Recept za aktivizam - Broj: 006

Page 1

strana 14.

Pokrenuta platforma za povezivanje mladih sa OGD, ustanovama i inicijativama kojim je potrebna volonterska podrška.

INSIDE

ADP-Zid i projekat volonturizma: Prilika za mlade i savjesne putnike Lazar Baćović

INTERVJU Reakcije na nacrt novog Zakona o mladima Elvira Hadžibegović Bubanja i Ministarstvo sporta

INSPIRACIJA Ja sa ZA Centar za mlade Milena Radonjić

septembar 2018. | Recept za aktivizam |


SADRŽAJ

Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Izdavač: Aktivna zona

POKRETAČI PROMJENA: Učenici Srednje stručne škole sa Cetinja afirmišu volonterski rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Autorka: Milena Stanojević INTERVJU: Reakcije na nacrt novog Zakona o mladima (razgovarali sa: Elvirom Hadžibegović Bubanjom i predstavnicima Ministarstva sporta) . . . ............................................8 Autor: Miloš Marković INSIDE: ADP-Zid i projekat volonturizma: Prilika za mlade i savjesne putnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Autor: Lazar Baćović INSPIRACIJA: Baza volontera/ki Cetinja . . . . . . . . 14 Autor: Milena Stanojević POKRETAČI PROMJENA: Volonterizam važan za cetinjske Gimnazijalce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Autorka: Milena Stanojević INSPIRACIJA: „Ja sam ZA Centar za mlade“ . . . . . 18 Autorka: Milena Radonjić

Kontakt telefon: +382 41 241 219 Elektronska pošta: info@aktivnazona.me Veb sajt: www.aktivnazona.me Redakcija: Ivana Srećković Milena Stanojević Milena Radonjić Lazar Baćović Miloš Marković Sunčica Vukčević Lektorka: Ivana Srećković Dizajn i štampa: Orion Design - member of Orion Group d.o.o.

RECEPT ZA AKTIVIZAM: Dest načina putem kojih mladi mogu da naprave promjenu . . . . . . . . . . . . . . 20 Autor: Aktivna zona. Prevod: Sunčica Vukčević

* Pripremu časopisa je finansijski podržalo Ministarstvo sporta - Direktorat za mlade, u okviru projekta ,,Baza volontera/ki Cetinja’’. Sadržaj časopisa predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stavove Ministarstva sporta.

CIP - Каталогизација у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0726 = Recept za aktivizam COBISS.CG-ID 28746768


Reakcije na nacrt novog Zakona o mladima

INTERVJU

Prethodni, ujedno i prvi Zakon o mladima u Crnoj Gori, nažalost, nije zaživio u praksi. Moji sagovornici govore o razlozima za lošu implementaciju, ali i kvalitetu rješenja u novom nacrtu Zakona. Razgovarao sa: Elvirom Hadžibegović Bubanjom i predstavnicima Ministarstva sporta Crne Gore.

8

Autor: Miloš Marković

INSIDE

ADP-Zid i projekat volonturizma: Prilika za mlade i savjesne putnike Ova vrsta turizma nije prodavanje kreveta i brojanje ostvarenih noćenja, već prodavanje emocija i iskustava kroz formulu, koju zajedno daju prirodni resursi, lokalna kultura i asortiman kvalitetne i raznovrsne ponude.

11

Autor: Lazar Baćović

Baza volontera/ki Cetinja

INSPIRACIJA

Postojanjem baze ovog tipa omogućiće se lakša koordinacija volontera/ki prilikom prirodnih nepogoda ili drugih vanrednih situacija, gdje se očekuje brza i organizovana reakcija građana/ki. Autorka: Milena Stanojević

14


pokretači promjena

Učenici Srednje stručne škole sa Cetinja afirmišu volonterski rad Piše: Milena Stanojević Sagovornica: Aleksandra Drecun, Članica Volonterskog kluba i predsjednica Učeničkog parlamenta

Volonterski klub Srednje stručne škole sa Cetinja osnovan je skolske 2014/15 godine i danas broji oko 30 članova.

P

redstavnica Volonterskog kluba i predsjednica Učeničkog parlamenta, Aleksandra Drecun, kaže da je njihov cilj da promovišu i afirmišu volonterski i humanitarni rad, kao organizovan način uključivanja mladih u određene aktivnosti i stvaranje mogućnosti za njihovu realizaciju, uz prepoznavanje vrijednosti koju imaju za našu zajednicu.

godine. Učestvovali smo i u akciji Lets Do It Cetinje kada su volonteri učestvovali u akciji čišćenja Cetinja. Imamo odličnu saradnju sa Dnevnim centrom i često im idemo u posjetu, gdje organizujemo druženja i različite aktivnosti sa polaznicima Centra - kaže Drecun i podjeća da su realizovali i akciju ,,Humanost na djelu‘‘ kada je 13 porodica dobilo neophodne stvari za život.

- Obilježili smo Dan volontera i Dan Crvenog krsta, prezentacijom kojoj su prisustvovali i predstavnici cetinjskog Crvenog krsta i Sekretarijata za kulturu, sport i mlade. Dan volontera obilježen je i tako što su učenici škole davali odgovore na pitanje “Zašto volontirate?”, a urađeni su i posteri sa njihovim odgovorima. Povodom - Organizovali smo dosta humanitarnih bazara gdje obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv side, smo prodavali suvenire rađene ukrase, kolace i slično organizovana je edukacija i kreativna radionica o HIV ,ali i različite humanitarne akcije tokom kojih smo virusu – rekla je Drecun i ističe kako su organizovali i prikupili garderobu za 39 porodica , životne namirnice humanitarnu akciju “Svi za Sofiju”. u vrijednosti od 500 eura i novčana sredstva od hiljadu - Tokom akcije, skupljali smo pomoć za četvorogodišnju eura - navela je Drecun. Sofiju Sušić iz Nikšića. Takođe, na inicijativu Učeničkog Ona je podjsetila da je njihova prva aktivnost parlamenta, učenica Milena Bracanović održala je bila akcija ,,Svi na matursku ekskurziju’’, kada su edukativnu tribinu povodom Međunarodnog dana osoba volonteri sakupljali stari papir, a novčana sredstva sa invaliditetom, dok je Svjetski dan ljudskih prava koja su prikupili, opredijeljena su za matursku obilježen panel diskusijom “Poštuju li se ljudska prava” – zaključila je Drecun. ekskurziju. - Naša najpoznatija akcija je ,,Budi i ti human’’ i podrazumijeva prikupljanje dječije garderobe za članove socijalno ugroženih porodica i održava se u maju svake

6

| Recept za aktivizam | septembar 2018.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

7


intervju

Reakcije na nacrt novog Zakona o mladima Prethodni, ujedno i prvi Zakon o mladima u Crnoj Gori, nažalost, nije zaživio u praksi. Moji sagovornici govore o razlozima za lošu implementaciju, ali i kvalitetu rješenja u novom nacrtu Zakona.

Piše: Miloš Marković Sagovornici: Elvira Hadžibegović Bubanja, izvršna direktorka NVO ,,Forum MNE’’, predstavnici Ministarstva sporta Crne Gore.

nacionalne strategije za mlade. Pitali smo Elviru: 1.Postojeći Zakon o mladima je imao mnoge Smatram da su sva rješenja, koja nijesu nedostatke i nije zaživio u praksi. Koji su glavni inicijalno nastala iz samog sektora i razlozi za to?

nijesu testirana u takvom okruženju, renutni tj.važeći Zakon o mladima (koji je previše riskantna da bi bila uključena u donesen 2016. godine) jeste imao mnoge zakon!

T

nedostatke i ja smatram da je bio prilično deklarativan tj. opisan.

2. Učestvovali ste u pripremi novog Zakona o mladima. Da li su uvaženi Vaši stavovi kao Taj dokument nije donio posebne promjene u eksperta u oblasti omladinske politike i da li će se sektoru, odnosno polju, mladih. Prijedlog nacrta Vaši prijedlozi naći u novom nacrtu Zakonu? Zakona koji je radna grupa predala, tada resornom Ministarstvu prosvjete, pretrpio je ogromne Da, bila sam član radne grupe za izradu Zakona promjene, pa iako je radna grupa radila posvećeno o mladima, ali ne mogu reći da sam učestvovala i dugo na izradi rješenja prvog crnogorskog Zakona u izradi nacrta Zakona o mladima iz 2018. pod o mladima, koji bi trebao da odgovori na specifične pokroviteljstvom Ministartsva sporta. potrebe mladih Crnogoraca i Crnogorki, dokument je u posljednjem trenutku i po ubrzanoj proceduri Ne samo ja, već sve tri članice radne izmijenjenilo Ministarstvo prosvjete i proslijedilo grupe za izradu novog nacrta Zakona Skupštini Crne Gore na usvajanje.

o mladima, javno su izjavile da one nijesu učestvovale u izradi ovog nacrta i NE stoje iza njega.

Zakon je imitirao udruživanje u saveze kakvo postoji u sportu, a taj način udruzivanja nije dio kulture omladinskog civilnog sektora i naravno nije zaživio. Vladine strukture zadužene za omladinski sektor Želim da podsjetim da je u toku izrade prvog Zakona ovim rješenjem Zakona dobijaju, po prvi put, fond o mladima, radna grupa radila skoro dvije i po godine, koji dijele civilnom sektoru u cilju implementacije bez pravnika i ostalih predstavnika Ministarstava. U

8

| Recept za aktivizam | septembar 2018.

sastavu Radne grupe je većinski bio civilni sektor i tadašnji Direktorat za mlade sa ekspertima, da bi na kraju nacrt preuzelo Ministarstvo prosvjete, oblikovao po svom nahođenju i poslalo na usvajanje. Sa drugim nacrtom Zakona o mladima, pravna služba Ministarstva (sada resornog za mlade) je uključena od početka i vodi glavnu riječ da bi na kraju i izradila cio nacrt Zakona o mladima i predstavila ga radnoj grupi. Civilni sektor je reagovao ali naša mišljenja nijesu uvažena, uz obrazloženje da se ne moramo svi složiti. Stoji pitanje, zašto će nam onda struka? Ako uopšte omladinski rad i omladinski radnike u Crnoj Gori možemo strukom da nazovemo, jer kako sada izgleda daleko smo od profesionalizacije omladinskog rada. I tako dolazimo i do ovog nacrta Zakona o mladima u Crnoj Gori. 3. Kakvo je Vaše mišljenje o namjeri Ministarstva sporta da formira registar omladinskih organizacija, te zahtijeva poštovanje strožijih kriterijuma za NVO koje se žele baviti omladinskom politikom? Trenutni nacrt Zakona o mladima, nije ništa više do vodič za apliciranje NVO za finansiranje projekata, u ovom slučaju kod Ministarstva sporta. Zakon se ne bavi svojom ciljnom grupacijom, već spečificnim uslovima za raspodjelu sredstava organizacijama, sa kojima resorno ministarstvo želi da sarađuje. Kreiranje novih entiteta omladinskih organizacija ili omladinskih organizacija prestavlja radikalan presedan u poigravanju sa civilnim sektorom Crne Gore i mladim ljudima.

4. Da li u Crnoj Gori može da zaživi krovna organizacija mladih, imajući u vidu dosadasnje stanje na tom polju? Da, mišljenja sam da krovna organizacija, kao i u svakoj drugoj državi, može da funkcioniše i u Crnoj Gori. Nova omladinska struja u Crnoj Gori nas uvjerava da će krovna organizacija mladih u narednom periodu ponovo zaživjeti. Ko je Elvira? Elvira Hadžibegović-Bubanja je komunikološkinja/ omladinska radnica u zajednici. Svoju edukaciju je završila u Novom Sadu i Švedskoj. U Forumu MNE radi već tri godine. Profesionalno se usavršava u radu s nastavnicima na razvoju njihovih ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, a sve u cilju razvoja ključnih kompetencija mladih ljudi. Motiviše je sticanje novog znanja i vještina (koliko god to zvučalo kao kliše) i istinski vjeruje da bez kontinuiranog ulaganja u svoje kompetencije nećemo moći da se nosimo sa sjutrašnjicom. Svoju trenersku karijeru i ljubav prema edukaciji drugih započela je u Međunarodnoj Federaciji Crvenog Krsta i Crvenog Polumjeseca sa 18. godina i od tada uživa u trenerskom poslu. I da, najvažnije, vjeruje da će mladi ljudi Crne Gore jednog dana podići svoj glas...možda i revolucija krene...

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

9


inside

ADP-Zid i projekat volonturizma: Prilika za mlade i savjesne putnike Pitali smo Ministarstvo sporta: 1. Koleginica Elvira Hadžibegović Bubanja je kazala da Ministarstvo nije uvažilo stavove predstavnika NVO u Radnoj grupi, a koji su se odnosili na nedostatke u novom nacrtu. Koji su bili glavni razlozi za neprihvatanje njihovih prijedloga za novi nacrt Zakona o mladima?

I

zrada zakona je veoma kompleksan i dugotrajan proces koji podrazumijeva čitav niz faza do donošenja finalnog teksta i usvajanja u Parlamentu. Ministarstvo je od starta pokazalo krajnje transparentan i otvoren odnos prema kolegama iz nevladinog sektora jer, iako su se tražila dva člana Radne grupe iz NVO, Ministarstvo je prihvatilo da svo troje prijavljenih kandidata budu članovi Radne grupe. Nakon prvog teksta nacrta Zakona, koji je predstavljen Radnoj grupi, kolege iz nevladinog sektora su imale 25 komentara, od kojih je Ministarstvo prihvatilo 14. Neki od preostalih komentara nisu prihvaćeni a neki su ostavljeni za javnu raspravu. Pošto je ovo samo prva faza u složenom procesu izrade zakonskog akta, pozvali smo kolege da tokom trajanja javne rasprave (40 dana) dostave svoje komentare i da snagom argumenata zajedno dodjemo do najboljeg rješenja zakona, jer svi imamo isti cilj a to je unapređenje polozaja mladih.

Nakon zavrsetka javne rasprave, Ministarstvo je pazljivo obradilo sve pristigle komentare i sugestije, i izradilo Izvještaj na 111 strana (koji je dostupan na sajtu Ministarstva) u kome je detaljno objašnjeno koji su komentari prihvaćeni, a koji nijesu. 3. Koji su glavni nedostaci prvog Zakona o mladima? Nakon skoro dvije godine implementacije Zakona, utvrđeni su određeni nedostaci u važećim zakonskim odredbama kojima se regulišu pojedine oblasti omladinske politike. Osnovni cilj donošenja novog Zakona, pored usklađivanja sa odredbama Zakona o NVO u dijelu koji se odnosi na finansiranje NVO koje sprovode omladinsku politiku, jeste unapređenje planiranja i sprovođenja omladinske politike, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Predlogom zakona se stvaraju uslovi za jačanje institucionalnog okvira sa fokusom na osnaživanje omladinskih servisa u kojima mladi stiču vještine i znanja koji doprinose njihovom ličnom i društvenom razvoju.

U važećem Zakonu o mladima propisani način i postupak formiranja centralnog saveza nije adekvatno utvrđen, te isto nije moguće primjeniti u praksi. Novim zakonskim rješenjima su 2. Da li je Ministarstvo, kao predlagač novog prevaziđeni nedostaci u pogledu formiranja saveza nacrta, ostalo pri stavu da je potrebno pokrenuti kao reprezentativnog tijela koje okuplja NVO koje Registar omladinskih NVO i postaviti oštrije sprovode omladinsku politiku. kriterijume za upis organizacija u isti?

10 | Recept za aktivizam | septembar 2018.

Piše: Lazar Baćović

K

oncept volonturizma kombinuje želju za putovanjem i upoznavanjem novih i drugačijih kultura i sredina sa društvenom odgovornošću i željom da se stvarno pomogne lokalnim zajednicama, za razliku od konvencionalnog turizma, koji je zasnovan na striktno komercijalnim aspektima i koji za cilj ima jedino profit.

Dok je u Crnoj Gori ova forma turizma još uvijek relativno nerazvijena, u bogatijim državama sve više ljudi se odlučuje za ovakvu vrstu odmora.

Profestorica sa Katedre za turizam Univerziteta VERN iz Zagreba, Romana Lekić, smatra da Boka Volonturizam u osnovi predstavlja suštinsku Kotorska i Konavle imaju izvanredne potencijale suprotnost pasivnom turizmu, budući da putnicima za dalji razvoj turizma posebnih interesa, jer je pruža priliku da kroz rad sa mještanima iskuse sve riječ o izuzetno jakom tržišnom segmentu, koji obuhvata preko 36 odsto ukupnog broja turista u čari i teškoće života u određenoj zemlji ili kraju. svijetu, istovremeno doprinoseći održivom razvoju, Volonturizam se može odvijati kroz različite forme i očuvanju kulture i prirodne baštine područja u i sadržaje, ali uvijek ima isti cilj- spajanje i suživot kojima se primjenjuje ta turistička formula. različitih kultura uz pomoć volonterskog rada. U zamjenu za nova iskustva i priliku za boravak - Klijenti turizma posebnih interesa su većinom u drugačijoj sredini, volonteri pomažu lokalnom mladi, visokoobrazovani i ekološki osviješteni ljudi, stanovništvu u obavljanju svakodnevnih poslova koji žele da što je moguće neposrednije, upoznaju i aktivnosti i na taj način stiču potpuniju sliku o suštinu jedne destinacije, njen identitet i način stvarnom životu u jednom mjestu. Takvu perspektivu života. ljudi koji svoj odmor ograničavaju isključivo na hotele i poznata ljetovališta nikada ne mogu steći. Ova vrsta turizma nije prodavanje Ovo nije ograničeni fenomen i zabava nekolicine izolovanih pojedinaca jer podaci pokazuju da, na svjetskom nivou, svake godine preko deset miliona ljudi učestvuje u volunturističkim projektima. Riječ je o značajnoj ekonomskoj aktivnosti čija vrijednost se procjenjuje na oko dvije milijarde dolara i koja ima značajan efekat na mnoge zajednice na planeti.

kreveta i brojanje ostvarenih noćenja, već prodavanje emocija i iskustava kroz formulu, koju zajedno daju prirodni resursi, lokalna kultura i asortiman kvalitetne i raznovrsne ponude.

decembar 2015. | Recept za aktivizam |

11


Ova vrsta turizma otvara sasvim nove, i do sada neiskorištene tržišne mogućnosti, doprinosi očuvanju kulturne i prirodne baštine, ali i samog dostojanstva pružatelja usluga, jer ugostitelji rade ono u čemu uživaju i to iskustvo dijele sa svojim gostima.

mogućnostima za ovakvo angažovanje u našem regionu i šire.

Mladima, kao i drugim društvenim grupama, se pruža mogućnost da istovremeno putuju, upoznaju nove ljude i predjele i doprinesu razvoju često zapostavljenih zajednica. Mnogi od ovih projekata su Projekat volonturizma koji organizuje ADP-Zid, potpuno besplatni, jer Evropska Unija obezbjeđuje kroz saradnju sa još nekoliko nevladinih organizacija, sredstva u okviru projekta „Otvorite granice za predstavlja primjer prekogranične saradnje, budući pustolovine i nove mogućnosti putovanja“. da je dio programa koji zajednički sprovode Crna Gora i Hrvatska uz pokroviteljstvo Evropske Unije. Tokom prethodnih nekoliko godina i Crna Gora je vidjela određeni razvoj volunturizma zahvaljujući Na sajtu https://volonturizam.info/sr/ navedene trudu ADP-Zid. Značajni projekti su organizovani u su osnovne informacije o ideji volonturizma i Lastvi Grbaljskoj, Orjenu, Vranjini i Cetinju.

12 | Recept za aktivizam | septembar 2018.

Po značaju i tradiciji se izdvajaju volonturistički skupovi u Lastvi Grbaljskoj i na Orjenu, koji se održavaju već godinama i koji privlače sve veći broj učesnika, od kojih su većina mladi ljudi.

su doprinijeli revitalizaciji ove pomalo zaboravljene tehnike i naučili su više o značaju i mogućnostima alternativnih načina gradnje.

Učešće mladih ljudi u ovakvim akcijama i projektima je značajno radi jačanja duha aktivizma i razvijanja pravilnog odnosa prema prirodi i ljudima u lokalnim Posjeta Lastvi Grbaljskoj je pored pomaganja zajednicama. Takođe, ono doprinosi razvijanju lokalnom stanovništvu u radu na kolektivnom zasadu turističkog potencijala Crne Gore kroz stvaranje maslina imala za cilj i upoznavanje zaboravljenih prepoznatljivog turističkog brenda koji se oslanja atrakcija ovog kraja, kao što je manastir Podlastvom. na specifičnosti crnogorske kulture i naše dobro očuvane prirodne resurse. Projekat na Orjenu je imao značajan doprinos u promovisanju očuvanja lokalnih tradicija i stila života. Učenjem metoda gradnje suhozida aktivisti

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

13


A

ktivna zona je pokrenula novi projekat, pod nazivom ,,Baza volontera/ki Cetinja’’. Opšti cilj projekta je uspostavljanje Baze volontera/ ki Cetinja, putem obezbjeđivanja tehničkih uslova za postojanje i održavanje baze, kao i promocija vrijednosti volonterskog djelovanja mladih putem organizovanja promotivne kampanje i programa.

inspiracija

inicijativama i to će biti prva baza ovog tipa na Cetinju, a koristiće se isključivo za povezivanje i iniciranje građanskih akcija.

Postojanjem baze ovog tipa omogućiće se lakša koordinacija volontera/ki prilikom prirodnih nepogoda ili drugih Ciljna grupa projekta su prvenstveno mladi sa vanrednih situacija, gdje se očekuje brza i Cetinja, ali i svi zainteresovani građani koji bi organizovana reakcija građana/ki. doprinijeli radu buduće baze.

Planirane aktivnosti i rezultati se direktno vezuju za ključni ishod Godišnjeg Akcionog Plana Mladih za 2018. godinu: Mladi su aktivni građani, uključeni, motivisani, proaktivni i učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoja zajednice, u kreiranju politika i njihovom sprovođenju. Takođe, projekat je obuhvatio tri različite planirane aktivnosti Akcionog Plana za 2018. godinu: - Podrška aktivnostima postojećih ili novih volonterskih klubova, centara i servisa koji omogućavaju kratkoročno i dugoročno volontiranje mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; - Unapređenje postojećih i razvoj novih online platformi i kanala za informisanje, konsultovanje i učešće mladih; - Podrška radu i osnaživanje kapaciteta postojećih omladinskih centara i klubova (prostora). U okviru projekta planirano je i štampanje dva broja časopisa ,,Recept za aktivizam’’ koji je već prepoznat kao platforma za informisanje o različitim građanskim inicijativama. Planirani tekstovi u časopisu namijenjeni su promociji volonterizma putem istraživanja različitih oblika volonterizma u Crnoj Gori, kada su u pitanju mladi. U okviru ta dva broja naćiće se priče o zanimljivim volonterskim inicijativama iz cijele Crne Gore.

Baza volontera/ki Cetinja

platforma za povezivanje mladih sa organizacijama građanskog društva Piše: Milena Stanojević

Baza volontera/ki Cetinja predstavlja platformu za povezivanje mladih sa organizacijama građanskog društva, ustanovama i inicijativama kojim je potrebna volonterska podrška.

Uz pomoć već uspostavljenih alatki za prikupljanje kontakt informacija (Google platforma), pripremiće se posebni prijavni formular za prijavu volontera/ ki, koji će biti dostupan kako u online, tako i u hard-copy verziji - koja će biti dostupana mladima na organizovanim promotivnim tokom trajanja projekta. Svi zainteresovani građani/ke se mogu prijaviti na bazu putem posebnog prijavnog formulara gdje je potrebno upisati kontakt informacije sa drugim pojedinostima u vezi sa interesovanjem, iskustvom i preferencijama kada je u pitanju volonterski doprinos. Prijavljeni volonteri/ke Cetinja će biti redovno obavještavani o raznim građanskim/volonterskim aktivnostima gdje bi njihova podrška bila od koristi. Prijavljeni volonteri/ke mogu dobiti poziv da volontiraju u organizacijama građanskog društva (održavanje veb stranice udruženju, organizovanje edukativnih radionica i drugi primjeri doprinosa). Stvaranjem baze podataka o volonterima/kama Cetinja je osnov za pokretanje mnogih građanskih inicijativa, za koje je potrebna brza i organizovana reakcija građana. Baza će predstavljati novi osnov za povezivanje volontera/ki Cetinja i nakon završetka realizacije projekta. Održivost vidimo u lakom održavanju baze, koja uz volonterski doprinos može biti veoma aktivna platforma za razmjenu ideja, kontakata i iskustava u volonterskom radu. Promotivni i informativni materijal će pomoći pri povećanju informisanosti građana o pojmu volonterizam i njegovoj važnosti za razvoj zdrave sredine.

Baza će sadržati kontakt informacije svih zainteresovanih koji žele da budu dostupni organizacijama, institucijama i građanskim

14 | Recept za aktivizam | septembar 2018.

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

15


pokretači promjena

Volonterizam važan za cetinjske Gimnazijalce Piše: Milena Stanojević Sagovornica: Svetlana Ivanović, Koordinatorka Volonterskog kluba

Volonterski klub Gimnzije sa Cetinja ove godine obilježava pet godina postojanja. Osnovan je 2013.godine na inicijativu profesorice istorije i geografije Svetlane Ivanović i nekadašnjeg učenika te škole Dimitrija Jovićevića.

16 | Recept za aktivizam | septembar 2018.

Koordinatorka Volonterskog kluba Svetlana Ivanović kaže da trenutno okupljaju 90 volontera i da realizuju različite aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ivanović je podsjetila na Nagradu za inovativnost i kvalitet proizvoda za 2018. godinu, na Učeničkom sajmu preduzetništva, koja je rezultat saradnje Volonterskog , Preduzetničkog i - Ove školske godine Volonterski klub u saradnji sa Prirodnjačkog kluba JU Gimnazija Cetinje Centrom za socijalni rad, realizovao je humanitarnu akciju povodom 17. oktobra ,Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Tom prilikom prikupljena je odjeća i obuća za osam porodica sa Cetinja, koje su korisnici MOP-a. Volonteri ne štede sebe ni kada je u pitanju saradnja sa drugim klubovima i organizacijama. Tako je došlo i do saradnje sa Omladinskim klubom, koji je organizovao savjetovanja za mlade volontere, kroz projekat Volonterizam se uči, a iz te saradnje proistekla je humanitarna akcija Knjiga za omladinski klub kada je prikupljeno 300 knjiga.

Takođe, u saradnji sa Omladinskim klubom, realizuje se projekat Činim pravu stvar, koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo u cilju promocije volonterizma u zajednici - istakla je Ivanović koja je ukazala da je saradnja na projektima Volonterskog , Omladinskog i Preduzetničkog kluba donijela je JU Gimnaziji Cetinje nagradu, Najbolje preduzetničke srednje škole u Crnoj Gori za 2016. godinu.

- Podsjetila bih i na humanitarnu akciju Novogodišnji paketić, za djecu štićenike Dječijeg doma Mladost iz Bijele gdje svake godine, volonteri obraduju novogodišnjim paketićima djecu iz Dječijeg doma, ali 150 - 170 djece do 15 godina, čije su porodice korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice. Tu je i humanitarna akcija za poplavljena područja Srbije i Bosne i Hercegovine. Naši volonteri realizovali su i akciju ,,Čuvajmo životnu sredinu’’ gdje je raščišćavanjem suterena školske zgrade, uklonjeno preko dvije tone starog gvožđa. Tokom te akcije prikupljeno je i dvije tone starog papira i kartona ali i oplemenjeno školsko dvorište, kako bi u njemu uživali i učenici i profesori.-rekla je Ivanović i zaključila da je to samo dio aktivnosti koje je realizovao Volonterski klub u proteklom period, te da je od osnivanja do danas kroz taj klub prošlo oko 200 volontera.

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

17


organizacije direktno informišemo o ideji za osnivanje Centra za mlade, ali i da ispitamo kakva je potreba i mišljenje ostalih aktera u zajednici. Pored toga, pripremili smo i upitnik koji su organizacije popunjavale, a sa ciljem da kreiramo određenu bazu podataka koji se tiču aktivnosti / djelatnosti kojima se organizacije bave i mišljenja koja se tiču Centra za mlade (pitanje sadržaja, vlasništva, odnosno načina osnivanja Centra itd.). Nakon individualnih sastanaka, uslijedio je i zajednički na kojem su definisani budući koraci u realizaciji ideje. Kao glavni događaj u okviru ovih konsultacija organizovan je okrugli sto koji je održan 22.12.2017. godine u IPC Tehnopolis-u.

inspiracija

Piše: Milena Radonjić Sagovornik: Božina Stešević,Agencija za lokalnu demokratiju iz Nikšića

„Ja sam ZA Centar za mlade“ Atmosfera nikšićke mladosti kontemplira i zalaže se za što kvalitetnije ispunjenje vremena i kreativnosti djece i omladine. Da bi se izbjegla lijena jutra i bespoštedno ispijanje dojča u gradskim kafićima, postoji veliki broj omladinskih klubova, nevladinih organizacija sa ciljem da se mladost skloni sa ulice i svoje ideje, želje i mogućnosti ponude rodnom gradu kao najljepši poklon koji će ga oplemeniti. Svježinu u pomalo ustajalom vazduhu grada pod Bedemom, donijela je ideja osnivanja „Centra za mlade“ kao dio projekta „Od Centra bezbjednosti do Centra za mlade“Agencije za lokalnu demokratiju uz podršku Fonda za aktivno građanstvo. Iako na kraju Stara zgrada policije neće biti prostor za osnivanje ovog Centra, nikšićka mladost ne odustaje, pa je pred njima put u kome svoju ideju Centra za mlade vide na nekom obećavajućem mjestu, jer je i njihova poruka u kraćem video materijalu da su svi sugrađani jedinstveni u sledećoj paroli „Ja sam ZA Centar za mlade“

Ideja Ideja “Centra za mlade“, kao multifunkcionalnog prostora, koji bi nudio različite sadržaje mladim ljudima u Nikšiću, već dugo obitava kao ključna tema na brojnim aktivnostima ALD-a koje su realizovali sa mladim ljudima u Nikšiću u prethodnom periodu. Ova ideja predstavlja produkt jasne potrebe za unaprijeđenjem sadržaja koji postoje za mlade ljude, koji se tiču razvoja aktivnosti u oblasti neformalnog obrazovanja, kulturnog života i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih ljudi. -Prijedlog „Centar za mlade“ kreiran je na radionici „Moj grad – grad mladih“ održanoj 07. – 08. decembra 2016. godine. Učešće na ovoj radionici uzelo je 15ak mladih ljudi iz Nikšida, a za voditelje radionice angažovane su arhitekte iz Agencije za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić. Na ovoj radionici učesnici su uz stručnu podršku radili na kreiranju jednog detaljnog prijedloga za određeni sadržaj i prostor koji bi bio namijenjen

18 | Recept za aktivizam | septembar 2018.

mladima. Za ovu svrhu koristila se prethodno kreirana Mapa mladih Nikšića, na kojoj su mapirani određeni objekti i prostori, kao i predlozi mogućih sadržaja koji bi bio namijenjen mladima. Kao najinteresantnija lokacija za transformaciju izabrana je stara zgrada policije koja je u državnom vlasništvu i van upotrebe duži niz godina. Prijedlog učesnika radionice je da upravo pomenuta zgrada postane lokacija budućeg Centar za mlade, koji bi imao i lokalni i regionalni karakter, istakao je Božina Stešević iz Agencije za lokalnu demokratiju.

Opšti i specifični ciljevi projekta Opšti cilj projekta je unaprijđenje kvaliteta života mladih u Nikšiću kroz njihov aktivizam, dok su specifični ciljevi uticaj na lokalne vlasti da u pogledu planiranja razvoja grada uzmu u obzir i potrebe mladih, unaprijeđenje kvaliteta provođenja slobodnog vremena i efikasnije i održivo planiranje javnim prostorima. S obzirom na činjenicu da su željeli da jasno artikulisane interese i ciljeve predstave što većem broju ljudi, kontaktirali su veliki broj nevladinih organizacija koje se bave mladima, zatim institucija poput Opštine Nikšić, nadležnog Sekretarijata, srednjih škola i Fakulteta. Nakon toga, počinje realizovanje nekog od ciljeva. -Realni početak realizacije projekta se može povezati i sa formalnim odnsosno od 1. juna 2017. godine, pri čemu je prvi mjesec podrazumijevao internu pripremu i planiranje realizacije predviđenih aktivnosti. Projekat je završen flash mob-om 13. aprila, 2018. godine, međutim, pored toga slijedi nam još angažmana po pitanju ostvarivanja ideje za osnivanje Centra za mlade u Nikšiću.Sa predstavnicima Organizacija civilnog društva smo organizovali najprije individualne sastanke, pri čemu smo kontaktirali ukupno 40 organizacija (manje i više aktivnih), a razgovarali i ujedno dobili podršku od strane 18 relevantnih organizacija. Individualne razgovore smo obavljali u periodu od avgusta do oktobra 2017.godine. Ideja individualnih sastanaka je bila da

Cilj ovog događaja je ustvari bio da se definišu zajedničke osnove i koraci moguće saradnje na ovom polju. Pored toga, prezentovane su dotadašnje realizovane aktivnosti, ali i razmotrili se i definisali budući zajednički koraci ka ostvarivanju ideje za osnivanje Centra za mlade u Nikšiću, objašnjava Stešević, dodajući da je glavni vid komunikacije sa mladima bio putem društvenih mreža, koja se obavljala u kontinuitetu tokom trajanja projekta. Prikupljanje potpisa i sastanci sa predstavnicima lokalnih i nacionalnih vlasti. Prikupljanje potpisa za osnivanje Centra za mlade vršilo se elektronski, kao i u holu Filozofskog fakulteta. Pored toga, Inicijativu su podržali i Gimnazija i Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola, odnosno Učenički parlamenti ovih škola, gdje nijesu prikupljali potpise, jer se mahom radilo o maloljetnim licima. Peticija nije imala formalni karakter, s obzirom na to da se ona nije mogla zvanično predati Opštini Nikšić, jer je mapirani prostor u vlasništvu Ministarstva finansija, te je i nijesu previše forsirali, odnosno, više je služila kao vrsta izjave podrške / volje. Takođe, tim ALD inicirao je sastanke sa predstavnicima Lokalne samouprave, odnosno Sekretarom Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, kao i drugim institucijama grada. -Pored toga smo bili i u komunikaciji sa Agencijom za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, od kojih smo dobili neophodne informacije vezano za pitanje vlasništva mapiranaog prostora bivše zgrade policije. Takođe, sa ciljem uključivanja i srednjih škola u Nikšiću i Fakulteta, razgovarali smo sa direktorima Gimnazije i Srednje ekonomsko – ugostiteljske škole u Nikšiću, kao i dekanom Filozofskog fakulteta. Ovo je bila prilika da dobijemo otvorena vrata za dalje aktivnosti, poput održavanja info sesija i potpisivanja peticije, napominje Stešević.

Flash mob i info sesije Kako dalje cijeni Stešević, ideja da se flash – mob organizuje ispred bivše zgrade Centra bezbjednosti kao potencijalnog prostora za Centar za mlade je u komunikaciji sa mladima izmijenjana i organizovana na

način da se puste šareni baloni, a prethodno simbolično zamisli želja da se osnuje Centar za mlade. Kako je već u toku projekta dobijena informacija da je mapirani prostor bivše zgrade policije namijenjen za neke druge svrhe, mladi su krenuli od Trga u Nikšiću sa balonima, došli do glavnog gradskog parka odakle su i pušteni baloni. Flash mob je organizovan u 13h kada je i najveća frekvencija ljudi u gradu, a taj događaj je upriličen 13. aprila. Mnogo ranije, dakle u novembru prošle godine, tim ALD prepoznao je važnost komunikacije sa mladima u njihovim obrazovnim institucijama, pa su tog novembra održane dvije info sesije u Gimnaziji i Srednjoj ekonomskoj školi, a štand za potpisivanje peticije bio je i u prostorijama Fakulteta. Cilj info sesija je bio povratna reakcija učenika i studenata, učeničkih parlamenata kao i njihovi predlozi i ideje o sadržajima buućeg Centra za mlade. Njihova reakcija bila je simpatična i u duhu uzrasta i vremena; ‘’Konačno se neko toga sjetio“.

Tribina „Mladi u prostoru i vremenu“ Krajem marta, na ovoj tribini govorilo se o kvalitetu života mladih u Nikšiću, kao i mogućnostima koje grad pruža mladima. Pored toga, to je bila prilika za projekciju video spota, a na tribini su bila 22 učesnika. I sa ovog mjesta u Gradskoj kući, kao i u prethodnim aktivnostima, upućen je poziv svim targetiranim omladinskim organizacijama i mladima, putem mailing lista i društvenih mreža.

Planovi -Po završenoj implementaciji projekta svakako planiramo da nastavimo rad na ostvarivanju ove ideje. Temelje koje smo postavili kroz ovaj projekat pomoći će nam u daljem radu. Planiramo da najprije potpišemo Memorandum sa akterima iz civilnog sektora, kako bi smo produžili saradnju, a onda i, makar i ne postojao realni prostor, osnovati Centar za mlade (CZM). Ideja nam je da sa akterima koji se prepoznaju kao organizacije koje realno pružaju neke mogućnosti mladima, svoje posetojeće aktivnosti implementiraju na način da promovišu ideju CZM koristeći logo. Pored toga, ostaje nam nastavak komunikacije sa predstavnicima Opštine, i traženju alternativnog prostora (odnosno, preldloženog, da sačekamo izgradnju dijela Doma revolucije ili da iskoristimo neke prostere u okviru Sportskog centra). Svakako da bi smo pokušali da ostvarimo finansiranje, eventualno sređivanje prostora kroz projekte/donacije i aktivan angažman svih aktera u zajednici. Pored pomenutog, radićemo na kreiranju Fondacije za mlade, koja bi uključivala i privredna društva, civilni i javni sektor, a koja bi mogla da u budućnosti finansira određene elementa za funkcionisanje Centra za mlade, zaključuje Stešević ’pripovjest“ jednog aktivizma u gradu N, gdje mladost ne može i ne smije da udiše „otrovna isparenja“ sveopšte apatije i dokolice.

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

19


Recept za 6. aktivizam 10 NAČINA PUTEM KOJIH MLADI MOGU DA NAPRAVE PROMJENU Izvor: http://www.undp.org/. Prevela: Sunčica Vukčević

* Savjet Posvećenost i aktivizam mladih može da stavi u fokus i istakne značaj određenih socijalnih promjena, koje ponekad bivaju zanemarene. Ne moraš da čekaš da odrasteš da bi bio aktivin član svoje zajednice. Tvoje mišljenje je bitno i treba da se čuje. U nastavku slijedi niz ideja, kako najbolje možeš učestvovati lokalno i globalno.

* Zanimljivost Više o osnivanju NVO možeš vidjeti u prvom broju našeg časpopisa, na našem zvaničnom ISSUU nalogu.

1. Upoznaj se sa svojim pravima: Možda još nisi u mogućnosti da glasaš, ali sva djeca i omladina imaju nacionalna i internacionalna prava. Ova prava ti mogu biti jedino od koristi ukoliko se informišeš o njima, s toga - čitaj! 2. Upoznaj se sa lokalnim problemima/izazovima: Da li prepreka na putu utiče na tvoj odlazak u školu? Kako novi porezi utiču na izdržavanje tvoje porodice? Šta god da je u pitanju, upoznavanje sa izazovom će pomoći u kreiranju rešenja koji će imati uticaj na tebe. 3. Govori slobodno: Govori slobodno online (preko društvenih mreža) i/ili offline (na loklanim skupovima i sastanicma) da bi na taj način pojačao/la svoja uvjerenja i interesovanja. Takođe, nikad ne znaš ko te može čudi. Ipak, razmišljaj o tome što postavljaš na društvenim mrežama. Društvene mreže imaju dugu istoriju i stvari zapravo ostaju zauvijek sačuvane. 4. „Umreži se“: Mnogo je omladine poput tebe širom svijeta. Dokuči ih. Informiši se on njihovim inicijativama i naporima, jer one mogu i tebi biti od korisit. 5. „Proširi vijest“. Ukoliko se održavaju izbori, proširi vijest! Razgovaraj sa prijateljima i porodicom o registraciji za glasanje. Ukoliko postoji bitni problem koji prolazi neopaženo, budi osoba koja će ukazati na isti. Ti si dio zajednice i imaš moć da edukuješ i utičeš na ljude oko sebe. 6. Priključi se online kampanjama: Postoji li problem oko kojeg si ti zabrinut? Globalni pokreti su aktivni. Pronađi odgovarajuće tvom izazovu, priključi se, a potom implementuj naučeno u okviru kampanja/ projekata na lokalnom nivou. 7. Organizuj samit omladine: Spoznaj i širi svoje stavove i poglede kako sa svojim vršnjacima tako i sa donosiocima odluka. Škole i lokalne organizacije ti mogu biti od velikog značaja u procesu kreiranja foruma za razmjenu ideja i stavova. Poveži različite zajednice i uočite razlike i sličnosti u vašim stavovima i pogledima. 8. Budi kreativan/na: Fotografija, umjetnost, ples, pozorište, sport, ulična umjetnost... Sve može biti pretvoreno u projekat aktiviste. U čemu si ti dobar/ra? Upotrijebi to za građanski aktivizam. 9. Priključi se/osnuj omladinsku organizaciju: Lokalne omladinske organizacije su sjajna mjesta gdje možeš da proširiš svoja znanja i postaneš aktivan član tvoje zajednice. Ukoliko tvoja zajednica nema baš nijednu organizaciju koja predstavlja mlade, stvori je! Budi trendseter! 10. Budi insipracija: Vjeruj u sebe i slijedi svoju strast! Strastvena omladina će promijeniti svijet!

septembar 2018. | Recept za aktivizam |

21


22 | Recept za aktivizam | septembar 2018.


ČASOPIS O GRAĐANSKOM AKTIVIZMU U CRNOJ GORI Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Šesti broj časopisa je pripremljen u okviru projekta ,,Bala volontera/ki Cetinja’’ koji realizuje Aktivna zona, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore - Direkcije za mlade.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.