Canactions 2010 catalogue

Page 1


2

CANaction 2010


3


WORD СЛОВО

4

CANaction 2010

Одна з ознак sustainability lifestyle – уповільнення. Криза в цьому сенсі – чудова річ! Є час думати та відчувати. Є час розвиватися. Не завжди ж писати, іноді непогано й почитати. У випадку з CANactions у нас є можливість запозичити західний досвід, наблизити Україну до європейської архітектури. Я дуже вдячний організаторам, помічникам та учасникам CANactions – видатним та знаним архітекторам із Європи – за те, що вони з нами.

One of the traits of a sustainability lifestyle is a deceleration. In this sense crisis is also a perfect thing! Now we have a plenty of time to reflect and to feel. We have time to progress. It is not good to write all the time long – sometimes it is necessary to read as well. As to CANactions we have a chance to use European experience, to make Ukraine closer to European architecture. I am very grateful to the organizers, assistants and participants of CANactions – to famous and reputed architects from Europe – for their visiting.

Із вступного слова Віктора Зотова

From Viktor Zotov welcoming remarks


Тема нашого воркшопу – крайка, «межа». Йдеться про київські пагорби та дніпровські схили як київську територію, найбільш проблемну як з точки зору ландшафту, так й з точки зору містобудівельної політики. Разом з тим, у метафоричному сенсі «межа» - це загальний стан сучасного суспільства і сучасної архітектури, який пов'язаний насамперед з невизначеністю майбутнього у світі, що швидко змінюється. Саме в такому, ширшому, аспекті й має йти обговорення. Мені не хотілося би, щоб результатом нашої тижневої роботи стали якісь готові архітектурні форми. Я сподіваюся, що результатом буде певне стратегічне рішення, яке дозволить у подальшому вести дискусії про напрямки містобудування як в Києві, так й в містах інших пострадянських країн, які також перебувають на культурному та політичному роздоріжжі. Із вступного слова Євгена Асса

5

The topic of our workshop is the edge, “mezha”. It deals with the Kyiv hills and Dnieper slopes as the most problematic urban-landscape Kyiv area. But in metaphorical sense “mezha” also refers to the general conditions of present-day society and contemporary architecture as well formed first of all by uncertainty of future in fast changing world. It is the wider aspect we have take into consideration in our discussions. I would not like to have some complete architectural forms as the result of our week-long process. I do hope it will be a certain strategic decision to help us to discuss the guidelines for town-planning in Kyiv and the other post-Soviet countries which are also on cultural and politics cross-road. From Eugene Asse welcoming remarks


ПРО ABOUT CANactions – архітектурний молодіжний рух у простір світової сучасної архітектури. Це - поле спілкування й обміну ідеями для молодих архітекторів і студентів архітектурних вузів. Це - нове звучання української архітектурної спільноти та поширення розуміння сучасної архітектури в Україні.

CANactions is architectural youth movement toward the realm of contemporary architecture. It is the field of communication and sharing ideas for young architects and architectural students. It gives a new sense to Ukrainian architectural community and cultivates deeper understanding of contemporary architecture in Ukraine.

Цілі: ЩОДО ОСВІТИ Вчимося робити ПРАВИЛЬНО. Розробляємо ПРАВИЛА та дотримуємося них. Досягаємо SUSTAINABILITY. Розвиваємо уважне та відповідальне ставлення до оточуючого середовища. Не псуємо. Навчаємося ВЧИТИСЯ. «Ми – в лайні» - вдала стартова позиція для розуміння нашої сьогоднішньої ситуації. Чітке розуміння проблеми – вже половина її вирішення. Відкриваємо вікна, використовуємо світовий досвід. Вивчаємо СУЧАСНУ архітектуру. Вся хороша архітектура – сучасна.

Objectives ON EDUCATION Learning how to do things in the RIGHT way. Developing GUIDELINES and sticking to them. Mastering SUSTAINABILITY. Learning to be attentive and respectful to our environment. Tread lightly. Learning to LEARN. «We are in deep shit» is a good starting position for our present situation. Good grasp of the problem is already half way to its solution. Opening our windows, adopting world practices. Getting to know MODERN architecture, every good architecture is modern.

ЩОДО АКТИВНОСТІ Не вичікуємо, ДІЄМО. Створюємо ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. КОНСОЛІДУЄМО. ЩОДО КИЇВСЬКИХ СХИЛІВ АКЦЕНТУЄМО цей простір між історичним центром Києва та Дніпром як територію, яка має виключне значення для розвитку столиці й поєднує найбільш відомі місця, що презентують образ і дух Міста. Визначаємо головні ПРОБЛЕМИ цієї території. Розробляємо базові ПРАВИЛА її збереження та розвитку. ЩОДО БУДИНКУ АРХІТЕКТОРУ ВДИХАЄМО у Будинок Архітектору НОВЕ ЖИТТЯ, реалізуємо його потенціал. Підіймаємо статус професії та Будинку як центру архітектурного життя країни.

6

CANaction 2010

ON BEING ACTIVE No procrastination adopting ACTIVE position. Creating CIVIL SOCIETY. CONSOLIDATE. ON KYIV HILLS HIGHLIGHTING this place on the border between the historic centre of Kyiv and the Dnieper as the territory of exceptional importance for the evolution of the capital, as the trail which goes through the most prominent spaces, representing the image and spirit of the City. Identifying major PROBLEMS of the Kyiv hills. Developing basic GUIDELINES for their preservation and development. ON THE HOUSE OF ARCHITECTS Giving the House of Architects a new BREATH OF LIFE, realizing its potential and making it more popular. Raising the status of the profession and of the House of Architects as the centre of architectural life in the country.


CANactions 2008 Конференція. Близько 400 учасників з Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Маріуполя та інших міст України. 15 презентацій українських та іноземних архітекторів: Армен Менендіан, Грігорій Зотов, Масатоші Ока, Майкл Фердінанд Хенриксен, Альтрум, Група Предметив, Олег Гречух, Ксенія Дмитренко, Кіріло Комаров, Дмітро Антонюк, Іван Малінка, Агдрій Грачов, Олександр Корнієнко, Максім Юровніов, Віктор Зотов, Ольга Прокопенко, Рахір Добма, Олександр Помінчук. Концептуальні проекти із застосуванням новітніх проектувальних програм, орієнтовані на активну взаємодію архітектури з оточенням, створення та збереження високоякісного міського середовища.

7

Conference. About 400 visitors from Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk, Mariupol, and other cities of Ukraine. 15 presentations of Ukrainian and foreign architects: Armen Menendian, Grisha Zotov, Masatoshi Oka, Michael Ferdinand Henriksen, Altroom, Gruppa Predmetov, Oleg Grechuh, Ksenia Dmitrenko, Kirill Komarov, Dmitrii Antonuk, Ivan Malinka, Andrey Grachev, Alexander Kornienko, Maksim Urovnikov, Viktor Zotov, Olga Prokopenko, Rogier Dobma, Pominchuk Alexander. Conceptual designs, created with the help of emerging design tools, aimed to an active interaction of architecture with the surrounding, creating and preservation high quality urban environment.


CANactions 2009 Фестиваль. Тема: «Новітні засоби проектування крізь покоління». Майстер-класи та лекції: Prof. Alfred Jacoby / Germany, Theo Reitsema, Rijssen / Netherlands, Mark Fahlbusch / Germany, Viktor Zotov / Ukraine, Marco Vanucci / UK, Robert-Stuart Smith / UK, Peter Ruge / Germany, Daniel Dendra / Germany, Shajay Bhooshan / UK. Презентації студентів: Maria Nazarenko Ukraine, Grisha Zotov / Ukraine, Alex Kalachev + Tudor Cosmatu / Russia/Rumania, Makagon Alena + Davidov Denis / Ukraine. Виставка за участі більш ніж 25 архітектурних бюро. Конкурс студентських робіт, ініційований Dessau Institute of Architecture (DIA).

8

CANaction 2010

Festival. Topic: Emerging design tools across generations. Master-classes and lectures: Prof. Alfred Jacoby / Germany, Theo Reitsema, Rijssen / Netherlands, Mark Fahlbusch / Germany, Viktor Zotov / Ukraine, Marco Vanucci / UK, Robert-Stuart Smith / UK, Peter Ruge / Germany, Daniel Dendra / Germany, Shajay Bhooshan / UK. Student presentations: Maria Nazarenko Ukraine, Grisha Zotov / Ukraine, Alex Kalachev + Tudor Cosmatu / Russia/Rumania, Makagon Alena + Davidov Denis / Ukraine. Exhibition prepared by more than 25 architectural bureaus. Competition of student projects initiated by Dessau Institute of Architecture (DIA).


CANactions 2010

9

Фестиваль. Тема: Межі. Організатори: АБ “Zotov&Co”, амбіційна українська та європейська архітектурна молодь. За підтримки Національної Спілки Архітекторів України, Архітектурного клубу, Dessau Institute of Architecture (DIA).

Festival. Topic: The Edge. Organizers: Аrchitectural Bureau Zotov&Co, ambitious Ukrainian and European young architects. Support: National Union of Architects of Ukraine, Architectural Club, Dessau Institute of Architecture (DIA).

Організаційний комітет: АБ Zotov&Co, +38 (044) 279 78 20 zotov@cyfra.net, www.zotov.com.ua Євген Полтавцев, директор, ep@zotov.com.ua Катерина Долгая, координатор проекта, katya_d@zotov.com.ua Ганна Бондар, адміністратор, bondarhanna@mail.ru Катеріна Зотова, співорганнізатор, zotovae@voliacable.com Лариса Здоренко, співорганізатор, +38 (050) 355 67 06 larysa.zdorenko@bzb.com.ua Гала Скляревська, PR-менеджер, gs@zotov.com.ua Марина Андоньєва, координатор воркшопа, +38 (050) 476 98 50 mariyando@gmail.com Людмила Белашова, робота з українськими учасниками, +38 (066) 343 07 18, vivre_lb@mail.ru Деніс Матвієнко +38 (099) 946 48 98 denimatv@gmail.com Олексій Пахомов, бренд-бук, +38 (093) 642 69 27recedivist.x@gmail.com Григорій Зотов, веб-дизайнер, +38 (097) 830 69 26 gkps@rambler.ru Тудор Космату, веб-дизайнер, + 40 (72) 369 37 54 cosmatu.tudor@yahoo.com Олександра Колеснікова, перекладач, +38 (099) 730 10 52 aleksandra.kolesnikova@yahoo.com Владислава Осьмак, НАУКМА, аспірант, гід, +38 (067) 399 26 01, vosmak@gmail.com Андрій Михайлов, фотограф, +38 (067) 728 79 33 a.mikhailov.foto@gmail.com

Organizing Committee: AB Zotov&Co, +38 (044) 279 78 20 zotov@cyfra.net, www.zotov.com.ua Yevgen Poltavtsev, director, ep@zotov.com.ua Kateryna Dolgaya, coordinator of project, katya_d@zotov.com.ua Hanna Bondar, administrator, bondarhanna@mail.ru Kateryna Zotova, co-organizer Larysa Zdorenko, co-organizer, +38 (050) 355 67 06, larysa.zdorenko@bzb.com.ua Gala Skliarevska, PR-manager, gs@zotov.com.ua Maria Andonieva, coordinator of workshop +38 (050) 476 98 50 mariyando@gmail.com Lyudmila Byelashоva, work with Ukrainian participants, +38 (066) 343 07 18, vivre_lb@mail.ru Denis Matvienko +38 (099) 946 48 98 denimatv@gmail.com Oleksiy Pakhomov, brand book, +38 (093) 642 69 27, recedivist.x@gmail.com Grygoriy Zotov, web designer, +38 (097) 830 69 26, gkps@rambler.ru Tdor Cosmatu, web designer, + 40 (72) 369 37 54, cosmatu.tudor@yahoo.com Aleksandra Kolesnikova, translator, +38 (099) 730 10 52, aleksandra.kolesnikova@yahoo.com Vladyslava Osmak, NАUKMA, post-graduate, guide, +38 (067) 399 26 01, vosmak@gmail.com Andrew Mikhaylov, photographer, +38 (067) 728 79 a.mikhailov.foto@gmail.com


10

CANaction 2010


11


МАСТЕР КЛАСИ MASTER CLASSES Віллем Ян Нойтелінгс / Нідерланди / NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN /

Willem Jan Neutelings / The Netherlands / NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN /

Віллем Ян Нойтелінгс навчався у Технологічному Університеті Делфта, з 1981 по 1986 роки працював у бюро Metropolitan Architecture, а з 1987 року розпочав незалежну практику в Роттердамі. З 1992 року працює з Michiel Riedijk в Neutelings Riedijk Architects, також в Роттердамі. Бюро функціонує як студія, у складі приблизно 20 архітекторів, функціональні обов’язки яких варіюються в залежності від конкретного проекту, а також тісно співпрацює з інженерами та будівельниками у розробці технічних деталей. Бюро реалізувало значну кількість яскравих проектів у Нідерландах та Бельгії, включаючи магазин гравюр Veenman, будівлю Minnaert в Утрехтському університеті та STUK Арт Центр. Серед нових проектів – готель та торгівельний центр у Парижі, проект з модернізації та розширення Художнього музею Цинциннаті, а також опера й готель в столиці Словаччини.

Willem Jan Neutelings studied at Delft University of Technology, worked from 1981 to 1986 at the Office for Metropolitan Architecture and in 1987 established an independent practice in Rotterdam. Since 1992 he has been working with Michiel Riedijk in Neutelings Riedijk Architects also in Rotterdam. Neutelings Riedijk Architects operates as a studio of some 20 architects in varying combination and has strong relationships with engineering and construction specialists for technical details. The office has realized a considerable amount of prominent projects in The Netherlands and Belgium including the Veenman Printshop, the Minnaert Building for Utrecht University and the STUK Arts Center. Among the new projects are hotel and shopping center in Paris, the renovation and extension of the Cincinnati Art Museum and an opera with a hotel in the capital of Slovenia.

Назва лекції: Архітектура для індустрії культури.

12

CANaction 2010

www.neutelings-riedijk.com Title of lecture: Architecture for the Culture Industry


Lake side housing, Huizen

College, Rotterdam

13

Mediacenter, Hilversum


Йоханнес Схеле / Нідерланди / MVRDV

Johannes Schele / The Netherlands / MVRDV /

Йоханнес Схеле закінчив Технічний Університет Мюнхену. У період між 2001 та 2004 роками він працює дизайнером та архітектором у Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. З 2008 року є викладачем в Akademie van Bouwkunst в Роттердамі та Амстердамі. Наразі Йоханнес Схеле - архітектор в бюро MVRDV, що було засновано 1993 року в Роттердамі. MVRDV об’єднує 60 архітекторів, дизайнерів та співробітників, займається плануванням і дослідженнями в сфері архітектури, урбаністики та ландшафтного дизайну. Бюро пропонує власний погляд як на розв’язання масштабних екологічних проблем (Pig City), так і розробляє локальні рішення (зони підтоплення в Новому Орлеані). Проекти бюро, які наразі перебувають на стадії розробки чи реалізації, - це численні проекти житла в Європі, США, Кореї та інших країнах, телецентр в Цюріху, штаб-квартира банку в Осло, публічна бібліотека в Спайкінісе (Нідерланди), культурна зона в Нанкіні (Китай), генеральний план еко-міста в Логроко (Іспанія) та інші. Роботи MVRDV були представлені на виставках та в професійних виданнях й отримали чимало міжнародних винагород.

Johannes Schele was graduated as architect from TU of Munich in 2000. Between 2001 and 2004 he worked as designer and project architect in Germany, the Netherland and Switzerland. Since 2008 he has been teaching at Akademie van Bouwkunst in Rotterdam and Amsterdam. Now Johannes Schele is an architect at MVRDV established in 1993 in Rotterdam. MVRDV consolidates 60 architects, designers and staff members and produces designs and studies in the fields of architecture, urbanism and landscape design. The office deals with global ecological issues in large scale studies like Pig City as well as in small scale solutions for flooded areas of New Orleans. Current projects in progress or on site include various housing projects in Europe, USA, Korea and the other countries, a television centre for Zurich, a bank headquarter building in Oslo, a public library in Spijkenisse (Netherlands), a culture plaza in Nanjing (China), masterplan for an eco-city in Logroсo (Spain), etc. The work of MVRDV is exhibited and published worldwide and receives international awards.

Назва лекції: Від концепції до реалізації

14

CANaction 2010

www.mvrdv.nl Title of the lecture: From concept to concrete


WOZOCO, Amsterdam-Osdorp, The Netherlands

MIRADOR, Sanchinarro, Madrid, Spain

15

Rodovre Skyvillage, Copenhagen, Denmark


Пауло Мартінс Барата / Португалія / PROMONTORIO ARCHITECTS /

Paulo Martins Barata / Portugal / PROMONTORIO ARCHITECTS /

Закінчивши Техннічний Університет Лісабона за спеціальністю архітектора, Пауло Мартінс Барата отримав ступінь Доктора Архітектури в ETH (Цюрих) та ступінь магістра бізнес-адміністрування в Університеті Едінбургу. З 1989 року він є партнером лісабонського PROMONTORIO ARCHITECTS – бюро, яке належить п’ятьом партнерам й об’єднує 60 високо вмотивованих особистостей. PROMONTORIO пропонує широкий спектр проектних послуг – від попереднього планування місця під забудову та належного вивчення всіх деталей до контролю і нагляду за будівництвом. Проекти PROMONTORIO ARCHITECTS експонувалися, зокрема, на Дев’ятому Венеціанському Архітектурному Бієнале, на Міланському Триєнале, в Arc en Rêve (Бордо), в Корнельському Університеті (Ітака) та нещодавно – в Галереї Aedes (Берлін).

Licensed architect by the Technical University of Lisbon, Paulo Martins Barata received a Ph.D. from the ETH Zürich and an MBA from the University of Edinburgh. Since 1989, he is a partner of PROMONTORIO ARCHITECTS in Lisbon, a 5-partners firm, which consolidates team of 60 highly motivated individuals. PROMONTORIO provides a wide scope of design services, from preliminary site planning and due diligence research, to coordination and site supervision. It was exhibited, among others, in the 9th Venice Architecture Biennial, in La Triennale di Milano, in Arc en Rêve (Bordeaux), in Cornell University (Ithaca), and more recently in Aedes Gallery (Berlin).

Назва лекції: Дім для уікенду. Проекти для туризму

16

CANaction 2010

www.promontorio.net Title of the Lecture: Home for the weekend: Projects for tourism


River Aguarium, Mora, Alentejo

Vivaci Guarda Shoping Centre, Guarda, Portugal

17


Француа де Маріньяк / Швейцарія / GROUP8 /

François de Marignac / Switzerland / GROUP8 /

У 1995 році Француа де Маріньяк закінчив Швейцарський федеральний технологічний інститут – Лозанна (EPFL). Пізніше, вже як архітектор та партнер GROUP8, він займається викладацькою діяльністю та керує дослідженнями в EPFL, а також читає лекції у багатьох швейцарських та закордонних інститутах, як, наприклад, Цюріхський форум архітектури або Університет Ханою. Постійно входить до журі конкурсів. Будучи послідовником розвитку, безпечного для середовища, та маючи великій досвід у цій сфері, сьогодні Француа де Маріньяк працює над широким спектром проектів з вироблення інноваційних рішень та формування креативних стратегій.

François de Marignac was graduated from the Swiss Federal Institute of Technology – Lausanne (EPFL) in 1995. Further to his work as architect and partner at group8, he has been teaching and conducting research at the EPFL and has lectured at various Swiss and foreign institutions such as the Zurich forum for architecture or Hanoi University. He regularly serves as juror on competition juries. With a strong expertise in sustainable development, François de Marignac is currently working on broad range of projects developing innovation and production of creative strategies.

Назва лекції: Біля вулкану

18

CANaction 2010

www.group8.ch Title of the lecture: Under the volcano


Swissdatascape, Shanghai, Chine

Expo machine 1, Geneva Palexpo, GE

19


Патрік Мейерс / Нідерланди / CIMKA /

Patrick Meijers / Netherlands / CIMKA /

Патрік Мейерс навчався в Технічному Університеті Ейндховену, який закінчив у 1997 році, отримавши відзнаку за свій дипломний проект. Пропрацювавши недовго у компанії M3H в Амстердамі, він заснував A2STUDIO. Вигравши декілька конкурсів, серед яких, зокрема, міжнародний конкурс Europan6, у 2002 році разом з Ілсе Кастерманс та Пітером Кнавеном він заснував бюро CIMKA. З того часу CIMKA неодноразово отримувала призи за проекти різного рівня складності – від планування публічного простору до архітектури інтер’єру, від задач містобудування до індустріального дизайну. Проекти із граничною ясністю візуалізують сутність завдання у зрозумілий та прагматичний спосіб.

Patrick Meijers studied Architecture on the Technical University Eindhoven and graduated with an award winning project in 1997. After working a short period for M3H in Amsterdam he founded A2STUDIO. After winning several competitions, among which the international competition Europan6, in 2002 he founded CIMKA together with Ilse Castermans and Peter Knaven. Since then, CIMKA has won several prizes with projects from design of public space to interior architecture, from urban assignment to industrial design. The projects visualize with lucidity the essence of the assignment in an apparent simple and 'makeable' way.

Назва лекції: Інтервенція. Взаємодія архітектури і контексту

20

CANaction 2010

www.cimka.nl Title of the lecture: Intervention. Interaction of architecture and context


Intense, Groningen

Villaajmakan-saudi-arabia

21


Юрон Схіпер / Нідерланди / JSA /

Jeroen Schipper / The Netherlands / JSA /

Юрон Схіпер вивчав архітектуру в Технічному університеті Ейндховену, який закінчив у 1990 році. В 1991 році його випускний проект було номіновано на Archiprix. А у 1994 році він виграв грант від Фонду Візуального Мистецтва, Дизайну та Архітектури, що в Амстердамі. У 1995 році Юрон Схіпер заснував архітектурне бюро JSA (Jeroen Schipper Architecten) у Роттердамі, яке спеціалізується на архітектурі, урбаністичному плануванні, дизайні екстер’єру та інтер’єру. Проекти, які виконує бюро, варіюються в межах від міського планування до детальної розробки інтер’єру. Протягом останніх семи років JSA брало активну участь в низці українських проектів, зокрема – в проектному семінарі Architectural Ambulance щодо відновлення історичних кварталів Харкова, проекті житлової забудови Піски в харківському районі Салтівка (спільно з Drozdov & Partners) та інших.

Jeroen Schipper studied architecture at the T.U. Eindhoven, where he graduated in 1990. With his final design he was nominated for the Archiprix in 1991. And in 1994 he was awarded a grant by the Foundation for Visual Arts, Design and Architecture in Amsterdam. In 1995 Jeroen Schipper founded JSA (Jeroen Schipper Architecten) in Rotterdam, working on a variety of projects since. JSA is an office for architecture, urban planning, interior and exterior design. The projects undertaken range from urban planning to detailed interior designs. In the last seven years JSA has actively participated in a number of Ukrainian projects, including the Architectural Ambulance seminar on the rehabilitation of historic Kharkov city quarters, the Peski residential project in the Saltovka district in Kharkov (in cooperation with Drozdov & Partners), etc.

Назва лекції: Контекст. Сутність простору.

22

CANaction 2010

www.jsa-rotterdam.nl Title of the lecture: Context. A sense of place


Westerdok island, Amsterdam, The Netherlands

Drijkhoekse Hoeven, Geel (B), Belgium

23


Стефан Коупфлі / Швейцарія / Koepflipartner

Stefan Koepfli / Switzerland / Koepflipartner /

З 1986 по 1990 рік Стефан Коупфлі вивчав ландшафтну архітектуру у Технологічному університеті Рапперсвіля. З 1995 року він очолює власне бюро, за цей самий час він виграв декілька національних та міжнародних конкурсів. Починаючи з 2001 року, Стефан Коупфлі у співробітництві з Жанетт Ріндеркнехт та Бланш Кіріс здійснив понад 80 проектів. Він є засновником та головним архітектором Koepflipartners.

Stefan Koepfli studied landscape architecture at the Technical University Rapperswil from 1986 to 1990. Since 1995 he has led his office, and in that time has won several national and international competitions. In collaboration with Jeannette Rinderknecht and Blanche Keeris he has realised over 80 projects since 2001. He is a founder and a head architect of Koepflipartners.

Назва лекції: Урбанізація ландшафту

24

CANaction 2010

www.koepflipartner.ch Title of the lecture: The urbanisation of the landscape


Window Factory Expansion G. , Baumgartner AG, Switzerland

School St. Karl, Altdorf, Switzerland

25


Юрон де Веілліген / Нідерланди / De Zwarte Hond /

Jeroen de Willigen / The Netherlands / De Zwarte Hond /

Юрон де Веілліген – партнер та член правління архітектурного бюро De Zwarte Hond. У 1996 він закінчив Технічний Університет Делфта. Потім до 1999 року працював в West 8 landscape architects and urbanists в Роттердамі. З 1999 року він працює проектувальником міст в Karelse Van der Meer Architects також в Роттердамі. У 2004 році Karelse Van der Meer Architects стають De Zwarte Hond. З 1996 року й до сьогодні Юрон де Веілліген є запрошеним лектором і куратором в Технічному Університеті Делфта та Академії Архітектури Гронінгену. Бюро De Zwarte Hond засновано у 1985 році. Воно має офіси в Гронінгені, Роттердамі та Кельні, в яких працює близько 80 архітекторів, проектувальників міст, ландшафтних архітекторів і дизайнерів інтер’єру. De Zwarte Hond розробляє проекти будинків та міський дизайн, які є вільними від зразків, а отже завжди стають «своїми» як для середовища, так і для їхніх власників. Бюро весь час неупереджено досліджує всі обставини і стримуючі умови та зважує наслідки, тому дизайн De Zwarte Hond базується на широкому, беспристрасному погляді, далекому від секторальних інтересів.

Jeroen de Willigen is partner and board member at De Zwarte Hond. In 1996 he was graduated from Delft University of Technology. Then till 1999 he has been working at West 8 landscape architects and urbanists in Rotterdam. Since 1999 he has been an Urban designer at Karelse Van der Meer Architects also in Rotterdam. In 2004 Karelse Van der Meer Architects became De Zwarte Hond. Since 1996 and until now Jeroen de Willigen has been guest lecturer and guest tutor Technical University Delft and Groningen Academy of Architecture. De Zwarte Hond was founded in 1985. The offices in Groningen, Rotterdam and Cologne employ about 80 architects, urban planners, landscape architects and interior designers. De Zwarte Hond produces buildings and urban designs free of iconography, so that they will always allow appropriation by the context and by their users. The firm constantly and objectively investigates all of the circumstances and limiting conditions and weighs up the consequences, so that its design will be based on a broad, unprejudiced outlook without being orientated to sectoral interests.

Назва лекції: Видозміна ландшафту

26

CANaction 2010

www.dezwartehond.nl Title of the lecture: Landscape transforming


Zwolle Holtenbroek: Restructuring post war housing area

Utrecht Strijkviertel: Design of business park

Assen Florijn Axis: Revitalizing city structure and areas

27

Blauwestad: Bluecity, transformation of landscape, with new lake and living areas in North-East of Netherland


28

CANaction 2010

Тео Хаубен / Нідерланди / HAU

Theo Hauben / The Netherlands / HAU

Тео Хаубен закінчив Технічний Університет Ейндховену в 1998 році. З 1999 по 2008 рік був директором бюро Urban Affairs в Роттердамі. З 2000 року по сьогодні він є запрошеним куратором в Технічному Університеті Ейндховену, Академії Архітектури Роттердама та Академії Архітектури Арнема. З 2009 року Тео Хаубен – засновник та директор бюро Hauben Architecture & Urbanism (HAU) в Роттердамі. Він також є членом правління Роттердамського фестивалю архітектурних фільмів.

Theo Hauben was graduated from Eindhoven University of Technology in 1998. Between 1999 and 2008 was a director at Urban Affairs in Rotterdam. Since 2000 until now he has been a Visiting tutor Eindhoven University of Technology, Rotterdam Academy of Architecture, Arnhem Academy of Architecture. Since 2009 until now Theo Hauben has been a founder and at director Hauben Architecture & Urbanism (HAU) in Rotterdam. He іs also a Board member of Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR). www.hauben.nl


The brilliant landscape, Spatial scenarios for Brainport Eindhoven

De Lutte as super-ash, Periphery phenomena on the border

29


Даніель Замарбіде / Швейцарія / GROUP8 /

Daniel Zamarbide/ Switzerland / GROUP8 /

Даніель Замарбіде отримав диплом архітектора у Женевському Інституті Архітектури у 1999 році. Наступного року він став одним із засновників агенції GROUP8. Агенція неодноразово здобувала престижні премії. Даніелю Замарбіде властиве збагачувати свою професійну діяльність та розробки зверненням до інших сфер діяльності філософії, мистецтвознавства, пластичних видів мистецтв. Як професійний лектор та член журі, він співпрацює, зокрема, з Форумом Архітектури в Цюріху, Форумом Архітектури в Бьєні, Ecole Polytechnique Лозани, Лозанською Школою Мистецтв (Ecole Cantonale d’Art: ECAL), а також Швейцарським Культурним Центром в Парижі. Він також викладав у Лозанському Федеральному Технічному Інституті (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). У 2009 році Даніель Замарбіде став професором з дизайну інтер’єру у Женевському Університеті Мистецтв та Дизайну. У 2010 році був номінований на Swiss Federal Art Prize.

Daniel Zamarbide obtained his diploma in architecture from the Geneva Institute of Architecture in 1999. The following year he became one of the founding members of the group8 agency. The agency has been awarded many prizes. Daniel Zamarbide fuels his work and research through other fields such as philosophy, the creative arts and plastic arts. In demand as a professional speaker and jury member, he has worked with the Zurich Forum of Architecture, the Bienne Forum of Architecture, the Lausanne Ecole Polytechnique, the Lausanne School of Art (Ecole Cantonale d’Art: ECAL) and the Swiss Cultural Centre in Paris amongst others. He has also been a lecturer at the Lausanne Federal Institute of Technology (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). In 2009 he became a professor of Interior Design at the Geneva University of Art & Design. In 2010 he was nominated for the Swiss Federal Art Prize.

Назва лекції: Біля вулкану.

30

CANaction 2010

www.group8.ch Title of the lecture: Under the volcano


The birds, Bois de la Bâtie, Genève

Red houses, Crans-Près-Céligny (VD)

31


Джейсон Хільгефорт / Нідерланди / MAXWAN /

Jason Hilgefort / The Netherlands / MAXWAN /

У 2000 році Джейсон Хільгефорт закінчив Університет Цинциннаті й у 2007 році отримав ступінь Магістра Архітектури в Університеті Британської Колумбії. Керував різноманітними проектами MAXWAN. Зокрема, від початку роботи у MAXWAN Джейсон Хільгефорт взяв участь у групах з підготовки Moscow A101, Valkenburg, Central District Rotterdam. У 2009 році він очолив групу дизайну, яка працювала над проектом міського центру в Куінгпу (Китай), а також був керівником наглядового проекту Barking Riverside, водночас керуючи в його межах візуалізацією публічного простору та розробкою концепції.

Jason Hilgefort was graduated from the University of Cincinnati in 2000 and received his Master Degree in Architecture from the University of British Columbia in 2007. He has been responsible as team leader for a variety of MAXWAN projects. Since joining Maxwan he has been involved in Moscow A101, Valkenburg, the Central District Rotterdam team. In 2009 he managed the design team for a new Town Center in Quingpu, China and he became project leader of the Barking Riverside Supervision project as well as its public space visioning and guidelining process.

Назва лекції: Незвичайний публічний простір

32

CANaction 2010

www.maxwan.com Title of the lecture: Uncommon Common Spaces


Kozin, Kiev, Ukraine

Lituanica, Kaunas, USA

33


Матіас Ротман / Нідерланди / De Zwarte Hond

Matthias Rottmann / The Netherlands / De Zwarte Hond /

У 1998 році Матіас Ротман закінчив Технічний Університет Барселони, а в 2002 році – Технічний Університет Берліну. У 2003 році він розпочинає кар’єру в архітектурному бюро De Zwarte Hond в Роттердамі, де до 2009 року працює проектувальником міст та менеджером проектів. Сьогодні він – директор De Zwarte Hond у Кельні (Німеччина). Бюро De Zwarte Hond засновано у 1985 році. Воно має офіси в Гронінгені, Роттердамі та Кельні, в яких працює близько 80 архітекторів, проектувальників міст, ландшафтних архітекторів і дизайнерів інтер’єру. De Zwarte Hond розробляє проекти будинків та міський дизайн, які є вільними від зразків, а отже завжди стають «своїми» як для середовища, та і для їхніх власників. Бюро весь час неупереджено досліджує всі обставини і стримуючі умови та зважує наслідки, тому дизайн De Zwarte Hond базується на широкому, беспристрасному погляді, далекому від секторальних інтересів.

Matthias Rottmann was graduated from Technical University in Barcelona in 1998 and from Technical University in Berlin in 2002. In 2003 he started his career at De Zwarte Hond in Rotterdam, where he has been working as urban designer and project manager till 2009. Now he is a Director at De Zwarte Hond in Cologne, Germany. De Zwarte Hond was founded in 1985. The offices in Groningen, Rotterdam and Cologne employ about 80 architects, urban planners, landscape architects and interior designers. De Zwarte Hond produces buildings and urban designs free of iconography, so that they will always allow appropriation by the context and by their users. The firm constantly and objectively investigates all of the circumstances and limiting conditions and weighs up the consequences, so that its design will be based on a broad, unprejudiced outlook without being orientated to sectoral interests.

Назва лекції: Форма як наслідок функціональності

34

CANaction 2010

www.dezwartehond.nl Title of the lecture: Form follows Performitnes


Groningen Grunobuurt: Restructuring old neighbourhood in Groningen

Bielefeld: Urban design for city area of Bielefeld (Germany)

Quest IJland: Study for new city within the Markermeer

Twente Kanalenvisie: Research on rehabilitation of the Canal between Almelo (NL) and Lingen (D)

35


36

CANaction 2010

Йель Хомбург / Нідерланди / CIMKA

Jelle Homburg / The Netherlands / CIMKA /

Йель Хобмург почав співпрацювати з бюро CIMKA у 2008 році, до того певний період часу працюючи дизайнером-фрілансером. Його інтереси та джерела натхнення охоплюють дуже велику сферу – це, приміром, творчість письменника Джорджа Оруела та групи Public Enemy, картина “Las Meninas” та фільм “Videodrome”. Завершивши навчання в Технічних Університетах Делфта та Берліну, він отримав магістерський ступінь з архітектури. Його роботи демонструватися в галереї 66EAST (Амстердам) та NAi (Роттердам). Бюро CIMKA, яке було засновано у 2002 році, неодноразово отримувала призи за проекти різного рівня складності – від планування публічного простору до архітектури інтер’єру, від задач містобудування до індустріального дизайну. Проекти із граничною ясністю візуалізують сутність завдання у зрозумілий та прагматичний спосіб.

Jelle Homburg joined CIMKA in 2008, after working for a period of time as a free-lance designer. From George Orwell to Public Enemy, “Las Meninas” to “Videodrome” his interests and inspirations cover an extensive field. Having studied at Technical Universities of both Delft and Berlin, he holds a MSc degree in Architecture. His work has been included in exhibitions at the 66EAST gallery (Amsterdam) and the NAi (Rotterdam). Founded in 2002 CIMKA has won several prizes with projects from design of public space to interior architecture, from urban assignment to industrial design. The projects visualize with lucidity the essence of the assignment in an apparent simple and ‘make-able’ way.


Vloerdingen-vlaardingen

Unorthodocks

37


Лісс Вернер / Німеччина / DIA+ Liss C. Werner, Architektin /

Liss C. Werner / Germany / DIA+ Liss C. Werner, Architektin /

Закінчивши Університет Вестмінстеру та Королівський Технічний Інститут Мельбурну (RMIT), Ліс Вернер отримала ступінь Магістра Архітектури в Барлетті у 2004 році. Переважним чином Лісс працювала над ексклюзивними житловими проектами у Великій Британії, Німеччині та Росії. Протягом 2002-2007 років вона брала участь в конференціях, які проходили в Великій Британії, викладала в Університеті Грінвіч, Університеті Вестмінтстеру та Ноттінгемському університеті. З 2009 року викладає у DIA. Лісс Вернер є засновником бюро “Tactile Architecture, Office for SystemArchitektur”, діяльність якого фокусується на формуванні простору засобами кібернетики та теорії систем з використанням цифрового інструментарію для візуалізації та створення адаптивної архітектури.

After studying at University of Westminster and RMIT Liss C. Werner received her Masters Degree in Architecture at The Bartlett in 2004. Liss mainly worked on exclusive residential projects in the UK, Germany and Russia. She presented at conferences in the UK, taught at Greenwich University, University of Westminster and University of Nottingham between 2002 and 2007, since 2009 she taught at DIA. Liss C. Werner is a founder of “Tactile Architecture, Office for SystemArchitektur”, which focuses on the creation of space through methods of cybernetics and systemtheory using digital tools for visualisation and creation of plastic architecture.

Назва лекції: Еротична взаємозалежність. Спостереження за противоправними діями в архітектурі.

38

CANaction 2010

http://tactile-architecture.vox.com Title of the Lecture: Erotic Interdependency. An Observation of Criminal Actions in Architecture


Silk on the watersheds - stretching the culebra cut or synergetic material

The fields of Asphodel - persephone in cybernetic architecture

39


40

CANaction 2010

Ваутер Роякерс / Нідерланди / TERRA

Wouter Rooijackers / The Netherlands / TERRA

Ваутер Роякерс отримав ступінь бакалавра з житлового будівництва в HTS Bouwkunde у 2001 році. З 2001 по 2006 роки він працював помічником дизайнера, менеджером проектів та кресляром у Bulkens Architecten, а між 2006 та 2008 – помічником дизайнера й менеджером проектів у TARRA architectuur en stedenbouw. У 2008-299 роках він був помічником дизайнера в бюро Zotov & CO, Київ (Україна). Зараз Ваутер Роякерс вчиться у магістратурі в Академії архітектури ArtEZ і працює в архітектурному бюро TERRA.

Wouter Rooijackers received his Bachelor Degree on building engineering at HTS Bouwkunde in 2001. From 2001 to 2006 he worked as an assistant designer, project manager and draftsman for Bulkens Architecten, and between 2006 and 2008 – as assistant designer and project manager for TARRA architectuur en stedenbouw. From 2008 to 2009 he was an assistant designer in Zotov & CO, Kyiv (Ukraine). Now Wouter Rooijackers is studing Master Cours at ArtEZ Acadamy of architecture and working at TERRA. www.wouterrooijackers.eu


Architectura&Natura

Stacking Laths

41


Євген Асс / «Архітектори Асс» / Росія

Eugene Asse / “Architects Asse” / Russia

Євген Асс закінчив Московський Архітектурний Інститут (МАРХІ) у 1970 році. З 1989 року викладає у МАРХІ, професор (1995). У 1994 році заснував незалежну проектно-дослідницьку групу «Архітектурна лабораторія». У 1997 році відкрив власне проектне бюро «Архітектори Асс» (до 2003 року «Архітектори Аск»). Був першим Віцепрезидентом Союзу Московських Архітекторів (1996-2006). У 2002 році обраний членом Європейського Культурного Парламенту. Професійне кредо «Архітекторів Асс» - чітка раціональна форма, зручність та затишок, точні пропорції та бездоганні деталі. Естетичні орієнтири бюро – класика сучасної архітектури та погляд у майбутнє. Роботи бюро нагороджені преміями «Золотое сечение», «АрхМосква», «Якісна архітектура» та ін.

Eugene Asse was graduated at Moscow Architectural Institute in 1970. Since 1989 he has been teacing at the same Institute, professor (1995). In 1994 he founded independent group for design and research “Architectural Laboratory”. In 1997 he established his own design office “Architects Asse” (“Architects Ask” before 2003). Eugene Asse was the first Vice-President of Moscow Architects Union (1996-2006). In 2002 he was elected to European Cultural Parliament. “Architects Asse” is consistent with the clear reasonable form, convenience and comfort, exact proportions and details. Esthetically the office heads for the classics in modern architecture and innovations at once. The work of “Architects Asse” was awarded by “Zolotoe Sechenie”, “ArchMoscow”, “High-Quality Architecture” and the other prizes.

Назва лекції: Щодо простоти

42

CANaction 2010

www.asse.ru Title of the lecture: To simplicity.


S House, Bolshoe Sareevo, Moscow countryside, Russia

“Nashi Khudozhniki” Gallery, Borki, Moscow countryside, Russia

43

S House, Bolshoe Sareevo, Moscow countryside, Russia


44

CANaction 2010

Віктор Зотов / “ZOTOV&CO” / Україна

Viktor Zotov / “ZOTOV&CO” / Ukraine

Віктор Зотов закінчив архітектурний факультет Харківського інженерно-будівельного інституту у 1986 році. З 1989 по 1992 рік він був головним архітектором архітектурного підрозділу фірми «Юність». З 1992 по 2004 – головний архітектор креативної архітектурної студії «Архітектурне ательє». З 2003 по 2004 рік працював керівником проектів в харківській фірмі «Атріум», а також в «Архітектурному Ательє». У 2004 році Віктор Зотов засновує в Києві архітектурне бюро “ZOTOV&CO”. Бюро спеціалізується на сучасній архітектурі та урбаністиці, орієнтуючись перш за все на європейську архітектуру. Його вихідним дизайнерським принципом є «робити правильно». З самого заснування бюро співпрацює з BIG (Данія), MAXWAN (Нідерланди), URBANAFFAIRS (Нідерланди), JSA (Нідерланди), Winkler (Німеччина), Another Architect (Німеччина), тощо. “ZOTOV&CO” є ініціатором та незмінним організатором CANactions.

Viktor Zotov was graduated from architectural faculty of Kharkov Construction Institute in 1986. From 1989 to 1992 he was a chief architect of projects at “architectural department” of firm “Yunost”. From 1992 to 2004 - a chief architect of projects at creative architectural studio “Architectural Atelier”. From 2003 to 2004 – a project leader in firm “Atrium”, Kharkov, and in “Architectural Atelier", Mariupol. In 2004 Viktor Zotov founded an architectural bureau “ZOTOV&CO” in Kyiv. It is specialized in modern architecture & urbanism, orienting first of all to European architecture. Fundamental design point is to do RIGHT. Since establishing bureau he has been involved in collaboration with BIG (dk), MAXWAN (nl), URBANAFFAIRS (nl), JSA (nl), Winkler (de), Another Architect (de), etc. “ZOTOV&CO” is an initiator and a permanent organizer of CANactions. www.zotov.com.ua


Mystetskyj Arsenal

Mystetskyj Arsenal

Museum of Ivan Marchuk and offices

45

Museum of Ivan Marchuk and offices


Олег Дроздов / Drozdov & Partners / Україна /

Oleg Drozdov / Drozdov & Partners / Ukraine

Олег Дроздов закінчив архітектурний факультет Харківського інженерно-будівельного інституту в 1990 році. У 1997 році заснував проектне бюро «Атріум», яке у 2006 році було перейменовано у «Дроздов і партнери». З перших кроків офіс став на неoмодерністську платформу й ніколи їй не зраджував. Головне кредо перших проектів – стирання межі між інтер’єром та екстер’єром, максимальна інтеграція просторів. Бюро поєднує різні масштаби – від малого до великого, від інтер’єру до містобудівельних об’єктів. «Дроздов і партнери» був одним з ініціаторів міжнародного проектного семінару "Аrchitectural аmbulance" (Харків, 2004), а також взяв участь у міжнародному бієнале в Роттердамі (2005) та виставці «Рatiology», яка проходила у Харкові, Києві, Дніпропетровську, Одесі (2007).

Oleg Drozdov was graduated as architect at Kharkiv institute of engineering and construction in 1990. In 1997 he founded his own design office “Atrium”, renamed as “Drozdov&Partners” in 2006. From the very beginning the office has stood for neomodernism and never gave it up. The main idea of early projects was to eliminate the distinction between interior and exterior, integrating spaces to the maximum extent. The office works at various scale levels of design: from the small ones to the bigger, from interior to town planning. “Drozdov&Partners” has been one of the initiators for International Design Seminar "Аrchitectural аmbulance" (Kharkiv, 2005) and exhibition “Рatiology” in Kharkiv, Kyiv, Dnipropetrivsk, Odesa (2007).

Назва лекції: Укрплан. Наївний урбанізм.

46

CANaction 2010

www.drozdov-partners.com Title of the lecture: Ukrplan. Naïve urbanism.


Has inherited, Kharkov, Ukraine

Has inherited, Kharkov, Ukraine

47

Platinum plaza, Kharkov, Ukraine


Ігор Дідковський / Україна /

Igor Dydkovsky / Ukraine

Ігор Дідковський закінчив у 1992 році філософський факультет Київського державного університету та отримав ступінь магістра філософії та мистецтв. Працював консультантом з соціальноекономічних питань в Адміністрації Президента України. З 2008 року є Головою Наглядової Ради ГО «ГОГОЛЬFEST», що проводить найбільший європейський фестиваль, присвячений сучасному мистецтву. З 2007 по березень 2010 року був генеральним директором Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал». Ігор Дідіковський вважає завданням архітекторів не уніфікувати та стандартизувати будівлі, а організовувати простір існування людини так, щоб він відповідав її потребам. Сучасна архітектура має черпати натхнення з Природи. Саме так робили наші предки, тому їх будівлі досі є прикладами поєднання довершеної форми, екологічної функціональності та природної краси.

In 1992 Igor Dydkovsky was graduated at Philosophy Scholl in Kyiv State University and received his Master Degree on Philosophy and Arts. He worked as a consultant on social-economic problems in President of Ukraine Administration. Since 2008 he has been a Head of Supervisory Board of HoholFEST – the biggest Modern Art European Festival. From 2007 to March 2010 he was a GM at National Arts and Museum Complex “Mystetskyj Arsenal”. Igor Dydkovsky believes the modern architecture task is to disclaim the predominance of standards and uniform solutions but to create space meeting one’s personal needs. Then the modern architecture have to be inspirited by Nature. It is the way our ancestry did that’s why their buildings still to be the examples for combination of perfect form, eco-pragmatism and natural beauty.

Тема лекції: Архітектура проти демократії

48

CANaction 2010

Title of the lecture: Architecture against democracy


Arsenal

49


50

CANaction 2010


51


ВОРКШОП WORKSHOP

ВОРКШОП: спільне проектування десятьма відомими закордонними та десятьма молодими українськими архітекторами протягом тижня.

владою в офіційних законах і підзаконних актах, генпроектувальниками, архітекторами, іншими зацікавленими інституціями.

ТЕМА: «Київські схили. Крайка» - найбільш цінна територія уздовж верхньої крайки Дніпра, на стику історичного центру та природного ландшафту.

ЗАВДАННЯ Вихідна умова - відсутність нового капітального будівництва на всій території проектування. Крайка Розвинути пішохідний маршрут, який є основною пам'яткою Києва. Зробити маршрут безперервним, що нанизує на себе як нитка намиста різні сітуації та процеси незрівнянного Київського ландшафту. Схили Врахувати статус цієї території як заповідної. Запропонувати статус та функціональне призначення окремих зон й визначити обмеження. Набережна (ЗЕЛЕНИЙ БЕРЕГ - ключовий елемент взаємодії Міста і Дніпра) Визначити необхідність накриття Набережного шосе, виходячи з умови збереження транспортної магістралі на цьому місці. Висловити ставлення до існуючого будівництва на воді. Забезпечити доступ з центру на Набережну. Запропонувати архітектурні (ландшафтні) рішення щодо способів наближення людини до води. Враховуючи дуже високу ступінь цинізму й корумпованості можновладців і небезпеку перетворення «благих намірів» в страшне будівництво на цьому місці, взяти до уваги як варіант мораторій на будь-яке будівництво на тривалий термін (приміром, 10 років). Площі Визначити доцільність заглиблення транспорту та звільнення деяких центральних площ міста (прикладом, Європейської) для пішоходів. Хрещатик Визначити доцільність його як основною пішохідною магістралі. Надати рішення щодо виходу Хрещатика на Набережну та Пішохідний міст.

КУРАТОР - відомий російський архітектор, критик, професор МАРХІ Євген Асс. УМОВИ: учасники поділені на три інтернаціональні команди. Кожна команда виконує свій варіант концептуального урбан-ландшафт проекту розвитку даної території. Проектування не є конкурсним. Команди обмінюються думками в процесі проектування, самоцінним є процес розуміння, навчання. МЕТА Проявити засобами архітектурного проектування значимість і потенціал крайки. Надати приклад дбайливого ставлення до Природи, Міста, майбутніх поколінь. Розробити основні правила розвитку даної території й вберегти Київ від варварського втручання. Ці правила можуть бути використані місцевою

КОМАНДИ: кожна команда складається з 8-9 учасників: 3-4 - з України та 3-4 - з Європи.

52

CANaction 2010

Євген Асс, куратор: Воркшоп має три завдання. Перше завдання – освітнє. Робота в тісному контакті з досвідченими європейськими архітекторами – серйозний урок молодим архітекторам й з точки зору методології проектування, й досвіду розуміння проблем, й способів знаходження їх рішення. Друге – воркшоп є дуже важливим для актуалізації проблеми найціннішої території київських схилів, збереження яких знаходиться під загрозою. Третє – привернути увагу до проблем київської урбаністики й створити, можливо, провокаційний, проте ефективний проект, який дозволив би подивитися на ситуацію, що склалася, під більш широким кутом із врахуванням досвіду наших іноземних колег. Віктор Зотов, організатор: «Якими є результати воркшопу? У нас стало більше якісного знання. Маємо зацікавленість – й в архітектурі, й загалом. А це основна ознака розвинутої людини. В архітектурному середовищі нарешті з’явилися ознаки громадянської позиції. Українські учасники отримали надзвичайний досвід, й скоро ви побачити результати. Продемонстрований ресурс Будинку Архітектора. Маємо унікальну будівлю, розташовану у супер-місці й здатну до реалізації найамбітніших заходів. В Україні є тисячі тих, хто зацікавлений в правильному розвитку – широка громадськість, студенти й архітектори, представники муніципалітету й уряду. Значить, це потрібно. CANactions продовжується. Ще буде!»


WORKSHOP: a week long team-work of ten famous foreign architects and ten young Ukrainians ones on projects. TOPIC: “The Kyiv Hills. The Edge” – the most important area along the top edge of Dnieper on the junction of Kyiv historical centre and natural landscape. CURATOR: Eugene Ass, famous Russian architect, Prof. of MARCHI Eugene Asse. CONDITIONS: three international teams take part in the workshop. Each team works out their own variant of conceptual urban-landscape project for the development of this territory. The design task does not imply competition. While working on the project, teams are encouraged to communicate and share opinions. The main objective is to create the atmosphere of understanding and learning. OBJECTIVES To emphasize the importance and considerable potential of the territory in question, by means of architectural design. To set an example of respectful attitude to Nature, City, future generations. To work out main guidelines for the development of this territory and to protect Kyiv from barbarian intrusion. These guildlines can help local authorities to adopt laws and by-laws. They can also help city planners, architects and other institutions concerned. TASKS It is implied that no new capital construction should appear on the whole territory in question. Edge. To highlight and develop this walking trail as a main sight of Kyiv.

53

To make this trail a continuous one, going past the main landmarks of Kyiv landscape like a string of a precious necklace. Slopes To bear in mind that the territory is a natural preserve. To determine the status and functional use of certain zones and to introduce restrictions. Embankment (GREEN WATERFRONT is a key element of interaction between the City and the Dnieper). To estimate the necessity of covering Naberezhne shosse, on condition that the existing thorough fare should be preserved here. To express opinion about the existing construction on the water. Тo ensure access to the Embankment from the city centre. To suggest architectural (landscape) solutions as to bringing people closer to the water's edge To bear in mind rampant corruption and cynicism that have afflicted the powers that be, threatening to turn all the good intentions into a hideous building site. One of the options could be to declare a moratorium on any construction works here for a long term (for example, 10 years). Squares To estimate the necessity of creating underground thoroughfare with subsequent transformation of some square (for example, European) into a pedestrian precinct. Khreshchatyk To define its appropriateness as the main pedestrian thoroughfare. Suggest ways of accessing the Embankment and the Footbridge from Kreshchatyk. TEAMS: there are 8-9 members in each team: 3-4 people from Ukraine and 3-4 from Europe.

Eugene Asse, curator: “The workshop has three objectives. The first objective is educational. Working closely together with experienced foreign masters is a valuable lesson for young architects in terms of design methodology, ways of understanding problems and working towards their solutions. The second objective of the workshop is to accentuate the problem of the most valuable territory of Kyiv hills, which is now in danger. The third objective is to draw public attention to the problems of Kiev urban planning, by creating a little bit provocative, nonetheless effective project, which could give us a broader perspective of the situation, taking advantage of the experience of our foreign colleagues”. Victor Zotov, organizer: “What are the results of workshop? High-quality knowledge has increased. We are interested in architecture and in many other things. It is the main characteristics of progressive person. The architectural community has finally demonstrated some signs of civic position. Ukrainian participants have received extraordinary experience, and all of you will see the results of this soon. The potential of the House of Architects was demonstrated. We have got a unique building located on super-place, which is able to realize he most ambitious projects. There are thousands people in Ukraine who are interested in right development. These are wide community, students and architects, representatives of municipality and government. So they need it. CANactions is going on. To be continued!”


КОМАНДА А TEAM A

Юрон Схіпер / JSA / лідер Jeroen Schipper / JSA / team leader

Джейсон Хільгефорт / MAXWAN Jason Hilgefort / MAXWAN

Стефан Коупфлі / Koepflipartner Stefan Koepfli / Koepflipartner

Ольга Прокопенко / ХДТУБА / Харків Olga Prokopenko / KSTUCA / Kharkiv

Марина Назаренко / КНУБА / DIA / Харківv Maria Nazarenko / KNUBA / DIA / Kyiv

Сергій Ферлей / КНУБА / Київ Sergey Ferley / KNUBA / Kyiv

Апекс Федоренко / ХДТУБА / Харків Alex Fedorenko / KSTUCA / Kharkiv

54

CANaction 2010


55


Київ як єдине ціле Kyiv like single object

історичний центр Київа як єдине ціле historic center of Kyiv

Київ як різні частини одієї системи Kyеiv like different parts of single

історичний центр Київа як частини одієї системи historic center of Kyiv like different parts of single

Ландшафт.

Green

1. Використання площі цієї території в природному стані, для задоволення громадян та широкої публіки, що має можливість відпочинку та рекреації, територія найчастіше знаходиться в приватній власності, розташована окремо та керується містом, державою або нацією. 2. Збільшення місткості. В екологічному сенсі опис як біологічні системи залишаються різними та продуктивними крізь часи. Для людей це – потенційна довгострокова підтримка якісного способу життя, який є в постійному взаємозв`язку і залежить від природного світу та відповідального використання природних ресурсів.

1. An area of land, usually in a largely natural state, for the enjoyment of the public, having facilities for rest and recreation, often owned, set apart, and managed by a city, state, or nation. 2. The capacity to endure. In ecology the word describes how biological systems remain diverse and productive over time. For humans it is the potential for long-term maintenance of wellbeing, which in turn depends on the wellbeing of the natural world and the responsible use of natural resources.

Капітал 1. Капітал (в сенсі капіталу). Фінансовий статок або фінансові цінності цих статків в якості грошового еквіваленту. 2. капітал (в сенсі столиці), як місто, що є офіційним місцем розташування владних структур в країні, державі, тощо: Токіо – столиця Японії.

56

CANaction 2010

Capital 1. Financial assets or the financial value of assets such as cash. 2. The city or town that is the official seat of government in a country, state, ect.: Tokyo is the capital of Japan.


три межі київських схилів 3 edges of Kyivs hills

57

розділення на частини division into parts

три межі + розділення на частини 3 edges + parts

“частини торту” “peace of cake”


58

CANaction 2010


59


КОМАНДА Б TEAM B

Тео Хобен / Theo Hauben architect / лідер Theo Hauben / Theo Hauben architect / team leader

Антон Олійник ГДАБА / Дніпропетровськ Матіас Ротман // De Zwarte Hond Anton Oliynyk / PSACEA / Dnipropetrovsk Matthias Rottmann / De Zwarte Hond

Катерина Бабушкіна / КНУБА / Київ Katryna Babushkina / KNUBA / Kyiv

Володимир Коновалов / ХДТУБА / Харків Vladimir Konovalov / KSTUCA / Kharkiv

60

CANaction 2010

Ваутер Роякерс / TERRA Wouter Rooijackers / TERRA

Іван Малінка / ХДТУБА / Харків Ivan Malinka / KSTUCA / Kharkiv


61


Нижній Київ

Lower Kyiv

Всі успішні міста та регіони Європи зберігають щільний зв’язок зі своєю історією. Тільки ті міста та регіони, які розвивали свої глибинні якості, сьогодні є сильними гравцями на світовій арені. Кожна регіональна соціо-економічна структура містить реальні можливості для регенерації та зв’язок з майбутнім просторовим розвитком. Кожний регіон має свою особливу територіальну столицю, яка відрізняється від іншої місцевості. Територіальна столиця – це доволі широке поняття: до нього входять не тільки розташування, клімат та природні багатства, але також традиції, соціальні зв’язки та своя особлива «атмосфера». Якщо економічний, соціальний та просторовий розвиток міста прив’язаний до територіальної столиці, це надає можливостей більш ефективно використовувати якості та потенціал цієї місцевості. Аби стати визначним містом, Києв має створити для себе чіткий профіль, використовуючи характерні особливості власної території. Надзвичайні якості Києва закладають основи для формування територіальної столиці: старий центр (Поділ), події світового масштабу (Euro 2012, Культурна столиця Європи 2024), зв’язки зі світом (аеропорт), а також наявність величного ландшафту (річковий ландшафт Дніпра). Перевизначення та переоцінка просторових якостей та наступного розвитку міста на основі існуючої урбан-структури здатні створити більш упорядковану та стійку структуру міста. Виходячи із топографії Києва, ми визначили три нові міські райони (Київські Висоти, Нижній Києв та Плаский Києв). Вони розділені двома зеленими територіями (Зелений пояс і Дніпр). Нижній Київ, розташований між міськими парками Зеленого поясу та річковим ландшафтом Дніпра з його зеленими рекреаційними островами, має, на наш погляд, величезний потенціал для якісного розвитку. Тут вже присутні або можуть бути розвинені якості територіальної столиці Києва. У північній частині Нижнього Києва розташований Поділ – старий динамічний район міста, де присутні найрізноманітніші будівлі та функції. Здебільшого Поділ оточений застарілими портовими спорудами. Південний край Нижнього Києва, Телічка, - це переважно покинута промислова зона. Перенесення підприємств тяжкої промисловості, які там залишаються, до інших районів міста звільнить місце для нової забудови й покращить становище в місті в цілому. Урбан-сітка Подолу може слугувати відправним пунктом для подальшої забудови всього Нижнього Києва. Трансформація старого портового району, який примикає до Подолу, також промислового у минулому району Телічка, відбуватиметься поступово. У підсумку Поділ повністю спуститься до ріки, а Телічка перетвориться на простір, де поєднані житлові та офісні функції, з окремими об’єктами, що мають міжнародне значення. У зв’язку з наближенням 2024 року, коли Київ стане Культурною Столицею Європи цілком можливою є виникнення тут великого концертного залу. Зона між портом та промисловим районом визначена як публічний простір, значення якого важко переоцінити для розвитку Нижнього Києва. Існуюче Набережне шосе, яке йде вздовж ріки, буде трансформоване у бульвар. Автомобіль стане основним компонентом цього публічного простору, проте визначальними будуть інтереси пішоходів. Вдосконалення існуючих трамвайних шляхів уможливить швидке та ефективне з’єднання Подолу та Телічки. Жорстке закріплення інфраструктури на нульовій позначці виключає дорогі технічні рішення. Це означає, що приватна забудівля вздовж Набережного шосе, на ньому чи під ним, виявиться просторово та фінансово недоцільною. Крім того, за умов такого дбайливого підходу будуть збережені зелені схили – вікова гордість Києва.

The successful cities and regions in Europe are grafted onto their history. The cities and regions that have further developed their core qualities are now internationally strong. Realistic opportunities for regeneration lie within each regional, social-economic structure and a link with future spatial developments is possible. Each region has its own specific territorial capital, distinct from other areas. Territorial capital is a wide-ranging concept: it not only covers location factors, climate and natural resources, but also customs, social contacts and “something in the air”. By closely connecting the city’s new economic, social and spatial developments with the territorial capital of the region, the qualities and potential of the areas can be utilised efficiently. In order to become a distinctive city, Kiev should create a distinct profile for itself using the specific characteristics that it has in its territory. Kiev’s exceptional qualities form the basis for a territorial capital: the old centre (Podil), international events (Euro 2012, Cultural Capital 2024), international access (airport) and the presence of a capital landscape (the river landscape of the Dnjepr). Reappointing and revaluing the spatial qualities, and subsequently developing the city on the basis of the existing urban structure, will create a less arbitrary and more enduring structure for the city. Based on the city’s topography we designate three new urban areas (Kiev Heights, Lower Kiev and Flat Kiev). These areas are separated by two green territories (Greenbelt and Dnjepr). The Lower Kiev urban area, situated between the city parks in the Greenbelt and the river landscape of the Dnjepr with its green recreational islands has, in our opinion, the greatest potential for a qualitative development. The qualities of Kiev’s territorial capital are already present or can be developed here successfully. The northern part of Lower Kiev is formed by Podil, an old, lively urban district with a mix of buildings and functions. To a large extent, Podil is surrounded by outdated harbour industry. The southern part of Lower Kiev, Telichka, is mainly an abandoned industrial area. Relocating the remaining heavy industry will create space for new developments and will also improve the living environment in the city. The urban grid of Podil forms the point of departure for the further development of the whole of Lower Kiev. The old harbour area adjacent to Podil and the old industrial area of Telichka will be transformed in phases. Podil will then be entirely situated along the harbour and in Telichka there will be space for mixed residential and work environments supplemented with functions that have international appeal. In the run-up to Cultural Capital 2024 a large concert hall is quite conceivable. New public space will be defined in between the harbour and industrial area that is crucial for the development of Lower Kiev. The existing motorway along the water, Naberezhne Shose, will be transformed into a boulevard. The car will become a major component of the public space but the quality of facilities for pedestrians has the highest priority. Upgrading the existing tramline will connect Podil and Telichka quickly and efficiently. The stringent application of infrastructure to the ground level precludes expensive technical solutions. This means that property developments along, on or under Naberezhne Shose are spatially and financially less logical. In addition, this low-key solution safeguards the green slope – the age-old view of Kiev.

62

CANaction 2010


pівень міста в глобальному масштабі benchmark the city on a global scale

цінні ландшафти capital landscapes

зелені та “сині” ресурси Кєва capital landscape in the city: the Kyiv-longs

урбанізовані райони urban area

новий вид нижнього Києва t he new frame work of lower Kyiv

63

і визначати і аналізувати європейських конкурентів and define and analyse your european competitors

а синій-зелений частини міста,святі as the blue-green-longs of the city, the are holy

топографія визначає міський каркас topography defines a urban frame-work

визначити стратегію define a strategy

Дніпро Dnipro

де ти живеш? where do you live?

території для розвитку нижнього Києва ankers of lower Kiev

Дніпро Dnipro

новий прапор Києва the new flag of Kyiv


вчимося в Подолу learning from Podil

віддзеркалюємо mirror

промислова забудова буде змінена industrial area to be transformed

коридор в якості нового центрального суспільного простіру the corridor as the new central public space appears

64

CANaction 2010

Поділ розширення на північ extending Podil to the north промислова забудова буде змінена industrial area to be transformed


бульвар з обмеженим рухом транспорту boulevard with limited traffic

променада promenade

65


КОМАНДА С TEAM C

Франсуа де Маріньяк / Group 8 / лідер (1) François de Marignac / Group 8/ team leader (1)

Йель Хомбург / CIMKA Jelle Homburg / CIMKA

Даніель Замарбіде / Group 8 Daniel Zamarbide / Group 8

Патрік Мейерс / CIMKA / лідер (2) Patrick Meijers / CIMKA / team leader (2)

Тудор Космату / DIA / Румунія Tudor Cosmatu / DIA /Rumania

Гриша Зотов / КНУБА / DIA / Київ Grisha Zotov / KNUBA / DIA / Kyiv

Дмитро Жуйков / ХДТУБА / Харків Dmitriy Zhuikov / KSTUCA / Kharkiv

66

CANaction 2010


67


існуюче становище Києва як міста, розділеного на частини existing situation kiev as a city splited in parts

сильна історична частина, на правому березі Дніпра проти житлових районів, на лівому березі a strong historical part on the right bank of dnieper river vs. a residential area on the left bank

що буде, якщо якості одного берегу перемішати з якостями, з іншого берегу між ними? what if the qualities of one side mix up with the qualities of the other side and meet in between?

КРОМКИ

EDGES

Архітектура повинна постійно здійснювати переоцінку власних принципів. Розвиток міст в усьому світі відбувається з вражаючою швидкістю, до того ж багато міст все ще розширюють свої кордони. Тому архітектура вимушена так само стрімко пристосовувати свою історію, культуру та робочі інструменти до все більш складного міського середовища. Більшості європейських міст дорого коштував пошук відповідей на складні урбаністичні питання. Створення адекватних моделей та їх адаптація до існуючої тканини міста – завдання не з легких, його вирішення залежить від непередбаченого характеру вільної економіки. За таких умов залишається досить небагато місця для експериментів або, скажімо, більш теоретичного підходу. В містах Європи питання землі як простору для розвитку останнім часом виявилося одним з найгостріших, й одне з небагатьох, якщо взагалі не єдине, рішення цієї проблеми архітектури та містобудування вбачають у збільшенні щільності забудови. Щільність є багатогранною й не зводиться до уніфікованого підходу. Вона може існувати під знаком багатоманітності й набувати різних форм. Фестиваль CANactions дав нам можливість експериментувати з щільністю. Протягом усього насиченого подіями тижня щільність була ключовим словом нашої діяльності. Обмін думками в ході жвавих дискусій з архітекторами з різних країн (України, Нідерландів, Швейцарії, Росії та Німеччини), неймовірна за своїм енергетичним потенціалом позитивна реакція з боку багатьох українських студентів, що брали участь у воркшопі, а також лекції та мастер-класи (блискуче організовані Євгеном Ассом та архітектурним бюро Віктора Зотова) – всі ці події так чи інакше торкалися питань щільності та взаємодії. Однак найбільш виразно тема щільності проявилася в ході дискусії з питань розвитку центральної частини Києва. І в цьому, на наш погляд, полягає перевага цього міста, бо тут ще є те, чого вже немає у великих європейських містах – простір. Всі три проекти, запропоновані міжнародними командами, що працювали в межах воркшопу, демонструють достатньо зручні варіанти урбаністичних та ландшафтних підходів до розвитку тієї території, яку було умовно названо Крайкою, а саме – зелених схилів Дніпра. Але крім цього, учасники воркшопу поставили за мету подивитися на всю оточуючу територію з ширшої точки зору, тож у підсумку були знайдені нові можливості ущільнення центру.

Architecture needs to be continuously questioning its own principles. As fast as the development of urban cities of the world have been through fabulous growth and are still increasing its size in many cases, architecture has to adapt its history, culture, operating tools to the ever growing urban complexity in order to be part of the game and have some influence and possible impact in this development. Most of European cities have gone through quite a hard time finding its ways through this complex subject of urbanity. Creating or adapting adequate models to the existing urban fabric is an intricate task that confronts itself to the ups and downs of a liberal Economy. This situation does not allow many spaces of experimental or, let’s say, more theoretical approach. Within the Cities of Europe, land, space for developing has become one of the main issues, density being probably one of the few if not the only solution envisaged by architects and urban planners. Density has not only one face. This being said density is not a purely homogeneous approach. Density can be applied within the notion of diversity and present itself in very many ways. Canactions has given us the opportunity to experiment density. Within an intense week, density has occupied all our time and preoccupations. The exchanges and animated debates with Ukranian, Dutch, Swiss, Russian and German architects, the incredibly energetically positive response of the many ukranian students participating to the workshop as well as attending the lectures and masterclasses (beautifully organized by the office of Viktor Zotov and Eugenie Asse), all the series of events have been working within the frame of density and interaction. But most of all density has taken place in the debate of how to develop the centre of Kyiv. And I say opportunity because Kyiv has what most Cities do not have anymore: space. The three proposals presented by the international teams of the workshop prove the somehow comfortable possibilities of urban and landscaped approaches to the development of the area that has been called the Edge, a green piece of land that overlooks the Dieper River. But the workshop has also brought up to look at this whole area in a more general way and new possibilities of densification of the centre have been found.

архітектор та інвестор the architect and the investor

68

CANaction 2010


Старий Київ як "Дон Кіхот" Місто живе виключно на славі зниклого минулого. Воно постійно наголошує на своїй славі та монументальності свого статусу. Зелений Київ як одинока постать. Як Сталкер - виглядає красиво, романтично і трохи сумно окремо від інших частин міста. Урбанізоване місто (лівий берег), як Квазімодо. Чудовисько працює і примушує всю машину працювати, але всі бажають ізолюватися від нього, та лівий берег дивиться здалеку The old Kyiv is a Don Quixote City living exclusively on a disappeared past. It is continuously celebrating its glory and monumental status. The green Kyiv is a solitary figure. A stalker-like condition keeps him beautifully, romantically and somewhat sadly apart from the other parts of the city The urban city (left bank) is like Quasimodo. A monster operating and making the machine work but kept apart, isolated, looked at from far away..

SCRATCHING Scratching is a DJ or turntablist technique used to produce distinctive sounds by moving a vinyl record back and front on a turntable while manipulating the crossfader on a DJ mixer. Scratching consists of mixing existing music to blend it into a new experience. Within hip hop culture, scratching is one of the measures of a DJ’s skills, and there are many scratching competitions.

Why building on the islands? Allowing building on the islands will remove the development pressure on the center city. It is a mean to preserve the old city and the edge. The new green heart of Kyiv will appear in these islands. The islands are a unique opportunity to implement a new green town.

69

поліпшення пляжу improving the beach front

визнаючи природне стан острова acknowledging the natural condition of the island

втручання з урахуванням екологічних умов taking into account the environmental conditions

змішання висотних будівель з низькими, розвиток острова як екологічного центру міста mixing high rise with low rise, developing the island as an ecological city center

змішання висотних будівель з низькими, розвиток острова як екологічного центру міста mixing high rise with low rise, developing the island as an ecological city center

створення необхідних зв'язків, зв'язок лівого берегу з правим берегом через серце Києва generating needed connections, stitching the left bank with the right bank through the heart of kiev


видимі з острова існуючі орієнтири existing visible landmarks from the island

мости з новими функціями (велосипеди, автомобілі, пішохідні) bridges with new functions (bicycle, car, pedestrian)

Підключення мостів. Мости мають здатність генерувати нові міських ситуації та функціі. Нові суспільні місця, дозволяють підвищити якість існуючого міста. Київ, нарешті, володіє чудовою панорамою. Київ буде відомий своєю сіткою міських мостів через Дніпро

70

CANaction 2010

пропонуються нові сполучення з різними функціями new connections with different functions are proposed

оглядові майданчики на острові Island viewpoints

Connecting bridges. Bridges can be capable of producing new urban situations. New public spaces that will enhance the qualities of the existing city. Kyiv will finally possess its magnificent views. Kyiv will be famous for its urban bridges crossing the river.


71


ПРЕЗЕНТАЦІІ DIA DIA PREZENTATIONS

Презентація / DIA Гриша Зотов і Тудор Космату / Україна та Румунія / DIA Назва лекції: Роботехніка та інтерактивн проектування Presentation / DIA Grisha Zotov + Tudor Cosmatu/ Ukraine + Romania / DIA Title of the lecture: Robotics and interactive design

72

CANaction 2010


Презентація / DIA Тудор Космату й Алекс Калачев / Румунія та Україна / DIA Назва лекцій: Місто Водної Ери. Поліморфічні острови. Presentation / DIA Tudor Cosmatu + Alex Kalachev / Romania + Ukraine / DIA Title of the lectures: Water Age City. Polymorph islands.

73


КОНКУРС DIA DIA COMPITITION

74

CANaction 2010

Інститут Архітектури Дассау (DIA)

Dessau Institute of Architecture (DIA)

Протягом останніх 10 років Інститут Архітектури Дассау організує навчання у дворічній магістратурі з архітектури англійською мовою, яке завершується отриманням студентами ступеню Магістра Архітектури, який має міжнародну акредитацію. Сьогодні в магістратурі DIA навчаються близько 100 студентів із понад 30 країн світу. На сьогодні це найбільш визнана англомовна магістерська освіта з архітектури у Німеччині. Деякі зі студентів DIA вигравали призи на таких престижних архітектурних конкурсах, як FEIDAD (2006/2007) або DAAD (2008). Як архітектурний навчальний заклад DIA брав участь у Архітектурному Бієнале обдарованої молоді в Беніні у 2006 та 2008 роках, будучи єдиним учасником від Німеччини. DIA приділяє велику увагу навчанню роботі з цифровими медіа, а також застосуванню їхніх можливостей в архітектурній та технічній практиці – це ще одна причина, з якої студенти надають перевагу Дассау. DIA є афільованим членом Американської Колегіальної Асоціації Архітектурних навчальних закладів й має партнерів з навчальних обмінів по всьому світу. DIA заохочує студентів розглядати урбаністичні та технологічні проблеми, а також проблеми оточуючого середовища у ключі винаходження підходів до їх вирішення за принципом «не зашкодь». Починаючи з 2009 року Інститут Архітектури Дассау співробітничає з CANactions і є ініціатором конкурсу студентських проектів, який відбувається в межах фестивалю. Переможці цього конкурсу мають можливість отримати пільгові умови навчання в DIA Dessau / Germany, та відповідно ступінь магістра. Минулого року вчитися до Дассау відправилися п’ятеро українських студентів.

For the past 10 years, the Dessau Institute of Architecture (DIA) has conducted a 2 year Master of Architecture Course as a Graduate School taught in English, which leads to an internationally accredited M.Arch. Degree. Now DIA has about 100 students from more than 30 countries enrolled in its course. Today it therefore is the most successful English-taught Master of Architecture Course in Germany. Some of its students have won prizes in coveted Architecture Competitions like FEIDAD (2006/2007) or the DAAD Prize (2008). As a school of Architecture, DIA took part both in the 2006 and 2008 Beijing Architecture Biennale for young talents as the only participant from Germany. The strong emphasis laid on teaching digital media processes and the intelligent architectonic and technical handling of them is another reason, why students chose to come to Dessau. DIA is an affiliate member of the American Collegiate Association of Architecture Schools (ACSA) and has many exchange partners around the globe. It encourages students to look at urban, technical as well as environmental problems with the aim of searching for sustainable proposals as their solutions. Since 2009 DIA / Dessau has been collaborating with CANactions. It is an initiator of student projects competitions held within festival. The winners of the competition have a chance to study at DIA Dessau / Germany on preferential terms and to receive MD. Last year there were 5 Ukrainian students went to Dessau.


1 МІСЦЕ Віктор Сідаков, ОДАБА Проект: Поліфункціональний центр в м. Одеса 1 PRIZE Victor Sidakov, OGASA Project: Multifunctional center in Odessa

75


2 МІСЦЕ Максим Маргорський, КНУБА Проект: Центр спілкування «Форум» 2 PRIZE Maxim Margorskiy, KNUBA Project: Center for Communication «Forum»

76

CANaction 2010


3 МІСЦЕ Степан Уланченко, ХДТУБА Проект: Готель в м. Харкові 3 PRIZE Stephen Ulanchenko, HDTUBA Project: Hotel in Kharkiv

77


Аріна Агеєва, ХДТУБА Проект: Еко-парк в Таганрозькій затоці «Седовська коса» Aheyeva Arina, HDTUBA Project: Eco-park in the Gulf of Taganrog “Sedovka Spit”

78

CANaction 2010


Євген Васильєв, ПДАБА Проект: Школа мистецтв в м. Дніпропетровськ Eugene Vasilyev, PDABA Project: Fine Arts School in Dnepropetrovsk

79


Інна Дєдуріна, ХДТУБА Проект: Театральний комплекс у кварталі реконструкції по вул. Сумській в м. Харків Inna Dyedurina, HDTUBA Project: Theater complex in the reconstruction quarter – Sumska str. in Kharkiv

80

CANaction 2010


Котова Тетяна, НАОМА Проект: Університет інформаційних технологій Tatyana Kotova, NAOMA Project: Information Technology University

81


Олена Макагон, КНУБА Проект: Гуртожиток для студентів архітектурного факультету Olena Makagon, KNUBA Project: Hostel for students of architecture faculty

82

CANaction 2010


Олег Селіванов, КНУБА Проект: Будинок для людей з іншим типом психіки Oleg Selivanov, KNUBA Project: Dwelling for People with Special Psychological Needs

83


Вадим Сідаш, КНУБА Проект: 5* готель на 60 номерів по бульвару Т.Г. Шевченко Vadim Sidash, KNUBA Project: 5 * hotel of 60 rooms on boulevard Shevchenko

84

CANaction 2010


85


КРУГЛІ СТОЛИ ROUND TABLES Круглі столи / СANactions / Четверги Протягом року щочетверга в Архітектурному клубі у Будинку Архітектора проходили круглі столи за участі молодих та знаних архітекторів, студентів, преси, чиновників та фахівців в різноманітних галузях. Подібні зустрічі стали своєріднім прологом до круглих столів, що відбулися пізніше в межах самого фестивалю СANactions2010. На обговорення виносився широкий спектр питань – від філософських роздумів щодо сучасної архітектури до конкретних питань забудови столиці. Ці дискусії дозволили актуалізувати максимальну кількість проблемних моментів, пов’язаних з Київською крайкою, сформувати «стереоскопічний» погляд на цю територію та уточнити завдання для воркшопу. 3 грудня 2009 року Тема: Київські Дніпровські схили. Проблеми та пропозиції щодо їх вирішення Микола Дьомін, завідуючий кафедрою міського будівництва КНУБА, заслужений архітектор України Рашид Халілов, головний інженер “Київдормістпроект” 10 грудня 2009 року Тема: Київські Дніпровські схили. Проблеми та пропозиції щодо їх вирішення Юрій Лосицький, історик Юлій Ліфшиць, мистецтвознавець 17 грудня 2009 року Тема: Київські Дніпровські схили та реконструкція Контрактової площі. Проблеми та пропозиції щодо їх вирішення Ольга Брюховецька, науково-дослідний центр візуальної культури НАУКМА Микита Кадан, група Р.Е.П. Олексій Радинський, газета «Сковорода» Інна Совсун, Центр дослідження суспільства 4 лютого 2010 року Тема: Сучасна архітектура: життя після смерті. Філософський погляд Ольга Полтавцева, кандидат філософських наук, м. Харків Михайло Шильман, кандидат філософських наук, м. Харків

86

CANaction 2010

11 лютого 2010 року Тема: Київські схили. Панорами. Шанс збереження Олег Гречух, архітектор 18 лютого 2010 року Тема: Без агори: інші історії Київських пагорбів Презентація часопису «АСС» Ксенія Дмитренко, головний редактор Юлія Скубицька, «АСС» Євгеній Коген, «АСС» 4 березня 2010 року Тема: Концепція розвитку Дніпровських схилів Георгій Духовичний, архітектор, віце-президент Київської Національної Спілки архітекторів Ігор Александрович, архітектор 12 березня 2010 року Тема: Концепція формування річкового фасаду Києва Лариса Скорик, архітектор, професор Національної Академії Образотворчого Мистецтва та Архітектури 1 квітня 2010 року Тема: Місто Київ в системі світових центрів Генріх Фільваров, доктор архітектури, директор Інституту урбаністики 8 квітня 2010 року Тема: Проблеми забудови буферної зони та території Київської Лаври Анатолій Ізотов, кандидат архітектури, завідуючий сектором пам’ятко-охоронних проблем Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника 15 квітня 2010 року Тема: Стандарти будівництва «пасивного будинку» Флоріан Ламмаєр, керівник ініціативи «Проект Пасивний Дім», дипл. інженер, Інститут прикладних наук, м. Аугзбург 22 квітня 2010 року Тема: Прибирання. Благоустрій Києва: що робити? Лекція з картинками від Віктора Зотова на прикладах міст Амстердам, Копенгаген, Роттердам, Барселона, Альмера, Гельсінкі, Іпенбург, Порто


Round Tables / СANactions / Thursday During the year every Thursday roundtables with the participation of young and famous architects, students, media, officials and experts in various fields took place at Architectural Club in the House of Architect. Those meetings were a prelude to the round tables held later within the festival СANactions2010. The wide range of issues were discussed – from philosophical reflection on contemporary architecture to the specific questions of building in Kyiv. These discussions allowed to emphasize the maximum number of problematic points associated with the Kyiv Edge, to form then the stereoscopic attitude to this territory and to specify the tasks for workshop. 3 December 2009 Topic: Kyiv hills. Problems and proposals for them Mykola Dyomin, Head of the Department of Urban Development KNUBA, honored architect of Ukraine Rashid Khalilov, Chief Engineer, Institute "Kyevdormostproekt" 10 December 2009 Topic: Kyiv hills. Problems and proposals for them Yuri Lositskiy, historian Yuli Lifshitz, art critic, architect 17 December 2009 Topic: Kyiv hills. Problems and proposals for them. Reconstruction of Kontraktova-square Olga Bryuhovetska, Visual Culture Research Center for NaUKMA, Co-founder Nikita Kadan, artist, art-group REP Alex Radynskyy, Skovoroda newspaper Inna Sovsun, Society Research Center 4 February 2010 Topic: Contemporary Architecture: Life after death/ philosophical view Olga Poltavtseva, PhD, Kharkov Michael Shilman, PhD, Kharkov 11 February 2010 Topic: Kyiv hills. Panoramas chance for salvations Oleg Grechuk, architect Andriy Vyalyts, historian

87

18 February 2010 Topic: Without Agora: Other Stories Of Kyiv Hills Presentation of the magazine "ACC" Xenia Dmytrenko, chief-editor of magazine "ACC" Julia Skubytska, magazine "ACC" Eugene Cohen, magazine "ACC" 4 March 2010 Topic: Concept Development of Kyiv hills Georgy Duhovichny, architect, Vice-President of the organization Kyiv National Council of Architects of Ukraine Igor Aleksandrovich, architect 12 March 2010 Topic: Concept of Kyiv River facade Larisa Skorik, architect, professor of the National Academy of Fine Arts and Architecture 1 April 2010 Topic: Kyiv in the world's centers Reporter: Filvarov Henry, doctor of architecture, director of the Urban Institute (Kyiv) 8 April 2010 Topic: Рroblem of building a buffer zone and the territory of Kyievo-Pecherska Lavra Anatoly Izotov, Candidate of Architecture, Head of Culture and Tourism Sector-security issues National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve 15 April 2010 Topic: Construction standards "passive house" Florian LAMMAYER, Head of the initiative "Project passive house", Master.Engineer, Institute of Applied Science, Auhzburh 22 April 2010 Topic: CLEANING. City beautification of the Kyiv: What to do? Show & Tell by Victor Zotov Lecture with pictures with examples of Amsterdam, Copenhagen, Rotterdam, Barcelona, Almeria, Helsinki, Ipenburg, Porto


26 квітня Тема: Київські схили. Крайка в аспекті нової концепції Генплану. Модератор: Дмитро Антонюк, архітектор, м. Київ Доповідачі: - Сергій Броневицький, в.о. начальника Головного Управління Містобудування, Архітектури і Дизайну міського середовища Київської міськдержадміністрації - Василь Присяжнюк, перший заступник начальника КО «Центр містобудування та архітектури» - Георгій Духовічний, віце-президент Київської організації спілки архітекторів України - Євгеній Лішанський, генеральний директор інституту «МіськЦивільПроект» - Андрій Миргородський, співголова Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку і будівництва та член ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції - Володимир Чекмарьов, директор інституту «Київгенплан» Круглий стіл був проведений за підтримки ГоловАПУ у межах громадських слухань нової концепції Генплану Києва.

88

CANaction 2010

26 April Topic: The Kyiv Hills. The edge from the aspect of a new conception of Master Plan Moderator: Dmytro Antoniuk, architect, Kyiv Speakers: Sergiy Bronevitskiy, acting Head, Main Office for Town-Planning, Architecture and Design of urban environment of Kyiv City State Administration Vasyl Prysjazhniuk, first Deputy Chief, Centre for Town-Planning and Achitecture Georgiy Dukhonnichiy, Vice-President, Kyiv organization of Architects’ Counsil of Ukraine Eugene Lishanskiy, GM, Institute “MiskCivilProject” Andriy Myrgorodskiy, Co-chairman, Civic Council by Ministry for Regional Development and Construction, member of Licensing Commission, State Architecture and Construction Inspection Volodymyr Chekmar’ov, Director, Institute “Kyivgenplan” The round table was held with support of Main Office for Town-Planning within Public Hearings on a new conception of Master Plan.


27 квітня Тема: Як громадськість може ефективніше впливати на містобудівельні рішення? Модератор:Ксенія Дмитренко, головний редактор часопису «АСС. Архітектура. Критика. Культура» Доповідачі: Владислава Осьмак, києвознавець, аспірантка кафедри культурології НаУКМА Світлана Шліпченко, архітектурознавець, доцент кафедри культурології НаУКМА Ольга Брюховецька, засновниця Центру візуальної культури при НаУКМА Олексій Хавратенко, громадська організація «Наша земля» Михайло Собуцький, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА Віктор Зотов, куратор CANactions. Питання для обговорення: головні причини низької взаємодії між громадами, владою й експертними колами, причетними до містобудування; можливості покращення цієї взаємодії; нові моделі цієї взаємодії та практика їх застосування; перспективи співпраці громадян, архітекторів та інших професіоналів з метою розробки альтернативних візій розвитку Контрактової площі.

89

27 April Topic: Which way can community to affect efficiently to town-planning resolution? Moderator: Xenia Dmytrenko, chief-editor of magazine "ACC. Architecture. Critics. Culture" Speakers: Vladislava Os’mak, post-graduate student, Department of Cultural Studies, NaUKMA Svitlana Shlipchenko, expert on architecture, Associate Professor, Department of Cultural Studies, NaUKMA Olga Bryuhovetska, co-founder, Visual Culture Research Center for NaUKMA Oleksiy Khavratenko, Civic Organization “Our Land” Michajlo Sobutskiy, Professor, Head of Department of Cultural Studies, NaUKMA Viktor Zotov, curator of CANactions Agenda: main causes of poor interaction between communities, government and experts involved in urban planning; ways of improving this interaction; new models of this interaction and their realization; perspectives of citizens, architects and other professionals’ cooperation to form alternative visions of development of Kontraktova ploshcha.


28 квітня Тема: Дніпровські схили: перспективи створення громадської системи моніторингу забудови Mодератори: Олег Гречух, архітектор, м. Київ Інна Совсун, громадянська ініціатива "Збережи старий Київ", м. Київ Доповідачі: Олег Гречух, архітектор, м. Київ Наталя Онищенко, Центр дослідження суспільства Костянтин Скретуцький, скульптор Ольга Брюховецька, засновниця Центру візуальної культури при НаУКМА Ольга Шалайська, журналіст ProUA. Питання до обговорення: Чи потрібна система, яка б незалежно і публічно вела моніторинг і аналітику забудови Дніпровських схилів, незалежно від Управління охорони пам`яток і історичного середовища, ГоловАПУ, КП «Центр містобудування і архітектури», інституту «Київгенплан», інших профільних відділів КМДА? Якою є практика існування подібних структур у європейських містах? Якою має бути організаційна структура, які інструменти і засоби комунікації? Які реальні дії громадськості сьогодні щодо протистояння варварській забудові історичного центру міста?

90

CANaction 2010

28 April Topic: The Dnipier Hills: prospects for a public monitoring system development Moderators: Oleg Grechukh, architect, Kyiv Inna Sovsun, Civic Initiative “Save the Old Kyiv”, Kyiv Speakers: Oleg Grechukh, architect, Kyiv Natalia Onishchenko, Society Research Center Kostiantyn Skretutskiy, sculpture Olga Bryuhovetska, co-founder, Visual Culture Research Center for NaUKMA Olga Shalajska, journalist ProUA Agenda Do we need a system that would be conducted independently and publicly monitoring and analysis of building of The Dnipier Hills out of Administration of monuments and historic environment, Main Office for Town-Planning, Center for Urban Development and Architecture, Institute “Kyivgenplan”, the other Profile Offices of KSCA? What is the practice of the existence of similar structures in European cities? What should be the organizational structure, what tools and means of communication? What are the real actions of the civic society today to resist barbarian building in the downtown?


CANactions2010 continues!

91

РЕЗУЛЬТАТИ ВОРКШОПУ, який був частиною фестивалю, будуть презентовані:

THE RESULTS OF THE WORKSHOP, which was part of the fesitval, are going to be presented:

1. на міжнародній виставці архітектури та дизайну «АРХ Москва 2010», що проходитиме в межах Другого Московського архітектурного бієнале. Виставка експонуватиметься у павільйоні номер 22 Центрального Будинку Художника у Москві. Травень 26 – 30

1. at the international exhibition of architecture and design «ARCH Moscow 2010» in the framework of the Second Moscow Biennale of Architecture. The exhibition will be held in hall No 22 of the Central House of Artists in Moscow. May 26 – 30

2. на виставці перед будівлею Київської міської державної адміністрації у День Міста Травень 29 – 30.

2. at the exhibition in front of Kyiv City State Administration on the Day of the City. May 29 – 30

3. на виставці у Будинку Архітектора, третій поверх (вул. Б, Грінченка, 7). Вхід вільний. Травень 26 – Червень 26

3. at the exhibition in the House of Architects, 3d floor (B. Grinchenka street, 7) the entrance is free. May 26 – June 26

4. на круглому столі, присвяченому результатам фестивалю, за участі архітекторів, проектувальників, представників Київської міської державної адміністрації, Центрального управління архітектури, масс-медіа. Обговорення відбудеться у Будинку Архітектора й також включатиме презентацію 100-сторінкового каталогу фестивалю. Травень 27

4. at the round table discussion, devoted to the results of the festival, with the participation of architects, urban planners, representatives of Kyiv City State Administration, Central Administration of Architecture, and mass media. The discussion will take place in the House of Architects and will also feature presentation of the 100-page catalogue of the festival. May 27


ВІДОБРАЖЕННЯ REFLEKTIONS CANactions – не просто чергове гучне шоу в контексті сучасного українського архітектурного, наскрізь просякнутого комерцією, життя, але історична необхідність, покликана звернути річище української архітектури в бік її демократизації. Журнал АСС. Архітектура. Критика. Культура. 1.2010

Над створенням інтелектуальної бази для української архітектурної молоді працює фестиваль CANactions, основним завданням якого є подолання комплексу регіональної відстороненості й провінційної недоінформованості у покоління архітекторів, котрому призначено облаштовувати середовище нашого проживання вже у найближчому майбутньому. Журнал ТОП10, №6 (40) 15-29 квітня 2010

Зміст фестивалю полягає у передачі досвіду, в навчанні молоді й пошуку нових ідей сучасної архітектури в процесі дискусій щодо вирішення культурних, географічних та економічних проблем. Газета День, №75 (3234), 28 квітня 2010

Високий представницький рівень учасників фестивалю як з української, так і з зарубіжної сторін підтвердив готовність кращих умів допомогти мегаполісу, що загубився у просторі і часі, знайти власне обличчя. Що з цього вийде – покаже час, та й присутність офіційних осіб з Кабінету Міністрів та Київської міської адміністрації повинно було символізувати увагу до проектів або навіть готовність до їх предметного обговорення та подальшого розвитку. Журнал Архідея, №6, 2010

Україна йде до Європи. У цьому, на мій погляд, фатальна помилка. Ми вже в Європі. Фестиваль CANactions, на якому я маю честь бути присутнім, доводить це краще за будь-які декларації. Віце-премєр-міністр України Володимир Семиноженко, www.kmu.gov.ua

Фестиваль відбувся втретє й став найбільшою архітектурною подією в Україні, а результати фестивалю виявилися навіть більш несподіваними та важливими, ніж очікувалося. www.archi.ru

Аудиторія, яка складається здебільшого із молодих архітекторів та студентів архітектурних вузів, до межі заповнювала зал, щоб послухати лекторів, чий підхід до проблем сучасної архітектури та містобудування настільки радикально відрізняється від того, що викладають в наших вузах. Журнал Объєкт, №6 (2010)

96

CANaction 2010

CANactions is something more than just another flashy show in the context of modern Ukrainian architectural reality, pervaded with commerce. It is historical necessity, which is expected to divert the course of Ukrainian architecture in order to make it more democratic. АСС. Architecture. Criticism. Culture. 1.2010

CANactions festival is working on the creation of intellectual foundation for Ukrainian young architects. Its main goal is to overcome the complex of regional remoteness and provincial deficit of information, which are typical of the generation of architects who are to organize our environment in the immediate future. TOP10, №6 (40) 15-29 April 2010

The essence of the festival lies in sharing experience with young people and searching for new ideas in modern architecture, by means of discussing possible solutions to cultural, geographical and economical problems. Den, №75 (3234), 28.04.2010

The high level of participants, both from Ukraine and from abroad, confirmed the willingness of the best intellects to help this megalopolis, lost in time and space, to find its identity. Time will show what can turn out of it. Apart from that, the very presence of officials from the Cabinet of Ministers and Kyiv City State Administration must indicate that our authorities are interested in such projects and are even ready for more substantial discussions and further development of these issues. Archidea, №6, 2010

Ukraine is moving towards Europe. Here, in my opinion, lies a fatal mistake. We are already in Europe. CANactions festival, where I had the honour to be invited, serves a better evidence to this than any declarations. Volodymyr Semynozhenko, Vice Prime-minister of Ukraine, www.kmu.gov.ua

The festival has been held for the third time and it has become the most significant architectural event in Ukraine. Its results have proved more surprising and important than it was expected. www.archi.ru

The hall was filled to capacity, mainly with young architects and architectural students, who came there to listen to lecturers, whose approaches to modern architectural and urbanistic issues are radically different from what is taught in our universities. Object, №6 (2010)


Jeroen de Willigen The current economic situation is a blessing for Kyiv. We now have time to provide a longer term strategy, and not to be taken over by day to day issues. CANactions saw this opportunity and enabled a workshop to devise it. Сьогоднішня економічна ситуація є великим благом для Києва. Тепер в нас є час, щоб здійснювати довгострокову стратегію, не переймаючись кон’юнктурними проблемами. CANactions продемонстрував цю можливість, а воркшоп став кроком до її реалізації. Matthias Rottman People, politіcs and strategy – CANactions is a great opportunity to explore Kyiv’ s roots, conditions and future. Люди, політика і стратегія – CANactions є чудовим шансом дослідити минуле, сьогодення та майбутнє Києва. Theo Hauben The manifestation CANactions 2010 offers designers from Ukraine and the rest of Europe a platform to think about the logic. The workshop is an ideal stage to present smart design strategies for the future of Kyiv. Рух CANactions пропонує дизайнерам із України та інших країн Європи платформу для того, щоб замислитися про логіку. Воркшоп – це ідеальна площадка для презентації розумних стратегій проектування щодо майбутнього Києва. Jason Hilgefort The CANactions workshop was a perfect illustration of the way forward for the city, the architecture community, and the citizens: a mix of foreign & locals, experienced & young, professionals & citizens all working together in an open dialogue to find a vision together. Воркшоп у межах CANactions був чудовою ілюстрацією тих перспектив, які відкриваються перед містом, архітектурною спільнотою та громадянами: «мікс» іноземців та українців, досвідчених професіоналів та молоді, спеціалістів та громадян, працюючих разом у режимі відкритого діалогу з метою формування спільного бачення. Johannes Schele What I found most important of CANactions: expanding the international network and exchange with other architects and universities

97

dealing with the important questions concerning the urban development of Kyiv. Що мені здається найбільш важливим у CANactions: розширення міжнародної мережі та системи обмінів між різними архітекторами та університетами розгляд найважливіших питань, що стосуються розвитку Києва Patrick Meijers Canactions is the quest for possibilities of the future of Kyiv for all people and with all people! CANactions – це пошук можливостей для майбутнього Києва, для людей й за участі людей. Jelle Homburg Jeroen Schipper CANactions was a success, mainly because of all the Ukrainian young architects/students involved and interested. You are the future of your country; so keep up this positive energy! Своїм успіхом CANactions зобов’язаний насамперед українським молодим архітекторам та студентам, їхній залученості та зацікавленості. Ви – майбутнє країни, отже бережіть цю позитиву енергію! Daniel Zamarbide CANactions is a necessary “village”. It is a necessary agora of debate about development in Kyiv but also about urbanism and development from a broader perspective . Whatever happened to Urbanism has not happened yet to Kyiv. CANactions offers the space and conditions to collectively think about opportunities for not making the same mistakes that many of the European Cities have chosen to fall into. CANactions – це необхідна «ринкова площа», агора для дебатів з питань розвитку Києва та урбанізму у широкому сенсі. Ті потрясіння, які пережив Урбанізм в цілому, поки ще торкнулися Києва. CANactions створює місце та умови для спільних роздумів над можливими варіантами розвитку з урахуванням тих помилок, яких припустилися багато міст Європи. François de Marignac CANactions constitutes an intense and essential think tank for the future of Kyiv. It constitutes a great opportunity to focus on one of the features of Kyiv. One that the Ukrainian City has and that most urban agglomeration have lost: physical space. CANactions створює потужний та ефективний

мозковий центр для майбутнього Києва. Він дає можливість сконцентруватися на одній з особливостей Києва. Тій, яку має українська столиця, але яка вже втрачена для більшості урбаністичних нагромаджень: фізичному просторі. Wouter Rooijackers Сanaction2010 - the beginning in a new understanding of sustainable architecture and urbanism in Ukraine CANactions2010 – початок нового розуміння sustainable архітектури та урбанізму в Україні. Paulo Martins Barata CANactions was an outstanding forum for strategic thinking on the future development of Kyiv. It was also a small and successful showcase of what the Ukraine can achieve in terms of organizational skills when the time comes for a future larger international event like the European Capital of Culture. CANactions був визначним форумом зі стратегічного планування майбутнього розвитку Києва. Також він став невеликою, проте успішною демонстрацію того, чого може досягти Україна в плані організаційних здібностей, коли прийде час для участі у більш масштабній міжнародній події – конкурсі Європейська культурна столиця. Jelle Homburg CANactions... the phenomemal energy and raw beauty of joining forces! CANactions...феноменальна енергія та жива красота об’єднання зусиль!


98

CANaction 2010100 CANaction 2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.