Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2015. godinu

Page 1

www.aktivnazona.me |

1Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

SADRŽAJ 1. Uvodna riječ .................................................................................................................. 4 2. Aktivna zona u zajednici ........................................................................................... 5 3. Aktivna zona u 2015. godini ....................................................................................... 6 3.1. Edukativne posjete ................................................................................................... 7 3.2. Uloga i značaj NVO ..................................................................................................... 8 3.3. Pravilno finansiranje - snažno civilno društvo ...................................................... 9 3.4. Uvod u građanski aktivizam (II dio) .................................................................... 10 3.5. Mladi i slobodno vrijeme ...................................................................................... 11 3.6. Treća godišnjica djelovanja .................................................................................. 12 3.7. Doprinos Aktivne zone u implemetaciji LPAM-a ......................................... 13 4. Društveni centar ........................................................................................................... 14 5. Fondacija mladih ........................................................................................................ 16 6. Recept za aktivizam ..................................................................................................... 18 7. Finansijski izvještaj .................................................................................................... 20 8. Strateški prioriteti ........................................................................................................ 22

www.aktivnazona.me |

3


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

UVODNA 1. RIJEČ Poštovani građani/ke, Zadovoljstvo nam je da predstavimo naše uspjehe u prethodnoj godini. Aktivna zona je bila aktivna u nekoliko različitih oblasti, a posebni uspjeh je postignut u promovisanju vrijednosti građanskog društva, solidarnosti i odgovornosti građana prema svojoj društvenoj i prirodnoj okolini. Aktivna zona je u 2015.godini pokrenula realizaciju projekta ‘’Recept za aktivizam’’, za čiju je realizaciju dobila finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), u okviru program, u okviru programa ‘’Građanska akcija’’. Projekat je imao za cilj stvaranje platforme namijenjene građanskim aktivistkinjama i aktivistima iz cijele Crne Gore. Pokrenuta je posebna rubrika na zvaničnoj internet prezentaciji organizacije: www.aktivnazona.me, a projekat je promovisao i putem društvenih mreža. Snimljeno je i montirano deset kratkih video zapisa uz pomoć kojih se svi zainteresovani mogu informisati o načinima pokretanja građanskih akcija, o procesu pisanja projekata, proceduri osnivanja udruženja građana, komunikacija sa medijima i drugim društvenim akterima. Novi oblik afirmacije građanskog aktivizma u Crnoj Gori je pokretanje časopisa ‘’Recept za aktivizam’’, čiji je prvi broj ispraćen sa pozitivnim kritikama. U planu je priprema drugog broja časopisa, a cilj je da ovaj kvartalni časopis bude mjesto afirmacije građanskog aktivizma i sveukupnog društvenog razvoja. Fondacija mladih, koju je osnovala Aktivna zona u okviru programa ‘’Akademija održivosti’’, regionalnog programa koji je u Crnoj Gori realizovan od strane fAKT-a, uz finansijsku podršku Evropske unije, postala je novi servis organizacije. Naime, Fondacija je osnovana sa ciljem stvaranja još jednog stalnog servisa organizacije po kojem će

4

| www.aktivnazona.me

biti prepoznatljiva javnosti, a koja će služiti kao platforma za razvoj lokalne zajednice. Cilj Fondacije je da sredstva za rješavanje problema u zajednici prikuplja od društvenih aktera iz lokalne zajednice i na taj način promoviše princip odgovornosti društvenih aktera prema svojoj zajednici. Fondacija je pokrenula i svoju prvu donatorsku akciju ‘’Prvi sigurni otkucaji’’, koja je imala za cilj prikupljanje sredstava za nabavku opreme za Ginekološkoakušersko odjeljenje u Bolnici ‘’Danilo I’’. Velika podrška sugrađana/ki i privrednog sektora je znak da je naša inicijativa prepoznata kao važna za zajednicu i da ima uslova za nastavak sličnih aktivnosti, što nas posebno raduje. Treba napomenuti da je Aktivna zona uspostavila veoma kvalitetnu saradnju sa Prvirednim klubom Cetinja, koji okuplja privrednika koji djeluju na teritoriji grada, i da će se saradnja jačati u narednom periodu. Naša organizacija je u 2015. godini potpisala i sporazume o saradnji sa četiri nevladine organizacije: NVO ‘’Građanski kreativni centar’’, NVO ‘’Džonatan Livingston’’, Udruženje paraplegičara Cetinje i Udruženje studenata političkih nauka Crne Gore (MAPSS). Naše organizacije su se obavezale na međusobnu saradnju i komunikaciju, podršku prilikom realizacije projekata i promociju vrijednosti građanskog društva. Želimo se ovim putem zahvaliti svim građanima/ kama koji prate i podržavaju naše djelovanje i pozvati sve zainetersovane da nam se pridruže. Srdačno, Tim Aktivne zone


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

AKTIVNA ZONA 2. U ZAJEDNICI

A

ktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve. Aktivna zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.

organizacija. U nastavku izvještaja predstavljamo neke od značajnih realizovanih projekata u 2015. godini. Rad naše organizacije se može pratiti i putem naše zvanične internet prezentacije: www.aktivnazona. me, a komunikaciju sa menijima obavlja Sektor za odnose sa javnošću koji vodi i evidenciju o objavljenim obavještenjima na sajtu i tzv. press cliping obavještenja objavljenih u medijima. Spisak objavljenih obavještenja možete pronaći u rubrici MEDIA CENTAR.

MISIJA organizacije: Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.

POTPISANI SPORAZUMI O SARADNJI: • NVO ‘’Građanski kreativni centar’’ Cetinje • NVO ‘’My way – Moj put’’ Cetinje • Udruženje paraplegičara Cetinja • NVO ‘’Džonatan Livingston’’ Cetinje • MAPSS – Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka Podgorica • Privredni klub Cetinja

VIZIJA organizacije: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine.

DONATORI: • Fond za aktivno građanstvo • Evropska unija • Pojedinci i kompanije

CILJEVI organizacije: • Rješavanje pitanja lokalne zajednice; • Poboljšanje saradnje OCD sa lokalnom samoupravom; • Promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju; • Unapređenje životne sredine i njena zaštita; • Edukacija građana, sa posebnim akcentom na mlade - o značaju očuvanja njihove okolune i odnosa sa ljudima.

ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA: • Aktivna zona je članica Koalicije NVO ‘’Saradnjom do cilja’’ od 2013.godine.

Aktivna zona je realizovala niz društveno-korisnih projekata koji su finansirani od strane lokalne zajednice, nacionalnih fondacija i međunarodnih

www.aktivnazona.me |

5


AKTIVNA ZONA u 2015.godini


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.1. Edukativne posjete

A

ktivna zona je uspješno realizovala dvodnevni program #EdukativnePosjete čiji je cilj bio da se mladi sa Cetinja upoznaju sa procesom donošenja odluka kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Upriličena je posjeta Skupštini Crne Gore gdje je članove organizacije i mlade sa Cetinja ugostila služba protokola Skupštine. Bila je to prilika da mladi saznaju nešto više o istorijatu,funkcijama i nadležnostima Skupštine Crne Gore koja je najznačajniji zakonodavni organ u državi. Crnogorski parlament je inače pripremio poseban program posjeta što je omogućilo da se i do sada veliki broj građana upozna sa radom naših poslanika. U sklopu edukativnih posjeta, članovi Aktivne zone i mladi sa Cetinja, posjetili su i Prijestonicu, kao i lokalnu Skupštinu i kroz razgovor sa predstavnicima gradske uprave i Skupštine upoznali se sa organizacijom, radom i projektima tih institucija. U lokalnoj upravi razgovarali su sa zamjenicom gradonačelnika Anom Nikolić i savjetnikom sa odnose sa javnošću Milošem Prelevićem. Nikolić je u svečanoj Sali Prijestonice predstavila rad svih sekretarijata, službi i kabineta gradonačelnika.

Februar 2015.godine -Predstavlja mi veliko zadovoljstvo da predstavim rad naše lokalne uprave koja je posebno otvorena za građane i ovakve posjete. Želimo da čujemo vaše mišljene o svim značajnim projektima u gradu jer će oni koristiti najviše vama mladima koji ste budućnost naše Prijestonice - istakla je Nikolić, koja je predstavila projekte koji se realizuju trenutno na Cetinju, kao i plan aktivnosti za naredni period. Prijem za članove Aktivne zone i mlade sa Cetinja upriličen je i u Skupštini Prijestonice Cetinje, o čijem je radu govorila sekretarka Mirjana Lipovina. Tokom posjete plenarnoj sali Skupštine Prijestonice Cetinje, gosti su upoznati sa sastavom, načinom funkcionisanja, kao i procesom donošenja, odnosno usvajanja odluka u gradskom parlamentu. Članove Aktivne zone interesovalo je kako nevladin sektor može učestvovati u radu lokalnog parlamenta, ali i kako je moguće podnijeti građansku inicijativu, što im je sve detaljno pojasnila sekretarka Lipovina. Aktivna zona planira da nastavi program #EdukativnePosjete pa će i u narednom periodu organizovati posjete institucijama i organizacijama čiji je rad bitan za razvoj i funkcionisanje zajednice.

www.aktivnazona.me |

7


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.2. Uloga i značaj NVO Februar 2015.godine

A

ktivna zona održala je treću godišnju sjednicu Skupštine organizacije na kojoj je, osim o radu te nevladine organizacije, bilo riječi i o ulozi u značaju nevladinog sektora na lokalom nivou. Predsjednik upravnog odbora koalicije NVO “Saradnjom do cilja” Goran Đurović je kazao da je veoma važno promovisati građanski aktivizam na lokalnom nivou ,ali i ulogu nevladinog sektora. “Pokušavamo da na lokalnom nivou kreiramo javne politike koje podrazumijevaju veće učešće NVO sektora, a takođe i da uredimo način finansiranja kako bi novac dobili projekti koji mogu da utiču na formiranje javnih politika”-kazao je Đurović i dodao da je važno da građani shvate da nevladine organizacije nijesu trošak za društvo, već doprinose životu i radu lokalnih zajednica na kvalitetan način. “Nijesam zadovoljan kako funkcioniše način finansiranja nevladinih organizacija na Cetinju jer se novac dijeli mimo zakonski utvrđene odluke. To dovodi do stvaranja različitih afera, kada umjesto da budemo građanski aktivni, optužujemo jedni druge i nijesmo produktivni”-ukazuje Đurović. Izvršni direktor Aktivne zone Miloš Marković je istakao da je ta NVO nastavila sa svojom praksom

8

| www.aktivnazona.me

kada je u pitanju transparentnost rada. “I ove godine predstavili smo Godišnji izvještaj o radu organizacije u prethodnoj godini koji sadrži narativni i finansijski izvještaj, što su po mom mišljenju, veoma korisne informacije za sve kolege iz NVO sektora, donatore i građane zainteresovane za rad naše organizacije” - rekao je Marković i napomenu da su ove godine kao prioritetnu temu izabrali povećanje informisanosti građana o radu nevladinih organizacija, tako što će, nakon ove, organizovati još mnogo diskusija koje će doprinijeti nivou informisanosti sugrađana o radu organizacija koje djeluju u Prijestonici Cetinje. “Uloga i značaj djelovanja NVO na lokalnom nivou se posmatraju iz ugla uspješnosti realizacije njihovih projekata, a za to je potrebna podrška donatora, lokalne samouprave, ali i samih građana. Nadam se da će Aktivna zona nastaviti da bude inspiracija drugim organizacijama koje djeluju u interesu poboljšanja života u našoj zajednici i da ćemo zajednički zaista djelovati na svim poljima života društva”-poručio je izvršni direktor Aktivne zone. Na sjednici je usvojen i Godišnji plan organizacije za 2015, izmjene i dopune Statuta organizacije, a imenovani su i članovi Upravnog odbora.


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.3. Pravilno finansiranje-snažno civilno društvo April 2015.godine

A

ktivna zona pokreće inicijativu ‘’Pravilno finansiranje – snažno civilno društvo’’, koja ima za cilj poboljšanje procesa finansiranja NVO iz budžeta Prijestonice Cetinje.

• Odluka o kriterijumima, načinima i postupcima raspodjele sredstava nije u skladu sa prijedlozima Zajednice Opština Crne Gore (odlučivanje, evaluacija i monitoring projekata)

Kako je nedavno potpisan Sporazum o saradnji NVO sa Skupštinom Prijestonice Cetinje, a u pripremi je i osnivanje posebnog Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO, vjerujemo da je sada pravi trenutak da se i pitanje finansiranja NVO iz budžeta grada započne rješavati.

Plan budžeta lokalne samouprave predviđa minorna sredstva za raspodjelu sredstava NVO (što obesmišljava bilo koju raspodjelu tih sredstava, budući da se njima ne može uticati na rješenje bilo kojeg problema u lokalnoj zajednci), a na javnoj raspravi o planu se ne može uticati na izmjenu tog prijedloga;

Plan je da se u zajedničkom djelovanju NVO sektora Prijestonice Cetinje, skrene pažnja na nepravilnosti u sadašnjem sistemu finansiranja NVO, ali i predlože novi i pravilniji način finansiranja, koji će biti u skladu sa pozitivnim praksama iz drugih Opština u našoj zemlji, ali i okruženju. Posebnu važnost dajemo povećanju nivoa povjerenja građana/ki u rad organizacija civilnog društva, kao i važnost efikasnije komunikacije sa organima lokalne samouprave. Postoje nekoliko problema na čija ćemo rješenja raditi u okviru ove Inicijative: • Već duže vrijeme Komisiji za raspodjelu sredstava NVO je istekao mandat, što onemogućava raspodjelu sredstava; • Novčana sredstva koja su opredijeljena za raspodjelu NVO su nedovoljna za razvoj i održivost organizacija, te onemogućavaju njihov veći uticaj na demokratizaciju društva; • Nejasnoće u Planu budžeta Prijestonice Cetinje kada je u pitanju raspodjela sredstava (dijeljenje novca mimo Konkursa) • Organizaciji koja ima svog predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava nije omogućeno učešće na Konkursu za raspodjelu sredstava, što je stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge organizacije;

Pojedina rješenja u Odluci o kriterijumima, načinima i postupcima raspodjele sredstava NVO iz budžeta lokalne samouprave nijesu u skladu sa potrebama društva za razvoj udruženja građana i njihov veći uticaj na donosioce odluka kada su u pitanju odluke koje se tiču svih građana/ki našeg grada. Budući da su za opstanak udruženja potrebna sredstva a za njihovu održivost podrška lokalne samouprave, pozivamo vas da zajednički pokrenemo inicijativu za poboljšanje sistema finansiranja NVO. Pravilna raspodjela sredstava je preduslov za dobro funkcionisanje organizacija civilnog društva. Upravo zbog toga je potrebno urediti sistem finansiranja NVO kako bi se omogućio razvoj i održivost tih organizacija. OCD doprinose razvoju zajednice i povećavaju nivoa učešća građana/ki u procesima donošenja odluka. Novac iz javnih fondova - kao što je budžet lokalne samouprave, je novac svih građana/ki i više je nego pravilno da se isti dijelom raspodijeli za akcije, inicijative i projekte koje pokreću udruženja građana.

www.aktivnazona.me |

9


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.4. Uvod u građanski aktivizam II dio

A

ktivna zona organizovala je seminar “Uvod u građanski aktivizam II”. Seminar koji je bio namijenjen za članove organizacije održan je u odmaralištu na Ivanovim Koritima. Glavni cilj seminara bio je jačanje komunikacije među članovima, a sam rad bio je organizovan kroz različite radionice u kojima su aktivno učestvovali svi članovi Aktivne zone. Prvi dan rada obilježilo je predavanje o Aktivnoj zoni koje je održao izvršni direktor Miloš Marković, nakon čega su slijedile radionice koje su osmislile i realizovale mlade članice Aktivne zone. Teme tih interesantnih radionica bile su “Tim i timski rad” , “Komunikacija “ i “Omladinski aktivizam i volonterizam”. Drugi dan seminara počeo je predavanjem o korištenju pojedninih kompjuterskih programa

10 | www.aktivnazona.me

Maj 2015.godine tokom kojeg je predstavljena upotreba i način rada sa Microsof Word-om i Excel-om. Svi članovi organizacije učestvovali su u osmišljavanju plana rada u narednih tri mjeseca u okviru sektora koji djeluju u Aktivnoj zoni. Kako je istaknuto planirani su brojni interesantni programi koji će biti organizovani u Društvenom centru, i na drugim lokacijama u gradu. Aktivna zona takođe planira da uraditi i nekoliko novih istraživanja koja će biti vezana za život i potrebe mladih na Cetinju. Posebnu zahvalnost dugujemo JU ‘’Lovćen - Bečići’’ koje je obezbijedilo hranu i smještaj za sve učesnike/ ce seminara.


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.5. Mladi i slobodno vrijeme

A

ktivna zona predstavila je u Društevnom centru rezultate istraživanja ‘’Mladi i slobodno vrijeme’’ koje je trajalo od 01. do 12. juna, a čiji je cilj bio da se dobije uvid u to kako mladi u Prijestonici provode slobodno vrijeme. Poseban akcenat je stavljen na dobijanje prijedloga kako bi se poboljšao kvalitet ponude za provođenja slobodnog vremena mladih i njhovo aktivno učešće u tom procesu. Koordinator sektora za sprovođenje istraživanja Filip Stanojević je ukazao da je u istraživanju učestvovalo 200 mladih iz Prijestonice od 15 do 29 godina koji su popunili on-line anketu. „Između ostalog, istražili smo koliko mladih posjećuje pozorište, muzeje, biblioteke, sportske manifestacije, kao i ostale aktivnosti namijenjene mladim osobama, kao i nivo participacije u procesima donošenja odluka i njihove planove za budućnost. U istraživanju je učestovalo više žena 56,5%, dok je najviše ispitanika starosti od 15 do 20 godina 41%.“- rekao je Stanojević i podsjetio da je Aktivna zona 2013. godine sprovela ‘’Istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice Cetinje’’, kao i istraživanje u 2014. godini, u okviru projekta ‘’Regula(k)tiva - Mladi o omladinskoj politici’’ kojim su se prikupila mišljenja i stavovi mladih povodom implementacije Lokalnog plana akcije za mlade, ali i prijedlozi za izradu Godišnjeg plana akcije za mlade za 2015.godinu. Izvršni direktor Aktivne zone Miloš Marković je predstavljajući rezultate istraživanja predočio da 72% mladih ne vidi svoju budućnost na Cetinju jer 44% smatra da u Prijestonici ne može ostvariti svoj životni cilj, dok 29,8 % problem vidi u nemogućnosti zapošljenja.

Jul 2015.godine “U cilju poboljšanja kvaliteta ponude za mlade više od 30 % ispitanika je predložilo otvaranje bioskopskih sala, dok 20,4 % smatra da treba stvoriti prostorne kapacitete za organizovanje raznih manifestacija namijenjenih mladima” - kazao je Marković, navodeći da 32,3% anketiranih smatra da je lokalna uprava najviše odgovorna za poboljšanje kvaliteta ponude za provođenje slobodnog vremena kod mladih, dok 23,7 % misli da je odgovornst na svim građanima i građankama.’’ “Od 200 anketiranih 57% posjećuje pozorište, 50,5% biblioteku dok muzeje posjećuje 45,2 % ispitanika naspram 54,8 koji ne idu u muzeje. Kao glavni razlog neodlaska u muzej mladi navode nezainteresovanost i 39,8% predlaže organizovanje više tematskih večeri sa gostovanjem poznatih umjetnika dok 38,7 % smatra da treba češće mijenjati postavke” - istakao je Marković koji je kazao i da je samo 12% učesnika istraživanja angažovano u nekoj političkoj partiji kao i da smatraju da je najbolji način participacije mladih u procesu donošenja odluka učešće na javnim raspravama 29,3%, angažovanje u volonterskoj grupi 24,5% i angažovanje u NVO 15,6%.’’ Marković je istakao da je Aktivna zona pozvala sve institucije koje su pomenute u istraživanju da prisustvuju prezenatciji, ali da su se pozivu odazvali samo Sekretarijat za kulturu, Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade, Američka čitaonica i Uprava za sport, dok se ostali nijesu pojavili što tumači kao znak njihove nezainteresovanosti da se uključe u proces poboljšanja i prilagođavanja njihovog programa mladima.

www.aktivnazona.me |

11


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.6. Treća godišnjica djelovanja Avgust 2015.godine

A

ktivna zona proslavila treću godišnjicu djelovanja, a Društveni centar prvu godišnjicu rada. U okviru proslave koja je organizovana u Društvenom centru predstavljen je redizajnirana internet prezentacija Aktivne zone, potpisani sporazumi o saradnji sa tri nevladine organizacije sa Cetinja, a predstavljeni su i projekti koji će biti realizovani u 2015.godini. Izvršni direktor Miloš Marković je zadovoljan što je Aktivna zona, kao relativno mlada organizacije, već uspjela da ostvari svoj prvi strateški cilj, a to je osnivanje Društvenog centra -prostora namijenjenog svim građanima i građankama, kako bi pokrećali nove inicijative, edukovali se i kvalitetno provodili slobodno vrijeme. ‘‘Zahvalnost dugujemo svima koji posjećuju Društveni centar, jer ga upravo oni čine živim i stvaraju mogućnosti da nastavi da radi. Posebnu zahvalnost iskazujemo prema svim pojedincima i kompanijama koje su finansijski podržali ideju Društvenog centra, kao i Fondu za aktivno građanstvo i Evropskoj uniji”kazao je Marković. Koordinatorka sektora za odnose sa javnošću Milena Stanojević je predstavila novi projekat Aktivne zone Recept za aktivzam koji će biti realizovan do kraja godine,a koji je namijenjen civilnom sektoru u Crnoj Gori. “Projekat je usmjeren mladima koji će imati priliku da na jednom mjestu pronađu sve informacije koje su

12 | www.aktivnazona.me

im potrebne da sami pokrenu i sprovedu građansku akciju. Osmislićemo I snimiti video zapise koji će informisati zainteresovane o svemu bitnom što je vezano za rad nevladinih organizacija.Pokretanjem web stranice, Youtube kanala i promocijom uz pomoć drugih društvenih mreža, biće omogućen veći pristup idejama, motivaciji, korisnim informacijama i savjetima.”-pojasnila je Stanojević koja se nada da će do kraja realizacije projekat, ‘’Recept za aktivizam’’ postati sinonim za platformu na kojoj će mladi tražiti i pronaći ideju, inspiraciju i korisne informacije za pokretanje građanskih inicijativa, što će podrazumijevati uključivanje sve većeg broja zainteresovanih u procese pokretanja i realizovanja građanskih akcija. Na svečanosti je predstavljen i projekat koji će podrazumijevati osnivanje prve Fondacije mladih u Crnoj Gori, koja će služiti kao platforma za razvoj zajednice kao i redizajnirana web stranica organizacije www.aktivnazona.me. Aktivna zona, povodom jubileja, potpisala je sporazume o saradnji sa tri organizacije civilnog društva sa Cetinja: NVO Građanski kreativni centar, Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Džonatan Livingston, kojima je predviđeno jačanje saradnje putem međusobne tehničke podrške, promocije i afirmacije građanskog aktivizma, vladavine prava i saradnje sa drugim akterima u društvu.


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

3.7. Doprinos AZ implementaciji LPAM-a Decembar 2015.godine

N

aša organizacija je osnovana 2012. godine, ubrzo nakon što je lokalni parlament Prijestonice Cetinje usvojio prvu strategiju za razvijanje omladinske politike i poboljšanje položaja mladih u zajednici - Lokalni plan akcije za mlade. Publikaciju o doprinosu naše organizacije u implementaciji LPAM-a možete pronaći na našoj zavničnoj internet prezentaciji.

sarađivao sa Savjetom mladih Prijestonice Cetinje, a aktivnosti koje su se organizovale su: promovisanje LPAM-a, učešće u aktivnosti ‘’Otvoreni parlament, u fokusu mladi’’, iniciranje izbora za đački parlament u srednjim školama, učešće članova/ca Savjeta na međunarodnim seminarima, akcije prikupljanja finansijske podrške za socijalno ugrožene građane, i sl.

U skladu sa Nacionalnim planom akcije za mlade mnoge crnogorske opštine su pristupile izradi lokalnih planova akcije za mlade među kojima je i Prijestonica Cetinje. Tehničku podršku Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade je pružio Centar za mlade ‘’Proactive’’ i UNDP kancelarija u Crnoj Gori, a strategija je obuhvatala period od četiri godine, zaključno sa 2015. godinom. LPAM Prijestonice Cetinje je jedan od kvalitetnije pripremljenih strateških dokumenata lokalne samouprave, upravno zbog uključivanja velikog broja pojedinaca, organizacija civilnog društva i institucija u njegovom stvaranju. Međutim, lokalna samouprava, odnosno, resorni sekretarijat, nije kvalitetno pristupio njegovoj realizaciji. Da napomenemo, resorni sekretarijat je bio u obavezi da osnuje posebni Tim za razvoj i praćenje implementacije LPAM-a, donosi godišnje planove akcije, kao i izvještaje, ali je u periodu od četiri godine realizovao jednodnevne akcije koje nijesu bile dovoljne da se na polju omladinske politike vide konkretni rezultati, mjerljivi po osnovu strateških zadataka iz LPAM-a.

U 2013. godini se može izdvojiti osnivanje javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, čime se itekako unaprijedio položaj mladih OSI. Prijestonica Cetinje je u saradnji sa Fondacijom ‘’Petrović Njegoš’’ osnovala i Francuski ugao u francuskom poslanstvu u Njegoševoj ulici, čime je obezbijeđen prostor gdje se građani mogu upoznati sa francuskom kulturom putem organizovanje filmskih projekcija, kurseva francuskog jezika i sl. Osnovana je i Američka čitaonica u Dečanskoj ulici, uz saradnju sa Ambasadom Sjedinjenih američkih država u Podgorici.

Na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, koji je Aktivna zona uputila Upravi za sprot i mlade (koja je preuzela dužnosti od dotadašnjeg resornog sekretarijata za socijalnu politiku i mlade), dobili smo informacije o realizaciji aktivnosti koje su dio planova LPAM-a. Izvještaj se odnosio na 2012, 2013. i 2014. godinu, a u njemu se nalaze i informacije o realizaciji aktivnosti koje nijesu sastavni dio LPAM-a već jednodnevne aktivnosti sprovedene u saradnji sa organizacijama civilnog društva sa Cetinja i drugih crnogorskih gradova. Iako je pomenutim zahtjevom tražena informacija o sredstvima koje je resorni sekretarijat utrošio prilikom realizacije pomenutih aktivnosti iz izvještaja, te informacije se nijesu našle u odgovoru. Sekretarijat je u 2012.godini, u realizaciji aktivnosti

Savjet mladih je i u 2013.godini radio na poboljšanju uslova za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih, te je rekonstruisao košarkaški teren u parku ‘’13.jul’’, učestvovao u realizaciji ‘’Gimfesta’’ i jednodnevne aktivnosti iz oblasti zdravlja. Da podsjetimo, LPAM je postavio par velikih strateških ciljeva koji se odnose na osposobljavanje prostornih kapaciteta za provođenje slobodnog vremena mladih, osnivanje omladinskog kluba, pokretanje informativnog web sajta za mlade, promovisanje volonterizma i osnivanje volonterskih grupa, studijske posjete gradovima i univerzitetima u regionu, realizacija aktivnosti za poboljšanje položaja mladih pripadnika RAE populacije i sl. Lokalna samouprava i sekretarijat nijesu uspjeli da za period od četiri godine realizuju ni jednu od pomenutih većih strateških ciljeva, te se postavlja pitanje, da li je LPAM bio uopšte i potreba i koliko je pametno razgovarati o novom strateškom dokumentu koji će biti namijenjen poboljšanju omladinske politike grada u narednih četiri godine. Važno je napomenuti da su organizacije civilnog društva sa Cetinja bile veoma vrijedne u prethodnom periodu i realizovale aktivnosti namijenjene mladim Cetinja, uz podršku donacija stranih fondova, u iznosu od oko 50 hiljada eura.

www.aktivnazona.me |

13


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

4. DRUŠTVENI CENTAR Društveni centar je osnovala Aktivna zona uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, u okviru projekta ‘’Akademija održivosti’’ koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Centar je nastao i zbog velike podrške pojedinaca i kompanija iz lokalne zajednice, kojima takođe dugujemo veliku zahvalnost.

otvorenosti – Društveni centar je pristupačan i otvoren za sve.

Centar je nastao kao potreba građana/ki da svoje slobodno vrijeme provode na kvalitetniji način: edukuju se, razgovaraju o bitnim temama za društvo, prisustvuju projekcijama edukativnog i zabavnog karaktera, ali i pokreću nove građanske inicijative i akcije.

Okupljanje organizacija i pojedinaca različitih generacija i interesovanja na jednom mjestu i njihova međusobna razmjena ideja, iskustava i znanja, dovodi do stvaranja energije koja daje snažan impuls razvoju društvene zajednice i borbi protiv negativnih pojava poput beznađa, letargije i destrukcije.

Društveni centar je: mjesto susreta i okupljanja građana i građanki Prijestonice Cetinje; mjesto stvaranja, inovacija i slobode; mjesto razmjene znanja i sticanja iskustava kroz učenje i praktičan rad; mjesto ličnog i zajedničkog razvoja; mjesto interaktivne razmjene iskustava i aktivnog učešća građana i građanki u društvenom životu grada; mjesto podrške svima koji doprinose razvoju društvene zajednice; mjesto aktivnog provođenja slobodnog vremena; mjesto unapređenja kulture života u gradu; mjesto koje možemo jedino zajednički stvoriti!

Uočeni problemi u gradu na osnovu kojih je nastala ideja o Društvenom centru: nepostojanje prostora za pojedince i grupe koje se bave aktivnostima od značaja za zajednicu; nedostatak građanstvu pristupačnog prostora za nezavisne kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti; nedostatak mjesta interaktivnog susreta pomenutih pojedinaca i organizacija; nepostojanje izbora sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, objedinjenih na jednom mjestu.

Društveni centar omogućava građanima i građankama svih uzrasta da dobiju mogućnost da na jednom mjestu učestvuju u javnim debatama, kreativnim, edukativnim i razvojnim radionicama, uživaju u izložbama, mini koncertima i drugim društvenim aktivnostima, kao i da postanu dio postojećih inicijativa ili da iniciraju nove i originalne projekte.

Društveni Centar počiva na vrijednostima: Gdje se nalazimo? solidarnosti, društvene jednakosti, individualne Ulica Nikole Lekića broj: 4, 81250, Cetinje slobode i uzajamne podrške; građanskog aktivizma - aktivnog doprinosa lokalnoj i široj zajednici;

14 | www.aktivnazona.me


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

Odlomci umova je program namijenjen promociji i afirmaciji razgovora o različitim temama o kojima mnogi posjetioci nijesu imali prilike da razgovaraju ili se informišu. Zanimljivi predavači i još zanimljivija predavanja omogućili su stvaranje prepoznatljivog programa koji ima velike ideje o novim gostima i interesantnim temama.

Interakcija - Otvoreno za diskusiju - program pruža mogućnost ljudima da o razlčitim temama dijele svoje mišljenje unutar grupe koja prisustvuje interakciji, odnosno diskusiji. Teme o kojima se diskutovalo u Društvenom centru su aktuelne teme sa kojima se mladi ljudi poistovjećuju i imaju snažna oformljena mišljenja.

Movie Nights u Društvenom centru je program u okviru kojeg se organizuju projekcije filmskih ostvaranja, na projektnom platnu i uz otvorenu grupu mladih, zainteresovanih za diskusije nakon projekcije. Filmska ostvarenja biraju sami posjetioci putem zvanične facebook stranice Društvenog centra ili putem email adrese.

Klub čitalaca je program koji okuplja grupu zainteresovanih čitalaca koji jednom u mjesecu organizuju diskusiju o knjizi koja je pročitana od strane grupe. Književna djela o kojima će se razgovarati u klubu se biraju unutar kluba i na osnovu sugestija članova/ca.

www.aktivnazona.me |

15


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

5. FONDACIJA MLADIH

Fondaciju mladih je osnovala Aktivna zona u okviru programa Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) pod nazivom ‘’Akademija održivosti’’ čiju je realizaciju finansijski podržala Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Osnovni cilj Fondacije je pomoć i podrška akterima u društvu kako bi lokalnu zajednicu u kojoj žive oblikovali po svojoj mjeri i potrebama, a kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama, institucijama i pojedincima da mijenjaju vlastito okruženje, utiču na donošenje odluka na lokalnom nivou i stalno unapređuju svoje položaje. CILJEVI FONDACIJE: Osnaživanje aktera u društvu kako bi postali nosioci promjena u lokalnoj zajednici i aktivno se uključili u procese donošenja odluka; pospješivanje infrastrukturnog razvoja lokalne zajednice; podrška

16 | www.aktivnazona.me

realizaciji ciljeva Lokalnog plana akcije za mlade; afirmisanje vrijednosti poput humanosti, solidarnosti, aktivizma, odgovornosti, kreativnosti/inovativnosti, kritičkog mišljenja, kao i druge vrijednosti građanskog društva; pružanje podrške i podsticanje razvoja civilnog društva; razvijanje i promocija filantropije i kulture davanja; identifikovanje i aktiviranje različitih izvora prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici ali i izvan nje; promovisanje koncepta lokalnih fondacija kao modela za razvoj aktivnih i održivih lokalnih zajednica. ZADACI FONDACIJE: Da mapira potrebe aktera društva u lokalnoj zajednici; obezbijedi tehničku i finansijsku podršku inicijativama mladih koje su usmjerene ka zadovoljenju potreba lokalne zajednice; dodjeljuje stipendije talentovanim mladim ljudima; uspostavi saradnju sa dijasporom u cilju uspostavljanja novih izvora prikupljanja sredstava; angažuje korporativni sektor, institucije i građane da ulažu u lokalnu zajednicu; objavljuje publikacije koje su posvećene razvoju filantropije i prikupljanju sredstava; omogući neformalno obrazovanje aktera u društvu o građanskom aktivizmu i drugim oblastima od interesa za ostvarivanje ciljeva Fondacije; promoviše volonterizam kroz podršku volonterskim servisima i volonterskim programima; da u skladu sa zakonom organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti; organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama različite događaje i manifestacije u cilju prikupljanja sredstava; promoviše vrijednosti Fondacije koje su ustanovljene u ciljevima.


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

U okviru prve donatorske akcije “Prvi sigurni otkucaji” koju sprovodi Fondacija mladih, do kraja januara 2016.godine sakupljeno je 6355 eura! Akcija koju je pokrenula Fondacija mladih imala je za cilj nabavku CTG aparata, modernog operacionog osvjetljenja i druge opreme za ginekološkoakušersko odjeljenje u Bolnici ‘’Danilo I’’ sa Cetinja. Izvršni direktor Aktivne zone Miloš Marković je pojasnio da su sredstva prikupljana putem donatorskih kutija i donacija privrednika. “Najviše novca prikupljeno je kroz saradnju sa Privrednim klubom Cetinja, sa kojim je i potpisan sporazum o saradnji, i bez čije pomoći ova humanitarna akcija ne bi bila uspješna. Odziv cetinjskih preduzeća bio je neočekivano veliki, a imamo najavu za još nekoliko donacija do kraja akcije” - kaže Marković koji ističe da su građani donirali preko 400 eura putem donatorskih kutija koje su bile postavljene u pet prodajnih objekata u Prijestonici. “Ono po čemu se ova donatorska akcija razlikuje od mnogih jeste učešće Evropske unije i Fonda za aktivno građanstvo u cijelom procesu, što podrazumijeva njihovu finansijsku podršku putem tzv. ‘’matching’’ procesa, gdje će oni donirati istu sumu novca koja bude prikupljena prilikom kampanje, tako da će EU i FAKT na svaki donirani euro donirati još jedan, a maksimum je 4 hiljade eura” - ukazuje Marković i poziva sve koji su u mogućenosti da se pridruže ovoj prvoj donatorskoj akciji Fondacije mladih.

“Tokom tri mjeseca kampanje prikupljeno je 6355 eura uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo i Evropske Unije. Veliki doprinos dali su i građani ali i lokalni Privredni klub”- pojasnila je Dragana Popivoda - koordinatorka Fondacije mladih, koja ističe da posebnu zahvalnost Fondacija duguje preduzećima: DOO ‘’MATEJ’’, DOO ‘’ORION GROUP’’, JU ‘’LOVĆENBEČIĆI’’, DOO ‘’TRANSTURIST ABRAMOVIĆ’’, DOO ‘’INTERPRODUCT’’, TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIJESTONICE CETINJE, DOO ‘’MARTEX’’, DOO ‘’MONSTATE’’, DOO ‘’MIANJA’’, DOO ‘’MONTENEGRO BONUS’’, DOO ‘’VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE’’, DOO ‘’SAVA MONTENEGRO’’, DOO ‘’SIRIUS’’ i DOO ‘’MONTENEGRO PEPE’’. U okviru kampanje je obezbijeđena i pomoć za socijalno ugrožene porodice na teritoriji Prijestonice Cetinje. Naime, za sedam porodica su obezbijeđeni higijenski paketi koji su sadržali: pelene, šampone, kupke, kreme, peškire, vlažne maramice i ostale stvari neophodne najmlađima. “Fondacija će i u ovoj godini nastaviti sa novim donatorskim akcijama, a sve zainteresovane građane i kompanije pozivamo da se pridruže procesu odabira sljedećeg problema kojeg zajedničkim snagama možemo riješiti”-zaključila je Popivoda.

www.aktivnazona.me |

17


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

6. RECEPT ZA AKTIVIZAM Projekat ‘’Recept za aktivizam“, podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, služiće kao platforma gdje mladi aktivisti/kinje mogu pronaći sve korisne informacije o pokretanju građanske inicijative na jednom mjestu. Glavne aktivnosti projekta su: snimanje kratih informativnih video zapisa, promocija putem društvenih mreža (Youtube, Facebook, Twitter, Tumblr i sl.), pokretanje časopisa o građanskom aktivizmu. Na informativnim video zapisima će se vizuelno

18 | www.aktivnazona.me

prikazati način pokretanja građanske inicijative, promovisanje ideje, dok će časopis promovisati uspješne građanske inicijative i aktiviste/kinje. Ciljevi projekta su edukacija i povećanje nivoa informisanosti građanskih aktivista/kinja u Crnoj Gori o načinima pokretanja i realizovanja građanskih inicijativa. Pokretanjem web stranice, Youtube kanala, časopisa i promocijom uz pomoć drugih društvenih mreža, biće omogućen veći pristup idejama, motivaciji, korisnim informacijama i savjetima. Plan je da ‘’Recept za aktivizam’’ postane sinonim za platformu na kojoj će građanski aktivisti/


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

kinje tražiti i pronaći ideje, inspiraciju i korisne informacije za pokretanje građanskih inicijativa, što će podrazumijevati uključivanje sve većeg broja mladih u procese pokretanja i realizovanja građanskih inicijativa/akcija. Takođe želimo povećati broj građanskih inicijativa/ akcija na lokalnom i nacionalnom nivou inspirisanih projektom ‘’Recept za aktivizam’’. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti stvaranje ‘nepresušnog’ izvora ideja i inspiracije za pokretanje različitih oblika građanskih inicijativa, posebno u dijelu organizovanja motivacionih skupova, na kojima će govoriti uspješni građanski aktivisti/kinje o svojim

poduhvatima, preprekama i načinima rješavanja mogućih problema u tom procesu. Aktivna zona je u svom planu razvoja organizacije postavila projekat ’’Recept za aktivizam’’ kao jedan od prioritetnih projekata za realizaciju i omogućavanje stvaranja kontinuiranog servisa za građane/ke kada su u pitanju pokretanja građanskih inicijativa/akcija. Četvorogodišnji plan organizacije predviđa realizaciju ove ideje tokom cijelog tog perioda, što će podrazumijevati uključivanje saradnika i velikog broja iskusnih aktivista/kinja koji će svoje uspješne priče dijeliti sa ostalima.

www.aktivnazona.me |

19


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

6. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 6.1. PRIHODI IZVORI

IZNOS:

Početno stanje .................................................................................................................... 210,81 Donacije pojedinaca ........................................................................................................ 772,84 Donacije kompanija ....................................................................................................... 4809,00 Donacije od članarine ......................................................................................................... 66,30 Donacije Fonda za aktivno građanstvo Program ‘‘Akademija održivosti ...................................................................................... 1000,00 Program ‘‘Građanska akcija’’ ..............................................................................................3000,00 Donacija Vlade Crne Gore Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću ............................................. 1608,12 Donacija Uprave za mlade i sport Crne Gore Program ‘‘Razvoj Društvenog centra’’ ............................................................................... 1000,00

UKUPNO (EURO) .............................................................. 12467,07

20 | www.aktivnazona.me


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

6.2. RASHODI OPIS TROŠKOVA

IZNOS:

Zarade, porezi i doprinosi na zarade .............................................................................. 1260,46 Troškovi nabavke kancelarijskog materijala i štampa ................................................... 805,82 Troškovi iznajmljivanja opreme ............................................................................................. 888,86 Troškovi transporta ............................................................................................................ 190,01 PTT troškovi ........................................................................................................................... 27,29 Troškovi računovodstvenih i administrativnih usluga ...................................................... 150,00 Troškovi snadbijevanja električnom energijom ................................................................ 207,74 Troškovi komunikacije i internet konekcije ..................................................................... 300,82 Troškovi pripreme promotivnog materijala ......................................................................... 169,39 Troškovi reprezentacije .................................................................................................... 297,88 Troškovi nabavke materijala i opreme ............................................................................... 942,10 Provizija banci ..................................................................................................................... 46,44

UKUPNO (EURO) .............................................................. 5286,81 www.aktivnazona.me |

21


STRATEŠKI PRIORITETI


Godišnji izvještaj o radu organizacije - 2015. godina

1

STRATEŠKI CILJ: Uspostavljanje bolje međusobne saradnje u NVO sektoru i poboljašnje saradnje NVO sektora sa lokalnom samoupravom i ostalim društvenim akterima

2

PROGRAM 1: ‘’ZAJEDNO SMO AKTIVNIJI’’ PROGRAM 2: Uspostavljanje boljih pravnih okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. STRATEŠKI CILJ: Održivost Društvenog centra i njegovog programa

PROGRAM 1: FINANSIJSKA ODRŽIVOST DRUŠTVENOG CENTRA PROGRAM 2: PROGRAM DRUŠTVENOG CENTRA

3

3. STRATEŠKI CILJ: Stalni izvor finansiranja Fondacije mladih - Akivna zona

4

4. STRATEŠKI CILJ: Aktivna zona – aktivno građanstvo

PROGRAM 1: JAČANJE SARADNJE SA PRIVREDNIM SEKTOROM PROGRAM 2: ‘’ŠAKA DOBRIH LJUDI’’ PROGRAM 3: KONTINUIRANI PROGRAM DONATORSKIH AKCIJA U TOKU GODINE PROGRAM 4: PROMOCIJA KONCEPTA FONDACIJE MLADIH NA LOKALNOM NIVOU

PROGRAM 1: RECEPT ZA AKTIVIZAM

www.aktivnazona.me |

23