__MAIN_TEXT__

Page 1

Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

16a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

LLEIDA [01-04].3.2012

interiorcoberta.indd 1

CATÀLEG 17/02/12 19:00


Crèdits

Agraïments

Equip:

Marta Alegret, Albert Bayona, Guadalupe Caellas, Anna Carretero, Noemí Cierco, Juan Carlos Concha, Emilia Corona, Gemma Cortabitarte, Jordi Costa, Flora Cuevas, Artur Fornos, Albert Gilart, Barney Goodland, Carlos Grangel, Anne Jaffrennou, Angela Martínez, Bernat Muntaner, Noguera Fruits, Vanessa Olaya, Belén Palos, Marta Pallarés, Carlos Pardo Ros, Igor Prassel, Quim Ribalta, Xavier Romero, Oriol Sala-Patau, Manuel Sánchez, Eva Sánchez-Cuenca, Marga Sardà, Santiago Serrano, Olga Subirós, Gloria Vilches.

Créditos Credits

Organitza i dirigeix: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya Direcció: Carolina López Caballero Coordinació i producció: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Lleida. Jordi Larios, Aida Lesan, Maria López, Núria Marsal i Jane Marusca.

Agradecimientos Acknowledgments

Imatge i direcció d’art: Carles Porta www.carlesporta.com Premsa: La Costa comunicació www.lacosta.cat Redacció de continguts: Alfons Moliné

I a tots els companys/es de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Coordinació Catàleg: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Lleida Maquetació d’elements gràfics: Atipus www.atipus.com Disseny web: Medusa www.medusateam.com Programació i implementació web: Semic / Institut Municipal d’Informàtica. Ajuntament de Lleida Subtítols: Softitular Traduccions i interpretació: Mariam Chaïb Babou Coordinació espai Animacrea: Joan Pena i Carles Porta Projeccions: Migue Sánchez Monfort, Sergio Sisques Tallers Animacrea: Escola 9zeros www.9zeros.com Coordinació convidats: Marta Marín, Cri López Presentadora Petit Animac: Victoria Bermejo www.victoriabermejo.com Taller amb l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol: Lore&June (Lorena Medina i Nelson Martínez) www.loreandjun.com Taller amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida: Animaldía (Frank) www.animaldia.com Taller amb la Universitat de Lleida (Grau en Comunicació Audiovisual): Alba G. Corral www.albagcorral.com, Jose Luis de Vicente Equips i projeccions: Instalcine, Sounder’s, Stagelab Capçalera Animac: Physalia Studio www.physaliastudio.com

16a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

Making of Animac: Octavi Espuga Fotografia: David del Val www.daviddelval.com Personal Animac: Iris Calderó, Oriol Caminal, Maria Carles, Lorena Carreras, Marga Delgado, Imma Espluga, Raquel Fontich, Txiqui Gastón, Elena Manjón, Jero Martínez, Josep Mesalles, Montse Roure, Jordina Vila.

[01-04].3.2012 Mitjans oficials:

La Llotja i CaixaForum Lleida www.animac.cat

Mitjans col·laboradors:

Col·labora:

Preu / Precio / Price: 5 € DIPÒSIT LEGAL: L-258-2012 ISBN: 978-84-96855-53-3

interiorcoberta.indd 2

Amb el suport de:

Participa:

Organitza:

17/02/12 19:00


Animac Catàleg 2012

Índex Índice Index Salutació Saluda Welcome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inauguració Inauguración Opening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Curts Cortos Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cloenda Clausura Closing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Futur Talent Futuro Talento Future Talent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Open Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Petit Animac Pequeño Animac Little Animac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Convidada Especial Invitada Especial Special Guest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mongràfics Mongráficos Monographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Conferències Conferencias Lectures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 En Directe En Directo Live. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Activitats Actividades Activities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Índex per autors Índice por autores Index by authors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

1


2

Animac Catàleg 2012

Salutació Saludo Mayor’s Welcome Lleida se submergeix en l’univers d’Animac. Amb la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, la ciutat s’endinsa en la màgia d’un món poblat per personatges ficticis i ple d’històries, d’ambients i de paisatges imaginats que cobren vida i esdevenen reals gràcies a les diverses tècniques que s’han anat desenvolupant al llarg dels més de cent anys d’història dels “dibuixos animats” i de la seva cinematografia. Per a molts, aquestes imatges ens remeten a la infantesa i van suposar la descoberta del cinema i de la televisió, el nostre primer referent en una cultura audiovisual que ara, al segle XXI, és el llenguatge universal capdavanter.

Lleida se sumerge en el universo de Animac. Con la Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña, la ciudad se adentra en la magia de un mundo poblado por personajes ficticios y lleno de historias, de ambientes y paisajes imaginados que cobran vida y se convierten en reales gracias a las distintas técnicas que se han ido desarrollando a lo largo de los más de cien años de historia de los “dibujos animados” y de su cinematografía. Para muchos, estas imágenes nos remiten a la infancia y supusieron el descubrimiento del cine y de la televisión, nuestro primer referente en una cultura audiovisual que ahora, en el siglo XXI, es un lenguaje universal pionero.

L’animació fa temps que ha donat passes endavant i, sense deixar de banda els infants, ha sabut estendre la seva mirada creativa i atreure públics de totes les edats. Aquesta generalització de les produccions animades ha generat una indústria específica que, impulsada per les tecnologies de la comunicació, en constant evolució, ha esdevingut un sector econòmic extremadament dinàmic, motor d’ocupació i de negoci, on conflueixen els àmbits de la creació artística i literària, l’emprenedoria empresarial i la investigació i la innovació tecnològica, en moltes ocasions, encapçalades pels joves.

La animación hace tiempo que ha dado pasos hacia delante y, sin dejar de lado a los niños, ha sabido extender su mirada creativa y atrae a públicos de todas las edades. Esta generalización de las producciones animadas ha generado una industria específica que, impulsada por las tecnologías de comunicación en constante evolución, se ha convertido en un sector económico extremadamente dinámico, motor de ocupación y de negocio, donde confluyen los ámbitos de la creación artística y literaria; la emprendeduría empresarial y la investigación y la innovación tecnológica, en muchas ocasiones lideradas por los jóvenes.

La ciutat de Lleida dóna resposta a cadascun d’aquests àmbits, en primer lloc amb Animac, un festival de referència internacional. A aquest gran aparador de la cultura de l’animació cal afegir-hi el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, un pol de firmes tecnològiques i de vivers per a emprenedors d’aquest sector, i l’Escola de Belles Arts Municipal Leandre Cristòfol, un centre d’extensa trajectòria en l’ensenyament de moltes de les disciplines artístiques que tenen aplicació en projectes d’animació de tot tipus.

La ciudad de Lleida da respuesta a cada uno de estos ámbitos, en primer lugar con Animac, un festival de referencia internacional. A esta gran vitrina de la cultura de la animación hay que añadir el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario, un polo de empresas tecnológicas y viveros para emprendedores de este sector, y la Escuela de Bellas Artes Municipal Leandre Cristòfol, un centro de extensa trayectoria en la enseñanza de muchas de las disciplinas artísticas que tienen aplicación en proyectos de animación de todo tipo.

En un horitzó molt proper començarà a funcionar el Magical Media al mateix Turó de Gardeny on ja es troba el Parc Científic. Aquest equipament, que s’inaugura enguany, comptarà amb instal·lacions i equips tècnics punters en imatge i so amb els quals es podran cobrir totes les fases d’una producció audiovisual. A banda, el centre disposarà d’espais per oferir formació.

En un horizonte muy cercano empezará a funcionar el Magical Media en el mismo Turó de Gardeny donde ya se encuentra el Parque Científico. Este equipamiento, que se inaugurará este año, contará con instalaciones y equipos técnicos punteros en imagen y sonido con los que se podrán cubrir todas las fases de una producción audiovisual. Además, el centro dispondrá de espacios para ofrecer formación.

Animac ha fet seva la transversalitat de Lleida en el camp de l’animació. En aquest sentit, la nova direcció de la mostra aposta per refermar la seva condició de pont entre l’art, la indústria i la tecnologia, pel treball en xarxa amb d'altres entitats i empreses i, també, per l’educació i el servei públic d’una activitat amb esdeveniments al llarg de l’any. Animac s’atansa a la majoria d’edat com a un festival que, any rere any, amplia les seves mires i manté l’habitual ADN de qualitat en la programació artística més arriscada.

Animac ha asumido la transversalidad de Lleida en el campo de la animación. En este sentido, la nueva dirección de la muestra apuesta por reafirmar su condición de puente entre el arte, la industria y la tecnología, por el trabajo en red con otras entidades y empresas y también por la educación y el servicio público de una actividad con acontecimientos a lo largo del año. Animac se acerca a la mayoría de edad como un festival que, año tras año, amplía sus miras y mantiene el habitual ADN de calidad en la programación artística más arriesgada.

Àngel Ros Domingo Paer en cap

Àngel Ros Domingo Alcalde


Animac Catàleg 2012

3

Un altre Animac Otro Animac Another Animac Lleida immerses itself in the universe of Animac. With the International Animation Film Festival of Catalonia, the city embraces the magic of a world populated by fictional characters and full of imagined stories, settings and landscapes that come to life thanks to the different techniques developed over the more than one hundred years of animated films. For many, these images take us back to childhood and involved the discovery of cinema and television, our first point of reference in an audiovisual culture that, today in the 21st century, is the leading universal language. Animation has for some time been advancing forward and, without abandoning children, has managed to extend its creative scope and attract audiences of all ages. This generalisation of animation productions has generated a specific industry that, driven by the constantly evolving communication technologies, has become an extremely dynamic economic sector, a motor of employment and business, where the fields of artistic and literary creation, business entrepreneurship and research and technological innovation come together, on many occasions led by youths. The city of Lleida responds to each of these ambits, in the first place, with Animac, a festival of international reference. Added to this great showcase of animation culture is the Agri-food Science and Technology Park, a hub of technology companies and a centre for entrepreneurs in this sector, and the Leandre Cristòfol Municipal Fine Arts School, which has a long experience in the teaching of many of the artistic disciplines that can be applied to animation projects of all kinds. In the near future, Magical Media in the Turó de Gardeny where the Science Park is located will come into operation. This centre, to open this year, will have state-of-the-art installations and technical facilities in sound and image to cover all the phases of an audiovisual production. Moreover, it will also have areas available for training. Animac has made the all-embracing nature of Lleida in the field of animation its own. In this respect, the new management of the festival is committed to reaffirming its place as a bridge between art, industry and technology, networking with other organisations and companies, and also to education and public service of an activity with events throughout the year. Animac is coming of age as a festival that, year after year, broadens its outlook and maintains the customary quality in the most daring artistic programme. Àngel Ros Domingo Mayor of Lleida

A la mitologia grega Medusa, la deessa de cabells serpentins, és guardiana i protectora. Al quadre de Millais Ophelia sura sense vida a l’aigua amb els cabells estesos damunt les flors, i al conte dels germans Grimm la llarga cabellera d’una jove és el seu nexe amb el món exterior. Però, qui és la noia d’ulls tancats i cabells sinuosos que il·lustra Animac 2012? El singular artista Carles Porta, creador de la imatge, recrea ecos de la iconografia d’aquests personatges en una nova visió. Amb el seu aire prerafaelita la figura del nostre cartell guarda i protegeix un jardí. Els seus cabells encesos es mouen com si volgués inspeccionar l’entorn, recollint sensacions i experiències. La llum que emana del seu cabell mostra l’energia que conté. Com alguns dels personatges referits, la nostra mostra també somnia, investiga, protegeix i torna a néixer. Aquest any Physalia Studio interpreta el treball de Porta en una magnífica careta animada en la qual els personatges d’un jardí (inspirat en els Camps Elisis de Lleida) interactuen i donen vida al cabell de la jove. En aquesta nova etapa Animac, fidel als seus orígens i al seu passat recent, protegeix el seu ADN i segueix apostant pel talent i la creativitat. Ens reinventem amb un nou equip i una perspectiva àmplia que té en compte art i entreteniment, coneixement i pedagogia, tecnologia i història dins el món de l’animació. Tot plegat per teixir la xarxa d’artistes, professionals i públic que tot festival ha de ser. El magnífic espai de la Llotja s’obre a múltiples activitats gratuïtes per a tothom. Així, doncs, Animac Village és el nou punt de trobada de la Mostra, mentre Animacrea s’erigeix com l’espai on famílies i públic en general poden experimentar l’art de l’animació a través de tallers, projeccions, actuacions i d’altres activitats. CaixaForum s’afegeix enguany als espais Animac. Destacats convidats compartiran la seva experiència en una sèrie de conferències i taules rodones amb el propòsit de connectar, en un diàleg obert, indústria i nou talent. La Fira Animac es replanteja amb Elevator’s pitch, o la possibilitat d’oferir en micro-presentacions serveis, productes i oferta educativa als animadors i futurs professionals. Tens a les teves mans una publicació que fa servir menys paper que en edicions anteriors, ja que una nova web allotjarà l’Animac Magazine, escrits sobre animació en línia, així com altres projectes per a la resta de l’any. El cabell de la dama Animac s’encén i creix amb ganes d’arribar a tot arreu agitant-se, anunciant l’inici de quatre dies intensos i diversos dedicats a l’art de l’animació. Desitjo que cadascú trobi el seu Animac i en gaudeixi al màxim. Benvinguts a Animac 2012! Carolina López Directora d’Animac


4

Animac Catàleg 2012

En la mitología griega Medusa, la diosa de cabellos serpentinos, es guardiana y protectora. En el cuadro de Millais Ophelia flota sin vida en el agua con su cabello extendido sobre las flores y en el cuento de los Grimm la larga melena de una joven es su nexo con el mundo exterior.

In Greek mythology, Medusa, the goddess with serpentine hair, is a guardian and protector. In Millais’ painting, Ophelia floats lifeless on the water with her hair spread out upon the flowers while, in the Grimms’ story, a young girl’s long hair represents her link with the outside world.

Pero ¿quién es la chica de ojos cerrados y cabellos sinuosos que ilustra Animac 2012? El singular artista Carles Porta, creador de la imagen, recrea ecos de la iconografía de estos personajes en una nueva visión. Con su aire prerafaelita, la figura de nuestro cartel guarda y protege un jardín. Sus encendidos cabellos se mueven como si quisiera inspeccionar el entorno, recogiendo sensaciones y experiencias. La luz que emana de su pelo da muestra de la energía que contiene.

But, who is the girl with her eyes closed and sinuous hair illustrating Animac 2012? The exceptional artist Carles Porta, the creator of the image, echoes the iconography of these characters in a new vision. With its pre-Raphaelite air, the figure on our poster protectively watches over a garden. Her blazing hair moves, as if she wants to inspect the surroundings, seeking sensations and experiences. The light emanating from her hair reflects the energy within her.

Como en algunos de los personajes referidos nuestro festival también sueña, investiga, protege y renace.

Like some of the aforementioned characters, our festival also dreams, investigates, protects and revives.

Este año, Physalia Studio interpreta el trabajo de Porta en una magnífica careta animada donde personajes de un jardín (inspirado en los Campos Elíseos de Lleida) interactúan y dan vida al cabello de la joven.

This year, Physalia Studio interprets Porta’s work in a great animated sequence in which the characters of a garden (inspired by the Camps Elisis in Lleida) interact and bring the girl’s hair to life.

En esta nueva etapa Animac, fiel a sus orígenes y a su pasado reciente, protege su ADN y sigue apostando por el talento y la creatividad. Nos reinventamos con un nuevo equipo y una perspectiva amplia que tiene en cuenta arte y entretenimiento, conocimiento y pedagogía, tecnología e historia dentro del mundo de la animación. Todo ello para tejer la red de artistas, profesionales y público que todo festival debe ser.

In this new stage, Animac remains faithful to its origins and recent past, protecting its DNA and committed to talent and creativity. We have reinvented ourselves with a new team and a broad perspective which embraces art and entertainment, knowledge and education, and technology and history within the world of animation, to develop a network of artists, professionals and audiences essential for all festivals.

El precioso espacio de la Llotja se abre a múltiples actividades gratuitas para todos. Así, AnimacVillage es el nuevo punto de encuentro de la Muestra mientras Animacrea se erige como la plaza donde las familias y el público en general puedan experimentar el arte de la animación a través de talleres, proyecciones, actuaciones y otras actividades. CaixaForum se une este año a los espacios Animac.

The beautiful setting of La Llotja welcomes free activities for all ages. Thus, AnimacVillage is the new meeting point of the festival, while Animacrea is a place where families and the general public can experiment with the art of animation through workshops, screenings, performances and other activities. Moreover, CaixaForum is another of the Animac venues.

Destacados invitados compartirán su experiencia en una serie de conferencias y mesas redondas para conectar industria y nuevo talento en un diálogo abierto. La Feria Animac se redibuja con Elevator’s pitch o la posibilidad de ofrecer en micro-presentaciones servicios, productos y oferta educativa a los animadores y futuros profesionales. En tus manos tienes una publicación que emplea menos papel que en años anteriores, ya que una nueva web alojará Animac Magazine, escritos sobre animación online, así como otros proyectos para el resto del año. El cabello de la dama Animac se enciende y crece con ganas de abarcarlo todo, agitándose, anunciando el inicio de cuatro días intensos y diversos dedicados al arte de la animación. Deseo que cada cual encuentre su Animac y lo disfrute al máximo. ¡Bienvenidos a Animac 2012! Carolina López Directora de Animac

Outstanding guests will share their experiences in a series of lectures and roundtables with the aim of linking industry and new talents in an open dialogue. The Animac Fair has redrawn itself with Elevator’s pitch or the possibility of offering services, products and educational initiatives to animators and future professionals in micro-presentations. You are holding a publication that uses less paper than in previous years as a new website will host Animac Magazine, writings on animation, along with other projects for the rest of the year. The Animac lady’s writhing hair is ablaze with the desire to reach out, announcing the beginning of four intensive and diverse days devoted to the art of animation. I hope that everybody will find their Animac and enjoy it to the full. Welcome to Animac 2012! Carolina López Director of Animac


Animac Catàleg 2012

Inauguració Inauguración Opening

5


6

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 20.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Mishima, Vespres Verds Nueveojos Espanya, 2012, 3’18’’ HD

Intervenció musical i projecció videoclip Intervención musical y proyección videoclip Music performance and video screening

Mishima, Barcelona quintet formed by David Carabén (vocals, guitar), Marc Lloret (keyboards, vocals), Dani Vega (guitars), Xavi Caparrós (bass and vocals) and Alfons Serra (drums, vocals), presents the song Vespres Verds from their next album Amor Feliç at the opening of Animac 2012.

Videoclip de la cançó del nou album de Mishima Vespres Verds, realitzat amb tècniques d’animació experimentals pel col.lectiu Nueveojos per a la inauguració d’Animac 2012, a partir de dibuixos d’Andrés Hispano. Videoclip de la canción del nuevo álbum de Mishima Vespres Verds, realizado con técnicas de animación experimentales por Nueveojos para la inauguración de Animac 2012, a partir de dibujos de Andrés Hispano. Music video for the song from Mishima’s new album Vespres Verds, made with experimental animation techniques by Nueveojos for the Animac opening of 2012, up based on Andrés Hispano’s drawings. Nueveojos es dedica a la comunicació audiovisual amb una clara orientació al món de la cultura. La suma d’un equip format per tres realitzadors especialitzats en postproducció i direcció artística, amb una extensa xarxa de col·laboradors, els hi permet donar una resposta personalitzada a les necessitats de cada client i projecte. En definitiva, comuniquen idees amb imatges. Nueveojos se dedica a la comunicación audiovisual con una clara orientación al mundo de la cultura. La suma de un equipo formado por tres realizadores especializados en posproducción y dirección artística, con una extensa red de colaboradores, les permite dar una respuesta personalizada a las necesidades de cada cliente y proyecto. En definitiva, comunican ideas con imágenes. Nueveojos are dedicated to audiovisual communication with a clear orientation to the world of culture. The sum of a team formed by three filmmakers specialised in post-production and in art direction, with an extensive network of partners who enable them to give a personalised response to the needs of each client and project. In short, they communicate ideas with images. Mishima, quintet barceloní format per David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats i veus), Dani Vega (guitarres), Xavi Caparrós (baix i veus) i Alfons Serra (bateria i veus), presenta en primícia la cançó Vespres Verds del seu proper àlbum Amor Feliç, amb motiu de la inauguració d’Animac 2012. Mishima, quinteto barcelonés formado por David Carabén (voz y guitarra), Marc Lloret (teclados y voces), Dani Vega (guitarras), Xavi Caparrós (bajo y voces) y Alfons Serra (batería y voces), presenta en primicia la canción Vespres Verds de su próximo álbum Amor Feliç, con motivo de la inauguración de Animac 2012.

Esbós d’Andrés Hispano per al videoclip Vespres Verds Esbozo de Andrés Hispano para el videoclip Vespres Verds Andrés Hispano’s sketch for the music video Vespres Verds


Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 20.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [3-3-2012] 22.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Le chat du rabbin El gat del rabí El gato del rabino The Rabbi’s Cat Joann Sfar, Antoine Delesvaux França, 2011, 86’ 35 mm., V.O.S.C. (francès)

7


8

Animac Catàleg 2012

L’acció de El gat del rabí té lloc a l’Algèria dels anys vint. El gat protagonista, que no té nom, viu amb el rabí Sfar (no és cap causalitat que porti el mateix nom que l’autor) i la filla d’aquest, Zlabya, juntament amb un altre animal domèstic: un lloro. Un dia, aquest és devorat pel gat, el qual adquireix el do de parlar, raonar i fins i tot filosofar com els humans o, fins i tot, millor que algun d’ells. Tot i que el rabí desitja desfer-se del felí, aquest farà tot el possible per restar al costat de la seva gentil mestressa. La segona meitat de la pel·lícula adquireix el caire d’una road movie: el gat establirà amistat amb un pintor rus que cerca Jerusalem a l’Àfrica, una ciutat perduda habitada, suposadament, per jueus negres i lliures. El gat, juntament amb el seu amo i el savi xeic Mohammed Sfar, el qual porta igualment el cognom de l’autor, acompanyarà el pintor en el seu periple d’arribar a la llegendària ciutat i durant el qual tindran una breu trobada amb un jove i famós reporter belga, justament portat recentment a la pantalla. Aquesta trama, rica en personatges i esdeveniments, pot resumirse com un cant a la cooperació i solidaritat entre tots els homes (per no faltar al respecte al nostre gat convindria afegir “i altres éssers vivents”) sense distinció de raça ni credo. Un film que, en resum, com el còmic en el qual es basa, per a tots els públics amb un enfocament especial vers el públic adult.

La acción de El gato del rabino tiene lugar en Argelia, en los años 20. El gato titular, que carece de nombre, vive con el rabino Sfar (no es casualidad que se llame igual que el autor) y la hija de este, Zlabya, junto con otro animal doméstico, un loro. Un día, este último es devorado por el gato, quien automáticamente adquiere el don de hablar, razonar y hasta filosofar igual que los humanos... o incluso mejor que algunos de ellos. Aunque el rabino desea deshacerse del felino, este hará todo lo posible para permanecer al lado de su gentil joven ama. La segunda mitad de la película adquiere el cariz de una road movie: el gato entablará amistad con un pintor ruso quien va en busca de Jerusalén de África. El gato, junto con su amo el rabino y el sabio jeque Mohammed Sfar (al igual que el rabino, el autor tuvo la ocurrencia de darle su mismo apellido), acompañará al pintor en su periplo en pos de la legendaria ciudad. Esta trama, rica en personajes y eventos, puede resumirse como un canto a la cooperación y la solidaridad entre todos los hombres sin distinción de raza ni credo. Un filme, en suma, y al igual que el cómic en que está basada, para todos los públicos, con un enfoque especial hacia el público adulto.

The action of The Rabbi’s Cat takes place in Algeria, in the 1920s. The cat of the title, which has no name, lives with Rabbi Sfar (it is no coincidence that he has the same name as the author) and his daughter, Zlabya, along with another domestic animal, a parrot. One day, the parrot is eaten by the cat, which automatically acquires the power of speech and reason, and philosophises just like humans... or even better than some of them. Although the Rabbi wants to get rid of the feline, it will do everything possible to remain at the side of its kind young mistress.The second half of the film has the look of a road movie: the cat will strike up a friendship with a Russian painter who is seeking Africa’s Jerusalem, a lost city supposedly inhabited by free black Jews. The cat, together with its master the Rabbi and the wise Sheikh Mohammed Sfar (just like the Rabbi, the author gave him his surname), will accompany the painter on his adventure in pursuit of the legendary city (and during which they will have a brief meeting with a certain young and famous Belgian reporter, also recently brought to the big screen). This plot, rich in characters and events, can be summarised as a hymn to cooperation and solidarity among all men regardless of race or creed. A film, in short, and just like the comic on which it is based, for all ages, with a special focus for adults.


Animac CatĂ leg 2012

Curts Cortos Shorts

9


10

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 17.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [2-3-2012] 16.00 h. CaixaForum Lleida

Curts 1 Cortos 1 Shorts 1

Una selecció dels últims curtmetratges d’animació d’arreu del món per mostrar les tendències més recents del sector. Una selección de los últimos cortometrajes de animación del mundo entero para mostrar las tendencias más recientes del sector. A selection of the latest animation short films worldwide showing the most recent trends in the sector.

La cosa en la esquina La cosa a la cantonada The Thing in the Corner Zoe Berriatúa Espanya, 2011, 10’ HD, V.O.S.E. (anglès)

Oh, Déu meu! Hi ha una cosa negra horrible i fastigosa a la cantonada… però realment no la veus? ¡Oh, Dios mío! Hay una cosa negra horrible y repugnante en la esquina… ¿pero realmente no la ves? Oh my God, a horrible and disgusting black thing in the corner... but, you really can’t see it? Ismael Martín mail@madridencorto.es www.madridencorto.es

Bird Bone Bridge

Ocell os pont Pájaro hueso puente David Lockard Israel, 2011, 4’20’’ HD, S.D.

Un petit ocell sense nom jeu moribund, el seu cor emet els seus darrers batecs. Aquest fràgil moment es prolonga en el temps i el pas cap a la mort es mostra com un abstracte ball macabre. La pel·lícula experimental és una resposta organitzada a allò que la natura només ens deixa albirar de manera ocasional. Un pequeño pájaro sin nombre yace moribundo, su corazón emite sus últimos batidos. Este frágil momento se prolonga en el tiempo y el paso hacia la muerte se muestra como un abstracto baile macabro. La película experimental es una respuesta organizada a lo que la naturaleza sólo nos deja entrever de manera ocasional. A small nameless bird lies dying, its heart beating its last. This fragile moment is stretched in time, and the passage to death is shown as an abstract macabre dance. This experimental film is an organized response to what nature only occasionally allows us to glimpse. David Lockard davidlockard@gmail.com

Caffeine Cafeïna Cafeína

Danae Díaz i Patricia Luna Espanya, 2011, 5’02’’ HD, S.D.

Caffeine és un vídeo musical animat creat com una metàfora visual per la música de Brandt Brauer Frick. En una societat de mecànics mascles, una massa uniforme d’homes comença el dia amb una tassa de cafè. Un d’ells interromp la seva feina tot intentant escapar de la rutina. Caffeine es un video musical animado creado como una metáfora visual para la música de Brandt Brauer Frick. En una sociedad de mecánicos masculinos, una masa uniforme de hombres empieza el día con una taza de café. Uno de ellos interrumpe su trabajo intentando escapar de la rutina. Caffeine is an animated music video created as a visual metaphor for the music of Brandt Brauer Frick. In a society of male mechanics, a uniform mass of men begin their day with a cup of coffee. One of them interrupts their working day in an attempt to escape the routine. Patricia Luna hello@patricialuna.com www.patricialuna.com


Animac Catàleg 2012

Curts 1 Cortos 1 Shorts 1

The Deep Dark

La foscor profunda La oscuridad profunda Laura Heit EUA, 2011, 7’20’’ HD, S.D.

Cicle el·líptic de cançó cinemàtica, The Deep Dark s’endinsa a la ment amb animació, ombres projectades, llums fugaços i encanteris vocals eteris. Ciclo elíptico de canción cinemática, The Deep Dark se adentra en la mente con animación, sombras proyectadas, luces fugaces y hechizos vocales etéreos. An elliptical cinematic song cycle, The Deep Dark journeys into the psyche with animation, projected shadows, fleeting lights, and ethereal vocal incantations. Laura Heit laura@lauraheit.com www.lauraheit.com

Nova Hipi Buduc’nost

El nou futur hippy El nuevo futuro hippy New Hippie Future Dalibor Bari c´ Croàcia, 2011, 4’ HD, S.D.

En una atmosfera surrealista i psicodèlica, aquesta pel·lícula tracta de la vida, la llibertat i la transcendència de les limitacions. En una atmósfera surrealista y psicodélica, esta película trata sobre la vida, la libertad y la trascendencia de las limitaciones. In a surreal and psychedelic atmosphere, this film deals with life, freedom and transcendence of limitations. Bonobostudio vanja@bonobostudio.hr www.bonobostudio.hr

Meniscus Menisc Menisco

Maria-Elena Doyle Nova Zelanda, 2010, 8’ HD, S.D.

Meniscus se’ns endú a un viatge per la naturalesa humana on aprendrem allò que alguns diuen que les nostres ànimes ja saben. Que l’esperit és més poderós que la carn. Meniscus ens embolicarà en unes imatges intoxicants i evocadores del cicle físic i espiritual del naixement, la mort i la vida, dels éssers humans. Inspirant-se en No ordinary Sun de Hone Tuwhare. Meniscus nos lleva a un viaje por la naturaleza humana donde aprenderemos aquello que algunos dicen que nuestras almas ya saben. Que el espíritu es más poderoso que la carne. Meniscus nos envolverá en unas imágenes intoxicantes y evocadoras del ciclo físico y espiritual del nacimiento, la muerte y la vida, de los seres humanos. Inspirándose en No ordinary Sun de Hone Tuwhare. Meniscus will take you on a journey into human nature where we learn what some would say our souls already know. The spirit is more powerful than the flesh. Meniscus will envelop you in intoxicating and evocative images of the physical and spiritual cycle of birth, death and life of human beings. Taking inspiration from Hone Tuwhare’s No Ordinary Sun. Meniscus Film Ltd. elenadoyle@gmail.com

11


12

Animac Catàleg 2012

Curts 1 Cortos 1 Shorts 1

Desanimado Desanimat Discouraged Emilio Martí López Espanya, 2011, 7’10’’ HD, V.O. (castellà)

Un dibuix animat es psicoanalitza perquè se sent rebutjat en un món «d’acció real» que no accepta als que són diferents. El protagonista reflexiona sobre la naturalesa dels prejudicis i ha de decidir si s’adapta a la norma o si s’atreveix a viure tal i com és, un dibuix animat. Un dibujo animado se psicoanaliza porqué se siente rehusado en un mundo «de acción real» que no acepta a aquellos que son diferentes. El protagonista reflexiona sobre la naturaleza de los prejuicios y tiene que decidir si se adapta a la norma o si se atreve a vivir tal y como es, un dibujo animado. An animation psychoanalyses itself because it feels rejected in a world “of live action” that does not accept those who are different. The protagonist reflects on the nature of prejudices and must decide whether to adapt to the norm or dare to live just as it is, an animation. Dora Martí Requena (IVAC) curts_ivac@gva.es www.ivac.gva.es

Suvehetk

Moment d’estiu Momento de verano Summer Moment Maya Yonesho Japó, Estònia, 2011, 2’14’’ HD, S.D.

Una estona estiuenca a Estònia. Un momento del verano en Estonia. A summer moment in Estonia. Maya Yonesho maya_y@nifty.com homepage3.nifty.com/maya_y

Sponchoi pispochoi Pecoraped Japó, 2010, 6’07’’ HD, V.O.S.C. (japonès)

De fet, un ésser humà està fet de molts insectes amb la seva pròpia voluntat. De sobte un paràsit gegant, Sponchoi Pispochoi, arriba a la seva pacifica comunitat. Com se separen els insectes de Sponchoi Psipochoi? De hecho, un ser humano está copuesto por muchos insectos con su propia voluntad. De repente un parásito gigante, Sponchoi Psipochoi, llega a su pacífica comunidad. ¿Cómo se separan los insectos de Sponchoi Pispochoi? In fact, a human consists of many insects with their own will. Suddenly a giant parasite, Sponchoi Psipochoi, comes to their peaceful community. How do the insects break away from Sponchoi Pispochoi? Ikue Sugidono pecoraped@yahoo.co.jp www.pecoraped.com


Animac Catàleg 2012

Curts 1 Cortos 1 Shorts 1

House Casa

Ahmad Saleh Alemanya, Jordània, 2011, 3’52’’ HD, V.O.S.E (anglès)

House és un retrat artístic de Palestina i una narració senzilla de la situació. La pel·lícula desfà totes les capes de tòpics complexos que els mitjans de comunicació posen al damunt de la situació i explica la història en el nivell menys humanista possible. Un nivell que qualsevol ésser humà pot entendre. House es un retrato artístico de Palestina y una narración sencilla de la situación. La película deshace todas las capas de complejos tópicos que los medios de comunicación atribuyen a la situación y explica la historia en el nivel menos humanista posible. Un nivel que cualquier ser humano puede entender. House is an artistic portrait of Palestine and a simple narration of the whole situation there. The film removes all the complicated layers added by the mass media to the situation and tells the story at the most humanistic level; a level that any human in the world can understand. Ahmed Saleh ahmad@ses-studio.com

Miedo

Bottle

Mercedes Moreira Argentina, 2011, 10’ HD, V.O.(castellà)

Kirsten Lepore EUA, 2010, 5’25’’ HD, S.D.

Miedo és un documental d’animació stop motion i 2D realitzat a partir d’entrevistes fetes a persones de diverses edats i interessos que responen a una mateixa pregunta: què et fa por?

Aquest curt stop motion, animat als escenaris naturals d’una platja, a la neu i sota l’aigua, descriu una conversa transoceànica entre dos personatges a través d’objectes dins una ampolla.

Miedo es un documental de animación stop motion y 2D realizado sobre entrevistas hechas a personas de distintas edades e intereses respondiendo a una misma pregunta: ¿qué te da miedo?

Este corto stop motion, animado en los escenarios naturales de una playa, en la nieve y debajo del agua, describe una conversación entre dos personajes a través de objetos dentro de una botella.

Fear is a stop motion and 2D animation documentary based on interviews with people of varying ages and interests responding to the same question: what frightens you?

Animated on location at a beach, in the snow, and underwater, this stop motion short details a transoceanic conversation between two characters via objects in a bottle.

Luciana Abad hasta30minutos@gmail.com www.hasta30minutos.com

Kirsten Lepore kirsten@kirstenlepore.com www.kirstenlepore.com

Por Fear

Ampolla Botella

13


14

Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 19.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [4-3-2012] 17.30 h. CaixaForum Lleida

Pixels Píxels

Patrick Jean França, 2010, 2’32’’ HD, S.D.

Invasió de Nova York per criatures de 8 bits. Invasión de Nueva York por criaturas de 8 bits. New York invasion by 8-bits creatures. One More Production julie@onemoreprod.fr www.onemoreprod.fr

Teatriños: homenaxe ao mineral do repolo

Teatrets: homenatge al mineral de col Teatrillos: homenaje al mineral de repollo Little Theatres: Homage to the Mineral of Cabbage Stephanie Dudley Canadà, 2010, 4’45’’, Stop Motion HD, V.O.S.C. (gallec)

El teatre acostuma a ser un espai on s’exploren les històries més importants de la vida. Little Theatres: Homage to the Mineral of Cabbage és una pel·lícula sobre la col: un vegetal senzill però que posseeix múltiples capes. El teatro acostumbra a ser un espacio en el que se exploran las historias más importantes de la vida. Little Theatres: Homage to the Mineral of Cabbage es una película sobre la col: un vegetal sencillo pero que posee múltiples capas. The theatre is usually a place where the most important stories in life are explored. Little Theatres: Homage to the Mineral of Cabbage is a film about cabbage: a simple vegetable, with many layers. Stephanie Dudley stephanie@forkstudio.com www.littletheatres.com

Curts 2 Cortos 2 Shorts 2

A la colònia penitenciària

En la colonia penitenciaria In the Penal Colony Marcel Pié i Daniel Pitarch Espanya, 2011, 6’14’’ HD, V.O. (català)

Una reflexió sobre el cos basada en el conte de Franz Kafka, il·lustracions científiques i instruccions de dibuix. Una reflexión sobre el cuerpo basada en el cuento de Franz Kafka, ilustraciones científicas e instrucciones de dibujo. A reflection on the body based on the story by Franz Kafka, using scientific illustrations and drawing instructions. ESTAMPA estampa@tallerestampa.com www.tallerestampa.com


Animac Catàleg 2012

Curts 2 Cortos 2 Shorts 2

Moi Jo Yo Me

Inès Sedan França, 2011, 5’30’’ HD, S.D.

Un home que viu en un món molt regulat i estricte ha d’amagar la seva homosexualitat i balla i balla fins el moment que troba la força per tal de fer front a aquestes regles i revela qui és ell realment. Un hombre que vive en un mundo muy regulado y estricto tiene que esconder su homosexualidad y baila y baila hasta el momento en que encuentra la fuerza para hacer frente a estas reglas y revela quién es él realmente. Living in a strict and very regulated world, a man has to hide his homosexuality and dance and dance, until the moment he finds the strength to face these rules and reveal who he really is. Sacrebleu Productions distribution@sacrebleuprod.com www.sacrebleuprod.com

El hogar

La llar The Foster Home Mario Torrecillas i Tyto Alba Espanya, Guatemala 2011, 12’11’’ HD, V.O. (castellà)

Quatre nens que viuen al Hogar Virgen de la Alegría de Guatemala ens expliquen com van arribar a l’orfanat després de passar una temporada a l’infern de les seves vides familiars. Taller realitzat al CCEG amb 12 nens i nenes. Cuatro niños que viven en el Hogar Virgen de la Alegría de Guatemala nos cuentan cómo llegaron al orfanato tras pasar una temporada en el infierno de sus vidas familiares. Taller realizado en el CCEG con 12 niños y niñas. Four children who live in the Virgen de la Alegría home in Guatemala tell us how they arrived there after spending a hellish time with their families. Workshop held in the CCEG with 12 children. PDA Films info@pda-films.com www.pda-films.com

Stuck in a Groove

Com un disc ratllat Como un disco rallado Clemens Kogler Àustria, 2009, 4’05’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

Què tenen en comú Madonna, Massive Attack i Angela Merkel? “Friedrich Nietzsche” podria ser la resposta de Clemens Kogler a aquesta pregunta. Amb l’ajuda d’un instrument anomenat Phonovideo anima imatges dels personatges abans esmentats en real time mentre la veu d’un narrador repassa els efectes de la idea nietzschiana de l’etern retorn a la banda sonora. ¿Qué tienen en común Madonna, Massive Attack y Angela Merkel? “Friedrich Nietzsche” podría ser la respuesta de Clemens Kogler a esta pregunta. Con la ayuda de un instrumento llamado Phonovideo anima imágenes de los personajes antes mencionados en real time mientras la voz de un narrador repasa los efectos de la idea nietzscheana del eterno retorno en la banda sonora. What do Madonna, Massive Attack and Angela Merkel have in common? “Friedrich Nietzsche” might be Clemens Kogler’s answer to this question. With the aid of a tool called Phonovideo he animates images of the individuals named above in real time, while at the same time a male narrator’s voice goes through the effects of the Nietzschean idea of eternal return on the soundtrack. Clemens Kogler bureau@clemenskogler.net www.clemenskogler.net

15


16

Animac Catàleg 2012

Curts 2 Cortos 2 Shorts 2

CMYK Marv Newland Canadà, 2011, 7’13’’ HD, S.D.

CMYK és una vertiginosa festa de so, color i moviment. Marv ha treballat molt de prop amb la compositora Lisa Miller i el Quatuor Bozzini per crear una partitura plena de rics passatges d’imatges i sons i dotada d’un dinamisme universal. De naturalesa experimental i creada en col·laboració, la pel·lícula és una explosió desenfrenada de color i energia. CMYK es una vertiginosa fiesta de sonido, color y movimiento. Marv ha trabajado muy de cerca con la compositora Lisa Miller y el Quatuor Bozzini para crear una partitura llena de ricas frases de sonidos e imágenes y dotada de un dinamismo universal. De naturaleza experimental y creada en colaboración, la película es una explosión desenfrenada de color y energía. CMYK is a dizzying celebration of sound, colour and movement. Marv worked closely with a composer Lisa Miller and the Quatuor Bozzini to create a score full of rich sound-image phrases and universal dynamism. Experimental in nature, collaborative in form, the film is an unrestrained riot of colour and energy. National Board of Canada www.nfb.ca

Mahahula: The Giant Rodent of Happiness

Mahahula: el rosegador gegantí de la felicitat Mahahula: el gigantesco roedor de la felicidad Nomint Motion Design Grècia, 2011, 0’45’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

“FS ens va convidar, juntament amb 11 estudis i directors més, a crear un curt sobre la felicitat que es projectaria durant el festival. La nostra inspiració ens va agafar de la mà i ens va dur fins a Mahahula.” “FS nos invitó, junto con 11 estudios y directores más, a crear un corto sobre la felicidad que se proyectaría durante el festival. Nuestra inspiración nos tomó la mano y nos llevó hasta Mahahula.” “FS invited us, along with 11 more studios and directors, to create a short film on happiness to be screened during the festival. Our inspiration took us by the hand and led us to Mahahula.” Marianna Papachristodoulou marianna@nomint.gr www.nomint.gr

Das Haus La casa The House David Buob Alemanya, 2011, 6’48’’ 35 mm, S.D.

El somni d’una nena petita és cuidar la seva àvia, però la seva tieta i la seva mare no l’hi deixen fer. Només hi ha una solució. El sueño de una niña pequeña es cuidar de su abuela, pero ni su tía ni su madre la dejan. Sólo queda una solución. The dream of the little girl is to care for her grandmother, but her aunt and mother do not let her do so. There is only one way out. David Buob david@davidbuob.de www.dashaus-animation.de


Animac Catàleg 2012

Curts 2 Cortos 2 Shorts 2

La paciencia de la memoria

La paciència de la memòria Patience of Memory Vuk Jevremovic Espanya, Alemanya, 2009, 7’ 35 mm, S.D.

La memòria de Dresden. La ciutat més pintada i destruïda els darrers segles. Un viatge romàntic i expressiu, un documental animat. La memoria de Dresde. La ciudad más pintada y destruida en los pasados siglos. Un viaje romántico y expresivo, un documental animado. The memory of Dresden, the city which was one of the most painted and destroyed in past centuries. A romantic-expressive trip into the past, an animated documentary. Vuk Jevremovic vukje@yahoo.com www.vukjevremovic.com

Der grosse Bruder

Posledný autobus

Jesús Pérez i Elisabeth Hüttermann Suïssa, Alemanya, 2011, 6’ 35 mm, S.D.

Martin Snopek i Ivana Laucíková Eslovàquia, 2011, 15’ HD, V.O.S.C. (eslovac)

Pel·lícula sobre les bromes i la crueltat entre nens. Els dos personatges tenen la seva pròpia vida, en una combinació de pixilació i animació clàssica. Humilien i se’n foten d’un tercer personatge inacabat, però la seva superioritat temporal canvia i descobreixen que el tercer personatge és de fet el seu germà gran.

Comença la temporada de caça. Els animals del bosc pugen a un petit autobús i se’n van cap a un lloc segur. Quan els caçadors fan aturar el vehicle al mig de la nit, els passatgers es mostren com allò que realment són per por de perdre la vida.

El germà gran El hermano mayor The Big Brother

Película sobre las bromas y la crueldad entre niños. Los dos personajes tienen su propia vida, en una combinación de pixilación y animación clásica. Humillan y se burlan de un tercer personaje inacabado, pero su superioridad temporal cambia y descubren que el tercer personaje es, de hecho, su hermano mayor. A film about fun and cruelty among children. Two cartoon characters develop a life of their own, in a combination of pixillation and classic animation. They humiliate and mock the third unfinished figure; but their temporary superiority shifts, as he turns out to be their big brother. Gerd Gockell www.anigraf.org Gerd.gockell@anigraf.org

L’últim autobús El último autobús The Last Bus

Empieza la temporada de caza. Los animales del bosque se suben a un pequeño autobús y se van hacia un lugar seguro. Cuando los cazadores detienen el vehículo en medio de la noche, los pasajeros se muestran como lo que realmente son por temor a perder la vida. It’s the start of the hunting season. The animals of the forest board a small bus and flee to safety. When hunters stop the bus in the middle of the night, its passengers reveal their true natures in fear for their lives. Alzbeta Skalova beba@feelmefilm.com www.poslednyautobus.sk

17


18

Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 22.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [4-3-2012] 19.00 h. CaixaForum Lleida

Curts 3 Cortos 3 Shorts 3

Sessió recomanada per a adults Sesión recomendada para adultos Session recomended for adults

Paths of Hate Twins Camíns d’odi Caminos de odio Damian Nenow Polònia, 2010, 10’30’’ 35 mm, S.D.

Camins d’odi és un relat breu sobre dimonis que dormen en el fons de l’ànima humana i tenen el poder d’empènyer la gent cap als abismes de l’odi cec, la ràbia i la còlera. Caminos de odio es un relato breve sobre demonios que duermen en el fondo del alma humana y tienen el poder de empujar la gente hacia los abismos del odio ciego, la rabia y la cólera. Paths of Hate is a short tale about the demons that slumber deep in the human soul and have power to push people into the abyss of blind hatred, rage and anger. Platige Image piechnik@platige.com www.platige.com

Bessons Gemelos Peter Budinský Eslovàquia, 2011, 5’39’’ 35 mm, S.D.

És la història de dos bessons siamesos que lluiten l’un contra l’altre dintre i fora del ring de boxa. Degut a la seva minusvalidesa han de compartir les seves vides professional i privada, però cadascú veu les coses des d’una perspectiva diferent. Twins és un film animat sobre l’amor fraternal i els seus límits.

A Morning Stroll

Un passeig al matí Un paseo por la mañana Grant Orchard Regne Unit, 2011, 6’47’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

Quan un habitant de Nova York passa al costat d’un gall mentre fa la seva passejada matinera ens demanem qui de tots dos és l’autèntic urbanita.

Es la historia de dos gemelos siameses que luchan uno contra el otro dentro y fuera del ring de boxeo. Debido a su minusvalía tienen que compartir sus vidas profesional y privada, pero cada uno ve las cosas desde una perspectiva distinta. Twins es una película animada sobre el amor fraternal y sus límites.

Cuando un habitante de Nueva York pasa junto a un gallo mientras da su paseo matutino, nos preguntamos quien de los dos es el auténtico urbanita.

The story is about Siamese twins who fight each other inside but also outside the boxing ring. Because of their disability, they have to share their professional and private lives, but each one sees things from a different perspective. Twins is an animated film about brotherly love and its limits.

Kaye Lavender kaye@studioaka.co.uk www.studioaka.co.uk

Peter Budinsky biudix@gmail.com www.peterbudinsky.com

When a New Yorker walks past a chicken on his morning stroll, we’re left to wonder which one is the real city slicker.


Animac Catàleg 2012

Curts 3 Cortos 3 Shorts 3

Oedipus Edip Edipo

Paul Driessen Canadà, 2011, 13’18’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

Les dones, per Edip, són un enigma. Per què la seva amant fuig, inexplicablement, un cop el seu molest marit ja no està finalment al mig del camí? No perdis el cap, pensa Edip. Només intenta entendre. I és així com el jove venedor de llet valent embarca en un viatge retrospectiu, un procés d’autodescoberta i regressió en el qual redibuixa el camí de la seva vida. Las mujeres, para Edipo, son un enigma. ¿Por qué su amante huye, inexplicablemente, una vez que su molesto marido finalmente ya no está de por medio? No pierdas la cabeza, piensa Edipo. Sólo intenta entender. Y es así como el joven y valiente vendedor de leche se embarca en un viaje retrospectivo, un proceso de autodescubrimiento y regresión en el cual redibuja el camino de su vida. To Oedipus, women are an enigma. Why, with her bothersome husband finally out of the way, did his mistress inexplicably run off? Don’t lose your head, thinks Oedipus. Just try to understand. And so the valiant young milkman embarks on an introspective journey, a process of self-discovery and regression in which he retraces the path of his life. National Film Board of Canada www.nfb.ca

Junk

Brossa Basura Kirk Hendry Regne Unit, 2011, 6’30’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

La història d’una obsessió amb el menjar “escombraria” que pot resultar difícil d’empassar! ¡La historia de una obsesión con la comida basura que puede resultar difícil de tragar! A tale of an obsession with junk food that may prove hard to swallow! Kirk Hendry kirk@th1ng.com Web: www.kirkhendry.com

Babioles Quincalla Baratija Trinkets

Mathieu Auvray i Sébastian Ors França, 2010, 4’45’’ HD, S.D.

Perdut en un abocador i a la recerca d’una mica d’atenció humana, Little Rabbit intenta arribar a la ciutat amb el seu nou company, Little Indian. Perdido en un vertedero y en búsqueda de un poco de atención humana, Little Rabbit intenta llegar a la ciudad con su nuevo compañero, Little Indian. Lost in a garbage dump and looking for some human attention, Little Rabbit tries to reach the city with his new mate Little Indian. Autour de minuit productions festivals@autourdeminuit.com

19


20

Animac Catàleg 2012

Curts 3 Cortos 3 Shorts 3

Syntymäpäivä Furico & Fiofó Kuhina Aniversari Cumpleaños Birthday

Puça i mosca Pulga y mosca Flea and Fly

L’eixam El enjambre Swarming

Jari Vaara Finlàndia, 2010, 4’21’’ HD, S.D.

Fernando Miller Brasil, 2011, 8’ HD, S.D.

Joni Männistö Finlàndia, 2011, 7’18’’ HD, S.D.

Una mare vol obsequiar els seus fills amb el millor regal d’aniversari mai vist: una bicicleta connectada a un martell que dóna cops al cap mentre es pedaleja. Tanmateix, els seus fills no estan interessats en el regal i la mare decideix forçar-los a fer-lo servir.

Nens.

Un nen descobreix vida en un ocell mort i comença a jugar-hi.

Una madre quiere obsequiar a sus hijos con el mejor regalo de cumpleaños nunca visto: una bicicleta conectada a un martillo que da golpes a la cabeza mientras se pedalea. Sin embargo, sus hijos no están interesados en el regalo y la madre decide forzarlos a utilizarlo. A mother wants to give her children the best birthday present ever: a bicycle connected to a hammer that hits the head while pedalling. However, her children are not interested in the present and the mother decides to force them to use it. Jari Vaara jarivaara@roketmaill.com www.kutikuti.com

Niños. Kids.

Un niño descubre vida en un pájaro muerto y empieza a jugar con él.

Fernando Miller fernan2000r@yahoo.com.br

A child discovers life inside a dead bird and starts to play with it. Joni Männistö joni.mannisto@gmail.com


Animac Catàleg 2012

Curts 3 Cortos 3 Shorts 3

Dirty Friday

Un divendres brut Un viernes sucio Adrián Miguel Delgado i Tenesor Cruz Niesvaara España, 2010, 8’27’’ HD, V.O. (castellà)

Un home maniàtic de l’ordre castiga el seu gat de forma excessiva. L’amo començarà a perdre la cordura mentre especula obsessivament sobre els possibles plans de venjança de la mascota. Un hombre maniático del orden castiga de manera desmesurada a su gato. El dueño comenzará a perder la cordura mientras especula obsesivamente sobre los posibles planes de venganza de la mascota. A man obsessed with tidiness disproportionately punishes his cat. The owner will begin to lose his sanity while repeatedly speculating about his pet’s possible plans of revenge. Programa Canarias en corto 2010-2011 elisabet@agenciafreak.com www.canariasculturaenred.org

21


22

Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 22.00 h. CaixaForum Lleida [3-3-2012] 19.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Planet Z Planeta Z Momoko Seto França, 2011, 9’30’’ HD, S.D.

En algun lloc de l’Univers hi ha el Planeta Z. Es produeix un miracle. Un raig d’aigua sorgeix i fa néixer una nova vida: les plantes. Un planeta desèrtic es converteix en planeta verd… Diverses espècies cohabiten: bolets líquids i enganxosos. Però, a poc a poc, envaeixen els prats verds i transformen el planeta en una terra podrida… En algún lugar del Universo está el Planeta Z. Ocurre un milagro. Un chorro de agua surge y hace nacer una nueva vida: las plantas. Un planeta desértico se convierte en un planeta verde… Diversas especies cohabitan: champiñones líquidos y pegajosos. Pero, poco a poco, invaden los prados verdes y transforman el planeta en una tierra podrida… Somewhere in the Universe, the Planet Z. A miracle happens. A water jet springs up and gives birth to a new life: plants. A desert planet becomes a green planet… Different species cohabit: liquid and sticky mushrooms. But, little by little, they invade the green land and destroy the idyllic life. The toxic spores kill the plants, and transform the planet into a mouldy land… Sacrebleu Productions distribution@sacrebleuprod.com www.sacrebleuprod.com

Gipfel-Gig

Curts 4 Cortos 4 Shorts 4

La douce

Un concert d’alçada La dona afectuosa Un concierto de La mujer cariñosa altura The Tender Wife A Summit Gig Anne Larricq Lukas Egger i Bernhard Bamert Suïssa, 2011, 5’40’’ 35mm, S.D.

Després de l’anul·lació sobtada del seu concert 3 músics surten a fer una gira per la muntanya sense pensar-s’hi gaire. Un concert d’altura, podríem dir-ho així, a l’esquena d’una vaca gegant, i una gira descontrolada a través dels estereotips del folklore suís, que finalment els dóna una certa satisfacció. Tras la anulación repentina de su concierto 3 músicos emprenden una gira por la montaña sin pensárselo demasiado. Un concierto de altura, podríamos decir, a lomos de una vaca gigante, y una gira descontrolada por los estereotipos del folklore suizo, que finalmente les aporta una cierta satisfacción. After the abrupt cancellation of their concert, 3 musicians go on a spur-of-the moment mountain tour. A summit concert, you might say, on the back of a giant cow, and a helter-skelter tour through Swiss folklore stereotypes, which ultimately brings a degree of satisfaction. Virage Film mail@viragefilm.ch www.viragefilm.ch

França, 2011, 8’50’’ 35mm, S.D.

Com el mal temps, una dona canvia de parella tan sovint com de roba. Como el mal tiempo, una mujer cambia de pareja tan a menudo como de ropa. Along with bad weather, a woman changes her partner as often as her clothes. Eric Réginaud eric.reginaud@numericable.fr


Animac Catàleg 2012

Curts 4 Cortos 4 Shorts 4

Schlaf Dormir Sleep

Luminaris Juan Pablo Zaramella Argentina, 2011, 6’ 20’’ HD, S.D.

Romance Idil·li Idilio

Claudius Gentinetta Suïssa, 2010, 4’ 35mm, S.D.

En un món on la llum regna i marca el ritme de la vida, un home comú té un pla que pot canviar el rumb de les coses.

Georges Schwizgebel Suïssa, 2010, 7’ H.D, S.D.

A tota velocitat cap al somni final. Una cançó de bressol per a una màquina silenciosa.

En un mundo en el que la luz reina y marca el ritmo de la vida, un hombre común tiene un plan que puede cambiar el rumbo de las cosas.

Dos estranys, un home i una dona, seuen en un avió l’un al costat de l’altre. Després de l’enlairament, l’avió creua unes turbulències i, influenciat pel desconegut, l’esperit de l’home s’endinsa en un món diferent. Aquí el seu desig pren el control i en resulta una gran saga romàntica.

A toda velocidad hacia el sueño final. Una canción de cuna para una máquina silenciosa. Full breath ahead into the final sleep. A lullaby for a silent machine. Claudius Gentinetta mail@gentinettafilm.ch www.gentinettafilm.ch

In a world controlled and timed by light, an ordinary man has a plan that could change the natural order of things. Juan Pablo Zaramella contact@zaramella.com.ar www.zaramella.com.ar

Dos extraños, un hombre y una mujer, se sientan uno al lado del otro en un avión. Tras el despegue, el avión cruza unas turbulencias e influenciado por lo desconocido el espíritu del hombre se sumerge en un mundo distinto. Aquí su deseo toma el control y da lugar a una gran saga romántica. Two strangers, a man and a woman, sit beside each other on an airplane. After takeoff, the plane goes through some turbulence – and, influenced by the unknown, the man’s spirit plunges into a different world. Here, his desires take control, and the result is a grand romantic saga. National Film Board of Canada www.nfb.ca

23


24

Animac Catàleg 2012

Curts 4 Cortos 4 Shorts 4

Tchaikovsky. Elegija

Tchaikovsky. Elegia Tchaikovsky. Elegía Tchaikovsky. An Elegy Barry J.C. Purves Rússia, Bielorússia, 2011, 13’ HD, V.O.S.C. (anglès)

Una original interpretació de la vida del gran compositor rus a càrrec de Barry J. C. Purves i Irina Margolina. Una original interpretación de la vida del gran compositor ruso a cargo de Barry J. C. Purves e Irina Margolina. An original interpretation of the great Russian composer’s life by Barry J.C. Purves and Irina Margolina. Irina Margolina margoirina@yahoo.com www.studio-mir.ru

Eye Liner

Perfilador d’ulls Perfilador de ojos Joanna Priestley EUA, 2011, 3’42’’ HD, S.D.

Una enjogassada animació abstracta que explora els arquetips del rostre humà, els patrons i efigies culturals que es fan eco de característiques facials. Una juguetona animación abstracta que explora los arquetipos de la cara humana, los patrones y efigies culturales que se hacen eco de características faciales. Playful abstract animation that explores archetypes of the human face, patterning and cultural effigies that echo facial features. Joana Priestley joana@primopix.com www.primopix.com

Les ventres Els ventres Los vientres The Bellies

Philippe Grammaticopoulos França, 2009, 16’40’’ H.D., S.D.

En un món molt industrialitzat, on els humans només mengen transgènics, alguns plats acaben sent sorprenents… En un mundo muy industrializado, donde los humanos solo comen transgénicos, algunos platos acaban siendo sorprendentes… In a very industrialized world, where humans only eat transgenic food, some plates make for surprising dishes... Haidouk! Films Philippe Grammaticopoulos popouloss@hotmail.com

Animac atorgarà un únic premi del públic per votació popular d’entre les 4 sessions de curtmetratges. Animac otorgará un único premio del público por votación popular entre las 4 sesiones de cortometrajes. Animac will award a single prize voted for by the audience during the 4 sessions of short films.


Animac Catàleg 2012

Cloenda L’últim dels mestres

Clausura Lo último de los maestros Closing The latest from the masters

25


26

Animac Catàleg 2012

[4-3-2012] 20.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Mourir auprès Muybridge’s de toi Strings Morir al teu costat Morir a tu lado To Die by Your Side Spike Jonze i Simon Cahn França, 2011 HD

Quan es fa fosc un vell llibreter parisenc tanca la seva petita botiga. Els personatges dels llibres desats als prestatges de sobte prenen vida. Mina, la novia de Dràcula, i l’esquelet de Macbeth s’enamoren. Cuando cae el sol un viejo librero parisino cierra su pequeña tienda. Los personajes de los libros que se conservan en las estanterías cobran vida de repente. Mina, la novia de Drácula, y el esqueleto de Macbeth se enamoran. After sunset, an old Parisian bookseller closes his little shop. The characters from the books displayed on the shelves suddenly come to life. Dracula’s girlfriend Mina and Macbeth’s skeleton fall in love. Realitism Films www.realitismfilms.com

Les cordes de Muybridge Las cuerdas de Muybridge Koji Yamamura Canadà, Japó, 2011, 12’39’’ 35mm, V.O.S.C. (anglès)

Un estrany conill-cuiner persegueix un cranc a través de l’aparell stop motion d’Edward Muybridge el 1880, obrint així una esquerda en el temps i catapultant-los, a ells i el grup que acompanya Muybridge, dins la llar d’una família de Tòquio l’any 2004. Una jove que toca el Cànon del Cranc de J. S. Bach efectua un altre salt espacial-temporal i el conill-cuiner es troba a Alemanya, l’any 1747, amb la família de Bach mentre J. S. escriu la composició. Un extraño conejo-cocinero persigue a un cangrejo a través del aparato stop motion de Edward Muybridge en 1880, abriendo así una fisura en el tiempo y catapultándolos, a ellos y al grupo que acompaña a Muybridge, dentro del hogar de una familia de Tokio en el año 2004. Una joven que toca el Canon del Cangrejo de J. S. Bach efectúa otro salto espacial-temporal y el conejo-cocinero se encuentra en Alemania, en 1747, con la familia de Bach mientras J. S. está escribiendo la composición. A strange rabbit-chef chases a crab through the stop motion apparatus of Edward Muybridge in 1880, thereby opening up a rift in time and catapulting them, and Muybridge’s attendant menagerie, into a family home in Tokyo in 2004. A young girl playing the Crab Canon by JS Bach effects another time-space shift, and the rabbit-chef is in Germany, in 1747, with the Bach family as JS writes the composition. National Film Board of Canada www.nfb.ca

Cloenda Clausura Closing

Wild Life

Vida salvatge Vida salvaje Wendy Tilby i Amanda Forbis Canadà, 2011, 13’30’’ 35 mm, V.O.S.C. (anglès)

L’any 1909 un jove elegant emigra des d’Anglaterra cap a Alberta per intentar dedicar-se a la ramaderia. Tanmateix, la seva passió pel bàdminton, l’observació dels ocells i l’alcohol li deixen poc temps per dedicar-se a les bèsties. Aquest curt animat tracta de la bellesa de les praderes, les fiblades de la nostàlgia i la bogeria de viure perillosament i fora de context. En el año 1909, un joven elegante emigra desde Inglaterra hacia Alberta para intentar dedicarse a la ganadería. Sin embargo, su pasión por el bádminton, la observación de los pájaros y el alcohol le dejan poco tiempo para dedicarse a los animales. Este corto animado trata de la belleza de las praderas, el aguijón de la nostalgia y la locura de vivir peligrosamente y fuera de contexto. In 1909, a dapper young remittance man is sent from England to Alberta to attempt ranching. However, his affection for badminton, bird watching and liquor leaves him little time for wrangling cattle. This animated short is about the beauty of the prairie, the pangs of homesickness and the folly of living dangerously out of context. National Film Board of Canada www.nfb.ca


Animac Catàleg 2012

Cloenda Clausura Closing

55 Socks

55 mitjons 55 calcetines Co Hoedeman Canadà i Països Baixos, 2011, 8’37’’ 35 mm, V.O.S.C. (anglès)

Basat en el poema de Marie Jacobs, el curt animat 55 Socks de Co Hoedeman, que ha guanyat un Oscar, ret tribut a la ingenuïtat dels holandesos durant una època fosca de la seva història – l’hivern de la fam 1944-1945. Són els últims mesos de la guerra als Països Baixos ocupats i algunes dones destexeixen una magnífica vànova per teixir 55 mitjons i canviar-los per menjar. Basado en el poema de Marie Jacobs, el corto animado 55 Socks de Co Hoedeman, que ha ganado un Oscar, rinde tributo a la ingenuidad de los holandeses durante una oscura época de su historia – el invierno de la hambruna de 1944-1945. Son los últimos meses de la guerra en los Países Bajos ocupados y algunas mujeres destejen una magnífica colcha para tejer 55 calcetines e intercambiarlos por comida. Based on a poem by Marie Jacobs, the animated short 55 Socks, by Oscar-winning director Co Hoedeman, pays tribute to the ingenuity of the Dutch people during a dark period of their history – the winter of hunger in 1944-45. It’s the closing months of the war in occupied Holland and some women unravel a beautiful bedspread in order to knit 55 socks to barter for food. National Film Board of Canada www.nfb.ca

Plume Pluma

Barry J.C. Purves França, 2011, 14’05” 35mm

Un home alat, una caiguda, una trobada hostil i una vida que canvia per sempre... Un hombre alado, una caída, un encuentro hostil y una vida que cambia para siempre… A winged man, a fall, a hostile encounter, and a life changed forever... Dark Prince darkprince@darkprince.fr www.darkprince.fr

´ Swite´ z

La ciutat perduda de ´Swite´ z. La ciudad perdida de ´Swite´z. The Lost Town of ´ Swite´ z Kamil Polak Polònia, Suïssa, França, Canadà, Dinamarca, 2011, 20’ 35 mm, S.D.

El segle XIX, l’època del Romanticisme. Un viatger accidental descobreix el secret d’una ciutat fantasma al fons d’un llac oblidat. El siglo XIX, la época del Romanticismo. Un viajero accidental descubre el secreto de una ciudad fantasma en el fondo de un lago olvidado. The 19th century – the age of Romanticism. An accidental traveller discovers the secret of a ghostly town at the bottom of a forgotten lake. New Europe Film Sales anja@neweuropefilmsales.com www.neweuropefilmsales.com

27


28

Animac Catàleg 2012

Futur talent

Pel·lícules d’estudiants d’arreu del món

Futuro Talento Películas de estudiantes de todo el mundo Future Talent Films by students from all over the world


Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 20.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Loom Teler Telar

Jan Bitzern, Ilija Brunck i Csaba Letay Alemanya, 2010, 5’33’’ HD, S.D. Filmakdemie Baden-Wüettemberg

La història d’una arna involucrada en complexos cicles de la naturalesa. La historia de una polilla involucrada en complejos ciclos de la naturaleza. The story of a moth being drowned in nature’s complex cycles. Filmakademie Baden-Wüerttemberg festivals@filmakademie.de www.filmakademie.de

Futur Talent

Eso te pasa Galim susitikti, galim por barroco Eso te pasa por nesusitikti Ens podem veure, o no Podemos vernos, o no We May Meet, We May Not Skirmanta Jakaite Lituània, 2011, 7’40’’ HD, S.D.

La pel·lícula explica la història de la mala comunicació entre una mare i la seva filla, on la por de controlar la realitat porta a conseqüències tràgiques. La connexió entre pares i fills pot ser molt forta i molt fràgil alhora. La película explica la historia de la mala comunicación entre una madre y su hija, donde el miedo a controlar la realidad lleva a consecuencias trágicas. La conexión entre padres e hijos puede ser muy fuerte y muy frágil al mismo tiempo. The film tells the story of miscommunication between mother and daughter, where fear of controlling reality leads to tragic consequences. The connection between parents and children can be very strong and very fragile at the same time. Skirmanta Jakaite skirmanta@gmail.com

barroco This Is What You Get For Baroque Pablo Serrano Rosillo Espanya, 2011, 4’ HD, S.D. ECAM

Un tipus famolenc es prepara un sopar romàntic amb ell mateix i tria el menú menys adequat... Un tipo hambriento se prepara una cena romántica consigo mismo y escoge el menú menos adecuado... A guy who is hungry prepares a romantic dinner with himself, and chooses the less suitable menu... ECAM promocion@ecam.es www.ecam.es

29


30

Animac Catàleg 2012

Futur Talent

Friendsheep Jaime Maestro Espanya, 2011, 7’05’’ HD, S.D. Primer Frame

Un llop entra a treballar en una oficina plena de suculentes ovelles sexy. Un lobo entra a trabajar en una oficina llena de suculentas ovejas sexys. A wolf starts work in an office full of succulent and sexy sheep. Primer Frame administracion@primerframe.com www.primerframe.com

Conte de faits SISISISISISISI Conte de fades SISISISI Cuento de hadas Fairy Tale Jumi Yoon França, 2011, 4’ Betacam, V.O.S.C. (francès-coreà) La Poudrière

Corea, 1960. Una nena de cinc anys que viu en una casa de barrets imagina una vida quotidiana diferent. Corea, 1960. Una niña de cinco años que vive en una casa de citas imagina una vida cotidiana diferente. Korea 1960. A five year old girl living in a brothel imagines a different day-to-day existence. La Poudrière contact@poudriere.eu www.poudriere.eu

Juan Camilo González EUA/Colòmbia, 2011, 5’51’’ HD, S.D. University of Southern California

SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi és un experiment que estudia la repetició infinita de gestos amables socialment acceptats com una forma sofisticada de mentida. Es crea un microunivers en 4 piles d’11 trossos de paper amb cicles animats dibuixats a mà. SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi es un experimento que estudia la repetición infinita de gestos amables socialmente aceptados como una forma sofisticada de mentida. Se crea un microuniverso en 4 montones de 11 pedazos de papel con ciclos animados dibujados a mano. SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi is an experiment that studies the never-ceasing repetition of socially accepted polite gestures as a sophisticated form of lie. A micro-universe is created in 4 sets of 11 pieces of paper with hand-drawn animated cycles.

Juan Camilo González juancgonza@gmail.com www.juancgonzalez.com


Animac Catàleg 2012

Futur Talent

Humo Fum Smoke

Rouzbeh Solhjou Espanya, 2011, 5’40’’ HD, S.D. ESDIP

Humo és una metàfora gràfica que va més enllà de les nefastes conseqüències del tabaquisme. Aborda l’impacte ecològic produït per la contaminació que genera el nostre estil de vida Humo es una metáfora gráfica que va más allá de las nefastas consecuencias del tabaquismo. Aborda el impacto ecológico producido por la contaminación que genera nuestro estilo de vida

Perpetuum Caroline Reucker i Dennis Lutz Alemanya, 2011, 6’21’’ HD, S.D. Filmakademie Baden-Wüettemberg

Una pilota –un camí– un cercle: una història sobre la vida. Una pelota –un camino– un círculo: una historia sobre la vida. A ball - a way - a circle: a story about life.

Caroline Reucker caroline.reucker@live.de

Histoires du Sacré-Coeur

Històries del Sagrat Cor Historias del Sagrado Corazón Stories of the Sacred Heart Miguel Otálara Colombia, 2011, 4’ HD, S.D. Vancouver Film School

Una sèrie d’animació cut-out on l’amor no és el protagonista.

Humo is a graphic metaphor that goes beyond the harmful consequences of smoking. It explores the ecological impact of the contamination caused by our lifestyle.

Una serie de animación cut-out donde el amor no es el protagonista.

ESDIP Escuela de Arte cortos@esdip.com www.esdip.com

Luciana Abad hasta30minutos@gmail.com www.hasta30minutos.com

A series of cut-out animation where love is not the hero.

31


32

Animac Catàleg 2012

Futur Talent

Mom Mama Mamá

Chang Wook sang Corea, 2010, 12’20’’ HD, S.D. Chung-Ang University. Animation Lab & Fx Gear.

A Corea casar-se vol dir “anar a la casa del marit”, és a dir, “deixar la pròpia casa”. Volia explicar la història d’una dona que era un bebè, una filla, una senyora, una esposa i una mare. I el camí de tornada cap a casa seva per visitar la seva mare. En Corea casarse significa “ir a la casa del marido”, es decir, “dejar la propia casa”. Quería explicar la historia de una mujer que era un bebé, una hija, una señora, una esposa y una madre. Y el camino de vuelta hacia su casa para visitar a su madre. In Korea, wedding means “Going to the husband’s house”; in other words, “Leaving her home”. I wanted to tell a story about the life of a woman, who was a baby, daughter, lady, wife and mom. And then going back to her home to see her mother. KIAFA-KOREAN Independent Animation Filmmakers Association kiafanews@naver.com www.kiafa.org

Shtormovoye preduprezh denie Avís costaner Aviso costero Coast Warning Aleksandra Shadrina Rússia, 2011, 7’45’’ HD, S.D. School-Studio Shar

La història de dues persones tímides i la gran tempesta que cau dintre seu i al seu voltant. Amor en condicions atmosfèriques adverses. La historia de dos personas tímidas i la gran tormenta que arrecia en su interior y a su alrededor. Amor en condiciones atmosféricas adversas. The story of two shy people and the great gale that rages inside and around them. Love under adverse weather conditions School-Studio Shar sharstudia@gmail.com www.sharstudio.com

Happy Pony Poni feliç Pony feliz

Musso Romain França, 2009, 3’30’’ HD, V.O.S.C. (francès) Bellecour Écoles d’Art

Happy Pony és la història de dos germans orfes, perduts en un parc d’atraccions. El seu objectiu és arribar al Pony Land, l’atracció més xula del parc. Tanmateix, el seu trajecte estarà ple de sorpreses. Happy Pony es la historia de dos hermanos huérfanos, perdidos en un parque de atracciones. Su objetivo es llegar al Pony Land, la atracción más chula del parque. Sin embargo, su trayecto estará lleno de sorpresas. Happy Pony is the story of two sibling orphans, lost in an amusement park. Their goal is to arrive at Pony Land, the ultimate ride of the park. However, their journey will be full of surprises. Gilles Benois festival@bellecour.fr www.bellecour.fr


Animac Catàleg 2012

Futur Talent

Piirongin piiloissa

Calaixera Cómoda Chest of Drawers Sanni Lahtinen Finlàndia, 2011, 7’14’’ HD, S.D. Turku Arts Academy

Què pot fer una calaixera quan hi ha un petit convidat entremaliat que remena els seus calaixos? ¿Qué puede hacer un arcón cuando hay un pequeño invitado travieso husmeando en sus cajones? What is there for a chest to do when a little mischievous guest messes up her drawers? Sanni Lahtinen sanni.lahtinen@gmail.com www.sannilahtinen.com

33


34

Animac Catàleg 2012

Open Screen Projeccions a l’espai Animacrea Open Screen Proyecciones en el espacio Animacrea Open Screen Screenings at the Animacrea space


Animac Catàleg 2012

[1-4.3.2012] 11.00h. - 20.00h. Espai Animacrea

Open Curts Open Cortos Open Shorts

Paper Touch, Hui-ching Tseng, Taiwan, 2011. 4’15’’ Aida, Maya Yonesho, Àustria, Japó, 2011. 35’’ Iluzia, Udi Asoulin i Uriah Naeh, Israel, 2011. 5’33’’ Sadasviideskymmenes Päivä, Pauli Laasonen, Finlàndia, 2011. 9’44’’ Lounge, Sjeng Schupp i Michiel van Dijk, Països Baixos, 2011. 4’21’’ City, kim Young-geun i kim Ye-young, Corea del Sud, 2011. 6’28’’

Especial Special Max Hattler Regne Unit

1923 aka Heaven, 2010. 2’ Spin, 2010. 4’ AANAATT, 2008. 4’45” Collision, 2005. 2’30” Drift, 2007. 3’33” RE:AX aka Peace Starts With Me, 2011. 1’30” Sync, 2010. 9’ 1925 aka Hell, 2010. 2’ Kyrielle, Boris Labbé, 2011

My Ghost, Serafin Spitzer i Lucia Hofer, Àustria, 2011. 2’49’’ A cau d’orella, Joana Teixidor, Espanya, 2010. 2’40’’ Miss Daisy Cutter, Laen Sanches, Països Baixos, 2010. 5’40’’ Flipping through Belgrade, Maya Yonesho, Sèrbia, Japó, 2010. 4’30’’ Le monde sauvage d’Hawaï, Dominique Van Hecke, Simon Medard, Mathieu Labaye...., Bèlgica 2010. 9’07’’ Ani-meet me in St. Louis, Maya Yonesho, EUA, Japó, 2010. 5’53’’ Kapsalon, Sjeng Schupp i Michiel van Dijk, Països Baixos, 2011. 2’5’’ Baba & Chi Chi, Choi Min-ji, Corea del Sud, 2010. 8’20’’

Especial Special Alba G. Corral Espanya

Stora Björn, 2011. 6’44’’ Vessel-Jon Hopkins, 2011. 4’16’’ Watchtower – Lorn & Alba G. Corral, 2011. 3’23’’ Melophase – The Space in Between, 2010. 5’19’’

My Ghost, Serafin Spitzer i Lucia Hofer, 2011

Kyrielle, Boris Labbé, Espanya, 2011. 10’14’’ Puppets, Raúl González Ferrándiz, Espanya, 2011. 1’13’’ Nekrópolis, Kerstin Gramberg, Alemanya, 2010. 3’09’’ Pas de Duck, Sjeng Schupp i Michiel van Dijk, Països Baixos, 2011. 3’30’’ The way to M, Zsuzsanna Werner, Àustria, 2011. 7’20’’ ISM, Amin Haghshenas. Iran, 2011. 6’17’’ Green Evolution, Pei-hsuan Yu & Honghsuan Tsai, Taiwan, 2011. 2’25’’ Doggy Style, Sjeng Schupp i Michiel van Dijk, Països Baixos, 2011. 2’38’’ Myo-a, Kang Min-ji, Corea del Sud, 2011. 8’4’’ Sinsis, Carmen Lloret, Espanya, 2011. 2’23’’ Creación, Juan Pablo Zaramela, Argentina, 2011. 1’35’’

Melophase -The Space in Between, Alba G. Corral, 2010

35


36

Animac CatĂ leg 2012

Petit Animac Per als qui imaginen PequeĂąo Animac Para los que imaginan Little Animac For those who imagine


Animac Catàleg 2012

[3-3-2012] 16.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [4-3-2012] 11.00 h. CaixaForum Lleida

Petit Animac 1 Per a nens i nenes a partir de 3 anys Para niños y niñas a partir de 3 años For children over 3 years El primer Animac, el més petit i dolç de tots, presenta cinc curtmetratges d’Europa i Àsia i el migmetratge El Grúfalo. El primer Animac, el más pequeño y dulce de todos, con cinco cortitos de Europa y Asia y el mediometraje El Grúfal. The first Animac, the youngest and sweetest of all, with five brief shorts from Europe and Asia and the medium-length film The Gruffalo. Les sessions infantils (sessions escolars i programa Petit Animac) estaran presentades per Victoria Bermejo, polifacètica i enamorada de la paraula. És escriptora, guionista de cinema i televisió i imparteix tallers literaris. En definitiva conta històries. Las sesiones infantiles (sesiones escolares y programa Petit Animac) estarán presentadas por Victoria Bermejo, polifacética y enamorada de la palabra. Es escritora, guionista de cine y televisión e imparte talleres literarios. En definitiva cuenta historias. The children’s sessions (school sessions and Petit Animac programme) will be introduced by Victoria Bermejo, a multifaceted word lover. She is a writer, film and TV scriptwriter and holds literary workshops. In short, she tells stories.

Bleus à petits pois

Pèsol macat Guisante magullado Pea Bruised Aline Faucoulanche França, 2011, 4’39’’ Betacam SP, V.O.S.C. (francès)

Miss Bobo es posa a buscar un nou matalàs per alleugerir els seus dolors d’esquena. Miss Bobo comienza a buscar un nuevo colchón para aligerar sus dolores de espalda. Miss Bobo sets out to find a new mattress to relieve her back pains.

www.victoriabermejo.com La Poudrière www.poudriere.eu contact@poudriere.eu

O cágado La tortuga The Tortoise

Pedro Lino i Luis da Matta Almeida Regne Unit, 2011, 9’45’’ HD, S.D.

Hi havia una vegada un home prou segur d’ell mateix. Un cop al dia acostumava a passejar a prop de la seva ciutat. Un dia va veure quelcom que mai no havia vist abans, una tortuga. La va examinar detingudament, fixant-se en cada detall, i després va anar a casa a explicar-ho a la seva família. Però... el creuran? Érase una vez un hombre bastante seguro de él mismo. Una vez al día acostumbraba a pasear cerca de su ciudad. Un día vio algo que nunca había visto antes, una tortuga. La examinó detenidamente, fijándose en cada detalle, y después volvió hacia casa para explicarlo a su familia. Pero... ¿iban a creerle? There was once a man quite sure of himself. Once a day he would take a stroll near his town. On one such occasion, he spotted something he had never seen before: a tortoise. He examined it thoroughly, noticing its every detail; soon he ran home to tell the family. But would they believe him?... Pedro Lino pedro@sparkle-animation.com www.sparkle-animation.com

37


38

Animac Catàleg 2012

Petit Animac 1

Autumn Rodrigo Fiallega Espanya, 2011, 3’05’’ HD, S.D.

Videoclip per a la cançó Autumn del grup Oh! Cake and the Cookie. Videoclip para la canción Autumn del grupo Oh! Cake and the Cookie.

Mutya Musa Muse

Nelson “Blog” Caliguia Jr. Filipines, 2011, 8’30’’ HD, S.D.

Music video for the song Autumn by the group Oh! Cake and the Cookie.

Una noia jove estableix una insòlita amistat amb els esperits del bosc o “Anitos”.

Rodrigo Fiallega rodrigo@coupefilms.com

Una chica joven establece una insólita amistad con los espíritus del bosque o “Anitos”. A young girl develops an unlikely friendship with forest spirits or “Anitos”. Nelson “Blog“ Caliguia Jr. blog.caliguia@gmail.com

The Snow Rabbit

El conill de neu El conejo de nieve Ruby Lee i Hyeon-jin Yi Corea, 2010, 4’20’’ HD, S.D.

Snowy Winter, un nen petit, està jugant solet. Un conillet blanc se li acosta i comencen a passejar plegats. Snowy Winter, un niño pequeño, está jugando solito. Un conejito blanco se le acerca y comienzan a pasear juntos. Snowy Winter, a little boy is playing by himself. A white rabbit comes to the boy, and they start to hang out. KIAFA-Korean Independent Animation Filmmakers Association kiafanews@naver.com


Animac Catàleg 2012

Petit Animac 1

© Orange Eyes Limited 2009

El Grúfal El Grúfalo The Gruffalo Jakob Schuh and Max Lang Magic Light Pictures Regne Unit, 2011, 27’ V.D. (castellà)

Un ratolí es troba successivament al bosc amb tres animals amb la intenció de menjar se’l: una guineu, un mussol i una serp. El rosegador, sospitant que l’amabilitat dels animals és una trampa, s’inventa que té una cita amb un “grúfal”, una bèstia enorme i peluda l’aliment favorit de la qual és l’animal amb qui està parlant el ratolí. Després d’haver-se lliurat de ser devorat gràcies a la seva astúcia, el ratolí es troba cara a cara amb un autèntic grúfal! Basada en el llibre publicat per primer cop l’any 2001 per Macmillan, El Grúfal immediatament es va convertir en un èxit i fou el llibre il·lustrat més venut a Gran Bretanya el 2002. S’ha traduït a més de 30 llengües, incloent la catalana (El Grúfal) i la castellana (El Grúfalo), ambdues publicades per la divisió espanyola de Macmillan. Una dècada després de la sortida del llibre, aquesta adaptació animada d’El Grúfal ha estat premiada en prestigiosos festivals i va ser nominada a l’Oscar al millor curtmetratge animat l’any 2010. Un ratoncillo se encuentra sucesivamente en el bosque con tres animales con intenciones de comérselo: un zorro, un búho y una serpiente. El roedor, sospechando que la amabilidad de los animales es una trampa, se inventa que tiene una cita con un “grúfalo”, una bestia enorme y peluda cuyo alimento favorito es precisamente el animal con el que está hablando el ratón. Tras haberse librado de ser devorado gracias a su astucia, el ratón se

encuentra cara a cara ¡con un auténtico grúfalo! Basada en el libro publicado por primera vez en el 2001 por Macmillan, El Grúfalo inmediatamente se convirtió en un éxito y fue el libro ilustrado más vendido en Inglaterra en el año 2002. Se ha traducido a más de 30 lenguas, incluyendo la castellana (El Grúfalo) y la catalana (El Grúfal), ambas publicadas por la división española de Macmillan. Una década después de la publicación del libro, esta adaptación animada de El Grúfalo ha sido premiada en prestigiosos festivales i fue nominada para el Oscar al mejor cortometraje animado en el año 2010. A little mouse successively encounters three predators in the forest who intend to eat it: a fox, an owl and a snake. The rodent, suspecting a trap in each case, tells each of them that it has a meeting with a “gruffalo”, a huge hairy beast whose favourite meal is actually the animal the mouse is talking to. After avoiding being eaten thanks to its cunning, the mouse comes face to face with a real gruffalo! Based upon the book first published in 2001 by Macmillan, The Gruffalo immediately became a success and was the best-selling illustrated book in Great Britain in 2002, translated into over 30 languages, including Spanish (El Grúfalo) and Catalan (El Grúfal), both by the Spanish division of Macmillan. One decade after the release of the book, this animated adaptation of The Gruffalo received awards in several prestigious international festivals and was nominated for the Oscar as Best Animation Short in 2010.

Barney Goodland barney@magiclightpictures.com www.magiclightpictures.com

39


40

Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 17.30 h. CaixaForum Lleida [4-3-2012] 12.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Petit Animac 2 Per a nens i nenes a partir de 5 anys Para niños y niñas a partir de 5 años For children over 5 years Històries de països llunyans que parlen de l’amor vers la natura amb grafismes molt cuidats i altres de països més propers que tracten també amb humor sobre la natura, però... la natura humana. Historias de países lejanos que hablan del amor hacia la naturaleza con grafismos muy cuidados y otras de países más cercanos que tratan también con humor sobre la naturaleza pero... la naturaleza humana. Stories of distant countries that speak of love of nature using detailed graphics, and others about closer countries which will also deal with nature humorously but in this case human nature.

Pinchaque, la danta colombiana

Pinchaque, the colombian danta Caroline Attia Larivière Colòmbia, França, 2011, 5’ HD, V.O. (castellà)

Pinchaque explica el descobriment d’una nova espècie de tapir que viu als Andes de Colòmbia feta per dos científics francesos al segle XIX. Pinchaque cuenta el descubrimiento de una nueva especie de tapir que vive en los Andes de Colombia, hecha por dos científicos franceses en el siglo XIX. Pinchaque tells of the discovery of a new species of tapir that lives in the Colombian Andes created by two French scientists in the 19th century. Fundación Nativa www.nativa.org asanchez@nativa.org

Kahanikar

El contacontes El cuentacuentos The Storyteller Nandita Jain Regne Unit, 2011, 10’02’’ HD, V.O.S.C. (anglès)

Nirmala, de 7 anys, intenta lluitar contra els dimonis de la demència del seu avi quan ell s’oblida dels detalls de la seva història preferida. Nirmala, de 7 años, intenta luchar contra los demonios de la demencia de su abuelo cuando él se olvida de los detalles de su historia preferida. 7-year old Nirmala attempts to grapple with the demons of her grandfather’s dementia when he forgets the details of her favourite story. Nandita Jain nanduzki@gmail.com nanditajain.blogspot.com


Animac Catàleg 2012

Petit Animac 2

Le jardin enchanté

El jardí encantat El jardín encantado The Enchanted Garden Viviane Karpp França, 2011, 4’39’’ Betacam SP, V.O.S.C. (francès)

Grand Prix Marc Riba i Anna Solanas Espanya, 2011, 7’ HD, S.D.

Cel clar. Vehicles situats a la graella de sortida. En Blas, l’Ivan i l’Héctor ocupen els seus llocs. Això és a punt de començar! Preparats, llestos… Cielo despejado. Vehículos situados en la línea de salida. Blas, Iván y Héctor ocupan sus puestos. ¡Está a punto de empezar! Preparados, listos…

Alain, un ecologista dur de pelar, s’instal·la a viure amb els seus companys de pis: animal, vegetal i musical. Un tal Sr. X viu a la casa del costat.

Clear sky. Vehicles located on the starting grid. Blas, Iván and Héctor take their places. It’s about to begin! Ready, steady…

Alain, un ecologista duro de pelar, se instala a vivir con sus compañeros de piso: animal, vegetal y musical. Un tal Sr. X vive en la casa de al lado.

I+G Stop Motion info@stopmotion.cat www.stopmotion.

Alain, a hard-bitten ecologist, settles down to live with his flatmates: animal, vegetable and musical. A certain Mr. X lives in the house next door. La Poudrière www.poudriere.eu contact@poudriere.eu

Agapé

Bocabadat Boquiabierto Park Jung-eun Corea del Sud, 2010, 4’42’’ HD, S.D.

Stickleback, el fill, va marxar sense saber allò que el seu pare havia fet per ell: havia donat la seva pròpia vida per tal que el seu fill pogués viure. Stickleback, el hijo, se fue sin saber lo que su padre había hecho por él: había dado su propia vida para que su hijo pudiera vivir. Stickleback, the son, left without knowing what his father had done for him: he gave his own life so that his son could live. KIAFA - Korean Independent Animation Filmmakers Association kiafanews@naver.com www.kiafa.org

41


42

Animac Catàleg 2012

Petit Animac 2

The Gruffalo’s Child La filla del Grúfal La hija del Grúfalo Johannes Weiland Magic Light Pictures Regne Unit, 2011, 26’ Betacam digital, V.O.S.C. (anglès)

Han passat alguns anys i el Grúfal viu en una cova enmig dels boscos. La seva filla està arribant a l’edat en què vol explorar més enllà de la clariana que li és tan familiar però, preocupat perquè no li passi res, el seu pare li aconsella que no s’endinsi en els boscos ombrívols. Si ho fa, el Gran Ratolí Dolent li anirà al darrere. Una nit tempestuosa i de molt vent, la filla del Grúfal no fa cas de les advertències del seu pare i amb gran coratge camina de puntetes sobre la neu a la cerca del Gran Ratolí Dolent. Es troba primer amb la Guineu malèvola, després amb l’Òliba pedant i, finalment, amb la Serp covarda. Inquiets per la seva presència, tots volen desfer-se d’ella, tots l’enganyen. Han pasado algunos años y el grúfalo vive en una cueva en medio de los bosques. Su hija está llegando a la edad en que quiere explorar más allá del claro que le es tan familiar pero, preocupado

porque no le pase nada, su padre le aconseja que no se adentre en los bosques sombríos. Si lo hace, el Gran Ratón Malvado la perseguirá. Una noche tempestuosa y de mucho viento, la hija del Grúfalo no hace caso a las advertencias de su padre y con gran valentía camina de puntillas por encima de la nieve a la búsqueda del Gran Ratón Malvado. Se encuentra primero con el Zorro malévolo, después con la Lechuza pedante y, finalmente, con la Serpiente cobarde. Inquietos por su presencia, todos quieren deshacerse de ella, todos la engañan. Some years have passed, and the Gruffalo lives in a cave surrounded by woods. His child is coming to the age where she wants to explore beyond their familiar clearing but, concerned for her safety, her father warns her not to go into the deep, dark woods. If she does, the “Big Bad Mouse” will be after her. One wild and windy night, the Gruffalo’s child ignores her father’s warnings and bravely tiptoes out into the snow in search of the fabled Mouse. In turn she meets malevolent Snake, pedantic Owl and finally cowardly Fox. Disturbed by her presence, all want to get rid of her, all mislead her.


Animac Catàleg 2012

[4-3-2012] 17.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Petit Animac 3 Per a nens i nenes a partir de 8 anys Para niños y niñas a partir de 8 años For children over 8 years Històries fantàstiques per als més valents i curiosos. Historias fantásticas para los más valientes y curiosos. Fantasy stories for the bravest and the most curious.

Pixels Píxels

Patrick Jean França, 2010, 2’32’’ HD, S.D.

Invasió de Nova York per criatures de 8-bits. Invasión de Nueva York por criaturas de 8-bits. New York invasion by 8-bits creatures. One More Production julie@onemoreprod.fr www.onemoreprod.fr

Paper Touch Toc de paper Toque de papel Hui-ching Tseng Kun Shan University Taiwan, 2011, 4’15’’ Betacam digital, S.D.

Utilitzant materials tradicionals amb l’ajuda de software d’ordinador, vam voler combinar tecnologia antiga i nova per fer alguna cosa diferent. La seqüència és com una música visual i els colors i les formes en són els instruments. Utilizando materiales tradicionales con la ayuda de software de ordenador, quisimos combinar tecnología antigua y nueva para hacer algo diferente. La secuencia es como una música visual y los colores y las formas son los instrumentos. Using traditional materials with the assistance of computer software, we wanted to combine old and new technology to make something different. The sequence is like a visual music - the colours and shapes are the instruments. Hui-ching Tseng huiching0903@gmail.com

43


44

Animac Catàleg 2012

Petit Animac 3

Sun-Knapping El árbol El segrest del sol Umdoni El secuestro del sol M. Fontan, G. Hoffmann, B. Kaufmann, D. Yver França, 2011, 6’43’’ HD, V.O.S.C. (francès)

Una nena roba tot allò que llueix. Un dia decideix robar el sol! Una niña roba todo lo que reluce . ¡Un día decide robar el sol! A little girl steals everything shiny. She decides to steal the Sun! ESMA linda@esma-montpelier.com

L’arbre Umdoni The Umdoni Tree César Fernández Espanya, 2011, 5’ 35mm, V.O. (castellà)

Al cor de Sudàfrica, Nandi i la seva filla Mbali viuen soles i treballen molt dur al camp. Un dia la seva rutina es veurà interrompuda per quelcom que canviarà la seva vida per sempre. En el corazón de Sudáfrica, Nandi y su hija Mbali viven solas y trabajan muy duro en el campo. Un día su rutina se verá interrumpida por algo que les cambiará la vida para siempre. In the heart of South Africa, Nandi and her daughter Mbali live alone and work very hard in the fields. One day, their routine is interrupted by something that will change their lives forever. ESDIP Escuela de Arte cortos@esdip.com www.esdip.com

L’illa trencaclosques La isla rompecabezas Puzzle Island Estampa i els participants en el taller FEC Cambrils-Reus Espanya, 2011, 5’08’’ HD, V.O. (català)

Taller d’animació amb nens i nenes de Cambrils en el marc del Festival FEC. Un joc de paraules i fulls plegats ens permet descobrir les meravelles i extravagàncies d’una illa inexplorada. Taller de animación con niños y niñas de Cambrils en el marco del Festival FEC. Un juego de palabras y hojas dobladas nos permite descubrir las maravillas y extravagancias de una isla inexplorada. Animation workshop with boys and girls from Cambrils, in the framework of the FEC Festival. A word game and some folded papers allow us to discover the marvels and extravagancies of an unexplored island. Estampa, FEC Cambrils-Reus estampa@tallerestampa.com www.tallerestampa.com


Animac Catàleg 2012

Petit Animac 3

The Monster of Nix El Monstre de Nix El Monstruo de Nix Rosto Autour de minuit Països Baixos, França, Bèlgica, 2011, 30’ HD, V.O.S.C. (anglès)

The Monster of Nix narra les aventures d’un xicot, Willy, després que el seu poble hagi estat destruït per un monstre devorador. Willy fuig al bosc, a la recerca de la seva àvia, i es troba amb tot un carnaval de personatges fantàstics. Un migmetratge musical, amb Terry Gilliam i Tom Waits en les veus protagonistes i música de The Residents i DØ, entre altres. Rosto és un artista singular; aquest dissenyador, realitzador i músic combina els seus dibuixos amb animació digital, un cert esperit post-punk i escenaris dantescos. El seu estil singular, admirat per Terry Gilliam, i el sòlid treball a curtmetratges i videoclips el situen com un dels més reconeguts (i reconeixibles) animadors contemporanis europeus. The Monster of Nix és la primera incursió de Rosto en el cinema infantil, gràcies a la voluntat d’apropar la seva obra al seu fill Max. The Monster of Nix narra las aventuras de un chaval, Willy, después de que su pueblo haya sido destruido por un monstruo devorador. Willy corre al bosque en busca de su abuela y allí se encuentra

con todo un carnaval de personajes fantásticos. Un mediometraje musical, con Terry Gilliam y Tom Waits en las voces protagonistas y con música de The Residents y DØ, entre otros. Rosto es un artista singular; este diseñador, realizador y músico combina sus dibujos con animación digital, un cierto espíritu post-punk y escenarios dantescos. Su singular estilo, admirado por Terry Gilliam, y su sólido trabajo en cortometrajes y videoclips, le sitúan entre los más reconocidos (y reconocibles) animadores contemporáneos europeos. The Monster of Nix es la primera incursión en el cine infantil de Rosto, gracias a la voluntad de acercar su obra a su hijo Max. The Monster of Nix tells the adventures of a boy, Willy, after his village is destroyed by an all-devouring monster. Willy runs to the forest in search of his grandmother and finds a whole carnival of fantastic characters. It is musical medium-length film, with Terry Gilliam and Tom Waits voicing the main characters and music by The Residents and DØ, among others. Rosto is a distinguished artist, designer, filmmaker and musician who combines his sketches with digital animation, a post-punk spirit and Dantesque settings. His unique style, admired by Terry Gilliam, and solid work on shorts and music videos make him one of the most renowned (and recognisable) European contemporary animators. The Monster of Nix is Rosto’s first incursion into children’s cinema, due to his desire to introduce his work to his son, Max.

45


46

Animac Catàleg 2012

[29-2-2012] 9.30 | 11.00 | 12.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes [1-3-2012] 9.30 | 11.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Sessions escolars Sesiones escolares School Sessions

El grúfal i altres històries

El grúfalo y otras historias The Gruffalo and Other Stories Educació infantil i cicle inicial Educación infantil y ciclo inicial Pre-school education and early primary education Le jardin enchanté, Viviane Karpp, França, 2011. 4’39’’ Pinchaque, la danta colombiana, Caroline Attia Larivière, França, 2011. 5’ Agape, Park Jung-eun, Corea del Sud, 2010. 4’42’’ Grand Prix, Marc Riba i Anna Solanas, Espanya, 2011. 8’ El Grúfal, Jakob Schuh i Max Lang, Regne Unit, 2011. 27’

Petits grans artistes

Canviar el món

Cicle mitjà i superior

N.E.Mation! 5, Joshua Ngiam and Ellery Ng, Singapur, 2010. 1’

Pequeños grandes artistas Small Great Artists Ciclo medio y superior Upper primary education

Cambiar el mundo Changing the World

Second Hand, Isaac King, Canadà, 2011. 7’35’’ Switch Today, Arjun Rihan, 2010, 1’.

L’illa trencaclosques, Estampa i els participants del taller, Espanya, 2011. 5’8’’

Alícia al país de les deixalles. Col.lectiu nueveojos. Espanya, 2011, 8’34”

Lorita, une fille pas comme les autres, Louise-Marie Colon i Arzouma Mahamodou Dieni, França, 2010. 5’

Biodiversity, Ton Loenders, Bélgica, 2010. 1’39”

Ljubljana, Kva? Maya Yoneso, Esolovènia, Japó, 2012. 5’29’’

Standing Up for Freedom, Carlos Lascano, República Txeca, 2’ The Girl Effect, Mighty Nice, 3’04”

El mejor regalo, Mario Torrecillas, David Borrull i Tyto Alba, Espanya, 2009. 10’

S.O.S. Humanidad en peligro, Miguel Peña Alsina, Espanya, 2011. 1’44’’

The itch of the golden nit, Sarah Cox, Regne Unit, 2011. 25’

Comme nourrir tout le monde, Denis Van Waerebeke, França, 2009. 9’30” Save Our Supplies, Julian King. 1’20” The Greek crisis explained, Nomint Motion Design. Grècia, 2011, 2’44’’ Diversité culturelle, Olivier Martin, França, 2010. 2’35’’


Animac Catàleg 2012

Presentacions Petit Animac

Presentacions Petit Animac Presentaciones Pequeño Animac Little Animac Presentations

Amb les Presentacions Petit Animac volem compartir amb els més petits com es realitza una pel·lícula d’animació que també es projectarà. Con las Presentaciones Pequeño Animac queremos compartir con los más pequeños cómo se realiza una película de animación que también se proyectará. With the Little Animac Presentations we wish to share with the youngest how an animated film is made and also screen it.

[3-3-2012] 12.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Mario Torrecillas presenta PDA Mario Torrecillas presenta PDA Mario Torrecillas introduces PDA

Mario Torrecillas Escriu com a columnista per El Periódico de Catalunya, la revista Ajoblanco i Qué Leer, entre altres mitjans. A la ràdio ha col·laborat amb el programa Va de cine de Ràdio Nacional. En l’entorn educatiu va prendre part als llibres de text PAI, Método de Activación de la Inteligencia de l’editorial Cruïlla. Com a guionista de cinema ha col·laborat amb directors com Agustí Villaronga o Toni Aloy. Com a guionista de còmic ha publicat les novel·les gràfiques Santo Cristo i El Hijo. Actualment està guionitzant l’adaptació a cinema de El Hijo per a la productora Toma 78, també prepara una novel·la i un altre guió per al cinema, Fuera de Juego.

Escribe como columnista para El Periódico de Cataluña, la revista Ajoblanco y Qué Leer, entre otros medios. En radio ha colaborado en el programa Va de cine de Radio Nacional. En el medio educativo participó en los libros de texto PAI, Método de Activación de la Inteligencia de la editorial Cruïlla. Como guionista de cine ha colaborado con directores como Agustí Villaronga o Toni Aloy. Como guionista de cómic ha publicado las novelas gráficas Santo Cristo y El Hijo. Actualmente guioniza la adaptación a cine de El Hijo para la productora Toma 78, también prepara una novela y otro guión para cine, Fuera de Juego.

He is a columnist for El Periódico de Cataluña and the magazines Ajoblanco and Qué Leer, among others. He has contributed to the radio programme Va de cine for Radio Nacional. In the education field, he participated on the PAI textbooks, Método de Activación de la Inteligencia published by Cruïlla. As a film scriptwriter he has worked with directors such as Agustí Villaronga or Toni Aloy. As a comic scriptwriter he has published the graphic novels Santo Cristo and El Hijo. He is currently writing the cinema adaptation of El Hijo for the production company Toma 78, and is preparing a novel and another film script, Fuera de Juego.

47


48

Animac Catàleg 2012

Presentacions Petit Animac

PDA Petits Dibuixos Animats PDA Pequeños dibujos animados PDA Little Animated Doodles PDA és avui en dia un referent internacional pel que fa a l’animació feta per nens. De la mà de l’Institut Cervantes, PDA ha recorregut mig món organitzant tallers a Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia. El resultat són pel·lícules que fan servir les estratègies del documental i els dibuixos dels petits per tal d’explicar les seves històries en primera persona. Amb una bona experiència i pedagogia PDA convida nens i nenes a mostrar els seus anhels i experiències i, sobretot, a crear les seves pròpies històries. Darrera el projecte hi ha Mario Torrecillas (guionista), Tyto Alba (cineasta) i David Borrull (animador).

PDA es hoy un referente internacional en cuanto a animación hecha por niños se refiere. De la mano del Instituto Cervantes, PDA ha recorrido medio mundo haciendo talleres por Europa, Africa, América y Asia. El resultado son películas que utilizan las estrategias del documental y los dibujos de los pequeños para contar sus historias en primera persona. Con una buena experiencia y con pedagogía PDA invitan a niños y niñas a mostrar sus anhelos, sus experiencias y sobre todo a crear sus propias historias. Tras el proyecto están Mario Torrecillas (guionista), Tyto Alba (cineasta) y David Borrull (animador).

PDA is currently an international reference in animation made by children. With the support of the Instituto Cervantes, PDA has travelled halfway around the world holding workshops in Europe, Africa, Latin America and Asia. These have resulted in films using documentary strategies and the children’s drawings to tell their stories in first person. With practical experience and educational tools, PDA invite children to express their desires, experiences and, above all, to create their own stories. The alma maters of the project are Mario Torrecillas (scriptwriter), Tyto Alba (filmmaker) and David Borrull (animator).


Animac Catàleg 2012

Presentacions Petit Animac

El mejor regalo

Los niños de Batey

Mario Torrecillas, Tyto Alba i David Borrull Espanya, 2009. 10’ HD, V.O. (castellà)

Mario Torrecillas i David Borrull, i nens i nenes de la ciutat de Santo Domingo d’entre 6 i 12 anys. República Dominicana, 2011. 10’ HD, V.O. (castellà)

El millor regal The Best Gift

Curtmetratge realitzat a l’Hospital Reina Sofía de Còrdova on quatre nens operats d’un trasplantament de medul·la ens expliquen les seves experiències durant tot el procés, des que es diagnostica la malaltia fins que es curen. Professors, pares i metges acompanyen la narració dels nens. Cortometraje realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en el que cuatro niños operados de un trasplante de médula nos cuentan sus experiencias durante todo el proceso, desde que se diagnostica la enfermedad hasta su cura. Profesores, padres y doctores acompañan la narración de los niños. Short film made at the Hospital Reina Sofía in Cordoba in which four children who have received a medulla transplant tell us their experiences throughout the process, from the diagnosis until the cure. Teachers, parents and doctors contribute to the children’s narration.

Els nens de Batey Batey’s Children

Wilkin Bautista ens explica la vida dels nois haitians que viuen al batey San Luis dintre de Santo Domingo. Wilkin Bautista nos cuenta la vida de los chicos haitianos que viven en el Batey San Luis dentro de Santo Domingo. Wilkin Bautista tells us about the life of Haitian boys and girls living in San Luis baley in Santo Domingo.

Un nuevo cuento chino

Un nou conte xinès A New Chinese Story Mario Torrecillas, Tyto Alba i David Borrull, i 15 nens i nenes de la ciutat de Pekín d’entre 6 i 12 anys. Xina, 2010. 7’ HD, V.O.S.E. (xinès)

Un grup de nens de Pequín ens explica les diferències i similituds entre la cultura oriental i l’occidental, mostrant fins i tot les diferències filosòfiques de pensament entre Xina i Europa. Curt metratge realitzat a l’Institut Cervantes de Pequín, dintre del projecte “L’Europa que educa” per a la Presidència espanyola de la UE de l’any 2010. Un grupo de niños de Pekín nos cuentan las diferencias y similitudes entre las culturas oriental y occidental, llegando incluso a mostrar las diferencias filosóficas de pensamiento entre China y Europa. Cortometraje realizado en el Instituto Cervantes de Pekín en el marco del proyecto “La Europa que educa” para la Presidencia española de la UE en el año 2010. A group of children from Beijing tell us about the differences and similarities between eastern and western culture, even showing the differences in philosophical thought between China and Europe. Short film made at the Instituto Cervantes in Beijing, within the project “Educating Europe” for the 2010 EU Spanish Presidency.

49


50

Animac Catàleg 2012

Presentacions Petit Animac

Orán, la El trompetista El quemaciudad sucia y de la torre papeleras El cremapapereres maravillosa (Cabezas The Orà, la ciutat bruta i que caen Rubbishbinburner meravellosa rodando) Oran, the Dirty and Wonderful City Mario Torrecillas, Tyto Alba, David Borrull i 12 nens i nenes de la ciutat d’Orà d’entre 6 i 12 anys. Algèria, 2009. 6’ HD, V.O.S.E. (francès)

Els nens i nenes d’Orà, Algèria, ens transmeten una visió crítica de la seva meravellosa ciutat, exponent de la riquesa i també de la complexitat de la societat algeriana. Realitzat a l’Institut Cervantes d’Algèria. Los niños y niñas de Orán, Argelia, nos transmiten una visión crítica de su maravillosa ciudad, exponente de la riqueza y también de la complejidad de la sociedad argelina. Realizado en el Instituto Cervantes de Argelia. The children of Oran, in Algeria, offer us a critical vision of their wonderful city, an example of the wealth but also complexity of Algerian society. Made at the Instituto Cervantes in Algeria.

El trompetista de la torre (Caps que cauen rodant) The Trumpeter of the Tower (Rolling heads)

Mario Torrecillas, Tyto Alba, David Borrull i 12 nens i nenes de la ciutat de Cracòvia d’entre 6 i 12 anys. Polònia, 2010. 6,48’ HD, V.O.S.E. (polonés)

Fa centenars d’anys, durant una invasió dels Mongols, el trompetista de la torre de Cracòvia va ser abatut per una fletxa. Avui, els trompetistes de la torre anuncien cada hora que passa tocant una melodia en record d’aquella tragèdia. Aquesta i altres històries serviran als nens per explicar la història de la seva ciutat i les seves relacions amb la resta del món. Hace cientos de años, durante una invasión de los Mongoles, el trompetista de la torre de Cracovia fue alcanzado por una flecha. Hoy, los trompetistas de la torre anuncian cada hora que pasa tocando una melodía, en recuerdo de aquella tragedia. Esta y otras historias servirán a los niños para contarnos la historia de su ciudad y sus relaciones con el resto del mundo. Hundreds of years ago, during an invasion of the Mongols, the trumpeter of the Krakow tower was hit by an arrow. Today the trumpeters of the tower herald each hour by playing a melody in commemoration of that tragedy. This and other stories will help children to tell us the story of their city and its relations with the rest of the world.

Mario Torrecillas, Tyto Alba, David Borrull i Juan Astete, Francisco Javier, Alba, Miranda, Noelia, Marta, Marcos, José Antonio, Juan Diego, Francisco José, Javier, María Pilar, José Antonio, Daniel, Desirée, Estela, Álvaro, Ana, Javier, Ale, Elvira, Jorge, Hugo, Alba Lucía i Aída Espanya, 2007. 5’ HD, V.O. (castellà)

En un poble anomenat Algodonales hi viu un home a qui es coneix com el que crema papereres. Ni tan sols ell sap que un dia calarà foc a una paperera i, de sobte, amb la primera flamarada, apareixerà el seu gran amor... Aquest curt surrealista, escrit a dues mans per dos nens d’11 anys, es va fer a Algodonales (Jerez) dintre del col·legi Cervantes. En un pueblo llamado Algodonales habita un hombre al que se conoce como el quemapapeleras. Ni siquiera él sabe que un buen día pegará fuego a una papelera y, de repente, aparecerá su gran amor al primer golpe de fuego... Este corto surrealista, escrito a dos manos por dos niños de 11 años, se realizó en Algodonales (Jeréz) dentro del colegio Cervantes. In a village called Algodonales lives a man known as the rubbishbinburner. Not even he knows that one day he will set a rubbish bin on fire and, suddenly, his great love will appear with the first flame of fire...This surrealist short film, written by two 11-year old children, was made in Algodonales (Jerez) at the Cervantes School.


Animac Catàleg 2012

[4-3-2012] 16.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Sarah Cox presenta La picor del poll daurat Sarah Cox presenta El picor del piojo dorado Sarah Cox introduces The Itch of the Golden Nit

Sarah Cox Sarah va estudiar Animació al Royal College of Art i es va graduar l’any 1992. Des d’aleshores treballa com a productora i directora de cinema i publicitat.

Sarah estudió Animación en el Royal College of Art y se graduó en 1992. Desde entonces trabaja como productora y directora de cine y publicidad.

Sarah studied Animation at the Royal College of Art graduating in 1992. She has since worked as both a producer and a director of films and commercials.

Actualment està dirigint un curt en format stop motion per a l’organització Humane Society. Com a productora, Sarah acaba de concloure el seu primer rodatge: una comèdia negra urbana 8 Minutes Idle, adaptació de la novel·la de Matt Thorne, dirigida per Mark Simon Hewis i protagonitzada per Tom Hughes i Ophelia Lovibond. La pel·lícula s’estrenarà el 2012.

Actualmente esta dirigiendo un corto en stop motion para la organización Humane Society. Como productora, Sarah acaba de finalizar su primer rodaje: una comedia negra urbana 8 Minutes Idle, adaptación de la novela de Matt Thorne, dirigida por Mark Simon Hewis y protagonizada por Tom Hughes y Ophelia Lovibond. La película se estrenará en el año 2012.

She is currently directing a stop motion short for the Humane Society. As a producer Sarah has just completed shooting her first feature: a dark urban comedy 8 Minutes Idle, adapted from the novel by Matt Thorne and directed by Mark Simon Hewis and starring Tom Hughes and Ophelia Lovibond. The film is due to be released in 2012.

51


52

Animac Catàleg 2012

Presentacions Petit Animac

The Itch of the Golden Nit La picor del poll daurat El picor del piojo dorado Sarah Cox Aardman Animations Regne Unit, 2011, 30’ HD, 2D Animation

L’anodina vida d’en Beanie, d’11 anys, canvia per sempre quan un dia després de l’escola apareixen al seu jardí la pèrfida Evil Stella i el seu sequaç Fireboy. L’Evil Stella va al darrere del poll daurat i segresta la mare i el pare d’en Beanie pensant que la tenen. Però no és una llémena comuna. El poll daurat és la bateria que dóna energia al sol, i si en Beanie no aconsegueix endur-se-la a casa abans que es faci de nit el sol morirà i l’univers es veurà condemnat a desaparèixer. The Itch of the Golden Nit és el resultat de l’ambiciós projecte The Tate Movie Project, promogut per les galeries Tate i en el qual han participat la multipremiada agència Fallon, el canal de TV BBC, la productora Aardman i milers de nens i nenes d’Anglaterra. Es van fer tallers a les 4 Tate Galleries i a d’altres galeries i un autobús-taller va recórrer 55 emplaçaments arreu de Gran Bretanya, tot recollint dibuixos i sons de més de 900 infants. La participació en el projecte en línia va arribar als 23.000 usuaris. El projecte, patrocinat per BP, forma part de l’Olimpiada Cultural en el marc dels Jocs Olímpics de Londres 2012. La anodina vida de Beanie, de 11 años, cambia para siempre cuando un día después de la escuela aparecen en su jardín la pérfida Evil Stella y su secuaz Fireboy. Evil Stella va detrás del piojo dorado y secuestra a la madre y al padre de Beanie creyendo que está en su poder. Pero no se trata de una liendre común. El piojo dorado es la batería que da energía al sol y si Beanie no logra llevársela para casa antes de que oscurezca el sol morirá y el universo se verá condenado a desaparecer.

The Itch of The Golden Nit es el resultado del ambicioso proyecto The Tate Movie Project, promovido por las galerías Tate, en el que ha participado la multipremiada agencia Fallon, el canal de TV BBC, la productora Aardman y miles de niños y niñas de Inglaterra. Se organizaron talleres en las 4 Tate Galleries y en otras galerías y un autobús-taller recorrió 55 emplazamientos en Gran Bretaña recogiendo dibujos y sonidos de más de 900 pequeños. La participación en el proyecto online alcanzó los 23.000 usuarios. El proyecto, patrocinado por BP, forma parte de la Olimpiada Cultural, en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 11-year old Beanie’s bland life changes forever when Evil Stella and her flaming side-kick Fireboy show up in his back garden one day after school. Evil Stella is after The Golden Nit and kidnaps Beanie’s Mum and Dad thinking they have it. But this is no ordinary nit. The Golden Nit is the battery that powers the sun and if Beanie does not get it home by sunset the sun will die and the universe is doomed. The Itch of the Golden Nit originated as The Tate Movie Project, an ambitious project promoted by the Tate where the multi-awarded creative agency Fallon, the BBC, the Aardman production company and thousands of British children took part. Workshops took place at the four Tate Galleries and other galleries and a specially-fitted truck travelled to 55 locations, gathering drawings and recording sound effects from more than 9,000 children. The project online reached 23,000 users. With funding from BP and the 2012 Olympics Legacy Trust this project forms a key part of the Cultural Olympiad, the four-year celebration designed to inspire creativity in the run-up to the London Games. Anna Harding anna.harding@aardman.com www.aardman.com


Animac CatĂ leg 2012

Convidada especial Invitada especial Special guest

53


54

Animac Catàleg 2012

Suzie Templeton

Foto Mich Leemans

 uzie Templeton (Romsey, 1967) va estudiar S animació al Surrey Institute of Art and Design i al Royal College of Art de Londres. L’any 1999 va rodar la seva primera pel·lícula, Stanley, a la qual seguirien Dog (2001) i Pedro y el lobo (2006). Des de 2008 és directora d’animació a l’estudi Tandem Films i fa sobretot espots publicitaris. Actualment prepara un nou curt, You Pesky Rat, basat en un llibre de Lauren Child, a més de dedicarse a escriure el guió del que serà el seu primer llarg metratge.

Suzie Templeton (Romsey, 1967) estudió animación en el Surrey Institute of Art and Design y en el Royal College of Art de Londres. En 1999 realizó su primera película, Stanley, a la que seguirían Dog (2001) y Pedro y el lobo (2006). Desde 2008 es directora de animación en el estudio Tandem Films, realizando principalmente spots publicitarios. Actualmente prepara un nuevo corto, You Pesky Rat, basado en un libro de Lauren Child, además de dedicarse a escribir el guión del que será su primer largometraje.

Suzie Templeton (Romsey, 1967) studied animation at the Surrey Institute of Art and Design and at the Royal College of Art in London. In 1999, she made her first short, Stanley, and later Dog (2001) and Peter and the Wolf (2006). Since 2008 she has been Animation Director at the studio Tandem Films, mainly shooting commercials. She is currently preparing her new short, You Pesky Rat, based on a book by Lauren Child, along with writing the script of her first feature film.


Animac Catàleg 2012

[4-3-2012] 12.30 h. La Seu Vella

Master class Suzie Templeton Activitat gratuïta. Aforament limitat Actividad gratuita. Aforo limitado Free activity. Limited places

Maqueta del lobo de plastilina de Ewa Maliszweska

La primera vegada que vaig veure Peter and the Wolf (Suzie Templeton, 2006) va ser en el comitè de selecció del festival d’Annecy i em va impressionar profundament. És un d’aquells moments en què tens la certesa d’estar veient una obra mestra i la grata sorpresa que l’autora sigui una jove animadora. Ja des del seu primer curtmetratge Stanley Suzie Templeton ha mostrat una singular capacitat per explorar a fons la naturalesa humana i fer que les seves titelles, animades en stop motion, tinguin vida. L’autora va guanyar merescudament tots els premis possibles amb Peter and the Wolf, inclòs l’Oscar.

La primera vez que vi Peter and the Wolf (Suzie Templeton, 2006) fue en el comité de selección del festival de Annecy y me impresionó profundamente. Es uno de esos momentos en que tienes la certeza de estar viendo una obra maestra y la grata sorpresa de que la autora es una joven animadora. Ya desde su primer cortometraje Stanley Suzie Templeton ha mostrado una singular capacidad para explorar a fondo la naturaleza humana y para hacer que sus marionetas, animadas en stop motion, estén vivas. La autora ganó merecidamente todos los premios posibles con Peter and the Wolf, incluido el Oscar.

Per Animac és un orgull donar la benvinguda a una de les grans: Suzie Templeton, que ens visita (en companyia de la marioneta protagonista de Peter and the Wolf!) per tal de presentar les seves pel·lícules i compartir amb el públic els secrets del seu art.

Animac se enorgullece en dar la bienvenida a una de las grandes: Suzie Templeton, quien nos visita (¡en compañía de la marioneta protagonista de Peter and the Wolf!) para presentar sus películas y compartir con el publico los secretos de su arte.

Carolina López. Directora Animac

Carolina López. Directora Animac

The first time I saw Peter and the Wolf (Suzie Templeton, 2066) was on the selection committee of the Annecy Festival and it impressed me deeply. It is one of those moments when you know you are seeing a masterpiece and it is a pleasant surprise that the creator is the young animator. Since her first short, Stanley, Suzie Templeton has shown a unique ability to thoroughly explore human nature and to make her puppets, animated in stopmotion, live. She deservedly won every award possible with Peter and the Wolf, including the Oscar©. Animac is proud to welcome one of the greats, Suzie Templeton, who visits us (accompanied by the star puppet of Peter and the Wolf!) to present her films and share the secrets of her art with the audience. Carolina López. Director of Animac

55


56

Animac Catàleg 2012

[4-3-2012] 19.00 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Especial Suzie Templeton Suzie Templeton Special

Stanley Regne Unit, 2008. 7’ Vídeo, S.D.

L’opera prima de Suzie Templeton va aconseguir consagrar-la com una de les més sòlides promeses de l’animació stop motion actual a través d’una història plena d’humor negre: mentre la seva esposa està obsessionada amb triturar la carn a ganivetades, Stanley, el personatge que dóna títol al curt, intenta bolcar tot el seu amor i afecte en la col gegantina que està cultivant. Guardonada amb onze premis internacionals. Stanley (2008), la opera prima de Suzie Templeton, logró consagrarla como una de las más firmes promesas de la animación stop motion actual a través de una historia llena de humor negro: mientras su esposa está obsesionada con triturar la carne a cuchilladas, Stanley, el personaje que da título al corto, intenta volcar todo su amor y afecto en la gigantesca col que está cultivando. Galardonada con once premios internacionales. Stanley (2008), Suzie Templeton’s debut, made her one of the most promising newcomers in stop motion animation through a story full of black humour: while his wife is obsessed with chopping meat, Stanley tries to give all his love and affection to a giant cabbage he is growing. Awarded eleven international prizes.

Dog Gos Perro

Regne Unit, 2011. 6’ Betacam S.P., V.O.S.C. (anglès)

Tracta en poc més de cinc minuts i mig un tema tan delicat com la mort, descrivint la relació entre un nen i el seu pare després de morir la mare. Mentrestant, el gos que viu amb tots dos tampoc sembla gaudir de bona salut... Aquest segon curt ha deparat a la nostra autora més de 20 premis internacionals, inclòs el Bafta al millor curt d’animació. Trata en poco más de cinco minutos y medio un tema tan delicado como la muerte, describiendo la relación entre un niño y su padre después de fallecer la madre. Entretanto, el perro que vive con ambos tampoco parece gozar de buena salud... Este segundo corto le valió a nuestra autora más de 20 premios internacionales, incluyendo el Bafta al mejor corto de animación. Deals in little more than five and a half minutes with such a delicate issue as death, describing the relationship between a boy and his father after the boy’s mother dies. Meanwhile, their dog also seems to suffer from poor health… This second short earned Suzie Templeton over 20 international awards, including the Bafta for Best Short Animation.

Peter and the Wolf Pere i el llop Pedro y el lobo Regne Unit, 2006. 30’ 35 mm, S.D.

Adaptació del clàssic conte musical del compositor rus Sergei Prokofiev, és fins ara l’obra més ambiciosa de Suzie Templeton: produïda als venerables estudis Se-ma-for, a Lodz (Polònia), va comptar amb la col·laboració de prop de 200 persones i va necessitar cinc anys per elaborar-la. Entre molts altres guardons, va rebre l’any 2008 l’Òscar al millor curt d’animació. Pedro y el lobo (Peter and the Wolf, 2006), adaptación del clásico cuento musical del compositor ruso Sergei Prokofiev, es la obra más ambiciosa de Suzie Templeton hasta la fecha: producida en los venerables estudios Se-ma-for, en Lodz (Polonia), contó con la colaboración de cerca de 200 personas y precisó cinco años para su elaboración. Entre muchos otros galardones, recibió en 2008 el Óscar al mejor corto de animación. Peter and the Wolf (2006), an adaptation of the classic musical story by the Russian composer Sergei Prokofiev, is her most ambitious work to date: produced in the venerable Se-ma-for studios in Lodz (Poland), it had the collaboration of around 200 people and took five years to complete. Among many other awards, in 2008 it received the Oscar for Best Animated Short Film.


Animac Catàleg 2012

Monogràfics Monográficos Themed sessions

57


58

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 17.30 h. CaixaForum Lleida

Alícia al país de les deixalles, Nueveojos, 2011

Canviar el món Cambiar el mundo Changing the world És possible un món millor? Aquí tenim algunes propostes.

N.E.Mation! 5, Joshua Ngiam i Ellery Ng, Singapur, 2010. 1’

The Greek crisis explained, Nomint Motion Design, Grècia, 2011. 2’44’’

Es posible un mundo mejor? Aquí tenemos algunas propuestas.

Second Hand, Isaac King, Canadà, 2011. 7’35’’

Diversité culturelle, Olivier Martin, França, 2010. 2’35’’

Switch Today, Arjun Rihan, EUA, 2010. 1’

[R], Nicolas Bianco-Levrin i Julie Rembauville, França, 2011. 12’34’’

Is a better world possible? Here we have some proposals.

Alícia al país de los deixalles, Nueveojos, Espanya, 2011. 8’34” Biodiversity, Ton Loenders, Bèlgica, 2010. 1’39” Standing up for Freedom, Carlos Lascano, República Txeca. 2’ The Girl Effect, Mighty Nice, EUA. 3’04” S.O.S. Humanidad en peligro, Miguel Peña Alsina, Espanya, 2011. 1’44’’ Comme nourrir tout le monde, Denis Van Waerebeke, França, 2009. 9’30” Save our Supplies, Julian King. 1’20”


Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 19.00 h. CaixaForum Lleida

INSCT (Skyence), Johannes Timpernagel, 2010

CLIP, KLAPP, BUM Noves formes de música visual Nuevas formas de música visual New forms of visual music Videoclips d’avantguarda, seguint les passes de McLaren, Ruttmann o Lye, posats al dia en peces sorprenents. Un luxe per als amants dels videoclips més creatius i del cinema experimental. Sessió feta en col·laboració amb Xcèntric, el cinema del CCCB, comissariada per Wiktoria Pelzer (comissària de Animation Avantgarde Vienna).

Videoclips de vanguardia, tras la estela de McLaren, Ruttmann o Lye, puestos al día en piezas asombrosas. Un lujo para los amantes de los videoclips más creativos y del cine experimental. Sesión realizada en colaboración con Xcèntric, el cine del CCCB, comisariada por Wiktoria Pelzer (comisaria de Animation Avantgarde Vienna).

Vanguard music videos in the wake of McLaren, Ruttmann or Lye, updated in amazing pieces. A treat for lovers of the most creative music videos and experimental films. Session held in collaboration with Xcèntric, the CCCB cinema, curated by Wiktoria Pelzer (Avantgarde Animation Vienna Coordinator).

Playtime (Oscar Peterson) Steve Woloshen, Canadà, 2009. 4’

Vergence, Tina Frank, Florian Hecker, Àustria, 2010. 6’30’’

On the Motorway (Metronomy) Jul & Mat, Regne Unit, 2010. 2’30’’

Ariel (Stateless) Marcus Wendt & VeraMaria Glahn, Regne Unit/Alemanya, 2010. 3’31’’

Dynamite (Kraak & Smaak) Superelectric (Henk Loorbach), Països Baixos, 2010. 3’24’’

Grindin’ (Nobody Beats the Drum) Rogier van der Zwaag, Països Baixos, 2010. 3’ Trois, quatre (Three, Four) Jean-Patrice Blanc, ENSAD, França, 2009. 3’ Dubus (AV, Music) Zelany Rashoho, Rússia, 2008. 4’ Bagatelle I (György Ligeti – Bagatelle I by sonic.art) schnellebuntebilder (Sebastian Huber, Robert Pohle, Johannes Timpernagel), Alemanya, 2011. 1’16’’

INSCT (Skyence) Johannes Timpernagel, Alemanya, 2010. 2’28’’ Transistor (Radian) Michaela Schwentner, Àustria, 2000. 6’ The City (Five Years Older) Dirk Koy, Suïssa, 2010. 4’ Animals (Minilogue) Kristofer Ström, Suècia, 2008. 5’41’’

Vanishing Point (cubesato) Takuya Hosogane, Japó, 2010. 2’ Tinamv 1 (Kilo) Adnan Popovic, Àustria, 2011. 4’

59


60

Animac Catàleg 2012

[3-3-2012] 20.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Aleksandr, Rémy Dereux, Maxime Hibon, Juliette Klauser, Raphaëlle Ranson i Louise Seynhaeve, 2010

Supinfocom: Pedrera de talent Supinfocom: Cantera de talento Supinfocom: A source of talent Supinfocom, amb dos centres a França (a Arles i Valenciennes) i un a l’Índia (a Pune), s’ha convertit en un dels centres de referència per a l’animació 2D i 3D.20 anys després de la seva creació, Supinfocom realitza projectes que es mostren en grans festivals d’animació arreu del món, sent pioners en innovació i creació. Jerzy Kular, el director de la prestigiosa Escola d’Animació Supinfocom (França), presenta en aquesta sessió els treballs més destacats i de projecció internacional de l’Escola.

Supinfocom, con dos centros en Francia (en Arles y Valenciennes) y uno en la India (en Pune), se ha convertido en uno de los centros de referencia para la animación 2D y 3D. 20 años después de su creación, Supinfocom realiza proyectos que se muestran en grandes festivales de animación por todo el mundo, siendo pioneros en innovación y creación.

Supinfocom, with two centres in France (Arles and Valenciennes) and one in India (Pune), has become one of the reference schools within 2D and 3D animation. After more than 20 years since its creation, Supinfocom develops projects which are shown at the greatest animation festivals around the world, making them pioneers in innovation and creation.

Jerzy Kular, el director de la prestigiosa Escuela de Animación Supinfocom (Francia), presenta en esta sesión los trabajos más destacados y de proyección internacional de la Escuela.

Jerzy Kular, the director of the prestigious Supinfocom (France), presents in this session the most distinguished works of the animation school.

La moitié d’un ami…, Florent Benito, França, 2011. 1’20’’

Matatoro, Raphaël Calamote, Mauro Carraro i Jérémy Pasquet, França, 2010. 7’10’’

Jacky Rondelle, Charles Bouet, França, 2011. 1’10’’

De riz ou d’Arménie, Hélène Marchal, Samy Barras, Romain Blondelle i Céline Seillé, França, 2011. 7’20’’

Aleksandr, Rémy Dereux, Maxime Hibon, Juliette Klauser, Raphaëlle Ranson i Louise Seynhaeve, França, 2010. 5’20’’

Le taxidermiste, Antoine Robert, Dorianne Fibleuil, Paulin Cointot i Maud Sertour, França, 2011. 6’45’’


Animac CatĂ leg 2012

Conferències Presentacions i taules rodones

Conferencias. Presentaciones y mesas redondas Lectures. Presentations and roundtables

61


62

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 12.30 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Careta Animac 2012

Physalia, talent a mà i a màquina Physalia, talento a mano y a máquina Physalia, hand-made and machine-made talent Presentació a càrrec dels membres del col·lectiu Physalia, Pablo Barquín, Mauro Coral i Marcos Gimferrer.

Presentación a cargo de los miembros del colectivo Physalia, Pablo Barquín, Mauro Coral y Marcos Gimferrer.

Presentation by the members of the group Physalia, Pablo Barquín, Mauro Coral and Marcos Gimferrer.

En aquesta conferència aprofundirem en les bambolines de l’estudi i explorarem com es van crear algunes de les peces de Physalia, posant èmfasi en la nostra R+D. També explicarem com hem creat la careta per l’Animac 2012.

En esta conferencia profundizaremos en las bambalinas del estudio y exploraremos cómo se crearon algunas de las piezas de Physalia, con énfasis en nuestro I+D. También explicaremos cómo hemos creado la careta para el Animac 2012.

In this lecture we will go behind the scenes of the studio and explore how some Physalia pieces were created, with emphasis on our R&D. We will also explain how the Animac 2012 opening titles were developed.

Physalia és un estudi de motion-graphics i efectes especials instal·lat a Barcelona des de l’any 2006. Physalia comença com un estudi d’animació en 3D, però des dels seus inicis ha experimentat en àrees molt diverses: fotografia, animació 2D, stop motion, electrònica, live-action... àrees que no necessàriament requereixen estar asseguts davant d’un ordinador.

Physalia es un estudio de motion-graphics y efectos especiales con base en Barcelona desde el año 2006. Physalia empieza como un estudio de animación en 3D, pero desde sus inicios ha experimentado en muy diversas áreas: fotografía, animación 2D, stop motion, electrónica, live-action... áreas que no necesariamente requieren estar sentados frente a un ordenador.

Physalia is a motion-graphics and special effects studio based in Barcelona since 2006. Physalia began as a 3D animation studio although since its beginnings it has experimented with highly diverse areas such as photography, 2D animation, stop motion, electronics and live action, which do not necessarily require sitting in front of a computer.


Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 16.00 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Arnal Ballester, Pluma, 2005

Chico y Rita, 2011 (fragment)

Flavio Morais, Tok Stok, 2011

Il·lustració frame a frame Ilustración frame a frame Frame by frame illustration Taula rodona, organitzada amb la col·laboració de l’APIC, amb la participació de Arnal Ballester, Javier Mariscal i Flavio Morais, i moderada per Miguel Gallardo.

Mesa redonda, organizada con la colaboración de la APIC, y con la participación de Arnal Ballester, Javier Mariscal y Flavio Morais, y moderada por Miguel Gallardo.

Arnal Ballester va néixer a Barcelona el 1955. La major part de la seva obra com il·lustrador l’ha duta a terme en el món del llibre i de la premsa, però també ha realitzat curts d’animació.

Arnal Ballester nació en Barcelona en 1955. La mayor parte de su obra como ilustrador la ha llevado a cabo en el mundo del libro y de la prensa, pero también realiza cortos de animación.

Javier Mariscal (València, 1950) és abans que res un creador d’imatges que desenvolupa el seu treball en tot tipus de suports i disciplines. El disseny de mobiliari, el disseny gràfic, la pintura, la il·lustració, el disseny web i multimèdia i l’animació són objecte de la seva activitat professional.

Javier Mariscal (València, 1950) es antes que nada creador de imágenes que desarrolla su trabajo en todo tipo de soportes y disciplinas. El diseño de muebles, el diseño gráfico, la pintura, la ilustración, el diseño web y multimedia y la animación son objeto de su actividad profesional.

Flavio Morais (Sao Paulo, 1954) és un il·lustrador en estat pur, i aplica el seu talent als formats més diversos: llibres, publicitat, revistes i diaris, disseny de productes, peces d’animació i murals de gran dimensió. A banda ha realitzat varies exposicions individuals i col·lectives.

Flavio Morais (Sao Paulo, 1954) es un ilustrador en estado puro, y aplica su talento a los formatos más diversos: libros, publicidad, revistas y periódicos, diseño de productos, piezas de animación y murales de gran dimensión. Además ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas.

Miguel Gallardo (Lleida, 1955) va començar la seva carrera professional compaginant el còmic i la il·lustració per a acabar dedicant-se plenament a aquesta activitat. Actualment és director de la APIC (Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya).

Miguel Gallardo (Lleida, 1955) comenzó su carrera profesional compaginando el cómic y la ilustración para acabar dedicándose plenamente a esta última actividad. Actualmente es director de la APIC (Asociación Profesional de Ilustradores de Catalunya).

Roundtable, organised in collaboration with APIC, with the participation of Arnal Ballester, Javier Mariscal and Flavio Morais, moderated by Miguel Gallardo. Arnal Ballester was born in Barcelona in 1995. Most of his work as an illustrator has taken place in the world of books and the press, but he also makes short animated films. Javier Mariscal (Valencia, 1950) is first and foremost a creator of images developed in his work through all kinds of media and disciplines. Furniture design, graphic design, painting, illustration, web and multimedia design and animation form the basis of his professional activity. Flavio Morais (Sao Paulo, 1954) is an illustratior in its purest form, and applies his talent to the most diverse formats: books, advertising, magazines and newspapers, product design, animation pieces and large-escale murals. In addition, he has participated in several solo and group exhibitions. Miguel Gallardo (Lleida, 1955) began his professional career combining comics and illustration which became his main activity. He is now the director of APIC (Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya).

63


64

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 19.00 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Vicent Arlandis, Perfect Teeth, 2012

Joaquín Reyes, Enjuto Mojamuto, 2007

Juanjo Sáez, Arròs Covat

Fins al límit i més enllà. Guionitzar animació per a adults Hasta el límite y más allá. Guionizar animación para adultos To the limit and beyond. Scripting animation for adults Taula rodona a càrrec dels autors Vicent Arlandis, Joaquin Reyes i Juanjo Sáez, moderada per Hernán Migoya.

Mesa redonda a cargo de los autores Vicent Arlandis, Joaquin Reyes y Juanjo Sáez, moderada por Hernán Migoya.

Roundtable with the creators Vicent Arlandis, Joaquín Reyes and Juanjo Sáez, moderated by Hernán Migoya.

Vicent Arlandis, nascut a Valencia, és creador, productor, director i il·lustrador. Va estudiar Belles Arts a València i més tard a Barcelona. Actualment desenvolupa el seu treball creatiu des del seu estudi Yanquipay, ubicat a Barcelona.

Vicent Arlandis, nacido en Valencia, es creador, productor, director e ilustrador. Estudió Bellas Artes en Valencia y más tarde en Barcelona. Actualmente desarrolla su trabajo creativo desde su estudio Yanquipay, ubicado en Barcelona.

Vicent Arlandis, born in Valencia, is a creator, producer, director and illustrator. He studied fine arts in Valencia and later in Barcelona. Currently, he carries out his creative work in his studio Yanquipay, located in Barcelona.

Joaquín Reyes, dibuixant, actor i còmic, treballa a la sèrie Museo Coconut al canal televisiu Neox, a Espanya. Reyes és conegut per les seves nombroses paròdies i imitacions, juntament amb la seva participació a Muchachada Nui i La hora Chanante. A més a més ha creat nombrosos personatges com ara Super Ñoño, Onofre i Enjuto Mojamuto, entre molts altres.

Joaquín Reyes, dibujante, actor y cómico, trabaja en la serie Museo Coconut en el canal televisivo Neox, en España. Reyes es conocido por sus numerosas parodias e imitaciones, junto con su participación en Muchachada Nui y La hora Chanante. Además ha creado numerosos personajes, como Super Ñoño, Onofre y Enjuto Mojamuto, entre muchos otros.

Joaquín Reyes, cartoonist, actor and comic, works on the series Museo Coconut on the TV channel Neox, in Spain. Reyes is known for his numerous parodies and imitations, together with his participation in Muchachada Nui and La hora Chanante. He has also created numerous characters, such as Super Ñoño, Onofre and Enjuto Mojamuto, among many others.

Juanjo Sáez nació en 1972 en un barrio obrero de Barcelona (La Sagrera), algo realmente determinante en su trabajo, ya que gran parte de éste gira en torno a su ciudad. Poco a poco ha ido profesionalizando su afición por el dibujo y ha trabajado prácticamente en todas las facetas en las que puede trabajar un ilustrador o un dibujante.

Juanjo Sáez was born in 1972 in a working class area of Barcelona (La Sagrera), which greatly affects his work as much of it is based around his city. He has gradually professionalised his fondness for drawing and has worked in almost all possible facets open to an illustrator or cartoonist.

Juanjo Sáez va néixer l’any 1972 en un barri obrer de Barcelona (La Sagrera), aspecte realment determinant en el seu treball, atès que en bona part gira a l’entorn de la seva ciutat. Poc a poc ha anat professionalitzant la seva afició pel dibuix i ha treballat pràcticament en totes les facetes en les quals pot treballar un il·lustrador o un dibuixant. Hernán Migoya (Ponferrada, 1971) és guionista de còmics i de cinema així com escriptor. Com tot artista honest, la pretensió d’Hernán Migoya és provocar la destrucció de la Humanitat i que només quedin les seves obres.

Hernán Migoya (Ponferrada, 1971) es guionista de cómics y de cine y escritor. Como todo artista honesto, la pretensión de Hernán Migoya es provocar la destrucción de la Humanidad y que sólo queden sus obras.

Hernán Migoya (Ponferrada, 1971) is a scriptwriter of comics and films, and a writer. Like any honest artist, Hernán Migoya’s aim is to cause the destruction of humanity and for his works to be the only survivors.


Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 16.00 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Arrugas, 2011

El Grúfal. © Orange Eyes Limited 2009

De la pàgina a la pantalla. Produir adaptacions animades

De la página a la pantalla. Producir adaptaciones animadas From page to screen. Producing animated adaptations Taula rodona a càrrec dels productors executius Manuel Cristobal i Michael Rose, moderada per Carolina López.

Mesa redonda a cargo de los productores ejecutivos Manuel Cristobal y Michael Rose, moderada por Carolina López.

Roundtable by the executive producers Manuel Cristobal and Michael Rose, moderated by Carolina López.

Manuel Cristóbal, productor de la pel·lícula Arrugas, ha produït 4 llarg metratges d’animació més, entre ells El Lince Perdido, dirigit per Raúl García. És secretari general de Cartoon, vicepresident d’AEPA i membre de la Junta directiva de FAPAE i de l’Acadèmia de Cinema. També és docent a la Universitat Europea de Madrid.

Manuel Cristóbal, productor de la película Arrugas ha producido 4 largometrajes más de animación, entre ellos El Lince Perdido, dirigido por Raúl García. Es secretario general de Cartoon, vicepresidente de AEPA y miembro de la Junta directiva de FAPAE y de la Academia de Cine. También es docente en la Universidad Europea de Madrid.

Manuel Cristóbal, producer of the film Arrugas, has produced another 4 animated feature films, including El Lince Perdido directed by Raúl García. He is secretary general of CARTOON, vice-president of AEPA and a member of the board of directors of FAPAE and of the Spanish Film Academy. He also teaches at the Universidad Europea de Madrid.

Michael Rose dirige Magic Light Pictures junto con el productor Martin Pope. Creada en el año 2003, la compañía produce películas independientes y televisión, y gestiona la marca de éxito para niños, El Grufalo.

Michael Rose runs Magic Light Pictures together with producer Martin Pope. Set up in 2003, the company produces independent films and television, and manages the successful children’s brand, The Gruffalo.

Carolina López es la nueva directora de ANIMAC. Desde el año 2005 dirige XCÈNTRIC, el cine del CCCB, una programación regular a lo largo del año centrada en el cine experimental, documental y de ensayo. Desde su creación en el 2005 ha programado PEQUEÑAS HISTORIAS DEL CINE, la pantalla de cine moderno para niños y niñas del MACBA. También colabora programando animación para ARTFUTURA, el festival de cultura y creatividad digital.

Carolina López is the new director of ANIMAC. Since 2005 she has directed XCÈNTRIC, the cinema of the CCCB, a regular programme throughout the year focused on experimental, documentary and independent films. Since its creation in 2005, she has programmed LITTLE CINEMA STORIES, contemporary film screenings for children at the MACBA. She also programmes animation for ARTFUTURA, the festival of digital culture and creativity.

Michael Rose dirigeix Magic Light Pictures juntament amb el productor Martin Pope. Creada l’any 2003, la companyia produeix pel·lícules independents i televisió, i gestiona la marca d’èxit per nens El Grufal. Carolina López és la nova directora d’ANIMAC. Des del 2005 dirigeix XCÈNTRIC, el cinema del CCCB, una programació regular al llarg de l’any centrada en el cinema experimental, documental i d’assaig. Des de la seva creació l’any 2005 ha programat PETITES HISTÒRIES DEL CINEMA, la pantalla de cinema modern per infants del MACBA. També col·labora programant animació per a ARTFUTURA, el festival de cultura i creativitat digital.

65


66

Animac Catàleg 2012

[2-3-2012] 17.30 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Rubika, Guillaume Plantevin, 2011

Laboratoire d’images Christian Janicot presenta el projecte Le Laboratoire d’images.

Christian Janicot presenta el proyecto Le Laboratoire d’images.

Christian Janicot introduces Le Laboratoire d’images Project.

És l’autor d’Anthologie du cinéma invisible (Antologia del cinema invisible) – un centenar de guions de poetes i escriptors mai elaborats. Va crear La Fabrique de Littérature Graphique (Fàbrica de Literatura Gràfica) per experimentar la relació entre les paraules, les imatges i el moviment.

Es el autor de Anthologie du cinéma invisible (Antología del cine invisible) - un centenar de guiones de poetas y escritores jamás elaborados. Él creó La Fabrique de Littérature Graphique (Fábrica de Literatura Grafica) para experimentar la relación entre las palabras, las imágenes y el movimiento.

Director artístic, apassionat de les imatges, de l’animació i dels efectes especials, va dissenyar Le laboratoire d’images. Sota la seva direcció artística, una col·laboració entre Canal+ i més de 100 estudiants de Supinfocom, una extensa aventura transmèdia que aplega pel·lícules, llibres, exposicions i els millors talents del disseny gràfic contemporani.

Director artístico, apasionado de las imágenes, de la animación y de los efectos especiales, diseñó Le laboratoire d’images. Bajo su dirección artística, una colaboración entre Canal+ y más de 100 estudiantes de Supinfocom, una extensa aventura transmedia que reúne películas, libros, exposiciones y agrupa a los mejores talentos del diseño gráfico contemporáneo.

He is the creator of Anthologie du cinéma invisible (Invisible film anthology) – a hundred scripts by poets and writers which have never been produced. He created “La Fabrique de Littérature Graphique” (The Graphic Literature Factory) to experiment with the relationship between words, images and movement.

Dotze destacats il·lustradors francesos formen part d’aquest magnífic univers del 3D, concretament Les Jeanclode, Killofer, Lisa Lugrin i Clément Xavier, Jean François Martin, Muzo, Placid, Guillaume Plantevin, Rocco, Speedy Graphito, Tchikioto, Alexios Tjoyas i Henning Wagenbreth.

Doce destacados ilustradores franceses forman parte de este magnífico universo del 3D, concretamente Les Jeanclode, Killofer, Lisa Lugrin y Clément Xavier, Jean François Martin, Muzo, Placid, Guillaume Plantevin, Rocco, Speedy Graphito, Tchikioto, Alexios Tjoyas y Henning Wagenbreth.

As an artistic director, passionate about images, animation and special effects, he designed “Le laboratoire d’images”. Under his artistic direction, in collaboration with Canal+ and over 100 Supinfocom students, an extensive cross-media adventure that brings together movies, books, exhibitions and the most talented artists from contemporary graphic design. Twelve outstanding French illustrators are part of this fantastic 3D universe, specifically Les Jeanclode, Killofer, Lisa Lugrin and Clément Xavier, Jean François Martin, Muzo, Placid, Guillaume Plantevin, Rocco, Speedy Graphito, Tchikioto, Alexios Tjoyas and Henning Wagenbreth.


Animac Catàleg 2012

[3-3-2012] 16.00 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Producció | Producción | Production Pos Eso

En Construcció: Pos Eso En Construcción: Pos Eso Under Construction: Pos Eso Presentació del llargmetratge Pos Eso, actualment en procés de producció, a càrrec del seu director Sam Orti.

Presentación del largometraje Pos Eso, actualmente en proceso de producción, a cargo de su director Sam Orti.

Produïda per Basque Films i Conflictivos Producciones, Pos Eso és el primer llargmetratge de Sam Orti, autor multipremiat pels seus curtmetratges en stop motion, entre els quals destaquen The Werepig, Encarna i Vicenta, aquest últim nominat als Goya com a millor curtmetratge d’animació i semifinalista en la mateixa categoria dels Oscars.

Producida por Basque Films y Conflictivos Producciones, Pos Eso es el primer largometraje de Sam Orti, autor multipremiado por sus cortometrajes en stop motion, entre ellos destacan The Werepig, Encarna y Vicenta, este último nominado al Goya como mejor cortometraje de animación y semifinalista en la misma categoría de los Oscars.

Sam Orti, anomenat per alguns com “l’Almodóvar de la plastilina” torna en aquesta pel·lícula a les seves ficcions castisses, protagonitzades de nou per una dona, poblades de personatges desballestats i amb un humor negre d’allò més espanyol. D’ençà que el seu marit, el gran “mataor” Gregorio, va morir de resultes d’un accident domèstic, La Trini, “bailaora” mundialment coneguda, va abandonar els “tablaos” sumida en una gran depressió. El seu fill Damián ha començat a donar mostres d’una rebel·lia a prop de la demència. Possessions, exorcismes, poltergeist, bruixeria, sang i flamenc són els ingredients d’aquesta comèdia que ret homenatge a pel·lícules relacionades amb el diable i a Berlanga, en rigorós plastianimation.

Sam Orti, apodado por algunos “el Almodóvar de la plastelina” vuelve en esta película a sus ficciones castizas, nuevamente protagonizadas por una mujer, pobladas de personajes desquiciados y con un humor negro de lo más español. Desde que su marido, el gran “mataor” Gregorio, muriera a consecuencia de un accidente doméstico, La Trini, “bailaora” mundialmente conocida, abandonó los “tablaos” sumida en una gran depresión. Su hijo Damián ha empezado a dar muestras de una rebeldía cercana a la demencia. Posesiones, exorcismos, poltergeist, brujería, sangre y flamenco son los ingredientes de esta comedia que rinde homenaje a películas relacionadas con el diablo y a Berlanga, en riguroso plastianimation.

Presentation of the feature film Pos Eso, currently in production and directed by Sam Orti. Produced by Basque Films and Conflictivos Producciones, Pos Eso is the first feature film by Sam Orti, who has received many awards for his stop motion shorts, notably for The Werepig, Encarna and Vicenta, the last of which has been nominated for the Goya Best Animated Short and runner-up in the same category at the Oscars. Sam Orti, dubbed by some as the “Almodóvar of Plasticine”, returns in this film to his traditional stories, once again with a woman as the lead, featuring deranged characters and a very peculiarly Spanish black humour. Since her husband, the great matador Gregorio, died in a domestic accident, La Trini, the internationally-famed flamenco dancer, has given up performing due to a serious depression. Her son Damián has also started showing signs of rebellion bordering on madness. Possessions, exorcisms, poltergeist, witchcraft, blood and flamenco are the ingredients of this comedy, which pays homage to all those films about the devil and those by Berlanga, made using plastianimation.

67


68

Animac Catàleg 2012

[3-3-2012] 17.30 h. La Llotja Sala Ricard Viñes

Eva. Títols de crédito | Títulos de crédito | Film Main Titles, 2011

DVEIN Presentació a càrrec de Carlos Pardo, Fernando Domínguez i Teo Guillén.

Presentación a cargo de Carlos Pardo, Fernando Domínguez y Teo Guillén.

Presentation by Carlos Pardo, Fernando Domínguez and Teo Guillén.

Dvein és un projecte col·laboratiu de direcció i direcció d’art per live action i animació entre els directors Fernando Domíguez, Teo Guillem i Carlos Pardo.

Dvein es un proyecto colaborativo de dirección y dirección de arte para live action y animación entre los directores Fernando Domíguez, Teo Guillem y Carlos Pardo.

Dvein is a collaborative project by the directors Fernando Domínguez, Teo Guillem and Carlos Pardo providing direction and art direction for live action and animation.

Sessió en la qual es presentaran i es visionaran els treballs d’aquest estudi sempre obert a implicar-se en el procés creatiu dels projectes en els quals participen i configurar-se com a una plataforma basada en l’experimentació.

Sesión en la que se presentarán y se visionaran los trabajos de este estudio siempre abierto a implicarse en el proceso creativo de los proyectos en los que participan y configurarse como una plataforma basada en la experimentación.

Session that presents and screens the main works of the studio, which is open-minded and always ready to be involved in the whole creative process of the projects in which it participates, and to be a platform based on experimentation.

Eva / Títols de crèdit. Octubre 2011

Eva / Títulos de crédito. Octubre 201

Eva / Film Main Titles. October 2011

Terminix / Campanya 2011. Març 2011

Terminix / Campaña 2011. Marzo 2011

Terminix / 2011 Campaign. March 2011

Canal Odisea / Promo. Gener 2011

Canal Odisea / Promo. Enero 2011

Canal Odisea / Promo. January 2011

A Flava / Campanya 2011. Gener 2011

A Flava / Campaña 2011. Enero 2011

A Flava / 2011 Campaign. January 2011

MTV EMA 2010 / Identitat de programa. Novembre 2010

MTV EMA 2010 / Identidad de programa. Noviembre 2010

MTV EMA 2010 / Programme Identity. November 2010

Morbidus / número 100 IdN Magazine. Agost 2010

Morbidus / número 100 IdN Magazine. Agosto 2010

Morbidus / 100th issue IdN Magazine. August 2010

Hecho en Syfy / Show opener. Maig 2010

Hecho en Syfy / Show oponer. Mayo 2010

Hecho en Syfy / Show Opener. May 2010

Terminix / 2010 Campanya. Febrer 2010

Terminix / 2010 Campaña. Febrero 2010

Terminix / 2010 Campaign. February 2010

Xcèntric: ‘From ecstasy to rapture’. Novembre 2009

Xcèntric: ‘From ecstasy to rapture’. Noviembre 2009

Xcèntric: “From Ecstasy to Rapture”. November 2009

Canal+ / Idents. Novembre 2009

Canal+ / Idents. Noviembre 2009

Canal+ / Idents. November 2009

F5 2009 / Crèdits d’obertura. Abril 2009

F5 2009 / Créditos de apertura. Abril 2009

F5 2009 / Opening Titles. April 2009

National Geographic / ‘Think Again’ Idents. Setembre 2008

National Geographic / ‘Think Again’ Idents. Septiembre 2008

National Geographic / “Think Again” Idents. September 2008

Voll Damm Jazz / Spot TV. Juliol 2008

Voll Damm Jazz / Spot TV. Julio 2008

Voll Damm Jazz / TV ad. July 2008

TOCA ME 2008 / Crèdits d’obertura. Febrer 2008

TOCA ME 2008 / Créditos de apertura. Febrero 2008

TOCA ME 2008 / Opening Titles. February 2008

Diesel / Liquid Space Show. Juny 2007

Diesel / Liquid Space Show. Junio 2007

Diesel / Liquid Space Show. June 2007

OFF 2006 / Crèdits d’obertura. Maig 2006

OFF 2006 / Créditos de apertura. Mayo 2006

OFFF 2006 / Opening Titles. May 2006


Animac CatĂ leg 2012

En directe En directo Live

69


70

Animac Catàleg 2012

[1-3-2012] 23.00 h. Animacrea

Clemens Kogler. Phonovideo El phonovideo, un instrument visual manual que serveix per exhibir i mesclar animació breu de forma analògica sense utilitzar ordinadors, es pot veure com una resposta a la cultura digital contemporània. El projecte intenta basar-se en coses manuals senzilles i alhora enginyoses que tenen un aspecte visual singular i que conviden l’espectador a reflexionar sobre els principis cinematogràfics elementals sense sentir-se sobrecarregat per una imatgeria marejant. Clemens Kloger és un creador de Viena, Àustria. A la seva feina intenta crear microcosmos gràfics que tinguin la seva pròpia lògica individual. Performance musical Monsieur H.

El phonovideo, un instrumento visual manual que sirve para exhibir y mezclar animación breve de forma analógica sin utilizar ordenadores, se puede ver como una respuesta a la cultura digital contemporánea. El proyecto intenta basarse en cosas manuales sencillas y a la vez ingeniosas que tienen un aspecto visual singular y que invitan al espectador a reflexionar sobre los principios cinematográficos elementales sin sentirse sobrecargado por una imaginería mareante. Clemens Kloger es un creador de Vienna, Austria. En su trabajo intenta crear microcosmos gráficos que tengan su propia lógica individual. Performance musical Monsieur H.

Phonovideo, a homemade visual tool for analogue displaying and mixing of short animations without computers, can be seen as a countermovement to contemporary digital culture. The project tries to rely on easy but clever handmade stuff which has a unique visual appearance and invites the viewer to think about basic film principles without being overwhelmed by flickery imagery. Clemens Kogler is a creator from Vienna, Austria. In his work he tries to create little graphic microcosms, which have their own individual logic. Musical performance with Monsieur H. http://www.clemenskogler.net/

[3-3-2012] 23.00 h. Animacrea

Max Hattler. Live Max Hattler és animador experimental i artista multimèdia. Els seus treballs d’animació abstracta han estat exposats en centenars de festivals de cinema així com en museus i galeries. Max ha col·laborat amb diverses bandes com Basement Jaxx, The Egg i Jovanotti. Actualment és professor al Goldsmiths College i a la Universitat d’East London.

Max Hattler es animador experimental y artista multimedia. Sus trabajos de animación abstracta han sido expuestos en cientos de festivales de cine así como en museos y galerías. Max ha colaborado con varios grupos musicales como Basement Jaxx, The Egg y Javanotti. Actualmente es profesor en el Goldsmiths College y la Universidad de East London.

Com una extensió del seu treball en cinema i vídeo, Max actua en viu amb obres audiovisuals als festivals, en els espais d’art, i de vegades en clubs. En motiu d’Animac Max actuarà en directe juntament amb compositor lleidatà de música 8bit Vesper On.

Como una extensión a su trabajo en cine y vídeo, Max actua en vivo con obras audiovisuales en festivales, espacios de arte, y a veces en clubs. Con motivo de Animac actuará en directo junto con el compositor leridano de música 8bit Vesper On.

Max Hattler is an experimental animator and media artist. His abstract animation works have been shown at hundreds of film festivals as well as in museums and galleries. Max has collaborated with several bands including Basement Jaxx, The Egg and Jovanotti. He teaches at Goldsmiths College and University of East London. As an extension of his film and video work – and as an antidote to it – Max performs live audiovisual works at festivals, in art venues, and sometimes in clubs. At Animac, Max will present a live performance with Lleidabased 8bit music composer Vesper On. http://www.maxhattler.com/


Animac Catàleg 2012

Activitats Animac Actividades Animac Animac Activities

Foto CC BY -NC – ND 3.0 ANIMAC / Carlos Cazurro / 2011

71


72

Animac Catàleg 2012

ANIMACREA [1/2/3/4-3-2012] 11.00-20.00 h. La Llotja Espai Animacrea

PORTFOLIO SESSIONS [1/2-3-2012] 11.00 h. La Llotja Animac Village

Animacrea neix per ser el cor d’Animac. Un espai en mig de la Llotja, atractiu i obert a tothom, on es podrà passejar i experimentar les diferents tècniques de l’animació. L’Animacrea inclou els tallers, l’Open Screen i els expositors de productes d’animació.

Un espai de trobada entre creadors, professionals emergents i professionals ja establerts en la indústria de l’animació per tal de revisar i compartir projectes. Activitat gratuïta i limitada a la disponibilitat dels mentors. Cal inscriure’s.

Animacrea nace para ser el corazón de Animac. Un espacio en medio de la Llotja, atractivo y abierto a todo el mundo, donde se podrá pasear y experimentar las diferentes técnicas de la animación. El Animacrea incluye los talleres, el Open Screen y los expositores de productos de animación

Un espacio de encuentro entre creadores, profesionales emergentes y profesionales ya establecidos en la industria de la animación para revisar y compartir proyectos. Actividad gratuita y limitada a la disponibilidad de los mentores. Es preciso inscribirse.

Animacrea is born to be the heart of Animac. A space in the middle of La Llotja, attractive and open to everyone, where you can stroll through and experience the different animation techniques. Animacrea hosts the workshops, Open Screen and exhibitors of animation products.

ELEVATOR’S PITCH Escoles

[2-3-2012] 11.30 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol

Serveis

[2-3-2012] 12.30 h. La Llotja Sala Leandre Cristòfol Micro-presentacions d’Escoles i empreses del món de l’animació per tal de mostrar els seus productes i serveis, i oferta educativa del sector. Micro-presentaciones de escuelas y empresas del mundo de la animación para mostrar productos y servicios, y la oferta educativa del sector. Micro-presentations by schools and companies in the world of animation of their products, services and educational provision in the sector.

A meeting place between creators, emerging professionals and professionals already established in the animation industry to review and share projects. Free activity, limited according to availability of mentors. Prior registration necessary.

Esmorzars amb els autors

Desayunos con los autores Breakfast with the creators [2/3-3-2012] 10.00 h. La Llotja Animac Village Una oportunitat per tal que els estudiants d’animació i tots els interessats puguin conèixer als autors i les seves creacions mentre prenen un cafè. Activitat gratuïta i oberta a tothom. Una oportunidad para que los estudiantes de animación y todos los interesados puedan conocer a los autores y sus creaciones mientras toman un café. Actividad gratuita y abierta a todos. An opportunity for students interested in animation to get to know the creators and their works, while drinking a coffee. Free activity, open to all.


Animac Catàleg 2012

Índex per autors Índice por autores Index by authors

D

Autors de les pel·lícules Autores de las películas Film’s authors Participants altres activitats Participantes otras actividades Participants in other activities

A

Arlandis, Vicente. Fins al límit i més enllà. . . . . . . . . . . . . . . . 64 Asoulin, Udi. ILUZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Attia Lariviere, Caroline. PINCHAQUE, LA DANTA COLOMBIANA. . . . . . . . . . . 40, 46 Auvray, Mathieu. BABIOLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

B

Ballester, Arnal. Frame a Frame Il·lustració. . . . . . . . . . . . . . Bamert, Bernhard. GIPFEL-GIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barras, Samy. DE RIZ OU D’ARMÉNIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . Barić, Dalibor. NOVA HIPI BUDUĆNOST. . . . . . . . . . . . . . . . Benito, Florent. HALF A FRIEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berriatúa, Zoe. LA COSA EN LA ESQUINA. . . . . . . . . . . . . . Bianco-Levrin, Nicolas. [R] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bitzern, Jan. LOOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanc, Jean-Patrice. TROIS,QUATRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blondelle, Romain. DE RIZ OU D’ARMÉNIE . . . . . . . . . . . . . Bouet, Charles. JACKY RONDELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunck, Ilija. LOOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budinsky, Peter. TWINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buob, David. DAS HAUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Cahn, Simon. MOURIR AUPRÈS DE TOI. . . . . . . . . . . . . . . . . Chang, Wook sang. MOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choi, Min-ji. BABA & CHI CHI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calamote, Raphaël. MATATORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caliguia Jr., Nelson “Blog”. MUTYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camilo González, Juan. SISISISISISISISISISISI. . . . . . . . . . Carraro, Mauro. MATATORO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cointot, Paulin. LE TAXIDERMISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colon, Louise-Marie. LORITA, UNE FILLE PAS COMME LES AUTRES . . . . . . . Corral, Alba G. STORA BJÖRN / VESSEL-JON HOPKINS / WATCHTOWER / MELOPHASE–THE SPACE IN BETWEEN. . . Cristobal, Manuel. De la pàgina a la pantalla. . . . . . . . . . . . Cruz Niesvaara, Tenesor. DIRTY FRIDAY. . . . . . . . . . . . . . . . Cox, Sarah. Presentació Petit Animac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THE ITCH OF THE GOLDEN NIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 22 58 11 58 10 59 29 60 58 58 29 18 16

26 32 35 58 38 30 58 58 46 35 65 21 47 48

Delesvaux, Antoine. LE CAHT DU RABBIN . . . . . . . . . . . . . . 7 Delgado, Adrián Miguel. DIRTY FRIDAY. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dereux, Rémy. ALEKSANDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Díaz, Danae. CAFFEINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Van Dijk, Michiel. KAPSALOPAS DE DUCK / DOGGY STYLE / LOUNGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Doyle, Maria-Elena. MENISCUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Driessen, Paul. OEDIPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dudley, Stephanie. TEATRIÑOS: HOMENAXE AO MINERAL DO REPOLO. . 14 Dvein,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

E

Egger, Lukas. GIPFEL-GIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Estampa i els participants del taller, L’ILLA TRENCACLOSQUES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 46

F

Faucoulanche, Aline. BLEUS À PETITS POIS . . . . . . . . . . . . Fernández, César. EL ÁRBOL UMDONI . . . . . . . . . . . . . . . . Fiallega, Rodrigo. AUTUMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibleuil, Dorianne. LE TAXIDERMISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Fontan, SUN- KNAPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forbis, Amanda. WILD LIFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank, Tina. VERGENCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

Gallardo, Miguel. Franme a Frame Il·listració . . . . . . . . . . . . Gentinetta, Claudius. SCHLAF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . González Ferrándiz, Raúl. PUPPETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gramberg, Kerstin. NEKRÓPOLIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grammaticopoulos, Philippe. LES VENTRES . . . . . . . . . . . Glahn, Vera-Maria. ARIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

Haghshenas, Amin. ISM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hattler, Max. AKA HEAVEN / SPIN / AANAATT / COLLISION / DRIFT / RE:AX AKA PEACE STARTS WITH ME / SYNC / 1925 AKA HELL. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hattler, Max. En directe. Live. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Hecke, Dominique. LE MONDE SAUVAGE D’HAWAÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heit, Laura. THE DEEP DARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hendry, Kirk. JUNK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hibon, Maxime. ALEKSANDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoedeman, Coe. 55 SOCKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 44 38 58 44 26 60

63 23 35 35 24 60

35 35 72 35 11 19 58 27

73


74

Animac Catàleg 2012

Hofer, Lucia. MY GHOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Hoffmann, SUN- KNAPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosogane, Takuya. VANISHING POINT. . . . . . . . . . . . . . . . Hüttermann, Elisabeth. DER GROSSE BRUDER. . . . . . . . . .

35 44 60 17

J

Jain, Nandita. KAHANIKAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jakaite, Skirmanta. GALIM SUSITIKTI, GALIM NESUSITIKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Janicot, Christian. Laboratoire d’images. . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Jean, Patrick. PÍXELS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 43 Jevremovic, Vuk. LA PACIENCIA DE LA MEMORIA. . . . . . 17 Jonze, Spike. MOURIR AUPRÈS DE TOI. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jul & Mat, ON THE MOTORWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

K

B. Kaufmann, SUN- KNAPPING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kang, Min-ji. MYO-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Karpp, Viviane. LE JARDIN ENCHANTÉ . . . . . . . . . . . . . . 41, 46 King, Isaac. SECOND HAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 King, Julian. SAVE OUR SUPPLIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 Klauser, Juliette. ALEKSANDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kogler, Clemens. STUCK IN A GROOVE. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 En directe. Live. Phonovideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Koy, Dirk. THE CITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kular, Jerzy. Supinfocom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Mighty Nice, THE GIRL EFFECT,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 Miller, Fernando. FURICO & FIOFÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mishima. Inauguració. Intervenció musical,. . . . . . . . . . . . . . . 6 Morais, Flavio. Frame a Frame Il·lustració . . . . . . . . . . . . . . . 63 Moreira, Mercedes. MIEDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

N

Naeh, Uriah. ILUZIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Nenow, Damian. PATHS OF HATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Newland, Marv. CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ngiam, Joshua & Ng, Ellery. N.E MATION! 5. . . . . . . . . . . 46, 59 Nomint Motion Design, MAHAHULA: THE GIANT RODENT OF HAPPINESS. . . . 16 THE GREEK CRISIS EXPLAINED. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 Nueveojos, ALÍCIA AL PAÍS DE LES DEIXALLES. . . . . . 46, 59 Inauguració, Projecció Videoclip Vespres Verds. . . . . . . . . . . . 6

O

Orchard, Grant. A MORNING STROLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ors, Sébastian. BABIOLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orti, Sam. En construcció Pos Eso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otálora, Miguel. HISTOIRES DU SACRÉ-COEUR. . . . . . . . .

18 19 67 31

P

L

Laasonen, Pauli. SADASVIIDESKYMMENECES PÄIVÄ. . . . 35 Labbé, Boris. KYRIELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Labaye, Mathieu. LE MONDE SAUVAGE D’HAWAÏ. . . . . . 35 Lahtinen, Sanni. PIIRONGIN PIILOISSA . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Lang, Max. EL GRÚFAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 46 Larricq, Anne. LA DOUCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Lascano, Carlos. STANDING UP FOR FREEDOM. . . . . . 46, 59 Laucíková, Ivana. POSLEDNÝ AUTOBUS . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lee, Ruby. THE SNOW RABBIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Lepore, Kirsten. BOTTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Letay, Csaba. LOOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Lino, Pedro. O CÁGADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Lloret, Carmen. SINSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Lockard, David. BIRD BONE BRIDGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Loenders, Toon. BIODIVERSITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 59 Luna, Patricia. CAFFEINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lutz, Dennis. PERPETUUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Park, Jung-eun. AGAPÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 46 Pasquet, Jérémy. MATATORO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pecoraped, SPONCHOI PISPOCHOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PDA, EL HOGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 EL MEJOR REGALO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 51 LOS NIÑOS DE BATEY / UN NUEVO CUENTO CHINO. . . . . . 51 ORÁN, LA CIUDAD SUCIA Y MARAVILLOSA. . . . . . . . . . 52 EL TROMPETISTA DE LA TORRE ( CABEZAS QUE ... ). . 52 EL QUEMAPAPELERAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Peña Alsina, Miguel. S.O.S HUMANIDAD EN PELIGRO . 44, 57 Perez, Jesús. DER GROSSE BRUDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Physalia, Talent a mà i màquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pié, Marcel. A LA COLÒNIA PENITENCIÀRIA. . . . . . . . . . . . 14 Pitarch, Daniel. A LA COLÒNIA PENITENCIÀRIA. . . . . . . . . 14 Polak, Kamil. THE LOST TOWN OF ŚWITEŹ. . . . . . . . . . . . . . 27 Popović, Adnan. TINAMV 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Priestley, Joanna. EYE LINER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Purves, Barry J.C. TCHAIKOVSKY. ELEGIJA. . . . . . . . . . . . . . 24 PLUME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

M

R

Maestro, Jaime. FRIENDSHEEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Mahamadou Dieni, Arzouma. UNE FILLE PAS COMME LES AUTRES. . . . . . . . . . . . . . . . 46 Männistö, Joni. KUHINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Marchal, Hélène. DE RIZ OU D’ARMÉNIE. . . . . . . . . . . . . . . 58 Martí López, Emilio.DESANIMADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mariscal, Javier. Frame a Frame Il·lustració. . . . . . . . . . . . . . 63 Martin, Olivier. DIVERSITÉ CULTURELLE. . . . . . . . . . . . . 46, 59 da Matta Almeida, Luis. O CÁGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Medard,Simon. LE MONDE SAUVAGE D’HAWAÏ. . . . . . . . 35

Ranson, Raphaëlle. ALEKSANDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Rashoho, Zelany. DUBUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rembauville, Julie. [R]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Reucker, Caroline. PERPETUUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Reyes, Joaquin. Fins al límit i més enllà. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Riba, Marc. GRAND PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 46 Rihan, Arjun. SWITCH TODAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Robert, Antoine. LE TAXIDERMISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Romain, Musso. HAPPY PONNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


Animac Catàleg 2012

Rose, Michael. De la pàgina a la pantalla. . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rosto, THE MONSTER OF NIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

S

Sáez, Juanjo. Fins al límit i més enllà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Saleh, Ahmad. HOUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sanches, Laen. MISS DAISY CUTTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Schuh, Jakob. EL GRÚFAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 46 Schupp, Sjeng. KAPSALON/ PAS DE DUCK / DOGGY STYLE / LOUNGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Schenellebuntebilder, BAGATELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Schwentner, Michaela. TRANSISTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Schwizgebel, Georges. ROMANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sedan, Inès. MOI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Seillé, Céline. DE RIZ OU D’ARMÉNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Serrano Rosillo, Pablo. ESO TE PASA POR BARROCO. . . . 29 Sertour, Maud. LE TAXIDERMISTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Seto, Momoko. PLANET Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Seynhaeve, Louise. ALEKSANDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Sfar, Joann. LE CHAT DU RABBIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Shadrina, Aleksandra. SHTORMOVOYE PREDUPREZHDENIE. . . . . . . . . . . . . . . 32 Solhjou, Rouzbeh. HUMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Solanas, Anna. GRAND PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 46 Snopek, Martin. POSLEDNÝ AUTOBUS. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Spitzer, Serafin. MY GHOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ström, Kristofer. ANIMALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Superelectric, DYNAMITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

T

Teixidor, Joana. A CAU D’ORELLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Templeton, Suzie. STANLEY / DOG / PETER AND THE WOLF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Templeton, Suzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55 Tilby, Wendy. WILD LIFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Timpernagel, Johannes. INSCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Torrecillas, Mario. Presentació Petit Animac PDA. . . . . . . . . . 49 Tsai, Hong-hsuan. GREEN EVOLUTION. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tseng, Hui-ching. PAPER TOUCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 43

V

Vaara, Jari. SYNTYMÄPÄIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

W

Van Waerebeke, Denis. COMME NOURRIR TOUT LE MONDE. . . . . . . . . . . . . 46, 59 Weiland, Johannes. THE GRUFFALO’S CHILD. . . . . . . . . . . . 42 Wendt, Marcus. ARIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Werner, Zsuzsanna. THE WAY TO M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Woloshen, Steven. PLAYTIME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Y

Yamamura, Koji. MUYBRIDGE’S STRINGS. . . . . . . . . . . . . . Yi, Hyeon-jin. THE SNOW RABBIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yonesho, Maya. SUVEHETK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIDA / FLIPPING THROUGH BELGRADE / ANI-MEET ME IN ST. LOUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LJUBLJANA KVA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yoon, Jumi. CONTE DE FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kim Young-geun & kim Ye-young, CITY. . . . . . . . . . . . . . Yu, Pei-hsuan. GREEN EVOLUTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Yver, SUN-KNAPPING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z

26 38 12 35 46 30 35 35 44

Zaramella, Juan Pablo. LUMINARIS / CREACIÓN. . . . . . . . 35 Van der Zwaag, Rogier. GRINDIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

75


76

Animac Catàleg 2012

El complex de serveis multimèdia per potenciar la indústria audiovisual, la formació i la recerca

Postproducció amb el sistema Mistika

Espais per a seus empresarials, 7 platós, equipaments i serveis de suport per a produccions audiovisuals, estereoscòpia, publicitat, fotografia i cinema Estudi de so Dolby 7.1 Magical Media Oficines Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Edifici CeDiCo 25071 Lleida Tel.: 973 272 922 A/e: direccio@magical.cat / magical@magical.cat Web: www.magical.cat


Crèdits

Agraïments

Equip:

Marta Alegret, Albert Bayona, Guadalupe Caellas, Anna Carretero, Noemí Cierco, Juan Carlos Concha, Emilia Corona, Gemma Cortabitarte, Jordi Costa, Flora Cuevas, Artur Fornos, Albert Gilart, Barney Goodland, Carlos Grangel, Anne Jaffrennou, Angela Martínez, Bernat Muntaner, Noguera Fruits, Vanessa Olaya, Belén Palos, Marta Pallarés, Carlos Pardo Ros, Igor Prassel, Quim Ribalta, Xavier Romero, Oriol Sala-Patau, Manuel Sánchez, Eva Sánchez-Cuenca, Marga Sardà, Santiago Serrano, Olga Subirós, Gloria Vilches.

Créditos Credits

Organitza i dirigeix: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya Direcció: Carolina López Caballero Coordinació i producció: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Lleida. Jordi Larios, Aida Lesan, Maria López, Núria Marsal i Jane Marusca.

Agradecimientos Acknowledgments

Imatge i direcció d’art: Carles Porta www.carlesporta.com Premsa: La Costa comunicació www.lacosta.cat Redacció de continguts: Alfons Moliné

I a tots els companys/es de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida.

Coordinació Catàleg: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Lleida Maquetació d’elements gràfics: Atipus www.atipus.com Disseny web: Medusa www.medusateam.com Programació i implementació web: Semic / Institut Municipal d’Informàtica. Ajuntament de Lleida Subtítols: Softitular Traduccions i interpretació: Mariam Chaïb Babou Coordinació espai Animacrea: Joan Pena i Carles Porta Projeccions: Migue Sánchez Monfort, Sergio Sisques Tallers Animacrea: Escola 9zeros www.9zeros.com Coordinació convidats: Marta Marín, Cri López Presentadora Petit Animac: Victoria Bermejo www.victoriabermejo.com Taller amb l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol: Lore&June (Lorena Medina i Nelson Martínez) www.loreandjun.com Taller amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida: Animaldía (Frank) www.animaldia.com Taller amb la Universitat de Lleida (Grau en Comunicació Audiovisual): Alba G. Corral www.albagcorral.com, Jose Luis de Vicente Equips i projeccions: Instalcine, Sounder’s, Stagelab Capçalera Animac: Physalia Studio www.physaliastudio.com

16a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

Making of Animac: Octavi Espuga Fotografia: David del Val www.daviddelval.com Personal Animac: Iris Calderó, Oriol Caminal, Maria Carles, Lorena Carreras, Marga Delgado, Imma Espluga, Raquel Fontich, Txiqui Gastón, Elena Manjón, Jero Martínez, Josep Mesalles, Montse Roure, Jordina Vila.

[01-04].3.2012 Mitjans oficials:

La Llotja i CaixaForum Lleida www.animac.cat

Mitjans col·laboradors:

Col·labora:

Preu / Precio / Price: 5 € DIPÒSIT LEGAL: L-258-2012 ISBN: 978-84-96855-53-3

interiorcoberta.indd 2

Amb el suport de:

Participa:

Organitza:

17/02/12 19:00


Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

16a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

LLEIDA [01-04].3.2012

interiorcoberta.indd 1

CATÀLEG 17/02/12 19:00

Profile for Animac Lleida

Animac 2012  

Catàleg de la edició 2012 del festival d'animació Animac

Animac 2012  

Catàleg de la edició 2012 del festival d'animació Animac

Advertisement