ISTRAŽIVANJE ''Efikasnost upravljanja otadom u gradu'' - rezultati i analiza

Page 1

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I ANALIZA ‘‘Efikasnost upravljanja otpadom u gradu’’


#2

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje

Nevladina organizacija AKTIVNA ZONA Sektor za istraživanje ISTRAŽIVANJE EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM U GRADU REZULTATI ISTRAŽIVANJA I ANALIZA IZDAVAČ: Nevladina organizacija AKTIVNA ZONA AUTORI ANALIZE I ANKETE: Filip Stanojević, Dejana Dizdar, Miloš Marković DIZAJN / PRIPREMA: ORION Design UNOS I OBRADA PODATAKA I STATISTIKE: Filip Stanojević, Dejana Dizdar, Miloš Marković ANKETARI NA TERENU; Filip Stanojević, Dejana Dizdar, Miloš Marković, Milica Knežević, Marija Marković Cetinje, jun 2014.godine.

#EkoCT

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’, koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje.

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#3

SADRŽAJ #3

Uvod

#4

Rezultati istraživanja

#7

Analiza rezultata

#10

Zaključci i preporuke

#11

Što možemo reciklirati?

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje

1. Uvod Aktivna zona, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, na dan planete Zemlje, započela realizaciju projekta ‘’EKOLOŠKI ČISTO CETINJE’’. Cetinjani će u periodu od aprila do decembra tekuće godine biti uključeni u niz aktivnosti predviđenih projektom ‘’Ekološki čisto Cetinje’’, od kojih je prva sprovođenje istraživanja o mišljenjima i stavovima građana o efikasnosti upravljanja otpadom u gradu, kao i njihova zainteresovanost da započnu selektivno odlaganje otpada. Druga aktivnost će podrazumijevati organizovanje javne tribine gdje će predstavnici Aktivne zone predstaviti rezultate i analizu istraživanja. Gosti tribine će biti i predstavnici Javnog komunalnog preduzeća, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, kao i jedna od glavnih inicijatorki ovog projekta, g-đa Njegosava Vujanović - pomoćnica gradonačelnika za socijalnu politiku i komunalne poslove. Na tribini će se govoriti i o planovima JKP-a da postave posebne kontejnere za odlaganje plastičnih ambalaža, ali i mogućnosti da građani u svojim domovina selektivno odlažu otpad, čime će ostvariti pravo na smanjenje mjesečnog računa za komunalne usluge. Predstaviće se i učešće volonterske grupe na manifestacijama ‘’Ljeto u prijestonici’’, gdje će posjetioci manifestacija biti upoznati sa beneficijama selektivnog odlaganja otpada, ali i na licu mjesta učestvovati u tome tako što će na posebnoj lokaciji, u okviru manifestacije, selektivno odložiti svoj otpad. Do kraja godine će se realizovati veliki broj manjih akcija, a sve u cilju većeg uključivanja građana u održavanju čistoće svog grada, ali i stvaranju navike da u čuvanju okoline budu i ekonomični, tako što će selektivno odlagati otpad i omogućiti njegovu ponovnu upotrebu.

#EkoCT

Istraživanje je sproveo Sektor za istraživanje Aktivne zone. Istraživanje je sprovedeno putem Anketa, u jednom dijelu terenskog tipa, ali i Online. Anketa sadrži 19 pitanja zatvorenog i jedno pitanje otvorenog tipa.

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#4

2. Rezultati istraživanja 1. Pol: Muški : 45% Ženski: 55% 2. Starost: Do 19 godina : 23% Od 20 do 39 godina : 30% Od 40 do 59 godina : 25% Više od 60 godina : 22% 3. Zaposlenost: Zaposlen/a : 48% Nezaposlen/a : 18% Penzioner/ka : 21% Učenik/ca student/kinja : 13% 4. Školska sprema: Osnovna : 11% Srednja ili zanat : 40% Viša ili visoka : 47% Ostalo : 2%

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje 5. Da li se u Vašoj porodici, na radnom mjestu ili školskoj ustanovi vodi računa o smanjenju količine otpada: 5% : Da, prikupljamo stari papir ili staklo 4% : Da, nešto drugo (aluminijum, plastika) 54% : Ne, ali bi željeli da se obezbijedi organizovano sakupljanje sekundarnih sirovina 37% : Ne, uopšte ne vodimo računa o otpadu 6. Da li bi opravdali povećanje kazni, odnosno strožiju kaznenu politiku za one koji nekontrolisano odlažu otpad (bacanje smeća kroz prozor, stvaranje divljih deponija i sl.): 78% : Da obavezno 14% : Ne, dok se ne donesu neka rješenja za poboljšanje odlaganja otpada 4% : Ne, dok se ne poboljšaju uslovi za odlaganje otpada 4%: Ne, dotiče me ova tema 7. Da li bi podržali inicijativu pružanja mogućnosti opredjeljivanja za razvrstavanje otpada? Nižom cijenom odvoženja otpada stimulisati one koji razvrstavaju otpad, za razliku od onih drugih kojima bi se povećale cijene komunalnih usluga.

#EkoCT

4.1. Stanovanje: Višespratnica / stambena zgrada : 51% Individualna stambena kuća : 41% Ostalo : 8%

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#5 8. Da li ste čuli za otkupne stanice za sekundarne sirovine, gdje možete odnijeti Vaš razvrstan otpad ( plastika, papir…..) i da za to možete dobiti novčanu naknadu? Da : 43% Ne : 57%

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje 11. Ukoliko ne, da li biste u skorijoj budućnosti počeli sa selektivnim odvajanjem otpada?

9. Da li ste Vi lično učestvovali u nekoj akciji, raspravi ili na drugi način na temu otpada:

12. Da li znate kome i gde se mogu prijaviti problemi sa otpadom: 47% : JKP 27% : Komunalnoj policiji 4% : Inspektoru ekologije 23% : Ne znam 10. Da li selektivno odvajate otpad? 13. Koliko daleko su Vam udaljeni kontejneri od mjesta stanovanja? 36% : 50m 40% : 100m 16% : 1km 8% : 2km i više

#EkoCT

14. Koliko često dobijate račune za komunalne usluge? 45% : Uvijek 23% : Često 33% : Nikad

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#6 15. Da li ste zadovoljni uslugama koje pruža Javno komunalno preduzeće? (održavanje čistoće grada, redovno odvoženje otpada i efikasno upravljanje otpadom)

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje 18. Da li ste zainteresovani učestvovati u akcijama čišćenja svoje okoline? 71%: Da 29% : Ne 19. Želite li se dodatno edukovati na temu održivog razvoja, obnovljenih izvora energije, ekološke poljoprivrede i sl? 69% : Da 31% : Ne

16. Reciklaža predstavlja: Odlaganje kućnog otpada u zelene kontejnere i plave kutije: 12% Izdvajanje metala i drugioh materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje: 71% Razvrstavanje otpada: 17%

#EkoCT

17. Da li biste podržali izgradnju reciklažnog centra u blizini grada.

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#7

3. Analiza rezultata Istraživanje o efikasnosti odlaganja otpada u prijestonici Cetinje sproveo je Sektor za istraživanje nevladine organizacije Aktivne zone, u periodu maja mjeseca 2014.godine. Istraživanje se vršilo putem polu-otvorene ankete, prikupljanjem informacija terenskom i Online metodom. Na sajtu Aktivne zone, građani/ke Cetinja su bili u mogućnosti da ispune Online anketu, a članovi Sektora za istraživanje su terenskim radom ispitali preko 300 građana/ki. Ukupan broj ispitanika jeste 421. Ono što ove rezultate čini veoma korisnim jeste činjenica da se istraživanje ovog tipa nije nikad sprovodilo u našem gradu, a selektivno odlaganje otpada se prvi put pominje kao ideja koju bi mogli da realizuju svi građani/ke u svojim domovima. Tokom istraživanja vodilo se računa o rodnoj i starosnoj zastupljenosti, kao i o jednakoj zastupljenosti djelova prijestonice Cetinje. U istraživanju su, skoro u jednakoj mjeri, učestvovali stanovnici višespratnica 51%, zatim, individualnih stambenih kuća 41% i ostalo 8%. Budući da se tema selektivnog odlaganja otpada rijetko pominje u radu nadležnih službi za održavanje čistoće grada, ispitanici u velikom procentu uopšte ne vode računa o tome 37%, dok bi njih 54% željelo da se u gradu obezbijede konkretno sakupljanje sekundarnih sirovina. U veoma manjim procentima ispitanici prikupljaju papir i staklo 5%, a aluminijum i plastiku samo 4%.

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje Građani se vrlo rijetko uključuju u realizaciji neke eko akcije, rasprave i sl.pro jekte 46%, dok su se povremeno uključivali u realizaciji neke akcije u organizaciji neke ekološke NVO 19%, u mjesnoj zajednici 7%, u zgradi ili ulici 8%, u organizaciji komunalnog preduzeća 2% i ostalo 17%. Očekivano, veoma mali procent građana slektivno odlaže otpad 8%, nasuprot 92% onih koji to ne rade. Ali je vrlo pozitivno to što bi čak 84% ispitanika bilo voljno da u bliskoj budućnosti započnu sa selektivnim odlaganjem otpada. Čak 78% ispitanika je zadovoljno uslugama lokalnog Javnog komunalnog preduzeća, što je veoma pohvalna činjenica i znak tom preduzeću da ide u pravom smjeru, kada je u pitanju održavanje čistoće grada. Istraživanjem je dokazano da bi na edukaciji i promociji ideje o reciklaži i selektivnom odlaganju otpada trebalo da se dodatno radi, budući da čak 29% ispitanika nijesu u potpunosti upoznati sa tim terminima. Na pitanje: Da li bi podržali izgradnju reciklažnog centra u blizini grada?, građani su u velikom broju 82% odgovorili pozitivno. Vjerujemo da je ovo konkretan znak resornim službama da bi se u skorijem periodu trebalo razmišljati i u tom pravcu, što potkrepljuje i činjenica da su građani veoma voljni da započnu selektivno odlaganje otpada, naravno, ukoliko im se to omogući. Još jedan podatak koji konkretno ide u prilog podatku spremnosti i voljnosti građana/ki Cetinja da se uključe u zajedničku akciju selektivnog odlaganja otpada, jeste da 69% ispitanika kaže da je građanstvu potrebna edukacija iz ove oblasti.

Vrlo pozitivni rezultati se vezuju za podršku građana/ki učesnika/ca ovog istraživanja kada je u pitanju pružanje mogućnosti opredjeljivanja za razvrstavnje otpada, gdje je čak 91% ispitanika spremno da u svojim domovima selektivno odlaže otpad.

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje

#EkoCT

Rezultati pokazuju da bi čak 78% ispitanika opravdalo pooštravanje kaznene politike za one koji nekontrolisano odlažu otpad, stvarajući na taj način divlje deponije i sl. Takođe, građani/ke očekuju da se prije uspostavljanja kaznene politike poboljšaju načini odlaganja otpada 14%.


#8

4. Zaključci i preporuke ispitanika

Regulisati da se redovno distribuiraju računi za usluge JKP-a. Anketa #231

Posljednje pitanje Ankete je bilo otvorenog tipa, te su ispitanici bili u mogućnosti da otvoreno napišu svoje komentare, prijedloge, kritike i sl.

Da bismo mogli govoriti o ekoloskom gradu sa svim klauzulama koje to obuhvata, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećih lokalnih lokacija za odlaganje otpada. Anketa #366

Edukacija stanovništa, povećanje kazni i naravno angažovanje nadleznih službi u sprovodjenju propisanih rješenja. Anketa #371

Ovo su neki od njih: •

Smatram da je potrebno organizovati predavanja u svim osnovnim i srednjim školama, na temu ekologije i to takva da ukazuju na očigledan problem i očigledne situacije. Anketa #33

Sve pohvale na pokretanju ove teme u našem gradu. Vjerujem da je Cetinje spremno da se konkretnije bavi ovom problemom, i u tome imate moju podršku! Anketa #37

Više kontejnera ili drugog mobilijara za otpad jeste potrebno u gradu, ali to svakako nije problem ni uzrok zagadjenja sredine, problem je u ljudima i njihovoj, nedovoljno razvijenoj, ekološkoj svijesti! Anketa #45

Edukacijom će se dosta riješiti. Molim vas da u skorijoj budućnosti organizujete edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama. Anketa #69

Drago mi je što vidim da je Prijestonica Cetinje podržala projekat ovakvog tipa. Očekujem konkretne korake u narednom periodu! Anketa #95

Predlazem realizaciju konkretnih aktivnosti u cilju poboljšanja informisanosti građanstva na temu ekologije. Anketa #152

Bilo bi fino da Cetinje ima posebne reciklažne kontejnere za plastiku, kao i u većini evropskih gradova. Ja bih željela da ima barem pet takvih kontejnera u gradu! Anketa #185

Postaviti kontejnere za reciklažu u sve javne ustanove. Anketa #192

Raditi na promociji ove ideje. Uz mjesečni račun za komunalne usluge treba dostaviti svim građanima informacije o ovom projektu. JKP bi trebalo da obezbijedi uslove za selektivno odlaganje otpada, i to brzo! Anketa #201 *Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje

#EkoCT

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje


#9

Istraživanje efikasnosti upravljanja otpadom u prijestonici Cetinje

5. Što možemo reciklirati? Možemo reciklirati 90% otpada kojeg napravimo ili imamo u kući. Osvrni se i recikliraj, potrebno je samo malo organizacije. Ako se želiš uključiti u zaštitu prirode i okoliša, a ne znaš gdje započeti, jedna od najosnovnijih stvari je recikliranje otpada. Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegova ponovna upotreba. Osim što možeš reciklirati različite materijale, kao što su PLASTIKA, PAPIR, STAKLO…možemo iskoristi i BIOOTPAD iz naših kućanstava postupkom kompostiranja. KOMPOSTIRANJE otpada je postupak koji podrazumijeva aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt, i to za samo nekoliko mjeseci. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Kompostiranje otpada je jedan od mnogih načina kako se pojedinac može zalagati za očuvanje okoliša. U postupku recikliranja, od iznimne je važnosti najprije ODVOJITI i RAZVRSTATI otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne sirovine i materijali mogu ponovno iskoristiti pod uslovom da su odvojeno sakupljeni. Na tabeli pored možete vidjeti koji materijali mogu da se ponovo koriste, odnosno, recikliraju!

#EkoCT

Izvor: www.recikliraj.hr

*Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ‘‘Ekološki čisto Cetinje’’ koji Aktivna zona realizuje u saradnji sa Prijestonicom Cetinje


#EkoCT


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.