Page 1

Міжнародна спілка архітекторів Міжнародна конкурсна комісія

International Union of Architects International Competitions Commission

КЕРІВНИЦТВА. МСА КЕРІВНИЦТВО З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСІВ для конкурсів проектних пропозицій (design competitions) з архітектури та суміжних сфер

GUIDELINES. UIA COMPETITION GUIDE FOR DESIGN COMPETITIONS IN ARCHITECTURE AND RELATED FIELDS interpreting and implementing the UNESCO “Standard Regulations for International Competitions in Architecture and Town-Planning”

пояснення та порядок впровадження “Стандарт ЮНЕСКО щодо регуляції міжнародних конкурсів з архітектури та міського планування” Адаптовано на 130 сесії в Сеулі (Корея), 3 березня 2017 року Подяки

Adopted by the 130th Council, Seoul (Korea), 3 March 2017 ACKNOWLEDGMENT

Оперативна група: Регіна Гонтьє, Швейцарія ІСС співдиректор (керівник та автор) Джерсі Грошульські, Польща, ІСС співдиректор Еса Мохамед, Малазія, Президент МСА Сербан Тіганас, Румунія, член Ради Томас Воньє, США, генеральний секретар МСА

Task force: Regina Gonthier, Switzerland, ICC CoDirector (chair and author) Jerzy Groshulski, Poland, ICC CoDirector Esa Mohamed, Malaysia, UIA President Serban Tiganas, Romania, Council Member Thomas Vonier, USA, UIA Secretary General

Члени ІСС, що брали участь в обговоренні: Рамату Алію, Нігерія Патрік Коломбьє, Франція Паула Хуотелін, Фінляндія Кіріакос Піпініс, Греція П’єр Савьє, Бельгія Роджер Шлунц, США

ICC Members who participated in the debates: Ramatu Aliyu, Nigeria Patrick Colombier, France Paula Huotelin, Finland Kyriakos Pipinis, Greece Pierre Sauveur, Belgium Roger Schluntz, USA

Секретаріат: Емілі Бонін

Secretariat: Emily Bonin

1


CONTENTS 1.0 INTRODUCTION 1.1 UIA policy on international design competitions 1.2 UNESCO Regulations for international competitions 1.3 International design competitions 2.0 COMPETITION CHARACTERISTICS AND TYPES 2.1 Definition of an architectural design competition 2.2 Competition types 2.3 Competition stages 2.4 Procedure types 2.5 Eligibility 2.6 Multidisciplinary competitions 2.7 Student competitions 2.8 Young architects competitions 2.9 “Architectural design” and “design + build” competitions 2.10 Integration of competitions in public procurement legislation 3.0 ESSENTIAL PRINCIPLES 3.1 Transparency 3.2 Equal treatment and non-discrimination 3.3 Fairness 4.0 BEST PRACTICE GUIDELINES 4.1 Thorough preparation and good conduct 4.2 Precise and comprehensive brief 4.3 Appropriate conditions and requirements 4.4 Professional and independent Jury 4.5 Anonymity of entries 4.6 Adequate prizes, prize-money, honoraria and recognition 4.7 Clear declaration of intent and obligations of the client 4.8 Analytical evaluation process and binding decisions of the jury 4.9 Respect of intellectual property and author’s rights 4.10 Publication rights, Exhibition and Communication 5.0 DISPUTE RESOLUTION APPENDIX A: Glossary APPENDIX B: The UNESCO Standard Regulations for International Competitions in Architecture and Town Planning

4 5 6 8 9 9 13 15 16 17 17 17 19 20 21 21 22 23 27 29 32 34 36 38 42 44 45 49 79

2


Зміст 1.0 1.1 1.2 1.3

ВСТУП Політика МСА щодо міжнародних конкурсів проектних пропозицій Регулювання ЮНЕСКО для міжнародних конкурсів Міжнародні планувальні конкурси

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТИПИ КОНКУРСІВ Визначення архітектурних планувальних конкурсів Типи конкурсів Стадії конкурсів Типи процедур Прийнятність Багатопрофільні конкурси Студентські конкурси Конкурси молодих архітекторів Конкурси на “архітектурне проектування” та конкурси на “проектування та будівництво” “Architectural design” and “design + build” competitions Інтеграція (злиття, об’єднання) конкурсів в процедури публічних закупівель

2.10

4 5 6

8 9 9 13 15 16 17 17 17

19

3.0 3.1 3.2 3.3

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ Прозорість Рівне ставлення та недискримінація Справедливість

20 21 21

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

КЕРІВНИЦТВО З КРАЩИХ ПРАКТИК Ретельна підготовка та якісне проведення Чітке та всебічне завдання Належні умови та вимоги Професійне та незалежне журі Анонімність подань Належні призи, грошові премії та визнання Ясне виголошення (декларація) намірів та зобов’язань клієнта Аналітичний процес оцінки та пов’язані з ним рішення журі Повага до інтелектуальної власності та авторських прав Права на публікацію, виставка та комунікація

22 23 27 29 32 34 36 38 42 44

5.0

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

45

ДОДАТОК А: Словник

49

ДОДАТОК Б: “Стандарт ЮНЕСКО щодо регуляції міжнародних конкурсів з архітектури та міського планування”

79

3


1.0 ВСТУП 1.1 Політика МСА щодо міжнародних конкурсів проектних пропозицій

1.0 INTRODUCTION 1.1 UIA policy on international design competitions

МСА підтримує конкурси проектних пропозицій, що проводяться у відповідності до регулювання ЮНЕСКО, тому що вони мають можливість створювати виняткову архітектуру і підтримують найвищі культурні та художні цінності.

The UIA supports design competitions conducted in accordance with the UNESCO Regulations because they are likely to produce architecture of distinction and uphold the highest cultural and artistic values.

- МСА захищає найвищі професійні стандарти, відповідальну архітектуру та процедури закупівель архітектурних послуг, які орієнтовані на якість проектних рішень.

-The UIA advocates the highest professional standards, responsible architecture and quality- based procurement of architectural services.

- МСА сприяє конкурсам проектних пропозицій як процедурним якісноорієнтованим рішенням, які особливо підходять для укладання договорів на архітектурні послуги.

-The UIA promotes architectural design competitions as a quality-based solution oriented procedure, particularly appropriate for the award of contracts for architectural services.

- МСА рекомендує вибір відкритих конкурсних процедур для впевненості у поданні широкого спектру та розмаїття рішень, підтримки нових талантів та надання широких можливостей для виникнення новаторських ідей.

-The UIA recommends the adoption of open competition procedures in order to ensure a wide range and diversity of solutions, promote new talents, and offer enhanced opportunity for the emergence of innovative ideas.

- МСА рекомендує організацію конкурсних процедур, які доступні конкурсантам завдяки уникненню надмірних вимог до конкурсантів або завдяки забезпеченню належної винагороди.

-The UIA recommends organising competition procedures that are affordable for competitors by avoiding excessive requirements or providing adequate remuneration.

- МСА підтримує конкурси, які відкриті для професіоналів зі всіх країн світу без обмежень та такі, які проводяться у відповідності до регулювання ЮНЕСКО.

-The UIA promotes competitions that are open to professionals from all countries without restriction and that are conducted in accordance with the UNESCO Regulations. 4


Всі міжнародні конкурси, схвалені МСА мають відповідати регулюванню ЮНЕСКО та користуватися підтримкою місцевої секції країни, де проводиться конкурс. 1.2 Регулювання ЮНЕСКО для міжнародних конкурсів прийнято Генеральною Конференцією ЮНЕСКО “Стандарти регулювання міжнародних конкурсів в архітектурі та міському плануванні” в 1956 році (переглянуто в 1978 році) та направлено до МСА для нагляду та контролю за їх застосуванням та допомоги клієнтам.

All international competitions endorsed by the UIA must adhere to the UNESCO Regulations and enjoy the support of the Member Section in which the competition is launched. 1.2 UNESCO Regulations for international competitions The General Conference of UNESCO adopted Standard Regulations for International Competitions in Architecture and Town Planning in 1956 (revised in 1978) and directed the International Union of Architects (UIA) to supervise their application and assist clients.

З 1956 року МСА допомагає клієнтам (також вживається термін “промоутерам” та “спонсорам”) в організації міжнародних конкурсів. МСА отримав величезний досвід у цій сфері та зробив свій внесок у реалізацію визначних будівель по всьому світові.

Since 1956, the UIA has assisted clients (also called “promoters” and “sponsors”) in the organisation of international competitions. The UIA has acquired vast experience in this domain and contributed to the realisation of significant buildings worldwide.

Коли конкурс проводиться у відповідності до Регулювання ЮНЕСКО та одобрений національними органами влади та / або архітектурними професійними асоціаціями, конкурси проектних пропозицій рекомендуються у “Згоді МСА” (Відповідність рекомендованим міжнародним стандартам з професіоналізму в архітектурній практиці), в якості доречного методу закупівлі архітектурних послуг.

When conducted in accordance with the principles defined in the UNESCO Guidelines and approved by national authorities and/or architectural professional associations, architectural design competitions are recommended in the UIA Accord (Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice) as an appropriate method for procuring architectural services.

Регулювання ЮНЕСКО для міжнародних конкурсів зберегло свою актуальність. Одинадцять з п’ятидесяти однієї статті Регулювання ЮНЕСКО включають спеціальні правила для міжнародних конкурсів

The UNESCO Regulations for International Competitions have maintained their relevance. Eleven of the fifty-one articles of the UNESCO Regulations contain specific rules and recommendations for international 5


проектних пропозицій 1. Ці основні принципи та правила також підходять до конкурсів на національному або регіональному рівнях.

design competitions.1 These essential principles and rules also apply to competitions conducted on a national or regional level.

МСА розробила це керівництво для всіх конкурсів в сфері архітектури, міського планування та суміжних сфер. Воно відповідає Регулюванню ЮНЕСКО та впроваджує подальше удосконалення. Філософія конкурсів може бути підсумована в трьох основних принципах та десяти кращих практичних рекомендаціях, які викладені в даній публікації. Маючи на меті заохочення до проведення конкурсів проектних пропозицій, МСА рекомендує всім клієнтам отримувати схвалення МСА та консультації в нацональних секціях та враховувати дане Керівництво МСА.

The UIA has developed these guidelines for all competitions in architecture, town-planning and related fields. They comply with the UNESCO Regulations and provide further elaboration. The philosophy of competitions can be summarised in three essential principles and ten best practice recommendations, as set forth in this publication. In aiming to encourage design competitions under fair conditions, the UIA recommends that all clients who intend to launch an international competition seek UIA approval and that all national sections consult and respect these UIA Guidelines. 1.3 Міжнародні конкурси проектних 1.3. International design competitions пропозицій. The designation “international,” Визначення “міжнародний” відповідно according to the UNESCO до Регулювання ЮНЕСКО означає Regulations, applies to competitions in конкурс, в якому відкрита участь для which participation is open to архітекторів різних національностей, architects from different nationalities що проживають в різних країнах, а residing in different countries, with a також наявне журі, яке складається з jury composed of persons of different персон різних національностей, одна з nationalities, one of whom is appointed яких призначена МСА як її by the UIA as its representative. представник. Міжнародні конкурси можуть бути організованими відповідно до Регулювання ЮНЕСКО під егідою МСА. Конкурсанти з країн, які є підписантами Угоди СОТ (Світова організація торгівлі – прим. А.Б.) та (або) інших двосторонніх угод, що підтримують принцип взаємності, можуть барти участь в національних конкурсах інших країн, які підписали

International competitions may be organized according to the UNESCO Regulations under the aegis of the UIA. Competitors from countries that are signatories of the WTO Agreement and (or) other bi-lateral agreements espousing the principle of reciprocity can take part in national competitions of other co-signing countries. 6


таку Угоду. Такі конкурси стають де факто частково міжнародними, навіть при відсутності вимоги щодо наявності міжнародного журі.

Such competitions become de facto partially international, even though it is not required that the jury also be international.

В деяких країнах конкурси проектних пропозицій інтегровані в законодавство щодо процедур публічних закупівель та можуть мати додаткові обмеження за національним законодавством.

In several countries, design competitions are integrated into public procurement law and the competitions may be subjected to further constraints by national legislation.

Конкурси мають бути обмежені визначеною географічною територією на національному чи регіональному рівні у відповідності до діючого національного законодавства, законів із закупівель та міжнародних угод.

Competitions may be restricted to a specific geographic area at a national or regional level, or be international according to relevant national legislation, procurement laws and international agreements.

Міжнародний характер конкурсів варіюється в залежності від рівня, на якому замовник бажає обмежити або збільшити залучення міжнародних учасників.

The international character of a competition varies according to the degree to which the Client desires to limit or enlarge international participation in the competition.

Конкурси, які обмежені щодо участі професіоналів з двух або більше країн, які мають спільні історичні, професінальні або економічні зв’язки, визначаються як “Регіональні” та можуть бути організовані на основі міжнародних регуляцій під егідою МСА.

Competitions which are restricted to professionals of two or more countries having common geographic, cultural, historical, professional or economic links are termed “Regional” and may be organised on the basis of the international regulations under the aegis of the UIA.

Національні конкурси відкриті до всіх або окремих визначених архітекторів з країни-організатора та лімітованої кількості запрошених архітекторів з інших країн, не є міжнародними та не можуть вимагати підтвердження МСА.

National competitions open to all or to certain architects from the host country and a limited number of invited architects from foreign countries are not international competitions and cannot obtain UIA approval.

Відкриті конкурси з невеликою кількістю запрошених конкурсантів

An open competition with only a few invited competitors violates the 7


порушують принцип рівних прав і не є principle of equal treatment and is not сумісними з законодавством про compatible with public procurement публічні закупівлі. legislation. Не дивлячись на вищевикладене, якщо замовник вибере процедуру запрошення та запросить певну кількість відомих архітекторів з декількох країн подати проект на конкурс, конкурс може бути організований під егідою МСА та на основі міжнародного регулювання.

Notwithstanding, if a Client chooses to undertake an invited procedure and invites a number of named architects from several countries to submit a design project for a competition, the competition may be organized under the aegis of the UIA and on the basis of the international regulations.

2.0 КОНКУРСИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТИПИ 2.1 Визначення архітектурного конкурсу проектних пропозицій. Конкурси з архітектури, міського планування та інших суміжних сфер – це конкурси проектних пропозицій для оцінки великої кількості пропозицій через формалізовану процедуру.

2.0 COMPETITION CHARACTERISTICS AND TYPES 2.1 Definition of an architectural design competition Competitions in architecture, townplanning, landscape and other related fields are design contests to evaluate multiple proposals in a formalised procedure.

Проектні пропозиції порівнюються на основі визначеного завдання, уточненої програми та критеріїв оцінки, при чому все це оголошується спочатку та оцінюється професійним та незалежним журі за принципом анонімності.

Designs are compared on the basis of a specified task, a defined program and evaluation criteria, all of which are announced in advance, and anonymously assessed by a professional and independent jury.

Конкурси проектних пропозицій – це базована на якісних характеристиках та орієнтована на прийнятті рішення форма закупівлі. Конкурси проектних пропозицій дозволяють замовнику здійснити закупівлю оптимального високоякісного проекту та знайти в його авторі партнера, з яким він зможе досягти реалізації проекту.

A design competition is a qualitybased and solution-oriented form of procurement. A design competition allows the Client to procure an optimal high quality project and find in its author the partner with whom to achieve its realization.

Розгляд естетичних, технічних, функціональних, економічних, екологічних та сталих вимог є типовим в конкурсах проектних пропозицій.

Consideration of aesthetic, technical, functional, economic, ecological and sustainability requirements are typically encompassed in the design 8


competition. Пріоритет надається проектним якісним показникам, включаючи культурні цінності та благо для суспільства. Конкурси проектних пропозицій підходять для всіх видів проектних завдань, які можуть бути визначені та уточнені. 2.2 Типи конкурсів Існує два основних типи конкурсів 2:

Priority is given to a project’s qualitative merits, including cultural values and benefits to society. Design competitions are suitable for all design tasks, which can be defined.

Конкурси ідей шукають роз’яснення окремих підходів до вирішення архітектурної та/чи планувальної проблеми. Проект-переможець зазвичай не передбачений для реалізації та його автор відповідно не наймається як архітектор.

Ideas competitions seek to elucidate certain approaches to architectural and/or planning problems. The winning project is not generally destined for realization and its author is therefore not commissioned as the architect.

Якщо замовник має намір використати проект-переможець або будь-які інші розробки, він/вона має заключити якусь форму співпраці з його автором. В окремих випадках може бути передбаченим контракт із переможцем як архітектором-консультантом 3.

If the client intends to make use of the winning or any other scheme, he/she shall undertake some form of formal collaboration with its author. In certain cases, a contract with the winner as architect-consultant may be envisaged.3

Метою конкурсу проектів є знаходження найкращого рішення для проекту, який має бути реалізований, з автором проекту-переможця, найнятим як архітектор для його реалізації 4. 2.3 Стадії конкурсу Конкурси можуть проводитися як

The objective of a project competition is to find the best solution for the project to be realized, with the author of the winning submission commissioned as architect for its realisation.4 2.3 Competition stages Competitions can be conducted as

2.2 Competition types There are two basic types of competitions2: - конкурси ідей, які демонструють -The ideas competition, which численні концептуальні підходи та demonstrates numerous conceptual пропозиції без намірів прямо approaches and proposals, without the реалізувати завдання проекту. intention of directly realising the task - конкурси проектів, які демонструють or project. численні рішення з намірами реалізації -The project competition, which проекту. demonstrates numerous solutions for the intended realization of a project.

9


одностадійні конкурси, дво-стадійні конкурси або, в рідкісних обставинах, багатостадійні конкурси 5.

single stage competitions, two stage competitions or, in rare circumstances, multiple stage competitions.5

Конкурси ідей зазвичай проводяться як одностадійні конкурси. В деяких випадках конкурси ідей можуть бути першою стадією двостадійного конкурсу, в якому друга стадія – це конкурс проектів.

Ideas competitions are usually singlestage competitions. In some instances ideas competitions may be the first stage of a two-stage competition in which the second stage is a project competition.

Конкурси проектів можуть бути організовані як одностадійні або двостадійні конкурси. Це має бути чітко визначено в конкурсному завданні. Коли це є можливим, конкурс проектів має бути організований як одностадійний конкурс.

Project competitions may be organized as one or two-stage competitions. This must be clearly stated in the brief. When possible, project competitions should be organized as one-stage competitions.

Двостадійні конкурси вимагають істотні додаткові зобов’язання і для замовника, і для учасників, тому їх використання рекомендується лише для дуже складних архітектурних завдань.

Two-stage competitions require a substantial, additional commitment for both the client and the participants and therefore their use is advised only for particularly complex architectural tasks.

В двостадійних конкурсах перша стадія має вимагати полегшений склад проекту та вимог, що складаються з основних підходів та зазвичай обмежуються концептуальним планом, до якого додаються схематичні креслення та ескізи (начерки) в обсязі, достатньому для демонстрації задуму конкурсанта.

In two-stage competitions, the first stage should have reasonably light submission requirements, consisting of a general approach, usually an overall conceptual plan accompanied by schematic drawings and sketches sufficient to demonstrate the intentions of the competitor.

Журі обере тих, хто в першій стадії конкурсу продемонстрував потужний архітектурний потенціал. Автори конкурсних подань, обрані для подальшої розробки проектів, отримують право участі в другій стадії конкурсу. Обгрунтований гонорар має бути сплачений за кожне конкурсне

The jury will discern which of the first stage submissions demonstrate strong architectural promise. The authors of the entries selected for further development are entitled to participate in the second stage. A reasonable honorarium shall be paid to each upon the submission of the entry. This 10


подання в другій стадії. Ця винагорода має на меті частково заохотити конкурсанта до додаткової роботи на другій стадії та має бути додатковою до присуджених призів (премій). 6

remuneration is intended to partially reimburse the competitor for the additional work carried out in the second stage and shall be in addition to the prizes awarded.6

Для збереження анонімності конфіденційна персона, не пов’язана із Журі, наприклад, нотаріус, має відкрити конверти, що містять ідентифікаційний номер, авторів конкурсних подань, допущених до другой стадії конкурсу, та бути відповідальним за комунікацію та запрошення до участі у другій стадії конкурсу. Потім конверти мають бути запечатаними до кінця другої стадії. Будь-яка комунікація з авторами проектів, обраними для участі в другій стадії, має відбуватися через нотаріуса, який буде зберігати авторство проектів в секреті.

In order to maintain anonymity, a person of confidence not connected with the jury, for instance a notary, should open the envelopes containing the identity of the authors of the designs retained for the second stage and be in charge of communicating an invitation to participate in the second phase. The envelopes are then sealed until the end of the second stage. Any communication with the authors of the projects chosen to participate at the second stage will be done through the notary, who will keep the authors’ identity secret.

Не рекомендується оприлюднювати імена тих конкурсантів, хто є запрошеним до другої стадії конкурсу.7

It is not recommended to make the names of those competitors selected to proceed to the second stage public.7

Кожен конкурсант, хто бере участь в другій стадії конкурсу, отримує індивідуальну рецензію (критику) від членів журі щодо його конкурсного проекту на першій стадії конкурсу. Журі також може зробити загальні зауваження, які мають бути донесені до всіх учасників другої стадії.

Each competitor who participates at the second stage receives an individual critique of the jury for his project of the first stage. The jury may also make general remarks, which will be communicated to all participants of the second stage.

Якщо замовник хоче залучити треті сторони та громадськість, зацікавлені в проекті, він/вона має залучити них під час підготовки конкурсного завдання перед запуском конкурсу, а не під час проведення конкурсу. Інакше це є загрозою втрати анонімності, впливу на журі та фальсифікації

If the client wants to involve third parties and the public concerned by the project he/she should involve them during the preparation of the brief before launching the competition, not during the competition. This can compromise the principle of anonymity, influence the jury and 11


професійної оцінки. Тому не рекомендується консультуватися із думкою третіх сторін або громадськості між двома стадіями конкурсу.

falsify the professional judgement. It is therefore not advisable to consult the opinion of third parties or the public between the two stages.

Те саме журі оцінює дві стадії конкурсу та нагороджує призами. Конкурсні подання другої стадії мають той самий код (зазвичай такий, що складається з літер та цифр), як і на першій стадії. Якщо це необхідно, та за погодженням з замовником журі може уточнити або розширити умови конкурсу наприкінці першої стадії для покращення другої стадії. Така додаткова інформація в жодному разі не має розкривати рішення, запропоновані будь-яким проектом в першій стадії. Друга стадія може бути за необхідності обмежена лише частиною предмету проектування, який був представлений в першій стадії. Оцінювання (рейтингування ?)та нагородження призами фіналістів відбуваються наприкінці другої стадії конкурсу. Потім анонімність може бути знятою.

The same jury evaluates both stages and awards the prizes. Stage two entries shall carry the same code (usually alphanumeric code) as in stage one. If necessary and with the agreement of the client, the jury may clarify or amplify points in the competition conditions at the end of the first stage for the benefit of the second stage. Such additional information must not disclose in any way the solutions proposed by any of the first stage entries. The second stage may if necessary be restricted to only part of the subject matter addressed in the first stage. The ranking and the awarding of prizes to the finalists will take place at the end of the second stage. The anonymity will then be lifted.

Часові рамки між кінцем першої стадії та поданням проектів на другій стадії мають бути не меншими ніж два місяці. Публікації та виставка всіх поданих проектів, включаючи проекти першої стадії, має проводитися тільки наприкінці другої стадії після закінчення процесу оцінки.

The time frame between the end of the first stage and the submission of the stage two requirements may not be less than two months. Publication and exhibition of all the projects submitted, including first stage projects, will take place only at the end of the second stage after the termination of the evaluation process.

Конкурс проектів, оголошений як одно-стадійний конкурс, не має проводитися із другою стадією. Це порушує принципи прозорості. 8 У виняткових випадках можливість проведення другої стадії може бути

A project competition launched as a single-stage competition should not proceed to a second stage. This violates the principle of transparency.8 In exceptional cases, the possibility of proceeding to a second stage could be 12


зафіксована в конкурсному завданні одностадійного конкурсу як можлива опція. 2.4 Типи процедур. Конкурси можуть бути організовані за наступними трьома формами: “відкриті конкурси”, “конкурси, обмежені для участі” та “конкурси за запрошенням”.9 Відкрита процедура дозволяє всім кваліфікованим професіоналам подати конкурсні подання.

stated in the brief of a single-stage competition as an option.

Процедура “конкурс, обмежений для участі” дозволяє лише обраним професіоналам подати конкурсні подання. Замовники іноді хочуть обмежити коло конкурсантів, обираючи професіоналів з певним досвідом за допомогою експертизи.

Restricted procedures permit only selected professionals to submit entries. Clients occasionally wish to limit participation to professionals with specific expertise and experience.

В таких випадках кваліфіковані професіонали можуть подати запит на участь, який супроводжується рекомендаціями та запитуваними кваліфікаційними документами. Оцінювальна комісія обирає професіоналів, які здаються найбільш здатними для розробки вдалих рішень для очікуваного проекту, використовуючи відповідну процедуру попередньої кваліфікації та встановлені критерії. 10

In such cases, eligible professionals may submit requests to participate accompanied with references and required qualification documents. An evaluation panel then selects the professionals who seem to be most capable of providing successful solutions for the envisioned project, using an appropriate prequalification procedure and established criteria.10

Більшість членів оцінювальної комісії мають бути професіоналами з професійним досвідом, схожим з тим, який вимагається від конкурсантів. Критерії оцінки мають фокусуватися на якості виконаних робіт. Необхідні рекомендації, що вимагаються, мають бути обгрунтованими та бути пов’язаними або аналогічними із завданням конкурсу.

The majority of evaluation panel members should be professionals with professional experience similar to that required of competitors. The selection criteria should focus on quality of accomplished work. Required references should be reasonable, in relation with or analogous to the task of the competition.

2.4 Procedure types Competitions can be organized in the following three forms: as open, restricted or invited.9 Open procedures permit all eligible professionals to submit entries.

13


Процедура “конкурс за запрошенням” дозволяє Клієнтам визначити, які саме учасники будуть запрошені до участі в конкурсі. Комбінована процедура – це відкриті конкурси, які також включають декілька запрошених конкурсантів – не відповідає принципу рівних умов та не рекомендовані.

Procedures by invitation allow clients to determine which participants will be invited to take part in the competition. Combined procedures—that is, open competitions that also include a few invited competitors—do not respect the principle of equal treatment and are not advised.

В процедурі обмеженої участі та процедурі “за запрошенням” достатня кількість учасників має бути обрана з досягненням впевненості у здоровій конкуренції та отриманні різноманітних рішень у відповідності до значимості проекту. Участь місцевих професіоналів має бути взята до уваги.

In restricted procedures and procedures by invitation a sufficient number of participants must be chosen in order to ensure a sane concurrence and obtain a variety of solutions in relation also to the significance of the project. Participation of local professionals should be considered.

Для вибору типу відповідної процедури рекомендується консультація із національною професійною асоціацією країни, де оголошується конкурс. Відповідно до законодавства про публічні закупівлі процедура “конкурс за запрошенням” зазвичай дозволяється для допорогових закупівель.

For the choice of the appropriate procedure type consultation with the professional association of the country in which the competition is launched is recommended. According to public procurement law procedures by invitation are usually only permitted for the procurement of services under a certain threshold.

МСА заохочує та рекомендує процедуру відкритих конкурсів. Це забезпечить широкий вибір та розмаїття рішень, відкриє нові таланти та надасть більшу можливість для появи інноваційних ідей. 2.5 Відповідність (прийнятність, право на обрання) Відповідність має бути чітко визначена в правилах конкурсу. Відповідність може стосуватися сфери діяльності (архітектура, міське планування, ландшафтна архітектура, дизайн інтер’єру тощо), професійного рівня різного ступеню (ліцензовані

The UIA encourages and recommends open competition procedures. These will ensure a wide range and diversity of solutions, promote new talents, and offer greater opportunity for the emergence of innovative ideas. 2.5 Eligibility Eligibility must be clearly stated in the competition regulations. Eligibility can refer to disciplinary fields (architecture, town-planning, landscape architecture, interior design etc.), to professionals of different degree (licensed professionals, young architects, students) or to geographic, 14


професіонали, молоді архітектори, студенти) або географічних, економічних або культурних особливостей.

economic and cultural specifications.

Конкурси можуть бути обмежені для участі для географічних, економічних або культурних ареалів на національному або регіональному рівнях або бути міжнародними відповідно до вимог національного законодавства, законодавства про публічні закупівлі та міжнародних угод. 2.6 Багатопрофільні (мультидисциплінарні) конкурси Конкурси можуть бути оголошеними для конкурсантів, що належать одній сфері діяльності в галузі проектування або для команд конкурсантів, які працюють в різних сферах, пов’язаних з проектуванням. В останньому випадку конкурси називаються багатопрофільними (мультидисциплінарними) конкурсами.

Competitions may be restricted to a specific geographic, economic or cultural area on national or regional level or be international according to the requirements of national legislation, procurement laws and international agreements.

Замовник може зобов’язати учасників сформувати команду спеціалістів різних сфер, наприклад архітектурного та ландшафтного проектування або затребувати в архітекторів брати консультації у професіоналів в інших сферах, наприклад спеціалістів в сферах екології, енергетики або транспорту.

The client may impose the collaboration of a combination of disciplines as a team such as architectural and landscape design or ask architects to take as consultants professionals from another discipline for example a specialist in ecology, energy or traffic.

Архітектор – лідер в такій співпраці. Імена всіх членів команди та консультантів мають бути вказаними в ідентифікаційному конверті.

The architect is the leader of such collaborations. The names of all team members and consultants must be mentioned in the identification envelope.

Коли замовник шукає міждисциплінарну співпрацю він/вона зобов’язується надати комісію

When the client asks for interdisciplinary collaboration he / she is committed to commission all the

2.6 Multidisciplinary competitions Competitions may be launched for competitors belonging to a single design discipline or for teams of competitors of several design disciplines. In the last case the competitions are called multidisciplinary competitions.

15


(сплатити послуги-?) всім членам команди проекту-переможця. Таке уточнення має бути застережено в конкурсному завданні.

team members of the winning project. Such specification must be stated in the brief.

Багатопрофільність (мультидисциплінарність) команди має бути відображена в складі журі. Заступники членів журі (альтернативні члени журі - ?) мають бути забезпечені для всіх визначених дисциплін (сфер-?). Однак, має бути гарантований цілісний підхід.

The multidisciplinarity of the team should be reflected in the composition of the jury. Alternate members should be provided for all concerned disciplines. However a holistic approach should be guaranteed.

Архітектори та професіонали в суміжних сферах можуть брати участь лише в одній команді-учаснику конкурсу. Спеціалісти у відповідних сферах можуть однак консультувати більше ніж одну команду якщо відповідна сфера є рідкісною та спеціалізованою, якщо якщо консультації стосуються технічних можливостей і якщо їхній вклад не є вирішальним фактором в творчому аспекті проекту. 2.7 Студентські конкурси Конкурси можуть бути організованими виключно для студентів-архітекторів та студентів суміжних спеціальностей. Мета таких конкурсів – тренування студентів, за природою своєї мети такі конкурси зазвичай є конкурсами ідей – тобто без подальшого заключення договору на реалізацію проекту для автора проекту-переможця. Нагорода за подані проекти може бути у формі грошових премій, або різних подарунків.

Architects and professionals in related field can only participate in one team. Specialists in a certain field may however consult more than one team if a certain field is highly rare and specialized, if the consultancy is in a technical capacity and if their contribution is not decisive in the creative aspect of the project. Such specialists are bound by confidentiality and are not permitted to transfer information from one team to another. 2.7 Student competitions Competitions may be organised exclusively for students of architecture and related fields. These competitions’ aim is to train students and by the nature of the task are usually ideas competitions — that is, without a concrete project commission for the winner. The reward for submitted projects can be in prize money or also in the form of various gifts.

У рідкісних випадках, якщо завдання на проектування є компетентним, студентський конкурс може бути організованим як конкурс проектів,

In rare cases, if the design task is adequate, a student competition might be organized as a project competition aiming to launch students in their 16


маючи на меті допомогти студентам стартувати в своїй професійній кар’єрі. Правила конкурсів можуть вимагати від студента-переможця вступити у співпрацю з архітектором за його вибором, погодженим із членами журі та замовником. 11Також можлива умова, коли професійна асоціація або старший архітектор буде гарантувати роботу студентапереможця.

professional careers. The competition regulations may require the student winner to collaborate with an architect of his choice appointed by the jury and the client.11 It is also possible to envision that a professional association or a senior architect guarantees the work of the student winner.

Конкурси, відкриті як для студентів, так і для професіоналів, не рекомендовані. Такі конкурси порушують принцип рівних умов в зв’язку із вимогами щодо відповідності (прийнятності) так само, як і поняття професіоналізму. 2.8 Конкурси молодих архітекторів Конкурси можуть бути оголошеними виключно для молодих архітекторів. Тут існує або віковий ценз або певна вимога, пов’язана із датою отримання ступеню магістра. Віковий ценз для молодих архітекторів складає максимум 40 років. Такі конкурси мають на меті допомогти молодим професіоналам стартувати у власній кар’єрі. 2.9 Конкурси на “архітектурне проектування” та “проектування та будівництво”. Регулювання ЮНЕСКО адресоване конкурсам проектних пропозицій (ADC) та не згадує конкурси на “проектування та будівництво” (D+B). Однак, такі самі принципи та правила підходять для обох типів – ADC та D+B. Також при організації D+B мають бути враховані наступні рекомендації. МСА не заохочує і не рекомендує конкурси на “проектування та будівництво”.

Competitions open to both students and professionals are not recommended. Such competitions compromise the principle of equal treatment in regard to the eligibility requirements as well as the notion of professionalism. 2.8 Young architects competitions Competitions may be launched exclusively for young architects. There is either an age limit or a specification in relation with the obtainment time of the master degree. The age limit for young architects is maximum 40 years old. These competitions aim to help young professionals start their career. 2.9 “Architectural Design” and “Design + Build” competitions The UNESCO Regulations are addressed to Design competitions (ADC) and do not mention Design and Build competitions (D+B). However the same basic principles and rules apply for both ADC and D+B. In addition the following recommendations for D+B should be respected. The UIA does neither promote nor recommend Design and Build competitions.

17


Архітектурні конкурси проектних пропозицій (ADC) Архітектурні конкурси проектних пропозицій адресовані архітекторам та спеціалістам суміжних сфер. Переможець нагороджується можливістю отримання замовлення на архітектурне проектування. Оцінка можливої вартості будівництва не може бути визначена на даній стадії і не може бути вимогою при подачі проекту на конкурс. Оцінка вартості будівництва може спотворити результати оцінювання, оскільки не застосовується єдиний метод обчислення. Замовник повинен мати реалістичний бюджет для реалізації проекту, коли оголошується конкурс.

Architectural design competitions (ADC) Architectural design competitions are addressed to architects and specialists of related fields. The winner is awarded design services for the project. An estimate of probable construction cost cannot be reliably determined at this stage and should not be a submission requirement. Cost estimates may distort the results because not applying a unitary method of calculation. The client should have a realistic budget for the realisation of the project when launching the competition.

Не рекомендується також запитувати вартість гонорару проектувальника. Величина гонорару не має бути оціночним критерієм в конкурсах типу ADC. Параметри розрахунку розміру гонорару для подальшого замовлення проекту можуть бути викладені в конкурсному завданні для прозорості прийняття рішення. Однак, замовник не повинен призначати суму гонорару одноосібно. Після конкурсу замовник та переможець вступлять в переговорну процедуру та будуть домовлятися про гонорари, які мають відповідати послугам, що замовляються.

It is not recommended either to ask for fee offers. The height of the fees should not be an evaluation criterion in an ADC. The parameters for the fee calculation for subsequent design services could be stated in the brief for transparency reasons. However the Client should not impose the amount of the fees unilaterally. After the competition the client and the winner will negotiate the contract and the fees corresponding to the services to be done.

Незважаючи на все вищевикладене, якщо пропозиції щодо гонорару проектувальника вмагаються в конкурсах типу ADC, вони мають бути подані анонімно в окремому конверті, в якому буде розміщений секретний код проекту. Цей конверт має бути відкритий після складання рейтингу та нагородження призами. Пропозиція

If despite the above explanations fee offers are requested in an ADC they should be submitted anonymously in a separate envelope carrying the secret code of the entry. This envelope should only be opened after the ranking and the award of the prizes. The offer of the winner will only serve as basis for his negotiation with the client. 18


переможця слугуватиме лише основою для переговорів із замовником. Конкурси “проектування та будівництво” (D+B) (не рекомендовані МСА) Конкурси “проектування та будівництво” поєднують проектування з формальними торгами на реалізацію проекту. Вони адресовані командам, що включають архітекторів, спеціалістів в суміжних сферах та генеральних підрядників. Команда-переможець нагороджується замовленням послуги з архітектурного проектування та контрактом на будівництво.

Design + Build competition (D+B) (not recommended by UIA) A design + build competition combines design with formal bids for the realisation of the project. These are addressed to teams including architects, specialists of related fields and general contractors. The winning team is awarded the design services and the contract for the construction.

Конкурси “проектування та будівництво” зазвичай організовуються як двостадійні конкурси проектів. В першій стадії проекти оцінюються тільки на основі якості проектних рішень. Проекти, які показують потенціал, будуть продовжувати змагатися в другій стадії конкурсу. Пропозиція з вартістю будівництва проекту для торгів має бути подана анонімно в окремому конверті на другій стадії. Така процедура відома як “метод двох конвертів”.

Design + build competitions are usually organized as two-stage project competitions. In the first stage projects are evaluated only on the basis of design quality. Projects that show promise will continue to the second stage. The offer with the bid for the construction of the project shall be submitted anonymously in a separate envelope in the second stage. This procedure is known as the “two envelopes method”.

Тільки ті конверти, які будуть обрані для торгів в якості фіналістів та будуть нагороджені призами, будуть відкриті та порівняні. Фінальне рейтингування буде розглядати заявку. Більше ваги має приділятися критеріям якості.

Only the envelopes containing the bids for the shortlisted projects, which will be awarded a prize, shall be opened and compared. The final ranking will take the bid under consideration. More weight should be given to the quality criteria. 2.10. Integration of competitions in public procurement legislation Design competitions are sometimes integrated in public procurement law as for instance in countries that are

2.10 Інтеграція конкурсів в законодавство про публічні закупівлі Конкурси проектних пропозицій іноді інтегруються в законодавство про публічні закупівлі наприклад в країнах,

19


які є підписантами СОТдомовленостей та країнах-учасницях Європейського союзу. Конкурси мають враховувати певні обмеження, наприклад, вибір типу процедури, який пов’язаний з фінансовими порогами.

signatories of the WTO agreement and in the European Union member states. Competitions must then respect certain constraints, for example, the choice of the procedure type in connection with financial thresholds.

Інтеграція конкурсів проектних пропозицій в законодавство про публічні закупівлі в деяких випадках додає певні адміністративні обтяження - архітектурні конкурси проектних пропозицій (ADC) часто формалізуються в складні, обтяжливі в часі та складні адміністративні процедури для учасників небажано високого ступеню. Важливо те, що секції членів МСА вживають необхідні зусилля на національному рівні для забезпечення того, щоб конкурси зберігали свій культурний вимір і цінності, а не просто ставали бюрократичною процедурою закупівлі. 3.0 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 3.1 Прозорість Конкурсні процедури, правила та вимоги мають бути чітко визначені та доступні для всіх. Задачі конкурсу та наміри замовника мають також бути чітко визначені в конкурсному завданні.

The integration of design competitions in public procurement law has in some instances added an administrative burden and formalized Architectural Design Competitions (ADC) to an undesired degree, often involving complex, time consuming and costly administrative procedures for competitors. It is important that all UIA Member Sections undertake the necessary efforts at the national level to ensure that competitions retain their cultural dimension and values and do not simply become a bureaucratic procurement procedure.

Потенційні конфлікти інтересів між замовником та учасниками конкурсу або членами журі та учасниками конкурсу мають бути виявленими на початку процедури, задекларовані (оголошені) та усунуті. Будь-хто, найнятий на роботу замовником або членами журі, будь-хто, близько пов’язаний із замовником, член журі або професійний радник (консультант) та будь-хто, що був

Potential conflicts of interest between client and competitors or jury members and competitors must be recognized at the beginning of the procedure, declared and avoided. Anyone employed by the client or a jury member, anyone closely related to the client, a jury member or the Professional Adviser and anyone involved in the preparation of the competition will not be eligible to

3.0 ESSENTIAL PRINCIPLES 3.1 Transparency Competition procedures, regulations and requirements must be clearly stated and available to all. Competition purposes and client intentions must also be clearly stated in the brief.

20


залучений до підготовки конкурсу не має права брати участь в конкурсі або консультувати конкурсантів. 12

12

compete or assist competitors.

Рішення Журі має бути задокументоване. Процеси оцінки та обгрунтування рішення журі мають бути доступними для всіх учасників та громадськості в формальному звіті Журі.

Jury decisions must be documented. Evaluation processes and the rationale for jury decisions shall be available to all competitors and the public in the formal jury report.

3.2 Рівні права та недискримінація. Правила та умови мають бути однакові для всіх учасників. 13 Рівні права для всіх учасників мають бути забезпечені на всіх стадіях конкурсу. Конкурсна інформація має бути доведена до всіх учасників водночас протягом конкурсного процесу. Особистий обмін інформацією між учасниками конкурсу та членами журі суворо забороняється. Для того, щоби забезпечити рівні умови, одна мова має бути визначена як офіційна мова конкурсу. Конкурсне завдання та вся конкурсна документація мають бути написані задекларованою офіційною мовою конкурсу, всі конкурсанти мають використовувати одну мову для подання документації.

3.2 Equal treatment and nondiscrimination Regulations and conditions must be

3.3 Справедливість Кожен учасник конкурсу зобов’язується докласти значні інтелектуальні, творчі та економічні зусилля в надії отримання максимально можливого визнання у вигляді призу або відзнаки його (або її) роботи. У випадку конкурсу проектів учасники конкурують за комісію (замовлення послуги) для реалізації проекту. Тільки переможці конкурсу проектів нагороджуються правом впроваджувати проект в подальшому

3.3 Fairness Every competition participant undertakes a considerable intellectual, creative and economic effort in the hope of obtaining highest possible recognition in the form of a prize or mention for his or her work. In the case of a project competition, the participants compete for the commission to realize the project. Only the winners of project competitions are rewarded with the right to pursue the design mission and realize the project.

13

identical for all competitors. Equal treatment of all competitors must be ensured in all phases of a competition. The same information must be provided to all competitors at the same time during the competition process. Individual exchange of information between competitors and jury members or the client is strictly prohibited. In order to ensure equal conditions, one language must be declared as the official language for the competition. The brief and all competition documents must be written in the declared official language, and all competitors must use the same language for the entry documents.

21


та реалізовувати його. За таких обставин замовник та Журі мають зобов’язання перед конкурсантами. Конкурс має бути ретельно підготовлений. Умови та обмеження мають бути справедливими для конкурсантів. Має бути адекватний призовий фонд для призначення призів. Замовник має зробити чітку декларацію намірів у випадку “конкурсу ідей” та має запропонувати переможцю “конкурсу проектів” шанс бути нагородженим замовленням на послуги з проектування, так, як це визначено в конкурсному завданні. 4.0 КЕРІВНИЦТВО ЩОДО КРАЩИХ ПРАКТИК Наступні 10 правил враховують інтереси і замовника і учасників конкурсів. Вони включають обов'язкові положення, а також необов'язкові та запропоновані рекомендації.

Under these circumstances the Client and the Jury have obligations and responsibilities towards the competitors. The competition must be carefully prepared. Conditions and requirements must be fair for the competitors. There must be an adequate prize-money sum for the allocation of prizes. The client must make a clear declaration of intent concerning the outcome of an ideas competition, and must offer the winner of a project competition the chance to be awarded the commission for the design services, as outlined in the brief. 4.0 BEST PRACTICE GUIDELINES The following ten guidelines respect the interests of both the clients and the competitors. These include mandatory provisions as well as optional and suggested recommendations.

4.1 Ретельна підготовка і добре впровадження Конкурс проектних пропозицій має бути ретельно підготовлений таким чином, щоби в результаті досягти поставлених завдань. Вирішальні параметри мають бути уточнені під час підготовки конкурсу. Обмеження та можливість вирішення завдання мають бути перевірені перед тим, як формувати програму та оголошувати конкурс.

4.1 Thorough preparation and good conduct A design competition must be carefully prepared so that its outcome will achieve the task established. Decisive parameters in connection with the task must be clarified during the preparation of the competition. The requirements and the feasibility of the task must be examined before developing the programme and launching the competition.

З огляду на великі інтелектуальні зусилля конкурсантів та економічні інвестиції і конкурсантів, і замовника, архітектурні конкурси проектних пропозицій мають бути підготовленими із старанністю та врахуванням специфіки. Всі вимоги та

In view of the great intellectual effort of the competitors and the economic investment of both competitors and clients, the architectural design competition must be prepared with corresponding diligence and specificity. All requirements and the 22


можливості вирішення завдання мають бути ретельно перевірені перед закінченням роботи над програмою та оголошенням конкурсу.

feasibility of the task must be carefully examined before finalising the programme and launching the competition.

Замовник має призначити Професійного радника (іноді його називають Технічний радник), переважно досвідченого архітектора, для підготовки конкурсу та формулювання умов та програми конкурсу. 14 Професійний радник також буде наглядати за проведенням всіх стадій конкурсного процесу та роботи Технічного комітета. 15 Якщо в конкурсі беруть участь багато учасників та на конкурс подано дуже багато подань для одного радника, замовник має призначити Технічний комітет з професіоналів для перевірки конкурсних подань щодо виконання формальних вимог. 16 Комітет формує звіт з результатами свого перегляду подань. Технічний комітет не має права оцінки та впливу на думку журі.

The client shall appoint a Professional Adviser (sometimes called Technical Adviser), preferably an experienced architect, to prepare the competition and formulate the conditions and the programme.14 The professional adviser shall also supervise the conduct of all phases of the competition process and the work of the technical committee.15 Should a competition involve a large number of competitors and too many entries for a sole professional adviser to review, the client should appoint a Technical Committee of professionals to examine if entries meet the formal requirements.16 The committee issues a report with the results of their reviews. The technical committee should not make evaluations and influence the opinion of the jury.

При формуванні складу Технічного комітету необхідно брати до уваги, що в комітеті потрібні будуть навички із основної дисципліни конкурсу так само, як і навички в інформатиці та адміністративній роботі. Оголошення конкурсу має досягти всіх потенційно зацікавлених професіоналів. Має бути призначено достатньо часу між оголошенням конкурсу та датою закінчення реєстрації.

The composition of the technical committee should take under consideration that skills in the main discipline of the competition as well as skills in informatics and administration work are also needed. The announcement for a competition must reach all potentially interested professionals. Sufficient time must be allowed between the announcement of the competition and the closing date for registration.

4.2 Чітке та завдання із врахуванням всіх необхідних аспектів Конкурсне завдання включає лише інформацію, що відноситься та є

4.2 Precise and comprehensive brief The competition brief includes only information relevant and necessary to the task. Competition requirements must be clearly specified. The 23


необхідною для виконання завдання конкурсу. Конкурсні вимоги мають бути чітко визначені. Інформація не може бути такою, щоби її можна було неправильно тлумачити. Обов’язкові рекомендації та критерії оцінки мають бути встановлені недвозначно. 17 Конкурсне завдання має включати чотири чіткі частини:  Вступ, в якому коротко описується завдання і мета конкурсу  Правила конкурсу 18  Програма проекту 19  Додатки, що надають додаткову інформацію та корисні документи

information must not be open to misinterpretation. Mandatory recommendations and evaluation criteria must be explicitly stated.17 The brief shall include four distinct parts: • Introduction explaining briefly the task and the objectives of the competition • Competition regulations18 • Project programme19 • Appendixes giving additional information and useful documents

Необхідно чітко розмежовувати обов’язкові вимоги та ті аспекти, в яких конкурсанти можуть висловити свою свободу творчості. Обов’язкові вимоги мають бути обмеженими до мінімуму для того, щоби залишити можливість для творчості та винахідів.

A clear distinction shall be made between mandatory requirements and those permitting the competitor freedom of interpretation. Mandatory requirements shall be restricted to the minimum necessary in order to leave opportunity for creativity and invention.20

20

Необхідні плани та документи, які конкурсанти потребують для розробки свої проектних пропозицій мають бути надані. Якщо надання такої документації потребує депозиту від учасника (реєстраційний внесок?), у випадку відсутності особливих вимог в конкурсному завданні, такий депозит повертається учасникам після оголошення підсумків конкурсу. 21

The necessary plans and documents that the competitors need in order to draft their designs must be provided. Where the furnishing of such documentation is conditional on payment of a deposit, and unless otherwise stated in the brief, this deposit shall be returned to competitors who submit an entry within one month after the announcement of the results of the competition.21

Необхідно уникати реєстраційних внесків. Документи можуть бути доступні в електронному вигляді на вебсайті, таким чином можна

Registration fees should be avoided. Electronic documents can be made accessible on a website and reproduction costs avoided. The payment of a deposit fee is only 24


уникнути витрат на копіювання та justified when a base model is друк. Сплата депозиту delivered to the competitors. виправдовується виключно у випадку надсилання базового макету (моделі?) конкурсантам. Конкурсанти матимуть можливість задавати питання щодо конкурсного завдання та програми. Питання мають подаватися анонімно в письмовій формі до визначеного терміну. Професійний радник, в консультації з замовником, готуватиме відповідні відповіді і після погодження їх із Журі, відправлятиме їх або оприлюднюватиме для всіх учасників в спеціальний день. Ці відповіді мають намір надати більшу деталізацію, уточнення (прояснення) або зміни у конкурсі.

Competitors shall have an opportunity to ask questions regarding the brief and programme. The questions should be submitted anonymously in written form by a specified deadline. The Professional Adviser, in consultation with the client, shall prepare the answers to relevant questions and after having them approved by the jury will deliver or make them available to all participants on a specified date. These answers are intended to provide further detail, clarifications or to modify provisions of the competition.

Конкурсанти матимуть достатньо часу між датою, коли вони отримали відповідь та останнім терміном подання конкурсних подань. Конкурсне завдання має включати імена членів Журі. Кожен член журі має погодити конкурсне завдання до початку конкурсу. 22 Скликані Професійний радником, журі мають зустрітися перед початком (оголошенням - ?) конкурсу, щоби перевірити правила та умови, обговорити програму в деталях та відвідати ділянку проектування, яка передбачена для подальшої реалізації проекту. Якщо з вагомих причин таке засідання не може фізично відбутися, має бути організована відеоконференція. Попередня версія конкурсного завдання має бути надіслана до всіх членів журі для зауважень та погодження. Відвідування ділянки проектування можливе як перед початком конкурсу,

The competitors should therefore have sufficient time between the date on which they receive the answers and the deadline for submission of the entries. The brief must include the names of the jury members. Each jury member shall approve the brief prior to the launch of the competition.22 Convened by the Professional Adviser, the Jury should meet before the launch to examine the regulations and conditions, discuss the programme in detail and visit the site designated for the realization of the project. If for valid reasons such a meeting cannot be physically held a videoconference should be organized. A draft of the brief will be sent to all jury members requesting comments and approval. A site visit is obligatory either at the beginning or during the final meeting of the Jury.

25


так і під час останнього засідання журі. Конкурсне завдання має чітко визначати критерії оцінки, визначені у зв'язку з завданням та вимогами конкурсу. Критерії оцінки архітектурних конкурсів проектних пропозицій, як правило, стосуються: інтеграції проекту до ділянки проектування, його функціональності, чіткості організації елементів програми об’єкту, якості архітектурної концепції, якості пропонованих просторів (приміщень ?), якості естетичного і архітектурного вираження, адекватності запропонованих матеріалів та конструкцій, аспектів екологічної та соціальної сталості (стійкості) та узгодженості проекту.

The brief shall clearly state the evaluation criteria, defined in relation to the task and the requirements of the competition. Evaluation criteria of architectural design competitions usually concern: the integration of the project in the site, its functionality, the clarity of the organisation of the programme elements, the quality of the architectural concept, the quality of the proposed spaces, the quality of the aesthetical and architectural expression, the adequacy of the proposed materiality and construction, aspects of environmental and social sustainability, and coherence of the project.

Конкурсне завдання має бути доступним на початку або до початку конкурсу. Має бути забезпеченою можливість для зацікавлених фахівців ознайомитися з конкурсним завданням для того, щоб мати можливість прийняти рішення щодо участі в конкурсі.

The brief must be available at or before the launch of the competition. It must be possible for interested professionals to consult the brief in order to be able to decide upon their participation.

Конкурсне завдання має надати конкурсантам якомога більшу свободу для виконання завдання конкурсу, достатній час для того, щоб поставити запитання, а також достатній час для розробки проектних пропозицій після отримання документу із запитаннями та відповідями (Q&A - Питання та відповіді).

The brief should grant competitors the greatest possible liberty to perform their tasks, sufficient time to ask questions as well as sufficient time to develop the project proposals following the receipt of the questions and answers (Q&A) document.

Конкурсанти мають отримати приблизно один місяць з дати закриття реєстрації на участь в конкурсі до кінцевого терміну подання

Competitors should have about one month from the closing date of registration before the deadline for submitting questions. 26


запитань. Конкурсанти в ідеалі мають отримати три місяці (мінімум два місяці) з дати отримання ними відповідей до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій 23.

Competitors should ideally have three months (two months minimum) from the date they receive the answers prior to the deadline for the submission of entries.23

За будь-яких обставин неможливо скоротити вищевикладені терміни.

It is not possible, under any circumstances, to shorten stated deadlines.

Публікація умов конкурсу становить договір, який зобов'язує замовника. Зареєстровані для участі у конкурсі та ті, що подають конкурсні подання учасники приймають правила та умови конкурсу, як це зазначено у конкурсному завданні та роз’яснено в документі Q&A.24.

Publishing the conditions constitutes a contract binding the client. By registering for the competition and delivering an entry the competitors accept the regulations and conditions of the competition as stated in the brief and clarified in the Q&A document.24

4.3. Необхідні умови та вимоги У конкурсантів мають вимагатися конкурсні подання виключно за однаковими вимогами для їхньої оцінки. Матеріали конкурсних подань мають бути обмеженими до того мінімуму, який є необхідним для кваліфікованого рішення журі. Рівень деталізації, що вимагається, має бути відповідним завданню конкурсу та типу конкурсу. Оцінка має фокусуватися на якості поданих концепцій. Вимога щодо занадто великої деталізації в конкурсному поданні може звести оцінювання до фокусування на аналізі деталей, до втрати загальної якості та складності проекту.

4.3 Appropriate conditions and requirements Competitors should only be requested to submit relevant requirements for the evaluation of the entries. Competition submission material shall be limited to the minimum required for a qualified decision by the jury. The degree of detail required for the competition entry should be appropriate to the task and the competition type. The evaluation should focus on the quality of the concepts. Asking for too much precision in a competition entry may distort the evaluation by focusing the analysis on details, to the detriment of the overall quality and comprehension of the project.

Не має бути вимога до конкурсантів подавати кошториси щодо реалізації проекту. Більш доцільно, коли замовник доручає незалежному спеціалісту порахувати кошторисну

Competitors should not be required to submit cost estimations for the realization of the project. It is preferable that the client mandates an independent specialist to calculate the 27


вартість за єдиним методом оцінки cost so that a consistent method is used вартості для того, щоби було in order to compare the costs of the можливо порівняти конкурсні подання short listed projects. зі списку фіналістів конкурсу. Кошторисна вартість проекту не має бути превалюючою при прийнятті рішення журі. Водночас замовник, може запитати конкурсантів надати калькуляцію площ (кв. м) або об’ємів (куб. м) будівлі відповідно до методу, вказаному в програмі або запитати професійного радника зробити таку калькуляцію для проектів-фіналістів з метою порівняння проектів членами журі.

Cost estimates should not be a determining factor in the jury’s decision. The client may, however, ask competitors to provide calculations of the surface area (m2) or volume (m3) of a building according to the method specified in the programme, or ask the professional advisor to make such calculations of the short listed projects, for the purpose of comparison of the projects by the Jury.

Конкурсне завдання має чітко визначати вимоги, що стосуються кількості, гатунку, масштабу, метричної системи так само як і розмірності документації, планів, макетів та інших матеріалів, які конкурсанти мають подати на конкурс 25 . Обмеження для графічних матеріалів, якщо такі є, мають бути чітко визначені.

The brief must precisely indicate the requirements concerning the number, nature, scale, metric system, as well as the dimensions of the documents, plans, models and other materials that the competitors must submit.25 Graphic restrictions, if any, must be clearly stated.

Формат документації, що подається, має відповідати можливості відправки конкурсного подання поштою та вимог транспортування. Це особливо важливо у випадку подання макетів.

The format of the submitted documents must conform to applicable document post and transport conditions. This applies especially when models are required.

Якщо вимагається подача планів в цифровому вигляді, замовник має залучити спеціаліста з питань завантаження файлів та друку цих матеріалів коштом замовника. Важливим є те, що конкурсні подання мають бути фізично представлені протягом засідання журі та процесу оцінювання.

If plans are to be submitted digitally, the client must have a specialist download and print these at the client’s expense. It is critical that the submissions be physically present during the jury’s evaluation process.

28


Конкурсантам дозволяється подати лише одне конкурсне подання на конкурс. Варіанти не допускаються.

Competitors are allowed to enter only one project in the competition. Variants are not permitted.

4.4. Професійне та незалежне журі Конкурсантам гарантується професійна оцінка їхньої творчої роботи, яку вони подали на конкурс. Більшість членів журі має бути кваліфікованими професіоналами: архітекторами, ландшафтними архітекторами міськими планувальниками та дизайнерами інтер’єрів з відповідним професійним досвідом та кваліфікацією як мінімум еквівалентною стандартам, що вимагаються від учасників конкурсу.

4.4 Professional and independent jury The competitors are guaranteed a professional evaluation of their submitted creative work. The majority of the jury members shall therefore be qualified professionals: architects, landscape architects, town-planners and interior designers, with pertinent professional experience and qualifications at least equivalent to the standards required of the participants.

Більшість членів журі мають бути професіоналами в головній дисципліні (сфері?), що визначена завданням конкурсу. Більшість членів журі має бути незалежною від замовника. Всі члени журі мають бути незалежними від учасників конкурсу.

The majority of the jury members shall be professionals in the main discipline of the competition task. The majority of jury members must also be independent from the client. All jury members must be independent from the participants.

Члени журі конкурсу, запрошуються замовником конкурсу та часто рекомендуються професійним радником або професійними організаціями. Склад журі та професійні особливості членів журі дуже сильно впливають на високий ступінь залучення учасників до участі в конкурсі.

Members of the jury are appointed by the client and are often recommended by the professional adviser or by professional organizations. The jury composition and the profiles of the jury members contribute decisively to high participation in the competition.

Визначаючи склад журі необхідно приділити увагу тому, щоби включити загальних спеціалістів, які в змозі провести збалансовану та цілісну оцінку, особливо в конкурсах, де були залучені мультидисциплінарні команди.

When composing the jury, consideration should be given to include generalists who are capable of providing a balanced and holistic evaluation, especially in competitions involving multidisciplinary teams.

Для міжнародних конкурсів, які

For international competitions 29


проводяться відповідно до стандартів ЮНЕСКО більшість членів журі має складатися з представників різних національностей, як мінімум один з яких має бути рекомендований МСА, як його представник 26.

conducted according to UNESCO Regulations, the majority of the jury must also be composed of members of different nationalities, at least one of whom is appointed by the UIA as its representative.26

Журі має бути визначено до оголошення конкурсу, імена членів журі мають бути вказані в конкурсному завданні 27. Це робиться для виключення можливого конфлікту інтересів, який може з’явитися після того. У конкурсах з процедурою відкритого типу конкурсанти самостійно несуть відповідальність за те, щоби вчасно ідентифікувати конфлікт інтересів, який не дозволить їм взяти участь в конкурсі.

The jury shall be established before the launch of the competition, with names of the jury members announced in the brief.27 This is in order to avoid conflicts of interest, or the appearance thereof. In open procedures competitors are responsible for identifying conflicts of interest that would prohibit them from participating in the competition.

В процедурах типу з обмеженою участю та процедурах за запрошенням і конкурсанти, і члени журі конкурсу відповідальні за виявлення будь-якого потенційного конфлікту інтересів, який зобов’яже конкурсантів або членів журі зняти участь в конкурсі.

In restricted procedures and procedures by invitation, both competitors and jury members are responsible for signalling any potential conflict of interest that would oblige either the participant or the jury member to withdraw.

Жоден член журі не може ані прямо, ані опосередковано брати участь в конкурсі або бути залученим прямо або опосередковано до будь-якого контракту, пов’язаного із результатами конкурсу 28.

No jury member shall take part either directly or indirectly in the competition, or be entrusted directly or indirectly with any commission resulting from the competition.28

Голова журі (також його називають президентом) призначається замовником конкурсу або обирається на першому засіданні журі. Головою журі має бути незалежний професіонал в головній дисціпліні (сфері?) конкурсу, спрямовує засідання журі, впевнюється, що дотримуються правила конкурсу, та

The jury chair (also called president) is appointed by the client or elected at the first jury meeting. The chair, who should be an independent professional in the main discipline of the task of the competition, directs the jury sessions, assures that the competition regulations are respected, and represents the jury as needed once the 30


представляє журі якщо це потрібно, коли конкурс вже завершено. Журі має складатися з непарної кількості членів, не більше дев’яти. Рішення журі приймається більшістю голосів. Голова журі має вирішальний голос у випадку рівного розподілу голосів.

competition is complete. A jury should be composed of an uneven number, not to exceed nine. Jury decisions are taken by majority vote. The chair has the deciding vote in case of a tie.

У випадку, якщо рядовий член журі не може забезпечити свою присутність з огляду на хворобу або непереборні обставини під час оцінки проектів, замовник має призначити одного або більше альтернативних членів журі. Рекомендована пропорція – це один альтернативний член журі для чотирьох членів журі. Альтернативні члени журі також є присутніми на всіх засіданнях журі але не мають права голосувати поки офіційно не замінять відсутнього голосуючого члена журі.

In the case a regular jury member cannot perform his or her duty, due to illness or unavoidable absence during the evaluations, the client must appoint one or more alternate jury members. The recommended proportion is one alternate to four jury members. Alternate jury members are to attend all jury meetings, but do not have the right to vote unless officially replacing an excused voting member.

Якщо голосуючий член журі пропускає перше засідання, альтернативний член журі набуває його чи її голос на період оцінки проектів.

If a voting jury member misses the first meeting, the alternate shall acquire his or her vote for the entire period of evaluation.

Якщо за якоїсь причини голосуючий член журі має необхідність бути відсутнім на засіданні на певний період часу, альтернативний член журі забирає його голос на цей період та будь-яке рішення, прийняте за цей період буде легітимне. Якщо голосуючий член журі є відсутнім на довгий період часу або залишає засідання до прийняття рішення щодо оцінки проектів, альтернативний член журі набуває право свого голосу за решту періоду оцінювання 29.

If for any reason a voting jury member has to absent him or herself for a brief period of time, the alternate jury member shall acquire the vote for that period, and any decision taken in that time shall be binding. If a voting jury member is absent for a prolonged period, or leaves before the conclusion of the evaluation, the alternate shall acquire his or her vote for the remainder of the evaluation period.29

As coordinated by the Professional Скоординоване професійним радником Advisor, the jury may seek specific журі має сформувати спеціальну раду council from experts in specialized із експертів в спеціалізованих сферах. 31


Ці експерти грають виключно консультативну роль.

fields. These experts provide only an advisory role.

Замовник має сплачувати адекватні гонорари кожному члену журі та можливим експертам так само, як і витрати на проїзд та проживання 30.

The client is to pay an adequate honorarium to each jury member and to possible experts, as well as all travel expenses and accommodation.30

4.5. Анонімність конкурсних подань Всі конкурсні подання мають подаватися та оцінюватися анонімно. Автори мають дотримуватися анонімності поки триває процес оцінки проектів та журі проранжує проекти, нагородить призами та підпише рішення журі 31. Анонімність конкурсних подань забезпечує об’єктивну оцінку. Анонімність також захищає замовника конкурсу та членів журі від можливих звинувачень в упередженості щодо окремих учасників та персональній мотивації.

4.5 Anonymity of entries All entries must be submitted and evaluated anonymously. Authors shall remain anonymous until the evaluation process has been completed and the jury has ranked the entries, awarded the prizes and signed the jury report.31 Anonymous entries facilitate objective evaluation. Anonymity also protects the client and the jury members from possible accusations of favouritism or personal motives.

Конкурсне подання, автор якого прорушує презумпцію анонімності, має бути виключено з процесу оцінки. Необхідно вживати жорстких заходів, щоб забезпечити неухильне дотримання анонімності. Правила конкурсу мають визначати, що вся документація має подаватися на конкурс анонімно. Імена, логотипи, символи та інше ідентифікаційне маркування не можуть з’явитися в жодній формі. Кожен конкурсант має розмістити секретний код на всіх документах конкурсного подання.

A competition entry shall be excluded from the evaluation process if its author violates the presumption of anonymity. Rigorous measures shall be taken to ensure that anonymity is scrupulously observed. Competition regulations shall stipulate that all documents are to be submitted anonymously. Names, logotypes, symbols or other identifying marks may not appear in any form. Each competitor shall place a secret code on all entry documents.

Конкурсне завдання має надати інструкції щодо форми кодування. Ідентифікація учасника має бути розміщена в запечатаному ідентифікаційному конверті, який несе лише код на своїй поверхні.

The brief will give specifications concerning the form of the code. The identification of the competitor will be placed in a sealed identification envelope carrying the code on its front. If according to the competition 32


Якщо відповідно до правил конкурсу конкурсні подання мають бути подані персонально, поштою або кур’єром, ідентифікація учасників конкурсу має бути розташована в запечатаному ідентифікаційному конверті, на якому розміщено лише код.

regulations the entries must be submitted in person, by post or courier, the identification of the competitor will be placed in a sealed identification envelope carrying the code on its front.

Особа, що відповідає за конфіденційність, яка не пов’язана і не контактує із журі отримує конкурсні подання, розпаковує посилки та знищує верхню упаковку, на якій може бути адреса відправника.

A person of confidence, who is not related to and does not get in contact with the jury will receive the entries, unpack the parcels and destroy the outer wrapping which might have the address of the expeditor.

Після отримання конкурсних подань ідентифікаційні конверти будуть відокремлені від конкурсних подань та взяті професійним радником у безпечне місце, допоки журі не нагородить призами та не підпише рішення журі. Потім голова журі відкриє ідентифікаційні конверти та розкриє ідентифікацію авторів.

Upon reception of the entries the identification envelopes will be taken apart and kept by the professional advisor in a safe until the jury has awarded the prizes and signed its report. Then the jury president will open the identification envelopes and reveal the identity of the authors.

Якщо відповідно до правил конкурсу конкурсні подання мають бути подані в цифровому вигляді, реєстраційна система подань має бути спеціально сконструйована для забезпечення анонімності конкурсантів протягом всього конкурсу - від реєстрації до кінця процесу оцінки. Під час реєстрації конкурсанти отримують номер, який вони будуть використовувати для входу в систему і потім завантажувати свої конкурсні подання прямо на веб-сайт конкурсу. Цифрові конкурсні подання мають бути роздруковані технічним комітетом на папері для процесу оцінки коштом замовника.

If according to the competition regulations the entries must be submitted digitally the registration and submission system must be specially constructed to ensure anonymity of the competitors through the competition from registration to the end of the evaluation process. At registration competitors receive a number which they will use to log into the system and then upload their entries directly on the competition website. Digital entries must be printed by the technical committee on paper for the evaluation process at the expenses of the client.

Конкурсантам має бути надана можливість актуалізувати дані про

An opportunity must be given to the competitors to actualize the data 33


авторську ідентифікацію, наприклад з інформацією щодо збільшення авторського колективу під час подачі проектів 32. В двостадійних конкурсах будь-яка комунікація з авторами конкурсних подань, які відібрані до участі в другій стадії конкурсу, має відбуватися через нотаріуса, який має відкрити ідентифікаційні конверти наприкінці першої стадії та тримати ідентифікації в секреті 33.

concerning the author’s identification, for instance with information concerning an enlarged composition of the team, at the time of the submission of the entries.32 In two-stage competitions, any communication with the authors of the projects chosen to participate at the second stage will be done through a notary, who will open the identification envelopes at the end of the first stage and keep the identities secret.33

4.6 Адекватні призи, грошові премії, гонорари та визнання Нагорода за подані конкурсні подання складається з грошових премій (преміальних грошей - ?) та у випадку “конкурсу проектів” права переможця бути нагородженим контрактом на реалізацію конкурсного проекту.

4.6 Adequate prizes, prize money, honoraria and recognition The reward for submitted projects in the competition consists of prizemoney plus, in the case of a project competition, the right of the winner to be awarded the commission to realize the project design.

Призи є визнанням та не покривають роботу, що проведено конкурсантами під час конкурсу. Конкурсні призи та гонорари не є складовими елементами пізнішої оплати; вони сплачуються в додаток до сплати (за послугу проектування на подальших стадіях? – прим. А.Б.)

Prizes are recognitions and do not cover the work done by the competitors for the competition. Competition prizes and honoraria are not constituent elements of a later fee; they are paid in addition to the fees.

Замовники мають призначати адекватні грошові премії для найбільш високо відзначених проектів. Правила конкурсу мають визначати кількість премій (не менше трьох) та кількість загального призового фонду, який буде присуджено. Загальна сума, призначена для премій та відзнак має бути розподілена відповідно до завдання, розміру проекту, обсягів роботи та можливих витрат, що понесені конкурсантами 34.

Clients must allocate adequate prizemoney for the highest ranked projects. The competition regulations must state the number of prizes (no less than three) and the amount of total prizemoney that will be awarded. The total sum allocated for prizes and mentions must be determined in relation to the task, the size of the project, the amount of work and the probable expenses incurred by competitors.34

34


Для забезпечення широкої участі в міжнародних конкурсах, грошові премії мають бути привабливими для конкурсантів зі всіх країн світу.

In order to have widespread participation in international competitions, the prize-money should be attractive to competitors from all countries.

МСА рекомендує нагороди між 3 та 10 преміями та між 1 та 4 відзнаками (перевагами). Певний відсоток, не більше 30% загального призового фонду може бути призначений для відзнак. Почесні відзнаки не отримують призових грошей.

The UIA recommends awarding between 3 and 10 prizes and between 1 and 4 mentions (purchases). A certain percentage, no more than 30% of the total prize-money may be designated for mentions. Honourable mentions do not receive prize-money.

Кількість призів та відзнак, оголошена в конкурсному завданні, має бути присудженою. Компенсація кожної премії має бути чітко визначена в конкурсному завданні. Перша премія має бути присудженою. Треба уникати однакових премій. Загальний призовий фонд має бути виплачений повністю протягом обумовленого часу. Якщо кількість учасників конкурсу рівна або менша ніж кількість премій, що заявлені в конкурсному завданні, журі може зменшити загальний преміальний грошовий фонд та кількість премій пропорційно. Загальний преміальний грошовий фонд може бути зменшений до 50%. Незважаючи на це, як мінімум три премії мають бути присудженими.

The number of prizes and mentions announced in the competition brief must be awarded. The remuneration for each prize shall be clearly stated in the brief. A first prize should be awarded. Tie (ex-aequo) prizes should be avoided. The total prize-money must in any case be paid out in full within the stipulated time. If the number of participants turns out to be equal to or fewer than the number of prizes announced in the brief, the jury may reduce the total prize money and the number of prizes proportionately. The total prize-money may be reduced up to fifty percent. Notwithstanding, at least three prizes must be awarded.

В “конкурсах ідей”, де немає намірів реалізації завершеного, реалістичного проекту, при формуванні преміального фонду необхідно брати до уваги, що перша премія має компенсувати переможцю роботу, яку він зробив для конкурсу35.

In ideas competitions, where there is no intention to realize a completed, tangible project, the prize money shall take into consideration that the first prize should recompense the winner for the work he /she has done for the competition.35

Кожен конкурсант, хто подав конкурсне подання на другу стадію дво-стадійного конкурсу отримує рвіну компенсацію (гонорар). Ця сума

Every competitor who submits an entry to the second stage of a twostage competition is to receive an equal remuneration (honorarium). This sum 35


надається для того, щоби компенсувати фіналістам додаткову роботу, яку вони будуть робити в другій стадії конкурсу, та вона є додатковою до премій конкурсу. Сума компенсації має бути встановленою в правилах конкурсу та кореспондуватися із роботою, що вимагається від конкурсантів 36.

is intended to reimburse the finalists for the additional work carried out in the second stage and shall be in addition to the prizes awarded. The sum of the remuneration must be stated in the regulations of the competition and correspond to the work required.36

В конкурсах обмеженої участі відповідна сума загального призового грошового фонду може бути розподілена рівно між конкурсантами. Кожен конкурсант в конкурсі за запрошенням отримує рівну компенсацію (гонорар) пропорційно до роботи, яка вимагається в конкурсі додатково до премій, що визначаються 37 .

In a restricted competition an appropriate sum of the total prizemoney may be distributed equally between the competitors. Each competitor in a competition by invitation shall receive equal remuneration (honorarium) proportionate to the work required for the competition in addition to the prizes awarded.37

Інформація про грошові премії та можливі гонорари, які мають бути сплачені, мають бути чітко вказані в конкурсному завданні.

The currency prizes and eventual honoraria will be paid must be clearly stated in the brief.

Також має бути вказано чи входять податки до суми премії та гонорарів для іноземних учасників конкурсу. Замовник має сплачувати премії протягом визначеного періоду, зазвичай протягом одного місяця після оголошення результатів конкурсу 38. 4.7 Чітка декларація намірів та зобов’язання замовника І в «конкурсах ідей» і в «конкурсах проектів» замовник конкурсу має чітко визначити яким чином він планує використовувати результати конкурсу 39. Правила «конкурсів ідей» мають визначати, що конкурсанти утримують та зберігають всі авторські права, включаючи їхні конкурсні подання. В «конкурсах проектів» декларація намірів має включати

It must also be stated if taxes have to be withhold on prizes and honoraria from foreign competitors. The client must pay the prizes within a specified period, usually one month, after the announcement of the competition results.38 4.7 Clear declaration of intent and obligations of the client In both ideas and project competitions, clients must state clearly how they intend to use results of the competition.39 The regulations for ideas competitions should state that the competitors retain and reserve all design rights included in their submissions. In project competitions, the declaration of intent must include a commitment to award an appointment 36


обов’язок щодо заключення договору з contract with sufficient scope of work достатнім обсягом роботи для to the winner.40 переможця 40. Автор, який отримав першу премію нагороджується договором на послуги з проектування в додаток до першої премії. Як загальне правило послуги з проектування покривають стандартний обсяг робіт у відповідній галузі та обов'язково включають архітектурну частину проекту. Обсяги послуг з проектування, які будуть входити до нагороди, мають бути пояснені та уточнені в конкурсному завданні.

The author of the first prize is awarded the commission for the design services in addition to the prize money. As a general rule the design services cover the standard mission of the respective disciplinary field and imperatively include the architectural direction of the project. The scope of services to be awarded the winner must be explicitly defined in the brief.

Ящо переможець першої премії не в змозі задовольнити журі щодо здатності виконання роботи, журі має рекомендувати співробітництво з іншим архітектором на вибір переможця, схваленим журі та замовником 41. Це є застережним заходом інтересів замовника та реалізації проекту-переможця. Це дає можливість для недосвідчених архітекторів виграти конкурс та реалізувати проект.

If the winner of a project competition is unable to satisfy the jury of the ability to carry out the work, the jury may recommend collaboration with another architect of his choice appointed by the jury and the client.41 This provision is a precaution in the interest of the client and the realization of the winning project. It makes it possible for inexperienced architects to win the competition and to realize the project.

Важливо, що переможець обирає додаткового партнера, з яким / якою він буде відчувати себе сумісно. Цей вибір в ідеалі має відбутися по спільній згоді між переможцем та замовником для того, щоби уникнути будь-яких можливих конфліктів. Договорні зобов’язання такої співпраці варіюються від справи до справи, але в більшості своїй та особливо в процедурі публічних закупівель допоміжний архітектор стає субпідрядником архітекторапереможця.

It is important that the winner choose a complementary partner with whom he /she feels compatible. This choice should ideally be made in mutual agreement between the winner and the client in order to avoid any kind of conflicts. The contractual arrangements of such collaborations vary from case to case, but in most cases and in particular in the frame of public procurement the helping architect will have to be a subcontractor of the winner architect.

37


Також можна передбачити, що професійна асоціація або досвідчений архітектор гарантує якість роботи недосвідченого переможця.

It is also possible to envision that a professional association or a senior architect guarantees the work of the inexperienced winner.

В деяких випадках партнерство чи інші стосунки між архітекторомпереможцем та місцевим архітектором країни, в якій відбувається конкурс, можуть бути юридичною вимогою, і тому мають бути чітко обумовлені як умова у правилах конкурсу.

In certain cases, a partnership or other relationship between the prize-winning architect and a local architect of the promoting country may be a legal requirement and must therefore be clearly stipulated as a condition in the competition regulations.

The regulations for project Правила в конкурсах проектів мають competitions should state that the first передбачати, що переможець Першої prize-winner will receive премії отримує компенсацію (яка compensation (at least equal to the щонайменше дорівнює сумі Першої amount of the first prize) if no contract премії), якщо контракт на виконання for carrying out the project has been проекту не був підписаний протягом signed within a specified time, usually визначеного часу, як правило, two years, since the announcement of протягом двох років, після оголошення the competition results.42 результатів конкурсу.42 In ideas competitions if the client У конкурсах ідей, якщо замовник має intends to make use of all or part of the намір використати всю або частину winning or any other scheme shall проектної пропозиції-переможця або whenever possible consider some будь-якої іншої проектної пропозиції, collaboration with its author. The вважається необхідним за можливості terms of collaboration must be певна співпраця із автором. Умови acceptable to the latter. Such intention співпраці мають бути прийнятними must be clearly stated in the brief.43 для автора. Такі наміри замовника мають бути чітко вказані у конкурсному завданні.43 4.8 Аналітична оцінка та обов'язкові 4.8 Analytical evaluation and рішення журі binding decisions of the jury Журі розглядає конкурсні подання, The jury shall examine the entries подані анонімно, на підставі критеріїв submitted anonymously on the basis of оцінки, зазначених у конкурсному the evaluation criteria indicated in the завданні. Журі є незалежними у своїх brief. The jury is autonomous in its рішеннях та суверенні у питаннях decisions and sovereign in matters of оцінки. Їхні рішення є остаточними і evaluation. Its decisions are final and мають бути прийняті замовником та must be accepted by the client and the конкурсантами. Журі має competitors. The jury shall document задокументувати та пояснити свої and explain its rationale in the Jury 38


обгрунтування у Звіті Журі.

Report.

Члени журі зобов'язані зберігати конфіденційність щодо процесу оцінки та думок інших членів журі. Члени журі зобов'язані оцінювати кокнурсні подання об'єктивно та поважати правила конкурсу. На відкритті засідання журі всі члени журі мають заявити, що вони не бачили і не брали участі в розробці жодного із конкурсних подань до цього засідання. У випадку, коли член журі, який має знання про певне конкурсне подання, він має вийти з журі. Альтернативний член журі замінить його / її.

Jury members are bound to confidentiality regarding the jury proceedings and the opinions of other members. Jury members are obliged to judge objectively and to respect the regulations of the competition. At the opening session, all jurors shall declare that they have not seen nor been involved in any of the projects before the meeting. In the case of a juror having knowledge of an entry, he/she must withdraw from the jury. The alternate jury member will replace him/her.

Професійний радник та / або Технічний комітет мають виключити будь-яке конкурсне подання, яке надійшло після закінчення термінів приймання конкурсних подань або яке порушує принцип анонімності перед тим, як журі розгляне конкурсні подання. Журі має виключати будь-який матеріал, який не вимагається правилами конкурсу, до того, як конкурсне подання буде розглянуто журі та будьяке конкурсне подання, яке вважається неповним. 44

The Professional Adviser and/or the Technical Committee should exclude any entry, which arrives after the deadlines for reception of submissions or which violates the principle of anonymity before the jury examines the competition entries. The jury should exclude any material not required under the regulations before it examines the entry and any entry considered incomplete. 44

Журі має дискваліфікувати будь-яке конкурсне подання, яке не відповідає обов'язковим вимогам чи правилам конкурсу 45. Конкурсне подання не може отримати премію, якщо воно суттєво відхиляється від умов, зазначених у конкурсі. Такі конкурсні подання можуть бути нагороджені спеціальними почесними грамотами у вигляді почесних згадок, якщо журі вважає їх заслуговуваними.

The jury shall disqualify any entry that does not conform to the mandatory requirements or regulations of the competitions.45 A competition entry should not receive a prize if it deviates substantially from the terms specified in the competition. Such entry projects may be awarded special commendations in form of honorary mention, if the jury finds them noteworthy.

Всі конкурсні подання мають бути

All entries for the competition must be 39


представлені журі та оцінені за однакових умов. Фізична присутність поданих матеріалів є обов'язковою. Якщо конкурсні подання були відправлені в цифровій формі, професійний консультант повинен переконатись, що плани надруковані на папері за рахунок замовника та виставляються в приміщенні, де члени журі можуть легко та конфіденційно переглядати їх.

presented to the jury and evaluated under identical conditions. The physical presence of the submitted materials is obligatory. If the entries were sent digitally, the professional adviser must ensure the plans are printed on paper at the client’s expense and exhibited in a room where the jury members can view them with ease and in confidence.

Не рекомендується організувати процес оцінювання в два етапи, перший етап якого проводиться в режимі он-лайн для отримання первинного списку фіналістів, а другий - у фізичній присутності проектів. Процес оцінки є процесом формування групової думки. Думка різних членів журі та обмін аргументами є важливими аспектами процесу оцінювання. Члени журі повинні бути фізично присутніми на засіданнях процесу оцінювання.

It is not recommended to organize the evaluation process in two stages, the first stage being conducted on line for initial short listing and the second in the physical presence of the projects. The evaluation process is a group dynamic opinion making process. The opinion of other jury members and the exchange of arguments are important aspects of the evaluation process. Jury members should be physically present during the evaluation process meetings.

Замовник має надати журі конференцзал, а також секретаріат, який відповідальний за ведення протоколу засідань та реєстрацію рішень. У деяких випадках професійний радник може виконувати ці завдання. Замовник також забезпечує переклад, якщо це необхідно, для полегшення спілкування між членами журі.

The client will provide for the jury a conference room as well as a secretariat responsible for keeping the minutes of the meetings and recording the decisions. In some cases, the Professional Adviser may undertake these tasks. The client will also provide translation if necessary to facilitate communication between jury members.

Під час засідання журі не дозволяється, щоб інші особи (наприклад, представники замовника, журналісти тощо) входили до приміщення, де виставляються проекти. Необхідно уникати будь-яких перешкод або втручань у роботу журі. Журі оцінює конкурсні подання на

During the jury meeting it is not allowed that external people (for instance representatives of the client, journalists etc.) enter the premises where the projects are exhibited. Any kind of disturbance or interference of the work of the jury must be avoided. The jury evaluates the entries on the 40


підставі критеріїв оцінки, які були пов’язані із завданням та визначені вимогами конкурсу та оголошені заздалегідь у конкурсному завданні.46

basis of the evaluation criteria, which were defined in relation with the task and the requirements of the competition and announced in advance in the brief.46 Журі розглядає конкурсні подання The jury examines the entries in послідовно, виключає подання з succession, eliminates projects with явними недоліками та формує список obvious faults and shortlists the фіналістів, які мають явні переваги, projects with evident qualities to be reщоби бути переглянутими більш examined in depth. The professional докладно. Професійні члени журі members of the jury should explain the мають пояснити особливості кожного attributes of each project to nonпроекту непрофесійним членам журі, professional members, make a clear зробити чіткий аналіз та обгрунтувати analysis and justify their arguments. свої аргументи. The final evaluation is not a simple Остаточна оцінка не є простим addition of the weight given to each додаванням ваги, наданої кожному criterion. The whole is more than the критерію. Це є більшим, ніж сума його sum of its parts. It is the interaction of частин. Це - взаємодія всіх критеріїв, а all criteria and not isolated criteria, не ізольованих критеріїв, що є which is decisive for the final вирішальним для остаточної оцінки evaluation of a project. конкурсного подання. Журі має присуджувати призові місця уважно і рішучо. Остаточне рішення журі має включати рейтинг фіналістів та виділення оголошених призів.47 Перед тим, як розподіляти призи, рекомендується провести контрольний тур (обговорення – прим. А.Б.).

The jury must attribute the prizes thoughtfully and decisively. The final decision of the jury must include a ranking of the finalists and the allocation of the announced prizes.47 It is recommended to make a control tour before allocating the prizes.

Переможцем конкурсу є автор першої премії. Проте у виняткових випадках, коли журі не знайде жодного із запропонованих конкурсних подань задовільними та переконливими, воно має пояснити та обґрунтувати цю рідкісну ситуацію у своєму звіті. Тим не менш журі мають оцінити та призначити премії.

The winner of a competition is the author of the first prize. However, in the exceptional case that the jury finds none of the submitted projects satisfactory and convincing, it must explain and justify this rare situation in its report. The jury must nonetheless rank and attribute the prizes.

Журі документує процес оцінювання та його рішення у звіті, який буде розповсюджуватися або буде доступним конкурсантам та

The jury shall document the evaluation process and its decisions in a report, which shall be distributed or made 41


громадськості в кінці конкурсу. Всі члени журі та альтернативні члени журі (заступники-? Прим. А.Б.), які брали участь у процесі оцінки, мають підписати звіт.48 Звіт зазвичай включає: • обговорення загальних критеріїв конкурсу, широка оцінка конкурсних подань, документування загального процесу оцінювання та пояснення висновків • описи та критика конкурсних подань зі списку фіналістів, з приділенням уваги у всіх необхідних дисциплінах (сферах? – прим. А.Б.) • рішення, прийняті щодо виключення конкурсних подань, присудження призів та почесних нагород (згадок) • рекомендації, адресовані замовнику та переможцю для подальшого розвитку конкурсного подання – переможця Обсяг часу, який замовник надає журі (зазвичай три-п'ять днів) для процесу оцінювання та присуджування призів, багато в чому залежить від кількості конкурсних подань. У конкурсі в дві стадії цей термін (строк? – прим. А.Б.) застосовується для обох етапів оцінки. У конкурсах в дві стадії одне і те саме журі оцінює обидва етапи. Рейтинг та нагородження призів відбуваються наприкінці другої стадії. 4.9 Повага до інтелектуальної власності та авторських прав Конкурсні подання залишаються інтелектуальною власністю конкурсантів. Замовник може використати проектну пропозицію першої премії лише у тому випадку, якщо автору доручено виконати проект. Жоден дизайн, незалежно від

available to the competitors and the public at the end of the competition. All jury members and alternates who participated in the evaluation process shall sign the report.48 The report usually includes: •discussion of the general criteria of the competition, broad assessment of the competition entries, documentation of the general evaluation process and explanation of conclusions • descriptions and critics of shortlisted competition entries taking under consideration all requested disciplines •decisions made respectively to exclusion of entries, award of prizes and mentions • recommendations addressed to the client and the winner for the further development of the winning entry

The amount of time that the client provides the jury (generally three to five days) for the evaluation and adjudication process is largely dependent on the number of entries. In two-stage competition, this time frame is valid for both evaluation periods. In two-stage competitions, the same jury shall judge both stages. The ranking and the awarding of prizes shall take place at the end of the second stage. 4.9 Respect of intellectual property and author’s rights Entries remain the intellectual property of the competitors. The Client may use the design of the first prize only if the author is commissioned to carry out the project. No design, whether or not awarded a prize, may be used wholly or in part by the client except by 42


того, чи був він нагороджений премією agreement with its author.49 (призами - ?), не може бути повністю або частково використаний замовником, окрім випадків, передбачених договором з його автором.49 Автор будь-якої проектної пропозиції зберігає копірайт та авторські права на його/її роботу; жодні зміни не можуть бути зроблені без його офіційної згоди50. Проектна пропозиція - переможець може бути використана лише один раз, якщо правила конкурсу не передбачають повторювання проекту та не визначають його умов.51 Якщо інше не зазначено в правилах конкурсу, автор будь-якої проектної пропозиції зберігає право відтворення. 52

The author of any design retains the copyright and the author’s rights of his/her work; no alterations may be made without his formal consent.50 The winning design can only be used once unless the competition regulations provide for repetitive work and specify the terms.51 Unless otherwise stated in the regulations, the author of any design shall retain the right of reproduction.52

Після конкурсу проект-переможець буде розроблений більш детально та завершений автором у співпраці із замовником. При подальшій розробці архітектурна концепція проекту не має бути піддана сумнівам і не підлягати компромісам.

After the competition, the winning project will be further developed and finalised by its author in dialog with the client. In the further development the architectural concept of the project should neither be questioned nor be compromised.

Всі конкурсанти повинні гарантувати, що їх подані проектні пропозиції не порушують права інтелектуальної власності та те, що вони є авторами поданої проектної пропозиції.

All competitors must guarantee that their submitted entries do not violate intellectual property rights and that they are the authors of the submitted design.

Після взаємоприйнятої угоди, замовник та кожен учасник конкурсу отримують право публікувати конкурсні подання за умови згадування (вказання) авторів та замовника конкурсу. У деяких випадках конкурсне завдання включатиме конкретні вимоги щодо публікації та виставки конкурсних подань.

Following a mutually assumed agreement, the client and each competitor share the right to publicise competition entries, provided that the authors and the client are mentioned. In some cases, the competition brief will include particular specifications regarding publication and exhibition of the entries. 43


Замовник має право залишити собі весь відтворюваний матеріал (плани, фотографії та інші матеріали в паперовому або цифровому вигляді), що стосуються конкурсних подань, які отримали премії або відзнаки. Макети повертаються їхнім авторам. Усі матеріали конкурсних подань, окрім тих, хто отримав премії або відзнаки, мають бути знищеними наприкінці виставки, якщо в правилах конкурсу не передбачено іншого. 53

The client has the right to retain all reproducible material (plans, photographs and other materials in paper or digital form) pertaining to the entries that received prizes or mentions. Models shall be returned to their authors. All materials of the entries other than those who have received prizes or mentions shall be destroyed at the end of the exhibition unless provision is made to the contrary in the regulations of the competition.53

Замовник має забезпечувати збереження конкурсних подань конкурсантів з моменту їх отримання та протягом дії його/її відповідальності. 54 4.10 Права на публікації, виставка та комунікація (спілкування?)

The client shall insure competitors’ entry material from the time of receipt and for the duration of his or her responsibility.54

Замовник має повідомити всіх зареєстрованих конкурсантів про результати конкурсу та про дату та місце проведення публічної виставки. Він / вона надсилає учасникам конкурсу копію звіту журі або відправляє посилання, де можна завантажити звіт.55 Після того замовник також повинен надати підготовлену інформацію (реліз?) щодо результатів конкурсу для професійної та щоденної ЗМІ. У конкурсному завданні слід зазначати, де і як замовник має намір оприлюднити результати конкурсу.

The client shall notify all registered competitors of the results of the competition and of the date and place of the public exhibition. He /she shall send them a copy of the jury report or indicate the link, where the report may be downloaded.55 The client shall further provide an adequate release of the competition results to the professional and daily press. It should be mentioned in the brief where and how the client intends to publicize the results of the competition.

Після завершення конкурсу замовник зобов'язаний виставити всі конкурсні подання поряд із іменами їхніх авторів. Усі конкурсні подання, у тому числі ті, котрі дискваліфікуються журі, разом з іменами їх авторів, мають бути виставлені публічно

After the conclusion of the competition, the client is obliged to exhibit all entries alongside the names of their authors. All competition entries, including those disqualified by the jury, with the names of their authors, shall be exhibited publicly for

4.10 Publication rights, exhibition and communication

44


протягом визначеного часу (мінімум 14 днів). Виставка має бути безкоштовною для відвідування.56 Інтернет-виставки також можуть розглядатися як додаток до виставки з фізично поданими конкурсними поданнями.

a specified time (minimum 14 days). The exhibition shall be open free of charge.56 Online exhibitions may also be considered in addition to the physical exhibition.

Замовник має оприлюднити результати конкурсу у відповідних ЗМІ. Замовник та МСА мають право публікувати матеріали конкурсних подань (плани, візуалізації та фотографії тощо) нагороджених проектів на конкурсах, що отримали офіційну підтримку МСА.57

The client shall publicise the competition results in the appropriate media outlets. The client and the UIA have the right to publish entry material (plans, visualizations and photos etc.) of the awarded projects in competitions that have received UIA endorsement.57

Учасники конкурсу не можуть публікувати свій поданий конкурсний проект у журналах, книгах або на їхніх веб-сайті, перш ніж будуть оголошені результати конкурсу. Таке ж обмеження вимагається від журі та замовника. У конкурсах в дві стадії конкурсні проекти, подані у першій стадії конкурсу, залишаються конфіденційними, доки не будуть оголошені остаточні результати. Конкурсні проекти першої стадії також мають демонструватися разом із конкурсними проектами другої стадії наприкінці другої стадії.58 5.0 ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ Положення про вирішення спорів (конфліктів - ?) мають бути включені до правил конкурсу.

Competitors may not publish their submitted project in magazines, books or on their website before the results of the competition have been announced. The same limitation is required of the jury and the client. In two-stage competitions, designs submitted in the first stage shall be held confidential until the final results are announced. The projects of the first stage will also be exhibited, together with the projects of the second stage, at the end of the second stage.58

У публічних закупівлях національне чи міжнародне законодавство зазвичай визначає юридичну особу публічного права, до якої можуть звернутися учасники конкурсу та подати скаргу щодо процедури конкурсу.

In public procurement national or international legislation usually specifies the legal authority where competition participants can raise a claim concerning the competition procedure.

5.0. DISPUTE RESOLUTION A provision for a dispute resolution must be included in the competition regulations.

45


Члени журі є єдиними арбітрами на всіх стадіях, аж до присудження останнього призу. Рішення журі не можуть бути оскаржені та мають бути прийняті замовником та конкурсантами. Спори можуть стосуватися лише формальних аспектів та адміністративної обробки конкурсних подань. Будь-який спір щодо конкурсної процедури має розглядатися відповідною національною професійною організацією перед тим, як залучати юридичні процедури. Тому рекомендується, щоб національна професійна організація країни, в якій розпочато конкурс, надала національну раду для вирішення скарг.

The jury members are the sole arbiters at all stages, up to the final prize giving. Jury’s decisions cannot be disputed and must be accepted by the client and the competitors. Disputes may only concern formal aspects and administrative handling of the submissions. Any dispute concerning competition procedures should be examined by the relevant national professional organisation before engaging legal procedures. It is therefore recommended that the national professional organization of the country in which the competition is launched provide a national council for solving complaints.

В міжнародних конкурсах, що проводяться під егідою МСА, можна передбачити процес примирення чи арбітражу, який передбачає участь МСА, якщо в членській секції немає національної ради для вирішення скарг. Таке положення має бути чітко узгоджено заздалегідь та зазначено в правилах конкурсу для можливості подання заявки (скарги-?).

In international competitions conducted under the auspices of UIA, it is possible to envisage a conciliation or arbitration process involving UIA, if the member section does not have a national council for solving complaints. Such provision must be explicitly agreed in advance and stated in the competition regulations in order to apply.

Арбітражна колегія має бути сформована з представників Комісії з міжнародних конкурсів МСА. Інша арбітражна процедура може включати призначення трьох арбітрів - по одному кандидату від кожної сторони, а третій – з Комісії з міжнародних конкурсів МСА. Витрати, пов'язані з будь-якою процедурою примирення чи арбітражу, розподіляються між двома зацікавленими сторонами.

The arbitration board should be composed by representatives of the UIA International Competitions Commission. Another arbitration procedure could involve the appointment of three arbiters, one to be nominated by each party and the third by the UIA International Competitions Commission. The expenses resulting from any conciliation or arbitration procedure shall be shared by the two interested parties. 46


Посилання. 1

UNESCO Regulations Articles 1, 5, 6, 8, 14, 15, 34, 35, 36, 42, 49 contain specific rules and recommendations for UNESCO/ UIA international competitions 2 UNESCO Regulations Art. 2. 3 UNESCO Regulations Art. 27. 4 UNESCO Regulations Art. 25. 5 UNESCO Regulations Art. 3. 6 UNESCO Regulations Art. 23. 7 UNESCO Regulations Art. 18. 8 UNESCO Regulations Art. 43. UIA does not approve a second stage that has not been announced in the competition brief. 9 UNESCO Regulations Art. 1. 10 See detailed description of the prequalification procedure in the Glossary 11 UNESCO Regulations Art. 25. This article applies here in analogy. 12 UNESCO Regulations Art. 41 13 UNESCO Regulations Art. 4 14 UNESCO Regulations Art. 9 15 The tasks of the professional advisor are extensively described in the Glossary 16 The tasks of the technical committee are extensively described in the Glossary 17 UNESCO Regulations Art. 10, 12, 13 and 14. For detailed information about the structure and content of a brief see document: „Briefs for UIA Competitions in Architecture and related fields“ 18 For detailed information about the content of the competition regulations see Glossary. 19 For detailed information about the content of the project programme see Glossary. 20 UNESCO Regulations Art. 11. 21 UNESCO Regulations Art. 17. 22 UNESCO Regulations Art. 39. 23 See also „Timetable for a one-stage competition seeking UIA approval” 24 UNESCO Regulations Art. 16. 25 UNESCO Regulations Art. 13. 26 UNESCO Regulations Art. 35 and 36. 27 UNESCO Regulations Art. 33. 28 UNESCO Regulations Art. 40. 29 UNESCO Regulations Art. 37 and 38. 30 UNESCO Regulations Art. 47. 31 UNESCO Regulations Art. 7. 32 For practical advice regarding „Author / identification“ see Glossary. 33 For practical advice regarding „Anonymity“ see Glossary. 34 UNESCO Regulations Art. 19. 35 UNESCO Regulations Art. 20. 36 UNESCO Regulations Art. 23. 37 UNESCO Regulations Art. 22. 47


38

UNESCO Regulations Art. 21. UNESCO Regulations Art. 24. 40 UNESCO Regulations Art. 25. 41 UNESCO Regulations Art. 25. 42 UNESCO Regulations Art. 26. 43 UNESCO Regulations Art. 27. 44 UNESCO Regulations Art. 44. 45 UNESCO Regulations Art. 45. 46 See usual „evaluation criteria“ for architectural design competitions in Glossary. 47 UNESCO Regulations Art. 46. 48 UNESCO Regulations Art. 42. 49 UNESCO Regulations Art. 30. 50 UNESCO Regulations Art. 29. 51 UNESCO Regulations Art. 31. 52 UNESCO Regulations Art. 32. 53 UNESCO Regulations Art. 51. 54 UNESCO Regulations Art. 28. 55 UNESCO Regulations Art. 49. 56 UNESCO Regulations Art. 48. 57 UNESCO Regulations Art. 49. 58 UNESCO Regulations Art. 50. 39

48


ДОДАТОК А. СЛОВНИК ДОДАТОК А. СЛОВНИК пояснення термінів та детальний опис

APPENDIX A GLOSSARY explanation of terms and detailed descriptions Анонімність або Anonymity Відповідне відділення конкурсних The consequent separation of подань від ідентифікації їхніх competition entries from the identities авторів. Дуже важливим є те, щоби of their authors. It is essential that анонімність була дотримана до anonymity be maintained until the final присудження остаточної оцінки, evaluation has been concluded, the присудження премій та підписання prizes attributed and the jury report звіту журі. В дво-стадійних конкурсіх signed. In two-stage competitions анонімність має бути дотримана до anonymity must be respected until after фінальної оцінки наприкінці другої the final evaluation, at the end of the стадії конкурсу. Конкурсне подання second stage. A competition entry shall має бути виключено з оціночного be excluded from the evaluation process процесу, якщо автор подання if its author violates the principle of порушив принцип анонімності. anonymity. Практична порада Practical advice В інтересах конкурсу In the interest of the competition використовуються жорсткі заходи rigorous measures shall be taken to для того, щоби впевнитися, що ensure that the principle of anonymity is принцип анонімності ретельно scrupulously observed. The competition дотриманий. Правила конкурсу regulations shall stipulate that all мають stipulate, що всі документи documents shall be submitted конкурсних подань були подані anonymously. Each competitor shall анонімно. Кожен конкурсант має place a secret code on all entry розмістити секретний код на всіх documents. The brief will give документах конкурсного подання. specifications concerning the form of Конкурсне завдання має надати the code. Name, logo or any other mark уточнення щодо форми кода. Ім’я, that may identify the competitor, must логотип або інше маркування, яке not appear under any form. може ідентифікувати конкурсанта не має з’явитися в жодній формі. Для забезпечення анонімності в двостадійних конкурсах особа, що відповідає за конфіденційність, не пов’язана із журі, наприклад, нотаріус, має відкрити конверти, що включають ідентифікацію авторів конкурсних подань, відідбрані для

In order to maintain anonymity in two stage competitions a person of confidence not connected with the jury, for instance a notary should open the envelopes containing the identity of the authors of the designs retained for the second stage and be in charge to 49


другої стадії та буде відповідальною за комунікацію з ними за цей проміжний результат. Конверти потім заклеюються до остаточної оцінки наприкінці другої стадії конкурсу. Будь-яка комунікація з атворами тих конкурсних подань, що відібрані до участі в другій стадії конкурсу відбувається через нотаріуса.

communicate them this intermediate result. The envelopes are then sealed until the final evaluation has been carried out at the end of the second stage. Any communication with the authors of the projects chosen to participate at the second stage will be done through the notary.

Submission per post Подача конкурсних подань поштою If according to the competition Якщо відподвіно до парвил конкурсу regulations the entries must be конкурсні подання мають бути подані submitted in person, by post or courier, персонально поштою або кур’єром, the identification of the competitor will ідентифікація конкурсанта має бути be placed in a sealed identification розміщена у конверті, який буде envelope carrying the code on its front нести код на своїй поверхні та and containing the identity and complete містить ідентифікацію та повну contact details of the competitor, контактну інформацію щодо including also the names of other конкурсанта, включаючи також імена possible team members and інших членів авторського колективу collaborators. A person of confidence, та співучасників. Особа, що who is not related to and does not get in відповідає за конфіденційність, яка contact with the jury will receive the не пов’язана із членами журі та не entries and unpack the parcels. He/she контактує з ними отримує конкурсні will be responsible for ensuring that подання та розпаковує посилки. anonymity is maintained and will Він/вона буде відповідальною щодо destroy the outer wrapping, which might впевненості, що анонімність have the address of the expeditor збережено та знищить упаковку, яка required by post offices and courier може мати адресу відправникана services. Upon reception of the entries замовлення поштової контори та the identification envelopes will be кур’єрської служби. До прийому taken apart and kept by the professional конкурсних подань ідентифікаційні advisor in a safe until the jury has конверти будуть вилучені та awarded the prizes and signed its report. зберігатимуться у професійного радника в безпеці доки журі не присудить премій та підпише звіт журі. Digital submission Подача конкурсних подань в If according to the competition цифровому вигляді Якщо відповідно до правил конкурсу regulations the entries must be конкурсні подання мають бути подані submitted digitally the registration and в цифровому вигляді, реєстрація та submission system must be specially 50


система подачі кокнурсних подань має бути спеціально розробленою для того, щоби забезпечити анонімність конкурсантів протягом конкурсної процедури від реєстрації учасників до кінця процесу оцінки. Під час реєстрації конкурсанти отримують номер, який вони будуть використовувати для входу в систему та потім завантажувати свої конкурсні подання прямо на веб-сайт конкурсу.

constructed to ensure anonymity of the competitors through the competition from registration to the end of the evaluation process. At registration competitors receive a number which they will use to log into the system and then upload their entries directly on the competition website.

Автор/автори Відповідальна особа, яка запроектувала конкурсне подання, що подане на конкурс. Автор може бути однією персоною або командою осіб (персон - ?) (авторським колективом - ?), компанією (фірмою ? підприємством - ?) або командою (колективом - ?) компаній (фірм - ? підприємств - ?)

Author / Authors The responsible persons who designed the submitted project. The author may be a single person or a team, a firm or a team of firms.

Ідентифікація Імена автора/авторів та їхніх співучасників, а в мультидисциплінарних конкурсах імена учасників команд (авторського колективу) мають бути вказані в ідентифікаційному конверті. В цифрових конкурсних поданнях конкурсантам має бути надана можливість актуалізувати дані, що стосуються авторської ідентифікації, наприклад щодо інформації. Що стосується збільшення складу команди (авторського колективу) під час подання кокнурсних подань. Це може бути зроблено наступним чином: конкурсанти подають додатково свій актуалізований ідентифікаційний аркуш, включаючи ідентифікацію та повну контактну інформацію щодо конкурсантів, а

Identification The names of the author/authors and their collaborators and in multidisciplinary competitions the names of all team members must be mentioned in the identification envelope. In digital submissions an opportunity must be given to the competitors to actualize the data concerning the author’s identification, for instance with information concerning an enlarged composition of the team at the time of the submission of the entries. This can be done in following way: the competitors will submit in addition their actualized identification sheet including identity and complete contact details of the competitor, as well as the names of other possible team members and collaborators, the code they used on all 51


також імена інших можливих учасників команди (авторського колективу) та співучасників, код, який вони використовували на всійх матеріалах конкурсного подання та реєстраційний номер конкурсанта, на поштову адресу особи, що відповідає за конфіденційність, яка не пов’язана із журі та не контактує з ним, наприклад, нотаріус. Він буде тримати інформацію і секреті доки журі не присудить премії та підпише звіт журі. Потім він/вона передасть ідентифікаційні аркуші голові журі, який виявить (розкриє) ідентифікацію авторів. Нагорода Підтвердження або визнання заслуг у реалізованому проекті, чиї автори відомі (на відміну від конкурсу).

entry panels and the registration number of the competitor, to a mail address of a person of confidence, who is not related to and does not get in contact with the jury, for instance a notary. He will keep the information secret until the jury has awarded the prizes and signed its report. Then he/she will transmit the identification sheets to the president of the jury who will reveal the identity of the authors.

Award An acknowledgment or recognition of merit in a realized project, whose authors are known (unlike a competition). Конкурсне завдання (стислий опис) Brief Закінчений (повний) документ, який A complete document providing: впроваджує (включає): a) an introduction explaining briefly the а) вступ, коротке пояснення завдання task and the objectives of the та цілей конкурсу competition б) правила конкурсу b) the regulations of the competition в) програма (відповідає за c) the programme (design charge) проектування) d) any necessary attachments giving г) будь-які необхідні додактові additional information and useful матеріали, що надають додаткову documents. інформацію та корисні документи. Замовник (клієнт - ?) Client Організатор конкурсу, який зазвичай The organizer of the competition, who is також є контрагентом (підрядною usually also the contracting entity. організацією - ?). Замовники можуть Clients may be private or public бути приватними чи публічними persons, companies or institutions. особами, компаніями чи установами. Often referred to as the Sponsor or the Часто згадується як спонсор або Promotor. промоутер. Код (буквено-цифровий) Code (alphanumeric) Наприклад x цифри + х літери - це For instance x digits + x letters, is a засіб, що використовується means used by the competition організаторами конкурсу у organizers in the regulations to ensure нормативних документах, щоб the anonymity of competition 52


забезпечити анонімність учасників конкурсу, який дозволяє ототожнювати конкурсні подання з їхніми авторами. Кодекс (деонтологічний*) Етичні правила поведінки щодо всіх залучених сторін в конкурсі. Приклади стосовно членів журі: у випадку, якщо член журі володіє знанням щодо конкурсного подання, він/вона повинен відмовитися від журі. Жоден член журі не бере участі ні прямо, ні опосередковано у цьому конкурсі, також не може прямо чи опосередковано брати нагороди (подяки), пов'язані із об’єктом конкурсу. Члени журі зобов'язані зберігати конфіденційність щодо процесу оцінки та думок інших членів журі. * Деонтологія (від грецьк. deon (deontos) –

participants, while permitting eventual tracking of entries with their authors.

Code (deontological) Ethical rules of conduct concerning all involved parties in a competition. Examples in regard to jury members: In the case of a juror having knowledge of an entry he/she must withdraw from the jury. No member of the jury shall take part either directly or indirectly in that competition, or be entrusted directly or indirectly with a commission connected with the carrying out of the object of the competition. Jury members are bound to confidentiality regarding the jury proceedings and the opinion of other members.

потрібне, необхідне + logos – поняття, вчення) – це система загальних знань про науку, практику, вимоги до професійних та особистих якостей працівника, систему формування цих якостей. У широкому розумінні деонтологія – розділ етичної теорії, в якому розглядаються проблеми обов'язку, моральних вимог і нормативів.

Конкурс Формалізована процедура оцінки проектних пропозицій в архітектурі, міському плануванні, ландшафті та інших суміжних сферах, для якої кваліфіковані спеціалісти або команди пропонують ідеї, концепції або проектні рішення визначеного завдання, а також анонімно подають конкурсні подання, які оцінюються професійним та незалежним журі. Конкурси проектних пропозицій Конкурси, адресовані архітекторам та спеціалістам у суміжних сферах. У конкурсах проектів автор першої премії нагороджується також отриманням замовлення на послуги з проектування.

Competition A formalised procedure for evaluating design proposals in architecture, townplanning, landscape and other related fields, for which qualified persons or teams propose ideas, concepts or project solutions for a required task und submit anonymously entries to be evaluated by a professional and independent jury.

Design competitions Competitions addressed to architects and specialists of related fields. In project competitions the author of the first prize is commissioned with design services. 53


Конкурси «проектування та будівництво» Зазвичай організовані як двостадійні конкурси проектів, ці конкурси поєднують проектну пропозицію з торгами на реалізацію проекту. Вони адресовані командам архітекторів та фахівців суміжних сфер спільно із генеральними підрядниками. Команда переможців нагороджується замволенням на послуги з проектування та контрактом на будівництво. МСА не рекламує та не рекомендує конкурси на «проектування та будівництво». Вартість будівництва стає критерієм оцінки. Рекомендується спочатку оцінити якість (проекту - ?) і залишити лише якісні добрі проекти конкурувати за премію. Конкурси ідей Конкурси ідей демонструють численні концептуальні пропозиції та висвітлюють архітектурні, містобудівні та пов'язані із проектуванням виклики. Проектпереможець зазвичай не призначений для реалізації, і його автор, таким чином, не буде призначений як архітектор. У певних випадках переможці можуть бути залучені як консультанти для подальших робіт. Конкурси ідей, як правило, організовуються в одну стадію, але можуть також бути першою стадією двостадійного конкурсу. Міжнародний конкурс Визначає конкурс, відкритий для конкуруючих архітекторів, міських планувальників та фахівців суміжних сфер, які мають різні національності та проживають у різних країнах, який оцінюється журі, що складається з представників різних національностей. Такі конкурси

Design+ built competitions Usually organized as two-stage project competitions these competitions combine the design with the bid for the realization of the project. They are addressed to teams of architects and specialists of related fields together with general contractors. The winner team is awarded the design services and the contract for the construction. The UIA neither promotes nor recommends design + built competitions. The cost of the construction becomes a criterion of evaluation. It is recommended to first evaluate the quality and only leave qualitative good projects compete on the prize.

Ideas competition Ideas competitions demonstrate numerous conceptual proposals and elucidate architectural, urban planning and related design challenges. The winning project is in general not destined for realization and its author is therefore not commissioned as architect. In certain cases winners may however be retained as consultants for later works. Ideas competitions are usually organized in one stage, but may also be the first stage of a twostage competition.

International competition Designates a competition open to competing architects, town planners and professionals of related fields, who are of different nationalities and reside in different countries, to be evaluated by a jury also composed of members of different nationalities. Such competitions may be organized 54


можуть бути організовані відповідно до Регламенту ЮНЕСКО під егідою МСА. Один член журі буде призначений МСА як його представник. Мультидисциплінарний конкурс Команди представляють дві чи більше дисципліни з проектування за велінням замовника, який бажає нав'язати сумісність дисциплін у певній команді (наприклад, архітектурно-ландшафтне проектування). Архітекторамучасникам може бути запропоновано залучити фахівців з іншої дисципліни (наприклад, екологія, енергетика або транспорт) в якості консультантів. Архітектор є лідером такого співробітництва. Імена всіх членів команди та консультантів повинні бути включені в ідентифікаційний конверт. Мультидисциплінарність команди має відображатися у складі журі. Проте має бути гарантований цілісний підхід. Коли замовник замовляє міждисциплінарну співпрацю, він / вона зобов'язується залучити всіх учасників команди переможця проекту до послуг з проектування. Таке уточненн має бути зазначено в конкурсному завданні. Архітектори та фахівці в суміжних сферах можуть брати участь лише в одній команді. Фахівці у певній сфері, однак, можуть консультувати більш ніж одну команду, якщо їхня сфера є дуже рідкісною, і якщо їхній внесок не є вирішальним для проекту. Такі фахівці дотримуються конфіденційності. Одностадійні (одноступеневі, в один тур, в один етап - ?) конкурси Одностадійні (єдино-стадійні) конкурси рекомендуються для

according to the UNESCO Regulations under the aegis of UIA. One jury member will be appointed by UIA as its representative. Multidisciplinary competition Teams representing two or more design disciplines, at the behest of the client, who wishes to impose the collaboration of a combination of disciplines in a given team (such as architectural and landscape design). Participating architects may be asked to involve professionals from another discipline (ecology, energy or traffic, for example) as consultants. The architect is the leader of such collaborations. The names of all team members and consultants must be included in the identification envelope. The multidisciplinarity of the team should be reflected in the composition of the jury. However a holistic approach must be guaranteed. When the client asks for interdisciplinary collaboration he/she is committed to commission all the team members of the winning project. Such specifications must be stated in the brief.

Architects and professionals in related field can only participate in one team. Specialists in a certain field may however consult more than one team if their field is highly rare and if their contribution is not decisive for the project. Such specialists are bound by confidentiality. One-stage competition One-stage (single stage) competitions are advised for most architectural design tasks. For competitions organized in 55


більшості завдань з архітектурного проектування. Для конкурсів, організованих в одну стадію, вимагаються лише відповідні плани у доцільному масштабі . Конкурс, розпочатий як одностадійний, не має переходити до другої стадії, оскільки це порушує принцип прозорості. У виняткових випадках можливість продовження другої стадії може бути зазначена в кокнурсному завданні як можлива опція. Це відповідатиме вимогам прозорості, але цього краще уникати, оскільки це залишає певну невизначеність для конкурсантів. Конкурс проектів Конкурс проектів демонструє численні рішення для запланованої реалізації проекту. Метою конкурсу проектів є пошук найкращого рішення для проекту, який буде реалізованим, та автора першої премії, який буде залучений в якості архітектора послуг з проектування для реалізації проекту. Конкурси проектів можуть бути організовані як одно- або двостадійні конкурси. За можливості конкурси проектів мають бути організовані як одностадійні конкурси. Студентські конкурси Призначені виключно для студентів, які навчаються за акредитованими архітектурними програмами (або в суміжних областях, де це доцільно), і проводяться головним чином для навчальних цілей. Ці конкурси, як правило, є конкурсами ідей без конкретної замовлення послуг із проектування переможця першої премії. Конкурси, відкриті як студентам, так і фахівцям, не рекомендуються. Вони ставлять під сумнів принцип рівного

onestage only the relevant plans in an appropriate scale should be required. A competition launched as a one-stage competition should not proceed to a second stage because this violates the principle of transparency. In exceptional cases the possibility to proceed with a second stage could be stated in the brief of onestage competition as an option. This would meet the requirements of transparency but should preferably be avoided since it leaves some uncertainty to the competitors.

Project competition A project competition demonstrates numerous solutions for the intended realization of a project. The aim of a project competition is to find the best solution for a project that will be realized, the author of the first prize being commissioned as architect for the design services in view of the realisation of the project. Project competitions can be organized as one or two stage competitions. Wherever possible project competitions should be organized as one-stage competitions. Student competition Intended solely for students enrolled in accredited architecture programmes (or in related fields, where appropriate) and mainly for training purposes. These competitions are usually ideas competitions without a concrete project commission for the first prize winner. Competitions open to both students and professionals are not recommended. They compromise the principle of equal treatment in regard to eligibility requirements as well as the notion of professionalism. 56


ставлення до вимог прийнятності, а також поняття професіоналізму. Конкурси молодих архітекторів Призначені виключно для архітекторів до певного віку, метою яких є, головним чином, допомога молодим фахівцям розпочати свою кар'єру. Двостадійний конкурс Двостадійний конкурс, як правило, підходить тільки для особливо складних архітектурних завдань, оскільки вони передбачають великі зобов'язання та витрати як для замовників, так і для учасників. Розумні гонорари виплачуються кожному з учасників, чиї проекти відбираються журі для участі в другій стадії за умови подачі конкурсного проекту. Ця винагорода призначена для відшкодування додаткової роботи, що проводиться в другій стадії конкурсу, та надається додатково до призначених премій. Сума цієї винагороди має бути зазначена в правилах конкурсу та відповідати обсягам необхідної роботи. У двостадійних конкурсах перша стадія може бути «конкурсом ідей», а друга стадія – «конкурсом проектів» або обидві стадії можуть бути конкурсом проектів. В обох випадках друга стадія може бути обмежена лише частиною об’єкту проектування, що розглядається на першій стадії. У двостадійних конкурсах перша стадія має включати достатньо легкі вимоги до конкурсних подань. Будь-яке спілкування з авторами проектів, обраних для участі на другій стадії, здійснюється через

Young architects competition Intended solely for architects up to a certain age, aiming mainly to help young professionals start their career.

Two-stage competition A two-stage competition is generally suited only for particularly complex architectural tasks, as these involve heavy commitments and expenses for both clients and participants. Reasonable honoraria shall be paid to each of the competitors whose projects are selected by the jury for the second stage if they submit an entry. This remuneration is intended for the additional work carried out in the second stage and shall be in addition to the prizes awarded. The sum of this remuneration must be stated in the regulations of the competition and correspond to the work required.

In two-stage competitions the first stage may be an ideas competition and the second stage a project competition or both stages may be a project competitions. In both cases the second stage may be restricted to only part of the subject matter dealt within the first stage. In two-stage competitions the first stage should have reasonably light requirements. Any communication with the authors of the projects chosen to participate at the second stage will be done through a notary. 57


нотаріуса. Не рекомендується оприлюднювати імена конкурсантів, які пройшли в другу стадію конкурсу. Кожен учасник, який бере участь у другій стадії, отримує індивідуальну критику журі щодо його конкурсного проекту в першій стадії. Журі також може робити загальні зауваження, які будуть повідомлені всім учасникам другої стадії. У разі необхідності, наприкінці першої стадії за погодженням із замовником журі може уточнити або посилити окремі позиції в умовах конкурсу в інтересах другої стадії.

It is not recommended to make the names of those competitors selected to proceed to the second stage public. Each competitor who participates at the second stage receives an individual critique of the jury for his project of the first stage. The jury might also make general remarks, which will be communicated to all participants of the second stage. If necessary, at the end of the first stage with the agreement of the client, the jury may clarify or amplify points in the competition conditions for the benefit of the second stage.

Конкурсні подання другої стадії Stage two entries shall carry the same конкурсу мають нести той самий код, code as in stage one. що і в першій стадії. Анонімність має бути дотримана до закінчення остаточної оцінки наприкінці другої стадії. Одне й те саме журі оцінює обидві стадії.

Anonymity must be respected until after the final evaluation, at the end of the second stage. The same jury evaluates both stages.

Рейтинг та нагородження преміями відбуваються наприкінці другої стадії. Не рекомендується консультуватися з думкою третіх осіб або громадськості між двома стадіями конкурсу. Це може поставити під сумнів принцип анонімності, вплинути на журі та фальсифікувати професійне судження.

The ranking and the awarding of prizes will take place at the end of the second stage. It is not recommended to consult the opinion of third parties or the public between the two stages. This can compromise the principle of anonymity, influence the jury and falsify the professional judgement.

Період між двома стадіями конкурсу повинен бути сумісний з роботою, яку мають представити конкурсанти на другій стадії, і не може бути менше двох місяців. Публікація та виставка усіх поданих проектів, включаючи проекти першої стадії,

The period between the two stages must be compatible with the work to be submitted by the competitors in the second stage and may not be less than two months. Publication and exhibition of all the projects submitted, including first stage projects, will take place at the 58


відбудуться наприкінці другої стадії. Конкурсант (учасник конкурсу - ?) Відноситься до учасників в конкурсі, які подають конкурсне подання. Конкурсант може бути єдиним учасником, єдиним офісом або об'єднанням окремих фахівців або об'єднанням офісів. У випадку об'єднання рекомендується визначити лідера заздалегідь. Конфлікт інтересів Можливі конфлікти інтересів між замовником та конкурсантами або членами журі та конкурсантами мають бути визнані на початку процедури та оголошені, в будьякому випадку необхідно уникнути конфлікту інтересів. Кожен, хто працює у замовника або члена журі, хтось, хто тісно пов'язаний з замовником, членом журі або професійним консультантом, і будьхто, хто бере участь у підготовці конкурсу, не зможуть конкурувати або допомагати конкурсантам. У відкритих процедурах конкурсанти несуть відповідальність за виявлення конфліктів інтересів, які б забороняли їм брати участь у конкурсі. В процеурах обмеженої участі та процедурах на запрошення, учасники та члени жюрі несуть відповідальність за повідомлення про будь-який потенційний конфлікт інтересів, який зобов'язує учасника або членів журі відкликатись. Ці правила повинні бути зазначені у конкурсному завданні, щоб нагадати сторонам, що беруть участь в конкурсі, про їхні обов'язки. Реєстраційний внесок Сплата накладних витрат, яку замовник може вимагати від конкурсантів, може бути у вигляді депозиту для реєстрації на конкурс.

end of the second stage. Competitor Refers to the participants in a competition who submit an entry. Competitor can be a single participant, a single office or an association of single professionals or an association of offices. In case of an association it is recommended to define a leader in advance. Conflicts of interest Eventual conflicts of interest between client and competitors or jury members and competitors must be recognized at the beginning of the procedure, declared and in any case avoided. Anyone employed by the client or a jury member, anyone closely related to the client, a jury member or the professional adviser and anyone involved in the preparation of the competition will not be eligible to compete or to assist competitors. In open procedures competitors are responsible for identifying conflicts of interest that would prohibit them from participating in the competition. In restricted procedures and procedures upon invitation, both competitors and jury members are responsible for signalling any potential conflict of interest that would oblige either the participant or the jury member to withdraw. These rules should be stated in the competition brief in order to remind the involved parties of their responsibilities.

Registration fee Inscription fee the client may ask competitors to pay in form of a deposit in order to register for the competition. Registration fees should be avoided. 59


Необхідно уникати реєстраційних внесків. Документація в цифровому вигляді може бути доступною на веб-сайті, таким чином можна уникнути витрат на тиражування. Сплата депозиту виправдана лише тоді, коли конкурсантам доставляється базовий макет. Як правило, коли вимагається сплата депозиту, цей депозит негайно повертається учасникам, які подають конкурсне подання. Послуги з проектування Як правило, послуги з проектування покривають стандартну задачу відповідної дисциплінарної сфери та обов'язково включають архітектурне проектування. Обсяг надаваних послуг має бути чітко визначений у конкурсному завданні. Оцінка Аналітичний процес, за яким журі розглядає конкурсні подання, що подані анонімно, на підставі критеріїв, зазначених у конкурсному завданні. Це взаємодія всіх критеріїв, а не ізольований критерій, який є вирішальним для остаточної оцінки проекту. Все - це більше, ніж сума його частин. Процес оцінки Журі є автономним і поновладним у питаннях оцінки. На відкритті засідання журі всі члени журі заявляють, що вони не бачили і не брали участі в жодному з проектів до даного засідання. У випадку, коли член журі має відомості про конкурсне подання, він повинен вийти з членів журі. Тоді його/її заміняє заступник.

Electronic documents can be made accessible on a website and reproduction costs avoided. The payment of a deposit is only justified when a base model is delivered to the competitors. As a general rule where a payment of a deposit is required, this deposit shall be promptly returned to competitors who submit an entry.

Члени журі зобов'язані об'єктивно судити і поважати правила конкурсу. Члени журі зобов'язані зберігати

Jury members are obliged to judge objectively and to respect the regulations of the competition. Jury

Design services As a general rule, the design services cover the standard mission of the respective disciplinary field and imperatively include the architectural direction of the project. The scope of services to be awarded must be explicitly defined in the brief. Evaluation Analytical process by which the jury shall examine the entries submitted anonymously on the basis of the criteria indicated in the brief. It is the interaction of all criteria and not an isolated criterion, which is decisive for the final evaluation of a project. The whole is more than the sum of its parts. Evaluation Process The jury is autonomous and sovereign in matters of evaluation. At the opening session all jurors shall declare that they have not seen nor been involved in any of the projects before the meeting. In the case of a juror having knowledge of an entry he/she must withdraw from the jury. The alternate will replace him/her.

60


конфіденційність щодо процесу оцінки та особистих думок інших членів журі. Журі має документувати та пояснити свої обґрунтування у звіті журі.

members are bound to confidentiality regarding jury proceedings and personal opinions of other members. The jury shall document and explain its rationale in the jury report.

Всі конкурсні подання мають бути представлені журі та оцінені за однакових умов. Фізична присутність поданих матеріалів є обов'язковою. Не рекомендується організовувати процес оцінювання в два етапи, перший етап якого проводиться в режимі он-лайн та формує список фіналістів, а другий - у фізичній присутності проектів. Процес оцінки є динамічним процесом формування групової думки. Думка інших членів журі та обмін аргументами є важливими аспектами процесу оцінювання. Члени журі повинні бути фізично присутніми на засіданнях процесу оцінювання.

All entries for the competition must be presented to the jury and evaluated under identical conditions. The physical presence of the submitted materials is obligatory. It is not recommended to organize the evaluation process in two stages, the first stage being conducted on line for initial short listing and the second in the physical presence of the projects. The evaluation process is a group dynamic opinion making process. The opinion of other jury members and the exchange of arguments are important aspects of the evaluation process. Jury members should be physically present during the evaluation process meetings.

Журі має дискваліфікувати будь-яке конкурсне подання, яке не відповідає обов'язковим вимогам чи правилам конкурсу. Журі розглядає конкурсні подання послідовно, усуває проекти з явними недоліками та формує список фіналістів, які мають явні якості, щоб бути переглянутими більш глибоко. Професійні члени журі мають пояснити особливості кожного проекту непрофесійним членам, зробити чіткий аналіз та обгрунтувати свої аргументи. Журі має присуджувати премію уважно і рішуче. Остаточне рішення журі має включати рейтинг фіналістів та виділення оголошених премій. Перед тим, як розподіляти премії, рекомендується провести контрольний тур (обговорення - ?)

The jury shall disqualify any entry that does not conform to the mandatory requirements or regulations of the competitions. The jury examines the entries in succession, eliminates projects with obvious faults and shortlists the projects with evident qualities to be reexamined in depth. The professional members of the jury should explain the attributes of each project to nonprofessional members, make a clear analysis and justify their arguments. The jury must attribute the prizes thoughtfully and decisively. The final decision of the jury must include a ranking of the finalists and the allocation of the announced prizes. It is recommended to make a control tour before allocating the prizes.

61


Замовник має забезпечити адекватне приміщення та переклад, якщо це необхідно для полегшення зв'язку між членами журі.

The client will provide adequate premises and translation if necessary to facilitate communication between jury members.

Під час засідання журі не дозволяється, щоб зовнішні люди (наприклад, представники замовника, журналісти тощо) входили в приміщення, де виставляються проекти. Необхідно уникати будьяких перешкод або втручання у роботу журі. Кількість часу, який замовник надає журі (зазвичай від трьох до п'яти днів) для процесу оцінювання, значною мірою залежить від кількості конкурсних подань. Критерії оцінки Конкурсне завдання має чітко визначати критерії оцінки, якіпов’язані із завданням та вимогами конкурсу.

During the jury meeting it is not allowed that external people (for instance representatives of the client, journalists etc.) enter the premises where the projects are exhibited. Any kind of disturbance or interference of the work of the jury must be avoided. The amount of time that the client provides the jury (generally three to five days) for the evaluation process is largely dependent on the number of entries.

Критерії оцінки архітектурних конкурсів преоктних пропозицій, як правило, стосуються: інтеграції проекту на ділянці, його функціональності, чіткості організації елементів програми (об’єкту), якості архітектурної концепції, якості пропонованих просторів (приміщень - ?), якості естетичного і архітектурного вираження, адекватність запропонованої матеріалів та конструкцій, аспекти екологічної та соціальної сталості та узгодженість проекту. Експерт Журі може консультуватися з експертами для отримання конкретних рекомендацій у спеціалізованих сферах. Експерти є консультантами членів журі та зберігають лише консультативні

Evaluation criteria of architectural design competitions usually concern: the integration of the project in the site, its functionality, the clarity of the organisation of the programme elements, the quality of the architectural concept, the quality of the proposed spaces, the quality of the aesthetical and architectural expression, the adequacy of the proposed materiality and construction, aspects of environmental and social sustainability, and coherence of the project.

Evaluation Criteria The brief shall clearly state the evaluation criteria, defined in relation to the task and the requirements of the competition.

Expert The jury may consult experts for specific advice in specialized fields. Experts are consultants the jury retains only in an advisory capacity and do not have the right to vote. The client pays an adequate honorarium to the experts. 62


функції і не мають права голосу. Замовник платить експертам відповідний гонорар. Гонорар Відшкодування, яке можуть отримати конкурсанти, частково покриває вартість робіт, що підлягають виконанню на конкурсі. Це відбувається у таких ситуаціях: - На другій стадії двостадійного конкурсу кожен учасник, який подає конкурсне подання на цій стадії, має отримати однакове відшкодування. - У «процедурі обмеженої участі» певна сума з загального призового фонду може бути рівномірно розподілена між конкурсантами. - У процедурі «за запрошенням» кожен учасник має одержати рівну винагороду у зв'язку з роботою, необхідною для виконання на конкурсі, на додаток до присуджених премій.

Honorarium A remuneration competitors may receive to cover partially the cost of work to be done in the competition. This is the case in following situations: - In the second stage of a two-stage competition each competitor who submits an entry in that stage shall be remunerated equally. - In a restricted procedure an appropriate sum of the total prizemoney can be distributed equally between the competitors. - In a procedure by invitation each competitor shall receive an equal remuneration in relation to the work required for the competition in addition to the prizes awarded.

Гонорари не є складовою частиною пізнішої плати (за послуги з проектування); вони сплачуються додатково до них. Журі Група, відповідальна за схвалення (погодження, затвердження - ?) конкурсного завдання, документ «Запитання + відповіді», оцінку та ранжування конкурсних подань.

Honoraria are not constituent elements of a later fee; they are paid in addition to the fees.

Журі складається з більшості шанованих і відомих професіоналів (архітектори, ландшафтні архітектори, міські планувальники, дизайнери інтер'єрів), які мають професійний досвід роботи з подібною задачею. Професіональне журі має мати "хоча б еквівалентну кваліфікацію" у відповідних дисциплінах, яку вимагають у

The jury is composed of a majority of well-respected and renowned professionals (architects, landscape architects, townplaners, interior designers) with professional experience relevant to the task. The jury professionals should hold “at least equivalent qualifications” in their respective disciplines as is required of the participants. The majority of the

Jury The panel in charge of approving the brief, the Questions + Answers Document, evaluating and ranking the entries.

63


учасників. Більшість професіоналів мають бути професіоналами з основної дисципліни конкурсного завдання. Більшість членів журі також мають бути незалежними від замовника. Всі члени журі мають бути незалежними від учасників. Для міжнародних конкурсів, проведених згідно з положеннями ЮНЕСКО, більшість членів журі також мають складатися з представників різних національностей, принаймні один з яких призначається МСА як його представник.

professionals shall be professionals in the main discipline of the competition task. The majority of the jury members must also be independent from the client. All jury members must be independent from the participants. For international competitions conducted according to UNESCO Regulations, the majority of the jury must also be composed of members of different nationalities, at least one of whom is appointed by the UIA as its representative.

The jury is independent, autonomous Журі є незалежним, автономним та and sovereign. A jury should be повновладним. Журі має складатися з composed of an uneven number, not to непарного числа, що не перевищує exceed nine. The jury members meet in дев'яти. Члени журі особисто person and exchange opinions during зустрічаються та обмінюються the evaluation process. The Jury’s думками під час процесу оцінки. decisions are taken by majority vote. Рішення журі приймаються більшістю голосів. Члени журі призначаються замовником і часто рекомендуються професійним радником або професійними організаціями. Склад журі та спеціалізація членів журі є вирішальними чинниками успіху та заохочення участі у конкурсі. При складанні журі слід враховувати загальних фахівців, які здатні забезпечити збалансовану та цілісну оцінку, особливо у конкурсах із залученням міждисциплінарних груп.

Members of the jury are appointed by the client and are often recommended by the professional adviser or by professional organizations. The composition of the jury and the profile of the jury members are decisive factors for success and in encouraging participation in the competition. When composing the jury, consideration should be given to include generalists who are capable of providing a balanced and holistic evaluation, especially in competitions involving multidisciplinary teams.

Журі створюється перед початком (запуском? Оголошенням?) конкурсу, а імена членів журі оголошуються конкурсному завданні. Це необхідно для уникнення конфлікту інтересів

The jury shall be established before the launch of the competition, with names of the jury members announced in the brief. This is in order to avoid conflicts of interest, or the appearance thereof. 64


або його появи. Жоден член журі не бере участі ані прямо, ані опосередковано у конкурсі,а також не залучається прямо чи опосередковано до замовлення послуг із проектування за результатами конкурсу. Замовник має заплатити відповідний гонорар кожному члену журі та їхнім заступникам, а також усі транспортні витраті та поселення. Альтернативні члени журі Також відомі, як заступники, призначаються замовником (бажано у співвідношенні один заступник для чотирьох членів журі) для заміни основних членів журі, які несподівано можуть бути не в змозі виконувати свої обов'язки та зобов’язання. Заступники мають брати участь у засіданні журі, не маючи права голосувати, щоб замінити члена у випадку захворювання або неминучої відсутності, яка може виникнути під час процесу оцінювання. В такому випадку альтернативний член журі офіційно замінить відсутнього члена журі. У міждисциплінарних конкурсах мають бути передбачені альтернативні члени журі для всіх необхідних дисциплін.

No jury member shall take part either directly or indirectly in the competition, or be entrusted directly or indirectly with any commission resulting from the competition. The client is to pay an adequate honorarium to each jury member and alternate member as well as all travel expenses and accommodation.

Якщо голосуючий член журі не прийде на перше засідання, заступник отримує його голос на весь період оцінки. Якщо з будь-якої причини голосуючий член журі має ненадовго відлучитися із засідання, альтернативний член журі отримує право голосування на цей період, і будь-яке рішення, прийняте в той час, є остаточним. Якщо голосуючий член журі відсутній протягом тривалого періоду або залишає заідання до закінчення оцінки, альтернативний

If a voting jury member misses the first meeting, the alternate shall acquire his or her vote for the entire period of evaluation. If for any reason a voting jury member has to absent him or herself for a brief period of time, the alternate jury member shall acquire the vote for that period, and any decision taken in that time shall be binding. If a voting jury member is absent for a prolonged period, or leaves before the conclusion of the evaluation, the alternate shall acquire his or her vote for

Alternate jurors Also known as Deputy Members, are appointed by the client (preferably in the proportion of one alternate to four jury members) to replace regular jury members who may unexpectedly be unable to perform their duties and responsibilities. Alternates must attend all jury meeting, without having the right to vote, in order to replace a member in the event of illness or unavoidable absence that may occur during the evaluation process. The alternate will then officially replace the absent member. In multidisciplinary competitions alternate members should be provided for all concerned disciplines.

65


член журі отримує його голос на період закінчення процесу оцінки. Незалежний член журі не є ані працівником замовника, ані матеріально залежить від замовника. Більшість членів журі мають бути незалежними від замовника. Всі члени журі мають бути незалежними від конкурсантів. Голова Також відомий як президент журі. Призначений замовником або обраний членами журі на першому засіданні, голова керує засіданнями журі, перевіряє, чи дотримуються правила конкурсу, має парво додаткового голосу при рівному розподілі голосів та представляє журі, якщо це необхідно після закінчення конкурсу. Ідеально, якщо голова є незалежним професіоналом у головній дисципліні завдання конкурсу. Рішення Рішення журі є обов'язковими для виконання замовником. Журі діє самостійно та є автономним у своїх рішеннях. Рішення журі приймаються більшістю голосів. Голова має право додаткового голосу при рівному розподілі голосів. Звіт Журі документує свій процес оцінювання та його рішення у фінальному "Звіті журі". Звіт, підписаний усіма членами журі та їхніми заступниками, які брали участь у процесі оцінки, потім поширюється або стає доступним для конкурсантів та публіки в кінці конкурсу. Звіт зазвичай включає:

the remainder of the evaluation period.

- обговорення загальних критеріїв конкурсу, широка оцінка конкурсних подань, документація загального

- discussion of the general criteria of the competition, broad assessment of the competition entries, documentation of

Independent jury member is neither an employee of the client nor depends financially on the client. The majority of jury members must be independent from the client. All jury members must be independent from the competitors. Chair Also known as president of the jury. Appointed by the client or elected by the jury at its first meeting, the chair directs the jury sessions, checks that competition regulations are respected, processes the casting vote in a tied jury and represents the jury if needed after the competition is terminated. The chair is ideally an independent professional in the main discipline of the task of the competition.

Decisions Jury’s decisions are binding for the client. The jury acts independently and is autonomous in its decisions. Jury’s decisions are taken by majority vote. The chairman has the casing vote in a tie. Report The jury documents its evaluation process and its decisions in the final “Report of the Jury”. The report, signed by all jury members and alternates who have participated in the evaluation process, is then distributed or made available to the competitors and the public at the end of the competition. The report usually includes:

66


процесу оцінювання та пояснення висновків

the general evaluation process and explanation of conclusions

- опис та критика конкурсних проектів-фіналістів, беручи до уваги всі необхідні дисципліни

- descriptions and critics of shortlisted competition entries taking under consideration all requested disciplines

- рішення, прийняті щодо виключення конкурсних подань, нагородження перміями та відзнаками

- decisions made respectively to exclusion or entries, award of prizes and mentions

- рекомендації, адресовані замовнику та переможцю для подальшого розвитку проекту-переможця Секретаріат Наданий замовником для журі для того, щоби сформувати протокол засідання, записувати рішення та допомагати із складанням звіту журі. Професійний радник може взяти на себе роль Секретаріату. Мова, офіційна Для забезпечення рівних умов всім конкурсантам необхідно використовувати однакову мову для конкурсного подання. Для цього одна мова має бути оголошена офіційною мовою конкурсу. Конкурсне завдання і вся конкурсна документація мають бути написані на оголошеній офіційній мові. Журі має використовувати офіційну мову конкурсу. Замовник має забезпечити переклад, якщо це необхідно, щоб усі члени журі розуміли коментарі інших членів журі. Відзнака Відзнака, іноді називається перевага, - це визнання (спеціальна похвала) для конкурсного подання, яка представляє особливу заслугу. Журі виділяє призові (преміальні) гроші проектам, які отримують відзнаки так, як це зазначено в конкурсному

- recommendations addressed to the client and the winner for the further development of the winning entry Secretariat Provided by the client for the jury to keep the minutes of the meeting, record the decisions and help with the composition of the jury’s report. The Professional Advisor may assume the role of the Secretariat. Language, official In order to ensure equal conditions all competitors must use the same language for the entry documents. For this purpose one language must be declared as the official language for the competition. The brief and all competition documents must be written in the declared official language. The jury must use the official language of the competition. The client must provide translation if necessary so that all jury members understand the comments of other jury members. Mention Mention, sometimes called purchase, is recognition (special commendation) for an entry proposal, which presents a particular merit. The jury allocates prize-money to projects, which receive a mention as stated in the brief. 67


завданні. Конкурсне подання, яке суттєво відхиляється від умов, зазначених у конкурсах та не відповідає обов'язковим вимогам та правилам конкурсу, може, якщо воно представляє особливу заслугу, отримати почесну відзнаку. Проекти, відмічені почесними відзнаками, не отримують призові гроші (преміальні). Задіяні сторони Термін "задіяні сторони" включає в основному замовника, журі та конкурсантів, а також професійного радника та технічний комітет. Для того, щоб конкурс був успішним, усі задіяні сторони мають взяти на себе свою роль та відповідальність у своїх зусиллях. Прекваліфікація (PQ) Процедура використовується для відбору кандидатів, які зацікавлені брати участь в конкурсах з процедурою обмеженої участі. Процес відбору є попереднім кроком, а не першим етапом конкурсу. Процедура PQ Замовник спочатку оголошує відкритий заклик на кандидатури до участі в конкурсі. У цьому випадку всі зацікавлені спеціалісти, які мають право брати участь, можуть подати запит про участь разом із необхідними кваліфікаційними документами. Зацікавлені архітектори будуть зобов'язані відповідати ряду критеріїв, встановлених замовником на основі теми та складності завдання. Компетентна група, у тому числі архітектори, які є досвідченими членами журі конкурсів чи є

A competition entry, which substantially deviates from the terms specified in the competitions and does not conform to the mandatory requirements or regulations of the competition may, if it presents a particular merit, receive a honorary mention. Projects distinguished as honorary mentions do not receive prize-money.

Parties, involved The term “involved parties” includes principally the client, the jury and the competitors but also the professional advisor and technical committee. For a competition to be successful, all involved parties must assume their role and responsibilities to their best endeavours. Prequalification (PQ) Procedure used to select candidates who are interested to participate in restricted competitions. The selection process is a preliminary step and not a first stage of a competition. PQ Procedure The client first issues an open call for candidatures. In this case all interested professionals who are eligible to take part may submit a request to participate accompanied with the required qualification documents. Interested architects will be required to respond to a number of criteria set by the client based on the topic and complexity of the task.

A competent panel, including architects who are experienced jurors, or the jury of the competition, which has already 68


дійсними журі даного конкурсу, яке вже було створено, розглядають кандидатури та вибирають певну кількість кандидатів для участі у конкурсі. Більшість членів компетентної групи мають бути професіоналами, які мають професійний досвід, аналогічний вимогам до конкурсантів. На підставі встановлених критеріїв обираються ті професіонали, які, здається, більш здатні забезпечити успішне вирішення завдання конкурсу.

been constituted, will examine the candidatures and select a certain number of candidates to participate in the competition. The majority of evaluation panel members should be professionals with professional experience similar to that required of competitors. On the basis of set criteria will be selected those professionals who seem to be more capable of providing a successful solution to the task of the competition.

PQ Критерії відбору Критерії відбору не мають бути занадто ексклюзивними, встановленими занадто вузько, вимагаючи дуже специфічних рекомендацій. Рекомендується уникати критеріїв відбору щодо фінансової спроможності кандидатів та зосередитися на якості роботі, яку вони можуть надати та їхніх рекомендаціях, беручи до уваги архітектурну якість як реалізованих, так і нереалізованих проектів, які надають кандидати на участь. Необхідні посилання мають бути розумними по відношенню до або аналогічні завданню конкурсу. Призи та преміальні гроші Нагорода за подані проекти у конкурсі складається з преміальних грошей плюс, у випадку «конкурсу проектів», право переможця на подальше замовлення послуги з проектування для реалізації проекту. Призи є визнаннями і не охоплюють роботу, проведену конкурсантами на конкурсі. Конкурсні премії не є складовими пізнішого замовлення; вони сплачуються додатково до сплати послуг з проектування. Загальна сума, що виділяється на

PQ Selection criteria Selection criteria should not be too exclusive, set up too narrow requiring very specific references. It is recommended to avoid selection criteria concerning the financial capacity of the candidates and to focus on the quality of the work they can provide and their references, taking under consideration the architectural quality of both realized and unrealized reference projects. Required references should be reasonable, in relation with or analogous to the task of the competition.

Prizes and Prize- money The reward for submitted projects in the competition consists of prize-money plus, in the case of a project competition, the right of the winner to be awarded the commission to realize the project design. Prizes are recognitions and do not cover the work done by the competitors for the competition. Competition prizes are not constituent elements of a later fee; they are paid in addition to the fees. The total sum allocated for prizes and mentions must be determined in relation 69


призи та відзнаки, має визначатися відповідно до завдання, розміру проекту, обсягу роботи, що вимагається від конкурсантів, а також пов'язані з ними витрати. Для того, щоб мати широку участь у міжнародних конкурсах, розмір преміального фонду має бути привабливим для конкурсантів з усіх країн.

to the task, the size of the project, the amount of work required by the competitors as well as the resulting expenses incurred by them. In order to have widespread participation in international competitions, the prize-money should be attractive to competitors from all countries.

Має бути мінімум 3 та максимум 10 премій і від 1 до 4 нагород (нагород). Необхідно уникати однакових нагород (ex aequo). Сума, відведена для відзнак, не повинна перевищувати 30% загальної суми преміального фонду. Сума, що надається кожній премії, має бути чітко вказана в конкурсному завданні. Кількість премій, оголошених у конкурсному завданні, має бути присудженою. Загальний преміальний фонд має бути виплачений повністю у будь-якому випадку.

There shall be minimum 3 and maximum 10 prizes and 1 to 4 mentions (purchases) awarded. Tie (ex aequo) prizes should be avoided. The sum set aside for mentions should not exceed 30% of the total prize-money. The sum to be given to each prize shall be clearly stated in the brief. The number of prizes announced in the brief must be awarded. The total prize-money shall be paid out in full in any case.

У «конкурсах ідей», коли немає наміру реалізовувати завдання, вартість призових коштів повинна враховувати, що перший приз має компенсувати переможцю конкурсу виконану ним роботу. У винятковому випадку буває, що кількість учасників несподівано виявляється рівною або меншою, ніж кількість премій, оголошених у конкурсному завданні, в такому випадку журі може зменшити загальний преміальний фонд до п'ятдесяти відсотків та зменшити кількість премій.

In ideas competitions, when there is no intention to realize the task, the value of prize-money shall take into consideration that the first prize should recompense the winner for the work he/she has done for the competition. In the exceptional case the number of participants unexpectedly turns out to be equal or less than the number of prizes announced in the brief, the jury can reduce the total-prize-money sum up to fifty percent and the number of prizes.

Необхідно присудити принаймні три премії.

At least three prizes must be awarded. The currency prizes and eventual 70


Грошові премії та майбутні гонорари, що будуть сплачені, мають бути чітко вказані в конкурсній документації. Також має бути зазначено, чи утримуються податки з премій та гонорарів іноземних конкурсантів. Замовник має виплатити премії протягом певного періоду, як правило, протягом одного місяця після оголошення результатів конкурсу. Процедура Тип процедури стосується доступу зацікавлених учасників до участі в конкурсі. Відкрита Будь-який архітектор (та/або фахівець у суміжних сферах, де це доречно), який відповідає вимогам конкурсу має право зареєструватися та подати конкурсне подання. МСА заохочує та рекомендує відкриту процедуру конкурсу.

honoraria will be paid must be clearly stated in the brief. It must also be stated if taxes have to be withhold on prizes and honoraria from foreign competitors. The client must pay the prizes within a specified period, usually one month, after the announcement of the competition results.

Процедура обмеженої участі Замовник застосовує певні обмеження щодо участі у конкурсі, спираючись на експертизу чи конкретний досвід потенційного учасника. Процедура обмеженої участі дозволяє замовнику вибрати ряд архітекторів (і/або фахівців у відповідних сефрах, де це можливо), які потім будуть уповноважені брати участь у конкурсі. За допомогою відповідної процедури попередньої кваліфікації обираються кандидати, які, здається, більш здатні забезпечити успішне вирішення завдання конкурсу. Вибраним конкурсантам нараховується відповідний гонорар за роботу, необхідну для участі у конкурсі, на додаток до присуджених премій.

Restricted The client applies some restrictions to participation in regard to a field of expertise or a specific experience. Restricted procedure enables the client to select a number of architects (and /or professionals in related fields, where appropriate) who will then be authorized to participate in the competition. Through an appropriate prequalification procedure will be selected the candidates who seem to be more capable for providing a successful solution to the task of the competition. Selected competitors will be paid an adequate honorarium in relation to the work required for the competition in addition to the prizes awarded.

Procedure The type of procedure refers to the access interested participants have to the competition. Open Any eligible architect (and/or professional in related fields, where appropriate) is permitted to register and submit an entry. The UIA encourages and recommends open competition procedures.

71


Процедура «на запрошення» Замовник визначає, які учасники будуть безпосередньо запрошені, щоби взяти участь у конкурсі. Кожен учасник має отримати рівноцінний гонорар у зв'язку з роботою, необхідною для участі у конкурсі, на додаток до присуджених премій. Комбінована Відкриті конкурси, в яких беруть участь також кілька запрошених учасників, не дотримуються принципу рівного ставлення та не рекомендуються. Професійний радник Іноді також називають технічним радником. Переважно архітектор, призначений замовником для підготовки конкурсу, формулювання умов та програми, контролю за проведенням конкурсу та Технічним комітетом. Він / вона забезпечує дотримання графіка конкурсу, контролює прийом запитань від конкурсантів, надсилає відповіді замовника (після погодження із журі) усім учасникам конкурсу, отримує конкурсні подання (це фактично виконується особою конфіденційності, яка не пов'язана з журі) і завжди дотримується збереження анонімності конкурсантів. Він / вона буде наглядати та контролювати роботу Технічного комітету, представляти доповіді Технічного комітету журі, допомагати журі та бути присутнім під час процесу оцінки, але не матиме голосу. Професійний радник також часто бере на себе роль секретаріату конкурсу, веде протоколи засідань журі, записує рішення журі та допомагає у підготовці та редагуванні звіту присяжних. Обов'язки Професійного Радника

By Invitation The client determines which participants will be directly invited to take part to the competition. Each competitor shall receive an equal honorarium in relation to the work required for the competition in addition to the prizes awarded. Combined Open competitions that also include a few invited competitors do not respect the principle of equal treatment and are not advised.

Professional Advisor Sometimes called also Technical Advisor. Preferably an architect appointed by the client to prepare the competition, formulate the conditions and the programme, supervise the conduct of the competition and the Technical Committee. He/she ensures that the competition timetable is respected, supervises the reception of the competitors’ questions, dispatches the clients’ replies (after the approval of the jury) to all competitors, receives competition entries (that will in fact be carried out by a person of confidence not connected with the jury) and respects the competitors’ anonymity at all times. He/she will supervise and control the work of the technical committee, present the report of the technical committee to the jury, assist the Jury and be present during the evaluation process, but will not have a vote. The Professional Advisor also often assumes the role of the secretariat of the competition, keeps the minutes of the jury meetings, records the decisions of the jury and helps with the preparation and redaction of the jury report. The responsibilities of the Professional Advisor concern the 72


стосуються організації конкурсу. Програма Входить до складу конкурсного завдання та мє містити наступну основну інформацію, чіткість та організація якої є вирішальним чинником для успіху конкурсу (перелік не є вичерпним): - Короткий звіт про цілі замовника стосовно проекту та наміри щодо результатів конкурсу. - Опис ділянки, що супроводжується планами розвитку території, а також відповідними місцевими параметрами, такими як кліматичні або економічні та соціальні умови тощо. -Відповідні юридичні параметри стосовно ділянки та регулювання будівництва. - Очікування замовника щодо архітектурної, урбаністичної або ландшафтної філософії та ефективності. -Необхідні обмеження в галузі будівництва, управління, комфорту, здоров'я. - Список приміщень для планування, їхній розмір та взаємозв'язок (організаційна діаграма). - Опис функцій та заходів, а також технічних та архітектурних характеристик різних приміщень. - Орієнтовна вартість будівництва та елементи, на яких базується оцінка. -Чітка відмінність між обов'язковими вимогами до проекту та тими, що є відкритими для тлумачення учасниками. Обов'язкові вимоги мають бути обмеженими до мінімуму. - Критерії оцінки, які спрямовують конкурсантів щодо розуміння пріоритетів замовника. Необхідно уникати рейтингу критеріїв.

organization of the competition. Programme Is part of the brief and should contain the following basic information, the clarity and organisation of which is a decisive factor for the success of a competition (the list is not exhaustive): -A brief account of the client’s objectives in relation to the project and intentions concerning the competition result. -A site description accompanied by urban development plans as well as by relevant local parameters, such as climatic or economic and social conditions etc. -Relevant legal parameters regarding the site and building regulations. -The client’s expectations in terms of architectural, urban or landscape philosophy and performance. -Environmental constraints in terms of construction, management, comfort, health. -The list of spaces to plan, their size and their relation to each other (organizational diagram). -A description of the functions and activities as well as technical and architectural specifications of the various spaces. -The estimated cost of construction and the elements on which the estimation is based. -Clear distinction between mandatory requirements for the project and those open to interpretation. Mandatory requirements shall be restricted to the minimum. -The criteria of evaluation, which indicate to competitors the client’s priorities. Ranking of criteria should be avoided.

73


Запитання + відповіді Конкурсанти можуть задавати питання щодо конкурсного завдання анонімно та у вигляді письмового повідомлення до вказаної дати. Професійний радник готує відповіді після консультації із замовником. Відповіді мають бути погоджені (затверджені) журі та доставлені учасникам або бути доступними для всіх учасників у визначену дату, як мінімум, за два місяці до кінцевого терміну подачі конкурсного подання. Відповіді можуть надавати детальнішу інформацію або модифікувати положення конкурсу. Конкурсантам необхідно надати одну або дві можливості задавати питання щодо конкурсного завдання. Рейтинг Остаточне рішення журі має включати рейтинг конкурсних подань та розподіл оголошених премій. Перша премія має бути присудженою. Необхідно уникати однакових премій (ex-aequo). Кількість премій та відзнак, оголошені в конкурсному завданні, мають бути присуджені. У двостадійних конкурсах рейтинг та нагородження преміями відбуваються наприкінці другої стадії. Положення (правила, умови - ?) Правила конкурсу є частиною конкурсного завдання (див. Також документ «Конкурсні завдання для конкурсів МСА в галузі архітектури та суміжних сферах») та мають містити інформацію про наступні аспекти: - вид конкурсу та форма процедури - ім'я / назва замовника та Професійного Радника - імена та професії журі та їхніх

Questions + Answers Competitors may submit questions regarding the brief, anonymously and in writing, up to a specified date. The Professional Advisor shall prepare the answers after consulting the Client. The answers shall be approved by the Jury and be delivered or made available to all participants on a specified date, minimum two months before the submission deadline. Answers can provide further detail or modify provisions of the competition. One or two opportunities shall be given to the competitors to ask questions regarding the brief.

Ranking The final decision of the jury must include a ranking of the entries and the allocation of the announced prizes. A first prize must be awarded. Tie (exaequo) prizes should be avoided. The number of prizes and mentions announced in the brief must be awarded. In two stage competitions, the ranking and the awarding of prizes will take place at the end of the second stage.

Regulations Competition Regulations are part of the brief (see also document “Briefs for UIA Competitions in Architecture and related fields) and should contain information about following aspects: -The type of competition and form of procedure -The name of the Client and the Professional Advisor -The names and profession of the Jury and Deputy members 74


заступників -Умови участі кандидатів (критерії відповідності) -Реєстраційні способи - питання та відповіді, терміни та умови -способи подання проектів - кількість премій і відзнак - Загальний преміальний фонд та преміальні гроші, що підлягають виплаті кожному нагородженому премією а відзнакою - графік проведення конкурсу з усіма відповідними термінами - терміни реалізації проекту у випадку «конкурсу проектів». - Декларування намірів замовника замовляти переможцю послугу з проектування -Обсяг подальшого замовлення на послугу з проектування - Запропоновані основні параметри, що стосуються наступного наказу, контракту та виплат - Декларація щодо можливого необхідного партнерства між архітектором-переможцем та місцевим архітектором (конкурс проектів) - обов'язковий характер відносного національного законодавства та / або професійного регулювання - Декларація про те, як результати конкурсу будуть служити у випадку конкурсу ідей -Повага до авторських прав - Публічне право замовника -Вирішення конфліктів - Інформація про виставку та повернення макетів - список засобів масової інформації, до яких замовник має намір надсилати прес-реліз з результатами конкурсу У випадку схваленого МСА

-The participation conditions for candidates (eligibility criteria) -The registration modalities -The question and answer deadlines and modalities -The submission modalities -The number of prizes and mentions to be awarded -The total prize-money and the prizemoney to be allocated to each prize and mention -The timeline of the competition with all relevant deadlines -The timeline for the realization of the project in the case of a project competition. - Declaration of intend of the client to commission the winner -The scope of the commission (services) to be awarded -Proposed key parameters concerning the following mandate, the contract and the fees - Declaration concerning a possible required partnership between the winning architect and a local architect (project competition) -The binding character of relative national legislation and /or professional regulations - Declaration on how the results of the competition will serve in the case of an idea competition -The respect of the author’s rights -Publication right of the Client -Dispute resolution - Information about the exhibition and return of models -The list of media outlets to which the client intends to send the press release with the competition results In the case of a UIA endorsed competition the regulations should also include: - A declaration that the competition will 75


конкурсу, правила також мають включати: - Заяву про те, що конкурс проводиться згідно з Правилами ЮНЕСКО та Правилами МСА, і що конкурс має схвалення МСА -Інформація про національність членів журі та офіційна мова - Право публікації конкурсних подань також належить МСА Право Переможець «конкурсу проектів» має право бути нагородженим замоленням послуги із проектування для реалізації проекту.

be conducted under the UNESCO Regulations and UIA Guidelines and that the competition has achieved UIA approval -Information about the nationality of the jury members and the official language - Publication right of the entries also by UIA

Права авторів Також називається Авторське право, хоча термін є більш повним. Права авторів захищені Бернською конвенцією на міжнародному рівні. Автор - це особа чи команда, чия творчість призвела до створення захищеної роботи. Права авторів мають дві чітко визначені складові: економічні права на роботу та моральні права автора, які є особистими і не можуть бути передані. Права автора включають в себе кілька прав, таких як, наприклад: - право бути визначеним автором твору - право заперечувати будь-які спотворення або каліцтва роботи - право визначати, коли, якщо і як можна змінити роботу - право реалізувати роботу - право рекламувати роботу Усі конкурсні подання залишаються інтелектуальною власністю конкурсантів, які зберігають усі авторські права на свої проекти. Замовник може використовувати тільки перший премйований проект,

Authors’ rights Also referred to as Copyright although term is more inclusive. Authors’ rights are internationally protected by the Berne Convention. The author is the person or team whose creativity led to the protected work being created. Authors’ rights have two distinct components: the economic rights in the work and the moral rights of the author, which are personal and cannot be transferred. Author’s rights include several rights like for instance: - the right to be identified as the author of the work - the right to object to any distortion or mutilation of the work - the right to define when, if and how the work can be modified - the right to realise the work - the right to publicise the work All competition entries remain the intellectual property of the competitors, who maintain all author rights on their projects. The client can only use the first prize design if he commissions its author to carry out the project. The right to use the design generally covers only

Rights The winner of a project competition has the right to be awarded the commission to realize the project design.

76


якщо він доручає автору його виконати. Право на використання проекту зазвичай охоплює реалізацію проекту лише один раз, за винятком випадків, коли правила конкурсу передбачають повторювання роботи та вказують умови. Жоден інший проект, незалежно від того, чи він отримав премію, чи ні, не може бути повністю або частково використаний замовником за виключенням угоди з його автором.

one execution, unless the competition regulations provide for repetitive work and specify the terms. No other design, whether it has been awarded a prize or not, may be used wholly or in part by the client except by agreement with its author.

Право на публікацію Після взаємоприйнятої угоди, замовник та учасники конкурсу мають право оприлюднювати конкурсні подання після закінчення конкурсу, за умови, що згадуються автори та замовник. Конкурсне завдання може містити специфічні дані щодо публікації конкурсних проектів. У конкурсах, схвалених МСА, МСА володіє також правами на публікацію. Ні учасники, ні члени журі, ні замовники не мають права публікувати або розкривати подані конкурсні проекти в журналах, книгах чи на веб-сайтах до офіційного оприлюднення результатів конкурсу. Технічний комітет Призначений замовником, складається з фахівців, які перевіряють, на підставі контрольного списку, затвердженого журі, що конкурсні подання відповідають обов'язковим вимогам конкурсу та складають звіт, що показує результати цієї формальної експертизи. Кількість членів залежить від кількості поданих матеріалів; велика очікувана кількість учасників означає, що має бути більший комітет. Склад

Publication right Following a mutually assumed agreement, the client and the competitors have the right to publicise competition entries after the competition is concluded, provided that the authors and the client are mentioned. The brief may include particular specifications regarding publication of the entries. In UIA approved competitions the UIA possesses also the publication rights over the entries. Neither competitors, nor jury members, nor clients have the right to publish or disclose submitted projects in magazines, books or websites before the official release of the competition results. Technical Committee Appointed by the client and composed of professionals who check, on the basis of a checklist approved by the jury, that entries fulfil the mandatory requirements of the competition and make a report showing the results of this formal examination. The number of members varies according to the number of entries submitted; a large expected number of participants indicates that a larger committee should be in place. The composition of the technical committee should take under 77


технічного комітету має враховувати, що навички в основній дисципліні конкурсу, а також в інформатиці та секретарській роботі є необхідними. Члени технічного комітету не вступають у контакт із журі та не можуть брати участь у процесі оцінки або виключення конкурсних подань. Технічний комітет рекомендується, коли передбачається велика участь конкурсантів. Метод двох конвертів У конкурсах «проектування та будівництво» (D + B), які не рекомендовані МСА, пропозиція в торгах на будівництво проекту має бути подана анонімно в окремому конверті на другій стадії. Ця процедура відома як метод "двох конвертів". Відкриваються та порівнюються лише конверти, що містять пропозиції фіналістів, проекти, які будуть нагороджені преміями, мають бути відкриті та порівняні. Переможець Переможцем конкурсу є автор проекту, який отримав першу премію.

consideration that skills in the main discipline of the competition as well as in informatics and secretariat work are needed. Members of the Technical Committee do not enter in contact with the jury and cannot take part in the evaluation process or eliminate an entry. A technical committee is recommended when a large participation of competitors is anticipated. Two-envelope method In Design and Build (D+B) competitions, which are not recommended by UIA, the offer with the bid for the construction of the project shall be submitted anonymously in a separate envelope in the second stage. This procedure is known as the “two envelopes method”. Only the envelopes containing the bid of the short listed projects, the projects, which will be awarded a prize, shall be opened and compared. Winner The winner of a competition is the author of the project awarded with the first prize.

78


ДОДАТОК В “Стандарт ЮНЕСКО щодо регуляції міжнародних конкурсів з архітектури та міського планування” ВСТУП Метою цього Стандарту щодо регуляції є визначення принципів, на яких ґрунтуються міжнародні конкурси, і якими замовники (клієнти, промоутери) мають керуватися при організації конкурсу. Вони складені в інтересах як замовників (клієнтів, промоутерів), так і конкурсантів. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТТЯ 1 Визначення "міжнародний" застосовується до будь-якого конкурсу, в якому відкритою є участь архітекторів, містобудівників чи команд фахівців на чолі з архітектором або містобудівником, які мають різне громадянство та проживають в різних країнах, а також членам інших професій, які співпрацюють з ними. Конкурси, що відкриті для архітекторів, містобудівників та фахівців, які працюють у асоціаціях, називаються "відкритими". Ці Правила охоплюють як відкриті конкурси, так і конкурси з обмеженою участю (де застосовуються деякі обмеження), та іноді і спеціальні конкурси. СТАТТЯ 2 Міжнародні конкурси можна розділити на конкурси "проектів" або конкурси "ідей". СТАТТЯ 3 Міжнародні конкурси можуть бути організовані в одну або дві стадії (етапи, тури).

APPENDIX B UNESCO STANDARD REGULATIONS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS IN ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING INTRODUCTION The purpose of these Standard Regulations is to state the principles upon which international competitions are based and by which promoters should be guided in organizing a competition. They have been drawn up in the interest of both promoters and competitors. GENERAL PROVISIONS ARTICLE 1 The designation “international” shall apply to any competition in which participation is open to architects, town planners or teams of specialists led by an architect or town planner who are of different nationalities and reside in different countries, as well as to members of other professions working in association with them. Competitions which are open to architects, town planners and professionals working in associations are termed “open”. These Regulations cover both open competitions and restricted competitions (where some form of restriction is imposed) and sometimes special competitions. ARTICLE 2 International competitions may be classified into “Project” or “Ideas” competitions. ARTICLE 3 International competitions may be organized in one or two stages. 79


СТАТТЯ 4 Правила та умови міжнародного конкурсу мають бути однаковими для всіх учасників. СТАТТЯ 5 Копія правил і повний набір умов будь-якого конкурсу мають подаватися до Міжнародної Спілки архітекторів, далі - МСА, і одночасно надсилаються безкоштовно усім секціям-учасникам МСА. Відповіді на питання конкурсантів також надсилаються МСА та усім секціямучасникам МСА. СТАТТЯ 6 Будь-які умови, які не опубліковані однією з офіційних мов Міжнародної спілки архітекторів (англійська, французька, російська та іспанська), мають бути доповнені перекладом як мінімум на одну з вищевикладених мов. Такі переклади мають бути опубліковані в той самий час, як і текст оригінальною мовою. Конкурсні правила на мають вимагати подання конкурсних матеріалів, викладених більш, ніж однією мовою МСА. СТАТТЯ 7 Всі проекти конкурсантів подаються та оцінюються анонімно. СТАТТЯ 8 Повідомлення (оголошення?) про міжнародний конкурс випускається замовником (клієнтом, промоутером) та / або Генеральним секретаріатом МСА для всіх секцій-членів МСА з проханням опублікувати їх в технічних журналах або за допомогою інших засобів масової інформації, які є в їх розпорядженні, наскільки це можливо одночасно, щоб вчасно дати можливість зацікавленим особам подати заявку

ARTICLE 4 The regulations and conditions for an international competition shall be identical for all competitors. ARTICLE 5 A copy of the regulations and full set of conditions for any competition shall be filed with the International Union of Architects, hereinafter referred to as the UIA, and sent free of charge at the same time to all the UIA Member Sections concerned. The answers to the competitors’ questions shall also be sent to the UIA and to all UIA Member Sections. ARTICLE 6 Any set of conditions which is not published in one of the official languages of the International Union of Architects (English, French, Russian and Spanish) shall be accompanied by a translation into at least one of these languages. Such translations shall be issued at the same time as the original language version. Competitions shall not be required to submit material in more than one UIA language.

ARTICLE 7 All competitors’ designs shall be submitted and judged anonymously. ARTICLE 8 Notice of an international competition shall be issued by the promoter and/or the UIA General Secretariat to all Member Sections with a request for publication in technical journals or through other media at their disposal, as far as possible simultaneously, to enable those interested to apply for the regulations and full set of conditions in due time. The announcement shall state where and how copies of the conditions may be obtained and specify that the 80


на отримання правил і повного набору умов. У повідомленні (оголошенні?) зазначається, де і як можна отримати копії умов, і зазначається, що умови отримали схвалення МСА (див. Статтю 15). ПРОФЕСІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ СТАТТЯ 9 Замовник (клієнт, промоутер) має призначити професійного радника, бажано архітектора (який є міським планувальником у випадку конкурсу з міського планування (містобудвного?, конкурсу розвитку території?), щоби підготувати умови та контролювати проведення конкурсу. НАПИСАННЯ УМОВ КОНКУРСУ СТАТТЯ 10 Умови міжнародних конкурсів в незалежності від стадійності, відкритого типу чи типу конкурсу з обмеженою участю мають чітко визначати: (а) мету конкурсу та наміри замовника; (б) суть (природу) проблеми, що має бути розв’язано; (в) всі практичні вимоги, з якими зіткнуться учасники конкурсу. СТАТТЯ 11 В умовах конкурсу має бути чітко відокремлено обов’язкові вимоги завдання (істотної природи) та те, що дозволяє учаснику конкурсу свободу інтерпретації, яка має бути настільки широкою, наскільки можливо. Всі конкурсні подання мають бути поданими у відповідності до правил конкурсу. СТАТТЯ 12 Необхідна вихідна інформація, що надається учасникам конкурсу (соціальна, економічна, технічна, географічна, топографічна тощо) має

conditions have received UIA approval (see Article 15).

PROFESSIONAL ADVISOR ARTICLE 9 The promoter shall appoint a Professional Advisor, preferably an architect (but who could be a town planner in the case of a town planning competition), to prepare the conditions and supervise the conduct of the competition.

DRAWING UP OF THE CONDITIONS ARTICLE 10 The conditions for international competitions, whether single or twostage, open or restricted shall state clearly: (a) the purpose of the competition and intentions of the promoter; (b) the nature of the problem to be solved; (c) all the practical requirements to be met by competitors. ARTICLE 11 A clear distinction shall be made in the conditions between mandatory requirements of an essential nature and those which permit the competitor freedom of interpretation, which should be as wide as possible. All competition entries shall be submitted in conformity with the regulations. ARTICLE 12 The necessary background information supplied to competitors (social, economic, technical, geographical, topographical, etc.) must be specific and 81


бути уточненою та не мати потенціалу неоднозначного тлумачення. Додаткова інформація та інструкції, затверджені журі, можуть бути надіслані замовником/організатором всім учасникам конкурсу, відібраним до участі в другом турі конкурсу у двостадійному конкурсі. СТАТТЯ 13 Правила конкурсу мають визначати кількість, тип, масштаб та шкалу вимірів документації, плани та моделі (макети), що вимагаються, та терміни прийому таких документів, планів, моделей (макетів). Коли вимагається розрахунок вартості, це має бути подано в стандартній формі, визначеній в правилах конкурсу. СТАТТЯ 14 Як правило, замовник/організатор міжнародного конкурсу має використовувати метричну шкалу. Якщо це не зроблено, еквівалент метричної шкали має бути доданий до умов. СТАТТЯ 15 Замовник має отримати письмове схвалення МСА вимог конкурсу включаючи графік, реєстраційний внесок та членський внесок журі перед тим, як оголосити, що він проводиться під егідою МСА. РЕЄСТРАЦІЯ КОНКУРСАНТІВ СТАТТЯ 16 Як тільки конкурсанти отримали подробиці конкурсу, учасники мають зареєструватися у замовника/організатора. Реєстрація означає прийняття правил проведення конкурсу. СТАТТЯ 17 Замовник/організатор видає конкурсантам всю необхідну документацію для підготовки своїх

not open to misinterpretation. Supplementary information and instructions approved by the jury may be issued by the promoter to all competitors selected to proceed to the second stage of a two-stage competition.

ARTICLE 13 The regulations shall state the number, nature, scale and dimensions of the documents, plans or models required and the terms of acceptance of such documents, plans or models. Where an estimate of cost is required, this must be presented in standard form as set out in the regulations. ARTICLE 14 As a general rule, the promoter of an international competition shall use the metric scale. Where this is not done the metric equivalent shall be annexed to the conditions. ARTICLE 15 The promoter must obtain the UIA’s written approval of the requirements for a competition – including the timetable, registration fee and membership fee of the jury – before announcing that it is being held under the UIA auspices. REGISTRATION OF COMPETITORS ARTICLE 16 As soon as they have received details of the competition, competitors shall register with the promoter. Registration implies acceptance of the regulations for the competition. ARTICLE 17 The promoter shall issue to competitors all the necessary documentation for preparing their designs. Where the 82


проектів. Якщо надання такої документації обумовлене сплатою депозиту, якщо не зазначено інше, цей депозит повертається учасникам, які подають добросовісне розроблений проект. СТАТТЯ 18 Прізвища тих конкурсантів, які були обрані для участі в другій стадії (етап, тур) двостадійного конкурсу, мають бути оприлюднені лише за виняткових умов, які будуть узгоджуватися з журі перед початком конкурсу. ПРИЗОВІ-ГРОШІ, КОМПЕНСАЦІЯ І ГОНОРАРИ СТАТТЯ 19 Правила будь-якого конкурсу мають містити кількість призів та суму призових грошей (коштів?). Це має бути пов'язане з розміром проекту, кількістю робіт, яку мають виконати конкурсанти, та пов'язані з ними витрати. СТАТТЯ 20 Містобудівні (міського планування?, розвитку територій?) конкурси за своїм характером є конкурсами ідей, оскільки реалізація, як правило, здійснюється офіційними органами, часто у довгострокові терміни. Тому особливо важливо, щоби замовник/організатор виділив адекватні призові гроші, для відшкодування конкурсантам за їхні ідеї та роботу. СТАТТЯ 21 Замовник/організатор зобов'язується прийняти рішення журі та виплатити призові гроші протягом місяця з дня оголошення результатів конкурсу. СТАТТЯ 22 Кожен учасник конкурсу за запрошенням отримує гонорар на

furnishing of such documentation is conditional on payment of a deposit, unless otherwise stated this deposit shall be returned to competitors who submit a bona fide design. ARTICLE 18 The names of those competitors selected to proceed to the second stage of a twostage competition shall be made public only under exceptional conditions to be agreed on by the jury before the launching of the competition. PRIZE-MONEY, COMPENSATION AND HONORARIA ARTICLE 19 The regulations for any competition must state the number of prizes and the amount of prizemoney. This must be related to the size of the project, the amount of work involved for competitors and the resulting expenses incurred by them. ARTICLE 20 Town-planning competitions are, by their nature, ideas competitions, since the work is generally carried out by official bodies, frequently on a longterm basis. It is therefore particularly important for the promoter to allot adequate prize-money to recompense competitors for their ideas and the work they have done.

ARTICLE 21 The promoter undertakes to accept the decisions of the jury and to pay the prize money within one month of the announcement of the competition results. ARTICLE 22 Each participant in a competition by invitation shall receive an honorarium in 83


додаток до визначених призів. СТАТТЯ 23 У двостадійних конкурсах кожному з учасників, обраних для участі у другій стадії виплачується адекватний гонорар. Ця сума, яка має на меті відшкодувати учасникам за додаткову роботу, яку вони проводять на другій стадії, має бути зазначена в правилах проведення конкурсу та має бути додатковою до визначених призів. СТАТТЯ 24 У правилах має бути точно зазначено, як саме замовник планує використовувати проект, що виграв. Проект не може використовуватися будь-яким іншим чином або будьяким чином змінюватися за винятком угоди з автором. СТАТТЯ 25 На конкурсах проектів присудження першої премії проекту поміщає замовника в певні зобов’язання перед автором проекту-переможця щодо укладення угоди на проектування. Якщо переможець не може задовольнити журі щодо своїх можливостей виконувати роботу, журі може вимагати від нього співпрацювати з іншим архітектором або міським планувальником за вибором переможця, затвердженим журі та замовником. СТАТТЯ 26 У конкурсах проектів передбачається забезпечення лауреату першого приза, визначене в правилах участі у конкурсі, яке є додатковою сумою, яка дорівнює сумі першого призу, і отримується лауреатои першої пермії як компенсація, якщо протягом двадцяти чотирьох місяців з моменту нагородження не відбулося підписання контракту на виконання

addition to the prizes awarded. ARTICLE 23 In two-stage competitions, a reasonable honorarium shall be paid to each of the competitors selected to take part in the second stage. This sum, which is intended to reimburse them for the additional work carried out in the second stage, shall be stated in the regulations for the competition and shall be in addition to the prizes awarded. ARTICLE 24 The regulations shall state the exact use to which the promoter will wish to put the winning design. Designs may not be put to any other use or altered in any way except by agreement with the author. ARTICLE 25 In project competitions the award of the first prize to a design places the promoter under the obligation to entrust the author of the design with the commission of the project. If the winner is unable to satisfy the jury of his ability to carry out the work, the jury may require him to collaborate with another architect or town-planner of his choice appointed by the jury and the promoter.

ARTICLE 26 In project competitions provision shall be made in the regulations for the competition for the first prize winner to receive as compensation a further sum equal to the amount of the first prize if no contract for carrying out the project has been signed within twenty-four months of the announcement of the jury’s award. In so compensating the first prize winner the promoter does not 84


проекту. При цьому, компенсуючи першому лауреату, замовник не набуває права виконувати проект самостійно, за винятком лише у співробітництві з його автором. СТАТТЯ 27 У конкурсах ідей замовник, якщо він має намір використати всю або частину проекту-переможця або будь-яку інше креслення, має, коли це можливо, розглянути певну форму співпраці з його автором. Умови співпраці мають бути прийнятними для останнього. СТРАХУВАННЯ СТАТТЯ 28 Замовник має застрахувати проекти конкурсантів від того часу, коли він бере на себе відповідальність за них і на час його відповідальності. Сума такого страхування буде зазначена в правилах конкурсу. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ СТАТТЯ 29 Автор будь-якого проекту зберігає авторське право на свою роботу; ніякі зміни не можуть бути зроблені без його офіційної згоди. СТАТТЯ 30 Проект, нагороджений першим призом може бути використаний замовником тільки після укладення угоди із автором на виконання проекту. Жоден інший проект, незалежно від того, чи отримав він приз, чи ні, не може бути повністю або частково використаний замовником, за винятком угоди з автором. СТАТТЯ 31 Як правило, право власності у замовника на проект охоплює тільки реалізацію проекту. Проте правила конкурсу можуть

acquire the right to carry out the project except with the collaboration of its author.

ARTICLE 27 In ideas competitions the promoter, if he intends to make use of all or part of the winning or any other scheme, shall whenever possible, consider some form of collaboration with its author. The terms of collaboration must be acceptable to the latter. INSURANCE ARTICLE 28 The promoter shall insure competitors’ designs from the time when he assumes responsibility for them and for the duration of his responsibility. The amount of such insurance will be stated in the regulations. COPYRIGHT AND RIGHT OF OWNERSHIP ARTICLE 29 The author of any design shall retain the copyright of his work; no alterations may be made without his formal consent. ARTICLE 30 The design awarded first prize can only be used by the promoter upon his commissioning the author to carry out the project. No other design, whether it has been awarded a prize or not, may be used wholly or in part by the promoter except by agreement with the author.

ARTICLE 31 As a general rule, the promoter’s right of ownership on a design covers one execution only. However, the regulations for the 85


передбачати роботи з повторювання та вказувати умови їх проведення. СТАТТЯ 32 У всіх випадках, якщо інше не зазначено в правилах, автор будьякого проекту зберігає право на його відтворення. ЖУРІ СТАТТЯ 33 Журі створюється до відкриття конкурсу. Імена членів журі та резервних членів журі мають бути внесені до правил конкурсу.

competition may provide for repetitive work and specify the terms thereof. ARTICLE 32 In all cases, unless otherwise stated in the regulations, the author of any design shall retain the right of reproduction.

THE JURY ARTICLE 33 The jury shall be set up before the opening of the competition. The names of the members and reserve members of the jury shall be listed in the regulations for the competition. СТАТТЯ 34 ARTICLE 34 Як правило, члени журі As a general rule the members of the призначаються замовником після jury are appointed by the promoter after затвердження МСА. МСА допомагає approval by the UIA. The UIA shall замовникам у виборі членів журі. assist promoters in the selection of jury members. СТАТТЯ 35 ARTICLE 35 Журі складається з найменшої The jury shall be composed of the розумної кількості осіб різних smallest reasonable number of persons національностей і в будь-якому of different nationalities, and in any випадку має бути непарним, і не event should be an odd number and повинно перевищувати сім. Більшість should not exceed seven. The majority з них мають бути незалежними of them shall be independent architects, архітекторами, містобудівниками town-planners or, in special або, за особливих обставин, іншими circumstances, other professionals фахівцями, які працюють разом із working in association with them. ними. СТАТТЯ 36 ARTICLE 36 Принаймні, один член журі At least, one member of the jury shall be призначається МСА, і це має бути appointed by the UIA and this should be зазначено в правилах конкурсу. stated in the regulations for the competition. СТАТТЯ 37 ARTICLE 37 Необхідно, щоб всі члени журі, тобто It is essential that all full – i.e. voting – ті, що голосують та резервні члени and reserve i.e. non-voting – members журі, тобто ті, що не голосують, of the jury be present throughout all були присутні на всіх засіданнях meetings of the jury. журі. СТАТТЯ 38 ARTICLE 38 Якщо члени журі, що беруть участь у If a voting jury member misses the first 86


голосуванні, пропускають перше засідання, член журі, який не має права голосу, набуває свого голосу на весь період оцінювання. Якщо з будьякої причини член журі, який голосує, має пропустити засідання на короткий проміжок часу, член журі без права голосу набуває право голосу на цей період, і будь-яке прийняте рішення в цей період є остаточним. Якщо член журі, яки голосує, відсутній протягом тривалого терміну або залишає засідання до закінчення оцінювання, його голос передається члену журі конкурсу, який не має права голосу, на весь остаточний період оцінювання. СТАТТЯ 39 Кожен член журі має затвердити правила та умови проведення конкурсу, перш ніж вони будуть доступні для конкурсантів. СТАТТЯ 40 Жоден з членів журі конкурсу не може брати безпосередньо чи опосередковано участь у цьому конкурсі та безпосередньо або опосередковано укладати угоду та брати участь в роботі, пов’язаній із реалізацією об’єкту конкурсу. СТАТТЯ 41 Жоден член установи замовника, а також асоційований працівник чи працівник, а також будь-яка особа, яка займалася підготовкою або організацією конкурсу, не має права брати участь в конкурсі або допомагати конкурсанту. СТАТТЯ 42 Рішення журі приймаються більшістю голосів із окремим голосуванням за кожним поданим проектом. У випадку рівного розподілу голосів, Голова журі має

meeting, a non-voting member shall acquire his vote for the whole period of adjudication. If, for any reason, a voting jury member has to absent himself for a brief period of time, a non-voting member shall acquire his vote for that period and any decision taken shall be binding. If a voting jury member is absent for a prolonged period or leaves before the conclusion of the adjudication, his vote shall be acquired by a non-voting member for the remainder of the period of adjudication.

ARTICLE 39 Each member of the jury shall approve the regulations and conditions for the competition before they are made available to competitors. ARTICLE 40 No member of the jury for a competition shall take part, either directly or indirectly, in that competition, or be entrusted either directly or indirectly with a commission connected with the carrying out of the object of the competition. ARTICLE 41 No member of the promoting body, nor any associate or employee, nor any person who has been concerned with the preparation or organization of the competition, shall be eligible to compete or assist a competitor. ARTICLE 42 The decisions of the jury shall be taken by a majority vote, with a separate vote on each design submitted. In the event of a tied vote, the Chairman shall have the casting vote. The list of awards, as 87


переважний голос. Перелік нагород, а також звіт журі для замовника підписуються всіма членами журі, перш ніж вони розійдуться, і одна копія цього документа МАЄ бути надіслана до МСА. СТАТТЯ 43 У двостадійних конкурсах однаковий склад журі має судити обидві стадії конкурсу. Конкурс, який отримав схвалення МСА як одностадійний конкурс, не може бути продовженим як двостадійний за винятком схвалення МСА умов та заходів щодо виплати додаткових гонорарів учасникам конкурсу, окрім грошових призів, які було передбачено в оригінальному конкурсі. У випадку такого вторинного конкурсу, журі, призначене для початкового конкурсу, має бути призначене замовником на вторинний конкурс. СТАТТЯ 44 Жури вилучає будь-які креслення, фотографії, моделі чи інші документи, які не вимагалися правилами конкурсу, перш ніж воно розглядає конкурсні подання. СТАТТЯ 45 Журі має дискваліфікувати будь-який проект, який не відповідає обов'язковим вимогам, інструкціям або правилам конкурсу. СТАТТЯ 46 Журі має розподілити нагороди. Нагороди є остаточними та оприлюднюються датою, узгодженою з МСА, та вказаною у конкурсній документації. Під час розподілу нагород Журі повністю використовує суму, встановлену для призів у конкурсних умовах. У конкурсі ідей перша премія присуджується обов’язково. СТАТТЯ 47

well as the jury’s report to the promoter, shall be signed by all members of the jury before they disperse and one copy of this document shall be sent to the UIA. ARTICLE 43 In two stage competitions, the same jury should judge both stages of the competition. In no case may a competition which has received the UIA approval as a single-stage competition proceed to a second stage except with UIA approval of the conditions and the arrangements for payment of the honoraria to the competitors involved, over and above the prize-money provided for in the original competition. In the event of such a secondary competition taking place, the jury appointed for the original competition must be reappointed by the promoter. ARTICLE 44 Any drawings, photographs, models or other documents not required under the regulations shall be excluded by the jury before it examines a competitor’s entry. ARTICLE 45 The jury shall disqualify any design which does not conform to the mandatory requirements, instructions or regulations for the competition. ARTICLE 46 The jury must make awards. The awards shall be final and shall be made public by a date agreed on with the UIA and stated in the competitions. The jury, when distributing the awards, shall make full use of the amount set aside for prizes in the competition conditions. In an ideas competition, a first prize shall be awarded. ARTICLE 47 88


Збори та витрати на проїзд та проживання членів члени журі оплачуються замовником. ВИСТАВКИ ТА КОНКУРСНІ ПОДАННЯ СТАТТЯ 48 Всі проекти, включаючи тих, що були відхилені журі, мають бути експоновані, як правило, не менше двох тижнів, разом із копією підписаного звіту журі. Виставка відкрита для громадськості безоплатно. СТАТТЯ 49 Замовник має своєчасно повідомити зареєстрованих конкурсантів про дату та місце проведення громадської виставки та результати конкурсу та надіслати їм копію звіту журі. Він також має інформувати МСА та усі Національні секції. Фотографії призових проектів надсилаються до МСА з метою їх публікації. СТАТТЯ 50 У двостадійних конкурсах проекти, представлені на першій стадії, зберігаються в таємниці, доки не будуть оголошені остаточні результати. ПОВЕРНЕННЯ ПРОЕКТІВ СТАТТЯ 51 Всі креслення та плани, крім тих, які отримали призи або були придбані та зберігаються замовником, мають бути знищені наприкінці публічної виставки, якщо в правилах конкурсу не передбачено іншого положення. Коли конкурсними правилами вимагаються моделі, вони мають бути повернуті їх авторові за рахунок замовника протягом місяця після закінчення публічної виставки.

The fees and travel and subsistence expenses of jury members shall be paid by the promoter. EXHIBITIONS AND ENTRIES ARTICLE 48 All designs, including those disqualified by the jury, shall be exhibited, as a general rule, for at least two weeks, together with the copy of the signed report of the jury. The exhibition shall be open to the public free of charge.

ARTICLE 49 The promoter shall notify registered competitors in good time of the date and place of the public exhibition and of the results of the competition, and send them a copy of the jury’s report. He shall similarly inform the UIA and all National Member Sections. Photographs of the prize-winning designs shall be sent to the UIA with a view to possible publication. ARTICLE 50 In two-stage competitions, designs submitted in the first stage shall be kept secret until the final results are announced. RETURN OF PROJECTS ARTICLE 51 All drawings and plans, other than those which have received prizes or been purchased and are retained by the promoter, shall be destroyed at the end of the public exhibition, unless provision is made to the contrary in the regulations for the competition. When the models are required, these will be returned to their author at the expense of the promoter within a month of the close of the public exhibition.

89

Profile for Anna Bondar

КЕРІВНИЦТВО МСА З ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ КОНКУРСІВ  

КЕРІВНИЦТВА. МСА КЕРІВНИЦТВО З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСІВ для конкурсів проектних пропозицій (design competitions) з архітектури та суміжних сфер...

КЕРІВНИЦТВО МСА З ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ КОНКУРСІВ  

КЕРІВНИЦТВА. МСА КЕРІВНИЦТВО З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСІВ для конкурсів проектних пропозицій (design competitions) з архітектури та суміжних сфер...

Advertisement