De Psycho-lo No. 37

Page 1

ALEP Dë Psycholo Di eenzeg Zeitung déi en Eck ewech huet !

Association luxembourgeoise des étudiants en psychologie

Psycholo 37

En partenariat avec :ALEP

Impressum

De Psycho-lo BULLETIN RÉGULIER DE L`ASSOCIATION

Psycholo

Page 3

Contents Letter from the Editor

4

Soirée d'Information sur la Psychologie

4

LUXEMBOURGEOISE DES ETUDIANTS EN PSYCHOLOGIE (ALEP)

Notwendigkeit,

Zweckmässigkeit

Wirtschaftlichkeit apie, IMPRESSION:

ALEP, Luxembourg LAYOUT ET DESIGN: Lucien Rasmus Volkert PUBLICITÉ: ALEP RÉDACTEUR EN CHEF: Lucien Rasmus Volkert REDACTION: Psycholo 37

COLLABORATIONS:

Société Luxembourgeoise De Psychologie (SLP) Section Psychologie (UdL) Association des Cercles d`Etudiants Luxembourgeois (ACEL) European Federation of Psychology Students` Associations (EFPSA)

COMPTES BANCAIRES:

BGL: LU28 0030 4128 3941 0000

ADRESSE POSTALE :

ALEP BP 1468 L-1014 Luxembourg ADRESSE ÉLECTRONIQUE: www.alep.lu contact@alep.lu Tirage: 160 exemplaires Abonnement: 10 euro par an

Leitlinien

von

und

und

Psychother-

Gesprächspsy-

chotherapie.

6

L'importance de la spiritualité en psychologie

EFPSA Congress 2012

13

14


Page 4

Psycholo

Letter from the Editor

ALEP

SoirĂŠe

d'Information

sur

la

Psychologie Hallo alle zusammen!

Den

30ten

März

Luxembourgeoise Ihr haltet die Sommerausgabe des Psycholo quasi unsere Ferienlektßre fßr euch in den Händen. In der Ausgabe ndet ihr einen Bericht zu unserem alljährlichen Informationsabend, einen tollen Artikel von Charles und Kerstin, die beide in Fri-

gie)

op

hier

hat des

d'ALEP Etudiants

mĂŤttlerweil

(d'Association en

Psycholo-

traditionell

soirĂŠe

d'information gelueden, an schlussendlech hun och net wĂŠineg Leit den Wee an den Auditoire vun der BGL Paribas an der Staat fonnt. DĂŤst as d'ZĂŤsummenfaassung vun dĂŤser Veranstaltung.

bourg in der Schweiz studieren. Sie befassen sich

Den Ufank hun d'PrĂŠsidente vun der ALEP,

mit der Gesetzgebung fĂźr Psychotherapeuten in

d'Sarah

der Schweiz.

Weiterhin ndet ihr einen Artikel

tor, den Timon Zimmer, gemaach, andeems se

von unserer Präsidentin Sarah ßber ein Thema,

d'ALEP an hier Zieler viergestallt hun. Kuerzege-

das im Mainstream der Psychologie zu gerne ver-

faasst

nachlässigt wird: Psychologie und Glauben. Zu

nassociatioun er Psychologiestudenten.

guter Letzt ndet ihr einen Bericht Ăźber den EF-

Zieler leien doran, Kontakter zwĂŤschen Psycho's-

PSA Kongress 2012 in Dänemark.

Studenten vun ĂŤnnerschiddlechen Uni'en,

Schildgen,

as

d'ALEP

an

den

Event

d'fachspezifĂŤsch

Coordina-

StudenteHier

mee

och zwĂŤschen Studenten an professionellen PsyIch wĂźnsche euch im Namen des gesamten ALEP Teams viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe. Ihr seid natĂźrlich immer herzlich dazu eingeladen, zu den ALEP Events zu kommen, euch mit euren Anliegen an uns zu wenden. Wir (und besonders ich als Chefredakteur) freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns Artikel gebt, die wir dann im Psycholo abdrucken kĂśnnen. Ich bin mir sicher, dass ihr eine Hausarbeit mit einem interessanten Thema habt oder vielleicht auch gerne einen Artikel Ăźber ein Thema verfassen mĂśchtet, das im Studium nicht auf dem Lehrplan steht.

chologen hierzestellen, dlech

Wee'er,

d'Information,

wĂŠi

dĂŤst iwwer ĂŤnnerschid-

zum

Beispill

der

SoirĂŠe

enken Kontakter mat der SociĂŠtĂŠ

Luxembourgeoise des Psychologues oder enger praktescher bourse de stages op dĂŠi hier Memberen zougraifen kĂŤnnen wann se op der Sich no Stage'en sin. Schlussendlech as d'ALEP awer och als Unspriechpartner er den breeden Public op EvĂŠnementer wĂŠi der LĂŤtzebuerg oder der

Porte Ouverte vun der Uni Foire de l'Etudiant vertrue-

den. Den zweeten Punkt am Programm war en iwwersiichtlechen Interview mam Professor Doktor

Mat beschten grĂŠiss,

Georges Ste gen, dem Directeur d'Etudes vum Bachelor AcadÊmique en Psychologie vun der Uni.lu, Vice-doyen, an Professor an der SozialwÊi och der Aarbechts- an Organisatiounspsychologie. D'Psychologies-Studium zu LÍtzebuerg besteet zu allerÊischt aus engem draijähregen Bachelor AcadÊmique deen d'SchwÊierpunkten ganz kloer op d'mÊthodologie an den savoir fondamental setzt.

D'Ziel vun dĂŤsem draisproochegen Bach-

elor as et, den Student op en Master an engem spezifĂŤschen Beraich vun der Psychologie vierzebereeden. D'Uni LĂŤtzebuerg o rĂŠiert am Moment en Master deen sĂŤch "evaluation and assessment" Lucien Rasmus VOLKERT

nennt an sech spezifĂŤsch op mĂŠthodologie konzen-


ALEP

Psycholo

Page 5

trĂŠiert. En zweeten Masterstudiengang, deen sech

Onkologie,

mat psychologescher Diagnostik wĂŠi och Inter-

Als Member vun enger pluridisziplinärer Equipe

ventioun befaasst, as an der Maach an dierft ab

besteet der Madame Balance hier Aarbecht do-

September 2013 ugebueden gin.

mĂŤttlerweil awer an der

Psychiatrie.

DĂŤs weideren

ran, Patienten op ĂŤnnerschiddlech Art an Weis ze

as eng Therapeutenausbildung geplangt dĂŠi sech

betreien. DĂŠi StĂŠierungen dĂŠi si am heefegsten ge-

haaptsächlech op kognitiv Verhaalenstherapie an

sait an behandelt sin den Alkoholismus, d'Heroin-

Systemik konzentrĂŠiert.

Oofhängegkeet an awer och d'Suizidgefährdung.

Op d'Situatioun um AarbechtsmarchĂŠ ugesprach betount

den

Doktor

Ste gen

dass

di

grouss

Problematik am Moment doran besteet dass et schwĂŠier as, eng genau Auskunft doriwwer ze

Niewenlaangscht scha t d'Madame Balance awer

Fondation de l'Autisme Luxembourg,

och er d'

wou si Familien doheem betreit an hinnen hĂŤlleft, mam Alldaag kloerzekommen.

krĂŠien wĂŠivill lĂŤtzebuerger Studenten Psycholo-

Den

gie

Aarbechts- an Organisatiounsberaich, daat bei

studĂŠieren,

waat

et

schwĂŠier

mĂŤcht

vier-

Paul

Braquet

scha t

als

Psycholog

am

auszesoen wĂŠi sech den AarbechtsmarchĂŠ an den

Mindforest SA,

nächsten

dass

bei organisatoreschem Wiessel wĂŠi zum Beispill

d'Psychologie awer en immens dynamescht Feld

enger Fusioun oder enger Acquisitioun begleed an

as an LĂŤtzebuerg amgaang as sech an dĂŤsem Be-

ÍnnerstÍtzt. Den Här Braquet huet sain Bache-

raich ze entwĂŠckelen hun Studenten gudd Chan-

lor zu Nanzeg gemaach, daat mat enger Speziali-

cen, d'WĂŤssen, waat se sĂŤch am Studium ungeee-

satioun an der Sozial- wĂŠi och der Aarbechts- an

gent hun, spĂŠiderhin professionell anzesetzen.

Organisatiounspsychologie, an huet dono zu Lyon

Schlussendlech

sain Diplom an der Psychologie sociale et du tra-

Joeren

entwĂŠckelen

war

et

dann

wärt.

un

Vu

enger

Grupp

engem Service deen Entreprisen

vun Psychologen, hier Aarbecht an ĂŤnnerschid-

vail erhaal.

dlechen Beraicher erzestellen.

Den Ufank huet

den Här Braquet op d'Fro vum lÍtzebuerger Aar-

D'Tamara Rosteck

bechtsmarchĂŠ zrĂŠckkomm an huet betount dass

Service d'aide aux victimes

villes mĂŠiglech as, mee dass et op den Student un-

dem Service Central d'Assistance

kĂŤnnt, an dorop, wĂŠi engagĂŠiert en as. Stage'en

D'Madame Rosteck huet en Grouss-

zum Beispill beschreiwt hien als immens wichteg,

deel vun hierem Studium op der Universität

an wann et nĂŤmmen as er rauszefannen waat er

Konstanz oofgeschloss,

eng Zort vun Aarbecht engem am beschten Lait.

d'Tamara Rosteck gemaach. as Psycholog beim

vum SCAS, Sociale.

daat an der klinescher

Während sÊnger PrÊsentatioun as

Service

Des weideren huet en nach eng KĂŠier betount dass

d'aide aux victimes gĂŤt wĂŠi den Numm et schon

et an 5 Joer eventuell Beru er gin vun deenen lo

undeit

Ver-

nach guer net geschwaat gĂŤt, an dass daat nĂŤm-

abus sex-

men sou as well d'Psychologie sech hei am Land

wĂŠi

och

der

mat

Rechtspsychologie.

A er

briechen (vol, uel)

gescha t,

vun

Am

ĂŤnnerschiddlechen

violence domestique, dĂŠi

oft

ĂŤnner

mĂŠi

oder

man-

ner staarken BelaaschtungsstĂŠierungen wĂŠi zum Beispill PTSD (post-traumatic stress disorder) leiden.

D'Aarbecht fänkt normalerweis mat en-

gem Entretien un währendeems gekuckt gÍt waat genau geschit as an waat een maachen kann er der Persoun weiderzehÍllefen.

DĂŤst kann no en-

gem eenzegen Entretien schon geschitt sin, mee des Ăśfteren leeft dĂŠi Begleegung iwwer Joeren weider.

als Professioun konstant weiderentwĂŠckelt. Schliesslech war et dunn um Professor Doktor Fernand Anton,

den Beraich Forschung und

Lehre vierzestellen. Den Fernand Anton as Professor an der Biopsychologie op der Uni LĂŤtzebuerg.

SĂŠng Aarbecht befaasst sech domat wĂŠi

psychologesch Facteur'en am Kierper codĂŠiert gin.

En Beispill dovun as d'Fro wĂŠi Mobbing

sech op Stress auswierkt, an waat er E ekter Stress op chronÍsch PÊng kann hun. Den Här An-

Als zweet war et dunn um Jill Balance, den Pub-

ton beschreiwt sain Beru salldaag als MĂŤschung

lic iwwert den Beru vum klineschen Psycholog ze

aus UnterrĂŤcht, Fuerschung, der Ă‹nnerstĂŤtzung

informĂŠieren. D'Jill Balance huet zu Fribourg an

vun jonken Leit an sĂŠngem Labo an administra-

zu TrĂŠier klinesch Psychologie studĂŠiert an scha t

tiven Aufgaben.

och lo am klineschen Beraich, als ĂŠischt an der

Här Anton um Schluss vun sÊnger PrÊsentatioun

En wichtegen Punkt deen den


Page 6

Psycholo

ALEP

nach eng KĂŠier betount huet as dass, speziell

Psychotherapie

am akademeschen Beraich, den Succès oft dovun

sorgung?

als

Grundver-

oofhängt wÊi grouss d'Bereedschaft zuer MobilitÊit as well dÊi bescht GelÊigenheeten sech oft op friemen UniversitÊiten unbidden, an een deen Moment net färten dierf, dÊi MÊiglechkeeten ze ergraifen.

Aufgrund

2013

in

der

Schweiz

in

Kraft

tretenden Psychotherapeutengesetzes muss auch die Abrechnung der Psychotherapie neu geregelt werden.

Sarah SCHILDGEN

des

Zur Zeit sind dazu zwei Modelle in

der Diskussion.

Favorisiert wird das Anord-

nungsmodell bei dem der Arzt die Patienten zum Therapeuten Ăźberweisst, welcher dann selb-

Notwendigkeit, sigkeit

und

Zweckmäs-

Wirtschaftlichkeit

von Psychotherapie, Leitlinien und Gesprächspsychotherapie.

stständig bei der Krankenkasse abrechnet. Hierzu wäre nur eine Entscheidung des Schweizer Bundesrates nÜtig. Das zweite Modell, welches zwar aktuell noch diskutiert wird, jedoch eigentlich schon von Pascal Strupler, dem Chef des Bundesamtes fßr Gesundheit, abgelehnt wurde (Odermatt, P ster & Menzato, 2012), sieht den Psy-

Im Bezug auf die aktuellen Diskussionen sowohl in unserem Studienland der Schweiz, und unseren Heimatländern Deutschland und Luxemburg,

mĂśchten

auch

wir

uns

mit

den

chotherapeuten als selbstständigen Leistungserbringer vor. Hierzu wäre eine Gesetzesänderung durch das Parlament nÜtig.

The-

matiken rund um die Psychotherapie auseinan-

Bevor wir zur kritischen Stellungnahme dieser

dersetzen.

In der Schweiz ändert sich mit dem

Problematik Ăźbergehen, welche unser Hauptan-

2013 in Kraft tretenden Psychotherapeutengesetz

liegen sein wird, mĂśchten wir kurz auf die posi-

sowohl fĂźr die Praktiker als auch fĂźr die Pa-

tiven Aspekte der neuen Regelung zur Aufnahme

tienten einiges, vor allem muss die Finanzierung

der Psychotherapie in die obligatorische Grund-

der Therapie neu geregelt werden.

versorgung eingehen.

Das kĂźr-

An der neuen Regelung

zlich auf den Weg gebrachte erste luxemburgis-

lässt sich beispielsweise positiv hervorheben, dass

che Psychotherapeutengesetz schßtzt primär den

der Zugang zum Therapeuten fĂźr die Patien-

Beruf

ten einfacher werden wĂźrde, besonders bei Ver-

des

psychologischen

Psychotherapeuten

und de niert seine zugrunde liegende Ausbildung.

sion zwei des Gesetzes.

In jedem Fall senkt

Weitere Rahmenbedingungen sollen nun folgen

es allerdings die Hemmschwelle sowohl aufgrund

und werden mit Spannung erwartet. In Deutsch-

der KostenĂźbernahme (Bula 2012), als auch weil

land ist das Psychotherapeutengesetz längst in

die Psychotherapie als Teil der Grundversorgung

Kraft getreten und dennoch ist bislang nicht

ihr Tabu verliert (Raabe, 2012).

jeder Punkt im Zusammenhang mit der Psy-

gische Untersuchungen gehen davon aus, dass in

chotherapie in Stein gemeisselt.

Epidemiolo-

Beispielsweise

der Schweiz etwa 10% der BevĂślkerung eine Psy-

standen zuletzt die kassenärztlich anerkannten

chotherapie in Anspruch nehmen sollten, allerd-

Psychotherapien in der Diskussion, welche zulas-

ings tun dies nur rund 5% der Betro enen (Fell-

ten der Gesprächspsychotherapie ausging, die nun

mann, 2012a). Durch die KostenĂźbernahme kĂśn-

nicht mehr zur krankenkassengefĂśrderten Ver-

nte diese Diskrepanz vermindert und besser auf

sorgung gehĂśrt.

das BedĂźrfnis der gesetzlich Versicherten einge-

Auf einige dieser Punkte wer-

den wir im Laufe dieser Arbeit genauer einge-

gangen

werden.

hen. Obwohl wir durch unsere universitäre Aus-

lange Sicht die anfänglich hohen Kosten wieder

bildung der Psychotherapie, ihren Leitlinien und

vermindern lieĂżen,

den entsprechenden Gesetzen positiv gegenĂźber-

psychi-scher StĂśrungen nicht mehr zu Lasten der

stehen, haben wir es uns im Rahmen dieses Ar-

Steuerzahler auswirken wĂźrden (Merki, 2012). In

tikels vor allem zur Aufgabe gemacht, die ange-

einem Leserbrief an die NZZ am Sonntag schrieb

sprochene Thematik kritisch zu hinterfragen.

Prof.

Dr.

Hinzu

käme,

dass

sich

auf

da sich die Langzeitfolgen

F. Caspar (Universität Bern) ganz


ALEP

Psycholo

Page 7

zutre end : Die Frage ist nicht, ob die Schweiz

geistigen und sozialen Wohlbe ndens ist (HĂś-

sich eine gute psychotherapeutische Versorgung

pli,

leisten kann.

chsten Fall aller Fälle, jedem potentiellen Patien-

Die Frage ist, ob sie sich leisten

kann, darauf zu verzichten (2012).

2012).

WĂźrde

man

nun,

im

dramatis-

ten seine Therapie auf unbegrenzte Dauer voll staatlich oder steuerlich nanzieren, so wäre die

Jedoch wirft die neue Regelung auch viele Fra-

Krankenkasse bald fĂźr die Totalverstaatlichung

gen auf, beispielsweise wie die Therapiestunden

sturmreif geschossen (HĂśpli, 2012).

der 3800-4000 nicht medizinischen, neu dazukommenden Therapeuten in Zukunft nanziert werden sollen (la libertÊ, 20.02.2012). Auf die Spitze getrieben hat es ein Leser der NZZ am Sonntag mit der Feststellung: Die Krankenkassenprämien ßbertre en

bereits

die

Steuerrechnungen

und

nun will der Bund die psychologischen Behandlungen zu Lasten der Grundversicherungen um das Doppelte erhÜhen, indem die Zulassung von Fachkräften erleichtert wird (Meier, 2012). Ein weiteres Argument, gegen die Aufnahme der Psychotherapie in die Grundversorgung ist die damit verbundene MÜglichkeit,

unbegrenzt zu thera-

pieren und dies auch kassenp ichtig abzurechnen (Fellmann, 2012b).

In diesem Zusammen-

hang wird auch ßber Verträge zwischen Patienten und Therapeuten spekuliert, die unnÜtige Therapien zum beidseitigem Pro t durchfßhren kÜnnten (Lßthi, 2012).

Zutre end erwähnt FDP

Nationalrat und Arzt I. Cassis:

Zum Beispiel,

wenn jemand nach einem Krach mit dem Freund moralische UnterstĂźtzung braucht kĂśnne er sich in Zukunft eine professionelle Psychotherapie auf Kosten der Allgemeinheit gĂśnnen (P ster, 2012), was nur durch dieses neue Anreizsystem mĂśglich ist (Keller,

2012).

gen werden, dass jeder Therapeut gewissenhaft genug ist, um solche Fälle abzulehnen. Die damit zusammenhängenden unnÜtigen Kosten fßr den Steuerzahler mßssen an dieser Stelle nicht weiter Verstärkt wird dieses Argu-

ment durch das Phänomen des Sissi-Syndroms (Keller,

2012),

welches unterstellt,

dass auch

frĂśhliche Patienten in Wahrheit himmeltraurig (Keller, 2012) sind und somit jeder Schweizerin und jedem Schweizer eine Diagnose zustĂźnde. Ohnehin

sind

die

Kriterien

fĂźr

der

Auseinandersetzung

mit

den

posi-

tiven sowie den negativen Stellungnahmen der Schweizer Presse, mĂśchten wir nun einige eigene kritische

Argumente

Einschluss

der

ergänzen.

Obwohl

Psychotherapie

in

die

der

Grund-

versorgung einen leichteren und breiteren Zugang zur Psychotherapie fĂźr die Patienten, wie auch eine WĂźrdigung und eine Sicherheit fĂźr die praktizierenden Therapeuten bieten wĂźrde, zeigen sich auch fĂźr uns zukĂźnftige Therapeuten einige negative Aspekte.

Beispielsweise ist es

dem therapeutischen Fach-personal nicht mehr mĂśglich, seine Preise, und somit seinen Arbeitsaufwand selbst zu bestimmen, nenfalls Patienten abzulehnen.

sowie gegebe-

Die Bindung an

einen festen Tarifvertrag wßrde eine ständige Rechtfertigung des Arbeitsaufwandes mit sich bringen, sofern man einen der begrenzten Arbeitsplätze als krankenkassenanerkannten Psychotherapeuten ergattern kÜnnte (Beispiel Problematik Deutschland). Um von der Theorie nun einen Weg in die Praxis zu nden, werden wir uns im Folgenden mit den Leitlinien fßr psychotherapeutische Behandlungen auseinandersetzen.

Kritisch be-

trachtet kann natĂźrlich nicht davon ausgegan-

erläutert werden.

Nach

die

Gesund-

Leitlinien

der

Psychotherapie:

Grenzen! Um die Vor- und Nachteile der Leitlinien in der Psychotherapie gegeneinander abzuwägen, werden wir uns auf den Artikel von Petermann und Winkel (2006) beziehen, da wir uns aufgrund von bislang mangelnder praktischer Erfahrung noch kein ausreichendes Bild ßber die Leitlinien in der Psychotherapie machen konnten. Laut

Sackett,

Rosenberg,

Gray,

Haynes

&

heit nach WHO nur schwer zu erfĂźllen, welche

Richardson (1996, zit. nach Petermann & Win-

besagen,

dass Gesundheit nicht nur die Ab-

kel, 2006, S.36) liegt die Entwicklung von Leitlin-

wesenheit von Krankheit und Gebrechen, son-

ien dem Gedanken zugrunde, medizinisches Han-

dern auch der Zustand vollständigen physischen,

deln und therapeutische Entscheidungen nicht


Page 8

Psycholo

ALEP

nur auf individuelle Erfahrungen oder Traditio-

Angst haben bei der kleinsten Abweichung

nen zu begrĂźnden, sondern auf empirisch belegtes

rechtlich verfolgt werden zu kĂśnnen. Somit

Wissen .

werden

Gerade fĂźr Berufseinsteiger bieten die

Therapien

zu

wenig

exibel

um

Leitlinien ein Rahmenkonzept an dem man sich

sich an den einzelnen Patienten anzupassen,

orientieren kann. Sie versprechen fßr Qualität in

was jedoch fĂźr eine erfolgreiche Therapie

der Therapie zu sorgen, und im Falle eines Mis-

von NĂśten ist (vgl.

serfolgs den Psychotherapeuten gegenĂźber Kritik,

Thompson-Brenner, 2004).

bis hin zu rechtlichen Konsequenzen, abzusichern. Ausserdem fĂśrdern Leitlinien die Zusamme-

ˆ

Leitlinien

Westen, Novotny &

basieren

auf

dem

aktuellen

narbeit zwischen Forschung und Praxis, welche

Forschungsstand, welcher jedoch nicht im-

schon

Fachliter-

mer ein-deutig, qualitativ nicht immer aus-

atur gefordert werden (vgl. Westen, Novotny &

reichend, und auf die klinische Praxis nicht

Thompson-Brenner, 2004, Kazdin, 2008).

immer Ăźber-tragbar ist (BrĂźggemann & Ko-

lange

in

der

psychologischen

Ger-

ade im Hinblick auf die laufende Diskussion in

rsukĂŠwitz, 2004, zit.

nach Petermann &

der Schweiz zur Verankerung der Psychotherapie

Winkel, 2006, S.42).

Hierein spielt auch

in der Grundversorgung ist hervorzuheben, dass

der publication bias, welcher besagt, dass

die Leitlinien dazu beitragen, die zur VerfĂźgung

nicht alle relevanten Studien publiziert und

stehenden Mittel auf die evidenzbasierten Ther-

in Folge dessen berĂźcksichtigt werden kĂśn-

apieformen zu verteilen (Pertermann & Winkel,

nen. (Besonders Studien, die den erho ten

2006).

Ergebnissen widersprechen, kĂśnnen meist nicht verĂś entlicht werden.)

Dem gegenßber stehen etliche Kritikpunkte, die die Autoren nicht ßberzeugend entkräften kÜn-

ˆ

Da sich der Prozess der Leitlinienentwick-

nen. Um die Grenzen von Leitlinien in der Psy-

lung

chotherapie nicht zu umfassend darzu-legen, wer-

sind die verwendeten Forschungsergebnisse

den die Kritikpunkte von Petermann & Winkel

zum Zeitpunkt der Publikation in manchen

(2006) stichpunktartig dargestellt:

Fällen schon nicht mehr aktuell. Vor allem

ˆ

oft

Ăźber

mehrere

Jahre

erstreckt,

aber bergen sie die Gefahr, die Anwendung Leitlinien

zur

Psychotherapie

sollen

obsolet gewordener Verfahren aufrecht zu

gemäÿ den festgelegten Zielen juristische

erhalten und zugleich die Verbreitung neu

RĂźckende-ckung bieten, sofern sie befolgt werden.

entwickelter, e ektiver Behandlungsmeth-

Jedoch gibt es in der Realität

oden zu hemmen (Petermann & Winkel,

noch keine international einheitliche und

2006, S.43).

juristisch abgesicherte Absprache Ăźber ihre rechtliche Verbindlich-keit (Petermann &

ˆ

Winkel, 2006, S.41)

ˆ

Die

vermutlich

Leitlinien apeuten

birgt sie

rechtliche die

Relevanz

Gefahr,

kritiklos

dass

bei

der

Ther-

Ăźbernehmen

und

zu

wenig

exibel

um

vermutlich

Leitlinien apeuten

birgt sie

rechtliche die

Rolle.

fertigen

muss

von

Um

Enauch

Leitlinien

letztere

sichergestellt

zu

eine

recht-

sein,

dass

wirtschaftlichen

und

Ăźbertrumpft.

Besonders

die

Empfehlung

personellen

Kosten

problematisch

teurer

Therapien,

Winkel, 2006, S.43-44).

Relevanz

Gefahr,

kritiklos

Entwicklung

und

Kostenfrage

zog & Stein, 2000, zit. nach Petermann &

Westen, Novotny &

Thompson-Brenner, 2004). Die

Verfahren die

wenn es gßnstigere Alternativen gäbe (Her-

was jedoch fĂźr eine erfolgreiche Therapie von NĂśten ist (vgl.

der

vielen spielt

wichtige

wäre

sich an den einzelnen Patienten anzupassen,

ˆ

so

der Nutzen von Leitlinien ihre zeitlichen,

rechtlich verfolgt werden zu kĂśnnen. Somit Therapien

bei

twicklungen

Angst haben bei der kleinsten Abweichung

werden

Wie

dass

Ăźbernehmen

der

Therund

ˆ

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Leitlinienimplementierung.

Hasenbein

et

al.

(2005, zit. nach Petermann & Winkel, 2006,


ALEP

Psycholo

Page 9

S.44) stellten beispielsweise in einer Un-

und Winkel (2006) die ethischen Probleme

tersuchung fest, dass die Einstellung der

der Leitlinien.

Ă„rzte gegenĂźber den Leitlinien zwar deut-

Vorwurf gefallen lassen mĂźssen, die Kosten

lich positiv ist,

im Gesundheitssystem unter Inkaufnahme

sie aber dennoch kaum

angewandt werden.

der Konsequenzen fĂźr die Patienten, senken

Durch die Forderung

nach einer ausfĂźhrlichen wissenschaftlichen

zu wollen.

Version, einer knappen Praxisversion und

zen zählen beispielsweise die Reduzierung

einer allgemeinverständlichen Patientenver-

des therapeutischen Angebots oder einen

sion

(Lauterbach,

1998

zit.

nach

Zu den negativen Konsequen-

Pe-

negativen Eingri in die psychotherapeutis-

termann & Winkel, 2006, S.44) entstehen

che Beziehung/Vertrauensverhältnis zwis-

nicht nur weitere wirtschaftliche Kosten,

chen Therapeut und Patient.

sondern auch zusätzliche Probleme bei der

ˆ

Ent-wicklung und es ist weiterhin nicht

haben, sind wir uns ihrer Bedeutung fĂźr un-

sion auch angewendet wird. Schon

Westen,

Brenner

(2004)

Novotny weisen

seren Berufsalltag durchaus bewusst.

&

in

Obwohl wir an dieser Stelle die negativen Gesichtspunkte der Leitlinien unterstrichen

gewährleistet, dass die knappe Praxisver-

ˆ

Wobei sich letztere den

Thompson-

ihrem

Im

genannten Artikel werden auch eine Reihe

Artikel

nachvollziehbarer

Verbesserungsvorschläge

auf die Manualisierungsproblematik hin, die

genannt, welche einige der erwähnten Kri-

auf eine zu starke Einschränkung in der

tikpunkte in der praktischen Umsetzung en-

klinischen Handlungsfreiheit hinaus läuft

tkräften.

und somit eine Bedrohung fĂźr die Behand-

praktische Umsetzung aus einem human-

lungsqualität dar-stellen.

In dem un ex-

istischen Blickwin-kel zu beleuchten, wer-

iblen, dogmatischen Akzeptieren von Vor-

den wir uns den aktuellen politischen Stand

gaben in der Kochbuch-Medizin (BrĂźgge-

der Gesprächspsychotherapie in Deutsch-

mann & KorsukĂŠwitz, 2004, zit. nach Peter-

land ansehen.

Um nun aber die angesprochene

mann & Winkel, 2004, S.44) stagnieren mit Leitlinien ausgestattete Fachgebiete in ihrer Entwicklung und wirken sich somit negativ

Gesprächspsychotherapie raus!

auf die Behandlungsqualität aus.

ˆ

ˆ

Streng

formulierte

Leitlinien

schränken

Der Gemeinsame Bundesausschuss zum Beschluss

auĂżerdem die klinische Intuition der er-

Ăźber

fahrenen Therapeuten ein, was unter Um-

Richtlinien im Bezug auf das Bewertungsver-

ständen wieder negative Folgen fßr ihre

fahren

Patienten haben kĂśnnte.

Erwachsenen

Des Weiteren

eine

Ă„nderung

Ăźber

die hat

der

Psychothe-rapie-

Gesprächspsychotherapie am

24.04.2008

bei

entschieden,

kann der Therapeut nicht mehr auf die

dass

Individualität seines Gegen-ßbers eingehen

als

und ist somit in seiner Handlungsfreiheit

Der Ausschuss fĂźhrte eine ausfĂźhrliche PrĂźfung

eingeschränkt.

der

Komorbide

StĂśrungen

oder

Patienten,

deren Symptome nicht den Kriterien des DSM ent-sprechen, kÜnnen mit festgelegten Leitlinien nur eingeschränkt behandelt werden. Auch dieses Problem, welches die breite Anwendung von Leitlinien einschränkt, sprachen

bereits

Westen,

Novotny

und

Thompson-Brenner (2004) an.

ˆ

Deutsche Psychotherapie-Richtlinien:

Als letzten Punkt erwähnten Petermann

die

Gesprächspsychotherapie

krankenkassenanerkanntes

bestehenden

nicht

mehr

Verfahren

Forschungslandschaft

gilt.

durch,

um Belege fßr die Wirk-samkeit der Gesprächspsychotherapie zu sammeln und stellte dabei fest, dass diese nicht ausreichend vorlagen, um alle geforderten Kriterien zu erfßllen.

Beson-

ders hervorzuheben sind hier, dass fĂźr die Anerkennung einer Therapie und ihre Aufnahme in

die

Krankenkassenversorgung

die

Kriterien

der Notwendigkeit, der Zweckmäÿigkeit und der Wirtschaftlichkeit erfßllt sein mßssen. allerdings

anhand

der

verwendeten

Da sich Literatur


Page 10

Psycholo

ALEP

nicht einmal die medizinische Notwendigkeit der

kann.

Therapieform nachweisen lieĂż, ist dessen PrĂź-

ationalisierung der Therapieform (also ihre Def-

fung auf Wirtschaftlichkeit nach der Verfahren-

inition und die jeweilige Ăœbersetzung ins Englis-

sordnung nicht mehr notwendig (Gemeinsamer

che zur Studienrecherche) und die Auswahl der

Bundesausschuss, 2008).

Doch auch diese wird

entsprechenden Studien wissenschaftlich korrekt

noch durchgefĂźhrt, was wiederum zu dem Ergeb-

und zuverlässig durchgefßhrt wurde, ist auch die

nis fĂźhrte, dass die bislang bestehende Grund-

darauf aufbauende Argumentation schlĂźssig und

versorgung mit Therapien, die BedĂźrfnisse voll-

nachvollziehbar.

ständig deckt und eine Erweiterung durch das

fßhrung nichts grundsätzliches zu kritisieren, je-

Beibehalten der Gesprächspsychotherapie somit

doch lässt sich das Untersuchungsprinzip an sich

nicht mehr notwendig ist.

in

Auch hier mĂśchten

Unter der Voraussetzung, dass die Oper-

Frage

Somit bliebe an dieser Durch-

stellen.

Die

Gesprächspsychothera-

wir wieder eine kritische Position einnehmen und

pie wurde bereits in den 40er Jahren von Carl

weisen jedoch darauf hin, dass wir uns von dieser

R. Rogers entwickelt und besteht demnach seit

Stellungnahme persĂśnlich distanzieren,

da wir

ßber 70 Jahren als eigenständige psychothera-

der

Bunde-

peutische Therapierichtung.

Argumentation

des

Gemeinsamen

Der Bestand einer

sausschusses durchaus teilweise folgen kĂśnnen.

Therapieform Ăźber so lange Jahre legt nahe,

Die folgende Argumentation, die sich aufteilt in

dass sich in der Praxis eine gewisse Wirksamkeit

einen theoretisch und einen praktisch relevanten

gezeigt

Teil ist somit keinesfalls ein Schaubild unserer

Sinne

Einstellung zum Thema, soll jedoch aufzeigen,

Brenner (2004) argumentieren, dass eine unva-

dass es durchaus Argumente fßr die Gespräch-

lidierte Therapieform nicht zwangsweise unwirk-

spsychotherapie gibt sowie LĂźcken in der Argu-

sam ist, sondern unter Umständen nur unzure-

mentation des Gemeinsamen Bundesausschusses.

ichend untersucht wurde. Beispielsweise schreibt

Ein mÜglicher Angri spunkt gegen den Ausschluss von Gesprächspsychotherapie bieten die Kriterien der Notwendigkeit, der Zweckmäÿigkeit und

der

Wirtschaftlichkeit

psychotherapeutischer

zur

Anerkennung

Verfahren.

Wie

schon

Westen, Novotny und Thompson-Brenner (2004) in ihrem Artikel festhielten, haben jegliche von Gremien oder Einzelpersonen festgelegten Kriterien immer einen Rest WillkĂźr und es kann nie eine absolute Beantwortung aller o enen Fragen geben, selbst wenn alle Kriterien als erfĂźllt gelten.

hat. von

Demnach

Westen,

kĂśnnen

Novotny

wir

und

ganz

im

Thompson-

auch der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Stellungnahme, dass keine Studie ßber die Behandlung im stationären Setting gefunden werden konnte, weil die Gesprächspsychotherapie als ein Baustein im Rahmen eines komplexen stationären Behandlungssettings besteht (2008, S.23). folgt

daraus,

dass

die

Es

Gesprächspsychothera-

pie o ensichtlich klinische Relevanz zeigt, theoretisch allerdings nur schwer zu untersucht zu sein scheint. Schlussfolgern lässt sich festhalten, dass die Argumentation des Allgemeinen Bundesausschusses an dieser Stelle lßckenhaft und

S.9)

widersprßchlich ist. Ein weiteres Versäumnis des

Richtlinien-

Allgemeinen Bundesausschusses besteht bei der

verfahren der tiefenpsychologisch fundierten Psy-

Beschreibung der Exklusionskriterien. Zwar wer-

chotherapie, der analytischen Psychotherapie und

den häu ge Grßnde fßr den Ausschluss von Stu-

der

diese

dien genannt (2008, S.22), jedoch kĂśnnte man bei

Verfahren in ihrer therapeutischen Wirksamkeit

einem Beschluss mit solch weitreichenden Folgen

belegt sind . Aus diesem Zitat lässt sich ableiten,

doch erwarten, dass genau aufgeschlĂźsselt wird,

dass die Wirksamkeit eines psychotherapeutis-

welche Studie aus welchen Grund ausgeschlossen

chen Verfahrens mit der Existenz von Manualen

wurden.

steht oder fällt. Im Bezug auf die vorangegangene

nen Studien bei denen nicht nachvollziehbar ist,

Diskussion hinsichtlich der Richtlinien bzw. Leit-

aus welcher Berechtigung sie ausgewählt worden

fäden, muss nicht weiter erläutert werden, dass

sind.

dies kein hinreichender Beleg fĂźr die Wirksamkeit

dienanzahl, drängt sich die Frage auf, warum

einer

sich zu einer so lange bestehenden Therapieform

Der Gemeinsame Bundesausschuss (2009, sagt, dass im Bezug auf die sog.

Verhaltenstherapie

bestimmen,

psychotherapeutischen

dass

Fachrichtung

sein

Ă„hnliches gilt fĂźr die eingeschlosse-

Im Hinblick auf die berĂźcksichtigte Stu-


ALEP

mit

Psycholo

(nach

Rogers)

de nierten

Kriterien

Page 11

nicht

den, da hierzu wiederum die gesetzliche Basis und

mehr Studien au nden lassen konnten. Die Au-

Unterstützung von vorne herein fehlen würde.

toren des Gemeinsamen Bundesausschusses iden-

Dies würde einen Teufelskreis beschreiben, in-

ti zierten nach eigenen Angaben n=101 Studien

nerhalb dessen die bislang etablieren Therapien

(2008, S.19), beziehen sich in ihrer Argumenta-

weiterhin bestehen könnten, allerdings keine neue

tion jedoch nicht mal auf zehn der genannten Stu-

hinzukommen kann, da die für die Ausbildung

dien.

Unserer Meinung nach wäre es sinnvoller

geeigneten Patienten nach Zahl und Art nicht in

gewesen, noch einmal die Kriterien der Literatur-

ausreichendem Maÿe zur Verfügung stehen ( 6

suche zu überdenken oder aber zunächst weitere

Abs.2 Nr.2 PsychThG, zit.

Studien in Auftrag zu geben, um mehr qualitativ

wenn die Ausbildung einer gesetzlichen Grund-

hochwertige Studien zu haben, auf welche man

lage entbehrt. Die GwG fasst folgerichtig zusam-

seine Argumentation stützen kann.

men: Es gibt niemanden, der ein neues Richtlin-

Einen solch

nach GwG, 2009),

folgenschweren Entscheid auf einer solch kleinen

ienverfahren

empirischen Datenbasis zu stützen ist von un-

dürfte

serem Standpunkt aus nicht nachvollziehbar, des

birgt der Ausschluss einer Psychotherapieform

weiteren kann die unberücksichtigte Literatur von

eine weitere Gefahr, nämlich dass Ratsuchende

uns nicht auf ihre Qualität untersucht werden,

sich nicht auf die Professionalität der Alterna-

da sie nicht angegeben wird.

Würde sich unter

tiven zu den an-erkannten Therapieformen ver-

den nicht berücksichtigten (und nicht zitierten)

lassen können und hier wieder ein Raum für un-

Studien auch nur eine nden, welche die Wirk-

quali zierte Therapeuten entsteht.

samkeit der Gesprächspsychotherapie mit einer

das Ziel des Psychotherapeutengesetzes, welches

guten empirischen Qualität untersucht und be-

die Qualitätssicherung der psychotherapeutischen

weisen kann, so würde dies die gesamte Argu-

Versorgungslandschaft

mentation des Gemeinsamen Bundesausschusses

Punkt verfehlt. Auÿerdem sollte das Psychother-

in Frage stellen.

apeutengesetz Monopolisierungstendenzen inner-

auf

Westen,

Auch hier lässt sich wieder

Novotny

und

Thompson-Brenner

vertragspsychologisch

(GwG,

2009,

S.3-4).

sichern

durchführen

Des

soll,

Weiteren

Somit ist

in

diesem

halb der angebotenen Therapieformen eigentlich

(2004) verweisen, die als Schlussfolgerung ihrer

unterbinden und Innovatio-nen fördern.

In der

Arbeit eine Empirisch-informierte Psychothera-

Praxis stellt sich jedoch heraus,

pie gefordert haben, welche auf einer ausreichen-

handlungsalternativen hemmt und somit die op-

den Menge an qualitativ hochwertigen Studien

timale Versorgung jedes Einzelnen nicht mehr

beruht. Die geforderte Zusammenarbeit zwischen

gewährleisten kann und folglich auch die ange-

Forschung und Praxis würde auch in diesem Fall

sprochenen Innovationen blockiert (GwG, 2009).

die Forschungslücke schlieÿen und für eine der

Zusammenfassend ist hier noch ein letztes Mal die

beiden Seiten weitere handfesten Belege liefern.

GwG (2010, S.5) zu zitieren, die festhält: Nach

dass es Be-

der von dem Bundessozialgericht festgestellten Nachdem wir uns mit dem Beschluss des Gemein-

Rechtslage verfehlt das Gesetz seinen berufs- und

samen

haben,

versorgungspolitisch innovativen Zweck soweit die

Stellungnahme

Ausbildung für wissenschaftlich anerkannte Psy-

werden der

Bundesausschusses wir

GwG

uns

nun

beschäftigt

auf

(Gesellschaft

die

für

wissen-schaftliche

chotherapieverfahren in Rede steht,

die nicht

deren

schon zu den zuletzt im Jahre 1987 um die Ver-

Argumentation darlegen. Folgt man der Darstel-

haltenstherapie ergänzten Richtlinien und Ver-

lung der GwG, so muss man feststellen, dass

fahren gehörten (Gesprächspsychotherapie und

der

Systemische Therapie).

Gesprächspsychotherapie)

Ausschluss

der

beziehen

und

Ge-sprächspsychotherapie

gravierende Folgen für das Therapiemethodenuniversum haben würde. Demnach wäre es zukünftig

Schlussendlich

möchten

wir

die

bislang

nicht mehr möglich neue Therapien kassenärztlich

brachten Argumente durch eine eigene Stellung-

anerkennen zu lassen, da dies voraussetzen würde,

nahme ergänzen.

dass eine Fachkraft hierzu einen Antrag stellt, es

die Psychotherapie hohe Kosten mit sich bringt,

könnte allerdings keine Fachkraft ausgebildet wer-

sowohl wirtschaftlich, wie auch zeitlich und per-

In dem Bewusstsein,

ge-

dass


Page 12

Psycholo

ALEP

sonell, steht für uns doch der groÿe Nutzen für

kosten uns viel.

den einzelnen Patienten und die Allgemeinheit

S.22

im Vordergrund.

Deshalb ist es wichtig die

psychologische Psychotherapie in die Grundversorgung aufzunehmen um eine gute Qualität zu gewährleisten und den Ratsuchenden die Sicher-

NZZ am Sonntag-Leserbriefe,

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K. d. ö. R..

(2007).

Vereinbarung über die Anwendung

von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung (Psychotherapievereinbarung). Köln.

heit zu bieten, sich an einen gut ausgebildeten Fellmann, F. (2012b, 19.02). Bund senkt Hürden

Therapeuten wenden zu können.

für die Psychotherapie. NZZ am Sonntag, S.10 Die Vor- und Nachteile der Leitlinien gegeneinander abzuwägen fällt aus der Theorie her-aus sehr schwer. Dennoch ist es wichtig besonders zu Beginn der beru ichen Praxis Anhaltspunkte für

Fallmann,

F. (2012a,

Schweizern

mehr

19.02).

Bund will den

Psychotherapien

verordnen.

NZZ am Sonntag, S.1

eine hilfreiche Therapie zu haben. Ob der Nutzen

Gemeinsamer Bundesausschuss.

von Leitlinien, seine Kos-ten übersteigt kann aus

gende

unserer Sicht nicht ausreichend begründet wer-

chusses zum Beschluss über eine Änderung der

den. Deshalb nehmen wir uns an dieser Stelle die

Psychotherapie-Richtlinien:

Freiheit, kein persönliches Fazit zu diesem Thema

wertungsverfahrens

abzu-geben.

chotherapie bei Erwachsenen. Siegburg: Hess.

Gründe

des

(2008).

gemeinsamen

über

Tra-

Bundesauss-

Ergebniss des Be-

die

Ge-

sprächspsy-

Ähnliches gilt für den Nutzen der Gespräch-

Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsy-

spsychotherapie.

chotherapie

Besonders

im

Hinblick

da-

[GwG].

(2009).

Rückbau

rauf dass für diese Therapieform scheinbar nicht

Psychotherapeutenrechts

genug Nachweise für ihre Wirksamkeit vorliegen,

blockiert Psychotherapieentwicklung.

wohingegen, fundierte

diese

für

die

Psychotherapie

tiefenpsychologisch

und

die

analytische

Psychotherapie laut kassenärztlicher Bundesvereinigung Basis

(2007)

unserer

scheinbar bisherigen

gegeben

sind.

Ausbildung

Auf

und

un-

-

des

Bundessozialgericht

Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie

[GwG].

(2010).

Ausbildung

für

die psychotherapeutische Versorgung: Weiterentwicklungszweck des PsychThG ist blockiert.

serer (geringen) Erfahrung in der Forschungswelt

Höpli, G.F. (2012, 11.03). Wer sich nicht krank

der Psychologie, ist dieser Standpunkt für uns

fühlt, ist noch lange nicht gesund. NZZ am Son-

mehr als fraglich.

ntag, S.16

Wir sind uns des kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Schwerpunkts unserer Erfahrungen Grund

bewusst

dessen

an

und

dieser

zweifeln

auch

Feststellung.

auf

Diese

Sichtweise spielt besonders auf Grund unserer mangelnden Erfahrung keine groÿe Rolle und

Kazdin, A. E. (2008). Evidence-Based Treatment and Practice. New Opportunities to Bridge Clinical Research and Practice, Enhance the Knowledge Base, and Improve Patient Care. American Psychologist, 63, 146-159

soll die genannten Therapieverfahren an dieser Stelle auch nicht abwerten, sondern spiegelt nur den Stand unserer bisherigen Lernerfahrungen wieder.

Keller, P. (2012, 23.02). Glücklich depressiv. Die Weltwoche, S.10 La Liberté. (2012, 20.02). Aménager la loi pour en simpli er l'accès, S.7

Kerstin STÜLB und Charles BENOY

Lüthi, T. (2012, 21.02).

Es droht ein neuer

Kostenschub. Basler Zeitung, S.6

Literatur

Merki, T. (2012, 26.02). kosten uns viel.

Bula, D. (2012, 01.03).

Was nützt die Couch?.

St. Galler Tageblatt, S.11hb Caspar, F. (2012, 26.02).

Psychische Probleme

Psychische Probleme

NZZ am Sonntag-Leserbriefe,

S.22 Odermatt, M., P ster, P. & Menzato, N. (2012, 26.02) Psycho-Krach!. Sonntagsblick, S.a11


ALEP

Psycholo

Petermann, F., & Winkel, S. (2006).

Page 13

Leitlin-

aux bonnes-soeurs qui prient avec leur chapelet

Chancen und Gren-

et Ă des lieux isolĂŠs oĂš le silence est le roi-mot.

zen. Zeitschrift Psychiatrie, Psychologie und Psy-

ĂŠtre spirituel signi ait ĂŞtre de doctrine religieuse

chotherapie, 54(1), 35-51.

et conservateur et sous-entendait une pratique

ien in der Psychotherapie.

P ster, J. (2012, 20.02).

Ab auf die Couch!:

vieux-jeu.

Krankenkassen sollen Psycho-Therapien zahlen.

Or, ces dernières annÊes, surtout en AmÊrique

20 minuten online.

du Nord, cette conception a massivement changĂŠ.

Raabe, N. (2012, 25.02). ErschĂśpfungsdepressio-

En e et, la spiritualitĂŠ est devenue une vĂŠritable

nen werden häu ger . Newsnet/Tages-Anzeiger.

mode et une philosophie de vie que les personnes

Westen,

D.,

Novotny,

Brenner, H. (2004).

C.

M.

&

Thompson-

The Empirical Status of

Empirically Supported Psycho therapies:

As-

sumptions, Findings, and Reporting in Controlled Clinical Trials. Psychological-Bulletin, 130, 631663.

n'ont plus peur de revendiquer aujourd'hui. Dans son ouvrage le psychanalyste David Tacey (2004) parle mĂŞme d'une

rĂŠvolution spirituelle .

Cette

spiritualitĂŠ n'est pas uniquement revendiquĂŠe par les reprĂŠsentants de l'ĂŠglise mais ĂŠgalement par des psychothĂŠrapeutes, des ĂŠsotĂŠristes, des spĂŠcialistes du bien-ĂŞtre, etc. Pour le sociologue Roof

un marchĂŠ de la spiritualitĂŠ et une culture en quĂŞte de sens .

(2000) la sociĂŠtĂŠ amĂŠricaine se caractĂŠrise par

L'importance de la spiritualitĂŠ en psychologie

Pendant les cinq annÊes de mes Êtudes en psychologie je n'ai jamais entendu parler de spiritualitÊ. J'ai appris par coeur quelle partie du cerveau est activÊe lorsqu'une personne a un problème ou ressent de la peur. Ces connaissances sont-elles su santes pour comprendre l'être-humain ? Tout Êtait si scienti que. Que les être-humains ont des croyances, que ce soit en Dieu ou en une autre instance supÊrieur, qu'ils ont un sens supplÊmentaire... J'en ai rarement entendu parlÊ durant mes Êtudes (Bucher, 2007). La citation ci-dessus nous montre un manque

La spiritualitĂŠ est un ensemble de croyances et d'attitudes qui donnent un sens et un but Ă la vie par un sentiment de connexion au soi, aux autres, Ă l'environnement naturel, Ă une puissance supĂŠrieure et/ ou Ă d'autres forces surnaturelles. Ces croyances et attitudes surpassent le soi et font partie intĂŠgrante des sentiments, des pensĂŠes, des expĂŠriences et des comportements (Emblen, 1992). Balboni (2007) dĂŠ ni la spiritualitĂŠ comme : une recherche de sens et d'objectifs dans la vie. Elle peut se rĂŠvĂŠler Ă travers de la religion ou d'autres philosophies de vie .

dans l'apprentissage de la psychologie que nous

ĂŠtre spirituel signi e en consĂŠquence se plonger

retrouvons principalement au sein de l'Europe oc-

en profondeur ou monter dans des hauteurs in-

cidentale ce qui est paradoxal si nous prenons

connues de la conscience, de grandir au-dessus de

en considĂŠration que la psychologie ĂŠtait initiale-

la matière.

ment dĂŠcrite comme ĂŠtant la science de la Psy-

AmĂŠricains ressentent le besoin d'ĂŠvoluer spir-

chĂŠ. Or, cette perspective c'est lentement perdu

ituellement (Thoresen, Harris, & Oman, 2001).

pour laissĂŠ place Ă une approche qui se concen-

Alors qu'un manque de spiritualitĂŠ augmente les

tre davantage sur les comportements externes, les

comportements Ă risque et entre-autre la proba-

mĂŠcanismes physiologiques du cerveau et les cog-

bilitĂŠ de tentative de suicide (Rasic, et al., 2009).

nitions. La spiritualitÊ quant à elle met en avant l'âme et l'esprit, ce qui fait de l'homme un être di Êrent de tout autre être vivant.

Quatre-vingt quatre pourcents des

De nombreuses ĂŠtudes ont montrĂŠes les psychologues comme ĂŠtant le groupe professionnelle le moins religieux, les physiciens comme ĂŠtant les

Cependant, le terme de spiritualitĂŠ n'ĂŠtait pas

plus spirituelles (Argyle, 2000).

forcĂŠment positif il y Ă plusieurs annĂŠes en ar-

quelques annĂŠes encore les psychologues ĂŠtait peu

rière.

intÊressÊ aux phÊnomènes religieux et spirituels

Il laissait sous-entendre des associations

MĂŞme s'il y a


Page 14

Psycholo

aujourd'hui ils ne peuvent plus les ignorer.

ALEP

De

Maselko, J., & Kubzansky, L. D. (2006). Gender

ce fait il n'est pas surprenant que la psychologie,

di erences in religious practices, spiritual experi-

la science du comportement et du vĂŠcu humain,

ences and health: Results from the US General

ainsi que l'expĂŠrience entre les deux, prenne en

Social Survey.

compte le rĂ´le de la spiritualitĂŠ.

Maselko, J. & Kubzansky, L. D. (2006). Gender

De nombreux travaux se sont donc intĂŠressĂŠs

di erences in religious practices, spSocial Science

au

& Medicine, 62, pp. 2848-2860.

lien

qui

existe

santĂŠ mentale.

entre

la

spiritualitĂŠ

et

la

Sur un ĂŠchantillon de 3 545 su-

jets, les auteurs ont pu dĂŠmontrĂŠ que la pratique religieuse et la perception spirituelle sont indĂŠpendamment associĂŠes Ă di ĂŠrentes dimensions du bien-ĂŞtre psychologique comme les af-

Rasic, D. T., Belik, S.-L., Elias, B., Katz, L. Y., Enns, M., & Sareen, J. (2009).

Spirituality, re-

ligion and sucidal behavior in a nationally representative sample.

Journal of A ective Disor-

ders(114), pp. 32-40.

fects positifs et nĂŠgatifs, l'autonomie, la maĂŽtrise de l'environnement, la croissance personnelle, les relations positives avec les autres, les buts dans la vie et l'acceptation de soi (Maselko & Kubzansky, 2006).

De plus, Carmody et al.

Roof.

(2000).

Spiritual marketplace:

Baby

boomers and the remaking og American religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

(2008)

Tacey, D. (2004). The spiritual revolution. The

rÊvèlent que sur 47 sujets pratiquant la mÊdita-

emergence of contemporary spirituality. Hove &

tion de pleine conscience, la spiritualitĂŠ permet

New York: Brunner-Routledge.

une baisse des symptĂ´mes dĂŠpressifs et anxieux et, de ce fait, une diminution de la dĂŠtresse psychologique.

Thoresen, C. E., Harris, A. H., & Oman, D. (2001).

Spirituality, religion, and health.

Evi-

dence, issues, and concerns. New York: Guilford

Les recherches mettent donc en ĂŠvidence un ef-

Press.

fet positif de la spiritualitÊ sur la santÊ mentale. L'hypothèse comme quoi la spiritualitÊ est une partie intÊgrante d'un mÊcanisme de dÊfense,

EFPSA Congress 2012

d'une stratĂŠgie de coping ou encore d'un mĂŠcanisme d'adaptation dans un but de promotion de

To sum things up the EPFSA Congress 2012 was

la santĂŠ mentale semble donc plausible.

very interesting, diverting and enriching. It took place in the week from the 22 to 29th of April

Sarah SCHILDGEN

2012 in Roedby Denmark.

Background

Bibliographie

The European Federation of Psychology Student Argyle, M. (2000). Psychology and religion. An introduction. New York: Routledge.

Association EFPSA was founded in 1989 and reunites psychology students from all over Europe.

Bucher, A. A. (2007). Psychologie der Spiritual-

To be more precise, it reunites the psychology

ität. Basel: Beltz Verlag.

students associations from all over Europe. Mem-

Carmody, J., Reed, G., Kristeller, J., & Merriam, P. (2008). Mindfulness, spirituality, and healthrelated symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 64, pp. 393-403. Emblen, J. D. (1992).

ber countries are all countries from the European Union (except the UK and Italy) plus Turkey, the Balkan countries, Cyprus, Switzerland and Norway.

In other words, EPFSA reunites 300.000

European psychology students!

EFPSA is still

Religion and spirituality

growing and is constantly improving its services

de ned according to current use in nursing liter-

and its professionalization. Basically every mem-

ature. Journal of Professional Nursing, 8(1), pp.

ber country of EFPSA sends one Member Repre-

41-47.

sentative (MR). These Member Representatives


ALEP

Psycholo

Page 15

are about 30 people and have a lot of power in

and Kosovo in EFPSA. Both countries were ac-

EFPSA since they are eligible to voting when it

cepted.

comes to important decisions. In order to coordi-

time for the cultural evening.

nate EFPSA there is the Executive Board: In this

was great since every country delivered a brief

Executive Board all the important positions such

presentation (very amusing) and o ered typical

as President, Vice-President, Head of Finance etc.

beverages and snacks. Luxembourg provided the

can be found. In fact this Executive Board resem-

grand public with CrĂŠmant, BĂŠier, Kachkaes and

bles very much the EFPSA committee. EFPSA

fancy drinks.

o ers very nice services towards its members: First,

After these exhaustive elections it was Cultural evening

On Tuesday the team of Member Representatives

there is the European Summer School

started so-called team-building. This means that

which aims at young researchers (undergraduate

everyone became acquainted to each other, set his

or graduate students). During summer they come

targets for the ongoing mandate and explained

together in order to execute a research project

what being a Member Representative means to

which is lateron published.

him.

Second, there is the European Travel Network:

On Wednesday we dealt with a topic that we

It's basically like couch-sur ng for psychology

already tackled on tuesday:

students so if you would like to travel and you

teria for potential participants for the EFPSA

still need a place to sleep you can turn to the

Congress.

travel network.

sented the guidelines she had developed when she

the selection cri-

Sonja Kluge (MR of Germany) pre-

the

had to deal with about 40 applications for the

EFPSA conference. The EFPSA conference will

Congress 2012. These guidelines where discussed

cover one speci c theme of interest and will be

and enhanced. Basically it is a standardised rat-

hosted by one member-country, next year it will

ing system which can be adapted to the needs of

be the netherlands.

each member country.

Fourth,

On Thursday we had the excursion to Copen-

Third, a new feature will be implemented:

just like ALEP the big advantage of

EPFSA is that it provides a structure for net-

hagen.

working.

but Copenhagen is a really expensive city.

Especially

on

the

annual

EFPSA

The excursion was really well-organised A

congress you have the possibility to meet nice Eu-

friend of mine managed to buy 5 postcards and 3

ropean students and to make new friends. What

fridge magnets for 40 euros.

happens exactly on this congress? Well that's the topic of this article.

On Friday the Member Representatives continued their work and discussed the question how

On Sunday evening we arrived in Denmark. The

EFPSA could be promoted both on a general

weather was pretty rough but we were told to be

level and in the respective home country or na-

prepared for these conditions. Danish people say:

tional organisation (e.g.

there's no bad weather just bad clothes.

the conclusion that promotion is crucial and that

The very rst lecture on Monday was about Sexology. Then the Member Representatives had to come together in order to start working.

After

a brief introduction we passed on the general assembly where the elections for Executive Board positions such as President, Head of Finance, Vice-President and MR-Coordinator took place. The atmosphere was very professional since the applicants put a lot of e ort in their presenta-

ALEP). We came to

the new media (especially Facebook) play a major role. We already discussed the question how motivation can be kept on a high level and we concluded that clear assets and good communication between the Member Representatives are two key-concepts. We underlined the importance of the monthly skype-meetings (which take place on the rst monday of each month) and that it is obligatory to attend them.

tions. The actual positions (they are quite many)

Another major problem sparked o by the high

can be looked up at www.efpsa.org .

uctuation is knowledge transfer or knowledge

The next

point was the voting on the inclusion of Sweden

loss.

Given that the committee is re-elected on


Page 16

Psycholo

ALEP

an annual basis it is very di cult to ensure that

All in all it was a very rich and interesting

the ideas, procedures and the know-how is trans-

congress although it was very exhausting and

ferred to the successor.

time-consuming.

We think that the im-

The next Member Represen-

plementation of the Vice-Member-Representative

tative meeting will take place in Switzerland in

structure will most probably diminuate this prob-

Autnm 2012, the next congress will take place in

lem.

Turkey in 2013. See you there!

At

so-called

If you are interested in going to the next EFPSA

vernissage that is brief presentations of each

the

end

of

the

day

congress, the EFPSA conference or if you just like

EFPSA-institution

o ce,

some further information about EFPSA please

the president, the webmasters, the Young Re-

do not hesitate to contact me directly via email

searchers Network, the European Summer School,

(L.R.Volkert@gmail.com).

the EFPSA Journal YEPS and the Travel Net-

other organisations have a lot of applications by

work.

members who would like to go to the EFPSA

On Saturday we had another election on the

congress.

congress site 2014 (Romania), approving the ac-

that you get accepted. I encourage you to apply

tion plan (which was then postponed and is now

for participation in the EFPSA congress - ben-

on e-voting) and approving the nancial plan

e t from your ALEP-membership because only

(also postponed).

ALEP members can apply! Secondly have a look

e.g.

we

the

had

a

secretary

After these election there was an interesting presentation of the EFPA (European Federation of Psychologists Associations, the federation of professional associations).

EFPA is more profes-

Never forget:

Most

When you apply it is very probable

at the EFPSA homepage (www.efpsa.org), all the nice services such as Travel Network, European Summer School and much more are presented in detail.

sional and has a lot of competences but is less vivid than EFPSA.

Lucien Rasmus VOLKERT


ALEP Association Luxembourgeoise des ร tudiants en Psychologie

MEMBERSHIP APPLICATION FORM CONTACT INFORMATION First Name: Last Name: E-mail Address: ADDRESS IN LUXEMBOURG

ADDRESS ABROAD

Street Address, Nยบ: ZIP/Postal Code: City: Phone:

Street Address, Nยบ: ZIP/Postal Code City: Country: Phone

O Use this address to send me the ALEP journal

O Use this address to send me the ALEP journal

STUDIES I am in the year of psychology studies. I am studying at (University; Town): I have already done an internship (stage) under the direction of:

ERASMUS I have already done an ERASMUS at the university: I would like to share my experiences with other students:

O yes

O no

I would like to do an ERASMUS:

O yes

O no

ALEP Administration: Name of EC Member: _________________________ Signature: ___________________________________ Date of acceptance: ____/____/20____ Payment Method: _____________________________
LUXEMBOURG – 1 PORT-PAYÉ PS/430

ALEP BP 1468 L-1014 Luxembourg Courriel: contact@alep.lu

Avec le soutien de:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.