper, animació per ordinador 2D, sense diàlegs

Direcció i producció: PES

Direcció: Mirai Mizue

Direcció: Pascual Pérez

Direcció: Dustin Rees

Producció: CaRTe BLaNChe

Producció: Mifilm

Producció: Anigraf / Createdindust

Vam anar a per totes sense dubtar. Hem fet el món a un ritme accelerat. Què carai és aquest món que hem creat?

En un vell teatre de barri es representa la Història d’Este, un home molt normal amb una rutina diària de cafè, conyac i cervesa. Un conte animat sobre l’alcoholisme.

Un guàrdia de frontera intenta suïcidar-se, però no totes les barreres poden ser creuades.

Direcció: Andy Glynne Producció: Mosaic Films

Un improbable heroi s’embarca en un cru viatge per terra, mar i aire entre totes les atraccions d’un planeta convertit en un gegantesc parc petroquímic... i més enllà. Un improbable héroe se embarca en un crudo viaje por tierra, mar y aire entre todas las atracciones de un planeta convertido en un gigantesco parque petroquímico... y más allá. An improbable hero embarks on a crude journey by land, sea and air through all the attractions of a planet turned into a massive petrochemical park... and beyond. www.zumbakamera.com

Durant la guerra a l’Afganistan, l’Ali, que llavors tenia deu anys, va fugir del país amb la seva àvia, i hi va deixar els seus pares que no en van poder sortir. Aquesta pel·lícula explora el dolor d’estar separat d’ells, així com viure durant anys sense saber si són vius. Malgrat que ara hi té contacte, encara no poden trobar-se, i l’Ali descriu les seves esperances de tornar a veure’ls algun dia. Durante la guerra en Afganistán, Ali, que entonces tenía diez años, huyó del país con su abuela, y dejó a sus padres que no pudieron salir de él. Esta película explora el dolor de estar separado de ellos, así como vivir durante años sin saber si están vivos. A pesar de que ahora tiene contacto con ellos, aún no pueden encontrarse, y Ali describe sus esperanzas de volver a verlos algún día. During the war in Afghanistan, Ali, now ten, fled the country with his grandmother, leaving behind his parents who were unable to leave. This film explores his pain at being separated from them, as well as living for years without knowing whether they were alive. Despite now having contact with them, they are still unable to be united and Ali describes his hopes of one day seeing them again. www.mosaicfilms.com

El cineasta novaiorquès PES s’ha guanyat el reconeixement mundial pels seus curts innovadors. Treballa sovint amb aliments, elements casolans i objectes trobats. Aquest n’és el més recent. El cineasta neoyorquino PES se ha ganado el reconocimiento mundial por sus cortos innovadores. Trabaja a menudo con alimentos, elementos caseros y objetos encontrados. Éste es el más reciente. The New Yorker filmmaker PES has earned global recognition for his innovative short films. He often works with familiar foods, household items and found objects. This is the most recent. www.eatpes.com

Fuimos a por todas sin dudar. Hemos hecho el mundo a un ritmo acelerado. ¿Qué diablos es este mundo que hemos creado? We went for it without any hesitation. We’ve formed the world at a quickening pace. What on earth is this world that we’ve created? www.c-a-r-t-e-blanche.com

En un viejo teatro de barrio, se representa la Historia de Este, un hombre muy normal, con una rutina diaria de café, coñac y cerveza. Un cuento animado sobre el alcoholismo. The Story of Him is played out in an old backstreet theatre. He is an ordinary man with a routine of daily coffee, brandy and beer. An animated tale about alcoholism. www.mifilm.net

Un guardia de frontera intenta suicidarse, pero no todas las barreras pueden ser cruzadas. A border guard tries to take his own life, but not all barriers can be crossed. www.creatindust.ch


28

Clausura* Closing

Cloenda

O Xigante

Feral

Espanya, 10 minuts, 2010, animació 2D, sense diàlegs

EUA, 13 minuts, 2012, dibuix 2D i animació per ordinador 2D, sense diàlegs

Direcció: Luís da Matta Almeida i Julio Vanzeler

Direcció i producció: Daniel Sousa

Producció: Abano Produccions

Un gegant porta una nena al seu cor. El seu cor és com una gran finestra des d’on la nena descobreix i entén el món en què vivim... Un dia, ella haurà de marxar. Amb la seva maleta plena de somnis i esperances començarà a crear un nou món amb l’herència dels seus pares. Això és créixer! Un gigante lleva una niña en su corazón. Su corazón es como una gran ventana desde donde la niña descubre y entiende el mundo en que vivimos... Un día, ella tendrá que irse. Con su maleta llena de sueños y esperanzas comenzará a crear un nuevo mundo con la herencia de sus padres. ¡Esto es crecer! A giant carries a girl in his heart. His heart is like a huge window from which the girl discovers and understands the world we live in… One day, she will have to leave. With her suitcase filled with dreams and hopes, she will start to create a new world using the inheritance of her parents. This is growing up!

Un caçador solitari troba al bosc un nen salvatge i el torna a la civilització. Alienat per un entorn nou i estrany, el nen prova d’adaptar-s’hi amb les mateixes estratègies que el mantenien sa i estalvi al bosc. Un cazador solitario encuentra en el bosque a un niño salvaje y lo lleva de vuelta a la civilización. Alienado por un entorno nuevo y extraño, el niño intenta adaptarse con las mismas estrategias que lo mantenían a salvo en el bosque. A wild boy is found in the woods by a solitary hunter and brought back to civilization. Alienated by a strange new environment, the boy tries to adapt by using the same strategies that kept him safe in the forest. www.danielsousa.com

www.marvinwayne.com

OH WILLY...


CLOENDA

30

C CARTOON D’OR 2012 Diumenge 3 de març 19 h

La Llotja, Sala Ricard Viñes El premi paneuropeu al millor curt d’animació. El premio paneuropeo al mejor corto de animación. The pan-European award for the best animated short film.

31

Cartoon d’Or és el premi anual paneuropeu al millor curt d’animació. Atorgat per CARTOON Associació Europea de Films d’Animació i el suport del programa MEDIA, guardona el millor dels millors ja que només hi poden competir films premiats als festivals europeus més importants. D’entre una llista de finalistes, un jurat d’experts internacionals selecciona cinc finalistes i un guanyador. El Cartoon d’Or s’atorga anualment al setembre, al llarg del Cartoon Fòrum, el fòrum de la coproducció, finançament i distribució de l’animació europea per a la televisió i els nous mitjans. El propòsit del Cartoon d’Or és actuar com un pont d’enllaç entre els directors de curts i la indústria, i per ajudar els artistes amb talent a engegar un projecte. En marxa des del 1991, el primer Cartoon d’Or va ser el director britànic Nick Park, encara llavors desconegut, per la pel·lícula Creature Comforts. Altres grans noms han estat: Sylvain Chomet, Jacques-Rémy Girerd, Mark Baker, Michael Dudok De Wit i Joanna Quinn. La pel·lícula guanyadora del 2012 és Oh Willy… d’Emma De Swaef i Marc James Roels. Cartoon d’Or es el premio anual paneuropeo al mejor corto de animación. Otorgado por CARTOON Asociación Europea de Films de Animación, y el apoyo del programa MEDIA, galardona el mejor de los mejores ya que sólo pueden competir filmes premiados en los festivales europeos más importantes. De entre una lista de finalistas, un jurado de expertos internacionales selecciona cinco finalistas y un ganador. El Cartoon d’Or se otorga anualmente en septiembre, a lo largo del Cartoon Fórum, el foro de la coproducción, financiación y distribución de la animación europea para la televisión y los nuevos medios. El propósito del Cartoon d’Or es actuar como puente de enlace entre los directores de cortos y la industria, y para ayudar a los artistas con talento a arrancar un proyecto. En marcha desde 1991, el primer Cartoon d’Or fue para el director británico Nick Park, aún desconocido por entonces, por la película Creature Comforts. Otros grandes nombres premiados han sido: Sylvain Chomet, Jacques-Rémy Girerd, Mark Baker, Michael Dudok De Wit y Joanna Quinn. La película ganadora de 2012 es Oh Willy… de Emma De Swaef y Marc James Roels. The Cartoon d’Or is the pan-European award for the best animated short film of the year. Granted by CARTOON - the European Association of Animation Film with the support of the MEDIA Programme, it rewards the best of the best since only prize-winning films from the major European festivals can compete. Amongst this short list, a jury of international experts selects five finalists and a winner. The Cartoon d’Or is annually awarded in September during the Cartoon Forum, the forum for the co-production, financing and distribution of European animation for TV and new media. The purpose of the Cartoon d’Or is to act as a pipeline between short film directors and the industry, and to help talented artists start a new project. Launched in 1991, the first Cartoon d’Or went to British director Nick Park, still unknown at the time, for his film “Creature Comforts”. Other great names have followed, such as Sylvain Chomet, Jacques-Rémy Girerd, Mark Baker, Michael Dudok De Wit and Joanna Quinn. The 2012 winner is “Oh Willy…” by Emma De Swaef and Marc James Roels. Organitzat per CARTOON - European Association of Animation Film Av. Huart Hamoir 105 - 1030 Brussel·les - Bèlgica www.cartoon-media.eu

Zing

Oh Willy…

Tram

Alemanya, 2011, 8 minuts, animació 3D, sense diàlegs

Bèlgica, França i Holanda, 2012, 17 minuts, stop-motion, sense diàlegs

França i República Txeca, 2012, 7 minuts, dibuix animat, sense diàlegs

Direcció: Kyra Buschor i Cynthia Collins

Direcció: Emma De Swaef i Marc James Roels

Direcció: Michaela Pavlátová

Producció: Filmakademie Baden-Württemberg

Producció: Beast Animation, Polaris Film & Finance, Vivement Lundi! i il Luster Productions

Producció: Sacrebleu Productions i Negativ Film

Cada dia, el senyor Grimm està enfeinat amb la màquina recol·lectora, fent la collita de vides de persones. Un dia, la seva monòtona existència és interrompuda pel timbre. És una noieta. Vol que li torni el seu gat. Poc s’imagina que és la següent vida a la llista del senyor Grimm.

Obligat a tornar a les seves arrels naturistes, en Willy fa malbé el seu camí cap al noble salvatgisme.

Com cada matí, els homes agafen el tramvia per anar a la feina, d’un en un, tots iguals, tranquils, grisos, apàtics. I, no obstant això, la conductora s’escalfa i el vehicle s’erotitza. El seu desig converteix la realitat en una fantasia surrealista i fàl·lica. Llavors emprèn un viatge cap als penis gegants i ruborosos dels passatgers. Música, mestre!

Cada día, el señor Grimm está ocupado con la máquina cosechadora, recogiendo la cosecha de vidas de personas. Un día, su monótona existencia es interrumpida por el timbre. Es una chiquilla. Quiere que le devuelva su gato. Poco se imagina que es la siguiente vida en la lista del señor Grimm. Day in, day out, Mr. Grimm is busy with his job as the Reaper, harvesting people’s lives. One day, his monotonous existence is interrupted by the doorbell. It’s a little girl. She wants her cat back. Little does she know that she’s the next life on Mr. Grimm’s list.

Obligado a volver a sus raíces naturistas, Willy estropea su camino hacia el salvajismo noble. Forced to return to his naturist roots, Willy bungles his way into noble savagery.

Como cada mañana, los hombres toman el tranvía para ir al trabajo, de uno en uno, todos iguales, tranquilos, grises, apáticos. Y, no obstante, la conductora se calienta y el vehículo se erotiza. Su deseo convierte la realidad en una fantasía surrealista y fálica. Entonces emprende un viaje hacia los penes gigantes y ruborosos de los pasajeros. ¡Música, maestro! As every morning, men get on the tram to go to work, one after another, all similar, quiet, grey, apathetic. And yet, the conductress gets turned on and the vehicle gets erotic. The tram conductress’ desire turns the reality into a surrealistic and phallic fantasy. Music maestro!


32

Futuro talento* Future Talent

Futur talent

Edmond était un âne

Flamingo Pride

França i Canadà, 2012, 15 minuts, animació per ordinador 2D i 3D, VOS (anglès)

Alemanya, 2011, 6 minuts, animació 3D, sense diàlegs

Direcció: Franck Dion

Direcció: Tomer Eshed

Producció: Papy3D Productions, Arte France i l’Office National du Film du Canada

Producció: Talking Animals / HFF “Konrad” Wolf

L’Edmond no és com tots els altres. Petit, tranquil, l’Edmond té una dona que l’estima i un treball que fa extraordinàriament bé. No obstant això, és molt conscient que és diferent. És quan els seus companys se’n burlen coronant-lo amb un parell d’orelles de ruc que de sobte descobreix la seva veritable naturalesa.

La història de l’únic flamenc heterosexual, en el seu intent desesperat de trobar l’amor… La historia del único flamenco heterosexual, en su desesperado intento de encontrar el amor… The story of the only heterosexual flamingo, in his desperate attempt to find love...

Edmond no es como los demás. Pequeño, tranquilo, Edmond tiene una mujer que lo quiere y un trabajo que hace extraordinariamente bien. Sin embargo, es muy consciente de que es diferente. Cuando sus compañeros se burlan de él coronándolo con un par de orejas de burro, de repente descubre su verdadera naturaleza. Edmond is not like everybody else. A small, quiet man, Edmond has a wife who loves him and a job that he does extraordinarily well. Yet he is very aware that he is different. When his co-workers tease him by crowning him with a pair of donkey ears, he suddenly discovers his true nature.

VÍA TANGO


FUTUR TALENT 35

34

F1 FUTUR TALENT 1 Dijous 28 de febrer 19 h

La Llotja, Sala Ricard Viñes Pel·lícules d’estudiants d’arreu del món. Películas de estudiantes de todo el mundo. Films by students from all over the world.

Je m’appelle Nathan

Olinda

Jamón

El gato baila con su sombra

Cut off

França, 2 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Espanya, 6 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Espanya, 8 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Espanya, 5 minuts, 2012, sense diàlegs

França, 6 minuts, 2012, animació 3D (Maya), VOS (francès)

Direcció: Benoit Berthe

Direcció: Margarida Madeira i Araceli Kennedy

Direcció: Iría López

Escola: Supinfocom

Escola: National Film and Television School

Direcció: María Lorenzo Escola: Arte e Industria UPV

Escola: IDEC. Universitat Pompeu Fabra

Un nen pertorbat per un ocell de paper atrapat al seu cap. Animac en destaca la realització i la capacitat de crear una imatge poètica de l’autisme. Un niño perturbado por un pájaro de papel atrapado en su cabeza. Animac destaca la realización y capacidad de crear una imagen poética del autismo. A little boy troubled by a paper bird trapped in his own head. Animac commends the direction and ability to create a poetic image of autism. www.siward.free.fr

Un personatge aïllat condicionat cada dia per la seva forma. L’entorn és testimoni d’una dinàmica cíclica molt particular, el context un territori íntim d’angoixa. Animac en destaca el modelatge i l’animació. Un personaje aislado condicionado día a día por su forma. El entorno es testigo de una dinámica cíclica muy particular, el contexto un territorio íntimo de angustia. Animac destaca el modelado y la animación. An isolated character conditioned day to day by its form. The environment is witness to a very particular cyclical dynamic, the context of an intimate territory of anguish. Animac commends the modelling and animation.

Direcció: Simon Chansard, Lucas Dworianyn, Hollie Gach, Duc Duy Nguyen i Victor Pillet Escola: ESMA

En José es un adolescent en una ciutat espanyola. És un porc, l’únic porc de la seva família humana. Un dia arriba un veí nou a la porta del costat i en José comença a entendre qui és ell realment. Animac en destaca l’originalitat del guió.

“Hi ha més misteri a l’ombra d’un home que camina que a totes les religions del món.” un homenatge animat al cinema i als seus mites. Animac en destaca la llibertat d’aquesta obra conjunta experimental i se suma al record de Miquel Guillem.

José es un adolescente en una ciudad española. Es un cerdo, el único cerdo de su familia humana. Un día un vecino nuevo se muda a la puerta de al lado, y José empieza a entender quién es él realmente. Animac destaca la originalidad del guión.

“Hay más misterio en la sombra de un hombre que camina que en todas las religiones del mundo”. Un homenaje animado al cine y sus mitos. Animac destaca la libertad de esta obra conjunta experimental y se suma al recuerdo de Miquel Guillem.

José is a teenager in a Spanish city. He is a pig, the only pig in his human family. One day, a new neighbour arrives next door and José starts to understand who he is in reality. Animac commends the originality of the script.

“There is more mystery in the shadow of a walking man than in all the religions of the world.” An animated tribute to cinema and its myths. Animac commends the freedom of a joint experimental work and pays tribute to the memory of Miquel Guillem.

www.jamonfilm.com

http://ivac.gva.es/

Ari ha de passar un dia més a casa de la seva àvia, que viu en una zona pantanosa. Banal com és, Ari es deixa portar pel seu orgull per aventurar-se en les profunditats del pantà. L’Ari se n’anirà a casa humiliat per la seva curta estada, fins a la seva àvia sembla haver après una cosa o dues. Animac en destaca el guió que amb nous mitjans reivindica la tradició del relat oral. Ari tiene que pasar un día más en casa de su abuela, que vive en una zona pantanosa. Banal como es, Ari se deja llevar por su orgullo para aventurarse en las profundidades del pantano. Ari se marchará a casa humillado por su corta estancia, hasta su abuela parece haber aprendido una cosa o dos. Animac destaca el guión que con nuevos medios reivindica la tradición del relato oral. Ari has to spend a day over at his grandmother’s, who lives deep in the bayous. Ari, vain as he is, is led by his pride to venture into the depths of the bayou. Ari goes home humbled by his short stay and even his grandmother seems to have learned a thing or two. Animac commends the script which revives the oral tradition with new media. www.esma-montpellier.com


FUTUR TALENT 37

36

Écart de conduite

In Between Shadows

Vía Tango

This Idea Is Not Working

Boogodobiegodongo

The Making of Longbird

França, 4 minuts, 2012, dibuix animat, VOS (francès)

Xina, 5 minuts, 2011, animació 2D, sense diàlegs

Espanya, 3 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Brasil, 4 minuts, 2011, animació tradicional, VOS (anglès)

Regne Unit, 4 minuts, 2012, dibuix a mà sobre paper, sense diàlegs

Regne Unit, 16 minuts, 2011, VOS (anglès)

Direcció: Rocío Álvarez

Direcció: Tianran Duan

Direcció: Adriana Navarro

Direcció: Henrique Barone

Direcció: Peter Millard

Escola: La Poudrière

Escola: University of Southern California

Escola: Universitat Politècnica de Espanya

Escola: Vancouver Film School

Escola: Royal College of Art, London

Chloé s’examina per al permís de conduir, per novena vegada. Animac en destaca el guió i l’atractiu traç del dibuix.

Mentre els rajos dels sol il·luminen els edificis, ja sigui en parets, escales o pisos, les ombres apareixen i formen un espai infinit i misterioses estructures, una combinació de records del subconscient i del temps passat. Animac en destaca el treball de so i de concepció de l’espai.

Un emocionant viatge en el tren de la fantasia, en què el revisor s’enamora d’una passatgera. Al llarg el trajecte, prova de seduir-la a ritme de tango, però per a la seva sorpresa, una altra dona també vol fer-li la cort. Animac en destaca la qualitat del dibuix i l’animació.

Potser un robot gegant... O un músic boig... No, no, una dona gran... i una serp... Bé, aquesta idea no funciona. Animac en destaca l’extraordinària animació cartoon.

Un cop vaig viure en un boogodobiegodongo i em sentia millor. Animac en destaca el treball de so i la sensibilitat per al color.

Mientras los rayos del sol iluminan los edificios, ya sea en paredes, escaleras o pisos, las sombras aparecen y forman un espacio infinito y misteriosas estructuras, una combinación de recuerdos del subconsciente y de tiempos pasados. Animac destaca el trabajo de sonido y de concepción del espacio.

Un emocionante viaje en un tren de fantasía, en el que el revisor se enamora de una pasajera. Durante el trayecto, trata de seducirla a ritmo de tango, pero para su sorpresa, otra mujer también quiere cortejarla. Animac destaca la calidad del dibujo y la animación.

Chloé se examina para el permiso de conducir, por novena vez. Animac destaca el guión y el atractivo trazo del dibujo. Chloé takes her driving test, for the ninth time. Animac commends the script and the atractive drawing line. www.lapoudriere.eu

While the sunshine falls on buildings, on walls, stairs or floors, shadows appear and form an infinite space and mysterious structures, a combination of memories of the subconscious and past time. Animac commends the sound and the conception of space.

An exciting trip on a train of fantasy, in which the ticket inspector falls in love with a passenger. During the journey, he tries to seduce her to the rhythm of tango but, to his surprise, another woman also wants to court him. Animac commends the quality of the drawings and animation.

www.usc.edu

www.masteranimacion.webs.upv.es

Quizás un robot gigante... O un músico loco... No, no, una mujer mayor... y una serpiente... Bueno, esta idea no funciona. Animac destaca la extraordinaria animación cartoon. Maybe a giant robot... or a crazy musician... No, no, an old lady... and a snake... Well, this idea is not working. Animac commends the extraordinary cartoon animation. www.henriquebarone.com

Direcció: Will Anderson

Una vez viví en un boogodobiegodongo y me sentía mejor. Animac destaca el trabajo en el sonido y la sensibilidad para el color. I once lived in a boogodobiegodongo and I felt better. Animac commends the sound and the sensibility for colour. www.hellopetermillard.com

Escola: Edinburgh College of Art

Aquest ocell és una antiga estrella de cinema i no es porta bé amb el seu nou animador. D’una manera molt creativa, el cineasta es presenta ell mateix i el seu tema difícil però ben tractat en una història autoreferencial i en diverses capes. Animac en destaca l’originalitat del guió i la realització fora dels cànons establerts. Este pájaro es una estrella de cine de antaño y no se lleva bien con su nuevo animador. De una manera muy creativa, el cineasta se presenta él mismo y su difícil pero bien tratado tema en una historia autorreferencial y en varias capas. Animac destaca la originalidad del guión y la realización fuera de los cánones establecidos. This bird is a star from yesteryear and he doesn’t get on with his new animator. In a very creative way, the filmmaker presents himself and his beautifully realised but difficult subject in a multi-layered and self-referential story. Animac commends the originality of the script and directing outside of established norms. www.whiterobot.co.uk


FUTUR TALENT 39

38

F2 FUTUR TALENT 2 Divendres 1 de març 16 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Reizwäche

Azul

Vésuves

Sœur et frère

Cupidon

Alemanya, 1 minut, 2012, animació 2D, sense diàlegs

França, 8 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

França, 2011, 3 minuts, sense diàlegs

França, 4 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs

França, 7 minuts, 2012, animació 3D (Maya), sense diàlegs

Direcció: Jelena Walf i Viktor Stickel

Direcció: Remy Busson, Francis Canitrot, Aurelin Duhayon, Sebastien Iglesias, Martin Maxence i Paul Monge

Direcció: Marie Vieillevie

Direcció: Clémentine Choplain, Marie Ecarlat, Benoît Huguet, Julien Soulage

Direcció: Kevin Manach Escola: Filmakademie Baden Württemberg

Producció: Gobelins

Producció: La Poudrière

Escola: École Supérieure des Métiers Artistiques

Escola: Supinfocom

Petja i Pasha seuen amb impaciència mentre la tia Mascha estén la roba. La segueixen descaradament i somriuen malhumorats. Per fi! Veuen apassionadament com la roba interior de grans dimensions de la Mascha s’estén davant seu, una gran pantalla de proporcions gegantines! Treuen el projector. És hora per a una pel·lícula! Animac destaca l’humor d’aquesta peça curta i dolça. Petja y Pasha están sentados impacientemente mientras la tía Mascha tiende la ropa. La siguen descaradamente y sonríen malhumorados. ¡Por fin! Ven apasionadamente cómo la ropa interior de grandes dimensiones de Mascha se extiende ante ellos, ¡una gran pantalla de proporciones gigantescas! Sacan el proyector. Es hora para una película! Animac destaca el humor de esta pieza corta y dulce. Petja and Pasha sit impatiently as aunt Mascha hangs her laundry to dry. They brazenly follow and grin peevishly. Finally! They excitedly watch as Mascha’s oversized underwear spreads out before them, a silver screen of giant proportions! They take out their projector. Time for a movie! Animac commends the humour of this short sweet film. www.filmakademie.de

Un petit grup de gent que feien gresca en un creuer es troben sols en una illa tropical. Forçats a anar terra endins, l’exploració revela el misteri que jeu al cor de l’illa... Animac destaca la direcció d’art que crea una especial atmòsfera a la peça. Un pequeño grupo de juerguistas de un crucero se encuentran en una isla tropical. Forzados a ir tierra adentro, la exploración revela el misterio que yace en el corazón de la isla... Animac destaca la dirección de arte que crea una especial atmósfera en la pieza. A small group of cruise-ship revellers find themselves alone on a tropical island. Forced inland, their exploration reveals the mystery that lies at its heart... Animac commends the art direction, which creates a special atmosphere in the film. www.supinfocom.fr

Dos homes miren una dona. Un la desitja, l’altre l’aconsegueix. Animac en destaca el control del tempo en la realització i el caràcter dels dibuixos. Dos hombres mirando a una mujer. Uno la desea, el otro la consigue. Animac destaca el control del tempo en la realización y el carácter de los dibujos. Two men are looking at a woman. One wants her, the other one gets her. Animac commends the control of tempo in direction and the style of the drawings. www.crcr.fr

La història d’una noia i l’estreta amistat que manté amb el seu germà més gran. Animac en destaca el guió, que conta amb naturalitat sentiments difícils d’expressar, la realització i la direcció d’art. La historia de una chica y la estrecha relación que mantiene con su hermano mayor. Animac destaca el guión, que cuenta con naturalidad sentimientos difíciles de expresar, la realización y la dirección de arte. The story of a young girl and her very close friendship with her older brother. Animac commends the script, which explores feelings that are difficult to express with naturalness, the direction and the art direction. www.lapoudriere.eu

La història de Cupido enfrontat a un Narcís modern que li farà viure el pitjor dia de la seva vida. Animac en destaca la realització i el sentit de l’humor. La historia de Cupido, enfrentado a un Narciso moderno que le hará vivir el peor día de su vida. Animac destaca la realización y el sentido del humor. The story of Cupid, confronted with a modern Narcissus who will make him experience his worst day ever. Animac commends the direction and sense of humour. www.esma-montpellier.com


FUTUR TALENT

40

Hänen tilanne When One Stops Finlàndia, 6 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs

Strings Israel, 11 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs

Der Übersetzer The translator Alemanya, 5 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs

Direcció: Tal Arbiv i Lior Golan Direcció: Jenni Rahkonen Escola: Turku Arts Academy

El món no para de girar ni tan sols quan un para de girar amb ell. Animac en destaca la realització i l’essencial dels seus dibuixos. El mundo no para de girar ni siquiera cuando uno para de girar con él. Animac destaca la realización y lo esencial de sus dibujos. The world won’t stop turning even when one stops turning with it. Animac commends the direction and essential nature of its drawings. www.turkuamk.fi

Escola: Sapir College, School of Audio and Visual Arts

Direcció: Irina Rubina

Un titella amb aspiracions de glòria s’adona que la manera d’aconseguir-la no és tan simple quan ets un titella amb sentiments. Animac en destaca el disseny de personatges i l’animació.

Un traductor s’enfronta a un obstacle. O és que ell és l’obstacle? Una història sobre els desafiaments lingüístics, alts i baixos intel· lectuals, passos a seguir i balls amb les paraules. Animac en destaca l’originalitat del tema escollit i el seu tractament experimental.

Un títere con aspiraciones de gloria se da cuenta de que la manera de conseguirla no es tan simple cuando eres un títere con sentimientos. Animac destaca el diseño de personajes y la animación. A marionette puppet, with aspirations of glory, realizes that the way to fulfil them is not that simple when you are a puppet with feelings. Animac commends the character design and animation. www.omegastopmotion.com

From Dad to Son

Pohyper

Omega

Alemanya, 5 minuts, 2012, stop-motion, sense diàlegs

Taiwan, 3 minuts, 2012, stop-motion, sense diàlegs

Alemanya, 19 minuts, 2012, stop-motion i animació 3D, sense diàlegs

Direcció: Nils Knoblich

Direcció: Hui-ching Tseng

Direcció: Eva Franz i Andy Goralczyk

Escola: Kunsthochschule Kassel

Producció: Kun Shan University

Escola: University of Arts and Design Karlsruhe

Un presoner rep el missatge que el seu pare necessita ajuda amb el cultiu de la terra. En la seva desesperada situació, el presoner de sobte té la idea d’utilitzar als guàrdies perquè treballin la terra del seu pare. Un curt d’animació fet a mà amb paper, sobre la família i els conflictes de separació física i de comunicació. Animac en destaca el guió i la realització.

Una animació experimental feta amb tècniques multimèdia per explorar les noves possibilitats de barrejar la tècnica stop motion i les imatges gràfiques d’ordinador per fer animació. L’obra tracta sobre la relació entre la vida real i la imaginació. Animac destaca l’original resultat d’un film col·laboratiu de taller.

Els milers de criatures mecàniques d’un planeta desolat comparteixen un únic cicle d’energia. En aquest cicle, Ohm és un element entremaliat. Quan un dia un objecte estrany i gegant apareix al cel durant una tempesta elèctrica, la cobdícia d’Ohm posarà en perill l’ordre conegut. Animac en destaca la direcció d’art i l’ambiciós treball tècnic en la hibridació de stop-motion i animació digital.

Escola: Filmakademie Baden-Württemberg

Un traductor se enfrenta a un obstáculo. ¿O es que él es el obstáculo? Una historia sobre los desafíos lingüísticos, altos y bajos intelectuales, pasos a seguir y bailes con las palabras. Animac destaca la originalidad del tema escogido y su tratamiento experimental. A translator is confronted with an obstacle. Or is he the obstacle? A story about linguistic challenges, intellectual highs and lows, steps to be followed and dancing with words. Animac commends the originality of the subject chosen and the experimental treatment. www.filmakademie.de

41

Un prisionero recibe el mensaje de que su padre necesita ayuda con el cultivo de la tierra. En su desesperada situación, el prisionero de repente tiene la idea de utilizar a los guardias para que trabajen la tierra de su padre. Un corto de animación hecho a mano con papel, sobre la familia y los conflictos de separación física y de comunicación. Animac destaca el guión y realización. A prisoner receives the message that his old father needs help with tilling the field. In his desperate situation the prisoner suddenly has the idea of using the guards to till his dad’s land. A paper-crafted animation short about family and the conflicts of physical separation and their communication. Animac commends the script and the direction. www.nilsknoblich.com

Una animación experimental hecha con técnicas multimedia para explorar las nuevas posibilidades de mezclar la técnica stop motion y las imágenes gráficas de ordenador para hacer animación. La obra trata sobre la relación entre la vida real y la imaginación. Animac destaca el original resultado de un film colaborativo de taller. An experimental animation made using multimedia techniques to explore the new possibilities of mixing stop motion and computer graphic images in animation. The plot is about the link between real life and imagination. Animac commends the original result of a collaborative workshop film.

Los miles de criaturas mecánicas de un planeta desolado comparten un único ciclo de energía. En este ciclo, Ohm es un elemento granuja. Cuando un día un objeto extraño y gigante aparece en el cielo durante una tormenta eléctrica, la codicia de Ohm pondrá en peligro el orden conocido. Animac destaca la dirección de arte y el ambicioso trabajo técnico en la hibridación de stop motion y animación digital. The thousands of mechanical creatures of a bleak planet share a single cycle of energy. In this cycle, Ohm is a rogue element. When one day a gargantuan foreign object appears in the skies during a lightning storm, Ohm’s greed will endanger the known order. Animac commends the art direction and the ambitious technical work on hybridization of stop-motion and digital animation. www.omegastopmotion.com


Invitado especial * Special Guest

Convidat especial

T CONVIDAT ESPECIAL THEODORE USHEV Invitado especial: Theodore Ushev Special Guest: Theodore Ushev

CONVIDAT ESPECIAL 43

El búlgar afincat al Canadà Theodore Ushev (Kyustendil, 1968) va estudiar animació a Plovdiv i disseny gràfic a la National Academy of Arts de Sofia, ciutat on va treballar com a dissenyador. L’any 1999 es va mudar a Montreal i va crear el web experimental Mortadellatv, guanyador de més de 100 premis arreu del món. El mateix Ushev declara que es va convertir en animador professional per pura casualitat, però n’ha sorgit una carrera prolífica emparada pel National Film Board del Canadà, amb els curtmetratges Vertical (2003), The Man Who Waited (2006), Tower Bawher (2006), Tzartitza (2006) i Drux Flux (2008). El documental animat The Lipsett Diaries (2010) fou guardonat amb el Genie Award a millor curtmetratge d’animació l’any 2011. El búlgaro afincado en Canadá Theodore Ushev (Kyustendil, 1968) estudió animación en Plovdiv y diseño gráfico en la National Academy of Arts de Sofía, ciudad donde trabajó como diseñador. En 1999 se mudó a Montreal y creó el sitio web experimental Mortadellatv, ganador de más de 100 premios en todo el mundo. El mismo Ushev declara que se convirtió en animador profesional por pura casualidad, pero se ha forjado una prolífica carrera amparada por el National Film Board de Canadá, con los cortometrajes Vertical (2003), The Man Who Waited (2006), Tower Bawher (2006), Tzartitza (2006) y Drux Flux (2008). El documental animado The Lipsett Diaries (2010) fue galardonado con el Genie Award a mejor cortometraje de animación en 2011. The Bulgarian settled in Canada Theodore Ushev (Kyustendil, 1968) studied animation at Plovdiv and graphic design at the National Academy of Arts in Sofia, the city where he worked as a designer. In 1999 he moved to Montreal and created the experimental website Mortadellatv, which has received more than 100 awards all over the world. Ushev himself says that he became a professional animator by chance but has achieved a prolific career with the support of the National Film Board of Canada, with the short films Vertical (2003), The Man Who Waited (2006), Tower Bawher (2006) and Drux Flux (2008). The animated documentary The Lipsett Diaries (2010) received a Genie Award for the best short animated film of 2011.

FREE JAFAR PANAHI: JODA


CONVIDAT ESPECIAL 45

44

Diumenge 3 de març 12.30 h La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

MASTERCLASS THEODORE USHEV M’agrada el treball de programadora de cinema, pel que té de compartir obres que em fan vibrar. L’impacte que em va produir el visionat de The Lipsett Diaries (2010) em va animar a investigar sobre aquest artista de nom búlgar instal·lat al Canadà. La pel·lícula pren com a punt de partida la vida del brillant cineasta experimental Arthur Lipsett, amb un extraordinari guió (obra de l’excèntric escriptor i historiador Chris Robinson), música de David Bryant, Set Fire To Flames, The Besnards Lakes, i una narrativa i una direcció d’art més pròpies d’un mestre que d’un jove cineasta. Gràcies a l’edició en DVD del seu treball vaig descobrir la resta de la seva interessant obra, que no deixa de sumar títols a velocitat vertiginosa (tenint en compte que en animació signar un curt per any és gairebé heroic). Animac, en una edició dedicada a la realitat en l’animació, dóna la benvinguda a Theodore Ushev, un artista jove, prolífic i amb un extraordinari talent.

Diumenge 3 de març 16 h

Retrospectiva

La Llotja, Sala Ricard Viñes

L’obra fèrtil de Theodore Ushev no ha deixat mai de mirar enrere, vers els seus orígens eslaus. Peces com Tower Bawher o Drux Flux elaboren cròniques al·lucinades del creixement tecnològic –i el seu col·lapse– arrelat en l’estètica del constructivisme rus i les geometries abstractes. Ushev és també un cineasta poderosament musical. No ens hauria d’estranyar, doncs, la seva decisió de reinterpretar l’obra del realitzador experimental Arthur Lipsett al brillant documental animat The Lipsett Diaries (2010). En el rastreig de la seva filmografia trobem també empremtes expressionistes, sempre al servei del relat personal, íntim i compromès: ingredients manifestos en curtmetratges com The man who waited, Tzaritza, Nightmales in December o el seu recent Joda (nominat als premis Jutra), on Ushev defensa la causa del cineasta iranià empresonat Jafar Pahani.

Carolina López. Directora d’Animac YANNICK NEZET

Me gusta el trabajo de programadora de cine, por lo que tiene de compartir obras que me hacen vibrar. El impacto que me produjo el visionado de The Lipsett Diaries (2010) me animó a investigar acerca de este artista de nombre búlgaro instalado en Canadá. La película toma como punto de partida la vida del brillante cineasta experimental Arthur Lipsett, con un extraordinario guión (obra del excéntrico escritor/historiador Chris Robinson), música de David Bryant, Set Fire To Flames, The Besnards Lakes; y una narrativa y una dirección de arte más propias de un maestro que de un joven cineasta. Gracias a la edición en DVD de su trabajo descubrí el resto de su interesante obra, que no deja de sumar títulos a velocidad vertiginosa (teniendo en cuenta que en animación firmar un corto por año es casi heroico). Animac, en una edición dedicada a lo real en la animación, da la bienvenida a Theodore Ushev, un artista joven, prolífico y con un extraordinario talento. Carolina López. Directora d’Animac

I like my job as a film programmer because it involves sharing movies that excite me. The impact of watching The Lipsett Diaries (2010) encouraged me to find out more about Theodore Ushev, the artist with a Bulgarian name living in Canada. The film is based on the life of the brilliant experimental filmmaker Arthur Lipsett, with an extraordinary script by the eccentric writer/historian Chris Robinson, music by David Bryant, Set Fire to Flames and The Besnard Lakes, and a narrative and art direction more characteristic of a master than a young filmmaker. Thanks to the availability of his work on DVD, I discovered his other interesting films, which are multiplying at an incredible rate, bearing in mind that releasing an animation short every year is quite an achievement. This year’s Animac, devoted to non-fiction in animation, welcomes Theodore Ushev, a young, prolific creator with an extraordinary talent.

THE LIPSETT DIARIES

TOWER BAWHER

Carolina López. Director of Animac

TZARITZA

Retrospective

La obra fértil de Theodore Ushev no ha dejado nunca de mirar atrás, hacia sus orígenes eslavos. Piezas como Tower Bawher o Drux Flux elaboran crónicas alucinadas del crecimiento tecnológico -y su colapso - enraizado en la estética del constructivismo ruso y las geometrías abstractas. Ushev es también un cineasta poderosamente musical. No debería extrañarnos, pues, su decisión de reinterpretar la obra del realizador experimental Arthur Lipsett en el brillante documental animado The Lipsett Diaries (2010). En el rastreo de su filmografía encontramos también huellas expresionistas, siempre al servicio del relato personal, íntimo y comprometido: ingredientes manifiestos en cortometrajes como The man who waited, Tzaritza, Nightmales in December o su reciente Joda (nominado a los premios Jutra), donde Ushev defiende la causa del cineasta iraní encarcelado Jafar Pahani. Theodore Ushev’s rich work has never lost sight of its Slavic origins. Pieces such as Tower Bawher or Drux Flux feature stunning chronicles of technological growth -and collapse- rooted in the aesthetics of Russian constructivism and abstract geometries. Ushev is also a powerful musical director. So we should not be surprised by his decision to reinterpret the work of the experimental director Arthur Lipsett in the brilliant animated documentary The Lipsett Diaries (2010). Tracking his filmography, we can also find expressionist marks, always at the service of personal, intimate and committed narration: ingredients expressed in shorts such as The Man Who Waited, Tzaritza, Nightmales in December or his recent Joda (nominated for the Jutra Awards), in which Ushev defends the imprisoned Iranian animation filmmaker Jafar Pahani.

Tower Bawler Canadà, 4 minuts, 2005, sense diàlegs

Lipsett Diaries Canadà, 14 minuts, 2010, VOS (anglès)

The man Who Waited Canadà, 7 minuts, 2006, VOS (anglès)

Yannick-Nézet-Séguim: No Intermission Canadà, 6 minuts, 2010, VOS (anglès)

Sou Canadà, 3 minuts, 2006, sense diàlegs

Free Jafar Panahi: Joda Canadà, 3 minuts, 2012, VOS (anglès)

Tzaritza Canadà, 7 minuts, 2006, VOS (anglès)

Nightingales in December Canadà, 3 minuts, 2012, sense diàlegs

Drux Flux Canadà, 5 minuts, 2008, sense diàlegs

Demoni Alemanya, 4 minuts, 2012, sense diàlegs


Monográfico * Monograph

Monogràfic

M

MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 47

MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT Monográfico: A través de la realidad Monograph: Through Reality

Al llarg de molts anys, l’animació ha estat incorrectament considerada una tècnica massa artificial per parlar d’un contingut de no ficció amb veritable autoritat. Malgrat això, la producció cada cop més nombrosa de peces animades que deixen entreveure la realitat, posa una vegada més sobre la taula la qüestió de la representació de l’“objectivitat”. L’aparició de nous formats i tècniques animades ha demostrat que aquest mitjà és capaç d’aportar noves visions en tots els àmbits de l’audiovisual, i el documental no n’és aliè. El tema d’allò real a través de l’animació és molt ampli ja que aborda des dels films educatius, científics i de propaganda (on tradicionalment l’animació ha jugat un paper rellevant), fins al cinema-diari més personal, tot passant per les reconstruccions i fins a la realitat augmentada. Així, enguany Animac emprèn un recorregut temàtic en les seves projeccions monogràfiques, tot barrejant obres d’autors de diverses èpoques, per mostrar una petita part de les possibilitats creatives d’aquestes peces “bastardes”. Junt a d’altres curtmetratges molt recents i que se serveixen de tot tipus de tècniques i estils d’autors com ara Víctor Orozco, Hanna Heilborn i David Aronovitch, mostrem alguns petits clàssics visionaris d’aquesta tendència d’autors com ara Norman McLaren o John i Faith Hubley. A aquestes obres independents afegim una selecció de llargmetratges d’autors com Isao Takahata o Marjane Satrapi, que han atansat extraordinàriament allò real al gran públic a través de l’animació.

REALITY 2.0

Durante años, la animación ha sido incorrectamente considerada una técnica demasiado artificial para hablar con verdadera autoridad de un contenido de no-ficción. Sin embargo, la producción cada vez más numerosa de piezas animadas que dejan entrever la realidad, pone una vez más sobre la mesa la cuestión de la representación de la “objetividad”. La aparición de nuevos formatos y técnicas animadas ha demostrado que este medio es capaz de aportar nuevas visiones en todos los ámbitos del audiovisual, y el documental no es ajeno a ello. El tema de lo real a través de la animación es muy amplio ya que aborda desde los films educativos, científicos y de propaganda (donde tradicionalmente la animación ha jugado un papel relevante), hasta el cine-diario más personal, pasando por las reconstrucciones y hasta la realidad aumentada. Así, este año Animac aborda un recorrido temático en sus proyecciones monográficas, mezclando obras de autores de varias épocas para mostrar una pequeña parte de las posibilidades creativas de estas piezas ‘bastardas’. Junto a cortometrajes muy recientes y que se sirven de todo tipo de técnicas y estilos de autores como Víctor Orozco, Hanna Heilborn y David Aronovitch, mostramos algunos pequeños clásicos visionarios de esta tendencia, con nombres como Norman McLaren o John y Faith Hubley. A estas obran independientes añadimos una selección de largometrajes de autores como Isao Takahata o Marjane Satrapi, que han acercado extraordinariamente lo real al gran público a través de la animación.

For years, animation has been wrongly considered to be a technique that is too artificial for authentic treatment of nonfiction. Nevertheless, the growing production of animated pieces that offer a glimpse of reality once again poses the question of the representation of “objectivity”. Animac addresses this issue in its monographic screenings. The emergence of new animation formats and techniques has shown that this medium is able to provide new visions in all the audiovisual ambits, including the documentary. The theme of non-fiction through animation is very wide as it embraces educational, scientific and propaganda films (where traditionally animation has played an important role), to the most personal cinemadiary, including reconstructions and even enhanced reality. This year, Animac addresses this theme in its monographic screenings, mixing works by creators from different periods to show a small part of the creative possibilities of these “bastard” works. Together with very recent shorts that use all types of techniques and styles from creators such as Víctor Orozco, Hanna Heilborn and David Aronovitch, we show some classic visionaries of this trend, with names such as Norman McLaren and John and Faith Hubley. To these independent pieces we add a selection of full-length films by directors such as Isao Takahata and Marjane Satrapi who have powerfully brought non-fiction to the general public through animation.


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 49

48

C CURTS CLÀSSICS Cortos clásicos Classic shorts

Dijous 28 de febrer 22 h CaixaForum SESSIÓ GRATUÏTA

The Sinking Of Lusitania

Neighbours

Moonbird

War Story

EUA, 1918, 9 minuts, dibuix animat, sense diàlegs

Canadà, 1952, 8 minuts, pixilació, sense diàlegs

EUA, 1959, 10 minuts, dibuix animat, VOS (anglès)

Gran Bretanya, 1989, 5 minuts, VOS (anglès)

The Death of Stalinism in Bohemia Regne Unit, 1990, 10 minuts, sense diàlegs

Direcció: Peter Lord Direcció: Windsor McCay

Direcció: Norman McLaren

Direcció: John i Faith Hubley

Detalladíssim dibuix animat de l’enfonsament del vaixell anglès per un submarí alemany. La història va tenir un impacte tan gran a l’època (comparable a l’enfonsament del Titanic) que va ajudar a la participació nord-americana a la I Guerra Mundial.

Dos veïns lluiten de manera cada cop més violenta i fins a la mort per aconseguir que una flor estigui dins dels seus respectius dominis. Al final, en diferents idiomes se’ls apareix el missatge: “Estima l’altre”. Paradoxalment, una narrativa purament fictícia va guanyar el 1953 l’Oscar al millor curt documental. L’Acadèmia va considerar la pel·lícula com una excel·lent metàfora del clima polític de la guerra de Corea i la Guerra Freda.

Un director artístic de la Disney i una editora de so dels grans estudis de Hollywood abandonen la gran indústria i al llarg dels anys seixanta i setanta es dediquen a fer curts d’autor. El resultat de la unió d’ambdòs artistes són peces com l’oscaritzat Moonbird o Windy Day, on per primera vegada la banda sonora d’un dibuix animat és so ‘real’, en aquest cas els balbucejos i jocs imaginatius dels fills de la parella, il·lustrats pels igualment simples i imaginatius dibuixos de John Hubley.

Detalladísimo dibujo animado del hundimiento del barco inglés por un submarino alemán. La historia tuvo tal impacto mediático en la época (comparable al hundimeinto del Titanic) que ayudó a la participación estadounidense en la I Guerra Mundial. A very detailed animation of the sinking of the English ship by a German submarine. The story had such a media impact (comparable to the sinking of the Titanic) that it led to American participation in the First World War.

Dos vecinos luchan de manera cada vez más violenta y hasta la muerte por conseguir que una flor esté dentro de sus respectivos dominios. Al final en varios idiomas aparece el mensaje “Ama al prójimo”. Paradójicamente una narrativa puramente ficticia ganó en 1953 el Oscar al mejor corto documental. La Academia consideró la película como una excelente metáfora del clima político de la guerra de Corea y la Guerra Fría. Two neighbours fight ever more violently and to the death to have a flower in their corresponding domains. At the end, the message “love thy neighbour” appears in different languages. Paradoxically, in 1953 a purely fictional narrative won the Oscar for the best short documentary. The Academy considered the film an excellent metaphor for the political climate of the Korean War and the Cold War.

Un director artístico de la Disney y una editora de sonido de los grandes estudios de Hollywood abandonan la gran industria y durante los años sesenta y setenta se dedican a hacer cortos de autor. El resultado de la unión de ambos artistas son piezas como el oscarizado Moonbird o Windy Day, donde por primera vez la banda sonora de un dibujo animado es sonido ‘real’, en este caso los balbuceos y juegos imaginativos de los hijos de la pareja, ilustrados por los igualmente simples e imaginativos dibujos de John Hubley. An artistic director of Disney and a sound editor of the great studios of Hollywood abandoned the big industry and worked on short films during the 60s and 70s. The results are pieces such as the Oscar-winning Moonbird or Windy Day, where, for the first time, the soundtrack of a cartoon is “real” sound – in this case the babbling and imaginative games of their children, illustrated by the simple and imaginative drawings of John Hubley.

Direcció: Jan Švankmajer

Un veterà de la segona Guerra Mundial és entrevistat i parla en les seves batalletes des de l’heroic fins al domèstic. Tant els Hubley a finals dels cinquanta com Peter Lord o Nick Park a principis dels noranta, van servir de model a un gran nombre de joves realitzadors a l’hora d’utilitzar continguts de no ficció a través d’enregistraments ‘reals’ de testimonis. Un veterano de la segunda Guerra Mundial es entrevistado y habla en sus batallitas desde lo heroico hasta lo doméstico. Tanto los Hubley a finales de los cincuenta como Peter Lord o Nick Park a principios de los noventa, sirvieron de modelo a un gran número de jóvenes realizadores a la hora de utilizar contenidos de no-ficción a través de grabaciones ‘reales’ de testimonios. A Second World War veteran is interviewed about his battles from the heroic to the domestic. The Hubleys at the end of the 50s and Peter Lord or Nick Park at the beginning of the 90s were models for a great number of young producers when using nonfiction material through “real” recordings of testimonies.

La majoria de països de l’est d’Europa van forjar un tradició de fer comentaris polítics encoberts. Així, podem qualificar de ‘documental fantàstic’ aquest irònic retrat del socialisme no exempt dels absurds horrors de l’estalinisme. Švankmajer és un dels més grans autors d’animació de tots els temps. La mayoría de países del este de Europa forjaron una tradición de hacer comentarios políticos encubiertos. Así, podemos calificar de ‘documental fantástico’ a este irónico retrato del socialismo no exento de los absurdos horrores del estalinismo. Švankmajer es uno de los más grandes autores de animación de todos los tiempos. The great majority of Eastern European countries shaped the tradition of making undercover political comments. Thus, we can classify as “fantastic documentary” this ironic portrait of socialism not exempt from the absurd horrors of Stalinism. Švankmajer is one of the greatest animators of all time.


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT

50

51

C CURTS RECENTS 1 Cortos recents 1 Recent shorts 1 + 12 anys / + 12 años / + 12 years

Dissabte 2 de març 11 h A Is For Autism

Slavar

Ámár

Gran Bretanya, 1992, 11 minuts, VOS (anglès)

Suècia, 2008, 15 minuts, VOS (anglès)

Espanya, 2010, 8 minuts, VO (castellà)

Direcció: Hanna Heilborn i David Aronowitsch

Direcció i producció: Isabel Herguera

Direcció: Tim Webb

La Llotja, Sala Ricard Viñes

Diumenge 3 de març 19 h CaixaForum

Free Jafar Panahi: 1/3/10

Reality 2.0

Canadà i Suïssa, 1 minut, 2012, sense diàlegs

Mèxic, 11 minuts, 2012, rotoscòpia, sense diàlegs

Direcció: Georges Schwizgebel

Direcció: Víctor Orozco

Producció: L’Unité Centrale

Producció: Academy of Fine Arts (Hamburg)

La representació del drama de l’arrest de Jafar Panahi, fins que sigui alliberat. Free/Libérez Jafar Panahi.

Era tardor quan vaig arribar a Alemanya. En aquestes exòtiques terres, creia que podria distanciar-me una mica de Mèxic, però estava equivocat. Els narcotraficants van aconseguir portar-me brutalment de tornada. Un documental animat sobre la violència relacionada amb la guerra contra el narcotràfic a Mèxic.

Del polític i del social. Una poderosa mirada cap a la condició d’autista amb paraules, dibuixos i música de nens autistes. En una singular col·laboració amb el director, en Daniel, un nen de 9 anys, ha dissenyat i animat el seu tema favorit: els trens i d’altres mitjans de transport. Una poderosa mirada hacia la condición de autista con palabras, dibujos y música de niños autistas. En una singular colaboración con el director, Daniel un niño de 9 años ha diseñado y animado su tema favorito: los trenes y otros medios de transporte. A powerful look at autism using the words, drawings and music of autistic children. In a singular collaboration with the director, Daniel, a nine-year-old boy, has designed and animated his favourite theme: trains and other means of transport.

“Vam ser segrestats la mare, el pare, la meva germana i jo. Després van matar els meus pares i em van separar de la meva germana. Tenia cinc anys”. Abuk i Machiek van ser presos per la milícia recolzada pel govern del Sudan i usats com a esclaus. La pel·lícula es basa en una entrevista realitzada el 2003 i és la segona d’una sèrie de documentals animats amb i sobre els nens en situacions difícils. Premi Grand Cristal al festival d’animació d’Annecy “Fuimos secuestrados mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Luego mataron a mis padres y me separaron de mi hermana. Tenía cinco años”. Abuk y Machiek fueron tomados por la milicia apoyada por el gobierno de Sudán y usados como esclavos. La película se basa en una entrevista realizada en 2003 y es la segunda de una serie de documentales animados con y sobre los niños en situaciones difíciles. Premio Grand Cristal en el festival de Animación de Annecy “My mother, father, sister and me were abducted. Then they killed my parents and separated me from my sister. I was five,” Abuk and Machiek were taken by government sponsored militia in Sudan and used as slaves. Slavar is based on an interview conducted in 2003 and is the second film in a series of animated documentaries with and about children in difficult situations. Crystal Grand Award at the Annecy Animation Festival

La Inés viatja a un país oriental per visitar al seu amic Ámár amb l’esperança que l’ajudi a recordar un viatge que van fer junts, del qual només queden els dibuixos i anotacions que té al seu quadern. Inés viaja a un país oriental para visitar a su amigo Ámár con la esperanza de que él le ayude a recordar un viaje que hicieron juntos, del que sólo quedan los dibujos y anotaciones que tiene en su cuaderno. Inés travels to an eastern country to visit her friend Ámár. She is hoping he will help her to remember a trip they took together, of which there only remain the drawings and notes she has in her notebook.

Curts recents que utilitzen l’animació per a l’anàlisi, la denúncia, la recuperació de la memòria o simplement per narrar en primera persona fets reals. Lo político y lo social. Cortos recientes que utilizan la animación para el análisis, la denuncia, la recuperación de la memoria o simplemente narrar en primera persona hechos reales. The political and social. Recent short films that use animation to analyze, denounce and recover memory or just to narrate real events in the first person.

La representación del drama del arresto de Jafar Panahi, hasta que sea liberado. Free/Libérez Jafar Panahi Drama about the arrest of Jafar Panahi… until he is freed. Free/Libérez Jafar Panahi.. www.videographe.qc.ca

Era otoño cuando llegué a Alemania. En estas exóticas tierras, creía que podría distanciarme un poco de México, pero estaba equivocado. Los narcotraficantes lograron traerme brutalmente de vuelta. Un documental animado acerca de la violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico en México. It was autumn when I arrived in Germany. I thought that I could get further away from Mexico in these exotic lands, but I was mistaken. The drug dealers managed to bring me back brutally. An animated documentary about the violence associated with the war against drug trafficking in Mexico. www.orozcovictor.com


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 53

52

Sharaf Suècia, 13 minuts, 2012,

Free Jafar Panahi: Free Speech

VOS (suec i espanyol)

Canadà, 1 minut, 2012, sense diàlegs

Mateso

Within Within

Nyosha

Bèlgica, 7 minuts, 2012, retalls de paper i dibuixos sobre paper i sorra, VOS (francès)

Hong Kong, 3 minuts, 2011, VOS (anglès)

Israel, 11 minuts, 2011, VOS (hebreu, alemany i jiddisch)

Free Jafar Panahi: The Cage Canadà, 1 minut, 2012, sense diàlegs

Direcció i producció: Sharon Liu Direcció: David Aronowitsch i Hanna Heilborn

Direcció: Steven Woloshen

Direcció: Collective Camera-etc

Direcció: Liran Kapel i Yael Dekel

Direcció: Pierre Hébert

Producció: Story AB

Producció: L’Unité Centrale

Producció: Camera-etc

Producció: Sapir Academic College

Producció: L’Unité Centrale

“El vaixell era com una petita mosca al mar, navegant en onades de dos metres d’alçada. Estàvem a la deriva sense aigua ni menjar.” Sharaf, de 17 anys, és un dels milers de refugiats d’embarcacions que han arribat a Gran Canària. Sharaf va tenir sort, va sobreviure. La pel·lícula és la tercera i última part d’una sèrie de documentals animats sobre els nens i els joves en situacions difícils.

Quan totes les veus hagin estat silenciades, només en quedarà una. I quan aquesta última veu ja no se senti... Free/Libérez Jafar Panahi.

Mateso és un nen nascut al començament d’una guerra, en algun lloc d’Àfrica. El seu pare va ser assassinat abans del seu naixement. Mateso i la seva mare han de fugir...

Una història real basada en el testimoni d’una supervivent de l’Holocaust, la difunta Nomi Kapel. La Nyosha és una nena de deu anys. Somia a comprar-se un parell de sabates enmig de la realitat d’una guerra despietada. Una gamma de tècniques d’animació fa aplegar realitat i somni, i explica la història de la Nyosha.

Quan un cineasta és empresonat, quants d’altres s’hi troben, entre reixes? Free, Libérez Jafar Panahi.

“El barco era como una pequeña mosca en el mar, navegando en olas de dos metros de altura. Estábamos a la deriva sin agua ni comida.” Sharaf, de 17 años, es uno de los miles de refugiados de embarcaciones que han llegado a Gran Canaria. Sharaf tuvo suerte, sobrevivió. La película es la tercera y última parte de una serie de documentales animados sobre los niños y los jóvenes en situaciones difíciles.

When all the voices have been silenced, only one will remain. And when this last voice is no longer heard... Free/Libérez Jafar Panahi.

The boat was like a little fly in the sea, in twometer high waves. We just drifted without any food or water. Sharaf, 17, is one of thousands of boat-refugees who have arrived in Gran Canaria. Sharaf was lucky, he survived. The film is the third and final part in a series of animated documentaries about children and young people in difficult situations. www.story.se

Cuando todas las voces hayan sido silenciadas, sólo quedará una. Y cuando esta última voz ya no se oiga... Free/Libérez Jafar Panahi.

www.videographe.qc.ca

Mateso es un niño nacido al inicio de una guerra en algún lugar de África. Su padre fue asesinado antes de su nacimiento. Mateso y su madre tienen que huir... Mateso is a little boy born at the beginning of a war, somewhere in Africa. His father was murdered before his birth. Mateso and his mother have to run away… www.camera-etc.be

Hi ha moltes coses que no podem triar en la vida: ningú no pot escollir els seus pares. Has d’aprendre a estimar-los abans de conèixer-los. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden escoger: nadie puede escoger a sus padres. Hay que aprender a quererles antes de conocerles. There are many things we cannot choose in life, no one can choose their parents. You have to learn to love them before you know them.. www.videographe.qc.ca

Una historia real basada en el testimonio de una superviviente del Holocausto, la difunta Nomi Kapel. Nyosha es una niña de deiz años. Sueña con comprarse un par de zapatos en medio de una guerra despiadada. Una gama de técnicas de animación une realidad y sueño, y explica la historia de Nyosha. A true story based on a testimony of a Holocaust survivor, the late Nomi Kapel. Nyosha is a ten-year-old girl. She dreams of buying a pair of shoes during a pitiless war. A range of animation techniques brings together dream and reality and tells Nyosha’s story. http://nyosha-film.blogspot.com.es

Cuando un cineasta es encarcelado, ¿cuántos otros se encuentran entre rejas? Free/Libérez Jafar Panahi. When a filmmaker is imprisoned, how many others find themselves behind bars? Free/Libérez Jafar Panahi www.videographe.qc.ca


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 55

54

Tunnel Iran, 7 minuts, 2011, sense diàlegs

Free Jafar Panahi: Free Women

Bajo la almohada

Kronika Oldricha S.

Espanya, 8 minuts, 2012, VOS (anglès)

Repúbica Txeca, 17 minuts, 2011, stopmotion, VOS (anglès)

Canadà, 1 minut, 2012, sense diàlegs Direcció i producció: Maryam Kashkoolinia

Direcció i producció: Isabel Herguera Direcció: Francis Desharnais

Direcció: Rudolf Smid

Producció: L’Unité Centrale

Producció: AniFest

Un home cava un túnel a través de la Franja de Gaza, simplement per tal de portar menjar als seus. Basat en una història real.

Una mirada a les representacions de les dones a les pel·lícules d’en Jafar Panahi. Free/Libérez Jafar Panahi.

Un hombre cava un túnel a través de la Franja de Gaza, simplemente para llevar comida a los suyos. Basado en una historia real.

Una mirada a las representaciones de las mujeres en las películas de Jafar Panahi. Free/Libérez Jafar Panahi.

A man digs a tunnel across the Gaza Strip, just to bring food to his family and friends. Based on a true story.

A look at depictions of women in Jafar Pahani’s films. Free/Libérez Jafar Panahi www.videographe.qc.ca

Documental d’animació realitzat a partir dels dibuixos i les veus d’un grup de nens residents en una clínica a l’Índia. La guitarra, els balls, una excursió al mar, els gats Sweety i Kitty, i les germanes que en tenen cura, són entre altres alguns dels tresors i somnis que els nens guarden sota el coixí. Documental de animación realizado a partir de los dibujos y voces de un grupo de niños residentes en una clínica en la India. La guitarra, los bailes, una excursión al mar, los gatos Sweety y Kitty, y las hermanas que los cuidan, son entre otros algunos de los tesoros y sueños que los niños guardan bajo la almohada. Animated documentary which uses the voices and drawings of a group of children who live in a clinic in India. The guitar, the dances, a trip out to sea, the cats Sweety and Kitty, and the sisters who look after them are just some of the treasures and dreams which the children keep hidden under their pillow. www.kimuak.com

Una història íntima i personal de S. Oldřich que porta un diari ple de notes breus sobre els esdeveniments quotidians, els seus amics, els seus paisans, però on també reflecteix els esdeveniments mundials. Una barreja específica d’aquestes notes, que es reconstrueixen a través de l’animació, ofereix un nou punt de vista sobre la història i la societat. Una historia íntima y personal de S. Oldřich que lleva un diario lleno de notas breves sobre los acontecimientos cotidianos, sus amigos, sus paisanos, sino que reflejan también los acontecimientos mundiales. Una mezcla específica de esas notas, que se reconstruyen a través de la animación, ofrece un nuevo punto de vista sobre la historia y la sociedad. This is an intimate personal story of Oldřich S. who keeps a diary full of short notes about everyday events, his friends, his fellow countrymen, but also reflects on global events. A specific mixture of those notes, which are reconstructed through animation, offers a new point of view of history and our society. www.anifest.cz


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 57

56

C CURTS RECENTS 2 Cortos recents 2 Recent shorts 2 + 12 anys / + 12 años / + 12 years

Dissabte 2 de març 16 h CaixaForum

Diumenge 3 de març 11 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Spectrum Portrait Project : Claire Regne Unit, 1 minut, 2012, VOS (anglès) Direcció: Mattias Hoegg Producció: Art & Graft

Father

Três semanas em dezembro

1977

Pieds verts

Bulgària, 16 minuts, 2012, animació 2D i 3D, VOS (anglès)

Regne Unit, 6 minuts, 2012, animació amb paper 2D, VOS (portuguès)

Regne Unit, 8 minuts, 2007, animació 2D, sense diàlegs

França, 4 minuts, 2012, dibuix animat,

Direcció: Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Veljko Popovic, Rositsa Raleva i Dmitry Yagodin

Direcció: Laura Gonçalves

Direcció: Peque Varela

Direcció: Elsa Duhamel

Escola: Arts University College of Bournemouth

Producció: National Film and Television School

Producció: La Poudrière

Una història personal que realça els llaços familiars, tot usant els meus esbossos com a referència i la meva família com a subjecte, la pel·lícula segueix un format de diari personal, que mostra diverses situacions i esdeveniments que són part de la meva cultura i de la rutina nadalenca a la meva ciutat natal, Belmonte.

Una ciutat petita, un nus que creix i una nena buscant la seva identitat.

La Jeanine i l’Alain són francesos amb arrels algerianes. Viuen al nord de França, on han creat un jardí a l’estil mediterrani.

VOS (francès)

Producció: Bonobostudio

Visions íntimes. Selecció de curts de cinema diari i relat en primera persona. Visiones íntimas. Selección de cortos de cine diario y relatos en primera persona. Private views. Recent short films that explore the closest surroundings in the form of cinema-diary or statements in the first person.

Spectrum, l’organització benèfica líder a tractar l’autisme al Regne Unit, ha comissionat una sèrie de pel·lícules -produïdes per Art & Graft- per estudiar els individus de què té cura, amb la finalitat de sensibilitzar sobre aquesta malaltia.

Quan va ser la darrera conversa amb el teu pare? Alguna vegada li preguntaràs sobre les coses que et fan mal? En aquesta pel·lícula la realitat de la vida es gira del revés per crear un diàleg impossible: aquell que mai succeeix entre un fill i un pare .

Spectrum, la organización benéfica líder en tratar el autismo en el Reino Unido, ha comisionado una serie de películas -producidas por Art & Graft- para estudiar a los individuos a los que cuida, con el fin de sensibilizar sobre esta enfermedad.

¿Cuándo fue la última conversación con tu padre? ¿Vas a preguntarle alguna vez sobre las cosas que te hacen daño? En esta película la realidad de la vida se gira al revés para crear un diálogo imposible: el que nunca sucedió entre un padre y su hijo.

Spectrum, the UK’s leading autism charity, commissioned a series of films -produced by Art & Graft- as a study of the individuals in their care to raise awareness of autism.

When did you last talk to your father? Will you ever ask him about those things that hurt you? In Father the reality of life is turned upside down to create an impossible dialogue, the dialogue between a child and a father that never happens.

www.artandgraft.com

www.bonobostudio.hr

Una historia personal que realza los lazos familiares, utilizando mis esbozos como referencia y a mi familia como sujeto, la película sigue un formato de diario personal que muestra diferentes situaciones y acontecimientos que son parte de mi cultura y de la rutina navideña en mi ciudad natal, Belmonte. This is a personal story that enhances family bonds, using my sketchbook drawings as a reference and my family as the subject. The film uses a diary format, showing several situations and events that are part of my culture and routine in my home town of Belmonte, during Christmas. www.aucb.ac.uk

Una ciudad pequeña, un nudo que crece y una niña buscando su identidad. A small town, a growing knot and a girl searching for her identity. www.pequevarela.com

Jeanine y Alain son franceses con raíces argelinas. Viven en el norte de Francia, donde han creado un jardín al estilo mediterráneo. Jeanine and Alain are French with Algerian roots. They live in northern France, where they have created a Mediterranean-style garden. www.lapoudriere.eu


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 59

58

Ìçine Kaçan kiz Girls, Slipped Inside Turquia, 4 minuts, 2012, animació 2D i Photoshop, sense diàlegs Direcció: Işık Dikmen

12 Drawings a Day

Lisboa-Porto

Dinamarca, 4 minuts, 2011, dibuix en paper, sense diàlegs

Portugal, 1 minut, 2012, stop-motion,

Direcció: Denis Chapon

Direcció: Joana Toste

Producció: Animwork

Producció: Gomtch Gomtch

Direcció: Jeff Chiba Stearns

Un curt llarg viatge de Lisboa a Porto.

Per primera vegada a la història de Canadà, 15 dels més premiats i famosos animadors independents del país s’han unit per crear conjuntament una pel·lícula d’animació.

Producció: Canlandıranlar 2011

Una història d’una noia que mentre meditava va lliscar a l’interior de “si mateixa”. Una historia de una chica que mientras meditaba resbaló al interior de “si misma”. A story about a girl who was meditating and then slipped inside ‘’herself’’.

Durant 3 anys (2008-2011) en Denis ha estat fent 12 dibuixos d’animació cada dia, la qual cosa suma un segon de pel·lícula. No tenia plans del que seria abans d’iniciar el primer dibuix. I després, cada un dels dies següents, vaig prendre els últims tres dibuixos del dia anterior i vaig seguir animant-los. Jo utilitzo un bolígraf no esborrable, i vaig dibuixar a la part posterior d’un paper A4 usat. Durante 3 años (2008-2011) Denis ha estado haciendo 12 dibujos de animación todos los días, lo que suma un segundo de película. Yo no tenía planes de lo que sería antes de iniciar el primer dibujo. Y luego, cada uno de los días siguientes, tomé los últimos tres dibujos del día anterior y seguí animándolos. Yo uso un bolígrafo no borrable, y dibujé en la parte posterior de un papel A4 usado. For 3 years (2008-2011) Denis has been producing 12 animated drawings every day, which makes one second of film. I had no plans whatsoever before starting the first drawing. And then, each of the following days, I took the last three drawings from the day before and kept on animating. I use a non-erasable pen, and drew on the back of used A4 paper. www.animwork.dk

sense diàlegs

Un corto largo viaje de Lisboa a Porto. A short-long journey from Lisbon to Porto. www.gomtchgomtch.com.sapo.pt

Yellow Sticky Notes │ Canadian Anijam

Spectrum Portrait Project : Steven

Centrefold

Canadà, 8 minuts, 2012, stop-motion, sense diàlegs

Regne Unit, 1 minut, 2012, VOS (anglès)

Regne Unit, 9 minuts, 2012, animació 2D i 3D, VOS (anglès)

Direcció: Mikey Please

Direcció: Ellie Land

Producció: Art & Graft

Producció: Lynchpin

Spectrum, l’organització benèfica per a l’autisme més important del Regne Unit, ha encarregat a la productora Arts & Grafts la creació d’una sèrie de pel·lícules com a estudi dels individus de què tenen cura, per tal de sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia.

Un documental animat commovedor, que convida a la reflexió i a explorar les raons per les quals les dones al Regne Unit s’operen els llavis per arreglar l’aparença dels seus genitals. Des del seu llançament el juliol de 2012 aquest film ha jugat un paper important en el debat britànic sobre l’ètica de la cirurgia plàstica genital.

Producció: Meditating Bunny Studio Inc.

Por primera vez en la historia de Canadá, 15 de los más premiados y famosos animadores independientes del país se han unido para crear conjuntamente una película de animación. For the first time in Canadian history, 15 of Canada’s most awarded and celebrated independent animators have come together to create one animated film. www.yellowstickynotesanijam.com

Spectrum, la organización benéfica para el autismo más importante del Reino Unido, ha encargado a la productora Arts & Grafts la creación de una serie de películas a modo de estudio de los individuos a los que cuidan, para sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad. Spectrum, the UK’s leading autism charity, commissioned a series of films -produced by Art & Graft- as a study of the individuals in their care to raise awareness of autism. www.artandgraft.com

Un documental animado conmovedor, que invita a la reflexión y a explorar las razones por las que las mujeres en el Reino Unido se operan los labios para arreglar la apariencia de sus genitales. Desde su lanzamiento en julio de 2012 este film ha jugado un papel importante en el debate británico sobre la ética de la cirugía plástica genital. Centrefold is a moving and thought-provoking animated documentary exploring the reasons why women in the UK have labia surgery to neaten the appearance of their genitals. Since its launch in July 2012 Centrefold has played an important part in UK discussion about the ethics of plastic surgery. www.thecentrefoldproject.org


60

LL

MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT

61

LLARGS RECENTS Largos recents Recent full-length films

TITO ON ICE

Velocity

Mi Honduras

Regne Unit, 6 minuts, 2012, VOS (anglès)

Espanya, 11 minuts, 2012, animació 2D, VOS (castellà)

Direcció: Karolina Glusiec Escola: Royal College of Arts

Direcció: Pablo Hernández i Mario Torrecillas Producció: PDA

Jo sempre havia pensat que tenia una memòria perfecta. I volia ensenyar-vos aquests dibuixos. Yo siempre había creído que tenía una memoria perfecta. Y quería enseñaros estos dibujos. I always thought I had a perfect memory. I wanted to show these drawings to you. www.rca.ac.uk

María José Fuentes és una nena hondurenya que ens descriu el seu entorn: la pista de futbol, el riu... I ens parla d’un lloc “màgic”, el Centre Cultural Infantil Merceditas Agurcia, on els nens i nenes poden aprendre diferents disciplines artístiques i on “no els passa res”. Fora d’aquests espais, María José i els seus companys parlen de la violència urbana, la política, les armes i el seu perill. María José Fuentes es una niña hondureña que nos describe su entorno: la pista de fútbol, el río… Y nos habla de un sitio “mágico”, el Centro Cultural Infantil Merceditas Agurcia, donde los niños y niñas pueden aprender distintas disciplinas artísticas y donde “no les pasa nada”. Fuera de estos espacios, María José y sus colegas hablan de la violencia urbana, la política, las armas y su peligro. María José Fuentes is a Honduran girl who describes her surroundings: the soccer pitch, the river… And talks about a “magic” place, The Children’s Cultural Centre Merceditas Agurcia, where the children can learn different artistic disciplines and where “nothing happens to them”. Outside these spaces, María José and her friends talk about urban violence, politics, weapons and their danger. www.pda-films.com

Alguna cosa s’ha anat gestant a l’Europa de l’Est. Sembla que ha brollat una sensibilitat i un interès inusitats en la reconstrucció de la realitat fent ús de la forma animada per explorar traumes bèl·lics i combatre fantasmes i injustícies. Alois Nebel empra un blanc i negre deutor dels còmics de Charles Burns com a teràpia psiquiàtrica per curar les ferides del passat. Crulic configura un collage estètic de records per relatar la vida tràgica d’un innocent condemnat absurdament a la presó. Tito on Ice ressegueix l’antiga Iugoslàvia en clau de road trip post mortem a la recerca dels nous brots de la cultura underground. Aquests tres recorreguts constitueixen una peça clau per entendre el nostre lema i la seva locució prepositiva: “A través de la realitat”.

Algo se ha ido gestando en Europa del Este. Parece que ha brotado una sensibilidad y un interés inusitados en la reconstrucción de la realidad haciendo uso de la forma animada para explorar traumas bélicos y combatir fantasmas e injusticias. Alois Nebel emplea un blanco y negro deudor de los cómics de Charles Burns como terapia psiquiátrica para curar las heridas del pasado. Crulic configura un collage estético de recuerdos para relatar la vida trágica de un inocente condenado absurdamente en prisión. Tito on Ice recorre la antigua Yugoslavia en clave de road trip post mortem en busca de los nuevos brotes de la cultura underground. Estos tres itinerarios constituyen una pieza clave para entender nuestro lema y su locución prepositiva: “A través de la realidad”.

Enguany Animac inaugura una secció de retrospectiva per poder (re)descobrir clàssics i obres mestres de l’animació dels últims anys. Tres relats esfereïdors d’Orient. Tres propostes de realisme animat, detallisme documental i lirisme colpidor.

Este año Animac inaugura una sección de retrospectiva para poder (re) descubrir clásicos y obras maestras de la animación de los últimos años. Tres relatos aterradores de Oriente. Tres propuestas de realismo animado, detallismo documental y lirismo sobrecogedor.

Something has been brewing in the Eastern Europe. It seems to have sprouted an unusual sensitivity and interest for the reconstruction of reality using animation to explore war trauma and to fight against ghosts and injustice. Alois Nebel uses a black and white debtor of the comics by Charles Burns as a psychiatric therapy to heal the wounds of the past. Crulic configures an aesthetic collage of memories to recount the tragic life of an innocent who has absurdly been sentenced to prison. Tito on Ice follows the ancient Yugoslavia in terms of road trip post mortem in search of new outbreaks of the underground culture. These three itineraries are a key element to understand our motto and its prepositional phrase: “Through reality.” This year, Animac opens a retrospective section in order to be able to rediscover classics and masterpieces of animation in the latest years. Three chilling tales of the Orient. Three proposals of animated realism, documentary detail and striking lyricism


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 63

62

Dijous, 28 de febrer, 19 h CaixaForum

Dijous, 28 de febrer, 17.30 h CaixaForum

Divendres, 1 de març, 17.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Dissabte, 2 de març, 17.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Crulic. Drumul spre dincolo Crulic. The Path to Beyond

Dissabte, 2 de març, 20.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Tito on Ice

Alois Nebel

Suècia i Alemanya, 2012, 76 minuts, VOS (anglès i suec)

República Txeca i Alemanya, 2011, 84 minuts, VOS (txec)

So: Per-Henrik Mäenpää Direcció: Max Andersson i Helena Ahonen Guió i producció: Max Andersson

Música: Petr Kružík Direcció: Tomáš Luňák Guió: Basat en la novel·la gràfica Alois Nebel de Jaroslav Rudiš Producció: Pavel Stranad i Milan Kuchynka

Romania, 2011, 73 minuts, VOS (romanès i polonès) Música: Piotr Dziubek Direcció, guió i producció: Anca Damian Aquest llargmetratge documental animat explica la història de la vida d’en Crulic, un romanès de 33 anys que va morir en una presó polonesa mentre feia vaga de fam. L’aclamat actor romanès, Vlad Ivanov, pren la irònica veu d’en Crulic des de la tomba. Un estil visual fort, el resultat dels bells dibuixos a mà, collage, stop-motion i tècniques d’animació cut-cut, es combinen per crear una pel·lícula xocant, sorprenentment integrada i memorable. Este largometraje documental animado cuenta la historia de la vida de Crulic, un rumano de 33 años que murió en una prisión polaca mientras hacía huelga de hambre. El aclamado actor rumano, Vlad Ivanov, toma la irónica voz de Crulic desde la tumba. Un estilo visual fuerte, el resultado de los bellos dibujos a mano, collage, stop-motion y técnicas de animación cut-cut, se combinan para crear una película chocante, sorprendentemente integrada y memorable. This animated feature-length documentary tells the story of the life of Crulic, the 33- year-old Romanian who died in a Polish prison while on a hunger strike. The acclaimed Romanian actor, Vlad Ivanov, speaks Crulic’s ironic voice from beyond the grave. A strong visual style, the result of beautiful hand-produced drawings, collage, stop-motion and cut-cut animation techniques, blend to create a striking, surprisingly integrated and memorable film.

Estrena a Espanya Per tal de promoure el seu llibre Bosnian Flat Dog, els creadors suecs Max Andersson i Lars Sjunnesson fan una gira pels països de l’antiga Iugoslàvia amb una mòmia del Mariscal Tito en un refrigerador. A mesura que el viatge segueix en un entorn cada vegada més improbable, els protagonistes comencen a qüestionar-se a ells mateixos i a la realitat en què es troben. Mirant com els controls fronterers es converteixen en improvisades sessions d’instantànies, admirant joguines de Disney mutants al teló d’acer, comprant carcasses de granada artesanes com a souvenirs i descobrint galeries d’art de franctiradors en apartaments bombardejats, es troben que la veritat pot ser més estranya fins i tot que la ficció. Para promover su libro Bosnian Flat Dog, los creadores suecos Max Andersson y Lars Sjunnesson hacen una gira por los países de la antigua Yugoslavia con una momia del Mariscal Tito en un refrigerador. A medida que el viaje sigue en un entorno cada vez más improbable, los protagonistas comienzan a cuestionarse a ellos mismos y a la realidad en la que se encuentran. Mirando cómo los controles fronterizos se convierten en improvisadas sesiones de instantáneas, admirando juguetes de Disney mutantes en el telón de acero, comprando carcasas de granada artesanas como souvenirs y descubriendo galerías de arte de francotiradores en apartamentos bombardeados, se encuentran con que la verdad puede ser más extraña incluso que la ficción.

Final dels anys vuitanta del segle XX. Alois Nebel treballa de venedor de bitllets a la petita estació ferroviària Bílý Potok, un poble remot a la frontera txecopolonesa. És un solitari, que prefereix els calendaris vells a la gent, i troba molt tranquil·la la solitud de l’estació, excepte quan arriba la boira. És llavors quan ell a·llucina, veu trens dels últims cent anys que passen per l’estació. Porten els fantasmes i les ombres del passat fosc de l’Europa Central. Alois no pot desfer-se d’aquests malsons i, finalment, acaba al sanatori. Allí coneix El Mut, un home que porta sempre una fotografia antiga i que va ser detingut per la policia després de creuar la frontera. Finales de los años ochenta del siglo XX. Alois Nebel trabaja de vendedor de billetes en la pequeña estación ferroviaria Bily Potok, un pueblo remoto en la frontera checo-polaca. Es un solitario, que prefiere los calendarios viejos a la gente, y encuentra muy tranquila la soledad de la estación, excepto cuando llega la niebla. Es entonces cuando él alucina, ve trenes de los últimos cien años que pasan por la estación. Llevan los fantasmas y las sombras del pasado oscuro de la Europa Central. Alois no puede deshacerse de esas pesadillas y, finalmente, termina en sanatorio. Allí conoce El Mudo, un hombre que lleva siempre una fotografía antigua y que fue detenido por la policía después de cruzar la frontera.

To promote their book Bosnian Flat Dog, Swedish creators Max Andersson and Lars Sjunnesson tour the countries of former Yugoslavia with a mummified Marshal Tito in a refrigerator. As the journey continues through increasingly improbable surroundings, the protagonists begin to question themselves and the reality they find themselves in. Watching border controls turn into improvised snapshot sessions, admiring mutant iron-curtain Disney toys, buying souvenir grenade shell handicrafts and discovering sniper art galleries in blownout apartments, they find that truth may indeed be stranger than fiction.

The end of the eighties in the twentieth century. Alois Nebel works as a ticket seller at the small railway station in Bílý Potok, a remote village on the Czech–Polish border. He’s a loner, who prefers old timetables to people, and he finds the loneliness of the station tranquil – except when the fog rolls in. Then he hallucinates and sees trains from the last hundred years pass through the station. They bring ghosts and shadows from the dark past of Central Europe. Alois can’t get rid of these nightmares and eventually ends up in a sanatorium. In the sanatorium, he gets to know The Mute, a man carrying an old photograph who was arrested by the police after crossing the border.

www.maxandersson.com

www.aloisnebel.cz


MONOGRÀFIC: A TRAVÉS DE LA REALITAT 65

64

R

Open Screen

RETROSPECTIVA

Projeccions a l’espai Animacrea

Retrospectiva Retrospective

Proyecciones en el espacio Animacrea

Diumenge, 3 de març, 20.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Divendres, 1 de març, 19 h CaixaForum

Divendres, 2 de març, 19 h CaixaForum

La tumba de las luciérnagas

Vals con Bashir

Persépolis

Japó, 1988, 88 minuts, VOS (japonès)

Israel, Alemanya i França, 2008, 87 minuts, animació 3D, VOS (hebreu i àrab)

Direcció: Isao Takahata Guió: Isao Takahata i Akiyuki Nosaka Música: Michio Mamiya Producció: Shinchôsa Estiu de 1945. L’imperi del sol naixent trontolla sota els constants atacs aeris aliats. Seita i la seva germana petita, Setsuko, després de perdre la seva mare i la seva llar en un dels bombardejos, i davant la impossibilitat de contactar amb el seu pare, proven de sobreviure sols en un món que no disposa ni dels recursos més bàsics per sustentarlos. Verano de 1945. El imperio del sol naciente se tambalea bajo los constantes ataques aéreos aliados. Seita y su hermana pequeña, Setsuko, tras perder a su madre y su hogar en uno de los bombardeos, y ante la imposibilidad de contactar con su padre, tratan de sobrevivir solos en un mundo que no dispone ni de los recursos más básicos para sustentarlos. The summer of 1945. The Empire of the Rising Sun wobbles under the constant aerial attacks by the allies. Seita and her young sister Setsuko, after losing mother and home in one of the bombings, and facing the impossibility of contacting their father, try to survive alone in a world which does not even have the basic resources to sustain them.

Música: Max Richter Direcció, guió i producció: Ari Folman

Una nit en un bar, un vell amic li diu al director de la pel·lícula Ari que té un malson recurrent en què el persegueixen 26 gossos. Arriben a la conclusió que té a veure amb una missió que van realitzar per a l’exèrcit israelià durant la primera guerra amb el Líban a principis dels anys vuitanta. L’Ari no recorda res d’aquest període de la seva vida. Una noche en un bar, un viejo amigo le dice al director de la película Ari que tiene una pesadilla recurrente en la que le persiguen 26 perros. Llegan a la conclusión de que tiene que ver con una misión que realizaron para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a principios de los años ochenta. Ari no recuerda nada de ese periodo de su vida.

One night in a bar, an old friend tells director Ari Folman about a recurring nightmare in which he is chased by 26 vicious dogs. The two men conclude that there’s a connection with their Israeli Army mission in the first Lebanon War of the early eighties. Ari can’t remember a thing anymore about that period of his life. www.waltzwithbashir.com

Screenings on the Animacrea Space

França, 2007, 95 minuts, VOS (francès) Direcció: Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud Guió: Basat en la novel·la gràfica Persépolis de M. Satrapi Música: Oliver Benet Producció: 2.4.7 Films La commovedora història d’una nena iraniana des de la revolució islàmica fins als nostres dies. Quan els fonamentalistes prenen el poder, forçant les dones a portar vel i empresonant milers de persones, i mentre té lloc la guerra entre l’Iraq i l’Iran, Marjane descobreix el punk, ABBA i Iron Maiden. Quan arriba a l’adolescència els seus pares l’envien a Europa. La conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a Europa. The moving story of an Iranian girl from the Islamic revolution to the present. When the fundamentalists took power, forcing women to wear the veil and jailing thousands of people, and while the war between Iraq and Iran was taking place, Marjane discovers punk, ABBA and Iron Maiden. When she reaches adolescence her parents send her to Europe. VINT ANYS DE DOLOR


CONVIDAT ESPECIAL 67

66

O OPEN SCREEN

Pequeño Animac* Little Animac

Petit Animac Xcèntric presenta Xcèntric presents

Dijous 28 de febrer Divendres 1 de març Dissabte 2 de març Diumenge 3 de març d’11 a 14 i de 17 a 20 h Animacrea

Dalibor Baric (Croàcia)

Per als qui imaginen.

Vint anys de dolor

Films d’arreu del món dividits en tres programes pensats per gaudir amb tota la família.

Max Hattler, Dinamarca, 2010, 9 minuts Dani Fornaguera, Espanya, 2012, 11 minuts

Skogstokig

New Hippie Future

Kristina Frank, Suècia, 2011, 6 minuts

Para los que imaginan.

Dawn Of The Rainbow

The Mind from Nowhere

Katie Goodwin, Regne Unit, 2011, 3 minuts

2010, 9 minuts

Estrella fugaz

Films de todo el mundo divididos en tres programas pensados para disfrutar con toda la familia.

You, who only exist in the darkest recess of my own brooding mind

Mercedes C. Peris, Espanya, 2012, 1 minut

2011, 4 minuts

2010, 5 minuts

Pain so light that appears as tickle 2010, 4 minuts

The Spectres of Veronica 2011, 7 minuts

Kelly Sears Enguany l’Open Screen pren un caràcter marcadament experimental.

Sync

(EUA)

Once it Started it Could Not End Otherwise

Este año Open Screen toma un carácter marcadamente experimental.

2011, 7 minuts

This year Open Screen has an experimental character.

Voice on the Line

This Darkness 2007, 4 minuts 2009, 7 minuts

Breathe – Tainan

Lin Ching-Hsuan, Taiwan, 2012, 6 minuts

Sorceress

Patrick Jenkins, Canadà, 2012, 9 minuts

For those who imagine. Films from around the world divided into three programs designed for the whole family to enjoy.

F.I.T.

Marcin Gizycki, Polònia, 2012, 3 minuts

Fliper

Darko Vidackovic, Croàcia, 2012, 7 minuts

Koffie

Sjaak Rood, Països Baixos, 2012, 6 minuts

Sisters

Lea Vidakovic, Bèlgica, 2012, 7 minuts

Exibison

Tollis Marielle, França, 2011, 3 minuts

The conversation

César Pesquera, Espanya, 2012, 3 minuts

Halloween 1977

Open shorts

Greg Jackson, Canadà, 2012, 2 minuts

Two

Guusje Kaayk, Països Baixos, 2012, 2 minuts

Steven Subotnick, EUA, 2011, 2 minuts

Predator!!

Jilli Rose, Austràlia, 2012, 8 minuts

Sinzan nite

Ayumu Arisaka, Japó, 2012, 11 minuts

Oro parece

Anja Dornieden i Juan David González Monroy, Alemanya, 2011, 6 minuts

The animation tag attack

Jailbreak

Indoctrination

Michael Salkeld, Regne Unit, 2012, 3 minuts

A Direct Film Farewell

Oerd van Cuijlenborg, Països Baixos, 2012, 6 minuts

Treppenwitz

Ivan Orkeny, EUA, 2012, 12 minuts

Sunny afternoon

Thomas Renoldner, Àustria, 2012, 7 minuts

Diversos autors, Dinamarca, 2012, 10 minuts

Cinemàcules

Roc Albalat, Espanya, 2011, 8 minuts HIGH ABOVE THE SKY


68

S SESSIONS INFANTILS Les sessions infantils (sessions escolars i programa Petit Animac) estaran presentades per Cri López entusiasta de la creativitat aplicada a la comunicació. És educadora infantil, cantant i productora. Las sesiones infantiles (sesiones escolares y programa Pequeño Animac) estarán presentadas por Cri López, entusiasta de la creatividad aplicada a la comunicación. Es educadora infantil, cantante y productora. Sessions for kids (school sessions and Little Animac program) are presented by Cri López, enthusiastic of creativity applied to communication. She is educator, singer and producer.

PA1 PETIT ANIMAC 1 Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Pequeño Animac 1 Para niños y niñas a partir de 3 años

Little Animac 1 For children over 3 years

Divendres 1 de març 17.30 h CaixaForum

Dissabte 2 de març 16 h

Always Out There

Le printemps

How to Eat Your Apple

Shave it

Hong Kong, 2 minuts, 2011, dibuix animat, sense diàlegs

França, 15 minuts, 2012, CGI i captació en moviment, sense diàlegs

Corea del Sud, 1 minut, 2011, dibuix i animació per ordinador 2D, sense diàlegs

Argentina, 4 minuts, 2012, sense diàlegs

Direcció: Joe Kwun

Direcció: Jerôme Boulbes

Direcció i producció: Erick Oh

Producció: 3DAR

Producció: Simage Animation and Media LTD

Producció: Lardux films

Un estiu sufocant, una ciutat de ritme ràpid, una trobada improbable entre un nen solitari i un ós blanc gran. A les seves mans sosté un pastisset Twinkie gelat, trencat en dues meitats: una per al seu nou amic i l’altra per a ell. L’ós blanc llavors es queda amb ell, tot compartint els seus contes, mostrant al nen un món a partir de la seva experiència urbana. Submergit en les històries de l’ós, el nen descobreix un altre perfil de vida...

Un santuari a les profunditats del bosc. Les màscares estan esperant i s’estan preparant. La música comença... Han portat una gàbia. El que hi ha dins és la víctima. La cerimònia pot començar: una celebració alegre de la primavera.

Aquí tens una poma vermella que sembla deliciosa. Com te la menjaries?

En una selva on gegants màquines excavadores rasuren la vegetació, una mona troba una afeitadora i decideix utilitzar-la. Amb apariència humana viatja a la ciutat i es disposa a ascendir en els esglaons de la societat.

Direcció: Fernando Maldonado i Jorge Tereso

La Llotja, Sala Ricard Viñes El primer Animac, el més petit i dolç de tots. El primer Animac, el más pequeño y dulce de todos. The first Animac, the youngest and sweetest of all.

CRI LÓPEZ

PETIT ANIMAC 69

Un verano sofocante, una ciudad de ritmo rápido, un encuentro improbable entre un niño solitario y un oso blanco grande. En sus manos tiene un pastelito Twinkie helado, partido en dos mitades: una para su nuevo amigo y la otra para él. El oso blanco entonces se queda con él, compartiendo sus relatos, mostrando al niño un mundo a partir de su experiencia urbana. Sumergido en las historias del oso, el niño descubre otro perfil de vida... A sweltering summer, a fast-paced city, an unlikely encounter between a lonesome boy and a big white bear. In his hands he holds an icy cold Twinkie, now split into halves – one for his new friend, and one for himself. The white bear then stays with him, sharing his many tales, and showing the boy a world out of his urban experience. Immersed in the bear’s stories, the boy discovers another kind of life… www.kiafa.org

Un santuario en las profundidades del bosque. Las máscaras están esperando y se están preparando. La música empieza... Han traído una jaula. Lo que hay dentro es la víctima. La ceremonia puede comenzar: una celebración alegre de la primavera. A sanctuary in the depths of the forest. Masks are waiting and being prepared. Music begins... A cage is brought. Inside is the victim. The ceremony can begin: a joyful celebration of spring. www.studio-wasia.com

Aquí tienes una manzana roja que parece deliciosa. ¿Cómo te la comerías? Here is a very delicious looking red apple. How would you eat it? www.kiafa.org

En una selva donde gigantes máquinas excavadoras rasuran la vegetación, un mono encuentra una afeitadora y decide usarla. Con apariencia humana viaja a la ciudad y se dispone a trepar los escalafones de la sociedad. In a jungle where huge digger machines shave the vegetation, a monkey finds a razor and decides to use it. With a human appearance, it travels to the city and gets ready to ascend the social hierarchy. www.marvinwayne.com


70

PETIT ANIMAC

PA2 PETIT ANIMAC 2 Per a nens i nenes a partir de 5 anys

Pequeño Animac 2 Para niños y niñas a partir de 5 años

Little Animac 2 For children over 5 years

High above the Sky

Kiss me

Regne Unit, 3 minuts, 2012, animació amb cartrons, VOS (anglès)

Espanya, 4 minuts, 2012, sense diàlegs

Mitl Yak Rooyaa Like a Dream

Habara Iru Harbor Tale

Direcció: José Luís Castro Zapata

Iran, 5 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs

Japó, 18 minuts, 2011, titelles, fang i animació d’objectes, VOS (anglès)

Direcció: Malaekeh Farhang Adib

Direcció: Yuichi Ito

Producció: Raha Film

Producció: I.TOON Ltd.

A la ciutat portuària Y, el vell edifici de maó en una cantonada del carrer ha estat observant com prosperava la ciutat i les persones que hi han viscut i hi han passat al llarg de més de cent anys. Un petit maó vermell d’aquest vell edifici fa molt de temps que es pregunta què és una cosa brillant i quadrada que veu des d’on és ell. Un dia, surt de l’antiga casa, s’assabenta que el que brilla és la superfície del mar, i troba el nou món.

Direcció: Shaun Clark i Kim Noce

Producció: Dosmentes S.L.U.

Producció: Spid & Mew Lab

Un dia en Leo crida i crida i crida, el seu pare el porta de compres, i el viatge s’inicia a través de les illes i molt per sobre del cel.

Eme, una nena, troba al bell mig d’un bosc màgic un ésser fantàstic que amaga un sorprenent secret.

Una història sobre un nen sol a casa que vigila els altres nens que juguen fora i somia amb ells.

Un día Leo grita y grita y grita, su padre lo lleva de compras, y el viaje se inicia a través de las islas y muy por encima del cielo.

Eme, una niña, encuentra en medio de un bosque mágico a un ser fantástico que esconde un sorprendente secreto.

Una historia sobre un niño solo en casa que vigila a los otros niños que juegan fuera y sueña con ellos.

One day Leo screams and screams and screams, his Dad takes him shopping and so the journey begins through the islands and high above the sky.

Eme, a girl, finds a fantastic being in the middle of a magic wood, who is hiding a surprising secret.

A story about a home alone kid who watches the other kids playing outside and dreams about them.

www.mewlab.com

www.9zeros.com

En la ciudad portuaria Y, el viejo edificio de ladrillo en una esquina de la calle ha estado observando cómo prosperaba la ciudad y las personas que han vivido y han pasado por allí a lo largo de más de cien años. Un pequeño ladrillo rojo de este viejo edificio hace mucho tiempo que se pregunta qué es una cosa brillante y cuadrada que ve desde donde está él. Un día, sale de la antigua casa, se entera de que lo que brilla es la superficie del mar, y encuentra con el nuevo mundo. In the harbour town “Y”, the old brick building on a corner of the street has been watching the prospering town and the people living and passing through there for more than one hundred years. One little red brick of this old building has been wondering for a long time about the shiny square thing he can see from where he is. One day, he leaves the old building, discovers that the shiny thing is the surface of the sea and finds the new world.

Dissabte 2 de març 17.30 h CaixaForum

Diumenge 3 de març 12.30 h

O Rei Gastão Brasil, 1 minut, 2012, animació 2D, VOS (portuguès) Direcció: Diogo Viegas Producció: Viegas Estúdio

La Llotja, Sala Ricard Viñes Pel·lícules de diferents països treballades amb tècniques diferents que mostren l’amor pels llibres, la generositat, la valentia… Amb creativitat i fins i tot humor. Películas de países distintos, con diferentes técnicas que muestran el amor por los libros, la generosidad, la valentía… Con creatividad y humor. Films from different countries made with different techniques which show a love of books, generosity and courage… with creativity and even a touch of humour.

En un regne llunyà Hi havia un rei tan brillant Que va decidir construir un castell En un reino lejano Había un rey tan brillante Que decidió construir un castillo... In a kingdom far away There was such a brilliant king Who had decided to build a castle...

71


PETIT ANIMAC 73

72

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore EUA, 15 minuts, 2012, miniatures, animació per ordinador, animació 2D, sense diàlegs Direcció: William Joyce i Brandon Oldenburg

A Pig’s Tail

Defectuosos

Ride of Passage

Fear of Flying

Prinz Ratte

Regne Unit, 5 minuts, 2012, stop-motion, VOS (anglès)

Mèxic, 10 minuts, 2012, stop-motion, VO (castellà)

Dinamarca, 5 minuts, 2011, animació 2D i 3D, sense diàlegs

Irlanda, 9 minuts, 2012, titelles i animació 2D i 3D, VOS (anglès)

Alemanya, 15 minuts, 2011, sense diàlegs

Direcció: Sarah Cox

Direcció: Jon Ferlop i Ma. Gabriela Martínez Garza

Direcció: Christian Bøving-Andersen

Direcció: Conor Finnegan

Producció: The Animation Workshop

Producció: Lovely Productions

La tribu d’en Toki espera que porti a casa el cap de l’animal més gran possible. A canvi, rebrà l’honor i el respecte. No obstant això, aquest ritus d’iniciació no surt com estava previst. Amb l’ajuda d’un amic nou i pintoresc, aconsegueix una cosa molt més gran.

Un petit ocell amb por a volar prova d’evitar d’anar cap al sud a l’hivern.

Producció: Aardman Animations i Arthur Cox

Inspirado en la misma medida por el huracán Katrina, Buster Keaton, El Mago de Oz y un amor por los libros, es una historia de personas que dedican su vida a los libros y los libros les devuelven el favor. Una alegoría conmovedora y divertida acerca de los poderes curativos de los relatos. Un film pasado de moda y de vanguardia al mismo tiempo. Galardonado con el Oscar® al Mejor cortometraje de animación en los 84º Premios de la Academia®. Inspired in equal measure by Hurricane Katrina, Buster Keaton, The Wizard of Oz and a love of books, this is a story of people who devote their lives to books and books that return the favour. A poignant, humorous allegory about the curative powers of stories. Morris Lessmore is old-fashioned and cuttingedge at the same time. Oscar® for Best Animated Short Film in the 84th Academy Awards®. www.morrislessmore.com

Producció: Radl Animation

Producció: Instituto Mexicano de Cinematografía

Producció: Moonbot Studios

Inspirat en la mateixa mesura per l’huracà Katrina, Buster Keaton, El Mag d’Oz i un amor pels llibres, és una història de persones que dediquen la seva vida als llibres i els llibres els retornen el favor. Una al·legoria commovedora i divertida sobre els poders curatius dels relats. Un film passat de moda i d’avantguarda al mateix temps. Guardonat amb l’Oscar® al Millor curtmetratge d’animació als 84s Premis de l’Acadèmia®.

Direcció: Albert Radl

La Ginger ve d’una família gran, amb prop de 70 germans i germanes, i ella és la més brillant i més intel·ligent de tots els garrins. Imagina un futur per a la seva família i els seus amics, molt més bonic que el viver de porcs fosc i pudent en què viuen. Una fuga emocionant i dramàtica els assegura la idea de la llibertat, però primer han d’evitar el granger tonto i a la Big Mamma Pig. Ginger viene de una familia grande, con cerca de 70 hermanos y hermanas y ella es la más brillante y más inteligente cerdita de todos ellos. Imagina un futuro para su familia y sus amigos mucho más bonito que el criadero de cerdos oscuro y maloliente en el que todos viven. Una fuga emocionante y dramática les asegura la idea de la libertad, pero primero tiene que evitar al granjero tonto y a Big Mamma Pig. Ginger comes from a large family with about 70 brothers and sisters and she is the brightest and most intelligent piglet of all. She can imagine a future for her family and her friends that is much nicer than the dark and smelly intensive Pig Farm where they all live. An exciting and dramatic escape secures a glimpse of freedom but first she has to save that idiotic farm hand and Big Mamma Pig. www.worldofarthurcox.com

Un vell titellaire es dedica a recollir ninots defectuosos, abandonats als abocadors. Amb gran passió i dedicació, converteix aquests personatges en simpàtics titelles que ara protagonitzen el seu xou teatral de carrer i tornen a ser joguines apreciades i aplaudides per tots els nens. Un viejo titiritero se dedica a recoger muñecos defectuosos, abandonados en los basureros. Con gran pasión y dedicación, convierte a estos personajes en simpáticas marionetas que ahora protagonizan su show teatral callejero y vuelven a ser juguetes apreciados y aplaudidos por todos los niños. An old puppeteer collects defective toys which are abandoned in the rubbish dumps. With great passion and dedication, he turns these characters into friendly puppets that star in his theatrical street show and they become toys appreciated and acclaimed by all the children again. http://diariodefectuoso.blogspot.com

La tribu de Toki espera que lleve a casa la cabeza del animal más grande posible. A cambio, recibirá el honor y el respeto. Sin embargo, este rito iniciático no saldrá como estaba previsto. Con la ayuda de un amigo nuevo y pintoresco, consigue algo mucho más grande. Toki’s tribe expects him to bring home the head of the biggest animal possible. In return, he will receive honour and respect. However, this rite of passage does not turn out as planned. With the help of a colourful new friend, he achieves something much bigger. www.animwork.dk

Un pequeño pájaro con miedo a volar intenta evitar marcharse al sur en invierno. A small bird with a fear of flying tries to avoid heading South for the winter. www.fearofflyingfilm.com

Un conte de fades amb tots els ingredients necessaris: un castell, una princesa, un príncep, un drac, un admirador secret i emocions profundes. Però també amb un final inesperat i una veritat poc comuna d’herois petits i de grans anhels... Un cuento de hadas con todos los ingredientes necesarios: un castillo, una princesa, un príncipe, un dragón, un admirador secreto y emociones profundas. Pero también con un final inesperado y una verdad poco común de héroes pequeños y de grandes anhelos... A fairy tale with all the ingredients needed: a castle, a princess, a prince, a dragon, a secret admirer and deep emotions, but also with an unexpected ending and an uncommon truth about little heroes and big desire... www.radl-animation.com


PETIT ANIMAC

74

P3

75

PETIT ANIMAC 3 Per a nens i nenes a partir de 7 anys

Pequeño Animac 3 Para niños y niñas a partir de 7 años

Little Animac 3 For children over 7 years

Diumenge 3 de març 12 h CaixaForum

Diumenge 3 de març 17.30 h

Stormy Night

Krake

Canadà, 2003, 10 minuts, VOS (anglès)

Alemanya, 9 minuts, 2012, personatges 3D sobre fons 2D, sense diàlegs

Direcció: Michèle Lemieux

Esta sesión reúne películas de países de todo el mundo hechas con dibujos, marionetas y 3D para disfrutar de la mejor animación de autor. This session brings together films from all over the world, made with drawings, puppets and 3D in order to enjoy the best independent animation.

Països Baixos, 2012, 13 minuts, animació 2D, sense diàlegs

Direcció: Regina Welker Producció: Filmakademie Baden-Württemberg

Direcció: Arjan Wilschut

Canicas de cuento

Origami

Equador, 11 minuts, 2011, cutout digital, animació digital 2D i 3D, VO (castellà)

França, 8 minuts, 2012, animació 3D (Maya), sense diàlegs

Direcció: Carlos Andrés Sosa

Direcció: Joanne Smithies, Eric De Melo Bueno, Michael Moreno, Hugo Bailly i Camile Turon

Producció: Palíndromo Studio

Producció: ESMA

Producció: il Luster Films

La Llotja, Sala Ricard Viñes Aquesta sessió reuneix pel·lícules de països d’arreu del món fetes amb dibuixos, marionetes i 3D per gaudir de la millor animació d’autor.

Boer Jansen Farmer Jack

Una nena i el seu gos en una nit de tempesta. Mil qüestions sorgeixen dins el seu cap. Arrenca la reflexió, s’enlaira, torna a baixar en picat, rebota a les parets invisibles de la consciència. Al cor de la nit, la nena pregunta sobre el sentit de la vida, suscita inquietants preguntes, observa allò íntinm però també l’universal. El vent bufa cada cop més fort, i llavors esclata la tempesta: totes les pors són permeses. Una niña y su perro en una noche de tormenta. Mil cuestiones surgen dentro de su cabeza. Arranca la reflexión, despega, baja de nuevo en picado, rebota en las paredes invisibles de la conciencia. En el corazón de la noche, la niña pregunta sobre el sentido de la vida, suscita inquietantes preguntas, observa lo íntimo pero también lo universal. El viento sopla cada vez más fuerte y entonces estalla la tormenta: todos los miedos están permitidos. A girl and her dog on a stormy night. Thousands of questions come to her mind. Reflection starts, she takes off, collapses, bounces off the invisible walls of consciousness. In the heart of the night, the girl wonders about the meaning of life, disturbing questions arise, she observes the personal but also the universal. The wind blows increasingly harder and a storm breaks: all fears are allowed. www.onf.ca

Diagnòstic de Krake. Però la nena no s’adona de la gravetat de la situació. La seva Krake és una part d’ella i ella s’oblida de la malaltia, fins que l’amic viciós se li’n va de les mans. Diagnóstico de Krake. Pero la niña no se da cuenta de la gravedad de la situación. Su Krake es una parte de ella y ella se olvida de la enfermedad, hasta que el amigo vicioso se le va de las manos. Diagnosis of Krake. But the little girl does not realize how serious her situation is. Her Krake is a part of her and she forgets about the disease until the vicious friend gets out of hand. www.reginawelker.com

Jack Jansen porta una feliç vida de granger. Quan els preus cauen sobtadament, es veu atrapat en una espiral dramàtica, havent de treballar més per menys diners. Un venedor i un científic semblen tenir una solució, però això posarà fi al seu problema? O podria ser el remei pitjor que la malaltia. Jack Jansen lleva una feliz vida de granjero. Cuando los precios caen repentinamente, se ve atrapado en una espiral dramática, teniendo que trabajar más por menos dinero. Un vendedor y un científico parecen tener una solución, pero esto pondrá fin a su problema? O podría ser el remedio peor que la enfermedad. Jack Jansen is leading a happy farmer’s life. When prices suddenly drop, he is caught in a dramatic downward spiral, having to work harder for less money. A salesman and a scientist seem to have a solution, but will this put an end to his trouble? Or could the cure be worse than the disease? www.illuster.nl

En Francisco, un nen a qui li encanta jugar a bales, es troba un misteriós adversari que posseeix unes bales mai vistes. La seva obsessió el portarà a una recerca per descobrir d’on provenen. Francisco, un niño que adora jugar canicas, se encuentra con un misterioso adversario que posee unas canicas nunca antes vistas. Su obsesión lo llevará a una búsqueda por descubrir de dónde provienen. Francisco, a boy who loves to play marbles, meets a mysterious adversary who possesses marbles never seen before. His obsession will take him on a search to discover where they come from. www.palindromoestudio.com

L’avi d’en Haiko vol que hereti el seu gust per l’origami però ell no hi té interès. Llavors comença un viatge iniciàtic sorprenent, en veure’s presoner d’un món fet de paper. El abuelo de Haiko quiere que herede su gusto por el origami pero él no muestra interés. Empieza entonces un viaje iniciático sorprendente, al verse prisionero de un mundo hecho de papel. Haiko does not care about the art of origami that his grandfather wishes to pass on to him. Here begins an astonishing initiatory journey, as he finds himself prisoner of a world made of paper. www.esma-montpellier.com


76

S SESSIONS ESCOLARS Sesiones escolares School sessions

Dijous 28 de febrer 09.30 i 11 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

Divendres 1 de març 9.30 h

The Magic Piano

La Llotja, Sala Ricard Viñes

Regne Unit i Polònia, 28 minuts, 2011, animació 3D, sense diàlegs

Llibres voladors i altres fantasies

Direcció: Martin Clapp Producció: Breakthru Films

La història de l’Anna, una nena el pare de la qual ha d’abandonar Polònia i buscar feina a Londres. Ella es queda amb la seva tia i el seu molest cosí, el petit Chip-Chip que busca la seva atenció desesperadament. L’Anna troba a faltar molt el seu pare i decideix fugir, però en Chip-Chip la segueix. Mentre intenta amagar-se’n en un munt de brossa, troben un piano trencat que màgicament es transforma una màquina voladora i s’eleva cap al cel amb l’Anna i en Chip-Chip a bord. Els nens fan servir la màquina voladora per travessar Europa i trobar el pare de l’Anna. Però primer han d’aprendre a fer volar la màquina màgica... En el camí hauran de travessar una carrera d’obstacles amb globus d’aire calent, descendir en picat a París, suportar una ferotge tempesta al Canal Anglès, i amb la imminent arribada de la posta de sol trobar el pare a la gran i fosca ciutat de Londres. Però primer hauran d’aprendre a fer volar aquesta màquina màgica…

Educació infantil i cicle inicial

La historia de Anna, una niña cuyo padre debe abandonar Polonia y buscar trabajo en Londres. Ella se queda con su tía y su molesto primo pequeño Chip-Chip que busca su atención desesperadamente. Anna echa mucho de menos a su padre, y decide huir, pero Chip-Chip la sigue. Mientras intenta esconderse de él en un montón de basura, encuentran un piano roto que mágicamente se transforma una máquina voladora y se eleva hacia el cielo con Anna y Chip-Chip a bordo... Los niños usan la máquina voladora para atravesar Europa y encontrar al padre de Anna. Pero primero tienen que aprender a hacer volar la máquina mágica... En el camino deberán atravesar una carrera de obstáculos con globos de aire caliente, descender en picado en París, soportar una feroz tormenta en el Canal Inglés, y con la inminente llegada de la puesta de sol encontrar al padre de Anna en la gran y oscura ciudad de Londres. Pero primero tendrán que aprender a hacer volar esta máquina mágica…

The story of Anna, a girl whose father has to leave Poland and look for work in London. She’s left with her auntie and annoying little cousin Chip-Chip who desperately seeks her attention. Missing her Dad, Anna decides to run away, but Chip-Chip follows her. As she tries to hide from him in a garbage pile, the kids find a broken piano which magically transforms into the Flying Machine and rises into the sky with Anna and Chip-Chip aboard… The kids use the Flying Machine to fly across Europe to find Anna’s father in London. But first they have to learn how to fly the magical machine…

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore Regne Unit, 15 minuts, 2012, miniatures, animació per ordinador, animació 2D, sense diàlegs Direcció: William Joyce i Brandon Oldenburg

How to Eat Your Apple

Corea del Sud, 1 minut, 2011, dibuix i animació per ordinador 2D, sense diàlegs Direcció: Erick Oh

Mitl Yak Rooyaa

PETIT ANIMAC 77

Dijous 28 de febrer 12.30 h

La Llotja, Sala Ricard Viñes

Divendres 1 de març 11 h

La Llotja, Sala Ricard Viñes

El piano màgic i més històries Cicle mitjà i superior

Krake Kraken Alemanya, 9 minuts, 2012, Backgrounds and effects 2D, 3D character, sense diàlegs Direcció: Regina Welker

Origami França, 8 minuts, 2012 , Maya, sense diàlegs Direcció: Joanne Smithies, Eric De Melo Bueno, Michael Moreno, Hugo Bailly i Camile Turon

Fear of Flying Irlanda, 9 minuts, 2012, titelles i animació 2D i 3D, VOSE (anglès) Direcció: Conor Finnegan

The Magic Piano Regne Unit - Polònia, 28 minuts, 2011, animació 3D, sense diàlegs Direcció: Martin Clapp

Like a dream

Iran, 5 minuts, 2012, animació 2D, sense diàlegs Direcció: Malaekeh Farhang Adib

Always Out There

Divendres 1 de març 12.30 h

Kiss Me

A través de la realitat

Hong Kong, 2 minuts, 2011, sense diàlegs Direcció: Joe Kwun Espanya, 4 minuts, 2012, sense diàlegs Direcció: José Luís Castro Zapata

Shave It

Argentina, 4 minuts, 2012, sense diàlegs Direcció: Fernando Maldonado i Jorge Tereso

Prinz Ratte

Prince Rat

Alemanya, 15 minuts, 2011, sense diàlegs Direcció: Albert Radl

Regne Unit, 4 minuts, 2012, diàlegs en anglès Direcció: Andy Glynne

Soeur et frère Sister and Brother França, 4 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs Direcció: Marie Vieillevie

Ìçine Kaçan kiz Girls, Slipped Inside Turquia, 4 minuts, 2012, animació 2D i Photoshop, sense diàlegs Direcció: Işık Dikmen

1977 Regne Unit, 8 minuts, 2007, sense diàlegs Direcció: Peque Varela

Les mots de la carpe França, 4 minuts, 2012, dibuix animat, sense diàlegs Direcció: Lucrèce Andreae

Neighbours Canadà, 1952, 8 minuts, pixilació, sense diàlegs Direcció: Norman McLaren

Seeking Refuge: Drawing For Memory Regne Unit, 4 minuts, 2012, animació 2D, VOS (anglès) Direcció: Andy Glynne

If We Had Only Tried Àustria, 3 minuts, 2012, animació, stopmotion, composició Direcció: Reinhold Bidner

Alienation

High above The Sky

Regne Unit, 3 minuts, 2012, animació amb cartró, VOS (anglès) Direcció: Shaun Clark i Kim Noce

Over and Over (and Over) Again

La Llotja, Sala Ricard Viñes

Secundària

Olympic Vermil Regne Unit, 1 minut, 2012, animació per ordinador 2D, imatge real, sense diàlegs Direcció: Amael Isnard and Leo Bridle

The People Who Never Stop França, 3 minuts, 2012, animació 3D, sense diàlegs Direcció: Florian Piento

Espanya, 4 minuts, 2012, animació 2D, VO (català) Direcció: Sílvia Carpizo

Pohyper Taiwan, 3 minuts, 2012, stop-motion Direcció: Hui-ching Tseng


PETIT ANIMAC 79

78

T TOTS SOM ESPECIALS Todos somos especiales We Are All Special

Dissabte 2 de març 12.30 h La Llotja, Sala Ricard Viñes

The Pinker Tones presenten en directe el seu llibre musical Rolf & Flor il·lustrat per Miguel Gallardo, amb una intervenció especial de l’artista. A continuació es projectaran dos pel·lícules de dibuixos animats amb un disseny extraordinari que celebren la diferència: Academia de Especialistas, de Miguel Gallardo, i Hund i Himlen de Jeanette Nørgaard. The Pinker Tones presentan en directo su libro musical Rolf & Flor ilustrado por Miguel Gallardo con una intervención especial del artista. A continuación se proyectarán dos películas de dibujos animados con un extraordinario diseño que celebran la diferencia: Academia de Especialistas, de Miguel Gallardo y Hund I Himlen de Jeanette Nørgaard. The Pinker Tones present thei music book Rolf & Flor, illustrated by Miguel Gallardo with a special intervention of the artist. Here are two cartoon films with an extraordinary design that celebrate difference: Specialists Academy by Miguel Gallardo and Hund I Himlen by Jeanette Nørgaard.

The Pinker Tones i Miguel Gallardo El grup barceloní The Pinker Tones presenta Rolf & Flor, un llibre-disc bilingüe (castellà i anglès) per a nens d’entre 3 i 103 anys, amb il·lustracions de Miguel Gallardo, 2 CD amb música original de The Pinker Tones i la participació d’Albert Pla, David Brown (Brazzaville) i Mimi Miller. Rolf, un nen de Barcelona, i Flor, una nena de Nova York, tenen vides paral·leles sense saber-ho. Quan es coneixen descobreixen que són ànimes bessones. Una història d’amor infantil plena de ritme i tendresa. The Pinker Tones és un grup musical barceloní format el 2001 pel Professor Manso i Mister Furia. Reconeguts ja internacionalment pels seus treballs i actuacions, han rebut molt bones crítiques per part de mitjans especialitzats de tot el món com The New York Times, Billboard, The Times, The Washington Post o Afisha. El grupo barcelonés The Pinker Tones presenta Rolf & Flor, un libro-disco bilingüe (castellano e inglés) para niños de entre 3 y 103 años, con ilustraciones de Miguel Gallardo, 2 cd’s con música original de The Pinker Tones y la participación de Albert Pla, David Brown (Brazzaville) y Mimi Miller. Rolf, un niño de Barcelona, y Flor, una niña de Nueva York, tienen vidas paralelas sin saberlo. Cuando se conocen descubren que son almas gemelas. Una historia de amor infantil llena de ritmo y ternura. The Pinker Tones es un grupo musical barcelonés formado en 2001 por el Profesor Manso y Mister Furia. Reconocidos ya internacionalmente por sus trabajos y actuaciones, han recibido muy buenas críticas por parte de los medios especializados de todo el mundo como The New York Times, Billboard, The Times, The Washington Post o Afisha. The band from Barcelona The Pinker Tones presents Rolf & Flor, a bilingual book-disc (Spanish and English) for children aged 3 to 103 years, with illustrations by Miguel Gallardo, 2 CDs with original music by The Pinker Tones and the participation of Albert Pla, David Brown (Brazzaville) and Mimi Miller. Rolf, a boy from Barcelona, and Flower, a girl from New York, have parallel lives without knowing it. When they meet, they discover that are soul mates. A childish love story full of rhythm and tenderness. The Pinker Tones is a musical group from Barcelona created in 2001 by Professor Manso and Mister Furia. Internationally recognized by their works and performances, they have received very good reviews from the worldwide media such as The New York Times, Billboard, The Times, The Washington Post or Afisha.

Academia de especialistas Espanya, 8 minuts, 2012

Hund I Himlen Dog in Heaven Dinamarca, 2012, 25 minuts, VOS (danès)

Direcció: Miguel Gallardo Producció: Fundación Orange

Direcció: Jeanette Nørgaard Producció: Nørlum

Una obra de Miguel Gallardo, pare d’una persona amb autisme que afirma: “És una petita història perquè tots ens sentim orgullosos de les habilitats dels nostres fills i de com supleixen seus problemes i la seva discapacitat amb imaginació i intel·ligència.” Una obra de Miguel Gallardo, padre de una persona con autismo que afirma: “Es una pequeña historia para que todos nos sintamos orgullosos de las habilidades de nuestros hijos y de cómo suplen sus problemas y su discapacidad con imaginación e inteligencia.” This is a work by Miguel Gallardo, a father of a person with autism who confirms that “this is a short story so that all of us feel proud of our children’s abilities and how to solve their problems and their disabilities with imagination and intelligence.” http://miguel-gallardo.blogspot.com.es

La petita Lora arriba amb el seu gos a un monestir aïllat. Una monja, la germana Esperanza, els ha acompanyat fins aquí amb la promesa que sigui “un lloc millor”. Un cop dins de la gran muralla que envolta el monestir, la Lora i el gos se separen. La Lora es renta i es vesteix amb l’uniforme tal i com prescriuen les regles del monestir. Aquella mateixa nit el gos és assassinat. Com que no li serà permès plorar, decideix convertir-se ella mateixa en un gos, amb la qual cosa trencarà totes les regles de la casa respectades al llarg de generacions. La pequeña Lora llega con su perro a un monasterio aislado. Una monja, la hermana Esperanza, les ha acompañado hasta aquí con la promesa de que sea “un lugar mejor”. Una vez dentro de la gran muralla que rodea el monasterio, Lora y el perro se separan. Lora se lava y se viste con el uniforme tal como prescriben las reglas del monasterio. Esa misma noche el perro es asesinado. Como no le estará permitido llorar, decide convertirse ella misma en un perro, rompiendo así con todas las reglas de la casa respetadas a lo largo de generaciones. The little girl Lora arrives at a secluded monastery with Dog. The nun, Sister Esperanza, has escorted them here with a promise of it being “a better place”. Once inside the great wall surrounding the monastery, Lora and Dog are separated. Lora gets cleaned and dressed in uniform as the rules of the monastery prescribe. That same night Dog is killed. Lora is not allowed to grieve and she decides to turn into a dog herself, breaking all the house rules that have been respected for generations. www.norlum.dk


80

Animac Cartoon

ANIMAC CARTOON

A

81

ANIMAC CARTOON

Inaugurem una nova secció d’animacions de qualitat per a la televisió i Internet. Amb aquest programa, Animac obre una finestra a la indústria per oferir un panorama d’algunes de les sèries més destacades del moment. Catalunya encapçala la producció animada espanyola en sèries per a televisió i està entre les primeres d’Europa pel que fa a volum de negoci, internacionalització i qualitat. És lògic, doncs que l’Animac se’n faci ressò. Enguany el programa se centra en sèries produïdes a Catalunya i, sense perdre la seva vocació global, aquesta nova secció té com a convidada especial la cadena Cartoon Network, productora d’algunes de les millors sèries animades de tots els temps (Las Supernenas, El Laboratorio de Dexter, Vaca y Pollo...). El programa “Series.cat” recull una selecció de sèries produïdes aquest últim any a casa nostra; i “Especial Cartoon Network” i “Hora d’Aventures” ofereixen nous capítols de sèries tan populars i premiades com Robot Chicken, Hora de Aventuras o Monetes del espacio, anunciada pel seu creador Joaquin Reyes a la passada edició d’Animac. En un any especialment difícil per a la nostra indústria, Animac vol donar compte de la seva qualitat i vocació internacional, i començar a recolzar-la tot donant-li visibilitat i un espai de trobada entre professionals a través d’aquesta i d’altres activitats programades.

LARA, QUÈ FEM?

Inauguramos una nueva sección de animaciones de calidad para televisión e internet. Con este programa, Animac abre una ventana a la industria para ofrecer un panorama de algunas de las series más destacadas del momento. Catalunya encabeza la producción animada española en series para televisión y está entre las primeras de Europa en cuanto a volumen de negocio, internacionalización y calidad se refiere. Así, es lógico que Animac se haga eco de ello. Este año el programa se centra en series producidas en Catalunya y, sin perder su vocación global, esta nueva sección tiene como invitado especial a la cadena Cartoon Network, productora de algunas de las mejores series animadas de todos los tiempos (Las Supernenas, El Laboratorio de Dexter, Vaca y Pollo…). El programa “Series.cat” recoge una selección de series producidas este último año en casa; y “Especial Cartoon Network” y “Hora de Aventuras” ofrecen nuevos capítulos de series tan populares y premiadas como Robot Chicken, Hora de Aventuras o Monetes del espacio, anunciada por su creador Joaquin Reyes durante la pasada edición de Animac. En un año especialmente difícil para nuestra industria, Animac quiere dar cuenta de la calidad y vocación internacional de la misma, y empezar a apoyarla dándole visibilidad y un espacio de encuentro entre profesionales a través de ésta y otras actividades programadas.

We open a new section of animations of quality for television and the Internet. With this program, Animac opens a window to the industry in order to provide an overview of some of the most important series of the moment. Catalonia heads the Spanish animated production of series for television and is among the first in Europe in terms of business, internationalization and quality turnover. It is therefore logical that Animac mentions it. This year’s program focuses on series produced in Catalonia, without losing its global scope, this new section has as a special guest the TV channel Cartoon Network, producer of some of the best animated series of all time (Las Supernenas, El Laboratorio de Dexter, Vaca y Pollo...). The program “Series.cat” comprises a selection of series produced in the last year at home; and “Special Cartoon Network” and “Hora de Aventuras” offer new episodes of popular and awarded series such as Robot Chicken, Hora de Aventuras o Monetes del espacio, announced by its creator Joaquin Reyes in the last edition of Animac. In a particularly difficult year for our industry, Animac wants to account for their quality and international vocation, and begin to support it by giving it visibility and a meeting place for professionals through this and other programmed activities.


82

C

S

ESPECIAL CARTOON NETWORK

SERIES.CAT

ANIMAC CARTOON 83

Dijous 28 de febrer 17.30 h

Dijous 28 de febrer 12.30 h

La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

Regular Show

Monetes del espacio

Robot Chicken

Lara, què fem?

EUA, durada capítol: 11 minuts, 2010, versió castellana

Espanya, durada capítol: 2 minuts, 2012, VO (castellà)

EUA, durada capítol: 22 minuts, 2005

Espanya, durada capítol:11 minuts, 2011

Direcció: Seth Green, Matthew Senreich

Direcció: Mercedes Marro

Direcció: J.G. Quintel Producció: Cartoon Network Studios Capítols: “Culo llamada” i “Carrito Cascao”

Creat per: Joaquín Reyes

Producció: TNT

Producció: Tomavistas SL

Producció: 100 Balas per a Cartoon Network

Capítol: “Robot Chicken Especial DC comics”

Capítol: “El meu Martí”

Capítols: “Chistes”, “¡Hipo!”, “La rana Walter” i “Deep Pitt, Deep Pitt”

Qui no ha buscat algun cop una excusa a la feina? En Rigby i en Mordecai en són mestres, d’aquest art. En Rigby és un ós rentador pocavergonya, temerari i immadur. En Mordecai actua tal i com ho faria qualsevol jove gaig blau. Són els encarregats del manteniment d’un parc. Un treball d’allò més habitual, si no fos perquè intenten escaquejar-se de les seves tasques quotidianes per qualsevol mitjà.

Dues mones vénen de l’espai amb la missió d’investigar la vida a la Terra, però clar, són mones i hi ha moltes coses que no entenen o que interpreten a la seva manera. Una de les mones es queda a la nau esperant que l’altra, més petita i esbojarrada, torni amb l’informe diari de les seves investigacions a la terra. A més de l’informe, la mona de la nau necessita la seva racció diària de panís, cosa no sempre fàcil d’aconseguir.

¿Quién no ha buscado alguna vez una excusa en el trabajo? Rigby y Mordecai son maestros de este arte. Rigby es un mapache sinvergüenza, temerario e inmaduro. Mordecai actúa tal como lo haría cualquier joven arrendajo. Son los encargados del mantenimiento de un parque. Un trabajo de lo más habitual, si no fuera porque intentan escaquearse de sus tareas cotidianas por cualquier medio.

Dos monetes vienen del espacio con la misión de investigar la vida en la Tierra, pero claro, son monetes y hay muchas cosas que no entienden o interpretan a su manera. Un monete se queda en la nave esperando a que el otro monete, más chiquito y loquete, vuelva con el informe diario de sus investigaciones en la Tierra. Además del informe el monete de la nave necesita su ración diaria de quicos, cosa que no siempre es fácil de conseguir.

Who has never looked for an excuse at work? Rigby and Mordecai are masters of this art. Rigby is a scoundrel, reckless, immature raccoon. Mordecai acts as it would do every young blue jay. Both are responsible for the maintenance of a park. A very usual job, if it wasn’t because they try to skive off work in any way.

Two monkeys come from space with the mission to investigate life in Earth, but of course, they are monkeys and there are things they don’t understand and interpret it in their way. One of the monkeys stays in the spacecraft waiting for the other monkey, smaller and crazier, to come back with the daily report of his investigations on Earth. Apart from the report, the monkey in the spacecraft needs his daily portion of corn, which is not easy to get.

Programació per a adults / Programación para adultos / Films for adults

Avui dia ja només ens queda la referència. Aquell qui no sigui un robot pollastre, que aixequi la mà. Va per tu, gamarús. Hoy en día ya sólo nos queda la referencia. El que no sea un pollo robot, que levante la mano. Va por ti, memo. Nowadays, the only thing left is the reference. Raise your hand if you are not a chicken robot. Meant for you, silly.

La Lara, una preadolescent de 12 anys, ha anat a l’estranger per aprendre una altra llengua. Tant ella com els amics que ha fet allí viuen en cases de famílies del país i estudien junts en una acadèmia d’idiomes on hi ha nois i noies de tot el món. Amb l’animació podem parlar de temes relacionats amb la pubertat d’una manera directa i sense embuts. Lara, una preadolescente de 12 años, ha ido al extranjero a aprender otra lengua. Tanto ella como los amigos que ha conocido allí viven en casas de familias del país y estudian juntos en una academia de idiomas donde hay chicos y chicas de todo el mundo. Con la animación podremos hablar de temas relacionados con la pubertad de una manera directa y sin tapujos. Lara, a 12-year-old pre-adolescent, has gone abroad to learn a new language. She and the friends has met there live in guest houses and study in language academies where there are boys and girls from all over the world. By using animation we will be able to talk about issues such as puberty directly and without beating about the bush.


84

H

ANIMAC CARTOON 85

HORA DE AVENTURAS Dissabte 1 de març 19 h La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

Pícnic amb pastissos

Mr. Simple

Cuentos de viejos

Família.cat

Espanya, durada capítol: 6 minuts, 2011

Espanya, durada capítol: 5 minuts, 2012

Espanya i Colòmbia, durada capítol: 7 minuts, 2012

Espanya, durada capítol: 12 minuts, 2011

Hora de Aventuras Adventure time

Direcció: Mercedes Marro

Direcció: Jordi Amorós

Direcció: Vicent Arlandis

EUA, durada capítol: 11 minuts, 2012, versió castellana

Producció: Tomavistas SL

Producció: Smiletoons

Direcció: Marcelo Dematei i Carlos Smith

Producció: YANQUIPAY

Capítols: “El Sr. i la Sra. Gos”, “Els pastissers”, “El Sr. Ós” i “El poruc”

Capítols: “Mr. Simple té gana”

Producció: HIERROanimación, Piaggiodematei i Señal Colombia

Capítols: “L’amic del Siset”

Capítols: “Ysabel” i “El miedo baja del cielo”

Programació per a adults / Programación para adultos / Films for adults

Una cartografia de memòries personals del segle XX, narrades oralment i relacionades amb successos i conflictes de la història col·lectiva.

La Marta és una dentista perfeccionista que viu amb la seva família de classe mitjana a prop de Barcelona. Com petits punt de càries, els problemes de cada dia amenacen l’aparent felicitat de la família.

Els animals habitants d’un poblet al costat d’un turó han organitzat un pícnic, per al qual el senyor i la senyora Gos han fet dos pastissos. Tots els animals ho tenen ja tot preparat, excepte en Toni i en Dani Rata, que s’ofereixen a ajudar a pujar els pastissos pel costerut turó. Un cop han arribats tots al cim el pícnic ja pot començar. Però, de sobte, els animals s’adonen que els pastissos no hi són. Los animales habitantes de un pueblecito al lado de una colina han organizado un picnic, para el que el señor y la señora Perro han preparado dos tartas. Los animales lo tienen ya todo preparado, excepto Toni y Dani Rata, que se ofrecen a ayudar a subir las tartas por el empinado cerro. Una vez han llegado todos a la cima, el picnic ya puede comenzar. Pero, de repente, los animales se dan cuenta de que los pasteles no están. The animal inhabitants of a small village next to a hill have organized a picnic, for which Mr and Mrs Dog have prepared two cakes. The animals have everything ready, except Toni and Dani Rat, who have offered to help lifting the cakes up the hill. Once they have reached the top, the picnic can start. However, suddenly, the animals realize that the cakes are not there.

La peculiar manera de ser i el punt de vista poc convencional del senyor Simple el posen sempre en situacions incòmodes. La peculiar manera de ser y el punto de vista poco convencional del señor Simple le meten siempre en situaciones incómodas. Mr. Simple’s particular way of being and his off-beat point of view get him into many awkward situations.

Una cartografía de memorias personales del siglo XX, narradas oralmente y relacionadas con sucesos y conflictos de la historia colectiva. A cartography of personal memories of the 20th century, orally narrated and related to events and conflicts of the collective history.

Marta es una dentista perfeccionista que vive con su familia de clase media cerca de Barcelona. Como pequeños puntos de caries, los problemas de cada día amenazan la aparente felicidad de la familia. Marta is a perfectionist dentist who lives with her middle-class family near Barcelona. Like small caries, everyday problems threaten the apparent happiness of the family.

Direcció: Pendleton Ward Producció: Cartoon Network Studios Capítols: “Más allá de este reino” i ”Pillado” Estrena a Espanya: “Princesa Galleta”, “Guerra de cartas”, “Hijos de Marte” i “A fuego lento” Un conte modern sobre la interminable recerca de l’heroisme, protagonitzada pels amics de l’ànima Finn i Jake. En Finn és un nen tonto el desig més gran del qual és convertir-se en un gran heroi. En Jake és un gos vell i astut amb un gran cor. Tots dos s’embarquen sovint en missions molt particulars i intrèpides creuades al racó del país d’Ooo. Un cuento moderno sobre la interminable búsqueda del heroísmo protagonizada por los amigos del alma Finn y Jake. Finn es un niño tonto cuyo deseo más grande es convertirse en un gran héroe. Jake es un perro viejo y astuto con un gran corazón. Ambos se embarcan una vez tras otra en misiones muy particulares e intrépidas cruzadas a lo ancho y largo del país de Ooo. A modern tale about the unending quest for heroism starring friends Finn and Jake. Finn is a silly boy whose greatest desire is to become a hero. Jake is a wily old dog with a big heart. Both enroll again and again in very specific and bold missions to cross the length and breadth of the country of Ooo.


CONFERÈNCIES 87

86

Conferencias * Lectures

Conferències

Dijous 28 de febrer 16 h

Divendres 1 de març 16 h

La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

Jornada MEDIA Antena Catalunya a Animac Finançament MEDIA a productors d’animació

A LIA’RS AUTOBIOGRAPHY

Així es va fer A Liar’s Autobiography Bill Jones, codirector i coproductor del film, ens explicarà de primera mà com ha estat possible la creació d’aquesta pel·lícula, una proesa de col·laboració entre diferents productores. Moltes mans de diferents estils s’uneixen i aconsegueixen que, malgrat això i la diversitat de tècniques utilitzades, la pel·lícula tingui una unitat narrativa, i mantingui l’esperit iconoclasta que va fer famosos als Python. A més coneixerem com ha estat treballar amb els mítics Monty Python (en Bill Jones és fill d’en Terry Jones i ja hi havia col·laborat en d’altres projectes anteriors) i, no només això, sinó també mostrarà materials inèdits.

Así se hizo A Liar’s Autobiography Bill Jones, codirector y coproductor del film, nos explicará de primera mano cómo ha sido la creación de esta película, una proeza de colaboración entre diferentes productoras. Muchas manos de diferentes estilos se unen y logran que, pese a la diversidad de técnicas utilizadas, la película tenga una unidad narrativa y mantenga el espíritu iconoclasta que hizo famosos a los Python. Además conoceremos cómo ha sido trabajar con los míticos Monty Python (Bill Jones es hijo de Terry Jones y ya había colaborado con ellos en otros proyectos anteriores) y, no sólo eso, sino también mostrará materiales inéditos.

This is how A Liar’s Autobiography was made Bill Jones, co-director and co-producer of the film, will tell us at firsthand how the creation of this film has been possible, a feat of collaboration between different producers. Many different styles work together and get a narrative unit, the film keep the iconoclastic spirit that made Monty Python famous. Moreover, we will get to know how it has been to work with the legendary Monty Python (Bill Jones is the son of Terry Jones and had already collaborated in other projects before), and what is more, he will also show unpublished materials. SKEEN REFUGE: DRAWING FOR MEMORY

www.liarsautobiography.com

És un plaer per a Animac acollir enguany la jornada de MEDIA Antena Catalunya sobre línies de finançament i d’altres temes que interessen als empresaris i emprenedors, a càrrec d’Helena Moreno, la seva directora. L’acte s’emmarca dins de la nova obertura de la Mostra a la indústria de l’animació. L’exportació d’animació catalana està molt per sobre que qualsevol altre producte del país i Europa és, a més d’un mercat, un lloc on trobar socis coproductors. Una jornada oberta a professionals i al talent emergent, ja que proporcionarà eines per tenir un millor coneixement dels mecanismes de finançament, les subvencions i d’altres interessants ajuts que ofereix Europa a travès de l’Oficina d’Informació del Programa MEDIA de la Unió Europea, Media Antena Catalunya. Els dos exemples presentats a Animac són: Another Day of Life, ajut MEDIA per a projectes individuals, presentat per Manuel Cristóbal; i Ask Lara, una sèrie d’animació nominada als Emmy infantils, presentada per Mercedes Marro.

Jornada MEDIA Antena Catalunya en Animac Financiación MEDIA a productores de animación Es un placer para Animac acoger este año la jornada de MEDIA Antena Catalunya sobre líneas de financiación y otros temas que interesan a empresarios y emprendedores, a cargo de Helena Moreno, su directora. El acto se enmarca dentro de la nueva apertura de la muestra a la industria de la animación. La exportación de animación catalana está muy por encima que cualquier otro producto del país y Europa es, además de un mercado, un lugar donde encontrar socios coproductores. Una jornada abierta a profesionales y al talento emergente, ya que proporcionará herramientas para tener un mejor conocimiento de los mecanismos de financiación, las subvenciones y otras interesantes ayudas que ofrece Europa a través de la Oficina de Información del Programa MEDIA de la Unión Europea, Media Antena Catalunya. Los dos ejemplos presentados en Animac son: Another Day of Life, ayuda MEDIA para proyectos individuales, presentado por Manuel Cristóbal; y Ask Lara, una serie de animación nominada a los Emmy infantiles, presentada por Mercedes Marro.

Conference by MEDIA Antena Catalunya at Animac MEDIA funding to animation producers It is a pleasure for Animac to shelter this year the conference by MEDIA Antena Catalunya about funding lines and other topics of interest to business owners and entrepreneurs, by helena Moreno, director of MEDIA Antena Catalunya. The event is part of the new opening of the Exhibition in the animation industry. The exportation of Catalan animation is much higher than any other product in the country and Europe, apart from a market, is also a place to find co-production partners. An open conference to professionals and to the emergent talent, as this will provide tools to have a better understanding of the mechanisms of funding, interesting subsidies and other grants offered in Europe through the Information Office of the MEDIA Program of the European Union, Media Atena Catalunya. Two projects will be presented: Another Day of Life, MEDIA support for individual projects presented by Manuel Cristobal, and Ask Lara, an animated series with an Emmy Kids Awards Nomination, presented by Mercedes Marro.

www.antenamediacat.eu


CONFERÈNCIES 89

88

Divendres, 1 de març, 20.30 h La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

Dissabte, 2 de març, 16 h La Llotja, Sala Leandre Cristòfol

ANIMATED MINDS Over and Over (and Over) Again Regne Unit, 4 minuts, 2009, VOS (anglès) An Alien in The Playground Regne Unit, 3 minuts, 2009, VOS (anglès) My Blood Is My Tears Regne Unit, 3 minuts, 2009, VOS (anglès) SEEKING REFUGE I’ll Stop Crying If You Stop Crying Regne Unit, 5 minuts, 2012, VOS (anglès) The Long Way Home Regne Unit, 5 minuts, 2012, VOS (anglès) Please Don’t Let me Go Regne Unit, 5 minuts, 20129, VOS (anglès) Drawing For Memory Regne Unit, 4 minuts, 2012, VOS (anglès) From A to B and Back Again Regne Unit, 4 minuts, 2012, VOS (anglès)

ANDY GLYNNE

OVER AND OVER (AND OVER) AGAIN

Andy Glynne i Mosaic Films

Andy Glynne y Mosaic Films

Andy Glynne and Mosaic Films

Abans d’esdevenir director de Mosaic Films, Glynne va fundar DFG Films, una productora que fou gairebé la primera a portar el concepte de documental animat al Regne Unit. Format com a psicòleg clínic, ha fet pel·lícules en què explora temes relacionats amb la salut i la salut mental. És també director del Grup de Cineastes de Documental (Documentary Filmmakers Group) l’organització nacional britànica que promou la innovació i recolza nous talents en creació de documentals animats. Actualment està acabant el llibre que durà per títol Documentaries and How to Make Them.

Antes de convertirse en director de Mosaic Films, Glynne fundó DFG Films, una productora que fue casi la primera en llevar el concepto de documental animado al Reino Unido. Formado como psicólogo clínico, ha hecho películas en las que explora temas relacionados con la salud y la salud mental. Es también director del Grupo de Cineastas de Documental (Documentary Filmmakers Group) la organización nacional británica que promueve la innovación y apoya a nuevos talentos en creación de documentales animados. Actualmente está terminando el libro que llevará por título Documentaries and How to Make Them.

Before becoming director of Mosaic Films, Glynne founded DFG Films, a production company that was almost the first to bring the concept of animated documentary in the UK. Trained as a clinical psychologist, he has made films that explore issues related to health and mental health. He is also director of the Documentary Filmmakers Group, the British national organization that promotes innovation and supports new talent in creating animated documentaries. Currently, he is finishing the book that will be entitled Documentaries and How to Make Them.

Glynne ens parlarà de com una productora de cinema documental (Mosaic Films) pot arribar al gran públic a través de dos sèries animades per a la BBC: Animated Minds i Seeking Refuge. Glynne ha vist els avantatges de l’animació per tractar temes delicats com ara la salut mental o els problemens de menors refugiats i poder oferir un altaveu directe i personal tot servint-se d’un creatiu escut protector. A l’actualitat Glynne treballa en el documental animat Nothing to Envy, sobre la sistemàtica violació dels drets humans a Corea del Nord, un projecte finançat a traves de crowdfunding.

Glynne nos hablará de cómo una productora de cine documental (Mosaic Films) puede llegar al gran público a través de dos series animadas para la BBC: Animated Minds y Seeking Refuge. Glynne ha visto las ventajas de la animación para tratar temas delicados como la salud mental o los problemens de menores refugiados, y poder ofrecer un altavoz directo y personal sirviéndose de un creativo escudo protector. En la actualidad Glynne trabaja en el documental animado Nothing to Envy, sobre la sistemática violación de los derechos humanos en Corea del Norte, un proyecto financiado a través de crowdfunding.

Glynne will explain how a documentary film producer (Mosaic Films) can reach the great public through two animated series for the BBC: Animated Minds and Seeking Refuge. Glynne has seen the advantages of animation to treat sensitive issues such as mental health or problems of refugee children and offer a direct and personal speakerphone while serving oneself with a creative shield. Currently, Glynne is working on the animated documentary Nothing to Envy, on the systematic violation of human rights in North Korea, a project funded through crowdfunding.

www.mosaicfilms.com

MICHÈLE LEMIEUX

LA PANTALLA D’AGULLES

Michèle Lemieux. La pantalla d’agulles cobra vida

Michèle Lemieux. La pantalla de agujas cobra vida

Michèle Lemieux. The pinscreen comes to life

L’animació de pantalla d’agulles va ser inventada i desenvolupada per Alenxander Alexeieff (1901-1982) i Claire Parker (19061981) a la National Film Board de Canadà. Aquesta laboriosa i singular tècnica consisteix en una pantalla plena d’agulles que poden moure’s cap a dins o cap a fora. Aquestes agulles generen un relleu, el qual s’il·lumina des dels costats tot creant un joc de llums i ombres que es filmen — ­ després de cada moviment— foto a foto.

La animación de pantalla de agujas fue inventada y desarrollada por Alenxander Alexeieff (1901-1982) y Claire Parker (1906-1981) en la National Film Board de Canadá. Esta laboriosa y singular técnica consiste en una pantalla llena de alfileres que pueden moverse hacia adentro o hacia afuera. Estas agujas generan un relieve, el cual se ilumina desde los costados creando un juego de luces y sombras que se filman ­—tras cada movimiento— foto a foto.

The pinscreen was invented and developed by Alenxander Alexeieff (1901-1982) and Claire Parker (1906-1981) at the National Film Board of Canada. This unique and laborious technique consists of a screen full of needles which can move inward or outward. These needles create a relief, which lights up from the sides, creating a play of light and shadows that are recorded —after each movement— picture to picture.

La històrica pantalla d’Alexeieff i Parker va servir més tard al també animador Jacques Drouin, de qui precisament Michèle Lemieux ha après la tècnica. Here and the Great Elswhere és el segon curtmetratge d’aquesta reconeguda il·lustradora i la seva primera incursió en aquesta tècnica. A la seva obra exquisida aborda amb lirisme temes existencialistes on els mons exterior i interior es confonen. Michèle Lemieux parlarà de la tècnica de la pantalla d’agulles (pinscreen), poc utilitzada però que ofereix uns resultats amb imatges que creen ambients misteriosos i preciosos clarobscurs.

La histórica pantalla de Alexeieff y Parker sirvió más tarde al también animador Jacques Drouin, de quien precisamente Michèle Lemieux ha aprendido la técnica. Here and the Great Elswhere es el segundo cortometraje de esta reconocida ilustradora y su primera incursión en esta técnica. En su obra exquisita aborda con lirismo temas existencialistas donde los mundos exterior e interior se confunden. Michèle Lemieux hablará de la técnica de la pantalla de alfileres (pinscreen), poco utilizada pero cuyo resultado son imágenes que crean ambientes misteriosos, con preciosos claroscuros.

The historic screen by Alexeieff and Parker was later used by the animator Jacques Drouin, from which Michèle Lemieux has learned the technique. Here and the Great Elswhere is the second short of this renowned illustrator and her first incursion into this technique. In her exquisite work she deals with existential issues where external and internal worlds merge using lyricism. Michèle Lemieux will talk about the pinscreen technique, underused but which offers results with images that create mysterious atmospheres and beautiful chiaroscuros.


ACTIVITATS

90

91

Actividades * Activities

Activitats

Dijous, 28 de febrer Divendres, 1 de març 11 h La Llotja, Animacrea

ESPAI ANIMACREA

PORTFOLIO SESSIONS

Animacrea neix per ser el cor d’Animac. Un espai enmig de la Llotja, atractiu i obert a tothom, per on es podrà passejar i experimentar amb les diferents tècniques de l’animació. L’Animacrea inclou els tallers, l’Open Screen, l’Espai Kids i més.

Un espai de trobada entre autors i professionals ja establerts en la indústria de l’animació per revisar i compartir projectes. Activitat gratuïta i limitada a la disponibilitat, prèvia inscripció.

Animacrea nace para ser el corazón de Animac. Un espacio en medio de la Llotja, atractivo y abierto a todo el mundo, por el que se puede pasear y experimentar con las diferentes técnicas de la animación. El Animacrea incluye los talleres, Open Screen y el espacio Kids y más. Animacrea is born to be the heart of Animac. A space in the middle of La Llotja, attractive and open to everyone, where you can wander and experiment with different animation techniques. Animacrea includes workshops, Open Screen, the Kids Space and more.

ESPAI KIDS Un lloc pensat per a la canalla que visita Animac. Un lugar pensado para los peques que visitan Animac. A place for the children who visit Animac.

Un espacio de encuentro entre autores y profesionales ya establecidos en la industria de la animación para revisar y compartir proyectos. Actividad gratuita y limitada a la disponibilidad, previa inscripción. A meeting point for creators and already established professionals in the animation industry to review and share projects. A free activity subject to availability, and prior registration.

Divendres, 1 de març Dissabte, 2 de març Diumenge, 3 de març 10 h La Llotja, Animacrea

ESMORZARS AMB ELS AUTORS I AUTORES Desayunos con los autores y autoras Breakfast with the authors Els interessats i els estudiants d’animació podran conèixer els autors i les seves creacions, mentre prenen un cafè. Activitat gratuïta i oberta a tothom. Los interesados y los estudiantes de animación podrán conocer a los autores y sus creaciones, mientras toman un café. Actividad gratuita y abierta a todos. For students interested in animation to get to know the creators and their work while having a coffee. A free activity open to all.

Divendres, 1 de març 11.30 h (Incubator) 12.30 h (Serveis) La Llotja, Sala Leandre Cristòfol ELEVATOR’S PITCH Micropresentacions de projectes i serveis d’animació i del món audiovisual. Micropresentaciones de proyectos y servicios de animación y del mundo audiovisual. Micro-presentations of animated projects and services for animation and the audiovisual world.

ANIMACREA


ANIMAT DE NIT 93

92

Animac de noche* Animac at Night

Animac de nit

Dimecres, 27 de febrer 21.30 h

Dijous, 28 de febrer 23.30 h

Cafè del Teatre

Cafè del Teatre

ENTRADA GRATUÏTA

ENTRADA GRATUÏTA

CAFÈ CURT - ESPECIAL ANIMAC

OPEN NIGHT SCREEN

La programació estable del Cafè del Teatre de curtmetratges dedicada a aquest mes a l’animació amb motiu d’Animac. La programación estable del Cafè del Teatre de cortometrajes dedicada a este mes a la animación con motivo de Animac. The estable program of Cafè del Teatre of short films dedicated to animation this month in connection with Animac.

Videoclips i els darrers curts de tres dels grans dels visuals animats: Max Hattler, César Pesquera i Adrian Lockmann. I per acabar, un parell de peces en clau d’humor. Videoclips y los últimos cortos de tres de los grandes de los visuales animados: Max Hattler, César Pesquera y Adrian Lockmann. Y para terminar, un par de piezas en clave de humor. Music videos and the latest short films from three of the greats of animated visuals: Max Hattler, César Pesquera and Adrian Lockmann. And to finish, two humorous pieces.

The Myth of Robo Wonder Kid Joel Mackenzie, Canadà, 2011, 3’

Insomnia Omar Alonso, Colòmbia, 2012, 2’

Haz el mongol (con Los Temblooores) L., Espanya, 2012, 2’

Sonus Jeroen ter Heijden, Països Baixos, 2012, 2’

Whenever the Sun Comes Anna Shevchenko i Yoav Brill, Israel, 2012, 4’

Cuéntame Jordi Teixidó i Àlex Solana, Espanya, 2012, 5’

Mountain King TEMPLETON

Danila Kostil, Hongria, 2012, 4’

Madsol Desar Better Days Hip Hop Jake Nelson, EUA, 2012, 3’

Chase Adriaan Lokmaan, França, 2011, 3’

RE:AX aka Peace Starts With Me Max Hattler, Regne Unit, 2011, 2’

Sync Max Hattler, Dinamarca, 2010, 9’

Una furtiva lágrima Carla Vogele, EUA, 2011, 3’

Palito Néstor F., Espanya, 2012, 3’


ÍNDEX PER AUTORS 95

94

Índice por autores * Index by authors

Divendres 1 de març 23 h

Dissabte 2 de març 23 h

Cafè del Teatre

Cafè del Teatre

Índex per autors Autors de les pel·lícules Autores de las películas Film’s Authors

A TEMPLETON,

MANOS DE TOPO,

EL MURMULLO

ESCAPAR AL ANTICICLÓN

Una de les sorpreses més agradables de l’underground madrileny. Són la veu de la banda sonora en castellà de la sèrie d’èxit de televisió creada per Pendleton Ward, Hora de Aventuras.

Escapar con el anticiclón és la seva obra més completa i obre un nou camí per al grup. El vocal Miguel Ángel Blanca dóna veu a la melodia de la sèrie animada Arròs Covat de Juanjo Sáez.

Una de las sorpresas más agradables del underground madrileño. Son la voz de la banda sonora en español de la serie de éxito de televisión creada por Pendleton Ward, Hora de Aventuras.

Escapar con el anticiclón es su obra más completa y abre un nuevo camino para el grupo. El vocal Miguel Ángel Blanca da voz a la melodía de la serie animada Arròs Covat de Juanjo Sáez.

One of the great surprises of the Madrid underground scene. They are the voice of the soundtrack of the successful TV series by Pendleton Ward, Adventure Time.

Escapar con el anticiclón is their most complete work, which opens a new path for the band. The vocalist Miguel Ángel Blanca sings the theme of the animated series Arròs Covat by Juanjo Sáez.

Preu concert: 8 € / Entrada gratuïta amb l’abonament o amb l’entrada de dia d’Animac.

Preu concert: 8 € / Entrada gratuïta amb l’abonament o amb l’entrada de dia d’Animac.

Ahonen, Helena – Tito on Ice (62) Albalat, Roc – Cinemàcules (66) Alonso, Omar – Insomnia (93) Álvarez, Rocío – Écart de conduite (36) Amorós, Jordi – Mr. Simple (84) Anderson, Will – The Making of Longbird (37) Andersson, Max – Tito on Ice (62) Andreae, Lucrèce – Les mots de la carpe (17-77) Arbiv, Tal – Strings (40) Arisaka, Ayumu – Sinzan nite (66) Arlandis, Vicent – Família.cat (85) Aronowitsch, David – Slavar (50) / Sharaf (52)

B

Barelli, Marcel – Gypaetus Helveticus (13) Baric, Dalibor – New Hippie Future / The Mind from Nowhere / You, who only exist in the darkest recess of my own brooding mind / Pain so light that appears as tickle / The Spectres of Veronica (66) Barone, Henrique – This Idea Is Not Working (37) Bartosik, Izabela – Agnieszka (16) Benayón, Nano – Zombirama (22) Berthe, Beoît – Je m’appelle Nathan (34) Blanquet, Stéphane – Cornée (22) Bøving–Andersen, Christian – Ride of Passage (73) Boulbes, Jerôme – Le printemps (69) Bridle, Leo – Olympic Vermin (16-77) Brill, Yoav – Whenever The Sun Comes (93) Buschor, Kyra – Zing (31) Busto, Antonio J. – The Day I Killed My Best Friend (14)

C

Carpizo, Silvia – Alienation (14-77) Castro, José Luís – Kiss Me (70-77) Cerfon, Osman – Comme des lapins (21) Cervantes, Alejandro – The End (18) Chapon, Denis – 12 Drawings a Day (58) Chiba, Jeff – Yellow Sticky notes / Canadian Anijam (59) Ching–Hsuan, Lin – Breathe-Tainan (66) Clapp, Martin – The Magic Piano (76-77) Clark, Shaun – High Above The Sky (70-77) Csáki, László – My Name Is Boffer Brings (24)

Collective Camera–etc – Mateso (52) Collins, Cynthia – Zing (31) Cox, Sarah – A Pig’s Tail (72)

D

da Matta, Luís – O Xigante (28) Damian, Anca – Crulic – Drumul spre dincolo (62) De Swaef, Emma – Oh Willy… (31) Dekel, Yael – Nyosha (53) Dematei, Marcelo – Cuentos de viejos (84) Desharnais, Francis – Free Jafar Panahi: Free Women (54) Dexant, Julien – Ego Sum Petrus (19) Dion, Franck – Edmond Was a Donkey (32) Diversos Autors – À la française (19) Diversos Autors – Azul (38) Diversos Autors – Catharsis (23) Diversos Autors – Cupidon (39) Diversos Autors – Cut Off (35) Diversos Autors – Father (56) Diversos Autors – Origami (75-77) Diversos autors – The Animation Tag Attack (66) Diversos Autors – Trois petits chats (15) Dornieden, Anja – Oro parece (66) Duan, Tianran – In Between Shadows (36) Duhamel, Elsa – Pieds verts (57)

E

Eshed, Tomer – Flamingo Pride (32) Espigares, Juan Antonio – Fuga (20)

F

F. Néstor – Palito (93) Farhang Adib, Malaekeh – Like a Dream (70-77) Ferlop, Jon – Defectuosos (72) Finnegan, Conor – Fear of Flying (73-77) Folman, Ari – Vals con Bashir (64) Fornaguera, Dani – Vint anys de dolor (66) Frank, Kristina – Skogstokig (66) Franz, Eva – Omega (41)

G

Gallardo, Miguel – Academia de especialistas (79) Gizycki, Marcin – F.I.T. (66) Glusiec, Karolina – Velocity (60) Glynne, Andy – Seeking Refuge: Drawing for Memory (26-77-88)

Golan, Lior – Strings (40) Gonçalves, Laura – Três semanas em dezembro (57) González, Juan David – Oro parece (66) Goodwin, Katie – Dawn Of The Rainbow (66) Goralczyk, Andy – Omega (41) Gromskaya, Julia – Fiumana (18)

H

Hattler, Max – RE:AX aka Peace Starts With Me / Sync (93) Hébert, Pierre – Free Jafar Panahi: The Cage (53) Heilborn, Hanna – Slavar / Sharaf (50-52) Herguera, Isabel – Ámár / Bajo la almohada (50-54) Hermans, Delphine – La vie sexuelle des dinosaures (22) Hernández, Luís Felipe – Martyris (23) Hoegg, Mattias – Spectrum Portraits Project: Claire (56) Hubley, Faith i John – Moonbird (49)

I

Icinori – De l’autre côté (14) Isnard, Amael – Olympic Vermin (16-77) Işik, Dikme – İçine Kaçan Kiz (58-77) Ito, Yuichi – Harbor Tale (71)

J

Jackson, Greg – Halloween 1977 (66) Jenkins, Patrick – Sorceress (66) Jevremovic, Vuk – La isla de los muertos (19) Jones, Bill – A Liar’s Autobiography (9) Joyce, William – The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (72-77)

K

Kaayk, Guusje – Jailbreak (66) Kapel, Lirian – Nyosha (53) Kashkoolinia, Maryan – Tunnel (54) Kennedy, Araceli – Olinda (34) Knoblich, Nils – From Dad to Son (41) Koopman, Maarten – Een Ogenblik Alstublieft… (23) Koppel, Sara – Naked Love – Ea’s Garden (21) Kostil, Danila – Mountain King (93) Koutsky, Pavel – Dobrá rada (24) Kwun, Joe – Always Out There (68-77)


96

L

L. – Haz el mongol (con Los Temblooores) (93) Land, Ellie – Centrefold (59) Lansaque, Stéphanie – Fleuve rouge, song hong (13) Leroy, François – Fleuve rouge, song hong (13) Lemieux, Michèle – Here and The Great Elsewhere / Nuit d’orage (25-74-89) Lieuwma, Joost – How Dave and Emma Got Pregnant (18) Liu, Sharon – Within Within (53) Lokmaan, Adriann – Chase (93) López, Ariel – Zombirama (22) López, Iría – Jamón (35) Lord, Peter – War Story (49) Lorenzo, María – El gato baila con su sombra (35) Luňák, Tomáš – Alois Nebel (63)

M

Mackenzie, Joel – The Myth of Robo Wonder Kid (93) Madeira, Margarita – Olinda (34) Maldonado, Fernando – Shave It (69-77) Malis, Jossie – Bendito Machine IV (26) Manach, Kevin – Vésuves (39) Marielle, Tollis – Exibison (66) Marro, Mercedes – Lara, què fem? / Pícnic amb pastissos (83-84) Martínez, Ma. Gabriela – Defectuosos (72) McCay, Windsor – The Sinking of Lusitania (48) McLaren, Norman – Neighbours (48) Millard, Peter – Boogodobiegodongo (37) Mizue, Mirai – Modern nr. 2 (27)

N

Navarro, Adriana – Vía Tango (36) Nelson, Jake – Madsol Desar / Better Days Hip Hop (93) Noce, Kim – High Above The Sky (70-77) Nørgaard, Jeanette – Hund I Himlen (78-79)

O

Oh, Erik – How to Eat Your Apple (69-77) Ohsuka, Masahiro – Abbau (12) Oldenburg, Brandon – The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore (72-77) Orkeny, Ivan – Treppenwitz (66) Orozco, Víctor – Reality 2.0 (51)

P

Pavlátová, Michaela – Tram (30) Paronnaud, Vincent – Persépolis (64) PDA – Mi Honduras (60) Pérez, Pascual – Història d’Este (27) Peris, Mercedes C. – Estrella fugaz (66) PES – Fresh Guacamole (26) Pesquera, César – The Conversation (66) Pessoa, Regina – Kali, o pequeño vampiro (13) Piento, Florian – The People Who Never Stop (25) Please, Mikey – Spectrum Portraits Project : Steven (59) Prosser, David – Mountain (17)

R

Radl, Albert – Prinz Ratte (73-77) Rahkonen, Jenni – Hänen tilanne (40) Rapaccini, Chiara – Bricolage (20) Rees, Dustin – Borderline (27) Renoldner, Thomas – Sunny Afternoon (66) Roels, Marc James – Oh Willy… (31) Rood, Sjaak – Koffie (66) Rose, Jilli – Predator!! (66) Rubina, Irina – Der Übersetzer (40)

S

Salkeld, Michael – Indoctrination (66) Sansone, Donato – Topo glassato al cioccolato (24) Satrapi, Marjane – Persépolis (64) Schaepman, Rémy – Rideau (21) Schwizgebel, Georges – Chemin faisant / Free Jafar Panahi: 1/3/10 (17-51) Sears, Kelly – Once it Started it Could Not End Otherwise / This Darkness / Voice on the Line (66) Shevchenko, Anna – Whenever The Sun Comes (93) Simpson, Jeff – A Liar’s Autobiography (9) Smid, Rudolf – Kronica Oldricha S. (55) Smith, Carlos – Cuentos de viejos (84) Solana, Àlex – Cuéntame (93) Sosa, Carlos Andrés – Canicas de cuento (75) Sousa, Daniel – Feral (28) Stickel, Viktor – Reizwäsche (38) Subotnick, Steven – Fight / Two (12-66) Švankmajer, Jan – The Death of Stalinism in Bohemia (49)

T

Takahata, Isao – La tumba de las luciérnagas (64) Teixidó, Jordi – Cuéntame (93) Tereso, Jorge – Shave It (69-77) Ter Heijden, Jeroen – Sonus (93) Timlett, Ben – A Liar’s Autobiography (9) Toste, Joana – Lisboa–Porto (59) Tseng, Hui–ching – Pohyper (41)

V

van Cuijlenborg, Oerd – A Direct Film Farewell (66) Vidackovic, Darko – Fliper (66) Vidakovic, Lea – Sisters (66) Viegas, Diogo – O Rei Gastão (71) Vieillevie, Marie – Sœur et frère (39-77) Vanzeler, Julio – O Xigante (28) Varela, Peque – 1977 (57-77) Vogele, Carla – Una furtiva lágrima (93)

W

Walf, Jelena – Reizwäsche (38) Webb, Tim – A Is For Autism (50) Welker, Regina – Krake (74-77) Wilschut, Arjan – Boer Jansen (75) Woloshen, Steven – Free Jafar Panahi: Free Speech (52)

X

Xi, Chen – Grain Coupon (15)


Cartoon Cine Top Seminar On Animated Features

r a t s a e b o t m l i rf u o y e r Prepa

17a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya www.animac.cat

16-18

April 2013

Viborg Denmark

Mitjans oficials:

Mitjans col·laboradors:

Participa:

CARTOON masters

Market Trends - Case Studies - Networking Amb el suport de:

Organitza:


Animac 2013  

Catàleg de la edició 2013 del festival d'animació Animac

Animac 2013  

Catàleg de la edició 2013 del festival d'animació Animac

Advertisement