__MAIN_TEXT__

Page 1


SADRŽAJ 1. Uvodna riječ (strana 4) 2. O organizaciji (strana 5) 3. Aktivnosti u 2014.godini 3.1. Predložene izmjene i dopune sistema finansiranja NVO u Prijestonici Cetinje (strana 6) 3.2. Otvoreno o napuštenim prostorima (strana 7) 3.3. Učešće na javnoj raspravi o budžetu Prijestonice Cetinje (strana 8) 3.4. Aktivna zona na konferenciji ‘‘Finansiranje NVO iz javnih fondova’’ (strana 9) 3.5. Svjetski dan planete zemlje: Za ekološki čisto Cetinje (strana 10) 3.6. Priča o ljudskim pravima (strana 11) 3.7. Učešće na TASCO-ov trening za odnose sa javnošću (strana 11) 3.8. REGULA(K)TIVA: Mladi o omladinskoj politici (strana 12-13) 3.9. Cetinjske NVO gradonačelniku (strana 14) 3.10. Otvoren Društveni centar - kreativna građanska zona (strana 15) 3.11. ‘‘Street workout zona’’ u Njegoševom parku (strana 16) 3.12. Aktivna zona - nova građanska snaga (strana 17) 4. Finansijski izvještaj

4.1. Prihodi (strana 18)

4.2. Rashodi (strana 18)

Djelujmo zajedno. Pridruži se!

3


1. UVODNA RIJEČ Poštovani građani/ke, Aktivna zona i njen tim se razvija već tri godine za redom i uspješno djeluju u mnogim oblastima koje su bitne za razvoj cjelokupne zajednice. Godina 2014. je sa sobom donijela nove prepreke ali i uspjehe koje ćemo pamtiti kao prva ostvarenja vizije organizacije. Izdvajamo otvaranje Društvenog centra, koji je bio postavljen kao prvi strateški cilj organizacije prilikom osnivanja. Otvaranjem Društvenog centra naša organizacija započinje novo poglavlje u svom djelovanju. Cetinje je grad u kojem aktivno djeluje veoma mali broj nevladinih organizacija, te je njihove uspjehe lako vidjeti, ali to nije spriječilo nikoga od njih da nastavi istim tempom. Godina 2014. je godina kada je Aktivna zona uspostavila saradnju sa velikim brojem organizacije koje dijele slične misije i vizije. Od svog osnivanja djelujemo u polju poboljšanja međusobne saradnje u NVO sektoru, ali i njegove saradnje sa lokalnom samoupravom. Manje uspješna saradnja sa lokalnom samoupravo nije spriječila razvoj tih organizacija, a tokom 2014. godine te nevladine organizacije su u Cetinju donijele preko 30 hiljada eura vrijedne projekte. Uloga NVO sektora u razvoju društva sa zdravim demokratskim vrijednostima je polje u kojem će Aktivna zona djelovati i u narednom periodu. Razvoj omladinske politike na Cetinju i pružanje mladima ‘‘utočište’’ u periodu kada su prisutni mnogi faktori koji mogu loše uticati na njihov razvoj, bila je oblast u kojoj je naša organizacija uspjela djelovati u pozitivnom smjeru. Pokretanje inicijative - izrada Godišnjeg plana aktivnosti za mlade za 2015. godinu i uključivanje resornih institucija u implementaciji istog, biće nastavak uspješnog projekta ‘‘Regula(k) tiva’’ i u 2015. godini. Veliku zahvalnost dugujemo Fondu za aktivno građanstvo koji je našoj organizaciji obezbijedio finansijsku podršku bez koje ovako korisne ideje ne bi zaživjele. Veliki trud i posvećenost dajemo transparentnom radu naše organizacije gdje naša zvanična internet prezentacija, osim što je predviđena kao info servis aktivnom građanstvu, služi i kao prostor u kojem svi posjetioci mogu pronaći narativne i finansijske izvještaje o radu naše organizacije. Ovo je praksa koju nastavljamo i u godinama koje slijede, a tim putem želimo povećati povjerenje građanstva i institucija u rad NVO i važnost njihovog djelovanja. Ovaj godišnji izvještaj ima za cilj da informiše sve građane, sadašnje i potencijalne donatore i institucije o našem radu i uspjehu u periodu iza nas. Građani/ke Cetinja shvataju važnost našeg rada i u 2014. godini su to i dokazali neizmjernom moralnom, ali i finansijskom podrškom našoj organizaciji. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju naše organizacije i realizaciji naših aktivnosti. Srdačno, Miloš Marković Izvršni direktor

4

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


2. O ORGANIZACIJI Mi smo nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi, uvijek motivisanih za nove akcije. U oblastI delovanja Aktivne Zone spadaju: zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve. Aktivna Zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. MISIJA: Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva. VIZIJA: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine. CILJEVI: - Rješavanje pitanja lokalne zajednice; -Poboljšanje saradnje OCD sa lokalnom samoupravom; - Promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju; - Unapređenje životne sredine i njena zaštita; - Edukacija građana, sa posebnim akcentom na mlade- o značaju očuvanja njihove okoline i odnosa sa ljudima. UNUTRAŠNJE UREĐENJE ORGANIZACIJE: Aktivna Zona funkcioniše uz pomoć unutrašnjeg uređenja po sektorima, tako da Aktivna zona ima četiri sektora i Društveni centar: 1.Sektor za programske aktivnosti 2.Sektor za pravno savjetovanje 3.Sektor za istraživanje 4.Sektor za odnose sa javnošću 5. Društveni centar

Djelujmo zajedno. Pridruži se!

5


saradnju sa nevladinim organizacijama koji bi bio zadužen za praćenje primjene Sporazuma, ali i za uspostavljanje drugih vidova saradnje.

3.1. PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE SISTEMA FINANSIRANJA NVO U PRIJESTONICI CETINJE Januar, 2014

Na osnovu poziva nevladinim organizacijama da dostave prijedloge i mišljenja o pitanjima koja bi trebalo uvrstiti u Program rada Skupštine za 2014. godinu, Aktivna zona je dostavila četiri prijedloga koja se tiču poboljšanja saradnje između NVO sektora i lokalne samouprave. Aktivna zona se svojim osnivanjem obavezala da će raditi na poboljšanju saradnje između lokalne samouprave i nevladinog sektora u našem gradu, te su naši prijedlozi usko vezani za tu tematiku. Naša organizacija će i u ovoj godini nastaviti sa uspješnim djelovanjem, sa akcentom na uključivanje građanstva u rad lokalne samouprave kroz njene institucije. Predsjedniku Skupštine Prijestonice, g-dinu Jovanu Martinoviću smo dostavili sljedeće prijedloge: 1. Prijedlog o potpisivanju SPORAZUMA o saradnji Skupštine Prijestonice Cetinje i nevladinih organizacija – Zbog dugogodišnjeg nezavidnog nivoa saradnje lokalnog parlamenta sa nevladinim organizacijama, predlažemo da se na posebno organizovanom sastanku potpiše pomenuti Sporazum, koji će uređivati odnose lokalnog parlamenta i NVO, ali i obavezati obije strane na zajedničko djelovanje i međusobno poštovanje. Važnost ovog dokumenta je prepoznala Zajednica Opština Crne Gore, koja je i stvorila Model Sporazuma, ali i druge važnije institucije na evropskom nivou (kako se navodi u preambuli Sporazuma). Potpisivanje ovog Sporazuma ne bi odmah riješilo sve probleme u saradnji, ali bi zasigurno dalo više prilika za poboljšanje iste. Sporazum podrazumijeva i osnivanje Savjeta za

6

2. Prijedlog o osnivanju Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama – Na osnovu potpisanog SPORAZUMA o saradnji, sljedeći korak je osnivanje Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama. Uloga ovog Savjeta bi prvenstveno bila: praćenje primjene Sporazuma o saradnji sa NVO, ali i rješavanje drugih bitnosti za sve strane potpisnice Sporazuma. 3. Prijedlog o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – Zajednica Opština Crne Gore je pripremila model i ove Odluke, sa ciljem uređivanja načina finansiranja nevladinih organizacija iz lokalnih budžetskih jedinica. Cetinjski nevladin sektor ima veoma negativno iskustvo u dosadašnjoj raspodjeli pomenutih sredstava, te stoga, naša organizacija predlaže usvajanje nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO, kako bi se na što efikasniji način riješio problem raspodjele. Ova Odluka sadrži sve neophodne kriterijume koje NVO moraju ispuniti kako bi bile dio korisnika budžetskih sredstava, ali i precizno određuje ulogu Komisije za raspodjelu sredstava, prava i obaveze Skupštine lokalne samouprave. 4. Prijedlozi o poboljšanju načina finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija (Nacrti Obrasca za prijavu na Konkurs, Evaluacioni uzvještaj za Komisiju za saradnju sa NVO i raspodjelu sredstava za projekte NVO) – Naša organizacija je u prethodnoj godini pripremila OBRASCE za prijavu nevladinih organizacija na Konkurs za raspodjelu sredstava, koji su u skladu sa gore pomenutom Odlukom. Takođe, pripremili smo i Evaluacioni izvještaj za članove komisije koji bi im olakšao način rangiranja najbolje pripremljenih projekata i izvještaja o prethodno realizovanim projektima. Na ovaj način bi se pospješila primjena Odluke o kriterijumima, načinu i raspodjeli sredstava NVO (koja bi prethodno bila usvojena na skupštinskom zasijedanju), ali i nivo profesionalnosti na obije strane.

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


‘’Akademija održivosti’’, Aktivna zona se može pohvaliti sa tim da je učvrstila svoje unutrašnje uređenje i u pravom smislu te riječi, ostvarila svoju održivost kroz prepoznavanje svoje uloge u društvu, kazala je koordinatorka sektora za programske aktivnosti, Dejana Dizdar. Posebnu zahvalnost dugujemo i Društvenom centru iz Novog sada koji su nam pružili logističku podršku prilikom pokretanja ove inicijative.

3.2. OTVORENO O NAPUŠTENIM PROSTORIMA Februar, 2014

Aktivna zona je 13.02.2014.godine organizovala drugo skupštinsko zasijedanje u okviru kojeg je gostima predstavila ‘’Inicijativu za Društveni centar na Cetinju’’. Skupština je organizovana u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore ‘’Đurđe Crnojević’’. Drugo skupštinsko zasijedanje Aktivne zone je proteklo u svečanostima povodom usvajanja GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o radu organizacije u 2013. godini, konstituisanju novog saziva Upravnog odbora, kao i u posebnom dijelu za goste na kojem se govorilo o Inicijativi za Društveni centar, ali i svečanostima povodom potpisivanja dva Sporazuma o saradnji. Na posebno organizovanoj promo skupu nazvanom ‘’Otvoreno o napuštenim prostorima’’, gosti su bili predstavnici nevladinog sektora, lokalne i državne uprave, donatori i zainteresovani građani. U okviru predstavljanja inicijative, govorili su: predsjednik Aktivne zone - Miloš Marković, koordinatorka sektora za programske aktivnosti - Dejana Dizdar, koordinator sektora za istraživanje - Filip Stanojević i koordinatorka sektora za odnose sa javnošću Milena Pravilović. Govorilo se o počecima inicijative, idejama i ciljevima, priključivanju Aktivne zone ‘’Akademiji održivosti’’ i načinima prikupljanja sredstava. Na ovom posebno organizovanom skupu u okviru druge Skupštine organizacije, premijerno je prezentovan i kratki promo video Inicijative za Društveni centar. Kadrovi iz nekadašnje fabrike obuće ‘’Košuta’’ su izazvali žal sa vremenima u kojim je ona radila punom snagom, a kraj promo videa obećava ponovno ‘’oživljavanje’’ tog prostora za prave svrhe, utisci su gostiju sjednice.

Aktivna zona je za kratak period postojanja, i malim finansijskim sredstvima uspjela da realizuje mnogo korisnih projekata od velike važnosti za društvenu zajednicu i istim tempom će nastaviti i u ovoj godini, nastavljajući politiku transparentnosti finansijskih izvještaja, što će povećati povjerenje donatora u iskrenu želju Aktivne zone za promjenama u društvu, zaključio je Filip Stanojević. Društveni centar je mjesto za sve aktivne građane, građane spremne da doprinesu razvoju jedne zajednice i građane koji su spremni da uče druge i od drugih. To je mjesto neophodno stvoriti kako bi se saradnja civilnih organizacija sa lokalnom samoupravom postavila na veći nivo i samim tim obezbijedili zdravi uslovi za iskrenu saradnju u svim interesnim poljima jednog demokratskog društva, kazala je koordinatorka sektora za odnose sa javnošću, Milena Pravilović. Suviše je govoriti o svim pozitivnim aspektima osnivanja jednog takvog centra i o broju uspješnih akcija, inicijativa i projekata, kada je sama Aktivna zona dokazala što je njen tim spreman da uradi iz svojih domova i uz volju i požrtvovanost, ocijenio je predsjednik Aktivne zone, Miloš Marković. U nastavku zasijedanja, Aktivna zona je odlučila da potvrdi već uspostavljenu saradnju sa nevladinom organizacijom ‘’My way/Moj put’’ i Savjetom mladih prijestonice Cetinje, sa kojima je potpisala Sporazum o saradnji. Naime, zajednički interesi u poljima aktivnog građanstva i zajedničko zalaganje za urednije društvo, doveli su do toga da Aktivna zona i My way potpišu Sporazum o saradnji koji će obije organizacije obavezati na nastavak i inteziviranje saradnje na svim zajedničkim interesnim poljima.

Uz veliku zahvalnost Fondu za aktivno građanstvo i Evropskoj uniji uz pomoć kojih je organizovana Djelujmo zajedno. Pridruži se!

7


3.3. UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2014.GODINU: Nedovoljno sredstava za cetinjski NVO sektor Mart, 2014

Aktivna zona je učestvovala na Javnoj raspravi povodom donošenja Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za tekuću godinu. Javna rasprava se održala u upravnoj zgradi Prijestonice Cetinje. Upravni odbor naše organizacije posebno je razmatrao stavke navedene u dijelu plana rashoda namijenjenih za nevladin sektor. Prilikom razmatranja, uočene su nekolike nelogičnosti, za koje se ispostavilo da nijesu tehnička greška prilikom stvaranja plana rashoda. Prije svega, govorimo o transferu pod šifrom 431411 – Tranfver NVO i tranfveru pod šifrom 431412 – Transfer udruženjima i organizacijama. Po posljednjim važečim zakonskim regulativama koje uređuju prava i obaveze nevladinih organizacija (Zakon o nevladinim organizacijama, broj:23-2/11-3/17, usvojen: 22.07.2011.godine), nevladine organizacije su: udruženja građana i fondacije. Dakle, ukoliko govorimo o nevladinim organizacijama (NVO), pod tim se podrazumijevaju i udruženja i fondacije. Ovim Planom rashoda, došlo je do izdvajanja transfera namijenjenog za NVO i transfera namijenjenog za udruženja i organizacije. Kako je našim predstavnicima objašnjeno, pomenuti transferi pod nazivom: Transferi NVO su namijenjeni za Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2014.godinu, dok je drugi transfer namijenjen takođe nevladinim organizacijama, ali će ta sredstva (30.000 eura) biti isplaćivana na druge načine. Kada smo pitali o kakvim se to načinima radi, sekretar Sekretarijata za finansije i razvoj preduzetništva, g-din Zoran Jovićević, nam je pojasnio da će ta sredstva dobijati organizacije koje se obrate gradonačelniku za pomoć. Aktivna zona je i na kraju javne rasprave ostala odlučna u tome da se protivi ovakvom načinu raspodjele sredstava organizacijama, jer se na taj način izbjegavaju pravni okviri koji uređuju načine raspodjele sredstava, i daje se mogućnost manipulacijama, odnosno, nesavjesne raspodjele sredstava, s obzirom na to da o tolikim sredstvima odlučuje samo jedan čovjek. Takođe, smatramo da je cifra od 5000 eura, koja je ovim planom predviđena za raspodjelu prilikom objavljivanja javnog Konkursa, nedovoljna za cijeli nevladin sektor na Cetinju. Naš predlog na javnoj raspravi je bio da se precizira naziv transfera, koji bi nakon izmjene glasio: Transferi nevladinom sektoru na osnovu Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

8

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


3.4. AKTIVNA ZONA NA KONFERENCIJI ‘‘FINANSIRANJE NVO IZ JAVNIH FONDOVA’’ April, 2014

Predsjednik Aktivne zone, Miloš Marković, učestvovao je na trodnevnoj konferenciji ‘’Finansiranje nevladinig organizacija iz javnih fondova’’ od 10.-12.04.2014.godine u Budvi, a organizator konferencije je bilo crnogorsko predstavništvo TACSO organizacije. Konferenciju je, u ime TACSO kancelarije u Crnoj Gori, otvorio g-din Goran Đurović. Na trodnevnoj konferenciji su prisustvovali predstavnici crnogorskog nevladinog sektora, predstavnici TACSO-a i gosti iz susjedne Hrvatske i Slovenije. Govorilo se o načinima finansiranja NVO iz javnih fondova u Crnoj Gori, te su se prepoznali problemi u načinima finansiranja, ali i predložili konkretni koraci u cilju rješavanja istih. Vrlo je korisno bilo učešće šefa Ureda za suradnju Vlade Republike Hrvatske i NVO, g-dina Igora Vidačeka, kao i izvršnog direktora Centra za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Slovenije, g-din Goran Forbici. Gosti su prenijeli iskustva u finansiranju NVO iz javnih fondova njihovih država. Veliki dio konferencije je posvećen načinu finansiranja NVO iz lokalnih zajednica. Radom u grupama, predstavnici crnogorskih NVO su uspjeli da uvide trenutno stanje, probleme, ali i diskutuju o mogućim rješenjima za iste. Kao pozitivni primjer saradnje sa nevladinim organizacijama i način raspodjele sredstava istim, navodi se Opština Tivat, koja je za tekuću godinu obezbijedila 55.000,00 eura za projekte lokalnih nevladinih organizacija. Predstavnik Aktivne zone učestvovao je u diskusijama koje su se vodile na temu: finansiranje nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama, i prenio iskustva iz Prijestonice Cetinje. Zaključeno je da je Prijestonica Cetinje jedinstven primjer u Crnoj Gori kada se radi o vrijednosti sredstava odvojenih za NVO sektor i način raspodjele istih. ‘’Naime, radi se o jednom potpuno nepropisnom procesu, koji već dugo godina traje i za čije će rješavanje biti potrebno dosta energije i upornosti sa obije strane, kako bi se on riješio’’- kazao je Marković na konferenciji. Inspirisani učešćem na ovoj konferenciji, Aktivna zona će nastaviti da se zalaže za pravednu raspodjelu sredstava NVO, i u to ime inicirati sastanak sa predsjednikom Skupštine, kako bi se cijela procedura izmjena pravih regulativa riješila što efikasnije i u što skorijem periodu.

Djelujmo zajedno. Pridruži se!

9


Tokom istraživanja vodilo se računa o rodnoj i starosnoj zastupljenosti, kao i o jednakoj zastupljenosti djelova prijestonice Cetinje. U istraživanju su, skoro u jednakoj mjeri, učestvovali stanovnici višespratnica 51%, zatim, individualnih stambenih kuća 41% i ostalo 8%.

3.5. SVJETSKI DAN PLANETE ZEMLJE: ZA EKOLOŠKI ČISTO CETINJE April, 2014

Aktivna zona, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, na dan planete Zemlje, započela realizaciju projekta ‘’EKOLOŠKI ČISTO CETINJE’’. Cetinjani su u periodu od aprila do decembra 2014. godine bili uključeni u niz aktivnosti predviđenih projektom ‘’Ekološki čisto Cetinje’’, od kojih je prva bila sprovođenje istraživanja o mišljenjima i stavovima građana o efikasnosti upravljanja otpadom u gradu, kao i njihova zainteresovanost da započnu selektivno odlaganje otpada. Druga aktivnost je podrazumijevala organizovanje javne tribine gdje su predstavnici Aktivne zone predstavili rezultate i analizu istraživanja. Tribini su prisustvovali predstavnici Aktivne zone, Javnog komunalnog preduzeća i Prijestonice Cetinje. ANALIZA DIJELA REZULTATA ANKETE: Istraživanje o efi kasnosti odlaganja otpada u prijestonici Cetinje sproveo je Sektor za istraživanje nevladine organizacije Aktivne zone, u periodu maja mjeseca 2014.godine. Istraživanje se vršilo putem polu-otvorene ankete, prikupljanjem informacija terenskom i Online metodom. Na sajtu Aktivne zone, građani/ke Cetinja su bili u mogućnosti da ispune Online anketu, a članovi Sektora za istraživanje su terenskim radom ispitali preko 300 građana/ki. Ukupan broj ispitanika jeste 421. Ono što ove rezultate čini veoma korisnim jeste činjenica da se istraživanje ovog tipa nije nikad sprovodilo u našem gradu, a selektivno odlaganje otpada se prvi put pominje kao ideja koju bi mogli da realizuju svi građani/ke u svojim domovima.

10

Budući da se tema selektivnog odlaganja otpada rijetko pominje u radu nadležnih službi za održavanje čistoće grada, ispitanici u velikom procentu uopšte ne vode računa o tome 37%, dok bi njih 54% željelo da se u gradu obezbijedi konkretno sakupljanje sekundarnih sirovina. U veoma manjim procentima ispitanici prikupljaju papir i staklo 5%, a aluminijum i plastiku samo 4%. Rezultati pokazuju da bi čak 78% ispitanika opravdalo pooštravanje kaznene politike za one koji nekontrolisano odlažu otpad, stvarajući na taj način divlje deponije i sl. Takođe, građani/ke očekuju da se prije uspostavljanja kaznene politike poboljšaju načini odlaganja otpada 14%. Građani se vrlo rijetko uključuju u realizaciji neke eko akcije, rasprave i sl. projekte 46%, dok su se povremeno uključivali u realizaciji neke akcije u organizaciji neke ekološke NVO 19%, u mjesnoj zajednici 7%, u zgradi ili ulici 8%, u organizaciji komunalnog preduzeća 2% i ostalo 17%. Očekivano, veoma mali procent građana selektivno odlaže otpad 8%, nasuprot 92% onih koji to ne rade. Ali je vrlo pozitivno to što bi čak 84% ispitanika bilo voljno da u bliskoj budućnosti započnu sa selektivnim odlaganjem otpada. Čak 78% ispitanika je zadovoljno uslugama lokalnog Javnog komunalnog preduzeća, što je veoma pohvalna činjenica i znak tom preduzeću da ide u pravom smjeru, kada je u pitanju održavanje čistoće grada. Na pitanje: Da li bi podržali izgradnju reciklažnog centra u blizini grada?, građani su u velikom broju 82% odgovorili pozitivno. Vjerujemo da je ovo konkretan znak resornim službama da bi se u skorijem periodu trebalo razmišljati i u tom pravcu, što potkrepljuje i činjenica da su građani veoma voljni da započnu selektivno odlaganje otpada, naravno, ukoliko im se to omogući. Još jedan podatak koji konkretno ide u prilog podatku spremnosti i voljnosti građana/ki Cetinja da se uključe u zajedničku akciju selektivnog odlaganja otpada, jeste da 69% ispitanika kaže da je građanstvu potrebna edukacija iz ove oblasti. Djelujmo zajedno. Pridruži se!


3.6. PRIČA O LJUDSKIM PRAVIMA Jun, 2014

3.7. AKTIVNA ZONA: UČEŠĆE NA TASCO-OV TRENING ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU Jun, 2014

Aktivna zona je u saradnji sa Amnesty International (Montenegro activist group), u Američkoj čitaonici na Cetinju, u Srijedu, 18.06.2014. godine, sa početkom u 20h, organizovala projekciju dva kratka dokumentarna filma, diskusiju i radionicu. Diskusija se organizovala u okviru svjetske kampanje pod nazivom ‘’My body, my rights’’ (Moje tijelo, moja prava) - Biti u stanju da sami donosimo odluke o našem zdravlju, životu i seksualnom životu je osnovno ljudsko pravo. Ipak, širom svijeta ljudima se ova prava uskraćuju! Prisutni su imali priliku da se putem kratkog dokumentarnog filma ‘’The story of human rights’’ (Priča o ljudskim pravima) upoznaju sa samim izvorima pojma ‘’ljudska prava’’ i hronološki sagledaju nastajanje pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava na cijeloj planeti, kroz dejstvo organizacije Ujedinjenih nacija i ‘’Deklaracije o ljudskim pravima’’ kao konačan ishod borbe za ljudska prava. Naravno, priča se na tome ne završava. Osnovna ljudska prava su, nažalost, i dalje ugrožena u pojedinim djelovima planete! Drugi kratki dokumentarni film ‘’What makes us humans’’ (Ono što nas čini ljudima), jeste film koji prati glavnog lika (Hugh-a) od njegovog djetinjstva, gdje se kao dijete suočio sa uskraćivanjem njegovih osnovnih ljudskih prava, pa sve do trenutka kada se on nađe na ulici kao beskućnik, razmišljajući o svojim postupcima i napokon donosi odluku o tome da li da nastavi život ovakav kakvog vodi ili da nešto preduzme i mijenja stvari oko sebe.

Predstavnici Aktivne zone učestvovali su na treningu ‘’Odnosi s javnošću i izrada komunikacionog plana/ strategije’’, koji je organizovala TACSO kancelarija u Crnoj Gori. Trening se održao od 27.-29.juna 2014. godine, u Miločeru, Budva. Preko 20 predstavnika nevladinih organizacija iz cijele Crne Gore, koji su željeli naučiti nešto više o odnosima sa javnošću, uzelo je učešća na ovom treningu i upoznalo se sa osnovama u toj oblasti. Organizovanje konferencija za medije, vrste i oblici odnosa sa javnošću, pisanje najave za medije, saopštenja za javnost, izrada info materijala i sl. bile su teme o kojima se govorilo na ovom treningu. Trening su vodile: Sanela Tunović-Bećirović, iz Regionalne TACSO kancelarije u Sarajevu i Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Predstavnici Aktivne zone na ovom treningu bili su Dejana Dizdar i Miloš Marković, članovi Upravnog odbora organizacije. Iako je Aktivna zona imala iskustva u pomenutoj temi, sa treninga nosimo nova saznanja, iskustva i poznanstva sa možda budućim saradnicima.

Nakon projekcije dokumentarnih filmova, održana je kratka diskusija, a zatim i radionica, koju je vodila predstavnica Amnesty International-a (Montenegro activists group), Bojana Minić. Djelujmo zajedno. Pridruži se!

11


3.8. REGULAKTIVA - MLADI O OMLADINSKOJ POLITICI Jun, 2014

Aktivna zona je u 2014. godini realizovala još jedan bitan projekat u oblasti zagovaranja primjene zakonskih regulativa za mlade u prijestonici Cetinje. Naime, riječ je o projektu pod nazivom ‘’REGULA(K) TIVA’’, za čiju je implementaciju Aktivna zona dobila podršku u okviru programa ‘’De fakto equal’’ koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Aktivna zona, od svog osnivanja, prvobitno djeluje u nekolike sfere: a) Aktivacija NVO sektora (tehnička podrška, osnaživanje njihovog uticaja, zastupljenost u procesu donošenja odluka, okupljanje, koordinacija, poboljšanje uslova rada i sl, b) građanski aktivizam (osnivanje volonterske grupe, realizacija društveno-korisnih projekata), c) vaninstitucionalna edukacija, d)omladinska poltika i e) očuvanje životne sredinje. Omladinska politika je vrlo bitan segment naše organizacije, budući da skoro cijelo članstvo organizacije pripada grupaciji mladih od 15 do 29 godina. S toga, Upravni odbor organizacije je odlučio da učešće u programu Fonda za aktivno građanstvo ‘’De Facto Equal’’ iskoristi za osmišljavanje projekta kojim bi se zagovarala implementacija već postojećih pravnih regulativa i uticalo na stvaranje boljih rješenja za probleme mladih i omladinsku politiku grada uopšteno. Prijestonica Cetinje ima strateški dokument ‘’Lokalni plan akcije za mlade’’, čija je implementacija planirana u periodu od 2012-2015. godine. Pomenuti dokument je predviđao preduzimanje

12

konkretnih koraka u poboljšanju statusa mladih u našem gradu. Aktivna zona je u okviru ovog projekta sprovela Istraživanje stavova i mišljenja mladih u nekoliko etapa. Prva etapa istraživanja bila je Online istraživanje za mlade: ‘’Mladi o omladinskoj politici 1.0.’’, kojim su se dobili odgovori, mišljenja i stavovi od mladih građana/ki Cetinja o tome koliko je njima značilo usvajanje LPAM-a. Ovim istraživanjem smo dobili prijedloge ispitanika/ca za dalje postupke u procesu stvaranja pogodnije omladinske politike u gradu. Nakon toga je uslijedila druga etapa istraživanja ‘’Mladi o omladinskoj politici 2.0.’’, tj. istraživanje u okviru tzv. fokus grupa. Ukupno 9 mladih aktivnih osoba će biti dio detaljnog istraživanja. Ova etapa istraživanja je imala za cilj analiziranje prethodno dobijenih rezultata putem Online anketiranja i određivanje konkretnih i realnih potreba mladih. Dalje, Aktivna zona je organizovala Panel diskusiju na temu omladinska politika. Panel diskusija ‘’Mladi o omladinskoj politici’’. Ovom prilikom je predstavljena i posebna publikacija u kojoj se nalaze rezultati istraživanja i analiza dosadašnjeg procesa implementacije Lokalnog plana akcije za mlade. Panelisti na diskusiji su bili glavni akteri u omladinskoj politici u gradu, među kojima je i sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade, g-din Božidar Drecun, koji je ovom prilikom najavio inteziviranje saradnje lokalne samouprave i nevladinog sektora, a posebno Aktivne zone na osmišljavanju daljih koraka u cilju bolje implementacije Lokalnog plana akcije za mlade. On je najavio izradu Godišnjeg plana akcije za mlade za 2015.godinu, kao najadekvatniji način uspostavljanja zdravih osnova za poboljšanje Djelujmo zajedno. Pridruži se!


položaja i učešća mladih u život društva. Ispred Savjeta mladih Prijestonice Cetinje govorila je novoizabrana predsjednica, Gorana Vujović, koja je istakla važnost Savjeta mladih u procesu razvoja i implementacije LPAM-a. U to ime, Vujović je najavila osnivanje posebnog tima za razvoj i implementaciju LPAM-a, kao sljedeću aktivnost Savjeta mladih. Aktivna zona je ovom prilikom predstavila posebnu publikaciju pod nazivm ‘’Mladi o omladinskoj politici’’, u čijem je stvaranju učestvovalo preko 300 mladih Cetinjana/ki, koji su svojim prijedlozima, sugestijama, kritikama i stavovima dali impute kako bi to omladinska politika u našem gradu trebala da se razvija u budućnosti. O metodologiji istraživanja je govorila Dejana Dizdar, koordinatorka sektora za programske aktivnosti, koja se osvrnula na relevantnost dobijenih rezultata, budući da se radilo o iscrpnom istraživanju koje je na različite načine uključilo veliki broj mladih sugrađana. Ona je navela da će publikacija ‘’Mladi o omladinskoj politici’’ biti osnov za nastavak istraživanja potreba mladih. Ovakva istraživanja u mnogome poboljšavaju sliku potreba mladih i ista je potrebno iskoristiti prilikom izrade planova za dalje korake u cilju osnaživanja mladih u lokalnoj zajednici, kazala je Dizdar. O participaciji mladih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i u okviru LPAM-a, govorio je Dimitrije Jovićević, koordinator aktivnosti u novootvorenom Društvenom centru, koji prepoznaje važnost osnivanja omladinskih centara u svm gradovima koji žele da se na jedan ozbiljan i sistematičan način bave omladinskom politikom. U omladinskim centrima je potrebno da rade omladinski radnici koji su obučeni za rad sa mladima i na taj način bi se istinski krenulo u poboljšanju položaja mladih u lokalnim zajednicama, naveo je Jovićević.

Taj plan predviđa preduzimanje konkretnih koraka u poboljšanju statusa i učešća mladih životu društva, a koncipiran je kroz devet prioritenih oblasti koje su dio Lokalnog plana akcije za mlade koji je Skupština Prijestonice usvojila 2012.godine. Na Forumu su učestvovali predstavnici civilnog sektora, Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade Prijestonice, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Uprave za sport, Savjeta mladih, predstavnici Đačkih parlamenata iz cetinsjkih škola, kao i brojni zainteresovani srednjoškci, studenti i članovi radne grupe koja je uradila Nacrt Godišnjeg plana akcije za mlade Prijestonice za 2015.godinu. Članovi radne grupe koja je učestvovala u izradi GPAM-a su prisutnima predstavili sve aktivnosti koje treba da budu realizovane u 2015. godini u oblastimaobrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, učešća u životu društva, ljudskih prava, kulture, informisanosti i mobilnosti, slobodnog vremena i porodice. Pomenuti dokument će biti proslijeđen svim zainteresovanim institucijama i pojedincima koji će moći da daju svoje prijedloge i sugestije jer je krajnji cilj da u njegovoj realizaciji učestvuje veliki broj mladih, ali i organizacija poput Savjeta mladih i institucija iz Prijestonice. Nakon što bude izrađena konačna verzija Godišnjeg plana akcije za mlade dokument će biti proslijeđen Skupštini Prijestonice koja bi trebalo da se izjasni i usvoji plan što bi doprinijelo njegovoj kvalitetnoj realizaciji.

Na otvaranju Panel diskusije govorio je predsjednik Aktivne zone, Miloš Marković. Raduje me činjenica da smo ovdje i danas okupili glavne aktere u omladinskoj politici u gradu i što ćemo ovom prilikom najaviti tješniju saradnju sa lokalnom samoupravom kada je ova oblast u pitanju, kazao je Marković. Posljednja aktivnost u okviru ovog projekta bila je organizovanje prvog Foruma ‘‘Zajedno smo aktivniji’’. Cilj organizovanja ovog Foruma bio je predstavljanje nacrta Godišnjeg plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje za 2015.godinu. Djelujmo zajedno. Pridruži se!

13


3.9. CETINJSKE NVO GRADONAČELNIKU Jul, 2014

Obraćanje gradonačelniku: Cetinjske nevladine organizacije su na jednom od posljednjih konsultativnih sastanaka razmatrali mogućnost pokretanja inicijative pod nazivom ‘’NVO za Cetinje’’. Naime, radi se o inicijativi koju pokreću aktivne nevladine organizacije našeg grada koje djeluju u oblastima: ljudska prava, građanski aktivizam, zaštita životne sredine, promocija zdravih stilova života i sl. Ova inicijativa u ovom trenutku okuplja osam aktivnih zainteresovanih organizacija: NVO ‘’Građanski kreativni centar’’, Udruženje paraplegičara Cetinje, NVO ‘’My Way-Moj put’’, NVO ‘’Džonatan Livingston’’, NVO ‘’Stela’’, NVO ‘’Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom’’, Fondacija ‘’Mirjana A.R.’’ i NVO ‘’Aktivna zona’’. Ovoj inicijativi će se, u periodu koji slijedi, pridružiti još aktivnih organizacija iz našeg grada. Inicijativa predstavlja ujedinjeno djelovanje ovih organizacija u cilju realizacije društveno-korisnog projekta/akcije. Nevladinom sektoru je u okviru budžeta Prijestonice opredijeljeno samo 5000 eura, a ove organizacije smatraju da je vrlo neostvariva mogućnost dijeljenja tih sredstava na više projekata/organizacija, jer bi se time umanjila efikasnost realizacije istih, a korisnog uticaja na društvenu zajednicu ne bi ni bilo. S tim u vezi, ove organizacije predlažu da se, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, realizuje projekat/aktivnost, za čiju bi se realizaciju iskoristio pomenuti novac namijenjen za raspodjelu NVO. Na ovaj način, nevladine organizacije pokazuju da su iskreno posvećene dobrobiti lokalne zajednice, a Prijestonica Cetinje bi pokazala spremnost i volju da sarađuje sa organizacijama sa kojima dijeli viziju uređene i demokratske društvene zajednice. Ovo je prvi put da se organizacije civilnog društva u našem gradu odriču sredstava namijenjenih za realizaciju projekata u njihovom okviru, i jedinstvena prilika da lokalna samouprava poboljša dosadašnju saradnju sa NVO. Od gradonačelnika se dopisom tražilo i određivanje termina konsultativnog sastanka povodom ostvarivanja ciljeva ove ideje, ali odgovora nije bilo.

14

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


3.10. OTVOREN DRUŠTVENI CENTAR - kreativna građanska zona Avgust, 2014

(Cetinje, 31.07.2014.) Aktivna zona je danas proslavila drugu godišnjicu rada. Istovremeno, ova organizacija slavi i otvaranje Društvenog centra, čijim se otvaranjem ostvario prvi strateški cilj organizacije. Još 2012. godine, kada je Aktivna zona osnovana, govorilo se o stvaranju kreativne civilne zone ovog tipa. Društveni centar je prije svega centar iz kojeg će poticati nove inicijative, a glavni inicijatori će biti predstavnici nevladinih organizacija i sami građani. Centar je zamišljen kao zona u kojoj će biti moguće organizovanje raznih edukativnih skupova za građane/ke Cetnja, a predviđeno je i organizovanje promocija knjiga, projekcija filmova i sličnih događaja kojim će se upotpuniti ponuda načina provođenja slobodnog vremena. Moramo napomenuti da je ovome prethodio dug put požrtvovanosti, upornosti i istrajnosti, i uprkos nedaćama, put koji je ovu organizaciju ojačao i učinio je spremnijom da nastavi da djeluje još većim intezitetom, kazao je predsjednik organizacije, Miloš Marković, na otvaranju Društvenog centra, koji se nalazi u Ulici Nikole Lekića na Cetinju. Aktivna zona je nakon dvije godine uspjela da pronađe način da svoj dugogodišnji cilj ostvari. Fond za aktivno građanstvo, u okvru programa ‘’Akademija drživosti’’, čiju realizaciju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, prepoznao je važnost realizacije ove ideje i obezbijedio vrijednu donaciju koja je iskorišćena u opremanju Društvenog centra. Inicijativu su podržale i kompanije sa Cetinja, kao i pojedinci, kojima se ovim putem neizmjerno zahvaljujemo. U Centru postoje sve tehničke neophodnosti za posjetioce (TV, internet, računari i sl.), kako bi iste koristili kao pomoć pri osmišljavanju novih inicijativa/projekata ili građanskih akija. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim pojedincima i kompanijama koji su prepoznali važnost ove inicijative i finansijski podržali njeno ostvarenje. Na sajtu Aktivne zone se može pronaći spisak donatora.

Djelujmo zajedno. Pridruži se!

15


3.11. ‘‘STREET WORKOUT’’ ZONA U NJEGOŠEVOM PARKU Avgust, 2014

Nakon obilježavanja druge godišnjice rada organizacije, otvaranjem Društvenog centra, Aktivna zona je odlučila da građanima/kama Cetinja obezbijedi još jednu zonu za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Naime, Aktivna zona je danas otvorila tzv.’’Street workout zonu’’ u Njegoševom parku, na istom mjestu gdje se do sada nalazile dotrajale improvizovane sprave, namijenjene fizičkim aktivnostima. U periodu od dva mjeseca, tekle su pripreme koje su podrazumijevale: obezbjeđivanje donatora, nabavku materijala, radne snage i posebne dozvole za postavljanje pomenute zone. Street workout predstavlja relativno novi način vježbanja koji se u svijetu posmatra kao nova sportska disciplina, koja u sebi objedinjuje elemente gimnastike sa klasičnim bodyweight vježbama, zbog čega stvara slobodan stil vježbanja koji postaje atraktivan i zabavan, u odnosu na klasičnu gimnastiku. Bavljenje ovim tkzv. „uličnim treningom“ prije svega podrazumijeva definisan prostor na otvorenom, sa adekvatnim spravama koje omogućavaju niz različitih vježbi karakterističnih za ovu disciplinu. Upravo iz navedenih karakteristika i razloga, projekat Aktivne zone, „Street workout zona“, pronašao je svoje uporište u Njegoševom parku, na sjajnoj lokaciji koja će korisnicima omogućiti svakodnevno kvalitetno vježbanje na svježem vazduhu u opuštajućoj atmosferi parka. Obezbjeđivanjem građanima/kama Cetinja još jedne zone za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, Aktivna zona doprinosi realizaciji „Lokalnog plana akcije za mlade“, dodajući ovu aktivnost poglavlju „Slobodno vrijeme“, i time težeći da dokaže da Cetinje uz malo truda može biti grad u kojem će biti zadovoljena interesovanja mladih. Ovom prilikom se želimo zahvaliti svim onim građanima i preduzećima koja su pokazali interesovanje, ali i pridružili u stvaranju ove zone. Drago nam je što su se inicijativi pridružili i sami građani koji će biti korisnici ove zone, te dugujemo zahvalnost: Željku (Miliju) Praviloviću, Bobanu Praviloviću, Bogdanu Jabučaninu, Filipu Mijanoviću, Stanku Jankoviću, Mladenu Boriloviću, Olji Marković, Radu Markoviću, Jovanu i Slobu Zuberu. Zahvaljujemo se i kafiću ’’Twin peaks’’, teniskom terenu u Njegoševom parku. Posebnu zahvalnost dugujemo preduzeću d.o.o „MATEJ“, koje je obezbijedilo vrijednu donaciju za nabavku materijala za izradu sprava.

16

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


3.12. AKTIVNA ZONA - NOVA GRAĐANSKA SNAGA 2014.

pripremite obavještenje za medije, pripremite press konferenciju, radite na komunikacionog strategiji organizacije, komunicirate sa medijima i javnošću uopšteno. • Volonterska grupa - odazovite se na sve građanske akcije u kojima je potrebna radna snaga. Očistimo nepropisna smetlišta, uredimo parkove i dječija igrališta, okrečimo oronule fasade, pomognimo starima, pomognimo mladima, budimo dio tima koji će zajedničkim snagama pokazati brigu za društvenu i prirodnu zajednicu i spremnost da je očuvamo. Aktivna zona trenutno broji 20 članova/ca, od kojih njih sedam čine Upravni odbor.

UPRAVNI ODBOR: Aktivna zona je u toku 2014.godine objavila jedan poziv za nove aktiviste/kinje! Poziv je bio otvoren za sve građane/ke starije od 15 godina, spremne da se konkretnije uključe u oblikovanju svoje zajednice. Građanski aktivizam je oblik djelovanja na kojem se zasnivaju sva demokratska društva. Uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou se očekuje od građana/ki, a Aktivna zona jeste i biće građanski servis koji služi povezivanju građana sa resornim institucijama za rješavanje zajedničkih problema. Aktivnoj zoni su potrebni ljudi sa, ali i bez iskustva, koji su sigurni da svojim doprinosom mogu mijenjati zajednicu na bolje. Istraživanje, odnosi sa javnošću, pravna regulativa i programsko planiranje jesu oblasti u kojima je organizaciji potrebna snaga, volja i znanje! Unutrašnja organizacija Aktivne zone dozvoljava svima da sami odaberu polje svog djelovanja, a djelovanjem u okviru sektorskih jedinica će vam donijeti mnogo praktičnih znanja i vještina! • Sektor za programske aktivnosti - učestvujte u izradi strategija razvoja organizacije, pisanju i pripremanju projektnih dokumentacija, odnos sa lokalnom samoupravom i sl. • Sektor za pravno savjetovanje - upoznajte važne pravne regulative koje uređuju naše društvo i učestvujte u prilagođavanju istih građanima/ kama grada i države. Učestvujte na Javnim raspravama i naučite osnove pravnog djelovanja sa staništa jedne nevladine organizacije! • Sektor za istraživanje - budite dio tima koji otkriva razloge postojanja problema, trenutno stanje i načine rješavanja istih! • Sektor za odnose sa javnošću - naučite kako da Djelujmo zajedno. Pridruži se!

1. Miloš Marković – Izvršni direktor i predsjednik UO organizacije 2. Koordinator/ka sektora za programske aktivnosti 3. Andrija Jablan – koordinator sektora za pravno savjetovanje 4. Dimitrije Jovićević– Koordinator Društvenog centra 5. Filip Stanojević – Koordinator sektora za istraživanje 6. Milena Đurović Stanojević - Koordinatorka sektora za odnose sa javnošću 7. Olivera Marković – Finansijski savjetnik

SKUPŠTINA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Aleksandra Kovačević Andrija Jablan Božidar Novaković Dimitrije Jovićević Dragana Kaluđerović Filip Stanojević Gorana Vujović Jelena Bošković Jovana Vujović Marija Marković Marko Markišić Milena Đurović Stanojević Milena Miljenović Milica Knežević Milica Marković Miloš Marković Olivera Marković Sara Vukotić

17


4. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Za period 01.01.2014. godine - 31.12.2014. godine

4.1. PRIHODI Početno stanje 724,89 Donacije od pojedinaca 420,00 Donacije od kompanija 1220,00 Donacije od Fonda za aktivno građanstvo 9.624,00 Godišnja članarina za 2015. godinu 60,00 ________________________________________________________________________________________ UKUPNO 12.078,89

4.2. RASHODI Zarade, porezi i doprinosi na zarade 2.166,95 Zakup prostora 700,00 Troškovi nabavke kancelarijskog materijala i štampa 2.158,27 Troškovi nabavke materijala i opreme 4.138,51 Troškovi iznajmljivanja opreme 527,80 Troškovi transporta 100,00 Troškovi računovodstvenih usluga 350,00 Troškovi snadbijevanja električnom energijom 64,39 Troškovi promotivne kampanje 565,00 Troškovi reprezentacije 893,45 Troškovi komunikacije 289,18 Provizija banci 62,08 ________________________________________________________________________________________ UKUPNO 12.015,63

18

Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Profile for NVO Aktivna Zona

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2014. godinu  

Poštovani posjetioci, ovdje možete pronaći sve informacije o realizovanim projektima/akcijama/inicijativa Aktivne zone u 2014. godini. Takođ...

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2014. godinu  

Poštovani posjetioci, ovdje možete pronaći sve informacije o realizovanim projektima/akcijama/inicijativa Aktivne zone u 2014. godini. Takođ...

Advertisement