Mladi o omladinskoj politici

Page 1

NASLOV:

Piše: Neko Neko Tekst

#regulaktiva #mladi #Cetinje


2

Mladi o omladinskoj politici

Nevladina organizacija Aktivna zona

MLADI O OMLADINSKOJ POLTICI

* Publikacija se objavljuje u okviru projekta ‘’Regula(k)tiva’’, koji je finansiran uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, u okviru programa ‘’De facto equal’’, čiju realizaciju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. * Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost nevladine organizacije Aktivna zona i ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

3

IMPRESSUM

Nevladina organizacija Aktivna zona Sektor za istraživanje MLADI O OMLADINSKOJ POLITICI Rezultati istraživanja i analiza rezultata Izdavač: Nevladina organizacija AKTIVNA ZONA Za izdavača: Miloš Marković Autori publikacije: Dejana Dizdar, Dimitrije Jovićević, Miloš Marković Dizajn/priprema i štampa: ORION DESIGN member of ORION GROUP d.o.o. Cetinje, septembar 2014.godine Online istraživanje i istraživanje u okviru fokus grupa sprovedeno je u okviru projekta ‘’Regula(k)tiva’’. #regulaktiva #mladi #Cetinje


4

Mladi o omladinskoj politici

1. Uvodna riječ / O projektu ‘’Regula(k)tiva’’ Aktivna zona započela je realizaciju još jednog veoma bitnog projekta u oblasti zagovaranja primjene zakonskih regulativa za mlade na Cetinju. Naime, riječ je o projektu od nazivom ‘’Regula(k)tiva’’ za čiju je implementaciju Aktivna zona dobila podršku u okviru programa ‘’De facto equal’’, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, uz finansijsku podršku Evroske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Oladinska politika je vrlo bitan segment naše organizacije, budući da skoro svo članstvo organizacije pripada grupaciji mladih od 15 do 29 godina. S toga, Upravni odbor organizacije je odlučio da učešće u programu Fonda za aktivno građanstvo ‘’De facto equal’’ iskoristi za osmišljavanje projekta sa kojim bi se zagovarala implementacija već postojećih pravnih regulativa i uticalo na stvaranje boljih rješenja za probleme mladih i omladinsku politiku grada uopšteno. Prijestonica Cetinje je 12.marta 2012.godine, na sjednici lokalnog parlamenta, usvojila Lokalni plan akcije za mlade, čija je implementacija planirana u periodu od 2012. do 2015. godine. Pomenuti dokument predviđa preduzimanje konkretnih koraka u cilju poboljšanja položaja mladih u našem gradu. Aktivna zona je već sprovela detaljno istraživanje o trenutnom stanju impelentacije ovog dokumenta u našem gradu, čije rezultate možete pogledati u nastavku ove publikacije, a sa ciljem iznalaženja rješenja za njegovu kvalitetniju implementaciju. Projekat ‘’Regula(k)tiva’’ trajaće do kraja tekuće godine, a predviđeno je niz aktivnosti u cilju edukacije mladih Cetinjana/ki o tome kako da se konkretnije uključe u stvaranju pogodnijih uslova za razvoj omladinske politike, tj. politike uz pomoć koje će ostvariti svoja prava i učiniti Cetinje pogodnijim za mlade. Projektom je planirana izrada Godišnjeg akcionog plana za 2015. godinu kojim će biti definisana rješenja za prioritetne probleme kao i akteri u njihovoj implementaciji. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

5

2. O Cetinju i Lokalnom planu akcije za mlade (LPAM) Mladi predstavljaju veoma značajnu kategoriju stanovništva, naročito iz razloga što u mladima leži potencijal za buduće promjene u društvu. Iz tog razloga, mladima se mora pružiti sistemska podrška u cilju usmjeravanja njihovog potencijala i energije ka pozitivnim promjenama. Podrška koja će im pomoći da steknu neophodna znanja, vještine i vrline koje će im pomoći u daljem razvoju svoje ličnosti, njihovog aktivizma a zatim i promjena u društvu. Upravo iz ovog razloga, pojavljuje se termin Omladinska politika koja ima za cilj da motiviše i podupire mlade ka izgradnji sopstvenih kapaciteta, a takođe je usmjerena i ka participaciji mladih u procesu donošenja odluka. Osnovni dokument koji prati stanje i razvoj omladinske politike, a ujedno i predviđa aktivnosti u cilju poboljšanja stanja mladih na Cetinju je Lokalni plan akcije za mlade (LPAM). LPAM, kao zvanični dokument, usvojen je početkom 2012. godine, a izradu istog je koordinirao Centar za mlade Proactive u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu politiku i mlade Prijestonice, a uz finansijsku podšku Misije OSCE u Crnoj Gori. Lokalni plan akcije za mlade predstavlja strateški i koherentan pristup zadovoljavanju prava i potreba i rješavanju problema mladih u ovim oblastima: * Jasno definiše mjesto i ulogu mladih u društvu kao i odgovornost društva za mlade; zasniva se na viziji mladih o sadašnjem i budućem društvu; * Bavi se potrebama, problemima i težnjama svih mladih uz jednake mogućnosti za sve; * Zastupa formiranje adekvatnih servisa i struktura za rješavanje i zadovoljavanje potreba i težnji mladih, za mlade i sa mladima; * Podstiče aktivno učešće mladih u društvu i procesima donošenja odluka.

#regulaktiva #mladi #Cetinje


6

Mladi o omladinskoj politici

3. Istraživanje ‘’Mladi o omladinskoj politici 1.0.’’ – Metodologija U okviru projekta ‘’Regula(k)tiva’’, Sektor za istraživanje Aktivne zone je u periodu juna mjeseca 2014. godine, aktivno sprovodio Online istraživanje, odnosno, prvi dio istraživanja pod nazivom ‘’Mladi o omladinskoj politici’’. Mladi Cetinjani/ke su imali prilike da odgovaraju na ukupno 28 pitanja o dosadašnjoj implemetaciji Lokalnog plana akcije za mlade. Imajući u vidu već određene oblasti djelovanja u okviru LPAM: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, učešće u životu društva, ljudska prava, kultura, informisanost i mobilnost, slobodno vrijeme i porodica, pitanja u okviru Online ankete su posvećena već identifikovanim problemima u svakoj od pomenutih oblasti. Vrlo kavlitetno identifikovani problemi u svakoj od oblasti omogućili su nam da odredimo pitanja čiji rezultati su veoma mjerljivi kada je u pitanju određivanje uspješnosti implementacije LPAM-a. Online istraživanje je obuhvatilo ukupno 364 mladih Cetinjana/ki, koji su do Online ankete dolazili najčešće putem naših naloga na društvenim mrežama (Facebook, Twitter), ali i putem naše zvanične internet prezentacije: www. aktivnazona.me, koja je služila kao platforma za informisanje javnosti o ciljevima ovog istraživanja i korisnosti dobijenih rezultata. Na osnovu podataka iz Popisa 2011. godine* , na Cetinju živi ukupno 3689 mladih, a u okviru istraživanja je ispitano ukupno 364 mladih, što čini blizu 10% od ukupnog broja mladih na teritoriji prijestonice Cetinje i na taj način ovo istraživanje se smatra visoko reprezentativnim. Ukupan broj mladih čini 22% od ukupnog broja stanovnika Cetinja.

* ‘’Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori’’, Stanovništvo prema starosti, polu i tipu naselja po Opštinama i najčešća imena u Crnoj Gori, Saopštenje broj 117., 2012. godina #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

7

4. Rezultati online istraživanja

Pol Muški: 36% Ženski: 64% Starost Od 15 do 20: 22% Od 21 do 26: 63% Od 27 do 29: 15% Znate li da je usvojen Lokalni plan akcije za mlade prijestonice Cetinje koji se bavi pitanjima i potrebama mladih za period od 2012. do 2015.godine? Da: 67% Ne: 33% Ako da, mislite li da se situacija u gradu promijenila nakon usvojenog LPAM-a? Da: 12% Ne: 69% Ne znam: 19% Da li vjerujete da će se u narednom periodu raditi više na implementaciji LPAM-a? Da: 77% Ne: 23% Ko je po Vašem mišljenju najviše odgovoran za implementaciju LPAM-a? Lokalna samouprava: 39% NVO: 17% Mladi: 35% Svi građani: 7% Ostali: 2%

#regulaktiva #mladi #Cetinje


8

Mladi o omladinskoj politici

OBRAZOVANJE: Da li su se stvorili adekvatni uslovi za rad u školama i na fakultetima? Da: 21% Ne: 58% Ne znam: 21% OBRAZOVANJE: Da li se metode predavanja modernizovale u odnosu na prethodne dvije godine? Da: 16% Ne: 63% Ne znam: 21% ZAPOŠLJAVANJE: Da li se po Vašem mišljenju smanjila nezposlenost mladih u posljednjih dvije godine? Da: 12% Ne: 81% Ne znam: 7% ZAPOŠLJAVANJE: Da li se uskladila potreba poslodavaca za radnom snagom sa postojećom obrazovnom strukturom nezaposlenih na tržištu rada? Da: 3% Ne: 54% Ne zanam: 43% ZDRAVLJE: Da li se po Vašem mišljenju dovoljno radi na prevenciji bolesti zavisnosti? Da: 38% Ne: 44% Ne znam: 18% ZDRAVLJE: Da li ste zadovoljni sa Vašim stepenom informisanosti na temu reproduktivno zdravlje? Da: 71% Ne: 39% UČEŠĆE U ŽIVOTU DRUŠTVA: Da li ste član/ica neke organizacije i/ili neformalne grupe mladih? Da: 41% Ne: 59% #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

9

UČEŠĆE U ŽIVOTU DRUŠTVA: Da li ste ikada učestvovali u nekoj volonterskoj akciji? Da: 78% Ne: 12% LJUDSKA PRAVA: Koliko ste upoznati sa pojmom ljudska prava? Da li je u školama ili fakultetima dovoljno zastupljena ta tema? Da: 26% Ne: 39% Ne znam: 35% LJUDSKA PRAVA: Da li znate da su osobama sa invaliditetom ugrožena osnovna ljudska prava? (nepristupačnost javne infrastrukture i sl.) Da: 91% Ne: 4% Ne znam: 5% KULTURA: Da li ste zadovoljni sa brojem dostupnih adekvatnih prostornih i tehničkih kapaciteta za kulturne prakse mladih? Da: 11% Ne: 89% KULTURA: Da li ste zadovoljni brojem kulturnih dešavanja namijenjenih za mlade? Da: 19% Ne: 81% INFORMISANOST I MOBILNOST: Koje informativno sredstvo najviše koristite? TV: 8% Štampani mediji: 10% Radio: 3% Internet: 78% Drugo: 1% INFORMISANOST I MOBILNOST: Da li koristite povlastice kao učenik/student na cijenu autobuskog prevoza? Da: 73% Ne: 27% #regulaktiva #mladi #Cetinje


10

Mladi o omladinskoj politici

SLOBODNO VRIJEME: Da li se u prethodne dvije godine, po Vašem mišljenju, upotpunio program i poboljali uslovi za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena? Da: 41% Ne: 45% Ne znam: 14% SLOBODNO VRIJEME: Da li ste zadovoljni brojem vannastavnih aktivnosti u školama i na fakultetima? Da: 26% Ne: 74% Ne znam: 0% PORODICA: Da li ste Vi, ili poznajete nekog ko je bio/jeste žrtva porodičnog nasilja? Da: 69% Ne: 31% PORODICA: Ako je odgovor na prethodnom pitanju bio DA, da li ste nešto preduzeli povodom toga? Da: 41% Ne, jer nijesam znao/la šta da radim: 29% Ne, zato što ne želim da se miješam: 30%

#regulaktiva #mladi #Cetinje12

Mladi o omladinskoj politici

5. Istraživanje u okviru fokus grupa ‘’Mladi o omladinskoj politici 2.0.’’

5.1 OBRAZOVANJE Broj učesnika/ca: 5

Uopšteno o oblasti: Održiv obrazovni sistem odlikuje sticanje primjenjivih znanja, vještina i sposobnosti koje učenicima/ama omogućavaju aktivno učešće u društvenom životu. Za razvoj obrazovanja u Evropi veliki značaj ima Lisabonska strategija iz 2000. godine čiji je ključni politički cilj da Evropa postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija zasnovana na znanju, iz čega je proistekla i reforma obrazovanja, u Crnoj Gori. Ona obuhvata sve nivoe obrazovanja od predškolskog, preko osnovnog i srednjoškolskog do visokog. Takođe, obrazovanje se širi izvan granica obrazovnih institucija i dobija nove vidove, tako da danas govorimo o formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju.* Obrazovni program predviđa i organizovanje vannastavnih aktivnosti. Međutim, oni nijesu praksa u mnogim školama, a često ni sadržajem i raznolikošću ne odgovaraju na potrebe mladih. Osnovni problemi koji se javljaju kod profesionalnog usavršavanja mladih su: dobijanje stipendija, studijska putovanja u druge zemlje, razmjena studenata sa drugim zemljama, osnivanje fondova za talente i sl. Osim nedovoljnog broja stipendija, studijskih putovanja i razmjena, prisutna je i nedovoljna informisanost mladih o postojećim. Formalno obrazovanje se odvija u institucijama obrazovnog sistema, tipa predškolskih ustanova, škola, fakulteta, akademija, zavoda, domova učenika i dr. U Crnoj Gori dominira ovaj vid obrazovanja i ono je obuhvaćeno reformom koja se primjenjuje od 2004/2005. godine. U tom prvom koraku obuhvaćeno je i cetinjsko školstvo preko OŠ „Njegoš“ i JU Gimnazija. Iako još uvijek nije moguće sagledati sve aspekte promjena, postoje evidentni pomaci u ostvarivanju ciljeva novih nastavnih programa, metoda rada i prateće *

Nacionalni plan akcije za mlade Crne Gore, str: 8. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

13

infrastrukture u školama u kojima je počela reforma. Gradivo je obimno i opterećujuće, sa dosta nepotrebnih sadržaja - često je nemoguće ustanoviti povezanost gradiva sa stvarnim svijetom i praksom, što rezultira neshvatanjem mnogih programskih sadržaja. Pored nedovoljnog broja računarskih kabineta u školama, malo je i nastavnika koji su informatički obrazovani i koji u nastavi koriste dostignuća moderne tehnologije (poput računara, multimedijalnih pomagala i sl.), i za odabir načina primjene nastavnog sadržaja konsultuju istu. Neformalno obrazovanje: Pod neformalnim obrazovanjem (NFO) se uglavnom podrazumijevaju organizovane i planirane obrazovne aktivnosti koje podstiču individualno i društveno učenje, sticanje raznih znanja i vještina, razvoj stavova i vrijednosti, koje se dešavaju van sistema formalnog obrazovanja, ali su mu komplementarne. Ono što mlade ljude posebno privlači ovoj vrsti obrazovanja je prilagodjenost programa stvarnim potrebama i željama korisnika, često i «drugačiji» način rada - interaktivne metode, koje korisnika stavljaju u centar obrazovnog procesa. Informalno obrazovanje: Mladi su u prilici da svakodnevno stiču obrazovanje informalnim putem i da se permanentno samoobrazuju, usavršavajući i stičući znanja, vještine, stavove, vrijednosti u porodici, na radu, u grupi vršnjaka, preko mass medija, udruženja, knjiga, Interneta i sl. Evidento je da ovaj vid obrazovanja nije dovoljno istražen i ne pridaje mu se dovoljno pažnje. Formalno, neformalno i informalno obrazovanje zajedno čine učenje sveobuhvatnim, i stoga su neodovojive komponente cjeloživotnog učenja. Informalno obrazovanje se odvija svakodnevno, ali kako se radi o relativno novom pojmu, samo odreñen broj mladih zna šta ono predstavlja i koliko je bitan njegov udio u cjelokupnom obrazovanju.** Riječi učesnika: Prema identifikovanim problemima mladih u okviru Lokalnog plana akcije za mlade: Nedostatak prostornih kapaciteta i savremenih nastavnih sredstava - JU Gimnazija ima slabo opremljene kabinete fizike i hemije, kao i jednu računarsku učionicu koju profesori/ce ne mogu da koriste za održavanje velikog broja časova osim za časove informatike. Takođe, Gimnazija ima fiskulturnu salu koja nije sređena i neuslovna je za rad i održavanje časova. - S obzirom da sve učionice ne posjeduju kompjuter i projektor ne postoji **

Nacionalni plan akcije za mlade Crne Gore, str: 10, 11, 12 #regulaktiva #mladi #Cetinje


14

Mladi o omladinskoj politici

šansa da svi profesori drže časove uz pomoć multimedijalnih sredstava tako da se i dalje nastavni process izvodi po starom sistemu, pa je i sam kvalitet nastavnog procesa na ne baš zavidnom nivou. - Prostor Srednje stručne škole je takođe neadekvatno opremljen i nema uslova za savremeno izvođenje nastave. Nedostatak motivacije - Mladi smatraju da uslovi u obrazovnim institucijama ne motivišu na kreativnost i dalje usavršavanje. Smatraju da predmetni profesori/ce trebaju da ih više motivišu na taj način što će organizovati veći broj vannastavnih aktivnosti kroz koje će mladi moći da uvide značaj i važnost onoga što uče na redovnim časovima. Nedovoljna obučenost nastavnog kadra za savremene nastavne metode - Učesnici/e smatraju da profesorima/cama nijesu previše dostupni program usavršavanja o savremenim metodama u nastavi. Ti programi su od vitalnog značaja posebno, jer se i dalje u školama koristi većinom predavačka metoda, a jako malo savremene metode koje se baziraju na aktivnom učenju. Prostor za javne prezentacije radova učenika i studenata, organizovanje koncerata i stalnih postavki radova studenata i učenika - Učesnici/e fokus grupe navode da se po ovom pitanju, stanje na Cetinju poboljšalo samim tim jer je otvoreno par prostora koji su dostupni mladima za pokretanje inicijativa, organizovanje promocija, izložbi , događaja i sl. Prvenstveno misle na prostor Američke čitaonice, Francuskog ugla kao i na Društveni centar koji je ove godine otvorila NVO Aktivna zona. Što se tiče koncerata postoji prostor Ljetnje pozornice , Nacionalne biblioteke Crne Gore, Ministarstva kulture i Zetski dom koji su dostupniji mladima više nego ranije. Na Cetinju je otvorena Galerija savremenih umjetnosti koja mladim umjetnicima omogućava da prezentuju svoje radove. Takođe, postoji i prostor Ateljea “Dado” gdje se organizuje veliki broj izložbi. Slaba zastupljenost mladih Roma u obrazovnim institucijama Nedovoljna količina besplatnog školskog pribora - Romi dobijaju besplatno udžbenike i dio školskog pribora. U posljednje vrijeme su se pojavile organizacije koje su počele sa rešavanjem ovog problema u određenoj mjeri . NVO Džonatan Livingston je u septembru 2014. godine organizovala akciju skupljanja školskog pribora. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

15

Nepostojanje programa, projekata i aktivnosti za mlade iz romske populacije - Programi neformalnog obrazovanja koji su pokrenuli NVO-i za romsku populaciju, nijesu održale, posebno zbog toga što lokalni NVO-i zavise od neizvjesnog finansiranja pa često moraju da prekinu rad. Postoje NVO organizacije koje se bave problemima Roma, međutim još uvijek nedovoljno. Nezainteresovanost roditelja za dalje obrazovanje djece i slaba motivacija Roma za dalje školovanje - Kod mladih Roma ne postoji dovoljna motivacija za proces školovanja. Jedan broj Roma pohađa osnovne škole, međutim tu se proces obrazovanja u većini slučajeva završava. Neadekvatan pristup obrazovanju mladih OSI Cetinja - Mladi OSI se obrazuju u srednjim školama, ali je njihov broj jako mali dok na umjetničkim akademijama ne postoje OSI. Problem arhitektonskih barijera je aktuelan. Učesnici/e fokus grupe navode da Gimnazija ima obezbjeđen adekvatan arhitektonski pristup za mlade OSI, međutim broj mladih OSI koji pohađaju Gimnaziju je izuzetno mali. Za ostale školske i visokoškolske ustanove kažu da nemaju adekvatan pristup za mlade OSI. Mali broj programa neformalnog obrazovanja i nepostojanje kontinuiranih obuka za mlade Nedostupnost postojećih programa neformalnog obrazovanja za većinu mladih - Učesnici/e fokus grupe smatraju da se u periodu od 2013. do danas pojavilo par nevladinih organizacija koje se bave mladima i koje nude raznovrsne programe kao što su: Aktivna zona, Građanski kreativni centar, My Way, Džonatan Livingston. Što se tiče neformalnog obrazovanja mladi sada imaju neuporedivo više mogućnosti nego ranije. Nedovoljno radionica, tribina, predavanja na različite teme - Vannastavne aktivnosti posebno su razvijene u Gimnaziji i mladi naglašavaju da imaju veliki broj sekcija: Dramska sekcija, Ekološka, Klub mladih hemičara, English speaking club, Volonterski klub gimnazije, Kreativni atelje, Sekcija francuskog jezika, Menadžer tim Gimnazije, Učenički parlament i drugo. NVO sektor organizuje veliki broj radionica, tribina, predavanja na različite teme. #regulaktiva #mladi #Cetinje


16

Mladi o omladinskoj politici

Problem organizovanja nastave zbog neorganizovanog prevoza učenika - Za đake i studente koji su udaljeni 5km od škole obezbjeđen je prevoz. Takođe, za studente sa Cetinja koji studiraju van grada prevoznici daju snižene karte prevoza. Nedovoljno učešće zajednice u radu škola/akademija i zajedničkih akcija svih aktera iz zajednice Niska motivacija od strane srednjih škola i roditelja za boljom saradnjom - Gimnazija ima Savjet roditelja, međutim roditelji slabo posjećuju škole i mali broj njih je uključen u organizaciju vannastavnih aktivnosti. Generalno je niska motivacija roditelja da se više uključe u podizanju motivacije kod učenika za učenjem. Nerazvijena saradnja škola, akademija i lokalne zajednice - Saradnja lokalne zajednice sa školama je bolja nego ranije. Gimnazija je naišla na pozitivan odgovor lokalne zajednice pri organizovanju većeg broja događaja među kojima su nekolike humanitarne akcije i tradicionalna manifestacija Gimfest, kao i kroz rad aktivnosti različitih sekcija ta saradnja je izražena. Srednja likovna škola takođe jako dobro sarađuje sa lokalnom zajednicom pri organizaciji izložbi. Saradnja srednjih škola i akademija nije još uvijek na zavidnom nivou. Zaključci: Učesnici fokus grupe smatraju da bi se trebalo mnogo više pažnje posvetiti obrazovnom sistemu i da bi trebali stremiti njegovom unapređenju, jer je obrazovni sistem bitan činilac formiranja ličnosti čovjeka. Da bi se reforma bolje implementirala potrebno je obezbjediti sredstva za opremanje kabineta i učionica adekvatnim priborom i materijalom. Profesori/ce u školama bi trebali da dobiju adekvatnu obuku za pristup savremenim metodama. Trebalo bi osnažiti saradnju svih škola na nivou lokalne zajednice, kako međusobnu saradnju škola tako i saradnju škola sa roditeljima, jer je ona na niskom nivou. Učesnici fokus grupe smatraju da treba inicirati otvaranje što većeg broja sekcija i u drugim školama u cilju postizanja veće motivacije kod učenika. Što se tiče Romske zajednice problem je izuzetno kompleksan i trebalo bi se više raditi na edukaciji roditelja o važnosti obrazovanja. NVO sektor bi trebao kroz projekte da inicira rješavanje arhitektonskog problema za mlade OSI kad su prilazi obrazovnim institucijama u pitanju. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

17

Takođe, lokalna samouprava bi trebala da uloži više materijalnih sredstava u projekte NVO koji se tiču mladih s obzirom da trenutno imamo jedan broj NVO koji aktivno radi na rješavanju problema mladih i njihovim potrebama. Po našem mišljenju, organizovanje što većeg broja motivacjonih događaja i interaktivnih konferencija bi takođe bilo korisno za mlade sa strane sticanja što većeg broja vještina i sposobnosti.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

19

5.2 ZAPOŠLJAVANJE Broj učesnika/ca: 5

Uopšteno o oblasti: Nezaposlenost je težak socio-ekonomski i moralno-psihološki problem savremenog društva, pa i u životu pojedinca. Uzroci postojanja nezaposlenosti su brojni. Sa pravnog i statističkog aspekta, nezaposlenim se smatra svako lice koje je uredno prijavljeno nadležnom organu za zapošljavanje i koje bi prihvatilo posao shodno radnim i stručnim sposobnostima. Međunarodna konvencija rada pod nezaposlenim licima smatra ona: - koja su radila i sposobna su za rad, ali je njihov ugovor o radu istekao ili je prekinut, a ta lica žele da rade i aktivno traže posao; - sposobna za rad, a koja nijesu radila u svom zanimanju kao plaćeni radnici; -bez zaposlenja, koja su sposobna za rad, a otpuštena su sa posla bez novčane naknade. Na osnovu prethodnog, struktura pojma nezaposlenosti obuhvata četiri osnovna obilježja: 1. Nezaposlenost je, prije svega, stanje ( nezaposlenosti); 2. Nezaposlena osoba ima potrebu (za radom); 3. Stanje nezaposlenosti karakteriše raspoloženje, odnosno želja da se nañe zaposlenje; 4. Nezaposlenost obuhvata i akciju ili traženje zaposlenja. Visoka stopa nezaposlenosti naročito je izražena u Prijestonici Cetinje u odnosu na republički nivo. Stopa nezaposlenosti, posmatrana kao odnos broja nezaposlenih i aktivnog stanovništva, na dan 30. jun 2011. godine, bila je 11,24% na republičkom nivou, dok je u Prijestonici Cetinje bila 17,52%. Glavni uzroci nezaposlenosti u Cetinju su tehno-ekonomske, strukturne i političke prirode. Kao posljedica dešavanja u periodu tranzicije, ratova u okruženju, sankcija međunarodne zajednice došlo je do prestanka rada velikih preduzeća koja su bila nosioci razvoja Cetinja. Do tog perioda na Cetinju su radila, pored ostalih, velika preduzeća kao što su: Obod, Košuta, Montena, #regulaktiva #mladi #Cetinje


20

Mladi o omladinskoj politici

Trgopromet, Gradnja, Boksiti, Sanitas, Galenika, Bojana, Tara i druga važna i poznata preduzeća koja su zapošljavala veliki broj radne snage ne samo iz Cetinja nego i šire. Sva ova i mnoga druga, u poslovnom lancu vezana preduzeća, su ugašena. To je za posljedicu imalo stagniranje privrede i gubitak posla za ogroman broj grañana Cetinja. Između ostalog, smanjenje broja stanovnika zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija ka razvijenijim područjima kao što su primorje i Podgorica, posljedice su i nezaposlenosti. Naime, prema Popisu iz 2003. godine, u opštini je živjelo 18.842 stanovnika, što je za 9,8% manje nego prema Popisu 1991. godine. Prema Popisu iz 2011. godine u Cetinju živi 16.657 stanovnika, što je za 2.085 stanovnika manje u odnosu na prethodni popis. I ako se na evidenciji nezaposlenih lica u Cetinju nalazi oko 50% onih koja su starija od 50 godina, problem nezaposlenosti posebno je izražen kada su u pitanju mladi. Učešće broja nezaposlenih mladih u ukupnom broju nezaposlenih je 18,5%. Kao najčešći uzroci nezaposlenosti mladih u Cetinju, izdvajaju se: nepovoljna privredna struktura i nizak nivo njene konkurentnosti, nedovoljno direktnih (domaćih i inostranih) investicija, postojanje sivog tržišta i rada na crno, nedovoljno razvijen sistem karijernog vođenja i savjetovanja, neusklađenost sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada, male mogućnosti da se znanja i vještine stečene u toku redovnog obrazovanja primijene u radnom procesu, dugoročna nezaposlenost i usljed nje zastarijevanje i gubitak znanja i vještina, pasivnost mladih u traženju posla, neodgovarajuća pripremljenost mladih za osamostaljivanje i prelazak škola-posao, nedovoljna mobilnost mladih u traženju posla, nerazvijen sistem podrške preduzetničkom duhu mladih i drugo. * Riječi učesnika: Svjesni smo činjenice da najveći broj mladih, koji su nezaposleni, su ljudi sa visokom stručnom spremom. Mladi na Cetinju nemaju mnogo izbora kad je zaposlenje u pitanju, jer im se nudi ograničen broj radnih mjesta ili ih nema uopšte. Mladi na Cetinju razmišljaju o odlasku iz svoje lokalne zajednice, jer ne vide sebi budućnost u njoj. Na Cetinju postoji Biznis centar koji mladim preduzetnicima pruža obuke oko započinjanja sopstvenog biznisa i unapređivanja postojećeg. Međutim, mladi se rijetko odvaže da se bave preduzetništvom najviše zbog nesigurnosti koje taj posao nosi sa sobom. Takođe pojedine NVO rade obuke za pisanje biznis planova i podstiču mlade da se okrenu otvaranju sopstvenih preduzeća. * Lokalni plan akcije za mlade prijestonice Cetinje 2012-2014, oblast: Zapošljavanje, str: 28, 29. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

21

Što se tiče sezonskog posla tu je stanje malo bolje. Svake godine JU Lovćen –Bečići nudi mladima niz radnih pozicija preko ljeta na Lovćenu i u Bečićima. Takođe, Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade je uspostavio saradnju sa agencijom Trenkwalder u cilju povezivanja nezaposlenih mladih sa poslodavcima. Veliki broj mladih je odradio pripravnički staž preko programa koji je dvije godine za redom organizovao Zavod za zapošljavanje. Mladi smatraju da treba da postoji zdrav sistem konkurencije i da se na adekvatan način odabiraju kandidati koji odgovaraju datom oglasu za posao. Ono što su primjetili da se obično radno mjesto ciljno oglašava za već postojeću osobu. Ne postoji lokalni web sajt za traženje posla u Prijestonici, a mnogo bi lakše bilo kad bi imali jedan koji bi se bavio pitanjem nezaposlenosti na Cetinju, programima usavršavanja i oglasima za posao. Na Cetinju je zaposlen mali broj mladih OSI najviše zbog fizička nedostupnosti radnog mjesta i neadekvatna opremljenost savremenim pomagalima i uređajima, koja u manjoj ili većoj mjeri nadomješćuju njihova senzorna, motorna ili fizička oštećenja Zaključci: Potrebno je kod mladih još više razvijati sistem preduzetničkih vrijednosti, jer u našem društvu još uvijek on nije dovoljno razvijen. Trebalo bi uraditi istraživanje o potrebama mladih kad je zaposlenje u pitanju i napraviti program koji bi srednjoškolce usmjeravao na odgovarajuće fakultete za radna mjesta koja su deficitarna. Takođe, trebalo bi organizovati Dane karijere kao što stoji u Lokalnom planu akcije za mlade, gdje bi zainteresovani poslodavci dali mogućnost mladima da se predstave, predaju svoje biografije i u krajnjoj liniji nađu posao. Potrebno je na teritoriji Cetinja oformiti tim mladih koji bi radio na profesionalnoj orjentaciji mladih. Treba uspostaviti saradnju sa preduzetnicima i napraviti konkurs za najbolja preduzeća koja bi nudila jednake šanse mladim za zapošljenje i time dali pozitivan primjer svim lokalnim zajednicama. Mlade OSI treba podstaći na više ili visoko obrazovanje u cilju lakšeg nalaženja posla.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

23

5.3 ZDRAVLJE Broj učesnika/ca: 6

Uopšteno o oblasti: U prijestonici Cetinje zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanivama je organizovana preko JZU Dom zdravlja Cetinje i JZU Opšta bolnica ‘’Danilo I’’. Nosilac primarne zdravstvene zaštite je JZU Dom zdravlja Cetinje, a prema informacijama iz JZU Dom zdravlja, u ovoj zdravstvenoj ustanovi funkcionišu sljedeći centri: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, Centri za podršku, laboratorijska, mikrobiološka, rentgenska (RTG) i ultrazvučna dijagnostika.* Na osnovu Lokalnog plana akcije za mlade prijestonice Cetinje, identifikovani problemi u oblasti zdravlja su: nizak nivo prevencije bolesti zavisnosti, gdje je precizirano da nepostoje sveobuhvatni programi prevencije bolesti zavisnosti od strane različitih institucija koje se bave problemima zavisnosti kod mladih; nepostojanje uslova i nedovoljna informisanost intravenskih narkomana o prevenciji bolesti koje se prenose krvnim putem; nizak nivo informisanosti mladi na temu – reproduktivno zdravlje sa akcentom na vulnerable grupe; nedovoljan broj preventivnih i kurativnh programa, van institucija zdravstvenog sistema, na temu mentalnog zdravlja mladih; nizak novo svijesti mladih o mogućnostima i značaju prevencije, posljedicama povređivanja; nizak nivo svijesti mladih o zdravim stilovima života; gojaznost, nezdrav način ishrane, dijabetes, anoreksija, bulimija i druge bolesti u vezi sa ishranom; učestalost bolesti zuba i neadekvatna prevencija; otežana dostupnost usluga zdravstva OSI; loši uslovi života populacije mladih roma; nedovoljna informisanost studentske populacije iz ruralnih područja u vezi sa dostupnosti zdravstvenih usluga i dr. Riječi učesnika/ca: Mladi učesnici/ce istraživanja u okviru fokus grupe za zdravstvo su odgovarali na pitanja koja su, u skladu sa identifikovanim problemima, bila veoma *

Lokalni plan akcije za mlade prijestonice Cetinje 2012-2014, oblast: Zdravlje, str: 52. #regulaktiva #mladi #Cetinje


24

Mladi o omladinskoj politici

konkretna i omogućila su dobijanje odgovora koja će biti veoma korisna u procesu osmišljavanja načina rješavanja istih. Stavovi mladih učesnika/ca su u odnosu na njihovu informisanost o ovoj oblasti bili veoma precizni i učinjeli su diskusiju veoma interaktivnom. Diskusiju smo započeli informisanošću mladih o bolestima zavisnosti, gdje su učesnici/ce naveli da njihovi vršnjaci/kinje jesu dosta dobro informisani o toj oblasti, ali je problem u tome što oni to ne shvataju ozbiljno u onoj mjeri u kojoj bi trebali. Dosadašnji sistem informisanja mladih o ovom problemu društva postao je nekreativan i svodi se na puko prenošenje informacija bez konkretnih primjera i interakcije sa učesnicima kojima se te informacije serviraju. Mladi predlažu promjene u načinu informisanja o toj oblasti, tj.prilagođavanje tog sistema njihovom uzrastu. Takođe, učesnici/ce su se usaglasile oko toga da se orgnizovane radionice na tu temu ne organizuju u svakom odjeljenju u osnovnim i srednjim školama, već u pojedinim odjeljenjima, što ne dovodi to postizanja većeg nivoa inforisanosti. Takođe, ova oblast se ne pominje u studijskim programima bilo koje visokoškolske ustanove u našem gradu. Mladi učesnici/ce nijesu upoznati sa postojanjem savjetovališta za mlade o ovoj oblasti, kao ni sa radom i postojanjem posebne kancelarije u okviru prijestonice Cetinje koja se bavi ovim problemom. Naime, mladi nijesu informisani o postojanju i funkcijama Kancelarija za prevenciju narkomanije koja radi u okviru Sekretarijata za socijalanu politiku i mlade, te nijesu imali prilike da zatraže savjete od iste. Najveći problem u borbi protiv ove opasne zavisti jeste upravo činjenica, kako kažu mladi učesnici/ce, da je korišćenje opojnih droga postao trend među mladima. Mladi preporučuju da se aktivnosti povodom promocije štetnosti narkomanije za društvo češće organizuju i da obuhvataju što veći broj mladih u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima. Kada je riječ o mladima i korišćenju alkoholnih pića, društvena zajednica ima manji otpor prema ovom problemu, te je zabilježena nepropisna prodaja alkoholnih pića maloljetnicima. Naime, mladi učesnici/ce su svjedoci sve većeg kršenja zakona koji zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima. Mladi su takođe nezadovoljni nivoom informisanosti u oblasti reproduktivnog zdravlja. Oni nijesu upoznati ni sa načinom dobijanja informacija o istom. Mladi su svjedoci i primjera kad resorne institucije nijesu adekvatno reagovale na pojedine primjere mentalnog zdravlja mladih. Depresija i anksioznost jesu zastupljeni u školama, ali za sad, niko od odgovornih to ne prepoznaje kao jedan od većih problema. Zdravi stilovi života takođe spadaju u one oblasti o kojima mladi nijesu infor#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

25

misani, ali ne zato što nemaju takvu mogućnost, već zato što to ne smatraju bitnom temom. Naime, u srednjim škola postoji tzv.obavezni izborni predmet ‘’Zdravi stilovi života’’, ali mladi nijesu zainteresovani da se informišu o ovoj oblasti. Zaključci: Mladi preporučuju da se načini promocije štetnosti pojedinih supstanci za njihov život realizuju na drugačiji način. Kao što smo rekli, mladi nijesu zadovoljni sa načinom kako dobijaju informacije, budući da dobijene informacije ne shvataju onoliko ozbiljno koliko bi trebalo. Oni predlažu da se organizuju razne aktivnosti koje su prilagođene mladima i njihovom načinu prihvatanja informacija. Predlažu organizovanje predavanja koja će voditi bivši zavisnici. Oni vjeruju da bi se na taj način postigao efekat straha od gubljenja svega do sad postignutog u njihovom životu jer je, pored zdravlja, to najveći gubitak za jednu mladu osobu. Porodica, pripadnost zajednici ili svom društvu, jeste ono što mlade čini samopouzdanijim i spremnijim da postižu svoje životne ciljeve. Narkomanija kao jedan od većih društvenih problema, takođe bi trebao da bude zastupljeniji u obrazovnom sistemu srednjoškolaca i visokoškolaca. Putem obaveznih ili izbornih predmeta, ova tema svakako zaslužuje da se o njoj govori i na tom nivou. Kako bi se riješili problemi u neinformisanosti o reproduktivnom zdravu, resorne institucije i nevladine organizacije trebalo bi da organizuju niz promotivnih kampanja kako bi mlade konkretnije informisali o toj oblasti. Bez obzira na to što se ova oblast obrađuje i kroz pojedine predmete u srednjim školama, mladi bi željeli da budu više informisani o ovoj oblasti, ali i da su njihovi roditelji takođe otvoreni da se informišu.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

27

5.4 UČEŠĆE U ŽIVOTU DRUŠTVA Broj učesnika/ca: 5

Uopšteno o oblasti: Prema Evropskoj povelji o učešću definisani su različiti vidovi učešća mladih, od učešća u ekonomskim aktivnostima, preko političkog života pa do kulturnog života mladih. Takođe, učešće mladih podrazumijeva: volonterski rad, učešće u raznovrsnim oblicima neformalnog obrazovanja, aktivizam mladih, tradicionalni načini učešća kroz participativna tijela, učešće mladih kroz komenadžment, članstvo u intersnim grupama itd. Takođe, u Bijeloj knjizi „Evropske povelje“ spominju se i „novi oblici učešća“ koji podrazumijevaju: društvene pokrete, forume, vršnjačke mreže, demonstracije itd. Prema Nacionalnom planu akcije za mlade Crne Gore: „Mladi u Crnoj Gori nijesu motivisani da se aktivno uključe u život društva, nijesu organizovani i nemaju dovoljno povjerenja u društveno-političke institucije. S druge strane, društvo nema dovoljno povjerenja u njih. Dijelom zbog skeptičnog pristupa da ne mogu mnogo promijeniti, dijelom zbog neinformisanosti, ali i spornih procedura uključivanja i prihvatanja mladih kao ravnopravnih učesnika u životu društva, omladina je često nemotivisana da se aktivnije uključi u društvene procese.“ Prema LPAM-u, na Cetinju bi trebali da postoje sljedeći oblici učešća mladih: Zajednice učenika (Učenički parlamenti), Studenski parlamenti/vijeća, Omladinske organizacije i organizacije koje rade sa mladima i za mlade, Slobodna stolica, Podmladak političkih partija i Skupštinski savjeti. Riječi učesnika: Učesnici/e fokus grupe ocijenili su da mladima nije obezbijeđen kvalitetan pristup, tj. preduslovi za participaciju, pri čemu su kao primjer naveli nepostojanje određenih participativnih tijela. Takođe su naveli da veliki problem leži i u mladim ljudima koji su, prema njihovim riječima, nezainteresovani za isto, a pritom napominjući satisfakciju kao jedan od primjera. U nastavku se nalaze reakcije i komentari mladih na navedene oblike participacije mladih na lokalnom nivou: #regulaktiva #mladi #Cetinje


28

Mladi o omladinskoj politici

Učeničke zajednice, tj. Učenički parlamenti: Učesnici/e su naveli da, prema njihovim saznanjima, ova tijela postoje: u Srednjoj likovnoj školi, JU Gimnaziji, kao i Srednjoj stručnoj školi. Prema njihovim riječima, u Srednjoj stručnoj školi, ovo tijelo postoji samo kao formalnost, jer je osnivanje istog obavezno prema Zakonu o Opštem obrazovanju i vaspitanju. U Srednjoj likovnoj školi, parlament je osnovan u sklopu realizacije Akcionog plana za 2012. Godinu, a uz pomoć Centra za mlade „Proactive“, ovo tijelo je nastavilo sa radom. Kao jedan od pozitivnih primjera naveli su rad i postojanje Učeničkog parlamenta JU Gimnazija Cetinje, koji se prema riječima učesnika/ca, formirao i nastavio da radi samo zbog motivacije učenika. U svim tijelima, naveli su da ne postoje organizovane stukture podrške od strane lokalne zajednice. Takođe, spomenut je i rad Lokalnog dječjeg parlamenta, koji je prema riječima učesnika fokus grupe, okarakterisan kao pozitivan model prakse. Ono što su učesnici/e fokus grupe napomenuli je da nije precizno definisan način izbora članova/ica u nekim od ovih tijela. Studenski parlamenti/vijeća: Učesnici/e fokus grupe naveli su da nijesu dovoljno upoznati sa njihovim radom, tj. uopšteno sa postojanjem tih tijela. Jedan od učesnika naveo je da je čuo za njihovo postojanje i njihov rad, no kako fokus grupi nijesu prisustvovali studenti sa akademija na Cetinju, nijesmo dobili konkretan i precizan odgovor. Slobodna stolica: Dio prisutnih je na ovaj model participacije reagovao sa čuđenjem, upravo iz razloga neinfomisanosti o postojanju ovakvog načina učešća u procesu donošenja odluka. Na drugoj strani, jedan od članova fokus grupe istakao je da ‘’slobodna stolica’’ u lokalnom parlamentu ne funkcioniše prema pravilima, kao i da pravila za odabir predstavnika nijesu dovoljno jasna. Naveo je da, prema njegovim saznanjima, u posljednjih par godina nijedna mlada osoba (15-29 god) nije uspjela da taj model participacije koristi. Kao zaključak, od strane učesnika fokus grupe, konstatovano je da je ovo ‘’najneefikasniji mogući model participacije mladih u našem gradu.’’ Takođe, jedan od bivših članova Savjeta mladih Prijestonice, naveo je da čak ni Savjet mladih, iako je dobio pozitivan odgovor Lokalnog parlamenta, nije uspio da koristi ovaj model participacije, kao i da je Savjet mladih samo dva puta dobio pripremni materijal za sjednice. Neformalne grupe mladih: Učesnici/e fokus grupe su naveli, da se u posljednjih 2 godine, nijesu upoznali ni sa jednom neformalnom grupom mladih, dok je jedan od učesnika naveo da je prije 3 ili 4 godine postojao „Nefor#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

29

malni odbor mladih“, koji je bio rezultat jednog od projekata NVO „Youth 4 You“, ali nažalost nije nastavio sa radom. Omladinske organizacije i organizacije za mlade: Svi prisutni su se usaglasili da su se omladinske organizacije i organizacije za mlade, ukazujući na NVO sektor, aktivirale posljendjih godina. Jedna od najstarijih organizacija za mlade je i I.O. „Gojko Kruška“ koji još uvijek radi. Mladi su naveli da su primjetili i rad NVO „MY WAY“ i „Džonatan Livingston“ koje su u posljendjih godinu dana realizovale projekte i aktivnosti za mlade. Što se tiče omladinskih organizacija, kao pozitivni primjeri navedeni su „Građanski kreativni centar“ i „Aktivna Zona“, koje djeluju u posljednjih dvije godine. Zaključak svih prisutnih je bio da ove organizacije nijesu osnovane kroz implementaciju i bilo kakav uticaj LPAM-a, već kao potreba mladih da se udruže i djeluju zajedno. Podmladak političkih partija: Učesnici/e fokus grupe naveli su da su mladi sve više aktivni povodom ovog pitanja i uzimaju sve više učešća u tijelima mladih političkih partija. Naveli su da mladi nijesu članovi u ovim tijelima zbog bilo kakvih promjena u društvu, već zbog ličnih satisfakcija. Takođe, naveli su da su političke partije prepoznale korist od učešća mladih u radu istih, pa su našli zajednički kompromis. Upravo iz tog razloga, neki od članova fokus grupe, a ujedno i članovi političkih partija, zaključili su da mladi u tim situacijama nemaju svoje mišljenje, već da rade kao što većina u tom partijskom uređenju radi, što ne dovodi do bilo kakvih promjena. Skupštinski savjeti/odbori: Zaključeno je da mladi ne djeluju dovoljno kada je ovakav model participacije u pitanju. Veoma mali broj mladih ljudi su članovi lokalnog parlamenta, ali i mladi, uopšteno, koji bi mogli da iniciraju ideje i razvijaju nove projekte sa skupštinskim odborima to ne rade, zbog predrasuda i stereotipa u vezi sa radom istih, pa se s toga ovaj model participacije u većini slučajeva zanemaruje. Savjet mladih Prijestonice: Prvi komentar vezan za ovaj model učešća odnosio se na kvalitet ideje postojanja ovog tijela i okarakterisan je kao ‘’super model’’, ali i komentar da, nažalost, mladi nijesu previše zainteresovani za učešće u istom. Učesnici su naveli da je trenutno u toku odabir članova drugog saziva Savjeta mladih, dok je prvi saziv pohvaljen za svoj rad, jer je istrajao i postavio temelje ovog tijela, a ujedno pokazao i mogućnosti djelovanja mladih kroz ovo tijelo. Jedan od članova prvog saziva Savjeta mladih, naveo je tri glavne prepreke u ostvarivanju kvalitetnijeg rada ovog tijela, i #regulaktiva #mladi #Cetinje


30

Mladi o omladinskoj politici

to: 1. Nezaintersovanost mladih za učešće u aktivnostima, 2. Neinformisanost i članova Savjeta i mladih na nivou grada kakve promjene Savjet može da pokrene i realizuje, 3. Nedovoljno precizirana uloga i zaduženja Savjeta mladih. Sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti: Bivši član SM naveo je da je Savjet, kao participativno tijelo mladih na lokalnom nivou, imao par sastanaka sa predstavnicima Lokalnih vlasti, što je pohvalio i naveo kao pozitivan primjer, međutim da mladi, kao pojedinci ili grupe mladih, nemaju mogućnosti da imaju organizovane sastanke sa istima. Takođe, naveo je da kroz organizovanje javnih rasprava mladi aktivno učestvuju u životu zajednice, no koliko god da je to dobar model prakse, organizovanje javnih rasprava, na teme vezane za mlade, je veoma rijetko. Događaji za mlade/volonterske akcije: U posljednje vrijeme se sve više događaja za mlade organizuje i postoji sve više prilika za mlade da se edukuju i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, a kao glavni akteri, ujedni i pokretači i realizatori, prepoznati su: Američka Čitaonica, Učenički palament JU Gimnazija Cetinje, Učenički parlament Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ i NVO-i: „Aktivna Zona“, „Građanski kreativni centar“ i „MY WAY“. U njihovom radu, mladi su prepoznali entuzijazam i priliku za svoje učešće kao i sticanje novih znanja i vještina. Zaključci: Učešće u životu društva, tj. participacija mladih, je uvijek aktuelna tema i zavisi od pojedinca do pojedinca. Svi gore navedeni zaključci sa sastanka fokus grupe govore o uopštenom stanju. Analizirajući Strateške ciljeve i aktivnosti predviđene LPAM-om za period 2012. do 2015. godine, ne možemo reći da se radi na realizaciji istih. Prema informacijama koje je Aktivna Zona sakupila, samo je Centar za mlade „Proactive“ radio na realizaciji godišnjeg akcionog plana za 2012. godinu i pritom: informisao mlade o načinu učešća, organizovao radionice i događaje u srednjim školama, osnovao Učenički parlament Srednje likovne škole, organizovao promociju LPAM-a, osnovao Savjet mladih Prijestonice i organizovao javnu tribinu „Otvoreni parlament ... u fokusu mladi“. Ovaj niz događaja predstavlja primjer kako bi svaka oblast iz LPAM-a trebala da bude realizovana, no realizacijom događaja „Proactive“-a, čini nam se, završena je i realizacija aktivnosti iz ove oblasti, sa sigurnošću možemo reći, do polovine 2014. godine. Jačanje mehanizama za učešće mladih i podsticanje uspostavljanja i rada i tijela u kojima učestvu#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

31

ju mladi, Podsticanje organizovanog djelovanja mladih na nivou zajednice, Povećanje stepena ukljuenosti mladih osoba sa invaliditetom u život drutva, kao i Povećanje stepena uključenosti mladih Roma u život društva, su 4 glavna strateška cilja ove oblasti, koji obuhvataju mnoštvo raznovrsnih događaja, a nažalost nijesu realizovani osim gore navedenih aktivnosti, koje su obuhvaćene akcionim planom za 2012. Godinu. Mladi najviše učestvuju u projektima NVO-a, učeničkih i studenskih parlamenata, kao i aktivnostima koje organizuje Američka čitaonica. U zavisnosti od teme, kao i znanja i vještina koje će steći, mladi se prijavljuju i učestvuju na istim. Sa sastanka fokus grupe, dalo se zaključiti da se ponajviše uključuju učenici, zatim studenti, nezaposleni rijetko kada, dok se najmanji broj zaposlenih mladih ljudi uključuje u procese donošenja odluka putem mehanizama o kojima smo govorili na sastanku, izuzimajuću pravo glasa na izborima i potpisivanje peticije. Mladi su zaključili da najvište treba da budu uključeni u procesima koji se tiču njih lično. U trenutku kada se njihove sugestije i prijedlozi uvaže, i kvalitetni realizuju, govorićemo o razvoju lokalne zajednice, jer mladi su dio rješenja, a ne dio problema. Mlade osobe se najlakše prilagođavaju procesu tranzicije i promjenama u društvu, pa upravo zbog toga kažemo da se mladi najbrže integrišu. Trenutno, mladi su poprilično nezadovoljno. Naročito mlade osobe od 15 do 18 godina. Što se tiče informisanosti o procesima učešća, mladi su djelimično upoznati sa istima, što predstavlja još jedan od razloga zašto se glas mladih dovoljno ne čuje. Mladi za to ponajviše krive institucije sistema, koje su, prema njihovim mišljenjima, odgovorne za informisanje mladih o načinima participacije. Mladi predlažu da se, za početak, institucije ‘’otvore’’ i približe mladim ljudima, kao i osobe koje su zaposlene u njima, kako bi sa svojim prijedlozima i sugestijama mogli djelovati u cilju prevencije i rješavanja problema identifikovanih od strane mladih.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

33

5.5 LJUDSKA PRAVA Broj učesnika/ca: 5

Uopšteno o oblasti: Mladi na Cetinju se ne interesuju mnogo za ovu oblast. Vjeruju da su svim građanima djelimično ugrožena ljudska prava iako i dalje postoje grupe mladih koje su dodatno ugrožena zbog niskog standarda i finansijske situacije u kojoj se nalaze, dok grupama kao što su OSI i Romi cjelokupna situacija je još dodatno teža.* Ljudska prava su tema koju mladi mahinalno povezuju samo sa određenom grupacijom građana, ne shvatajući da i oni sami imaju svoja ljudska prava i da su im u nekim slučajevima ona i ugrožena, a da oni nijesu toga ni svjesni. Upravo tu leži osnovni problem u ovoj oblasti, a to je neinformisanost madih. Problemi koji su navedeni u LPAM-u u ovoj obasti su neinformisanost i nezainteresovanost mladih da saznaju više o ljudskim pravima i slobodama; neprilagođenost programa za predstavljanje teme ljudska prava u srednjim školama i na fakultetima; nizak nivo svijesti mladih o potrebi poznavanja ljudskih prava; diskriminacija i ugroženost prava mladih OSI od strane društva; nerazumijevanje društva za probleme i specifične potrebe osoba sa invaliditetom; ugroženost prava mladih iz romske populacije na dostojanstven život; nizak nivo informisanosti mladih o rodnoj ravnopravnosti i pravima manjina; problem vršnjačkog nasilja i dr. Riječi učesnika: Iako smo već naveli da je neinformisanost mladih jedan od ključnih problema u oblasti ljudskih prava, učesnici fokus grupe su se usaglasili da mladi nijesu ni previše zainteresovani za tu oblast. Ne gledajući na to kao na bitnu stavku u njihovom životu, mladi su rijetko učestvovali na tribinama, edukativnim radionicama ili bilo kakvim diskusijama o ljudskim pravima, što je, gledajući kroz viziju Crne Gore da postane demokratski uređenija država, poražavajuća činjenica. No, nije sve ni negativno koliko se čini. Učesnici fokus grupe su mladi ljudi koji su imali prilike da diskutuju na ovu temu sa svojim * 88.

Lokalni plan akcije za mled prijestonic Cetinje 2012-2015, oblast: Ljudska prava, str: #regulaktiva #mladi #Cetinje


34

Mladi o omladinskoj politici

vršnjacima, ali i na raspravama koje su organizovane od strane nekih institucija, i hvale se sa tim da imaju osnovna znanja o ljudskim pravima. Ono što im ne odgovara, kažu, jeste način organizovanja promocije ljudskih prava i zastupljenost te teme u školama. Oni nijesu imali priliku da sa profesorima u školi razgovaraju na ovu temu, i ne znaju gdje i kako bi mogli dobiti više informacija o ljudskim pravima kod drugih institucija. Fakulteti takođe nemaju u svojim studijskim programima predmete koji se bave ovom oblašću, pa informisanje o ovoj oblasti se svodi samo na TV reportaže ili emisije i internet. Zaključak je mladih da je ovakav način informisanja nedovoljan, s obzirom na to da se radi o jednoj kompleksnoj oblasti. Mladi su mišljenja da su ljudska prava trenutno najugroženija osobama sa invaliditetom i Romima, jer se njima krše osnovna ljudska prava. Kažu da OSI većina javnih ustanova nije pristupačna, a stambeni i poslovni objekti su djelimično pristupačni. OSI imaju problem i sa pristupačnošću drugih javnih površina u gradu. Kao primjer navode pješačke trotoare u glavnim i najprometnijim ulicama u gradu, koji nemaju dovoljno ravnih površina za kretanje pomoćnih sredstava koja koriste OSI, ali ni majke sa djetetom u kolicima. Takođe, Na Cetinju ne postoji ni jedan ‘’oboreni’’ ivičnjak radi lakšeg prelaženja ulica. Zvučnu signalizaciju na semaforima ima samo semafor kod Lovćenske vile, a druga dva semafora na raskrsnicama u gornjem dijelu grada većinu vremena nijesu ni u funkcionalnom stanju. Mladi kažu da su ovo ‘’sitnice’’ koje bi trebalo da se poprave, jer one olakšavaju i čine život sigurnijim, kako OSI tako i svim ostalim građanima grada. Romi su naseljeni na lokaciji izvan grada, što je prvi znak da se tim osobama ne dozvoljava potpuna integracija u društvo i takvim odvajanjem postiže samo veće distanciranje od stvarnih tokova kulture i društvenih dešavanja u gradu. Rodna ravnopravnost se i dalje gleda kroz prizmu prošlosti i patrijahalnog uređenja porodica i društva, te se ni tu ne može govoriti o većim pomacima od trenutka usvajanja LPAM-a. Žene su možda procentualno više zastupljene u službama lokalne samouprave nego ranije, ali to nije rješenje njihovoh stvarnog integrisanja u procese donošenja odluka i stvarne uloge u tim institucijama. Mladi vjeruju da je vršnjačko nasilje jedan od većih problema u školama. Već u adolescentnim godinama, mladi često ne pokazuju poštovanje jedno prema drugom i spremni su da iz razonode nekome ugrožavaju osnovna ljudska prava. Roditelji su veoma ‘’slabi’’ na svoju djecu i nijesu svjesni stvarne situacije i načina ponašanja njihove djece van svojih domova. Učesnici/ce fokus grupe su naveli da su svađe sa ishodom fizičkog obračuna sve češće u škola#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

35

ma i da je to osnovni pokazatelj da su mladi sve manje spremni da probleme rješavaju kompromisom i bez nasilja. Mladi napominju da je jedino NVO ‘’Građanski kreativni centar’’ radila na realizaciji projekta u ovoj oblasti, a to je projekat pod nazivom ‘’Kompromis je rješenje’’. Veliki broj mladih se učešćem u realizaciji pomenutog projekta prvi put susrela sa načinom kompromisnog rješavanja sukoba i njihovim medijatorskim ulogama u slučaju konflikata između njihovih vršnjaka. Zaključci: Kako bi se mladi više zainteresovali da se informišu i edukuju o oblasti ljudska prava, potrebno je u potpunosti promijeniti pristup distribucije informacija o toj oblasti. U srednjim školama i fakultetima je vrlo važno uključiti posebne predmete ili programe koji se bave ovom oblašću, ali na način da je to na bazi diskusija, gledanja dokumentarnih filmova i edukacije koja ne bi bila opterećujuća za mlade. Informalno obrazovanje putem interneta, TV i radio emisija bi trebalo da bude više prilagođenije mladima i zasnovano na interaktivnom modelu, gdje se očekuje od mladih da aktivno učestvuju u diskusijama o ljudskim pravima. Osobobama sa invaliditetom je potrebno pokazati da lokalna zajednica iskreno razmišlja i razumije njihove specifične potrebe i radi na tome da im omogući ostvarivanje jednog od osnovnih ljdskih prava, prava na kretanje. Mladi predlažu da prijestonica Cetinje započne rekonstrukciju velikog broja pješačkih zona i trotoara i prilagodi ih svima jednako! Kako bi se smanjilo distanciranje Roma od samog grada, potrebno je organizovati češće prevozne linije, koje bi povezivale grad i njihovo naselje. Ukoliko se organizuju neki kulturno-umjetnički programi, potreno je Romima obezbijediti prevoz i besplatan ulaz. Mladi kažu da je lako na prapiru objasniti i proceduralno ispuniti principe rodne ravnopravnosti, ali da isto tako, tradicionalne vrijednosti utiču na to da se u praksi to sporije sprovodi. Potrebno je povećati procenat žena koje su na izvršnim pozicijama, kako bi se stvarno pokazala spremnost da se ispoštuje ravnopravan status istih u društvu. Nevladina organizacija ‘’Građanski kreativni centar’’ je radila na promovisanju vrijednosti kompromisnog rješavanja sukoba i tom prilikom organizovala niz edukativnih radionica i javnih diskusija, koje su se pokazale kao vema korisan način edukacije mladih o kompromisnim procesima sprječavanja produbljivanja sukoba. Mladi su ubijeđeni da bi se daljim organizovanjem ovakvih akcija moglo dosta uraditi na cilju smanjenja vršnjačkog nasilja, ali je potrebo uključiti što veći broj mladih iz svih srednjih škola u našem gradu. #regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

37

5.6 KULTURA Broj učesnika/ca: 6

Uopšteno o oblasti: Zakon o kulturi Crne Gore članom 2. utvrđuje: Kultura obuhvata kulturno i umjetničko stvaralaštvo i djelatnosti kojima se stvaraju, prezentuju, promovišu, štite i čuvaju kulturna dobra, umjetnička djela i druge duhovne tvorevine, stručni i naučno-istraživački rad u kulturi i usluge.* Institucije koje su identifikovane da se bave stvaranje i zaštitom kulturnih dbara u prijestonici Cetinje su: Fakultet dramskih umjetnosti (FDU), Fakultet likovnih umjetnosti (FLU), Muzička akademija (MA), Kraljevsko pozrorište ‘’Zetski dom’’, Srednja likovna škola ‘’Petar Lubarda’’, Narodni muzej Crne Gore (Muzej kralja Nikole, Umjetnički muzej, Istorijski muzej, Etnografski muzej), Muzej Petra II Petrovića Njegoša, Rodna kuća Petra II Petrovića Njegoša, Atelje ‘’Dado’’, Galerija savremene umjetnosti ‘’Dado Đurić’’, Državni arhiv Crne Gore, Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša, Centralna narodna biblioteka Crne Gore, ‘’Đurđe Crnojević’’, Gradska biblioteka ‘’Njegoš’’, Ministarstvo kulture Crne Gore. Kako je navedeno u LPAM-u, na Cetinju je registrovan manji broj nevladinih organizacija koje se bave kulturom. Među najpoznatijima je Kulturno-umjetničko društvo ‘’Njegoš’’ koje je osnovano 1907.godine. Na Cetinju djeluje i Društvo istoričara umjetnosti Crne Gore, NVO Muzička omladina Crne Gore – koja djeluje u okviru Ministarstva kulture. Na godišnjem nivou ova organizacija organizuje festival klasične muzike ‘’Espressivo’’. Na Cetinju djeluje i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, kao i Otvoreni kulturni forum koji se bave izdavaštvom. Najveći problem u svemu je to da, i pored postjećih kapaciteta u smislu postojanja ovih organizacija i institucija, mladi nijesu dovoljno uključeni u njihove aktivnosti. Drugi identifikovani problemi u ovoj oblasti su: nizak nivo svijesti o vrijednosti i značaju kulture; nedovoljno poznavanje i vrednovanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine i nedovoljn promocija kulture; *

Lokalni plan akcije za mlade prijestonice Cetinje 2012-2015, oblast: Kultura, str: 97. #regulaktiva #mladi #Cetinje


38

Mladi o omladinskoj politici

nedovoljno učešće i nezadovoljene kulturen potrebe mladih; nedovoljna saradnja mladih sa kulturnim ustanovama Cetinja; nedovoljno učešće mladih u programu ‘’Ljeto u prijestonici’’, kao i neprilagođenst tog ptograma kulturnim potrebama mladih; nedostatak savremenih kulturnih sadržaja, aijenjenih auditorijumu mlade populacije, i nedovoljno razvijeno savremeno kulturno-umjetničko stvaralaštvo mladih; nerazvijeni modeli rada i djelovanja mladih u kulturi; nerazvijene oblast kreativne industrije mladih; nedovoljno angažovanje mladih u okviru tradicionalnih zanata i vještina; nedostatak adekvartnih prostornih i tehničkih kapaciteta za kulturne prakse mladih. Riječi učesnika: Učesnici/ce fokus grupe su saglasni sa činjenicom da mladi cetinjski umjetnici/ce nijesu dovoljno uključeni u pripremi programâ kulturnih dešavanja koja se organizuju u našem gradu. Naravno, postoje izuzeci, a kao primjere navode organizovanje učeničke manifestacije ‘’GIMFEST’’. Naime, ova manifestacija se organizuje već treći put i postaje tradicionalna manifestacija kojom se mladi učenici/ce JU Gumnazija sa Cetinja predstavljaju svojim sugrađanima. Mladi u periodu trajanja manifestacije organizuju niz događaja koji imaju za cilj da prikažu talentovane mlade učenike/ce ove škole. Ovo je odličan primjer sinhronizacije jedne ustanove sa mladim osobama koje su spremne da preuzmu velike odgovornosti kad je u pitanju pripremanje i organizovanje ovakve manifestacije, te bi ovo trebalo da bude nauk i drugim školama da je sa mladima vrlo lako može sarađivati. U okviru programa ‘’Ljeto u prijestonici’’ postoji niz manifestacija u kojima bi pomoć mladih ljudi vrlo dobrodošla, ali nažalost, mladi su veoma rijetko uključeni u proces organizovanja ili učestvovanja u stvaranju programa istog. Manifestacija ‘’Royal fest’’ koja je takođe postala tradicionalna manifestacija, a organizuje se u ljetnjim mjesecima, okuplja veliki broj mladih osoba iz grada ali i okoline. Veliki problem ne učešća mladih u stvaranju kulturno-umjetničkog života u lokalnoj zajednci, čini neinformisanost mladih na koji način se mogu pridružiti organizatorima u stvaranju tog programa, ali i velika nezainteresovanost. Mladi učesnici/ce su veoma nezadovoljni činjenicom da na Cetinju ne postoji bioskopska sala, ali i kad je postojala, oni nijesu bili zadovoljni programom ponuđenih filmova. Cetinju je potreban moderan bioskop sa modernim programom koji bi mogao biti namijenjen svim građanima, bez obzira na godine. Iako je ova inicijativa pokrenuta više puta, u lokanoj samoupravi su odustali od ovakve ideje, budući da su za realizaciju iste potrebna velika novčana sredstva. Mladi rijetko posjećuju galerije i muzeje u našem gradu, a kao razlog navode #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

39

takođe nezainteresovanost. Takođe, ove institucije bi trebalo da porade na promovisanju onoga što oni nude mladima . Škole igraju veliku ulogu u stvaranju navike mladih da posjećuju institucije kulture, te je vrlo bitno da iste organizuju kolektivne posjete takvim institucijama. Mladi su nezadovoljni i sa činjenicom da ne postoji posebni prostorni kapaciteti koji su namijenjeni samo mladima, kao što je npr. omladinski kulturni centar koji je otvoren u Herceg Novom. Mladi su u ovom Centru zaduženi za stvaranje programa te mini kulturne institucije, i uspješnost takve ideje se vidjela već prvih mjeseci nakon otvaranja. Na Cetinju je nedavno otvoren Društveni centar koji će, i pored malih prostornih kapaciteta, redovno organizovati događaje koji služe promociji i afirmisanju mladh umjetnika. Ovaj prostor je namijenjem provođenju slobodnog vremena mladih na kvalitetan način i prvi je takav prostor u našem gradu. Cetinju jeste potreban Centar za kulturu, koji će na konkretniji način da se pozabavi organizovanju manifestacija za mlade i sa mladima, zaključili su učesnici/ce ove fokus grupe. Zaključci: Mladi su mišljenja da je Cetinju trenutno napotrebniji prostorni kapacitet za provođenje slobodnog vremena mladih na kvalitetan način. I pored novosnovanog Društvenog centra, mladima je potrebna veća sala za održavanje raznih kulturno-umjetničkih manifestacija i u zimskom periodu, jer postojeće institucije imaju programe koji nijesu namijenjene striktno mladim osobama i samim tim im ti prostorni kapaciteti nijesu na raspolaganju. Cetinju je potrebna i bioskopska sala, koja je obećava već duži period, nakon čega su i ta obećanja iščezla. Mladi predlažu da se pokrene peticija uz pomoć koje će se i šire građanstvo uključiti u procese donošenja odluka u lokalnom parlamentu, podnijevši peticiju upravo toj instituciji. Potrebno je organizovati dodatne manifestacije čiji su organizatori mladi, a lokalna samouprava bi na ime implementacije LPAM-a mogla obezbijediti određena novčana sredstva kao tehnička podrška istima. Potrebno je raditi na promociji izložbi koje se redovno organizuju u galerijama na Cetinju, a mladi preporučuju da te institucije porade na pristupačnosti njihovog rada na društvenim mrežama, budući da se one prilično neaktivne.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

41

5.7 INFORMISANOST I MOBILNOST Broj učesnika/ca: 6

Uopšteno o oblasti: „Kontinuirana i kvalitetna informisanost podrazumijeva redovne i potpune informacije o vannastavnim aktivnostima, posebnim i dopunskim oblicima obrazovanja, vrstama neformalnog obrazovanja, mogućnostima učestvovanja u pojedinim projektima, stipendiranju, zapošljavanju, socijalnom i zdravstvenom odiguranju, pravnoj zaštiti, mogućnostima volonterskog rada, pomoći u kriznim stanjima, kulturnim i sportskim aktivnostima, zabavi, načinima za postizanje mobilnosti kako u svojoj zemlji tako i inostranstvu, omladinskom turizmu i drugom“, navodi se u NPAM-u. Prema Evropskoj povelji o informisanju mladih, ‘’opšte’’ informisanje obuhvata sve teme koje interesuju mlade ljude, a informisanje ne obuhvata samo jednu aktivnost, već više, kao npr: savjetovanje, podrška, umrežavanje, upućivanje na servise i sl. Najčešći načini informisanja mladih su elektronski i drugi mediji, ali i informativni centri za mlade koji postoje na nacionalnom nivou i u regionu. Principi navedene Povelje su namijenjeni za primjenu u svim oblicima opšteg informisanja mladih. „Oni čine osnovu za minimalne standarde i kriterijume kvaliteta koji treba da se uspostave u svakoj zemlji kao elementi sveobuhvatnog, koherentnog i koordinisanog pristupa informisanju mladih, koji je dio omladinskih politika.“ Vezano za mobilnost, fraza „mobilnost mladih“ se odnosi na obrazovnu, kulturnu i turističku mobilnost, kao i međunarodnu saradnju i razmjenu mladih. Mobilnost mladih je veoma važna zbog unaprijeđenja života mladih, a takođe i za razmjenu iskustava, razvoj procesa interkulturalizma, poštovanja različitosti, sticanja novih znanja ... #regulaktiva #mladi #Cetinje


42

Mladi o omladinskoj politici

Riječi učesnika: Što se tiče informisanosti, učesnici fokus grupe su najprije komentarisali mehanizme koje koriste za svoje informisanje, a naveli su da nepostojanje info centra za mlade predstavlja veoma velik problem jer mladi nijesu dovoljno upućeni u sve mehanizme koje mogu koristiti kako bi se kvalitetnije informisali. U nastavku se nalaze komentari vezani za određene mehanizme. Radio – Mladi su naveli da se na Cetinju nalaze dvije radio stanice: radio „Cetinje“ i radio „Star FM“, čiji je rad za pohvaliti. Svakako, kvalitet programa se uvijek može unaprijeđivati, pa su mladi naveli da bi voljeli da su u prilici da slušaju, ali i da sami kreiraju emisije za mlade. Naveli su da bi emisije – diskusije sa mladima, bile veoma korisne jer bi se kroz organizovanje takvih emisija mogla čuti mišljenja i problemi koje mladi prepoznaju, ali i konkretizovati rješenja i kreirati nove ideje. Takođe su napomenuli da bi se emisijama koje promovišu mlade umjetnike poboljšala afirmisanost istih, a svakako poboljšao i prilagodio program mladima. TV - Učesnici su naveli da, iako se u posljednje vrijeme može čuti dosta priča o otvaranju TV Cetinje, još uvijek se ne vide konkretni koraci. U svakom slučaju, mladi su dali prijedloge organizovanja emisija za mlade, koji su obuhvatali sve oblasti polja interesovanja mladih na Cetinju, a svakako bi bilo pohvalno da se mladi uključe sa svojim prijedlozima u kreiranje programa. Časopisi za mlade – Ideja za kreiranjem za časopisa za mlade pokrenuta je od strane Aktivne Zone i to u vidu štampanja kvartalnog časopisa pod nazivom „Art Zona“ , međutim da je nedostatak sredstava za pokretanje istog uslovilo kašnjenje, a zatim i odlaganje realizacije tog projekta. Mladi su naveli da ne postoje organizovani načini informisanja mladih, konkretno putem časopisa za mlade, međutim da u nekim srednjim školima postoje školski časopisi koji su prilično skupi za džeparac jedne mlade osobe, a koji ne obuhvataju sve teme. Vezano za ovaj model informisanosti, mladi su zaključili da ne postoji časopis za mlade koji bi dao pirliku mladima da ga kreiraju, kao ni časopis koji bi sadržao savjete za mlade. WEB SITE-ovi – Učesnici su naveli da na Cetinju postoje određeni sajtovi za mlade, kao npr. aktivnazona.me i cetinje.me, koji nude informacije za mlade. Cetinje.me, kao zvanični sajt Prijestonice, nudi mladima informacije vezane za ponude i aktivnosti koje lokalna samouprava nudi i organizuje. Što se tiče sajta aktivnazona.me, učesnici su naveli da na tom sajtu mogu pronaći više #regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

43

informacija za stipendije, teme vezane za mlade, prilike koje im se nude u Crnoj Gori i inostranstvu, treninzima i konferencijama kao i rubriku pod nazivom „Art Zona“, gdje mogu pronaći tekstove i djela neafirmisanih umjetnika. Društvene mreže – Mladi u današnje vrijeme sve više koriste društvene mreže za informisanje. Svakako, to ima svoje prednosti i mane. Mladi navode da, vezano za informisanje mladih, mogu pronaći sve informacije, ali od lokalnih, najčešće koriste stranice: Američke čitaonice, Učeničkog parlamenta JU Gimnazija Cetinje, SLS „Petar Lubarda“, „Aktivne Zone“, „Građanskog kreativnog cetnra“, „MY WAY-a“ i Prijestonice Cetinje. Svakako, zaključili su da prilikom informisanja putem društvenih mreža, mladi se mogu kvalitetno informisanost, a sve u zavisnosti od njihove zainteresovanosti. Navode i da sama informisanost mladih zavisi od njihove motivacije. Što se tiče mobilnosti mladih, učesnici navode da mobilnost zadovoljava neke osnove, međutim i da ne obuhvata sve oblasti. Međugradski prevoz – Učesnici su naveli da su mladi u prilici da iskoriste popuste na međugradski prevoz, vezane za autobuse i kombije. Što se tiče prilagođenosti vozila, učesnici navode da ne postoji adekvatni vozni park za osobe sa invaliditetom (OSI), što predstavlja veliki problem, s obzirom na broj mladih osoba sa invaliditetom. Neki od učesnika su naveli da postoje popusti za učenike koji žive na mjestu udaljenijem više od 5 km od škole, ali da srednjoškolci nijesu informisani o istom sve dok školska godina na počne. Upravo iz tog razloga, jedan od učesnika je naveo da je veoma mal, ili nepostojeći, broj Roma i Romkinja koji/e upisuju srednje škole. Prevoz unutar grada – Prisutni su usaglašeno odgovorili da ne postoji bilo kakav organizovan vid prevoza unutar grada. Postoje taxi udruženja, ali ista ne daju popuste za svoje usluge. Naveli su pozitivne primjere iz drugih gradova gdje postoje popusti za učenike i studente, a smatraju da bi se ista mogla organizovati i na Cetinju. Takođe su predložili i ‘’Bus za mlade’’, koji bi prevozio mlade u par navrata u školu. Što se tiče cijene, mladi su zaključili da bi bilo dobro da postoji popust na takvu vrstu prevoza. Učeničke i studenske razmjene – Učesnici su naveli da, što se tiče organizovanja razmjena srednjoškolaca, je prije par godina organizovana jedna razmjena učenika JU Gimnazija sa njihovim vršnjacima u Sloveniji, dok su za #regulaktiva #mladi #Cetinje


44

Mladi o omladinskoj politici

studenske više informisani. Navode da sve 3 akademije na Cetinju organizuju razmjene studenata u zemlje u inostranstvu. Izleti za mlade – Jedan od učesnika naveo je da je Savjet mladih, u saradnji sa resornim sekretarijatom, protekle godine organizovao jednodnevni izlet za aktivne mlade našeg grada u Sarajevu. Nakon toga, prema njegovim informacijama više nijesu organizovani slični događaji. Što se tiče drugih izleta, mladi navode da se u srednjim školama organizuju izleti, međutim da se njihova cijena kreće u prosjeku od 10€ do 15€. Prijedlog učesnika je da se organizuju besplatni izleti za malde Cetinja što češće i biraju aktivni mladi ljudi, kako bi motivisali ostale građane/ke da naprave pozivne promjene u zajednici. Zaključci: Svi učesnici fokus grupe usaglasili su se da je ovo najbolji period što se tiče prilika za infomisanje mladih, ukazujući na Internet, međutim da to ipak nije dovoljno. Potrebno je motivisati i zainteresovati mlade da se kvalitetnije i blagovremenije informišu kako bi mogli postići kvalitetne promjene u svom životu. Predlažu kreiranje info centra na Cetinju, ali svakako i promjene u programima radija, kreiranja TV emisija i časopisa za mlade. Osnovna uloga info centra bi bila da mladima pruži tehničke mogućnosti da pristupe masovnim medijima, ali i stručna lica koja bi radila u njemu, a imaju iskustva sa ovom temom, bi mladima pružala pomoć prilikom informisanja o svim poljima i oblastima vezanim za mlade, kao i načinima širenja informacija i samom kvalitetu istih. Mladi su takođe predložili da bi bilo veoma korisno da se kreira sajt na lokalnom nivou sa načinima zapošljavanja, pokretanja sopstvenog biznisa i prilikama za zapošljavanje. Vezano za mobilnost, mladi ukazuju da je neophodno kreirati bilo kakav način organizovanog prevoza mladih unutar grada! Dva glavna strateška cilja za unaprjeđenje ove oblasti su: unaprjeđenje infomisanosti mladih i unaprjeđenje mobilnosti mladih, a mladi sve više ukazuju na potrebu ostvarivanja ovih ciljeva. Od usvajanja LPAM-a, uglavnom se nijesu realizoavale aktivnosti predviđene u toj oblasti, osim kreiranja sajta aktivnazona.me, koji takođe nije kreiran u sklopu realizacije LPAM-a, već kao potreba mladih da pomognu svojim vršnjacima da pronađu informacije na jednom mjestu. Svakako, kreiranje toga website-a umnogo je promijenilo kvalitet informisanja mladih. Mnogo je važno govoriti o kvalitetu informisanja mladih jer bez obrzira na količinu informacija, veoma je važno pruži#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

45

ti one od krucijalnog značaja, zaključili su mladi na sastanku fokus grupe. Što se tiče dešavanja u gradu, najčešće se informišu putem sajta lokalne samouprave, ako su isti organizovani od strane istih. Što se tiče događaja kao npr: izložbi, koncerata mladih i koncerata koje Prijestonica ne organizuje, sportskih događaja i dr, informisanje je na veoma nezavidnom nivou jer informacije takvog tipa uopšte ne stižu do mladih. Učesnici fokus grupe predlažu da se što skorije otvori info centar na Cetinju koji bi bio povezan sa svim ustanovama i organizacijama na Cetinju. Što se tiče mobilnosti mladih, većina mladih su generalno nezadovoljni. Osim organizovanja izleta, koje u većini slučajeva mladi plaćaju, i studenskih razmjena, mladi govore o sve većoj potrebi mobilnosti mladih. Aktivnosti koje su mladi predložili da se realizuju su ostvarivanje saradnje sa drugim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, ali i inostranstvu i organizovanja razmjena mladih, a naravno i jednodnevnih izleta za najaktivnije mlade.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

47

5.8 SLOBODNO VRIJEME Broj učesnika/ca: 5 Uopšteno o oblasti: ‘’Slobodno vrijeme je društveni fenomen koji zahtijeva temeljit pristup svim sferama života. Upravo stoga slobodno vrijeme i jeste predmet interesa većine znanstvenih disciplina kojima je u središtu interesa čovjek. Ono je važno za razvoj ličnosti djece i mladih i otvara im mogućnost za zadovoljavanje interesa i potreba. Takođe im pomaže u aktiviranju svojih stvaralčkih snaga za čije zadovoljavanje i izražavanje nijesu imali prilike u ostalim vidovima života.“, navodi se u Nacionalnom planu akcije za mlade. Izradom Lokalnog plana akcije za mlade, definisano je pet problema unutar ove oblasti, i to: neporilagođeni uslovi za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena mladih i njihovu edukaciju(neprilagođenost prostora i neorganizovano slobodno vrijeme), mali broj zainteresovanih mladih za stržaje (mali broj vannastavnih aktivnosti u školama i na fakultetima, nepostojanje omladinskog kluba, članarine za sportske klubove), neinformisanost mladih o značaju i vrijednostima volonterizma (nepostojanje volonterskih organizacija i aktivnosti za mlade), nedostatak uslova za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih na selu i nepostojanje sadržaja za mlade OSI i Rome. Prema Revidiranoj Evropskoj povelji o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou „Reci šta misliš!“ lokalne i regionalne vlasti bi trebalo da pomognu volonterski rad mladih osnivanjem i finansiranjem volonterskih organizacija, posebno omladinsih volonterskih organizacija i centara. Takođe bi trebale da pomognu mladim da kreiraju i implementiraju svoje projekte i ideje pružajući im prilike, savjete, finansijska sredstva i druge vrste pomoći. Navodi se da je veoma važno da lokalne i regionalne vlasti imaju poseban fond za podršku omladinskih klubova i grupa, a posebno bi trebali da se angažuju u pomoći onim centrima i klubovima koje su mladi samostalno otvorili o organizovali njihov rad.

#regulaktiva #mladi #Cetinje


48

Mladi o omladinskoj politici

Riječi učesnika: U okviru fokus grupe, organizovano je mini istraživanje o mišljenjima mladih o životu njihovih vršnjaka. Većina učesnika je ocijenila svoj i život svojih vršnjaka na Balkanu osrednjim, a neki čak i lošim, dok su život svojih vršnjaka u Zapadnoj Evropi ocijenili dobrim, a neki čak i odličnim. Upravo ovakvi stavovi mladih pokrenuli su diskusiju vezanu za uzroke svih njihovih problema. U tom trenutku, bile su obuhvaćene sve oblasti LPAM-a i identifikovani problemi unutar njih. Tragajući za uzrokom problema, mladi su identifikovali nekvalitetno provođenje slobodnog vremena kao glavni uzrok neprogresivnosti mladih i stanja u zajednici. Na pitanje kako provode većinu svog slobodnog vremena, mladi su odgovorili da uglavnom pomažu roditeljima u kući, slušaju muziku, pretražuju internet, na društvenim mrežama ili gledaju TV. Većinski odgovor na pitanje o kvalitetu načina na koji provode svoje slobodno vrijeme odnosio se na sopstveno nezadovoljstvo, dok je samo mali dio učesnika/ca zadovoljan načinom provođenja svog slobodnog vremena. Mladi navode da, što se tiče provođenja njihovog slobodnog vremena, u najvećem dijelu prilike su im pružene od strane NVO-a sa Cetinja, škola i Američke čitaonice. Naravno, pod ovim podrazumijevaju aktivnosti i projekte koje podstiču razvoj volonterizma i oblasti koje nijesu obuhvaćene LPAM-om. Mladi navode da, prema njihovim saznanjima, Prijestonica je organizovala besplatne kurseve jezika tokom proteklih godina, međutim da nijesu informisani da li još uvijek postoje. Što se tiče kurseva američkog engleskog jezika, Institut za strane jezike je organizvao kurseve za različite uzraste u Američkoj čitaonici. Prilike da mladi iniciraju ideje imaju samo u nevladinim organizacijama, školama i fakultetima kao i Američkoj čitaonici, međutim navode da nedostatak organizovane podrške lokalne samouprave utiče na kvalitet realizacije njihovih ideja. Navode da svi mladi ljudi, ako su dovoljno uporni, kroz vrijeme uspijevaju u ostvarivanju svojih ciljeva. Što se tiče volonterskih aktivnosti, navode da postoje samo u školama, a da volonterski klub Crvenog krsta koji je nekada funkcionisao, trenutno ne funkcioniše. Srednjoškolci navode da se tokom protekle školske godine aktivirao Volonterski klub JU Gimnazija, čiji je rad uticao na našu zajednicu. Mladi najviše zamijeraju nepostojanje omladinskog kluba i ukazuju na potrebu otvaranja istog. Vezano za sportske klubove, navode da na Cetinju postoje mnogi sportski klubovi, i to su okarakterisali kao pozitivan model prakse, no članarine su, kako navode, za džeparce tinejdžera, dosta visoke.

#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

49

Zaključci: Tokom sastanka fokus grupe moglo se zaključiti da su mladi razočarani načinima na koje provode svoje slobodno vrijeme. Pored dešavanja u ljetnjim mjesecima, na Cetinju se rijetko organizuju neke manifestacije, koncerti i festivali u preostalom dijelu godine . Učesnici/e su zaključili da mladi uzrok svih svojih problema vide u načinu provođenja slobodnog vremena. Nepostojanje Omladinskog kluba, u kojem bi radio tim omladinskih aktivista i omladinskih radnika, obučenih za rad sa mladima predstavlja porblem, čije bi rješavanje trebalo biti jedan od prioritetnih ciljeva lokalne samouprave i svih građana i udruženja građana koji se bave mladima. Ukoliko bi došlo do kreiranja takvog prostora, mladi bi dobili priliku za iniciranje svojih ideja, za realizaicju istih, za podršku tokom realizacije, savjete i naravno, mjesto gdje bi sticali znanja i vještine kroz rad istog. Takođe, jedan od zaključaka je da bi se u tom prostoru mogle realizovati aktivnosti iz svih oblasti iz LPAM-a jer bi isti predstavljao srž kreiranja i sprovođenja omladinske politike u našem gradu.

#regulaktiva #mladi #CetinjeProjekat: Regula(k)tiva

51

5.9 PORODICA Broj učesnika/ca: 5

Uopšteno o oblasti: “Petnaestogodišnja društveno-ekomonska kriza u Crnoj Gori, politički i ratni sukobi, međunarodne sankcije i izolacija, morali su neminovno dovesti do uvećanja siromaštva, nasilja i kriminala, promjene vrijednosnog sistema i kulturnih obrazaca ponašanja. Znatan broj stanovnika Crne Gore je svakodnevno suočen sa borbom za ekonomsko preživljavanje i socijalnu sigurnost. Po nacionalnoj Strategiji za razvoj i redukciju siromaštva (2003), oko 12% stanovništva živi ispod apsolutne linije siromaštva , dok danas skoro petina domaćinstava troši čak 60% svog prihoda na hranu.58 Sve je to direktno uticalo i na porodicu u Crnoj Gori, na mlade, njihovo vaspitanje i ponašanje, kao i na formiranje njihovih sopstvenih porodica. Opšta nesigurnost je ugrozila sve potrebe, što je dovelo u pitanje sve funkcije porodice – reproduktivnu, ekonomsku, socijalno-zaštitnu, socijalizatorsku, vaspitnu, odrazilo se na javljanje poremećaja u strukturi porodice i na kvalitet porodičnih odnosa. U našoj sredini ni mladima ni porodicom niko se ne bavi sistemski, čak ni kad problemi postanu takvi da se više ne mogu prikrivati, kada prevaziđu sposobnosti porodice, a nerijetko i ustanova. Pojedini sistemi tretiraju porodicu sa svog uskoprofesionalnog stanovišta, a kategorijom mladih se niko posebno ne bavi, što otežava identifikaciju problema i definisanje strategija za pomoć i podršku mladima i porodici.” * Riječi učesnika: Roditelji bi trebali više se uključiti u sistem obrazovanja i imati sve češće posjete školama, jer trenutno u našem društvu se mladi susrijeću sa velikim brojem problema. Loša komunikacija, neslaganje i nepoštovanje među roditeljima izaziva kod mladih nekakvu vrstu revolta pa se često odaju porocima u cilju što lakšeg podnošenja problema. Na Cetinju postoji besplatna Škola za trudnice koju organizuje Apoteka Chiara-mont i time se pruža mogućnost mladim majkama da nauče o de*

Nacionalni plan akcije za mlade Crne Gore, str: 43. #regulaktiva #mladi #Cetinje


52

Mladi o omladinskoj politici

vetomjesečnom putu koji ih čeka kao i o važnosti dojenja i pravilnoj ishrani beba. Sve više mladih dolazi u sukob sa zakonom. Na Cetinju je posebno izražen problem sa drogama, točenjem alkohola maloljetnim licima u lokalima, kao i sa nedozvoljenim nošenjem oružja. Roditelji bi trebali da se malo više pozabave problemima. Evidentan je i povećani broj razvoda brakova najviše iz ekonomskih razloga. Naš utisak je da je danas više mladih, koji se odlučuju za život u vanbračnoj zajednici, zbog neriješenog profesionalnog, ekonomskog i stambenog statusa, koji ih spriječava da stupe u brak. Zaključci: Trebalo bi otvoriti savjetovalište za mlade roditelje kao i više raditi sa mladima na temu odgovornog roditeljstva. Romima bi trebalo posvetiti pažnju posebno kad je pitanje ranog sklapanja braka (prije 18 godine) u pitanju. Trebalo bi inicirati otvaranje škola za trudnice pri domu zdravlja. U školama bi bar jednom godišnje trebalo da se inicira testiranje na droge, a tu inicijativu bi dobro bilo da pokrenu roditelji mladih ili udruženja roditelja. Lokalna zajednica bi trebala da obrati više pažnje na ovu temu, jer porodica je osnov svakog društva , a danas smo svjedoci da sve veći broj mladih teži životu koji nas

#regulaktiva #mladi #Cetinje


Projekat: Regula(k)tiva

53

6. ZAKLJUČAK I pored toga što smo u ovoj publikaciji naveli veliki broj problema sa kojima se susrijeću mlade osobe sa Cetinja, vrlo je važno napomenuti da se ti problemi ne rješavaju sami od sebe, odnosno, za rješavanje pojedinih problema potrebno je učešće kako lokalnih i državnih institucija, tako i same omladine. Upravo ova publikacija je glas grupe mladih Cetinjana/ki koji su nezadovoljni trenutnim stanjem, a voljni su da se uključe u mijenjanju istog. Tekstovi koje ste imali priliku da pročitate su riječi mladih koji su spremni da se uključe u promjene, a sve ukupno, ovo su stavovi preko 400 mladih Cetinjana/ki uključenih u procesu istraživanja trenutnog stanja u omladinskoj politici. Lako se mogu primijetiti promjene u civilnom sektoru koji je u periodu od dvije godine napokon počeo nekoliko bitnih projekata koji uključuju mlade Cetinjane/ke. Čak četiri organizacije na teritoriji prijestonice Cetinje se direktno ili indirektno bavi rješavanjem problema mladih ili radi sa mladima. Upravo je to pokazatelj da mladi imaju način i prostor da iskažu svoje aspiracije i tako utiču na sopstvenu edukacijiu i rješavanje njihovih problema. Poruke mladima: Prilikom rješavanja bilo koje vrste problema, važno je iskoristiti sve raspoložive resurse. Rješavanje problema je potrebno sagledavati kroz 3 faze: 1. Kako ja, kao pojedinac, mogu da doprinesem? Koja su to znanja i vještine koje posjedujem, a koje mogu da doprinesu rješavanju problema. 2. Način i metode koje planiramo iskoristiti prilikom rješavanja ovog problema 3. Način ostvarivanja saradnje sa institucijama i organizacijama. U svim mladim ljudima leži energija i potencijal. Važno je usmjeriti taj potencijal u pravom smjeru. Onog trenutka kada se u mladim probudi želja za promjenama, vještine koje posjeduju iskoristiće kako bi došli do željenog rezultata. Važno je da vjeruju u sebe. Važno je da vjeruju u svoje potencijale. Važno je da vjeruju u svoje vršnjake. A najvažnije od svega je da treba da budu sigurni da će sve pozitivne promjene koje naprave zasigurno poboljšati našu zajednicu. #regulaktiva #mladi #Cetinje


Ukoliko se možda desi da ne ostvare ideje u potpunosti i ne dođu do krajnjeg cilja, bilo kakav angažman koji je usmjeren ka tom cilju je pozitivna promjena sama po sebi. Jer, bez akcije neće biti ni reakcije. Ni pozitivne, a ni negativne. Aktivna Zona je tu da svim mladim ljudima pruži podršku i pomoć da ostvare svoje ideje i naprave pozitivne promjene u društvu. Mi vjerujemo u mlade i vjerujemo u pozitivne promjene u društvu! Ovom prilikom se zahvaljujemo svim mladim sugrađanima/kama koji su podijelili svoja mišljenja i prijedloge u cilju prilagođavanja ovog grada mladima.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.