Page 1

Kedves Olvasó! Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar vezetõsége, oktatói és valamennyi munkatársa nevében! 2005 óta mûködünk a Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb, ugyanakkor legdinamikusabban fejlõdõ egyetemi karaként. Magasan képzett szakemberek és igényes, korszerû infrastruktúra mellett minõségi felsõfokú, alap- és mesterképzés, valamint kutatás jellemzi intézményünk mûködését. Igyekszünk hallgatóink számára biztosítani a magas szintû oktatási színvonalat, hogy végzettként sikeresen helytálljanak a folyamatosan változó munkaerõpiacon. Karunk az egész életen át tartó tanulás jegyében várja leendõ hallgatóit. A tanulás nem ér véget a diploma átvétele után: várjuk hallgatóinkat a felsõoktatási szakképzésbõl az alapszakokra, az alapszakokról a mesterképzésre, illetve ezt követõen szakirányú továbbképzésekre és rövidebb képzési programokra. Egyetemünkön tudományos fokozat megszerzésére is lehetõsége nyílik azok számára, akik a mesterképzéseket követõen nem a gyakorlati munka, hanem a tudományos-oktatói munka világa felé szeretnének orientálódni. Mi, a FEEK oktatói és dolgozói büszkék vagyunk arra, hogy döntõen saját munkánk eredményeként, saját forrásainkból különösen igényes tárgyi-infrastrukturális környezetet sikerült kialakítanunk hallgatóink számára. Ezt a továbbiakban is szeretnénk fejleszteni, annak érdekében, hogy a 21. századi követelményeknek megfelelõ intelligens tanulási tereket hozzunk létre. Reméljük, sikerül felkelteni érdeklõdését karunk képzési profilja iránt: szeretettel várjuk leendõ hallgatóinkat az egyetemi polgáraink körében! dr. habil. Nemeskéri Zsolt dékán


ALAPKÉPZÉSEINK (BA) Az elsõ képzési ciklus az alapképzés, mely (alapképzési szaktól függõen) 6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az oklevél megszerzésével alapfokozat és egy, az adott szaknak megfelelõ szakképzettség szerezhetõ. Az alapfokozatot nyújtó elsõ képzési ciklus a munkaerõpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelõ elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Andragógia BA Az andragógia alapszakon végzettek a felnõttképzés szakemberei. Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy szakjának – mûvelõdésszervezõ, humán szervezõ, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervezõ – ismereteit kínálja. A szakképzett andragógusok tudása igen széles körû: neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel bírnak, emellett munkájuk végzéséhez ismerniük kell a felnõttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés, konfliktuskezelés módszereit. Emberi erõforrások BA Az emberi erõforrások alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. Az ezen a szakon szerzett diplomában szereplõ szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erõforrások alapképzési szakon. Ennek a szaknak a munkaerõ-piaci megnevezése humánerõforrás-menedzser. Az emberi erõforrások alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók megfelelõ tudásszintre jutva alkalmasak legyenek a következõ képzési szint elvégzésére, másrészt azok a hallgatók, akik a diploma megszerzése után közvetlenül munkát vállalnak, rendelkezzenek a munkaerõpiac elemzéséhez megfelelõ közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismerettel, képesek legyenek ellátni az emberierõforrás-gazdálkodás funkcióit, alkalmasak legyenek az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Informatikus könyvtáros BA Az informatikus könyvtáros alapszak a társadalomtudományi képzési terület társadalomismereti képzési ágához tartozik. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása a munkaerõpiacra, akik rendelkeznek korszerû könyvtárinformatikai ismeretekkel a könyvtár- és tájékoztatásügy, valamint az információközvetítés különbözõ területein felmerülõ könyvtári, információs feladatok megoldására, információs szolgáltatások mûködtetésére és a számítógépes szakirodalmi rendszerek kezelésére.

MESTERKÉPZÉSEINK (MA) Mesterképzésre az vehetõ fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget vagy ezzel egyenértékû, a korábbi képzési rendszer szerinti fõiskolai szintû végzettséget és szakképzettséget, illetve egyetemi szintû végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy mesterfokozatot szerzett. E képzés 2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). Az adott szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési szakra, valamint hogy mely szakképzettség szerezhetõ az adott mesterképzésben, továbbá milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, illetve milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Andragógia MA Olyan andragógusok képzését kívánjuk megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására és a felnõttoktatás és -képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetû rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetõségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Emberierõforrás-tanácsadó MA Az emberi erõforrás tanácsadó mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelõ iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és támogatják a terület irányítóinak döntéselõkészítési munkáját a munkaerõgazdálkodás és az oktatás makroszintû folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek mûködtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. ÚJDONSÁG! Az emberierõforrás-tanácsadó mesterszak már ANGOL NYELVEN is elérhetõ képzési kínálatunkban! A képzésre nappali munkarendben, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és önköltséges formában is lehet jelentkezni! Informatikus könyvtáros MA A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylõ területeken – a korszerû információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak elõállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Kulturális mediáció MA A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különbözõ társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különbözõ településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a mûvelõdési lehetõségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenõrzési feladatainak ellátására. Kulturális örökség tanulmányok MA A végzettek megszerzett mûvelõdéstörténeti és mûvelõdéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat. A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására.

2

PTE FEEK ALUMNI MAGAZIN


Tanári – andragógustanár A képzés célja a felnõttképzés elméletében jártas, gyakorlati megoldásokra felkészült, innovációra fogékony tanárok képzése, akik a képzéshez kapcsolódó önfejlesztés révén az élethosszig való tanulás segítésében a közoktatás, a szakképzés és a felnõttoktatás bármely területen részt tudnak venni. Az andragógustanári szakképzettség további tanárszakként vehetõ fel, elsõsorban azoknak a hallgatóknak a professzionalizálására szolgál, akik egy vagy több más tanári szakképzettségüket felnõttképzésben is kívánják hasznosítani. Tanári – könyvtárpedagógia-tanár A képzés célja könyvtárpedagógia-tanárok képzése, akik szaktudományos és informatikai ismereteik mellett olyan szakmódszertani képzésben részesülnek, amely alkalmassá teszi õket a nevelési-oktatási intézményekben végzendõ speciális munkák hatékony ellátására, akik képesek az információs társadalom kihívásainak magas szinten megfelelni és az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveiként a jövõ generációját is e szellemben nevelni. Hagyományos értelemben a cél olyan szakemberek képzése is, akik elméleti és gyakorlati felkészültségük birtokában képesek az iskolai könyvtár (médiatár) hatékony bevonására az iskolai nevelõmunkába mind az oktatás segítése, mind a tanulók rendszeres olvasóvá nevelése által. Felsõoktatási szakképzéseink A felsõoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés felsõfokú szakképzettséget ad, újabb végzettségi szintet azonban nem. Felsõoktatási szakképzésben felsõfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni. A felsõoktatási szakképzés besorolási alapszakján való továbbtanulás esetén a felsõoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek 75 százalékát el kell ismerni, ez egy 120 kredites felsõoktatási szakképzés esetében azt jelenti, hogy a továbbtanulásnak megfelelõ alapképzési szakon 90 kreditet be kell számítani. Felsõoktatási szakképzésben eredményes felvételi eljárást követõen vagy a besorolási szakon folytatott, be nem fejezett tanulmányok beszámításával kezdhetõk meg, illetve folytathatók tanulmányok. Emberi erõforrások felsõoktatási szakképzési szak A felsõoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelõ elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberierõforrás-gazdálkodás korszerû

eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erõforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetõségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvetõ alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierõforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének mûködését, valamint a felmerülõ ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. Szociális és ifjúsági munka felsõoktatási szakképzési szak A végzettek részt vesznek az alapvetõ emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerû szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvetõ, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttmûködésben fejlesztõ-segítõ beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elõsegítésére, különbözõ társadalmi csoportok együttmûködésének „facilitálására”. A képzés karunkon ifjúságsegítõ szakirányon végezhetõ el. Turizmus-vendéglátás felsõoktatási szakképzési szak A felsõoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélõ, gyakorlattal is rendelkezõ szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban mûködõ mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és mûködtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsõvezetõk munkáját segítõ szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai Az információs mûveltség és a könyvtárpedagógia alapjai Biblioterápia Ifjúsági tanulmányok Kulturális projektmenedzser Munkavállalási tanácsadó Múzeumi kultúraközvetítés Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervezõ Public Relations és szóvivõ Személyügyi szaktanácsadó Személyügyi szervezõ


PTE Alumni magazin 2015 | FEEK Melléklet  

PTE Alumni magazin 2015 | FEEK melléklet A Pécsi Tudományegyetem Alumni Magazinjának kari melléklete: FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you