Page 1

Aurkezten du: Presenta:

kaiku-bi Bilduma. Colecciรณn. Collection.

Bidai baten istorioa. The story of a trip. La historia de un viaje.

#Janztekoistorioak #Historiasquesellevanpuestas #Wearablestories


La historia de un viaje. Bidai baten istorioa. The story of a trip.

kaiku-bi Bilduma. Colección. Collection. 17-18UN | OI17-18 | AW17-18

2017/18ko udazkeneko argitalapena | edición otoño-invierno 2017/18 | 2017/18 fall-winter edition


marinel urdina ¡ Gaua urdina

-4-


kaiku-bi

bi garrena

......................................................... / Segundo. / Second. /

bi koloretan

......................................... / Dos colores. / Two colors. /

bi kolorekoa

........................... / De dos colores. / With two colors. /

bi ontzat

................................................................ / Para dos. / For two. /

bi daiatzeko bi zitzeko

.................................... / Para viajar. / To go on a trip. /

............................................................ / Para vivir. / To live. /

-5-


Hitzaurrea Nere aita. Denbora neraman amonaren argazki baten bila, kaiku hura jantzita zeramala. Ezer. Inondik ez. Egun batean, beste paper batzuen bila nengoela, kasualitatez argazki hau aurkitu nuen. Nere aita da, kaiku batekin. Nere aita gaztea zenean, bidaiatzen hasi zenean, mundua ezagutuz eta bere ametsak eraikitzen. Bere lehen bidaia Erresuma Batura izan zen, nerea ere.

Prólogo Mi padre. Llevaba tiempo buscando una foto de mi abuela con aquel famoso kaiku. Nada. Por ningún lado. Un día cualquiera, buscando otros papeles y por casualidad, encontré esta otra foto. Es mi padre, con un kaiku. Mi padre de joven, cuando empezaba a viajar, a conocer mundo y a construir sus sueños. Su primer viaje fue al Reino Unido. El mío también.

Prologue My father. I had been looking for a photo of my granny in her kaiku for quite long. Nothing. Anywhere. On day, by chance, when I was looking for some other documents, I found this picture. It’s my father, wearing a kaiku. My father, when he started to travel the world and to build up his dreams. His first trip was to the UK, so was mine.

-6-


Aita | Padre | Father

-7-


Euskal arrantzaleak XIX. mendearen amaieran. Pescadores vascos a finales del s. XIX. Basque fishermen at the end of XIXth century.

Gaua txuria -8-


01 Kapitulua Kaiku. lekeitiarra edo txamarrotea. Kaikua Euskal Herriko ohiko berokia da. Arrantzaleek erabiltzen zuten Kantauri Itsasoan. Artilezko oihal oso zerratu batez egiten zen, bikaina gure haize eta eurite gogorrak jasateko. 1960eko hamarkadan amonek haien bilobentzat egiten zituzten ere, Euskadiko berokirik hedatuena izan arte.

Capítulo 01 Kaiku, lekeitiarra o txamarrote. El kaiku es un abrigo tradicional del País Vasco. Lo llevaban los arrantzales cuando iban a faenar al Cantábrico. Se hacía con paño de lana muy tupido, perfecto para soportar el viento y chubascos del norte. Durante los años 60, las amonas empezaron a hacerlos también para sus nietos hasta convertirse en el abrigo más popular y común en Euskadi.

Chapter 01 Kaiku, lekeitiarra or txamarrote. Kaiku is a traditional coat from the Basque Country. The arrantzales use to wear it when fishing in the Bay of Biscay. It was made with a very dense wool fabric, perfect for the heavy northern rain and wind. On the 60s, the amonas started to sew them for their grandchildren, and it became the most popular and common coat in the Basque Country.

-9-


02 Kapitulua Amonaren kaikua Gaur egun jantzi hau desagertzeko zorian dago, oso jende gutxi erabiltzen du eta ezezaguna da gazteen artean. Orain arte bakarrik opari eta souvenir dendetan aurkitu genezakeen kalitate gutxiko kopiak. Horregatik Amarenak jantzi hau birdiseinatzea erabaki du, bizi berri bat emateko. Amonarenaren kaikuan oinarrituz, honen ezaugarri bereziak mantenduz.

Capítulo 02 El kaiku de la abuela Hoy en día esta prenda casi ha desaparecido, poca gente la utiliza y apenas se conoce entre la gente joven. Hasta ahora sólo se podían encontrar reproducciones de escasa calidad en tiendas de regalos y souvenirs. Por eso Amarenak ha decidido reinventar esta prenda para devolverla a tu armario. Partiendo del patrón original del kaiku de la abuela, mantenido su esencia y características.

Chapter 02 Grandma’s kaiku Nowadays it is about to disappear, few people wears it and young people have not heard about it. Until now you could only find some poor copies at some presents or souvenir shops. This is why Amarenak decided to redesign this coat so it could be back in your wardrobe. Based on those of our grandma’s, keeping their main features.

- 10 -


Round collar.

Big pockets.

Straight shape.

Kaiku baten ezaugarri nagusiak. Características principales del kaiku. Kaiku’s main features.

Gaua urdina · marinel urdina - 11 -


- 12 -


03 Kapitulua Euskadin eginak, oihal naturalak erabiliz. Euskadiko lantegiekin lan egiten dugu, bertan era artisauean gure kaikuak banan-banan josten dituztelarik. Era honetan bertako moda industria sustatzen laguntzen dugu eta lanpostu duinak sortzen ditugu. Oihko kaikuak artileko oihalez egiten ziren. Bilduma honentzat ere, era artisauan Espainian egindako kalitate handiko %100 ardi merinoko artile oihala erabili dugu.

Capítulo 03 Hechos a mano en Euskadi con tejidos naturales. Trabajamos con talleres del País Vasco, en dónde confeccionan con cariño cada kaiku de forma artesanal. Apoyamos así la confección local de ropa y generamos empleo digno. Tradicionalmente los kaikus se hacían con paño de lana. En esta colección también hemos utilizado un paño de gran calidad, producido artesanalmente en España, con 100% lana virgen de oveja merina.

Chapter 03 Handmade in the Basque Country with natural fabrics. We produce all our kaikus in workshops in the Basque Country. Each of them are handcraft with love. In this way we support the local fashion industry providing fair paid jobs. Traditionally, kaikus were made using wool fabric. The one used in this collection is also handcrafted in Spain, made with 100% merino wool.

- 13 -


bi garrena

......................................................... / Segundo. / Second. /

marinel gorria ¡ Gaua txuria - 14 -


marinel gorria ¡ Gaua txuria

marinel gorria ¡ Gaua txuria - 15 -


bi koloreetan

........................................................ / Dos colores. / Two colors. /

marinel gorria ¡ Gaua txuria - 16 -


gaua urdina ¡ Marinel urdina - 17 -


bi kolorekoa

................................................ / De dos colores. / With two colors. /

marinel gorria ¡ marinel urdina - 19 -


marinel urdina ¡ Gaua urdina

marinel urdina ¡ Gaua urdina - 20 -


bi ontzat

................................................................ / Para dos. / For two. /

marinel urdina ¡ Gaua urdina - 21 -


bi daiatzeko

........................................................ / Para viajar. / To go on a trip. /

marinel gorria ¡ Gaua txuria ¡ Gaua urdina - 22 -


- 23 -


bi zitzeko

............................................................ / Para vivir. / To live. /

Gaua txuria - 24 -


Gaua txuria

Gaua txuria - 25 -


Jarraitzeko. Continuarรก. To be continued.

Argazkiak | Fotรณgrafo | Photographer: Adriรกn Perea Modeloak | Modelos | Models: Leire Jaime, Imanol Egibar Kolaboratzaileak | Colaboradores | Colabs: The LocalSS & Boinas Elosegui


made with love in the Basque Country

www.amarenak.com helloiskaixo@amarenak.com Amarenamarenak Amarenamarenak Amarenamarenak

KAIKU-BI | Amarenak AW1718 collection  
KAIKU-BI | Amarenak AW1718 collection  
Advertisement