Doprinos Aktivne zone u implementaciji LPAM 2012-2015.

Page 1

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

1publikacija

DOPRINOS AKTIVNE ZONE U IMPLEMENTACIJI LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE PRIJESTONICE CETINJE 2012-2015. Izdavač: Aktivna zona Ulica Nikole Lekića broj: 4 81250, Cetinje info@aktivnazona.me www.aktivnazona.me


UVOD Aktivna zona je osnovana 2012. godine, ubrzo nakon što je lokalni parlament Prijestonice Cetinje usvojio prvu strategiju za razvijanje omladinske politike i poboljšanje položaja mladih u zajednici - Lokalni plan akcije za mlade. U skladu sa Nacionalnim planom akcije za mlade mnoge crnogorske opštine su pristupile izradi lokalnih planova akcije za mlade među kojima je i Prijestonica Cetinje. Tehničku podršku Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade je pružio Centar za mlade ‘’Proactive’’ i UNDP kancelarija u Crnoj Gori, a strategija je obihvatala period od četiri godine, zaključno sa 2015. godinom. LPAM Prijestonice Cetinje je jedan od kvalitetnije pripremljenih strateških dokumenata lokalne samouprave, upravno zbog uključivanja velikog broja pojedinaca, organizacija civilnog društva i institucija u njegovom stvaranju. Međutim, lokalna samouprava, odnosno, resorni sekretarijat, nije kvalitetno pristupio njegovoj realizaciji. Da napomenemo, resorni sekretarijat je bio u obavezi da osnuje posebni Tim za razvoj i praćenje implementacije LPAM-a, donosi godišnje planove akcije, kao i izvještaje, ali je u periodu od četiri godine realizovao jednodnevne akcije koje nijesu bile dovoljne da se na polju omladinske politike vide konkretni rezultati, mjerljivi po osnovu strateških zadataka iz LPAM-a. Na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, koji je Aktivna zona uputila Upravi za sprot i mlade (koja je preuzela dužnosti od dotadašnjeg resornog sekretarijata za socijalnu politiku i mlade), dobili smo informacije o realizaciji aktivnosti koje su dio planova LPAM-a. Izvještaj se odnosio na 2012, 2013. i 2014.godinu, a u njemu se nalaze i informacije o realizaciji aktivnosti koje nijesu sastavni dio LPAM-a već jednodnevne aktivnosti sprovedene u saradnji sa organizacijama civilnog društva sa Cetinja i drugih crnogorskih gradova. Iako je pomenutim zahtjevom tražena informacija o sredstvima koje je resorni sekretarijat utrošio prilikom realizacije pomenutih aktivnosti iz izvještaja, te informacije se nijesu našle u odgovoru. Sekretarijat je u 2012.godini, u realizaciji aktivnosti sarađivao sa Savjetom mladih Prijestonice Cetinje, a aktivnosti koje su se organizovale su: promovisanje LPAM-a, učešće u aktivnosti ‘’Otvoreni parlament, u fokusu mladi’’, iniciranje izbora za đački parlament u srednjim školama, učešće članova/ca Savjeta na međunarodnim seminarima, akcije prikupljanja finansijske podrške za socijalno ugrožene građane, i sl.

4

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


U 2013. godini se može izdvojiti osnivanje javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, čime se itekako unaprijedio položaj mladih OSI,. Prijestonica Cetinje je u saradnji sa Fondacijom ‘’Pretović Njegoš’’ osnovala i Francuski ugao u francuskom poslanstvu u Njegoševoj ulici, čime je obezbijeđen prostor gdje se građani mogu upoznati sa francuskom kulturom putem organizovanje filmskih projekcija, kurseva francuskog jezika i sl. Osnovana je i Američka čitaonica u Dečanskoj ulici, uz saradnju sa Ambasadom Sjedinjenih američkih država u Podgorici. Savjet mladih je i u 2013.godini radio na poboljšanju uslova za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih, te je rekonstruisao košarkaški teren u parku ‘’13.jul’’, učestvovao u realizaciji ‘’Gimfesta’’ i jednodnevne aktivnosti iz oblasti zdravlja. Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade je u 2014.godini takođe učestvovao u organizovanju ‘’Gimfesta’’, a Prijestonica je organizovala niz kulturno-zabavnih programa i manifestacija, koje nijesu nužno bile namijenjene mladoj polulaciji, ali su se takođe našle u izvještaju o realizaciji LPAM-a za 2014.godinu. Da podsjetimo, LPAM je postavio par velikih strateških ciljeva koji se odnose na osposobljavanje prostornih kapaciteta za provođenje slobodnog vremena mladih, osnivanje omladinskog kluba, pokretanje informativnog web sajta za mlade, promovisanje volonterizma i osnivanje volonterskih grupa, studijske posjete gradovima i univerzitetima u regionu, realizacija aktivnosti za poboljšanje položaja mladih pripadnika RAE populacije i sl. Lokalna samouprava i sekretarijat nijesu uspjeli da za period od četiri godine realizuju ni jednu od pomenutih većih strazeških ciljeva, te se postavlja pitanje, da li je LPAM bio uopšte i potreba i koliko je pametno razgovarati o novom strateškom dokumentu koji će biti namijenjen poboljšanju omladinske politike grada u narednih četiri godine. Važno je napomenuti da su organizacije civilnog društva sa Cetinja bile veoma vrijedne u prethodnom periodu i realizovale aktivnosti namijenjene mladim Cetinja, uz podršku donacija stranih fondova, u iznosu od oko 50 hiljada eura. U nastavku teksta vam predstavljamo aktivnosti koje Aktivna zona realizovala u skladu sa ciljevima postavljenim u LPAM-u.

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

5


Aktivnosti predviđene LPAM-om koje je realizovala Aktivna zona Aktivna zona je u periodu od četiri godine realizovala najveći procenat aktivnosti iz oblasti: obrazovanje, zdravlje, kultura, informisanost i mobilnost i slobodno vrijeme. U 2014. godini je sprovela projekat ‘’Regua(k)tiva’’ koji je imao za cilj izradu godišnjeg plana akcije za mlade za 2015.godinu, kao i praćenje dotadašnje implementacije LPAM-a.

6

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


OBRAZOVANJE Problemi kao što su: mali broj programa neformalnog obrazovanja i nepostojanje kontinuiranih obuka za mlade, kao i nedovoljan broj radionica, tribina, predavanja na različite teme, su identifikovani u okviru oblasti OBRAZOVANJE.

1. Aktivna zona je u okviru programa Društvenog centra organizovala niz predavanja na različite teme, a u centru je organizovan i kurs za korišćenje programa iz Adobe serije programa - Photoshop. 2. U okviru realizacije svojih programskih aktivnosti, Aktivna zona je organizovala i seminar za članove/ce i volontere/ke organizacije na Ivanovim koritima: ‘’Uvod u građanski aktivizam’’. Glavni cilj seminara bio je jačanje komunikacije među članovima, a sam rad bio je organizovan kroz različite radionice u kojima su aktivno učestvovali svi članovi Aktivne zone. Prvi dan rada obilježilo je predavanje o Aktivnoj zoni koje je održao izvršni direktor Miloš Marković, nakon čega su slijedile radionice koje su osmislile i realizovale mlade članice AZ.Teme tih interesantnih radionica bile su “Tim i timski rad” , “Komunikacija “ i “Omladinski aktivizam i volonterizam”. Drugi dan seminara počeo je predavanjem o korištenju pojedninih kompjuterskih programa tokom kojeg je predstavljena upotreba i način rada sa Microsof Wordom i Excel-om. Svi članovi organizacije učestvovali su u osmišljavanju plana rada u narednih tri mjeseca u okviru sektora koji djeluju u Aktivnoj zoni. Kako je istaknuto planirani su brojni interesantni programi koji će biti organizovani u Društvenom centru, i na drugim lokacijama u gradu. Aktivna zona takođe planira

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

7


da uraditi i nekoliko novih istraživanja koja će biti vezana za život i potrebe mladih na Cetinju. Posebnu zahavlnost dugujemo JU ‘’Lovćen - Bečići’’ koje je obezbijedilo hranu i smještaj za sve učesnike/ce seminara. 3. ‘’Odlomci umova’’ je program koji podrazumijeva organizovanje jednosatnih predavanja u Društvenom centru o različitim temama bitnih za razvoj mladih: *** Gost prvom predavanju u okviru serije predavanja pod nazivom ‘’Odlomci umova’’, (Četvrtak, 18.12.2014.godine) u Društvenom centru, bio je istoričar Petar Glendža, tema: kulturna politika Cetinja. Cetinjanin, istoričar i kolumnista, Petar Glendža, govorio je u punoj sali Društvenog centra o (ne)poštovanju vrijednosti cetinjskog kulturnog i duhovnog nasljeđa od strane samih Cetinjana. Bahato ponašanje lokalne samouprave prema pojedinim zdanjima kulture i neplansko uređivanje starog jezgra grada je dokaz da se u novijoj istoriji našeg grada vrlo malo brinulo o očuvanju unikatnih zdanja za ovo područje, kaže Petar. Zanimljivi podaci o posjećenosti institucija koje promovišu kulturne vrijednosti, gdje je 60-tih godina prošlog vijeka na godišnjem nivou bilo preko 5000 posjeta Nacionalnoj biblioteci Crne Gore, a danas se ta cifra može računati kao uspjeh na četvorogodišnjem planu, govori upravo o činjenici koliko je građanima Cetinja, a zbog finansijske situacije, onemogućeno i da razmišljaju o svojem kulturnom uzdizanju. Oko 5000 mladih Cetinjana/ki, starosti do 30 godina, napustilo je Cetinje u periodu od 1991. do 2011. godine! Alarmantni podaci, kada se uzme u obzir da Crna Gora u tom periodu nije bila u ratnim sukobima ili prirodnim katastrofama koje bi mogle objasniti takvo stanje. Cetinju trebaju konkretniji plan razvoja kulture, veća briga o kulturnim znamenitostima, prilagođenost programa stvarnim kulturnim vrijednostima i konkretniji koraci u cilju animiranja mladih da ostanu na Cetinju i uključe se u proces stvaranja programa kulturnih dešavanja. Aktivna zona se zahvaljuje svim posjetiocima Društvenog centra i obećava nove zanimljive diskusije u okviru programa ‘’Odlomci umova’’. Uskoro najavljujemo novog gosta! *** Psihološkinja Žana Đurović bila je gost Društvenog centra na Cetinju u okviru serije predavanja ‘’Odlomci umova’’. To je bilo drugo predavanje u sklopu ovog programa, koji je postao standardni dio aktivnosti Društvenog centra. Predavanje se odnosilo na istine i zablude o psihologiji i psihoterapiji u Crnoj Gori, a istaknutno je da se ovakva diskusija organizuje prvi put na Cetinju, mada se ni drugi gradovi u našoj državi ne mogu pohvaliti sa brojem organizovanih diskusija kada je u pitanju ta tema. Psihološkinja Žana Đurović je rekla da ova činjenica ide u prilog lošem stanju u ovoj oblasti kada je u pitanju naša država. “Psihički poremećaji i njihovo liječenje su još uvijek tabu tema u našoj zemlji i o tome se jako malo govori”-smatra Đurović koja je prisutne upoznala sa

8

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


osnovama psihologije i njenim začetnicima, a zatim je govorila i o počecima psihoterapije i o njenom primjenjivanju u prošlosti i u sadašnjosti. “Obično se za nekoga ko koristi usluge psihologa saopštavaju uvredljive izjave, bez utemeljenih i argumentovanih stavova i to u mnogome ne dozvoljava razvoj psihoterapije u Crnoj Gori. Zakonski okviri koji uređuju ovu djelatnost u Crnoj Gori su veoma loši i ne omogućavaju veći uticaj psihologa na razvoj djece i omladine, što se pokazalo kao loš način odrastanja u svijetu”- kazala je Đurović. Ona je ukazala da su evropske zemlje već odavno uredile ovu oblast na pravi način što je poboljšalo liječenje osoba sa psihičkim poremećajima. Psihološkinja Žana Đurović će ponovo biti gost Društvenog centra I nastaviće priču o psihoterapiji u Crnoj Gori,sa posebnim osvrtom na njen razvoj. Ovog četvrtka je u Društvenom centru gostovao reditelj Gojko Berkuljan i u okviru programa ‘’Odlomci umova’’ održao predavanje/diskusiju ‘’Kinematografija i crnogorsko društvo’’. *** Gost Društvenog centra u okviru programa ‘’Odlomci umova’’, bio je crnogorski reditelj Gojko Berkuljan, koji je sa prisutnima razgovarao o profesiji reditelja, crnogorskoj kinematografiji i njegovom dosadašnjem angažovanju u toj struci. Prije svega, reditelj je objasnio da je kinematografija jedna vrsta privredne djelatnosti kroz koju se prožima kultura i upravo zbog toga država pomaže stvaranju kinematografskih djela, s namjerom da se ona isplate po državu ali i po ljude koji su radili na takvom projektu. Nažalost, kaže Berkuljan, država nema dovoljno sredstava kako bi se radili projekti koji zahtijevaju veća novčana ulaganja, a samim tim i kvalitetniji produkt, već se postojeća sredstva slabo raspodjeljuju ili njihova raspodjela zahtijeva sufinansiranje iz drugih izvora, što još više otežava taj proces. Građani Crne Gore nijesu pretjerani ljubitelji filma, odnosno, ne postoji veliko interesovanje za rad domaćih reditelja, što još više smanjuje njihovu bitnost u društvu, a kako postoji suficit reditelja u državi, samo pojedini uspijevaju da postanu prepoznatljivi po određenim projektima koji možda i ne zadovoljavaju sve uslove kvalitetnog projekta, rekao je Berkuljan. Prisutni su imali mnogo pitanja koja su se odnosila na dalje angažovanje reditelja, njegovo mišljenje o teatru, filmovima van države, standardnim kanalima komunikacije reditelja iz okruženja i slično, zaključivši da je potrebno raditi na promovisanju oblasti kinematografije putem posebnih centara za filmove u kojima bi se nalazila djela crnogorskih reditelja i na taj način obezbijedili njihovu promociju i afirmaciju rada. *** U okviru julskog programa u Društvenom centru na Cetinju, koji ovog mjeseca proslavlja prvu godišnjicu rada, Aktivna zona je ugostila Sašu Mijovića iz NVO ‘’4LIFE’’. Tema predavanja koje je organizovano kao dio programa ‘’Odlomci umova’’, bila je Dekriminalizaija droge u Crnoj Gori. Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

9


Mijović je u odnosu na dosadašnje iskustvo izložio argumente za i protiv dekriminalizacije droge u našoj zemlji, i objasnio osnovne razlike između depenalizacije, dekriminalizacije i legalizacije. „Naime, veliki broj građana ima predrasudu prema ovim pojmovima i nerijetko na sve gleda sa jednakim ubjeđenjima. Radi se o pravnim pojmovima kojima se regulišu načini i uslovi dozvoljavanja korišćenja određenih psihoaktivnih supstaci, ali i načini procesuiranja ljudi koji se bave preprodajom istih“- kazao je Mijović. Mijović smatra da bi treblo dekriminalizovati drogu u Crnoj Gori, jer bi, kako je kazao, to dovelo da smanjenja broja korisnika i broja prodavaca droga. ,,Kao primjer bih naveo Portugal, koji je dekriminalizovao drogu, što je dovelo do smanjenja broja korisnika i prodavaca, ali i opšte stope kriminaliteta u toj zemlji’’, ukazao je Mijović dodajući da u slučaju eventualne dekriminalizacije droge treba uključiti čitavo društvo i sve službe koje bi zajedničkim i dobro koordinisanim radom, zasnovanim na jasnim strategijama, omogućili da dođe do smanjenja upotrebe droga ,a u isto vrijeme smanjenje broja kriminalnih radnji u vezi sa tom pojavom. *** Društveni centar je u okviru programa ‘’Odlomci umova’’ ugostio profesora Petra Špadijera, koji je govorio o svojem iskustvu u profesorskoj struci, položaju profesora i načinima ‘’snalaženja’’ u učionicama. Predavanje se održalo u četvrtak 23.07.2015. godine, a profesor je predavanje nazvao ‘’Kako preživjeti učionicu’’. Profesor je upoznao posjetioce kako izgleda profesija prosvjetnog radnika, koje su to lijepe i manje lijepe osobine ovog poziva, kako predavati, ocjenjivati, uspostaviti odnos prema učenicima, kako dobiti njihovo povjerenje. Domaćini su se potrudili da veče bude odlično organizovano, da protekne u prijatnoj atmosferi, a puna sala mladih i u dijalogu vrlo aktivnih ljudi je nagrada sama po sebi – kako meni tako i organizatorima. Sve pohvale dragim drugarima iz Aktivne zone, uz nadu za neki novi susret.’’ kazao je profesor. *** Serija predavanja ‘’Odlomci umova’’ nastavljena je predavanjem diplomiranog vaspitača Stele Martinović. Tema njenog interaktivnog predavanja bila je ‘’Emocionalna inteligencija’’ u okviru koje je govorila o pojmu i definiciji termina inteligencija, načinima na koji se inteligencija mjeri. Posebnu pažnju posvetila je emocionalnoj inteligenciji koja, kako je kazala, predstavlja sposobnost razlikovanja svojih i tuđih emocija, njihovog razumijevanja i korišćenja i planiranja sopstvenih aktivnosti. Dio njenog predavanja odnosio se i na koncept emocionalne inteligencije koji se pojavio 1990. godine a čiji su tvorci psiholozi sa Univerziteta Jejl - Džon Majer i Piter Salovej. Ona je govorila i o elementima emocionalne inteligencije, kao što su samopouzdanje, svrhovitost, samokontrola, pouzdanost i sposobnost komuniciranja, a bilo je i riječi o tome kako povećati emocionalnu inteligenciju.

10

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


4. Aktivna zona je pokrenula i novi program u Društvenom centru: ‘’Klub čitalaca’’. Društveni centar je prostor namijenjen organizovanju raznih kulturno-informativnih i edukativnih događaja i prvi je takve vrste na Cetinju, a pored već poznatih programa kao što su: Odlomci umova, Interakcija-otvoreno za diskusiju, Movie night, Veče društvenih igara, ovog mjeseca počeće sa radom i Klub čitalaca. Analiziranjem raznih žanrova i razmjenom individualnih iskustava čitalaca uticaćemo na jačanje samopouzdanja polaznika, te istovremeno praktikovati otvorenost za druge percepcije. Mogućnost kontaka sa iskusnijim umjetnicima otvara članovima/cama nove horizonte za kreativno djelovanje. Učesnici će kroz projekat biti motivisani da budu kreativni i da aktivno učestvuju u društvenim procesima.

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

11


UČEŠĆE U ŽIVOTU DRUŠTVA

1. Aktivna zona je uspješno realizovala dvodnevni program #EdukativnePosjete čiji je cilj bio da se članovi organizacije ali i ostali zainteresovani mladi ljudi upoznaju sa procesom donošenja odluka kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Upriličena je posjeta Skupštini Crne Gore gdje je članove i mlade sa Cetinja ugostila služba protokola Skupštine. Bila je to prilika da mladi saznaju nešto više o istorijatu,funkcijama i nadležnostima Skupštine Crne Gore koja je najznačajniji zakonodavni organ u državi. Crnogorski parlament je inače pripremio poseban program posjeta što je omogućilo da se i do sada veliki broj građana upozna sa radom naših poslanika. U sklopu edukativnih posjeta članovi “Aktivne zone” i mladi sa Cetinja posjetili su i Prijestonicu, kao i lokalnu Skupštinu i kroz razgovor sa predstavnicima gradske uprave i Skupštine upoznali se sa organizacijom, radom i projektima tih institucija.U lokalnoj upravi razgovarali su sa zamjenicom gradonačelnika Anom Nikolić i savjetnikom sa odnose sa javnošću Milošem Prelevićem. Nikolić je u svečanoj Sali Prijestonice predstavila rad svih sekretarijata, službi i kabineta gradonačelnika. ,,Predstavlja mi veliko zadovoljstvo da predstavim rad naše lokalne uprave koja je posebno otvorena za građane i ovakve posjete. Želimo da čujemo vaše mišljene o svim značajnim projektima u gradu jer će oni koristiti najviše

12

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


vama mladima koji ste budućnost naše Prijestonice’’ - istakla je Nikolić, koja je predstavila projekte koji se realizuju trenutno na Cetinju, kao i plan aktivnosti za naredni period. Prijem za članove Aktivne zone i mlade sa Cetinja upriličen je i u Skupštini Prijestonice Cetinje, o čijem je radu govorila sekretarka Mirjana Lipovina. Tokom posjete plenarnoj sali Skupštine Prijestonice Cetinje, gosti su upoznati sa sastavom, načinom funkcionisanja, kao i procesom donošenja, odnosno usvajanja odluka u gradskom parlamentu.

2. Fondaciju mladih je osnovala Aktivna zona u okviru programa Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) pod nazivom ‘’Akademija održivosti’’ čiju je realizaciju finansijski podržala Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Osnovni cilj Fondacije je pomoć i podrška akterima u društvu kako bi lokalnu zajednicu u kojoj žive oblikovali po svojoj mjeri i potrebama, a kroz pružanje podrške organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama, institucijama i pojedincima da mijenjaju vlastito okruženje, utiču na donošenje odluka na lokalnom nivou i stalno unapređuju svoje položaje. CILJEVI FONDACIJE: Osnaživanje aktera u društvu kako bi postali nosioci promjena u lokalnoj zajednici i aktivno se uključili u procese donošenja odluka; Pospješivanje infrastrukturnog razvoja lokalne zajednice; Podrška realizaciji ciljeva Lokalnog plana akcije za mlade; Afirmisanje vrijednosti poput humanosti, solidarnosti, aktivizma, odgovornosti, kreativnosti/inovativnosti, kritičkog mišljenja, kao i druge vrijednosti građanskog društva; Pružanje podrške i podsticanje razvoja civilnog društva; Razvijanje i promocija filantropije i kulture davanja; Identifikovanje i aktiviranje različitih izvora prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici ali i izvan nje; Promovisanje koncepta lokalnih fondacija kao modela za razvoj aktivnih i održivih lokalnih zajednica.

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

13


LJUDSKA PRAVA Aktivna zona, u saradnji sa Amnesty International (Montenegro activist group), u Američkoj čitaonici na Cetinju, organizovala projekciju dva kratka dokumentarna filma, diskusiju i radionicu. Diskusija se organizovala u okviru svjetske kampanje pod nazivom ‘’My body, my rights’’ (Moje tijelo, moja prava) - Biti u stanju da sami donosimo odluke o našem zdravlju, životu i seksualnom životu je osnovno ljudsko pravo. Ipak, širom svijeta ljudima se ova prava uskraćuju! Prisutni su imali priliku da se putem kratkog dokumentarnog filma ‘’The story of human rights’’ (Priča o ljudskim pravima) upoznaju sa samim izvorima pojma ‘’ljudska prava’’ i hronološki sagledaju nastajanje pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava na cijeloj planeti, kroz dejstvo organizacije Ujedinjenih nacija i ‘’Deklaracije o ljudskim pravima’’ kao konačan ishod borbe za ljudska prava. Naravno, priča se na tome ne završava. Osnovna ljudska prava su, nažalost, i dalje ugrožena u pojedinim djelovima planete! Drugi kratki dokumentarni film ‘’What makes us humans’’ (Ono što nas čini ljudima), jeste film koji prati glavnog lika (Hugh-a) od njegovog djetinjstva, gdje se kao dijete suočio sa uskraćivanjem njegovih osnovnih ljudskih prava, pa sve do trenutka kada se on nađe na ulici kao beskućnik, razmišljajući o svojim postupcima i napokon donosi odluku o tome da li da nastavi život ovakav kakvog vodi ili da nešto preduzme i mijenja stvari oko sebe. Nakon projekcije dokumentarnih filmova, upriličena je diskusija, a zatim i kratka radionica, koju je vodila predstavnica Amnesty International-a (Montenegro activists group), Bojana Minić.

14

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.


INFORMISANOST I MOBILNOST

Aktivna zona je 2012.godine pokrenula sajt www.aktivnazona.me na kojem redovno ažurira informacije o svom radu, ali i o radu drugih organizacija civilnog društva sa Certinja. Na sajtu se mogu pronaći i informacije o raznim aktivnim konkursima za finansiranje rada NVO i neformalnih volonterskih grupa, ali i informacije o stipendijama namijenjenim učenicima i studentima. U okviru projekta ‘’Recept za aktivizam’’, naša organizacija je pokrenula istoimeni časopis, koji će se baviti građanskim aktivizmom u Crnoj Gori. Članovi redakcije su mladi iz Prijestonice Cetinje ali i mladi iz drugih crnogorskih gradova. Ovaj časopis će biti prvi časopis u Crnoj Gori namijenjen samo građanskom aktivizmu, promociji volonterizma i podizanju informisanosti mladih, ali i cjelokupne javnosti o radu organizacija civilnog društva.

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.

15


SLOBODNO VRIJEME

(Cetinje, 31.07.2014.) Aktivna zona je proslavila drugu godišnjicu rada. Istovremeno, ova organizacija slavi i otvaranje Društvenog centra, čijim se otvaranjem ostvario prvi strateški cilj organizacije. Još 2012. godine, kada je Aktivna zona osnovana, govorilo se o stvaranju kreativne civilne zone ovog tipa. Društveni centar je prije svega centar iz kojeg će poticati nove inicijative, a glavni inicijatori će biti predstavnici nevladinih organizacija i sami građani. Centar je zamišljen kao zona u kojoj će biti moguće organizovanje raznih edukativnih skupova za građane/ke Cetnja, a predviđeno je i organizovanje promocija knjiga, projekcija filmova i sličnih događaja kojim će se upotpuniti ponuda načina provođenja slobodnog vremena. Moramo napomenuti da je ovome prethodio dug put požrtvovanosti, upornosti i istrajnosti, i uprkost nedaćama, put koji je ovu organizaciju ojačao i učinio je spremnijom da nastavi da djeluje još većim intezitetom, kazao je izvršni direktor organizacije, Miloš Marković, na otvaranju Društvenog centra, koji se nalazi u Ulici Nikole Lekića na Cetinju. Aktivna zona je nakon dvije godine uspjela da pronađe način da svoj dugogodišnji cilj ostvari. Fond za aktivno građanstvo, u okvru programa ‘’Akademija drživosti’’, čiju realizaciju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, prepoznao je važnost realizacije ove ideje i obezbijedio vrijednu donaciju koja je iskorišćena u opremanju Društvenog centra. Inicijativu su podržale i kompanije sa Cetinja, kao i pojedinci, kojima se ovim putem neizmjerno zahvaljujemo.

16

Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.