Recept za aktivizam - Broj: 007

Page 1

strana 16.

CAZAS - Bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva, nema napretka u zdravstvu

SPECIJAL

Vršnjačko nasilje: Posledice nasilja su velike, bez obzira na vrstu Milena Radonjić

INTERVJU Crveni krst Crne Gore: Prva pomoć - ključni program namijenjen mladima Milena Stanojević

INSPIRACIJA

KUD ,,ŽUPA’’ Folklorna zračenja na razigranoj livadi decembar 2018. | Recept za aktivizam | Milena Radonjić


SADRŽAJ

Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Izdavač: Aktivna zona

POKRETAČI PROMJENA: NVO ,,LOVĆEN’’: Strateško planiranje po mjeri mladih - izrada LPAM-a za prijestonicu Cetinje je u toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Autor: Miloš Marković INTERVJU: Crveni krst Crne Gore: Prva pomoć ključni program namijenjen mladima . . . . . . . . . . . . 8 Autorka: Milena Stanojević SPECIJAL - Vršnjačko nasilje: Posledice nasilja su velike, bez obzira na vrstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Autorka: Milena Radonjić INSPIRACIJA: KUD ,,ŽUPA’’: Folklorna zračenja na razigranoj livadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Autorka: Milena Radonjić INSIDE: CAZAS - Bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva, nema napretka u zdravstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Autor: Lazar Baćović INSPIRACIJA: Dobitnici nagrade ISKRA 2018 . . . . 18 Autorka: Milena Stanojević

Kontakt telefon: +382 41 241 219 Elektronska pošta: info@aktivnazona.me Veb sajt: www.aktivnazona.me Redakcija: Ivana Srećković Milena Stanojević Milena Radonjić Lazar Baćović Miloš Marković Sunčica Vukčević Lektorka: Ivana Srećković Dizajn i štampa: Orion Design - member of Orion Group d.o.o.

RECEPT ZA AKTIVIZAM: Menadžment i liderstvo u građanskom društvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Autorka / Prevela: Sunčica Vukčević

* Pripremu časopisa je finansijski podržalo Ministarstvo sporta - Direktorat za mlade, u okviru projekta ,,Baza volontera/ki Cetinja’’. Sadržaj časopisa predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stavove Ministarstva sporta.

CIP - Каталогизација у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0726 = Recept za aktivizam COBISS.CG-ID 28746768


INTERVJU

Crveni krst Crne Gore: Prva pomoć - ključni program namijenjen mladima Prva pomoć je svakako jedan od naših najatraktivnijih programa za mlade. Kroz obuke koje organizujemo po osnovnim i srednjim školama, i takmičenja u pružanju prve pomoći, oni se zainteresuju i za našu organizaciju i za volontiranje u drugim programima.

8

Autor: Milena Stanojević

INSPIRACIJA

KUD ,,ŽUPA’’ - Folklorna zračenja na razigranoj livadi Direktor i osnivač društva je magistar DIF-a Slavka Lončar, koja sama šije nošnju i traži sponzorstva, ističe Radule Petrušić, koreograf, dodajući da upravo zbog šivene nošnje i rasta djece kroz godine, stalno se obnavljaju iste, a to je teško postići finansijski.

14

Autor: Milena Radonjić

INSIDE

CAZAS - Bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva, nema napretka u zdravstvu Važno je prepoznati činjenicu da bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva na među-sektorskom nivou ne možemo očekivati efektnije promjene u društvu u svim oblastima, ne samo zdravstvu. Autor: Lazar Baćović

16


pokretači promjena

Strateško planiranje po mjeri mladih - izrada LPAM-a za prijestonicu Cetinje je u toku Piše: Miloš Marković Sagovornik: Filip Stanojević izvršni direktor NVO ,,LOVĆEN’’

Nevladina organizacija ,,Lovćen“ sa Cetinja, prijavila se sa projektnom idejom ,,Strateško planiranje po mjeri mladih’’ na Javni konkurs Centra za razvoj nevladinih organizacija, pod nazivom ,,Moja zajednica – Snažna zajednica’’, i dobila finansijsku podršku za izradu novog Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje, za period od četiri godine.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA LOKALNOM UPRAVOM Kako je lokalna uprava, odnosno resorni sekretarijat, nezaobilazni partner u pripremi ovako važnog strateškog dokumenta po lokalnu zajednicu, prisupilo se potpisivanju Sporazuma o saradnji. Pomenutim Sporazumom su se ugovorile obaveze i prava potpisnika: NVO ,,Lovćen’’ i Sekretarijat za sport, kulturu i mlade Prijestonice Cetinje, u pogledu pripreme nacrta novog LPAM-a. Ovim putem je lokalna samouprava obezbijedila i dio finansijskih sredstava za izradu nacrta LPAM-a, ali i institucionalnu podršku tom procesu - zaključio je Stanojević.

S

POČETNA ISTRAŽIVANJA I ANALIZA STANJA NVO ,,Lovćen“ je realizaciju projekta započela sprovođenjem ,,Istraživanja stavova, mišljenja i položaja mladih u Prijestonici Cetinje’’, putem kojeg je dobila osnovne i početne podatke o položaju mladih, njihovim željama i idejama za unapređenje njihovog položaja u gradu. U nastavku istraživanja, ali u drugom obliku, ispitana su mišljenja i stavovi: obrazovnih institucija i drugih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, čije se djelatnosti odnose na mlade; omladinskih organizacija; privrednika koji djeluju na Cetinju i drugih društvenih aktera, koji su u okviru posebno organizovanih sastanaka fokus grupa predložili konkretna rješenja za identifikovane probleme u njihovim oblastima djelovanja - kazao je Stanojević.

a izvršnim direktorom NVO ,,Lovćen’’, Filipom Stanojevićem, smo razgovarali o procesu izrade novog strateškog dokumenta u oblasti omladinske politike u prijestonici Cetinje: Strateški dokument u oblasti omladinske politike bio je donijet od strane lokalne uprave 2012. godine i trajao je do kraja 2015. godine. Nakon toga, a zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali i nedostatka institucionalne podrške omladinskoj politici, nova verzija ovog strateškog okvira nije izrađena za period koji je slijedio. Situacija u omladinskoj poltici, a posebno u pogledu učešća mladih u životu društva, poboljšala se tokom perioda koji je uslijedio nakon završetka implementacije prethodnog LPAM-a, pa se stvorila potreba za planiranjem konkretnih akcija u toj oblasti kako bi se taj pozitivan trend nastavio i ubrzao, kazao je Stanojević.

6

| Recept za aktivizam | decembar 2018.

FORMIRANJE RADNE GRUPE I OBUKA U skladu sa preuzetim obavezama iz Sporazuma o saradnji, lokalna uprava je pristupila ispunjavanju pravnih obaveza u procesu izrade jednog strateškog dokumenta. Prema riječima Stanojevića, lokalna uprava je objavila javni poziv i sprovela proces izbora članova/ca Radne grupe za izradu nacrta LPAM-a. Procedura je uspješno obavljena u provom krugu, a izabrano je devet članova/ca Radne grupe, predsatvnici iz različitih oblasti: obrazovanje, kultura, omladinske NVO, NVO koje djeluju u oblasti zaštite prava OSI, mediji, učenički parlament i dr. Članove Radne grupe su činili i predstavnik lokalne uprave, predstavnik NVO ,,Lovćen’’ kao i facilitator rada Radne grupe, koji je bio zadužen za pružanje tehničke podrške prilikom izrade LPAM-a. Stanojević je dodao da je za članove/ce Radne grupe organizovan orijentacioni seminar. Ovaj seminar je imao za cilj da članovima/cama Radne grupe pruži osnovne informacije o procesu izrade jednog strateškog dokumenta, posebno u pogedu kvalitetnog obrađivanja informacija, analiza, identifikacija problema, te predlaganja konkretnih aktivnosti za rješavanje problema u oblasti omladinske politike. IZRADA NACRTA LPAM - a Proces izrade nacrta LPAM-a je veoma zahtjevan zaključio je Stanojević i dodao da devet članova Radne grupe ima zadatak da uradi studioznu analizu procenta uspješnosti implementacije prethodnog LPAM-a, kako bi u skladu sa tim predložili aktivnosti za rješavanje identifikovanih problema. Tokom prvih konsultativnih sastanaka Radne grupe, formirano je šest manjih grupa u skladu sa prioritetnim oblastima, odnosno ključnim ishodima novog LPAM-a. Šest prioritetnih oblasti/ ključnih ishoda je takođe zahtijevalo dodatna istraživanja,

te su članovi/ve Radne grupe nastavili sa prikupljanjem i obradom informacija u svakoj od prioritetnih oblasti. Članovi/ce Radne grupe su uz pomoć kratkih ispitivanja javnog mnjenja mladih, organizovanjem sastanak fokus grupa, desk istraživanjem, kontaktiranjem organizacija i institucija i drugim raspoloživim metodama, prikupljali informacije o trenutnom položaju mladih u gradu, kako bi identifikovali ključne probleme u svakoj od oblasti. SLJEDEĆI KORACI Tokom izrade LPAM-a, vodilo se računa o uključivanju što većeg broja društvenih aktera koji djeluju u oblasti omladinske politike, kako bi se dobila što konkretnija slika trenutnog stanja,odnosno položaja mladih u gradu, ali i konkretni prijedlozi za poboljšanje tog stanja/položaja. U tom maniru će se i nastaviti, kazao je Stanojević i najavio da će se nakon pripreme prve verzije nacrta LPAM-a Radna grupa organizovati sastanke sa predstavnicima političkih partija u lokalnom parlamentu, ali i sa širom javnošću, putem organizovanja javne konsultacije. Za konsultacije sa političkim partijama smo se odlučili iz razloga što smatramo da je to najdirektniji način komunikacije sa donosiocima odluka, a budući da se ovaj dokument usvaja u lokalnom parlamentu, bilo je logično da podršku, ali i konsenzus u vezi sa prijedloženim aktivnostima, tražimo upravo od članova parlamenta, odnosno odbornika. Stanojević je najavio i organizovanje Javne predkonsultacije, koja će imati za cilj da okupi veliki broj stručnjaka i eksperata u oblasti omladinske politike, ali i drugih društvenih aktera čije se djelatnosti odnose na mlade i njihov položaj u društvu. Prikupljeni komentari i prijedlozi za dopune i izmjene, biće sastavni dio nacrta LPAM-a.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

7


intervju

Crveni krst Crne Gore Prva pomoć - ključni program namijenjen mladima Piše: Milena Stanojević Sagovornica: Milica Kovačević, saradnica za informisanje u Crvenom krstu Crne Gore

Crveni krst Crne Gore prepoznat je u našoj zemlji najviše po humanitarnim akcijama. Koje akcije su realizovane u prethodnom periodu i sa kojim ciljem? Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu sprovodi humanitarne akcije. Mi imamo godišnji plan aktivnosti, ali nekad organizujemo i dodatne, usljed novih okolnosti i nastalih potreba.

Prepoznat je i volonterski rad vaših članova. Koliko imate volontera i kako je organizovan vaš rad? Volonteri su osnov našeg rada, a volontreizam jedan od naših sedan osnovnih principa u skladu sa kojima djelujemo. Volonteri su uključeni u gotovo sve naše aktivnosti i mi smo im beskrajno zahvalni na posvećenosti i odgovornom odnosu koji iskazuju volontiranjem u okviru naših programa. Volonteri se prvenstveno okupljaju u našim opštinskim organizacijama Crvenog krsta. U nekima su formirani volonterski klubovi. Oni se redovno sastaju dogovaraju aktivnosti.

Tako dva puta godišnje, u maju i novembru, organizujemo akciju prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice “Solidarnost na djelu”, u saradnji sa trgovinskim lancima. Ona podrazumijeva da građani, usljed svojih redovnih kupovina u marketima, budu pozvani od strane naših volontera Svi koji su zainteresovani da volontiraju, treba da se da kupe i nešto od hrane ili higijenskih artikala za jave opštinskoj organzaciji Crvenog krsta u svojoj opštini. Na snovu svojih afiniteta, biće uključeni u socijalno ugrožene porodice. programe za koje su zainteresovani, ali će prethodno Trudimo se da animiramo što veći broj donatora proći edukaciju iz te oblasti. Volonteri su uključeni da i oni daju doprinos u odgovoru na potrebe u naše brojne aktivnosti: Briga o starijima, Briga naših građana. Iako nismo u potpunosti zadovoljni o romskoj populaciji, Prva pomoć, Dobrovoljno spremnošću kompanija da doniraju, ipak povremeno davalaštvo krvi, Djelovanje u nesrećama, Promocija imamo lijepe inicijative i akcije ovog tipa sa nekima humanih principa i slično. Iako taj broj varira, po našoj evidenciji, imamo oko 2000 volontera Crvenog od njih. krsta u Crnoj Gori. Organizujemo i humanitarne akcije za pružanje To su pretežno mladi ljudi - srednjoškolci i studenti, podrške stanovnicima drugih zemalja, kada je pa nam je izazov za naredni period da razvijemo to potrebno. Tako smo skoro pokrenuli akciju programe u koje mogu da se uključe i malo stariji građani. prikupljanja pomoći za žrtve požara u Grčkoj.

8

| Recept za aktivizam | decembar 2018.

Prepoznat je i vaš rad na obučavanju mladih za pružanje prve pomoći. Koliko mladih godišnje prođe kroz taj segmet i kako ste zadovoljni interesovanjem?

Kakva je saradnji sa institucijama u Crnoj Gori?

Uvijek postoji interesovanje za obuke, što nas posebno raduje, jer su znanja i vještine u ovoj oblasti dragocjene, i u određenim situacijama mogu spasiti živote. Kako Prva pomoć više ne postoji kao poseban predmet u školama, trudimo se ipak da, kroz mrežu naših volontera i saradnju sa školama, obučimo što veći broj mladih ljudi.

Redovno imamo sastanke sa njima, članovi smo raznih radnih grupa i sl, pa su to načini da sa njima dogovaramo aktivnosti i zajednički plan djelovanja. Svi mi imamo različite kapaciteta i mandate, pa ćemo najbolje rezultate postići, ako iste udružimo.

Kao ni ostale, tako ni naša organizacija ne bi mogla da funkcioniše kvalitetno bez saradnje sa partnerima, u Prva pomoć je svakako jedan od naših najatraktivnijih koje spadaju i institucije. Opseg našeg djelovanja je programa za mlade. Kroz obuke koje organizujemo širok, pa samim tim imamo veliki broj partnera na po osnovnim i srednjim školama, i takmičenja u lokalnom i nacionalnom nivou - u oblasti socijalnog pružanju prve pomoći, oni se zainteresuju i za našu djelovanja, zdravstvenih programa, djelovanja u organizaciju i za volontiranje u drugim programima. nesrećama i sl.

Koje kampanje ste organizovali u prethodnom periodu i koji je njihov Tako njih oko 1500 godišnje stekne bar osnovna značaj?

znanja u pružanju prve pomoći, a neki od njih prolaze i naprednije nivoe, kroz pripeme za opštinska i Brojne su programi koje realizujemo i datumi kasnije državno takmičenje. od značaja za našu organizaciju. Tim povodom organizujemo godišnje i više kampanja, kojima želimo podići svijest javnosti o značajnim temamo.

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

9


vršnjačko nasilje

Neke od skorijih kampanja su sljedeće. Povodom 8. septembra, Svjetskog dana prve pomoći, smo osproveli kampanja o značajnu poznavanja prve pomoći. Ovogodišnja tema je bila posvećena sigurnosti na putevima, pa smo i mi akcenat djelovanja na to stavili. U prethodnih godinu dana smo, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi i Radio-televizijom Crne Gore sprovodili i kampanju “Pruži ruku za život. Daruj krv”, koja je imala za cilj podizanje svijesti o značaju dobrovoljnog davanja krvi, odgovornosti koju svi imamo u ovoj oblasti, kako bismo obezbijedili sigurne količine krvi.

10 | Recept za aktivizam | decembar 2018.

Nedjelja Crvenog krsta (8-15. maj) i Dani Crvenog krsta (29. novembar - 6. decembar) su uvijek dobra prilika da promovišemo humane principe i vrijednosti i predstavimo javnosti načine na koje i oni mogu da se uključe u volonterske aktivnosti i iskažu humanost i solidarnos sa onima koji se nalaze u stanju potrebe. Ovo su samo neke od aktivnosti i kampanja, a redovno obilježavamo i druge značajne datume, što je prilika da predstavimo brojne teme od značaja za sve nas, o kojima možda naši građani nisu dovoljno informisani.

Posledice nasilja su velike, bez obzira na vrstu Piše: Milena Radonjić Sagovornica: Marijana Bulatović, psihološkinja i psihoterapeutkinja

U

životnom ili filmskom scenariju,uvijek je pristuan odnos sledećih tipologija ličnostirazmažena bogatašica i njena klika, siledžije sa pratnjom i glavni junak/junakinja koji se kroz cjelovit američki film bore sa maltretiranjima gorepomenutih.

O „dramaturškom“ posmatranju raznih vidova vršnjačkog nasilja, razgovarali smo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Marijanom Bulatović.

- Problem sa nasiljem počinje u predškolskom uzrastu, dostiže vrhunac u višim razredima osnovne škole i postepeno se smanjuje tokom srednje škole, U većini slučajeva, ‘dobro’ je pobijedilo, naš glavni iako je i tada prisutno. Međutim, postoje istraživanja junak, kog smo pratili tih sat ipo gotovo bez daha, koja ukazuju da se obrasci nasilnog ponašanja već savladava strah i čupa se iz kandži vršnjačkog mogu uočiti kod djece na uzrastu od dvije godine. nasilja. Ova slika do nedavno krasila je filmske trake Pošto djeca dobar dio vremena provode u školi, zapadnih produkcija, i činilo se da su te situacije ona najčešće i predstavlja mjesto gdje se i nasilje rezultat rediteljske fikcije, jer kod nas takvih uglavnom i odvija. Često smo u prilici da čujemo da neprijatnih scena’’ nije bilo’’. Ipak, evidentno je da su je nasilje među djecom “normalna pojava“. te situacije „zakoračile“ sa filmskih ekrana, i nažalost postale svakodnevica. U većini slučajeva, sve češće Međutim, nasilno ponašanje nije uobičajan obrazac se dešava jedan od surovijih scenarija „rediteljske ponašanja kod djece i posljedice kako za dijete koje fikcije“, svaki put sa novim dramskim obrtima, dok vrši nasilje, tako i za dijete koje je žrtva nasilja mogu su filmske setove zamjenile stvarne školske klupe, biti dugoročne- ističe Bulatović, dodajući da postoje hodnici, dvorišta, domovi i mnoga druga mjesta. različiti oblici vršnjačkog nasilja.

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

11


- U literaturi se sreću različite klasifikacije nasilja. Ja bih navela podjelu nasilja na: fizičko nasilje, verbalno nasilje i socijalnu izolaciju. Kao podvrste nasilja se navode: seksualno, kulturno, ekonomsko nasilje. U posljednje vrijeme se govori i o cyberbullyng – nasilje preko interneta. U nižim razredima osnovne škole česte su tuče između djece i fizičko maltretiranje. Sa kognitivnim razvojem djece, mijenja se i pojavni oblik nasilja, tako da otvoreno ispoljavanje agresije se smanjuje, ali verbalno nasilje, socijalna izolacija, kulturološko i ekonomsko nasilje sada postaju prisutniji, kao i nasilje preko interneta- navodi Bulatović.

Sve ovo što smo stekli u porodici predstavlja osnovu na koju se kasnije nadograđuju sva iskustva i sve ono što dolazi iz spoljašnjosti a što označavamo kao faktore rizika za pojavu vršnjačkog nasilja- kazala je Bulatović.

-Što je to nasilje prisutnije od ranog uzrasta, dijete kako bi savladalo strah od roditelja i na neki način zadobilo njihovu ljubav, poistovjećuje se sa njima i postaje nasilno prema slabijem od sebe. Naravno, to ne važi za svu djecu koja potiču iz takvih porodica. Što se tiče granica, roditelji nekada budu rigidni i kroz različite kazne pokušavaju da „vaspitavaju“ dijete. Međutim, takav način ne pomaže djetetu da uvidi šta je dobro, a šta loše u njegovom ponašnju, i djetetovo ponašanje je kasnije usmjereno na to da se izbjegne kazna, a nije rezultat unutrašnje procjene šta je dobro, a šta nije. Imamo i drugu krajnost – kada roditelji ne postavljaju uopšte granice svojoj djeci, sve im dozvoljavaju, rade šta žele, tako da se ta djeca susreću sa mnogim iskustvima koja ne mogu da obrade u skladu sa njhovim razvojnim mogućnostima.

Dugotrajne posljedice mogu biti poremećaji sna, slab ili izražen apetit, noćno mokrenje, nekontrolisana stolica, fizičke bolesti – glavobolje, bolovi u stomaku, problemi sa disanjem iako je dijete organski zdravo.

Takva djeca imaju nizak prag tolerancije na frustraciju tj. na bilo koje osujećenje potrebe reaguju razdražljivo i agresivno jer nijesu „naučili“ da nešto ne mogu da dobiju kada žele ili kada im treba. Posljedica i jednog i drugog načina postavljanja granica jeste to da dijete u svom iskustvu nema usvojena pravila ponašanja.

- Moram istaći da nasilje u školi, nije jedino nasilje sa kojim se susrijećemo u praksi. Dešava se da su i djeca žrtve nasilja u porodici, ili na nekom trećem mjestu. Svaka škola ima jasne smjernice kako da postupi u slučaju nasilja. Postoji tim na nivou škole i ono što je zaista prvi korak jeste ne zazmuriti na bilo

Rešavanje spornih situacija

Na pitanje kako pristupa rešavanju situacijama u domenu različitih oblika vršnjačkog nasilja, Bulatović napominje da je fizičko nasilje najlakše otkriti, dok je sa drugim oblicima znatno teže, ako se ne prijavi ili zatraži pomoć psihoterapeuta, psihologa. Naime, kroz psihoterapiju ide se u dublje procese Porodični faktor da bi se otkrili razlozi za pojavu nasilja, a jačaju se i unutrašnji sistemi podrške, često su uključeni i Prema riječima sagovornice, porodica je prvo mjesto roditelji, a psihoterapijski pristup se odvija i prema gdje dijete usvaja različite modele ponašanja. žrtvi i nasilniku. Takodje, djeca, žrtve nasilja često Nedostatak bazičnog povjerenja, emocionalane su povučena, nesigurna, izbjegavaju društvo, ili su sigurnosti i neadekvatno postavljene granice – bilo pretjerano agresivna. da su preslabe ili rigidne, mogu predstavljati pogodno tle za razvoj nasilnog ponašanja ali i uticati na to - Dešava se da prijete samoubistvom a ponekad i da neko dijete bude žrtva nasilja. Neka djeca koja pokušavaju. Dolazi do pada uspjeha u školi, dijete rastu u porodičnom okruženju koje je je ispunjeno često i izbjegava da ide u školu, žali se da je bolesno nasiljem, bilo da je to nasilje usmjereno na dijete ili ili želi da je stalno u blizini odraslih, nastavnika ili između roditelja, i sama postaju nasilna. roditelja.

12 | Recept za aktivizam | decembar 2018.

Djeca koja su u djetinjstvu bila izložena nasilju u adolescenciji mogu ispoljiti: depresivnost, nasilje prema vršnjacima, sklonost rizičnim oblicima ponašanja – promiskuitet, bježanje od kuće, škole, upotreba psihoaktivnih supstanci. U odraslom dobu mogu razviti neki od poremećaja ličnosti, sklonost depresijama, biti skloni suicidu, bolesti zavisnostigovori Bulatović, naglašavajući da se vršnjačko nasilje ne mora dešavati samo u školskom okruženju.

kakvu naznaku o nekom eventualnom nasilju bilo u školi, bilo van škole. U tim slučajevima neophodna je saradnja sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama, i gdje se na osnovu plana podrške tačno određuje kakva vrsta podrške treba i žrtvi nasilja i onome ko vrši nasilje- tvrdi Bulatović.

se posebno upućuju dječacima da treba da budu jaki, snažni, da ne smiju da plaču i sl, što negdje može da dovede do toga da taj pokret posezanja za sredinom, koji i jeste jedna vrsta pozitivne agresije, ostane prekinut ili bude silovit i na taj način postane destruktivan jer nije u skladu sa osjećanjima. Dešava se i to da vrlo često prebacujemo odgovornost jedni Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama na druge – krivi su roditelji ili škola je kriva, sistem je kriv i sl. Često šaljemo poruke djeci u skladu sa „oko Kao jedan vid digitalnog nasilja, virutelni svijet za oko zub za zub“, ali negdje preskačemo taj korak društvrenih mreža, vrlo je opasan za žrtvu, jer je da ih naučimo kako se mogu drugačije rješavati dijete izloženo nasilju 24 časa, gubi se sigurnost, problemi, kako možemo uvažiti i sebe i sredinu u i stalno strepi da li će se taj vid verbalne agresije kojoj zadovoljavamo svoje potrebe na jedan kreativan nastaviti. Često se nasilnici kriju iza lažnih profila, način. a s druge strane biva podržano od publike, koja ili ne reaguje, ili lajkuje postove, često se pridružuje Veoma je važno raditi na borbi protiv predrasuda zajedničkom ismijavanju žrtve, pa tako dijete koje u pogledu nasilja, biti društveno i lično odgovoran i reagovati u slučaju nasilja, a ne zatvarati oči, vrši nasilje dobija potvrdu za svoje ponašanje. jer se to nekom drugom dešava- kaže Bulatović, -Dijete koje trpi nasilje može biti bilo ko. Često se nagalašavajući da vještina nenasilne komunikacije, kod te djece razvija negativna slika o sebi i osjećaj samopoštovanja, vještina samozastupanja, uopšte da nešto nije u redu sa njima. Posebno u periodu povjerenja u odnosima naročito na relaciji roditelj adolescencije gdje se slika o sebi formira pod velikim – dijete od najranijeg uzrasta jedan je od načina uticajem onoga što dobiju kao povratnu informaciju preveniranja nasilja. Veoma je važno i osvijestiti od vršnjaka, problematika se usložnjava. Self dijete da prijavi nasilje. adolescent je vrlo fragilan. I iznošenje intimnosti na društvenim mrežama zaista jeste veliki problem, jer - Kada je dijete žrtva nasilja prvo je važno zaustaviti se pojačava i stid. U stidu, dijete sebe doživljava kao nasilje, a zatim pružiti stručnu pomoć kako djetetu nekompetentno, nedovoljno dobro, zauzima poziciju koje vrši nasilje tako i djeci koje su žrtva nasilja. ja nijesam u redu, ja nijesam ok. Takođe se gubi Posebno je važana podrška roditelja u jačanju povjerenje u druge ljude, uopšte povjerenje u život, osjećanja vlastite vrijednosti, oslanjanja na sebe, umijeća da se nosi sa svijetom u kome živi. Iz iskustva jer se sada okolina doživljava kao neprijateljska. kao psihoterapeutkinja, istakla bih da je važno i Neka djeca su skolna da sliku o sebi formiraju na podržati roditelje, jer su često i roditelji nespremni osnovu broja lajkova na fejsbuku. Ako se iznose i nemaju dovoljno kapaciteta da se nose sa svim negativne inforamcije, onda se i negativna slika o izazovima odgajanja djece- zaključuje Bulatović. sebi vrlo lako potvrđuje - govori Bulatović.

Svijest o vršnjačkom nasilju za crnogorske prilike - Svjedoci smo da su u poslednje vrijeme u medijima često prisutne vijseti o vršnjačkom nasilju. Obično je riječ o nekim ekstremnim slučajevima, ali i dalje se manje priča o manje vidljivim oblicima nasilja, kakvi su npr. verbalno i socijalno – emocionalno nasilje. Negdje se i dalje zanemarije činjenica da su posljedice nasilja velike, bez obzira na vrstu. Najčešće se verbalno nasilje izjednačava sa „šalom“, što nije nikako isto. I dalje u društvu imamo poruke koje

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

13


N

inspiracija

arodne igre i pjesme kulturološki su identitet jednog naroda, zajednice ili podneblja. Pokreti, koreografija i glasovni sklopovi odaju karakter vremena, načina života, socijalnih odnosa, pa ne kaže se slučajno: Ako želiš da pronikneš u dušu jednog naroda, vidi i osjeti njegovu igru i pjesmu, a odgovori će se sami ukazati.

13 kulutrno – umjetničkih društava, dok smo u organizaciji KUD-a “Beloinje” u selu Drainac, opština Svrljig, na Medjunarodnim susretima folklornih ansambala i Saboru narodnog stvaralaštva”Neka živi selo naše”, dobili smo nagradu za najoriginalniju nošnju, najbolji izvorni program i najbolju koreografiju, istakao je Petrušić.

Da bi se lakše ‘prepoznavali’ i ne bismo zaboravili, glavni zamajac u tome su kulturno – umjetnička društva, a u ovom slučaju KUD ‘’Župa’’, koji nagrade za svoje umijeće postiže zahvaljujući iscrpnim probama koje se odražavaju ni više ni manje nego na livadi, ili mjesnim domovima koji su dosta skučeni, jer nemaju adekvatan prostor za probe. Ipak, to ih ne ometa da narodski rečeno “tancuju” pod opankom koreografa, Radula Petrušića, inače radiološkog tehničara u Nikšićkoj bolnici.

Duh tradicije

-KUD ‘’Župa’’ osnovano je 9. januara 2012. godine. Broji oko 60- ak članova, uglavnom osnovnoškolskog uzrasta, mada ima i nekoliko članova koji pohadjaju srednju školu. Primarna aktivnost u društvu su folklorne igre, a bavimo se i pjevanjem izvornih pjesama, guslanjem, postoji i dramsko – recitatorska sekcija. Što se tiče repertoara folklornih igara, to su uglavnom igre iz Crne Gore i Srbije.

Radiologija i koreografija

Direktor i osnivač društva je magistar DIF-a Slavka Lončar, koja sama šije nošnju i traži sponzorstva, ističe Radule Petrušić, koreograf, dodajući da upravo zbog šivene nošnje i rasta djece kroz godine, stalno se obnavljaju iste, a to je teško postići finansijski. Ipak, kako kaže, imaju odličnu saradnju sa JU ‘Zahumlje’’,a to se zasniva upravo na pozajmljivanju nošnje.

Takodje, Petrušić smatra da se folklorom izgradjujee karakter jedne osobe, pored očuvanja baštine, razvijaju se i motoričke sposobnosti, što opet može biti vezano sa njegovim drugim pozivom, koji pomaže ljudima Pjesma i igra svakako pozitivno “zrače” I djeluju na posmatrača, a pogotovo kada se iskoristi cjelokupan kapacitet ljudskog umijeća.

Prema riječima sagovornika, društvo je osnovano sa ciljem očuvanja kulturnog, nacionalnog identiteta i baštine Crne Gore, kao i sa željom da djeca slobodno vrijeme ne provode na ulici, nego da budu čuvari tradicije. Ujedno je svakako važna fizička aktivnost, jer folklor krijepi duh i tijelo, a posebno je značajno što se djeca sa ruralnog područija bave ovim vidom narodne umjetnosti.

Naš sagovornik osim poskočica i kola, svoje polje djelovanja nalazi i kao radiološki tehničar u Nikšićkoj bolnici. Kako voli da kaže, često pacijentima voli da zapjeva tradicionalne pjesme, da bi im olakšao boravak u bolnici, a ako dogovor je uvijek pozitivna reakcija.

Takmičenja

Folklorna zračenja na razigranoj livadi Piše: Milena Radonjić Sagovornik: Radule Petrušić, koreograf u KUD-u ,,Župa’’

14 | Recept za aktivizam | decembar 2018.

-Pravi put do sigurnog uspjeha je kada čovjek razvije svoje sposobnosti, pa ih i iskoristi na pravi način, -Društvo je za ovih šest godina postojanja, bilo zaključuje Petrušić, koji pored svog primarnog učesnik mnogobrojnih festivala, a iza sebe ima veliki zanimanja, folklora, talenat za pjevanje kultiviše u broj samostalnih koncerata. Vrijedno pomena je da crkvenom horu Prepodobna mati Angelina, tako da smo osvojili srebrni i zlatni opanak na manifestaciji ovaj neobičan mladić aktivizmom, izrazito vedrim ‘’Mali zlatni opanak’’ u Valjevu, prvo, drugo i treće duhom, pozitivno zrači kako u umjetnosti, tako i mjesto na festival ‘’Djeca u očuvanju tradicije’ u medicini. Bileći, kao i mnoge druge nagrade u zemlji i regionu. Takodje smo nedavno sa festival u Jagodini i Svrljigu donijeli mnoštvo nagrada. U Jagodini, na manifestaciji “Igrom i pjesmom kroz Pomoravlje”, u organizaciji KUD “Branko Ćopić” iz Majura, osvojili smo drugo mjesto sa koreografijom “Igre i pjesme iz Crne Gore”, u konkurenciji od

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

15


inside

CAZAS - Bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva, nema napretka u zdravstvu

C

Piše: Lazar Naćović Sagovornica: Slađana Ognjanović, socijalna radnicom i koordinatorka Kluba mladih

AZAS je nevladina i neprofitna organizacija koja je započela sa radom 1998. godine. Rad organizacije zasnovan je na principima neprofitabilnosti, dobrovoljnosti i neprofitnog aktivizma sa misijom da doprinese poboljšanju crnogorskog društva kroz realizaciju svoja četiri programa: 1. Zdravlje – Program je usmjeren ka jačanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori I promociji zdravlja kroz unapređenje svih preventivno-edukativnih djelatnosti, mjera i usluga na polju zaštite od zaraznih i nezaraznih bolesti, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i na polju reproduktivnog zdravlja i prava, kao i ostalih zdravstvenih pitanja od javnog interesa. 2. Program jačanja kapaciteta kroz koji se sprovodi edukacija i obuka organizacija, grupa/ timova i individua kroz intenzivne treninge, konsultacije i mentorsku podršku. 3. Psihosocijalna pomoć i podrška ranjivim populacijama u odnosu na HIV, mladima u riziku kao i osobama koje su pogođene problemom zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Programske aktivnosti realizuju se kroz osnaživanje postojećih i razvijanje novih servisa, u saradnji sa stručnjacima i predstavnicima/cama ciljne populacije. 4. Mladi – Program je kreiran sa ciljem uključivanja i angažovanja mladih ljudi u domenu promocije zdravlja, zdravih stilova života i volonterizma. Za više od 15 godina aktivnog rada, klub mladih okupio je više hiljada mladih iz Crne Gore, uspostavio mrežu vršnjačkih edukatora i trenera za HIV, reproduktivno zdravlje i bolesti zavisnosti. Cilj rada kluba je aktivno kreirati edukativne, društvene i zabavne programe za mlade te aktivirati mlade da i sami postanu kreatori i aktiviraju se u svojoj lokalnoj zajednici.

16 | Recept za aktivizam | decembar 2018.

Kako se mladi ljudi mogu uključiti u rad i aktivnosti CAZAS-a i doprinijeti realizaciji Vaših ideja i kampanja? Klub mladih trenutno broji više od 30 aktivnih članova i u potpunosti je nezavistan od drugih programa CAZAS-a te svoj sadržaj kreira isključivo na osnovu potreba mladih. Ponosni smo na činjenicu da je klub mladih u potpunosti vođen od strane mladih i otvoren je za sve zainteresovane mlade da se prijave. Naši sastanci održavaju se u Podgorici svakog drugog četvrtka u mjesecu, a svi zainteresovani mogu popuniti upitnik za prijavu koji se nalazi na našem sajtu www.cazas.org, ili se prijaviti putem naših društvenih mreža. Aktivnosti kluba su usmjerene na podsticanje aktivizma mladih u lokalnoj zajednici na svim nivoima, okupljanje i druženje članova i obogaćivanje društvenog sadržaja za mlade, zalaganje za potpuno i kvalitetno poštovanje prava i potreba djece i mladih, učestvovanje u aktivnostima humanitarnog i društvenog karaktera, kao i unapređenje mobilnosti mladih i aktivizma na međunarodnom nivou.

Koja kampanja CAZAS-a je, po Vama, imala najveći uspjeh i rezultate među ciljnim grupama? Tokom dvadestogodišnjeg rada naše organizacije realizovali smo više ciljanih kampanje koje su usmjerene a razne teme u oblastima zdravlja. Ipak, ona koja je najviše vezana za naše početke jeste kampanja usmjerena na uspostavljanje Centara za besplatno, dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV u Crnoj Gori. Kampanja je

započeta prije desetak godina i završena je uspješno jer sada u Crnoj Gori u okviru Instituta za javno zdravlje i domova zdravlja funkcioniše više ovakvih savjetovališta koja su održiva I dostupna svim građanima I građankama.

Na kojim projektima trenutno radite i šta su najveći izazovi i problemi sa kojima se suočavate?

prevenciji polno prenosivih bolesti. Sve aktivnosti i programe naše organizacije možete pratiti na našem sajtu www.cazas.org

Koliko je podrška države značajna za ostvarivanje programskih ciljeva i kolika je Vaša saradnja sa nadležnim državnim institucijama?

Podrška države je ekstremno važna na više nivoa – od planiranja i prepoznavanja problema do pružanja direktne podrške za realizaciju različitih programa. U prethodne dvije godine naša saradnja sa institucijama, naročito sa Ministarstvom zdravlja, je na zaista visokom nivou što je najbolje pokazano posvećenošću države da se pozabavi pitanjima koja su u našem fokusu kao što su HIV i droge. Važno je prepoznati činjenicu da bez uspješne saradnje, razmjene informacija i partnerstva na međusektorskom nivou ne možemo očekivati efektnije Planirano je da početkom 2019. godine započne promjene u društvu u svim oblastima, ne samo višemesečna kampanja o promociji zdravlja i zdravstvu. Naša organizacija trenutno radi na više programa i projekata koji su usmjereni na ostvarivanje naših ciljeva. Osim kontinuiranog rada na sprovođenju programa smanjenja štete i pružanju preventivnih servisa za HIV za osobe koje injektiraju droge, RE populaciju i društveno isključenu omladinu, mlade i osobe za HIV-om, do kraja godine naša organizacija fokusirana je i na realizaciju programa jačanja socioemocionalnih vještina među mladima.

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

17


inspiracija

Dobitnici nagrade ISKRA 2018 Nagrada za individualni doprinos – Blažo Sredanović

zemlji. Trenutno broje stotinjak članova, a broj onih koji ih podržavaju i aktivno učestvuju u njihovim akcijama, je makar dvostruko veći. Svoje aktivnosti, Naš iseljenik, osvjedočeni dobrotvor i veliki patriota, kad god mogu, usmjeravaju ka zavičaju. Tako su Blažo Sredanović je rođen 1932. godine na Cetinju, a zdravstvene ustanove kroz materijal i opremu, danas živi u Honoluluu na Havajima u SAD-u. Crnu pomogli sa 75.000 eura, NVO „Olakšajmo život Goru je napustio kao mladić, jedno vrijeme boravio djeci sa posebnim potrebama“ iz Rožaja – donacijom u Francuskoj, i za Ameriku otišao 1962. godine. specijalnog motornog vozila od oko 20.000 eura, Osnovao je prvo sve-američko udruženje Crnogoraca a opštinu Petnjica, donacijom snjegočistača čija je sa sjedištem u San Francisku, bio je jedan od glavnih vrijednost oko 25.000 eura. Socijalno ugroženim aktera u svim aktivnostima dijaspore i napora da se porodicama do sada su pomogli sa oko 25.000 eura, iseljenici širom svijeta zainteresuju za sudbinu Crne dok je u raznim akcijama pokrenutim zbog potrebe Gore. Organizovao je Svjetski kongres crnogorskih liječenja pojedinaca, opredijeljeno oko 10.000 eura. iseljenika na Cetinju 2000.g., i bio član Savjeta za nezavisnu Crnu Goru i govornik u ime dijaspore Jubilarna nagrada za doprinos na nacionalnom na završnom skupu uoči referenduma u Podgorici nivou – Societe Generale Banka Montenegro 2006.g. Dobitnik ove jubilarne nagrade će se po četvrti put Specijalna nagrada za životno djelo – Sofija pojaviti na sceni Zetskog doma: prvi put 2011.g. Klikovac – kao dobitnik specijalnog priznanja za doprinos inkluzivnom obrazovanju; 2012. god. dobili su Sofija Klikovac je doajen predškolskog vaspitanja nagradu za doprinos na nacionalnom nivou, a 2015i obrazovanja, i „najpoznatija crnogorska majka“, e specijalno priznanje za korporativnu filantropiju kako je mnogi nazivaju zbog njenog višedecenijskog – u pitanju je SOCIETE GENERALE BANKA rada i borbe za stvaranje uslova za zdrav rast i razvoj MONTENEGRO, koja u društveno odgovornom djece. Po struci defektolog, sa prethodno završenom poslovanju primjenjuje standarde Grupe, koja petogodišnjom školom za vaspitače u Zagrebu, posluje u 76 zemalja svijeta. postavila je temelje predškolskog obrazovanja u Crnoj Gori. Nakon četrdeset i jedne godine Jubilarna nagrada za doprinos lokalnoj zajednici direktorskog staža, i odlaska u penziju 2000.godine, – ELKO Tim za sobom je ostavila 17 objekata, jaslica i vrtića JU Zahvaljujući odnosu prema zajednici, ELKO TIM „Ljubica Popović. (dobitnik ISKRE za doprinos lokalnoj zajednici 2009. Nagrada za doprinos dijaspore – Bošnjačka godine) već godinama opravdava status „dobrog dijaspora Crne Gore u Švajcarskoj komšije“. Kompanija posluje od 1992. godine i predstavlja primjer dobre poslovne prakse u Crnoj Osnovano 2012. godine, ovo udruženje je jedno od Gori. najvećih udruženja iseljenika iz Crne Gore u toj

18 | Recept za aktivizam | decembar 2018.

Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – BM Kameleon

Jubilarno priznanje za građanski doprinos opštem dobru – Marina Kovačević

“Osmjehom oboji dom”, akcija koju u kontinuitetu već četiri godine organizuje i realizuje preduzeće iz Podgorice – BM Kameleon. Do sada su u saradnji sa poslovnim partnerima renovirali domove četrdesetak porodica ili pojedinaca koji žive u lošim uslovima. Njihov doprinos je utoliko veći što se radi o manjem porodičnom preduzeću koje ne raspolaže velikim budžetom.

“Malo koja mjesna zajednica ima prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa kao naša Župa”: riječi su koje se, gotovo svakodnevno, mogu čuti od Marine Kovačević iz Župe nikšićke. Od Župljanke koja neumorno radi na ostvarivanju potencijala svoga kraja. Od osnivanja organizacije “Morakovo” 2008. čijim radom koordinira Marina, bore se za stvaranje uslova za održivi eko-turizam, za razvoj ruralnog turizma, za poboljšanje uslova života na selu, prije svega Župe nikšićke koja ima 4.000 ljudi koji su, prvenstveno zbog prestanka rada fabrika u Nikšiću, ostali na selu da se bave poljoprivredom.

Nagrada za doprinos na nacionalnom nivou – DoMEn Za deceniju postojanja, domen .ME postao je jedan od naših najprepoznatljivijih brendova koji se “izvozi” širom svijeta. I dok su globalne registracije domena dostizale rekordne brojeve, jedna od vodećih kompanija u IT sektoru Crne Gore, tražila je način da se oduži matičnoj državi domena.

Jubilarno priznanje za građanski doprinos opštem dobru – Dejana Dizdar

Osim znanja, vremena i entuzijazma koji godinama ulaže u rad sa mladima i za mlade, Dejana Dizdar, profesorica hemije u cetinjskoj Gimnaziji, i građanska PRIZNANJA aktivistkinja, značajan doprinos daje konkretnim akcijama za dobrobit šire zajednice. Posljednjom, Specijalno priznanje za humanost – Tatjana pod nazivom “Snaga je u zajednici”, uz podršku Vukićević i Kostantina Maraš kolega, uprave škole i učenika, Dejana je pokrenula uspješnu akciju prikupljanja sredstava za renoviranje Već izvesno vreme primjetno je u Crnoj Gori fiskulturne sale Gimnazije, koja je bila u izuzetno isticanje Nikšića kao filantropski aktivne i solidarne lošem stanju: nakon prikupljenih donacija u iznosu zajednice, koja se svojom agilnošću, brzinom od 8.000 eura, Ministarstvo sporta je obezbijedilo reakcija na postojeće potrebe ili probleme, izdvaja još 12.000 eura u tu svrhu. u odnosu na druge opštine i lokalne zajednice. Odavno Crna Gora nije ostala zadivljena kao u Specijalno priznanje za dobročinstvo – Kraljica martu ove godine kada su mediji prenijeli vijest da Jelena Savojska je Nikšićanka Tatjana Vukićević odlučila da donira bubreg svom dvadesetpetogodišnjem komšiji Nikoli Njeno kraljevsko visočanstvo Jelena od Savoje, Mijuškoviću. Svojim gestom, ne samo da je spasila posljednja kraljica Italije, rođena crnogorska jedan mladi život, već je svakoga zamislila koliko je princeza Petrović-Njegoš, bila je uzor humanosti i zaista spreman da učini za drugoga i svima je održala jednostavnosti, primjer ljudske dobrote i uzvišenosti, lekciju iz požrtvovanja i humanosti. prava narodna kraljica. Nesebična pomoć drugome bila je osobina koju je djelom i javnim primjerom Specijalno priznanje za građanski doprinos mnogo puta pokazala, i koja je najdublje ostala u opštem dobru – Milanka Stijović kolektivnom pamćenju italijanskog i crnogorskog naroda. Priča o njoj prkosi vremenu i aktuelna je i Pred nevoljom onih koji nemaju ni osnovne uslove dan danas, bilo kroz interesovanje za njen život, bilo za život, Novljanka Milanka Stijović ne zatvara kroz želju da je doživimo i razumijemo. oči: uz pomoć nekoliko novskih ugostitelja i hotelijera, svakodnevno obezbjeđuje obroke za 53 porodice, uvijek ističući da je to samo zahvaljujući razumijevanju i podršci drugih: “okružena sam divnim humanim ljudima kojima treba da se ponosi naš Herceg Novi”.

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

19


Recept za 7. aktivizam MENADŽMENT I LIDERSTVO U GRAĐANSKOM DRUŠTVU Izvori: https://www.nbcnews.com/ http://ictcasopis.ict.edu.rs/ https://hbr.org/2013/01/ Prevela: Sunčica Vukčević

* Zanimljivosti Najčesće greške koje se prave pri upotrebi pojmova menadžment i liderstvo su: Greška br.1: Ljudi koriste termine „menadžement“ i „liderstvo“ uzajamno. Ovo upravo ukazuje na činjenicu da ljudi ne primjećuju krucijalnu razliku između ovih pojmova i suštinskih funkcija koje oni imaju. Greška br.2: Ljudi koriste termin „liderstvo“ da bi opisali osobu koja se nalazi na vrhu neke hijerarhije. „Menadžement“-om opisuju, sloj ljudi u organizaciji ispod lidera. Potom, svi ostali su radnici, specijalisti i individualni saradnici. Ovo daje izuzetno pogrešnu ideju i utisak o ovim pojmovima. Greška br.3: Ljudi, često, kada govore o „liderstvu“ govore u smislu lične karaktersitike (najpribližnije onome što nazivamo harizmom). S obzirom da svega manji postotak ljudi ima sjajnu harizmu, ovo nas vodi do pogrešnog zaključka da samo određeni ljudi mogu biti lideri , i da to nije sposobnost koju možemo nadograđivati, već da je prirodno data karakteristika koju posjedujemo ili ne.

„Svrha aktivizma nije da postanemo ONA osoba koju svi traže“, kaže Nelli V. Agbulos. Ukoliko ste organizator, postarajte se da ljudima iz Vašeg okruženja obezbijedite sredstva i autonomiju za preuzimanje i pokretanje akcija, sa ili bez Vas. Na taj način, ukoliko treba da privremeno odstupimo od aktivnosti i projekata, ono što smo izgradili, neće biti srušeno. Postaviti temelje za aktivizam znači izgraditi zajednicu ljudi sposobnih da rade zajedno na važnim temama, prije nego kreiranje kulta ličnosti oko jedne osobe – jer upravo tim putem, omogućavamo dalje ponavljanje i kretanje aktivnosti, čak i kada mi više nismo tu. Kao član bilo koje zajednice (porodice, odjeljenja, škole, firme, organizacije) u konstantom smo kontaktu sa pojedincima koji polaze od različitih gledišta i imaju drugačije stavove. Pravilno organizovanje i uspješno vođenje zajedničkog života zavisi od nas, tj. od naše volje i želje da razvijemo sposobnosti koje su nam, u tom pogledu krucijalne. S toga, poznavanje i razlikovanje pojmova menadžment i liderstvo su nam značajni, kako za kvaliteniji život tako i za podsticanje aktivizma.

Menadžent je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja poslova članova organizacije i korišćenje svih raspoloživih sredstava kako bi se postigli naznačeni ciljevi. Liderstvo je relativno nova pojava u menadžmetnu, i označava proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove organizacije radi ostvarenja definisanih ciljeva grupe ili organizacije. Liderstvo je usmjereno na viziju, na želju da tu viziju prati što veći broj ljudi i da na samom kraju proizvede korisnu promjenu. Menadžement, s druge strane, predstavlja skup dobro – poznatih procesa, koji pomažu organizaciji da predvidljivo nastavi da radi ono što već dobro radi. Često možemo naići na rasprave o potrebi zamjene menadžmenta sa liderstvom. Međutim, iako različite, i jedna i druga pojava imaju esencijalne funkcije, s toga su neophodne za pravilno funkcionisanje bilo kakvog udruženja. Nevažno da li se radi o nevladinoj oraganizaciji, odjeljenju, firmi, porodici, neophodno je da svakodnevne kompleksne organizacione procese i zadatke učinimo efikasnim i pozdanim, dok istovremeno kreiramo prave buduće korake, promjene i postupke. S toga, kao aktivista, ne zaboravite da istražite i njegujete svoje menadžerske i liderske sposobnosti, kako biste što efektnije i efikasnije rešavali ciljeve i zadatke, a samim tim podstakli i Vašu sredinu na pokret i promjene.

decembar 2018. | Recept za aktivizam |

21


22 | Recept za aktivizam | decembar 2018.


ČASOPIS O GRAĐANSKOM AKTIVIZMU U CRNOJ GORI Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Sedmi broj časopisa je pripremljen u okviru projekta ,,Bala volontera/ki Cetinja’’ koji realizuje Aktivna zona, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore - Direkcije za mlade.