Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2017. godinu

Page 1

1Sadržaj Ko smo mi? .......................................................................................................................... 4 Uvod ..................................................................................................................................... 5 Aktivna zona: Veća uključenost roditelja uslov boljeg obrazovanja i vaspitanja djece ......... 6

Realizovan projekat ,,Otvoreno o korupciji’’ ......................................................................... 8 Realizovan projekat ,,Mladi i mediji’’ ................................................................................... 10 Organizovane javne diskusije: ,,Znam koga biram’’ ............................................................ 12 Oslobađanje donacije od plaćanja poreza i carine - procedura bez kraja ........................... 14 Renoviran Društveni centar ................................................................................................ 16 Finansijski izvještaj: Prihodi ................................................................................................ 18 Finansijski izvještaj: Rashodi .............................................................................................. 19

3


Ko smo mi? Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve. Aktivna zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. MISIJA organizacije: Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva. VIZIJA organizacije: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine. CILJEVI organizacije: - Rješаvаnje pitanja lokalne zajednice; - Poboljšanje saradnje organizacija građanskog društva sa lokalnim i nacionalnim institucijama; - Praćenje rada lokalnih i nacionalnih institucija, te učešće u procesima donošenja odluka o bitnim pitanjima za zajednicu; - Povezivanje svih društvenih aktera u cilju rješavanja zajedničkih problema i stvaranja odgovornog društva; - Afirmacija i promocija građanskog aktivizma; - Promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju; - Unapređenje životne sredine i njena zaštita; - Edukаcija građana, sa posebnim akcentom nа mlade, o značaju očuvanja njihove okoline i odnosa sa ljudima. Pratite naš rad putem sljedećih društvenih mreža: Facebook >>> https://www.facebook.com/AktivnaZona Twitter >>> https://twitter.com/AktivnaZona Instagram >>> https://instagram.com/aktivna.zona/ Google >>> https://plus.google.com/u/0/+Aktivnazona/posts ISSUU >>> http://issuu.com/aktivnazona

4


Uvod A

ktivna zona je u toku 2017. godine realizovala dva bitna projekta. Naime, uz finanskijsku podršku Centra za građansko obrazovanje, realizovan je projekat ,,Otvoreno o korupciji’’ koji je imao za cilj da informiše i edukuje građane, sa posebnim akcentom na mlade, o načinu prepoznavanja i procesu prijavljivanja korupcije. Projektom su realizovane aktivnosti kao što su: edukativne radionice za mlade, edukativne posjete lokalnom parlamentu i Agenciji za sprječavanje korupcije, tri tribine / javne diskusije o problemu korupcije, konkurs za najbolji esej i debatno takmičenje za srednjoškolce. Takođe, Aktivna zona je, uz finanskiju podršku Ministarstva sporta, Direktorata za mlade, realizovala projekat ,,Mladi i mediji’’ koji je imao za cilj da poveća vidljivost omladinskog aktivizma u medijima, odnosno da poboljša saradnju omladinskih organizacija sa medijskim kućama. Projektom su realizovane aktivnosti koje su bile namijenjene prvenstveno koordinatorima omladinskih klubova i centara, te predstavnicima omladinskih organizacija i organizacija koje djeluju u polju omladinskog aktivizma. Projektom je izrađena veb stranica za podgorički Omladinski Centar, izrađena dva broja časopisa ,,Recept za aktivizam’’, organizovane edukativne radionice o vidljivosti omladinskog aktivizma u medijima, načinima komunikacije sa medijima i uspostavljanju saradnje. Takođe, Aktivna zona je ojačala redakciju pomenutog časopisa time što je organizovala edukativne radionice za članove redakcije. Ono što nas posebno raduje je vijest da smo postali partner na prvom projektu finansiranom direktno od strane Delegacije Evropske unije, a radi se o projektu

,,Moja zajednica - snažna zajednica’’ koji realizuje Centar za razvoj nevladinih roganizacija (CRNVO). Obezbjeđujući organizacijama potrebne finansijske resurse, kao i programe jačanja njihovih kapaciteta, projekat će doprinijeti da nevladine organizacije imaju dovoljno razvijene kapacitete da efikasno učestvuju u procesu odlučivanja i kreiranja lokalnih javnih politika. Ovim projektnom su planirane aktivnosti koje imaju za cilj da poboljšaju saradnju nevladinih organizacija koje djeluju na lokalnom nivou sa lokalnim samoupravama. Naime, projektom je planirana izrada pet različitih modela odluka koje imaju za cilj da poboljšaju saradnju NVO sa lokalnim parlamentom, organima lokalne samouprave, poboljšaju sistem finansiranja, omoguće transparentnu dodjelu javne imovine nevladinim organizacijama i dr. Nažalost, u toku 2017. godine smo se borili i sa nedovoljno afirmativnom pravnom regulativom u oblasti filantropije. Naime, u toku realizacije projekta ,,Zajednica bez barijera’’, naša organizacija je, u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Cetinje i Privrednim klubom Cetinja, prikupila novac za nabavku pokretne rampe za osobe sa invaliditetom, a sa ciljem prilagođavanja zgrade Prijestonice Cetinje istima. Ovom prilikom je prikupljeno preko 6000 eura, a uz veliku podršku Fonda za aktivno građanstvo i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Međutim, resorne institucije nijesu prepoznale važnost ovog građanskog poduhvata i zatražile su doplatu PDV troškova. Ovakav odnos države prema filantropskim i akcijama dobrovoljnog davalaštva nije afirmativan i ne inspiriše građane na solidarnost.

5


Aktivna zona: Veća uključenost roditelja uslov boljeg obrazovanja i vaspitanja djece U

okviru programa „Cetinje u brojkama“, a povodom pripremanja posebne „Analize osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje“, Aktivna zona je tokom marta i aprila 2017. godine sprovela istraživanje koje je imalo za cilj da istraži trenutno stanje u osnovnim školama na Cetinju. ,,Analiza osnovnog obrazovanja i vaspitanja u prijestonici Cetinje’’ predstavlja jednu od bitnijih analiza koje smo sproveli u okviru programa ,,Cetinje u brojkama’’, a ono što nas je motivisalo da je sprovedemo jesu česti zahtjevi, upiti i kritike učenika i

6

roditelja na rad osnovnih škola u našem gradu. Cilj ove studije je bio da pruži obuhvatnu analizu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u dvije osnovne škole u prijestonici Cetinje, uključujući njegove prednosti i mane, dosadašnja postignuća i izazove sa kojima se suočava u svom budućem razvoju. Roditelji i mladi sa kojima smo razgovarali su veoma nezadovoljni načinom sprovođenja nastave i nedostatkom vaspitnog segmenta, te nastavnim kadrom, tehničkim uslovima i generalnim nedostatkom drugačijeg pristupa obrazovanju, pa je naš korak u smjeru utvrđivanja tačnog stanja bio više nego logičan.


Istraživanje je namijenjeno učenicima šestog, sedmog, osmog i devetog razreda, kao i njihovim roditeljima, a pitanja se tiču odnosa učenika prema svojim dužnostima i obavezama, izricanju vaspitnih mjera, načinu vrednovanja postignuća učenika, tehničkim uslovima za rad i drugo. U okviru istraživanja, koje je sprovedeno na Cetinju, ispitano je 100 učenika i 70 roditelja, a vodilo se računa o zastupljenosti važnih kriterijuma kako bismo dobili mjerljive i kvalitetne rezultate. Rezultati ankete sa učenicima i roditeljima pokazuju da su interpersonalni odnosi nastavnika i učenika uglavnom dobri, ali da nastavnici svojim zalaganjem treba da dodatno afirmišu svoj odnos prema učenicima. Da učenici poštuju nastavnike, cijene njihovo iskustvo i prihvataju njihovo mišljenje, po rezultatima ankete, ispitanici su odgovorili na sljedeći način: potpuno se slažem 12, 6 %, uglavnom se slažem 33,1 %, djelimično se slažem 41,6 % i ne slažem se 21,4 %. Da su kriterijumi kojima se vode nastavnici prilikom ocjenjivanja realni i jednaki za sve učenike, složilo se 46,2 % ispitanika.

Veliki broj ispitanika (73,8 %) smatra da tehnički uslovi za rad u školi (kabineti, računarska sala i oprema, fiskulturna sala itd.) nijesu na zadovoljavajućem nivou.

je najveći broj ispitanika ocijenio ovu konstataciju ocjenom 3 (68,5 %). Rezultati pokazuju da bi nastavnici trebalo da pronađu način da nastavu učine zanimljivijom za učenike, kroz upotrebu raznih dodatnih materijala i sadržaja. Ankete sa roditeljima su pokazale da roditelji nijesu dovoljno informisani o radu Savjeta roditelja. Neophodno je različitim oblicima komunikacije poboljšati informisanost roditelja o radu Savjeta roditelja. Učenici i roditelji, koji su učestvovali u istraživanju, su dali svoje prijedloge za poboljšanje i unapređenje osnovnog obrazovanja. Neki od prijedloga su: češće organizovanje radionica i predavanja na različite teme, otvorena saradnja sa roditeljima u cilju zajedničke pomoći učenicima, bolja komunikacija i saradnja između nastavnika i učenika, prepoznavanje i usmjeravanje nadarenih učenika, veća posvećenost nastavnika učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju gradiva. U Društvenom centru je nakon predstavljanja rezultata održana diskusija tokom koje je zaključeno da se roditelji, takođe, moraju više uključiti u rad u školama, a takođe i pokazati više interesovanja za ponašanje i postignuća djece. Istraživanje je predstavljeno u publikaciji koja je dostupna na našem zavničnom ISSUU nalogu na sljedećem linku >>> https://issuu.com/aktivnazona/ docs/analiza_osnovnog_obrazovanja

Ispitanici su ocjenama od 1 – nikad do 5 – uvijek ocjenjivali koliko često nastavnici koriste dodatne materijale i zanimljive video sadržaje na času, pa

7


Realizovan projekat ,,Otvoreno o korupciji’’

A

ktivna zona je u 2017. godini realizovala projekat ,,Otvoreno o korupciji’’ koji je imao za cilj da poveća informisanost građana/ki Cetinja o načinima prepoznavanja i sprječavanja te štetne društvene pojave. Realizaciju projekta ,,Otvoreno o korupciji’’ je podržao Centar za građansko obrazovanje, u okviru programa ,,Misli lokalno - djeluj lokalno - Borba protiv korupcije na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

8

U okviru projekta su realizovane aktivnosti koje su imale za cilj da informišu građane/ke, prvenstveno mlade, o nastanku, oblicima i načinima sprječavanja korupcije u zajednici. Sprovedene su sljedeće aktivnosti: istraživanje o pojmu ,,korupcija’’; edukativne radionice za mlade i posjete institucijama koje se na lokalnom i nacionalnom nivou bave problemom korupcije; objavljen je konkurs za najbolji literarni rad na temu ,,Otvoreno o korupciji’’, organizovano debatno takmičenje za srednjoškolce; organizovane tri javne tribine i objavljena publikacija u obliku informatora.


Sprovedeno istraživanje: Istraživanje je imalo za cilj da istraži informisanost građana o pojmu, oblicima i načinima sprječavanja koruptivnih radnji. Građani su imali priliku da ocijene nivo korupcije kod različitih institucija, kao i profesija. Takođe građane smo pitali i ko je odgovoran za stanje korupcije u gradu i ko može najviše doprinijeti borbi protiv te pojave. U okviru istraživanja je ispitano 200 građana Cetinja, starijih od 18 godina, a vodilo se računa o zastupljenosti starosnih grupa, obrazovanja, statusa i drugih kriterijuma kako bismo dobili mjerljive i kvalitetne rezultate. Organizovane edukativne radionice i posjete za srednjoškolke i srednjoškolce: Kako bismo na najbolji način, tj. sveobuhvatno predstavili postojanje problema korupcije u našoj zajednici, naša organizacija je organizovala dvije edukativne radionice, kao i dvije edukativne posjete institucijama koje se na lokalnom i nacionalnom nivou bore protiv ove štetne društvene pojave. Edukativne radionice i posjete su namijenjene mladima od 15 do 24 godine. Priliku da posjeti te institucije imalo je 20 učesnika edukativnih radionica na temu korupcije. U toku posjete Agenciji za sprječavanje korupcije učesnici su bili u prilici da saznaju od službenika te institucije sve o antikorupcijskom zakonskom okviru, procedurama i načinima prevencije korupcije u Crnoj Gori, dok su tokom posjete lokalnom parlamentu Prijestonice Cetinje, mladi imali priliku da od sekretara čuju o lokalnim mehanizmima za borbu protiv korupcije. Organizovane tri javne tribine: U periodu od decembra 2016. do januara 2017. godine, organizovane su tri javne tribine za širu javnost, sa sljedećim temama: korupcija u politici, zaštita zviždača u Crnoj Gori i lobiranje kao način borbe protiv korupcije.

zapošljavanju, javnim nabavkama i mnogim drugim temama. Objavljen konkurs za najbolji esej na temu ,,Otvoreno o korupciji’’: Prepoznavanje i sprečavanje korupcije jedan je od najvećih izazova savremenog društva. Korupcija se ne posmatra samo kao moralno štetna pojava, već i kao jedan od uzroka neefikasnosti države. Jedan od najvećih problema u prepoznavanju i sprječavanju korupcije jeste neinformisanost građana/ki o korupciji kao pojavi, oblicima korupcije i načinima prijavljivanja. Najtipičnija karakteristika korupcije je prikrivenost i neprimjetljivost, pa se uticaj koruptivne prakse može osjetiti u svim sferama života. Ovim se konkursom afirmisalo konkretnije istraživanje pojave korupcije u našem društvu od strane mladih. Posebno su se vrijednovali istraživački duh i pokretačka snaga napisane riječi u smjeru sprječavanja korupcije. Organizovano debatno takmičenje: Cilj takmičenja je bio da podstakne učesnike/ce (ali i javnost) na kritičko promišljanje, koje znači analizu, vrijednovanje i prosuđivanje, i time učiniti njihovo poznavanje pojave korupcije kvalitetnijim. Debatno takmičenje je organizovano u skladu sa pravilima Karl Poper debata. Svaka ekipa je dobila priliku da izloži svoje argumente i da postavi pitanja suprotnoj ekipi. Sudije su na kraju debate dali konstruktivne povratne informacije – komentarisali logičke greške, nedovoljne dokaze ili argumente koje su učesnici možda previdjeli. Projekat Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou realizuje CGO, u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2015.

Na tribini o zaštiti zviždača u Crnoj Gori je pomenuto da je Zakonom o sprečavanju korupcije definisano da je zviždač svako fizičko i pravno lice koje ima opravdane razloge da sumnja u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U okviru Agencije za sprečavanje korupcije postoji poseban odsjek nadležan za vođenje postupaka po zahtjevima za zaštitu zviždača i njihovim prijavama. Do sada je okončano 14 postupaka, a u gotovo polovini podnijetih prijava podnosilac je, kažu, želio ostati anoniman. Na tribini o korupciji u politici su govorili predstavnici civilnog sektora koji se bave korupcijom sa različitih aspekata, a bilo je riječi o finansiranju političkih partija,

9


Realizovan projekat ,,Mladi i mediji’’

O

rganizovanjem obuka na temu „Vidljivost omladinskog aktivizma u medijima’’ počela je realizacija projekta „Mladi i mediji“, koji nevladina organizacija Aktivna zona sa Cetinja sprovodi uz pomoć Ministarstva sporta Crne Gore. Kroz projekat ,,Mladi i mediji’’, Aktivna zona želi uticati na način izvještavanja medija o omladinskom aktivizmu u Crnoj Gori, kao i na poboljšanje komunikacije omladinskih aktivista/kinja sa medijima. Ciljne grupe projekta su: mladi studenti novinarstva i vizuelnih umjestnosti, koordinatori omladinskih klubova/centara, volonterskih klubova, kao i omladinskih organizacija i mediji. Glavne aktivnosti projekta su se odnosile na organizovanje edukativnih radionica za omladinske aktiviste/kinje; organizovanje edukativnih radionica za članove/ce redakcije, izradu četvrtog i petog broja časopisa ,,Recept za aktivizam’’; izradu veb stranice za Omladinski centar u Podgorici; te izradu pet

10

informativnih video zapisa o pet različitih omladinskih organizacija, odnosno prostora namijenjenih za kvalitetniju neformalnu edukaciju i provođenje slobodnog vremena. Organizovane edukativne obuke: Obuke, koje su održane u Omladinskom klubu u Budvi, i Omladinskom centru u Podgorici, bile su namijenjene koordinatorima omladinskih centara i klubova iz Crne Gore. Obuke za omladinske aktiviste/kinje u Budvi vodile su novinarka Dubravka Raičević i savjetnica za digitalni marketing Jovana Čelebić koje su učesnicima ukazale na najbolje načine komunikacije sa medijima kao i na važnost promocije rada organizacija u medijima i na društvenim mrežama. Organizovane edukativne radionice za članove redakcije časopisa ,,Recept za aktivizam’’ i pripremljeni četvrti i peti broj:


Za dest članova/ca redakcije časopisa ,,Recept za aktivizam’’ organizovane su edukativne radionice o načinima izvještavanja o omladinskom aktivizmu. Naime, cilj radionica je bio da se mladi članovi/ce redakcije informišu o najboljim načinima pripreme reportaža, tekstova, eseja i drugih pisanih oblika izvještavanja. Tokom radionica se radilo i na pripremi dva broja pomenutog časopisa, koji su objavljeni i dostupni u online i hard-copy verzijama. Izrađena veb stranica za omladinski centar u Podgorici: Aktivna zona je u okviru ovog projeka pokrenula izradu zvanične internet prezentacije Omladinskog centra u Podgoroci. Veb stranica se nalazi na sljedećem linku: www.ocpg.me, a predstavljaće važnu stavku u promociji realizovanih aktivnosti u centru. Organizovana panel diskusija ,,Mladi i mediji - statisti, akteri ili konzumenti” u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje: Aktivna zona je organizovala završnu aktivnost panel diskusiju na temu: ,,Mladi i mediji - statisti, akteri ili konzumenti”. Panel diskusiju je organizovala uz tehničku podršku Centra za građansko obrazovanje u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici. Andrea Popović iz Ministarstva sporta podsjetila je da su mladi u Crnoj Gori, institucionalno gledano, međuresorsko pitanje. Popović je ukazala i na to da je vidljivost mladih kroz medije prepoznata kao jedan od ključnih prioriteta kroz Strategiju za mlade. ”S tim u vezi, Direktorat za mlade je opredijelio oko pola miliona eura za projekte koji se tiču upravo mladih, što je znatno veća cifra ako se uzme u obzir da je tokom proteklog perioda Ministarstvo sporta podržalo 36 projekata sa 170 000 eura.’’ Danijel Garić, novinar RTCG-a, ukazao je na činjenicu da su mladi odrasli u sistemu koji još uvijek u svom formalnom obrazovanju njeguje ocjenu i ocjenjivanje kao jedino mjerilo znanja. ”Upravo takav sistem prouzrokuje određeni strah kod mladih, strah od odgovornosti i strah od pokazivanja stava jer crnogorsko društvo ne njeguje kulturu slobode izražavanja”. Tina Popović, novinarka ND Vijesti, ocijenila je da su sami mladi krivi što se informacije o njima ne plasiraju u medijima. ”Sa druge strane, u crnogorskoj svakodnevici imamo situaciju u kojoj se o mladima ili ne piše, ili ako se piše, piše se o temama koje i ne zavrijeđuju veliki medijski prostor.

Novinar Radija Slobodna Evropa, Predrag Tomović, rekao je da mladi, u svim zemljama bivše Jugoslavije, odrastaju pognute glave. ”Među crnogorskom omladinom ne postoji kultura bunta i jasnog i glasnog iskazivanja svog stava i to je veliki problem. Bez kulture bunta nipošto ne možemo očekivati kvalitetne promjene, a upravo taj sistem vrijednosti je naslijeđen od prošlih generacija”, saopštio je Tomović. Danilo Ajković, novinar portala FOS MEDIA, nije saglasan sa tvrdnjom da mladih nema dovoljno u medijima. ”Mediji se bave mladima uvijek kada su mladi, ali i teme koje se njih tiču, povod”, ocijenio je on. On se tokom svog izlaganja osvrnuo i na rad FOS MEDIA, ukazujući da je za kratko vrijeme, koliko postoji taj medij, uspostavljena odlična saradnja sa mladima koji i jesu jedna od njihovih ciljnih grupa. ”Samim tim, trudimo se da svojim sadržajima i kratkim video formama izvještavanja o aktuelnim dnevnopolitičkim temama zainteresujemo i same mlade” zaključio je Ajković. Mia Zeković, iz Unije srednjoškolaca i Omladinskog centra, apostrofirala je uticaj medija na mlade ocjenjujući da ”mediji imaju glavnu ulogu jer upravo su oni ti koji znatno utiču na stavove mladih ljudi”. Ona je navela da je potrebno i da se nadležni organi pobrinu o tome šta se plasira u medijima kada su u pitanju mladi. Mila Cerović, iz MAPSS-a, navela je primjer studenata Fakulteta političkih nauka koji su nedavno pokrenuli inicijativu za smjenu profesora Mujovića, koja nije adekvatno medijski ispraćena. Cerović je istakla je da su upravo studenti bili ti koji su zvali medije i upoznali javnost sa nezakonitim radnjama na fakultetu. ”Postavlja se pitanje da li je za medije to bila vijest ili senzacija, uzimajući u obzir da je nakon svega izostao epilog same priče. Isti slučaj desio se i sa reformom na Univerzitetu - mladi nijesu dovoljno zainteresovani da budu zastupljeni u medijima, ali koliko su i mediji tu da isprate priče o mladima koji imaju i nešto pozitivno da kažu? Postoji loša komunikacija između mladih i medija i tu treba djelovati, odnosno mediji su tu da budu faktor koji će podstaći mlade,” navela je Cerović. NVO Aktivna zona želi da istakne odličnu saradnju sa Kancelarijom za mlade opštine Budva, koja je omogućila da prvi trening u okviru projekta bude održan u novoformiranom Omladinskom klubu u Budvi. Posebno se zahvaljujemo Omladinskom centru u Podgorici i Ministarstvu sporta Crne Gore.

Ono što je ključno jeste nedostatak povratne rekacije od samih mladih o tome šta njih trenutno zanima i koje teme su za njih zanimljive”, istakla je Popović.

11


Organizovane javne diskusije: ,,Znam koga biram’’

12


A

ktivna zona je uoči lokalnih izbora u prijestonici Cetinje organizovala tri javne diskusije ,,Znam koga biram’’ koje su imale za cilj da informišu građane o idejama za razvoj grada. Organizovali smo tri javne diskusije kako bismo na što bolji način upoznali građane/ke sa važnošću održavanja izbora i njihovog aktivnog učešća u tom procesu. Mnoga istraživanja su pokazala da na izbor građana, o najboljoj političkoj ponudi, ne utiču programska rješenja koja nude političke partije, budući da su ista nedovoljno zastupljena u javnim obraćanjima političkih partija. Obećanja, kao standardni oblik predstavljanja ideja o razvoju grada od strane političkih partija, su često neosnovane informacije koje mogu dovesti do pogrešnog zaključka građana o najboljem rješenju, a slabo se gaji navika učesnika izbora da temeljno obrazlože svoje ideje. Javne diskusije je posjetilo preko 300 građana, a kako je bilo omogućeno uključivanje građana u sami tok diskusije, postavljeno je preko 200 pitanja. Građani su postavljali pitanja u skladu sa tri teme (turizam, nezaposlenost i infrastruktura), dok su predstavnici političkih partija, koje su učestvovale na lokalnim izborima, odgovarali i predlagali rješenja za pomenute probleme. ,,Ovo je drugačiji pristup predstavljanju politike, odnosno političkih ideja/prijedloga građanima, što je izazvalo veliku podršku građana ovim događajima, kao i molbu da se na ovome ne zaustavimo, već nastavimo sa organizovanjem sličnih događaja’’ kazala je Jovana Despotović, koordinatorka programa. Tokom prve javne diskusije, sa naslovom: ,,Cetinje i turistički potencijali’’ govorilo se o turizmu, kao jednoj od glavnih privrednih djelatnosti grada. Nakon zatvaranja velikog broja fabrika iz doba Jugoslavije, Cetinje je izgubilo status privrednog giganta države, te svoje kapacitete okrenulo razvoju turističkih potencijala. Pitanja kao što su (Da li se ta privredna grana dovoljno razvila u prethodnom periodu da bi se mogla nazvati glavnom privrednom djelatnošću i primarnim izvorom finansija za grad? Koliko su ti kapaciteti usmjereni ka stvaranju profita i u kojem se smjeru može razvijati turizam? Da li Cetinje ima brend?)su neka od postavljenih i odgovorenih pitanja.

Svakih 10 godina, broj stanovnika na Cetinju se smanjio za oko 2000 građana, gdje je 1991. godine broj stanovnika iznosio oko 20000, 2001. godine oko 18000, a 2011. godine oko 16000 građana. Šta nam govore ovi podaci? Prema istraživanjima koje je sprovela Aktivna zona, veliki broj mladih ne vidi budućnost na Cetinju, već zbog nemogućnosti zapošljenja svoju budućnost vide u drugim gradovima, ali i državama. Kako spriječiti odliv mlade radne snage? Može li 3404 zapošljenih na Cetinju, kako to kažu podaci iz Monstata, izdržavati penzije za nešto više od 20 odsto penzionera? Građani su postavili pitanja: (Kako povećati zaposlenost u gradu i koje su to glavne prepreke? Šta su moguća rješenja i inicijative koje bi mogle promijeniti tako negativan podatak i sl.) Na trećoj javnoj diskusiji se govorilo o infrastrukturnom razvoju grada. Naime, postoje mnogi infrastrukturni problemi u gradu, a između ostalih se najviše izdvajaju: loša putna infrastruktura, problemi u snabdijevanju vodom, odlaganju otpada i otpadnih voda i sl. Cetinje počiva na površini od oko 6 km kvadratnih, što predstavlja jednu od glavnih činjenica koje se moraju uzeti u obzir kada se planira gradska infrastruktura. Mali gradski prostor obavezuje sve nas da, na što kvalitetniji, praktičniji i funkcionalniji način organizujemo glavne gradske infrastrukturne objekte, saobraćajnice i javne površine. Cetinju nedostaju parking mjesta, pješačke zone (trotoari), igrališta za djecu, dostupne javne površine i objekti prilagođeni osobama sa invaliditetom, uređene zelene površine, kao i parkovi. Prema dostupnim podacima, samo 7% javnih objekata i površina prilagođeno je osobama sa invaliditetom, zaključili su građani, ali i predstavnici političkih partija. Takođe, loša putna infrastruktura takođe ometa nesmetano kretanje kroz grad, a utiče na sliku koju posjetioci dobiju prilikom posjete našem gradu. Posebno se izdvaja loša infrastruktura, tj. nepostojanje trotoara, vertikalne i horizontalne signalizacije u sljedećim ulicama: Mojkovačka, Puškinova, Jabučka, Novice Cerovića, Nikole Lekića, Hercegovačka, Peka Pavlovića i dr.

Tema druge javne diskusije se odnosila na problem nezaposlenosti u našem gradu. Naime, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti na nacionalnom nivou iznosi nešto preko 21 odsto, a ni na lokalnom nivou situacija nije drugačija.

13


Oslobađanje donacije od plaćanja poreza i carine - procedura bez kraja

14


A

ktivna zona je uspješno prikupila preko 6000 eura vrijednu donaciju, a koja je namijenjena nabavci posebne pokretne platforme (motorne rampe) za prilagođavanje zgrade prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom. Uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, a u okviru programa ,,De fakto jednaki’’, čiju realizaciju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, Aktivna zona je pokrenula inicijativu ,,Zajednica bez barijera’’. Partneri u realizaciji ove inicijative su: Udruženje paraplegičara Cetinje i Privredni klub Cetinja, uz čiju pomoć je prikupljena suma od 3000 eura, dok je fAKT duplirao istu sumu, što je bilo dovoljno za nabavku posebne motorne rampe iz Republike Srbije. Kako se radi o proizvodu koji nije proizveden u našoj državi, proceduru dopremanja je podrazumijevao uvoz tog proizvoda. Budući da se radi o donaciji i društveno-korisnom proizvodu, računali smo na jednostavnost procedure prilikom oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih taksi. Međutim, naišli smo na nerazumijevanje i nepoznavanje pomenute procedure od strane službenika u Upravi Carina, ali i drugih ustanova kojima smo se obratili. Postoji nekoliko zakona, uredbi i pravilnika koji se bave ovom problematikom, a u nastavku ćemo predstaviti djelove istih koji se odnose na proizvode i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom: Zakon o porezu na dodatu vrijednost prepoznaje oslobađanja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga, a u slučajevima kada se radi o javnom interesu. Član 28 pomenutog Zakona prepoznaje više od 20 proizvoda i usluga koje je moguće osloboditi plaćanja PDV-a. Između ostalog, istim članom (alineja 10) je predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV-a za ,,proizvode koji su posebno izrađeni za obrazovanje, osposobljavanje ili zapošljavanje slijepih i gluvih, odnosno drugih fizički ili duševno hendikepiranih lica, ako su stečeni besplatno i uvezeni od strane ustanova, odnosno organizacija čija je djelatnost obrazovanje, odnosno nuđenje pomoći tim licima i ako od strane donatora nije izražena komercijalna namjena, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove socijalnog staranja’’. Način na koji se institucije, preduzeća, organizacije i drugi akteri mogu osloboditi plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda ili usluge jeste opisan u posebnom ,,Pravilniku o postupku oslobađanja od plaćanja PDV-a investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga’’. Međutim, ovaj Pravilnik prepoznaje oslobađanje od plaćanja PDV-a samo u slučaju isporuke proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnim ugovorom. Dakle,

ne prepoznaje se mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga u slučaju da pojedinac - građanin/ka Crne Gore, ili organizacija odluči da to uradi sopstvenim novcem ili novcem prikupljenim prilikom organizovanja donatorskih akcija. Carinski Zakon takođe prepoznaje mogućnost oslobađanja od plaćanja carine za određene proizvode i usluge, a u okviru člana 184 (alineja 6), u kom je predviđeno da ,,humanitarne organizacije, udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, uređaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica’’ budu oslobođena od plaćanja carinskih taksi. Dalje, članom 57 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobađenje od plaćanja carine, detaljno se opisuju proizvodi i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom, a koje mogu biti oslobođene plaćanja carine. Naime, u tom dijelu Uredbe se navodi da ,,predmeti posebno izrađeni za obrazovanje, zapošljavanje ili društveni napredak OSI’’ mogu biti oslobođeni plaćanja carine, a u slučaju ,,da ih uvoze ustanove ili organizacije koje se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći licima sa invaliditetom, koje imaju odobrenje nadležnih organa za uvoz te robe bez plaćanja carine.’’ Međutim, nigdje u Zakonu, ali ni u pomenutoj Uredbi, nije preciziran način dobijanja odobrenja, ali ni naziv nadležnih organa, što predstavlja problem za određene državne organe koji nijesu upoznati sa ovim pravnim okvirom, te ne prepoznaju svoju odgovornost. Na kraju, zaključujemo da je sve proizvode i usluge namijenjene OSI moguće osloboditi plaćanja carinskih taksi, dok je proizvod ili uslugu moguće osloboditi plaćanja poreza samo u slučaju da iste donira neka međunarodna organizacija. Ovo znači da vi, kao građani/ke Crne Gore, ili bilo koje organizacije ili preduzeća, nijeste u mogućnosti donirati bilo koji predmet ili uslugu u slučaju da to želite uraditi svojim novcem, jer država Crna Gora ne prepoznaje humanitarni rad svog naroda, te će vam naplatiti PDV i carinu i tako ,,nagraditi’’ vašu solidarnost i humanitarni rad. Ovim putem želimo skrenuti pažnju na probleme koji se javljaju kod uvoza proizvoda i usluga namijenjenih javnom dobru i zatražiti donošenje izmjena i dopuna pomenutih zakona, uredbi i pravilnika, koji će objediniti i pojednostaviti proceduru oslobađanja od plaćanja poreza i carine, a od Prijestonice Cetinje zahtijevamo da se uključi u problem plaćanja PDV-a na doniranu robu.

15


Renoviran Društveni centar

Tokom ljetnjeg odmora, Aktivna zona je odlučila da renovira prostorije Društvenog centra u Ulici Nikole Lekića. Da podsjetimo, Društveni centar je osnovan na ljeto 2014.godine, kada smo uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, Evropske unije, građana i privrednika prikupili novac za prilagođavanje nekadašnjeg magacina u prostor namijenjen građanima/kama, odnosno organizacijama građanskog društva. Renoviranje je podrazumijevalo promjenu dva prozora sa prednje strane, postavku zaštitne fasade, te unutrašnje krečenje zidnih površina i drugo.

16


17


Finansijski izvještaj PRIHODI Donacije pojedinci Donacije preduzeća

1856,80

Prihodi od članarine

80,00

Centar za građansko obrazovanje (projekat ,,Otvoreno o korupciji’’)

1800,00

Ministarstvo sporta - Direktorat za mlade (projekat ,,Mladi i mediji’’)

5000,00

Udruženje paraplegičara Cetinja

1500,00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (projekat ,,Moja zajednica, snažna zajednica’’)

UKUPNO:

18

448,00

11268,24

21953,04


RASHODI Honorari za zaposlene

6459,00

Doprinosi i prirezi na honorare

486,04

Troškovi snabdijevanja elektičnom energijom

214,50

Troškovi telefona i interneta

276,48

Usluge Google i Facebook platforme

135,49

Članski doprinos Koaliciji NVO ,,Saradnjom do cilja’’

15,00

Carina (PDV) za rampu za osobe sa invaliditetom ,,Zajednica bez barijera’’ Troškovi poštarine (PTT) Troškovi prevoza Nabavka sitnog inventara

1149,50 6,60 647,58 1079,63

Nabavka opreme

509,00

Osvježenje

948,61

Usluge smještaja

209,10

Administrativne takse Nabavka kancelarijskog materijala Usluge dizajna i štampe

8,00 373,95 2461,68

Usluge snimanja i montiranja video zapisa

719,00

Usluge konfiguracije i dizajna veb stranice

545,00

Donacija Planinarskom klubu ,,Soko’’ Zakup poslovnog prostora Ekspertske usluge Provizija banci

UKUPNO:

50,00 150,00 2850,00 126,02

19420,18 19