Istraživanje položaja i učešća mladih u društvenom životu prijestonice

Page 1

Istraživanje položaja i učešća mladih u društvenom životu Prijestonice Rezultati istraživanja i analiza ankete Nevladina organizacija Aktivna Zona


Nevladina organizacija AKTIVNA ZONA Sektor za istraživanje

ISTRAŽIVANJE POLOŽAJA I UČEŠĆA MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU PRIJESTONICE REZULTATI ISTRAŽIVANJA I ANALIZA ANKETE IZDAVAČ: Nevladina organizacija AKTIVNA ZONA ZA IZDAVAČA: Miloš Marković AUTORI ANALIZE ANKETE: Dejana Dizdar, Miloš Marković DIZAJN/PRIPREMA: Miloš Marković UNOS I OBRADA PODATAKA I STATISTIKE: Dejana Dizdar, Miloš Marković ANKETARI NA TERENU: Filip Stanojević, Gorana Vujović, Dimitrije Jovićević, Milena Pravilović, Ana Lipovina, Nemanja Đukić, Vanja Parača Cetinje, Mart 2013.godine Ovo istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Savjetom mladih Prijestonice Cetinje i na inicijativu i finansijsku podršku lokalne samouprave Prijestonice Cetinje

2 |S t r a n a


ISTRAŽIVANJE POLOŽAJA I UČEŠĆA MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU PRIJESTONICE

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I ANALIZA ANKETE

SADRŽAJ

1. Uvod

4

2. Rezultati istraživanja (pitanja)

5

3. Zaključci i preporuke

15

4. O Aktivnoj Zoni

16

5. O Savjetu mladih Prijestonice Cetinje

17

6. Dodatak: Anketni upitnik

18

3 |S t r a n a


1. UVOD NVO Aktivna Zona i Savjet mladih Prijestonice Cetinje, a na inicijativu i uz finansijsku pomoć Prijestonice Cetinje je sprovodila istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice. Cilj ovog istraživanja je da se dobije što kompletnija lista mišljenja i stavova mladih ljudi kada je u pitanju njihovo aktivno učešće u društvu. Rezultati ove ankete će nam koristiti u stvaranju stvarne slike o položaju mladih u našem gradu. Odrediće se stvarni problemi na koje treba obratiti pažnju. Odrediće se potrebe mladih na koje treba odgovoriti. Saznaće se i iskoristiti prijedlozi mladih u cilju poboljšanja njihovog položaja u društvu, odnosno, gdje u kontekstu oblikovanja politike mladih, treba staviti akcenat, kao i šta treba da budu prioriteti te politike. Uzimanjem u obzir mišljenja mladih ljudi, lokalna samouprava želi da oblikuje omladinsku politiku, tako da bude “skrojena” u skladu sa potrebama samih mladih ljudi. Metodologija istraživanja: Istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice Cetinje je realizovano uz pomoć anketiranja u periodu od 28.02.-10.03.2013. godine. Istraživanje se sprovodilo na nekoliko istraživačkih punktova (škole, fakulteti, prometne zgrade...) i obuhvatilo je oko 400 ispitanika u starosnoj dobi od 15-29 godina. Istraživanje je u jednom dijelu bilo terenskog tipa, dok se sprovelo i On-line istraživanje, a podaci su bili prikupljani i tehnikom direktnog intervjuisanja ispitanika. Na ovaj način se dobilo visoko reprezentativno anketno istraživanje, što i potvrđuje ovaj izvještaj na kraju anketiranja. Osim toga, validnost podataka i relevantnost statističkih obrada (čak i kada se radi o odgovorima sa niskim procentom) omogućio nam relativno obiman uzorak, znatno obimniji nego u standardim istraživanjima sličnog tipa. Anketa se sastojala od 28 pitanja koja su obuhvatala skoro sve grane društva u kojima učestvuju mladi (građanska aktivnost, kultura, sport, informisanost, obrazovanje...).

4 |S t r a n a


2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA (PITANJA):

1. Da li znate da postoji Savjet mladih Prijestonice koji se bavi pitanjima mladih u lokalnoj zajednici? Savjet mladih Prijestonice Cetinje je osnovan 2012.godine, i za ovaj kratak period je uspio da prilično dobro informiše mlade o njegovom postojanju i funkcijama. Naravno, na tome ne treba stati, Savjet mladih bi trebao da bude glavni inicijator svih dobrih promjena u vođenju omladinske politike na Cetinju.

2. Da li ste upoznati sa Lokalnim planom akcije za mlade? Veoma loši rezultati na ovom pitanju pokazuju da su mladi još uvijek loše informisani o glavnom strateškom dokumentu za omladinsku politiku mladih (LPAM) u našem gradu i da je na njegovoj promocije potrebno dodatno raditi. Veća informisanost mladih o ovom dokumentu može dosta da im pomogne u spoznaji njihovih prava i načinu ostvarivanja istih.

3. Kakav je nivo participacije mladih na Cetinju? Mladi imaju prilično podijeljena mišljenja povodom ovog pitanja, ali izdvaja se odgovor gdje mladi vjeruju da su oni žrtve manipulacije kada se radi o njihovom uključivanju u društvene tokove, odnosno, mladi ne vjeruju u to da oni imaju toliku slobodu da sami iniciraju i vode akcije. Ovakvo mišljenje mladih se može povezati sa tim da je prilično mali procenat onih koji misle da se bitne društvene odluke donose uz njihovo učešće.

5 |S t r a n a


4. Šta prepoznaješ kao ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka? Mišljenje mladih da je politička volja ključna prepreka u procesima donošenja odluka je procentualno najviše zastupljena u odnosu na ostale ponuđene odgovore. Mladi takođe kažu da su i sredstva u budžetu Prijestonice namijenjena razvoju i sprovođenju omladinske politike mala i da bi trebalo pojačati saradnju različitih državnih institucija sa organizacijama civilnog društva.

5. Kako si povezan/na sa procesom razvoja omladinske politike na Cetinju? Rezultati na ovom odgovoru pokazuju koliko su mladi povezani i zainteresovani da se uključe u procese razvoja omladinske politike, ali nažalost, veoma je mali broj onih koji su na direktan način (uz pomoć neke organizacije) uključeni u stvaranju omladinske politike. Čak 74% ispitanika nije član ni jedne omladinske organizacije, što je u prilično poražavajuća činjenica iz razloga što to pokazuje njihovu nezainteresovanost da se uključe u društveni život i mijenjaju ono što im se ne sviđa, bez obzira na to što je u posljednje vrijeme osnovano nekoliko omladinskih organizacija.

6 |S t r a n a


6. Da li si dovoljno informisan/a o sadržajima za mlade na Cetinju? Mladi su, i pored sabiranja odgovora ''Da'' i ''Ponekad'' (60%), nedovoljno informisani o sadržajima za mlade u našem gradu, ali se takvi rezultati mogu povezati sa rezultatima pitanjâ gdje mladi pokazuju da nijesu zadovoljni količinom takvih sadržaja.

7. Da li ste upoznati sa sajtom namjenjenim za poboljšanje informisanosti mladih u našem gradu www.aktivnazona.me? Aktivna Zona je pokrenula sajt za informisanje mladih, odnosno, svih građana, o aktuelnostima iz grada koje se tiču volonterskog aktivizma. Na sajtu se mogu naći informacije o raznim seminarima, radionicama i stipendijama za studente. Uzimajući u obzir kratak period postojanja pomenutog sajta, rezultati pokazuju da 30% mladih posjećuje sajt, a da je 20% mladih čulo za sajt ali ga ne posjećuje. Sajt je ka putu postajanja glavnog informacionog sredstva za mlade kad su u pitanju informacije koje se tiču građanskog aktivizma i učešća u državnim, regionalnim i svjetskim seminarima, treninzima, radionicama i simpozijumima mladih.

8. Da li smatrate da je rad Lokalne samouprave transparentan? Rezultati na 8. i 9. pitanju pokazuju da su mladi vrlo neinformisani o radu Lokalne samouprave i da je to razlog što čak 57% njih nema stav o tome da li je rad Lokalne samouprave transparentan.

9. Koliko ste informisani o radu Lokalne samouprave ?

7 |S t r a n a


10. Da li slušate radio Cetinje? Radio Cetinje se prilično sluša , što pokazuju rezultati na ovom pitanju, gdje 61% mladih odgovorilo sa ''Da'', ali su podijeljena mišljenja mladih o tome koliko je kvalitet programa tog Radija kvalitetan (Pitanje 11.)

11. Ako slušate da li ste zadovoljni sadržajem programa koji ta radio-difuzna mreža emituje?

12. Da li posjećujete zvaničnu internet prezentaciju Prijestonice Cetinje? Očekivajuči rezultati kada se radi o zvaničnoj internet prezentaciji Prijestonice Cetinje, gdje 51% mladih sajt posjećuje ponekad, a 18% mladih često. Sabirajući ova dva pozitivna rezultata dolazimo do 71% mladih koji posjećuju ovaj sajt i 61% njih kažu da su informacije koje dobijaju preko sajta korisne i pravovremeno ažurirane (Pitanje 13.). Ovi rezultati bi trebalo da budu napomena za Lokalnu samoupravu da nastave sa takvim načinom informisanja građanstva uopšteno.

13. Ako posjećujete da li su informacije koje dobijate preko sajta Prijestonice Cetinje korisne i pravovremeno ažurirane ?

8 |S t r a n a


14. Koja sfera društvenog života koja se odnosi na mlade , po Vašem mišljenju, treba biti dodatno unapređena? Mladi su mišljenja da bi Kultura 33%, Sport 27% i Noćni život 24% trebali biti dodatno unaprijeđena. Bliži prijedlozi o tome kako bi ove sfere trebalo unaprijediti ćemo dobiti naknadnim istraživanjem kroz metodu ispitivanja određene fokus grupe.

15. Koja sfera umjetnosti, po Vašem mišljenju, treba biti dodatno zastupljena programima gradskih manifestacija? Pozorište 32% i Muzika 35% bi trebali da budu više zastupljeni u gradskim manifestacijama. Mladi su mišljenja da bi i Književnost 17% trebala da zauzme mjesto kada su u pitanju organizovanje gradskih manifestacija.

16. Da li smatrate da je Cetinju neophodan Centar za kulturu? Velika većina ispitanika, 78% njih, vjeruje da je Cetinju neophodan Centar za kulturu što bi za Lokalnu samoupravu i organizacije koje se bave kulturom trebao da bude podstrek da se stvarno posvete tom pitanju i da se već usvojen ''Elaborat o osnivanju Centra za kulturu'' iskoristi kako bi se što prije otvorio pomenuti centar jer je to od velike važnosti za naš grad i njegove stanovnike.

9 |S t r a n a


17. Da li ste zadovoljni sa kulturnim dešavanjima u gradu? Nažalost, 68% mladih ispitanika vjeruje da u gradu ne postoji veliki broj kulturnih dešavanja i da bi na tome resorne institucije trebale da obrate pažnju.

18. Da li ste čuli za Royal Music festival koji je prošlo ljeto organizovan na Cetinju u okviru Kulturnog ljeta Prijestonice Cetinje ? Festival za koji je 72% ispitanika čulo je ''Royal Music festival'' i ovakvi rezultati pokazuju da bi taj trebalo organizovati i ove godine u sklopu kulturnog cetinjskog ljeta.

19. Koji muzički pravac bi trebalo dodatno afirmisati u pogledu ovogodišnjih kulturnih manifestacija u gradu?

20. Da li pratite rad cetinjskih sportskih kolektiva? Sport je u našem gradu vrlo praćena društvena sfera 69%.

10 |S t r a n a


21. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje 'da', koji sportski klub posebno pratite? Na osnovu rezultata na ovom pitanju, mladi posebno prate rad RK Lovćen 33%, kao i FK Lovćen sa 27%.

22. Koliko ste zadovoljni kvalitetom života u vašem gradu iz perspektive mlade osobe? Poražavajući su rezultati kada je u pitanju zadovoljstvo mladih o kvalitetu života u Prijestonici, gdje je 50% mladih odgovorilo sa odgovorom ''nezadovoljan/na'', a 22% sa ''izrazito sam nezadovoljan/na'', što je ukupno 72% mladih koji iz njihove perspektive nijesu zadovoljni sa kvalitetom njihovog života u Prijestonici. Ostalih 50% dijele odgovori onih koji su zadovoljni sa kvalitetom života 23% i po 2% za jako i izrazito zadovoljne mlade. Ovo pitanje je jedno od onih pitanja kada se očekuje generalno mišljenje mladih o nekom pitanju i rezultati istog nijesu korisni ukoliko se ne zna razlog takvog mišljenja, zato, u odgovorima koje slijede se nalaze prijedlozi o tome što bi odgovorne institucije, organizacije, roditelji i pojedinci trebalo da urade kako bi se poboljšao kvalitet života mladih u našem gradu.

23. U kojim područjima biste najviše htjeli vidjeti napredak u svome gradu? Pitanjâ broj 23. i 24. se poklapaju kada su u pitanju rezultati mišljenja ispitanika gdje mladi kažu da bi u oblasti Zapošljavanje 35% željeli vidjeti napredak i da ih to ustvari, najviše zabrinjava 34%. Obrazovanje je takođe oblast u kojem bi željeli vidjeti napredak 16%- Mladi su prepoznali problem društva kao što je zavisnost o drogama, alkoholu i duvanu 39%.

11 |S t r a n a


24. Koji problemi, prema Vašem mišljenju, najviše zabrinjavaju mlade u Prijestonici?

12 |S t r a n a


25. Ko je, prema Vašem mišljenju, najodgovorniji za rješavanje problema mladih u društvu? Mladi su mišljenja da su njhovi roditelji najviše odgovorni za rješavanje njihovih problema 31%. Zatim slijedi i Lokalna samouprava sa omladinskom politikom 22% i svaka mlada osoba za sebe 19%.

26. Što smatrate da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Prijestonici počnu djelotvornije rješavati? Mišljenja o tome što bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Prijestonici počnu rješavati su prilično podijeljena. Mladi vjeruju da bi se njihovom večom uključenošću u društveno-političkom životu 21% i u procesu odlučivanja 16% poboljšali načini rješavanja problema. Nezapošljenost mladih se ponovo pokazuje kao jedan od najvećih problema i zato 18% njih predlažu da bi trebalo osigurati pomoć pri traženju posla na lokalnom nivou. Takođe, mladi predlažu Lokalnoj samoupravi da pruže veću podršku udruženjima mladih 14%.

13 |S t r a n a


27. U kojoj od navedenih aktivnosti ste spremni učestvovati u cilju rješavanja problema mladih? Mladi su najviše spremni da se kroz potpisivanje peticije 34% uključe u rješavanju njihovih problema, što i nije ohrabravajući rezultat, budući da je za rješavanje problema mladih potrebna njihova veća uključenost. Mladi su spremni da se i kroz organizovanje građanskih akcija 11% i uključivanje u rad omladinskih organizacija 19% uključe u rješavanje problemâ. Postoji i određen procent onih koji bi se kroz volonterski rad potrudili da riješe postojeće probleme 14%, a na rješavanje problema glasanjem na izbore je izabralo 15% ispitanika.

28. Da li planirate u budućnosti da radite i živite u Prijestonici? Na osnovu odgovora na prethodna pitanja moglo se očekivati da će mladi u ovolikom procentu 46% odgovoriti negativno kada je u pitanju njihovo planiranje budućnosti u Prijestonici. Takođe je visok procent onih koji su neodlučni po tom pitanju 36%, a samo je 18% mladih sigurno da želi da nastavi da živi u Prijestonici.

14 |S t r a n a


3. ZAKLJUČCI I PREPORUKE: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da mladi itekako imaju problema, a sa kojima se ne mogu izboriti sami. U pitanje se dovodi i njihova volja za direktnim učešćem u rješavanju problemâ, budući da čak 74% njih nije član ni jedne omladinske strukture u gradu. Kako se izboriti sa tim? Kako zainteresovati mlade da se aktivno uključe u društvene tokove? Za takvo stanje, odnosno, za ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka, mladi vide političku volju osoba koje donose odluke 30%, kao i visina sredstava u budžetu Prijestonice namijenjenih razvoju omladinske politike. Rezultati koji potvrđuju neaktivnost mladih u društvenom životu jesu nepoznavanje glavnog strateškog dokumenta za omladinsku politiku ''Lokalni plan akcije za mlade'', gdje 72% mladih nije upoznato sa istim. Kao glavni izvor informisanja, čak (51%-ponekad i 18%-često) mladih, vidi zvaničnu internet prezentaciju Prijestonice Cetinje, a takođe su zadovoljni i sa ažuriranjem informacija na pomenutom sajtu 61%. Kultura 33% i sport 27% su sfere društvenog života koje je potrebno unaprijediti, a pozorište 32%, književnost 17% i muzika 35% bi trebalo da budu više zastupljeni u programima gradskih manifestacija. Kako je jedan od većih problema nepostojanje adekvatnog prostora u Prijestonici za realizaciju kulturnih djelatnosti, mladi smatraju da je Cetinju potreban Centar za kulturu 78%! Razlog nezadovoljstva mladih kada su u pitanju kulturna dešavanja u gradu može upravo biti nepostojanje institucije ''Centar za kulturu'' gdje bi mladi imali adekvatan prostor za organizovanje raznih manifestacija kulturnog tipa. Kada su u pitanju ovogodišnje kulturne manifestacije, a posebno muzički koncerti, mladi bi najviše željeli čuti alternativnu muziku 33%, a zatim i klasičnu 29%. Ovaj prijedlog bi organizatori cetinjskog kulturnog ljeta trebali ozbiljno shvatiti. Sport je prilično praćen od strane mladih 69%, a najviše se bodri RK Lovćen 33%, a zatim i FK Lovćen 27%. Mladi su prilično nezadovoljni kvalitetom života u Prijestonici 50%, a razloge je lako pronaći. Na osnovu rezultata ove ankete, vide se tačne sfere u kojima bi mladi željeli vidjeti napredak. Mladi su izuzetno nezadovoljni nezapošljenošću, gdje bi željeli vidjeti napredak 35%, a istovremeno ih to najviše zabrinjava 34%. Napredak bi, zatim, najviše željeli da vide u obrazovanju 16%. Mlade zabrinjava i zavisnost o drogama, alkoholu i duvanu 29%. Prema mišljenjima mladih, roditelji 31% su najodgovorniji za rješavanje problema mladih, zatim Lokalna samouprava 22% i svaka osoba za sebe 19%. Mladi su svjesni svojeg neučešća u društvenom životu i najviše njih predlaže da se to promijeni 21%. Jednostavni odgovori Da, Ne ili Možda, ne mogu u potpunosti odgovoriti na pitanje: ''Da li planirate u budućnosti da radite i živite u Prijestonici?''. Puno je činilaca koji utiču na željeni odgovor mladih. Čak 46% mladih je svojim odgovorima na prethodna pitanja pokazalo koji su to razlozi zašto ne bi bili stanovnici Prijestonice u budućnosti. Važno je napomenuti da odgovorna za rješavanje problema mladih nije samo Lokalna samouprava. Odgovornost leži i na obrazovnim institucijama, omladinskim organizacijama (formalne i neformalne), roditeljima i na kraju na svakom mladom pojedincu. Promjene se ne dešavaju preko noći, a pogotovo ne one pozitivne. Zato je bitno prvo odrediti probleme, što smo uspjeli sa ovom anketom, a zatim planiranje i veće učešće svih aktera u sprovođenju tih planova.

15 |S t r a n a


Nakon ovog istražvanja, sasvim prirodno a i po preporuci onih koji su dali svoje mišljenje kroz anketne listiće, dolazimo do sljedećih preporuka (iako broj preporuka naravno može biti i veći, što bi bio dio sveobuhvatnije analize samih rezultata): 1. Da bi se mladi bolje upoznali sa najvažnijim strateškim dokumentom LPAM-om potrebno je napraviti kvalitetniju prezentaciju dokumenta po školama i upoznati ih detaljnije sa sadržajem dokumenta. 2. Da bi se mladi u većem broju uključili u razvoj omladinske politike u gradu potrebno ih je dodatno afirmisati programima obuke (edukativni seminari, radionice i sl.) 3. Povećanje sredstava u budžetu Prijestonice namijenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike. 4. Neinformisanost o sadržajima za mlade se može povećati pokretanjem i unapređivanjem web sajtovâ za mlade (kao što je www.aktivnazona.me), izdavanjem časopisa koji bi sadržali informacije o kulturnim i drugim dešavanjima u gradu, kao i o aktuelnim konkursima i seminarima. 5. Većina ispitanika se izjasnila da želi da vidi napredak u kulturi. Ovaj problem bi se riješio ukoliko bi se organizovalo više manifestacija kulturnog tipa. Pozorište posjeduje dobar repertoar svakog mjeseca, međutim smatramo da bi sličan napredak trebali napraviti i u ostalim sferama. Što se tiče noćnog života (koji po mladima takođe nije dovoljno unaprijeđen) na Cetinju postoji veliki broj lokala koji aktivno rade i mogli bi promijeniti muzički repertoar i osavremeniti svoje objekte. 6. Osnivanje Centra za kulturu. 7. Organizovanjem književnih večeri, koncerata klasične muzike, alternativne i jazz muzike, izložbi poboljšali bi procenat zadovoljnih mladih u ovim sferama umjetnosti. Samim tim mladi bi bili zadovoljniji kulturnim životom u gradu. 8. Mlade osim nezaposlenosti najviše zabrinjava zavisnost o alkoholu, cigaretama i drogama. Ovom problemu bi trebalo posvetiti posebnu pažnju kroz edukativne radionice o bolestima zavisnosti i o uticaju droga, cigareta i alkohola na oragnizam. Takođe bi trebalo napraviti neki program suzbijanja ovog problema u saradnji sa Kancelarijom sa socijalnu politiku i mlade i sa policijom koji bi se aktivno bavio ovim problemom. (osnivanje SOS telefona za pomoć, kancelarija za bolesti zavisnosti i sl. 9. Organizovanje sajma za zapošljavanje. 10. ''Manje priče - više rada''-preporuka učesnikâ ankete.

16 |S t r a n a


4. O AKTIVNOJ ZONI: Aktinu Zonu je osnovala grupa mladih entuzijasta. Okupljeni oko ideje da stvorimo bolje uslove za život i svjesni toga da se moramo sami boriti za sebe i svoje prilike, odlučili smo da preuzmemo stvari u svoje ruke i počnemo da se bavimo rješavanjem problema lokalne zajednice. Mi smo nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi, uvijek motivisanih za nove akcije. U oblast delovanja Aktivne Zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve. Aktivna Zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. MISIJA: Stalna saradnja i partnerstvo svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva jednakih mogućnosti. VIZIJA: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine. CILJEVI: - Rješаvаnje pitаnjа lokаlnih zаjednicа; - Promovisаnje prаvа i obаvezа grаđаnа premа ljudimа, životinjаmа i svom okruženju; - Unаpređenje životne sredine i njenа zаštitа; - Edukаcijа grаđаnа, sа posebnim аkcentom nа mlаde- o znаčаju očuvаnjа njihove okoline i odnosа sа ljudimа. DJELATNOSTI UDRUŽENJA: VANINSTITUCIONALNA EDUKACIJA  Organizovanje seminara  Organizovanje škola  Organizovanje edukativnih radionica  (teme: demokratija, humanost, ljudska prava, vladavina zakona, očuvanje životne sredine...) STVARANJE AKTIVNOG GRAĐANSTVA  Organizovanje volonterskih aktivnosti (volonterska grupa) AKTIVACIJA NVO SEKTORA  Poboljšanje kapaciteta NVO sektora  Poboljšanje saradnje između NVO sektora i Lokalne/Državne uprave  Povećanje povjerenja i razumijevanja uloge i značaja nevladinih organizacija u društvu REALIZACIJA DRUŠTVENO KORISNIH PROJEKATA  Realizacija humanitarnih akcija  Realizacija kulturnih događaja  Realizacija projekata za očuvanje životne sredine

17 |S t r a n a


5. O SAVJETU MLADIH PRIJESTONICE CETINJE Savjet mladih je osnovan kao savjetodavno tijelo Kancelarije za mlade Prijestonice Cetinje s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Prijestonice Cetinje. Savjetovanje je oblik učešća građana i stručnjaka, u ovom slučaju mladih osoba u postupku i procesu donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Formiranje istog je predviđeno nacionalnom i lokalnom strategijom (NPAM; LPAM) i predstavlja mehanizam jačanja omladinske politike u Prijestonici Cetinje. Savjet mladih ima devet članova, uključujući i predsjednika i zamjenika Savjeta. Savjet mladih će se baviti sljedećim pitanjima: -raspravljaće o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, -raspravljaće na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine Prijestonice koja su od interesa za mlade, -predlaže Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade/Kancelarija za mlade, programe i druge akte od značaja za unapređenje položaja mladih, -predlaže Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade/Kancelarija za mlade raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih na teritoriji prijestonice, te način rješavanja navedenih pitanja, -daje mišljenje Skupštini Prijestonice prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za mlade, -učestvuje u izradi i praćenju primjene Lokalnog plana akcije za mlade, -izrađuje izvještaj nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, -podstiče saradnju sa drugim Savjetima mladih u Crnoj Gori, te saradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim relevantnim subjektima, institucijama i organizacijama drugih zemalja, -brine o informisanosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih. Program rada Savjeta mladih će takođe u koordinaciji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, sprovoditi sljedeće aktivnosti: -učestvovanje u kreiranju i praćenju Lokalnog plana akcije za mlade, -učešće u kreiranju implementaciji projekata -saradnja sa drugim savjetodavnim tijelima mladih u Crnoj Gori i inostranstvu, -konsultovanje sa organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, -program rada Savjeta mladih sadrži i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Prijestonici Cetinje, a program se donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

18 |S t r a n a


6. DODATAK: ANKETNI LISTIĆ: Anketa o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice 1. Da li znate da postoji Savjet mladih Prijestonice koji se bavi pitanjem mladih u lokalnoj zajednici? Da Ne Da, ali ne znam njihovu funkciju 2. Da li ste upoznati sa Lokalnim planom akcije za mlade? Da Ne Čuo/la sam za LPAM, ali ne znam njegovu ulogu 3. Kakav je nivo participacije mladih na Cetinju? Mladi iniciraju i vode Odrasli iniciraju i sa mladima donose odluke Odrasli konsultuju mlade i donose odluke Mladima se uz objašnjenje dodjeljuju zadaci Dekoracija (mladi se korsite za pomaganje) Manipulacija 4. Šta prepoznaješ kao ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka? Politička volja osoba koje donose odluke Visina sredstava u budžetu opštine namenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike Nivo i oblici saradnje između različitih institucija i organizacija Neadekvatni programi koje tijela omladinske politike sprovode Drugo 5. Kako si povezan/na sa procesom razvoja omladinske politike na Cetinju? Član/ica sam Savjeta mladih Član/ica sam NVO sektora Član/ica Učeničkog parlamenta Član/ica Lokalnog parlamenta Nijesam član ni jedne omladinske organizacije Ostalo 6. Da li si dovoljno informisan/a o sadržajima za mlade na Cetinju ? Da Ponekad Nijesam 7. Da li ste upoznati sa sajtom namjenjenim za poboljšanje informisanosti mladih u našem gradu www.aktivnazona.me? Da Ne Da, ali ga ne posjećujem

9. Koliko ste informisani o radu Lokalne samouprave ? Nimalo Malo Dobro Odlično 10. Da li ste slušate Radio Cetinje ? Da Ne 11. Ako slušate da li ste zadovoljni sadržajem programa koji ta radio-difuzna mreža emituje ? Da Ne 12. Da li posjećujete zvaničnu internet prezentaciju Prijestonice Cetinje? Ponekad Često Nikad 13. Ako posjećujete da li su informacije koje dobijate preko sajta Prijestonice Cetinje korisne i pravovremeno ažurirane ? Da Ne 14. Koja sfera društvenog života koja se odnosi na mlade , po Vašem mišljenju treba biti dodatno unapređena? Kultura Sport Programi neformalnog obrazovanja Noćni život Ostalo 15. Koja sfera umjetnosti, po Vašem mišljenju, treba biti dodatno zastupljena programima gradskih manifestacija? Pozorište Književnost Muzika Likovna umjetnost Drugo 16. Da li smatrate da je Cetinju neophodan Centar za kulturu ? Da Ne Nemam stav 17. Da li ste zadovoljni kulturnim dešavanjima u gradu ? Da Ne

8. Da li smatrate da je rad Lokalne samouprave transparentan? Da Ne Nemam stav

19 |S t r a n a


18. Da li ste čuli za Royal Music festival koji je prošlo ljeto organizovan na Cetinju u okviru Kulturnog ljeta Prijestonice Cetinje ? Da Ne 19. Koji muzički pravac bi trebalo dodatno afirmisati u pogledu ovogodišnjih kulturnih manifestacija u gradu? Komercijalna muzika Alternativna muzika Klasična muzika Jazz muzika 20. Da li pratite rad cetinjskih sportskih kolektiva ? Da Ne 21. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje 'da', koji sportski klub posebno pratite? FK Lovćen RK Lovćen KK Lovćen AK Lovćen ostalo 22. Koliko ste zadovoljni kvalitetom života u vašem gradu iz perspektive mlade osobe? Izrazito sam nezadovoljan/nezadovoljna Nezadovoljan/nezadovoljana sam Zadovoljan/zadovoljna sam Jako sam zadovoljna/zadovoljan Izrazito sam zadovoljna/zadovoljan 23. U kojim područjima biste najviše htjeli vidjeti napredak u svome gradu? Obrazovanje Zapošljavanje Umjetnost i kultura Zabava Informisanje i savjetovanje Sport Infrastruktura Zdravstvo 24. Koji problemi, prema Vašem mišljenju, najviše zabrinjavaju mlade u Prijestonici? Nasilje prema mladima Nedovoljno poštovanje prema manjinama Nezaposlenost mladih Zavisnost mladih o drogama, alkoholu i duvanu Nedovoljno i nekvalitetno obrazovanje Nizak životni standard Problem stanovanja Ostalo

Lokalna samouprava Mediji Udruženja mladih Svaka mlada osoba za sebe Ostali 26. Što smatrate da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Prijestonici počnu djelotvornije rješavati? Veća ukljucenost mladih u društveno-političkom životu Osigurati učešće mladih u procesu odlučivanja Osigurati kvalitetno obrazovanje Osigurati pomoć pri traženju posla Veća podrška lokalne samouprave u radu udruženja mladih Ostalo 27. U kojoj od navedenih aktivnosti ste spremni učestvovati u cilju rješavanja problema mladih? Potpisivanje peticije Glasanje na izborima Organizovanje građanskih akcija Uključivanje u rad omladinskih organizacija Uključivanje u rad volonterskih inicijativa Ostalo 28. Da li planirate u budućnosti da radite i živite u Prijestonici? Da Ne Možda

.

Informacije o obradi podataka:

25. Ko je, prema Vašem mišljenju, najodgovorniji za rješavanje problema mladih u društvu? Škola Roditelji Vjerske zajednice

20 |S t r a n a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.