Tijdschrift Financieel Management #4 2010

Page 1

Werkkapitaal Special

November 2010

www.financieel-management.nl

Team Van Gansewinkel Accountability is Key

beurswijze

r credit

Woensda

g 17 nove

Beursp latt Program egrond m Deelne a seminars mersov erzicht

KENMERKEN DUURZAAM BEURSWIJZER WERKKAPITAAL CREDIT EXPO www.cre

ditexpo.nl

FINANCIEEL

0

mber 20

Nieuweg Blokho ein Business ev Center 3438 LC e 1 Nieuweg ein

8

expo 201

MANAGEMENT

1

10

#4 â‚Ź 9,50

Genomineerden Public Finance Award 8 condities inkoopsamenwerking Supply chain bundeling Unilever Het uitbalanceren van vlottende activa en passiva


ONDERZOEK FUSIES Finace is dĂŠ integrale dienstverlener voor bedrijfsvoering. Wij hebben alles in huis om uw bedrijfsvoering te optimaliseren, tijdelijk te ondersteunen of over te nemen: van Finance en HR, tot ICT en eigen Service Centers. Onze dienstverlening bestaat uit consultancy, detachering, outsourcing en recruiting en we doen dat voor de top 500 organisaties van Nederland. Zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid: Shell, Unilever, Ahold, Ministerie van V&W en Gemeente Amsterdam zijn enkele organisaties waar wij voor werken. Finace biedt integrale en werkende oplossingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij ontwerpen, implementeren en voeren uit.

We Think, Build and Operate!

FINACE T +31 (0)20 311 3800 consultancy@finace.nl www.finace.nl


BINNEN GEMEENTEN WAT KUNT U LEREN UIT ONDERZOEK NAAR FUSIES EN DE GEVOLGEN VOOR DE BEDRIJFSVOERING ONDER 80 GEMEENTEN? We hebben allemaal met bezuinigingen te maken en de gevolgen zijn duidelijk: herindeling, taakstelling, meer met minder etc. Zo ook binnen Gemeenten. De vraag is hoe er met deze veranderingen om wordt gegaan en wat dit nu betekent voor de bedrijfsvoering, de integratie van processen & systemen, de samenwerking binnen de organisatie etc. Reden voor Finace om in samenwerking met Jaap Koelewijn onderzoek te doen naar deze vraagstukken onder 80 gemeenten. De onderzoeksresultaten laten zien dat obstakels voor een geslaagde fusie onder andere blijken te zijn: ß het overbruggen van cultuurverschillen ß het samenvoegen van IT systemen ß het formuleren van heldere doelstellingen vooraf Andere opvallende uitkomsten: ß Fusietrajecten op vrijwillige basis nemen minder tijd in beslag ß Kleine fusiegemeenten zijn overwegend positief over de uitkomst van de fusie Wilt u meer weten over dit onderzoek, of een exemplaar van het onderzoeksrapport ontvangen? Kijkt u dan op www.finace.nl of stuur een email bericht naar gemeente@finace.nl

FINACE :: THINK, BUILD, OPERATE.


8

10 Werkkapitaal bij Van Gansewinkel Groep

• Exposure draft over ‘verslaggevende entiteit’ • Leasevoorstellen IASB leiden tot grote veranderingen • Nieuwe Richtlijnen voor jaarverslaggeving 2010 • Gevolgen van pensioencrisis

18 t/m 32 Public Finance Award 2010

Bij Van Gansewinkel zet Group Control- Binnen de overheid en non-profit ler Stan Peeters de lijnen uit voor de

sector is momenteel van alles gaande:

verbetertrajecten rond werkkapitaal.

van bezuinigingen tot het samenvoe-

Een belangrijke rol in de uitvoering

gen van organisaties. Wat betekent

speelt Dennis van Druten, die als

dit voor de financiële functie? In dit

Controller CAPEX & Working Capital

speciale katern komen diverse experts

Inhoud Jaarverslag:

20

Public Update • Hoge neveninkomsten Gemeenten • ‘Kwaliteit Belastingdienst in gevaar’ • Gemeenten willen mensgerichte dienstverlening • Nut onduidelijk van toezicht

toegewijd met het onderwerp bezig is. aan het woord. Ook stellen we u voor aan de genomineerden voor de Public Finance Award 2010. beurswij

34

zer cred

it expo

Woens

dag 17

2010

nove

mber Nieu we 2010 Blokh gein Bu sines 3438 oeve 1 s Cente LC Ni r euwe gein

• • • •

Beurs p Progra lattegron d Deeln mma sem ina emers overz rs icht

www.c

Legal Update:

redite

xpo.nl

FINANC

IEEL MANAG

EMENT 1

Bijlage Beurswijzer Credit Expo

40 Supply chain bundeling bij Unilever

In deze bijlage vindt u alles over de

Unilever besloot enkele jaren

6e editie van Credit Expo, Neder-

geleden om alle supply chain activi-

lands grootste vakevenement op het teiten te bundelen in een centrale gebied creditmanagement. Alles wat organisatie gevestigd in Zwitserland. de markt voor creditmanagement

Directeur Sophie Soors vertelt over

heeft te bieden kunt u op deze dag

de kansen en valkuilen van het

zien in het Nieuwegein Business

verandermanagement dat bij dit

Center.

megatraject kwam kijken.

42

Nieuwe en komende wetgeving Toezicht op kredietbeoordelaars door AFM Consultatie beleidsregel deskundigheid Uitleg concurrentiebeding

Tax Update: • Continuering deelname aan buitenlandse pensioenregeling • NMA-boete niet aftrekbaar • Tijdelijke verruiming WBSO en innovatiebox • Reparatie constructies vastgoedlichamen

6 Voorwoord 14 Column Harm Poelen 15 De 8 kenmerken van duurzaam werkkapitaalmanagement 36 Column Raimond Honig 37 Het uitbalanceren van vlottende activa en passiva 44 Index leveranciers 46 Agenda + colofon Nieuw: 44 Index Leveranciers In deze rubriek treft u een uitgebreid overzicht van bedrijven die actief zijn op het gebied van financieel management. 4

FINANCIEEL MANAGEMENT


Het Nederland dat grip wil houden op de kosten van het collectief pensioen

Het collectief pensioen. Als werkgever weet u hoe belangrijk het is: een collectief pensioen met ruimte voor persoonlijke wensen van uw medewerkers. Tegelijkertijd wilt u dat de kosten van een collectief pensioen beheersbaar zijn. Daarom introduceert Nationale-Nederlanden het Prestatie Pensioen. Dat is een persoonlijke benadering van het collectief pensioen. Waarmee u verzekerd bent van voorspelbare pensioenlasten. Bovendien is het Prestatie Pensioen voor uw medewerkers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde met ruimte voor persoonlijke keuzemogelijkheden. Kijk op nn.nl wat het Prestatie Pensioen u en uw werknemers te bieden heeft.


Voo woo d Voorwoord Werkkapitaalbeheersing geen rocket science Volgens een recent rapport van Ernst &

nog beter in de vingers te krijgen. Dit is op

Young zijn kostenbeheersing, risicobeheer-

zichzelf niet ingewikkeld, zeggen verschillen-

sing en cashflow de belangrijkste zakelijke

de experts en Financials in dit nummer, maar

prioriteiten voor CFO’s in de nasleep van de

om de verbeteringen op lange termijn vast te

financiële crisis. Een goede zaak, want hier-

houden is een grote uitdaging. In dit nummer

mee lijkt het dat de crisis een positieve impuls

vindt u de nodige handvaten hiervoor.

heeft gegeven aan het cashbewustzijn in organisaties. Recent onderzoek van KPMG beves-

Waar ook veel aandacht is voor cash, maar

tigd dit. Echter, hoewel het dus klopt dat er in

dan op een heel andere manier is bij de over-

crisistijd verbeteringen worden gerealiseerd

heid. In dit nummer besteden we dan ook

op werkkapitaalgebied, treedt in de periode

aandacht aan financieel management bin-

na een recessie vaak een verslechtering op. In

nen de overheid en non-profit sector. Wat

een artikel over duurzaam werkkapitaalma-

voor de impact heeft de crisis gehad en wat

nagement leggen de auteurs de stappen uit

zijn de consequenties voor Financials binnen

die nodig zijn om het onderwerp integraal

publieke organisaties? We vroegen dit onder

binnen de organisatie te verankeren.

andere aan de genomineerden voor de Public Finance Award 2010. Hoe gaan zij om met

Jeppe Kleyngeldd ncieel M Hoofdredacteur Tijdschrift Financieel Management www.financieel-management.nl

Bij de duurzame afvaldienstverlener Van Gan-

de bezuinigingen die er aan zitten te komen?

sewinkel Groep staat werkkapitaal inmiddels

Hoe staan zij hun organisaties bij in deze

hoog op de strategische agenda. Hoe het daar

moeilijke tijden? U leest het in het ‘public’

is gekomen – en zal blijven staan – legt Group

gedeelte midden in het blad.

Controller Stan Peeters uit. Één van zijn geheimen is het benoemen van een Controller

Tot slot vindt u ook in dit nummer als speciale

CAPEX & Working Capital die toegewijd

bijlage de beurswijzer van de Credit Expo, dé

met het onderwerp bezig is op fulltime basis.

beurs voor creditmanagement in Nederland.

Verder moet werkkapitaalmanagement in de

De volledige Nederlandse markt voor credit-

business liggen met concrete ambities en hel-

management zal op de beurs te vinden zijn.

dere definities. ‘Maak het accountable’ is de

Daarnaast is er inhoudelijk programma. Een

gouden tip van Peeters. Met deze uitgave van

must dus voor iedere Financial die werkkapi-

Tijdschrift Financieel Management hopen wij

taal aan de debiteurenkant wil aanpakken.

u te inspireren om werkkapitaalbeheersing

6

FINANCIEEL MANAGEMENT

Abonnement? financieel-management.nl/aanmelden


Zonder scherpte geen precisie...

Agium is een kennisorganisatie op het gebied van Finance & Control en selecteert haar financieel professionals op veel meer dan de ‘juiste’ papieren alleen. Daadkracht, persoonlijkheid en een scherpe blik op het vakgebied zijn kenmerkend voor onze mensen. De combinatie van haarscherp analytisch inzicht en een evenzo scherp invoelingsvermogen maakt dat Agium nét dat beetje extra biedt. Meerwaarde die juist bij financiële vakmensen zo essentieel is. Want zonder scherpte geen precisie...

www.agium.nl Kerkweg 17 - 2641 GA Pijnacker - 015 3697707


Jaarverslag Exposure draft over ‘verslaggevende entiteit’

De ‘verslaggevende entiteit’ is de entiteit die een financieel verslag opstelt. Momenteel bevat IFRS wel voorschriften hoe een verslaggevende entiteit de financiële gegevens moet rapporteren, maar er is geen duidelijke beschrijving wat een verslaggevende entiteit eigenlijk is, of hoe deze moet worden geïdentificeerd. Dit vraagstuk doet zich vooral voor bij groepsherstructureringen en hieraan gerelateerde kapitaalmarkttransacties. Over dit onderwerp hebben de IASB en FASB onlangs een Exposure Draft (ED) ‘Conceptueel kader

voor financiële verslaglegging: de verslaggevende entiteit’ gepubliceerd.

Samenvatting van de voorstellen De ED stelt voor dat een verslaggevende entiteit drie kenmerken moet hebben: • Economische activiteiten die worden uitgevoerd, zijn uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd. • Deze economische activiteiten kunnen objectief worden onderscheiden van die van andere entiteiten en van de economische omgeving waarin de entiteit functioneert. • Financiële gegevens van de economische activiteiten van die eenheid hebben het potentieel om nuttig te zijn bij het nemen van beslissingen over het verstrekken van middelen aan die entiteit en bij de beoordeling of het management efficiënt en effectief gebruik

Leasevoorstellen IASB leiden tot grote veranderingen De IASB en de FASB hebben een nieuw model voorgesteld als gevolg waarvan er geen ‘offbalance sheet’ leases meer zullen bestaan. Naar verwachting komt er een definitieve standaard in 2011 met eerste toepassing in 2013. De grootste verandering is dat het onderscheid tussen operationele en financiële leases vervalt. Omdat daarmee alle leases op de balans komen, wordt het des te belangrijker dat ook voor dienstverleningscontracten wordt vastgesteld of deze een leasecomponent bevatten.

Verslaggeving door lessees In de balans van lessees worden voor alle leasecontracten een gebruiksrecht voor het onderliggende actief en een verplichting voor de contante waarde van de toekomstige leasebetalingen opgenomen. Hierbij worden schattingen gemaakt over toekomstige gebeurtenissen zoals opties om de lease te verlengen en voorwaardelijke leasebetalingen. Vervolgens resulteren alle leases in een ‘afschrijvingslast’ voor het gebruiksrecht en een ‘rentelast’ voor de opgenomen verplichting. Dit heeft tevens tot gevolg dat de lasten van de lease veelal een dalend patroon hebben, omdat de rentelasten dalen naarmate de verplichting afneemt als gevolg van de leasebetalingen. In het kasstroomoverzicht worden de leasebetalingen opgenomen onder de financieringskasstromen.

Verslaggeving door lessors Lessors bepalen per lease-overeenkomst of zij de ‘performance obligation’- of de ‘derecognition’benadering toepassen. De uitkomst van deze be8

FINANCIEEL MANAGEMENT

langrijke analyse bepaalt de verdere verwerking van de lease-overeenkomst. Bij beide benaderingen wordt een leasevordering voor de contante waarde van de verwachte leasebetalingen opgenomen in de balans. De ‘performance obligation’benadering wordt toegepast als de significante economische voordelen en risico’s van het actief zijn behouden. Het onderliggende actief blijft dan in de balans opgenomen alsmede een verplichting voor het recht van de lessee het actief te gebruiken (de ‘performance obligation’). Deze verplichting mag overigens gesaldeerd worden gepresenteerd met het onderliggende actief en de leasevordering. De ‘derecognition’-benadering wordt toegepast als de significante economische voordelen en risico’s van het actief zijn overgegaan op de lessee. Het onderliggende actief wordt dan niet meer in de balans opgenomen, voor zover het recht van gebruik van het actief is overgegaan naar de lessee.

Praktische consequenties De voorstellen zijn duidelijk een significante verandering ten opzichte van de huidige regels met mogelijk grote gevolgen. Dit geldt vooral voor leases die op dit moment worden geclassificeerd als operationeel. De voorstellen zullen effect hebben op de balansverhoudingen en financiële ratio’s. Wellicht wordt er niet meer aan financieringsvoorwaarden voldaan. Deze contractuele voorwaarden dienen dan te worden heronderhandeld. Het is belangrijk om nu al een analyse te maken van de gevolgen. De voorstellen leiden ook tot meer (jaarlijkse) schattingen waarop de processen en systemen zullen moeten worden afgestemd. fm

heeft gemaakt van de verstrekte middelen. De ED stelt voor dat deze kenmerken nodig zijn, maar niet altijd voldoende zijn voor het identificeren van een verslaggevende entiteit.

Rechtspersonen De ED stelt voor dat het bestaan van een juridische entiteit niet noodzakelijk is om een verslaggevende entiteit te identificeren. Bijgevolg kan een verslaggevende entiteit meer dan één juridische entiteit of een gedeelte van een enkele juridische entiteit omvatten. Een deel van een entiteit (zoals een filiaal of divisie) kan in aanmerking komen als een verslaggevende entiteit indien de economische activiteiten van dat deel objectief kunnen worden onderscheiden van de rest van de entiteit, en financiële informatie over dat deel van de entiteit de potentie heeft om nuttig zijn in het nemen van beslissingen over het verstrekken van middelen aan dat gedeelte van de entiteit.

Geconsolideerde jaarrekening De ED stelt voor dat indien een entiteit de zeggenschap (‘control’) heeft over een of meer entiteiten een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld. Zeggenschap is de bevoegdheid om de activiteiten van de andere entiteit rechtstreeks aan te sturen om voor zichzelf voordelen te genereren (of verliezen te beperken).

Gecombineerde financiële overzichten De ED definieert gecombineerde financiële overzichten als informatie over twee of meer entiteiten die onder gemeenschappelijke zeggenschap staan (‘common control’), maar waarin de financiële gegevens van de entiteit die de gezamenlijke zeggenschap heeft (de ‘moeder’) niet wordt opgenomen. De ED merkt op dat de gecombineerde financiële overzichten nuttige informatie kunnen opleveren over de gezamenlijke entiteiten als een separate (sub)groep. Te denken valt bijvoorbeeld aan een zogenaamde carve-out informatie van een divisie die verkocht gaat worden en tot op heden juridisch niet als zelfstandige (sub)groep bestond.

Praktische consequenties Vooral in het kader van de verkoop van een gedeelte van een bedrijf of een spin-off transactie

fm.nl/rapporteren


Onder redactie van Martin Hoogendoorn en Gerard van Santen, partners bij Ernst & Young Accountants LLP martin.hoogendoorn@nl.ey.com, gerard.van.santen@nl.ey.com Met medewerking van Bart van Beurden, Miquel Boeijink, Sonja Böhmer, Henk Strating en Michiel Suur rijzen vragen of de jaarrekening kan worden opgesteld voor alleen de economische activiteiten die worden verkocht. Met de beschrijving in de ED van een verslaggevende entiteit zullen opstellers, toezichthouders en accountants tot een meer samenhangende visie in dergelijke fm situaties kunnen komen.

Nieuwe Richtlijnen voor jaarverslaggeving 2010 In september 2010 is de jaareditie 2010 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gepubliceerd. In de jaareditie 2010 zijn een aantal ontwerp-Richtlijnen omgezet in definitieve Richtlijnen. Deze Richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe bepalingen voor de jaarrekening 2010.

Overheidssubsidies Leningen die worden verkregen van de overheid met een lagere rente dan de marktrente moeten bij eerste verwerking tegen de (lagere) reële waarde in de balans worden verwerkt. Het verschil met het hoger ontvangen bedrag betreft de contante waarde van het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel moet ingevolge een nieuwe Richtlijn 274.110 worden verwerkt als overheidssubsidie volgens de regels van RJ 274.

Gesegmenteerde informatie Een nieuwe Richtlijn 350 met betrekking tot gesegmenteerde informatie is opgenomen. Deze is gebaseerd op IFRS 8. De Richtlijn is niet verplicht van toepassing, met uitzondering van de wettelijke vereisten rond detaillering van de omzet

Gevolgen van pensioencrisis In de afgelopen maanden is er onrust ontstaan over de zwakke financiële situatie van pensioenfondsen. De dekkingsgraden van pensioenfondsen staan onder grote druk en verlaging van pensioenuitkeringen dreigt. Dit heeft een maatschappelijke discussie gevoed over de techniek van de waardering van de pensioenverplichtingen, die nog gaande is.

De jaarrekening van het pensioenfonds De Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenverplichtingen tegen marktwaarde worden gewaardeerd. De hoogte van de technische voorzieningen wordt vastgesteld op basis van de contante waarde van de verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot de datum van vaststelling opgebouwde pensioenverplichtingen, waarbij de contante waarde wordt vastgesteld op basis van een door De Nederlandsche Bank gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur. DNB hanteert voor dit doel de zgn. swapcurve. De swapcurve is de laatste jaren flink gedaald, ultimo augustus 2010 ligt de gehele rentecurve voor het eerst in de historie (ruim) onder de 3%. Voor pensioenfondsen betekent dit een enorme verhoging van de pensioenverplichtingen, die vaak maar slechts ten dele wordt gecompenseerd door een hoger rendement op de beleggingsportefeuille vastrentende waarden. Daar waar de pensioenfondsen zich in 2009 redelijk leken te herstellen van de financiële crisis in 2008, zorgt nu de rentedaling voor een nieuwe fase van onderdekking (dekkingsgraad onder de 105%). Pensioenfondsen hebben drie jaar de tijd om op de minimale dekkingsgraad van 105% te komen. Het instrumentarium bestaat uit een mix van het afzien van indexaties, premieverhogingen en verlaging van de uitkeringen respectievelijk afstempelen van pensioenrechten. naar bedrijfstakken en de onderscheiden (geografische) gebieden waarin de rechtspersoon goederen en diensten levert. Wel wordt aanbevolen de richtlijn toe te passen voor rechtspersonen die aanvullende gesegmenteerde informatie in de jaarrekening opnemen. Het uitgangspunt van de Richtlijn is dat operationele segmenten worden geïdentificeerd op grond van informatie die door het bestuur van de rechtspersoon wordt gebruikt. Hierdoor zal veelal de interne managementinformatie leidend zijn voor hetgeen in de jaarrekening wordt opgenomen. Het onderscheid tussen primaire en secundaire segmentatiebasis wordt in de nieuwe Richtlijn niet meer gemaakt. Ook de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor zover ze blijken uit de interne managementrapportage zijn leidend voor de segmentrapportage. Deze kunnen dus afwijken van de grondslagen van de jaarrekening zelf.

De jaarrekening van de onderneming die de pensioenrechten toekent De swaprente is nagenoeg risicovrij. Sommigen wijzen op een inconsistentie met de internationale boekhoudregels die voorschrijven dat pensioenverplichtingen contant moeten worden gemaakt tegen de marktrente van hoogwaardige bedrijfsobligaties (IAS 19). Als gevolg van de kredietcrisis is de risicovrije rente gedaald terwijl de risico-opslag voor bedrijfsobligaties door toegenomen onzekerheid juist sterk gestegen is. In de jaarrekening van de onderneming die een pensioenregeling uitvoert, komt de acute nood van het pensioenfonds derhalve niet tot uitdrukking, integendeel, de pensioenverplichtingen dalen bij een stijgende rente. Het lijkt op voorhand gevaarlijk om in de pensioendiscussie dit ene element eruit te lichten. Er zijn namelijk meerdere grote verschillen tussen de jaarrekening van het pensioenfonds en de onderneming. In de pensioenverplichting van het pensioenfonds worden uitsluitend de tot en met balansdatum opgebouwde pensioenrechten in aanmerking genomen. IAS 19 gaat veel verder en schrijft voor dat verwachte toekomstige salarisstijgingen en indexaties moeten worden meegenomen in de pensioenverplichting, hetgeen juist een sterk verhogend effect heeft op de voorziening. Door het gebruik van de corridor worden deze effecten vaak uitgesmeerd over een reeks van jaren, een mogelijkheid die het pensioenfonds niet heeft.

Tenslotte Er bestaan grote verschillen tussen de waarderingssystematiek van pensioenverplichtingen in de jaarrekening van het pensioenfonds en van de fm onderneming, een samenhang ontbreekt.

Personeelsbeloningen Bij het bepalen van de hoogte van de verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen tijdens het dienstverband moet de contante waarde worden berekend. In Richtlijn 271.207 is nu bepaald dat de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties de meest geëigende invulling is van deze contante waarde.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa In de jaarrekening 2010 gelden aanvullende eisen voor de toelichting ten aanzien van bijzondere waardeverminderingen: de methode en belangrijkste veronderstellingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde op basis van kasstroomprognoses moeten worden toefm gelicht. FINANCIEEL MANAGEMENT

9


werkkapitaal

Stan Peeters en Dennis van Druten, Van Gansewinkel Groep:

‘Accountability is key’ Interview: Raimond Honig, Tekst: Jeppe Kleyngeld

Na de overname van Van Gansewinkel door private equity in 2007, is werkkapitaalmanagement hoger op de agenda komen te staan bij de duurzame afvaldienstverlener. Group Controller Stan Peeters zet de lijnen uit voor de verbetertrajecten rond werkkapitaal. Een belangrijke rol in de uitvoering speelt Dennis van Druten, die als Controller CAPEX & Working Capital toegewijd met het onderwerp bezig is. Na ruim tien jaar voor grote multinationals gewerkt te heb-

Wat kenmerkt Van Gansewinkel Groep?

ben begon Stan Peeters in 2005 bij Van Gansewinkel als Group

Stan Peeters: We zijn een uniek bedrijf omdat we de hele keten

Controller. Hij viel meteen met zijn neus in de boter. In 2007

afdekken. We zijn actief in negen Europese landen waarvan

werd het bedrijf verkocht aan private equity-partijen CVC Ca-

het grootste deel van de omzet in Nederland en België wordt

pital Partners en KKR en Peeters werkte intensief mee aan de

gegenereerd. Uit het afval winnen we grondstoffen en energie

verkoop. Dennis van Druten zat in die tijd in het dealteam van

terug voor hergebruik. Door het afval te sorteren en te bewer-

ING Corporate Finance dat Van Gansewinkel adviseerde bij de

ken met onze installaties winnen we bijna 75 procent terug. Al-

transactie. Zo leerde hij het bedrijf goed kennen waar hij kort

les wat niet hergebruikt kan worden, wordt grotendeels intern

daarna in dienst zou treden. In 2007 begon de integratie van

verbrand en omgezet in warmte en energie. Het bedrijf ademt

Van Gansewinkel met AVR, een afvalverwerkingsbedrijf dat

duurzaamheid.

eerder door CVC en KKR was overgenomen. Beide bedrijven vulden elkaar mooi aan en dekken nu de hele afvalketen af.

Dennis van Druten: Dit heeft ook een economisch voordeel.

Na de overname werd Peeters Business Unit Controller van

Het is uiteindelijk interessanter om zoveel mogelijk nuttige pro-

de Nederlandse inzamelactiviteiten en verantwoordelijk voor

ducten uit afval te halen, dan om het op de storthoop te gooien.

de M&A activiteiten van de groep. Hij heeft toen een nieuwe

Onze slogan is daarom ook ‘afval bestaat niet’. Europa ziet dit

afdeling opgezet en daarvoor onder andere Dennis van Dru-

ook en probeert met nieuwe wetgeving de recycling te stimule-

ten aangetrokken. Tot eind 2008 is deze afdeling intensief met

ren. Producenten zijn verantwoordelijk voor de producten die

overname- en integratietrajecten bezig geweest als onderdeel

ze op de markt zetten en moeten onder andere een keten opzet-

van de buy and build strategie. Toen kwam de crisis. De M&A

ten om de producten aan het einde van hun leven te kunnen

activiteiten werden op een laag pitje gezet. Peeters werd Group

recyclen. Dit is waar wij in beeld komen. Wij adviseren pro-

Controller van de nieuwe combinatie, waarbij in eerste instan-

ducenten over hoe ze door materiaalkeuze en productieproces,

tie de scope kwam te liggen op de integratie van de Finance-

producten kunnen maken die gemakkelijker uit elkaar te halen

activiteiten van AVR en Van Gansewinkel. Van Druten werd

zijn. Uiteindelijk halen wij de containers op en halen we hier

benoemd in de rol van Controller CAPEX & Working Capital.

beide voordeel uit.

10

FINANCIEEL MANAGEMENT

fm.nl/controlling


werkkapitaal

TEAM Van links naar rechts: Maarten Snijders, Nele Hubrechts, Dennis van Druten, Stan Peeters, Jan Gielen

Fotografie: Eric Fecken

Thema

Hoe zit de financiële functie in elkaar?

Wat is de reden dat werkkapitaal niet onder Tre-

SP: We zijn heel decentraal georganiseerd. Elke

asury valt?

regio heeft een eigen managementteam. Daar zit

SP: Werkkapitaalmanagement moet in de busi-

SP: Ik geloof heilig in accountability. Dat is key in

een lokale directeur met een controller als rech-

ness ondergebracht zijn. Treasury is hier heel erg

werkkapitaalmanagement. Vaak zie je dat voor de

terhand. De controller heeft een functionele lijn

gericht op financiering en bankzaken. We hebben

accountability rond werkkapitaal wordt gekeken

naar een Business Unit Controller. We hebben

Working Capital & CAPEX heel bewust onder-

naar de Shared Service Centre’s (SSC’s). Dat kan

twee Business Units. Eentje richt zich op verwer-

gebracht bij de groep omdat het dan in het team

niet. De business is verantwoordelijk voor werk-

king, recycling en de activiteiten in Oost-Europa.

van BU Controllers zit. Het zijn deze mensen die

kapitaalmanagement en maakt afspraken met de

De andere is verantwoordelijk voor de inzame-

het in de praktijk kunnen beïnvloeden. Het is veel

SSC’s over de processen. Je kunt nooit de verant-

lingsactiviteiten in Nederland en België. De twee

gemakkelijker om vanuit Group Control de brug

woordelijkheid voor de balans bij een SSC gaan

Units worden beide aangestuurd door een COO

naar de business te slaan dan vanuit Treasury.

neerleggen. Dat hebben we volledig omgedraaid.

ben als rechterhand een Business Unit Controller.

DvD: Onze organisatie wordt gestuurd op cash

Wat hebben jullie gemiddeld aan openstaand

Deze zijn verantwoordelijk voor het aansturen

generatie, dus EBITDA, CAPEX en werkkapitaal.

saldo op de omzet van 1,2 miljard euro?

van de lokale controllers die binnen hun betref-

Je kan EBITDA niet los zien van CAPEX en werk-

SP: Rondom de 150 miljoen euro. Onze DSO is

fende Business Unit vallen. Dan heb je Group

kapitaal. Daar zit een belangrijk spanningsveld

ongeveer 38 dagen. Dat willen we verder gaan te-

Control. Hieronder vallen Groep Consolidatie,

tussen. Je kan bijvoorbeeld je EBITDA sterk ver-

rugbrengen door de overdue verder te reduceren.

Tax, Insurance, Shared Services, Working Capi-

beteren door alleen de allernieuwste voertuigen

tal & CAPEX. Ook hebben we een onderdeel dat

te gebruiken, maar dat vergt wel veel extra inves-

Hebben jullie de gemiddelde betalingstermijn in

PMO (Program Management Office) heet. Daar

teringen. De afweging tussen CAPEX en OPEZ

kaart in termen van gemaakte afspraken?

vindt de tracking & tracing plaats van alle interne

moet in de business liggen, maar de business kan

DvD: We zien grote verschillen in typen klanten.

verbetertrajecten. De BU Controllers rapporteren

dit alleen doen wanneer ze voor beide componen-

De AVR-bedrijven doen voor een belangrijk deel

functioneel aan mij en ik rapporteer aan de CFO.

ten verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor werk-

zaken met gemeenten. Daar hebben we goede af-

kapitaal. Bij tenders kijken we niet alleen naar de

spraken mee en hebben we een DSO van gemid-

EBITDA, maar ook naar de betaaltermijn.

die lid is van de Raad van Bestuur. Die COO’s heb-

FINANCIEEL MANAGEMENT

11


werkkapitaal

CHECKLIST WERKKAPITAALMANAGEMENT

DvD: Binnen AVR speelt dat nagenoeg niet. De

SP: Daar heb je er nog zo een. Een nieuwe klant is

overdue die we daar hebben zit met name bij onze

fantastisch nieuws, maar de bijkomende CAPEX-

concurrenten. Die komen hun afval voor verbran-

verplichtingen, bijvoorbeeld nieuwe containers,

• Maak werkkapitaalontwikkeling tot een vast

ding bij ons brengen en daar zie je weleens wat

moet je meenemen in de evaluatie van zo’n deal.

overdue ontstaan. Dat is altijd een beetje een spel:

Dat besef ontstaat niet vanzelf. Het heeft ons veel

Hoe dicht gaan we op de bal spelen?

tijd gekost, maar onze mensen zijn er inmiddels

agendapunt bij het management. • Zorg voor uniforme en heldere rapportage door het hele bedrijf.

goed van doordrongen; EBITDA, CAPEX en

• Versimpel de rapportages. Zorg voor een

Bij veel bedrijven zit werkkapitaalmanagement

invulling die ook goed te volgen is voor non-

niet strategisch aan tafel. Bij jullie is dat wel het

financials. Idealiter past het op een A4tje.

geval. Hoe is het op de strategische agenda ge-

Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

komen?

SP: Wat is nou echt key geweest? Ten eerste heb-

DvD: De aandeelhouders hebben veel financiering

ben we de werkkapitaalrapportage flink opge-

• Zorg voor een CAPEX / working capital con-

aangetrokken om het bedrijf te kopen en samen te

schoond. Doordat er naar verschillende KPIs

troller die het traject toegewijd kan doorvoe-

kunnen voegen met AVR. Deze rentelasten moe-

werd gekeken en er verschillende definities in om-

ren.

ten ieder jaar opgebracht worden. Werkkapitaal-

loop waren, was er veel spraakverwarring. Werk-

management is daarom heel belangrijk.

kapitaal was echt een abstract begrip, dat hebben

• Maak de business verantwoordelijk voor hun eigen werkkapitaal.

• Maak verbeteracties concreet en blijf deze volgen.

werkkapitaal horen bij elkaar.

we aangepakt. Het werkkapitaal wordt nu door

• Zorg dat de mensen goed opgevoed en opgeleid worden.

SP: Los van de financiering is het ook zonde om

het hele bedrijf uniform gerapporteerd en op basis

kapitaal aan te trekken voor het werkkapitaal. Het

van heldere definities. De tweede stap was het ac-

• Begin morgen en blijf vooral aanhouden.

stond al op de agenda bij het oude Van Ganse-

countable maken van de mensen. Stap 3 is geweest

Werkkapitaalverbetering is niet een eenma-

winkel, maar minder dan sinds de overname. We

dat we veel meer zijn gaan meten. We kijken niet

lige actie, maar vergt continue aandacht.

willen de positie die we hebben opgebouwd hand-

meer alleen naar de euro-standen, maar ook naar

haven en verder verbeteren. Dat gaat met kleinere

het effect van de P&L op deze standen, we kijken

stapjes, maar we blijven de ambitie vasthouden.

naar de onderliggende dagen (DSO, DPO, DOH),

deld 20 dagen. De Nederlandse inzamelactiviteiten zitten rond de 35 dagen en dat is toch wel een

we meten de overdue. Het zijn bijna open deuren,

getal waar wij trots op zijn. Als je namelijk kijkt

Ik hoor jullie zeggen; doordat de organisatie veel

maar je moet het wel doen. Vertaal het naar de

naar de grote bedrijven en voor welk deel van de

meer cash gedreven is, is er ook bewustwording

business. Op een gegeven moment gaat iedereen

omzet die verantwoordelijk zijn, dan doen we het

ontstaan dat winstmaximalisatie uit een aan-

de taal spreken. De laatste stap is om het frequent

goed. Die klanten laten zich geen 30 dagen beta-

tal pijlers gehaald kan worden. Een daarvan is

op de agenda te zetten van het management. We

lingstermijn opleggen.

werkkapitaal. Bij veel bedrijven gebeurt dat ech-

rapporten nu maandelijks hoe het werkkapitaal

ter niet. Ik denk dat dat komt omdat bedrijven nog

zich ontwikkelt en kijken dan vooral naar de on-

Wat voor percentage afboekingen hebben jullie?

in de war zijn over de klantvriendelijkheid. Ze

derliggende plannen om de target te realiseren.

SP: We boeken heel weinig af, dat percentage is te

vinden dat je niet teveel om je geld kan vragen,

Dit doen wij niet alleen, alle controllers werken

verwaarlozen. Dat komt voor een deel omdat veel

terwijl werkkapitaaloptimalisatie bij de meeste

hier aan mee.

van onze klanten overheidsbedrijven zijn.

organisaties een verschil kan maken van tussen de vijf tot negen procent van het balanstotaal.

DvD: Het meedenken met controllers over hoe ze

DvD: Of hele grote bedrijven. Het risico op af-

SP: Het is een onderwerp dat niet vanzelf gaat le-

werkkapitaalprojecten handen en voeten kunnen

boekingen zit dan voornamelijk bij de kleinere af-

ven. Je moet door pijngrenzen heen. Als je te ge-

geven is heel belangrijk. Het is makkelijk om een

nemers. Deze groep proberen we dan ook zo veel

voelig bent voor die pijngrens, dan houdt het al

target te stellen: ‘Lever mij twee miljoen minder

mogelijk via vooruitfacturatie en automatische

snel op. Je moet stug volhouden. Bij Sales draait

voorraad tegen jaareinde en regel het maar’. Daar-

incasso te laten betalen. De klanten bij wie dat niet

het natuurlijk om verkopen en nieuwe klanten,

mee heb ik het accountable gemaakt, maar is het

lukt, daar zitten de SSC’s bovenop.

maar de Champagne gaat hier pas echt open als

nog niet in de plannen geïntegreerd en heb je ook

het geld op de bank staat.

weinig commitment. We besteden veel tijd aan het

Een veelgehoord geluid van de laatste tijd is dat de overheid de crisis verlengt door te laat te betalen. Als ik jullie zo hoor ik dat niet het geval. 12

FINANCIEEL MANAGEMENT

praten met de business. Individueel reviewen en DvD: Vergeet de CAPEX niet…

plannen formuleren, maar ook tijdens de bespreking van de maandelijkse resultaten. Ook onze


werkkapitaal

Thema CFO besteed veel aandacht aan het onderwerp en geeft hiermee een belangrijk signaal af richting de hele organisatie. In hoeverre hebben jullie de kosten die nodig zijn voor krediet goed in kaart gebracht? Jullie hebben de uitvoeringskant strak onder controle, met als resultaat een lage DSO. Een andere kant van werkkapitaaloptimalisatie is hoe je omgaat met de kosten rondom krediet. Hoe zorg je ervoor dat je inzicht krijgt in elke transactie die je uitvoert, en hoe je die kunt beheersen? SP: Binnen onze SSC’s bepalen we per organisatieonderdeel de kosten die worden opgeroepen middels activity based costing. Zo brengen we ook de kosten van werkkapitaalbeheer in kaart. DvD: Je kunt het nog breder trekken en kijken naar de cashgeneratie van klanten. Daar zijn onze systemen nu nog niet op ingericht. De brutomarge kennen, maar door ook te kijken naar CAPEX en werkkapitaal ga je denk ik verrassende verschillen zien. Sommige klanten vergen meer CAPEX, vanwege de aard van de business, terwijl andere weer meer werkkapitaalbeslag hebben. SP: In grote lijnen hebben wij het werkkapitaalmanagement in de grip. Met name aan de billing to cash kant, dus overdue-management en verhogen van de DPO. Op deze kant heeft onze focus gelegen. Dat heeft geleid tot zo’n 50 miljoen euro lager werkkapitaal. Waar we nu heel hard mee aan de slag willen gaan is order to billing. Hoe kan ik sneller en minder vaak factureren? We willen veel meer naar de proceskant gaan kijken. DvD: Dus ook voorraadbeheer: We wij zijn geen handelsbedrijf dat voorraad neerlegt met de gedachte dat het volgende maand meer waard wordt. We zoeken juist naar de optimale match tussen de voor- en achterkant. SP: Uiteindelijk is het onze doelstelling om het werkkapitaal op nul uit te laten komen. In die situatie houden debiteuren, crediteuren en voorraad

PERSOONLIJK Naam: Dennis van Druten Functie: Controller CAPEX & Working Capital Leeftijd: 32 Opleiding: Studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam Loopbaan: Werkte vanaf 2004 bij ING Corporate Finance aan diverse overname- en verkooptrajecten van grote multinationals. Was onderdeel van het team dat Van Gansewinkel adviseerde bij de verkoop en leerde het bedrijf Van Gansewinkel goed kennen. In 2007 ging hij in dienst bij Van Gansewinkel Groep waar hij zich eveneens bezig hield met overnames. In 2009 begon hij in zijn huidige functie als Controller CAPEX & Working Capital. Hobby’s: Wielrennen, tennis, zeilen

Naam: Stan Peeters Functie: Group Controller Leeftijd: 37 Opleiding: Studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Tilburg en volgde vervolgens de Master-opleiding voor Register Controller aan de Universiteit van Maastricht. Loopbaan: Begon zijn carrière bij Deloitte als fiscaal adviseur. Werkte vervolgens vijf jaar lang bij chemieconcern DSM in verschillende controllerposities. Daarna vervulde hij vijf jaar lang verschillende financiële rollen bij Philips, waarvan de laatste 2,5 jaar in Polen. In 2005 begon Peeters als Group Controller bij Van Gansewinkel Groep. Werd na de fusie BU controller Dutch Collection en verantwoordelijk voor M&A van de groep. Is sinds begin 2009 Group Controller van de nieuwe combinatie. Hobby’s: Met zoontjes naar voetbal, tennis, golf

elkaar in evenwicht. FINANCIEEL MANAGEMENT

13


Co u Column Werkkapitaal - Een gezonde balans is cruciaal Beide titels zullen een gemiddeld financieel pro-

of gaan we toch eerst investeren in een nieuwe

fessional direct op scherp zetten. Het walhalla

machine om de teruglopende kwaliteit tegen te

van iedere zichzelf respecterende directie; een

gaan? Naast al deze essentiële keuzes, die we als

gezond werkkapitaal en een gezonde balans.

directie van een onderneming moeten nemen,

Helaas, ik heb u op het verkeerde been gezet. Ik

moeten we toch ook vooral blijven kijken naar

zal namelijk vanuit een niet financiële kant naar

het woord ‘gezond’.

bovenstaande onderwerpen kijken. Overigens niet zonder het financiële vakgebied compleet

Zoals het spreekwoord luidt; ‘zachte heelmees-

te negeren, dus lees zonder vrees verder.

ters maken stinkende wonden’. Nog voordat je keuzes maakt ten aanzien van het besteden

Werkkapitaal is wat mij betreft namelijk niet

van het beschikbare werkkapitaal, is een goede

alleen maar de optelsom van het ‘beschikbare’

tuiniersmentaliteit ook niet onverstandig. Weg

geld binnen een organisatie. Kijken we naar

met al dat onkruid, weg met de rottende vruch-

een organisatie, dan willen we graag dat de

ten tussen mijn vers fruit in de boom. Laten

zaken waarin we investeren voor ons aan het

we dat na, dan kunnen we investeren in nieuw

werk gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld ka-

ondernemingskapitaal wat we willen, maar het

pitaal in de vorm van een mens, machine en

zal suboptimaal zijn op zijn best. Erger nog;

marketingactiviteiten. Succes in de markt moet

uw vers fruit zal langzaam maar zeker ook muf

voortkomen uit deze kapitaalvormen. Dat leidt

gaan ruiken en niet meer opbrengen waarop u

uiteindelijk tot een gezonde omzet en het saldo

had gerekend. Verwijderen van de rotte appels

tussen de kosten van het in stand houden van

biedt ruimte voor groei. De frisse wind door uw

Harm Poelen is managing director van

ons ondernemingskapitaal en deze (betaalde)

organisatie.

20/20 Vision Europe BV

omzet leidt weer tot een positieve toename van het werkkapitaal. Een ongezond werkkapitaal

Mijn devies voor een gezond werkkapitaal en

binnen een organisatie heeft dus alles te maken

een gezonde balans is dus een drie stappenplan;

met verkeerde of verkeerd uitpakkende beslis-

neem afscheid van ondernemingskapitaal dat

singen. Blijkbaar hebben de historische keuzes

niet ‘werkt’, kijk vervolgens naar de mogelijkhe-

bij het inzetten van het werkkapitaal dan niet

den om te investeren in nieuw ondernemings-

geleid tot het vergroten van de omzet of waren

kapitaal waarmee de kans op het verbeteren van

de verwachtingen ten aanzien van die groei te

de omzet toeneemt of de kosten worden gere-

optimistisch.

duceerd. Als dat alles op een gebalanceerde en gezonde wijze wordt gedaan, dan zal het werk-

Al met al is dit weer gekoppeld aan een gezonde

kapitaal verbeteren en kun je opnieuw investe-

balans. Fysiek en in financiële termen ten aanzien

ren in groei. Zelfs als je dan eens op een ver-

van een gezonde verhouding tussen vreemd- en

keerd paard hebt gewed, leidt dit niet direct tot

eigenvermogen. Ook dit heeft echter weer een

stress en grote problemen. Je maakt in dat geval

dieper liggende achtergrond; namelijk de ba-

(sorry voor de paardenliefhebbers) gewoon

lans tussen de verschillende kapitaalelementen

paardenrookvlees van het verkeerde paard en

die worden ingezet om een optimaal resultaat

gaat verder.

te bereiken. Nemen we die extra verkoper aan

14

FINANCIEEL MANAGEMENT


werkkapitaal

Thema HET VASTHOUDEN VAN WERKKAPITAALVERBETERINGEN

Kenmerken van duurzaam werkkapitaalmanagement Door J. Bongartz en J. Otten

Om werkkapitaal duurzaam te verbeteren moet de aanpak afgestemd worden op het volwassenheidsniveau van werkkapitaalmanagement en de organisatiecomplexiteit. De aanpak dient uit te gaan van een integrale benadering, waarbij verbeteringen gerealiseerd worden op het gebied van organisatie inrichting, medewerkers, processen, tooling en rapportages. Dit leidt tot blijvende verlaging, ook als de aandacht voor het onderwerp door verbeterende economische omstandigheden vermindert. Uit recent onderzoek van KPMG onder 500

kapitaalverbetering te realiseren. In de praktijk

multinationals, in de periode van 1987 – 2009,

zien we vaak dat de gekozen aanpak niet is afge-

blijkt dat in tijden van stagnatie/recessie het

stemd op de organisatie. De vraag staat daarbij

Daarnaast dient de methodiek ook afgestemd te

werkkapitaal verbetert. Echter in de periode

centraal in hoeverre de organisatie zelf in staat

worden op de complexiteit van de organisatie.

erna, tijdens de economische opbloei, verslech-

is om op een beheersbare, efficiënte en effectieve

Bij een lage complexiteit kan sneller en prag-

tert de werkkapitaal performance. In de prak-

wijze verbeteringen op dit gebied te realiseren.

matischer invulling gegeven worden aan een

tijk zien we dit ook terug; zodra de omzetten

geleverd wordt.

verbetertraject dan bij een complexere organi-

aantrekken, verslapt de aandacht voor werkka-

Het vertrekpunt om de juiste aanpak te bepalen

satie. Indien sprake is van een internationale

pitaalverbetering. Dit wordt veroorzaakt door

is het volwassenheidsniveau van werkkapitaal-

BU structuur, met een grote verscheidenheid

het feit dat de werkkapitaalverbeteringen on-

management binnen de organisatie. Dit volwas-

aan diensten/producten is een self assessment

voldoende duurzaam verankerd zijn binnen de

senheidsniveau is afhankelijk van de kwaliteit

meer vanzelfsprekend. Hierbij ligt de nadruk op

organisatie. Dit artikel gaat in op de vraag hoe

en effectiviteit van werkkapitaalmanagement op

kennisdeling, best practices en eigenaarschap

werkkapitaalmanagement duurzaam verankerd

het gebied van organisatie inrichting, medewer-

van de te realiseren verbeteringen. Bij een lage

kan worden binnen een organisatie.

kers, processen, tooling en rapportages. We on-

organisatiecomplexiteit kan een aanpak ont-

derscheiden hierbij de volwassenheidsniveaus

wikkeld worden bij één onderdeel, waarna het

Een gebalanceerde aanpak

van ‘passief ’ tot en met ‘geoptimaliseerd’

ontwikkelde model via een roll out ingevoerd

Werkkapitaalverbetertrajecten worden veelal in

Hoe hoger het volwassenheidsniveau, des te

kan worden binnen alle organisatieonderdelen

een crisissituatie gestart en zijn gericht op korte

belangrijk is het om een decentrale coördina-

(‘one approach fits all’).

termijn verbeteringen. De urgentie zorgt er

tie te kiezen. Een self-assessment benadering

voor dat de doorlooptijd beperkt is, maar ver-

sluit hierbij goed aan, aangezien optimaal ge-

mindert de kans op duurzame verankering. Dit

bruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en

Integrale benadering van werkkapitaalverbetering

hangt samen met de manier waarop een werk-

invloed van medewerkers op de mogelijke op-

Intensiever debiteurenbeheer of het oprekken

kapitaal verbeterproject wordt aangepakt.

lossingsrichtingen. Als er sprake is van een pas-

van crediteurentermijnen zijn typische quick

sief werkkapitaalmanagement is een topdown

wins. Structurele verbeteringen zijn hiermee

Ervaring leert dat de betrokkenheid van mede-

aanpak (met centrale coördinatie) vaak zinvol-

nog niet gerealiseerd. Dit kan alleen wanneer

werkers en acceptatie van de gekozen oplossings-

ler, omdat mogelijke verbeteringen sneller ge-

een goed fundament aanwezig is, waarbij or-

richting belangrijk zijn om een duurzame werk-

identificeerd worden, waarbij decentraal input

ganisatie inrichting, medewerkers, processen,

fm.nl/controlling

FINANCIEEL MANAGEMENT

15


werkkapitaal

Focus op enkele onderdelen zal niet of beperkt

4

tot een blijvend resultaat leiden.

In het beleid zijn doelstellingen geformuleerd,

De juiste tools voor werkkapitaalmanagement

ondersteund door consistente financiële- en

zijn enerzijds gericht op ondersteuning van

8 kenmerken van geoptimaliseerd werkkapitaalmanagement:

operationele Kritische Prestatie Indicatoren

de geld- en goederenbeweging (transactiever-

(KPI’s). Op corporate niveau is dit een be-

werking). De huidige ERP pakketten voldoen

1

Op corporate niveau is beleid ontwikkeld

perkte set van werkkapitaalindicatoren, waar-

hier ruimschoots aan in standaard oplossingen.

met duidelijke richtlijnen voor de hele

onder in ieder geval Days Sales Outstanding

Echter zal ook de management informatie voor-

organisatie

(DSO), Days Payable Ouststanding (DPO) en

ziening afgestemd moeten worden op behoefte

Kenmerk van geoptimaliseerd werkkapitaalma-

Days Inventory Outstanding (DIO) aangevuld

van de verschillende belanghebbenden, zoals

nagement is een totaalpakket van beleid en pro-

met enkele indicatoren die een ‘forward look-

sales, accountmanagement, supply chain ma-

cedures in lijn met de organisatiestrategie. Dit

ing’ karakter hebben. Op lagere niveaus in de

nagement, financiën en algemeen management.

beleid wordt gedragen door het management

organisatie zijn deze indicatoren gecascadeerd

Daarnaast zullen tools ingezet moeten worden

en is de basis om het eigenaarschap binnen de

en gericht op verbetering van het werkkapitaal.

om tijdige en betrouwbare

organisatie vorm te geven en duurzaam in de

Om doelstellingen te realiseren zal een vertaal-

(cashflow en demand) forecasts te kunnen le-

‘vezels’ van de organisatie te implementeren.

slag naar het beoordelings- en beloningsbeleid

veren. De juiste tooling is gebaseerd op en geeft

gemaakt moeten worden.

inzicht in de belangrijkste drivers van werkka-

tooling en rapportages op elkaar afgestemd zijn.

2

SMART doelstellingen zijn geformuleerd, ondersteund door consistente KPI’s

De drivers van werkkapitaal prestaties

7

De organisatie heeft de juiste ondersteunende tools in gebruik

pitaal. Hiermee wordt het inzicht vergroot en

Succesvol verbeteren van werkkapitaal staat of

5

valt met inzicht in de drivers van werkkapitaal

de organisatie

performance. Een belangrijke basis wordt gelegd

De belonings- en beoordelingsstructuur dient

als de organisatie werkkapitaal drivers binnen

het belang van ‘cash’ binnen de organisatie te

8

het verkoop-, voorraad- en inkoopproces be-

weerspiegelen. Dit kan plaatsvinden door de in

gebeurt effectief

grijpt. Voorbeelden hiervan zijn onderhandelde

het voorgaand punt besproken gecascadeerde

Als er binnen de organisatie een ‘cash cultuur’

betaaltermijnen en betaalkortingen, frequentie

KPI’s van een target te voorzien. Een voorbeeld

heerst, dan begrijpen medewerkers het belang

en tijdshorizon van betaalruns, eindproducten

hiervan is dat sales- en accountmanagers ver-

van cash en handelen hier in de dagelijkse ope-

die lang liggen en een lage contributiemarge heb-

antwoordelijk worden gehouden voor ‘betaalde

ratie naar. Om dit te bereiken zijn managemen-

ben. Dit kan alleen als medewerkers gericht zijn

omzet’. Om dit belonings- en beoordelingproces

taandacht, sturing, beoordeling, maar zeker

op het continue realiseren van verbeteringen,

te faciliteren is een consistente prestatiemeting

ook specifieke training nodig. Dit gaat verder

kennis gedeeld wordt binnen de organisatie en

noodzakelijk.

dan de financiële functie: een training ‘Werkka-

worden begrepen door de organisatie

Belonings- en beoordelingsstructuur

kan de organisatie werkkapitaal beheersen en

weerspiegelen belang van “cash” binnen

structureel verbeteren.

specifieke training krijgen op dit gebied.

Medewerkers hebben specifieke training ontvangen en het delen van kennis

pitaalmanagement voor non-financials’ draagt

Er is helder eigenaarschap van werkkapi-

6

taal en de onderliggende processtappen

Continue monitoring, rapportage en een hel-

dacht besteed moeten worden. Dit kan bijvoor-

Het managen van werkkapitaal omvat de gehele

dere analyse van werkkapitaal indicatoren

beeld door een corporate knowledge & learning

organisatie, waarbij een gezamenlijk doel en

zorgen voor de benodigde transparantie. Stan-

center gefaciliteerd worden.

goede afstemming tussen functies, processen en

daard rapportages zijn gebaseerd op een vaste

systemen van groot belang is. In de organisatie-

set van financiële en operationele prestatie indi-

Drs. Jacqueline Bongartz (bongartz.jacqueline@

3

Prestaties worden consistent gemeten en

hier bijvoorbeeld aan bij. Aan uitwisseling van

gerapporteerd door de organisatie

best practices en het delen van kennis zal aan-

structuur zal werkkapitaal specifiek geadresseerd

catoren. Veelal sluiten rapportages niet aan bij

kpmg.nl) is partner bij KPMG Advisory en eind-

dienen te worden. Dit is noodzakelijk om de

de behoefte van de financiële managers en zijn

verantwoordelijk voor het Cash & Werkkapitaal

slagkracht te vergroten van de eindverantwoor-

onvoldoende actiegericht om bij te kunnen stu-

propositie voor KPMG N.V.. Drs. Jeroen Otten (ot-

delijken en helderheid in de gemaakte keuzes te

ren door het topmanagement. Afstemming van

ten.jeroen2@kpmg.nl) is manager bij KPMG Ad-

verschaffen. Voorwaarde is dat het eigenaarschap

standaard rapportages per doelgroep en juiste

visory en propositietrekker van de Cash & Werk-

helder is en de onderliggende processtappen ge-

tooling biedt hiervoor de basis.

kapitaal propositie. Beiden hebben ruime ervaring

definieerd zijn. Bij het eigenaarschap zijn speci-

met werkkapitaal verbetertrajecten bij (inter)nati-

fieke werkkapitaal doelstellingen geformuleerd.

onale organisaties in verschillende sectoren

16

FINANCIEEL MANAGEMENT


Versnel uw rendement Met GGN Detachering altijd op volle sterkte

U haalt uw energie uit uw eigen passie en kerntaken. Creditmanagement is onze core business. GGN Detachering helpt u met tijdelijke krachten die uw inkomende cashow verhogen. Professionals die altijd een stap extra zetten, die willen winnen en zichzelf daarmee terugverdienen. Zij staan in de startblokken om ervoor te zorgen dat uw facturen sneller worden betaald, waardoor uw liquiditeitspositie sterk verbetert. Met onze specialisten Ên de kennis van GGN pakt u zaken direct aan. GGN Detachering zorgt altijd voor de juiste match tussen specialist en uw organisatie. Het resultaat? Optimaal grip op uw debiteuren. Tel uit uw winst. Kijk voor meer informatie op www.ggndetachering.nl of bel met 073 - 518 12 76.

GGN DETACHERING

D E T A C H E R I N G & C O N S U LT A N C Y I N C R E D I T M A N A G E M E N T


public finance

VERKIEZINGSPROCES

Public Finance Award 2010 Op dinsdag 16 november 2010 organiseren Alex van Groningen en Tijdschrift Financieel Management de eerste lustrum editie van het Jaarcongres Public Finance. Public Finance is hét jaarcongres voor beleidsmakers en (financieel) managers werkzaam bij onder andere gemeentes, provincies, ministeries, woningcorporaties, politiekorpsen, brandweer, ROC's, onderwijsinstellingen, energiebedrijven, ziekenhuizen, facilitaire diensten en waterschappen. Behalve diverse keynote presentaties, themadis-

Op basis van de antwoorden in de websurvey zijn

2010 de felbegeerde tombstone te mogen over-

cussies en enerverende rondetafelsessies zal een

vervolgens de vijf uiteindelijke genomineerden

handigen.

belangrijk onderdeel van de dag de verkiezing

geïdentificeerd. De redactie van Tijdschrift Fi-

voor de Public Finance Award zijn. Deze award

nancieel Management heeft vervolgens een diep-

wordt dit jaar voor de vijfde maal uitgereikt en

gaand interview met de kandidaten afgenomen.

heeft als doel het verder verbeteren van de kwa-

Deze interviews zijn samengevat te lezen op de

liteit van de financiële functie binnen de overheid

komende pagina’s. De volledige teksten zijn te vin-

De jury voor de Public Finance Award 2010

en non-profit sector. Hieronder staat het proces

den op de website www.financieel-management.

bestaat uit;

van deze verkiezing nader toegelicht.

nl. Deze interviews wegen voor 50 procent mee

De jury

in de uiteindelijke beoordeling voor de winnaar

Tom Groot

Het proces

van de award. Op het Jaarcongres Public Finance

Hoogleraar Management

Ruim 50 hooggeplaatste financials, werkzaam bij

wordt een plenaire rondetafelbijeenkomst georga-

Accounting Vrije Universiteit

overheidsinstellingen of non-profit organisaties

niseerd met de definitief genomineerden. Tijdens

Amsterdam

hebben afgelopen zomer een uitnodiging ont-

deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om

vangen om deel te nemen aan de websurvey ter

hun case toe te lichten en te verdedigen. De mate

Fred Vlotman

nominatie voor de Public Finance Award. Deze

waarin de genomineerden de jury en vakgenoten

Hoogleraar Management

lijst is samengesteld op basis van input van markt-

tijdens deze discussie kunnen overtuigen bepaalt

Accounting Universiteit van

partijen en de redactie van Tijdschrift Financieel

de overige 50 procent van de score.

Tilburg

Management. De ingevulde websurveys door financials van een Nederlandse organisatie in de

De case zal uiteindelijk beoordeeld worden op:

Peter Ploegsma

publieke sector zijn beoordeeld op de volgende

• De behaalde resultaten in combinatie met het

Directeur Financieel Economi-

criteria:

majeure project waarbij met name wordt geke-

sche Zaken UWV en winnaar

• De genomineerde moet minimaal twee jaar

ken naar waardecreatie en innovativiteit (50%);

Public Finance Award 2008

werkzaam zijn in de huidige functie. • Hij of zij moet recentelijk betrokken zijn geweest

• De wijze waarop de case wordt gepresenteerd en verdedigd in de rondetafeldiscussie (50%).

Evelyn Lindeman Vml. Directeur Concern Financiën

bij een project ter verbetering van de organisatie en de integrale rol die de financiële functie

Aan juryvoorzitter Tom Groot de eer om op 16

Gemeente Amsterdam en win-

hierbij heeft gespeeld.

november aanstaande in het World Forum te Den

naar Public Finance Award 2009

Haag de winnaar van de Public Finance Award 18

FINANCIEEL MANAGEMENT

fm.nl/public


Co u Column De houdbaarheid van inspirerend leiderschap in crisistijd Inspiratie en identificatie zijn sterke bindmid-

tussen gevraagde en beschikbare competenties.

delen in organisaties. Tussen heftige debatten

Een blijvend accent op talentmanagement en

over structuur, posities en sturingsmethodieken

actieve betrokkenheid op directieniveau bij

vormen zij het cement in de organisatie. Twee

herplaatsing van medewerkers is noodzakelijk.

begrippen die als het ware elkaars spiegelbeeld

Op die wijze wordt de negatieve spiraal voor-

vormen: inspiratie, de wijze waarop de ‘leider’

komen van klassieke reorganisatieprocessen en

zijn omgeving weet mee te krijgen in een wen-

het bijbehorende energie- en imagoverlies.

kend perspectief of strategie. Daarnaast identificatie, de wijze waarop mensen, medewerkers

Duwtje

zich geroepen voelen vanuit hun eigen kracht

In dit land van ‘goed koopmansgebruik’ doemt

bij te dragen aan de realisatie van dit perspec-

nu de begrijpelijke vraag op, of deze visie op ta-

tief. Een leider straalt kracht uit door visie, hoop

lent en eigen kracht van mensen ook bijdraagt

op betere tijden en verenigt mensen. Dat dit op

aan noodzakelijke bezuinigingen. Mijn ant-

alle schaalniveaus zichtbaar is, moge blijken uit

woord is bevestigend. Het is niet de eenvou-

de uitbundige reacties op de verkiezing van Ba-

digste weg. Het alternatief van inboeken van

rack Obama. Zijn verkiezing bracht geloof te-

kaasschaaf- of andere snoeimethodieken roept

rug in een USA, waar niet de oppervlakkigheid

een grotere schijnbare hardheid op. De kosten

regeert, maar authenticiteit en visie. De houd-

van weglekkende energie, sociale plannen, on-

baarheid wordt gelet op de weerstand tegen zijn

rust en verzet nemen we dan op de koop toe.

hervormingen wel op de proef gesteld.

Wat gebeurt er als we als basis het vertrouwen in zelfredzaamheid en talent voorop stellen?

Vincent van Woerkom is Directeur Bedrijfs-

Eigen kracht

Mensen voelen zich dan gezien, erkend en

voering & Control bij Gemeente Almere

Het aanvoelen wat leeft onder mensen en hen

aangesproken op initiatief. Soms is er wel een

vervolgens meekrijgen is ook voor de ‘leiders

duwtje nodig door mensen aan te spreken op de

in Almere’ geen sinecure. Niet voor niets in

eigen verantwoordelijkheid voor het benoemen

bescheidenheid wel Nederlands meest Ameri-

en benutten van de eigen kracht en mogelijkhe-

kaanse stad genoemd. Wij kiezen in deze stad

den. Een duwtje om zelf actief te worden, waar-

nadrukkelijk voor een appèl aan de eigen kracht

door hulpverlening geen automatisme meer is,

van mensen (inwoners en medewerkers). Bij in-

een stimulans om bestaande zekerheden in te

woners denken we dan aan eigen verantwoorde-

wisselen voor een nieuwe baan binnen of bui-

lijkheid voor de leefomgeving (je mag je buur-

ten de Gemeente. De beweging van mensen zal

man best zelf aanspreken op zijn gedrag i.p.v.

aldus de besparing op gaan leveren. In de zorg

de Gemeente te bellen). Ook spreken we aan op

voor inwoners zal inzet van hulpverlening meer

eigen verantwoordelijkheid in de maatschappe-

geconcentreerd en gecoördineerd plaatsvinden.

lijke hulpverlening door te concentreren op wat

In de gemeentelijke organisatie is de behoefte

mensen wel kunnen in plaats van het aanbieden

aan extern ingeleende expertise minder. Een

van een overdosis aan versplinterde dienstver-

visie die gebaseerd is op een andere rolopvat-

lening, waarin de beperkingen van de ‘klant’

ting over zorg voor mensen. Een zorg die niet

centraal staan. Kijkend naar de Gemeentelijke

beklemt, maar uitnodigt. Vasthoudend en niet

organisatie is er de parallel met het aanspreken

vrijblijvend en steeds gebaseerd op vertrouwen

van het talent van medewerkers. Bij grote ver-

in het talent van mensen en hun ontwikkelings-

anderprocessen is er altijd sprake van mismatch

mogelijkheden. FINANCIEEL MANAGEMENT

19


Public

Update

Hoge neveninkomsten Gemeenten

Twee op de drie gemeenten ‘verdienen’ meer aan rente, dividend en bouwgrondexploitaties dan de wettelijke norm toestaat. Aan deze Overige Eigen Middelen (OEM) haalden de gemeenten vorig jaar gezamenlijk 1,4 miljard euro op, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd voor Binnenlands Bestuur. Dit betekent een gemiddeld bedrag van bijna 100 euro per inwoner; 40 euro boven de wettelijke norm. Tot de gemeenten die veel verdienen aan deze OEM, behoren nagenoeg alle gemeenten op de Waddeneilanden. Deze hoge inkomsten worden vooral veroorzaakt door de hoge opbrengst uit de toeristenbelasting tegenover een relatief lage bevolkingsomvang. Nuenen voert de ranglijst aan door een positief saldo op de bouwgrondexploitatie. Volgens de wettelijke norm zou Nuenen ca. 1,1 mln euro aan overige eigen middelen mogen ontvangen. De score in 2009 was echter 12,8 mln euro. Een andere categorie gemeenten die veel overige eigen middelen binnenhalen, zijn gemeenten met veel inkomsten uit rente en dividend van (voormalige) nutsaandelen, zoals de gemeenten Westland, Dordrecht en Brielle. De gemeenten Enschede, Diemen, Waddinxveen, Stede Broec en Assen scoren het laagst. Assen is met een score van -97 euro de laagst scorende gemeente. Het onderzoek lijkt grond te bieden aan de opvatting om de OEM-norm te verhogen en daarmee het gemeentefonds te verlagen. Daarbij wordt wel aangetekend dat zowel onder de hoogst scorende als de laagst scorende gemeenten, gemeenten zit-

ten die hun positie ‘te danken’ hebben aan de grondexploitaties. Een inkomstenbron die uiterst conjunctuurgevoelig is. Huidige plussen in deze categorie kunnen zo omslaan in fm minnen.

Transparante kostentoerekening in gemeenGemeenten willen te Amersfoort mensgerichtere dienstverlening Zeker 78 procent van alle onderzochte gemeenten hebben in de tekst van hun coalitieakkoorden nadrukkelijk aandacht voor dienstverlening. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de VNG. Uit de analyse van de coalitieakkoorden blijkt dat gemeenten vooral ambities hebben om hun dienstverlening mensgerichter te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om houding en gedrag van het ambtelijk personeel, begrijpelijke taal en het verminderen van regeldruk. Maar ook toegang geven tot de status van een aanvraag of inzicht bieden in de gegevens die een gemeente van haar inwoners heeft, zijn terugkerende onderwerpen. Door gemeenten wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van Klantcontactcentra en digitale dienstverlening; bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort via de computer of het online aanvragen van een bouwvergunning.

fm

Mix van oud en jong Managers kunnen de prestaties van hun team verbeteren door dat team samen te stellen uit jonge en oudere werknemers. Bovendien neemt daarmee het ziekteverzuim af. Dat zegt de Tilburgse promovendus Franz Josef Gellert in zijn onderzoek naar relaties tussen ouderen en jongeren op de werkvloer. Hij kwam er ook achter dat niet de leeftijd, maar een leervriendelijke omgeving persoonlijke groei sterk beïnvloedt. Met het vooruitzicht dat werknemers vanwege de vergrijzing langer zullen moeten doorwerken, is het van belang de relatie tussen leeftijd en werk nader te onderzoeken. Gellert onderzocht de invloed van leeftijd op relaties en prestaties in teams die mentaal en fysiek veeleisend werk verrichten, zoals lopende bandwerk en verzorging van bejaarden. Hij verzamelde daarvoor gegevens in bejaardentehuizen en kleine bedrijven in Duitsland en bij een autofabrikant in Zweden. Gellert concludeert dat ouderen beter presteren vanwege hun ervaring. Dit geldt vooral in een werkomgeving met een sterk routinematig karakter, zoals lopende band werk. Er werd meer geproduceerd en er was minder ziekteverzuim. De wijdverbreide opvatting dat ouderen niet goed bijgeschoold kunnen worden, is een misvatting, stelt Gellert. Persoonlijke groei wordt voor een groot deel ook bevorderd door het klimaat van de werkomgeving: als er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling en die fm wordt gestimuleerd, komt dat de individuele competenties alleen maar ten goede. 20

FINANCIEEL MANAGEMENT

In deze economisch zware tijden is kostenbewustzijn en daarmee kostentoerekening een belangrijk onderwerp. Dat vond ook de gemeente Amersfoort. Het huidige systeem van kostentoerekening werd als te tijdrovend en te ingewikkeld ervaren. Bovendien werden de interne doorbelastingen als een papieren exercitie gezien, waarmee het kostenbewustzijn dus niet was gediend. In samenwerking met de Vrije Universiteit en adviesbureau ConQuaestor heeft de gemeente Amersfoort een project uitgevoerd om haar model voor kostentoerekening te herzien. Doelstelling van het project was om het huidige model om te vormen tot een eenvoudig, transparant en toekomstbestendig model. In het septembernummer van het blad B&G, wordt hiervan verslag gedaan. De eerste stap in het project was het kritisch tegen het licht houden van de doorberekende kosten. Een belangrijke toets was, dat kosten die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn door ander gedrag van afnemers in principe niet moeten worden doorbelast. Managers kunnen immers niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten die ze toch niet kunnen beïnvloeden. Als randvoorwaarde hierbij golden hier juridische afwegingen. Om de transparantie van het systeem te vergroten is besloten om voortaan met één toerekeningssleutel te werken: het aantal fte’s. Daarnaast is besloten om ook de directe kosten verder uit te splitsen in categorieën, afhankelijk van de herkomst van die kosten en mede daarmee de beïnvloedbaarheid. De onderscheiden kostensoorten werden hierbij als volgt gedefinieerd: directe materiële kosten, directe materiële kosten vanuit andere sectoren, directe personeelskosten eigen sector, toegerekende indirecte kosten eigen sector en toegerekende dienstverlening van ondersteunde diensten. Tot slot is besloten om extra aandacht te schenken aan bedrijfsvoeringskosten in de begroting en de jaarrekening. Dit om met de kostentoerekening, de ontwikkeling van de verschillende kostencategorieën meerjarig te monitoren om hier vervolgens lessen uit te trekken en er ook daadwerkelijk op te sturen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de ondersteunende diensten, zelf budgetbeheerder en –bewaker zijn. Onder- en overschrijdingen op hun budgetten komen voor hun rekening en zij leggen fm daarover zelf verantwoording af.

fm.nl/public


Onder redactie van Jan Hopstaken, directeur van organisatieadviesbureau Hopstaken & De Haan, managing consultant bij ConQuaestor en docent postgraduate public controlling, info@hopstakenendehaan.nl

‘Kwaliteit Belastingdienst in gevaar’ Door bezuinigingen dreigt er een tekort aan mankracht bij de Belastingdienst. Veel ervaren controleurs gaan met pensioen en worden door bezuinigingen niet, of niet goed vervangen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs maakt zich zorgen. De belastingsadviseurs zijn bang voor langere wachttijden en een slechte service bij de Belastingdienst als het volgende kabinet gaat bezuinigen. ‘We zijn bang dat de kwaliteit en capaciteit bij de fiscus hierdoor sterk worden aangetast,’ zegt Henk Koller, voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingsadviseurs (NOB). Koller wijst op de kracht van de Nederlandse fiscus: ‘Vergeleken met de meeste andere landen is de inspecteur hier gemakkelijk benaderbaar. Over veel fiscale zaken van ondernemingen wordt na onderling overleg een beslissing genomen. Maar doen moet aan beide kanten wel gelijke fiscaaltechnische kwaliteit beschikbaar zijn. Helaas loopt de aanwezigheid daarvan bij de Belastingdienst steeds verder terug. In juli kregen 6000 werknemers van de Belastingdienst een brief waarin ze werden verzocht eens na te denken over een andere baan. De fiscus hoopt hiermee 450 banen te schrappen.

wordt gedaan naar de meerwaarde ervan. We beschikken daardoor nauwelijks over inzicht in de effecten van toezicht’, aldus Winter. Gezien de grote investering van publiek geld in toezicht, is dat volgens Winter wel noodzakelijk. Volgens een ruwe schatting gaat jaarlijks een bedrag van 850 miljoen euro aan publiek geld rond in toezichtland. Ook vindt de bestuursrechtdeskundige het belangrijk dat toezichthouders zelf een beter beeld hebben van het effect van hun werkwijze. Zolang daarover onduidelijkheid bestaat, is het namelijk onmogelijk vast te stellen of er genoeg toezicht is, te weinig of juist te veel. Winter haalt als voorbeeld het rapport aan van de commissie-Scheltema, die afgelopen zomer een hard oordeel velde over het toezicht van De Nederlandsche Bank op DSB. De conclusie dat het toezicht heeft gefaald rond het faillissement van DSB, is volgens de hoogleraar te vrijblijvend. ‘We weten wel dat het mis is gegaan, maar daarmee weten we nog niet hoe het beter zal gaan in de toekomst.’ De hang naar meer toezicht komt volgens Winter onder meer voort uit de verschuiving van gedogen naar handhaven en de introductie van marktwerking op terreinen die eerder exclusief het domein van de overheid waren. Ook is de afgelopen jaren een ‘voorzorgcultuur’ ontstaan waarin mensen elk risico willen uitbannen. ‘Onze samenleving ontwikkelt zich hierdoor steeds sterker als een toezichtsdemocratie’, aldus Winter. ‘Het is de vraag of fm dat een goede ontwikkeling is.’

worden. Uitkomst van het onderzoek is dat er met een integraal toetsingskader van 17 eisen gewerkt moet kunnen worden. Het Ministerie is gestart met een experiment om te bezien of dit toetsingskader voldoende werkt. Als het experiment slaagt dan wil het Ministerie de nieuwe werkwijze zo snel mogelijk invoeren. Hoeveel efficiëntiewinst de nieuwe manier van toetsen kan opleveren heeft het Ministefm rie niet gekwantificeerd.

Efficiënter toetsen fm

Nut onduidelijk van toezicht Toezichthoudende instanties, zoals de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Onderwijsinspectie, moeten beter inzichtelijk maken wat het nut van hun werk is. Dat stelt Heinrich Winter, bijzonder hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De roep om strenger toezicht op terreinen die uiteenlopen van de kinderopvang tot de financiële sector, wordt steeds luider. ‘Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat anno 2010 op het terrein van toezicht slechts mondjesmaat onderzoek

Voor het invoeren van nieuwe wetten of regels moet het Ministerie van Jusititie 110 toetsen uitvoeren aan hand waarvan nut en noodzaak moet worden beoordeeld. Volgens het ministerie dreigt er hierdoor een onwerkbare situatie te ontstaan. Om deze reden is een experiment gestart waarin het aantal toetsen is teruggebracht tot 17. De Nederlandse politiek is al enkele jaren bezig met het verlagen van de regeldruk. Dit heeft vreemd genoeg niet geleid tot minder maar tot meer werk voor ambtenaren van het Ministerie van Justitie. Bij het maken van nieuwe wetten en regels moet een groot aantal toetsen worden uitgevoerd zoals de administratieve lasten toets, de meting van bedrijfseffecten, de uitvoerbaarheidstoets en de handhaafbaarheidstoets. Ook moeten de nieuwe regels en wetten worden getoetst aan allerlei kabinetstandpunten op verschillende beleidster reinen. Het Ministerie heeft onderzocht of er niet met veel minder toetsen gewerkt kan FINANCIEEL MANAGEMENT

21


Genomineerd Public Finance Award

Klaas Piter Groenveld Controller Accolade Klaas Piter Groenveld heeft als Controller bij sociale woningbouwcorporatie Accolade directe invloed op de beleidskeuzes die gemaakt worden. In zijn functie geeft hij leiding aan de afdelingen Financiën, Planning & Control, Interne Control, Markt- en Vastgoedadvies en ICT. Hiermee bepaalt hij de projectplanning, de inhoud van het P&C projectadvies en de wijze van rapporteren. Een zeer brede portefeuille. Accolade heeft als kerndoelstelling om voor hen

bij de auditcomité- en RvC-vergaderingen en is hij

die op grond van hun inkomen aangewezen zijn

plaatsvervangend bestuurder.

op sociale huisvesting huur- en koopwoningen te

Een recent project waar de financiële functie een

bouwen en te ontwikkelen evenals huurwoningen

integrale rol in heeft gespeeld is de implementatie

te beheren, verhuren en onderhouden. Accolade

van een nieuw besturingsmodel. Dit model werkt

NAAM: Klaas Piter Groenveld

wil een regionale speler zijn die gezamenlijk met

vanuit branchegerelateerde en specifieke doelen

FUNCTIE: Controller

haar stakeholders aan de sociale woningbehoefte

die uit de strategie voortkomen. Alle doelen zijn

ORGANISATIE: Accolade

voldoet, haar bewoners proactief benadert en

een op een in de meerjaren en jaardoelstelling

LEEFTIJD: 41 jaar

aandacht geeft aan haar maatschappelijke taak.

(en begroting) opgenomen. Vervolgens zijn ze

HOBBY’S: Het gezin, sporten en oude auto’s

De omzet bedraagt 100 miljoen euro.

vertaald tot concrete doelen met een onderverde-

OPLEIDING: Atheneum; Registeraccoun-

De organisatie wordt aangestuurd door een be-

ling in subdoelen. Deze subdoelen zijn SMART

tantsopleiding; Registercontrollersopleiding

stuurder met een Raad van Commissarissen als

gemaakt en voorzien van uitdagende, maar haal-

(Master of Finance and Control)

toezichthoudend orgaan. Onder de bestuurder

bare doelstellingen. Tevens zijn ze meegenomen

LOOPBAAN: VB-Deloitte & Touche, Ernst &

zijn drie vestigingen, een onderhoudsbedrijf en

in de beoordelingssystematiek van de mede-

Young, Friesland Bank en Accolade

een staforganisatie gepositioneerd. Controller

werkers. De financiële functie heeft vervolgens

AANTAL FTE: 185

Klaas Piter Groenveld is één van de drie staffunc-

nieuwe managementrapportages ontwikkeld die

AANTAL FTE TEAM: 50fte, waarvan Financiën

tionarissen die direct aan de directeur rapporteert.

aansluiten op deze doelen. Hiermee kan concreet

20fte

Onder Groenveld’s leiding vallen de afdelingen

gestuurd worden op de realisatie van gestelde

SOFTWARE: Wocas en DBS

Planning & Control, Financiën, Markt- en Vast-

doelen. Bij de ontwikkeling zijn alle gebruikers en

goedadvies, ICT/DIV en Interne Controle. De

nieuwe politieke ontwikkelingen betrokken om

financiële functie heeft een essentiële rol in de or-

de informatiebehoefte vast te stellen. Het heeft

ganisatie. De projectinvesteringen (nieuwbouw/

geresulteerd in een organisatie die doelgerichter

renovatie) zijn afhankelijk van de opbrengsten van

werkt en meer gevoel en betrokkenheid heeft bij

de verkopen en worden voorzien van een dwin-

de financiële positie van Accolade. De aanpak van

gend advies van de projectcontroller. Dit heeft

Groenveld kenmerkt zich door het maken van een

ertoe geleid dat het zeer grote begrote verlies over

goed stappenplan vooraf, het SMART maken van

2008 is omgebogen in een structurele winst vanaf

maatschappelijke doelen en het beperken van het

2009 en een solvabiliteit die tot de vijf besten van

aantal doelen en de nadruk op financiële doelen.

de corporaties in Nederland behoort. Daarnaast

Ook heeft hij de informatiebehoefte goed in kaart

adviseert de treasurycommissie, waar Groenveld

gebracht. Hieruit blijkt meteen zijn visie op de

voorzitter van is, de bestuurder over het verloop

financiële functie bij de overheid en non-profit-

van kasstromen, herfinancieringen, renteontwik-

sector: organisaties moeten teruggaan naar hun

kelingen en projecten. Hiermee is de financi-

core business en doelgerichter gaan werken.

ele functie beleidsbepalend omdat de bestuurder

22

FINANCIEEL MANAGEMENT

stuurt op het advies van de treasurycommissie en

Zie voor het interview met Klaas Piter Groenveld:

de projectcontroller. Tevens zit de controller aan

http://fm.nl/public


‘Het managen van goede dienstverlening aan individuele ondernemers. Daar doe ik het voor.’ Bij de Belastingdienst werken managers met oog voor

ander weet wat daar speelt, kun je ervoor zorgen dat lokale

de samenleving. De Belastingdienst, onderdeel van het Rijk,

particulieren en ondernemers nog eenvoudiger hun belasting-

is verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van

zaken kunnen regelen. Ook daar doe je het voor als manager bij de

belastingen en het uitkeren van toeslagen. Via de FIOD houden

Belastingdienst. Zoals wij voortdurend bezig zijn onze dienst-

we toezicht op belastingfraude en via de Douane op de in-, uit-

verlening aan burgers en bedrijven te optimaliseren, zo geven

en doorvoer van goederen.

we jou de mogelijkheid om je competenties steeds verder te

Als manager bij de Belastingdienst heb je verantwoordelijkheden

ontwikkelen. We bieden uitgebreide opleidingsmogelijkheden en

op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je geeft bijvoorbeeld

loopbaankansen in vrijwel elke gewenste richting.

leiding aan een team van specialisten in inkomsten-, omzet- of

Wil je meer weten over een loopbaan als manager bij de

vennootschapsbelasting, maar je bent ook betrokken bij het

Belastingdienst? Kijk dan voor meer informatie en actuele

beleid van de Belastingdienst in jouw regio. Omdat jij als geen

vacatures op www.belastingdienst.nl/werken.

Werken bij het Rijk. Als je verder denkt


Genomineerd Public Finance Award

Edwin Maalderink Concernstafdirecteur Financiën UMC St Radboud In 2009 werd bij het UMC St Radboud het grootschalige verandertraject ‘Beter worden in het Radboud’ doorgevoerd. Voorafgaand hieraan gaf Concernstafdirecteur Financiën Edwin Maalderink leiding aan de herinrichting van het bedrijfseconomisch model van de organisatie. Met dit unieke project zijn prikkels zodanig in de organisatie gelegd dat ze doelmatigheid, transparantie en kwaliteit maximaal stimuleren. Het UMC St Radboud is een van de acht acade-

model is nu niet meer weg te denken in het UMC

mische ziekenhuizen in Nederland. De kernta-

St Radboud. Er is maximale transparantie. Elke

ken zijn onderwijs & opleiding, wetenschappe-

afdeling weet exact wat de omzet is, hoe die is

NAAM: Edwin Maalderink

lijk onderzoek en patiëntenzorg. In 2009 werd bij

opgebouwd en welke kosten zijn gemaakt. Zo is

FUNCTIE: Concernstafdirecteur Financiën

het UMC het grootschalige verandertraject ‘Be-

alles terug te leiden op gemaakte keuzes en gele-

ORGANISATIE: UMC St Radboud

ter worden in het Radboud’ doorgevoerd. Hierbij

verde prestaties en zijn afdelingen 100 procent in

LEEFTIJD: 35

is de ambitie geformuleerd om bij de absolute top

de lead. Het grootste succes vindt Maalderink de

HOBBY’S: Wielrennen

van de UMC’s in Nederland te behoren.

ondernemersgeest die in de organisatie is geko-

OPLEIDING: Beleidsgerichte economie aan de

De core business van het UMC St Radboud, het

men. Het ‘product’ is uniek te noemen, maar het

Universiteit van Nijmegen

behandelen van patiënten, opleiden van studen-

UMC St Radboud functioneert nu als ‘normaal’

LOOPBAAN: In 1998 begonnen in het UMC St

ten en het wetenschappelijk onderzoek, is georga-

bedrijf met een baten/lasten structuur. Dit kan

Radboud als controller. In 2003 werd hij Hoofd

niseerd in circa 50 afdelingen. Deze zijn integraal

zeker een pioniersproject genoemd worden gelet

Financieel-economisch Beleid & Control. Eind

verantwoordelijk, dus ook voor Financiën. De af-

op de omvang van het UMC St Radboud en de

2006 werd Maalderink gevraagd het project

delingen worden aangestuurd door een driekop-

verschillende kerntaken. In Nederland worden

‘herinrichting interne financieringsstructuur’

pige Raad van Bestuur welke ondersteund wordt

nog nagenoeg alle zorginstellingen bestuurd op

te leiden. In deze rol was hij tevens lid van

door een Concernstaf. Edwin Maalderink geeft

budgetbasis. Een project van dergelijke omvang

het kernteam die het verandertraject ‘Beter

leiding aan de sectie Financiën binnen de Con-

is spannend. Een goed plan, veel communiceren

worden in het Radboud’ initieerde. Sinds 1

cernstaf. De grootste uitdaging ziet Maalderink

en zeer getalenteerde mensen bleken de succes-

september 2009 is hij Concernstafdirecteur

erin om het bedrijfseconomisch model en de

factoren waarmee de klus is geklaard.

Financiën

core business van het UMC samen te brengen.

De omvorming van financial control naar busi-

AANTAL FTE: 9000

Het ene kan in zijn visie niet zonder het andere.

ness control ziet Maalderink als een belangrijke

AANTAL FTE FINANCIËLE FUNCTIE: 150

Ook wil hij de solvabiliteitspositie van het UMC

en noodzakelijke uitdaging van de financiële

SOFTWARE: Oracle, Business Objects

verbeteren. Sinds de crisis stellen banken name-

functie bij overheids- en non-profit organisaties.

lijk strengere eisen aan financiering.

De bedreiging is dat de Financial blijft hangen in

Maalderink gaf recentelijk leiding aan de zeer

het cijfermatige terwijl hij/zij een zo belangrijke

ambitieuze herinrichting van het bedrijfsecono-

adviserende rol kan spelen in het besturingspro-

mische model bij het UMC St Radboud. Dit mo-

ces. De ambitie om hierin te voorzien, gecombi-

del is op 1 januari 2009 live gegaan. Binnen het

neerd met de juiste competenties (durf, nieuws-

model zijn prikkels zodanig in de organisatie ge-

gierigheid en initiatiefrijkheid) is de sleutel tot

legd dat ze doelmatigheid, transparantie en kwa-

succes, aldus Maalderink.

liteit op elk van de kerntaken maximaal stimuleren. Er is instrumentarium ontwikkeld, er zijn

Zie voor het interview met Edwin Maalderink:

kostprijzen bepaald en er is een nieuwe finan-

http://fm.nl/public

cieringsstructuur geïmplementeerd. Het nieuwe 24

FINANCIEEL MANAGEMENT


beurswijzer credit expo 2010

Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

www.creditexpo.nl

FINANCIEEL MANAGEMENT

1


7)* :)*. (!2$ /0 7%' .!!2 $% "%34% #2%$)4 -!.!'%-%.4 /2'!.)3!4)% 6!. .%$%2,!.$ /OK CREDIT MANAGEMENT ORGANISATIES STAAN NIET ±BUITEN² DE MAATSCHAPPIJ :IJ DIENEN ZICH DERHALVE TE BEZINNEN OP HUN ROL FUNCTIE (OE KAN DIT CON CREET WORDEN TOEGEPAST BINNEN INCASSO #REDIT 9ARD´S MISSIE IS DAT WIJ DE MENS ACHTER DE DEBITEUR CENTRAAL STELLEN EN VANUIT DIE OPTIEK EEN BEMIDDELENDE ROL WILLEN SPELEN TUSSEN SCHULDEISER EN DEBITEUR BINNEN DUIDELIJKE GEDE½ NIEERDE EN TRANSPARANTE FATSOENSGRENZEN EN NORMEN WAAR DEN )N DE AFGELOPEN DRIE JAAR HEEFT EEN CONSEQUENTE TOEPASSING VAN DEZE MISSIE GELEID TOT EEN AANTAL FUNDAMENTELE VERANDERINGEN IN DE WIJZE WAAROP WIJ CREDIT MANAGEMENT EN INCASSO BEDRIJVEN 4IJDENS DE #REDIT %XPO WILLEN WIJ MIDDELS ENKELE SESSIES CONCREET OP ENKELE VOORBEELDEN DAARVAN INGAAN $EZE ZIJN ONS PRODUCT "ETAALREGELING EN DE ZEER RECENT INGEVOERDE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR "ETAALREGELING NL WORDT IN EEN GEZAMENLIJKE PRESEN TATIE MET ONDER MEER :IGGO GETOOND 6ERVOLGENS GEEFT 0ROFESSOR $E "LOT DE THEORETISCHE GRONDSLAG VOOR HET BASEREN VAN EEN ORGANISATIEMODEL OP ZINGEVING EN NORMEN WAARDEN WAARNA #REDIT 9ARD IN EEN AFZONDERLIJKE PRESENTATIE LAAT ZIEN HOE WIJ DEZE PRINCIPES IN DE PRAKTIJK HEBBEN DOORGEVOERD

3CHRIJF U NU IN

/0%.

3%33)%

MET SP REK (OOGLE ER 0ROF $R 0A UL DE RAAR OP DE # 5NIVERSITEIT . "LOT

YE REDIT %8 0/ "EU NRODE #REDIT 9 RS ARD IS O OK DIT J

AAR WEE

R HOOFD

#REDIT 9ARD 'ROUP "6 (OOFDKANTOOR "OGERT ,8 %INDHOVEN 4 & % SALES

SPONSO

R

CREDITYARD EU


Voorwoord

beurswijzer credit expo 2010

De crisis voorbij Nu de economie de weg omhoog weer heeft gevonden en de angst voor het double dip scenario ongegrond blijkt, is de tijd voor zelfreflectie aangebroken. De kans om structurele veranderingen in de financiële sector door te voeren lijkt alweer te zijn gepasseerd. Hiervoor zullen we moeten wachten op de volgende crisis. Als we Gordon Gekko uit de film Wall Street II mogen geloven is duurzaamheid de eerstvolgende bubbel die ons in een diepe recessie zal storten. Welke lessen hebben we geleerd van de financiële crisis? Banken hebben geleerd dat ze veel kritischer moeten kijken naar hun klanten. De crisis is immers primair ontstaan doordat banken teveel krediet hebben verstrekt en de risico’s gigantisch hebben onderschat. Hervormingen in de financiële sector moeten dit gaan voorkomen. Basel III is een stap in de goede richting. Ook de inmiddels bij het grote publiek bekende rating agencies zijn genoemd als veroorzakers van de crisis. De lange termijn gevolgen voor hen zullen ongetwijfeld nog komen. Dan zijn er natuurlijk de kredietverzekeraars. Deze hebben in de jaren van voorspoed onvoldoende reserves opgebouwd waardoor zij, toen de crisis keihard toesloeg, gedwongen waren limieten te reduceren of zelfs in te trekken. Dat juist op het moment dat het bedrijfsleven extra dekking nodig had. Harde lessen voor alle betrokkenen. Welke lessen heeft het bedrijfsleven uit de crisis kunnen trekken? Het acute tekort aan werkkapitaal heeft bedrijven in ieder geval bewust gemaakt van het belang van adequaat creditmanagement. Bedrijven die voor de crisis nog geen professionele creditmanagementfunctie hadden ingericht zullen ongetwijfeld ontdekt hebben dat het managen van kredietrisico’s en het stroomlijnen van de inkomende cashflow niet iets is om er op vrijdagmiddag bij te doen. Veel bedrijven die de crisis hebben overleefd, zullen dan ook zijn gestart met het professionaliseren van het debiteurenbeheer. Voor creditmanagers was de crisis een uitgelezen kans om het vakgebied eindelijk een keer top of mind van de directie te krijgen. Als gevolg van de aantrekkende economie is de aandacht voor het Serge van Groningen

vakgebied op directieniveau echter alweer aan het afzwakken. Maar de kansen om het vakgebied

Product Manager Credit Expo 2010

beter op de kaart te zetten zijn natuurlijk niet verkeken. Creditmanagers ga aan de slag! Stel je op als belangrijk adviseur van de business. Trek gezamenlijk op met de verkoopafdeling om de DSO in toom te houden en ze te ondersteunen door kansen en risico’s proactief in kaart te brengen. Blijf werken aan verbeteringen en zorg dat u de laatste ontwikkelingen op de voet volgt. Ik heet u graag hartelijk welkom op de 6e editie van Credit Expo, Nederlands grootste vakevenement op het gebied creditmanagement. Alles wat de markt voor creditmanagement heeft te bieden kunt u op deze dag zien. Meer dan 40 bedrijven tonen de mogelijkheden van software, data, elektronisch factureren, kredietverzekering, outsourcing en nog veel meer. Daarnaast biedt Credit Expo een zeer uitgebreid programma waarin u wordt bijgepraat over de allerlaatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Mis het niet! Ik wens u mede namens de Vereniging voor Credit Management een inspirerend bezoek toe aan de 6e Credit Expo.

FINANCIEEL MANAGEMENT

3


CreditExpo

2010

Plattegrond

Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center | Blokhoeve 1 | 3438 LC Nieuwegein 17

16

15 5

19

4

3

2

1

21

INFO

22

20

naar seminars

23

6

7

8

9

14

entree

12

11

10

24 30 29

37 31

26

38

39

53

54

52

51

40

36

28

44

42

entree

41 naar seminars

32

34

AcceptEmail Cwize Redbox SMS Creditsafe Nederland Bos Incasso Eulan PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Anachron Bierens Incasso Advocaten CE-iT FIQAS Software TDA Vereniging voor Credit Management Transparent Credit Yard Dun & Bradstreet Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor AddComm OnGuard CONSULEGIS Groenewegen & Partners Gerechtsdeurwaarders Vesting Finance

35

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26

45

46

47

Concredis Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders Ultimoo Atradius Quercis Financial Solutions Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders Betalingsbeheer Credit Tools Experian Financials for Financials Basware SAP Nederland Bureau Van Dijk Electronic Publishing NDA Incasso Solveon Incasso Verbond van Credit Management Bedrijven IMNederland Credit Management Services Accounting Plaza Platform ELFA Alphacomm Group EuroSystems Automatisering Via Verlaan training & consultancy Flexibility Credit Management Career Control (Balkon)

Deze plattegrond geeft de situatie weer per 12 oktober 2010. De organisatie houdt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren. Kijk voor de meest actuele situatie op www.creditexpo.nl

4

FINANCIEEL MANAGEMENT

28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 51 52 53 54 56


CreditExpo

2009

e-Invoicing

Slim factureren met e-Invoicing

Met e-Invoicing van Accounting Plaza kiest u voor kostenbesparende innovatie en een flexibel inzetbare dienst. Via de e-Portal kunnen elektronische facturen in elk willekeurig formaat ontvangen en verzonden worden. En met een flexibele koppeling aan uw ERP- of BackOffice systemen heeft u een volledige end-to-end oplossing in huis. Dat is snel, gemakkelijk en slim. Want u bespaart niet alleen een heleboel tijd, u kunt ook tot 70% besparen op de kosten en op dispuut.

Meer weten over de mogelijkheden van elektronisch factureren binnen uw organisatie? Bel (075) 651 85 18 voor een verhelderend gesprek.

Meer informatie vindt u op onze nieuwe website: www.einvoicing.accounting-plaza.nl

e-Invoicing is een product van


CreditExpo Algemene informatie Credit Expo 2010 Locatie Nieuwegein Business Center, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Een routebeschrijving vindt u op onze website: www.creditexpo.nl Datum en openingstijden Woensdag 17 november 2010 van 09.30 uur tot 19.00 uur Parkeren Op het terrein van het Nieuwegein Business Center kunt u gratis parkeren. Toegang Als u tot de doelgroep behoort - zie www.creditexpo.nl - is Credit Expo 2010 gratis toegankelijk na registratie via de website. Als u in het bezit bent van een uitnodigingskaart kunt u zich ook ter plaatse registreren. Als u niet tot de doelgroep behoort, bedraagt de entree 200 euro excl. BTW per persoon. U kunt zich in dit geval uitsluitend ter plaatste registreren. Programma Alle seminars, workshops en presentaties zijn gratis toegankelijk. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op onze website www.creditexpo.nl. Voor informatie over het programma en de zaalnummers kunt u terecht bij de informatiebalie direct rechts bij binnenkomst op de beursvloer. Fotograferen Fotograferen, filmen en het maken van video-opnamen van stands of tentoongestelde producten is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de desbetreffende exposant. Voor de pers en voor professionele fotografen gelden speciale regelingen. Organisatie Credit Expo 2010 wordt georganiseerd door Next Level Academy B.V. Voor informatie kunt u contact opnemen met het projectteam via telefoonnummer 020 - 672 1371 of per email: info@creditexpo.nl • Serge van Groningen, Product Manager, T: 06-29022791 • Jeroen Otter, Manager Sales, T: 06-12960418 Verantwoording Deze beurswijzer is mede samengesteld op basis van door exposanten verstrekte gegevens. Er kunnen te allen tijden wijzigingen in het programma optreden. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op: www.creditexpo. nl. De organisatie alsmede uitgeverij Alex van Groningen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledige gegevens in deze beurswijzer.

6

FINANCIEEL MANAGEMENT

2010

09.30 - 10.00 • Ontvangst en registratie. 10.00 - 10.15 • Opening Credit Expo 2010 Door de heer Ed Nijpels, voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. 11.00 - 11.30 • Elektronisch factureren: meer dan pdf bestanden versturen (zaal 6/7) Steeds meer bedrijven verzoeken om elektronische facturen aan te leveren. Wat is elektronische facturatie en wat zijn de consequenties voor uw bedrijf? In deze sessie krijgt u inzicht in de mogelijkheden en de voordelen van elektronische facturatie. En inzicht in hoe u voor een naadloze integratie in uw huidige facturatieproces kun zorgen. Wat is eigenlijk ‘echte’ elektronische facturatie? Wat is de huidige stand van e-facturatie in Nederland? Wat zijn de oplossingen, mogelijkheden en uitdagingen? Door: Basware • Ook debiteurenbeheer is een sport (Zaal 25) Benader debiteuren als mensen van vlees en bloed en ervaar de positieve gevolgen. Het realiseren van hoge klanttevredenheid in combinatie met een lage DSO en mooie cashflow cijfers is geen fictie. Met aandacht, begrip en empathie worden betere resultaten behaald dan met dwang en drang. Soft? Nee hoor. Maar hoe pakt u dit aan? Tim Coronel, een van Nederlands meest succesvolle coureurs, weet met inspirerende voorbeelden uit de racesport elk (management)thema bereikbaar en begrijpelijk te maken. Gefaciliteerd door TDA en Bosveld Gerechtsdeurwaarders 11.00 - 12.00 • Scenario’s naar werkkapitaalbesturing (Zaal 5) Sinds de kredietcrisis is credit management vol in de schijnwerpers komen te staan. In eerste instantie als een quick win om werkkapitaal te optimaliseren. Inmiddels zijn de werkkapitaal quick wins opgedroogd en doet de vraag zich voor welke stappen te zetten om tot een structurele benadering van werkkapitaal te komen. Wat zijn de scenario’s om de slag te maken van werkkapitaaloptimalisatie naar werkkapitaalbesturing en welke rol heeft Credit Management daarbij? Door: Henri Kuyl, CompuFinancials namens Financials for Financials • Proud to be Credit Manager (Zaal 8) Credit Manager is een geweldig beroep! Je beperkt het verlies maar zorgt tegelijk voor klantbehoud. Voor jouw ambitie - optimale cashflow, laag risico en toch de omzet verhogen – werk je nauw samen met sales, marketing, klantenservice en finance. Jouw proces is effectief, kostenefficiënt en voorzien van alle noviteiten voor ‘modern incasseren’. Je volgt de ontwikkelingen en voedt jouw organisatie met verbeterpotentieel. Tijdens deze interactieve sessie staat het uitwisselen van ervaring over marktontwikkelingen centraal. Praat mee, deel jouw ervaring en neem meer bagage mee naar huis. Door: Cwize met gastspreker Roland ten Pas

• Credit Tools Product Road Map sessie (besloten Zaal 9/10) In deze sessie gaat Credit Tools uitgebreid in op de nieuwste ontwikkelingen binnen onze Product Road Map en geven we u diverse previews en zullen tijdens de Credit Expo diverse nieuwe releases worden vrijgegeven. De software oplossingen kunnen volledig geïntegreerd, of als aparte module in combinatie met uw ERP systeem worden geïmplementeerd. • Betaalregeling.nl - Online Credit Management bij Ziggo (Zaal 11/12) Betaalproblemen vragen om een fatsoenlijke oplossing. Elke leverancier is er namelijk erg bij gebaat dat de klant geholpen wordt bij zijn betaalverplichtingen. Aan de hand van recente praktijkervaringen bij Ziggo rondom de portal betaalregeling.nl, gefaciliteerd door Credit Yard, wordt een discussie gevoerd over de lessons learned en over de effecten van de groei van elektronisch factureren op het betalingsgedrag en online credit management in Nederland. Door: Hans Gellekink, Director Central Processing Ziggo en Alex Cosijns, Credit Yard. Panel: Jan Burgers, Accounting Plaza en Peter Kwakernaak, AcceptEmail. Moderator: Friso de Jong, Platform ELFA • Supply Chain Finance - Bounty beach of reële kans? (Zaal 14AB) Supply Chain Finance biedt leveranciers de mogelijkheid om facturen ruim voor de vervaldatum te verkopen aan een bank die de Supply Chain Finance constructie faciliteert in opdracht van de kopende partij. Met andere woorden de bank neemt het betalingsrisico op de kopende partij over van de leverancier. Hierbij geldt dat de debiteur van de leverancier een langere krediettermijn wordt aangeboden. Tegelijkertijd ontvangt de leverancier eerder zijn geld. De kosten voor deze langere krediettermijn zijn in de regel lager dan de gebruikelijke financieringskosten van de leverancier over zijn debiteurentermijn. Hoe kan dat? Door: Drs. Anita Gerrits CRAd en Fritz Witt CRA • Toelichting standpunt VVD fractie op wetsvoorstel incassokosten (Zaal 22) De Haagse Commissie van de VVCM en het VCMB, heeft in 2009, in samenwerking met de VIA en het KBVG, een advies uitgebracht aan minister Hirsch Ballin van Justitie over de problematiek rond de incassokosten. Het uitgebrachte incasso-advies wordt inmiddels betrokken bij de standpuntbepaling van de VVD fractie. In deze sessie licht Tweede Kamerlid Ard van der Steur het standpunt van de VVD fractie toe. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats, waaraan de betrokken instanties deelnemen. 11.00 - 12.30 • Incasso vanuit internationaal perspectief (besloten – Zaal 21) Atradius Collections is specialist in nationale en internationale zakelijk incasso. De reputatie van Atradius als een van de grootste kredietverze-


beurswijzer j credit expo p 2010

PROGRAMMA CREDIT EXPO 2010 keraars ter wereld helpt als stok achter de deur om vorderingen sneller te kunnen innen. Atradius Collections verwerkt jaarlijks meer dan € 100.000 zaken en heeft doorgaans meer dan € 1 miljard aan openstaande vorderingen in behandeling. Wat zijn trends op het gebied van internationaal creditmanagement? Waarom en welk type organisaties ‘outsourcen’ hun vorderingen? Op basis van welke criteria worden vorderingen aan derden over gedragen? Wat zijn verschillen tussen nationale en internationale incassobureaus? Ralph van Dijk, Regional Manager UK, Ireland, Netherlands & Nordics, geeft graag antwoord op deze en andere vragen die u kunt stellen tijdens dit interactieve en zeer inhoudelijke rondetafelgesprek. • Hoe digitaal is de Credit Manager? (besloten Heerenkamer) De ontwikkelingen in de online en mobiele toepassingen gaan razendsnel. Maar hoe digitaal is de credit manager anno 2010? En hoe speelt de Credit Manager in op trends als IPhones, Social Media en Digitaal Aanmanen? Uit de 10e OnGuard Credit Management Trendmeter zijn opmerkelijke cijfers naar voren gekomen en deze willen we graag met u toetsen aan de praktijk. Hoe ervaart u de digitalisering en welke maatregelen past u toe? De discussie wordt geleid door Patrick Baron van YER, specialist in bemiddeling van (Interim) credit managers én actief gebruiker van Social Media (LinkedIn).

11.45 - 12.15 • Digitale Nota: minder kosten, meer effectiviteit (Zaal 6/7) CZ is met 3,4 miljoen verzekerden de 3e zorgverzekeraar van Nederland. Dat levert jaarlijks een stroom aan uitgaande poststukken op van wel 25 tot 30 miljoen exemplaren. De afdeling debiteurenbeheer onder leiding van Hans de Vogt, neemt een belangrijk deel van deze poststroom voor zijn rekening. Dit proces verloopt in toenemende mate geautomatiseerd dankzij de inzet van EZ-Bill van AddComm, waarbij er via post, DigiAccept en de Digitale Nota facturen worden verzonden. Sinds de invoering van EZ-Bill met de Digitale Nota is de effectiviteit van de afdeling debiteurenbeheer fors gestegen terwijl er substantieel minder kosten worden gemaakt. Door: Hans de Vogt, plv directeur divisie verzekerden CZ Werk aan uw werkkapitaal! (Zaal 25) Met het verstrijken van de 3e verjaardag van de kredietcrisis is de roep naar een krachtig credit management en werkkapitaalbeheer sterker dan ooit. In sessie wordt ingegaan op de toegevoegde waarde die het credit management kan leveren aan het werkkapitaalbeheer. Daarna wordt een blik geboden in de hedendaagse keuken van de bank wanneer werkkapitaalfinanciering wordt aangevraagd. Uit beide analyses zal blijken dat de calculatie van de Cash Conversion Cycle (DSO, DPO en DIO) niet meer volstaat en dat de creditmanager anno 2010 over meer tools moet beschikken

voor adequaat werkkapitaalbeheer. Door: Drs. Jean Gieskens, hoofddocent VVCM opleidingen 12.30 - 13.00 • Speurtocht naar weggelekt geld (Zaal 5) Voor bedrijven zijn er verschillende manieren om aan extra werkkapitaal te komen. Eén manier, waar niet altijd aan wordt gedacht, is het laten doorlichten van de crediteurenadministratie. Want bij veel bedrijven gaat tijdens het inkoopproces ongemerkt geld verloren. Hoe werkt het en wat levert het op? Door: Gerard Meeuwis, Manager financiële administratie The Greenery namens Transparent • Ingis e-Invoicing platform voor elektronisch versturen en ontvangen van facturen (Zaal 6/7) Ingis is het e-invoicing platform ontwikkeld door Anachron en ING. Door vele koppelingen met boekhoudpakketten (o.a. Exact Globe, Microsoft Navision, Twinfield en SAP) en e-Invoicing netwerken (o.a. Basware en de Digipoort) kan met Ingis naar elke afnemer elektronisch worden gefactureerd en kunnen van elke leverancier elektronische facturen worden ontvangen. Ingis zorgt voor het aan- en afleveren van facturen in het juiste formaat op de juiste plaats. Inmiddels zijn vele organisaties uit de leasebranche, zakelijke dienstverlening, handel en industrie aangesloten. Een van onze klanten zal middels een presentatie en een demo meer vertellen over het Ingis platform. Door: Anachron

ADVERTENTIE IMNederland klaar voor uitdagende toekomst

Transparantie en duurzaamheid belangrijker dan ooit tevoren Nieuwe wet incassokosten Hoewel er nog volop discussie plaats vindt over de hoogte van door te voeren ophogingen is het een prima zaak dat deze wet er spoedig komt. Robert der Kinderen, Directeur Marketing & Productontwikkeling bij IMNederland: ”Allereerst is het goed dat er duidelijkheid komt voor alle betrokken partijen. In de uitvoering zitten wel een paar aandachtspunten. Zo moet een opdrachtgever transparantie kunnen verstrekken aan haar debiteur omtrent de opbouw van ophogingen in de gehele inningsketen. Dit vergt een integrale ontsluiting van ophogingen die zowel de opdrachtgever als haar Credit Management partner doorvoert naar een debiteur. Wij helpen onze opdrachtgevers hierbij.”

Elektronisch factureren, beheren en incasseren De “elektroni¿catie” van het proces van facturatie tot en met betaling is in volle gang. Steeds meer organisaties gaan over tot het elektronisch verzenden van facturen en het elektronisch verwerken van inkomende facturen.

Duurzame besparingen zijn in beide gevallen enorm. “In de afgelopen maanden zien we een toename van opdrachtgevers die overwegen hun facturatie, betalingsverwerking en opvolging van openstaande posten aan ons uit te besteden. In dergelijke situaties heb je te maken met de nog steeds aanwezige papieren output en de elektronische stroom. Vanuit ons platform kunnen we beide stromen aan en eventueel switchen. Zo kan een elektronische betalingsherinnering opgevolgd worden door een papieren sommatie”, aldus Robert der Kinderen. Sinds mei van dit jaar beschikt IMNederland over het Keurmerk E-factureren.

De komende jaren staan bol van interessante ontwikkelingen met de daarbij behorende kansen. Credit Managers zullen nog nadrukkelijker hun toegevoegde waarde laten zien. Credit Management organisaties kunnen meer en meer hun maatschappelijke belang aantonen.

Tenslotte Klanttevredenheid staat meer dan ooit centraal. In dit kader zijn we sinds 1 oktober jl. ISO-9001 gecerti¿ceerd. Daarnaast hebben we onze corporate identity op de schop genomen waarbij we WATER als metafoor voor onze diensten hebben gekozen. Wij vertellen u er graag alles over op de Credit Expo op onze stand (nr. 45) onder het genot van een glaasje……. water?

FINANCIEEL MANAGEMENT

7


C ditExp CreditExpo • DNBi: een nieuwe dimensie in credit management (Zaal 8) Ervaar de kracht van DNBi in 3D. DNBi is de nieuwe manier om informatie over bedrijven op te vragen en te delen met collega’s in 1 workspace. Met DNBi heeft u de volledige controle. DNBi maakt uw werk en dat van uw team effectiever en efficiënter. Laat u overtuigen. Door: Sabine Besselink, D&B

• Ervaringen met het incasseren van buitenlandse vorderingen (Zaal 9/10) Het is vaak lastig om uw eigen rekening of die van uw opdrachtgever in het buitenland betaald te krijgen. Tijdens deze sessie gaat Mr. Winnibald Moojen in op de mogelijkheden om vorderingen in Europa te incasseren. Ook vertelt hij over zijn ervaringen met het Europese Betalingsbevel (EBb), de Europese Executoriale Titel (EET) en het incasseren van vorderingen buiten Europa en dan in het bijzonder de VS. Door: Mr. Winnibald Moojen, Marxman Advocaten & partner Consulegis en EuroCollectNet. • De Quercis Credit Management Portal, integraal credit management met Exact Software (Zaal 25) Credit managers bij organisaties die met Exact Software werken ondervinden regelmatig dat de standaard software hun activiteiten onvoldoende ondersteunt. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Quercis Credit Management Portal. Deze is inmiddels bij meerdere relaties geïmplementeerd en door Exact als add-on gecertificeerd. In deze presentatie tonen wij hoe deze oplossing uw liquiditeit vergroot en uw inningskosten verlaagt en welke voordelen de integratie met uw Exact omgeving voor u heeft. Door: Jeroen Krugers, Quercis 12.30 - 13.30 • Jouw toekomst en creditmanagement! (besloten Zaal 11/12) Deze sessie van het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) is speciaal bedoeld voor HBO studenten BE. Als zij straks actief worden in het bedrijfsleven zullen ze te maken krijgen met het veelzijdige vakgebied creditmanagement. In deze tijd waarin werkkapitaalbeheer en risicomanagement bij veel bedrijven hoog op de agenda staan, klinkt ook de roep naar meer kennis en kunde in dit vakgebied. Deze sessie neemt studenten mee in de wondere wereld van creditmanagement. Door: VCMB • Customer Balance Sheet: klantwaarde, betalingsgedrag en duurzame resultaten (Zaal 14AB) Marketing goeroe Peter Drucker zei het 50 jaar geleden al: “the purpose of a business is to create and keep a customer”. De kwaliteit van klantrelaties vormen de basis voor een duurzaam financieel gezonde onderneming. Als we verbetering van cashflow nastreven hebben we niet alleen kennis nodig over de klant, maar ook over zijn betaalgedrag. Het betaalgedrag zegt namelijk niet alleen iets over de kwaliteit van het kredietbeleid, maar vooral over de operationele efficiency, de kwaliteit van de klantrelaties en het 8

FINANCIEEL MANAGEMENT

22010 010

klantrelatiebeheer. In deze sessie wordt het verband tussen klantwaarde, betalingsgedrag en resultaten blootgelegd. Door: Marcel Wiedenbrugge, WCMConsult en Wil Wurtz, hoofddocent CRM Beeckestijn Business School en directeur Metrics&More. • De valkuilen en (on)mogelijkheden van kredietverzekering (Zaal 22) Waarom kiest een onderneming voor kredietverzekering? Wanneer is het slim om juist wel of juist niet te verzekeren? Waar betaal ik nou eigenlijk premie voor of over? De laatste jaren is er veel geschreven en gesproken over Kredietverzekering en Kredietverzekeraars. Vooral tijdens een crisis trekt men ‘de paraplu in’ zoals vaak wordt gezegd. Is dat nu een voordeel of een nadeel? Daniël Göbel, voorheen werkzaam als Sales Manager bij Atradius en vervolgens als Global Credit Manager bij LG Electronics zal zijn visie geven op deze vraagstellingen. Door: Daniël Göbel, Kingsley Trade Credit 13.15 - 13.45 • Wilt u ook uw eigen credit risk model? (Zaal 6/7) In de huidige turbulente markt ligt de nadruk steeds meer op het monitoren van klanten én leveranciers. Deze worden in de meeste credit risk modellen echter brancheoverschrijdend gestandaardiseerd met alle gevolgen van dien. In deze sessie kunt u op een interactieve manier uw credit risk management tegen het licht houden. Ook gaan we in op de mogelijkheden om uw eigen model te creëren, op basis van uw eigen wegingsfactoren en de kenmerken van uw eigen klanten. Want wie kent uw klanten en leveranciers beter dan uzelf? Door: Frank Hommersen, Bureau van Dijk. • De Credit Managers Index (Zaal 9/10) In de Verenigde Staten wordt met succes gewerkt met de Credit Managers Index. BurlinQ heeft samen met Kwestplus deze index ook naar Nederland gehaald. Veel credit managers leveren al online een bijdrage. In deze sessie lichten we de verzamelmethode en de werking toe. U kunt vervolgens zelf ook een bijdrage leveren waardoor ook u maandelijks inzicht krijgt in de ontwikkelingen op ons vakgebied. Door: Arjan Stigter, BurlinQ Detachering BV • Ethiek in de deurwaarderspraktijk. Er zijn grenzen! (Zaal 25) Grenzen waar u als opdrachtgever of klant van een gerechtsdeurwaarder ook mee te maken heeft. Is de gerechtsdeurwaarder verplicht om uw opdracht uit te voeren? Waar ligt zijn eigen verantwoordelijkheid bij dagvaarding of beslag? Wij bieden u een snelle inleiding in het tuchtrecht van alle dag. Door: Dianna Verlaan, Via Verlaan 13.15 - 14.15 • Mogelijk AFM vergunning nodig voor verlenen uitstel van betaling (Zaal 5) De Nederlandse wetgeving op het gebied van consumentenkrediet wordt op korte termijn aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn inzake Kredietover-

eenkomsten voor Consumenten uit april 2008. De nieuwe wetgeving heeft mogelijk tot gevolg dat het aangaan van betalingsregelingen met consumenten onder de Wet op het financieel toezicht komt te vallen en er een vergunning van de AFM vereist is. Wat betekent dit voor u als B2C credit management professional? Door: Jelle Timmenga, Advocaat & Partner CMS Derks Star Busmann, praktijkgroep Banking & Finance. • Keep in touch with your customer (Zaal 8) We zijn met zijn allen druk aan het Twitteren en Bloggen en we onderhouden een groot sociaal netwerk op LinkedIn, Hyves en Facebook. Fantastisch toch? U heeft een grote groep vrienden en u bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Social Media is inmiddels een veelgebruikte tool in de commerciële wereld. Maar kunt u het ook inzetten in uw credit management beleid? Wat is de kracht van het netwerken, enthousiasmeren en informeren? In deze sessie proberen wij u antwoord te geven op deze vragen. Door: OnGuard 13.30 - 15.00 • Hoe werken (theoretische) organisatieprincipes in de praktijk? (besloten - Heerenkamer) Credit Yard stelt in haar missie de mens achter de debiteur centraal en wil vanuit die optiek een bemiddelende rol spelen tussen schuldeiser en debiteur, binnen duidelijk gedefinieerde, transparante fatsoensgrenzen, normen en waarden. Gebaseerd op principes die door Prof. De Blot worden toegelicht in onze expertsessie om 15.30 uur (Organisatiemodel van Credit Management, gebaseerd op Zingeving), heeft Credit Yard diepgaande wijzigingen doorgevoerd in de organisatie en in de uitvoering van haar operationele processen. Die worden in deze sessie toegelicht. Zo blijft Credit Yard als onorthodoxe credit management organisatie koploper als het gaat om innovatie en bedrijfsvoering. Credit Yard, en haar dochtermaatschappij INKASSO UNIE, zijn als eerste volledig klaar voor de nieuwe werkwijze in de incassobranche. Door: Drs. Hurwen Dekkers RC, CFO Credit Yard • Double dip of groei, Credit Management blijft topsport! (besloten - Zaal 21) De economie toont tekenen van herstel. Het zou om een tijdelijke opleving kunnen gaan. Sommige economen waarschuwen voor een nieuwe recessie. Of we nu rekening moeten houden met een ‘double dip’ of ons kunnen verheugen op verdere groei, de behoefte aan liquiditeit zal toenemen in een nog steeds krappe financieringsmarkt. Ondernemingen zullen hun werkkapitaal strak moeten blijven managen. Binnen de beperkte speelruimte staat de credit manager m/v op een cruciale positie. Vanuit de eigen (strategische) kracht van de onderneming, zal hij/zij de tactiek moeten aanpassen en met creatieve oplossingen moeten komen. Dit maakt credit management topsport! Rondetafelgesprek gefaciliteerd door Aon Trade Credit


Klaar voor een tandje extra? 010

xpo 2 E t i d e r C r o s n o Hoofdsp

Geld is de brandstof voor elke onderneming. Daarom zijn cash flow en een laag DSO essentieel. OnGuard gaat zelfs verder: slimme software, ervaren consultants en full support zorgen voor significante financiĂŤle en operationele voordelen. Dus volg de weg van meer dan 850 klanten in 25 landen en zet ook uw credit management in de hoogste versnelling. OnGuard Nederland B.V. T +31 (0)294 256 666 www.onguard.com

Taking credit management to the next level


CreditExpo 14.00 - 14.30 • Optimalisering van uw werkkapitaalbesturing (Zaal 6/7) Hoe optimaliseert u uw werkkapitaalbesturing? En wat voor rol spelen de afdelingen Inkoop & Financien bij het verlagen van de bedrijfskosten? Door efficiëntere inrichting van uw inkoop- en facturatie processen zullen de proceskosten verminderen. Implementatie van een e-Invoicing oplossing levert eveneens een aanzienlijke bijdrage in reductie van proceskosten van ondermeer factuurverwerking. Daarnaast zal bij een goede implementatie de kwaliteit van uw administratie verbeteren. Door: Basware

• Faillissement, vriend of vijand van de creditmanager? (Zaal 9/10) Hoewel Bierens Incasso Advocaten zich op de Credit Expo vooral van de internationale kant laat zien, staat zij in deze presentatie vooral stil bij het unieke van de Nederlandse faillissementswetgeving. De faillissementsaanvraag is voor de creditmanager een geducht incassowapen maar doorkruist nog wel eens de betalingsafspraken tussen een debiteur en een creditmanager. Tijdens de presentatie zullen een aantal interessante onderwerpen aan bod komen met daarbij bruikbare tips voor de business to business creditmanager. Door: Mr. Raymond Arnoldus, Bierens Incasso Advocaten • International ICC regels ontworpen om internationaal zakendoen te ondersteunen (Zaal 25) Om internationaal zakendoen te faciliteren heeft de Internationale Kamer van Koophandel sinds jaar en dag regels opgesteld welke over de hele wereld worden gebruikt door zowel banken en bedrijven. In deze interactieve sessie krijgt u een algemene indruk van deze regels, de allerlaatste ontwikkelingen (zoals de nieuwe URDG regels voor garanties) en inzicht in de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie. Door: Jacco de Jong, TradeWiz International namens de VVCM 14.00 - 15.00 • Koning Klant in Incassoland (Zaal 11/12) Het incasseren van onbetaalde facturen lijkt een ideale voedingsbodem voor een verstoorde relatie met uw klanten. Of kan het ook anders…? Frans Reichardt neemt u mee naar Incassoland waar Koning Klant de scepter zwaait. Hij reikt u de sleutel aan om effectief te werken met wanbetalers en tóch de klantrelatie goed te houden. Door: Frans Reichardt, Klantpassionair namens Solveon Incasso • Het aanbesteden van incassotrajecten (Zaal 14AB) Steeds vaker gaan grote opdrachtgevers over tot het aanbesteden van incassotrajecten. Zowel bij deurwaarders als bij incassobureaus is hiermee nog weinig ervaring opgedaan. Leidt aanbesteding per definitie tot bodemprijzen? Hoe kan voorkomen 10

FINANCIEEL MANAGEMENT

2010

worden dat de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar komt. In deze sessie wordt aan de hand van recente ervaringen bij de NS gediscussieerd over de do’s en don’ts rondom aanbestedingen. Door: Prof. dr. ing. Jacques Reijniers MBA, Nyenrode Business Universiteit; Luciana Kudus, Senior inkoper financiële diensten NS Groep en Conchita van Dijk, Hoofd bureau nabetalingen NS Reizigers. Moderator: Martijn Groot, Cwize

ren. Van de drie MVO P’s wordt die van Profit met hoofdletters geschreven, Planet en People zijn nog verstopt in de kleine lettertjes. Hoe kan een Deurwaarder verduurzamen? Door actief MVO beleid én door Duurzame dienstverlening te ontwikkelen. De presentatie laat zien hoe Groenewegen en Partners de Duurzame Deurwaarder zien. Door: Dick Kruiswijk, Groenewegen en Partners gerechtsdeurwaarders

• Crash Course VVCM (Zaal 22) De VVCM biedt al bijna twintig jaar hoogwaardige opleidingen aan. De Certified Credit Manager (CCM) en Certified Credit Practitioner (CCP) zijn een begrip in Nederland. Tijdens deze sessie krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met de opleidingen van de VVCM. Richard van Hest, Hans Reitsma en Sasa Ristovski, allen lid van de opleidingscommissie van de VVCM, zullen u in vogelvlucht vertellen over de inhoud en het belang van een goede credit management opleiding. Daarna verzorgt Dr. mr Jan Adriaanse, kerndocent bij de CCM opleiding, een voorproefje van een studieavond.

• De Quercis Credit Management Portal, integraal credit management met Exact Software (Zaal 25) Credit managers bij organisaties die met Exact Software werken ondervinden regelmatig dat de standaard software hun activiteiten onvoldoende ondersteunt. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Quercis Credit Management Portal. Deze is inmiddels bij meerdere relaties geïmplementeerd en door Exact als add-on gecertificeerd. In deze presentatie tonen wij hoe deze oplossing uw liquiditeit vergroot en uw inningskosten verlaagt en welke voordelen de integratie met uw Exact omgeving voor u heeft. Door: Jeroen Krugers, Quercis

14.45 - 15.15 • Credit Management & Excel (Zaal 5) Debiteurenbeheer vanuit het financiële systeem laat vaak te wensen over. Wat als er (nog) geen specifieke Credit Management software beschikbaar is? Is Excel dan een oplossing? Hoe kun je met gebruik van Excel toch leesbare openstaande postenlijsten, aanmaningen, ouderdomsanalyses en rapportages maken? Verder tientallen handige tips voor het dagelijkse gebruik van Excel. Door: Irma de Bruijn, freelancer en trainer, Miralupa namens Next Level Academy • Ingis e-Invoicing platform voor elektronisch versturen en ontvangen van facturen (Zaal 6/7) Ingis is het e-invoicing platform ontwikkeld door Anachron en ING. Door vele koppelingen met boekhoudpakketten (o.a. Exact Globe, Microsoft Navision, Twinfield en SAP) en e-Invoicing netwerken (o.a. Basware en de Digipoort) kan met Ingis naar elke afnemer elektronisch worden gefactureerd en kunnen van elke leverancier elektronische facturen worden ontvangen. Ingis zorgt voor het aan- en afleveren van facturen in het juiste formaat op de juiste plaats. Inmiddels zijn vele organisaties uit de leasebranche, zakelijke dienstverlening, handel en industrie aangesloten. Een van onze klanten zal middels een presentatie en een demo meer vertellen over het Ingis platform. Door: Anachron • Credit Tools: praktijkcase (Zaal 8) In deze sessie zal door middel van een klantinterview inzicht worden gegeven over de toepassing van Credit Tools credit- en riskmanagement software in de praktijk! • De Duurzame Deurwaarder (Zaal 9/10) MVO en credit management zijn lastig te combine-

15.30 - 16.00 • Succesvol innoveren met e-Invoicing (Zaal 5) Accounting Plaza neemt u mee in de wereld van digitaal factureren. Waar staan we nu anno 2010 en wat brengt de toekomst van digitaal factureren? Welke vormen zijn er en wat is de beste keuze? Wat moet je doen om volledig digitaal te factureren en hoe helpt het kosten te besparen? Hoe krijg je sneller betaalt? Hoe sluit je de leveranciers aan en wat is de ROI? Op deze en nog meer vragen geven wij u graag antwoord tijdens onze presentatie. Spreker: Ron Muller, Accounting Plaza • See IT connecting your credit management (Zaal 8) Doe nieuwe inspiratie op aan de hand van enkele praktijkcases die tonen hoe IT uw credit management proces verder kan optimaliseren. Kredietacceptatie, creditscoring, workflow management en rapportages komen aan de orde aan de hand van moderne technieken met de Collect-iT Credit Management Software als uitgangspunt. Door: Daniël Elsenberg, Directeur CE-iT B.V. • Online betalen, SEPA & e-invoicing (Zaal 22) Onder invloed van technologie, regulering en nieuwe marktpartijen zijn er veel ontwikkelingen in de wereld van online betalen. Belangrijke thema’s hierbinnen zijn SEPA, PSD, e-commerce en de integratie van facturatie- en betaal-processen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als Credit Manager? In deze sessie wordt u bijgepraat over de laaste stand van zaken en wat u daarmee moet of kunt. Door: Tonnis de Boer, Innopay namens de VVCM


beurswijzer credit expo 2010

15.30 - 16.30 • Onder druk: debiteurentypes en maskergedrag (Zaal 6/7) In deze sessie maakt u kennis met de theorie over karakterstructuren van Reich. Mensen onder druk vertonen maskergedrag. Debiteuren staan onder druk. Flanderijn heeft het maskergedrag daarom vertaald naar debiteurentypes. Wilt u meer inzicht in uw debiteuren? En wilt u meer weten over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen? Dan bent u van harte welkom bij deze inspirerende sessie. En.. wat heeft Bernie Madoff hiermee te maken? Door: Cor van Geffen en Kees over de Vest, Flanderijn Trainingen • Organisatiemodel van Credit Management gebaseerd op Zingeving (Zaal 9/10) Credit Yard stelt de mens achter de debiteur centraal. Incasso is van oudsher een vakgebied waar het gaat om “de knikkers”. Zingeving omvat de erkenning en behoefte dat alles wat wij doen in het leven waarde heeft. In essentie gaat het daarbij om mensen en een respectvolle wijze van handelen jegens de ander. Wat voor principes en drijfveren dienen er dan ten grondslag te liggen aan het ontwerpen van een duurzaam organisatiemodel en hoe kunnen wij deze het beste toepassen zodat wij in een (credit management) organisatie kunnen werken die op een zinvolle wijze omgaat met haar debiteuren en eigen werknemers? Professor Paul de Blot, hoogleraar Business & Spiritualiteit gaat op een praktische wijze in op de theoretische fundering van dit vraagstuk, met een kort nawoord van Credit Yard. Door: Prof.Dr.Paul de Chauvigny de Blot Sj, Lic.Ph. Professor of Business Spirituality Nyenrode Business Universiteit en Drs. Bert Iedema RA, CEO Credit Yard • Het recept voor de perfecte order (Zaal 11/12) Wat zou het schitterend zijn als alle klantenorders on time, in full, no errors (OTIFNE) gaan. Geen extra kosten voor aanvullende leveringen, geen dure creditnota’s, geen discussie over prijsverschillen of onnodige retouren en uiteindelijk tevreden klanten die op tijd hun factuur betalen! De oplossing van problemen in de laatste meters van de supply chain liggen meestal in de eerste kilometers van die supply chain. Hoe ontdek je de oorzaken van een slechte OTIFNE en wat kun je er als creditmanager aan doen? In deze interactieve sessie wordt aan de hand van ervaringen bij Akzo Nobel Car Refinishes over deze materie gediscussieerd. Door: Michael van der Steen, SBU Credit Manager EMEA Akzo Nobel Car Refinishes en Dr. Walther Ploos van Amstel, TNO Mobiliteit en Logistiek. • Zes trends die de 21ste eeuw kenmerken (Zaal 14AB) We zijn de 21ste eeuw ingegaan met een overbevolkte aarde: 6,6 miljard mensen in een onderling verbonden wereldeconomie die maar liefst 60 biljoen dollar opbrengt. De wereld doorloopt feitelijk

verschillende transformaties tegelijk die zowel kunnen leiden tot gezamenlijke welvaart als rampzalige crisissen, afhankelijk van onze reactie als wereldmaatschappij. Er zijn momenteel zes trends die nieuw zijn in de geschiedenis van de mensheid en die de wereld drastisch zullen veranderen. Door: Riens Meijer, Veranderingseconoom • Sneller en efficiënter incasseren met SAP Credit Management (Zaal 25) Met SAP Credit Management bent u in staat om, volledig geïntegreerd in SAP, al uw debiteuren te monitoren gedurende het hele Order- to-Cash proces. Kredietwaardigheidscores, portals voor klanten, afhandeling van disputen en collection strategieën zijn onderdeel van deze oplossing. Door: Bart Peijnenburg, SAP Nederland B.V. 15.30 - 17.00 • Wat is de toekomst van leverancierskrediet? (besloten - Heerenkamer) Uitgebreid onderzoek van Atradius in Europa leert dat leveranciers en afnemers sinds de crisis minder coulant met elkaar omgaan. Leveranciers weigeren soms hun klanten op krediet te laten betalen en eisen in plaats daarvan vooruitbetaling. Aan de andere kant zetten machtige opdrachtgevers dikwijls hun leveranciers onder druk en dwingen langere krediettermijnen af. Dat levert de volgende vragen op. Kan handelskrediet zijn functie als commerciele motor nog wel blijven vervullen? Wordt het MKB door veranderende kredietvoorwaarden in gevaar gebracht? Welke (andere) rol kunnen banken spelen bij het stimuleren van handel? Tijdens dit rondetafelgesprek wisselen Bert Bruning Country Director NL en Jeroen Ottevanger Deputy Country Director NL, graag met u van gedachten over deze vragen.

belang van credit management voorop blijft staan? Tegelijk wordt een krappe arbeidsmarkt verwacht waardoor er druk komt te staan op het vinden, behouden en motiveren van personeel. Door gericht op te leiden kunt u continuïteit en betrokkenheid realiseren. Goed opgeleid en gemotiveerd personeel zorgt voor een betere cashflow, een bestendige klantrelatie en daarmee de continuïteit en professionaliteit van uw onderneming. Door: Peter Kramer & Niels Langezaal, Concredis 16.15 - 17.15 • Samenwerken en leidingeven aan jongeren geboren na 1980 (Zaal 22) Hoe gaat u om met jongeren? Welk beleid hanteert u ten aanzien van internet en mobieltje voor prive doeleinden? Hoe flexibel stelt u op? Hoe werft u deze jongeren? Hoe solliciteren zij? Hoe houd je ze vast? De hedendaagse jongere is rusteloos en na een jaartje wel uitgekeken op zijn baan. Is het überhaupt erg als mensen na een jaar weer weggaan? Hoe geeft u leiding aan die jongeren? De generatie “Einstein” pikt hiërarchie niet meer. Past u uw stijl van leidingeven daarop aan? Deelt u de mening dat jongeren niet in staat zijn om ‘echt’ contact te maken en geen goede bellers zijn? Door: Silvano, Legiteam namens de VVCM

• Reporting als instrument voor forecast (besloten – Zaal 21) Na een roerig 2009 en tot nog toe wisselvallig 2010 is de kans op een “voorspelfout”, het verschil tussen werkelijkheid en voorspelling, niet kleiner geworden. Het is in het belang van zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers dat er inzicht én grip komt op een zo laag mogelijke voorspelfout. In deze sessie wordt gediscussieerd over de mogelijkheden om de voorspelfout te minimaliseren met als doel de front office beter aan te kunnen sturen en anderzijds incassoscore, datakwaliteit, verloop en reservering te kunnen bepalen. Rondetafelgesprek gefaciliteerd door Bos Incasso. 16.15 - 16.45 • Economisch herstel? Blijf investeren in uw personeel! (Zaal 8) Er zijn positieve signalen in de economie. Voor een credit manager betekent dit niet dat alle seinen gelijk op groen staan. Hoe realiseert u focus en betrokkenheid in uw organisatie zodanig dat het FINANCIEEL MANAGEMENT

11


CreditExpo Stand NB.30

12Collect Pompmolenlaan 10 3447 GK Woerden www.12collect.nll Het eerste creditmanagement uitzendbureau van Nederland! Met 12Collect hebben we een baanbrekend nieuw concept bedacht en in de markt gezet. In samenwerking met overheden en scholen leiden wij jonge ambitieuze mensen op, die we vervolgens aan een goede baan in het creditmanagement helpen. Onze klanten variëren van MKB tot multinationals in de Top 500, energiebedrijven, verzekeraars, internetbedrijven, incassobureaus, deurwaarders, maar ook gemeentes en andere overheidsinstellingen. Wij zijn uniek in Nederland, het eerste uitzendbureau dat haar kandidaten opleidt, begeleidt en steunt tijdens een plaatsing bij onze klanten en volledig is gespecialiseerd in creditmanagement/debiteurenbeheer. Onze kandidaten kunt u na een afgesproken plaatsingperiode kosteloos in dienst nemen. 12Collect is powered by BurlinQ Stand NB.01

AcceptEmail Joop Geesinkweg 125b 1096 AT AMSTERDAM www.acceptemail.com AcceptEmail is de digitale, duurzame vervanger van de papieren acceptgiro. Hij wordt ingezet in alle stadia van het invoice-2-cash proces; zowel een innovatieve betaalmethode als een effectieve ondersteuning in uw herinneringsproces. AcceptEmail biedt verzender en ontvanger real time statusinformatie omtrent de transactie. Uitgevers zetten AcceptEmail in voor het werven van fondsen en abonnees. Webshops die met betalen achteraf meer omzet halen bieden AcceptEmail aan. Telecom providers, verzekeraars en energiebedrijven sturen klanten ter vervanging van de acceptgiro of bij wie de automatische incasso faalt een AcceptEmail. Incassobureaus helpen debiteuren vriendelijk, snel en makkelijk te betalen via call centers. Reis- en ticketingorganisaties kunnen tijdens een telefoongesprek met hun klant direct de aanbetaling of de gehele reissom afrekenen, wat speciaal voor last-minutes uitstekend werkt. In de B2B sector is AcceptEmail een aantrekkelijke methode voor spoedbetalingen onder andere ter vervanging van rembours.

2010

verhogen vormen een uitdagend landschap voor de financieel-administratieve en HR-sector. Als een van Europa’s toonaangevende financial shared service centers neemt Accounting Plaza uw organisatie graag de administratieve zorgen uit handen. U profiteert van onze schaalvoordelen en standaardisatie, en ziet een aanmerkelijke verbetering en continuïteit in uw financieel-administratieve en HR-backofficeprocessen. De professionals van Accounting Plaza tillen uw administratieve organisatie naar een hoger niveau. En dat merkt u: u houdt meer ruimte over om u te richten op datgene waar u goed in bent. De ontwikkeling van uw core business. Stand NB.21

AddComm Direct BV Broekdijk West 18 3621 LV Breukelen www.addcomm.nl De oplossingen van AddComm brengen de communicatie tussen u en uw relaties tot stand onder de optimale condities: Op het juiste tijdstip en via een of meerdere kanalen die passen bij u en uw relaties. AddComm presenteert haar oplossing EZ-Bill en DigiAccept. Met EZ(easy)-Bill is het mogelijk om vanuit één database facturen, acceptgiro’s, aanmaningen en overige financiële documenten te verzenden via Print & Mail, Digitale Nota en/of DigiAccept. DigiAccept is de digitale acceptgiro per e-mail die snel en efficiënt kan incasseren. Snel, omdat de eenvoud van DigiAccept uitnodigt om direct te betalen. Efficiënt, omdat alle relevante betaalgegevens al voor uw klant zijn ingevuld. En dat volledig in uw eigen huisstijl! Stand NB.11

Alphacomm Outbound Solutions Overschieseweg 34b 3044 EE Rotterdam www.ac-outbound.nl Alphacomm Outbound Solutions ontwikkelt diensten waarmee organisaties klanten of gebruikers automatisch kunnen informeren over en herinneren aan afspraken of andere gebeurtenissen. Interactieve telefoongesprekken, maar ook e-mail, SMS en fax worden met succes ingezet in onder andere de zorgsector, in de incassobranche en bij utility providers. Alphacomm Outbound Solutions is in 2004 opgericht en is onderdeel van de Alphacomm Group.

Stand NB.08

Anachron Joop Geesinkweg 310 1096 AW Amsterdam www.anachron.com Anachron is opgericht in 2000 en gevestigd in Amsterdam, Joure, Brussel, Londen, Vilnius en Curacao. Anachron is gespecialiseerd het ontwikkelen van e-Invoicing oplossingen. Op dit gebied is Anachron marktleider in Nederland met klanten als LeasePlan, Athlon Car Lease, Lyreco, PFConcept en Eneco. In Europa behoort Anachron tot de top-3 e-Invoicing aanbieders. Daarnaast levert Anachron oplossingen voor het online presenteren van salarisstroken en verzekeringspolissen. Voor het MKB heeft Anachron het eInvoicing platform Ingis ontwikkeld. Ingis biedt bedrijven de mogelijkheid om facturen elektronisch te versturen en te ontvangen. Ingis heeft koppelingen zowel financiële software (o.a. met Exact Globe, SAP, Navison) evenals met eInvoicing netwerken waaronder Digipoort en Basware. De diensten worden geleverd aan nationaal en internationaal opererende organisaties in profit en non-profit sectoren in meer dan 50 landen. xxx

Aon Trade Credit Admiraliteitskade 62 3063 ED Rotterdam www.aon.com/netherlands Aon Trade Credit (ATC), onderdeel van Aon Nederland, is gespecialiseerd rondom leverancierskrediet. Een unieke benaderingswijze vanuit assessment en optimalisatie van de totale risicokosten biedt onze klanten maatwerk en oplossingen om hun cashflow te verhogen en debiteurenverliezen te verlagen. Samengevat levert Aon Trade Credit: • Objectief advies en oplossingen m.b.t. risicobeheersing en financiering • Onafhankelijk makelaar met lokale toegang tot de beste Credit Risk Management leveranciers w.o. kredietverzekering, debiteurenfinanciering en incasso • Optimalisatie van het werkkapitaal, minder verliezen en lagere kosten Stand NB.31

Stand NB.46

Accounting Plaza B.V. Mercuriusweg 5 1531 AD Wormer www.accountingplaza.nl De druk van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving én de constante noodzaak om kosten te besparen en kwaliteit te 12

FINANCIEEL MANAGEMENT

Atradius David Ricardostraat 1 1066 JS Amsterdam www.atradius.nl Dankzij jaren van ervaring en diepgaande kennis van risico analyses kan Nederlands grootste kredietverzekeraar Atradius een uitgebreid gamma aan creditmanage-


beurswijzer credit expo 2010

ment oplossingen bieden uiteenlopend van kredietverzekeringen tot incassodiensten. Wij beschermen zowel grote als kleine bedrijven tegen commerciële en politieke betalingsrisico’s die inherent zijn aan nationale en internationale handel. Door het risico te verzekeren dat afnemers niet kunnen betalen, beschikken onze klanten over een stabielere cash flow en kunnen zij risicokapitaal omzetten in groeikapitaal. Wij luisteren naar onze klanten, begrijpen hun behoeften en zoeken samen naar de best mogelijke oplossing in deze uitdagende economische tijden. Stand NB.38

Basware Joop Geesinkweg 701 1096 AZ Amsterdam www.basware.nl Met meer dan 1.500 klanten en een miljoen gebruikers in ruim 50 landen is Basware marktleider op het gebied van purchase to pay oplossingen. Met Basware’s oplossingen kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen optimaliseren en kosten reduceren door het digitaliseren en automatiseren van handmatige processen; van sourcing, contract management, inkoop tot aan factuurverwerking. Basware levert hiermee een toegevoegde waarde in de vorm van kostenbesparingen, controle, compliance en een hoge Return On Investment (ROI). De oplossingen worden (op locatie of als dienst) gedistribueerd en geïmplementeerd in Europa, de Verenigde Staten en Azië via Basware’s uitgebreide netwerk van aangesloten kantoren en zakelijke partners. Stand NB.09

Bierens Incasso Advocaten Zuidkade 6 5462 CD VEGHEL www.bierensgroup.com Bierens Incasso Advocaten is een advocatenkantoor dat toonaangevend is op het gebied van nationale en internationale B2B incasso’s en werkt op basis van No Win, No Fee. Kwaliteit en het behalen van maximaal resultaat staan bij Bierens Incasso Advocaten hoog in het vaandel. Bij Bierens werken ruim 90 personen waarvan 30 (inter) nationale advocaten en juristen. Bierens Incasso Advocaten is internationaal actief en heeft naast de kantoren in Veghel en Amsterdam, ook kantoren in Düsseldorf, New York, Barcelona, Parijs en binnenkort ook in Engeland en Italië. We beschikken naast Nederlandse advocaten ook over Duitse, Franse, Engelse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Poolse en Amerikaanse advocaten en juristen. Professionals die de taal van de debiteuren perfect beheersen en uitstekend bekend zijn met de wetten, regels én cultuur van het betreffende land.

Stand NB.05

Bos Incasso Van Elmptstraat 16-8 9723 ZL Groningen www.bosincasso.nl Bos Incasso is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een nationaal toonaangevende incasso- en deurwaardersorganisatie. Met betrekking tot de minnelijke incassoactiviteiten beschikken wij sinds onze oprichting over landelijke dekking en zijn we met succes dé incassopartner van een groot aantal (inter)nationaal opererende bedrijven. Tevens beschikt Bos Incasso over een eigen deurwaardersnetwerk, de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) met landelijke dekking. Met het begrip Partnership beogen wij een wederzijds constructieve samenwerking met elkaar aan te gaan. Naast een hoog rendement op uw portefeuille, bestaat onze inbreng in deze samenwerking uit een streven naar behoud van uw klanten, transparante en innovatieve dienstverlening en een actieve bijdrage aan het voorkomen van debiteurenrisico’s. Stand NB.40

Bureau van Dijk Kantoorgebouw Rivierstaete Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam www.bvdep.com Bureau van Dijk (BvD) is expert in bedrijfsinformatie voor credit risk en benchmarking en financiële analyses. Wij bieden een ongeëvenaarde database, met wereldwijde bedrijfsinformatie, inclusief gedetailleerde financials, concernstructuren, M&A-informatie en een financiële rating. Met onze diensten helpen wij credit risk managers wereldwijd hun risicobeoordeling te verbeteren en via onze alerts hun exposure dynamisch te monitoren. U kunt onze producten inzetten om uw inhouse-data te verrijken of u kunt de database laten integreren met uw eigen financiële modellen, via uw ERP- systeem of ons eigen credit risk platform: Fact. Onze add-ins zorgen voor een automatische integratie met Excel-templates en -modellen. Stand NB.30

BurlinQ Pompmolenlaan 10 3447 GK Woerden www.ultimoo.nl BurlinQ is dé specialist in creditmanagement detachering. Een team van enthousiaste en gedegen gecertificeerde credit management specialisten is dagelijks vol enthousiasme aan de slag voor (middel)grote onderne-

mingen om de cashflow te maximaliseren. Daarbij gaan wij niet alleen voor een optimaal resultaat op korte termijn. Altijd implementeren wij structurele oplossingen in de organisatie om goede cashflow resultaten zeker te stellen. Onze mensen leveren daadwerkelijk toegevoegde waarde en hebben specialisaties op het gebied van interim (credit)management, projectmanagement, internationaal debiteurenbeheer en de financiële dienstverlening zoals kredieten, hypotheken en verzekeringen. Daarnaast kunnen wij doordat we al sinds 1998 ervaring opdoen uw medewerkers volledig in company en op maat gesneden een opleiding geven die zowel u als uw medewerkers helpt doelstellingen te realiseren. Stand NB.56

Career Control Oostdam 10 3441 EN Woerden www.careercontrol.nl Career Control is een organisatie die zich richt op financiële specialisten, met een specialisatie naar creditmanagement. Met acht full time recruitment consultants, is Career Control de grootste partner in werving en selectie van Nederland binnen deze niche. Vanuit haar kantoren in Eindhoven en Woerden houdt Career Control zich bezig met de werving & selectie en detachering van creditmanagement specialisten. Van debiteurenbeheerder, incassomedewerker, collector, (interim) creditmanager, controller tot financieel directeur wordt bemiddeld naar een nieuwe uitdaging in Nederland en de Nederlandse Antillen. Stand NB.10

CE-iT De Eem 24 3448 DV Woerden www.ce-it.nl CE-iT heeft als doelstelling de beste financiële software te ontwikkelen. Schaalbaar, flexibel, snel en betrouwbaar. Het resultaat is Collect-iT, de geavanceerde credit management applicatie van CE-iT. Collect-iT is ontwikkeld op basis van een uiterst hechte en frequente band met onze opdrachtgevers. De wensen van de klanten zijn immers de input voor verbeteringen. Daarom is CE-iT in staat om klanten in korte tijd een efficiënt debiteurenbeheersysteem te leveren, dat een snelle return on investment oplevert. Dus geen luchtkastelen, maar een praktische en realistische aanpak. You have to CE-iT to believe it!

FINANCIEEL MANAGEMENT

13


CreditExpo Standnummer NB.20

Concredis Contactweg 129 1014 BJ AMSTERDAM www.concredis.nl Concredis is een kwalitatief en hoogwaardige landelijke specialist in credit management. Steeds meer bedrijven vertrouwen de ondersteuning en professionalisering van hun debiteurenbeheer geheel aan ons toe. Wij richten ons uitsluitend op het vakgebied credit management, waarbij de mens centraal staat. Vanuit deze achtergrond ontwikkelden wij een effectief product- en dienstenaanbod voor ondernemingen die hun cash flow willen verbeteren en financiële risico’s willen verminderen. Wij zetten onze mensen tijdelijk in als consultant of collector, werven en selecteren mensen voor de permanente invulling van credit management functies en trainen en leiden medewerkers van onze opdrachtgevers op. Als één van de weinige financiële opleidingsinstituten is Concredis CEDEO erkend. Stand NB.23

2010

geen automatiseerders die besloten hebben “iets” op het gebied van debiteuren te gaan doen. We zijn mensen met langdurige creditmanagementervaring die samen met eerste klas programmeurs onze expertise uit de praktijk, vertalen in oplossingen die het verschil maken. Stand NB.04

Creditsafe Nederland Waldorpstraat 17 2521 CA DEN HAAG www.creditsafe.nl Hoge kosten voor een individueel rapport is verleden tijd. Creditsafe zal de manier van kredietcontroles voor altijd veranderen. Onze hoge kwaliteit en makkelijk te gebruiken online rapportages hebben de bedrijfsinformatie markt in heel Europa hervormd. In België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en Ierland profiteren al meer dan 50 000 bedrijven van Creditsafe. Onze professionele maar toch makkelijk te gebruiken rapporten zijn ontwikkeld om aan de behoeften van de Nederlandse markt te voldoen en de beste oplossing te verstrekken voor Nederland én andere zeer b`elangrijke Europese markten. Stand NB.16

CONSULEGIS Basicweg 14 D 3821 BR Amersfoort www.consulegis.com Consulegis is een wereldwijd netwerk van advocatenkantoren. Het netwerk heeft meer dan 1700 advocaten in ruim 40 landen en 150 steden. Consulegis heeft een aantal internationale specialistengroepen, onder andere ook op het gebied van internationale incasso. Marxman Advocaten is partner van Consulegis en staat klanten terzijde in samenwerking met haar buitenlandse kantoren van het Consulegis-netwerk. De Credit Management specialisten van Marxman hebben veel ervaring met het incasseren van vorderingen nationaal en wereldwijd. Efficiënt en doeltreffend voor het beste resultaat. Stand NB.35

Credit Tools Den Bommel 2 4194 TZ METEREN www.credittools.nl Credit Tools biedt toonaangevende en betrouwbare software- en internetoplossingen welke zich richten op het automatiseren, integreren en ondersteunen van alle processen die een raakvlak hebben met creditmanagement. Binnen Credit Tools zijn strategische, tactische en operationele kennis en ervaring op het gebied van creditmanagement en bijbehorende bedrijfsprocessen in “PERFECTE BALANS” gebundeld met diepgaande software knowhow. Wij zijn 14

FINANCIEEL MANAGEMENT

CREDIT YARD Bogert 31 5612 LX Eindhoven www.credityard.eu CREDIT YARD is een vooraanstaande, financieel solide onderneming en is marktleider in meerdere branches. Tot onze opdrachtgevers behoren de grootste ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Onze mensen hebben meer dan 1.000 jaar credit management ervaring. CREDIT YARD staat voor transparante normen en waarden, kwaliteit, innovatie, creativiteit en een aangenaam werkklimaat voor onze medewerkers; een originele benadering met onorthodoxe adviezen. In Nederland zijn wij met onze merken Inkasso Unie, Credit Work, Credit Yard Finance, Credit Yard Legal, Casting for Credit® en de Nationale Zorgdesk® actief op de consumenten- en zakelijke markten. CREDIT YARD stelt het klantbelang voorop en heeft alle credit management specialismen in huis. Tot en met volledige outsourcing, geheel op maat. CREDIT YARD: kwaliteit en passie.

C

Stand NB. 02

CWize Paalbergweg 56 1105 BW Amsterdam www.cwize.nl Cwize B.V. ondersteunt organisaties op zowel strategisch als inhoudelijk niveau. Een greep uit de thema’s rondom credit management waarover Cwize adviseert zijn: customer business cycle, automatisering, incassokosten, credit score model, innovatieve technieken, wetgeving, reporting, retentie-omzet groei, incassotenders, vakkennis, netwerken ontsluiten en visie. Altijd specialistische en onafhankelijk. Bezoek onze stand op de Credit Expo en wij geven u meer bagage! Stand NB.17

Dun & Bradstreet BV Montevideo Offices Otto Reuchlinweg 1032 3072 MD Rotterdam www.dnb.com D&B (Dun & Bradstreet) is meer dan 165 jaar wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke informatie en inzicht. De dienstverlening van D&B is gebaseerd op de grootste B-to-B database in zijn soort ter wereld, met meer dan 174 miljoen bedrijven in meer dan 200 landen. D&B’s kwaliteitsgarantieproces DUNSRight™ garandeert u de kwaliteit van de gegevens en vormt de basis voor alle D&B Solutions. Beheers uw kredietrisico en verhoog uw cashflow en rentabiliteit met de Risk Management Solutions van D&B. Bewaak de financiële gezondheid van uw zakenrelaties en laat u niet verrassen! Neem uw zakelijke beslissingen met vertrouwen. Stand NB.06

Eulan B.V. Stationsplein 23 4872 XL Etten-Leur www.eulan.eu European Legal Assistance Network, is a modern organization specialized in international debt recovery, cross border enforcement, service of documents and other legal services. We have a wide network of legal professionals and experts. For our debt collection and enforcement activities we cooperate with local lawyers and enforcement agents. They have the best knowledge on the local market. For our legal advices and legal training we cooperate with expert lawyers in the network countries. All our processes are highly automated. The software is developed under our supervision. The combination of expert knowledge and computerization enables us to work efficient and transparent.


uw factuur gaat net de deur uit .....

U kent dat wel.....bellen, bellen, bellen en steeds een andere smoes aanhoren. Goed debiteurenbeheer kan de schade van moeilijk te incasseren vorderingen beperken. Soms blijkt aanmanen of nabellen echter onvoldoende om je geld te krijgen. In dat geval kan de aanpak van Flanderijn uitkomst bieden. Wij zorgen er namelijk voor dat facturen betaald worden zonder waardevolle relaties te verstoren. Met 60 jaar ervaring, ruim 500 medewerkers en 14 vestigingen door heel Nederland komen wij op voor uw financiële belang. Het is tenslotte úw geld. Als u meer wilt weten over onze aanpak hoeft u nog maar één keertje te bellen: 088-209 24 44. Flanderijn. Het is uw geld

Flanderijn. Incasso gerechtsdeurwaarders betalingsbeheer


CreditExpo Stand NB.52

EuroSystems Automatisering B.V. Bakenmonde 2 3434 KK Nieuwegein www.eurosystems.nl EuroSystems is leverancier van softwareoplossingen voor de processen in de credit management keten. Het credit management vak is breed en kent vele fases. Iedere fase in het proces kent zijn eigen specialisten. Met onze softwareoplossing verlopen de overgangen tussen de fases soepel. Door onze specialisatie heeft u een betrouwbare en nauwkeurige navigatie in de credit management keten. Wensen en eisen veranderen in de loop van tijd door bijvoorbeeld wetgeving. Wij veranderen met de tijd mee. Onze softwareoplossing komt tot stand met behulp van onze gebruikersvereniging (DipNed), onze R&D afdeling, gezamenlijk en individueel maatwerk. EuroSystems levert software oplossingen aan: • Business Process Outsourcing organisaties • Debiteurenbeheerafdelingen • Incassobureaus • Gerechtsdeurwaarderskantoren • Achterstandsbeheerafdelingen kredietverstrekkers Stand NB.36

Experian Nederland BV Kantoorgebouw “t Schip” Verheeskade 25 2521 BE DEN HAAG www.experian.nl In Nederland biedt Experian, naast haar dienstverlening op het gebied van consumentenmarketing, ruim 20 jaar informatie ten behoeve van risico- en fraudemanagement. Uit vele betrouwbare bronnen worden gegevens verzameld en afhankelijk van het doel waarvoor men de informatie wil gebruiken, kan men kiezen uit diverse oplossingen. Experian Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en werkt strikt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Experian Nederland maakt deel uit van de Experian Group Limited, wereldwijd marktleider op het gebied van analyses en informatievoorziening. Stand NB.37

Financials for Financials Postbus 131 5460 AC Veghel www.financialsforfinancials.nl Financials For Financials is een onafhankelijk platform voor de professionele controller op basis van de dagelijkse prak16

FINANCIEEL MANAGEMENT

2010

tijk. Onze leden zijn hoog opgeleide managers en CFO’s, voornamelijk werkzaam in middelgrote en grote publieke en private organisaties. Wij zijn een kenniscentrum en netwerkknooppunt voor financiële professionals. Samen met gerenommeerde partners biedt de vereniging aan leden de mogelijkheid kennis up to date te houden door het organiseren van studiebijeenkomsten, workshops en congressen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vooraanstaande inleiders. Door nauwe samenwerking met hogescholen en kennisinstituten sluiten wij aan op de theoretische en praktische informatiebehoeften. Stand NB.11

FIQAS Software BV Hornweg 5 1432 GD Aalsmeer www.fiqas.nl FIQAS Software B.V. ontwikkelt en implementeert al ruim 20 jaar krachtige en flexibele bedrijfssoftware en (outsourced) services. Wij bieden geavanceerde oplossingen op het gebied van CRM+ (Configureerbaar Relatie Management), workflow management, facturatie en credit management. We doen dat met onze generieke productlijnen Adapt® en Abillity®. Onze opdrachtgevers zijn hiermee in staat om bijvoorbeeld op pro-actieve en procesmatige manier de relatie met hun debiteuren te onderhouden, betalingen te innen en te bewaken en de cashflow te voorspellen. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen in diverse sectoren in de zakelijke dienstverlening, die in complexe bedrijfsprocessen grote hoeveelheden transacties te verwerken hebben. Ons motto is steeds: Aanpassingsvermogen is de sleutel tot succes. Stand NB.34

Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders Betalingsbeheer ‘s-Gravendijkwal 134 bg 3015 CC ROTTERDAM www.flanderijn.nl Bent u op zoek naar een betrouwbare incassopartner die zowel oog heeft voor uw relatie als voor uw vordering? De incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn is die partner. Op onze vestigingen in Almere, Apeldoorn, Appingedam, Bergen op Zoom, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Gouda, Haarlem, Heerenveen, Rotterdam, Tilburg, Venray, Winschoten en houden meer dan 500 medewerkers zich bezig met de problematiek omtrent moeilijk te incasseren vorderingen. Landelijke dekking, een professionele werkwijze die de gehele incassoketen bestrijkt, het interne opleidingsprogramma voor de medewerkers en het lidmaatschap van stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders staan garant voor een kwalitatief goede en uniforme aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen.

Stand NB.55

Flexibility Credit Management Ettensebaan 43 4813 AH Breda www.flexibility.nl Heeft u behoefte aan tijdelijk, vast of projectmatig personeel op het gebied van Credit, Risk, Compliance of Treasury Management? Flexibility Credit Management is een zelfstandige organisatie in de arbeidsbemiddeling die uw personeelsbehoeften invult. Met meer dan 100 vestigingen in Nederland zijn wij in staat om aan uw vraag te voldoen. Niet voor niets is dè arbeidsbemiddelaar voor Credit Management van de toekomst al vier jaar gelden begonnen! Uitzenden, werven en selecteren, detacheren, payrollen en bemiddeling freelancers is wat wij doen. Daarnaast beschikken we over een volledige opleiding op elk gewenst niveau in Credit Management. Uiteraard is Flexibility Credit Management ABU lid. Uw zekerheid voor een betrouwbare partner voor u en uw medewerkers! Stand NB.25

Groenewegen en Partners Postbus 9004 3506 GA Utrecht www.groenewegen.com Groenewegen en Partners is een moderne en professionele incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie. Een allround creditmanagement organisatie die snelheid, betrokkenheid, expertise en precisie verzekert in uw debiteurenbeleid. Met dertien vestigingen bestrijken wij heel Nederland. Een resolute aanpak, maatwerk en creativiteit kenmerken haar dienstverlening. Dit betekent innovatieve dienstverlening welke volledig is afgestemd op de wensen van de cliënt. We zijn een voorloper in duurzaam creditmanagement. Onze werkwijze richt zich op het behoud en herstel van de relatie met uw klant en is moeiteloos te integreren in uw MVO beleid. Stand NB.45

IMNederland Credit Management Services BV Voorthuizerstraat 69 A 3880 AB Putten www.imnederland.com Samen Sterk! IMNederland behoort ruim 25 jaar tot de top van de Nederlandse Credit Management markt. In 1984 is Incassobureau Midden Nederland opgericht en na de overname in 1998 is besloten de naam te veranderen in IMNederland Credit Management Services BV. Deze naamsverandering had alles te maken met het feit dat de activiteiten van IMNederland Credit Management Services BV gericht zijn op de volledige Credit Management keten: van accep-


beurswijzer credit expo 2010

tatie, via facturatie tot en met inning van openstaande facturen. Inmiddels mag IMNederland Credit Management Services BV zich rekenen tot de top van de Nederlandse Credit Management markt. Wij streven naar een prettige samenwerking waarbij altijd sprake moet zijn van een winwin basis. We gaan hierbij altijd uit van de wensen van onze klant en onze kernwaarden: rendement, kwaliteit en plezier. Samen Sterk dus!

dewerkers een continue uitdaging, om haar opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn met het incasseren van onbetaalde vorderingen. Door onze zorgvuldige en doeltreffende behandeling van uw vorderingen en van uw debiteuren blijft uw imago en de relatie met uw klanten beschermd. Bovendien is M.G. de Jong ISO 9001 gecertificeerd, wat garant staat voor correcte intern vastgelegde bedrijfsprocessen die inspelen op de behoeften en wensen van onze opdrachtgevers.

Stand NB.20

M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders& Incassokantoor Velperweg 22-24 6824 BH ARNHEM www.gdwkdejong.nl M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor biedt haar relaties een breed scala aan diensten. Bedrijven en instellingen in het hele land schakelen onze organisatie in voor zowel het minnelijke-, gerechtelijke- als executietraject. Daarbij beschikken wij over landelijke dekking. Op ons hoofdkantoor in Arnhem voeren wij een centrale regie over alle vorderingen. Zo zijn wij betrokken en in staat actueel inzicht te geven en tevens te adviseren in de bij ons lopende portefeuille. Met op maat gemaakte managementrapportages. Al ruim 40 jaar is het voor M.G. de Jong en haar me-

Stand NB.41

NDA Incasso Postbus 291 3800 AG Amersfoort www.nda-incasso.nl Uitkleden is niet nodig! Dat is exact waar NDA Incasso voor staat: een heldere visie, de kracht van de eenvoud en een positieve kijk op zakelijke uitdagingen. NDA Incasso heeft als lijfspreuk ‘de mens is de maat van alle dingen’. In de financiële dienstverlening is er sprake van continue streven naar groei, rendement en efficiency hetgeen regelmatig ten koste gaat van ‘de mens’ achter opdrachtgever en debiteur. Wij streven naar resultaat, echter met oog voor de menselijke maat. Die optimale balans is de basis voor langdurige relaties en betere resultaten. Wij verzorgen het gehele invorderingstraject van minnelijke fase tot en met executie en

bieden daarbij landelijke dekking. Alle juridische en ambtelijke werkzaamheden zijn daarbij inbegrepen. Stand NB.22

OnGuard Slotlaan 3 1394 BK NEDERHORST DEN BERG www.onguard.com OnGuard helpt u bij de optimalisatie van uw credit management en debiteurenbeheer. Hiervoor biedt OnGuard u een totaalpakket van credit management oplossingen. Slimme software, ervaren consultants, training en full support zorgen direct voor tastbare functionele en operationele voordelen. Uw investering betaalt zich snel terug. Dus volg de weg van meer dan 850 klanten in binnen- en buitenland en u kunt maar één conclusie trekken: OnGuard. Onmisbaar

ADVERTENTIE

Groeiende vraag naar meer controle Uit het recente wereldwijd onderzoek ‘Lost in Transaction 2010’ uitgevoerd door Loudhouse Rearch in opdracht van Basware, is gebleken dat zwakke plekken in financiële processen resulteren in fouten en vertragingen, en daardoor in extra kosten en gemiste omzet. Ongeveer 7 procent van de facturen zou fouten bevatten. Liefst 35 procent van de leveranciers wordt niet op tijd betaald; 24 procent vermoedt dat de eigen facturen evenmin op tijd en correct worden voldaan; 26 procent heeft zelf wel eens de verkeerde leverancier betaald. Menselijk falen is de belangrijkste oorzaak. Dat leidt tot een groeiende vraag naar meer controle, ondermeer door automatisering van de purchaseto-pay keten, inclusief e-facturering. Dat levert aanzienlijke kostenbesparingen op, zo rapporteerde

onlangs ook Forrester Consulting: best-practice geautomatiseerde debiteurenadministraties blijken maar liefst vijftig maal productiever. Daarnaast is gebleken dat in het huidige economische klimaat vrijwel iedere organisatie op zoek is naar kostenreducerende oplossingen waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. E-invoicing is een van die oplossingen. Sterker nog: men verwacht dat deze vorm van factureren de papieren factuur in minder dan vijf jaar tijd zal overstijgen. Basware BV Wilt u meer weten? Bezoek Basware tijdens Credit Joop Geesinkweg 701 Expo in het Nieuwegein Business Center op 17 1096 AZ Amsterdam november as. Onze professionals geven graag www.basware.com/nl verdere toelichting op de diverse mogelijkheden. U info.nl@basware.com kunt uiteraard ook een van onze presentaties bijwoFINANCIEEL MANAGEMENT nen over e-Invoicing en werkkapitaalbeheersing. 020 – 850 80 20 17


CreditExpo Stand VN.46

Platform Elektronisch Factureren Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM www.platformelfa.nl Het Platform Elektronisch Factureren (Platform ELFA) wil het gebruik van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland versnellen, om daarmee leveranciers, gebruikers, ontvangers, brancheorganisaties en overheden maximaal te laten profiteren van de voordelen van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Platform ELFA doet dit door: • het creëren en communiceren van een eenduidig beeld over elektronisch factureren in relatie tot betalen en credit management. • het beperken van preventief toezicht door middel van standaardisatie en (zelf)certificering. • het delen van kennis en leren van ervaringen. • het bij elkaar brengen van de belangrijkste spelers op het gebied van elektronisch factureren. Stand NB.07

PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso Voorerf 9 4824 GM Breda www.prcdeurwaarders.nl PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso is een innovatief, dynamisch en no-nonsense Gerechtsdeurwaarderskantoor dat is gespecialiseerd in nationale en internationale bulkincasso’s. Transparante en duidelijke afspraken zijn vanzelfsprekend en leiden tot hoge incassorendementen op uw portefeuille. Verregaande automatisering maakt een effectief en efficiënt incassotraject mogelijk, dat volledig is afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers. Het te volgen incassotraject wordt immers met en door de individuele opdrachtgever vastgesteld en ingevuld zodat onze opdrachtgevers de relatie met hun klanten behouden. Kortom, wereldwijde bulkincasso maar toch maatwerk! Stand NB.26

Quercis Financial Solutions Croy 9e 5653 LC Eindhoven www.quercis.nl Quercis Financial Solutions ontwikkelt slimme toepassingen en diensten die het werken met Exact Software versnellen,vereenvoudigen en verbeteren. Deze oplossingen worden geadviseerd en geïmplementeerd door consultants met vakinhoudelijke achtergrond en stellen u in staat uw bedrijfsprocessen beter te structureren en te controleren. 18

FINANCIEEL MANAGEMENT

2010

Door kennis van zowel het proces als de technische oplossing halen zij het maximale rendement uit uw investering. Voor effectief en efficiënt debiteurenbeheer in een Exact omgeving bieden wij de Quercis Credit Management Portal. Dit is een door Exact gecertificeerde oplossing waarmee u uw inningskosten verlaagt en u uw liquiditeit verbetert. Quercis Financial Solutions is een zusterbedrijf van Quercis Information Consultants, Gold Partner van Exact Software, met vestigingen in Eindhoven en Hardenberg. Stand NB.03

Redbox Messaging Postbus 146 5000 AC Tilburg www.redboxsms.nl RedBox Messaging is een innovatief bedrijf en marktleider in het geautomatiseerd versturen en afhandelen van (eerste) betalingsherinneringen via SMS en vooraf opgenomen interactieve belberichten, inclusief campagnemanagement! Wij maken het voor onze opdrachtgevers uit allerlei branches mogelijk om op een snelle, goedkope, betrouwbare, persoonlijke en interactieve manier te communiceren met debiteuren! Met de RedBox Messaging Toolkit kunnen opdrachtgevers zelf een flow van verschillende communicatiemiddelen activeren en monitoren. Dit betekent dat vanuit één RedBox cockpit allerlei gecombineerde interactieve incassocampagnes met behulp van belberichten, SMS, respons SMS en email, gekoppeld aan een directe betaaloplossing (zoals AcceptEmail) in een flow kunnen worden verstuurd en reacties van debiteuren (inclusief iDeal - betalingen) automatisch en real time kunnen worden verwerkt en worden gerapporteerd. Stand VN.14

SAP Nederland B.V. Amerikastraat 10 5232 BE ’s-Hertogenbosch www.sap.nl In de Financial Supply Chain Management portfolio, heeft SAP ook voor geavanceerd creditmanagement een oplossing . Dit is ondergebracht in een viertal componenten: Credit management, Dispute management, Collection management en Biller Direct. Met deze oplossingen stelt SAP u in staat om geïntegreerd uw debiteurenproces te monitoren. U hoeft geen debiteurendata meer te exporteren en te importeren, support loopt via het kanaal dat u al voor uw ERP-systeem in gebruik had. Voor gebruikers zullen de schermen zo bekend voorkomen dat een training bijna overbodig is. SAP is wereldwijd marktleider in softwareoplossingen voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als internationale ondernemingen. Op dit moment gebruiken ongeveer 82.000 bedrijven verspreid over meer dan 120 landen software van SAP. Het bedrijf is genoteerd aan een aantal beurzen, waaronder de beurs van Frankfurt en de NYSE onder het symbool ‘SAP’.

Stand NB.29

Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders Postbus 2125 2800 BG Gouda www.sggdw.nl De Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders heeft het doel de derdengelden veilig te stellen. Het is de bedoeling deze bedragen zo spoedig mogelijk naar opdrachtgevers door te storten. Zolang dat niet is gebeurd loopt de opdrachtgever immers een risico. Dit risico ondervangt het garantiefonds. Met het garantiefonds onderscheiden de deelnemende deurwaarders zich van hun collega’s en overige aanbieders in de incassobranche. Het Fonds werkt volgens de Lloyds-constructie: deelnemende deurwaarders staan voor elkaar in. Indien door hem geïnde gelden niet meer geheel ter beschikking van de gerechtsdeurwaarder zouden staan, dekken de deelnemers gezamenlijk het tekort. Uitsluitend financieel zeer gezonde gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen deelnemer worden. Stand NB.42

solveon incasso

Solveon Incasso BV Postbus 8437 3503 RK Utrecht www.solveon.nl Solveon gelooft in credit management: dé basis onder elke onderneming of organisatie. Solveon speelt in op de behoeften om op tijd openstaande gelden van debiteuren te ontvangen om overal en altijd hierover informatie op te kunnen zoeken. Dat kan via de tool ‘Mijn Solveon’ op onze website. Met deze werkwijze hebben we inmiddels al onze klanten overtuigd. Kwaliteit is voor Solveon niet alleen de norm, maar vooral de praktijk. Onze kwaliteit uit zich door een op maat gemaakte incassostrategie waarin aan de ene kant de balans tussen kwaliteit en kosten wordt bewaakt terwijl tegelijkertijd wordt gezocht naar een evenwichtige verhouding tussen een optimaal incassoresultaat en een minimaal afbreukrisico. Stand NB.12

Facilitair contact center TDA heeft haar krachten gebundeld met Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Door het samenvoegen van de jarenlange expertise en uitstekende resultaten op het gebied van (gerechtelijke) incasso en kwalitatief klantcontact, zorgen wij voor een unieke service binnen de incassobranche. Een complete propositie die de gehele keten van debiteurenbeheer tot aan gerechtelijke incasso en schuldbewaking voor u afdekt. De bundeling van krachten zorgt voor een aanpak waarin service en klantgerichtheid hand in hand samengaan met daadkracht om uw


beurswijzer credit expo 2010

vorderingen zeker te stellen. Benieuwd wat TDA voor u kunnen betekenen? Bezoek ons dan op standnummer 12. Wij vertellen u hier graag meer over. Stand NB.15

Visible results.

Transparent B.V. Titiaanstraat 13 1077 RC AMSTERDAM www.transparent.nl Transparent is een internationale, financiële dienstverlener, gespecialiseerd in data mining. Wij analyseren accounts-payable gegevens met drie doelen. Recovery Audit: identificatie, verificatie en recovery van onverschuldigde betalingen en openstaande tegoeden (no-cure-no-pay). Rapportage en advies: analyse van klantgegevens, die vervolgens geïndexeerd en becommentarieerd in rapportages worden teruggeleverd via supplier dashboards. Active Benchmarking: multidimensionale positionering van de klant binnen diens peer group, op basis van de aangeleverde gegevens. Tot onze klantenkring behoort een groot aantal nationaal en internationaal opererende bedrijven, waaronder bedrijven uit de Euronext 100, AEX, MIDKAP en BEL20.

ringen. Door een professionele aanpak en ruime ervaring is Van Lith in staat sneller en effectiever uw openstaande vorderingen te incasseren. Daarnaast onderscheidt Van Lith zich door de persoonlijke aandacht voor opdrachtgevers. Van Lith hecht veel waarde aan het nakomen van afspraken en het beschermen van uw klantrelatie. Elke opdrachtgever is uniek, of deze nu één of duizend vorderingen heeft. Het meedenken met onze opdrachtgevers leidt tot een prettige samenwerking en hoge scoringspercentages. Van Lith biedt net dat beetje extra service.

gevorderde bieden wij cursussen op maat. Op onze eigen wijze brengen wij naast kennis ook ons enthousiasme voor het vak over. Onze cursussen zijn praktijkgericht en door uitsluitend met kleine groepen te werken, is er voor iedere cursist persoonlijke aandacht. Bij Via Verlaan leren uw medewerkers beter incasseren! Stand NB.14

Stand NB.26

VCMB Bisonspoor 343 3605 JW Maarssen VCMB staat voor het Verbond van Credit Management Bedrijven. Het verbond verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in één of meer deelgebieden van creditmanagement. De leden van het verbond zijn van mening dat bedrijfsleven en overheid het belang van goed creditmanagement onderschat. Hierdoor wordt onnodig risico gelopen op debiteuren en worden kansen tot verbetering van de cashflow te weinig benut.

Vereniging voor Credit Management Bisonspoor 343 3605 JW Maarssen www.vvcm.nl Het ontwikkelen en ondersteunen van Credit Management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord. De VVCM tracht deze doelstelling te verwezenlijken door: • het uitgeven van het magazine “De Credit Manager” • het ontwikkelen van educatieve programma’s; • het onderhouden van contacten met de Haagse Politiek; • het onderhouden van internationale contacten;

Stand NB.30 Stand NB.26

Ultimoo Pompmolenlaan 10 3447 GK Woerden www.ultimoo.nl Ultimoo incasso, NVI gecertificeerd, is de snelst groeiende meest innovatieve incasso organisatie in Nederland. Met onze cashback formule gaan we verder dan no cure no pay, onze bezoeken geven ons inzicht en snelle cash, ons write off reduction programma perst alle cash uit afgeboekte portefeuilles en ons kennis en ervaringsniveau in nagenoeg alle branches is ongeëvenaard. Ultimoo concentreert zich volledig op de best mogelijke persoonlijke incasso dienstverlening, niets meer en niets minder. Met de beste incassosoftware en op maat gemaakte rapportages bent u op ieder moment volledig op de hoogte. Onze incassomethodiek wordt geheel afgestemd op de aard van de vordering en het type debiteur. Wij laten de debiteur geen kans om zijn betalingsverplichting te ontlopen. Stand NB.19

Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso Mauritsstraat 16 5616 AA Eindhoven www.vanlithincasso.nl Van Lith gerechtsdeurwaarders- en incassokantoor biedt sinds 1974 de hoogste kwaliteit bij het incasseren van vorde-

Vesting Finance Bonairelaan 4 1213 VH Hilversum www.vestingfinance.nl Vesting Finance is een ambitieuze en ondernemende credit managementorganisatie. Al sinds 1996 zijn wij een betrouwbare partner voor grote en kleine ondernemingen. Vanuit 9 branchegespecialiseerde vestigingen in Nederland en België bieden wij een brede range van credit managementdiensten; van incasso tot schuldbewaking en van detachering tot trainingen en opleidingen. Vesting Finance staat voor kwaliteit, transparantie en resultaat, waarbij de reputatie van onze opdrachtgevers en hun commerciële belangen centraal staan. We maken duidelijke afspraken en komen deze ook na. Door onze adequate aanpak én innovatieve karakter zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevende credit managementorganisatie. Stand NB.53

Via Verlaan Oranjelaan 4 8384 GE Wilhelminaoord www.viaverlaan.nl Via Verlaan is gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers in de incassobranche. Voor zowel starter als FINANCIEEL MANAGEMENT

19


UW KERNACTIVITEIT BIJ U

WIJ DE INCASSOSTRATEGIE Solveon gelooft in credit management; dé basis onder elke onderneming of organisatie. Solveon speelt in op de behoeften om op tijd openstaande gelden van debiteuren te ontvangen om overal en altijd hierover informatie op te kunnen zoeken. Dat kan via de tool ‘Mijn Solveon’ op onze website. Met deze werkwijze hebben we inmiddels al onze klanten overtuigd. Kwaliteit is voor Solveon niet alleen de norm, maar vooral de praktijk. Onze kwaliteit uit zich door een op maat gemaakte incassostrategie waarin aan de ene kant de balans tussen kwaliteit en kosten wordt bewaakt terwijl tegelijkertijd wordt gezocht naar een evenwichtige verhouding tussen een optimaal incassoresultaat en een minimaal afbreukrisico. Uitgebreide informatie vindt u op onze website.

WWW . SOLVEON . NL


Genomineerd Public Finance Award

Gerdy Schippers Directeur Financiën & Organisatie KNCV Tuberculosefonds De missie van KNCV Tuberculosefonds is de wereldwijde eliminatie van tuberculose door de ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieën. De financiële functie waar Gerdy Schippers leiding aan geeft speelt een belangrijke rol in de organisatie. Immers, door de stakeholders tijdig, juist en transparant te informeren wordt de kans op vervolgfinanciering vergroot. NAAM: Gerdy Schippers

KNCV Tuberculosefonds is een toonaange-

financieel en inhoudelijk gebied een van de

FUNCTIE: Directeur Financiën & Organisatie

vende medische ontwikkelingsorganisatie die

belangrijkste zaken is waarop de organisatie

ORGANISATIE: KNCV Tuberculosefonds

zich inzet voor het wereldwijd terugdringen

wordt beoordeeld. Als tijdig, juist en transpa-

LEEFTIJD: 48

van tuberculose. De organisatie assisteert zo’n

rant de resultaten worden verantwoord, dan

OPLEIDING: Schippers heeft eerst opleidin-

40 landen om hun bestrijdingsprogramma’s op

wordt KNCV ervaren als betrouwbare partner

gen afgerond in administratief en financieel

te zetten en te verbeteren. Dit doet de organisa-

en wordt de kans op vervolgfinanciering ver-

management en behaalde een Master in

tie met het ontwikkelen van beleid, onderzoek,

groot. Institutionele donoren stellen vaak hoge

Implementatie en Verandermanagement.

trainingen, management development en tech-

eisen aan de inrichting van de planning & con-

LOOPBAAN: Begon haar loopbaan bij het

nische advisering. De structuur van de organi-

trol instrumenten. Deze zijn hier op aangepast.

Nederland Bureau voor Toerisme waar ze ruim

satie is gericht op een geografische indeling, de

In de hogere eisen aan accountability herkent

tien jaar heeft gewerkt, in de latere jaren als

onderzoeksdiscipline en projectmanagement.

Schippers een trend voor de financiële functie

hoofd van de afdeling Financiën & Control. Ze

Ondersteunende functies zijn ondergebracht

bij overheids- en non profit organisaties. Stake-

vervulde vervolgens financiële functies in de

in projectmanagement. De strategie is vooral

holders en publiek moeten kunnen vertrouwen

medische dienstverlening bij verschillende

gericht op het integreren van tuberculose be-

op transparante verantwoording en een een-

organisaties. In 2004 startte zij in haar huidige

strijdingsprogramma’s in de algemene gezond-

voudige uitleg van resultaten, zo is haar visie.

functie bij KNCV Tuberculosefonds.

heidssystemen van landen.

Het is de uitdaging van de financiële functie

AANTAL FTE: 200 verdeeld over kantoren in

Gerdy Schippers werkt sinds 2004 voor KNCV

om daarin volkomen integer en doelbewust een

Den Haag en 10 landen in Afrika, Azië, ooste-

Tuberculosefonds. In haar rol als directeur Fi-

antwoord op te geven zonder in de ‘controle-

lijk Europa en Latijns-Amerika

nanciën & Organisatie is zij verantwoordelijk

kramp’ te schieten.

AANTAL FTE TEAM: ca. 20 verdeeld over alle

voor onder meer Finance, HR en ICT. Ze is ook

Een vernieuwingstraject waar Schippers mo-

kantoren

lid van de tweekoppige Raad van Bestuur. De

menteel aan werkt is de ontwikkeling van een

SOFTWARE: Exact en Sumatra

financiële functie bij het KNCV Tuberculose-

uitgebreider financieel projectmanagement-

fonds bestaat uit drie teams die rapporteren aan

systeem, waarmee het verloop van donorcon-

Schippers; een team voor kantoorfinanciën, een

tracten beter kan worden gevolgd. De inrich-

team dat het grootste donorproject behandelt

ting van dit systeem moet leiden tot een betere

en een team dat alle kantoren en projecten in

beheersing en voorspelbaarheid van kosten en

Afrika, Azië, Europa en Latijns Amerika onder

inkomsten, uitgaven en ontvangsten.

beheer heeft. De financiële functie speelt een belangrijke rol

Zie voor het interview met Gerdy Schippers:

bij KNCV omdat accountability naar de sta-

http://fm.nl/public

keholders (donoren, donateurs, partners) op FINANCIEEL MANAGEMENT

25


Genomineerd Public Finance Award

Jan Winter Concerncontroller De Zorggroep Jan Winter vervult bij De Zorggroep in Limburg een brede rol als concerncontroller. Zo is hij onder meer betrokken bij een project rond vastgoedfinanciering. Ook bewaakt hij de gemaakte afspraken met interne en externe stakeholders. Winter draagt vanuit zijn dynamische rol gepassioneerd bij aan een klantvriendelijke organisatie die excelleert als zorgondernemer. heeft een organisatiebrede analyse van bedrijfs-

tussen drie gerenommeerde zorgorganisaties:

risico’s plaatsgevonden en wordt er gewerkt aan

NAAM: Jan Winter

Thuiszorg Midden-Limburg, Stichting Land van

de implementatie van een ERP-pakket.

FUNCTIE: Concerncontroller

Gelre en Gulick en Zorggroep Noord-Limburg.

Winter heeft recentelijk gewerkt aan een pro-

ORGANISATIE: De Zorggroep

De Zorggroep levert een keur van zorgdiensten

ject rond vastgoedfinanciering. Dit heeft gere-

LEEFTIJD: 45

en vele woon- en zorgcentra voor iedereen in

sulteerd in onder meer de opbouw van eigen

HOBBY’S: Voetbal, beachvolleybal, reizen en

Noord- en Midden-Limburg die zorg nodig

vermogen, business cases en plannen voor

films

heeft, van jong tot oud. Er werken bijna 5000

bouwinitiatieven. Kansen van het project wa-

OPLEIDING: Gezondheidswetenschappen,

FTE voor De Zorggroep en de omzet bedraagt

ren het realiseren van betere huisvesting voor

Beleid en Beheer van de Gezondheidsvoorzie-

zo’n 295 miljoen euro.

medewerkers en cliënten, betere rente en vast-

ningen en Bedrijfseconomie

Concerncontroller Jan Winter heeft een brede

goedresultaten en gunstige condities voor de

LOOPBAAN: Begonnen als universitair docent

rol binnen de organisatie die bestaat uit het ont-

leningen. Maar onvoldoende kennis, instru-

aan de Universiteit Maastricht voor het vak

wikkelen, implementeren, borgen, bewaken en

menten, draagvlak en financiële risico’s waren

Economie van de Gezondheidzorg, daarna

verantwoorden van de systematiek van het fi-

bedreigingen die op de loer lagen. De financiële

hoofd Budgettering, controller, adviseur

nanciële beleid, het financieel management, het

functie kan bij overheid- en non-profit verder

directie, manager stafdiensten bij het Vie-

vastgoedbeheer, de financiering en de informa-

verbeteren door een aantal kansen te grijpen,

Curi Medisch Centrum voor Noord-Limburg.

tievoorziening. Ook bewaakt hij de gemaakte

denkt Winter. Bijvoorbeeld door kostenniveaus

Bekleedde ondertussen een tijdelijke functie

afspraken met interne en externe stakeholders.

te verbeteren. Hij vreest wel voor bezuinigings-

als ontwikkelaar bij Prismant en is nu ruim

De financiële functie bij De Zorggroep is conti-

plannen van de overheid en interne en externe

zeven jaar werkzaam bij De Zorggroep. Eerst

nu in ontwikkeling in reactie op de diverse sta-

bureaucratisering.

als projectdirecteur Strategie en Financien en

keholders en wijzigingen in de bekostiging. Zo

daarna als Concerncontroller.

is onder andere financieel risicomanagement

Zie voor het interview met Jan Winter:

AANTAL FTE: 4835

op concern- en regioniveau geïntroduceerd,

http://fm.nl/public

AANTAL FTE TEAM: 67 SOFTWARE: Q-Zorg van Qurius

26

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie

FINANCIEEL MANAGEMENT


Genomineerd Public Finance Award

Koen de Snoo Directeur Financiële & Economische Zaken, Ministerie van VROM/WWI Het borgen van de kwaliteit van sturingsinformatie en de ambtelijke en politieke leiding strategisch ondersteunen. Dat zijn enkele belangrijke taken van Koen de Snoo die als Directeur Financiële & Economische Zaken leiding geeft aan de financiële functie bij het Ministerie van VROM/WWI. Een recente uitdaging betreft de transitie naar een nieuw besturingssysteem dat de gedateerde bestaande systemen moet vervangen. Daar komt nu de ontvlechting van het departement VROM/WWI naar I&M en het nieuwe BZK bij. NAAM: Koen de Snoo

Het Ministerie van VROM/WWI is verant-

jecten uitgevoerd door Financiële & Economi-

FUNCTIE: Directeur Financiële & Economische

woordelijk voor milieu, ruimtelijke ordening,

sche Zaken. Één daarvan betreft een organisa-

Zaken

wonen, wijken en integratie. VROM/WWI

tiebrede invoering van een SAP-systeem. Dit

ORGANISATIE: Ministerie van VROM/WWI

draagt bij aan een duurzame leefomgeving en

systeem moet de huidige gedateerde systemen

LEEFTIJD: 32

een gezonde samenleving. Er werken 3300 FTE

vervangen. Aan De Snoo en zijn team de taak

HOBBY’S: Lezen, skiën, volleyballen

binnen het kerndepartement en het totaal aan

om dit project tot een succes te maken en er-

OPLEIDING: Bestuurkunde (Economie & over-

uitgaven op beide begrotingen bedraagt 5,5

voor te zorgen dat alle medewerkers ermee uit

heidsfinanciën), Leiden

miljard euro, exclusief uitvoerende diensten.

de voeten kunnen. Het moet resulteren in een

LOOPBAAN: 2003 Inspecteur der Rijksfinanciën

De stafdirecties, waaronder FEZ, ondersteunen

aantal

(Ministerie van Financiën); 2006 Hoofd Con-

het management bij het waarmaken van hun

Kansen zijn leren van andere organisaties, het

cerncontrol, economie en fiscaliteit (VROM);

verantwoordelijkheden. Ze nemen nooit de

elimineren van techniek- en procesafhankelijke

2008 Directeur FEZ (VROM/WWI)

verantwoordelijkheid over, maar borgen slechts

kwetsbaarheden en het inzetten van personeel

AANTAL FTE: 3300 (kerndpt)

de kwaliteit van de sturingsinformatie. Koen de

op kwalitatieve gronden. Bedreigingen zijn een

AANTAL FTE TEAM: 170

Snoo probeert in zijn rol als Directeur Financië-

kort tijdsbestek (10 maanden), de noodzaak tot

le & Economische Zaken zoveel mogelijk ruim-

veel training van personeel en de samenloop

te te creëren voor innovatie. Niet alleen op het

van de transitie met allerlei extra werk voort-

gebied van techniek en automatisering, maar

vloeiende uit de kabinetsformatie.

vooral gericht op de kwaliteit van de dienstver-

De Snoo heeft deze kansen en bedreigingen

lening. Daarbij wil hij FEZ-processen zodanig

aangepakt door een uiterst professionele pro-

verbeteren dat externe toezichthouders ze als

jectorganisatie op te tuigen. Deze organisatie

benchmark aanmerken. Dat is inmiddels op

geeft nadrukkelijk niet alleen aandacht aan

meerdere terreinen gelukt. Het gesprek zoeken

techniek, maar vooral aan de veranderingsas-

in de organisatie om de afgesproken sturing te

pecten die van de organisatie en het personeel

bewaken en zorgen voor een plezierige werkbe-

wordt gevraagd.

aanzienlijke

efficiencyverbeteringen.

leving van medewerkers, ziet De Snoo als overige belangrijke onderdelen van zijn functie.

Zie voor het interview met Koen de Snoo: http://

Recentelijk zijn er verschillende verbeterpro-

fm.nl/public

FINANCIEEL MANAGEMENT

27


Co u Column Zoeken naar balans Bij de provincie Zuid-Holland zijn organisato-

te afspraken over het niveau aan ondersteuning

rische veranderingen een constante factor. Dat

en de verdeling van verantwoordelijkheden op

brengt de uitdaging met zich mee van veran-

het gebied van de control.

dermanagement versus de bestuurlijke druk op going concern. Al sinds mijn aantreden in 2005

Een nieuw bestuur heeft nieuwe ambities op het

zijn we bezig met het verbeteren van de kwali-

gebied van het te voeren beleid. Wij, als afde-

teit en de efficiency van de financiële functie –

ling Financiële en Juridische Zaken, moeten die

zowel centraal als decentraal – en deze klaar te

ambitie ondersteunen naast de kwaliteit- en ef-

maken voor de toekomst. In het decentrale deel

ficiencyslagen die we nog moeten realiseren bij

ging Financiën soms heel ver in het ondersteu-

de ondersteuning van het primaire proces en

nen van de lijn. We zijn op zoek gegaan naar

het bestuur. Daar zijn bestuurders terecht niet

het optimum. Vaak betekent dat wat minder ta-

mee bezig. Die willen een nieuwe weg inslaan

ken verrichten, maar tegelijkertijd wel service-

en houden zich niet bezig met organisatorische

gericht blijven. Ook de controlerol is geborgd

consequenties. Het bestuur is vaak erg ambi-

gebleven.

tieus en wil snel grote sprongen maken. Dat brengt risico’s met zich mee op het gebied van

Roelof te Velde is Hoofd afdeling Financiële

Op 1 januari 2009 zijn we formeel begonnen

onder meer rechtmatigheid. Het is mijn taak ze

en Juridische Zaken bij de Provincie Zuid-

met een centraal georganiseerde juridische en

te ondersteunen binnen de wettelijke grenzen.

Holland

financiële functie. Juridische Zaken was te klein

Mijn mensen vragen zich ondertussen af wan-

om zelfstandig te blijven en ik meende dat er sa-

neer we klaar zijn met reorganiseren. Enerzijds

menwerkingssynergie was met Finance. Finance

willen we de rust bewaren, maar tegelijkertijd

heeft van oudsher het lef en een geaccepteerde

willen we onze mensen lenig (veranderingsge-

rol om kritisch te kijken naar de lijn. Juridische

richt) houden. Het is ook logisch dat we een

Zaken had iets minder zelfvertrouwen om die

nieuw bestuur zo goed mogelijk moeten on-

rol op juridisch gebied in te vullen en werd ook

dersteunen in hun keuzes. Dit is een constante

onvoldoende gesteund in die rol. We hadden de

zoektocht naar balans.

mensen die van decentraal naar centraal gingen al drie maanden eerder fysiek bij elkaar op

Organisatorische omstandigheden zijn geen

één afdeling gezet. Zo hebben we de mensen de

excuus voor het temporiseren, dan wel het niet

mogelijkheid geboden om alvast constructieve

invullen van bestuurlijke wensen. We moeten

samenwerkingen te verkennen.

positief reageren op alle wensen van het bestuur en daarbij blijk geven van hun positie. Tegelij-

Bij de Provincie Zuid-Holland zijn de mana-

kertijd moeten we oog houden voor zaken waar

gers integraal verantwoordelijk, ook voor de

het bestuur niet expliciet om heeft gevraagd

bedrijfsvoering. Als bijvoorbeeld een manager

(going concern). Dat zijn primaire processen

een weg laat asfalteren is deze er ook voor ver-

waar aandacht voor moet zijn om uitglijders

antwoordelijk dat er scherp wordt ingekocht en

te voorkomen. Het is mijn uitdaging om bij de

dat facturen op tijd betaald worden. Dat is een

veranderingen de mensen betrokken, aange-

keuze die we gemaakt hebben. Maar als het pri-

haakt en positief te houden. De verandermana-

maire proces, dus alles wat niet onder middelen

ger heeft mijn inziens de taak om oog te hebben

of ondersteuning valt, gaat reorganiseren, dan

voor het sentiment van zijn medewerkers en

krijg je nieuwe managers met nieuwe ambities

daarop proberen te sturen.

die ‘morrelen’ aan de organisatiebreed gemaak-

28

FINANCIEEL MANAGEMENT


BEZUINIGEN VIA INKOOP

Condities voor inkoopsamenwerking in de publieke sector Door Huibert Koevoets

Inkoop binnen publieke organisaties staat volop in de belangstelling. Door de economische crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingen wordt inkoop gezien als een manier om geld te besparen. Financieel managers komen daarbij nogal eens in aanraking met inkoopsamenwerking als een van de manieren om de besparingen te verzilveren. Dit artikel schetst de mogelijkheden om via inkoop te bezuinigen en geeft acht condities voor succesvolle inkoopsamenwerking. Financieel managers en inkopers zijn het met el-

Het tweede effect is het versoberingseffect. Door

van inkoopprofessionals om toegevoegde waarde

kaar eens: op het terrein van inkopen is nog veel te

de vraag van de aanvragers/bestellers te rationali-

te bieden aan de business, hebben afgelopen peri-

halen. Ik onderscheid in dit artikel onderstaande

seren, de specificaties aan producten en diensten

ode geleid tot een intensivering van samenwerken

drie ‘winstgebieden’:

te standaardiseren en zo het aantal varianten te

op het gebied van inkoop. In dit artikel maak ik

beperken, kunnen aanzienlijke besparingen wor-

onderscheid in twee vormen van samen inkopen:

Winstgebieden

Toelichting

den bereikt. Niet alleen aan externe uitgaven maar

binnen de eigen organisatie en met andere orga-

Prijs

Lagere prijs per stuk door

ook aan interne kosten die het gevolg zijn de veel-

nisaties.

prijsverlagingen als ge-

heid aan varianten en aantal bestellingen.

ting en heronderhande-

Het professionaliseringseffect is het derde effect

ling tarieven

dat in noem. Een professionele onderhandelaar

Samenwerkingsvariant 1: concentreren van inkopen binnen de eigen organisatie

Vraagversobering Lagere kosten door ver-

is in staat een beter onderhandelingsresultaat te

Het concentreren van inkopen binnen de eigen

sobering van de behoefte

boeken, zowel in de prijs als in de contractuele

organisatie is een veel toegepaste methodiek.

Lagere kosten door slim-

voorwaarden. Daarnaast kan door het stroom-

Hierbij worden inkoopactiviteiten afgestemd en

mer organiseren van het

lijnen en automatiseren van het inkoopproces,

processen gestroomlijnd. Tevens vindt een co-

inkoopproces

een reductie van aantallen leveranciers, aantallen

ordinatie op de inkopen plaats. Inkoopvolumes

facturen en aantallen geaccepteerde voorwaarden

worden gebundeld en de beschikbare inkoopex-

Het prijseffect is het meest in het oog springende

een besparing worden gerealiseerd op de interne,

pertise wordt beter en meer ontsloten. Dit biedt

effect. Door onder meer het bundelen van volu-

vaak verborgen kosten van inkoop. Tot slot draagt

verschillende voordelen, zoals:

mes, het heronderhandelen van tarieven, het via

meer aandacht voor contract- en leveranciersma-

• Financieel voordeel;

een aanbesteding in de markt zetten van product-

nagement bij aan het realiseren van besparingen.

• Betere rechtmatigheid;

volg van volume-vergro-

Inkoopproces

• Borging continuïteit;

of dienstvragen kunnen forse besparingen worden gerealiseerd. Organisaties werken met bespa-

Samenwerking

• Mogelijkheden voor professionalisering;

ringspercentages op hun beïnvloedbare spend van

Geïsoleerd inkopen is niet meer van deze tijd. De

• Uitbreiding van kennis- en expertise.

grofweg 5 tot wel 15 procent.

economische crisis en de intrinsieke motivatie FINANCIEEL MANAGEMENT

29


Samenwerkingsvariant 2: inkopen met andere organisaties

van toepassing. Het gaat om het maken van een

ganisaties willen ook de vruchten plukken. Duide-

inschatting van baten en kosten, zowel in termen

lijkheid over hoe de winst van de samenwerking

Samen inkopen met andere organisaties is een

van geld als kwalitatief, die recht doet aan de situ-

eruit ziet en wat dat concreet oplevert is dan ook

echte hype én trend te noemen. Het lijkt op het

atie. Door samen te werken aan het ontwikkelen

gewenst. Hierdoor is het voor alle betrokkenen

eerste oog zeer lucratief en de hypotheses zijn dan

van de business case ontstaat tevens al direct een

ook helder waarvoor men het doet en wat het be-

ook snel gemaakt. Een paar voorbeelden:

gevoel bij de relatie: zitten we op dezelfde golfleng-

oogde effect voor een ieder van hen zal zijn.

• door bundeling van volumes worden prijs-

te en passen onze ambities bij elkaar? Dit subre-

voordelen gerealiseerd; • door bundeling van volumes ontstaat marktmacht waardoor betere inkoopcondities wor-

belangrijk of belangrijker dan de uitkomst van de

8

business case.

werking lijkt een open deur maar is daarmee niet

sultaat is als onbedoeld bijeffect wellicht zelfs even

den afgedwongen; • door bundeling van kennis kunnen behoeftestellers beter bediend worden.

Vertrouwen De laatste conditie voor succesvolle samen-

minder belangrijk. Partijen die samen willen in-

4

Eigenaarschap en betrokkenheid

kopen moeten vertrouwen in elkaar hebben. Op alle niveaus: bestuurders, financieel managers en

Inkoopsamenwerking is in feite een vraagstuk

inkopers. Dat vertrouwen ontstaat mede door te

De praktijk laat zien dat dergelijke voordelen ze-

dat de organisatiebesturing raakt. Een structurele

werken aan bovenstaande zeven andere condi-

ker te realiseren zijn, maar dat het geen automatis-

vorm van samenwerking vereist dan ook nauwe

ties!

me is dat ze ook daadwerkelijk verzilverd worden.

betrokkenheid en merkbaar sponsorschap van de

Samenwerken is immers niet iets wat van nature

top van betrokken organisaties. Dat betekent dat

De rol van de financiële manager

gaat. Ik behandel hierna dan ook 8 condities voor

de bestuurders ook een actief betrokken partij zijn

De inkoopwinst verzilveren vraagt van de finan-

inkoopsamenwerking.

in het samenwerkingsproces. Daarnaast is eige-

ciële manager en de inkoopmanager om samen

naarschap van de inkoopfunctie is absolute must.

op te trekken. Samen kunnen zij een vuist maken

8 condities voor succesvolle inkoopsamenwerking

en de organisatie overtuigen én helpen om de be-

5

sparingsgebieden te vinden en de besparingen te

Er is een aantal condities aan te wijzen die ten

Bewustzijn van eventuele fase-verschillen

grondslag liggen aan de start van een succesvolle

Meermalen wordt over het hoofd gezien dat de in-

ruimte en mogelijkheden die de markt biedt, de

inkoopsamenwerking. Financieel manager die

koopfuncties vaak in een ander ontwikkelstadium

financieel manager door inzicht te geven in feiten,

met een inkoopsamenwerkingsvraag wordt ge-

zitten. Het kan dan gaan om zaken als interne

consequenties en de effecten op de portemonnee.

confronteerd, kunnen deze condities als handvat

positionering, werkprocessen, ondersteunend in-

hanteren om een dergelijke vraag te toetsen en de

strumentarium of bijvoorbeeld kennis en vaardig-

De financiële manager is vaak dé persoon in de

bestuurder gericht van advies te voorzien.

heden. Dit fase-verschil heeft direct impact op de

organisatie die in deze tijden van bezuinigingen

balans tussen halen en brengen. Bewustzijn hier-

aan de lat staat om met creatieve oplossingen te

Intrinsieke motivatie

van is een eerste stap in het op een goede manier

komen om de kosten te drukken. Als adviseur van

Cruciaal in een langdurige en succesvolle

anticiperen op deze verschillen.

de organisatie kan de financieel manager inkoop

1

samenwerking is de daadwerkelijke motivatie om samen succesvol te zijn. Samen van één plus één twee-en-een-half of zelfs drie willen maken.

verzilveren. De inkoper door het ontluiken van de

dan ook op de agenda plaatsen. En een goed ge-

6

Echt durven investeren

sprek aangaan over het potentieel van inkoopsa-

Partijen die uit zijn op korte termijn suc-

menwerking.

ces met een minimale inspanning komen van een

2

Focus

koude kermis thuis. Investeren gaat niet alleen

Huibert Koevoets is als senior manager werkzaam

Succes in samenwerking vraagt ook om hel-

over het beschikbaar stellen van geld maar ook

bij de adviesgroep Performance & Technology van

dere keuzes in de focus. Wat willen we bereiken?

over management aandacht en capaciteit. Zijn er

KPMG Advisory N.V.. Hij houdt zich bezig met

Waar richten we ons op? En dan dus ook duide-

dus voldoende resources beschikbaar die mogen

inkoop- en bedrijfsvoeringsvraagstukken binnen

lijk maken: wat doen we dan ook niet! Focus ver-

bouwen aan de inkoopsamenwerking zonder dat

de gezondheidszorg en de overheid. Stuur uw er-

heldert in dat opzicht de verwachtingen over en

dit op korte termijn moet renderen?

varingen met inkoopsamenwerking aan koevoets.

weer.

3 30

huibert@kpmg.nl.

Realistische business case

7

Wellicht een modewoord maar niet minder

Samenwerking is geen doel op zich; betrokken or-

FINANCIEEL MANAGEMENT

Duidelijkheid over hoe in de winst gedeeld wordt


Dashboard van de BV Nederland: ďŹ ctie of realiteit?

ConQuaestor bouwt aan de beste dashboards voor de mooiste bedrijven van Nederland. Peter Laan - 0612990897


Co u Column Andere tijden… Er zijn andere tijden aangebroken voor de pu-

termijn oordelen of dit anticyclische beleid ef-

blieke sector. ‘Schraalhans wordt keukenmeester’

fectief was. Vooralsnog wijzen de groeicijfers van

voor zeker de komende acht jaar. Een totaal tekort

het CPB uit dat de recessie het diepste dal heeft

op de rijksbegroting van 29 miljard euro per jaar,

bereikt. Nu dus de vraag welke midden/lange ter-

dus onze staatschuld loopt op met 100 miljoen

mijn keuzes de overheid moet maken. Eigenlijk is

euro per werkdag! Enkele interessante vragen zijn

de vraag veel principiëler: ‘Wat voor soort over-

nu: ‘Hoe komen we uit de economische crisis?’ en

heid willen we zijn, i.c. wat voor soort overheid

‘Wat is de rol van controllers in publieke dienst

kunnen we ons permitteren?’

daarin?’.

Allereerst is de politiek natuurlijk aan zet, maar

Onlangs werd uit een onderzoek naar het welzijn

met de complexe verkiezingsuitslag weet ieder-

van bevolkingsgroepen door bureau Gallup dui-

een hoe gecompliceerd dat ligt. De grote keuzes

delijk dat Nederlanders zichzelf gemiddeld een 7,4

zoals economisch beleid en sociale zekerheid

geven. Daarmee bezetten we een vierde plaats op

zijn aan de politiek. Veel van deze onderwerpen

de lijst van gelukkigste landen. Denemarken staat

zijn onderzocht op besparingsmogelijkheden

op de eerste plaats met een 8,3. Eén van de rede-

van circa 20 procent in een twintigtal Herover-

nen waarom de Denen net iets beter scoren was

wegingsonderzoeksrapporten. In deze rapporten

omdat de Deense overheid nog een stukje groter

zijn de consequenties van beleidskeuzes van een

is dan de Nederlandse. Er zijn in Denemarken dus

twintigtal huidige overheidstaken uitgewerkt.

meer publieke voorzieningen. Er bestaat dus een

Niet onbelangrijk, om in sommige gevallen niet

verband tussen de omvang en kwaliteit van de pu-

‘het kind met het badwater’ weg te gooien of z.g.

blieke voorzieningen en het beleefde welzijn van

uitverdieneffecten op andere heroverwegingster-

mensen.

reinen (of belastinginkomsten) zorgvuldig in de

Ronald Barendse is Directeur FEZ bij

Feitelijk betekent ombuigen een reductie van pu-

besluitvorming te betrekken.

het Ministerie van Landbouw, Natuur en

blieke taken. Links- of rechtsom zullen een groot

In de tweede plaats kunnen alle publiekscontrol-

Voedselkwaliteit

aantal publieke voorzieningen door een volgend

lers voor het terrein waarvoor hun organisatieon-

Kabinet ter discussie moeten worden gesteld. Het

derdeel deel uit maakt een aantal (kleine) keuzes

rapportcijfer 7,4 zal dus zwaar onder druk komen

voorbereiden. Dit kan door opnieuw te bezien

te staan. De kunst is dat zo beperkt mogelijk te

in welke mate de beleidsdoelen het meest doel-

houden. Weloverwogen en goed onderbouwde

matig zijn geïnstrumenteerd en in welke mate de

keuzes maken, daarom draait het de komende

bedrijfsprocessen van organisaties nog efficiënter

acht jaar voor de Rijksoverheid.

kunnen worden ingericht. Laten we deze in de kern eenvoudige vragen (da-

Keuzes maken

gelijkse business voor controllers) eens opnieuw

Veel mensen weten niet wat de overheid uitgeeft.

voor de organisatie bezien als we binnenkort voor

Jaarlijks is dat circa 280 miljard euro wat opgaat

de vraag komen te staan dat het met 20 procent

aan: sociale zekerheid (€ 67 mld), zorg (€ 64 mld),

minder moet. Deze ‘zero-based-analyse’ moet

onderwijs (€ 36 mld), staatschuld (€ 22 mld) en

objectief inzicht geven in welke keuzes gemaakt

gemeentes en provincies (€ 20 mld) om maar eens

kunnen worden en welke (beleids- en budget-

een paar grote te noemen. Op zoek naar in totaal

taire) consequenties dat met zich brengt. Dit al-

29 miljard euro bezuinigingen leidt tot een aantal

les gebaseerd op (beleids/bedrijfs)feiten, cijfers en

interessante bespiegelingen.

beleidsoverwegingen.

Het huidige demissionaire Kabinet heeft anti-

32

FINANCIEEL MANAGEMENT

cyclisch gereageerd op de economische crisis en

De rek is er in veel gevallen al lang uit, dus er zijn

ingezet op een budgettair beleid. Aanhangers van

‘echte’ keuzes nodig. Keuzes die door Kabinet en

deze ‘Keynes-theorie’ kunnen op de wat langere

Parlement gedragen worden.


Credit management gaat over geld. Maar volgens Lindorff vooral ook over vertrouwen. Wilt u uw goede reputatie beschermen en verbeteren, dan bent u bij ons aan het goede adres. Of het nu gaat om klantacceptatie, incassodienstverlening of de koop van uw debiteurenportefeuilles. Bij Lindorff innen we geld op een manier zoals u zĂŠlf benaderd zou willen worden: prettig, behulpzaam en oprecht. Dat noemen wij maatschappelijk verantwoord innen. Want uiteindelijk zorgt dat voor het hoogste rendement. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan direct contact op met onze Manager Sales, Gerrit Ouderkerken, 038 497 39 44, mail: gouderkerken@lindorff.nl of lees eerst meer over onze werkwijze op www.lindorff.nl

Lindorff. Hoe je klanten laat betalen en hoe je ze behoudt.


L l Legal

Update d

Nieuwe en komende wetgeving

Hieronder een greep uit wetgeving die tijdens de zomermaanden in werking is getreden of is voorgelegd aan de Kamers.

Wet implementatie richtlijn aandeelhoudersrechten Het wetsvoorstel Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake uitoefening bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen is door de Eerste Kamer aangenomen en op 1 juli 2010 in werking getreden. Deze wet is er op gericht de uitoefening van de rechten door aandeelhouders te versterken en grensoverschrijdend stemmen te vergemakkelijken. Er is onder meer bepaald dat alle beursgenoteerde ondernemingen een registratiedatum moeten hanteren die 28 dagen voor de aandeelhoudersvergadering ligt. Een ieder die op die dag aandelen houdt is gerechtigd op de aandeelhoudersvergadering een stem uit te brengen. Er kunnen geen handelsrestricties worden opgelegd, want het is niet relevant of de houder van de aandelen op de dag van de aandeelhoudersvergadering nog een gelijk aantal aandelen houdt of nog aandeelhouder is. De oproepingstermijn voor de aandeelhoudersvergadering van beursgenoteerde vennootschappen is verlengd naar minimaal 42 dagen. Deze oproeping moet geschieden door een openbaarmaking langs elektronische weg. Ook moeten aandeelhou-

Toezicht op kredietbeoordelaars door AFM Wereldwijd zijn er een viertal grote kredietbeoordelaars welke een grote rol spelen in de financiële wereld. Door deze kredietbeoordelaars wordt voor een groot deel de rente bepaald die bedrijven en landen voor hun leningen moeten betalen. Bij het ontstaan van de kredietcrisis is veel kritiek ontstaan op de beoordelaars. Mogelijk zouden zij het risico op complexe financiële instrumenten veel te laag hebben ingeschat. Midden september is een Europese Verordening in werking getreden, welke erin voorziet dat kredietbeoordelaars oftewel Credit Rating Agencies (CRA’s) in Europa onder toezicht komen te staan. De AFM is door het Ministerie van Financiën fm aangewezen als toezichthouder. 34

FINANCIEEL MANAGEMENT

ders de mogelijkheid hebben om de vennootschap langs elektronische weg een stemvolmacht aan te bieden. De wet geldt per direct.

Wet spreekrecht ondernemingsraad

inzake de ruilverhouding. De invoeringswet zal overgangsbepalingen bevatten, een aantal technische aanpassingen in Boek 2 en een aantal aanpassingen van andere wetgeving aan het nieuwe bv-recht.

De wet spreekrecht ondernemingsraad is ook op 1 juli 2010 in werking getreden. In deze wet is onder meer geregeld dat de ondernemingsraad van iedere beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde NV een recht heeft zijn standpunten te uiten op de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de voorgenomen goedkeuring van belangrijke bestuursbesluiten, de voorgenomen vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de voorgenomen besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders en commissarissen. De ondernemingsraad dient voor zijn standpuntbepaling tijdig voor de datum van oproeping te worden geïnformeerd. De minister van Justitie heeft opgemerkt dat in het algemeen een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de oproeping als ‘tijdig’ kan worden beschouwd maar dat dit geen vast gegeven is. Het standpunt dient samen met de agenda te worden verzonden. Vervolgens heeft de ondernemingsraad het recht om zijn standpunt tijdens de bespreking van de betreffende onderwerpen op de algemene vergadering van aandeelhouders toe te lichten. Deze nieuwe rechten gelden voor alle algemene vergaderingen van aandeelhouders die na 28 september 2010 plaatsvinden.

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2010

Wetsvoorstel Invoeringswet flex-bv

• Uitbreiding reikwijdte economisch eigendom voor overdrachtsbelasting ng In tegenstelling tot watt de Hoge Raad heeft geoordeeld in n zijn arrest van 11 december 2009, zal ook de verkrijging in economiconomische eigendom van een bestanddeel van een onroerende de zaak zonder dat een beperkt recht is gevestigd, worden belast ast met overdrachtsbelasfm ting.

Het wetgevingstraject voor de flex-bv heeft lang geduurd, maar er lijkt een einde aan te komen. Het wetsvoorstel Invoeringswet flexbv vormt het sluitstuk van het traject met uitgangspunt de stimulering en facilitering van het bedrijfsleven en is aan de Tweede Kamer gestuurd. Met de invoering van de flex-bv wordt het oprichten van BV’s eenvoudiger met name omdat het vereiste gestorte minimumkapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft. De mogelijkheid wordt gecreëerd om winstrechtloze en stemrechtloze aandelen uit te geven en er komt een grotere vrijheid met betrekking tot de inhoud van de statuten. Daarnaast is er een regeling voor omzetting, fusie en splitsing van de BV. Voor aandeelhouders die niet met de omzetting in een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij hebben ingestemd kunnen schadeloosstelling vragen voor het verlies van hun aandelen. Aandeelhouders van wie de stemrechtloze of winstrechtloze aandelen vervallen vanwege de omzetting in een NV krijgen recht op een schadeloosstelling indien er geen overeenstemming wordt bereikt

Het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) bevat een groot aantal technische aanpassingen, maar tevens enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen vloeien voort uit arresten van de Hoge Raad of strijdigheid met Europees recht. Enkele wijzigingen zijn: • Aanpassing terbeschikkingstellingsregeling bij gemeenschap van goederen In het voorstel is opgenomen dat bij een algehele of beperkte gemeenschap van goederen een aan de ‘eigen bv’ ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel aan beide partners voor 50% moet worden toegerekend. Er komt tevens een nieuwe doorschuiffaciliteit voor de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht. • Aanpassing peildatum box 3 bij emigratie of immigratie De peildatum is 1 januari en wanneer er in een jaar slechts gedeeltelijk een binnenlandse belastingplicht bestaat wordt de rendementsgrondslag voor dat jaar herleid naar tijdsgelang.

Verrekening rekening-courantverhoudingen binnen concern geoorloofd In deze zaak betrof het een holding en een BV 1, welke deel uitmaakte van een groep. De holding is indirect bestuurder van BV 1. In

fm.nl/juridisch


Auteurs: Mr. Monique Hennekens, Mr. Roel Versteeg, Anneloes de Graaf-Ardts LL.B

één van de filialen van BV 1 heeft brand gewoed. Uiteindelijk heeft BV 1 haar eigen faillissement aangevraagd. De curator heeft een vordering ingesteld tegen de holding, omdat zij onrechtmatig zou hebben gehandeld. De curator is van oordeel dat de holding de activiteiten van BV 1 eerder had moeten beëindigen c.q. de crediteuren eerder had moeten waarschuwen, dat zij de verhaalsrisico’s heeft afgewenteld op handelscrediteuren en dat zij een onjuiste indruk heeft gewekt omtrent de kredietwaardigheid van BV 1. De rechtbank oordeelt echter anders. De curator stelt dat BV 1 haar activiteiten na de brand had moeten staken. De rechtbank is van mening dat dit afhangt van de vraag of BV 1 toen al niet meer te redden was. Omdat de situatie van BV 1 op dat moment nog niet uitzichtloos was, was de optie van overname van een deel van de onderneming nog in beeld. Er was toen nog geen nauwkeurig beeld van de financiële positie over het lopende jaar op te maken. De rechtbank oordeelt dat er jegens de holding geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Ten tweede betoogt de curator dat de holding de verhaalsrisico’s eenzijdig naar de niet tot de groep behorende handelscrediteuren heeft doen verplaatsen. De groepsmaatschappijen zouden zijn voldaan, terwijl de overige handelscrediteuren grotendeels onbetaald zijn gebleven. De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken van een selectief betalingsgedrag in die zin dat zij de groepsmaatschappijen en de holding zou hebben voorgetrokken. Tot slot stelt de curator dat de holding een onjuiste indruk zou hebben gewekt over de kredietwaardigheid van BV 1. Hieraan legt de curator onder andere ten grondslag dat de jaarrekening van BV 1 over 1999 niet is ondertekend en er een vaststellingsbesluit ontbreekt. De rechtbank is van oordeel dat de regels die volgens de curator met betrekking tot de jaarrekening van BV 1 over 1999 zijn overtreden, niet strekken ter bescherming van de gezamenlijke schuldeisers van de betrokken vennootschap. Alle betogen van de curator, worden daarom door de rechtbank afgewezen.

fm

Uitleg concurrentiebeding Algemeen wordt aangenomen dat een concurrentiebeding moet worden uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. Dit criterium houdt het volgende in. Bij de uitleg komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het beding mochten en mogen toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten en mogen verwachten. Hierbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang en kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. De wijze waarop het Haviltex-criterium wordt toegepast kan van geval tot geval verschillen. Het is ook mogelijk dat het Haviltex-criterium niet tot een uitkomst kan leiden, waardoor een andere uitlegmethode uitkomst zou kunnen bieden. Het hof Amsterdam heeft in een arrest bepaald uit te gaan van de visie van de werknemer, omdat deze werd ondersteund door een verklaring van een voormalig verkoopleider. Er viel in dit geval niet uit te maken welke zin partijen in de gegeven omstandigheden ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst over en weer redelijkerwijs aan het beding mochten toekennen, noch wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het Hof ging uit van een rechterlijk vermoeden dat de uitleg van de werknemer de juiste uitleg vormde, vanwege de ondersteunende verklaring. Hierbij was het aan de werkgever het tegendeel te bewijzen. Door het hof werd dus gebruik gemaakt van een omkering van de bewijslast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Een werkgever doet er daarom goed aan om te zorgen dat er geen onduidelijkheid bestaat over de inhoud van een concurrentiebeding. In dat geval hoeft het concurrentiebeding niet te worden uitgelegd en kan daarover geen fm discussie ontstaan na de beëindiging van het dienstverband. is de bank onder deze omstandigheden niet tekortgeschoten.

Zorgplicht bank bij opzegging kredietovereen- Consultatie beleidsregel komst deskundigheid X is grootaandeelhouder van Cuda. Tussen Cuda en ABN AMRO is een kredietovereenkomst gesloten, waarvoor X zich hoofdelijk medeaansprakelijk heeft gesteld. Cuda heeft herhaaldelijk haar kredietlimiet overschreden, waarop de bank haar vordering ter incasso heeft overgedragen aan Solveon. Aangezien de overstand niet werd aangezuiverd, heeft Solveon namens ABN AMRO met onmiddellijke ingang de kredietovereenkomst met Cuda opgezegd. X heeft ABN AMRO vervolgens tevergeefs verzocht de hypothecaire inschrijving op zijn woning te verhogen, zodat hiermee de openstaande vordering kon worden voldaan. De bank vordert betaling van X. X stelt dat ABN AMRO toerekenbaar zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Cuda gesloten kredietovereenkomst. De rechtbank oordeelt dat bij een bancaire relatie als uitgangspunt geldt dat een bank uit hoofde van de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht heeft jegens haar cliënten. Zowel op grond van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden. Deze bijzondere zorgplicht geldt overigens ook voor X als hoofdelijk schuldenaar. Volgens de rechtbank

De AFM en DNB hebben naar aanleiding van de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen aandacht voor deskundigheid van bestuurders en commissarissen hun beleid met betrekking tot de toetsing van deskundigheid van beleidsbepalers geëvalueerd. De hieruit voortkomende inzichten en ontwikkelingen hebben zij verwerkt in de beleidsregel deskundigheid. De beleidsregel is van toepassing op beleidsbepalers van alle ondernemingen die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet (Pw), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vallen. Hierbij gaat het om ondernemingen die onder toezicht van DNB of van de AFM staan. Na de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Financiële Markten 2011 is de beleidsregel ook van toepassing op leden van toezichthoudende organen. In deze beleidsregel verduidelijken de AFM en DNB welke eisen zij stellen aan deskundigheid van beleidsbepalers van de onder hun toezicht staande ondernemingen en welke aspecten zij bij de toetsing in aanmerking nemen. De beleidsregel is nu ter fm consultatie aangeboden.

FINANCIEEL MANAGEMENT

35


Co u Column Finance professionals; wakker worden! Werkkapitaal is de levensader in (alle) organisa-

broek aan zitten, kan ook aan de kostenkant een

ties. In crisistijd is het lastig om externe financie-

enorme besparing worden gerealiseerd. Jammer

ring rond te krijgen voor de continuïteit van on-

genoeg hebben de meeste organisaties in Neder-

dernemingen. Banken stellen extra zekerheden en

land, maar zeker ook daarbuiten, niet of nauwe-

ook investeerders stellen andere voorwaarden aan

lijks inzicht in hun kredietkosten, want die zijn

kredietverstrekking dan de vraag in hoogconjunc-

‘gewoon’ opgenomen onder algemene kosten. Met

tuur. Hoe kan het dan dat uit een recent onder-

andere woorden, welke kosten maakt onze orga-

zoek van Ernst & Young naar de performance van

nisatie om het geld waar we recht op hebben ook

werkkapitaal een verslechtering naar voren komt.

daadwerkelijk binnen te krijgen? U moet hierbij

Immers, zo blijkt uit datzelfde onderzoek, er staat

denken aan de personeelskosten, overheadkosten,

ruim 1.100 miljard dollar vast (of geparkeerd) aan

aanmaningskosten, rentekosten, afschrijvingen,

werkkapitaal in de 2000 grootste ondernemingen

et cetera. Jaarlijks belopen kredietkosten al gauw

met een hoofdkantoor in de VS en Europa. Daar

zo’n vijf tot negen procent van de jaaromzet van

komt nog bij dat ook de klanten van dergelijke on-

een onderneming, kortom ook hier zijn grote be-

dernemingen dezelfde problemen ondervinden

sparingen te behalen waardoor het financiële re-

en dus ook een langere betaaltermijn hanteren dan

sultaat van de onderneming alleen maar beter kan

voorheen. Kortom er moet iets gebeuren, toch?

worden. Het is niet noodzakelijk om voor deze

Wat is nu de reden van deze verslechtering? Hoe

besparing de boer op te gaan, nieuwe markten aan

komt het dat CFO’s, financieel managers, control-

te boren of ons op onontgonnen terrein te bege-

lers en andere financiële professionals dit uiterst

ven. De mogelijkheden zijn direct aanwezig, maar

belangrijke onderwerp niet hoog op de agenda

daarvoor moeten we wel wakker blijven.

Raimond Honig CT is oprichter en partner

hebben staan? Mijn ervaring zegt dat de meeste

Om werkkapitaal hoog op de agenda te krijgen is

van het Credit Management Instituut BV

organisaties onvoldoende ‘cash’ gedreven zijn en

‘accountability’ bij de CFO’s, bij de finance mana-

te Zoetermeer

dat de financiële functie nog steeds ‘traditioneel’

gers, bij controllers, bij creditmanagers, bij Sales,

wordt ingevuld, namelijk het registreren van ge-

kortom bij iedereen in de organisatie noodzake-

beurtenissen in organisaties en de financiële weer-

lijk! Met andere woorden verantwoordelijkheid,

slag daarvan. Wanneer CFO’s meer als strategische

maar ook bewustzijn. Bewustzijn dat omzet alleen

partner worden gezien en acteren en als onderdeel

waarde toevoegt aan een organisatie als deze ook

van strategiebepaling een kritische rol hebben bij

daadwerkelijk ‘op tijd’ wordt betaald. Het moet

het financieren van de gestelde doelstellingen, dan

voor alle partijen een van de belangrijkste speer-

kan werkkapitaaloptimalisatie een enorme bij-

punten zijn, immers het is de levensader van de

drage leveren aan het financiële resultaat van een

organisatie.

onderneming.

Maar de belangrijkste vraag voor u als Finance

Naast een actieve rol in het beheer van werkkapi-

professional blijft: Wat gaat u, naast wakker blij-

taal, waarbij we een optimalisatieslag maken bin-

ven, eraan doen om komende periode uw werk-

nen onze voorraden, de termijn oprekken bij onze

kapitaal te verbeteren?

crediteuren en onze debiteuren steviger achter de

36

FINANCIEEL MANAGEMENT


Checklist

10 PRAKTISCHE TIPS

Het uitbalanceren van vlottende activa en passiva Werkkapitaal kunt u zien als het vet op de botten van uw onderneming. En net als een gezond mens een gezonde portie vet op de botten dient te hebben, heeft een onderneming ook een gezonde hoeveelheid werkkapitaal nodig om een vloeiende en gestroomlijnde operatie zeker te stellen.

dat deze ondernemingen bij kredietverzekeraars van leveranciers simpelweg niet voor een hogere waarde verzekerd worden. In zulke gevallen loont het om met de kredietverzekeraar om tafel te gaan en haar inzicht te geven in de boeken. Het gaat erom dat u de verzekeraar laat zien dat de risico’s lager zijn dan ze zelf had ingeschat. Als alternatief kunt u ervoor kiezen een bankgarantie af te geven aan de leverancier.

Maar wat is nu een gezond portie vet en wanneer leunt uw werkka-

Dit neemt voor de leverancier het kredietrisico weg en geeft u onge-

pitaal tegen borderline obesitas aan? Hoewel erg afhankelijk van de

twijfeld meer kredietruimte.

industry is een current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) van heidsideaal slank is, geldt dit ook voor bedrijven. Minder werkkapitaal

3

betekent minder ‘trapped cash’, minder trapped cash betekent een la-

uit vooruitbetaalde huur, verzekeringen of rente en in een enkel geval

gere financieringsbehoefte en een lagere financieringsbehoefte bete-

nog te factureren omzet. Hoewel overlopende activa toch snel tot 25%

kent minder rentelasten. Niet onbelangrijk is ook dat omzetgroei haast

van uw totale werkkapitaal kan uitmaken is het een ondergeschoven

zonder uitzondering leidt tot een groei in werkkapitaal en dit dient

kind als het op werkkapitaal aankomt. Er wordt relatief weinig aan-

voorgefinancierd te worden. Dit is nog steeds vrij lastig in het huidige

dacht aan geschonken en de omvang wordt maar al te vaak als een

bankklimaat. Hier volgen 10 praktische tips voor verbetering.

gegeven beschouwd. In veel gevallen is er prima met uw verzekeraar,

1,5 tot 2 in regel gezond. Echter, waar net als bij mensen het schoon-

Overlopende activa is geen gegeven In veel gevallen bestaat overlopende activa voor een groot deel

verhuurder, leasemaatschappij of bank te onderhandelen om de bedra-

1 Zoek werkkapitaal issues uit tot op de bodem.

gen op een frequentere basis af te dragen. Hierdoor wordt overlopende

Fluctuaties in uw werkkapitaal hebben altijd een oorzaak. Denk

activa verminderd en levert dit bij vooruitbetalingen een eenmalig

hierbij bijvoorbeeld aan debiteurentermijnen die structureel boven

cashvoordeel op. Het zou immers zonde zijn wanneer dit bedrag uw

het landelijk gemiddelde liggen. Ondoorzichtige leveringsvoorwaar-

werkkapitaal verhoogt, terwijl u consequent strak uw voorraden en

den, productomschrijvingen of verkoopprijzen kunnen er toe leiden

debiteuren managed.

dat het veel tijd kost eer klanten hun dispuut opgehelderd zien en vervolgens pas de rekening betalen. In veel gevallen is uw werkkapitaal daarom een indicator van uw (in)efficiëntie.

4 Houd uw productassortiment overzichtelijk

Hierdoor zorgt u ervoor dat de voorraden van grondstoffen, on-

derhanden werk en gereed product beter te managen zijn. Dit helpt bij

2

Met kredietverzekeraars valt best te onderhandelen

het vinden van een goede balans in de risico en kosten trade-off bij het

Een veelgehoord argument voor een relatief lage crediteurenpositie is

om dat met een relatief klein percentage van de producten een groot

bepalen van de hoogte van de voorraad. In het algemeen gaat het er

FINANCIEEL MANAGEMENT

37


percentage van de omzet wordt gerealiseerd, zonder dat er een con-

borrowing base, een gedegen ouderdomsanalyse verschaft tevens veel

centratierisico ontstaat. Het bekende ‘Pareto principe’, beter bekend

informatie over uw operatie.

als de 80/20 regel, is een algemene regel die ook in deze situatie op zou uit uw assortiment te halen die relatief weinig omzet genereren kan

9 Werk samen met leveranciers en/of klanten

het productassortiment overzichtelijker gemaakt worden.

plannen en hierop uw productie aan te passen. Omgekeerd kunt u met

kunnen gaan. Door te snijden in uw productassortiment en producten

Probeer samen met uw klanten hun voorraadbenodigdheden te

uw leveranciers samenwerken voor de aanlevering van uw grondstof-

5 Houd rekening met groei

fen. Op deze manier kunt u zowel in- als uitvoer op elkaar af stemmen,

Extra omzet zorgt bij ondernemingen met een positieve cash-

waarbij de implicaties voor uw voorraden aanzienlijk kunnen zijn.

cycle onherroepelijk voor extra werkkapitaal (zij het bij een gelijke

Denk eraan dat identificeerbare voorraden altijd terug te claimen zijn

currentratio). Als u hier niet op anticipeert en de verwachte groei niet

door de leverancier bij betalingsproblemen. Een vorm van samenwer-

kunt voorfinancieren, kan die extra omzet wel eens voor behoorlijke

king is bijvoorbeeld dat uw leveranciers in consignatie aan u leveren

problemen zorgen. Andersom zorgt groei bij ondernemingen met een

wat verschillende voordelen voor beide partijen met zich meebrengt.

negatieve cash-cycle uiteraard voor extra cash.

Voor uw onderneming betekent dit dat uw werkkapitaal lager is en het risico bij de leverancier ligt. Voor de leverancier geeft het een stuk

6

Houdt uw ‘Work-In-Progress’ in de gaten

zekerheid omdat u afzet garandeert en opslagruimte bespaart.

Onderhanden werk (ofwel WIP) is een belangrijke key perfor-

te in, er is bergingsmaterieel voor nodig, het verlengt de doorlooptijd,

10 Houdt uw inkoop- en verkoopbeleid strak

het maakt het productieproces inflexibel en kost gewoonweg veel geld.

juiste gedrag beloond worden en dat ze zich houden aan de geformali-

Manage uw WIP daarom goed en u verlaagt niet alleen uw werkkapi-

seerde regels. Indien inkoopmanagers worden beloond op basis van de

taal, maar uw productieproces wordt tevens ‘lean and mean’.

inkoopprijs van grondstoffen, kunnen ze geneigd zijn zoveel mogelijk

mance indicator (KPI) van uw productieproces. WIP neemt veel ruim-

Zorg er voor dat inkoop- en verkoopmanagers voor het

tegen kwantumkorting in te kopen. Verkoopmanagers die op totale

7

Stem uw financiering op uw werkkapitaal af

verkopen worden afgerekend kunnen klanten strikken door ruime be-

Werkkapitaal is een fluctuerend iets en daarom is het belangrijk

talingstermijnen aan te bieden. Hierdoor geldt: formaliseer uw werk-

dat u hier dus ook een flexibele financiering bij zoekt. Bij seizoensge-

kapitaal en beloon uw managers voor het juiste gedrag.

bonden producten bijvoorbeeld zult u gedurende het jaar geen constante behoefte aan werkkapitaal hebben. Stem uw financiering hier

Indien u deze do’s en don’ts ten harte neemt stelt u uw onderneming

op af. Bij financiering die bepaald wordt op basis van een ‘borrowing

in staat haar werkkapitaal en daarmee haar financieringsbehoefte te

base’ moet opgepast worden dat het werkkapitaal bij de meetmomen-

optimaliseren. Werkkapitaal is eveneens een indicator van efficiëntie

ten van de borrowing base hoog genoeg is om het benodigde krediet

en de kwaliteit van het productieproces. Optimaliseer uw werkkapitaal

op de rekening courant te blijven behouden. Kijk echter uit dat alleen

en u optimaliseert uw onderneming!

betaalde voorraden tot de borrowing base behoren. Matthieu Tak (matthieu.tak@gt.nl) is partner Restructuring & Perfor-

8

Ouderdomsanalyse

mance Improvement bij Grant Thornton. Hij heeft meer dan 15 jaar

De boekwaarde van uw werkkapitaal is niet altijd gelijk aan de

ervaring als adviseur en manager in operations, finance, cash manage-

marktwaarde hiervan. Oude incourante voorraden, oude debiteuren

ment, fusies & overnames en herstructureringen. Hij heeft voor een

of vooruitbetaalde bedragen aan dubieuze leveranciers kunnen ervoor

verscheidenheid aan bedrijven gewerkt, variërend van beursgenoteerde

zorgen dat uw werkkapitaal wel eens aanzienlijk lager kan uitvallen

multinationals tot familiebedrijven.

dan u zelf denkt. Niet alleen is dit belangrijk voor de hoogte van de 38

FINANCIEEL MANAGEMENT


Plezierig om kennis te maken ... Gedrevenheid is schaars. En daarom bestaat Laudame. Onze kracht is dat wij alleen met bijzonder gedreven mensen werken en daar erg zuinig op zijn. Wij gaan vooral voor mentaliteit en wederzijds toegevoegde waarde in de toekomst. Resultaat? Kandidaten die zich snel inleven, hun verantwoordelijkheid nemen en buiten hun kaders kunnen kijken. Met andere woorden: financials met overwaarde.

Laudame voorziet in de vraag naar tijdelijke inzet van enthousiaste financials op het gebied van accounting, finance en control.

Voor meer informatie kijkt u op www.laudame.nl

financials met overwaarde

Postbus 142

Capelle aan den IJssel

2900 AC Capelle aan den IJssel

Wormerhoek 14j

Amsterdamsestraatweg 55a

E

info@laudame.nl

T

+31(0)10 451 55 00

T

+31(0)35 543 09 00

I

www.laudame.nl

F

+31(0)10 458 51 83

F

+31(0)35 543 63 37

Baarn


Sophie Soors, Unilever:

‘Creëren nieuwe cultuur is grootste uitdaging’ Door Jeppe Kleyngeld

Unilever besloot enkele jaren geleden om alle supply chain activiteiten te bundelen in een centrale organisatie gevestigd in Zwitserland. De bijbehorende financiële taken werden gecentraliseerd in een entiteit in Rotterdam. Directeur Sophie Soors vertelt over de kansen en valkuilen van het verandermanagement dat bij dit megatraject kwam kijken. Het was een groot internationaal project, uniek in zijn soort:

ons bedrijf veel beter kunnen benutten. We kunnen ook pro-

het centraliseren van Unilever’s Europese supply chain acti-

fiteren van ons schaalvoordeel bij zaken als customs & duties.

viteiten in één grote centrale organisatie, genaamd de Uni-

Dergelijke schaalvoordelen zijn de belangrijkste reden voor

lever Supply Chain Company. Deze organisatie is gevestigd

de transformatie geweest.’

in Zwitserland en voert centraal de logistieke, productie en

Supply Chain Finance Operations voert nagenoeg alle finan-

warehousing activiteiten uit voor de 65 fabrieken verspreid

ciële processen uit die bij de supply chain activiteiten komen

over Europa. In Rotterdam is een financieel service centrum

kijken. Ook wordt een gedeelte van de inkoopactiviteiten van

– genaamd Supply Chain Finance Operations – opgezet voor

alle productiemiddelen (grondstoffen en verpakkingsmateri-

de uitvoering van de verschillende bijbehorende financiële

aal) in Rotterdam verricht. ‘De circa 100 financiële mensen

processen.

houden zich onder meer bezig met kostprijscalculatie’, vertelt

Sophie Soors, directeur van het financiële centrum, heeft een

Soors. ‘Dat is één van de redenen dat (een gedeelte van de)

grote rol in het veranderingstraject gespeeld als ‘change mana-

inkoop hier is ondergebracht: het is handig dat deze twee ac-

ger’. Ze is heel bescheiden over haar rol, maar het is duidelijk

tiviteiten in hetzelfde centrum zijn gevestigd. Naast de bere-

dat er adequaat leiderschap nodig is geweest voor deze mega-

kening doen we ook een stukje forecasting in de vorm van

transformatie. De naam van het traject was niet voor niets ‘het

prijsimpact simulaties bij extreme situaties, zoals sterke dol-

Mountain traject’, waarmee werd aangegeven: ‘the sky is the

larfluctuaties of drastische wijzigingen in de olieprijs.’

limit’. De aanleiding om de Unilever Supply Chain Company

Andere taken van het financiële team van Soors zijn indirect

destijds op te zetten was de grote diversiteit in werkwijze in de

tax (custum & duties en btw), voorraadbeheer (het financieel

65 Europese fabrieken. ‘Door het centraal aan te sturen krijg

waarderen en analyseren van voorraden) en debiteuren/ cre-

je veel meer inzicht’, vertelt Soors. ‘Alle werkmaatschappijen

diteuren management, al is de factuurafhandeling en het pur-

werken nu via hetzelfde ERP-systeem (SAP) op een uniforme

chase-to-pay proces uitbesteed. ‘Wat we ook doen is financi-

wijze. Aan dit centrale model zitten een hoop financiële voor-

ele accounting: we sluiten hier de boeken centraal af en deze

delen. We kopen nu centraal in, waardoor we de grootte van

gegevens worden op de holding geconsolideerd. Maar we zijn

40

FINANCIEEL MANAGEMENT


nog volop in beweging’, zegt Soors. ‘Een aantal processen en activiteiten wordt de komende tijd nog verder gefinetuned.’ De menselijke factor De centralisatie heeft een behoorlijke impact gehad op de mensen bij Unilever. Lokaal zitten in de fabrieken nog kleine financiële teams, maar dat aantal is gereduceerd ten gevolge van de centralisatie. Het team van Soors bestaat deels uit mensen die zijn overgenomen uit de fabrieken en deels uit nieuw geworven mensen. ‘Een grote uitdaging van het project was het verandermanagement’, aldus Soors. ‘Er ontstaat toch een nieuwe manier van werken en mensen krijgen andere verantwoordelijkheden en inzichten, dus je contactpunten en raakvlakken zijn anders.’ Over de aanpak van de transitiefase is Soors hellijk en expliciet maken van de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Je zit niet op een eiland, dus je hebt ook raakvlakken met alles wat er in de fabrieken gebeurt. Investeer daar vooral voldoende tijd in en corrigeer snel als je merkt dat het niet goed gaat.’ De transformatie ging ook ge-

Fotografie: Eric Fecken

der: ‘Besteed vooral veel tijd aan het heel duide-

paard met een golf van SAP-implementaties bij de lokale fabrieken. Hier hebben een groot aantal

de voordelen beginnen in te zien, de processen

Soors heeft de ambitie om nog beter gebruik te

workshops uitkomst geboden. Bij alle aspecten

echt goed beginnen te lopen. ‘De nieuwe werkre-

gaan maken van de beschikbare informatie. Hier

van de transformatie is goede communicatie een

laties verbeteren voortdurend en we hebben

wordt momenteel hard aan gewerkt. ‘We hebben

zeer belangrijke succesfactor geweest. Soors: ‘We

inmiddels het stadium bereikt waarin mensen

een team dat zich bezig houdt met supply chain

blijven hier heel veel aandacht aan besteden. Wat

elkaar gaan verrijken. We halen er nu meer uit

finance transformatie. Door alles samen te bren-

we bijvoorbeeld doen is ieder kwartaal de prij-

dan oorspronkelijk werd gedacht, maar het blijft

gen in één systeem krijg je veel meer inzicht en

zen updaten. Ten behoeve daarvan hebben we

wel zaak om continu te investeren in het veran-

mogelijkheden om van de ruwe data echt goede

enorm veel voice meetings, calls en 1op1’s. Hier

dermanagement.’

informatie te maken. We krijgen nu centraal

wordt constant aan gewerkt. Ook de commu-

informatie uit alle 65 fabrieken, over alle acti-

nicatie met de buitenwereld moet niet vergeten

Beter inzicht

viteiten in de warehouses en over al onze trans-

worden: onze partners en leveranciers moesten

Voor de centralisatie was het hopeloos om

portactiviteiten. Het is de taak van het finance

ook mee in het traject.’ Over uitdagingen gespro-

bepaalde informatie bij elkaar te sprokkelen,

transformatie team om van deze data betere ma-

ken is ook de culturele transformatie die heeft

herinnert Soors zich nog, die sinds 2001 bij de

nagementinformatie te maken. Omdat we nog

plaatsgevonden een heel aardig voorbeeld. ‘Het

multinational werkzaam is. ‘We kunnen nu het

maar een paar jaar gestart zijn is dat nog wel een

creëren van een nieuwe cultuur van samenwer-

management beter ondersteunen met verbeterde

behoorlijk actief en intensief traject.’

king is de grootste uitdaging van het hele project

inzichten en forecasts. We hebben door de cen-

Gezien de behaalde resultaten van het centrali-

geweest. Iedereen werkte eerst voor een lokaal

tralisatie de juiste informatie beschikbaar om

satieproject sluit dit ook uitstekend aan bij de

bedrijf en nu voor Europa, waarbinnen iedereen

bepaalde business cases te maken. Zo hebben

groeistrategie die Unilever onlangs heeft uitge-

toch zijn eigen identiteit en cultuur behoudt. Dat

we nu één voorraadrapport dat over heel Europa

rold. ‘Je kunt veel sneller groeien als je goed ge-

is een heel interessant gegeven.’ De verschuiving

aangeeft waar welke voorraad staat en wat voor

organiseerd bent, want beslissingen kunnen een

van lokaal naar centraal is even wennen, maar

waarde die heeft. Er kan nu dus veel beter op

stuk sneller worden genomen en uitgevoerd in

wat Soors heeft ervaren is dat wanneer mensen

voorraad gestuurd worden.’

een gecentraliseerde organisatie.’ FINANCIEEL MANAGEMENT

41


Tax

Update

Continuering deelname aan buitenlandse pensioenregeling Veel buitenlandse ondernemingen voldoen niet aan de wettelijke vereisten waaronder een voortgezette deelname aan een buitenlandse pensioenregeling of Amerikaanse 401-K regeling kan plaatsvinden. Aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor een reeds opgebouwde pensioenaanspraak, is het verstandig dergelijke gevallen nader te bezien. Indien op grond van enig belastingverdrag het heffingsrecht over de arbeidsbeloning aan Nederland toekomt, impliceert dit dat ook de pensioenopbouw volgens de Nederlandse regelgeving dient te verlopen. Dit heeft veelal tot gevolg dat een gecontinueerde deelname in de buitenlandse pensioenregeling fiscaal niet zal worden gefacilieerd, of te wel de werkgeversbijdragen behoren tot het belastbaar loon en eventuele werknemersbijdragen zijn niet aftrekbaar. De Belastingdienst kan zich bovendien op het standpunt stellen dat de gehele aanspraak belast is en rente en boetes verschuldigd zijn. In voorkomende gevallen kan de buitenlandse pensioenregeling echter worden voorgelegd aan de Belastingdienst waarbij deze ook fiscaal gefacilieerd kan worden voortgezet. Let wel hier zijn voorwaarden aan verbonden en de voortgezette deelname aan een buitenlandse regeling is slechts mogelijk voor een maximale duur van 5 jaar. Overigens verdient ook de omgekeerde situatie waarbij een werknemer vanuit Nederland wordt uitgezonden de aandacht. Indien

sprake is van grensoverschrijdend werknemersverkeer is het raadzaam om de pensioenpositie van de betreffende werknemer voorafgaand nader te bezien.

Belastingverdrag met Japan

NMA-boete niet aftrekbaar

Op 25 augustus 2010 is in Tokyo het nieuwe belastingverdrag met Japan ondertekend. Een belangrijke verandering in het verdrag is de verlaging van de bronbelasting op dividenden en aroyalty’s. Hierdoor wordt het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker om zaken te doen in Japan. Bovendien wordt het voor Japanse bedrijven interessanter om investeringen te plegen in Nederland. De bronbelasting op dividenden bedraagt 5 procent indien de dividendgerechtigde minimaal 10 procent van het aandelenkapitaal in de dividendbetalende vennootschap bezit. De heffing van bronbelasting op dividenden blijft echter achterwege indien er sprake is van een deelgerechtigdheid van minimaal 50 procent. In alle andere gevallen bedraagt de bronbelasting op dividenden 10 procent. De bronbelasting op interest blijft net zoals in het oude belastingverdrag 10 procent. Onder het nieuwe belastingverdrag is echter de bronheffing op royalty’s teruggebracht van 10 procent tot nihil. Overigens kunnen een aantal kwalificerende financiële instellingen (onder andere banken en verzekeringsmaatschappijen) in aanmerking komen voor een vrijstelling van bronbelasting. Het nieuwe belastingverdrag wordt momenteel voorgelegd aan zowel het Nederlandse als het Japanse parlement en zal naar fm verwachting in 2012 in werking treden.

Bij rechtbank Arnhem lag recentelijk de vraag voor of een door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) opgelegde boete wegens overtreding fm van het kartelverbod aftrekbaar is. Over de aftrekbaarheid van dergelijke mededingingsboetes is de afgelopen jaren diverse keren geprocedeerd. Een vraag die daarbij aan de orde komt, is of het verschil maakt of de boete een ‘voordeelontnemend’ of een ‘bestraffend’ karakter draagt. In het eerste geval zou mogelijk de in de wet verankerde aftrekbeperking niet van toepassing zijn. Hof Arnhem trekt de conclusie dat uit de wetsgeschiedenis duidelijk is dat de wetgever alle sancties, bestuursrechtelijk, tuchtrechtelijk of strafrechtelijk gelijk beoogt te behandelen door ze van aftrek uit te sluiten. De rechtbank oordeelt dat een splitsing van de boete in enerzijds een voordeelontnemend en anderzijds een bestraffend karakter voor de aftrekuitsluiting niet ter zake doet. De Hoge Raad moet zich nog over deze problematiek uitlaten. Dit gebeurt naar verwachting op relatief korte termijn. De staatssecretaris heeft aangegeven dat als de beslissing van de Hoge Raad voor de fiscus negatief uitpakt, hij reparatiewetgeving zal invoeren. Er zijn overigens nog verschillende sancties die nog wèl aftrekbaar zijn. Te denken valt aan boetes die zijn opgelegd door een buitenlandse strafrechter, schadevergoedingen en dwangsommen. fm

Beloning statutair directeur Het heffingsrecht over beloningen van bestuurders, statutair directeuren en commissarissen pleegt te worden toegekend aan de staat waar de desbetreffende vennootschap is gevestigd. In voorkomende gevallen vindt geen verloning plaats in de Nederlandse salarisadministratie bij statutair directeuren van een Nederlandse vennootschap, waarbij het standpunt wordt ingenomen dat er geen beloning is overeengekomen voor de betreffende werkzaamheden. Als betrokkene formeel de functie heeft als bestuurder, maar een deel van de beloning wil toerekenen aan de uitoefening van werkzaamheden als werknemer, moet hij aannemelijk maken dat hij een deel van de beloning niet als bestuurder heeft ontvangen. Dat betekent dat hij allereerst aannemelijk moet maken dat hij ook werkzaamheden als werknemer heeft verricht. Een onbezoldigde func42

FINANCIEEL MANAGEMENT

tie als bestuurder betekent niet dat de beloning die bij de arbeidsovereenkomst is afgesproken niet aan de bestuursfunctie kan worden toegerekend. Als aannemelijk is dat een bestuurder ook tevens werkzaamheden als werknemer verricht, moet bepaald worden welk deel van de arbeidsbeloning betrekking heeft op die werkzaamheden als werknemer. Hiervoor geldt geen specifieke maatstaf. Zonder een goede structurering en of nadere afstemming met de Belastingdienst brengt dit een groot risico met zich. In situaties waarbij niet duidelijk is vast te stellen hoe de toerekening dient plaats te vinden, neemt de Belastingdienst veelal het standpunt in dat de gehele beloning is toe te rekenen aan de Nederlandse vennootschap, met als gevolg dat hoge naheffingsaanslagen kunnen fm worden opgelegd.

Tijdelijke verruiming WBSO en innovatiebox De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de innovatiebox zijn fiscale maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen om innovatie bij ondernemers te stimuleren. In verband met de economische crisis zijn deze regelingen tijdelijk verruimd.

WBSO De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarbij een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk wordt gecompenseerd door middel van een vermindering van de hierop betrekking hebbende loonbelasting. De faciliteit is niet alleen toepasbaar op loonkosten die verband houden met de voortbrenging van immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend, maar tevens op loonkosten (zijnde voortbrengingskosten) die voortgekomen zijn uit een S&O-project. Om voor de faciliteit in aanmerking te komen dient een aanvraag te worden gedaan bij SenterNovem, een onderdeel van het uitvoeringsagentschap van het

fm.nl/fiscaliteit


Onder redactie van mr. Jacob Mook, Grant Thornton, jacob.mook@gt.nl

Reparatie constructies vastgoedlichamen Zoals bekend, is ter zake van de overdracht van vastgoed 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Ook het overdragen van de aandelen in een zogenoemd vastgoedlichaam is overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is om te voorkomen dat door het tussenschakelen van een rechtspersoon de heffing van overdrachtsbelasting wordt ontgaan. Van een vastgoedlichaam is onder de huidige wetgeving sprake als de bezittingen van de rechtspersoon voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken en deze onroerende zaken geheel of hoofdzakelijk dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden en exploiteren ervan. Ter verdere terugdringing van het ongewenste gebruik van vastgoedlichamen is voorgesteld het 70%-criterium te vervangen door een 50%-criterium. Daarnaast

worden in de nieuwe regelgeving voortaan ook buitenlandse onroerende zaken meegeteld en wordt de eis gesteld dat het aandeel van in Nederland gelegen onroerende zaken ten minste 30% is. Overigens telt het buitenlandse vastgoed alleen mee voor het 50%-criterium; ze zullen niet worden begrepen in de heffingsgrondslag. In de praktijk wordt natuurlijk gezocht naar mogelijkheden om het aandeel van vastgoed in het balanstotaal tot onder de genoemde (nu nog) 70% te houden. Naast de verlaging van het percentage van 70 naar 50 zullen ook enkele bezittingen niet langer worden meegeteld bij het bepalen van het balanstotaal. Voorbeelden hiervan zijn vorderingen op gelieerde rechtspersonen of natuurlijke fm personen (bijvoorbeeld de aandeelhouders).

Ministerie van Economische Zaken. De tijdelijke verruiming van de WBSO die voor 2009 en 2010 is ingevoerd in verband met de economische crisis wordt gedeeltelijk in 2011 gecontinueerd. In 2011 bedraagt het kortingspercentage voor de eerste € 220.000 S&O-loonkosten 46% (nu 50%) en daarboven 16% (nu 18%). De maximale afdrachtvermindering per inhoudingsplichtige wordt gesteld op € 11.000.000 (nu € 14.000.000).

In 2012 wordt de afdrachtvermindering verder afgebouwd, te weten een kortingspercentage van 45% voor de eerste € 150.000 en daarboven 14%. De maximale afdrachtvermindering bedraagt in 2012 € 8.500.000.

Innovatiebox De innovatiebox is een fiscale stimuleringsregeling waarbij de voordelen uit hoofde van het

immateriële activum belast zijn met slechts 5% vennootschapsbelasting (normaliter bedraagt dat percentage 20%-25,5%). De faciliteit is, net zoals bij de WBSO, toepasbaar bij de voortbrenging van een immaterieel activum waarop octrooi is verleend dan wel bij de voortbrenging van een zogenoemd S&O-activum. Ook voor deze faciliteit dient (dezelfde) aanvraag te worden gedaan bij SenterNovem. Tevens dient om deze faciliteit te worden verzocht bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De faciliteit werkt als volgt. De voortbrengingskosten van het immateriële activum mogen direct ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Het 5%-tarief is vervolgens van toepassing indien en voor zover de voordelen de gemaakte voortbrengingskosten overschrijden. Dit houdt in dat de gehele winst die is toe te rekenen op octrooien of S&O-activa, belast zijn met het lage 5% tarief. De werking van de innovatiebox wordt enigszins verruimd. Deze verruiming ziet met name op situaties waarin de octrooiaanvraag een lange periode duurt. Winsten die toerekenbaar zijn aan het desbetreffende octrooiactivum, in de periode met ingang van het jaar tot en met het jaar voorafgaande aan het jaar van octrooiverlening, kunnen onder voorwaarden effectief onder de werking van de innovatiefm box worden gebracht.

ADVERTENTIE Wij bemiddelen: RA | RC | Master of Science in Economics | HEAO BE/AA | met meer dan 3 jaar werkervaring

Banking & Insurance

Production, Trade & Industry

Per direct een Interim Finance Professional nodig? Connected Financials ondersteunt opdrachtgevers bij het oplossen van financieel-economische vraagstukken op HBO- en WO-niveau. Hierbij richt Connected Financials zich op tijdelijke (interim & detacheren) en permanente (werving & selectie) oplossingen voor finance professionals.

Voor persoonlijk contact is de heer Bruno van Lelieveld voor u bereikbaar via 06 1290 1391. Triosingel 36 d 4101 XC Culemborg t 0345 518 199

Volg ons op Twitter: TopFinancials

Voeg ons toe aan uw Linkedin-netwerk: Bruno van Lelieveld

www.connectedfinancials.nl

Freelance Finance Professionals kunnen zich aanmelden via de website of Linkedin.

FINANCIEEL MANAGEMENT

43


Index Leveranciers In deze rubriek treft u een uitgebreid overzicht van bedrijven die actief zijn op financieel gebied. Door middel van verschillende categorieën hebben bedrijven aangegeven welke specifieke dienstverlening zij leveren . Vindt u dat u als leverancier ook in dit overzicht thuishoort, neem dan contact op met Ezri Blaauw, eblaauw@financieel-management.nl of via 020-5788913 Accountancy Ernst & Young

www.ey.com.nl Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory. Onze 144.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Grant Thornton

www.GT.nl Middelgroot accountants- en adviesorganisatie met een breed aanbod aan accountancy, fiscale en adviesdiensten voor zowel nationaal als internationaal opererende corporates en MKB bedrijven. Consultancy Finace www.finace.nl Finace levert integrale diensten voor het optimaliseren, ondersteunen en/of overnemen van de bedrijfsvoering in de vorm van consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting. Finace Consultancy richt zich op Business Proces Management, Project- en Interim Management, Management Information Services en Informatiebeveiliging. Finace Consultancy biedt integrale en werkende adviezen voor bedrijfsvoeringvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het bedrijfsleven en de publieke sector. Tot onze klantportfolio behoren Shell, Unilever, Nuon/Alliander, Min. V&W, Gemeente Amsterdam, Yarden, De Key, ING. Interim Robert Walters

www.robertwalters.nl Robert Walters Interim Solutions bemiddelt interim Finance & Control Professionals. Bij (on)verwachte kennis- of capaciteitsbehoefte zijn wij in staat binnen 24 uur profielen te introduceren van geschikte en beschikbare interim-managers. Onze kwaliteit is bewezen en onze snelheid is onderscheidend. Bel Bob van Ginkel voor meer informatie op 06-53883177 / 020-6444655 of kijk op www.robertwalters.nl www.roberthalf.nl Robert Half is een gespecialiseerde arbeidsbemiddelaar op het gebied van uitzenden, detacheren, werving en selectie en interim management voor financiële professionals. www.roberthalf.nl

waardersorganisatie in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.ggndetachering.nl of bel met 073-5181276. Laudame Financials

www.laudame.nl Laudame Financials is een gedreven dienstverlener die voorziet in de vraag naar financials op het gebied van accounting, finance en controlling, zowel op tijdelijke als op permanente basis. Robert Half www.roberthalf.nl Robert Half is een gespecialiseerde arbeidsbemiddelaar op het gebied van uitzenden, detacheren, werving en selectie en interim management voor financiële professionals. www.roberthalf.nl Robert Walters

www.robertwalters.nl. Robert Walters is een toonaangevende, internationale dienstverlener, gespecialiseerd in het bemiddelen van professionals binnen finance, banking, tax, treasury, legal, IT en HR. Onze consultants zijn werkzaam geweest in uw vakgebied en weten als geen ander hoe ze snel resultaten kunnen boeken. Bel Ian Dove voor meer informatie op 020-6444655 of kijk op www.robertwalters.nl. Executive Search Staatsen Executive Search www.staatsen.nl Staatsen Executive Search staat voor kwaliteit, integriteit en betrokkenheid. Ons specialisme is het bemiddelen van ervaren professionals, managers, partners en directieleden op het gebied van Strategy, Finance en Legal. Werving en Selectie Finace www.finace.nl Finace levert integrale diensten voor het optimaliseren, ondersteunen en/of overnemen van de bedrijfsvoering in de vorm van consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting. Recruiting Center is onderdeel van Finace en bemiddeld in vacatures op MBO+, HBO en WO niveau voor opdrachtgevers in heel Nederland. Recruiting Center is gespecialiseerd in Financiële, HR en Commerciële Functies en werft voor klanten als Bausch en Lomb, Het RIAGG, APX-ENDEX, Gemeente Amsterdam, Heerema, Tentoo en Stern. Laudame Financials

www.laudame.nl Laudame Financials is een gedreven dienstverlener die voorziet in de vraag naar financials op het gebied van accounting, finance en controlling, zowel op tijdelijke als op permanente basis.

Robert Half

Detachering Finace www.finace.nl Finace levert integrale diensten voor het optimaliseren, ondersteunen en/of overnemen van de bedrijfsvoering in de vorm van consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting. Finace detacheringoplossingen zijn branche specifiek en zorgen voor een blijvend resultaat. Finace professionals kenmerken zich door hoogwaardige kennis met branche specifieke kennis waardoor continuïteit gewaarborgd is en directe kennis wordt overdragen. Finace levert tijdelijke capaciteit op de vakgebieden Finance, Human Resources en voor de backoffice van financiële instellingen. Finace bemiddelt voor klanten als Shell, Unilever, Ahold, Min. V&W, Gemeente Amsterdam, ABN AMRO, De Key, Delta Lloyd.

Robert Walters

www.robertwalters.nl. Robert Walters is een toonaangevende, internationale dienstverlener, gespecialiseerd in het bemiddelen van professionals binnen finance, banking, tax, treasury, legal, IT en HR. Onze consultants zijn werkzaam geweest in uw vakgebied en weten als geen ander hoe ze snel resultaten kunnen boeken. Bel Ian Dove voor meer informatie op 020-6444655 of kijk op www.robertwalters.nl. Software ISProjects

www.isprojects.nl ISProjects is een toonaangevende leverancier van Procure to Pay oplossingen. ISProjects ondersteunt organisaties in diverse branches bij het optimaliseren en automatiseren van de factuurverwerking, het inkoopproces en contractmanagement. ISProjects is actief op de markt sinds 2000 en inmiddels maken ruim 100 (middel)grote organisaties gebruik van onze oplossingen. Credit Tools

GGN Detachering

www.ggndetachering.nl Kampt u met ondercapaciteit op uw debiteurenafdeling, heeft u oplopende achterstanden of blijft uw rendement achter? De professionals van GGN Detachering staan klaar om op elk moment bij te springen. Zij voldoen aan de hoogste eisen en kunnen altijd terugvallen op een schat aan ervaring en up-to-date kennis vanuit GGN, de meest toonaangevende incasso- en gerechtsdeur44

FINANCIEEL MANAGEMENT

www.credittools.nl Credit Tools is een organisatie die wordt gevormd door credit management specialisten en software-ontwikkelaars. Dit team richt zich op het automatiseren en professionaliseren van alle processen die een raakvlak hebben met debiteuren en hun openstaande posten. Inmiddels werken al meer als 4500 eindgebruikers met onze systemen in zowel binnen als buitenland. T: +31 (0) 345-585 633 E: info@credittools.nl.


Wilt u ook in het overzicht vermeld worden? eblaauw@financieel-management.nl of via 020-5788913 Eurosystems

www.eurosystems.nl Eurosystems is leverancier van softwareoplossingen voor de processen in de creditmanagementketen. Met onze softwareoplossing verlopen de overgangen tussen de verschillende fases soepel en heeft u een betrouwbare en nauwkeurige oplossing. EuroSystems levert softwareoplossingen aan: - Business Process Outsourcing organisaties - Debiteurenbeheerafdelingen - Incassobureaus - Gerechtsdeurwaarderskantoren - Achterstandsbeheerafdelingen kredietverstrekkers Performance management Finace www.finace.nl Finace levert integrale diensten voor het optimaliseren, ondersteunen en/of overnemen van de bedrijfsvoering in de vorm van consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting. Finace Consultancy ondersteunt organisaties in een geleidelijke groei naar een intelligente organisatie door het verbeteren van management- en stuurinformatie, inclusief het analyse- en rapportageproces en het optimaliseren van het besturingsconcept. Concrete Finace Consultancy oplossingen zijn: Slimmer Werken, Performance Management, Organisation/Management Development. Tot onze klantportfolio behoren Shell, Unilever, Nuon/Alliander, Min. V&W, Gemeente Amsterdam, Yarden, De Key, ING. Aexis Nederland www.aexis.nl Aexis Nederland is specialist in het opzetten van efficiënte Performance Management oplossingen: - Budgettering - Rolling Forecasting - Consolidatie - Rapportage & Analyse Aexis Nederland professioneel leverancier van flexibele software oplossingen & hoogstaande dienstverlening. Vragen? Bel ons op: 033-4321540 www.epmtv.eu Oracle Hyperion’s performance management oplossingen geven u een unieke kijk op uw financiële en operationele resultaten teneinde snel en accuraat te analyseren, simuleren (what-if), plannen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden door uw strategieën, plannen en resources beter op elkaar af te stemmen. Voor meer informatie, kijk op: www.epmtv.eu.

Business Process Outsourcing Datamondial www.datamondial.nl Maak nu een afspraak en in 30 minuten leggen wij uit hoe U eenvoudig arbeidspieken kunt opvangen en permanent 50% op personeelskosten kunt besparen met ons unieke concept. Vanuit het WTC in Rotterdam en Galati (Roemenië) verzorgen wij onder Nederlands management/aandeelhouderschap Back Office Support voor administratieve werkzaamheden. Credit Management Flanderijn

www.flanderijn.nl Bent u op zoek naar een betrouwbare incassopartner die zowel oog heeft voor uw relatie als voor uw vordering? De incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, met 14 vestigingen door Nederland, is die partner. Onze landelijke dekking en een professionele werkwijze, staan garant voor een kwalitatief goede en uniforme aanpak. IMNederland

www.imnederland.com IMNederland behoort al ruim 25 jaar tot de top van de Nederlandse credit managementmarkt. Onze missie: IMNederland Credit Management Services biedt complete en professionele credit managementoplossingen aan om een waardevolle bijdrage te leveren aan de financiële doelstellingen van zowel profit- als non-profitorganisaties. Samen Sterk in Credit Management! Tel.:+31 (0)341-568800 E-mail:info@imnederland. com Incasso Flanderijn

www.flanderijn.nl Bent u op zoek naar een betrouwbare incassopartner die zowel oog heeft voor uw relatie als voor uw vordering? De incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, met 14 vestigingen door Nederland, is die partner. Onze landelijke dekking en een professionele werkwijze, staan garant voor een kwalitatief goede en uniforme aanpak.

Oracle Hyperion’s

Partake Consulting www.partake.nl Partake Consulting levert al meer dan 12 jaar oplossingen op het gebied van Enterprise Performance Management. Het aanbod van Partake Consulting omvat alles wat u nodig heeft op het gebied van Enterprise Performance Management: consulting, software, gecertificeerde trainingen, Europees support center en IT infrastructuur. Partake heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Outsourcing Finace www.finace.nl Finace levert integrale diensten voor het optimaliseren, ondersteunen en/of overnemen van de bedrijfsvoering in de vorm van consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting. Finace is in Nederland dé outsourcingspartner. Of het nu gaat om: het ontwerp, de inrichting of optimalisatie van een Shared Service Center; het (her)ontwerpen en verplaatsen van processen wereldwijd; het overnemen van de uitvoering in één van onze service centers (Finace Service Center biedt services op het gebied van Accounting, Payroll, Human Resources, gerelateerde services en automatisering. LXY richt zich specifiek op de back-office processen van pensioenfondsen, verzekeraars of uitvoerders van regelingen.)

Financiële Dienstverlening Finace www.finace.nl Finace is een integrale financiële dienstverlener voor bedrijfsvoering. Finace levert met haar dienstverlening consultancy, projecten, detachering, outsourcing en recruiting, integrale en werkende oplossingen voor bedrijfsvoeringvraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het bedrijfsleven en de publieke sector. Tot onze klantportfolio behoren Shell, Unilever, Ahold, Min. V&W, Gemeente Amsterdam, ABN AMRO, De Key, Delta Lloyd en nog vele anderen. Training & Opleiding Alex van Groningen www.alexvangroningen.nl Permanente educatie bij Alex van Groningen. Marktleider in financiële trainingen, cursussen en opleidingen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Neem dan deel aan een van de vele succesvolle opleidingen van Alex van Groningen. Schrijf vandaag nog in en verzeker u van een plaats! Via Verlaan www.viaverlaan.nl Leer meer incasseren! Via Verlaan is dé opleider voor incassomedewerkers en debiteurenbeheerders. Voor zowel starter als gevorderde bieden wij cursussen op maat. Op onze eigen wijze brengen wij naast kennis ook ons enthousiasme voor het vak over. Altijd praktijkgericht en in kleine groepen. Bij Via Verlaan leren uw medewerkers beter én meer incasseren! Kijk voor ons cursusaanbod op www.viaverlaan.nl

FINANCIEEL MANAGEMENT

45


Agenda

colofon

IFRS ESSENTIALS

CORPORATE GOVERNANCE CODES

Als financial executive wordt u vroeg of laat

Corporate governance is verplichte kost voor

geconfronteerd met IFRS. Uw financiële positie

bestuurders, managers, toezichthouders van

raakt onvermijdelijk achterop zonder kennis van

beursgenoteerde ondernemingen. Bent u

IFRS. Doorgrond snel de belangrijkste hoofdlij-

werkzaam in het MKB dan is corporate go-

nen. Inventariseer de impact van IFRS voor uw

vernance geen verplichting maar wel een zeer

organisatie en ontdek hoe u IFRS tegen minima-

mooie tool om vast te stellen of u te allen tijde

le kosten implementeert en in uw voordeel kunt

uw onderneming in control heeft. Doe direct

gebruiken. Met de cursus IFRS verbetert uw na-

onontbeerlijke kennis op en volg de cursus

tionale en internationale verslaggeving.

Corporate Governance Codes

PE punten: 7

PE punten: 7

Datum: 10 november 2010

Datum: 11 november 2010

Plaats: Schiphol

Plaats: Schiphol

Investering: 1.195 euro

Investering: 1.195 euro

Info: www.alexvangroningen.nl

Info: www.alexvangroningen.nl

Tel: 020 – 6390008

Tel.: 020 – 6390008

5e JAARCONGRES PUBLIC FINANCE

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

Alex van Groningen BV Burgemeester Haspelslaan 63, 1181 NB Amstelveen

Het 5e Jaarcongres Public Finance biedt finan-

Met een goede opzet en implementatie van Per-

Sales: Ezri Blaauw (eblaauw@financieel-management.nl) Tel. 020 5788 913

cieel bestuurders alles wat zij maar kunnen

formance Management verbeteren bedrijven

verwachten van een topevenement: inspiratie,

de aansturing van hun business, optimaliseren

kennis, meer dan 250 financiële collega’s en

zij processen, verhogen ze het serviceniveau en

een hoog niveau aan hospitality. Laat u inspi-

reduceren zij faalkosten. Volg de cursus Corpo-

reren door best practices en ontdek tevens wie

rate Performance Management en voer ook bij

de Public Finance Award 2010 wint.

uw onderneming een CPM-systeem van wereldklasse in. Uniek is de (optionele) derde dag

PE punten: 5

waarbij u in een simulatiespel ervaart wat Per-

Datum: 16 november 2010

formance Management voor u kan betekenen.

Plaats: Den Haag Investering: 495 euro of 1.985 euro

PE punten: 13 of 20

Info: www.alexvangroningen.nl

Datum: 24, 25 en 26 november 2010

Tel: 020 – 6390008

Plaats: Maarssen Investering: 1.795 of 2.495 euro Info: www.alexvangroningen.nl Tel.: 020 - 6390008

De volgende Financieel Management:

IT-special Alles over software innovaties, pakketselectie, ERP-implementaties en nog veel meer… 46

FINANCIEEL MANAGEMENT

Het tijdschrift Financieel Management is een onafhankelijk, praktisch how to do-vakblad voor de controller en de financieel manager. Redactie: Burgemeester Haspelslaan 63 1181 NB Amstelveen Email: redactie@financieel-management.nl Website: www.financieel-management.nl Hoofdredacteur: Jeppe Kleyngeld (Eind)redactie: Michiel Rohlof Aan deze editie werkten mee: Ronald Barendse, Jacqueline Bongartz, Dennis van Druten, Anneloes de Graaf-Ardts, Klaas Piter Groenveld, Serge van Groningen, Tom Groot, Monique Hennekens, Raimond Honig, Martin Hoogendoorn, Jan Hopstaken, Huibert Koevoets, Evelyn Lindeman, Edwin Maalderink, Jacob Mook, Jeroen Otten, Jeroen Otter, Stan Peeters, Peter Ploegsma, Harm Poelen, Gerard van Santen, Gerdy Schippers, Koen de Snoo, Sophie Soors, Matthieu Tak, Roelof te Velde, Roel Versteeg, Fred Vlotman, Jan Winter, Vincent van Woerkom Advies redactie: Prof. dr. Jim.A. Emanuels RA (hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging), prof. dr. T.L.C.M. Groot (Hoogleraar Management Accounting), Dirk M. Swagerman (hoogleraar controlling), Drs. Jan Vis MBA RV (adjunct-professor Business Valuation), Fred W. Vlotman (hoogleraar Economie en Bedrijfswetenschappen) Uitgever:

Traffic advertenties: Maaike Stoffels (mstoffels@financieel-management.nl) Tel. 020 57 88 908 Marketing manager: Paul van Beckum (pvanbeckum@financieel-management.nl) Tel. 020 57 88 919 Abonnementen: Personen die aan specifieke eisen voldoen (leidinggevende controllers of financieel managers) met een adres in Nederland, kunnen Tijdschrift Financieel Management gratis ontvangen. Voldoet u niet aan deze eisen, dan kunt u zich abonneren voor 50 euro per jaar (Excl. BTW). Voor adressen in het buitenland geld een toeslag van 100 euro. (Excl. BTW). Surf naar www.financieel-management.nl/gratis Drukker: Bal Media Vormgeving: LVB Networks, Amersfoort. Fotografie: Kirsten den Boef, Inge Dijkinga, Eric Fecken, Roelof Pot © Alex van Groningen 2010 Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om INTEGRAAL artikelen over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Nota bene: geen toestemming is nodig om via een van de “RSS Feeds” van Alex van Groningen de titel en de inleiding van artikelen over te nemen op (eigen) websites. Zie hiervoor www.financieel-management.nl of mail rss@alexvangroningen.nl Wet bescherming persoonsgegevens: De abonneegegevens zijn opgenomen in een database. Deze is aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens om u op de hoogte te houden van aanbiedingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar door een fax te zenden naar 020 63 91 025. Aanlevering van artikelen: Inzending van een artikel naar de redactie ter publicatie houdt in dat de auteur akkoord gaat met de volgende voorwaarden voor plaatsing: -

de auteur heeft het volledige auteursrecht op het artikel; het artikel is niet eerder, in welke taal dan ook, gepubliceerd; met publicatie wordt geen geheimhoudingsplicht geschonden; de auteur zal niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever het artikel elders publiceren; - de uitgever heeft het recht het artikel in al haar media te (her) publiceren


Vertrouwen. De ultieme verzekering. Waar gehandeld wordt is Atradius. Wij helpen voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan vorderingen die te laat of niet worden betaald, wereldwijd. Door onze jarenlange ervaring en kennis van de markt kunnen onze klanten met vertrouwen de toekomst tegemoet zien – zelfbewust, veerkrachtig en vooruitstrevend. Het is de perfecte balans tussen risicobeheersing en het bevorderen van handeldrijven, tussen zekerheid en vrijheid, tussen veiligheid en vertrouwen. Grijp uw kans en ontdek meer. Bel: 020 553 3131 Mail: sales@atradius.nl Bezoek: www.atradius.nl

Kredietverzekering | Incasso | Bedrijfsinformatie


Hftqsfllfo wpps ffo tmjnnfsf qmboffu Ñ $: jo ffo tfsjf

Tnbsufs npofz gps b tnbsufs qmbofu/ Ujkefot ef ß obodj mf dsjtjt jt wffm hfme wfsebnqu Ñ nbbs xbu jt fs ov qsfdjft wfsexfofo@ Hffo gztjfl hfme- xbou ebu wfsufhfoxppsejhu tmfdiut 22& wbo ef Bnfsjlbbotf hfme. wppssbbe/ Pot ÕhfmeÖ tusppnu wbo ffo mppotuspplkf obbs ffo cbol- obbs ffo xjolfm- obbs ffo boefsf sflfojohÊ xbbs ef sfjt xffs wbo wpps bg bbo cfhjou/

Ppl {jfo xf ipf nffsefsf nfu fmlbbs wfscpoefo jotufmmjohfo ijfswbo qspß ufsfo/ [pbmt ef Pqfsbujpobm Sjtlebub fYdibohf Bttpdjbujpo/ Eju dpotpsujvn wbo 63 uppobbohfwfoef ß obodj mf jotufmmjohfo hfcsvjlu bopojfnf hfhfwfot wpps ifu wfscfufsfo wbo tubujtujtdif npefmmfo- bddvsbufs lxboujß dfsfo wbo sjtjdpqptjujft fo ifu gbdjmjufsfo wbo sfhfmhfwjoh/

Lpsupn- hfme jt hfsfevdffse upu fofo fo ovmmfo/ Pohsjkqcbbs- po{jdiucbbs/ Ifu jt jogpsnbujf/ Fo ebbsnff {jko xf cfmboe cjk [fmgt joufsobujpobmf nbslufo usbotgpsnfsfo ijfsepps/ Offn ef wbmvubiboefm- Öt xfsfmet hspputuf hfnffotdibqqfmjklf ef dsvy wbo {pxfm ifu qspcmffn bmt ef pqmpttjoh/ nbslu/ Ifu jousbebh wfssflfojohtsjtjdp- nfu ffo wpmvnf wbo [flfs jt ebu ef wfswbohjoh wbo gztjfl epps fmfluspojtdi hfme svjn % 3 cjmkpfo Ñ svjn 61& wbo bmmf wbmvubusbotbdujft Ñ jt wpmmfejh hf mjnjoffse/ iffgu cjkhfesbhfo bbo xfsfmexjkef hspfj fo xfmwbbsu/ Nbbs po{f ufdiojtdif fo nbobhfnfou tztufnfo {jko bdiufs hf. cmfwfo/ [f lpoefo pot hffo xbbstdivxjohtjhobmfo hfwfo/ Joufsfttbouf wfsboefsjohfo- nbbs oph ojfu hfopfh/ Fs jt hspfjfoef dpotfotvt pwfs ef cfipfguf bbo ffo Updi ifmqu ef{fmgef ejhjubmjtfsjoh ejf ef vjuebhjoh dsf fsef hfdfousbmjtffse sjtjdp.jotusvnfou pn upflpntujhf dsjtft uf ov pn ifu pq uf mpttfo/ Joufmmjhfoujf jt tuffet pomptnblfmjklfs wppslpnfo Ñ nphfmjkl lvoofo ifu Joufsobujpobbm Npofubjs wfscpoefo nfu ef nbojfs xbbspq ef xfsfme xfslu- jodmvtjfg Gpoet fo boefsf jotufmmjohfo ifmqfo pn ffo xbbstdiv. xjohttztuffn wpps ef joufsobujpofmf ß obodjfsjohtnbslu po{f ß obodj mf tztufnfo/ Nfu pohf wfobbsef bvupnbuj. pq uf {fuufo/ tfsjohtlsbdiu fo hfbwbodffsef bobmztfdbqbdjufju lvoofo xf sfbm ujnf {ff o wbo fofo fo ovmmfo pn{fuufo jo jo{jdiufo Obuvvsmjkl jt ifsxjoofo wbo wfsuspvxfo nffs ebo bmmffo ffo wpps ffo wfjmjhfs- usbotqbsboufs fo joufmmjhfoufs ß obodjffm ufdiopmphjtdif vjuebhjoh/ Ifu jt ufwfot ffo fopsnf vju. tztuffn wpps ffo tmjnnfsf qmboffu/ ebhjoh jo cfmfje fo hfesbh/ Fo hffo folfm tztuffn {bm ppju wpmmfejh sjtjdpwsjk {jko/ Nbbs ef wppsefmfo wbo tmjnnfsf Eju hfcfvsu bm cjk obujpobmf pwfsifefo/ Ifu ojfvxf- ß obodjfsjoh {jko evjefmjkl/ hf oufhsffsef jogpsnbujftztuffn wbo ifu Utkfdijtdif Njojtufsjf wbo Gjobodj o mfwfsu jo{jdiufo wpps ifu npofubjs cfmfje fo ifu fgß dj oufs pshbojtfsfo wbo pwfsifjetnjeefmfo Mbufo xf xfslfo bbo ffo tmjnnfsf qmboffu/ Ljkl ipf pq jcn/dpn0tnbsufsqmbofu0om fo .ß obodj o/

JCN- uif JCN mphp boe jcn/dpn bsf usbefnbslt pg Joufsobujpobm Cvtjoftt Nbdijoft Dpsqpsbujpo- sfhjtufsfe jo nboz kvsjtejdujpot xpsmexjef/ B dvssfou mjtu pg JCN usbefnbslt jt bwbjmbcmf po uif Xfc bu ÓDpqzsjhiu boe usbefnbsl jogpsnbujpoÔ bu xxx/jcn/dpn0mfhbm0dpqzusbef/tiunm/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.