Recept za aktivizam - Broj: 005

Page 1

strana 22.

Osnovana Regionalna kancelarija za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO)

INSIDE

Predstavljamo: Omladinski centar u Podgorici Lazar Baćović

BLOG

,,Mladi nijesu u hibernaciji’’ Milena Radonjić

INSPIRACIJA Omladinski klub na Cetinju Nova lokacija za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

novembar 2017. | Recept za aktivizam |SADRŽAJ

Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Izdavač: Aktivna zona

POKRETAČI PROMJENA: Osnovan omladinski klub u Budvi . . . . . . . . . . . . . . . 6 Autorka: Jovana Jagetić INTERVJU: Miloš Marković - Oslobađanje donacije od plaćanja poreza i carine - procedura bez kraja. . 8 Autorka: Milena Stanojević Predstavljamo: Omladinski Centar u Podgorici . . 11 Autor: Lazar Baćović INSPIRACIJA: Omladinski klub na Cetinju - nova lokacija za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Autor: Milena Stanojević BLOG: ‘‘Mladi nijesu u hibernaciji’’. . . . . . . . . . . . . 16 Autorka: Milena Radonjić POKRETAČI PROMJENA: Predstavljamo: Omladinski klub u Nikšiću. . . . . . . 18 Autorka: Milena Radonjić RECEPT ZA AKTIVIZAM: Intervju za medije kao besplatan oblik promocije rada . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Autor: Aktivna zona

Kontakt telefon: +382 41 241 219 Elektronska pošta: info@aktivnazona.me Veb sajt: www.aktivnazona.me Redakcija: Ivana Srećković Milena Stanojević Milena Radonjić Lazar Baćović Miloš Marković Lektorka: Ivana Srećković Dizajn i štampa: Orion Design - member of Orion Group d.o.o.

Osnovana Regionalna kancelarija za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (RYCO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Autor: Nataša Gajić

* Pripremu časopisa je finansijski podržalo Ministarstvo sporta - Direktorat za mlade, u okviru projekta ,,Mladi i mediji’’. Sadržaj časopisa predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stavove Ministarstva sporta.

CIP - Каталогизација у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0726 = Recept za aktivizam COBISS.CG-ID 28746768INTERVJU

Oslobađanje donacije od plaćanja poreza i carine procedura bez kraja Iako je Aktivna zona uspješno prikupila novac za nabavku pokretne platforme za prilagođavanje zgrade Prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom, naišli su na probleme u oslobađanju donacije od plaćanja poreza i carine.

8

Autorka: Milena Đurović Stanojević

Omladinski Centar u Podgorici

INSIDE

Omladinski centar u Podgorici otvoren je u februaru ove godine uz podršku Ministarstva sporta, Glavnog grada, Sistema UN. Cilj ovog projekta je stvaranje prostora u kojem će mladi ljudi moći da se okupljaju. razmjenjuju ideje i mišljenja, izlažu svoje projekte, učestvuju u javnim tribinama i radionicama, te stvaraju bolje uslove za život omladine u Crnoj Gori.

11

Autor: Lazar Baćović

Mladi nijesu u hibernaciji

BLOG

Sasvim prirodno” pripovjedanje” o aktivizmu srednjoškolaca, jer mladost i kreativnost predstavljaju okosnicu modernog društva, nažalost, postalo je na neki način rijetkost, s obzirom na činjenicu da mladi i nijesu toliko puni poleta koliko se to očekuje. Autorka: Milena Radonjić

16


pokretači promjena

Osnovan Prostor za mlade u Opštini Budva

N

akon što je krajem marta ove godine Opština Budva opredijelila prostor za budući Prostor za mlade u Budvi, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih, koja djeluje u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti preduzima prve korake kako bi postavila temelje funkcionisanja Kluba. Prostor se nalazi u Tržnom centru Plaza, lako je dostupan mladim, adekvatne je veličine i pogoduje odvijanju aktivnosti poput seminara, radionica, izložbi,projekcija filmova, koncerata, predstava i predavanja. Iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih saopštili su nam da je sledeći korak opremanje prostora, formiranje tima omladinskih radnika koji bi koordinisali sprovođenje programa u saradnji sa mladima, kao i formiranje mreže volontera.

Piše: Jovana Jagetić Sagovornica: Katarina Vukadinović, saradnica u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih u Opštini Budva

omogućio realizaciju programa budućeg Prostora za mlade. Ovim povodom Budvu su nedavno posjetili predstavnici Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat i Omladinskog kluba Tivat, koji su prepoznati kao primjer dobre prakse sprovođenja omladinske politike na lokalnom nivou i međusektorske saradnje. Nakon obilaska prostora, predstavnici Opština su razmijenili iskustva o osnivanju i vođenju Kluba, izradi Lokalnog plana akcije za mlade, formiranju Savjeta mladih i srodnim temama. Opština Tivat za sada je jedina opština u Crnoj Gori koja je usvojila Odluku o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou i na taj način obezbijedila nesmetano funkcionisanje servisa namijenjenih mladima.

Kakvo je trenutno stanje u Crnoj Gori kada je Sa Katarinom Vukadinović, saradnicom u aktivizam mladih u pitanju? Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih, razgovarali smo o preduslovima za osnivanje Istraživanje “Mladi u Crnoj Gori – društveni dekor ili Prostora za mlade u Budvi i pitanjima omladinskog društveni kapital” koje je sproveo Centar za građansko aktivizma. obrazovanje 2016. godine, pokazuje da je izražena zezainteresovanost mladih za pitanja društvenog Šta će za mlade značiti osnivanje Prostora za i političkog aktivizma. Podaci pokazuju da većina mlade u Budvi? mladih Crne Gore nijesu učestvovali u nekom vidu dobrovoljnog ili volonterskog rada. Rezultati takođe Prostor koji će vrviti od mladalačke kreativne pokazuju da bi više od polovine mladih željelo da radni energije oplemeniće našu zajednicu, a mladima angažman zasnuje u državnom sektoru, a manje od pružiti kvalitetno neformalno obrazovanje, vještine četvrtine u privatnom, jer je ustaljeno mišljenje da i znanja koja ih spremaju za prelazak u odraslo se u privatnom sektoru napornije radi. Što se tiče doba, zapošljenje i samostalni život. Programi će stava u pogledu sopstvenog uticaja na djelovanje prvenstveno biti namijenjeni mladima od petnaest do institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, mladi trideset godina, a članstvo za ostale zainteresovane su pretežno pesimistični. Ipak, treba imati u vidu zavisiće od planiranog programa i pravila kluba. da društveni angažman mladih možemo dvojako posmatrati: kao problem i kao potencijal. Ako mlade Iz kojih izvora će se finansirati budući Prostor za posmatramo kao problem sa kojim ne znamo što da mlade u Budvi? radimo, treba da imamo uvidu da on nije isključivo lokalne prirode, već se sa istim pitanjem nose i Da bi planirane aktivnosti bilo moguće realizovati, evropske institucije koje se bave pitanjima mladih. Sa Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja druge strane, to je populacija koja posjeduje ogroman mladih radi na određivanju izvora finansija koji bi potencijal za društvene promjene i razvoj. Iz ugla

6

| Recept za aktivizam | novembar 2017.


psihologa, primjećujem sve češće fenomen “naučene bespomoćnosti” – aktivisti koji često doživljavaju neuspjeh, počinju sumnjati u svoje sposobnosti i čini se da vjeruju da je uspjeh nešto na što oni ne mogu da utiču. Brojna istraživanja i statistika pokazuju da zemlje koje su se odlučile za drugi smjer, odnosno podsticanje aktivizma, danas imaju najmanju stopu nezaposlenosti i najvišu političku participaciju mladih, što treba da bude i naš cilj.

bolje tretirani. Takođe, u Budvi postoji Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti i njene zaposlene možeš pitati sve što te zanima vezano za Zakon i Strategiju. Da li su lokalne samouprave u obavezi da kreiraju i sprovode lokalnu omladinsku politiku? Kakvo je stanje u našoj Opštini kada je omladinska politika u pitanju?

Da li su u Crnoj Gori Omladinski klubovi i Centri u dovoljnoj mjeri zastupljeni? Lokalne samouprave su dužne da donesu Lokalni plan akcije za mlade, i da koordiniraju njihovim Za sada u Crnoj Gori postoji osam Omladinskih sprovođenjem. Naša Opština je, nakon beranske, klubova i jedan Omladinski centar u Podgorici. Ta druga po redu koja je 2010. godine, uz podršku brojka varira, jer se neki novi klubovi otvaraju, a neki, Foruma mladih i neformalne edukacije, donijela na žalost, gase. Mislim da bi svaka opština trebalo da Lokalni plan akcije za mlade. Ove godine je u planu ima svoj omladinski klub, jer na taj način pokazuje izrada novog Lokalnog da na sistematski način vodi brigu o mladima i da želi da im omogući da slobodno vrijeme provedu plana. Takođe od 2010. godine u okviru Sekreterijata na kvalitetan način, jer je sve češća pojava da mladi za društvene djelatnosti postoji Kancelarija za odlaze ili žele da odu. prevenciju bolesti zavisnosti sa dvoje zaposlenih, a 2015. Dobija naziv Kancelarija za prevenciju bolesti Koji su načini djelovanja mladih u Omladinskim zavisnosti i pitanja mladih i zapošljava ukupno klubovima i Cenrima i sa kakvim se izazovima četiri radnika. Pomenute stavke su bitan preduslov susreću? da propisane aktivnosti iz Lokalnog plana budu realizovane i da se poslovi obavljaju kvalitetnije nego Postoji više načina osnivanja klubova i centara: mogu u prethodnom periodu. da budu osnovani od strane mladih ljudi, od strane opštine, od strane nevladinog sektora, a mogu da Koji su načini organizovanja mladih na budu i volonterski vođeni. Svaka lokalna zajednica institucionalnom nivou, a koji u civilnom sektoru? je specifična, tako da ne postoji univerzalni model Da li je njihova saradnja neophodna? funkcionisanja klubova, ali se nadamo da će nove smjernice u Zakonu malo bliže urediti tu oblast. Do Osim toga što možete da osnujete omladinsku sada se dešavalo da klubovi traju onoliko koliko traje organizaciju, nevladinu organizaciju, omladinski donacija koju je dobila nevladina organizacija koja klub, omladinski centar, savjet mladih, info centar, ga je osnovala, ili prosto dok traje entuzijazam onih info tačku, možete i da se priključite postojećim. koji su ga pokrenuli. Nerijetko su to mjesta prepuna Da bismo težili standardima u kvalitetu omladinske energije, ispunjena kreativnošću i idejama koje se u politike koje propisuje Evropski omladinski forum, takvim prostorima rađaju, ali nije rijedak slučaj da poželjno je da svi akteri omladinske politike klubovi pokleknu pred izazovima realnosti, poput sarađuju. Trenutno, kao neformalna grupa, možete plaćanja komunalija, pribavljanja materijala za rad, da kandidujete svoje ideje kod Fonda za aktivno isplata zarada zaposlenima i slično. Za sada, Opštine građanstvo ili sličnih donatora koji na ovaj način Tivat i Berane imaju održiv model funkcionisanja pokazuju da vode računa o mladima, osluškuju kluba i trudićemo se da njihove primjere slijedimo. njihove potrebe i pomažu njihovu realizaciju. Šta novoizgralasni Zakon o mladima i Nacionalna strategija za mlade garantuju mladima?

Izvor: www.krugmladih.me

Ako imaš od petnaest do trideset godina, Zakon o mladima ti omogućava da osnuješ omladinsku organizaciju, omladinski klub, omladinski centar, savjet mladih, info centar, info tačku i tako budeš aktivan/na u oblastima u kojima želiš, da mladi budu novembar 2017. | Recept za aktivizam |

7


intervju

Oslobađanje donacije od plaćanja poreza i carine - procedura bez kraja Piše: Milena Stanojević Sagovornik: Miloš Marković, koordinator donatorske akcije

A

ktivna zona je uspješno prikupila preko 6000 eura vrijednu donaciju, a koja je namijenjena nabavci posebne pokretne platforme (motorne rampe) za prilagođavanje zgrade prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom. Međutim, donatori su naišli na problem prilikom oslobađanja donacije od plaćanja poreza i carine, iako se radi o javnom dobru. Kako je protekla druga donatorska akcija Fondacije mladih Aktivne zone?

Privredni klub Cetinja, uz čiju pomoć je prikupljena suma od 3000 eura, dok je fAKT duplirao istu sumu, što je bilo dovoljno za nabavku posebne motorne rampe iz Republike Srbije. Na koji ste tačno problem naišli u komunikaciji sa resornim organima, a u vezi sa procedurom oslobađanja ovako vrijedne donacije od plaćanja poreza i carine?

Kako se radi o proizvodu koji nije proizveden u našoj Uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, a u okviru državi, proceduru dopremanja je podrazumijevao programa ,,De fakto jednaki’’, čiju realizaciju uvoz tog proizvoda. Budući da se radi o donaciji i finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU društveno-korisnom proizvodu, računali smo na u Crnoj Gori, Aktivna zona je pokrenula inicijativu jednostavnost procedure prilikom oslobađanja od ,,Zajednica bez barijera’’. Partneri u realizaciji plaćanja poreskih i carinskih taksi, međutim, naišli ove inicijative su: Udruženje paraplegičara Cetinje i smo na nerazumijevanje i nepoznavanje pomenute 8

| Recept za aktivizam | novembar 2017.


procedure od strane službenika u Upravi Carina, ali i drugih ustanova kojima smo se obratili.

materijal za potrebe tih lica’’ budu oslobođena od plaćanja carinskih taksi.

Koji zakonski okviri se odnose na ovu tematiku i da li postoji propusta u istim?

Dalje, članom 57 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobađenje od plaćanja carine, detaljno se opisuju proizvodi i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom, a koje mogu biti oslobođene plaćanja carine. Naime, u tom dijelu Uredbe se navodi da ,,predmeti posebno izrađeni za obrazovanje, zapošljavanje ili društveni napredak lica sa invaliditetom’’ mogu biti oslobođeni plaćanja carine, a u slučaju ,,da ih uvoze ustanove ili organizacije koje se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći licima sa invaliditetom, koje imaju odobrenje nadležnih organa za uvoz te robe bez plaćanja carine.’’

Postoji nekoliko zakona, uredbi i pravilnika koji se bave ovom problematikom, a u nastavku ćemo predstaviti djelove istih koji se odnose na proizvode i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom: Zakon o porezu na dodatu vrijednost prepoznaje oslobađanja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga, a u slučajevima kada se radi o javnom interesu. Član 28 pomenutog Zakona prepoznaje više od 20 proizvoda i usluga koje je moguće osloboditi plaćanja PDV-a.

Između ostalog, istim članom (alineja 10) je predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV-a za ,,proizvode koji su posebno izrađeni za obrazovanje, osposobljavanje ili zapošljavanje slijepih i gluvih, odnosno drugih fizički ili duševno hendikepiranih lica, ako su stečeni besplatno i uvezeni od strane ustanova, osnosno organizacija čija djelatnost je obrazovanje, odnosno nuđenje pomoći tim licima i ako od strane donatora nije izražena komercijalna namjena, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove socijalnog staranja’’. Međutim, nigdje u Zakonu, ali ni u pomenutoj Uredbi nije preciziran način dobijanja odobrenja, ali Način na koji se institucije, preduzeća, organizacije i ni naziv nadležnih organa, što predstavlja problem drugi akteri mogu osloboditi plaćanja PDV-a prilikom za određene državne organe koji nijesu upoznati uvoza proizvoda ili usluge jeste opisan u posebnom sa ovim pravnim okvirom, te ne prepoznaju svoju ,,Pravilniku o postupku poslobađanja od plaćanja PDV-a odgovornost. Članom 61 pomenute Uredbe je investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga’’. precizirana procedura za oslobađanje od plaćanja Međutim, ovaj Pravilnik prepoznaje oslobađanje od carine, koja podrazumijeva upućivanje zahtjeva, uz plaćanja PDV-a samo u slučaju isporuke proizvoda i koji se podnose: dokaz o registraciji organizacije; te usluga u skladu sa međunarodnim ugovorom. Dakle, izjava da je uvezena roba namijenjena za pružanje ne propoznaje se mogućnost oslobađanja od plaćanja pomoći i rehabilitaciji lica sa invaliditetom. PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga u slučaju da pojedinac - građanin/ka Crne Gore, ili organizacija Na kraju, zaključujemo da je sve proizvode i odluči da to uradi sopstvenim novcem ili novcem usluge namijenjene obrazovanju, podršci i pomoći prikupljenim prilikom organizovanja donatorskih osobama sa invaliditetom moguće osloboditi akcija. plaćanja carinskih taksi, dok je proizvod ili uslugu moguće osloboditi plaćanja poreza samo u slučaju Carinski Zakon takođe prepoznaje mogućnost da iste donira neka međunarodna organizacija. Iz oslobađanja od plaćanja carine za određene naše komunikacije sa službenicima Uprave carina proizvode i usluge, a u okviru člana 184 (alineja 6), i Carinarnice Podgorice se međutim pokazalo da je u kom je predviđeno da ,,humanitarne organizacije, oslobađanje od plaćanja carine predviđeno isključivo udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, na osnovu međunarodnog ugovora, čime se negiraju lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja gore navedeni član 57 Uredbe o uslovima i postupku i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, za ostvarivanje prava na oslobađenje od plaćanja urđeđaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni carine kao i Carinski Zakon, član 184 (alineja 6).

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

9


Dakle, građani neće biti oslobođeni plaćanja poreza i carine ukoliko žele donacijom riješiti problem zajednice? Da. Vi, kao građani/ke Crne Gore, ili bilo koja organizacija ili preduzeća, nijeste u mogućnosti donirati bilo koji predmet ili uslugu u slučaju da to želite uraditi svojim novcem, jer država Crna Gora ne prepoznaje humanitarni rad svog naroda, te će vam naplatiti PDV i carinu i tako ,,nagraditi’’ vašu solidarnost i humanitarni rad. Što biste poručili institucijama koje su zadužene za rješavanje ovog problema? Ovim putem bih želio da skrenem pažnju na probleme koji se javljaju kod uvoza proizvoda i usluga namijenjenih javnom dobru i zatražiti donošenje izmjena i dopuna pomenutih zakona, uredbi i pravilnika, koji će objediniti i pojednostaviti proceduru oslobađanja od plaćanja poreza i carine. Takođe, po uzoru na države regiona, Crna Gora bi trebalo da usvoji Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći, koji bi afirmisao solidarnost i filantropsko djelovanje građana i privrednika.

10 | Recept za aktivizam | novembar 2017.


inside

Predstavljamo:

Omladinski Centar u Podgorici Omladinski Centar u Podgorici otvoren je u februaru ove godine uz podršku Ministarstva sporta Direktorata za mlade, Glavnog grada i Sistema Ujednjenih nacija u Crnoj Gori. Cilj ovog projekta je stvaranje prostora u kojem će mladi ljudi moći da se okupljaju. razmjenjuju ideje i mišljenja, izlažu svoje projekte, učestvuju u javnim tribinama i radionicama, te stvaraju bolje uslove za život omladine u Crnoj Gori. Piše: Lazar Baćović

decembar 2015. | Recept za aktivizam |

11


12 | Recept za aktivizam | novembar 2017.


Omladinski Centar u Podgorici otvoren je u februaru ove godine uz podršku Ministarstva sporta - Direktorata za mlade, Glavnog grada, i Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. Cilj ovog projekta je stvaranje prostora u kojem će mladi ljudi moći da se okupljaju. razmjenjuju ideje i mišljenja, izlažu svoje projekte, učestvuju u javnim tribinama i radionicama, te stvaraju bolje uslove za život omladine u Crnoj Gori. Korišćenje centra je potpuno besplatno za mlade i omladinske organizacije, a u okviru centra takođe djeluje i UNICEF-ova Laboratorija inovacija za mlade „Kreaktivator“, gdje mladi svojim rješenjima mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. U centru će se uskoro nalaziti i lokalna kancelarija Regionalne kancelarije za saradnju mladih, čiji cilj će biti podsticanje međuregionalne saradnje mladih kroz omogućavanje programa razmjene. Omladinski centar obuhvata prostor od 180 m2 i organizovan je u dvije sale za radionice/treninge, jednu salu za sastanke, biblioteku, mini kuhinju i dva prostora sa sjedenje. Centar raspolaže savremenom kompjuterskom opremom, ima pristup internetu i dostupan je mladim ljudima svim danima, osim nedjelje, od 10 do 20 časova. Omladinskim centrom trenutno rukovodi Unija srednjoškolaca Crne Gore u okviru projekta “Koordinacija Omladinskim centrom” koji finansira Ministarstvo sporta. Kroz uključivanje mladih u rukovođenje centrom i aktivnu participaciju mladih u njegovim aktivnostima, projekat teži snaženju kapaciteta mladih za donošenje odluka i učestvovanje u javnom životu.

Tokom svog rada, centar je redovno organizovao niz aktivnosti usmjerenih na potrebe i interesovanja mladih i tokom svog rada je sarađivao sa nizom nevladinih organizacija posvećenih radu u ovom polju. Za nešto više od pola godine funkcionisanja, u centru je organizovan značajan broj događaja, koji su uključivali obuke, radionice, predavanja i omladinske sastanke. Među značajnijim nevladinim organizacijama koje je centar ugostio izdvajaju se NVO-i Cosmo, Mladiinfo Montenegro, Prima, Forum MNE, Udruženje mladih sa hendikepom i AIESEC. Pored njih, centar je ostvario saradnju i sa nizom institucija, kao što je Filozofski fakultet, a takođe i sa mnogim pojedincima koji su bili zainteresovani za projekte centra. U okviru aktivnosti u centru su obrađene raznovrsne teme, poput učešća mladih u političkom životu, omladinskog aktivizma, borbe protiv narkomanije, preduzetništva za mlade i ljudskih prava. Zahvaljujući ovoj raznovrsnosti, radu centra doprinijeli su ljudi različitih profila, kompetencija i interesovanja, što je centar učinilo mjestom u kojem svaki mladi čovjek može pronaći nešto što ga privlači.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

13


inspiracija

Omladinski klub na Cetinju nova lokacija za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

Piše: Milena Stanojević Sagovornica: Dejana Rudović, koordinatorka Omladinskog kluba Cetinje

14 | Recept za aktivizam | novembar 2017.


O

mladinski klub na Cetinju je zamišljen kao dinamični prostor za mlade, gdje se mladi ljudi okupljaju, informišu, uče, djeluju, volontiraju, istražuju, druže se i korisno provode slobodno vrijeme.

koriste i da osigura medijski prostor za informisanje mladih u lokalnim javnim medijima - pojasnila je koordinatorka Omladinskog kluba, Dejana Rudović, i dodala da će uspostaviti i Volonterski servis u cilju informisanja o volontiranju i razvoja različitih volonterskih servisa koji će koristiti zajednici i baviti Koordinatorka Omladinskog kluba, Dejana se olakšavanjem problema sa kojima se suočavaju Rudović, kaže da mladi kroz različite aktivnosti mladi i, uopšte, građani Cetinja. imaju priliku da uče i vježbaju, otkriju i razvijaju svoje vještine, te stiču neophodna znanja za kvalitetan -Savjetovanje mladih je, takođe, zadatak život u lokalnoj zajednici.. omladinskog kluba fokusiran na specifična pitanja i probleme mladih. Kvalitetan omladinski rad i briga o - Omladinski klub obezbjeđuje sigurno okruženje mladima pruža informacije i podršku koja je bazirana za razvoj mladih, u kojem imaju priliku da razvijaju na profesionalnoj tehnici savjetovanja i mladima potencijale svoje ličnosti i da, praktikujući zdrave pomaže da riješe pojedine izazove i probleme ili stilove života, postanu pravi promoteri i modeli ih usmjerava na druge institucije i adrese, ukoliko pro-socijalnog unaprijeđenja zajednice u kojoj žive. je potrebno. Usluge savjetovanja će obuhvatati - kazala je Rudović i dodala da su prioritetne oblasti psihološku podršku u rješavanju interpersonalnih, djelovanja Omladinskog kluba zdravlje i bezbjednost komunikacionih i drugih problemskih situacija, mladih, obrazovanje mladih, kultura i slobodno vrijeme probleme u porodici, pomoć pri profesionalnoj mladih, informisanje i mobilnost mladih, te aktivizam i orjentaciji, te pomoć mladim ljudima koji nailaze volonterizam mladih. na poteškoće prilikom traženja posla, pitanja u vezi sa zdravljem, drogom, reproduktivnim i seksualnim - Ciljevi Omladinskog kluba su stvaranje pozitivnog zdravljem - istakla je Rudović. okruženja za djelovanje i jačanje uloge mladih u društvu kroz aktivno uključivanje mladih u - U Omladinskom klubu nastavićemo sa Vršnjačkim aktivnosti zajednice, aktiviranje i uključivanje radionicama koje omogućavaju mladima da dobiju mladih u organizovanje svog slobodnog vremena, nove informacije ili steknu nova umijeća i znanja podsticanje, razvijanje kreativnosti i radnih navika, koja su im inače slabije dostupna. Prenošenje znanja, popularizacija umjetnosti i razvoj iste kroz odnosno učenje, odvija se „među jednakima”. Mladi organizovanje kulturnih aktivnosti, samostalno ljudi uglavnom dijele slična interesovanja i uvjerenja, oblikovanje kulturnog života zajednice od strane muče ih isti problemi, imaju slične potrebe, te lakše mladih, popularizacija i razvoj volonterizma, kao i mogu definisati situacije i stvarati prilike koje su promocija i usvajanje zdravih stilova života - navela njihovim vršnjacima interesantne i privlačne za je Rudović. učenje, a isto tako lakše mogu uvidjeti potrebu za novim znanjima kod svojih vršnjaka. Mladi Ona je podsjetila da su u Omadinskom klubu Omladinskom klubu će imati priliku da nastave realizovane brojne aktivnosti i najavila nove Kreativne radionice i steknu nove vještine iz programe poput “Info Point for Youth”. različitih oblasti: izrada nakita, dekupaž tehnika, hemijska radionica, likovne radionice i ostali sadžaji -Info Point for Youth je neophodan zbog koji će se kreirati shodno potrebama i interesovanjima nemogućnosti mladih da nađu informacije na mladih - kazala je koordinatorka Omladinskog kluba, jednom mjestu i pristupe im na pravi način. Sat Dejana Rudović. vremena dnevno, svakog dana mladi će moći u Omladinskom klubu da se informišu o aktuelnim Omladinski klub na Cetinju svečano je otvoren 11. konkursima, stipendijama, takmičenjima, kao novembra 2016. godine na inicijativu NVO Džonatan i da dobiju konkretni servis podrške (pomoć Livingston , u partnerstvu sa NVO Građanski kreativni prilikom popunjavanja i prijavljivanja, obuke iz centar. Klub se nalazi u prostorijama cetinjske komunikacionih i strateških vještina, pisanja biznis Gimnazije, a otvaranje je finansijski podržao Fond za planova, obuka sticanja liderskih vještina i sl). Ostali aktivno građanstvo. ciljevi tog servisa su da podstakne i informisanje putem novih medija kojima se mladi svakodnevno

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

15


LOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLO LOG BLOG BLOG BLOG BLOG BLO

Mladi nijesu u hibernaciji Piše: Milena Radonjić Sagovornik: Vuk Peković,učenik trećeg razreda Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića

S

asvim prirodno ”pripovjedanje” o aktivizmu srednjoškolaca, jer mladost i kreativnost predstavljaju okosnicu modernog društva, nažalost, postalo je na neki način rijetkost, s obzirom na činjenicu da mladi i nijesu toliko puni poleta koliko se to očekuje.

bivaš tretiran na svakakve načine.Vršnjačko nasilje zastupljeno je svuda, može se vidjeti, ali se ne obraća velika pažnja, pa se zato i moj film zove “Obrati pažnju”. Ne odnosi se samo na maloljetnike, nego i na instituciju direktora, psihologa i svih u školi koji možda negdje ne obraćaju pažnju na nasilje u školi.

Upravo zbog toga, svaki svijetli primjer, u pojedinačnom ili zajedničkom stvaralaštvu, zaslužuje prostor na medijskom nebu, ionako već nagomilanom maglom senzacionalizma i hiperprodukcije. Učenik trećeg razreda Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića,Vuk Peković, kratkometražnim filmom “Obrati pažnju”, osvojio je prvo mjesto na takmičenju “Krik”,u sferi amaterskog filma koji za cilj ima aktivizam mladih kroz umjetnost, što je lijepa polazna tačka u pokretanju promjena. Svojim zalaganjem poslao je poruku da mladi nijesu u hibernaciji, i da je taj zimski san zaista rezervisan samo za divlje životinje i poneke “apatične ptice”.

Zajednička ideja je potekla od mene i moje koleginice Teodore Lučić. Četiri sata je trajalo snimanje, i veoma smo ga brzo uradili, s obzirom na to da nijesmo imali nikakvu skriptu, sve je bilo u našim glavama. Dijalozi su bili smišljeni na licu mjesta, tako da smo se dogovarali oko dijaloga, a sve smo završili u dva dana. Prvi dan smo došli na ideju, drugi dan smo snimali, a ja sam kasnije montirao video - govori Vuk Peković, naglašavajući da je veoma zahvalan kolegama Teodori Lučić, Milošu Miranoviću, Nađi Drašković, Danilu Cmiljaniću, Nikolini Kontić, Nikolini Čvorović, Stojanu Anđeliću, Juliji Blečić, Slađani Delibašić na glumačkoj pomoći i prof. Oliveri Lučić koja im je ustupila kabinet biologije.

Vršnjačko nasilje -Film govori o vršnjačkom nasilju, a na ideju sam došao tako što sam vidio kakva je situacija u osnovnim i srednjim školama. Ako si drugačiji, onda ćeš biti šikaniran i maltretiran, jer, ako se ne uklapaš u šablon tog društva, nemaš status u društvu, onda

16 | Recept za aktivizam | novembar 2017.

KRIK Prema riječima sagovornika, neformalna grupa “Mi to možemo” organizovala je takmičenje, finansijski podržano od strane Agencije za lokalnu demokratuju, sa fondom za nagrade u iznosu od 350 eura. Prijavljeno


OG BLOG BLOG BLOG BLOG BLO OG BLOG BLOG BLOG BLOG BLOG

je sedam filmova pristiglih iz Ekonomske škole i Gimnazije, u trajanju od sedam minuta. Cilj ovog takmičenja bilo je pokretanje mladih na aktivizam kroz neki vid umjetnosti - u ovom slučaju - filma. Razne teme, mnoštvo aktivnosti, sjajni radovi bili su karakteristika ovogodišnjeg takmičenja. Smatraju da takmičenje ima budućnost, nadaju se njegovom razvijanju i proširivanju, da će postati tradicija i da će kroz dugi niz godina uticati na neke stvari koje treba da se mijenjaju.

Mladi nijesu u hibernaciji, samo ih je potrebno zainteresovati. KRIK označava pomoć, vapaj za aktivizmom i novim idejama. Nadovezujući se na lijepu poruku ovog takmičenja u amaterskom filmskom stvaralaštvu za mlade, Peković tvrdi da su mladi neaktivni upravo zbog toga što žele da budu dio mase, društva. Više žive za grupu, nego za sebe, a upravo putem omladinskih klubova mogu svoje ideje i sopstvenu apatičnost dovesti u bolji status. -Moraju se uključiti, aktivirati. U Nikšiću postoji Omladinski klub Nikšić, Omladinski klub Krug Crvenog krsta. Tako da ako se učlane u te grupe, organizacije, mogu osjetiti tu čar, jer i sam idem u Crveni krst, i veoma je zanimljivo, plemenito pomagati ljudima - kaže Peković, dodajući da se nada

saradnji sa Omladinskim klubom Nikšić, po pitanju projekta, koji u fokusu ima problem vršnjačkog nasilja -Bio sam na nekom kampu u Breznima, gdje smo naučili da pišemo projekte za aktivizam. Zajedno sa drugaricama Teodorom i Aleksandrom napisao sam projekat o vršnjačkom nasilju, načinu na koji ćemo držati edukativne radionice đacima u osnovnim školama, kako da ih kroz teoriju uključimo u praksu. Volio bih da se to ostvari, ali to opet zavisi od Omladinskog kluba i ostalih projekata koji su pristigli - navodi Peković, budući psiholog i mladić koji itekako ima smisla za režiju.

Takmičenje Pekovićev film “Obrati pažnju” po ocjeni tročlanog žirija u sastavu Sead Šabotić, filmski i TV reditelj, dr Nataša Krivokapić, profesorica sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Kerim Medjedović iz Agencije za lokalnu demokratiju, među sedam pristiglih osvojio je prvo mjesto i nagrađen je sa 200 evra, dok su druga dva filma osvojili učenici trećeg razreda gimnazije “Stojan Cerović”. Luki Vučiću, za film “Izgubljeni u realnosti”, pripalo je stotinu evra, dok je Darko Savićević za “Depresiju”, nagrađen sa 50 evra.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

17


pokretači promjena

Piše: Milena Radonjić Razgovarala sa: Miroslavom Stanišićem, predsjednikom Omladinskog kluba Nikšić NIKŠIĆ - Odavno je prošlo vrijeme radnih akcija, zajedničkog udruživanja, slogana i ’unisone pjesme“ nekadašnje SFRJ, koja se snažno izgrađivala na „plećima bodre mladosti i sveprisutnog aktivizma“. U narednim godinama i decenijama, to „jednoglasno pjevanje“ prešlo je u „višeglasje“, koje je na neki način donijelo disperziju priroriteta, ali i modernu nezainteresovanost za solidarnost, aktivizam, obavijenu velom apatičnosti i konformizma. Ipak, pozitivni odbljesci nekadašnjeg zajedničkog udruživanja su omladinski klubovi, a jedan takav, vrlo aktivan i uspješan, „unisono djeluje“ u gradu pod Bedemom. - Omladinski klub Nikšić rezultat je partnerskog projekta dvije nikšićke nevladine organizacije,” Naša budućnost” i “Alfa centar”. Kolege iz pomenutih organizacija vidjevši da u gradu pod Trebjesom ne postoji ni jedna adekvatna organizacija koja bi odgovorila potrebama mladih, okupili su sve zainteresovane organizacije, institucije, podmlatke političkih partija i mlade koji su željeli da se uključe u sami proces osnivanja Omladinskog kluba Nikšić. „Nakon niza održanih sastanaka tokom kojih smo definisali način funkcionisanja kluba, oblasti djelovanja, statut i druge principe, u avgustu 2014. godine se i zvanično osniva prvi omladinski klub, simbolično obilježavanjem Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta“ - započinje priču predsjednik Omladinskog kluba Nikšić, Miroslav Stanišić, dodajući da je članstvo u klubu skoro pa uvijek promjenljivo, tokom školske godine kada imaju najveći broj članova, dok tokom ljetnjih mjeseci se taj broj smanji zbog sezonskog zapošljavanja njihovih članova na primorju. - ,,Bitno je napomenuti da je većina članstva iz srednjih škola, dok je manji dio sa fakulteta, jer dobar broj Nikšićana studira van našeg grada, tako da svoj aktivizam nakon prvih koraka kod nas, nastavljaju pretežno u Podgorici tokom studijskih

18 | Recept za aktivizam | novembar 2017.

dana, a Omladinskom klubu Nikšić se vraćaju tokom januara kada je raspust“ - tvrdi Stanišić.

Kvalitetna saradnja Kako dalje navodi naš sagovornik, definitivno im imponuje što brojne kolege, saradnici, prijatelji, prvenstveno mladi, kažu da su najaktivniji omladinski klub u Crnoj Gori. To su svakako postigli rezultatima, kao i kreativnim, inovativnim aktivnostima koje su potrebne mladima, gdje mladi sami kreiraju i realizuju, u cilju rešavanja problema na način kakav upravo mladost i vidi. Zahvaljujući upornom radu i trudu koji se prepoznaje, Omladinski klub Nikšić ima priliku za kvalitetnu saradnju sa drugim klubovima u zemlji i regionu. - ,,Vrlo je bitno i biti požrtvovan u poslu koji radite i raditi ga s ljubavlju, osjećajem i nadom da činite ne dobro samo sebi, već cijeloj zajednici, da činite opšte dobro. Sama činjenica da smo prepoznati kao najaktivniji klub u Crnoj Gori, daje nam dodatni podstrek i vjetar u leđa da nastavimo predano i vrijedno sa našim aktivnostima kako bi pružili one usluge koje su potrebne mladima, a kojih je svakim danom sve više i više. Upravo činjenica da smo prepoznati u zajednici kao kvalitetna organizacija otvara prostor da budete saradnik i partner brojnim drugim organizacijam koje cijene vaš rad i koji žele da sarađuju sa kvalitetnim organiazcijama. Danas već imamo uspostavljenu kvalitetnu saradnju sa skoro svim omladinskim klubovima i centrima u Crnoj Gori, te brojnim organizacijama za mlade i organizacijama mladih. Veliki je broj i organizacija iz regiona sa kojima smo ostvarili saradnju jer naši mladi imaju mogućnost dodatnog usavršavanja i edukovanja na seminarima, kampovima i konferencijama van Crne Gore, gdje se stvaraju nova poznanstva, prijateljstva i dogovaraju saradnje i partnerstva“ - napominje Stanišić.


Prvi projekat Stanišić se i dalje sjeća prvog projekta kluba nakon njegovog osnivanja, s obzirom na činjenicu da je to bila odskočna daska da se klub pokrene i započne svoje krupnije korake. - ,,Prvi projekat Omladinskog kluba Nikšić finansiran je od strane Fonda za aktivno građanstvo i po svemu će biti upamćen zauvijek. Prije svega, zbog same činjenice da je dašao nedugo nakon našeg osnivanja i da su ta dobijena sredstva bila odskočna daska da se klub pokrene i započne svoje krupnije korake u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Naravno, veliki je bio izazov i saradja u samom timu jer se nijesmo dovoljno poznavali, nijesmo svi bili podjednako iskusni u organizovanju aktivnosti, tako da je to stvaralo dodatni izazov da sve protekne kako treba i da pokažemo da možemo uspješno voditi jednu organizaciju i uhvatiti se u koštac sa problemima zajednice, te pokušati da ih riješimo. Svakako moramo pomenuti i zaposlene u Fondu za aktivno građanstvo, koji su nam uvijek bili pri ruci da nas savjetuju ukoliko bi imali određene poteškoće tokom realizacije aktivnosti, prvenstveno Nađu i Nenada“ - prisjeća se Stanišić.

Problemi Iako u svom trogodišnjem radu bilježe značajne rezultate, Omladinski klub Nikšić se nažalost nedavno našao u problemu, kada su izgubili prostorije u kojima su obavljali svoje djelatnosti. - ,,Osnivanjem smo dobili od Opštine i jednu malu prostoriju od svega 12 kvadrata za obavljanje naših aktivnosti. Iako nije bila dovoljna i imala sve neophodne uslove za rad, nekako

smo se snalazili i skoro svakodnevno okupljali, kako bismo planirali i realizovali aktivnosti. Nažalost, iz nepoznatih razloga smo ostali i bez tog prostora, nasuprot svim apelima organizacija, Direktorata za mlade, medija i ostale javnosti, posebno usvojenim dokumentima i strategijama koji nude preporuke i standarde kako bi jedan omladinski klub trebao da fukcioniše i finansira se. Trenutno funkcionišemo s manjim kapacitetima, jer je jedan omladinski klub nezamisliv bez svog adekvatnog prostora, a mi smo dobili mogućnost da se i trenutnoj, manjoj mjeri, okupljamo u prostorijama NVO Naša budućnost’’- govori Stanišić.

Planovi Bez obzira na bujice problema koji vjetrovi povremeno šalju, članovi Omladinskog kluba ne gube nadu. Imaju svoj cilj i rade u skladu sa planovima koji su ostvarivi i realni, ali rezultati zavise od volje lokalnih vlasti. - ,,Planovi za budućnost su nam zaista veliki, ali prije svega ostvarivi i realni. Međutim, svi naši naredni koraci zavise i od volje lokalnih vlasti da omoguće nesmetan rad klubu, jer će u suprotnom doći do našeg gašenja uslijed nemogućnosti da se izborimo sa pogubnom politikom naše lokalne samouprave prema mladima kojih je svake godine u našem gradu sve manje i manje upravo zbog lošeg odnosa vlasti prema mladima“zaključuje Stanišić, predsjednik Omladinskog kluba Nikšić, čiji je citat Mahatme Gandija: ‘Budi promjena koju želiš da vidiš”. To je poruka mladosti u Nikšiću a i šire da “uzmu ašove u ruke” i osmišljavaju radne akcije osvješćivanja, jer prilika se ne čeka, ona se traži i grabi.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

19


Recept za 4. aktivizam INTERVJU ZA MEDIJE KAO BESPLATAN OBLIK PROMOCIJE RADA Tekst pripremljen uz pomoć publikacije Helsinškog Parlamenta Građana (hCa) Tuzla.


* Savjet Prilikom priprema za intervju za medije treba se dobro pripremiti, ali ne pretjerivati. Budite jasni, izbacite žargon, budite proaktivni. Odlučno se obračunajte sa netačnim tvrdnjama. Ne zaboravite svoje ključne poruke. Odgovorite na pitanje.

Pojavljivanje u medijima jedan je od najeftinijih načina prenošenja poruka velikom broju ljudi. Mnogi ljudi su nervozni u komunikaciji sa novinarima, što je razumljivo. Nemojte se obeshrabriti jer koristi prevazilaze opasnosti. Argumenti ‘za’ su mogućnost besplatne reklame. Pojavljivanje u medijima jača kredibilitet. Možete ispraviti pogrešne navode, stati na kraj glasinama, a mogu vas i pitati da postanete redovan sagovornik ili stručnjak. Argumenti ‘protiv’ su da se može okrenuti protiv vas ono što ste rekli. Poruka može biti iskrivljena, a možete i produžiti negativnu priču. Koncentrišite se na argumente ‘za’, ali nemojte zanemariti argumente ‘protiv’. Iako nikad ne možete tačno predvidjeti ishod intervjua za medije, možete značajno povećati šanse za uspjeh, ako se pažljivo pripremite. Prije snimanja sjetite se i sljedećih pet savjeta: budite opušteni, budite pripremljeni, budite otvoreni, uvijek odgovarajte na pitanja direktno, uključite u razgovor osobu koja vodi intervju.

* Zanimljivost Iako se svi brinu da će doživjeti neki vid blokade kada su uživo u programu to se u praksi veoma rijetko dešava.

Intervjui za radio i televiziju mogu se nekad učiniti preteškim. Kod intervjua koji se emituje uživo morate biti sigurni da vas neće pogrešno citirati. Ukoliko nemate iskustva sa intervjuima uživo ili ste veliki tremaroš upoznajte novinara koji vas intervjuiše o tome. Očigledna prednost snimljenog intervjua leži u toma da ako niste zadovoljni sa dijelom intervjua ili čitavim intervjuom, možete ga ponoviti ali se time ne treba služiti prečesto. Nedostatak snimljenog intervjua je u tome što postoji opasnost da ćete početi da se previše oslanjate na mogućnost ponovnog snimanja ako nešto pogriješite, i tako dati nekvalitetno osmišljen intervju. Mnogi programi koriste i panel diskusije kako bi se javnosti prezentovali svi argumenti koji se tiču određene priče. Potrudite se uvijek da saznate ko su učesnici diskusije i odlučite se da li želite da sa tim osobama učestvujete u panel diskusiji. Mnogi pred intervju imaju jaku tremu. Po svemu sudeći, vi znate puno više o temi o kojoj se razgovara od novinara koji preskače sa jedne teme na drugu i nema dovoljno vremena da svaku temeljno istraži. Zato upamtite, vi ste stručnjak i uživajte!

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

21


22 | Recept za aktivizam | novembar 2017.


Osnovana Regionalna kancelarija za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO)

Nephodnost poštovanja postavljenih principa je u interesu prevazilaženja ratne prošlosti, kao i stereotipa i predrasuda uzrokovanih nepovjerenjem.

Način na koji se ovi ciljevi mogu ostvariti, a vrijednosti implementirati, jeste samo uz koordinaciju i saradnju sa institucijama koje se bave mladima i obrazovanjem, predstavništvima mladih i omladinskih asocijacija. Ipak, značajnu ulogu moraju odigrati i vlade zemalja članica, prije svega Regionalna kancelarija za saradnju mladih relevantna ministarstva za omladinu i obrazovanje, Zapadnog Balkana (eng. Regional Youth kako bi se obezbedilo najbolje moguće funkcionisanje Cooperation Office – RYCO) je nezavisna i prevazilaženje mogućih prepreka u radu. međunarodna organizacija za održivu regionalnu saradnju mladih na Zapadnom Balkanu, koja Ova platforma bi trebalo da osigura aktivnu ima za cilj promovisanje pomirenja, mobilizaciju, participaciju mladih i da odgovori na stvarne participaciju, aktivno građanstvo i interkulturalno potrebe mladih u svih 6 zemalja. Zajednički učenja. projekti, mobilizacija i razmjena mladih, zajednička RYCO je ustanovilo 6 zemalja Zapadnog Balkana – Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo*. U namjeri da se prevaziđe udaljavanje zemalja Zapadnog Balkana od ostatka Evrope, zajednički će se raditi na aktivnostima koje će pospješiti evropski duh i pomoći evropsku integraciju u regionu. Sa rastućim problemima u svijetu, usponom terorizma, pojavom novih destabilizacija na Balkanu, postizanje pomirenja, razumijevanja i tolerancije, može biti ostvarivo jedino sveukupnom saradnjom svih zemalja koje pripadaju ovom regionu i dijele zajedničku prošlost.

istraživanja, profesionalne prakse i zaposlenja mladih su neki od načina za osiguranje cjelokupnog razvoja regiona, uspostavljanje omladinske saradnje i prevazilaženje predrasuda među pojedincima, društvima i nacijama.

Glavne oblasti rada Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana su građanska participacija, suočavanje sa prošlošću, formalno obrazovanje, zaposlenost mladih i sloboda kretanja, uz fokus na etnički i religiozno podijeljene zajednice i socijalno marginalizovane grupe. Postoji jasna vizija o tome na koji način i u kom smjeru RYCO treba da djeluje u svakoj od pomenutih oblasti. Zajednička deklaracija o osnivanju Regionalne Participativnim pristupom, dobrom upravom i kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana, inkluzivnim strategijama RYCO treba da ohrabri potpisana 27. avgusta 2015. godine u Beču participaciju civilnog društva i promoviše programe na samitu EU-Zapadni Balkan, je dokument koji će omogućiti izgradnju boljih regionalnih kojim je pokrenuta inicijativa. Veliku podršku u odnosa. uspostavljanju ove kancelarije pružila je Francuskonjemačka kancelarija za mlade. Vođeni iskustvom Stvaranje modernog i evropskog društva, koje ove organizacije, uspostavljene kao mehanizam će obezbijediti demokratski napredak u regionu pomirenja nakon Drugog svjetskog rata 1945, može se ostvariti jedino međusobnom saradnjom zemlje regiona su uvidjele mogućnost da na sličan vlada zemalja članica, sa otvorenom mogućnošću način institucionalizuju sopstvenu potrebu za pristupanja i drugih zemalja Zapadnog Balkana koje povezivanjem, izgradnjom poverenja i saradnjom. još nisu potpisale Zajedničku deklaraciju. To znači da Početkom jula ove godine na Samitu u Parizu, 6 zemlje kao što su Slovenija i Hrvatska mogu u bilo premijera država Zapadnog Balkana potpisalo je kom trenutku da pristupe članstvu u Kancelariji. Sporazum o otvaranju RYCO. Autorka teksta: Nataša Gajić RYCO funkcioniše i zasniva se na vrijednostima Izvor: www.emins.org kao što su mir, poverenje, međusobno razumijevanje, poštovanje ljudskih prava, solidarnost, nediskriminacija, tolerancija, poštovanje i prihvatanje različitosti.

novembar 2017. | Recept za aktivizam |

23


ČASOPIS O GRAĐANSKOM AKTIVIZMU U CRNOJ GORI Recept za aktivizam

časopis o građanskom aktivizmu

Peti broj časopisa je pripremljen u okviru projekta ,,Mladi i mediji’’ koji realizuje Aktivna zona, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore - Direkcije za mlade.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.